Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "θεσμοθέτηση"
1.  
  Θεσμοθετείται κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, το οποίο χορηγείται κατά τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται στα επόμενα άρθρα
2.  
  Το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας πιστοποιεί γνώση ξένης γλώσσας σε δύο επίπεδα, Ι και ΙΙ. Το πιστοποιητικό επιπέδου Ι πιστοποιεί καλή γνώση της ξένης γλώσσας, ενώ το πιστοποιητικό επιπέδου ΙΙ πιστοποιεί αρίστη γνώση αυτής.
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να καθορίζονται και άλλα επίπεδα πιστοποίησης στοιχειώδους και βασικής γνώσης ξένης γλώσσας, κατά τις αντίστοιχες προϋποθέσεις και τη διαδικασία του παρόντος
4.  
  Όπου στις κείμενες διατάξεις καθορίζονται για τις προσλήψεις προσωπικού στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα τα αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας, προστίθενται αντίστοιχα και τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας επιπέδων Ι και ΙΙ του παρόντος νόμου
5.  
  Το πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας επιπέδου ΙΙ του παρόντος νόμου αποτελεί προσόν για τη χορήγηση επάρκειας διδασκαλίας της οικείας ξένης γλώσσας στα φροντιστήρια, τα οποία μετονομάζονται σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών με την παρ. 15 του άρθρου 6 του παρόντος.
Άρθρο 2 "Εξετάσεις"
1.  
  Το πιστοποιητικό χορηγείται ύστερα από γραπτές και προφορικές εξετάσεις που διενεργούνται.α) με έντυπα μέσα τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε έτος ή β) με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6Α του παρόντος. Τα πιστοποιητικά και των δύο τύπων εξετάσεων είναι ισότιμα. Για την πιστοποίηση της γλωσσομάθειας ελέγχονται οι επικοινωνιακές ικανότητες που ορίζονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.
Το πιστοποιητικό χορηγείται, ύστερα από προφορικές και γραπτές εξετάσεις, που διενεργούνται τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος, χωριστά για κάθε επίπεδο
2.  
  Στις εξετάσεις για απόκτηση πιστοποιητικού γλωσσομάθειας μπορεί να μετέχουν Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί που έχουν νομίμως τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα
3.  
  Όσοι μετέχουν στις εξετάσεις καταβάλλουν στο δημόσιο ταμείο παράβολο χρηματικού ποσού, το ύψος του οποίου και η διαδικασία καταβολής του και είσπραξης του καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Οικονομικών
4.  
  Απαλλάσσονται των εξετάσεων, θεωρούμενοι ότι διαθέτουν αρίστη γνώση της οικείας ξένης γλώσσας, οι κάτοχοι των παρακάτω τίτλων: i) πτυχίου των τμημάτων ξένων γλωσσών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αντίστοιχου και ισότιμου πτυχίου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, ii) πτυχίου οποιουδήποτε τμήματος αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής και iii) διδακτορικού διπλώματος οποιουδήποτε τμήματος αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, που αποκτήθηκε ύστερα από φοίτηση στο τμήμα αυτό.
5.  
  Σε περίπτωση που για την απόκτηση του τίτλου σπουδών της προηγούμενης παραγράφου ορίσθηκε ως γλώσσα διδασκαλίας άλλη από την επίσημη γλώσσα του κράτους της έδρας του ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι κάτοχοι αυτών των τίτλων σπουδών θεωρείται ότι διαθέτουν το πιστοποιητικό αρίστης γνώσης της ξένης γλώσσας στην οποία διδάχθηκαν τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους
Άρθρο 3 "Όργανα εξετάσεων"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συστήνεται επταμελής Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των τμημάτων ξένων γλωσσών των Α.Ε.Ι., μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), ειδικότητας ξένων γλωσσών, μέλη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ειδικότητας ξένων γλωσσών ή εκπαιδευτικούς της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης των κλάδων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ΠΕ5, ΠΕ6 και ΠΕ7 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α), όπως μετονομάσθηκαν με το άρθρο 15 του ν. 1586/1985 (ΦΕΚ 37 Α). Με την ίδια απόφαση ορίζονται τουλάχιστον δύο εισηγητές θεμάτων για κάθε εξεταζόμενη γλώσσα από τα προαναφερόμενα μέλη. Η θητεία των μελών της εξεταστικής επιτροπής είναι διετής, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους. Με την απόφαση σύστασης ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής, εκ των μελών αυτής, καθώς και ένας Γραμματέας με τον αναπληρωτή του, από υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κλάδου ΠΕ με βαθμό Α, που έχουν γνώση μιας ξένης γλώσσας ή από εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ5. ΠΕ6 ή ΠΕ7 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985, όπως μετονομάσθηκαν με το όρθρο 15 του ν. 1586/1985. Για τη διοικητική υποστήριξη της ως άνω Επιτροπής μπορεί να ορίζεται με την ίδια απόφαση περαιτέρω γραμματειακό προσωπικό.
