Κύρωση της Διεθνούς Συμφωνίας για το φυσικό καουτσούκ, 1995,

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Διεθνής Συμφωνία για το φυσικό καουτσούκ, 1995, που υπογράφηκε στη Γενεύη στις 17 Φεβρουαρίου 1995, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΠΡΟΟΙΜΙΟΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τη διακήρυξη και το πρόγραμμα δράσης σχετικά με τη δημιουργία μιας νέας διεθνούς οικονομικής τάξης (1), ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ιδιαίτερα τη σημασία των ψηφισμάτων της συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την ανάπτυξη, 93 (ΙV), 124 (V) και 155 (VΙ) για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα εμπορευμάτων, τη δέσμευση της Καρθαγένης και τους συναφείς στόχους που περιλαμβάνονται στο «πνεύμα της Καρθαγένης» που υιοθετήθηκε από τη συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την ανάπτυξη, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία του φυσικού καουτσούκ για της οικονομίες των μελών, ιδιαίτερα για τις εξαγωγές των χωρών που εξάγουν και τις ανάγκες εφοδιασμού των χωρών που εισάγουν, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ επίσης ότι η σταθεροποίηση των τιμών του φυσικού καουτσούκ ωφελεί τους παραγωγούς, καταναλωτές και τις αγορές του φυσικού καουτσούκ, και ότι μια διεθνής συμφωνία για το φυσικό καουτσούκ μπορεί να βοηθήσει σημαντικά την ανοδική εξέλιξη και ανάπτυξη της βιομηχανίας φυσικού καουτσούκ προς όφελος των παραγωγών και καταναλωτών, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤΟΧΟΙ Άρθρο 1 ΣτόχοιΟι στόχοι της διεθνούς συμφωνίας για το φυσικό καουτσούκ, (που στο εξής καλείται «η συμφωνία αυτή»), έχοντας υπόψη το ψήφισμα 93 (ΙV) των νέων εταιρικών δεσμών για την ανάπτυξη: τη δέσμευση της Καρθαγένης και τους συναφείς στόχους που περιλαμβάνονται στο «πνεύμα της Καρθαγένης» που υιοθετήθηκε από τη συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την ανάπτυξη είναι, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθοι: α) η επίτευξη ισόρροπης ανάπτυξης της προσφοράς και ζήτησης φυσικού καουτσούκ, με αποτέλεσμα να αμβλυνθούν έτσι οι σοβαρές δυσχέρειες που προκύπτουν από πλεονάσματα ή ελλείψεις φυσικού καουτσούκ 7 β) η επίτευξη σταθερών συνθηκών στο εμπόριο φυσικού καουτσούκ με την αποφυγή υπερβολικών διακυμάνσεων της τιμής του φυσικού καουτσούκ, οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα παραγωγών και καταναλωτών και τη σταθεροποίηση των τιμών αυτών χωρίς να διαταράσσονται οι μακροπρόθεσμες τάσεις της αγοράς, προς όφελος των παραγωγών και καταναλωτών 7 γ) η προσπάθεια σταθεροποίησης των εσόδων από τις εξαγωγές φυσικού καουτσούκ των μελών που εξάγουν και η αύξηση των εσόδων τους στα πλαίσια της αύξησης του εξαγωγικού όγκου φυσικού καουτσούκ σε δίκαιες και αποδοτικές τιμές, βοηθώντας έτσι να δημιουργηθούν τα απαιτούμενα κίνητρα που θα οδηγήσουν σε δυναμικούς και αυξανόμενους ρυθμούς παραγωγής και να εξευρεθούν οι πόροι για μια επιταχυμένη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 7 δ) η εξασφάλιση επαρκών προμηθειών φυσικού καουτσούκ που να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των μελών που εισάγουν σε δίκαιες και λογικές τιμές και η βελτίωση της σταθερότητας και συνέχειας των προμηθειών αυτών 7 ε) η λήψη εφικτών μέτρων σε περίπτωση πλεονάσματος ή ελλείμματος φυσικού καουτσούκ, για τον υπερκερασμό των οικονομικών δυσχερειών που μπορεί να αντιμετωπίζουν τα μέλη 7 στ) η προσπάθεια επέκτασης του διεθνούς εμπορίου και βελτίωσης της πρόσβασης στην αγορά για το φυσικό καουτσούκ και τα μεταποιημένα προϊόντα του 7 ζ) η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του φυσικού καουτσούκ με την ενθάρρυνση της έρευνας και ανάπτυξης, με επίκεντρο τα προβλήματα του φυσικού καουτσούκ 7 η) η ενθάρρυνση της αποτελεσματικής ανάπτυξης του οικονομικού κύκλου του φυσικού καουτσούκ με τη διευκόλυνση και προώθηση των βελτιώσεων στους τομείς της επεξεργασίας, εμπορίας και διανομής του ακατέργαστου φυσικού καουτσούκ και θ) η εμβάθυνση της διεθνούς συνεργασίας και των διαβουλεύσεων με επίκεντρο τα θέματα φυσικού καουτσούκ που επηρεάζουν την προσφορά και ζήτηση και η διευκόλυνση της προώθησης και συντονισμού στους τομείς έρευνας, παροχής υποστήριξης και των υπόλοιπων προγραμμάτων του φυσικού καουτσούκ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 2 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς αυτής της συμφωνίας: 1.Ως «φυσικό καουτσούκ» νοείται το ελαστικό εκείνο που δεν έχει υποστεί διαδικασία ενθείωσης, είτε σε στέρεη ή ρευστή μορφή, που προέρχεται από το Ηeνea brasiliensis και όποιο άλλο φυτό που μπορεί να καθορίσει με απόφασή του το Συμβούλιο για τους σκοπούς αυτής της συμφωνίας 7 2.ως «συμβαλλόμενο μέρος» νοείται η κυβέρνηση ή ένας διακυβερνητικός οργανισμός όπως αναφέρεται στο άρθρο 5, που έχει συμφωνήσει να δεσμευτεί από τη συμφωνία αυτή προσωρινά ή οριστικά 7 3.ως «μέλος» νοείται το συμβαλλόμενο μέρος όπως καθορίστηκε στον ορισμό της παραγράφου 2 παραπάνω 7 4.ως «εξαγωγικό μέλος» νοείται το μέλος που εξάγει φυσικό καουτσούκ και έχει δηλωθεί ως εξαγωγικό μέλος υπό τον όρο ότι θα εκδοθεί σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου 7 5.ως «εισαγωγικό μέλος» νοείται το μέλος που εισάγει φυσικό καουτσούκ και έχει δηλωθεί σαν εισαγωγικό μέλος, υπό τον όρο ότι θα εκδοθεί σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου 7 6.ως «οργανισμός» νοείται ο διεθνής οργανισμός φυσικού καουτσούκ που αναφέρεται στο άρθρο 3 7 7.ως «συμβούλιο» νοείται το διεθνές συμβούλιο φυσικού καουτσούκ που αναφέρεται στο άρθρο 6 7 8.ως «ειδική ψηφοφορία» νοείται η ψηφοφορία για την οποία απαιτούνται τουλάχιστον τα δύο τρίτα του συνόλου των ψήφων των εξαγουσών χωρών που είναι παρούσες και ψηφίζουν, υπολογιζομένων ξεχωριστά, με την προϋπόθεση ότι οι ψήφοι αυτοί εκφράζουν τουλάχιστον τα μισά από τα μέλη κάθε κατηγορίας που είναι παρόντα και ψηφίζουν 7 9.ως «εξαγωγές φυσικού καουτσούκ» νοούνται οι ποσότητες φυσικού καουτσούκ που εξάγονται από την τελωνειακή επικράτεια του κάθε μέλους και ως «εισαγωγές φυσικού καουτσούκ» νοούνται οι ποσότητες φυσικού καουτσούκ που εισάγονται για το εγχώριο εμπόριο στην τελωνειακή επικράτεια κάθε μέλους, με την προϋπόθεση ότι, για τους σκοπούς αυτών των ορισμών, ο όρος τελωνειακή επικράτεια, στην περίπτωση ενός μέλους που περιλαμβάνει περισσότερες από μία τελωνειακές περιοχές, θα πρέπει να αναφέρεται στο σύνολο των τελωνειακών περιοχών του μέλους 7 10.ως «επιμερισμένη απλή πλειοψηφία» νοείται η ψηφοφορία για την οποία απαιτείται αριθμός ψήφων μεγαλύτερος από το ήμισυ του συνόλου των ψήφων των εξαγουσών χωρών που είναι παρούσες και ψηφίζουν και μεγαλύτερο από το ήμισυ του συνόλου των ψήφων των εισαγουσών χωρών που είναι παρούσες και ψηφίζουν. Στην περίπτωση αυτή οι ψήφοι υπολογίζονται ξεχωριστά 7 11.ως «ελεύθερα χρησιμοποιούμενα νομίσματα» λογίζονται το γερμανικό μάρκο, το γαλλικό φράγκο, το ιαπωνικό γιέν, η λίρα στερλίνα και το δολάριο των Ηνωμένων Πολιτειών 7 12.ως «οικονομικό έτος» υπολογίζεται η περίοδος από την 1ης Ιανουαρίου μέχρι και της 31ης Δεκεμβρίου συμπεριλαμβανομένης 7 13.ως «έναρξη ισχύος» εκλαμβάνεται η ημερομηνία από την οποία τίθεται σε ισχύ η συμφωνία αυτή προσωρινά ή οριστικά σύμφωνα με το άρθρο 61 7 14.ως «τόνος» λογίζεται ο μετρικός τόνος, δηλαδή τα 1 000 χιλιόγραμμα 7 15.ως «Cent Μαλαισίας/Σιγκαπούρης» νοείται ο μέσος όρος του sen Μαλαισίας και του cent Σιγκαπούρης με βάση την ισχύουσα συναλλαγματική τιμή 7 16.ως «χρονικά σταθμισμένη μη καθαρή συνεισφορά ενός μέλους» λογίζονται οι καθαρές χρηματικές συνεισφορές του μέλους, σταθμισμένες με τον αριθμό ημερών κατά τις οποίες τα επιμέρους καταστατικά ποσοστά της καθαρής χρηματικής συνεισφοράς ήταν στη διάθεση του ρυθμιστικού αποθέματος. Κατά τον υπολογισμό του αριθμού των ημερών δεν λαμβάνεται υπόψη η ημέρα που εισπράχθηκε η συνεισφορά από τον οργανισμό, ούτε η ημέρα πραγματοποίησης της επιστροφής, ούτε η ημέρα λήξης της συμφωνίας 7 17.ως «μήνας αρχικής μνείας» νοείται εκείνος ο ημερολογιακός μήνας αποστολής ο οποίος μνημονεύθηκε από κάποια αγορά στον οργανισμό για να συμπεριληφθεί στην ημερήσια ενδεικτική τιμή αγοράς 7 18.ως «καθιερωμένη εμπορική αγορά» λογίζεται το κέντρο εμπορίας φυσικού καουτσούκ στο πλαίσιο του οποίου λειτουργεί κάποιος σύνδεσμος εμπορίου καουτσούκ ή κάποιος ρυθμιστικός οργανισμός, ο οποίος πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: 1)έχει γραπτό καταστατικό στο οποίο προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων σε βάρος μελών που διαπράττουν σφάλματα 7 2)θεσπίζει πρότυπα ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών κριτηρίων, που υποχρεούνται να τηρούν τα μέλη 7 3)εφαρμόζει το σύστημα των επισήμων έγγραφων συμβάσεων με δεσμευτική νομική ισχύ 7 4)ασκεί τα καθήκοντα της πλήρους και δεσμευτικής διαιτησίας σε συνάρτηση με όλους τους συντελεστές της αγοράς 7 5)δημοσιεύει καθημερινά τις επίσημες τιμές του φυσικού καουτσούκ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 3 Ίδρυση, έδρα και δομή του διεθνούς οργανισμού για το φυσικό καουτσούκ1.Ο διεθνής οργανισμός φυσικού καουτσούκ που δημιουργήθηκε από τη διεθνή συμφωνία φυσικού καουτσούκ του 1979, θα συνεχίσει να ασκεί τις δραστηριότητές του με στόχο την παρακολούθηση των διατάξεων και την επίβλεψη της λειτουργίας της συμφωνίας αυτής. 2.Ο οργανισμός θα λειτουργεί μέσω του διεθνούς συμβουλίου φυσικού καουτσούκ, του διευθύνοντα συμβούλου και του προσωπικού του, και με την παρεμβολή όλων των άλλων οργάνων που προβλέπονται στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής. 3.Με την προϋπόθεση τήρησης της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η έδρα του οργανισμού θα βρίσκεται στην Κουάλα Λουμπούρ, εκτός εάν το συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά με ειδική ψηφοφορία. 4.Η έδρα του οργανισμού πρέπει πάντοτε να βρίσκεται στην επικράτεια ενός μέλους. Άρθρο 4 Μέλη του οργανισμού1.Υπάρχουν δύο κατηγορίες μελών, και ειδικότερα: 1)οι εξαγωγείς και 2)οι εισαγωγείς. 2.Το Συμβούλιο θεσπίζει τα κριτήρια σχετικά με την αλλαγή της κατηγορίας ενός μέλους, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 24 και 27. Το μέλος που πληροί τα κριτήρια αυτά μπορεί να αλλάξει κατηγορία μετά τη σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου με ειδική ψηφοφορία. 3.Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αποτελεί απλό μέλος του οργανισμού. Άρθρο 5 Προσχώρηση διακυβερνητικών οργανισμών1.Οποιαδήποτε αναφορά σ αυτή τη συμφωνία σε «κυβέρνηση» ή «κυβερνήσεις» θα λογίζεται ότι περιλαμβάνει αναφορά στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και σε κάθε διακυβερνητικό οργανισμό που έχει ευθύνες σε σχέση με τη διαπραγμάτευση, σύναψη και εφαρμογή διεθνών συμφωνιών, ειδικότερα εμπορευματικών συμφωνιών. Αντίστοιχα, οποιαδήποτε αναφορά σ αυτή τη συμφωνία της υπογραφής, επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης ή της κοινοποίησης της προσωρινής εφαρμογής ή της προσχώρησης θα πρέπει, στην περίπτωση διακυβερνητικών οργανισμών, να λογίζεται ότι περιλαμβάνει την αναφορά στην υπογραφή, επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση ή την κοινοποίηση της προσωρινής εφαρμογής ή την προσχώρηση, από τέτοιους διακυβερνητικούς οργανισμούς. 2.Σε περίπτωση ψηφοφορίας σε θέματα της αρμοδιότητάς τους, αυτοί οι διακυβερνητικοί οργανισμοί θα ασκούν τα δικαιώματα της ψήφου τους με αριθμό ψήφων ίσο με το συνολικό αριθμό ψήφων που έχουν παραχωρηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 14, στα κράτη μέλη τους. Στις περιπτώσεις αυτές τα κράτη μέλη τέτοιων διακυβερνητικών οργανισμών δεν θα ασκούν τα ατομικά τους δικαιώματα ψήφου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ Άρθρο 6 Σύνθεση του διεθνούς συμβουλίου φυσικού καουτσούκ1.Ανώτατη αρχή του οργανισμού θα είναι το διεθνές συμβούλιο φυσικού καουτσούκ, το οποίο θα αποτελείται από όλα τα μέλη του οργανισμού. 2.Κάθε μέλος εκπροσωπείται στο συμβούλιο από έναν εκπρόσωπο και μπορεί να ορίζει αναπληρωτές και συμβούλους για να παρακολουθούν τις συνόδους του συμβουλίου. 3.Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος θα πρέπει να εξουσιοδοτείται να ενεργεί και να ψηφίζει αντί του εκπροσώπου κατά την απουσία του ή σε ειδικές περιστάσεις. Άρθρο 7 Εξουσίες και καθήκοντα του συμβουλίου1.Το συμβούλιο θα ασκεί κάθε εξουσία και θα εκτελεί ή θα φροντίζει για την εκτέλεση όλων των καθηκόντων που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της συμφωνίας, δεν θα έχει όμως την εξουσία, και δεν θα θεωρείται ότι έχει εξουσιοδοτηθεί από τα μέλη, να αναλάβει υποχρεώσεις έξω από τους στόχους της συμφωνίας αυτής. Ιδιαίτερα, δεν θα έχει τη δυνατότητα να δανεισθεί χρήματα, χωρίς ωστόσο αυτό να περιορίζει την εφαρμογή του άρθρου 41, ούτε θα μπορεί να συνάπτει εμπορικές συμβάσεις για το φυσικό καουτσούκ, εκτός από τις περιπτώσεις που καθορίζονται συγκεκριμένα στην παράγραφο 5 του άρθρου 30. Ασκώντας τη δυνατότητα που του παρέχεται για τη σύναψη συμβάσεων, το Συμβούλιο θα μεριμνά ώστε οι όροι της παραγράφου 4 του άρθρου 48 να τίθενται γραπτώς υπόψη των άλλων μερών που συμμετέχουν σε τέτοιες συμβάσεις, τυχόν αποτυχία όμως υλοποίησης της ενημέρωσης αυτής δεν καθιστά αυτοδικαίως άκυρες τέτοιες συμβάσεις, ούτε θα πρέπει να θεωρείται ότι έτσι καταργείται ο περιορισμός της ευθύνης των μελών. 2.Το συμβούλιο θα εγκρίνει, με ειδική ψηφοφορία, τέτοιους κανόνες και κανονισμούς που είναι απαραίτητοι για την εφαρμογή των διατάξεων της συμφωνίας αυτής και απορρέουν από αυτές. Θα περιλαμβάνουν τους δικούς τους κανονισμούς και αυτούς των επιτροπών που αναφέρονται στο άρθρο 18, κανόνες διαχείρισης και λειτουργίας του ρυθμιστικού αποθέματος και τους χρηματοδοτικούς κανονισμούς και τους κανονισμούς προσωπικού του οργανισμού. 3.Στα πλαίσια της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, το συμβούλιο θα εξετάσει, στην πρώτη του σύνοδο μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας αυτής, τους κανόνες και κανονισμούς που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τη διεθνή συμφωνία για το φυσικό καουτσούκ του 1987 και θα τους εγκρίνει με τις κατάλληλες τροποποιήσεις. Μέχρι τη στιγμή που θα εγκριθούν οι διατάξεις αυτές, θα εφαρμόζονται οι κανόνες και κανονισμοί που έχουν θεσπισθεί σύμφωνα με τη διεθνή συμφωνία για το φυσικό καουτσούκ του 1987. 4.