ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/2732

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-07-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-07-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-07-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, σύμφωνα με το νόμο αυτόν, είναι τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα από τους εκπροσώπους του συνόλου ή αντιπροσωπευτικού μέρους των διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων και επαγγελματικών οργανώσεων, ενώσεων ή φορέων που εκπροσωπούν όσους ασκούν δραστηριότητες σχετικές με την παραγωγή ή/και τη μεταποίηση ή/και την εμπορία και κατά περίπτωση την τυποποίηση ή τη διανομή αγροτικών προϊόντων και γενικά αγαθών του αγροτικού, αγροτοδιατροφικού, δασικού, κτηνοτροφικού, αλιευτικού και των λοιπών τομέων παραγωγής, αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας
2.  
  Οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, μπορεί να αναγνωρίζονται, μετά από αίτηση τους, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας, μόνο σε επίπεδο εθνικό ή περιφερειακό, ανά κοινή οργάνωση αγοράς (Κ.Ο.Α.) ή κλάδο ή ομάδα ομοειδών προϊόντων ή ανά προϊόν, εφόσον δραστηριοποιούνται, εντός του πλαισίου των κανόνων που ισχύουν κάθε φορά από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και αποσκοπούν κυρίως σε μ(α ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες:.
 1. Στη συμβολή, το σχεδιασμό, τη διαμόρφωση και την εφαρμογή της στρατηγικής και των πολιτικών ανάπτυξης όλων των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και γενικότερα στη Θεσμική στήριξη των προϊόντων στις αγορές
 2. Στον καθορισμό ειδικών Θεμάτων και την προώθηση σύναψης συμφωνιών μεταξύ των μελών τους για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα ή για ορισμένη γεωγραφική περιοχή ή για την αντιμετώπιση συγκυριακών Γ αναγκών, ιδίως με την κατάρτιση διεπαγγελματικών συμφωνιών ή κανόνων δράσης ή δεοντολογίας ή την , εφαρμογή εναρμονισμένων πρακτικών εφόσον αυτές δεν αντιβαίνουν στην εθνική ή κοινοτική νομοθεσία
 3. Στη συμβολή, την οργάνωση και τη διαχείριση των αγορών με διαφάνεια, καλύτερη προσαρμογή των προϊόντων σε προγράμματα ποιοτικής βελτίωσης τους, και καλύτερο συντονισμό της διάθεσης τους
 4. Στην ενίσχυση των μέτρων για την ασφάλεια των προϊόντων του αγροτοδιατροφικού κυρίως τομέα, ιδιαίτερα με ελέγχους των προϊόντων, χάριν της προστασίας των χρηστών και των καταναλωτών και στην ορθή διαχείριση των σημάτων ποιότητας, που χορηγούνται από τον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο,Π.Ε.ΓΕ.Π.).
 5. Στην ανάπτυξη ερευνών, βελτίωση των γνώσεων, συγκέντρωση πληροφοριών, για τον προσανατολισμό της παραγωγής σε προϊόντα που ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες της αγοράς, τις προτιμήσεις και τις προσδοκίες των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων, την προστασία των εδαφών και υδάτων και γενικά το σεβασμό του περιβάλλοντος
 6. Στην προώθηση, προβολή και προστασία της βιολογικής γεωργίας και των ονομασιών προέλευσης, των γεωγραφικών ενδείξεων και των σημάτων ποιότητας
3.  
  Μόνο μία Διεπαγγελματική Οργάνωση μπορεί να αναγνωριστεί σε εθνικό επίπεδο, ανά Κ.Ο.Α. ή κλάδο ή ομάδα ομοειδών προϊόντων ή προϊόν. Όταν αναγνωριστεί μία εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση, οι περιφερειακές Διεπαγγελματικές Οργανώσεις εκπροσωπούνται ως μέλη σε αυτήν και αποτελούν περιφερειακούς αντιπροσώπους της. Οι περιφερειακές Διεπαγγελματικές Οργανώσεις αναγνωρίζονται και έχουν ως περιφέρεια μία ή περισσότερες καθορισμένες διοικητικές περιφέρειες, όπως αυτές ορίζονται στο π.δ. 51/1987 (ΦΕΚ 26 Α). Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ειδικότερα ο συνολικός αριθμός των αναγνωριζόμενων σε εθνικό επίπεδο Διεπαγγελματικών Οργανώσεων. Η εποπτεία και ο έλεγχος των αναγνωρισμένων, σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις, Διεπαγγελματικών Οργανώσεων ανήκει στον Υπουργό Γεωργίας.
4.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται:
 1. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αναγνώριση των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, οι κατά περίπτωση ειδικότεροι σκοποί και δραστηριότητες τους, οι κανόνες της δράσης τους, οι υποχρεώσεις τους έναντι της εποπτεύουσας αρχής, το περιεχόμενο και ο τρόπος άσκησης της εποπτείας και του ελέγχου αυτών, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους επιτρέπεται ή επιβάλλεται η προσωρινή ή οριστική ανάκληση της πράξης αναγνώρισης τους ή η επιβολή άλλων κυρώσεων
 2. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την κήρυξη ως δεσμευτικών των διεπαγγελματικών συμφωνιών, κανόνων και εναρμονισμένων πρακτικών στα μέλη των αναγνωρισμένων Διεπαγγελματικών Οργανώσεων και για την επέκταση της δεσμευτικότητας αυτής και σε μη μέλη τους στις περιπτώσεις που επιτρέπεται από την κοινοτική νομοθεσία
 3. Κάθε άλλο συναφές θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια για την αποτελεσματική λειτουργία των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων
Άρθρο 2 "Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2520/1997 (ΦΕΚ 173 Α΄) Στο ν. 2520/1997 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις και συμπληρώσεις:"
1.  
  Στο Υπουργείο Γεωργίας συνιστάται επιτροπή που συγκροτείται από: Για τον υπολογισμό της ηλικίας ως ημερομηνία γεννήσεως λαμβάνεται υπόψη η 31η Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεως..
 1. Δύο (2) μόνιμους υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων, από τους οποίους ο ένας ορίζεται ως πρόεδρος, με αναπληρωτές τους μόνιμους υπαλλήλους του ίδιου κλάδου και της ίδιας Διεύθυνσης
 2. Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, της Διεύθυνσης Γεωργικών Εφαρμογών, με αναπληρωτή του μόνιμο υπάλληλο του ίδιου κλάδου και της ίδιας Διεύθυνσης
 3. Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο της Διεύθυνσης Νομοπαρασκευαστικού Έργου και Νομικών Υποθέσεων, με αναπληρωτή του μόνιμο υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης
 4. Έναν (1) εκπρόσωπο των Υπουργείων Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων με τους αναπληρωτές τους
 5. Έναν (1) εκπρόσωπο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.) και της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος (Α.Τ.Ε. Α.Ε.), με τους αναπληρωτές τους.
 6. Έναν (1) εμπειρογνώμονα, με τον αναπληρωτή του. με γνώσεις και εμπειρία επί θεμάτων νέων αγροτών.
2.  
  Οι εκπρόσωποι που αναφέρονται στις περιπτώσεις δ και ε της προηγούμενης παραγράφου, με τους αναπληρωτές τους, προτείνονται από τους οικείους φορείς. Αν οι φορείς δεν προτείνουν τους εκπροσώπους τους μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από τον Υπουργό Γεωργίας, η επιτροπή συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα χωρίς τη συμμετοχή αυτών.
 1. Τα πέμπτο, έκτο και έβδομο εδάφια της παραγράφου 3, που αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 10 του άρθρου 13 του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81 Α), αντικαθίστανται ως ακολούθως:
 2. Τα επιτόκια των μακροπρόθεσμων δανείων που χορηγούνται στους νέους αγρότες για την αγορά γης και των σε αυτή ευρισκόμενων αγροτικών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν αποκλειστικά την αγροτική εκμετάλλευση, επιδοτούνται, για μεν τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές μέχρι ογδόντα τοις εκατό (80%), για δε τις λοιπές περιοχές μέχρι εξήντα τοις εκατό (60%)..
 3. Η λέξη κατά στον τέταρτο στίχο του πρώτου εδαφίου, στον πρώτο στίχο του δεύτερου εδαφίου, στον πέμπτο στίχο του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 3, στον πρώτο στίχο του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4, στον πρώτο στίχο της παραγράφου 5 και στον δεύτερο στίχο του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 6, αντικαθίσταται με τη λέξη μέχρι
3.  
  Έργο της επιτροπής είναι η υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των μέτρων για τους νέους αγρότες. 4 Στην επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου. μπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Σύμβουλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος, στο οποίο είναι ενταγμένα τα μέτρα για τους νέους αγρότες. για την παροχή συμβουλών επί τεχνικών θεμάτων.
4.  
  Μετά το άρθρο 26 προστίθενται νέα άρθρα 26α και 26β, που έχουν ως ακολούθως: Άρθρο 26α Σύσταση επιτροπής
5.  
  Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί μόνιμος υπάλληλος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων, με αναπληρωτή αυτού μόνιμο υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης
6.  
  Τα μέλη της επιτροπής και ο γραμματέας, με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με διετή θητεία, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Κατά τη διάρκεια της θητείας επιτρέπεται η αντικατάσταση των μελών και του γραμματέα με την ίδια διαδικασία.
7.  
  Στην επιτροπή εισηγείται ο προϊστάμενος του Γραφείου Νέων Αγροτών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων
8.  
  Η επιτροπή συνεδριάζει με την παρουσία έξι (6) τουλάχιστον μελών της. για τη διατύπωση δε προτάσεων και εισηγήσεων απαιτείται η πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Όταν η επιτροπή συγκροτείται χωρίς τους. αναφερόμενους στις περιπτώσεις δ και ε της παρ. 1 εκπροσώπους, συνεδριάζει με την παρουσία πέντε (5) μελών,.
9.  
  Στον πρόεδρο, τα μέλη και το γραμματέα της επιτροπής, τον εισηγητή και το Σύμβουλο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις καταβάλλεται αμοιβή, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, Η προκαλούμενη για την καταβολή της αμοιβής δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που εγκρίνονται με τις αντίστοιχες αποφάσεις εφαρμογής των μέτρων για τους νέους αγρότες. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου καθορίζεται και α τρόπος, η διαδικασία καταβολής της αμοιβής, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου..
Άρθρο 3
1.  
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2538/1997 (ΦΕΚ 242 Α) Στο ν. 2538/1997 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις και συμπληρώσεις: 1, Τα άρθρα 4 και 4α αντικαθίστανται, αφότου άρχισαν να ισχύουν, ως εξής:.
Άρθρο 4
1.  
  Οι μετά την 1η Ιανουαρίου 1997 αποκτήσαντες: 1. Η, κατά το προηγούμενο εδάφιο, αίτηση υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ετών από την απόκτηση του βασικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή από την αναγνώριση της ισοτιμίας τίτλου σχολής της αλλοδαπής. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια παραμονής του υποψηφίου στις ένοπλες δυνάμεις προς εκπλήρωση υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας.
2.  
  Αιτήσεις, που έχουν υποβληθεί υπό την ισχύ των διατάξεων των άρθρων 4 και 4α του ν. 2538/1997 δεν λαμβάνονται υπόψη,.
3.  
  Η επιλογή και τοποθέτηση των ως άνω αρκούμενων ενεργείται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας ή με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, ανάλογα με την υπηρεσιακή μονάδα τοποθέτησης, ύστερα από σχετική προκήρυξη του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδεται τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος και εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α). Οι πέραν του ρυθμιζόμενου ποσού της οφειλής του Συνεταιρισμού επεξεργασίας και πώλησης καπνών Μπέρλεϋ Γιαννιτσών της περίπτωσης ιβ της παραγράφου 1 τυχόν οφειλόμενοι τόκοι από 1.4.1995 διαγράφονται σε βάρος της Α.Τ.Ε. Α.Ε. .
4.  
  Η αμοιβή των ως άνω αρκούμενων καθορίζεται με βάση τις διατάζεις για τη μισθοδοσία του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου και η δαπάνη μισθοδοσίας τους βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Γεωργίας Πέραν των προαναφερόμενων ποσών τόκων παρέχεται η δυνατότητα στην Α.Τ.Ε. Α.Ε. να διαγράφει τα επιπλέον ποσά τόκων μέχρι την ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων ρύθμισης, εφόσον με τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των φορέων..
5.  
  Ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα, η κατανομή τους κατά υπηρεσία, η διαδικασία επιλογής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου καθορίζονται με αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.. Ειδικά οι πέραν του ρυθμιζόμενου ποσού της οφειλής των Ομόρρυθμων Εταιριών Συνεταιρισμών και Κοινοπραξιών Καπνοπαραγωγών Μπέρλεϋ της περίπτωσης β της παραγράφου 1 τυχόν οφειλόμενοι τόκοι από 1.1.1992 διαγράφονται σε βάρος της Α.Τ.Ε. Α.Ε. .