2.  
  Έργο της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής είναι η προετοιμασία και η διεξαγωγή των εξετάσεων του παρόντος άρθρου, ο καθορισμός της εξεταστέας Όλης κατά την προφορική δοκιμασία, ο καθορισμός των θεμάτων της γραπτής δοκιμασίας, η αποστολή αυτών σε εξεταστικά κέντρα, η παροχή οδηγιών προς όλους όσους απασχολούνται στις εξετάσεις και η εποπτεία των διεξαγόμενων δοκιμασιών και της έκδοσης και γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων
3.  
  Με απόφαση του Προέδρου της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής ορίζονται
 1. οι εξεταστές δοκιμασιών για την αξιολόγηση παραγωγής προφορικού λόγου,
 2. οι βαθμολογητές δοκιμασιών για την αξιολόγηση παραγωγής γραπτού λόγου,
 3. οι επιτηρητές της διεξαγωγής των εξετάσεων.
Με απόφαση του Προέδρου της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής ορίζονται:
οι εξεταστές της προφορικής δοκιμασίας από πρόσωπα που έχουν τα προσόντα συμμετοχής στην Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή σε αριθμό ανάλογο προς τον αριθμό των υποψηφίων,
οι βαθμολογητές και αναβαθμολογητές των γραπτών δοκιμίων και της προφορικής εξέτασης από τον ίδιο κύκλο προσώπων, που προβλέπεται για τους εξεταστές,
επιτηρητές της διεξαγωγής της γραπτής δοκιμασίας από δημόσιους εκπαιδευτικούς και σε αριθμό ανάλογο του αριθμού των υποψηφίων
4.  
  Με απόφαση του Προέδρου της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής συστήνεται τριμελής επιτροπή διεξαγωγής των εξετάσεων σε κάθε εξεταστικό κέντρο, που αποτελείται από τρία μέλη με τα προσόντα συμμετοχής στην Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή, από τα οποία το ένα ορίζεται ως Πρόεδρος αυτής, το άλλο ως Γραμματέας και το τρίτο ως βοηθός Γραμματέας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται το αναγκαίο βοηθητικό και τεχνικό προσωπικό, καθώς και το έργο αυτού και της Επιτροπής διεξαγωγής των εξετάσεων.
5.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται το βαθμολογικό κέντρο για τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων και η Επιτροπή του βαθμολογικού κέντρου που αποτελείται από τον Πρόεδρο της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής και τέσσερα μέλη και τον Γραμματέα που έχουν τα προσόντα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Προέδρου του βαθμολογικού κέντρου ορίζονται, ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών δοκιμίων κάθε γλώσσας, αντίστοιχοι συντονιστές βαθμολογητών με τα προσόντα συμμετοχής στην Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή, το αναγκαίο βοηθητικό και τεχνικό προσωπικό, καθώς και το έργο αυτών.
6.  
  Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συνιστάται αυτοτελής Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών, χωρίς αύξηση των οργανικών θέσεων προσωπικού. Αρμοδιότητα της Διεύθυνσης αυτής είναι η διοικητική στήριξη και η οικονομική διαχείριση της διεξαγωγής των εξετάσεων του άρθρου αυτού, η έκδοση και η χορήγηση των πιστοποιητικών γνώσης των ξένων γλωσσών και η αντιμετώπιση κάθε συναφούς θέματος. Τη Διεύθυνση συγκροτούν τα τμήματα: α) Διοικητικής Στήριξης και β) Οικονομικής Διαχείρισης. Προϊστάμενοι της Διεύθυνσης και των Τμημάτων αυτής επιλέγονται και τοποθετούνται, κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί Υπαλληλικού Κώδικα, διοικητικοί υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κλάδων ΠΕ, οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορεί να ορίζεται Προϊστάμενος της Διεύθυνσης, εκπαιδευτικός κλάδων ΠΕ5 ή ΠΕ6 ή ΠΕ7 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 με βαθμό Α. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών καθορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες και τα λοιπά θέματα οργάνωσης της συνιστώμενης διεύθυνσης.