Το Συμβούλιο θα τηρεί τα στοιχεία που απαιτούνται για την εφαρμογή των καθηκόντων του στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας. 5.Το συμβούλιο θα δημοσιεύει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του οργανισμού και κάθε άλλη πληροφορία που θεωρεί κατάλληλη. Άρθρο 8 Εκχώρηση εξουσιών1.Το συμβούλιο μπορεί, με ειδική ψηφοφορία, να εκχωρήσει σε οποιαδήποτε επιτροπή που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του άρθρου 18 την άσκηση ορισμένων ή όλων των εξουσιών του για τις οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας αυτής, δεν απαιτείται ειδική ψηφοφορία του συμβουλίου. Παρά την εκχώρηση αυτή, το Συμβούλιο μπορεί κάθε στιγμή να συζητήσει και να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα, η εξέταση του οποίου έχει ανατεθεί σε κάποια από τις επιτροπές του. 2.Το συμβούλιο μπορεί, με ειδική ψηφοφορία, να ανακαλέσει οποιαδήποτε εξουσία έχει ανατεθεί σε μια επιτροπή. Άρθρο 9 Συνεργασία με άλλους οργανισμούς1.Το Συμβούλιο μπορεί να προβεί σε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις είναι κατάλληλες για διαβούλευση ή συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, τα όργανά του και εξειδικευμένες υπηρεσίες και άλλους κατάλληλους διακυβερνητικούς οργανισμούς. 2.Το συμβούλιο μπορεί επίσης να προβεί σε ρυθμίσεις για διατήρηση επαφών με κατάλληλους διεθνείς μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Άρθρο 10 Αποδοχή παρατηρητώνΤο συμβούλιο μπορεί να προσκαλέσει οποιαδήποτε κυβέρνηση που δεν είναι μέλος ή οποιονδήποτε από τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 9, να παρακολουθήσουν ως παρατηρητές κάποια από τις συνεδριάσεις του συμβουλίου ή κάποια επιτροπή που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του άρθρου 18. Άρθρο 11 Πρόεδρος και αντιπρόεδρος1.Το συμβούλιο εκλέγει κάθε χρόνο έναν πρόεδρο και έναν αντιπρόεδρο. 2.Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος εκλέγονται ο ένας από τους εκπροσώπους των μελών που εξάγουν και ο άλλος από τους εκπροσώπους των μελών που εισάγουν. Οι θέσεις αυτές θα εναλλάσσονται κάθε χρόνο ανάμεσα στις δύο κατηγορίες μελών, με την προϋπόθεση όμως ότι αυτό δεν απαγορεύει την επανεκλογή του ενός ή του άλλου ή και των δύο, σε εξαιρετικές περιστάσεις, με ειδική ψηφοφορία του Συμβουλίου. 3.Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας του ο πρόεδρος αντικαθίσταται από τον αντιπρόεδρο. Όταν απουσιάζουν προσωρινά ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος ή σε περίπτωση μόνιμης απουσίας του ενός ή και των δύο, το Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει νέο προεδρείο από τους εκπροσώπους των μελών που εξάγουν ή/και από τους εκπροσώπους των μελών που εισάγουν, ανάλογα με την περίπτωση, προσωρινά ή μόνιμα όπως το απαιτούν οι περιστάσεις. 4.Ούτε ο πρόεδρος ούτε οποιοσδήποτε άλλος εκπρόσωπος που προεδρεύει σε μια συνεδρίαση του Συμβουλίου θα ψηφίζει σ αυτή τη συνεδρίαση. Τα δικαιώματα ψήφου του μέλους που εκπροσωπεί, μπορούν ωστόσο να ασκηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 ή των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 15. Άρθρο 12 Διευθύνων σύμβουλος, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, διαχειριστής ρυθμιστικού αποθέματος και λοιπό προσωπικό1.Το συμβούλιο, με ειδική ψηφοφορία, διορίζει τον διευθύνοντα σύμβουλο, τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο και το διαχειριστή του ρυθμιστικού αποθέματος. 2.Οι όροι και οι συνθήκες διορισμού του διευθύνοντα συμβούλου, του αναπληρωτή διευθύνοντα συμβούλου και του διαχειριστή του ρυθμιστικού αποθέματος θα καθορίζονται από το συμβούλιο. 3.Ο διευθύνων σύμβουλος θα είναι ο διοικητικός προϊστάμενος του οργανισμού και θα είναι υπόλογος στο συμβούλιο για τη διαχείριση και λειτουργία της συμφωνίας αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της συμφωνίας και τις αποφάσεις του συμβουλίου. 4.Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος είναι ανά πάσα στιγμή υπόλογος έναντι του διευθύνοντος συμβούλου. Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος ασκεί τα καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου όταν ο τελευταίος κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο να ασκήσει τα καθήκοντά του αυτά ή όταν το αξίωμα του διευθύνοντος συμβούλου έχει εκκενωθεί προσωρινά. Στην περίπτωση αυτή είναι απευθείας υπόλογος έναντι του συμβουλίου για τη διαχείριση και λειτουργία της συμφωνίας. Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος συμμετέχει στην αντιμετώπιση όλων των συναφών με την παρούσα συμφωνία ζητημάτων. 5.Ο διαχειριστής ρυθμιστικού αποθέματος θα είναι υπόλογος στον διευθύνοντα σύμβουλο και το συμβούλιο για τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας, καθώς επίσης και για όποια πρόσθετα καθήκοντα μπορεί να καθορίσει το συμβούλιο. Ο διαχειριστής του ρυθμιστικού αποθέματος θα έχει την ευθύνη για την καθημερινή λειτουργία του ρυθμιστικού αποθέματος και θα ενημερώνει τον διευθύνοντα σύμβουλο για τις γενικές λειτουργίες του ρυθμιστικού αποθέματος έτσι ώστε ο διευθύνων σύμβουλος να μπορεί να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητά του στην εκπλήρωση των στόχων της συμφωνίας αυτής. 6.Ο διευθύνων σύμβουλος θα διορίζει το προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που καθορίζονται από το συμβούλιο. Το προσωπικό θα υπάγεται στον διευθύνοντα σύμβουλο. 7.Ούτε ο διευθύνων σύμβουλος ούτε μέλος του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου και του διαχειριστή του ρυθμιστικού αποθέματος, επιπρέπεται να έχουν οικονομικά συμφέροντα στη βιομηχανία ή το εμπόριο καουτσούκ, ή συνδεδεμένες εμπορικές δραστηριότητες. 8.Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ο διευθύνων σύμβουλος, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, ο διαχειριστής ρυθμιστικού αποθέματος και το λοιπό προσωπικό δεν θα ζητούν ούτε θα λαμβάνουν οδηγίες από κάποιο μέλος ή από κάποια άλλη αρχή έξω από το συμβούλιο ή έξω από οποιαδήποτε επιτροπή που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του άρθρου 18. Θα πρέπει να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να επηρεάζει τη θέση τους ως διεθνών υπαλλήλων, υπόλογων μόνον απέναντι στο συμβούλιο. Κάθε μέλος θα σέβεται τον αποκλειστικά διεθνή χαρακτήρα των καθηκόντων του διευθύνοντος συμβούλου, του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου, του διαχειριστή ρυθμιστικού αποθέματος και του λοιπού προσωπικού και δεν θα προσπαθεί να τους επηρεάζει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Άρθρο 13 Σύνοδοι1.Κατά γενικό κανόνα, το συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική σύνοδο κάθε εξάμηνο. 2.Παράλληλα με τις συνόδους, σε περιπτώσεις που προβλέπονται συγκεκριμένα σ αυτή τη συμφωνία, το συμβούλιο θα συνέρχεται επίσης σε ειδική συνεδρίαση όποτε το αποφασίζει ή μετά από αίτημα: 1)του προέδρου του συμβουλίου, 2)του διευθύνοντα συμβούλου, 3)της πλειοψηφίας των μελών που εξάγουν, 4)της πλειοψηφίας των μελών που εισάγουν, 5)ενός μέλους ή μελών που εξάγουν και διαθέτουν τουλάχιστον 200 ψήφους ή 6)ενός μέλους ή μελών που εισάγουν και διαθέτουν τουλάχιστον 200 ψήφους. 3.Οι σύνοδοι θα πραγματοποιούνται στην έδρα του οργανισμού, εκτός εάν το Συμβούλιο, με ειδική ψηφοφορία, αποφασίσει διαφορετικά. Εάν, μετά από πρόσκληση κάποιου μέλους, το συμβούλιο θα συγκληθεί σε διαφορετικό από την έδρα του οργανισμού τόπο, το μέλος αυτό θα καλύψει τις πρόσθετες δαπάνες στις οποίες θα υποβληθεί το συμβούλιο. 4.Η ανακοίνωση για οποιαδήποτε σύνοδο και η ημερήσια διάταξη για τέτοιες συνόδους θα διαβιβάζονται στα μέλη από το διευθύνοντα σύμβουλο κατόπιν συνεννόησης με τον πρόεδρο του συμβουλίου, τουλάχιστον 30 ημέρες ενωρίτερα, εκτός από τις επείγουσες περιπτώσεις κατά τις οποίες η ανακοίωση θα διαβιβάζεται δέκα ημέρες ενωρίτερα. Άρθρο 14 Κατανομή των ψήφων1.Τα μέλη που εξάγουν θα έχουν από κοινού 1 000 ψήφους και τα μέλη που εισάγουν θα έχουν από κοινού 1 000 ψήφους. 2.Σε κάθε μέλος που εξάγει θα παραχωρείται μία αρχική ψήφος από τις 1 000 ψήφους εκτός από την περίπτωση ενός μέλους που εξάγει με καθαρές εξαγωγές κατώτερες των 10 000 τόνων ετησίως, όπου η αρχική ψήφος δεν θα ισχύει. Το υπόλοιπο αυτών των ψήφων θα κατανέμεται ανάμεσα στα μέλη που εξάγουν με τη μεγαλύτερη δυνατή προσέγγιση, ανάλογα με τον όγκο των αντίστοιχων καθαρών εξαγωγών του φυσικού καουτσούκ για την περίοδο των πέντε ημερολογιακών ετών που αρχίζει έξι ημερολογιακά έτη πριν από την κατανομή των ψήφων. 3.Οι ψήφοι των μελών που εισάγουν θα κατανέμονται μεταξύ τους με τη μεγαλύτερη δυνατή προσέγγιση ανάλογα με το μέσο όρο των αντίστοιχων καθαρών εισαγωγών τους φυσικού καουτσούκ κατά τη διάρκεια χρονικής περιόδου τριών ημερολογιακών ετών που αρχίζει τέσσερα ημερολογιακά έτη πριν από την κατανομή των ψήφων, εκτός από το ότι σε κάθε μέλος που εισάγει θα δοθεί ψήφος ακόμη και αν η αναλογία του σε μερίδιο καθαρών εσαγωγών διαφορετικά δεν είναι αρκετά μεγάλη για να αιτιολογεί κάτι τέτοιο. 4.Στα πλαίσια των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού, των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 27 σχετικά με τις συνεισφορές των μελών που εισάγουν και του άρθρου 38, το συμβούλιο, στην πρώτη του σύνοδο, θα καταρτίσει έναν κατάλογο καθαρών εξαγωγών από μέλη που εξάγουν και έναν κατάλογο καθαρών εισαγωγών από μέλη που εισάγουν οι οποίοι θα αναθεωρούνται ετήσια σύμφωνα με το άρθρο αυτό. 5.Δεν θα υπάρχουν κλασματικές ψήφοι. 6.Το συμβούλιο, στην πρώτη σύνοδο μετά την έναρξη ισχύος αυτής της συμφωνίας, θα κατανείμει τις ψήφους για το χρόνο αυτό. Η κατανομή αυτή θα ισχύσει μέχρι την πρώτη τακτική σύνοδο του επόμενου έτους, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 7 αυτού του άρθρου. Για κάθε επόμενο χρόνο, το συμβούλιο θα κατανείμει τις ψήφους στην αρχή της πρώτης τακτικής συνόδου του επομένου έτους, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 7 αυτού του άρθρου. 7.Όταν υπάρχει μεταβολή στα μέλη του οργανισμού ή όταν τα δικαιώματα ψήφου ενός μέλους ανακαλούνται ή αποκαθίστανται σύμφωνα με οποιαδήποτε διάταξη της συμφωνίας αυτής, το συμβούλιο θα ανακατανείμει τις ψήφους στα πλαίσια της κατηγορίας ή των κατηγοριών μελών που επηρεάζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. 8.Σε περίπτωση αποκλεισμού ενός μέλους κατ εφαρμογή του άρθρου 65 ή αποχώρησης ενός μέλους κατ εφαρμογή του άρθρου 64 ή του άρθρου 63 που έχει ως αποτέλεσμα το συνολικό εμπορικό μερίδιο των μελών που παραμένουν σε όποια από τις δύο κατηγορίες να μειώνεται κάτω από το 80 % το συμβούλιο θα συνεδριάζει και θα αποφασίζει για τους όρους, τις συνθήκες και το μέλλον αυτής της συμφωνίας, συνεκτιμώμενης ιδίως της ανάγκης να εξακολουθήσει η αποτελεσματική λειτουργία στον τομέα του ρυθμιστικού αποθέματος χωρίς να προκαλείται υπερβολικό οικονομικό βάρος στα υπόλοιπα μέλη. Άρθρο 15 Διαδικασία ψηφοφορίας1.Κάθε μέλος θα δικαιούται να ψηφίζει με τον αριθμό ψήφων που διαθέτει στο συμβούλιο και δεν θα δικαιούται να διασπά τις ψήφους του. 2.Με έγγραφη ειδοποίηση προς τον πρόεδρο του συμβουλίου, κάθε μέλος που εξάγει μπορεί να εξουσιοδοτήσει κάθε άλλο μέλος που εξάγει και κάθε μέλος που εισάγει μπορεί να εξουσιοδοτήσει κάθε άλλο μέλος που εισάγει, να εκπροσωπήσει τα συμφέροντά του και να ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου σε οποιαδήποτε σύνοδο ή συνεδρίαση του συμβουλίου. 3.Ένα μέλος που έχει εξουσιοδοτηθεί από ένα μέλος να διαθέτει τις ψήφους του τελευταίου μέλους, θα ψηφίζει με τόσες ψήφους για όσες έχει εξουσιοδοτηθεί. 4.Σε περίπτωση που κάποιο μέλος απέχει, θεωρείται ότι το μέλος αυτό δεν ψήφισε. Το μέλος που είναι παρόν και που δεν ψηφίζει λογίζεται ότι απέχει. Άρθρο 16 Απαρτία1.Για κάθε συνεδρίαση του συμβουλίου θα θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία όταν είναι παρούσα η πλειοψηφία των μελών που εξάγουν και η πλειοψηφία των μελών που εισάγουν, με την προϋπόθεση ότι τα μέλη αυτά διαθέτουν τουλάχιστον τα δύο τρίτα των συνολικών ψήφων στις αντίστοιχες κατηγορίες τους. 2.Εάν δεν υπάρχει απαρτία σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού την ημέρα που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση καθώς και την επόμενη ημέρα, η απαρτία την τρίτη ημέρα και στη συνέχεια θα είναι η παρουσία της πλειοψηφίας των μελών που εξάγουν και της πλειοψηφίας των μελών που εισάγουν, με την προϋπόθεση ότι τα μέλη αυτά διαθέτουν την πλειοψηφία των συνολικών ψήφων στις αντίστοιχες κατηγορίες τους. 3.Η εκπροσώπηση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 εκλαμβάνεται ως παρουσία. Άρθρο 17 Αποφάσεις1.Όλες οι αποφάσεις του συμβουλίου θα λαμβάνονται και όλες οι συστάσεις θα διατυπώνονται με επιμερισμένη απλή πλειοψηφία, εκτός εάν θεσπίζεται κάτι διαφορετικό σε αυτή τη συμφωνία. 2.Όταν ένα μέλος επικαλείται τις διατάξεις του άρθρου 15 και οι ψήφοι του καταμετρούνται σε μια συνεδρίαση του συμβουλίου, το μέλος αυτό θα θεωρείται, στα πλαίσια της παραγράφου 1, ότι είναι παρόν και ότι ψηφίζει. Άρθρο 18 Συγκρότηση επιτροπών1.Οι ακόλουθες επιτροπές που δημιουργήθηκαν από τη διεθνή συμφωνία 1979 για το φυσικό καουτσούκ, θα συνεχίσουν να υπάρχουν: 1)επιτροπή διοίκησης 7 2)επιτροπή λειτουργιών του ρυθμιστικού αποθέματος 7 3)στατιστική επιτροπή και 4)επιτροπή άλλων μέτρων. Νέες επιτροπές μπορούν επίσης να δημιουργηθούν με ειδική ψηφοφορία του συμβουλίου. 2.Η κάθε επιτροπή είναι υπόλογη απέναντι στο συμβούλιο. Το συμβούλιο θα προσδιορίζει, με ειδική ψηφοφορία, τα μέλη και τις αρμοδιότητες της κάθε επιτροπής. Άρθρο 19 Ομάδα εμπειρογνωμόνων1.Το συμβούλιο μπορεί να καταρτίσει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων από τη βιομηχανία και το εμπόριο καουτσούκ των μελών που εξάγουν και εισάγουν. 2.Μια τέτοια ομάδα θα καλείται να παρέχει συμβουλές και βοήθεια στο συμβούλιο και στις επιτροπές του, ιδιαίτερα στον τομέα των λειτουργιών του ρυθμιστικού αποθέματος και των άλλων μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 43. 3.Τα μέλη, τα λειτουργικά καθήκοντα και οι διοικητικές ρυθμίσεις κάθε τέτοιας ομάδας θα καθορίζονται από το συμβούλιο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΕΣ Άρθρο 20 Προνόμια και ασυλίες1.Ο οργανισμός αποτελεί νομικό πρόσωπο. Ιδιαίτερα, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 48, ο οργανισμός θα έχει τη δυνατότητα να συνάπτει συμβάσεις, να αποκτά και να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία, και να κινεί τη διαδικασία παροχής έννομης προστασίας. 