6.  
  Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 17 προστίθεται τρίτο νέο εδάφιο που έχει ως εξής: Ή επιδότηση του επιτοκίου του ν. 128/1975 (ΦΕΚ 178 Α), που προβλέπεται στην 1648/Γ.Γ.54/8.22/ 13.1.1994 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 14237/Β/664/6.4.1994 όμοια, καταβάλλεται:.
 1. Σπς οφειλές των επιχειρήσεων ΣΕΠΕΚ Α.Ε. και ΡΟΔΟΠΗ Α.Ε. μόνο για τα πέντε (5) χρόνια της περιόδου χάριτος της δεκαπενταετούς διάρκειας αποπληρωμής των δανείων τους.
 2. Στις οφειλές της επιχείρησης ΣΕΒΑΘ Α.Ε. για ολόκληρη τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου που ανέρχεται σε είκοσι (20) χρόνια με οκταετή περίοδο χάριτος..
7.  
  Το άρθρο 19 τροποποιείται ως ακολούθως:
 1. Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 19 προστίθεται παράγραφος 1α, που έχει ως εξής:
 2. 1α. Για την κάλυψη των δαπανών στις οποίες υποβλήθηκε η ΚΥΔΕΠ για την ανέγερση των αποθηκευτικών χώρων, την επισκευή και συντήρησή τους και γενικά για κάθε σχετική ενοχική αξίωση της, ο ιδιοκτήτης στον οποίο μεταβιβάζεται ο αποθηκευτικός χώρος, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει απευθείας στη δανείστρια της ΚΥΔΕΠ ΑΧΕ.
 3. Α.Ε. μέρος του ποσού της συμμετοχής της ΚΥΔΕΠ (Ίδια κεφάλαια ή από δάνεια της Α.Τ.Ε. Α.Ε.) στην ανέγερση και γενικά στην κατασκευή του μεταβιβαζόμενου αποθηκευτικού χώρου, που ανέρχεται σε ποσοστό 11,6% για τα έργα που αποπερατώθηκαν κατά το έτος 1983, 13,4% για τα έργα που αποπερατώθηκαν κατά τα έτη 1984 μέχρι και 1987 και 15,5% για τα έργα που αποπερατώθηκαν από το έτος 1988 και στο εξής επί της συνολικής δαπάνης της τελικής πιστοποίησης κάθε έργου, όπως τα στοιχεία αυτά (έτος αποπεράτωσης και συνολικά ποσό τελικής πιστοποίησης) προκύπτουν από τα επίσημα στοιχεία του έργου και της ΚΥΔΕΠ.
 4. Τα ποσά αυτά περιέρχονται απευθείας στην ΑΤΕ Α.Ε. με ανάλογη μείωση των απαιτήσεων αυτής έναντι της υπό εκκαθάριση ΚΥΔΕΠ. β) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως εξής:
 5. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται και το ποσό το οποίο, σύμφωνα με την παράγραφο 1α του παρόντος άρθρου, υποχρεούται να καταβάλει στην Α.Τ.Ε. Α.Ε. ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στον οποίο μεταβιβάζεται ο αποθηκευτικός χώρος, ο τρόπος καταβολής αυτού, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που κρίνεται αναγκαία για τη μεταβίβαση και δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ν. 1705/1951..
8.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 η λέξη ορίζεται του τέταρτου στίχου και οι λέξεις εκκαθαριστής του τέταρτου, πέμπτου και έκτου στίχου αντικαθίστανται από τις λέξεις ορίζονται και εκκαθαριστές, αντίστοιχα
9.  
  ΣΤΟ δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 20 μετά τη λέξη συνδρομή προστίθεται η φράση αν απαιτηθεί
10.  
  Στα μέλη της επιτροπής απογραφής και στους εκκαθαριστές της παραγράφου 2 του άρθρου 20 από την ανάληψη των καθηκόντων τους και μέχρι του πέρατος της απογραφής και εκκαθάρισης, καταβάλλεται αμοιβή και δαπάνες μετακίνησης εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας, εφαρμοζομένων ανάλογα των διατάξεων του ν. 2685/(999 (ΦΕΚ 35 Α). Η αμοιβή και οι δαπάνες μετακίνησης εκτός έδρας του προηγούμενου εδαφίου καταβάλλονται και στα μέλη του διαχειριστικού συμβουλίου της περίπτωσης β της παραγράφου 3 του άρθρου 20 από την ανάληψη των καθηκόντων τους μέχρι την 21η Δεκεμβρίου 1998. Το ύψος της αμοιβής τους καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας και με κριτήρια το μέγεθος της παρεχόμενης εργασίας και το χρόνο της απασχόλησης. Μe την ίδια απόφαση καθορίζεται και ο τρόπος καταβολής της αμοιβής, ο φορέας από την εγγεγραμμένη πίστωση του προϋπολογισμού, του οποίου πρόκειται να καλυφθεί η προκαλούμενη δαπάνη, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
11.  
  Ο τίτλος Διάλυση της ΣΚΟΠ του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής: Θέση της ΙΚΟΠ υπό ειδική εκκαθάριση
12.  
 1. Η παρ. 1 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής:
 2. 1.
 3. Η Κεντρική Κλαδική Συνεταιριστική Ένωση Οπωροκηπευτικών, πρώην Κοινοπραξία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών Διαχείρισης Νωπών Προϊόντων (ΣΚΟΠ). τίθεται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του ν. 2000/ 1991 (ΦΕΚ 206 Α) και της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του ν 1892/1990 {ΦΕΚ 101 Α), όπως ισχύουν σήμερα.
 4. Η υπαγωγή στην ειδική εκκαθάριση θα γίνει με αίτηση στο αρμόδιο Εφετείο εκ μέρους της Α.Τ.Ε. Α.Ε., η οποία και θα ζητήσει τον ορισμό της ως ειδικής εκκαθαρίστριας..
 5. Η αίτηση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 21, όπως αντικαθίσταται με την προηγούμενη περίπτωση α, υποβάλλεται εκ μέρους της Α.Τ.Ε. Α.Ε. στο αρμόδιο Εφετείο εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης.
13.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής: 4. Το ακίνητο, με τα επ αυτού ανεγερθέντα κτίσματα και τις εγκαταστάσεις, του ΒΚ 352 Δημοσίου Κτήματος, που παραχωρήθηκε κατά κυριότητα με την Κ. 8901/ 1193/27.2.1997 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας στη ΣΚΟΠ για τη δημιουργία της Περιφερειακής Αγοράς Κορίνθου με τον όρο να μην μεταβιβαστεί σε τρίτους, μεταβιβάζεται μετά το πέρας της εκκαθαρίσεως κατά κυριότητα και κατά ποσοστά 100% στην Α.Τ.Ε. Α.Ε. έναντι και σε μερική εξόφληση οφειλής της προς αυτήν εκ δραχμών δύο δισεκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων (2.000.797.000) δραχμών. Το ακίνητο, επιφάνειας ενενήντα χιλιάδων (90.000) τετραγωνικών μέτρων, που απαλλοτριώθηκε με κεφάλαια της Α.Τ.Ε. Α.Ε. υπέρ του Δήμου Ηρακλείου, προκειμένου να μετεβιβασθεί στη συνέχεια προς τη ΣΚΟΠ, προς δημιουργία της Περιφερειακής Αγοράς Ηρακλείου, μεταβιβάζεται κατά κυριότητα απευθείας στην Α.Τ.Ε. Α.Ε. σε εξόφληση της εκ δραχμών τετρακοσίων ογδόντα επτά εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (487.100.000) σχετικής απαίτησης της. Οι μεταβιβάσεις των παραπάνω ακινήτων θα πραγματοποιηθούν με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας. Στις αποφάσεις αυτές, που αποτελούν τίτλους μεταγραπτέους, καθορίζονται και οι λεπτομέρειες μεταβίβασης. Οι παραπάνω μεταβιβάσεις απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, χαρτόσημο, προσαύξηση ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου..
14.  
  Στο τέλος του άρθρου 21 προστίθεται νέα παράγραφος 5, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής: 5. Το Ελληνικό Δημόσιο αναδέχεται κάθε υποχρέωση και δικαίωμα της ΣΚΟΠ κατά της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας Στέγασης (Δ.Ε.ΠΟ.Σ.), υπεισερχόμενο από τούδε και στο εξής στη θέση της. Σε περίπτωση που ήθελε κριθεί τελεσίδικα ότι η ΣΚΟΠ οφείλει στη Δ.Ε.ΠΟ.Σ., τότε το Υπουργείο Γεωργίας θα συμψηφίζει προς την οφειλή αυτή κάθε τυχόν απαίτηση του κατά της Δ.Ε.ΠΟ.Σ. .
15.  
  Πράξεις απογραφής περιουσιακών στοιχείων και προπαρασκευαστικές πράξεις εκκαθάρισης μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2358/1997, θεωρείται ότι έγιναν για τις ανάγκες της ειδικής εκκαθάρισης, το δε κόστος τους βαρύνει τα έξοδα αυτής.
16.  
  Το άρθρο 40 τροποποιείται ως ακολούθως:
 1. Οι περιπτώσεις β, γ και ζ , καθώς και τα τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 καταργούνται
 2. Οι περιπτώσεις δ, ε και στ΄ της παραγράφου 2 αναριθμούνται σε περιπτώσεις β , γ και δ αντίστοιχα
17.  
  Η περίπτωση ά της παραγράφου 1 του άρθρου 47 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 1. Τον αρμόδιο Λιμενάρχη ή τον αναπληρωτή αυτού ή τον υπεύθυνο αξιωματικό αλιείας, ως επικεφαλής του κλιμακίου. 18 Οι λοιποί υπόχρεοι για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 50 είναι οι εισαγωγείς των κατά την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου αλιευμάτων προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών, τα οποία δεν διακινούνται μέσω των ιχθυοσκάλων ή ιχθυαγορών. οι υδατακαλλιεργητές που διακινούν τα αλιεύματα τους εντός της χώρας και δεν εμπίπτουν στις διατάζεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, καθώς και οι κάτοχοι αλιευτικού σκάφους, αλιείς επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
 2. Το ειδικά τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 50 του ν. 2538/1997, που καταβάλλεται από τους λοιπούς υπόχρεους του προηγούμενου εδαφίου υπέρ των ιχθυοσκάλων και ιχθυαγορών του Δημοσίου, διατίθεται για την κάλυψη των αναγκών σε έργα βελτίωσης και εκσυχρονισμού τους.
19.  
  Η παράγραφος 10 του άρθρου 50 καταργείται
20.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του ν. 261271998 {ΦΕΚ 112 Α) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 61 του ν. 2538/1997 αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2000..
21.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 64 που αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του ν. 2612/1999, προστίθεται δεύτερο εδάφιο που έχει ως ακολούθως: Οι δανειοδοτήσεις που προβλέπονται από τις αναφερόμενες διατάξεις του ν.δ. 1277/1972, από 1ης Ιανουαρίου 1998 δεν επιβαρύνονται με τόκους υπερημερίας και αποτελούν βραχυχρόνιες χρηματοδοτήσεις όμοιες με αυτές προς μεμονωμένους καλλιεργητές..
22.  
  Η ισχύς της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 65 αρχίζει από την 1.3.1998. Συμβόλαια που έχουν συνταχθεί μέχρι την 28.2.1998 κατά παράβαση της διάταξης αυτής θεωρούνται έγκυρα.
Άρθρο 5 "Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων ΤΟΥ ν. 1564/1985 (ΦΕΚ 164 Α1)"
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 1564/Ί935 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Ή εγγραφή ποικιλίας γίνεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, δημοσιευομένης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 20 και ισχύει για χρονικό διάστημα που ορίζεται στους τεχνικούς κανονισμούς της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, του χρόνου ισχύος της εγγραφής αρχομένου από την 1η Ιανουαρίου του επομένου της εγγραφής έτους..
2.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1564/1985, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 2 του ν, 2040/1992 (ΦΕΚ 170 Α) αντικαθίσταται ως ακολούθως: Διενεργείται επίσης και από εποπτευόμενους από το Δημόσιο φορείς γεωργικού ενδιαφέροντος, καθώς και από κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στους οποίους ο Υπουργός Γεωργίας μπορεί, με απόφαση αυτού και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού, να αναθέσει τη διενέργεια, υπό την εποπτεία του, τον έλεγχο και την ευθύνη των αρμόδιων υπηρεσιών του, του ελέγχου και της πιστοποίησης πολλαπλασιαστικού υλικού ορισμένων ειδών Οι όροι ανάθεσης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Οι αποφάσεις των προηγούμενων εδαφίων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως..
Άρθρο 6
1.  