Άρθρο 4 "Διαδικασία εξετάσεων"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προκηρύσσεται η διεξαγωγή των εξετάσεων για την πιστοποίηση της γνώσης μιας ή περισσότερων ξένων γλωσσών και καθορίζεται ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων και τα εξεταστικά κέντρα
2.  
  Κάθε υποψήφιος εξετάζεται γραπτά και προφορικά. Η προφορική εξέταση διενεργείται δημόσια από δυο εξεταστές συγχρόνως. Στην προφορική εξέταση παρευρίσκεται και τρίτος καθηγητής-αναβαθμολογητής για την περίπτωση αναβαθμολόγησης. Η βαθμολογία του αναβαθμολογητή λαμβάνεται υπόψη μόνον όταν υπάρχει απόκλιση πλέον των τριών μονάδων στους βαθμούς των βαθμολογητών με δυνατότητα αναγωγής στην εκατοντάβαθμη κλίμακα.
3.  
 1. Για τον τρόπο βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων και την αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων και της προφορικής εξέτασης εφαρμόζονται αναλόγως οι οικείες διατάξεις για τις προαγωγικές της Β και Γ Λυκείου του π.δ. 246/1998 (ΦΕΚ 183 Α/31.7.1998), όπως ισχύει.
 2. Αν για τον ορισμό εξεταστών, βαθμολογητών και αναβαθμολογητών δεν υπάρχουν πρόσωπα με τα προσόντα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος, για την εξέταση και βαθμολόγηση ξένης γλώσσας, μπορεί να ορίζονται άλλοι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα, οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένη πλήρη γνώση της οικείας ξένης γλώσσας
4.  
  Κάθε υποψήφιος βαθμολογείται και στην προφορική και στη γραπτή δοκιμασία από κάθε εξεταστή ή βαθμολογητή επί κλίμακας από μηδέν μέχρι εκατό (0-100). Το άθροισμα των βαθμών σε κάθε δοκιμασία αποτελεί τον τελικό βαθμό αυτής. Αν υπάρχει αναβαθμολόγηση, τελικός βαθμός της δοκιμασίας είναι ο βαθμός του αναβαθμολογητή πολλαπλασιαζόμενος επί δύο (2). Επιτυγχάνει στις εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού αρίστης γνώσης της ξένης γλώσσας ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τουλάχιστον τριακόσιες σαράντα (340) βαθμολογικές μονάδες συνολικά και στις δύο δοκιμασίες, χωρίς να υστερεί των εκατόν πενήντα (150) μονάδων στην προφορική ή τη γραπτή δοκιμασία. Επιτυγχάνει στις εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού καλής γνώσης της ξένης γλώσσας ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τουλάχιστον τριακόσιες (300) βαθμολογικές μονάδες συνολικά χωρίς να υστερεί των εκατόν είκοσι (120) μονάδων στην προφορική ή τη γραπτή δοκιμασία.
5.  
  Η έκδοση των αποτελεσμάτων γίνεται με πίνακα επιτυχίας που καταρτίζεται από την Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή και υποβάλλεται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προς επικύρωση. Μετά την επικύρωση τους, οι πίνακες επιτυχίας δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με βάση τους πίνακες αυτούς η κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 3 Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών εκδίδει και χορηγεί στους ενδιαφερομένους πιστοποιητικό Γνώσης Ξένης Γλώσσας, ο τύπος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
6.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου αυτού
Άρθρο 5 "Αμοιβές 1 Στους προέδρους, τα μέλη, τους γραμματείς των Επιτροπών, εξεταστές, βαθμολογητές, αναβαθμολογητές, επιτηρητές και το κάθε είδος προσωπικό που απασχολείται με τις εξετάσεις και γενικά τις διαδικασίες του παρόντος νόμου, καταβάλλεται πρόσθετη [...]"
2.  
  Οι πρόσθετες αμοιβές της προηγούμενης παραγράφου και οι κάθε είδους δαπάνες διεξαγωγής των εξετάσεων του παρόντος νόμου, καλύπτονται από πιστώσεις που εγγράφονται στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Άρθρο 6 "Λοιπές διατάξεις"
1.  
  Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 2525/1997 εφαρμόζεται και για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη προϋπηρεσία στα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Σιβιτανί-δειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων και στις Σχολές Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. της παραγράφου 11 του άρθρου 9 του ν. 1566/1985.
2.  