2.Ο οργανισμός θα προσπαθήσει, όσο το δυνατόν συντομότερα, να συνάψει με την κυβέρνηση της χώρας στην οποία βρίσκεται η έδρα του οργανισμού (στο εξής αναφερόμενη ως φιλοξενούσα κυβέρνηση) συμφωνία (στο εξής αναφερόμενη ως συμφωνία για την έδρα) σχετικά με το καθεστώς, τα προνόμια και τις ασυλίες του οργανισμού, του διευθύνοντος συμβούλου του, του αναπληρωτού διευθύνοντος συμβούλου, του διαχειριστή ρυθμιστικού αποθέματος καθώς επίσης και του λοιπού προσωπικού και εμπειρογνωμόνων και των μελών των αντιπροσωπειών, που θεωρούνται ευλόγως ως απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας. 3.Εάν η έδρα του οργανισμού μετακινηθεί σε κάποια άλλη χώρα, η κυβέρνηση της χώρας αυτής θα πρέπει να συνάψει το συντομότερο δυνατό τη σχετική συμφωνία για την έδρα με τον οργανισμό, η οποία υπόκειται στην έγκριση του συμβουλίου. 4.Μέχρι να συναφθεί η συμφωνία για την έδρα, ο οργανισμός θα ζητήσει από τη φιλοξενούσα κυβέρνηση να απαλλάξει, στο βαθμό που το επιτρέπουν οι νόμοι της, από τη φορολογία τις αμοιβές που πληρώνει ο οργανισμός στους υπαλλήλους του και τα στοιχεία ενεργητικού, το εισόδημα και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του οργανισμού. 5.Ο οργανισμός μπορεί επίσης να συνάπτει, με μία ή περισσότερες κυβερνήσεις, συμφωνίες που θα εγκρίνονται από το συμβούλιο σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία της συμφωνίας αυτής. 6.Η συμφωνία για την έδρα θα είναι ανεξάρτητη από αυτή τη συμφωνία. Ωστόσο, θα λήγει: 1)με συμφωνία ανάμεσα στη φιλοξενούσα κυβέρνηση και τον οργανισμό 7 2)στην περίπτωση που η έδρα του οργανισμού μεταφέρεται από τη χώρα της φιλοξενούσας κυβέρνησης ή 3)στην περίπτωση που ο οργανισμός παύει να υπάρχει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ Άρθρο 21 Οικονομικοί λογαριασμοί1.Για τη λειτουργία και διαχείριση της συμφωνίας αυτής θα πρέπει να δημιουργηθούν δύο λογαριασμοί: 1)ο λογαριασμός ρυθμιστικού αποθέματος και 2)ο λογαριασμός διαχείρισης. 2.Όλα τα ακόλουθα έσοδα και δαπάνες για τη δημιουργία, λειτουργία και διαχείριση του ρυθμιστικού αποθέματος θα ενσωματωθούν στο λογαριασμό ρυθμιστικού αποθέματος: συνεισφορές από μέλη σύμφωνα με το άρθρο 27, εισόδημα από πωλήσεις ή δαπάνες σχετικά με την αγορά ρυθμιστικών αποθεμάτων, τόκοι από καταθέσεις του λογαριασμού ρυθμιστικού αποθέματος, και έξοδα σχετικά με την αγορά και τις πωλήσεις-προμήθειες, αποθήκευση, μεταφορά και διακίνηση, συντήρηση και ανακύκλωση και ασφάλεια. Το συμβούλιο μπορεί όμως, με ειδική ψηφοφορία, να καταχωρήσει οποιαδήποτε άλλα έσοδα ή δαπάνες που συνδέονται με συναλλαγές ή πράξεις επί του ρυθμιστικού αποθέματος στο λογαριασμό ρυθμιστικού αποθέματος. 3.Όλα τα άλλα έσοδα και δαπάνες σχετικά με τη λειτουργία της συμφωνίας αυτής θα εντάσσονται στο λογαριασμό διαχείρισης. Οι δαπάνες αυτές κανονικά θα πρέπει να καλύπτονται από συνεισφορές των κρατών που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 24. 4.Ο οργανισμός δεν θα έχει την ευθύνη για τις δαπάνες αντιπροσωπειών ή παρατηρητών στο συμβούλιο ή σε οποιαδήποτε επιτροπή που δημιουργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 18. Άρθρο 22 Τύπος πληρωμήςΟι πληρωμές στους λογαριασμούς διαχείρισης του ρυθμιστικού αποθέματος θα πραγματοποιούνται σε ελεύθερα χρησιμοποιούμενα νομίσματα ή σε νομίσματα που είναι μετατρέψιμα στις κυριότερες αγορές ξένου συναλλάγματος σε ελεύθερα χρησιμοποιούμενα νομίσματα, και εξαιρούνται από κάθε συναλλαγματικό περιορισμό. Άρθρο 23 Έλεγχος1.Κάθε οικονομικό έτος το Συμβούλιο διορίζει ελεγκτές για τη διεξαγωγή του ελέγχου των βιβλίων. 2.Μια ανεξάρτητα ελεγμένη κατάσταση του λογαριασμού διαχείρισης θα τίθεται στη διάθεση των μελών το συντομότερο δυνατό, όχι όμως αργότερα από τέσσερις μήνες, μετά το κλείσιμο κάθε οικονομικού έτους. Μια ανεξάρτητα ελεγμένη κατάσταση του λογαριασμού ρυθμιστικού αποθέματος θα τίθεται στη διάθεση των μελών όχι ενωρίτερα από 60 ημέρες και όχι αργότερα από τέσσερις μήνες μετά το κλείσιμο κάθε οικονομικού έτους. Οι ελεγμένες καταστάσεις των λογαριασμών διαχείρισης και ρυθμιστικού αποθέματος υποβάλλονται προς έγκριση στο συμβούλιο στην επόμενη τακτική συνεδρίασή του. Στη συνέχεια δημοσιεύεται περίληψη των ελεγμένων λογαριασμών και του ισολογισμού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Άρθρο 24 Έγκριση του προϋπολογισμού διαχείρισης και αποτίμηση των συνεισφορών1.Στην πρώτη του σύνοδο μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας αυτής, το συμβούλιο θα εγκρίνει τον προϋπολογισμό διαχείρισης για την περίοδο μεταξύ της ημερομηνίας έναρξης ισχύος και του τέλους του πρώτου οικονομικού έτους. Στη συνέχεια, κατά το δεύτερο εξάμηνο κάθε οικονομικού έτους, το συμβούλιο θα εγκρίνει τον προϋπολογισμό διαχείρισης για το επόμενο οικονομικό έτος. Το συμβούλιο θα καθορίζει τη συνεισφορά του κάθε μέλους στον προϋπολογισμό αυτό σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού. 2.Η συνεισφορά κάθε μέλους στον προϋπολογισμό διαχείρισης για κάθε οικονομικό έτος θα είναι ανάλογη με τον αριθμό των ψήφων του κατά την περίοδο έγκρισης του προϋπολογισμού διαχείρισης για αυτό το οικονομικό έτος, σε σχέση με το σύνολο των ψήφων όλων των μελών. Κατά την εκτίμηση των συνεισφορών, οι ψήφοι κάθε μέλους θα υπολογίζονται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αναστολή των δικαιωμάτων ψήφου κάποιου μέλους ή οποιαδήποτε ανακατανομή των ψήφων που μπορεί να προκύπτει από αυτήν. 3.Η αρχική συνεισφορά στον προϋπολογισμό διαχείρισης οποιασδήποτε κυβέρνησης η οποία γίνεται μέλος μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας αυτής θα υπολογίζεται από το συμβούλιο με βάση τον αριθμό των ψήφων που θα έχει το μέλος αυτό και την περίοδο από την ημερομηνία κατά την οποία γίνεται μέλος μέχρι το τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους. Ο υπολογισμός όμως που έχει γίνει για άλλα μέλη για το ίδιο οικονομικό έτος δεν θα αλλάξει. Άρθρο 25 Καταβολή των συνεισφορών στον προϋπολογισμό διαχείρισης1.Οι συνεισφορές στον πρώτο προϋπολογισμό διαχείρισης θα πρέπει να καταβληθούν την ημερομηνία που θα αποφασίσει το συμβούλιο κατά την πρώτη του σύνοδο. Οι συνεισφορές στους επόμενους προϋπολογισμούς θα πρέπει να καταβάλλονται μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου κάθε οικονομικού έτους. Η αρχική συνεισφορά της κυβέρνησης, η οποία γίνεται μέλος μετά την έναρξη ισχύος αυτής της συμφωνίας, υπολογιζόμενη σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 24, θα καταβάλλεται, για το αναφερόμενο οικονομικό έτος, 60 ημέρες μετά την ημερομηνία εγγραφής της κυβέρνησης αυτής ως μέλους. 2.Εάν ένα μέλος δεν έχει καταβάλει ολόκηρη τη συνεισφορά του στον προϋπολογισμό διαχείρισης μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία που θα έπρεπε η συνεισφορά αυτή να καταβληθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, ο διευθύνων σύμβουλος θα πρέπει να απαιτήσει από το μέλος αυτό να πληρώσει το συντομότερο δυνατό. Εάν ένα μέλος δεν έχει καταβάλει τη συνεισφορά του μέσα σε δύο μήνες μετά το αίτημα αυτό του διευθύνοντος συμβούλου, τα δικαιώματα του ψήφου στον οργανισμό θα αναστέλλονται εκτός εάν το συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά. Εάν ένα μέλος δεν έχει ακόμη καταβάλει τη συνεισφορά του μέσα σε τέσσερις μήνες μετά το αίτημα του διευθύνοντος συμβούλου, όλα τα δικαιώματα του μέλους αυτού, όπως καθορίζονται σ αυτή τη συμφωνία, θα αναστέλλονται από το συμβούλιο, εκτός εάν το συμβούλιο με ειδική ψηφοφορία αποφασίσει διαφορετικά. 3.Για τις συνεισφορές που καταβάλλονται καθυστερημένα, το συμβούλιο θα επιβάλει πρόστιμο ίσο με το βασικό επιτόκιο της φιλοξενούσας χώρας από την ημέρα που οι συνεισφορές καθίστανται ληξιπρόθεσμες. Το συμβούλιο δικαιούται να άρει οποιοδήποτε πρόστιμο που έχει επιβληθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου του ιδίου οικονομικού έτους, έπειτα από σχετικό αίτημα κάποιου μέλους εάν, λόγω της εσωτερικής νομοθεσίας και κανονισμών του, το μέλος δεν είναι σε θέση να καταβάλει τις συνεισφορές του στον προϋπολογισμό διαχείρισης μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 4.Το μέλος του οποίου τα δικαιώματα έχουν ανασταλεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, συνεχίζει να έχει την υποχρέωση να καταβάλει τη συνεισφορά του και να ανταποκριθεί σε όποιες άλλες οικονομικές υποχρεώσεις έχει σύμφωνα με τη συμφωνία αυτή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙΙ ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ Άρθρο 26 Μέγεθος του ρυθμιστικού αποθέματοςΓια την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας αυτής θα δημιουργηθεί ένα διεθνές ρυθμιστικό απόθεμα. Το συνολικό ύψος του ρυθμιστικού αποθέματος θα φθάνει τους 550 000 τόνους, συμπεριλαμβανομένων των συνολικών αποθεμάτων που υπάρχουν στα πλαίσια της διεθνούς συμφωνίας για το φυσικό καουτσούκ του 1987. Θα αποτελεί το μοναδικό όργανο παρέμβασης στην αγορά για τη σταθεροποίηση των τιμών στην παρούσα συμφωνία. Το ρυθμιστικό απόθεμα θα περιλαμβάνει: α) το κανονικό ρυθμιστικό απόθεμα 400 000 τόνων και β) το έκτακτο ρυθμιστικό απόθεμα 150 000 τόνων. Άρθρο 27 Χρηματοδότηση του ρυθμιστικού αποθέματος1.Τα μέλη δεσμεύονται να χρηματοδοτήσουν το συνολικό κόστος του διεθνούς ρυθμιστικού αποθέματος 550 000 τόνων που δημιουργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 26. Βέβαια εννοείται ότι τα μερίδια από το λογαριασμό ρυθμιστικού αποθέματος της διεθνούς συμφωνίας για το φυσικό καουτσούκ του 1987, εκείνων των μελών της διεθνούς συμφωνίας για το φυσικό καουτσούκ του 1987, τα οποία έγιναν μέλη της συμφωνίας αυτής θα μεταφερθούν, με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών, στο λογαριασμό ρυθμιστικού αποθέματος στα πλαίσια της συμφωνίας αυτής και σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 40 της διεθνούς συμφωνίας για το φυσικό καουτσούκ του 1987. 2.Η χρηματοδότηση του κανονικού ρυθμιστικού αποθέματος και του έκτακτου ρυθμιστικού αποθέματος θα κατανέμεται εξίσου ανάμεσα στις κατηγορίες των μελών που εισάγουν και εξάγουν. Οι συνεισφορές των μελών στο λογαριασμό ρυθμιστικού αποθέματος θα είναι ανάλογες με τα ποσοστά των ψήφων τους στο συμβούλιο, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου αυτού. 3.Κάθε μέλος που εισάγει, του οποίου το μερίδιο της συνολικής καθαρής εισαγωγής, όπως καθορίζεται στον πίνακα που καταρτίστηκε από το συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14, αντιπροσωπεύει το 0,1 % ή λιγότερο των συνολικών καθαρών εισαγωγών, θα συνεισφέρει στο λογαριασμό ρυθμιστικού αποθέματος ως εξής: 1)εάν το μερίδιό του στις συνολικές καθαρές εισαγωγές είναι μικρότερο ή ίσο με το 0,1 % αλλά μεγαλύτερο από 0,05 %, το μέλος αυτό θα συνεισφέρει ποσό υπολογιζόμενο με βάση το πραγματικό του μερίδιο στις συνολικές καθαρές εισαγωγές 7 2)εάν το μερίδιό του στις συνολικές καθαρές εισαγωγές είναι 0,05 % ή λιγότερο, το μέλος αυτό θα συνεισφέρει ποσό υπολογιζόμενο με βάση μερίδιο ίσο προς το 0,05 % των συνολικών καθαρών εισαγωγών. 4.Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου κατά την οποία η συμφωνία αυτή ισχύει προσωρινά είτε σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή το στοιχείο β) της παραγράφου 4 του άρθρου 61, η οικονομική υποχρέωση κάθε μέλους που εξάγει ή εισάγει στο λογαριασμό ρυθμιστικού αποθέματος, δεν θα υπερβαίνει συνολικά τη συνεισφορά του μέλους αυτού, υπολογιζόμενη με βάση τον αριθμό ψήφων που αντιστοιχεί σε ποσοστιαία μερίδια, όπως καθορίζονται στους πίνακες που κατάρτισε το συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14, στο σύνολο των 275 000 τόνων που αντιστοιχούν για τις κατηγορίες των μελών που εξάγουν και εισάγουν αντίστοιχα. Οι οικονομικές υποχρεώσεις των μελών, όταν η συμφωνία αυτή ισχύει προσωρινά, θα κατανέμονται εξίσου στις κατηγορίες των μελών που εξάγουν και εισάγουν. Οποιαδήποτε στιγμή κατά την οποία η συνολική υποχρέωση μιας κατηγορίας υπερβαίνει τη συνολική υποχρέωση της άλλης, το μεγαλύτερο συνολικό μέγεθος από τα δύο θα εξισώνεται με το μικρότερο, ενώ παράλληλα οι ψήφοι του κάθε μέλους σ αυτό το συνολικό μέγεθος θα μειώνονται ανάλογα με τα μερίδια ψήφων που προέρχονται από τους πίνακες που θα καταρτισθούν από το συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14. Παρά τις διατάξεις αυτής της παραγράφου και της παραγράφου 1 του άρθρου 28, η συνεισφορά ενός μέλους δεν μπορεί να υπερβαίνει το 125 % του ποσού συνολικής του συνεισφοράς όπως υπολογίζεται με βάση το μερίδιό του στο παγκόσμιο εμπόριο όπως προκύπτει από το παράρτημα Α ή Β της συμφωνίας αυτής. 5.Οι συνολικές δαπάνες του κανονισμού και του έκτακτου ρυθμιστικού αποθέματος των 550 000 τόνων θα χρηματοδοτούνται από χρηματικές συνεισφορές των μελών στο λογαριασμό ρυθμιστικού αποθέματος. Τέτοιες συνεισφορές μπορούν, ανάλογα, να καταβάλονται από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες των ενδιαφερομένων μελών. 6.Οι συνολικές δαπάνες των 550 000 τόνων διεθνούς ρυθμιστικού αποθέματος καταβάλλονται από το λογαριασμό ρυθμιστκού αποθέματος. Οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα που απαιτούνται για την αγορά και λειτουργία των 550 000 τόνων διεθνούς ρυθμιστικού αποθέματος. Στην περίπτωση που το υπολογιζόμενο κόστος, όπως δίνεται στο παράρτημα Γ της συμφωνίας αυτής, δεν μπορεί να καλύψει πλήρως το συνολικό κόστος αγοράς και λειτουργίας του ρυθμιστικού αποθέματος, το συμβούλιο θα συνεδριάσει και θα προβεί στις απαραίτητες ρυθμίσεις για την καταβολή των συνεισφορών που απαιτούνται για την κάλυψη των δαπανών αυτών σύμφωνα με τα ποσοστιαία μερίδια των ψήφων. Άρθρο 28 Καταβολή συνεισφορών στο λογαριασμό ρυθμιστικού αποθέματος1.Θα πρέπει να καταβληθεί μια αρχική χρηματική συνεισφορά στο λογαριασμό ρυθμιστικού αποθέματος ίση με 70 εκατομμύρια μαλαισιανά ringgit. Το ποσό αυτό, το οποίο αντιπροσωπεύει το αποθεματικό κεφάλαιο κίνησης για τις δαπάνες λειτουργίας του ρυθμιστικού αποθέματος, θα κατανεμηθεί ανάμεσα σε όλα τα μέλη σύμφωνα με τα ποσοστιαία μερίδια των ψήφων τους, λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 3 του άρθρου 27, και θα καταβληθεί μέσα σε 60 ημέρες από την πρώτη σύνοδο του συμβουλίου μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας αυτής. Η αρχική συνεισφορά ενός μέλους που πρέπει να καταβληθεί σύμφωνα με την παράγραφο αυτή θα καταβληθεί, με τη σύμφωνη γνώμη του μέλους αυτού, εξ ολοκλήρου με μεταφορά του χρηματικού μεριδίου του μέλους αυτού που τηρείται στο λογαριασμό ρυθμιστικού αποθέματος στα πλαίσια της διεθνούς συμφωνίας για το φυσικό καουτσούκ του 1987. 