  Τροποποίηση διατάξεων του ν. 156S/1985 (ΦΕΚ 164 Α΄) Η παρ. Ι του άρθρου 1 του ν. 1565/1985 αντικαθίσταται ως εξής 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ως λιπάσματα θεωρούνται οι οργανικές και ανόργανες ουσίες που με τη χρησιμοποίηση τους στις καλλιέργειες ενισχύουν την ανάπτυξη των φυτών, αυξάνουν την παραγωγή και βελτιώνουν την ποιότητα των προϊόντων. Ειδικότερα για την εφαρμογή του νόμου αυτού οι ακόλουθοι όροι έχουν την έναντι αυτών αναγραφόμενη έννοια: Α. Κατηγορίες: α) Λιπάσματα; αα) Χημικά λιπάσματα: Είναι τα λιπάσματα τα οποία ανεξάρτητα από την κατάσταση και την περιεκτικότητα τους σε θρεπτικά στοιχεία παράγονται βιομηχανικά με φυσικοχημικές διεργασίες. ββ) Ανόργανα λιπάσματα: Είναι ανόργανες χημικές ενώσεις, που περιέχουν τουλάχιστον ένα από τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία, τα οποία απαιτούνται για την κανονική ανάπτυξη των φυτών. γγ) Οργανικά λιπάσματα: Είναι προϊόντα βιολογικής ή και χημικής επεξεργασίας αυτούσιων υλικών φυτικής ή ζωικής προέλευσης που περιέχουν τα θρεπτικά στοιχεία σε οργανική μορφή (ζωικής ή φυτικής προέλευσης) και η κύρια συμβολή τους στην ανάπτυξη των φυτών είναι η παροχή των στοιχείων αυτών. δδ) Οργανοχημικά - Οργανοανόργανα λιπάσματα: Είναι προϊόντα βιομηχανικά παρασκευαζόμενα από ανάμιξη οργανικών και ανόργανων λιπασμάτων, τα οποία αποδεδειγμένα συντελούν στη βελτίωση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του εδάφους και στην ανάπτυξη των φυτών. εε) Χημικά λιπάσματα: Είναι προϊόντα βιομηχανικής επεξεργασίας κυρίως λιγνιτών, λεοναρδίτου και τύρφης. εμπλουτισμένα με ανόργανα Θρεπτικά στοιχεία στα οποία εξασφαλίζεται σταθερή σύνθεση. β) Εδαφοβελτιωτικά ή εδαφοβοηθητικές ουσίες: Είναι ουσίες φυσικές ή συνθετικές ανόργανες ή οργανικές που δεν περιέχουν σημαντικές ποσότητες θρεπτικών συστατικών και η χρήση τους συντελεί στη βελτίωση των φυσικοχημικών και βιολογικών ιδιοτήτων του εδάφους, καθώς και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των λιπασμάτων ή της διαθεσιμότητας των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους και διακρίνονται ανάλογα με την προέλευση τους σε: αα) Οργανικά βελτιωτικά: Κοπριές, τύρφεις, αστικά απόβλητα, κομπόστες και λοιπά συναφή προϊόντα ββ) Ανόργανα βελτιωτικά: Ασβεστόλιθος, θείον, θειικός σίδηρος, περλίτης, ασβεστόλιθος και λοιπά συναφή προϊόντα. γ) Υποστρώματα καλλιεργειών (Εδαφομείγματα): Είναι προϊόντα που κατά κύριο λόγο χρησιμεύουν στη δημιουργία ενός μέσου ανάπτυξης των φυτών (ριζόστρωμα) αντί του φυσικού εδάφους (ή συμπλήρωμα αυτού) με κατάλληλες φυσικοχημικές ιδιότητες που ευνοούν το φύτρωμα, τη ριζοβολία και τη γρήγορη ανάπτυξη των φυτών, όπως τύρφεις, φυτοχώματα, μείγματα με βάση την τύρφη, διογκωμένος περλίτης, άμμος, κοπριές, νεότεροι ορυκτοί άνθρακες και άλλα. δ) Ουσίες βοηθητικές της ανάπτυξης του φυτού: Είναι ουσίες που χωρίς να περιέχουν σημαντικές ποσότητες θρεπτικών συστατικών επιδρούν, κατά κύριο λόγο, ευνοϊκά στη φυσιολογία των φυτών. Στις κατηγορίες των περιπτώσεων α΄ έως δ της παρούσας παραγράφου δεν περιλαμβάνονται τα απόβλητο, όπως απόνερα, ιλύς, περιττώματα και άλλα. παρόμοια προϊόντα, εφόσον δεν έχουν υποστεί κατάλληλη επεξεργασία και δεν έχουν εμπλουτισθεί με θρεπτικά συστατικά. Β. Κυκλοφορία λιπασμάτων: Ένας τύπος λιπάσματος επιτρέπεται να τίθεται σε κυκλοφορία, μόνο εφόσον ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές των τύπων λιπασμάτων που φέρουν την ένδειξη Λίπασμα Ε.Κ. ή έχει εκδοθεί γι αυτά άδεια κυκλοφορίας από το Υπουργείο Γεωργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 9 και 11 του ν. 1565/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 2326/1995 (ΦΕΚ 153 Α΄) και των διατάξεων των αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας που εκδίδονται σε εφαρμογή των διατάξεων αυτών. Γ. Αποθήκευση λιπασμάτων: Η αποθήκευση των λιπασμάτων πρέπει να πραγματοποιείται σε χώρους με κατάλληλες συνθήκες, που να εξασφαλίζουν από τα καιρικά φαινόμενα (εξασφάλιση ποιότητας), να πληρούν τους όρους ασφαλείας, καθώς και τους αγροτοπεριβαλλοντικούς, σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά στο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο,.
Άρθρο 7 "Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2147/1952 (ΦΕΚ 155 Α΄)"
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 2147/1952, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ, 2 του άρθρου 3 του ν. 2538/1997 (ΦΕΚ 242 Α), αντικαθίσταται ως εξής: Ί. Οι παραβάτες του παρόντος νόμου και των σε εκτέλεση αυτού εκδιδόμενων προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (β) μηνών και χρηματική ποινή πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών τουλάχιστον.
2.  
  ΣΤΟ άρθρο 35α του ν. 2147/1952. που προστέθηκα με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 Του ν. 2538/1997, προστίθεται νέα παράγραφος 1, που έχει ως ακολούθως. 1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας. μπορεί να καθορίζονται τέλη φυτοϋγειονομικών επιθεωρήσεων και ελέγχων, οι υπόχρεοι καταβολής των τελών ο χρόνος καταβολής, το ύφος των τελών και η αρμόδια αρχή είσπραξης τους. Με τα προεδρικά αυτά διατάγματα μπορεί να εξουσιοδοτείται σ Υπουργός Γεωργίας να ρυθμίζει με απόφαση του ειδικότερα θέματα μεταξύ των οποίων η αναπροσαρμογή του ύψους των τελών και η διαδικασία είσπραξης τους, θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, καθώς και τεχνικά και λεπτομερειακά θέματα των προεδρικών αυτών διαταγμάτων. 3, Μ παράγραφος 1 του ως άνω άρθρου 35Α του ν 2147/1952 αναριθμείται οε παράγραφο 2 και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαθίσταται ως εξής: 2. Τα τέλη των φυτό υγειονομικών επιθεωρήσεων και ελέγχων που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο ! του παρόντος άρθρου αποτελούν..
Άρθρο 8 "Τροποποίηση διατάξεων του ν. 721/1977 (ΦΕΚ 298 Α1}"
1.  
  Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 721/1977, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2538/1997 (ΦΕΚ 242 Α), προστίθεται νέο εδάφιο, το κείμενο του οποίου έχει ως εξής: Κατ εξαίρεση, υπό τις προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου, επιτρέπεται η διαφήμιση των προιόντων που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της περίπτωσης 1) του άρθρου 30 του παρόντος νόμου και από όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.)..
2.  
  Η περίπτωση ιζ του άρθρου 14 του ν. 721/1977 αντικαθίσταται ως εξής:.
 1. Τα επιτρεπόμενα όρια υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα προς κατανάλωση ή εξαγωγή προοριζόμενα προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης..
3.  
  Μετά την περίπτωση κε του άρθρου 14 του ν. 721/1977, που προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2538/1997, προστίθεται νέα περίπτωση κατ, το κείμενο της οποίος έχει ως εξής:.
 1. Η καταχώριση των δραστικών ουσιών στον πίνακα των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, οι πληροφορίες που πρέπει να περιέχονται στο φάκελο που υποβάλλεται για να καταχωρηθεί μία δραστική ουσία στον πίνακα των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, οι πληροφορίες που πρέπει να περιέχονται στο φάκελο για να εγκριθεί ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν, οι φράσεις R, φράσεις κινδύνου που φέρουν οι συσκευασίες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, οι φράσεις S, φράσεις για τον ασφαλή χειρισμό των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, οι ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την έγκριση φυτό προστατευτικών προϊόντων και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα κέντρα ή ιδρύματα που διεξάγουν δοκιμές φυτοπροστατευτικών προϊόντων..
4.  
  Στο άρθρο 27 του ν. 721/1977, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 2538/1997, προστίθεται παρ, 4, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής: 4. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας καθορίζεται η αμοιβή: α) Των μελών, εισηγητών και γραμματέων του Ανώτατου Συμβουλίου Γεωργικών Φαρμάκων (Α.ΧΥ ΓΈ Φ.) β) Των εμπειρογνωμόνων και των υπηρεσιακών παραγόντων που μετέχουν στην αξιολόγηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όταν η Ελλάδα αναλαμβάνει τέτοια καθήκοντα ως εισηγήτρια χώρα ή όταν τους, ανατίθεται εισήγηση επί γενικού ή ειδικού θέματος σε κοινοτικό επίπεδο ή γενικότερα, όταν αναλαμβάνουν ως εισηγητές επί παντός θέματος αρμοδιότητας ελέγχου και έγκρισης κυκλοφορίας φυτοπροσιατευτικων προϊόντων.
Άρθρο 9 "Ι. Στους παραβάτες των διατάξεων των διαταγμάτων που εκδίδονται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν.δ. 42071970 (ΦΕΚ 27 Λ), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του όρθρου 3 του ν. 174071987 (ΦΕΚ 221 Α), επιβάλλεται πρόστιμα από εκατό χιλιάδες (1 [...]"
2.  
  Μe αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδονται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Αλιείας και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής κοινοτικών κανονισμών αλιείας. Οι παραβάτες των διατάξεων των αποφάσεων που εκδίδονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, η τιμωρούνται με τις διοικητικές ποινές που προβλέπει το άρθρο 11 του ν.δ. 420/1970 (ΦΕΚ 27 Α), όπως αντί καταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1740/1987 [ΦΕΚ 221 Α) και την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70 Α).
3.  
  Για την εγκατάσταση οποιασδήποτε μονάδας μεταποίησης. κονσερβοποίησης, παρασκευής, τυποποίησης, συσκευασίας και καθαρισμού, καθώς και επεξεργασίας γενικά αλιευτικών προϊόντων απαιτείται έγκριση σκοπιμότητας π]ς ίδρυσης της. Η απαιτουμένη έγκριση σκοπιμότητας χορηγείται υπό την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Γεωργίας, χωρίς να θίγονται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία άδειες εγκατάσταση; και λειτουργίας τους. Με την έγκριση αυτήν καθορίζονται και οι προϋποθέσεις τις οποίες οφείλουν να πληρούν οι μονάδες αυτές.
4.  
  Επίσπευση πλειστηριασμού ή κάθε μορφής εκκαθάριση επένδυσης του τομέα αλιείας, που έχει υπαχθεί στις διατάξεις διαρθρωτικών κοινοτικών κανονισμών ή κανονισμών παρέμβασης, πριν από τη συμπλήρωση της δεκαετίας ή του ελάχιστου χρόνου από την ολοκλήρωση της επένδυσης ή οποτεδήποτε πριν από την ολοκλήρωση της, είναι άκυρη, αν η σχετική πράξη κατάσχεσης και το πρόγραμμα πλειστηριασμού ή η πράξη διορισμού εκκαθαριστή δεν έχουν κοινοποιηθεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη σύνταξη τους στην αρμόδια υπηρεσία αλιείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και στην αντίστοιχη Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας
Άρθρο 10
1.  
  Παροχή υπηρεσιών γεωπόνων και λοιπών υπαλλήλων 1 Οι γεωπόνοι του Υπουργείου Γεωργίας που υπηρετούν στην Κεντρική και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες, καθώς και οι γεωπόνοι που υπηρετούν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και ασχολούνται με τους ζωοτεχνικούς ελέγχους, τους ελέγχους ζωοτροφών, τους ποιοτικούς και φυτούγειονομικούς ελέγχους των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, τους ελέγχους για την πιστοποίηση του πολλαπλασιαστικού υλικού των καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, τους ελέγχους για τον προσδιορισμό των συντελεστών παραγωγής των ομοιογενών ελαιοκομικών ζωνών και με ίο πρόγραμμα δακοκτονίας, καθώς και οι γεωπόνοι και οι υπάλληλοι άλλων κλάδων που υπηρετούν στις παραπάνω υπηρεσίες και στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΛΓ Ε.) και ασχολούνται σε εθνικά προγράμματα ή προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε Ε.) υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και πέραν -ου κανονικού ωραρίου ή τις Κυριακές και ημέρες αργίας, εφόσον τούτο επιβάλλεται από υπηρεσιακές ανάγκες 2 Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από 1.1 1998.