  0 αριθμός των θέσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης που παρέμειναν κενές διότι εξαντλήθηκαν οι πίνακες διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π. έτους 1998, μεταφέρεται και προστίθεται στις θέσεις που καλύπτονται από τον επόμενο διαγωνισμό. Η ίδια ρύθμιση εφαρμόζεται και για τις θέσεις των κλάδων εκπαιδευτικού προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για τις οποίες δεν προκηρύχθηκε διαγωνισμός από το Α.Σ.Ε.Π., κατά το έτος 1998.
3.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 2525/1997 αντικαθίσταται από της ισχύος του ως εξής: Από τους πίνακες αυτούς γίνονται οι διορισμοί στα σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης κατά το έτος διεξαγωγής του διαγωνισμού και κατά το αμέσως επόμενο έτος, κατά την απόλυτη σειρά των υποψηφίων και με βάση τις δηλούμενες προτιμήσεις τους. 4 Στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α) και μετά τη φράση δεν επαρκούν οι θέσεις προστίθεται η φράση που ορίζονται κάθε χρόνο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56 Α). Στην ίδια παράγραφο και μετά τη φράση επιστημονικό πεδίο προστίθεται η φράση και τη βαθμολογία στο ειδικό μάθημα ή στις πρακτικές δοκιμασίες προκειμένου για τα τμήματα για τα οποία απαιτείται αντίστοιχη εξέταση.
5.  
 1. ΣΤΟ τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 διαγράφεται η αναφορά στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
 2. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 προστίθενται τα εξής. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι ειδικές κατηγορίες αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η διαδικασία και ο τρόπος πρόσβασης τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση..
6.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων επιτρέπονται οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: α) στην Κεντρική Υπηρεσία και στις ανεξάρτητες ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και β) σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση των αρμόδιων οργάνων τους Ειδικώς στην περίπτωση αποσπάσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε εποπτευόμενα από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου απαιτείται, εκτός των ανωτέρω προϋποθέσεων, ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφορικά με τις ανάγκες της υπηρεσίας
7.  
  Οι εκπαιδευτικοί των ιδιωτικών Ενιαίων Λυκείων και των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων χρησιμοποιούνται για την άσκηση καθηκόντων επιτηρητών και βαθμολογητών κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 2525/1997 και του ν. 2640/1998.
8.  
  Οι εκπαιδευτικοί των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμμετέχουν στα προγράμματα επιμόρφωσης κάθε είδους που διοργανώνονται για τους δημόσιους εκπαιδευτικούς και σε ποσοστό που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι καλούμενοι στην επιμόρφωση λαμβάνουν τις αποδοχές τους για το χρονικό διάστημα αυτής από το Λογαριασμό Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης. Οι ιδιοκτήτες των σχολείων προσλαμβάνουν προσωρινούς αναπληρωτές για την αναπλήρωση των καλουμένων στην επιμόρφωση και για τη διάρκεια αυτής.
9.  
  Οι παραιτήσεις των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποβάλλονται από τον παραιτούμενο αυτοπροσώπως στον ιδιοκτήτη του σχολείου και αυθημερόν αυτοπροσώπως στον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης ή Γραφείου Εκπαίδευσης. Κατά τα λοιπά ισχύουν εν προκειμένω οι διατάξεις του ν. 682/1977.
10.  
  Στην περίπτωση β της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160 Α) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Στην κατηγορία των υπαλλήλων που αποσπάστηκαν στο εξωτερικό πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπάγονται και οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν μέχρι την 15.9 1997..
11.  
  Οι προθεσμίες της παρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998 παρατείνονται από τη δημοσίευση του προαναφερόμενου νόμου, όσον αφορά τις Ομοσπονδίες Ενώσεων Συλλόγων Γονέων, μέχρι την 15.11.1999. Εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων των Ομοσπονδιών Ενώσεων Συλλόγων Γονέων που έλαβαν χώρα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος λογίζονται ότι έγιναν εντός των νόμιμων προθεσμιών του άρθρου 2 παρ. 11 του ν. 2621/1998. Οι εκλογές για την ανάδειξη της Συνομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων διεξάγονται εντός του δεύτερου δεκαημέρου του μηνός Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
12.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση των αρμόδιων οργάνων του αντίστοιχου φορέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορεί να καθορίζονται οι όροι, τα όργανα και η διαδικασία προμήθειας και διανομής των σχολικών βιβλίων του Ενιαίου Λυκείου, των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων, των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και των βοηθητικών βιβλίων αξιολόγησης των μαθητών ή λοιπών υποστηρικτικών βιβλίων που διανέμονται στους καθηγητές, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια με το θέμα αυτό και κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 1566/1985, καθώς και σε συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 52 του ν. 1566/1985.