2.Ο διευθύνων σύμβουλος μπορεί σε οποιαδήποτε στιγμή, και ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, να ζητήσει την καταβολή συνεισφορών με την προϋπόθεση ότι ο διαχειριστής του ρυθμιστικού αποθέματος έχει βεβαιώσει ότι ο λογαριασμός ρυθμιστικού αποθέματος μπορεί να χρειαστεί τα ποσά αυτά στους επόμενους τέσσερις μήνες. 3.Όταν ζητείται να καταβληθεί μια συνεισφορά, θα πρέπει να καταβάλλεται από τα μέλη μέσα σε 60 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης. Εφόσον ζητηθεί από κάποιο μέλος ή μέλη που διαθέτουν 200 ψήφους στο συμβούλιο, το συμβούλιο θα συνεδριάσει σε ειδική σύνοδο και μπορεί να τροποποιήσει ή να μην εγκρίνει το αίτημα με βάση μια εκτίμηση των χρηματικών αναγκών που απαιτούνται για την ενίσχυση των λειτουργιών του ρυθμιστικού αποθέματος στους επόμενους τέσσερις μήνες. Εάν το συμβούλιο δεν μπορεί να καταλήξει σε απόφαση, τότε οι συνεισφορές θα πρέπει να καταβληθούν από τα μέλη σύμφωνα με την κοινοποίηση του δειυθύνοντος συμβούλου. 4.Οι συνεισφορές που ζητήθηκε να καταβληθούν για το κανονικό και έκτακτο ρυθμιστικό απόθεμα θα υπολογίζονται στη χαμηλότερη αρχική τιμή ενεργοποίησης που ισχύει τη στιγμή που ζητήθηκε η καταβολή τους. 5.Η πρόσκληση για καταβολή συνεισφορών στο έκτακτο ρυθμιστικό απόθεμα θα ρυθμίζεται ως εξής: 1)κατά την εξέταση των 300 000 τόνων που προβλέπεται στο άρθρο 31, το συμβούλιο θα προβεί σε όλες τις οικονομικές και άλλες ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για την έγκαιρη συγκρότηση του έκτακτου ρυθμιστικού αποθέματος, συμπεριλαμβανομένης και της πρόσκλησης καταβολής κεφαλαίων εάν χρειαστεί 7 2)εάν το συμβούλιο αποφασίσει να προσφύγει σε εκμετάλλευση του έκτακτου ρυθμιστικού αποθέματος μετά από ειδική ψηφοφορία, βάσει του άρθρου 30 παράγραφος 2, το συμβούλιο υποχρεούται να μεριμνήσει ώστε: i) όλα τα μέλη να έχουν προβεί σε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση των αντίστοιχων μεριδίων τους στο έκτακτο ρυθμιστικό απόθεμα και ii) το έκτακτο ρυθμιστικό απόθεμα να έχει σχηματιστεί και να είναι πλήρως έτοιμο προς δράση σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 30. Άρθρο 29 Κλίμακα τιμών1.Για τις λειτουργίες του ρυθμιστικού αποθέματος θα πρέπει να καθοριστούν οι ακόλουθες τιμές: 1)τιμή αναφοράς 7 2)κατώτερη τιμή παρέμβασης 7 3)ανώτερη τιμή παρέμβασης 7 4)κατώτερη τιμή ενεργοποίησης 7 5)ανώτερη τιμή ενεργοποίησης 7 6)κατώτερη ενδεικτική τιμή και 7)ανώτερη ενδεικτική τιμή. 2.Με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας αυτής, η τιμή αναφοράς θα ισούται με την τιμή αναφοράς που ίσχυε στις 28 Δεκεμβρίου 1995. 3.Θα υπάρχει ανώτερη τιμή παρέμβασης και κατώτερη τιμή παρέμβασης υπολογιζόμενη αντίστοιχα κατά 15 % πάνω ή κάτω από την τιμή αναφοράς, εκτός εάν το συμβούλιο με ειδική ψηφοφορία αποφασίσει διαφορετικά. 4.Θα υπάρχει ανώτερη τιμή ενεργοποίησης και κατώτερη τιμή ενεργοποίησης υπολογιζόμενη αντίστοιχα κατά 20 % πάνω ή κάτω από την τιμή αναφοράς, εκτός εάν το συμβούλιο με ειδική ψηφοφορία αποφασίσει διαφορετικά. 5.Οι τιμές που υπολογίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου αυτού θα στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο εκατοστό. 6.Με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας αυτής, η κατώτερη και ανώτερη ενδεικτική τιμή θα καθοριστούν αρχικά στα 157 και 270 cents Μαλαισίας ή Σιγκαπούρης ανά χιλιόγραμμο αντίστοιχα. Άρθρο 30 Λειτουργία του ρυθμιστικού αποθέματος1.Εάν, σε σχέση με την κλίμακα τιμών που προβλέπεται στο άρθρο 29, ή όπως αναθεωρήθηκε αργότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 31 και 39, ο δείκτης τιμών αγοράς που προβλέπεται στο άρθρο 32 είναι: 1)ίσος ή μεγαλύτερος από την ανώτερη τιμή ενεργοποίησης, ο διαχειριστής του ρυθμιστικού αποθέματος θα προστατεύσει την ανώτερη τιμή ενεργοποίησης πωλώντας φυσικό καουτσούκ μέχρι ο δείκτης τιμών αγοράς να πέσει κάτω από την ανώτερη τιμή ενεργοποίησης 7 2)μεγαλύτερος από την ανώτερη τιμή παρέμβασης, ο διαχειριστής του ρυθμιστικού αποθέματος μπορεί να πωλήσει φυσικό καουτσούκ για να προστατεύσει την ανώτερη τιμή ενεργοποίησης 7 3)στην ανώτερη ή κατώτερη τιμή παρέμβασης, ή ανάμεσά τους, ο διαχειριστής του ρυθμιστικού αποθέματος δεν θα αγοράσει ούτε θα πουλήσει φυσικό καουτσούκ παρά μόνον για να εκτελέσει τα καθήκοντά του όσον αφορά την ανακύκληση σύμφωνα με το άρθρο 35 7 4)κάτω από την κατώτερη τιμή παρέμβασης, ο διαχειριστής του ρυθμιστικού αποθέματος μπορεί να αγοράσει φυσικό καουτσούκ για να προστατεύσει την κατώτερη τιμή ενεργοποίησης 7 5)στην κατώτερη ή κάτω από την κατώτερη τιμή ενεργοποίησης, ο διαχειριστής του ρυθμιστικού αποθέματος θα προστατεύσει την κατώτερη τιμή ενεργοποίησης αγοράζοντας φυσικό καουτσούκ μέχρι ο δείκτης τιμών αγοράς να υπερβεί την κατώτερη τιμή ενεργοποίησης. 2.Όταν οι πωλήσεις ή οι αγορές του ρυθμιστικού αποθέματος φθάνουν το επίπεδο των 400 000 τόνων, το συμβούλιο, με ειδική ψηφοφορία, θα αποφασίζει εάν θα πρέπει να ενεργοποιηθεί το έκτακτο ρυθμιστικό απόθεμα: 1)στην κατώτερη ή ανώτερη τιμή ενεργοποίησης ή 2)σε οποιαδήποτε τιμή ανάμεσα στην κατώτερη τιμή ενεργοποίησης και στην κατώτερη ενδεικτική τιμή, ή στην ανώτερη τιμή ενεργοποίησης και στην ανώτερη ενδεικτική τιμή. 3.Εκτός εάν το συμβούλιο, με ειδική ψηφοφορία, αποφασίσει διαφορετικά στα πλαίσια της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, ο διαχειριστής του ρυθμιστικού αποθέματος θα χρησιμοποιεί το έκτακτο ρυθμιστικό απόθεμα για να προστατεύει την κατώτερη ενδεικτική τιμή ενεργοποιώντας το έκτακτο ρυθμιστικό απόθεμα όταν ο δείκτης τιμών αγοράς είναι μεγαλύτερος κατά 2 cents Μαλαισίας ή Σιγκαπούρης ανά χιλιόγραμμο από την κατώτερη ενδεικτική τιμή, και για να προστατεύει την ανώτερη ενδεικτική τιμή ενεργοποιώντας το έκτακτο ρυθμιστικό απόθεμα όταν ο δείκτης τιμών αγοράς είναι μικρότερος κατά 2 cents Μαλαισίας ή Σιγκαπούρης ανά χιλιόγραμμο από την ανώτερη ενδεικτική τιμή. 4.Οι συνολικές διευκολύνσεις του ρυθμιστικού αποθέματος, συμπεριλαμβανομένου του κανονικού ρυθμιστικού αποθέματος και του έκτακτου ρυθμιστικού αποθέματος, θα χρησιμοποιούνται πλήρως για να εξασφαλίζουν ότι ο δείκτης τιμών αγοράς δεν θα πέσει κάτω από την κατώτερη ενδεικτική τιμή ή δεν θα αυξηθεί πάνω από την ανώτερη ενδεικτική τιμή. 5.Οι αγορές και πωλήσεις που γίνονται από το διαχειριστή του ρυθμιστικού αποθέματος θα πραγματοποιούνται μέσω καθιερωμένων εμπορικών αγορών σε ισχύουσες τιμές και όλες οι συναλλαγές του θα είναι σε φυσικό καουτσούκ διαθέσιμο για αποστολή το αργότερο ένα μήνα μετά από την παρέλευση του πρώτου καταγραφόμενου μηνός στην αντίστοιχη αγορά ή έτοιμο για παράδοση ή των μηνών που αντιστοιχούν υπό ομαλές συνθήκες στους μήνες που απαιτούνται για την αποστολή αυτή στην εν λόγω αγορά. Για τους σκοπούς της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του ρυθμιστικού αποθέματος, το συμβούλιο θα μπορεί ομόφωνα να αποφασίσει να επιτρέψει στο διαχειριστή του ρυθμιστικού αποθέματος να προεξοφλήσει προθεσμιακές συμβάσεις ληξιπρόθεσμες το πολύ δύο μήνες αργότερα υπό τον αυστηρό και απαράβατο όρο εκπλήρωσης των συγκεκριμένων απαιτήσεων μόλις αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες. 6.Για τη διευκόλυνση της λειτουργίας του ρυθμιστικού αποθέματος, το συμβούλιο θα δημιουργεί παραρτήματα υπηρεσιών και κατάλληλες υπηρεσιακές διευκολύνσεις για το διαχειριστή του ρυθμιστικού αποθέματος, σε καθιερωμένες αγορές καουτσούκ και σε εγκεκριμένες τοποθεσίες αποθήκευσης. 7.Ο διαχειριστής του ρυθμιστικού αποθέματος θα καταρτίζει μηνιαία έκθεση για τις συναλλαγές επί του ρυθμιστικού αποθέματος και την οικονομική κατάσταση του λογαριασμού αποθέματος. Τριάντα ημέρες μετά το τέλος κάθε μήνα, η έκθεση για το μήνα αυτό θα διανέμεται στα μέλη. 8.Η ενημέρωση για τις συναλλαγές επί του ρυθμιστικού αποθέματος θα περιλαμβάνει ποσότητες, τιμές, τύπους, ποιότητες και αγορές όλων των λειτουργιών του ρυθμιστικού αποθέματος, συμπεριλαμβανομένων και των ανακυκλήσεων που πραγματοποιούνται. Η ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση του λογαριασμού ρυθμιστικού αποθέματος θα περιλαμβάνει επίσης επιτόκια και όρους και συνθήκες των καταθέσεων, τα νομίσματα που χρησιμοποιούνται και κάθε άλλη σχετική πληροφόρηση για τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 21. Άρθρο 31 Επανεξέταση και αναθεώρηση της κλίμακας τιμώνΑ. Τιμή αναφοράς 1.Η επανεξέταση ή η αναθεώρηση της τιμής αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε επανεξετάσεων και αναθεωρήσεων που ακολουθούν τις καθαρές μεταβολές του ρυθμιστικού αποθέματος, βάσει της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, θα βασίζονται στις τάσεις της αγοράς. Αμέσως πριν συνέλθει η πρώτη σύνοδος του συμβουλίου έπειτα από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας και κάθε δωδεκάμηνο έπειτα από την ημερομηνία αυτή, ο διαχειριστής του ρυθμιστικού αποθέματος θα υπολογίζει τη μέση ημερήσια ενδεικτική τιμή της αγοράς για το προηγούμενο εξάμηνο και θα συγκρίνει την τιμή αυτή με τις δύο τιμές παρέμβασης. Η ημερομηνία του υπολογισμού αυτού θα καθορίζεται τουλάχιστον ένα τρίμηνο νωρίτερα, με εξαίρεση την πρώτη επανεξέταση και θα γίνεται αμέσως πριν συνέλθει η σύνοδος του συμβουλίου. 1)Εάν ο μέσος όρος των εξαμηνιαίων ημερήσιων ενδεικτικών τιμών της αγοράς ισούται με την ανώτερη τιμή παρέμβασης, την κατώτερη τιμή παρέμβασης ή τοποθετείται μεταξύ των δύο αυτών τιμών, δεν θα πραγματοποιείται καμία αναθεώρηση της τιμής αναφοράς. 2)Εάν ο μέσος όρος των εξαμηνιαίων ημερήσιων ενδεικτικών τιμών της αγοράς είναι κατώτερος από την κατώτερη τιμή παρέμβασης, η τιμή αναφοράς θα αναθεωρείται αυτόματα προς τα κάτω κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες από το επίπεδό της και η τιμή αυτή θα αρχίσει να ισχύει την επομένη ημέρα. Υπό κανονικές συνθήκες, το Συμβούλιο θα συνέρχεται την ημερομηνία εκείνη και θα λαμβάνει υπόψη του τη σχετική αναθεώρηση. Το συμβούλιο ενδέχεται να επανεξετάσει την τιμή αναφοράς και θα έχει, με ειδική ψηφοφορία, τη δυνατότητα να αποφασίσει να καταλήξει σε υψηλότερο ποσοστό προσαρμογής συμπιέζοντας προς τα κάτω την τιμή αναφοράς. 3)Εάν ο μέσος όρος των εξαμηνιαίων ημερήσιων ενδεικτικών τιμών της αγοράς είναι μεγαλύτερος από την ανώτερη τιμή παρέμβασης, η τιμή αναφοράς αναθεωρείται αυτόματα προς τα πάνω κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το επίπεδό της και η τιμή αυτή αρχίζει να ισχύει την επομένη ημέρα. Υπό κανονικές συνθήκες, το συμβούλιο θα συνεδριάζει την ημερομηνία εκείνη και θα λαμβάνει υπόψη του την αναθεώρηση αυτή. Το Συμβούλιο ενδέχεται να επανεξετάσει την τιμή αναφοράς και θα έχει τη δυνατότητα, με ειδική ψηφοφορία του, να αποφασίσει να καταλήξει σε υψηλότερο ποσοστό προσαρμογής προσαρμόζοντας προς τα πάνω την τιμή αναφοράς. 4)Ωστόσο, κατά την πρώτη τακτική σύνοδο του συμβουλίου, που θα συνέλθει έπειτα από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, οποιαδήποτε αυτόματη αναθεώρηση βάσει του άρθρου 31 παράγραφος 1 στοιχεία β) ή γ) θα ισούται με 4 %. 5)Για λόγους σύγκρισης, η τιμή αναφοράς και η εξαμηνιαία ημερήσια ενδεικτική τιμή της αγοράς θα υπολογίζονται κατά προσέγγιση μέχρι δύο δεκαδικά σημεία. 2.Μετά από μια καθαρή μεταβολή του ρυθμιστικού αποθέματος κατά 100 000 τόνους από την τελευταία τακτική σύνοδο του συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος θα πρέπει να συγκαλέσει το συμβούλιο σε έκτακτη σύνοδο, για να εκτιμηθεί η επικρατούσα κατάσταση. Το συμβούλιο μπορεί, με ειδική ψηφοφορία, να αποφασίσει τη λήψη κατάλληλων μέτρων, τα οποία θα μπορούσαν να συμπεριλαμβάνουν: 1)ανάκληση των λειτουργιών του ρυθμιστικού αποθέματος 7 2)αλλαγή στο ρυθμό αγορών ή πωλήσεων του ρυθμιστικού αποθέματος και 3)αναθεώρηση της τιμής αναφοράς. 3.Εάν έχουν πραγματοποιηθεί καθαρές αγορές ή πωλήσεις του ρυθμιστικού αποθέματος ύψους 300 000 τόνων από α) την τελευταία επανεξέταση σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 32 της διεθνούς συμφωνίας για το φυσικό καουτσούκ του 1987, β) την τελευταία επανεξέταση σύμφωνα με την παράγραφο αυτή ή γ) την τελευταία επανεξέταση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, όποια τελικά είναι η πλέον πρόσφατη, η τιμή αναφοράς θα μειώνεται ή αυξάνεται αντίστοιχα κατά 3 % σε σχέση με το τρέχον επίπεδό της, εκτός εάν το συμβούλιο, με ειδική ψηφοφορία, καταλήξει σε μείωση ή αύξησή της αντίστοιχα, κατά μεγαλύτερο πσοοστό. 4.Εξαιρουμένων των διατάξεων του άρθρου 29 παράγραφος 4, οι αναθεωρήσεις της τιμής αναφοράς δεν πρέπει να έχουν ως συνέπεια να ξεπερασθεί η ενδεικτική τιμή με υπερκερασμό της από τις αρχικές τιμές ενεργοποίησης. 5.Με εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου 31 παράγραφος 1 και του άρθρου 31 παράγραφος 3, η αναθεώρηση της τιμής αναφοράς δεν πρέπει να έχει ως συνέπεια η τιμή παρέμβασης να υπερβεί το επίπεδο στο οποίο θα γίνει προσφυγή στο έκτακτο ρυθμιστικό απόθεμα βάσει των διατάξεων του άρθρου 30 παράγραφος 3. Β. Ενδεικτικές τιμές 6.Το συμβούλιο μπορεί, με ειδική ψηφοφορία, να αναθεωρήσει τις κατώτερες και ανώτερες ενδεικτικές τιμές σε επανεξετάσεις που προβλέπονται στο τμήμα αυτό του εν λόγω άρθρου. 7.Το συμβούλιο θα εξασφαλίζει ότι κάθε αναθεώρηση των ενδεικτικών τιμών είναι σύμφωνη με τις τάσεις εξέλιξης και τις συνθήκες της αγοράς. Στα πλαίσια αυτά, το συμβούλιο θα λαμβάνει υπόψη την τάση των τιμών φυσικού καουτσούκ, της κατανάλωσης, της προσφοράς, του κόστους παραγωγής και τα αποθέματα καθώς επίσης και την ποσότητα φυσικού καουτσούκ που βρίσκεται στο ρυθμιστικό απόθεμα και την οικονομική κατάσταση του λογαριασμού του ρυθμιστικού αποθέματος. 8.