Άρθρο 11
1.  
  Το προσωπικό του Υπουργείου Γεωργίας, που κατά τη δημοσίευση του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσέφερε υπηρεσίες με απόσπαση στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων ως προς το χρόνο της απόσπασης ή με εντολή της Διοίκησης, το οποίο είχε τοποθετηθεί σε υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, οι οποίες καταργήθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 115 του π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21 Α) και την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 2503/1997 ή εξαιρέθηκαν της καταργήσεως με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν. 2503/1997 εξακολουθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο ΕΘ.Ι ΑΓ Ε , ως αποσπασμένο προσωπικό του Υπουργείου Γεωργίας όοον αφορά το προσωπικό των καταργούμενων και μη καταργούμενων υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας των παραγράφων 2 και 6 του άρ6ρου 15 του π.δ 30/1996 και της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 2503/1997 ή ως αποσπασμένο προσωπικό της οικείας Περιφέρειας όσον αφορά το προσωπικό των καταργούμενων υπηρεσιών του Ίδιου Υπουργείου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 2503/1997, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων ως προς το χρόνο της απόσπασης. 2 Η ανάκληση των αποσπάσεων του προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου στο ΕΘ Ι.ΑΓ Ε. για την επιστροφή αυτού στην οργανική του θέση επιτρέπεται μόνο ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου. Η ανά-κλήση ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας για το προσωπικό του Υπουργείου αυτού ή του Υπουργού Γεωργίας και του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας για το προσωπικό της Περιφέρειας κατά τις στην προηγούμενη παράγραφο διακρίσεις.
Άρθρο 12 "Λειτουργία Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων"
1.  
  Με απόφαση, που μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε. του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ανατίθεται στον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος (ΕΛ.Ο.Γ.) η λειτουργία των Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων της παραγράφου β του άρθρου 94 του ν. 2127/1993 (ΦΕΚ 48 Α), που προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 3 του ν. 2332/1995 (ΦΕΚ 581 Α), για τη διενέργεια ελέγχων της ποιότητας του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων μέχρι να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το προεδρικό διάταγμα του δεύτερου εδαφίου της αναφερόμενης παραγράφου 8 του άρθρου 94 του ν. 2127/1993. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η έδρα και η περιοχή αρμοδιότητας κάθε εργαστηρίου, η κατά χρήση παραχώρηση στον ΕΛ.Ο.Γ. κάθε απαραίτητου μέσου για τη λειτουργία των εργαστηρίων, τα όργανα και η διαδικασία παράδοσης και παραλαβής των μέσων αυτών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που κρίνεται αναγκαία για τη λειτουργία των εργαστηρίων. Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται μετά τη δημοσίευση του αναφερόμενου προεδρικού διατάγματος, τα μέσα που παραχωρήθηκαν στον ΕΛ.Ο.Γ. για τη λειτουργία των εργαστηρίων, επανέρχονται στο Υπουργείο Γεωργίας.
2.  
  Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, καθορίζεται και το είδος των αναλύσεων, δοκιμών και εξετάσεων, ο τρόπος κατοχύρωσης των αποτελεσμάτων αυτών μέσω εφαρμογής της ορθής εργαστηριακής πρακτικής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (G.L.Ρ.) ή Γης εφαρμογής του πρότυπου ΕΝ 45001. Η εποπτεία και π έλεγχος της κατά το παρόν άρθρο λειτουργίας των εργαστηρίων από τον ΕΛ.Ο.Γ ανήκει στον Υπουργό Γεωργίας και ασκείται από τη Γενική Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής.
Άρθρο 13 "Ρύθμιση συμβατικών υποχρεώσεων Ελληνικού Δημοσίου προς την Α.Τ.Ε. Α.Ε."
1.  
  Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε), με έδρα την Αθήνα, που λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργού Γεωργίας. Στο παραπάνω ποσό συμψηφίζεται και το ποσό που τυχόν χορηγήθηκε στην Α.Τ.Ε. Α.Ε. ως προμήθεια για την παροχή των εργασιών της για το ως άνω χρονικό διάστημα.
2.  
  Η διάρθρωση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε Π.Ε. περιλαμβάνει: 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ενδεκαμελές και αποτελείται από:.
 1. Περιφερειακές Υπηρεσίες
 2. Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, που προτείνεται από τον Υπουργό Οικονομικών με τον αναπληρωτή του
 3. Δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Γεωργίας
 4. Δύο (2) επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες που επιλέγονται από τον Υπουργό Γεωργίας
 5. Εναν (1) εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που προτείνεται από το φορέα με τον αναπληρωτή του
 6. Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π Ε., που εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των εργαζομένων..
3.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας μέσα σε ένα (t) έτος από την κατά το άρθρο 28 του παρόντος νόμου έναρξη λειτουργίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π Ε., καθορίζεται το περιεχόμενο, ο τρόπος και η διαδικασία άσκησης της εποπτείας και του ελέγχου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια..
4.  
  Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 19 η φράση του τέταρτου και πέμπτου στίχου . . . . . .και των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 24 του παρόντος νόμου αντικαθίσταται με τη φράση και των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 24 του παρόντος νόμου. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 19 καταργείται,.
5.  
  Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 19 προστίθεται νέα παράγραφος 7, που έχει ως ακολούθως: 7. Ως Πρόεδρος, Αντιπρόεδροι, Γενικός Διευθυντής ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, να ορίζονται και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων του Οργανισμού Ελέγχου Ενισχύσεων Ελαιολάδου, του Οργανισμού Βάμβακος και του Εθνικού Οργανισμού Καπνού, τα οποία εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και στους Οργανισμούς αυτούς μέχρι την κατά τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 28 του παρόντος νόμου κατάργηση τους. Σε περίπτωση που Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος των αναφερόμενων Οργανισμών ορισθεί ως Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος ή Γενικός Διευθυντής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., καταβάλλονται σε αυτόν μηνιαία αντιμισθία για την απασχόληση του στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., έξοδα παράστασης, οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και ο φορέας, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η προκαλούμενη δαπάνη.
6.  
  Η περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως ακολούθως: α) Καταρτίζει τους κανονισμούς οργανωτικής διάρθρωσης και λειτουργίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., κατάστασης προσωπικού, οικονομικής διαχείρισης, καθώς και κάθε άλλον κανονισμό που κρίνεται αναγκαίος για την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού. Οι κανονισμοί αυτοί εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τους κανονισμούς αυτούς καθορίζονται: αα) Με τον κανονισμό οργανωτικής διάρθρωσης και λειτουργίας η οργάνωση, διάρθρωση, λειτουργία, καθώς και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ββ) Με τον κανονισμό κατάστασης προσωπικού η κατανομή των οργανικών θέσεων σε κλάδους ή ειδικότητες και η διάρθρωση αυτών σε βαθμούς, καθώς και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων για διορισμό στις θέσεις αυτές. Περαιτέρω ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη στελέχωση των υπηρεσιών του Οργανισμού, τη μετεκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού, τα καθήκοντα και τις ευθύνες, το χρόνο εργασίας του, τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές του, τις κάθε είδους άδειες, τη μετάθεση, απόσπαση και μετακίνηση του, τη μετάταξη, προαγωγή και ένταξη του, την αρχαιότητα και τις ηθικές ή υλικές αμοιβές για την επιβράβευση της καλής απόδοσης του, την πειθαρχική δικαιοδοσία και διαδικασία, τα πειθαρχικά αδικήματα και τις ποινές, τη λύση της υπαλληλικής σχέσης, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την υπηρεσιακή σχέση, κατάσταση και εξέλιξη του προσωπικού. γγ) Μe τον κανονισμό οικονομικής διαχείρισης η οικονομική διαχείριση του Οργανισμού, το λογιστικό του σύστημα, οι δαπάνες και ο έλεγχος τους..
7.  
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 20 καταργείται και οι παράγραφοι 7, 8 και 9 του ίδιου άρθρου αναριθμούνται σε παραγράφους 6, 7 και 8 αντίστοιχα. Β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 3. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Αντιπροέδρων και του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού..
9.  
  Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 21 αντικαθίστανται από την ακόλουθη παράγραφο 4, που έχει ως εξής:4. Στον Πρόεδρο, στους Αντιπροέδρους και στο Γενικό Διευθυντή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. καταβάλλονται: αϊ Μηνιαία αντιμισθία και έξοδα παράστασης, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας.
 1. Οδοιπορικά έξοδα και. ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις τους, που καθορίζονται με την απόφαση της προηγούμενης α περίπτωσης..
10.  
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 21 αναριθμείται σε παράγραφο 5. Οι διατάξεις της εν λόγω παραγράφου εφαρμόζονται και στο Γενικό Διευθυντή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
11.  
  Η περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως ακολούθως: α) Χίλιες επτακόσιες (1.700) θέσεις τακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Η κατανομή των θέσεων κατά κλάδους ή ειδικότητες, καθώς και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό στις θέσεις αυτές καθορίζονται με τον κανονισμό κατάστασης προσωπικού. Για την πλήρωση των θέσεων εφαρμόζονται κατ αρχήν οι διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος νόμου και κατά το μέρος που δεν πληρωθούν με τη διαδικασία του άρθρου αυτού, εφαρμόζονται οι σχετικές περί προσλήψεων διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν..
12.  
  Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 2637/1998 αίτηση μετάταξης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Αιτήσεις μετάταξης που είχαν υποβληθεί δεν λαμβάνονται υπόψη.
13.  
  Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 24 προστίθεται νέα παράγραφος 4α, που έχει ως ακολούθως: 4 α) Το πάσης φύσεως προσωπικό που μετατάσσεται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, διατηρεί την ίδια σχέση εργασίας που είχε πριν από τη μετάταξη του, για τη λύση της οποίας εφαρμόζονται οι σχετικές για τη λύση της υπαλληλικής σχέσης ή της σύμβασης εργασίας αντίστοιχα διατάξεις, που ίσχυαν πριν από τη μετάταξη του, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. Μετά την κατά τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 28 του παρόντος νόμου κατάργηση του Οργανισμού Βάμβακος, του Εθνικού Οργανισμού Καπνού και του Οργανισμού Ελέγχου Ενισχύσεων Ελαιολάδου, όπου από τις ισχύουσες διατάξεις για τη λύση της υπαλληλικής σχέσης ή της σύμβασης εργασίας του μετατασσόμενου στον Ο.Π.ΕΚ.Ε.Π.Ε. προσωπικού των Οργανισμών αυτών προβλέπεται η έκδοση απόφασης ή γνωμοδότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου, αρμόδιο είναι το αντίστοιχο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Γεωργίας, ανάλογα με τον κλάδο ή την ειδικότητα του κρινόμενου υπαλλήλου, αρμόδιο δε όργανο για την έκδοση κάθε προβλεπόμενης πράξης ο Υπουργός Γεωργίας. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχο Υπηρεσιακό Συμβούλιο στο Υπουργείο Γεωργίας, αρμόδιο είναι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Σε περίπτωση που καθοιονδήποτε τρόπο παύσει η λειτουργία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., δεν λύεται η σχέση εργασίας του ως ανωτέρω προσωπικού και το προσωπικό αυτό μετατάσσεται, με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο Υπουργείο Γεωργίας, στις Περιφέρειες ή στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τοποθετείται σε υπηρεσίες του ίδιου νομού όπου υπηρετούσε κατά το χρόνο της μετάταξης του. Η μετάταξη ενεργείται σε κενές θέσεις, ανάλογα με τα τυπικά προσόντα και με το ίδιο καθεστώς στο οποίο οι μετατασσόμενοι τελούσαν πριν από τη μετάταξη τους στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, η μετάταξη ενεργείται σε προσωποπαγείς θέσεις, που συνιστώνται αυτοδικαίως με την πράξη της μετάταξης και καταργούνται όταν για οποιονδήποτε λόγο κενωθούν. Ο χρόνος υπηρεσίας του μετατασσόμενου προσωπικού μέχρι την ημερομηνία εμφάνισης του στη νέα του θέση λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη νέα του υπηρεσία για όλες τις νόμιμες συνέπειες, καθώς και για κάθε μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη. Στο ως ανωτέρω προσωπικό που μετατάσσεται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, καταβάλλονται συνολικές μηνιαίες αποδοχές τουλάχιστον ίσες με τις καταβαλλόμενες κατά το χρόνο της μετάταξης του, μη συμπεριλαμβανομένων των τυχόν υπερωριών και επιδομάτων που σχετίζονται με τη φύση της εργασίας του ή προβλέπονται για την επιβράβευση της καλής απόδοσης του. Οι διατάξεις του αν. 513/1968 (ΦΕΚ 186 Α) Περί καταβολής αποζημιώσεως εις τους εκ της υπηρεσίας αποχωρούντος λόγω συνταξιοδοτήσεως υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 303/1976 (ΦΕΚ 94 Α), έχουν ανάλογη εφαρμογή και στο μετατασσόμενο στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προσωπικό, εφόσον δεν καλύπτεται από άλλο ταμείο ή λογαριασμό πρόνοιας. Η. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 24 προστίθενται περιπτώσεις δ και ε που έχουν ως ακολούθως: δ) Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, για τις ανάγκες σε προσωπικά του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., κατά την πρώτη τριετία από τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου, επιτρέπεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, η απόσπαση στον Ο.Π.ε.Κ.Ε.Π.Ε. υπαλλήλων του Υπουργείου Γεώργιος ή Νομέων Προσώπων που εποπτεύονται από αυτό. Ε) Μέχρι την κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 29 κατάργηση των οργανικών μονάδων της ΓΕ.ΔΙ.Δ.Α.ΓΕ Π. και των Οργανισμών της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του νόμου αυτού μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, οι μεταταγέντες υπάλληλοι της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού να αποσπώνται στις υπηρεσίες στις οποίες ανήκαν πριν από τη μετάταξη τους για να καλύψουν τις ανάγκες λειτουργίας τους..