13.  
 1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 14 του ν. 2238/ 1994 καταργείται.
 2. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 του ν. 2238/1994 προστίθεται περίπτωση ια΄ που έχει ως εξής:.
 3. Το καθαρό ποσό της ειδικής αποζημίωσης που παίρνουν εκτός των αποδοχών της οργανικής τους θέσης οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικών μονάδων της Βαυαρίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας με φορέα το Ελληνικό Γενικό Προξενείο στο Μόναχο..
 4. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 1999 για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την ημερομηνία αυτή και μετά
14.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 62 του ν.1566/1985 εφαρμόζονται και μετά το έτος 2002 για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ή προσλαμβάνονται στα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι και το σχολικό έτος 2001-2002, εφόσον έχουν διορισθεί στη δημόσια εκπαίδευση από τους οικείους πίνακες διοριστέων οι σύγχρονο! τους κατά τη λήψη του πτυχίου, που αποτελεί προσόν διορισμού.
15.  
  Τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών μετονομάζονται σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών
Άρθρο 7 "Κάλυψη δαπανών"
1.  
  Η δαπάνη για τη διενέργεια των εξετάσεων του ΚΠΓ με έντυπα μέσα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
2.  
  Οι ηλεκτρονικές εξετάσεις για το ΚΠΓ χρηματοδοτούνται αποκλειστικά μέσω των εξετάστρων που καταβάλλουν οι υποψήφιοι για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις αυτές και δεν επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός. Τα έσοδα από τα εξέταστρα για τις ηλεκτρονικές εξετάσεις αποτελούν δημόσια έσοδα, εισπράττονται σε διακριτό Κ.Α. Εσόδου και εγγράφονται αντίστοιχες με τα εισπραττόμενα έσοδα πιστώσεις σε ύψος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Τα ανωτέρω έσοδα καλύπτουν πλήρως ιδίως τις ακόλουθες δαπάνες.α) την πλήρωση των δεξαμενών δοκιμασιών και τη συντήρηση της απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής, β) την αμοιβή του προσωπικού που συμμετέχει στη διενέργεια των εξετάσεων με οποιοδήποτε τρόπο, γ) την αμοιβή των αξιολογητών-βαθμολογητών και δ) κάθε άλλη δαπάνη που προκύπτει από το σχεδιασμό και την υλοποίηση των ηλεκτρονικών εξετάσεων.
Άρθρο 7 "Κάλυψη δαπανών"
1.  
  Οι δαπάνες που προκαλούνται από τις ρυθμίσεις του παρόντος για το τρέχον έτος και για τα πέντε (5) επόμενα έτη αναμένεται να καλυφθούν από την αύξηση των δημόσιων εσόδων που θα προέλθει από την εφαρμογή της διατάξεως της παρ. 3 του άρθρου 2. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό, η διαφορά της δαπάνης βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ΚΑΕ 5184 του Φ 19-110.
Άρθρο 8
1.  
  Το Ίδρυμα τούτο διοικείται από δεκαμελή Διοικούσα Επιτροπή, της οποίας Πρόεδρος είναι ο επιχώριος Μητροπολίτης, τα λοιπά δε εννέα μέλη είναι αιρετά. Τον Πρόεδρο, ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ασκώντας όλες τις αρμοδιότητες του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο, ο Γενικός Γραμματέας. Η Διοικούσα Επιτροπή συγκαλείται υποχρεωτικά κατόπιν αιτήσεως των 2/5 των αιρετών μελών της.
2.  
  Με την Ίδια διαδικασία μπορεί να συσταθεί κοινωφελές Ίδρωμα σε αντικατάσταση της Στέγης Ευγηρίας του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου και του σκοπού αυτής. Στην περίπτωση αυτή το προσωπικό που υπηρετεί στη Στέγη Ευγηρίας με την ιδιότητα του τακτικού υπαλλήλου διατηρείται σε αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις, που δημιουργούνται στο Π.Ι.Ι.Ε.Τ.
3.  
  Συνιστώνται επιπλέον των προβλεπόμενων τμημάτων και οργανικών θέσεων του πάσης φύσεως προσωπικού του Π.Ι.Ι.Ε. Τήνου, οι κατωτέρω υπηρεσίες και θέσεις:.
 1. Ιδρύεται Τεχνική Υπηρεσία με αρμοδιότητα:
 2. i) Την εκπόνηση μελετών κτιριακών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων του Ιδρύματος. ii) Την εισήγηση προς τη Διοικούσα Επιτροπή για την ανάθεση της εκπόνησης των μελετών αυτών. iii) Την εισήγηση για την έγκριση των ανωτέρω μελετών. iν) Την επίβλεψη της εκτέλεσης των έργων.
 3. Ιδρύεται Νομική Υπηρεσία με αρμοδιότητα:
 4. i) Την αντιπροσώπευση και υπεράσπιση του Ιερού Ιδρύματος ενώπιον κάθε δικαστηρίου και ενώπιον κάθε αρχής και επιτροπής ειδικής δικαιοδοσίας. ii) Την παροχή στη Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων. iii) Την παρακολούθηση και επιμέλεια των ποινικών, αστικών, φορολογικών και διοικητικών γενικά υποθέσεων του, που αφορούν την περιουσία και το υπηρετούν σε αυτό προσωπικό του. iν) Ότι άλλο προβλέπεται και προσιδιάζει στην άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος από το ν.δ. 3026/1954 (ΦΕΚ 235 Α) Περί του Κωδικός των Δικηγόρων, όπως τροποποιηθέν ισχύει.
4.  
  Όλα τα μέλη του σώματος των εκλεκτόρων είναι υποχρεωτικά Τήνιοι, Χριστιανοί Ορθόδοξοι, άλλως αντικαθίστανται κατά τη νόμιμη τάξη των αναπληρωτών τους, εφόσον υπάρχουν. Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του Τριμελούς Τοπικού Συμβουλίου (Δημαρχιακός Πάρεδρος), αν δεν είναι Τήνιος, Χριστιανός Ορθόδοξος, αντικαθίσταται από τον επόμενο κατά σειρά σύμβουλο του Τριμελούς Τοπικού Συμβουλίου και μέχρις εξαντλήσεως του όλου αριθμού των Τοπικών Συμβούλων του Διαμερίσματος. Οι εκλέκτορες δεν επιτρέπεται να είναι και εκλόγιμοι..
 1. Για την Τεχνική Υπηρεσία:
 2. ί) Μία (1) θέση Πολιτικού Μηχανικού, κατόχου διπλώματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 3. Η θέση εντάσσεται στον κλάδο ΠΕ3 και στους βαθμούς Δ-Α. ϋ) Δύο (2) θέσεις, μία (1) Αρχιτέκτονα Μηχανικού, μία (1) Ηλεκτρολόγου - Μηχανολόγου Μηχανικού, κατόχων διπλώματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και μία (1) θέση Τεχνολόγου Μηχανικού, κατόχου διπλώματος Τ.Ε.Ι. με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. iii) Η πρόσληψη των ανωτέρω γίνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εφόσον παρίσταται ανάγκη ανάθεσης στους ανωτέρω κατά περίπτωση δραστηριοτήτων της αρμοδιότητας τους, όπως αυτές αναφέρονται στο εδάφιο α περιπτώσεις i-iν του παρόντος άρθρου.
 4. Για τη Νομική Υπηρεσία:
 5. ί) Μία (1) θέση Δικηγόρου, διορισμένου στον Άρειο Πάγο ή στο Εφετείο, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 1093/1980 (ΦΕΚ 270 Α) αμειβομένου με μηνιαία αντιμισθία, κατά τις κείμενες διατάξεις. ii) Η πρόσληψη γίνεται με επιλογή ύστερα από προκήρυξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1649/1986 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις.
 6. Συνιστώνται στο Π.Ι.Ι.Ε. Τήνου και οι εξής επιπλέον θέσεις:
 7. i) Μία (1) θέση Λρχειοφύλακα, κατόχου πτυχίου Αρχειονομίας Α.Ε.Ι. ή πτυχίου Φιλοσοφικής Σχολής ή Θεολογικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής και εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέματα Αρχειονσμίας και με επαρκή γνώση μιας ξένης γλώσσας (αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική).
 8. Η θέση αυτή εντάσσεται στον κλάδο ΠΕ4 με βαθμούς Δ-Α. ii) Μία (1) θέση Συντηρητή Έργων Τέχνης κλάδου ΤΕ2 με εξειδίκευση στη συντήρηση φορητών εικόνων, πινάκων ζωγραφικής, τοιχογραφιών, ξυλογλύπτων και βιβλίων - χαρτιού.
 9. Η θέση αυτή εντάσσεται στον κλάδο ΤΕ2 με βαθμούς Δ-Α.
5.  
  Το άρθρο 2 του ν. 349/1976 (ΦΕΚ 149 Α) περί διοικήσεως του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου, όπως τούτο τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 590/1977 (ΦΕΚ 146 Α) και την παρ 16 του άρθρου 69 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Λ) αντίστοιχα, τροποποιείται ως εξής:.
6.  
  Το εδάφιο 1 της παραγράφου δ του άρθρου 4 του ν. 349/1976 αντικαθίσταται ως εξής: Ί. Καθένας από τους εκλέκτορες ψηφίζει με μυστική ψηφοφορία μέχρι τρία πρόσωπα από τον κατάλογο των υποψηφίων..
7.  
  Στις παραγράφους ε και στ του άρθρου 4 του ν. 349/1976 η λέξη εξ αντικαθίσταται με τη λέξη εννέα και η λέξη τέσσερα ή τέσσερες αντικαθίσταται με τη λέξη πέντε.
8.  
  Στις παραγράφους α, η και θ του άρθρου 4 και του άρθρου 5 του ν. 349/1976, οι λέξεις Νομάρχης Κυκλάδων αντικαθίστανται με τις λέξεις Γενικός Γραμματέας Περιφερείας Ν. Αιγαίου.
9.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 66 του ν. 590/1977 καταργείται.
10.  
  Η παρ. 5 του άρθρου 66 του ν. 590/1977 αντικαθίσταται ως εξής: 5. Στην παράγραφο θ εδάφιο Ι του άρθρου 4 του ν. 349/1976 οι λέξεις υπό στοιχεία α και β εν παρ. Ι του άρθρου 2 του παρόντος αναφερόμενα αντικαθίστανται με τη λέξη εκλεγέντα και οι λέξεις του Ειρηνοδίκου Τήνου με τις λέξεις του πλειοψηφήσαντος κατά τας εκλογάς της αναδείξεως των.
11.  
  Η εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 5-10 του παρόντος αρχίζει μετά τη λήξη της θητείας των μελών της παρούσας Διοικούσας Επιτροπής του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου και ισχύει για την ανάδειξη των μελών της νέας Διοικούσας Επιτροπής κατά τις αρχαιρεσίες του Δεκεμβρίου 1999
Άρθρο 9
1.  
  Οι Έλληνες φοιτητές, οι οποίοι κατά το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 φοιτούσαν στο Πανεπιστήμιο της Πρίστινας και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον το 1ο έτος σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν μία μόνο φορά τη μετεγγραφή τους, χωρίς εξετάσεις και καθ υπέρβαση του προβλεπόμενου από τις κείμενες διατάξεις ποσοστού μετεγγραφομένων, ύστερα από σχετική αίτηση τους, στο αντίστοιχο Τμήμα Ελληνικών Α.Ε.Ι. που επιθυμούν να μετεγγραφούν εκτός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αντίστοιχα Τμήματα σε Ελληνικά Α.Ε.Ι., εκτός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, η μετεγγραφή των ανωτέρω γίνεται σε Α.Ε.Ι. των ανωτέρω Νομών.
2.  
  Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετεγγραφή σε Ελληνικό Α.Ε.Ι. είναι η υποβολή αναλυτικού πιστοποιητικού σπουδών από το Ίδρυμα προέλευσης και όλων των λοιπών δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις περί μετεγγραφών από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού. Αρμόδιες για τον έλεγχο της νομιμότητας και της πληρότητας των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών είναι οι Γραμματείες των οικείων Τμημάτων υποδοχής.
3.  
  Η κατάταξη των μετεγγραφομένων σε έτος σπουδών γίνεται ύστερα από ειδικές κατατακτήριες εξετάσεις σε τρία μαθήματα, τα οποία καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος υποδοχής και διενεργούνται κατά τα προβλεπόμενα για τη διαδικασία κατατακτηρίων εξετάσεων για κατατάξεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. στα Ελληνικά Α.Ε.Ι. Εάν οι μετεγγραφόμενοι επιτύχουν και στα τρία εξεταζόμενα μαθήματα, κατατάσσονται στο ίδιο έτος σπουδών με αυτό στο οποίο ήδη φοιτούν στο Α.Ε.Ι. προέλευσης. Σε αντίθετη περίπτωση, η κατάταξη τους σε έτος σπουδών γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος υποδοχής, σύμφωνα με τη συνολική επίδοση τους στις ανωτέρω εξετάσεις.
4.  
  Οι κατά τα ανωτέρω μετεγγραφόμενοι έχουν τη δυνατότητα κατοχύρωσης των μαθημάτων στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο Α.Ε.Ι. προέλευσης, ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος υποδοχής κατά περίπτωση, τα οποία διαπιστώνουν την αντιστοιχία τόσο των μαθημάτων αυτών όσο και του περιεχομένου τους με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής.
5.  
  Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας διάταξης καθορίζονται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του οικείου Α.Ε.Ι.
Άρθρο 10 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν άλλως ορίζεται από τις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως Νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1999-09-16 Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1999/186
2017-02-15 Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Η δαπάνη για τη διενέργεια των εξετάσεων του ΚΠΓ με έντυπα μέσα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
δαπανών
Οι ηλεκτρονικές εξετάσεις για το ΚΠΓ χρηματοδοτούνται αποκλειστικά μέσω των εξετάστρων που καταβάλλουν οι υποψήφιοι για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις αυτές και δεν επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός.
Τα έσοδα από τα εξέταστρα για τις ηλεκτρονικές εξετάσεις αποτελούν δημόσια έσοδα, εισπράττονται σε διακριτό Κ.Α. Εσόδου και εγγράφονται αντίστοιχες με τα εισπραττόμενα έσοδα πιστώσεις σε ύψος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Τα ανωτέρω έσοδα καλύπτουν πλήρως ιδίως τις ακόλουθες δαπάνες.α) την πλήρωση των δεξαμενών δοκιμασιών και τη συντήρηση της απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής, β) την αμοιβή του προσωπικού που συμμετέχει στη διενέργεια των εξετάσεων με οποιοδήποτε τρόπο, γ) την αμοιβή των αξιολογητών-βαθμολογητών και δ) κάθε άλλη δαπάνη που προκύπτει από το σχεδιασμό και την υλοποίηση των ηλεκτρονικών εξετάσεων.
Αντικατάσταση
Το πιστοποιητικό χορηγείται ύστερα από γραπτές και προφορικές εξετάσεις που διενεργούνται.α) με έντυπα μέσα τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε έτος ή β) με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6Α του παρόντος.
Τα πιστοποιητικά και των δύο τύπων εξετάσεων είναι ισότιμα.
Για την πιστοποίηση της γλωσσομάθειας ελέγχονται οι επικοινωνιακές ικανότητες που ορίζονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.
Αντικατάσταση
Με απόφαση του Προέδρου της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής ορίζονται
 • οι εξεταστές δοκιμασιών για την αξιολόγηση παραγωγής προφορικού λόγου,
 • οι βαθμολογητές δοκιμασιών για την αξιολόγηση παραγωγής γραπτού λόγου,
 • οι επιτηρητές της διεξαγωγής των εξετάσεων.
 • Αντικατάσταση
  A/2017/17
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΝΟΜΟΣ 1976/349 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/349 1976
  ΝΟΜΟΣ 1977/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/590 1977
  ΝΟΜΟΣ 1977/682 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/682 1977
  ΝΟΜΟΣ 1980/1093 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1093 1980
  ΝΟΜΟΣ 1983/1351 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1351 1983
  ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
  ΝΟΜΟΣ 1985/1586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1586 1985
  ΝΟΜΟΣ 1986/1649 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1649 1986
  Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 1994/2238 1994
  Εκλογή Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1997/2517 1997
  Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις. 1997/2525 1997
  Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1998/2621 1998
  Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1954/3026 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/3026 1954
  «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». 1998/246 1998
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Προσωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις. 2001/2935 2001
  Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
  Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
  Επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2006/3467 2006
  Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 2008/3699 2008
  Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις. 2014/4301 2014
  Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις. 2017/4452 2017
  Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
  Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόμενα μαθήματα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων γενικών καθηκόντων. 2005/103 2005
  Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του στρατιωτικού προσωπικού Λιμενικού Σώματος στο εσωτερικό και μεταθέσεις του στο εξωτερικό. 2005/222 2005
  Τροποποίηση του π.δ. 190/2003 (Α΄145) «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του στρατιωτικού προσωπικού Λιμενικού Σώματος στο εσωτερικό και μεταθέσεις του στο εξωτερικό». 2005/71 2005
  Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα». 2006/116 2006
  Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόμενα μαθήματα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων γενικών καθηκόντων. 2006/82 2006
  Οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) 2009/126 2009
  Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και εξετάσεις για την προαγωγή Αγροφυλάκων στο βαθμό του Αρχιφύλακα και για την κατάταξη Αγροφυλάκων και Αρχιφυλάκων ως Αγρονόμων. 2009/165 2009
  Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του προσωπι-κού Λιμενικού Σώματος στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. 2009/33 2009
  Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 2013/152 2013
  Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες. 2018/31 2018
  Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού. 2018/6 2018