Οι κατώτερες και ανώτερες ενδεικτικές τιμές θα αναθεωρούνται: 1)24 μήνες μετά από την τελευταία επανεξέταση σύμφωνα με την παράγραφο 7 στοιχείο α) του άρθρου 31 της διεθνούς συμφωνίας για το φυσικό καουτσούκ του 1987, ή με την ευκαιρία της έναρξης ισχύος της συμφωνίας αυτής έπειτα από την 1η Μαΐου 1996 ή κατά την πρώτη σύνοδο του συμβουλίου με βάση τη συμφωνία αυτή και στο εξής κάθε 24 μήνες 7 2)σε εξαιρετικές περιστάσεις, μετά από απαίτηση μέλους ή μελών που έχουν 200 ή περισσότερους ψήφους στο συμβούλιο και 3)όταν η τιμή αναφοράς έχει αναθεωρηθεί i) προς τα κάτω μετά την τελευταία αναθεώρηση της κατώτερης ενδεικτικής τιμής ή την έναρξη ισχύος της διεθνούς συμφωνίας για το φυσικό καουτσούκ του 1987, ή ii) προς τα πάνω μετά την τελευταία αναθεώρηση της ανώτερης ενδεικτικής τιμής ή την έναρξη ισχύος της διεθνούς συμφωνίας για το φυσικό καουτσούκ του 1987, τουλάχιστον κατά 3 % σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού και τουλάχιστον κατά 5 % σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, ή τουλάχιστον κατά το επίπεδο που καθορίζεται στις παραγράφους 1, 2 ή/και 3 αυτού του άρθρου με την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος των καθημερινών ενδεικτικών τιμών αγοράς για τις επόμενες 60 μέρες μετά την τελευταία αναθεώρηση της βάσης θα είναι είτε μεγαλύτερος από την ανώτερη τιμή παρέμβασης, είτε μικρότερος από την κατώτερη τιμή παρέμβασης αντίστοιχα. 9.Εκτός από τις παραγράφους 6, 7 και 8 του άρθρου αυτού, δεν θα υπάρξει αναθεώρηση προς τα πάνω της κατώτερης ή ανώτερης ενδεικτικής τιμής εάν ο μέσος όρος των καθημερινών ενδεικτικών τιμών αγοράς, για μια περίοδο έξι μηνών πριν από μια επανεξέταση της κλίμακας τιμών σύμφωνα με το άρθρο αυτό, είναι μικρότερος από την τιμή αναφοράς. Επομένως δεν θα υπάρξει αναθεώρηση προς τα κάτω της κατώτερης ή ανώτερης ενδεικτικής τιμής εάν ο μέσος όρος των καθημερινών ενδεικτικών τιμών αγοράς, για μια περίοδο έξι μηνών πριν από μια επανεξέταση της κλίμακας τιμών σύμφωνα με το άρθρο αυτό, είναι μεγαλύτερος από την τιμή αναφοράς. Άρθρο 32 Ενδεικτική τιμή αγοράς1.Θα καταρτίζεται καθημερινά μια ενδεικτική τιμή αγοράς, η οποία θα είναι μια σύνθεση, ένας σταθμικός μέσος όρος -που να αντανακλά την κατάσταση της αγοράς φυσικού καουτσούκ- των καθημερινών επίσημων τιμών του τρέχοντος μήνα στις αγορές της Κουάλα Λουμπούρ, του Λονδίνου, της Νέας Υόρκης και της Σιγκαπούρης και σε εκείνες τις άλλες καθιερωμένες εμπορικές αγορές, που θα καθοριστούν από το συμβούλιο. Αρχικά, η καθημερινή ενδεικτική τιμή αγοράς θα περιλαμβάνει τους διάφορους τύπους RSS 1, RSS 3 και ΤSR 20 και ο συντελεστής στάθμισής τους θα τελεί σε αναλογία 2:3:5. Όλες οι τρέχουσες τιμές θα μετατρέπονται σε τιμές fοb στα λιμάνια Μαλαισίας και Σιγκαπούρης σε νόμισμα Μαλαισίας και Σιγκαπούρης. 2.Οι συντελεστές στάθμισης για το συνδυασμό τύπου/ποιότητας και η μέθοδος υπολογισμού της καθημερινής ενδεικτικής τιμής αγοράς θα επανεξετάζεται και μπορεί, με ειδική ψηφοφορία, να αναθεωρούνται από το συμβούλιο προκειμένου να αντανακλούν την κατάσταση της αγοράς φυσικού καουτσούκ. Το συμβούλιο θα μπορεί, με ειδική ψηφοφορία, να αποφασίζει να συμπεριλάβει επιπλέον καθιερωμένες εμπορικές αγορές στον υπολογισμό των καθημερινών ενδεικτικών τιμών της αγοράς, εάν οι αγορές αυτές λογίζεται ότι επηρεάζουν τη διεθνή τιμή του φυσικού καουτσούκ. 3.Η ενδεικτική τιμή αγοράς θα θεωρείται μεγαλύτερη ή μικρότερη από τα επίπεδα τιμών που προσδιορίζονται στη συμφωνία αυτή εάν ο μέσος όρος των καθημερινών ενδεικτικών τιμών αγοράς για τις τελευταίες πέντες ημέρες της αγοράς είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από αυτά τα επίπεδα τιμών. Άρθρο 33 Σύνθεση των ρυθμιστικών αποθεμάτων1.Στην πρώτη του σύνοδο μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας αυτής, το συμβούλιο θα καθορίσει τις διεθνώς αναγνωρισμένες προδιαγραφές τύπων και ποιοτήτων των ραβδωτών καπνισμένων φύλλων και τεχνικά προσδιορισμένων ελαστικών για να συμπεριληφθούν στο ρυθμιστικό απόθεμα, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα ακόλουθα κριτήρια: 1)ότι θα αναφέρονται ότι οι κατώτατοι τύποι και ποιότητες φυσικού καουτσούκ που επιτρέπεται να συμπεριληφθούν στο ρυθμιστικό απόθεμα θα είναι RSS 3 και ΤSR 20 και 2)ότι θα αναφέρονται όλοι οι τύποι και ποιότητες που επιτρέπονται σύμφωνα με το στοιχείο α) αυτής της παραγράφου, οι οποίοι αναλογούν τουλάχιστον στο 3 % του διεθνούς εμπορίου φυσικού καουτσούκ του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. 2.Το συμβούλιο μπορεί, με ειδική ψηφοφοφία, να αλλάξει τα κριτήρια αυτά ή/και τους τύπους/ποιότητες που έχουν επιλεγεί εάν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για να εξασφαλιστεί ότι η σύνθεση του ρυθμιστικού αποθέματος αντανακλά την εξελισσόμενη κατάσταση της αγοράς, την επίτευξη των σταθεροποιητικών στόχων αυτής της συμφωνίας και την ανάγκη διατήρησης υψηλών εμπορικών προδιαγραφών ποιότητας των ρυθμιστικών αποθεμάτων. 3.Ο διαχειριστής του ρυθμιστικού αποθέματος θα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε να εξασφαλίσει ότι η σύνθεση του ρυθμιστικού αποθέματος αντανακλά πιστά τα μοντέλα εξαγωγών/εισαγωγών φυσικού καουτσούκ, προωθώντας παράλληλα τους σταθεροποιητικούς στόχους αυτής της συμφωνίας. 4.Το συμβούλιο μπορεί, με ειδική ψηφοφορία, να εξουσιοδοτήσει το διαχειριστή του ρυθμιστικού αποθέματος να αλλάξει τη σύνθεση του ρυθμιστικού αποθέματος εάν ο στόχος σταθεροποίησης της τιμής το επιβάλλει. Άρθρο 34 Τόπος διατήρησης των ρυθμιστικών αποθεμάτων1.Ο τόπος εγκατάστασης των ρυθμιστικών αποθεμάτων θα πρέπει να εξασφαλίζει οικονομικές και αποδοτικές εμπορικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, τα ρυθμιστικά αποθέματα θα πρέπει να εγκατασταθούν στην επικράτεια τόσο των μελών που εξάγουν όσο και των μελών που εισάγουν, εκτός εάν το συμβούλιο, με ειδική ψηφοφορία, αποφασίσει διαφορετικά. Η κατανομή των ρυθμιστικών αποθεμάτων ανάμεσα στα μέλη θα πρέπει να εναρμονισθεί κατά τρόπο ώστε να επιτευχθούν οι σταθεροποιητικοί στόχοι αυτής της συμφωνίας με παράλληλη ελαχιστοποίηση του κόστους. 2.Προκειμένου να διατηρηθούν οι εμπορικές προδιαγραφές υψηλής ποιότητας, τα ρυθμιστικά αποθέματα θα πρέπει να αποθηκευθούν σε αποθήκες που έχουν εγκριθεί με βάση τα κριτήρια που θα αποφασιστούν από το συμβούλιο της διεθνούς συμφωνίας για το φυσικό καουτσούκ του 1987 ή που θα έχουν αναθεωρηθεί από το συμβούλιο, βάσει των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας. 3.Μετά την έναρξη ισχύος αυτής της συμφωνίας, το συμβούλιο θα καταρτίσει και θα εγκρίνει τον κατάλογο των αποθηκών και τις απαραίτητες ρυθμίσεις για τη χρησιμοποίησή τους. Το συμβούλιο μπορεί, εάν κριθεί απαραίτητο, να επανεξετάσει τον κατάλογο των αποθηκών που εγκρίθηκε από το συμβούλιο της διεθνούς συμφωνίας για το φυσικό καουτσούκ του 1987 και τα κριτήρια που καθορίστηκαν από το παραπάνω συμβούλιο και να τα διατηρήσει ή αναθεωρήσει αντίστοιχα. 4.Το συμβούλιο θα επανεξετάζει επίσης περιοδικά τον τόπο εγκατάστασης των ρυθμιστικών αποθεμάτων και μπορεί, με ειδική ψηφοφορία, να εξουσιοδοτεί το διαχειριστή του ρυθμιστικού αποθέματος να μεταβάλει τον τόπο εγκατάστασης των ρυθμιστικών αποθεμάτων προκειμένου να εξασφαλιστούν οικονομικές και αποδοτικές εμπορικές διακινήσεις. Άρθρο 35 Διατήρηση της ποιότητας των ρυθμιστικών αποθεμάτωνΟ διαχειριστής του ρυθμιστικού αποθέματος θα μεριμνά ούτως ώστε όλα τα ρυθμιστικά αποθέματα να αγοράζονται και να διατηρούνται εφαρμόζοντας εμπορικές προδιαγραφές υψηλής ποιότητας. Για να υποβοηθηθεί κατά την επίτευξη του στόχου αυτού θα δικαιούται να προβαίνει σε εκ περιτροπής ανανέωση των ποσοτήτων φυσικού καουτσούκ που είναι αποθηκευμένο στο ρυθμιστικό απόθεμα προκειμένου να εξασφαλίζεται η τήρηση των υψηλών αυτών προδιαγραφών, λαμβάνοντας κατάλληλα υπόψη το κόστος αυτής της ανανέωσης και τις επιπτώσεις της στη σταθερότητα της αγοράς. Το κόστος της ανανέωσης, θα επιβαρύνει το λογαριασμό του ρυθμιστικού αποθέματος. Άρθρο 36 Περιορισμός ή αναστολή των λειτουργιών του ρυθμιστικού αποθέματος1.Εκτός από τις διατάξεις του άρθρου 30, το συμβούλιο, όταν συνεδριάζει μπορεί με ειδική ψηφοφορία να περιορίσει ή να αναστείλει τις λειτουργίες του ρυθμιστικού αποθέματος, εάν κατά τη γνώμη του η υλοποίηση των υποχρεώσεων που ανατέθηκαν στο διαχειριστή του ρυθμιστικού αποθέματος από αυτό το άρθρο δεν θα εκπληρώσει τους στόχους αυτής της συμφωνίας. 2.Εάν το συμβούλιο δεν συνεδριάζει, ο διευθύνων σύμβουλος μπορεί, μετά από διαβούλευση με τον πρόεδρο, να περιορίσει ή να αναστείλει τις λειτουργίες του ρυθμιστικού αποθέματος, εάν κατά τη γνώμη του η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ανατέθηκαν στο διαχειριστή του ρυθμιστικού αποθέματος από το άρθρο 30 δεν θα εκπληρώσει τους στόχους αυτής της συμφωνίας. 3.Αμέσως μετά από μια απόφαση να περιορίσει ή αναστείλει τις λειτουργίες του ρυθμιστικού αποθέματος στα πλαίσια της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου, ο διευθύνων σύμβουλος θα συγκαλεί σύνοδο του συμβουλίου για να εξετάσει μια τέτοια απόφαση. Εκτός από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 13, το συμβούλιο θα συνέρχεται σε δέκα ημέρες μετά από την ημερομηνία περιορισμού ή αναστολής και θα επιβεβαιώνει ή θα ακυρώνει με ειδική ψηφοφορία αυτό τον περιορισμό ή αναστολή. Εάν το συμβούλιο δεν μπορεί να αποφασίσει σε αυτή τη σύνοδο, τότε οι λειτουργίες του ρυθμιστικού αποθέματος θα επαναλαμβάνονται χωρίς κανέναν από τους περιορισμούς που επιβάλλονται στα πλαίσια αυτού του άρθρου. 4.Όσο διάστημα εξακολουθεί να ισχύει οποιοσδήποτε περιορισμός ή αναστολή των λειτουργιών του ρυθμιστικού αποθέματος που αποφασίστηκε σύμφωνα με το άρθρο αυτό, το συμβούλιο θα επανεξετάζει αυτή την απόφαση σε τακτά διαστήματα όχι μεγαλύτερα των τριών μηνών. Εάν σε μια σύνοδο που πρόκειται να γίνει μια τέτοια επανεξέταση το συμβούλιο δεν επιβεβαιώσει, με ειδική ψηφοφορία, τη συνέχιση του περιορισμού ή της αναστολής, ή δεν μπορεί να πάρει απόφαση, θα επαναλαμβάνονται οι λειτουργίες του ρυθμιστικού αποθέματος χωρίς περιορισμό. Άρθρο 37 Ποινές σχετικά με τις συνεισφορές στο λογαριασμό ρυθμιστικού αποθέματος1.Όταν ένα μέλος δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή του να συμβάλει στο λογαριασμό ρυθμιστικού αποθέματος μέχρι την τελευταία ημέρα που πρέπει να καταβληθεί μια τέτοια συνεισφορά, θα θεωρείται ότι είναι εκτός προθεσμίας. Ένα μέλος που καθυστερεί τις πληρωμές του για 60 ημέρες ή επί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα δεν θα συνυπολογίζεται στα μέλη κατά την ψηφοφορία για θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 αυτού του άρθρου. 2.Τα δικαιώματα ψήφου και άλλα δικαιώματα στο συμβούλιο ενός μέλους που καθυστερεί τις οφειλόμενες πληρωμές του για 60 ημέρες ή επί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού θα ανακαλούνται εκτός εάν το συμβούλιο, με ειδική ψηφοφορία, αποφασίσει διαφορετικά. 3.Ένα μέλος εκτός προθεσμίας θα επιβαρύνεται με τόκους, με βάση το βασικό επιτόκιο της φιλοξενούσας χώρας, αρχίζοντας από την τελευταία μέρα που θα έπρεπε να έχει γίνει η πληρωμή. Η κάλυψη των καθυστερούμενων οφειλών από τα υπόλοιπα μέλη που εισάγουν και εξάγουν θα γίνεται σε εκούσια βάση. 4.Τα μέλη δεν θα λογίζεται ότι βρίσκονται σε υπερημερία εάν η έλλειψη καταβολής της συνεισφοράς αποτελεί συνέπεια των διακυμάνσεων των τιμών των συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά τις 60 ημέρες που προηγούνται της πρόσκλησης για την καταβολή των συνεισφορών. Στην περίπτωση αυτή δεν θα χρεώνονται τόκοι για την παράλειψη αυτή. Ωστόσο, οποιαδήποτε τέτοια παράλειψη θα πρέπει να καλύπτεται από το συγκεκριμένο μέλος, κατά τις 60 ημέρες έπειτα από την καταβολή των συγκεκριμένων συνεισφορών. 5.Όταν η παράλειψη εκπλήρωσης της υποχρέωσης επανορθωθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό για το συμβούλιο, τα δικαιώματα ψήφου και τα υπόλοιπα δικαιώματα του μέλους που καθυστέρησε την εκπλήρωση της οφειλής του, επί χρονικό διάστημα 60 ημερών ή επί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αποκαθίστανται. Εάν οι καθυστερούμενες οφειλές καλύπτονται από άλλα μέλη, τα μέλη αυτά θα πρέπει να εξοφλούνται εξ ολοκλήρου. Άρθρο 38 Προσαρμογή των συνεισφορών στο λογαριασμό ρυθμιστικού αποθέματος1.Όταν οι ψήφοι ανακατανέμονται στην πρώτη τακτική σύνοδο κάθε οικονομικού έτους ή όταν ο αριθμός των μελών στον οργανισμό μεταβάλλεται, το συμβούλιο θα προβαίνει στην απαραίτητη προσαρμογή της συνεισφοράς κάθε μέλους στο λογαριασμό ρυθμιστικού αποθέματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Για το λόγο αυτό, ο διευθύνων σύμβουλος θα καθορίζει: 1)την καθαρή χρηματική συνεισφορά κάθε μέλους, αφαιρώντας τις επιστροφές συνεισφορών του μέλους αυτού σύμφωνα με την παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου από το σύνολο όλων των συνεισφορών που καταβλήθηκαν από το μέλος αυτό μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας αυτής 7 2)το σύνολο των καθαρών απαιτήσεων, προσθέτοντας τις διαδοχικές απαιτήσεις και αφαιρώντας το σύνολο των επιστροφών που έγιναν σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού 7 3)την αναθεωρημένη καθαρή συνεισφορά για κάθε μέλος, κατανέμοντας το σύνολο των καθαρών απαιτήσεων ανάμεσα στα μέλη με βάση το αναθεωρημένο μερίδιο ψήφων του κάθε μέλους στο συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 14, με την προϋπόθεση εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 27, δεδομένου ότι το μερίδιο ψήφου του κάθε μέλους στα πλαίσια του άρθρου αυτού, θα υπολογίζεται χωρίς αναφορά στην αναστολή των δικαιωμάτων ψήφου κάποιου μέλους ή στην ανακατανομή των ψήφων που προκύπτει. Όπου η καθαρή χρηματική συνεισφορά ενός μέλους υπερβαίνει την αναθεωρημένη καθαρή συνεισφορά του, η διαφορά μείον οποιουσδήποτε τόκους οφειλόμενους λόγω καθυστέρησης θα επιστρέφεται στο μέλος αυτό από το λογαριασμό ρυθμιστικού αποθέματος. Όπου η αναθεωρημένη καθαρή συνεισφορά ενός μέλους υπερβαίνει την καθαρή χρηματική συνεισφορά του, το μέλος αυτό θα καταβάλλει τη διαφορά συν οποιουσδήποτε οφειλόμενους τόκους λόγω καθυστέρησης στο λογαριασμό ρυθμιστικού αποθέματος. 2.Εάν το συμβούλιο, έχοντας υπόψη τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 28, αποφασίσει ότι υπάρχουν καθαρές χρηματικές συνεισφορές που υπερβαίνουν τα κεφάλαια που απαιτούνται για την ενίσχυση των λειτουργιών του ρυθμιστικού αποθέματος μέσα στους επόμενους τέσσερις μήνες, το συμβούλιο θα πρέπει να επιστρέψει αυτές τις καθ υπέρβαση καθαρές χρηματικές συνεισφορές αφαιρώντας τις αρχικές συνεισφορές εκτός εάν αποφασίσει, με ειδική ψηφοφορία, είτε να μην πραγματοποιήσει αυτές τις επιστροφές ή να επιστρέψει μικρότερα ποσά. Τα μερίδια των μελών στα επιστρεφόμενα ποσά θα είναι ανάλογα των καθαρών χρηματικών συνεισφορών τους μείον οποιουσδήποτε οφειλόμενους τόκους λόγω καθυστέρησης. Η υποχρέωση συνεισφοράς των υπερήμερων οφειλετών θα μειώνεται κατά την ίδια αναλογία με αυτήν του ποσού της επιστροφής σε σχέση με τις συνολικές καθαρές χρηματικές συνεισφορές. 