15.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 28
 1. Στο πρώτο εδάφιο, η φράση του τρίτου, τέταρτου και πέμπτου στίχου και έχει δημοσιευθεί . ο κατά το άρθρο 20 του ν 2503/1997 Οργανισμός αυτού καταργείται,.
 2. Το δεύτερο Εδάφιο Για την έναρξη των ελεγκτικών εργασιών . . . του Οργανισμού. αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 3. Ειδικότερα η έναρξη των ελεγκτικών εργασιών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π Ε , η κατά τις περιπτώσεις α και β Γης επόμενης παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου μεταφορά στον εν λόγω Οργανισμό της άσκησης των αρμοδιοτήτων ελέγχου, καθώς και η κατάργηση των πράξεων μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις αντίστοιχα, μπορεί να ενεργηθούν, συνολικά ή τμηματικά, με αποφάσεις του Υπουργού Γεώργιος, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως..
16.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 28 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 3. Ο Οργανισμός Βάμβακος, ο Εθνικός Οργανισμός Καπνού και ο Οργανισμός Ελέγχου Ενισχύσεων Ελαιολάδου καταργούνται από την ημερομηνία που θα οριστεί με το προεδρικό διάταγμα της επόμενης παραγράφου. Μέχρι την κατάργηση των Οργανισμών αυτών, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., μπορεί να ανατίθεται με σύμβαση στους εν λόγω Οργανισμούς ή και σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα η εκτέλεση για λογαριασμό του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π Ε. έργων, υπηρεσιών ή άλλων δραστηριοτήτων για την εξυπηρέτηση του σκοπού του, τηρουμένων των διατάξεων της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας..
17.  
  Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 26 προστίθενται νέα εδάφια, που έχουν ως ακολούθως: Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας της κινητής και ακίνητης περιουσίας και των πάσης φύσεως εμπράγματων δικαιωμάτων των καταργούμενων Οργανισμών στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., η μεταβίβαση τους απαλλάσσεται από κάδε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά και γενικά από κάθε δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, εκτός του Φάρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), εφαρμοζομένων των διατάξεων του ν.1642/ 1986 (ΦΕΚ 125 Α) όπως ισχύουν. Οι κατά τόπο αρμόδιοι υποθηκοφύλακες σημειώνουν, μετά από αίτηση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών, βαρών κλπ., κάθε εμπράγματη μεταβολή επί ακινήτων. Μe το προεδρία διάταγμα του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου μεταφέρονται στο Υπουργείο Γεωργίας ή στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) ή σε άλλο φορέα εποπτευόμενο από το Υπουργείο Γεωργίας, τα Ινστιτούτα και Επιστημονικά ή Ερευνητικά Εργαστήρια του καταργούμενου Οργανισμού Βάμβακος και tοn Εθνικού Οργανισμού Καπνού..
18.  
  Στα άρθρα 14, 21. 22, 24, 23 διαγράφονται οι ακόλουθες λέξεις και φράσεις:.
 1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 14, η φράση του πρώτου και δεύτερου στίχου . . . . . .ο οποίας λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος. . . . . .
 2. Στην περίπτωση θ της παραγράφου 1 του άρθρου 21, η λέξη μόνιμους του τέταρτου στίχου
 3. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 22, η φράση του δέκατου και ενδέκατου στίχου . . . .και της παραγράφου 7 του άρθρου 94 του ν. 2127/1993 (ΦΕΚ 48 Α).
 4. Στην παράγραφο t του άρθρου 24, η φράση του έκτου και έβδομου στίχου του πρώτου εδαφίου . .Γάλακτος (ΕΛ.Ο.Γ.). . . .
 5. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 28, οι λέξεις . . . . . .και γάλακτος. . . του έκτου στίχου. 19 Η παράγραφος 1 του άρθρου 29 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 6. Ι. Μετά την έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών (Ο.ΠΙ.ΛΟΓ ) και του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) καταργούνται η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Αγορών Γεωργικών Προϊόντων (ΓΕ.ΔΙ.Δ.Α ΓΕ.Π.) του Υπουργείου Γεωργίας, καθώς και οι οργανικές της μονάδες που ασκούν τις αντίστοιχες αρμοδιότητες.
 7. Η κατάργηση αυτή, που μπορεί να γίνει και τμηματικά, ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στην οποία αναφέρονται οι καταργούμενες οργανικές μονάδες της ΓΕ.ΔΙ.Δ.Α.ΓΕ Π. και οι αντίστοιχες αρμοδιότητες των μονάδων αυτών, που θα ασκούνται σύμφωνα με το νόμο αυτόν από τους Οργανισμούς της παρούσας παραγράφου..
20.  
  Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 29 προστίθεται νέα παράγραφος 4, που έχει ως ακολούθως: 4. Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής των άρθρων 28 και 29 του νόμου αυτού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια..
21.  
  Κάθε διάταξη των άρθρων 13 μέχρι 29 του ν. 2637/1998 που είναι ασυμβίβαστη με τη μορφή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Ν.Π.Ι.Δ. και με τις ρυθμίσεις των παραγράφων 1 έως 20 του άρθρου αυτού καταργείται.
22.  
  Η περίπτωση θ της παραγράφου 2 του άρθρου 53 αντικαθίσταται ως ακολούθως: θ) Έναν (1) εκπρόσωπο της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (Α Τ.Ε. Α,Ε.) με τον αναπληρωτή του. Η παράγραφος 3 του άρθρου 53 συμπληρούται και αναδιατυπώνεται ως εξής: 3. Ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος ορίζονται από τον Υπουργό Γεωργίας, ο οποίος μπορεί να ορίζει και δημοσίους εν ενεργεία υπαλλήλους..
24.  
  Στο τέλος της υποπερίπτωσης γγ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 60 προστίθεται νέο εδάφιο, που έχει ως ακολούθως: Προκειμένου για αναγνώριση ομάδων παραγωγών στον τομέα της αλιείας ως τακτικό μέλος της επιτροπής με τον αναπληρωτή του ορίζονται υπάλληλοι του κλάδου Π Ε Ιχθυολόγων των υπηρεσιών αλιείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή Νομαρχιακών Διαμερισμάτων της οικείας Περιφέρειας και εν ελλείψει αυτών ορίζοντα-υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ4 Ιχθυολόγων Διευθύνσεων Αλιείας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας που προτείνονται από τον Υπουργό Γεωργίας..
25.  
  Στο τέλος του τελευταίου εδαφίου της υποπερίπτωσης δδ της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 60 προστίθεται νέο εδάφιο, που έχει ως ακολούθως: Σε περίπτωση έλλειψης υπαλλήλων της Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας, ως γραμματέας της επιτροπής με τον αναπληρωτή του ορίζονται μόνιμοι υπάλληλοι Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή Νομαρχιακών Διαμερισμάτων της οικείας Περιφέρειας..
26.  
  Μεταξύ του τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 60 προστίθεται νέο εδάφιο, που έχει ως ακολούθως: Της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αναγνώρισης καθώς και στην περίπτωση που η επιτροπή αυτή λειτουργεί ως Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης κατά την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, εξαιρούνται τα μέλη αυτής που προέρχονται από υπηρεσιακές μονάδες γεωργίας ή αλιείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων στην περιφέρεια των οποίων έχουν τη» έδρα τους οι κρινόμενες προς αναγνώριση ή ανάκληση αναγνώρισης ομάδες ή οργανωθείς παραγωγών. Στην περίπτωση της εξαίρεσης αυτής τα εξαιρούμενα τακτικά μέλη αντικαθίστανται από τους αναπληρωτές τους..
27.  
  Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 66 Ειδικά η ισχύς . . .του παρόντος νόμου αντικαθίσταται ως ακολούθως: Ειδικά η ισχύς του άρθρου 50 αρχίζει δυο (2) μήνες μετά τη δημοσίευαη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των αποφάσεων που προβλέπονται στην παράγραφο Ι του άρθρου 56 του παρόντος νόμου..
22α.  
  Οι προθεσμίες που ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 5 παράγραφος 2, 55 παράγραφος 1 και 56 παράγραφος t του ν. 2637/1998, αρχίζουν από τη δημοσίευση του νόμου αυτού 23 Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 60 προστίθεται νέα παράγραφος 1α, που έχει ως ακολούθως: 1α. Σε περίπτωση έλλειψης υπαλλήλων της υποπερίπτωσης αα ή της υποπερίπτωσης ββ της περίπτωσης β της προηγούμενης παραγράφου ως μέλη της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αναγνώρισης ορίζονται σε αντικατάσταση αυτών αντίστοιχα:.
 1. Δύο (2) προϊστάμενοι υπηρεσιακών μονάδων γεωργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή Νομαρχιακών Διαμερισμάτων της οικείας Περιφέρειας, από τους οποίους ο ένας ορίζεται πρόεδρος της επιτροπής και ο άλλος αναπληρωτής του.
 2. Προκειμένου για αναγνώριση ομάδων παραγωγών στον τομέα της αλιείας ως πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του ορίζοντα; προϊστάμενοι υπηρεσιών αλιείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή Νομαρχιακών Διαμερισμάτων της οικείας Περιφέρειας, και σε περίπτωση έλλειψης αναπληρωτή από την παραπάνω υπηρεσία, ως αναπληρωτής του προέδρου ορίζεται ο νόμιμος αναπληρωτής του στα κύρια καθήκοντα του.
 3. Σε περίπτωση κωλύματος ή εξαιρέσεως του προέδρου και του αναπληρωτή του, ως πρόεδρος της επιτροπής με τον αναπληρωτή του ορίζονται προϊστάμενοι Διευθύνσεων Αλιείας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας που προτείνονται από τον Υπουργό Γεωργίας.
 4. Ένας (1) υπάλληλος με τον αναπληρωτή του υπηρεσιακών μονάδων γεωργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή Νομαρχιακών Διαμερισμάτων της οικείας Περιφέρειας αντίστοιχων κλάδων και βαθμών με τους προβλεπόμενους στην υποπερίπτωση ββ της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου..
Άρθρο 14
1.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας μεταβιβάζεται κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στο Δημόσιο, η κινητή και ακίνητη περιουσία των καταργούμενων με το άρθρο 2 του ν, 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α) υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, που κατά κυριότητα ανήκει στο Κεντρικά Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών). Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα όργανα παράδοσης και παραλαβής της περιουσίας που μεταβιβάζεται, ο τύπος και το περιεχόμενο του σχετικού πρωτοκόλλου, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις της μεταβίβασης και κάδε αναγκαία λεπτομέρεια. Η κατά κυριότητα μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας απαλλάσσεται από κάθε Φόρο ή τέλος, εκτός του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.1642/1986 (ΦΕΚ 125 Α ), όπως ισχύουν. Η μεταγραφή ενεργείται με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας με βάση την παραπάνω απόφαση, η οποία εφόσον συνοδεύεται από το πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής αποτελεί τίτλο μεταγραπτέο.
2.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας μπορεί να παραχωρούνται κατά χρήση ή να μεταβιβάζονται κατά πλήρη κυριότητα στο Δημόσιο κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα εποπτείας Υπουργείου Γεωργίας, ύστερα από απόφαση του συλλογικού οργάνου διοίκησης του οικείου νομικού προσώπου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του δεύτερου, τρίτου και τέταρτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου.
3.  
  Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας είναι δυνατή η παραχώρηση της χρήσης ή η μεταβίβαση της κυριότητας κινητών περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζονταν από το Υπουργείο Γεωργίας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α και β βαθμού καθώς και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
4.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας ρυθμίζονται διαχειριστικά θέματα του Κ.Τ.Γ.Κ και Δασών με τις οικείες Περιφέρειες, εφόσον δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν άρθρο.