3.Μετά από αίτηση ενός μέλους, η επιστροφή που δικαιούται μπορεί να παρακρατηθεί στο λογαριασμό ρυθμιστικού αποθέματος. Εάν ένα μέλος ζητήσει το ποσό της επιστροφής του να παρακρατηθεί στο λογαριασμό ρυθμιστικού αποθέματος, το ποσό αυτό θα καταχωρηθεί σε πίστωση έναντι κάθε πρόσθετης συνεισφοράς που μπορεί να ζητηθεί σύμφωνα με το άρθρο 28. Η πίστωση που παρακρατείται στο λογαριασμό ρυθμιστικού αποθέματος μετά από αίτηση ενός μέλους θα τοκίζεται στο μέσο επιτόκιο που τοκίζονται τα κεφάλαια στο λογαριασμό ρυθμιστικού αποθέματος, αρχίζοντας από την τελευταία ημέρα που το ποσό θα έπρεπε κανονικά να επιστραφεί στο μέλος αυτό μέχρι την ημέρα που προηγείται της πραγματικής επιστροφής. 4.Ο διευθύνων σύμβουλος υποχρεούται αμέσως να ενημερώνει τα μέλη για κάθε απαιτούμενη πληρωμή ή επιστροφή που προκύπτει από προσαρμογές οι οποίες έγιναν σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού. Τέτοιες πληρωμές ή επιστροφές σε μέλη θα καταβάλονται μέσα σε 60 ημέρες από την ημερομηνία που ο διευθύνων σύμβουλος εκδίδει τη σχετική κοινοποίηση. 5.Στην περίπτωση που το χρηματικό ποσό στο λογαριασμό ρυθμιστικού αποθέματος υπερβαίνει την αξία των συνολικών καθαρών συνεισφορών των μελών, τα πλεονασματικά αυτά κεφάλαια θα κατανέμονται με τη λήξη της συμφωνίας αυτής. Άρθρο 39 Το ρυθμιστικό απόθεμα και μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες1.Στην περίπτωση που η συναλλαγματική ισοτιμία ανάμεσα στο ringgit Μαλαισίας/δολάριο Σιγκαπούρης και στα νομίσματα των κυριότερων μελών που εξάγουν και εισάγουν φυσικό καουτσούκ μεταβάλλεται έτσι ώστε οι λειτουργίες του ρυθμιστικού αποθέματος να επηρεάζονται σημαντικά, ο διευθύνων σύμβουλος, σύμφωνα με το άρθρο 36, ή τα μέλη μπορούν, σύμφωνα με το άρθρο 13, να καλούν το συμβούλιο σε ειδική σύνοδο. Το συμβούλιο θα πρέπει να συνεδριάσει σε δέκα ημέρες για να επιβεβαιώσει ή ακυρώσει τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί από το διευθύνοντα σύμβουλο στα πλαίσια του άρθρου 36 και μπορεί, με ειδική ψηφοφορία, να αποφασίσει να λάβει κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αναθεώρησης της κλίμακας τιμών στο πλαίσιο των αρχών των πρώτων προτάσεων των παραγράφων 1 και 6 (2) του άρθρου 31. 2.Το συμβούλιο, με ειδική ψηφοφορία, θα καταρτίζει διαδικασία προσδιορισμού μιας σημαντικής μεταβολής στις ισοτιμίες των νομισμάτων αυτών αποκλειστικά και μόνον για την εξασφάλιση της έγκαιρης σύγκλησης του συμβουλίου. 3.Στην περίπτωση που υπάρχει απόκλιση μεταξύ των τιμών ringgit Μαλαισίας και δολαρίου Σιγκαπούρης σε τέτοιο βαθμό που να επηρεάζονται σημαντικά οι λειτουργίες του ρυθμιστικού αποθέματος, το Συμβούλιο θα πρέπει να συνεδριάσει για να επανεξετάσει την κατάσταση και μπορεί να αποφασίσει την έγκριση μόνο ενός νομίσματος. Άρθρο 40 Εκκαθαριστικές διαδικασίες του λογαριασμού ρυθμιστικού αποθέματος1.Με τη λήξη της συμφωνίας αυτής, ο διαχειριστής του ρυθμιστικού αποθέματος θα υπολογίζει τη συνολική δαπάνη εκκαθάρισης ή μεταφοράς των στοιχείων ενεργητικού του λογαριασμού ρυθμιστικού αποθέματος σε μια νέα διεθνή συμφωνία φυσικού καουτσούκ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, και θα κρατά το ποσό σ ένα ξεχωριστό λογαριασμό. Εάν τα ποσά αυτά δεν επαρκούν, ο διαχειριστής του ρυθμιστικού αποθέματος θα μεταβιβάσει επαρκή ποσότητα φυσικού καουτσούκ στο ρυθμιστικό απόθεμα για να συγκεντρώσει το ποσό που απαιτείται. 2.Το μερίδιο κάθε μέλους στο λογαριασμό ρυθμιστικού αποθέματος θα υπολογίζεται ως εξής: 1)η αξία του ρυθμιστικού αποθέματος θα είναι ίση με την αξία της συνολικής ποσότητας φυσικού καουτσούκ κάθε τύπου/ποιότητας που υπάρχει, υπολογιζόμενη με βάση τις χαμηλότερες τρέχουσες τιμές των αντίστοιχων τύπων/ποιοτήτων στις αγορές που αναφέρονται στο άρθρο 32 κατά τη διάρκεια των 30 ημερών αγοράς που προηγούνται της ημερομηνίας λήξης αυτής της συμφωνίας 7 2)η αξία του λογαριασμού ρυθμιστικού αποθέματος θα είναι ίση με την αξία του ρυθμιστικού αποθέματος συν τα ταμειακά στοιχεία ενεργητικού του λογαριασμού ρυθμιστικού αποθέματος κατά την ημερομηνία λήξης αυτής της συμφωνίας μείον κάθε ποσό που έχει παρακρατηθεί στα πλαίσια της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού 7 3)η καθαρή χρηματική συνεισφορά κάθε μέλους θα είναι ίση με το ποσό των συνεισφορών του που καταβλήθηκαν σε όλη τη διάρκεια αυτής της συμφωνίας μείον όλες τις επιστροφές που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του άρθρου 38. Η επιβάρυνση με τόκους υπερημερίας σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 37 δεν θα αποτελεί συνεισφορά στο λογαριασμό ρυθμιστικού αποθέματος 7 4)εάν η αξία του λογαριασμού ρυθμιστικού αποθέματος είναι είτε μεγαλύτερη είτε μικρότερη από τις συνολικές καθαρές χρηματικές συνεισφορές, το πλεόνασμα θα κατανέμεται ανάμεσα στα μέλη ανάλογα με το χρονικά σταθμισμένο μερίδιο καθαρής συνεισφοράς του κάθε μέλους στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας. Κάθε έλλειμμα θα κατανέμεται ανάμεσα στα μέλη ανάλογα με το μέσο αριθμό ψήφων που διαθέτει το κάθε μέλος κατά τη διάρκεια της περιόδου που είναι μέλος. Κατά τον υπολογισμό του μεριδίου των ελλειμμάτων με το οποίο πρέπει να επιβαρυνθεί κάθε μέλος, οι ψήφοι κάθε μέλους θα υπολογίζονται ανεξαρτήτως τυχόν αναστολής δικαιωμάτων ψήφου κάποιου μέλους ή επακόλουθης ανακατανομής των ψήφων 7 5)το μερίδιο κάθε μέλους στο λογαριασμό ρυθμιστικού αποθέματος θα περιλαμβάνει την καθαρή χρηματική συνεισφορά του, μειωμένη ή αυξημένη ανάλογα με τη συμμετοχή του στα ελλείμματα ή πλεονάσματα του λογαριασμού ρυθμιστικού αποθέματος, και μειωμένη κατά το ποσό των υποχρεώσεών του, εάν υπάρχουν, για οφειλόμενους τόκους υπερημερίας. 3.Στην περίπτωση που αυτή η συμφωνία πρόκειται να αντικατασταθεί άμεσα με μια νέα διεθνή συμφωνία φυσικού καουτσούκ, το συμβούλιο, με ειδική ψηφοφορία, θα εγκρίνει διαδικασίες για την εξασφάλιση αποτελεσματικής μεταφοράς στη νέα συμφωνία των μεριδίων που διαθέτουν στο λογαριασμό ρυθμιστικού αποθέματος τα μέλη που προτίθενται να συμμετάσχουν στη νέα συμφωνία, όπως απαιτείται από τη συμφωνία αυτή. Όποιο μέλος δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στη νέα συμφωνία θα δικαιούται να εισπράξει το μερίδιό του: 1)από τα διαθέσιμα χρηματικά αποθεματικά, ανάλογα με το ποσοστό του μεριδίου του σε σχέση με τις συνολικές καθαρές χρηματικές συνεισφορές στο λογαριασμό ρυθμιστικού αποθέματος, σε τρεις μήνες και 2)από τις καθαρές εισπράξεις που προέρχονται από τη διάθεση των ρυθμιστικών αποθεμάτων, μέσω κανονικών πωλήσεων ή μέσω μεταφοράς στη νέα διεθνή συμφωνία φυσικού καουτσούκ στις τρέχουσες τιμές αγοράς, οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε δώδεκα μήνες, εκτός εάν το συμβούλιο, με ειδική ψηφοφορία, αποφασίσει να αυξήσει τις πληρωμές στα πλαίσια του στοιχείου α). 4.Εάν η συμφωνία αυτή λήξει χωρίς να αντικατασταθεί από μια νέα διεθνή συμφωνία φυσικού καουτσούκ, η οποία να προβλέπει ρυθμιστικό απόθεμα, το συμβούλιο, με ειδική ψηφοφορία, θα εγκρίνει διαδικασίες κανονικής διάθεσης του ρυθμιστικού αποθέματος στη μέγιστη περίοδο που προσδιορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 67, με τους ακόλουθους περιορισμούς: 1)δεν θα πραγματοποιηθούν άλλες αγορές φυσικού καουτσούκ 7 2)ο οργανισμός δεν θα επιβαρυνθεί με νέες δαπάνες, εκτός από αυτές που είναι απαραίτητες για τη διάθεση του ρυθμιστικού αποθέματος. 5.Με την προϋπόθεση ότι κάθε μέλος μπορεί να επιλέξει να λάβει φυσικό καουτσούκ σύμφωνα με την παράγραφο 6, οποιαδήποτε χρηματικά κεφάλαια παραμένουν στο λογαριασμό ρυθμιστικού αποθέματος θα κατανέμονται στο εξής στα μέλη ανάλογα με τα μερίδιά τους, όπως καθορίζονται στην παράγραφο 2. 6.Έναντι ολόκληρης χρηματικής πληρωμής ή μέρους αυτής, κάθε μέλος μπορεί να επιλέξει το μερίδιό του στα στοιχεία ενεργητικού του λογαριασμού ρυθμιστικού αποθέματος σε φυσικό καουτσούκ, με βάση τις διαδικασίες που εγκρίθηκαν από το συμβούλιο. 7.Το συμβούλιο θα εγκρίνει κατάλληλες διαδικασίες για την προσαρμογή και πληρωμή των μεριδίων των μελών στο λογαριασμό ρυθμιστικού αποθέματος. Η προσαρμογή αυτή θα αφορά: 1)οποιαδήποτε διαφορά ανάμεσα στην τιμή του φυσικού καουτσούκ που προσδιορίζεται στο στοιχείο α) της παραγράφου 2 και στις τιμές στις οποίες πωλείται ένα μέρος ή το σύνολο του ρυθμιστικού αποθέματος σύμφωνα με τις διαδικασίες διάθεσης του ρυθμιστικού αποθέματος και 2)τη διαφορά ανάμεσα στις υπολογιζόμενες και τις πραγματικές δαπάνες εκκαθάρισης. 8.Το συμβούλιο, σε 30 ημέρες από τις τελικές διακινήσεις του λογαριασμού ρυθμιστικού αποθέματος, θα συνεδριάσει για να προβεί στον τελικό διακανονισμό των λογαριασμών ανάμεσα στα μέλη σε 30 ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 41 Σχέση με το κοινό ταμείο εμπορευμάτων1.Ο οργανισμός θα εκμεταλλευθεί στο έπακρο τις διευκολύνσεις του κοινού ταμείου εμπορευμάτων. 2.Για να τεθεί σε εφαρμογή οποιοδήποτε έργο χρηματοδοτείται από το δεύτερο λογαριασμό του κοινού ταμείου εμπορευμάτων, ο οργανισμός, υπό την ιδιότητα του προσδιοριζόμενου διεθνούς εμπορευματικού σώματος, δεν θα επιβαρυνθεί με οποιεσδήποτε χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων και των εγγυήσεων που πρέπει να δοθούν από μεμονωμένα μέλη ή από άλλους οργανισμούς. Ούτε ο οργανισμός, ούτε οποιοδήποτε μέλος του δεν θα ευθύνεται, εξαιτίας της ιδιότητάς του ως μέλος στον οργανισμό, για τη συγκεκριμένη ζημία που προέκυψε από δανειοδοτικές ή δανειοληπτικές πράξεις σε οποιοδήποτε άλλο μέλος ή οργανισμό σε συνάρτηση με τα έργα αυτά.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ Άρθρο 42 Προσφορά και πρόσβαση στην αγορά1.Τα μέλη που εξάγουν αναλαμβάνουν, στη μεγαλύτερη δυνατή έκταση, να εφαρμόσουν πολιτικές και προγράμματα που θα διατηρήσουν την προσφορά συνεχούς ροής φυσικού καουτσούκ προς τους καταναλωτές. 2.Τα μέλη που εισάγουν αναλαμβάνουν, στη μεγαλύτερη δυνατή έκταση, να εφαρμόσουν τις πολιτικές που θα διατηρήσουν την πρόσβαση στις αγορές τους για το φυσικό καουτσούκ. Άρθρο 43 Άλλα μέτρα1.Για την επίτευξη των στόχων αυτής της συμφωνίας, το συμβούλιο θα προσδιορίζει και προτείνει κατάλληλα μέτρα και τεχνικές, με στόχο να προωθήσει: 1)την ανάπτυξη της οικονομίας φυσικού καουτσούκ των παραγωγών μελών, μέσω της επέκτασης και βελτίωσης της παραγωγής, της παραγωγικότητας και της εμπορίας, αυξάνοντας έτσι τα έσοδα από εξαγωγές των παραγωγών μελών, μεριμνώντας ταυτόχρονα για τη βελτίωση της αξιοπιστίας της προσφοράς. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή για τα λοιπά μέτρα θα προβεί σε οικονομικές και τεχνικές αναλύσεις προκειμένου να προσδιοριστούν: i) ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα και σχέδια φυσικού καουτσούκ που να ωφελούν τα μέλη που εισάγουν και εξάγουν, συμπεριλαμβανομένης και της επιστημονικής έρευνας σε συγκεκριμένους τομείς, ii) προγράμματα και σχέδια βελτίωσης της παραγωγικότητας της βιομηχανίας φυσικού καουτσούκ, iii) τρόποι και μέσα ποιοτικής βελτίωσης της προσφοράς φυσικού καουτσούκ και επίτευξης ομοιομορφίας στις ποιοτικές προδιαγραφές και την παρουσίαση του φυσικού καουτσούκ και iν) μέθοδοι βελτίωσης της επεξεργασίας, εμπορίας και διανομής του ακατέργαστου φυσικού καουτσούκ 7 2)την ανάπτυξη των τελικών χρήσεων του φυσικού καουτσούκ. Για το λόγο αυτό, η επιτροπή λοιπών μέτρων θα προβεί σε οικονομικές και τεχνικές αναλύσεις προκειμένου να προσδιορίσει προγράμματα και σχέδια που θα οδηγήσουν σε αυξανόμενες και νέες χρήσεις φυσικού καουτσούκ. 2.Το συμβούλιο θα εξετάσει τις οικονομικές επιπτώσεις τέτοιων μέτρων και τεχνικών και θα προσπαθήσει να προωθήσει και να διευκολύνει την παροχή ανάλογων επαρκών οικονομικών πόρων, από πηγές όπως τα διεθνή χρηματοδοτικά ιδρύματα και ο δεύτερος λογαριασμός του κοινού ταμείου εμπορευμάτων. 3.Το συμβούλιο μπορεί να αποδεχθεί οποιεσδήποτε εκούσιες συνεισφορές προς υποστήριξη των εγκεκριμένων σχεδίων που προβλέπεται να υλοποιηθούν βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Η διαχείριση των χρηματοοικονομικών συνεισφορών θα διέπεται από τους κανόνες που θα καθορισθούν με ειδική ψηφοφορία του συμβουλίου. 4.Το συμβούλιο μπορεί να προβεί στις συστάσεις, που κρίνει αναγκαίες προς τα μέλη, τα διεθνή ιδρύματα και άλλους οργανισμούς για να προωθήσουν την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων στα πλαίσια του άρθρου αυτού. 5.Η επιτροπή λοιπών μέτρων θα εξετάζει περιοδικά την πρόοδο των μέτρων αυτών που το συμβούλιο αποφασίζει να προωθήσει και να συστήσει και θα υποβάλει σχετική έκθεση στο συμβούλιο.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Άρθρο 44 ΔιαβουλεύσειςΤο συμβούλιο, μετά από αίτηση κάποιου μέλους, θα προβαίνει σε διαβουλεύσεις σχετικά με την κυβερνητική πολιτική φυσικού καουτσούκ που επηρεάζει άμεσα την προσφορά και τη ζήτηση. Το συμβούλιο μπορεί να υποβάλλει τις συστάσεις του στα μέλη για εξέταση.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΙΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Άρθρο 45 Στατιστική και πληροφόρηση1.Το συμβούλιο θα συγκεντρώνει, ταξινομεί και όπου κρίνεται απαραίτητο θα δημοσιεύει κάθε στατιστική πληροφόρηση για το φυσικό καουτσούκ και τους σχετικούς τομείς που είναι απαραίτητοι για την ικανοποιητική λειτουργία αυτής της συμφωνίας. 2.Τα μέλη θα παρέχουν έγκαιρα και στον πληρέστερο δυνατό βαθμό στο συμβούλιο διαθέσιμα στοιχεία για συγκεκριμένους τύπους και ποιότητες σχετικά με την παραγωγή, κατανάλωση και το διεθνές εμπόριο φυσικού καουτσούκ. 3.Το συμβούλιο μπορεί επίσης να ζητήσει από τα μέλη να χορηγήσουν κάθε άλλο διαθέσιμο στοιχείο, συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων σε συναφείς τομείς που μπορεί να χρειαστούν για την ικανοποιητική λειτουργία αυτής της συμφωνίας. 4.Τα μέλη θα παρέχουν όλες τις προαναφερόμενες στατιστικές και στοιχεία, σε λογικό χρόνο και στη μεγαλύτερη δυνατή έκταση, που να είναι σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία και με τον καταλληλότερο για τα ίδια τα μέλη τρόπο. 5.Το συμβούλιο θα δημιουργήσει στενές σχέσεις με κατάλληλους διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς ομάδας μελέτης του καουτσούκ και με χρηματιστήρια εμπορευμάτων προκειμένου να βοηθήσει στην εξασφάλιση παροχής πρόσφατων και αξιόπιστων στοιχείων για την παραγωγή, την κατανάλωση, τα αποθέματα, το διεθνές εμπόριο και τις διεθνείς τιμές φυσικού καουτσούκ και για άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την προσφορά και ζήτηση του φυσικού καουτσούκ. 6.Το συμβούλιο θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει οι πληροφορίες που δημοσιεύονται να μη βλάπτουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των ενεργειών των ατόμων ή εταιρειών που παράγουν, επεξεργάζονται ή διακινούν φυσικό καουτσούκ ή σχετικά προϊόντα. Άρθρο 46 Ετήσια έκθεση, εκτιμήσεις και μελέτες1.Το συμβούλιο θα προετοιμάζει ετήσια έκθεση για την παγκόσμια κατάσταση στον τομέα του φυσικού καουτσούκ και στους σχετικούς τομείς με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τα μέλη και από όλους τους συναφείς διακυβερνητικούς και διεθνείς οργανισμούς. 2.Τουλάχιστον μία φορά κάθε εξάμηνο, το συμβούλιο θα εκτιμά επίσης την παραγωγή, κατανάλωση, τις εξαγωγές και εισαγωγές φυσικού καουτσούκ συγκεκριμένων τύπων και ποιοτήτων, εάν είναι δυνατό, για τους επόμενους έξι μήνες. Ανάλογα, θα ενημερώνει τα μέλη για τις εκτιμήσεις αυτές. 3.Το συμβούλιο θα καταρτίζει ή θα λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να εκπονήσει μελέτες των τάσεων της παραγωγής, κατανάλωσης, εμπορίου, διακίνησης και των τιμών στον τομέα του φυσικού καουτσούκ, καθώς επίσης και μελέτες για τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα προβλήματα της παγκόσμιας οικονομίας φυσικού καουτσούκ. Άρθρο 47 Ετήσια ανασκόπησηΤο συμβούλιο θα προβαίνει κάθε έτος σε ανασκόπηση της λειτουργίας της παρούσας συμφωνίας. Στην ανασκόπηση αυτή θα εξετάζει κατά πόσον η λειτουργία εναρμονίστηκε με το πνεύμα και την προώθηση των στόχων της συμφωνίας. Το συμβούλιο θα έχει στη συνέχεια τη δυνατότητα να διατυπώσει συστάσεις προς τα μέλη όσον αφορά τα μέσα και τις μεθόδους που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να βελτιωθεί η λειτουργία της παρούσας συμφωνίας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΙΙΔΙΑΦΟΡΑ Άρθρο 48 Γενικά καθήκοντα και υποχρεώσεις των μελών1.Κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής της συμφωνίας τα μέλη θα καταβάλλουν επίπονες προσπάθειες και θα συνεργάζονται για την προώθηση της επίτευξης των στόχων της συμφωνίας αυτής και δεν θα αναλαμβάνουν καμία δράση που να έρχεται σε αντίθεση με τους στόχους αυτούς. 2.Τα μέλη θα επιδιώκουν ιδίως να βελτιωθούν οι συνθήκες του οικονομικού κύκλου του φυσικού καουτσούκ και να ενθαρρυνθεί η παραγωγή και χρήση του φυσικού καουτσούκ, προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός της οικονομίας φυσικού καουτσούκ προς αμοιβαίο όφελος παραγωγών και καταναλωτών. 3.Τα μέλη θα αποδέχονται ως δεσμευτικές όλες τις αποφάσεις του συμβουλίου με βάση τη συμφωνία αυτή και δεν θα εφαρμόζουν μέτρα που θα μπορούσαν να έχουν περιοριστικές ή ανασταλτικές επιπτώσεις στις αποφάσεις αυτές. 4.Η ευθύνη των μελών που απορρέει από τη λειτουργία της συμφωνίας αυτής, είτε απέναντι στον οργανισμό είτε σε τρίτους, θα περιορίζεται στην έκταση των υποχρεώσεών τους στον προϋπολογισμό διαχείρισης και τη χρηματοδότηση του ρυθμιστικού αποθέματος στα πλαίσια και σύμφωνα με τα κεφάλαια VΙΙ και VΙΙΙ αυτής της συμφωνίας και στις υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή των συνεισφορών που ενδέχεται να αναληφθούν από το συμβούλιο στα πλαίσια του άρθρου 41. Άρθρο 49 Φραγμοί του εμπορίου1.Το συμβούλιο, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για την παγκόσμια κατάσταση στον τομέα του φυσικού καουτσούκ που αναφέρεται στο άρθρο 46, θα προσδιορίσει τους φραγμούς που υπάρχουν στην επέκταση του εμπορίου φυσικού καουτσούκ στην ακατέργαστη, ημιακατέργαστη ή μεταποιημένη μορφή του. 2.Το συμβούλιο, προκειμένου να προωθήσει τους στόχους του άρθρου αυτού, μπορεί να προβεί σε συστάσεις προς τα μέλη για να επιδιώξουν στα κατάλληλα διεθνή βήματα τη λήψη αμοιβαία αποδεκτών πρακτικών μέτρων, για το βαθμιαίο παραμερισμό και, όπου είναι δυνατόν, για την εξάλειψη αυτών των φραγμών. Το συμβούλιο θα εξετάζει περιοδικά τα αποτελέσματα των συστάσεων αυτών. Άρθρο 50 Μεταφορά και διάρθρωση της αγοράς του φυσικού καουτσούκΤο συμβούλιο θα πρέπει να ενθαρρύνει και να διευκολύνει την επικράτηση λογικών και δίκαιων ναύλων και την προώθηση βελτιώσεων στο σύστημα μεταφορών, έτσι ώστε να υπάρχει κανονικός εφοδιασμός των αγορών και να μειωθεί το κόστος των διακινουμένων προϊόντων. Άρθρο 51 Διακριτικά και διαρθρωτικά μέτραΑναπτυσσόμενα κράτη μέλη που εισάγουν και λιγότερο αναπτυγμένες χώρες μέλη, των οποίων τα συμφέροντα επηρεάζονται αρνητικά από μέτρα που λαμβάνονται στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας, μπορούν να ζητήσουν από το συμβούλιο τη λήψη κατάλληλων διακριτικών και διορθωτικών μέτρων. Το συμβούλιο θα εξετάσει τη λήψη τέτοιων κατάλληλων μέτρων σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του τμήματος ΙΙΙ του ψηφίσματος 93(ΙV) της συνδιάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την ανάπτυξη. Άρθρο 52 Απαλλαγή από υποχρεώσεις1.Όπου είναι απαραίτητο, όταν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις ή λόγοι έκτακτης ανάγκης ή ανωτέρας βίας που δεν προβλέπονται ρητά σ αυτή τη συμφωνία, το συμβούλιο μπορεί, με ειδική ψηφοφορία, να απαλλάξει ένα μέλος από μια υποχρέωση στα πλαίσια της συμφωνίας αυτής εάν η εξήγηση που παρέχεται από το μέλος αυτό θεωρηθεί ικανοποιητική όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να εκπληρώσει την υποχρέωση αυτή. 2.Το συμβούλιο, κατά τη χορήγηση της απαλλαγής σ ένα μέλος στα πλαίσια της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, θα αναφέρει ρητά τους όρους και τις συνθήκες με βάση τους οποίους απαλλάσσεται το μέλος από την υποχρέωση αυτή, καθώς και την περίοδο για την οποία απαλλάσσεται και τους λόγους για τους οποίους χορηγείται η απαλλαγή. Άρθρο 53 Καλές συνθήκες εργασίαςΤα μέλη δηλώνουν ότι θα καταβάλλουν προσπάθειες για τη διατήρηση των επιπέδων εργασίας που έχουν σχεδιαστεί για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζόμενων στους αντίστοιχους τομείς φυσικού καουτσούκ. Άρθρο 54 Περιβαλλοντικές πτυχέςΌπως συμφωνήθηκε κατά την όγδοη σύνοδο της συνδιάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την ανάπτυξη και της συνδιάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον και την ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε το 1992, τα μέλη θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να δοθεί η δέουσα προσοχή στις περιβαλλοντικές πτυχές. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙV ΚΑΤΑΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Άρθρο 55 Καταγγελίες1.Κάθε καταγγελία ότι ένα μέλος δεν μπόρεσε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του στα πλαίσια της συμφωνίας αυτής, μετά από αίτημα του μέλους που διατυπώνει την καταγγελία, θα μεταφέρεται στο συμβούλιο, το οποίο και θα αποφασίζει για το θέμα, με την υποχρέωση προηγούμενης συνεννόησης με τα ενδιαφερόμενα μέλη. 2.Κάθε απόφαση του συμβουλίου ότι ένα μέλος έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του στα πλαίσια της συμφωνίας αυτής θα προσδιορίζει και τη φύση της παράβασης αυτής. 3.Όταν το συμβούλιο, είτε συνεπεία καταγγελίας είτε για άλλους λόγους, βρίσκει ότι ένα μέλος έχει παραβιάσει τις διατάξεις της συμφωνίας αυτής, μπορεί, με ειδική ψηφοφορία και με την επιφύλαξη τέτοιων άλλων μέτρων όπως συγκεκριμένα προβλέπονται σε άλλα άρθρα της συμφωνίας αυτής: 1)να αναστείλει τα δικαιώματα ψήφου του μέλους αυτού στο συμβούλιο και, εάν θεωρηθεί απαραίτητο, να αναστείλει οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα του μέλους αυτού, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να έχει μια θέση στο συμβούλιο ή σε κάποια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 18 και να μπορεί να εκλεγεί μέλος σε τέτοιες επιτροπές, μέχρις ότου το μέλος αυτό εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ή 2)να πάρει μέτρα στα πλαίσια του άρθρου 65 εάν αυτή η παράβαση των υποχρεώσεων παρεμποδίζει τη λειτουργία της συμφωνίας αυτής. Άρθρο 56 Διαφορές1.Οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή της συμφωνίας αυτής που δεν διευθετείται ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέλη θα παραπέμπεται, μετά από αίτημα κάποιου μέλους που είναι ένα από τα μέρη που διαφωνούν, στο συμβούλιο για τη λήψη απόφασης. 2.Σε οποιαδήποτε περίπτωση που η διαφορά έχει μεταφερθεί στο συμβούλιο στα πλαίσια της παραγράφου 1 του άρθρου, μια πλειοψηφία μελών που διαθέτει τουλάχιστον το ένα τρίτο των συνολικών ψήφων μπορεί να ζητήσει από το συμβούλιο, μετά από συζήτηση, να ζητήσει τη γνωμάτευση ενός συμβουλευτικού οργάνου που συγκροτείται στα πλαίσια της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, για το αντικείμενο της διαφοράς πριν να εκδώσει την απόφασή του. 3.1)Εκτός εάν το Συμβούλιο, με ειδική ψηφοφορία, αποφασίσει διαφορετικά, το συμβουλευτικό όργανο θα αποτελείται από πέντε άτομα ως εξής: i) δύο άτομα, εκ των οποίων το ένα πρέπει να έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα του είδους για το οποίο έχει προκύψει η διαφορά και το άλλο έχει νομική κατάρτιση και εμπειρία, διορίζονται από τα μέλη που εξάγουν, ii) δύο τέτοια άτομα διορίζονται από τα μέλη που εισάγουν και iii) ένας πρόεδρος που επιλέγεται ομόφωνα από τα τέσσερα άτομα τα οποία διορίζονται στα πλαίσια των σημείων i) και ii), ή εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία, από τον πρόεδρο του συμβουλίου 7 2)υπήκοοι των χωρών μελών και μη μελών μπορούν να επιλεγούν για να υπηρετήσουν το συμβουλευτικό όργανο 7 3)τα άτομα που διορίζονται στο συμβουλευτικό όργανο θα ενεργούν ανεξάρτητα και χωρίς οδηγίες από οποιαδήποτε κυβέρνηση 7 4)οι δαπάνες του συμβουλευτικού οργάνου και η αιτιολόγησή της θα υποβάλλονται στο συμβούλιο το οποίο, μετά από εξέταση όλων των σχετικών πληροφοριών, θα εκδίδει την απόφασή του για τη διαφορά με ειδική ψηφοφορία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧV ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 57 ΥπογραφήΗ συμφωνία αυτή θα παραμείνει ανοικτή για υπογραφή, στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών από τις 3 Απριλίου 1995 έως τις 28 Δεκεμβρίου 1995, από τις κυβερνήσεις που προσκλήθηκαν στη συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το φυσικό καουτσούκ το 1994. Άρθρο 58 ΘεματοφύλακαςΟ Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών ορίζεται στο εξής θεματοφύλακας της συμφωνίας αυτής. Άρθρο 59 Επικύρωση, αποδοχή και έγκριση1.Η συμφωνία αυτή θα υπόκειται σε επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση από τις κυβερνήσεις που υπογράφουν με τις αντίστοιχες συνταγματικές ή θεσμικές διαδικασίες. 2.Οι πράξεις επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης θα κατατεθούν στο θεματοφύλακα το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 1997. Το συμβούλιο μπορεί, ωστόσο, να χορηγήσει παράταση σε κυβερνήσεις που έχουν υπογράψει και οι οποίες δεν έχουν κατορθώσει να καταθέσουν τα έγγραφά τους μέχρι την ημερομηνία αυτή. 3.Κάθε κυβέρνηση που καταθέτει το έγγραφο επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης θα δηλώνει, τη στιγμή της κατάθεσης αυτής, εάν είναι μέλος που εξάγει ή μέλος που εισάγει. Άρθρο 60 Κοινοποίηση προσωρινής εφαρμογής1.Μια κυβέρνηση που έχει υπογράψει και η οποία προτίθεται να επικυρώσει, αποδεχθεί ή εγκρίνει τη συμφωνία αυτή ή μια κυβέρνηση για την οποία το συμβούλιο έχει καταρτίσει συνθήκες προσχώρησης αλλά η οποία δεν είναι ακόμη σε θέση να καταθέσει την πράξη της, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ενημερώσει το θεματοφύλακα ότι θα εφαρμόσει προσωρινά πλήρως τη συμφωνία αυτή, είτε με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας σύμφωνα με το άρθρο 61 είτε, εάν αυτή ήδη ισχύει, σε συγκεκριμένη ημερομηνία. 2.Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1, μια κυβέρνηση μπορεί να προβλέπει στην κοινοποίηση της προσωρινής εφαρμογής ότι θα εφαρμόσει τη συμφωνία αυτή μόνο μέσα στα πλαίσια των συνταγματικών ή/και νομοθετικών της διαδικασιών και της εσωτερικής νομοθεσίας και κανονιστικών της διατάξεων. Ωστόσο, αυτή η κυβέρνηση θα εκπληρώσει όλες τις χρηματοδοτικές της υποχρεώσεις όσον αφορά το λογαριασμό διαχείρισης. Η προσωρινή απόκτηση της ιδιότητας του μέλους από μια κυβέρνηση που διαβιβάζει την κοινοποίηση αυτή δεν ισχύει επί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών από τη στιγμή που η συμφωνία αυτή τέθηκε προσωρινά σε ισχύ, εκτός εάν το συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά, βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 59. Άρθρο 61 Έναρξη ισχύος1.Η συμφωνία αυτή θα αρχίσει να ισχύει οριστικά από τις 29 Δεκεμβρίου 1995 ή όποια άλλη μετέπειτα ημερομηνία, εάν μέχρι την ημερομηνία αυτή οι κυβερνήσεις που συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 80 % των καθαρών εξαγωγών όπως καθορίζεται στο παράρτημα Α της συμφωνίας αυτής και οι κυβερνήσεις που συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 80 % των καθαρών εισαγωγών, όπως καθορίζεται στο παράρτημα Β αυτής της συμφωνίας, έχουν καταθέσει τα έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, ή έχουν αναλάβει πλήρως τις χρηματοδοτικές τους υποχρεώσεις στη συμφωνία αυτή. 2.Η συμφωνία αυτή θα αρχίσει να ισχύει προσωρινά από τις 29 Δεκεμβρίου 1995 ή όποια άλλη ημερομηνία πριν από την 1η ιανουαρίου 1997, εάν οι κυβερνήσεις που συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 75 % των καθαρών εξαγωγών όπως καθορίζεται στο παράρτημα Α αυτής της συμφωνίας και οι κυβερνήσεις που συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 75 % των καθαρών εισαγωγών όπως καθορίζεται στο παράρτημα Β αυτής της συμφωνίας, έχουν καταθέσει τα έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης, ή έχουν ενημερώσει το θεματοφύλακα στα πλαίσια της παραγράφου 1 του άρθρου 59 ότι θα εφαρμόσουν τη συμφωνία αυτή προσωρινά και θα αναλάβουν πλήρως τις χρηματοδοτικές τους υποχρεώσεις για αυτή τη συμφωνία. Η συμφωνία θα παραμείνει προσωρινά σε ισχύ όχι περισσότερο από δώδεκα μήνες, εκτός εάν αρχίσει να ισχύει οριστικά σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού ή εάν το Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά σύμφωνα με την παράγραφο 4. 3.