5.  
  Μετά το εδάφιο (6) της περίπτωσης ά της παρ. 1 του άρθρου 82 του π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21 Α) προστίθεται νέο εδάφιο (7), που έχει ως ακολούθως: (7) Οι κάθε φύσεως επιχορηγήσεις που προέρχονται από το Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών για την υλοποίηση των αγροτικών προγραμμάτων.
Άρθρο 15 "Συμπλήρωση διατάξεων του ν. 248/1914 (ΦΕΚ 110 Α)"
1.  
  Στις διατάξεις του άρθρου 20(3 του ν. 248/1914, που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν. 2538/1997 (ΦΕΚ 242 Α), υπάγονται και οι υπάλληλοι των κλάδων ΔΕ1 Γεωργικός και Κτηνοτροφικός, ΔΕ3 Τεχνητών Σπερματεγχυτών - Επιζωοτιών και Πειραματόζωων, ΥΕ4 Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων και ΥΕ5 Βοηθητικού Προσωπικού, που υπηρετούν στα Κέντρα Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και υπαγόμενα σε αυτά Ινστιτούτα και ασχολούνται με σταβλικές εργασίες ή τη φύλαξη των εκτρεφόμενων στις υπηρεσιακές αυτές μονάδες ζώων.
2.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου καταργείται κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει κατά διαφορετικό -τρόπο το ίδιο αντικείμενο. Άρθρα 17 Τέλη γιο την εγγραφή και ανανέωση στο Μητρώο έμπορων νωπών οπωροκηπευτικών Για την εγγραφή και την ανανέωση της εγγραφής στο Μητρώο εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών επιβάλλεται τέλος, που καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών και διατίθεται αποκλειστικά για ελέγχους που διενεργούνται σε νωπά οπωροκηπευτικά, καθώς και για την κάλυψη του κόστους τήρησης, κατάρτισης και ελέγχου του μητρώου. Το ύψος του τέλους, ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής και είσπραξης αυτού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοια απόφαση το τέλος μπορεί να αναπροσαρμόζεται. Η πρώτη αναπροσαρμογή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν παρέλθει διετία από τη δημοσίευση ΤΟ-J παρόντος νόμου.
3.  
  Στον πρώτο στίχο της παραγράφου 1 της περίπτωσης β ποινικές κυρώσεις του άρθρου 23 του ν 248/1914, που αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 2538/1997, μετά τις λέξεις του παρόντος νόμου προστίθεται η φράση και των σε εκτέλεση αυτού εκδιδομένων προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων. Άρθρα 16 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2332/1995 (ΦΕΚ 181 ΑΤ Ι. Η παρ 3 του άρθρου 5 του ν. 2332/1995 αντικαθίσταται ως εξής: 3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας καθορίζονται είτε σε συμμόρφωση ή εκτέλεση πράξεων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε όχι τέλη για τη διενέργεια υγειονομικών κτηνιατρικών επιθεωρήσεων και ελέγχων, το ύψος αυτών των τελών, οι υπόχρεοι καταβολής τους, η αρμόδια για την είσπραξη τους αρχή, οι σκοποί για τους οποίους διατίθενται ως και οι δικαιούχοι, η αναπροσαρμογή τους, η διαδικασία είσπραξης και διαχείρισης τους. καθώς και κάθε άλλο θέμα ή λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Απαγορεύεται η επιβολή κάθε άλλου τέλους ή επιβάρυνσης, άμεσης ή έμμεσης, πλην των τελών που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο, για τους ίδιους σκοπούς..
Άρθρο 18
1.  
  Τροποποίηση διατάξεων ταυ ν. 2242/1994 (Φ ΕΚ 162 Α΄) Η παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2242/1994 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 1650/1966 (ΦΕΚ 160 Α), προστίθενται τα εξής: Σε κάθε άλλη περίπτωση, η απαιτούμενη με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου προέγκριση χωροθέτησης πρέπει να εναρμονίζεται με τις γενικές και τις ειδικές κατευθύνσεις της χωροταξικής πολιτικής που προκύπτουν από τυχόν εγκεκριμένα χωροταξικά σχέδια και προγράμματα, καθώς και με τις χρήσεις και τις λειτουργίες της ευρύτερης περιοχής που προβλέπονται από τα εγκεκριμένα ρυθμιστικά και πολεοδομικά σχέδια ή άλλα σχέδια χρήσεων γης. Σε περίπτωση που δεν έχουν εγκριθεί τέτοια σχέδια και προγράμματα και μέχρι της εγκρίσεως αυτών, η προέγκριση χωροθέτησης γίνεται μετά από συνεκτίμηση στοιχείων χωροταξικού σχεδιασμού της ευρύτερης περιοχής και ιδίως της συμβατότητας της αιτούμενης εγκατάστασης με άλλες υφιστάμενες ή προγραμματιζόμενες χρήσεις και λειτουργίες, της προστασίας των ανανεώσιμων ή μη φυσικών πόρων, των κατευθύνσεων των περιφερειακών και τομεακών αναπτυξιακών προγραμμάτων και της ανάγκης προστασίας της απασχόλησης, ούτως ώστε να τεκμηριώνεται η καταλληλότητα του τόπου εγκατάστασης της αιτουμένης δραστηριότητας και να διασφαλίζεται η βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής..
Άρθρο 19 "Τροποποίηση του ν. 2647/199Β (ΦΕΚ 237 Α)"
1.  
  Το εδάφιο δ Εγκαταστάσεων υδατοκαλλιεργειών . . . . μέχρι 2.000 000 ατόμων ετησίως της περίπτωσης 17 της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του V. 2647/1998 ανπκαθίσταται ως ακολούθως: δ. Εγκαταστάσεων υδατοκαλλιεργειών ως εξής: δα) εγκαταστάσεις εκτροφής θαλασσινών ψαριών σε πλωτούς κλωβούς δυναμικότητας έως και 200 τόνων ετησίως καθώς και χερσαίες εγκαταστάσεις υποστήριξης τους, δβ) εγκαταστάσεις εκτροφής υδρόβιων οργανισμών (αλμυρού, υφάλμυρου και γλυκού νερού} σε χερσαίες εγκαταστάσεις δυναμικότητας έως και 60 τόνων ετησίως και εγκαταστάσεις υποστήριξης τους, δγ) εγκαταστάσεις εκτροφής ψαριών σε πλωτούς κλωβούς σε λίμνες, δυναμικότητας έως και 60 τόνων ετησίως, καθώς και χερσαίες εγκαταστάσεις υποστήριξης τους, δδ) εγκαταστάσεις εκτροφής υδρόβιων οργανισμών σε κλειστό κύκλωμα κυκλοφορίας νερού σε χερσαίες εγκαταστάσεις δυναμικότητας έως και 200 τόνων ετησίως, καθώς και εγκαταστάσεις υποστήριξης τους, δε) εγκαταστάσεις εκτροφής αμφίβιων, συνολικής δυναμικότητας έως και 60 τόνων ετησίως, δστ) εγκαταστάσεις εκτροφής οστρακοειδών δυναμικότητας έως και 160 τόνων ετησίως καθώς και χερσαίες εγκαταστάσεις υποστήριξης τους, δζ) εγκαταστάσεις τεχνητής αναπαραγωγής υδρόβιων οργανισμών δυναμικότητας έως και 5.000.000 ατόμων ετησίως καθώς και εγκαταστάσεις υποστήριξης τους.
Άρθρο 20 "Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται η αρμόδια διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας για την παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 2332/1995 -Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΦΕΚ 181 Α΄) και των κατ εξουσιοδότηση αυτών εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων και καθορίζονται οι αρμοδιότητες της.
Άρθρο 21 "Τροποποίηση της σύνθεσης του Ανώτατου"
1.  
  Συμβουλίου Γεωργικών Φαρμάκων Μετά την περίπτωση ζ της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α της αριθμ. 393155/ 22.9.1992 απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Γεωργίας και Οικονομικών Περιορισμός συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Γεωργίας (ΦΕΚ 579 Β), προστίθεται νέα περίπτωση η που έχει ως ακολούθως: η. Ένας εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Νομοπαρασκευαστικού Έργου και Νομικών Υποθέσεων με εξειδίκευση και Εμπειρία σε θέματα Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας για τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα, με αναπληρωτή από την ίδια Διεύθυνση.
Άρθρο 22 "Ισχύς αποφάσεων του άρθρου 16 του V. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α΄)"
1.  
  Οι αποφάσεις της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 2470/1997, που αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Ι του άρθρου 15 του ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57 Α), για την υπερωριακή απασχόληση των γεωπόνων των υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που ασχολούνται με τους ποιοτικούς και φυτοϋγειονομικούς ελέγχους των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, τους ελέγχους για την πιστοποίηση του πολλαπλασιαστικού υλικού των καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, τους ελέγχους για τον προσδιορισμό των συντελεστών παραγωγής των ομοιογενών ελαιοκομικών ζωνών και με το πρόγραμμα δακοκτονίας, για το πρώτο εξάμηνο του 1999 έχουν αναδρομική ισχύ από 1.1,1999.
2.  
  Οι με αριθμούς 2080649/8768/0022/2.11.1998 (ΦΕΚ 1321 Β), 2078838/8619/0022/22.12.1998 (ΦΕΚ 1315 Β) και 2054011 /5822/0022/2.10.1998 (ΦΕΚ 1091 Β) αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας ισχύουν από 1ης Ιουλίου 1998.
Άρθρο 23 "Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων"
1.  
  Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, α εξοπλισμός και τα αυτοκίνητα των Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Λάρισας, Ηπείρου (Ν. Ιωαννίνων), Θράκης (Ν. Έβρου), Ανατ. Μακεδονίας (Ν. Δράμας). Κεντρικής Μακεδονίας (Ν. Πέλλας), Λέσβου και Κρήτης (Ν. Ρεθύμνης), που αποκτήθηκαν από κοινοτικές ενισχύσεις στα πλαίσια των Κανονισμών ΕΟΚ 272/32, 593/83, 283/84, 615/85, 1153/86, 567/87, 1931/88 (ΠΒΠΓ/90, ΠΒΠΓ/91 και Π-ΒΠΓ/94), μεταβιβάζονται στο Υπουργείο Γεωργίας απαλλαγμένα από οποιονδήποτε φόρο που θα προκύψει, όπως αυτό προβλέπεται στην από 4/11/1991 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ της ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ και του Υπουργείου Γεωργίας.
Άρθρο 24 "Τροποποίηση του α.ν. 1539/1938 (ΦΕΚ 468 Α΄)"
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του α.ν. 1539/1938 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Οποιοσδήποτε αξιώνει δικαίωμα κυριότητας ή άλλο, εκτός της νομής, εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, ανεξάρτητα αν αυτό κατέχεται από το Δημόσιο η τον Ίδιο, οφείλει, πριν υποβάλει σχετική αγωγή στο αρμόδιο, κατά τις κείμενες διατάξεις, δικαστήριο, να κοινοποιήσει με δικαστικό επιμελητή προς το Δημόσιο αίτηση, η οποία θα περιλαμβάνει τις αξιώσεις του, δηλαδή το δικαίωμα του, το είδος, την έκταση, την ακριβή θέση όπου κείται το ακίνητο, και τα όριά του, μετά τοπογραφικού διαγράμματος, συνταγμένου από μηχανικά, και τους τίτλους στους οποίους στηρίζει το δικαίωμα του, ως και τα ονόματα και την ακριβή διεύθυνση κατοικίας των μαρτύρων, οι οποίοι μπορούν να καταθέσουν υπέρ αυτού. Αγωγή, που ασκείται χωρίς να έχει τηρηθεί η ως άνω προδικασία, κηρύσσεται απαράδεκτη από το αρμόδιο δικαστήριο. Άρθρα 25 Τα ποσά των λογαριασμών Δημόσιο - Κεφάλαια Δημοσίων Επενδύσεων για χορηγήσεις δανείων, που προβλέπεται από την παρ.1 του άρθρου 5 του ν. 888/ 1979 (ΦΕΚ 70 Α), όπως αντικαταστάθηκε με την περ. ά της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν.1845/1989 (ΦΕΚ 102 Α), και Δημόσιο - Κεφάλαια Δημοσίων Επενδύσεων για ανέγερση κτιρίων, που προβλέπεται από την περ. δ΄ της παρ.1 του άρθρου 33 του ν.1845/1989, τα οποία εισπράχθηκαν ή εισπράττονται με τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 184571989 αποτελούν έσοδα ενιαίου λογαριασμού με τίτλο Δημόσιο - Κεφάλαιο Δημοσίων Επενδύσεων για χορηγήσεις δανείων και ανέγερση κτιρίων Υπουργείου Γεωργίας, καθώς και για εκτέλεση προγραμμάτων εποικισμού - αναδασμού Η κατανομή των αναγκαίων πιστώσεων ενεργείται με πράξη του Υπουργού Γεωργίας.
Άρθρο 26
1.  
  Η διανομή και παραχώρηση στους δικαιούχους των εκτάσεων Καμάριζας, Λεγραινών, Ξυλοκέριζας, Νέας Μάκρης και Βουρβά Σπάτων Νομού Αττικής, Φερρών και Καβησσού Νομού Έβρου περιοχής Αλεξανδρούπολης, Σαγήνης Κλεισσών και Οινόης Νομού Έβρου περιοχής Ορεστιάδας, Κάτω Γραμμαπκού, Αρχαγγέλου, Γαρεφίου, Λουτρακίου, Άγρας, Αγίου Αθανασίου, Ξαν-θογείων, Λιθαριάς και Μαργαρίτας περιοχής Έδεσσας, Μυλοτόπου και Δήμου Γιαννιτσών περιοχής Γιαννιτσών Νομού Πέλλας, Αγίου Θωμά και Κλεισούρας Νομού Πρέβεζας, Σκάρπα Λαχίδια Γκρώμαν Νομού Κορινθίας, Γραπνής Νομού Ροδόπης, Γενησέας Νομού Ξάνθης, Αγίου Νικολάου και Συκιάς Νομού Χαλκιδικής, Άνω και Κάτω Χριστός Νομού Σερρών, Κακοπλευρίου Νομού Τρικάλων, Νέας Περάμου και Νέας Ηρακλείτσας Νομού Καβάλας, Νέας Φιλιππούπολης - Μεγάλου Λειβαδίου, Αγιονερίου Ελασσόνας, Χαλκιάδων και Σουφλαρίων Νομού Λάρισας, Ηγουμενίτσας και Λωρίδας Σογιάδας Νομού Θεσπρωτίας, Βαλτοτοπίου Νομού Κιλκίς, Οινούσσες Νομού Χίου, Μέλανες Νάξου Νομού Κυκλάδων, Πολυκάρπου - Μακρυπλαγίου και Καλλιφύτου Νομού Δράμας, Πούρλια - Κοσάρι Πλαταμώνα, Βροντούς Κονταριώτισ-σας, Αγίου Δημητρίου και Λεπτοκαρυάς Νομού Πιερίας, Ποντοκώμης, Σταυρωτής, Κλείτους και Μαυροδενδρίου Νομού Κοζάνης. Πελασγίας Νομού Φθιώτιδας, Μανω-λάδας Νομού Ηλείας. Κάνιαρι Χλόης Νομού Μαγνησίας, Αμπελιάς Νομού Ιωαννίνων και Μπασταινουχικών κτημάτων Ηπείρου ενεργείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης αγροτικής νομοθεσίας. Το αρμόδιο για την παραχώρηση όργανο, το μέγεθος της παραχωρούμενης έκτασης, το οφειλόμενο τίμημα και η διαδικασία καθαρισμού και πληρωμής του, οι όροι και οι προϋποθέσεις παραχώρησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδεται μία φορά μόνο για κάθε κτήμα και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.  
  Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι ειδικότητες, τα προσόντα και ο ελάχιστος αριθμός των υπαλλήλων που θα στελεχώνουν το Γραφείο Νέων Αγροτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.5. Προκειμένου για Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π ) ακατέργαστου καπνού του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2075/92 (ΕΕ L 215), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι προσφυγές κατά των αποφάσεων των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών Αναγνώρισης κρίνονται από Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης που λειτουργεί στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας. . Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η συγκρότηση, σύνθεση, αρμοδιόπιτες και λειτουργία της Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια..
3.  
  Οι ερευνητές των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 28 του ν. 2538/1997 (ΦΕΚ 242 Α), που δεν υπέβαλαν αίτηση μέσα στην οριζόμενη προθεσμία 31η Μαρτίου 1998 για την ένταξη τους στον κλάδο των Ειδικών Επιστημόνων Εφαρμογών του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ή τη μεταφορά τους σε προσωποπαγείς δέσεις του Υπουργείου Γεωργίας, παραμένουν στο Εθ.Ι ΑΓ Ε. και στον κλάδα των ερευνητών που ανήκουν. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατ εφαρμογή των αναφερομένων διατάξεων, μπορεί να ανακληθούν μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, εξαιρουμένων των αιτήσεων των ερευνητών, που κατ εφαρμογή των δια-τάξεων της παρ. 3 του άρθρου 28 του ως άνω νόμου μεταφέρθηκαν σε προσωποπαγείς θέσεις του Υπουργείου Γεωργίας και ανέλαβαν υπηρεσία.
4.  
  Η παρ. 5 του άρθρου 28 του ν 2538/1997 καταργείται και η παρ 6 ίου ίδιου άρθρου αναριθμείται σε παρ. 5.
Άρθρο 27
1.  
  Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Γεωργίας μπορεί να ανατίθεται, με απευθείας διαπραγμάτευση στην Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ Ε ΓΕ.Σ.) το έργο της διεκπεραίωσης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) καθώς και η εκπόνηση και διαχείριση άλλων έργων, προγραμμάτων και μελετών για τη συνεταιριστική και γενικότερα αγροτική ανάπτυξη. όταν λόγοι εμπειρίας ή ειδικών τεχνικών γνώσεων η επείγοντος το επιβάλλουν.
2.  
  Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ 346/1998 (ΦΕΚ 230 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Ως εταιρείες νοούνται οι εταιρείες του αστικού ή του εμπορικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιρισμών και άλλων νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
3.  
  Στο τέλος του άρθρου 8 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200 Α) προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως εξής: 3. Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Γεωργίας, που ορίζονται ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.ΠΙ.ΛΟΓ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος και έχουν την ιδιότητα του τακτικού υπαλλήλου και οι τακτικοί υπάλληλοι των ίδιων Υπουργείων, καθώς και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αποσπώνται στον Ο.ΠΙ.ΛΟΓ. σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, λαμβάνουν κατ εξαίρεση των κειμένων διατάξεων από την Υπηρεσία από την οποία προέρχονται το σύνολο των αποδοχών τους. συμπεριλαμβανομένων σε αυτές και των πρόσθετων απολαβών (Δ1ΒΕΕΤ, έξοδα κινήσεως κ λπ ), που απορρέουν από το βαθμό τους και η θέση που κατέχουν σε αυτήν.
Άρθρο 28 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση ίου ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο Άρθρο28 "Θέματα σχετικά με τη διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.) - Επιστροφή παρανόμως και αχρεωστήτως καταβληθέντων"
1.  
  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράνομη ή αχρεώστητη καταβολή, λόγω μη τηρήσεως κοινοτικών ή εθνικών διατάξεων, σε βάρος του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π), η αρμόδια για την έκδοση εντολής πληρωμής Διεύθυνση της Γενικής Διευθύνσεως Διαχειρίσεως Αγορών Γεωργικών Προϊόντων (ΓΕ.ΔΙΑΑ.ΓΕ.Π.) του Υπουργείου Γεωργίας ή του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) από την κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200 Α΄) έναρξη λειτουργίας του:.
 1. Καλεί με έγγραφη πρόσκληση τον ενδιαφερόμενο να διατυπώσει, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, που μπορεί να παραταθεί μία μόνο φορά και μέχρι δέκα (10) ημέρες, τις έγγραφες παρατηρήσεις του και να προσκομίσει συμπληρωματικά στοιχεία.
 2. Η πρόσκληση επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.
 3. Συντάσσει μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών έκθεση ελέγχου για τη νομιμότητα ή μη της πληρωμής, αφού εξετάσει τις έγγραφες παρατηρήσεις και τα προσκομισθέντα στοιχεία.
 4. Στα κείμενο της εκθέσεως εκθέτονται οι λόγοι του αδικαιολόγητου ή μη της διενεργηθείσας δαπάνης, το ύψος του προς επιστροφή ποσού και ο τρόπος υπολογισμού του.
 5. Επίσης, εφόσον από κοινοτικές ή εθνικές διατάξεις προβλέπεται στην εξεταζόμενη περίπτωση η επιβολή διοικητικών κυρώσεων, στην έκθεση αναφέρεται το είδος των επιβαλλόμενων διοικητικών κυρώσεων, το ύφος των χρηματικών ποινών και προστίμων, καθώς και ο τρόπος υπολογισμού τους.
 6. Η έκθεση διαβιβάζεται στον Υπουργό Γεωργίας, ο οποίος σε περίπτωση που έχει αντιρρήσεις επί του περιεχομένου της ή θεωρεί ότι δεν είναι πλήρως τεκμηριωμένη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις δυνατοί να ζητήσει επανέλεγχο και σύνταξη νέας εκθέσεως.
 7. Αν η αναγνώριση και η εκκαθάριση της δαπάνης, για την οποία διαπιστώθηκε παράνομη ή αχρεώστητη καταβολή, ενεργείται από τις υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή του Οργανισμού βάμβακος ή του Εθνικού Οργανισμού Καπνού, η προβλεπόμενη στα ανωτέρω α και β εδάφια διαδικασία τηρείται από τους φορείς του παρόντος εδαφίου, οι οποίοι συντάσσουν την έκθεση ελέγχου και την υποβάλλουν στην υπηρεσία του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου για την περαιτέρω διαβίβαση αυτής στον Υπουργό Γεωργίας.
 8. Εφόσον, βάσει του περιεχομένου της εκθέσεως ελέγχου, συντρέχει περίπτωση αδικαιολόγητης πληρωμής, ο Υπουργός Γεωργίας εκδίδει απόφαση με την οποία διατάσσεται η επιστροφή από τον εισπράξαντα των αδικαιολογήτως καταβληθέντων ποσών, προσαυξημένων με τους προβλεπόμενους τόκους.
 9. Σε περίπτωση που από την εθνική ή κοινοτική νομοθεσία προβλέπεται και επιβολή διοικητικών κυρώσεων, εκδίδει σχετική απόφαση ανεξάρτητη της προηγουμένης.
 10. Οι τόκοι, οι οποίοι καθορίζονται στα ήμισυ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου ετήσιας διάρκειας, που θα ισχύει κατά την ημερομηνία σύνταξης της απόφασης για τον καταλογισμό, υπολογίζονται από την επόμενη της επιδόσεως της προσκλήσεως της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου, εκτός αν τεκμαίρεται ότι ο υπόχρεος γνώριζε τον παράνομο χαρακτήρα της καταβολής του χρηματικού ποσού, οπότε υπολογίζονται από την ημέρα της εισπράξεως του.
 11. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται, εφόσον δεν προβλέπουν διαφορετικά διατάξεις κοινοτικών κανονισμών.
2.  
  Οι βάσει της προηγούμενης διαδικασίας εκδιδόμενες αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας αποτελούν νόμιμο τίτλο εισπράξεως και εκτός από τα απαραίτητα για κάθε διοικητική πράξη στοιχεία πρέπει να περιέχουν:
 1. Το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του υπόχρεου
 2. Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία υπάγεται.
 3. Την αιτιολογία της απόφασης
 4. Μνεία περί των ειδικών δικονομικών διατάξεων του παρόντος άρθρου
 5. Πρόσκληση προς τον υπόχρεο όπως προσέλθει και καταβάλει οικειοθελώς το αναγραφόμενο στην απόφαση χρηματικό ποσό εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της κοινοποιήσεως.
 6. Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να συνοδεύονται από επίσημο αντίγραφο της εκθέσεως ελέγχου της περίπτωσης β της παραγράφου t του παρόντος άρθρου.
 7. Οι αποφάσεις επιδίδονται, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας, στην κατοικία ή την επαγγελματική εγκατάσταση ή σε οποιονδήποτε τόπο βρεθεί ο υπόχρεος και για την επίδοση συντάσσεται αποδεικτικό.
3.  
  Μετά την επίδοση της απόφασης ο υπόχρεος οφείλει να καταθέσει, μέσα στην προθεσμία που έχει ταχθεί, το ποσά που αναγράφεται στην απόφαση σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος στον τηρούμενο υπέρ του Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π λογαριασμό και να προσκομίσει αμέσως το παραστατικό της καταθέσεως στην αρμόδια Διεύθυνση. Σε περίπτωση μη καταβολής του απαιτούμενου ποσού, αυτό βεβαιώνεται στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου, εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων και αποδίδεται στον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων. Το ποσό που βεβαιώνεται περιλαμβάνει και τόκους, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
4.  
  Μέχρι να εισπραχθεί ολόκληρο το ποσό του υπόχρεου, η αρμόδια Διεύθυνση, αν υπάρχει άλλη αναγνωρισμένη και εκκαθαρισμένη απαίτηση του υπόχρεου σε βάρος του Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π., συμψηφίζει το αντίστοιχο ποσό και κοινοποιεί την πράξη συμψηφισμού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τον υπόχρεο.
5.  
  Τα φυσικά πρόσωπα που ήταν διευθυντές, διαχειριστές ή διευθύνοντες σύμβουλοι και γενικώς εντεταλμένοι στη διοίκηση νομικού προσώπου κατά το χρόνο εισπράξεως της αδικαιολόγητης σε βάρος του Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. δαπάνης, ευθύνονται ατομικώς και εις ολόκληρον με το νομικό πρόσωπο για την πληρωμή των οφειλομένων σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση. Για τα εις ολόκληρον ευθυνόμενα φυσικά πρόσωπα έχουν εφαρμογή τα προβλεπόμενα στην παρ. Ια του άρθρου αυτού. Σε περίπτωση συγχωνεύσεως νομικών προσώπων, ευθύνεται εις ολόκληρον και το νέο νομικό πρόσωπο παυ προέκυψε από τη συγχώνευση, ανεξάρτητα από τα χρόνο της αδικαιολόγητης καταβολής.
6.  
  Κατά των αποφάσεων της παραγράφου 2, ο υπόχρεος δικαιούται να προσφύγει ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της αποφάσεως, εφαρμοζομένων των διατάξεων ταυ π.δ. 341/1978 (ΦΕΚ 71 Α), εκτός των περιπτώσεων που, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία δικαιολογήσεως και εισπράξεως του επίδικου ποσού, ο υπόχρεος θεωρείται δημόσιος υπόλογος, οπότε δικαιούται να ασκήσει έφεση μέσα στην ίδια προθεσμία, ενώπιον rοu Ελεγκτικού Συνεδρίου. Κατ εξαίρεση των διατάξεων του π.δ, 341/1978:.
 1. Μετά την άσκηση της προσφυγής και με την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα ταυ προσφεύγοντος, το Δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί η προσφυγή μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση του, εκδιδόμενη σε συμβούλιο, να αναστείλει εν όλω ή εν μέρει την εκτέλεση της υπουργικής αποφάσεως που προσβάλλεται μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της προσφυγής, εφόσον πιθανολογείται ότι αυτή θα ευδοκιμήσει.
 2. Το δικαστήριο μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικά από τον αιτούντα την παροχή ασφάλειας.
 3. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ορίζει δικάσιμο μέσα σε τέσσερις (4) το πολύ μήνες από την κατάθεση της προσφυγής, η οποία εγγράφεται στο σχετικό πινάκιο καθ υπέρβαση του ορισμένου αριθμού υποθέσεων.
 4. Αναβολή της συζήτησης επιτρέπεται μία μόνο φορά αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση των διαδίκων και εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος, ορίζεται δε συγχρόνως με σημείωση στο πινάκια η νέα συζήτηση που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από δύο (2) μήνες από τη συζήτηση κατά την οποία χορηγήθηκε η αναβολή.
 5. Νέα κλήτευση των διαδίκων δεν απαιτείται.
 6. Τα ένδικα μέσα της ανακοπής, εφέσεως, αναθεωρήσεως, τριτανακοπής και αναιρέσεως ασκούνται, σε κάθε περίπτωση, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως.
 7. Στην εντολή προς επίδοση της απόφασης γίνεται ρητώς μνεία της δυνατότητας ασκήσεως ένδικου μέσου, μέσα στην παραπάνω προθεσμία των τριάντα (30) ημερών.
 8. ΣΕ περίπτωση ασκήσεως εφέσεως ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφαρμόζονται αναλόγως οι παραπάνω διατάξεις χωρίς να εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του Οργανισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Π.δ. 1225/1981 (ΦΕΚ 304 Α).
7.  
  Σε περιπτώσεις, οι οποίες προκαλούν δαπάνη οε βάρος του Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. και αναφέρονται σε συμβάσεις που έχουν καταρτισθεί μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ιδιωτών και αφορούν εφαρμογή πολιτικών επί των κοινοτικών αποθεμάτων γεωργικών προϊόντων στην Ελλάδα, προερχομένων από την άσκηση παρεμβάσεων. καθώς και εφαρμογή διαφόρων προγραμμάτων βοήθειας τροφίμων προς τρίτες χώρες ή προγραμμάτων δωρεάν διανομής τροφίμων στους άπορους της Χώρας ή άλλων προγραμμάτων κατ΄ εφαρμογή κοινοτικών κανονισμών, ακολουθείται η διαδικασία, η οποία προβλέπεται από τις υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν τη διαδικασία αναθέσεως του έργου, τις σχετικές διακηρύξεις και τις καταρτισθείσες συμβάσεις. Σε περιπτώσεις επιβολής καταλογισμών και προστίμων ή καταπτώσεως ποινικών ρητρών, για την είσπραξη των βεβαιούμενων χρηματικών ποσών εφαρμόζονται, εφόσον συντρέχει λόγος, και οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού.
8.  
  Η αρμοδιότητα του Υπουργού Γεωργίας προς έκδοση αποφάσεων αναζητήσεως παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών, ως και επιβολής χρηματικών ποινών και προστίμων, δύναται να εκχωρείται, εν όλω ή εν μέρει, με απόφαση του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε προέδρους Ν.Π.Δ.Δ. ή στους οικείους νομάρχες στους οποίους έχει ανατεθεί η αναγνώριση και εκκαθάριση δαπανών σε βάρος του Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.
9.  
  Μη νόμιμες δαπάνες σε βάρος του Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π., οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με τίτλο ή εντολή πληρωμής, καταλογίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, στον υπάλληλο ο οποίος, από δόλο ή βαρεία αμέλεια, προέβη σε παράνομες πράξεις ή παραλείψεις ή συνέπραξε στην έκδοση αυτών ή στη μη τήρηση των νόμιμων διαδικασιών πραγματοποιήσεως της δαπάνης. Οι ανωτέρω καταλογιστικές πράξεις προσβάλλονται με έφεση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
10.  
  Ο Υπουργός Γεωργίας μπορεί με απόφαση του να συνιστά επιτροπές αποτελούμενες από μόνιμους υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας και να τους αναθέτει τον έλεγχο των δαπανών ή των λογαριασμών, σχετικών με τη διαχείριση των εθνικών και κοινοτικών κεφαλαίων που αφορούν στην εφαρμογή κάθε είδους ρυθμίσεων στον τομέα των εγγυήσεων, με την έκδοση και χορήγηση των απαιτούμενων πιστοποιητικών εισαγωγών και εξαγωγών γεωργικών προϊόντων, με την εφαρμογή της πολιτικής επί των κοινοτικών αποθεμάτων γεωργικών προϊόντων στην Ελλάδα, προερχομένων από την άσκηση παρεμβάσεων, καθώς και την εφαρμογή διαφόρων προγραμμάτων βοήθειας τροφίμων προς τρίτες χώρες ή προγραμμάτων δωρεάν διανομής τροφίμων στους άπορους της Χώρας μας ή άλλων προγραμμάτων κατ εφαρμογή κοινοτικών κανονισμών. Σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαία για τη διενέργεια του ελέγχου η συμμετοχή υπαλλήλων υπηρεσιών άλλων υπουργείων, η σύσταση των επιτροπών διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
11.  
  Το Ειδικό Γραφείο Κοινοτικού Δικαίου στο Υπουργείο Γεωργίας, το οποίο συνεστήθη με τη διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 14 του ν. 2227/1994 (ΦΕΚ 129 Α), είναι αυτοτελές και ασχολείται αποκλειστικώς με την παροχή νομικής και δικαστικής συνδρομής στις υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας σε θέματα ερμηνείας και εφαρμογής του δικαίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο γεωργικό τομέα, καθώς και σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία και διαχείριση του Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π-. Τα εκδιδόμενα, μετά από εισήγηση του ανωτέρω Γραφείου, πρακτικά γνωμοδοτήσεως του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, περί της τηρητέας γραμμής επί των υποθέσεων ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Δ.Ε.Κ.) και του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Π.Ε.Κ.) και των αναφυόμενων προδικαστικών ζητημάτων, σχετικών με το γεωργικό τομέα, εγκρίνονται από τον Υπουργό Γεωργίας. Σε περιπτώσεις που απαιτείται παράσταση ενώπιον του Δ.Ε.Κ. και Π.Ε.Κ. επί υποθέσεων του γεωργικού τομέα, ο Υπουργός Γεωργίας επιλέγει από το προσωπικό του ανωτέρω Γραφείου τους πληρεξούσιους της Ελληνικής Δημοκρατίας και ανακοινώνει τα ονόματα τους στον Υπουργό Εξωτερικών προκειμένου να προβεί στον επίσημο διορισμό τους, κατά τα οριζόμενα στον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών.
12.  
  Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας ή οσάκις απαιτείται, με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Οι αποφάσεις αυτές δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως..
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/393155 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/393155 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/1648/Γ.Γ.54/8.22 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/1648_Γ_Γ_54_8_22 1994
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/8901/1193 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/8901_1193 1997
ΑΠΟΦΑΣΗ 1998/2054011/5822/0022 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/2054011_5822_0022 1998
ΑΠΟΦΑΣΗ 1998/2078838/8619/0022 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/2078838_8619_0022 1998
ΑΠΟΦΑΣΗ 1998/2080649/8768/0022 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/2080649_8768_0022 1998
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1932/272 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1932/272 1932
ΝΟΜΟΣ 1951/1705 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1705 1951
ΝΟΜΟΣ 1952/2147 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1952/2147 1952
ΝΟΜΟΣ 1966/1650 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/1650 1966
ΝΟΜΟΣ 1975/128 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/128 1975
ΝΟΜΟΣ 1976/303 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/303 1976
ΝΟΜΟΣ 1977/721 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/721 1977
ΝΟΜΟΣ 1983/593 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/593 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/283 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/283 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1564 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1564 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1565 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1565 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/156S (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/156S 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/615 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/615 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1153 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1153 1986
ΝΟΜΟΣ 1986/1642 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1642 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1740 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1740 1987
ΝΟΜΟΣ 1987/567 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/567 1987
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1990/1931/88ΠΒΠΓ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1931_88ΠΒΠΓ 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/2000 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/2000 1991
ΝΟΜΟΣ 1991/ΠΒΠΓ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/ΠΒΠΓ 1991
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις. 1992/2040 1992
Εναρμόνιση προς το κοινοτικό δίκαιο του φορολογικού καθεστώτος των πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών και άλλες διατάξεις. 1993/2127 1993
Αύξηση των συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 1994/2227 1994
Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, προστασία φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις. 1994/2242 1994
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1565/1985 και άλλες διατάξεις. 1995/2326 1995
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και άλλες διατάξεις. 1995/2332 1995
ΝΟΜΟΣ 1997/2358 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/2358 1997
«Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις» 1997/2470 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις. 1997/2538 1997
Αναπροσαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 1998/2592 1998
Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις. 1998/2601 1998
Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργ[...]" 1998/2637 1998
ΝΟΜΟΣ 1999/2612 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2612 1999
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/420 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/420 1970
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/1277 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1277 1972
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1938/1539 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1938/1539 1938
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1968/513 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/513 1968
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1978/341 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/341 1978
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/1225 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1225 1981
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/51 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/51 1987
Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» των ισχυουσών διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. 1996/30 1996
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992. 1998/346 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας. 2001/2945 2001
Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του. 2002/3086 2002
Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις. 2003/3147 2003
Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις. 2003/3208 2003
Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 2006/3508 2006
Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις. 2008/3698 2008
Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις. 2012/4061 2012
Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις. 2013/4164 2013
Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις. 2013/4178 2013
Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις. 2015/4325 2015
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις. 2016/4384 2016
Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις. 2017/4495 2017
Κατάργηση του Εθνικού Οργανισμού Καπνού. 2002/311 2002
Ανακατανομή θέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Νιγηρία και τροποποίηση του Π.Δ. 194/1998 Περί συνθέσεως προσωπικού διπλωματικών και προξενικών αρχών (Α΄ 144). 2003/102 2003
Κατάργηση του Οργανισμού Ελέγχου Ενισχύσεων Ελαιολάδου. 2003/132 2003
Κατάργηση του Οργανισμού Βάμβακος. 2003/153 2003
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 2005/104 2005
Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων [...]" 2007/79 2007
Όνομα
Ετικέτα
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ - ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΜΠΕΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΓΡΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥΡΛΙΑ - ΚΟΣΑΡΙ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΜΠΑΣΤΑΙΝΟΥΧΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΝΩ - ΚΑΤΩ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΛΕΙΤΟΥΣ - ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΓΕΝΗΣΕΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΩ ΓΡΑΜΜΑΠΚΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΣΤΑΥΡΩΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΛΩΡΙΔΑΣ ΣΟΓΙΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΣΚΑΡΠΑ ΛΑΧΙΔΙΑ ΓΚΡΩΜΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝ-
ΝΟΜΟΣ ΓΡΑΠΝΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ - ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣ-ΣΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ - ΜΕΓΑΛΟΥ ΛΕΙΒΑΔΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ - ΣΟΥΦΛΑΡΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΝΩ-ΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ - ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΛΑΝΕΣ ΝΑΞΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΒΑΛΤΟΤΟΠΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΚΟΠΛΕΥΡΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΣΥΚΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ - ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ - ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