Εάν η συμφωνία αυτή δεν αρχίσει να ισχύει προσωρινά σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού από την 1η Ιανουαρίου 1997, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών θα καλέσει, μέσα στο συντομότερο χρόνο που αυτός θεωρεί εφικτό μετά την ημερομηνία αυτή, τις κυβερνήσεις οι οποίες έχουν καταθέσει πράξεις επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης ή του έχουν κοινοποιήσει ότι θα εφαρμόσουν τη συμφωνία αυτή προσωρινά, να συναντηθούν για να διατυπώσουν συστάσεις εάν θα πρέπει ή όχι όλες οι κυβερνήσεις αυτές ή ένα μέρος από αυτές να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για να θέσουν προσωρινά ή οριστικά σε ισχύ τη συμφωνία αυτή. Εάν η συνεδρίαση αυτή δεν καταλήξει σε κανένα συμπέρασμα, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών μπορεί να συγκαλεί τέτοιες μελλοντικές συνεδριάσεις όποτε το κρίνει απαραίτητο. 4.Εάν οι προϋποθέσεις για την οριστική έναρξη ισχύος της συμφωνίας αυτής στα πλαίσια της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού δεν έχουν εκπληρωθεί σε δώδεκα ημερολογιακούς μήνες από την προσωρινή έναρξη ισχύος της συμφωνίας αυτής σύμφωνα με τη παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, το συμβούλιο, το αργότερο ένα μήνα πριν το τέλος της δωδεκάμηνης περιόδου που αναφέρθηκε παραπάνω, θα επανεξετάσει το μέλλον της συμφωνίας αυτής και, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, θα αποφασίσει με ειδική ψηφοφορία: 1)να θέσει οριστικά σε ισχύ τη συμφωνία αυτή για το σύνολο ή μέρος των υπαρχόντων μελών 7 2)να διατηρήσει προσωρινά σε ισχύ τη συμφωνία αυτή για το σύνολο ή μέρος των υπαρχόντων μελών για ένα ακόμη χρόνο ή 3)να επαναδιαπραγματευθεί τη συμφωνία αυτή. Σε περίπτωση που δεν ληφθεί απόφαση από το συμβούλιο, η συμφωνία αυτή θα λήξει με το τέλος της δωδεκάμηνης περιόδου. Το συμβούλιο θα ενημερώσει το θεματοφύλακα για οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί στα πλαίσια αυτής της παραγράφου. 5.Για κάθε κυβέρνηση η οποία καταθέτει τα έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης μετά την έναρξη ισχύος αυτής της συμφωνίας, η συμφωνία θα αρχίσει να ισχύει από την ημερομηνία της κατάθεσης αυτής. 6.Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών θα συγκαλέσει την πρώτη σύνοδο του συμβουλίου το συντομότερο δυνατό μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας αυτής. Άρθρο 62 Προσχώρηση1.Η συμφωνία αυτή θα είναι ανοικτή για προσχώρηση της κυβέρνησης οποιουδήποτε κράτους. Η προσχώρηση θα υπόκειται σε όρους που θα καθορισθούν από το συμβούλιο, οι οποίοι μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνουν ένα χρονικό όριο για την κατάθεση των πράξεων προσχώρησης, τον αριθμό ψήφων που θα δοθούν και τις χρηματοδοτικές υποχρεώσεις. Το συμβούλιο, ωστόσο, μπορεί να χορηγήσει χρονικές παρατάσεις στις κυβερνήσεις οι οποίες δεν μπορούν να καταθέσουν τις πράξεις προσχώρησης στα χρονικά όρια που καθορίζονται στους όρους προσχώρησης. 2.Η προσχώρηση θα πραγματοποιείται με την κατάθεση μιας πράξης προσχώρησης στο θεματοφύλακα. Οι πράξεις προσχώρησης θα αναφέρουν ότι η κυβέρνηση αποδέχεται όλους τους όρους που καθορίζονται από το συμβούλιο. Άρθρο 63 Τροποποιήσεις1.Το συμβούλιο μπορεί, με ειδική ψηφοφορία, να συστήσει στα μέλη την τροποποίηση της συμφωνίας αυτής. 2.Το συμβούλιο θα ορίσει μια ημερομηνία κατά την οποία τα μέλη θα γνωστοποιούν στο θεματοφύλακα το εάν αποδέχονται την τροποποίηση. 3.Μια τροποποίηση θα αποκτά ισχύ 90 ημέρες από τη στιγμή που ο θεματοφύλακας έχει λάβει γνωστοποιήσεις αποδοχής από τα μέλη που αποτελούν τα δύο τρίτα των μελών που εξάγουν και που συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 85 % των ψήφων των μελών αυτών, και από τα μέλη που αποτελούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα των μελών που εισάγουν και που συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 85 % των ψήφων των μελών αυτών. 4.Από τη στιγμή που ο θεματοφύλακας ενημερώσει το συμβούλιο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της τροποποίησης και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 σχετικά με την ημερομηνία που καθορίστηκε από το συμβούλιο, ένα μέλος μπορεί ακόμη να γνωστοποίησει στον θεματοφύλακα ότι αποδέχεται την τροποποίηση, με την προϋπόθεση ότι η γνωστοποίηση αυτή πραγματοποιείται πριν από την έναρξη ισχύος της τροποποίησης. 5.Οποιοδήποτε μέλος το οποίο δεν έχει γνωστοποιήσει την αποδοχή της τροποποίησης μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία η τροποποίηση αυτή τίθεται σε ισχύ, παύει πλέον να θεωρείται συμβαλλόμενο μέρος, από την ημερομηνία αυτή, εκτός αν το μέλος αυτό έχει δώσει ικανοποιητική εξήγηση στο συμβούλιο ότι η αποδοχή του δεν μπορούσε να εξασφαλιστεί έγκαιρα εξαιτίας δυσκολιών στην ολοκλήρωση των συνταγματικών ή θεσμικών διαδικασιών και το συμβούλιο αποφασίσει να παρατείνει για το μέλος αυτό την περίοδο για την αποδοχή της τροποποίησης. Το μέλος αυτό δεν θα δεσμεύεται από την τροποποίηση πριν γνωστοποιήσει την αποδοχή του. 6.Αν δεν έχουν συμπληρωθεί οι προϋποθέσεις για να τεθεί σε ισχύ η τροποποίηση μέχρι την ημερομηνία που έχει καθοριστεί από το συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, η τροποποίηση θα θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί. Άρθρο 64 Αποχώρηση1.Ένα μέλος μπορεί να αποχωρήσει από τη συμφωνία αυτή οποιαδήποτε στιγμή μετά την έναρξη ισχύος της, γνωστοποιώντας την αποχώρηση στο θεματοφύλακα. Αυτό το μέλος θα πληροφορήσει ταυτόχρονα το συμβούλιο σχετικά με την απόφασή του. 2.Ένα χρόνο από τη στιγμή που η κοινοποίησή του έχει επιδοθεί στο θεματοφύλακα, το μέλος αυτό παύει να αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία αυτή. Άρθρο 65 ΑποκλεισμόςΑν το συμβούλιο αποφασίσει ότι κάποιο μέλος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του στα πλαίσια της συμφωνίας αυτής και αποφασίσει περαιτέρω ότι η αδυναμία αυτή παρεμποδίζει σημαντικά τη λειτουργία αυτής της συμφωνίας, μπορεί, με ειδική ψηφοφοφία, να αποκλείσει αυτό το μέλος από τη συμφωνία αυτή. Το συμβούλιο θα γνωστοποιήσει αμέσως την απόφασή του αυτή στο θεματοφύλακα. Ένα χρόνο μετά από την ημερομηνία αυτής της απόφασης του συμβουλίου, το μέλος αυτό παύει να αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος αυτής της συμφωνίας. Άρθρο 66 Τακτοποίηση λογαριασμών με μέλη που έχουν αποχωρήσει ή αποκλεισθεί ή με μέλη που δεν μπορούν να αποδεχθούν μια τροποποίηση1.Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, το συμβούλιο θα προσδιορίζει κάθε τακτοποίηση λογαριασμών με ένα μέλος το οποίο παύει να αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος σ αυτή τη συμφωνία εξαιτίας: 1)της μη αποδοχής μιας τροποποίησης σ αυτή τη συμφωνία σύμφωνα με το άρθρο 63 7 2)της αποχώρησης από τη συμφωνία αυτή σύμφωνα με το άρθρο 64 ή 3)του αποκλεισμού από τη συμφωνία αυτή σύμφωνα με το άρθρο 65. 2.Το συμβούλιο θα παρακρατεί κάθε συνεισφορά που πληρώθηκε στο λογαριασμό διαχείρισης από ένα μέλος το οποίο παύει να αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος σ αυτή τη συμφωνία. 3.Το συμβούλιο θα επιστρέψει το μερίδιο στο λογαριασμό ρυθμιστικού αποθέματος σύμφωνα με το άρθρο 40 σ ένα μέλος το οποίο παύει να αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος εξαιτίας της μη αποδοχής μιας τροποποίησης στη συμφωνία αυτή, αποχώρησης ή αποκλεισμού αφαιρουμένου του μεριδίου σε οποιαδήποτε πλεονάσματα. 1)Η επιστροφή αυτή σ ένα μέλος που παύει να αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος εξαιτίας της μη αποδοχής μιας τροποποίησης σ αυτή τη συμφωνία θα πραγματοποιείται ένα χρόνο μετά την έναρξη της ισχύος της σχετικής τροποποίησης. 2)Η επιστροφή αυτή σ ένα μέλος το οποίο αποχωρεί θα πραγματοποιείται σε 60 μέρες από τη στιγμή που το μέλος αυτό παύει να αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος σ αυτή τη συμφωνία, εκτός αν συνεπεία αυτής της αποχώρησης το Συμβούλιο αποφασίσει να θέσει πέρας στη συμφωνία αυτή στα πλαίσια της παραγράφου 5 του άρθρου 67 πριν από την πραγματοποίηση της επιστροφής αυτής. Στην περίπτωση αυτή θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 40 της παραγράφου 6 του άρθρου 67. 3)Η επιστροφή αυτή σ ένα μέλος το οποίο αποκλείεται θα πραγματοποιείται σε 60 μέρες από τη στιγμή που ένα μέλος παύει να αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος σ αυτή τη συμφωνία. 4.Στην περίπτωση που ο λογαριασμός ρυθμιστικού αποθέματος δεν είναι σε θέση να τακτοποιήσει την οφειλόμενη χρηματική πληρωμή στα πλαίσια των στοιχείων α), β) και γ) της παραγράφου 3, χωρίς ούτε να διακινδυνεύεται η βιωσιμότητα του λογαριασμού ρυθμιστικού αποθέματος ούτε να γίνεται προσφυγή σε πρόσθετες συνεισφορές από τα μέλη για να καλυφθούν οι επιστροφές αυτές, η πληρωμή θα αναβάλλεται μέχρι που το απαιτούμενο ποσό φυσικού καουτσούκ στο ρυθμιστικό απόθεμα να μπορεί να πουληθεί σε τιμή ίση ή μεγαλύτερη της ανώτερης τιμής παρέμβασης. Στην περίπτωση που, πριν από το τέλος της περιόδου ενός έτους όπως καθορίζεται στο άρθρο 64, το συμβούλιο ενημερώνει ένα μέλος που αποχωρεί ότι η πληρωμή θα πρέπει να αναβληθεί σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, η περίοδος ενός έτους ανάμεσα στη γνωστοποίηση της πρόθεσης αποχώρησης και της πραγματικής αποχώρησης μπορεί, εάν το ίδιο επιθυμεί και το μέλος που αποχωρεί, να παραταθεί μέχρι την περίοδο κατά την οποία το συμβούλιο ενημερώνει το μέλος αυτό ότι η πληρωμή του μεριδίου του μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 60 μέρες. 5.Το μέλος το οποίο έχει λάβει μια ανάλογη επιστροφή στα πλαίσια του άρθρου αυτού δεν θα δικαιούται μερίδιο από το προϊόν εκκαθάρισης του οργανισμού. Το μέλος αυτό δεν θα έχει επίσης υποχρεώσεις σε περίπτωση ύπαρξης ελλείμματος στον οργανισμό από τη στιγμή που έχει πραγματοποιηθεί η επιστροφή αυτή. Άρθρο 67 Διάρκεια, παράταση και λήξη1.Η συμφωνία αυτή θα παραμείνει σε ισχύ για μια περίοδο τεσσάρων ετών μετά από την έναρξη ισχύος της, εκτός εάν παραταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 ή λήξει σύμφωνα με την παράγραφο 4 ή 5. 2.Πριν από τη λήξη της τετραετούς περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το συμβούλιο μπορεί, με ειδική ψηφοφορία, να αποφασίσει να επαναδιαπραγματευθεί τη συμφωνία αυτή. 3.Το συμβούλιο μπορεί, με ειδική ψηφοφορία, να παρατείνει τη συμφωνία αυτή για μια περίοδο ή περιόδους που να μην υπερβαίνουν τα δύο χρόνια συνολικά, αρχίζοντας από την ημερομηνία λήξης της τετραετούς περιόδου που προσδιορίζεται στην παράγραφο 1. 4.Εάν γίνει διαπραγμάτευση για μια νέα διεθνή συμφωνία φυσικού καουτσούκ και αυτή αρχίσει να ισχύει κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου παράτασης της συμφωνίας αυτής σύμφωνα με την παράγραφο 3, η συμφωνία αυτή, όπως παρατάθηκε, θα λήγει με την έναρξη ισχύος της νέας συμφωνίας. 5.Το συμβούλιο μπορεί οποιαδήποτε στιγμή, με ειδική ψηφοφορία, να αποφασίσει τη λήξη αυτής της συμφωνίας η οποία να ισχύει από οποιαδήποτε ημερομηνία καθορίζει το ίδιο το συμβούλιο. 6.Παρά τη λήξη της συμφωνίας αυτής, το συμβούλιο θα συνεχίσει να υπάρχει, για μια περίοδο όχι μεγαλύτερη από τρία χρόνια, προκειμένου να προβεί στην εκκαθάριση του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένου του διακανονισμού των λογαριασμών και της διάθεσης των στοιχείων ενεργητικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 και με την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις με ειδική ψηφοφορία και να διαθέτει κατά τη διάρκεια της περιόδου τις εξουσίες και διαδικασίες που είναι απαραίτητες για τους σκοπούς αυτούς. 7.Το συμβούλιο θα γνωστοποιεί στο θεματοφύλακα οποιεσδήποτε αποφάσεις λαμβάνονται στα πλαίσια του άρθρου αυτού. Άρθρο 68 ΠεριορισμοίΔεν μπορούν να τεθούν περιορισμοί όσον αφορά οποιεσδήποτε από τις διατάξεις της συμφωνίας αυτής. ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία στις αναφερόμενες ημερομηνίες. ΕΓΙΝΕ στη Γενεύη, στις δεκαεπτά Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα και πέντε και τα κείμενα της συμφωνίας αυτής στην αραβική, κινεζική, αγγλική, γαλλική, ρωσική και ισπανική γλώσσα είναι εξίσου αυθεντικά. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ποσοστά εξαγωγών για κάθε χώρα σε σχέση με τις συνολικές καθαρές εξαγωγές όλων των χωρών, όπως καθορίστηκαν για τους σκοπούς του άρθρου 61 Βολιβία 0.040 Καμερούν 0.867 Ακτή Ελεφαντοστού 1.764 Ινδονησία 31.108 Μαλαισία 27.971 Νιγηρία 2.946 Σιγκαπούρη 0.000 Σρι Λάνκα 2.096 Ταϊλάνδη 33.208 ΣΥΝΟΛΟ 100.000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ποσοστά εισαγωγών για κάθε χώρα και ομάδες χωρών σε σχέση με τις συνολικές καθαρές εισαγωγές όλων των χωρών, όπως καθορίστηκαν για τους σκοπούς του άρθρου 61 Αργεντινή0,943 Κίνα8.343 Κολομβία0,700 Κούβα0,043 Λαϊκή Δημοκρατία τη; Κορέας 0,195Ευρωπαϊκή Κοινότητα 26,968Αυστρία 0,723Βέλγιο-Λουξεμβούργο 1.535Δανία 0,067ΦινλανδίαΓαλλία 5.559Γερμανία 6.437Ελλάδα 0.276Ιρλανδία 0.224Ιταλία 3.754Κάτω Χώρες 0.321Πορτογαλία 0.239Ισπανία 3J97ΣουηδίαΗνωμένο Βασίλειο 3.923Ινδία 0.450Ιαπωνία 21.694Λίβανος 0,003ΜαρόκοΝορβηγία 0.022Πακιστάν 0.715Δημοκρατία τη; Κορέας 8.330Ρωσική Ομοσπονδία 1.149Σλοβακία 0.334Ελβετία 0,059Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ΣΥΝΟΛΟ28.815 100.000ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Κόστος του ρυθμιστικού αποθέματος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του προέδρου της συνδιάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το φυσικό καουτσούκ - 1994 Με βάση το πραγματικό κόστος σχηματισμού και λειτουργίας του ρυθμιστικού αποθέματος ύψους 360 000 τόνων περίπου από το 1982 μέχρι τον Μάρτιο 1987 και 221 000 τόνων κατά το χρονικό διάστημα από το 1990 έως το Δεκέμβριο του 1994, το κόστος σχηματισμού και λειτουργίας ενός ρυθμιστικού αποθέματος ύψους 550 000 τόνων μπορεί να υπολογισθεί πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό αυτό με τη χαμηλότερη αρχική τιμή ενεργοποίησης και προσθέτοντας ένα 30 % επιπλέον.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται, προσωρινά από την ημερομηνία κατάθεσης από την Ελλάδα της δήλωσης προσωρινής εφαρμογής του άρθρου 60 της Συμφωνίας και οριστικά από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 61 παρ. 5 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1999-06-14 Κύρωση της Διεθνούς Συμφωνίας για το φυσικό καουτσούκ, 1995,
Τροποποίηση Τύπος
A/1999/118
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία