ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/2741

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-09-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-09-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-09-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Άρθρο 1 "Σύσταση Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων Αποστολή - Αρμοδιότητες"
1.  
  Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) που εδρεύει στην Αθήνα και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης.
2.  
  Σκοπός του Ε.Φ.Ε.Τ. είναι η προστασία του καταναλωτή με τη διασφάλιση της εισαγωγής, παραγωγής και της διακίνησης υγιεινών τροφίμων, η πιστοποίηση της καταλληλότητας, ο έλεγχος της ποιότητας και η ποιοτική αναβάθμιση των τροφίμων, όπως επίσης και η προστασία των οικονομικών συμφερόντων του καταναλωτή και η μέριμνα για την αποτροπή της παραπλάνησης του σε σχέση με την υγιεινή, τη σύσταση, την επισήμανση και την τιμή των τροφίμων.
3.  
  Ως τρόφιμα νοούνται όλα τα στερεά ή υγρά προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τροφή από τον άνθρωπο. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα κάθε είδους ποτά και ευφραντικά, το νερό, τα κόμμεα και μαστίχες, καθώς και κάθε ουσία ή μίγμα ουσιών που προορίζεται για προσθήκη σε τρόφιμα. Ως υγιεινά τρόφιμα νοούνται τα τρόφιμα τα οποία από υγιεινή άποψη είναι κατάλληλα προς βρώση από τον άνθρωπο, Ως πιστοποίηση της καταλληλότητας των τροφίμων νοείται ο έλεγχος της συμμόρφωσης στις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις που ορίζονται από την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία για τη διασφάλιση της παραγωγής και διακίνησης υγιεινών τροφίμων κατάλληλων προς βρώση από τον άνθρωπο. Ως επιχείρηση τροφίμων νοείται κάθε επιχείρηση δημόσια ή ιδιωτική που ασκεί μία ή περισσότερες από τις παρακάτω δραστηριότητες κερδοσκοπικές ή μη: παρασκευή, μεταποίηση, παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση. μεταφορά, διανομή, διακίνηση ή την προσφορά προς πώληση ή διάθεση τροφίμων. Ως εργαστήρια τροφίμων νοούνται το Γενικά Χημείο του Κράτους και άλλα δημόσια εργαστήρια, συμπεριλαμβανομένων και των εργαστηρίων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και ιδιωτικά εργαστήρια διαπιστευμένα από τον αρμόδιο για τη διαπίστευση κρατικό φορέα σύμφωνα με το κριτήριο λειτουργίας των εργαστηρίων δοκιμών που καθορίζονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 45001, όπου διενεργούνται αναλύσεις δειγμάτων τροφίμων.
4.  
  Νωπό φυτικά προϊόντα, τα οποία βρίσκονται στους χώρους καλλιέργειας και παραγωγής (χώροι πρωτογενούς παραγωγής), πριν υποστούν οποιαδήποτε επεξεργασία, καθώς και νωπά προϊόντα κτηνοτροφίας, αλιείας, ιχθυοκαλλιέργειας και μελισσοκομίας, τα οποία βρίσκονται στους χώρους παραγωγής, εφόσον δεν προσφέρονται προς κατανάλωση, δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του Ε.Φ.Ε.Τ. Κατά τη φάση της πρώτης μεταποίησης των νωπών φυτικών και ζωικών προϊόντων εξακολουθεί να υφίσταται η παράλληλη αρμοδιότητα ελέγχου των υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αναφέρονται στην έννοια της πρώτης μεταποίησης και την οργάνωση και το συντονισμό των ελέγχων κατά τη φάση αυτήν. Επίσης δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του Ε.Φ.Ε.Τ. αντικείμενα και καθεστώτα δασμοφορολογικού χαρακτήρα, όπως καθορίζονται στις οικείες διατάξεις.
5.  
  Ο Ε.Φ.Ε.Τ. για την εκπλήρωση της αποστολής του έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:.
 1. Καθορίζει τις προδιαγραφές ποιότητας τις οποίες πρέπει να πληρούν τα προσφερόμενα στην κατανάλωση τρόφιμα και οι πρώτες ή πρόσθετες ύλες που προορίζονται για προσθήκη σε τρόφιμα με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποφυγή της εξαπάτησης των καταναλωτών
 2. Καθορίζει τα πρότυπα και τις αρχές στις οποίες θα πρέπει να στηρίζεται η μελέτη και εφαρμογή των συστημάτων παραγωγής υγιεινών προϊόντων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, από τις επιχειρήσεις τροφίμων και τις προδιαγραφές για τους επιστήμονες που θσ ασχοληθούν με την εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων στις επιχειρήσεις τροφίμων, καθώς και με το προσωπικό που θα εργαστεί στα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου τροφίμων που εγκαθίστανται ατις επιχειρήσεις τροφίμων
 3. Καθορίζει ή επικυρώνει τους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής σύμφωνα με την Οδηγία 93/43/Ε.Ο.Κ. και κάθε άλλο συναφή κανόνα διεθνούς και κοινοτικού δικαίου και ελέγχει την τήρηση των κανόνων αυτών.
 4. Η τήρηση των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής αποτελεί προϋπόθεση για την ίδρυση και λειτουργία κάθε επιχείρησης τροφίμων.
 5. Στο πλαίσιο αυτό καθορίζει τους υγειονομικούς όρους ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων τροφίμων και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για να είναι τα τρόφιμα ασφαλή και υγιεινά.
 6. Τηρεί μητρώο επιχειρήσεων τροφίμων και καθορίζει τα προγράμματα ελέγχων που διενεργούνται από τις υπηρεσίες του ή από άλλες αρχές και υπηρεσίες
 7. Διενεργεί με τα όργανα του ή παραγγέλλει σε άλλες αρχές ή υπηρεσίες, συντονίζει και διευθύνει τους ελέγχους σε όλα τα στάδια μετά την πρωτογενή παραγωγή στην οποία εντάσσονται μεταξύ άλλων η συγκομιδή. η σφαγή και το άρμεγμσ. δηλαδή στο στάδια της παρασκευής, της μεταποίησης, της παραγωγής, της συσκευασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, διανομής, διακίνησης, προσφοράς προς πώληση ή της διάθεσης στον καταναλωτή στα νωπά ή επεξεργασμένα τρόφιμο που παράγονται, διακινούνται ή εισάγονται στη χώρα μας ή εξάγονται από αυτήν.
 8. Διενεργεί επίσης ελέγχους στα υλικά και ανπκείμενα που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα.
 9. Σκοπός των ελέγχων είναι η διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων και η προστασία των συμφερόντων του καταναλωτή.
 10. Ο» έλεγχοι αυτοί συνίστανται ιδίως σε επιθεωρήσεις των επιχειρήσεων τροφίμων, στον έλεγχο του συστήματος παραγωγής των επιχειρήσεων, στη διενέργεια δειγματοληψιών και αναλύσεων τροφίμων σε δικά του ή άλλο εργαστήρια τροφίμων.
  • Η επιθεώρηση περιλαμβάνει ιδίως τον έλεγχο των πρώτων και πρόσθετων υλών, των τροφίμων κατά την παραγωγική διαδικασία, των τελικών προϊόντων. της τήρησης των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων τροφίμων, στο μηχανολογικό εξοπλισμό, στην υγεία και την υγιεινή του προσωπικού, στον καθαρισμό και την απολύμανση, στην καταπολέμηση τρωκτικών και εντόμων, στη συσκευασία. στην αποθήκευση και στη διανομή και μεταφορά των τροφίμων.
  • Επίσης κατά την επιθεώρηση ελέγχεται η τήρηση των τεχνολογικών παραμέτρων που απαιτούνται κατά την κείμενη νομοθεσία από τις επιχειρήσεις τροφίμων, καθώς και η επισήμανση των τροφίμων.
  • Ο έλεγχος του συστήματος παραγωγής υγιεινών προϊόντων περιλαμβάνει τον έλεγχο των κρίσιμων σημείων ελέγχου κατά την παραγωγική διαδικασία, τον έλεγχο των μέτρων πρόληψης που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των κινδύνων, τον έλεγχο των παραμέτρων επεξεργασίας και συντήρησης που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις (όπως θέρμανσης και ψύξης) για την εξάλειψη των κινδύνων των τροφίμων.
  • Επίσης περιλαμβάνει τον έλεγχο της κατάλληλης εκπαίδευσης του προσωπικού των επιχειρήσεων, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σωστά στις απαιτήσεις του συστήματος παραγωγής υγιεινών προϊόντων, καθώς και τον έλεγχο των αρχείων που τεκμηριώνουν την τήρηση του συστήματος.
 11. Συμμετέχει στο αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών για τη διαμόρφωση των σχετικών με τις αρμοδιότητες του αποφάσεων, μεριμνά για την προσαρμογή και συμμόρφωση προς οδηγίες, αποφάσεις, κανονισμούς και συστάσεις, που εκδίδονται από τα όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς σε θέματα της αρμοδιότητας του και αποτελεί το σύνδεσμο με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών σε θέματα ελέγχου τροφίμων και στο πλαίσιο του συστήματος άμεσης αντιμετώπισης καταστάσεων που αφορούν στην ασφάλεια των τροφίμων σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης. ζϊ Μεριμνά για την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων, που σχετίζονται με το αντικείμενο του, συνεργάζεται με φορείς με συναφές αντικείμενο για το σκοπό αυτόν και εισηγείται προτάσεις για τη λήψη νομοθετικών ή άλλων μέτρων σε θέματα της αρμοδιότητας του.
 12. Συλλέγει, επεξεργάζεται και τηρεί πληροφορίες. στατιστικά στοιχεία και μητρώα σχετικό με τους ελέγχους που διενεργούνται από τις υπηρεσίες του, τις επιχειρήσεις τροφίμων και τα αντικείμενο της αρμοδιότητας του.
 13. Μεριμνά για τη συνεχή ενημέρωση, επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού του για τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις εξελίξεις στις νέες νομοθεσίες, καθώς και του καταναλωτή σε θέματα ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και
 14. Ασκεί κάθε άλλη συναφή προς τους σκοπούς του αρμοδιότητα
6.  
  Ο Ε.Φ.Ε.Τ. έχει όλες τις αρμοδιότητες των προανακριτικών αρχών και ενεργεί κάθε αναγκαία κατά την κρίση του έρευνα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας Οι αστυνομικές, λιμενικές, στρατιωτικές και λοιπές αρχές και υπηρεσίες υποχρεούνται, όταν τους ζητηθεί, να συνδράμουν άμεσα και αποτελεσματικά τα εντεταλμένα όργανα και τους υπαλλήλους του Ε.Φ.Ε.Τ.
7.  
  Πόροι του Ε.Φ.Ε.Τ. είναι:.
 1. Ετήσια επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό
 2. Χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς
 3. Ανταποδοτικά τέλη για παροχή υπηρεσιών, όπου επιβάλλονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης
 4. Τα έσοδα από κάθε είδους χρημαπκά πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις του παρόντος
 5. Δωρεές, χορηγίες, κληρονομιές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις από τρίτους
8.  
  Ο Ε.Φ.Ε.Τ, απαλλάσσεται: α) από κάθε δημοτικό και κοινοτικό φόρο ή τέλος και κάθε εισφορά, κράτηση ή δικαίωμα υπέρ τρίτου, β) από την υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε παραβόλου, τέλους, ενσήμου ή εισφοράς για την άσκηση ή την εκδίκαση αγωγών. ενδίκου μέσου ή βοηθήματος ή για τη διενέργεια οποιασδήποτε δικαστικής ή διαδικαστικής πράξης, ενώπιον όλων των δικαστηρίων ή διχαστικών ή άλλων αρχών.
9.  
  Για την είσπραξη των εσόδων του εφαρμόζονται οι ουσιαστικές και δικονομικές διατάξεις του Κώδικα Περί Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύουν. 10 Η ενώπιον των δικαστηρίων υπεράσπιση κα εκπροσώπηση του Ε.Φ.Ε.Τ. γίνεται από το Γραφείο Νομικού Συμβούλου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.
Άρθρο 2
1.  
  Ο Ε.Φ.Ε.Τ. διοικείται οπό επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.
2.  
  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και γνώμη της Βουλής των Ελλήνων. κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό αυτής. Μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβάνεται ένας εκλεγμένος εκπρόσωπος των καταναλωτών του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών, που εκλέγεται μεταξύ των εκπροσώπων των καταναλωτών στο παραπάνω Συμβούλιο, και ένας εκλεγμένος εκπρόσωπος των εργαζομένων στον Ε.Φ.Ε.Τ. Στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο 0 εκπρόσωπος των εργαζομένων προτείνεται από την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων.
3.  
  Ως Πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται πρόσωπα που έχουν ιδιαίτερο κύρος και εξειδικευμένες γνώσεις ή ιδιαίτερη εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης ή σε Θέματα που σχετίζονται με την αποστολή ταυ Ε Φ.Ε.Τ. Δυο τουλάχιστον από τα μέλη του Δ.Σ. είναι ειδικοί επιστήμονες σε θέματα τροφίμων. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους πρέπει να απέχουν από κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με το αντικείμενο του Ε.Φ.Ε.Τ. Η θητεία του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής.
4.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα μέλη του. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Η ψήφος του Προέδρου δεν υπερισχύει όταν πρόκειται για τις υπό στοιχείο δ της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου αποφάσεις.
5.  
  Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί υπάλληλος του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρέη εισηγητή εκτελεί ο Γενικός Διευθυντής του Ε.Φ.Ε.Τ. ή ο αναπληρωτής του και κατά περίπτωση οι διευθυντές του Ε Φ Ε Τ., καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ.
6.  
  Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με πλήρη απασχόληση Στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλεται αμοιβή, το ύψος της οποίας καθορίζεται για τον καθένα με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η αποζημίωση που λαμβάνουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα και ημερήσιο αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις τους. που καθορίζονται με όμοια απόφαση. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος ασφαλίζονται για το χρόνο της θητείας τους στον ασφαλιστικό οργανισμό κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του Ε.Φ.Ε.Τ. εφόσον κατά τον ίδιο χρόνο δεν καλύπτονται αντίστοιχα από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση.
7.  
  Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και μετά από εισήγηση του Υπουργού Ανάπτυξης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπίπτει από αυτό, αν δεν εκπληρώνει πλέον τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 αυτού του άρθρου ή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του έβλαψε με τη συμπεριφορά του τους σκοπούς του Ε.Φ Ε Τ. Θ. Η αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει αποβιώσει, παραιτηθεί ή εκπέσει γίνεται για την υπόλοιπη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.
9.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τη διοίκηση, λειτουργία και διαχείριση του Ε.Φ.Ε.Τ. Στο πλαίσιο αυτό ασκεί ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:.
 1. αποφασίζει για έκτακτα και επείγοντα θέματα και υποβάλλει τις αποφάσεις του αυτές προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο
 2. εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Ε.Φ.Ε.Τ., τις αναγκαίες κατά την εκτέλεση του αναμορφώσεις και τροποποιήσεις του, καθώς και τον ισολογισμό και απολογισμό της οικονομικής χρήσης κάθε έτους,.
 3. εγκρίνει το σχεδιασμό και τα επί μέρους προγράμματα για την άσκηση του ελέγχου επί των τροφείων και εκδίδει σχετικές οδηγίες προς τις υπηρεσίες του Ε.Φ.Ε.Τ.,.
 4. αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στις αρμοδιότητες του Ε.Φ.Ε.Τ. όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου,.
 5. εισηγείται στον Υπουργό Ανάπτυξης την κατάρτιση. αναμόρφωση, συμπλήρωση, τροποποίηση του οργανισμού και του κανονισμού λειτουργίας του Ε.Φ.Ε.Τ.,.
 6. ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει διορισθεί αυτός ή σε κάθε περίπτωση απουσίας του λόγω κωλύματος ή αποχής του και για οποιονδήποτε άλλο λόγο
 7. κατήρτιζα και υποβάλλει στον Υπουργό Ανάπτυξης στο τέλος κάθε τριμήνου εκθέσεις ελέγχων που έχουν διενεργηθεί από τις υπηρεσίες του Ε.Φ.Ε.Τ.,.
 8. εισηγείται στον Υπουργό Ανάπτυξης προτάσεις για τη λήψη νομοθετικών ή άλλων μέτρων σε θέματα της αποστολής του,
 9. εγκρίνει τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του για την επιβολή των προστίμων που προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 5 του παρόντος και προτείνει σχετικά στον Υπουργό Ανάπτυξης,
 10. αποφασίζει για την πρόσληψη προσωπικού, όπου και όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, ία) ασκεί την κατά τις οικείες διατάξεις πειθαρχική δικαιοδοσία,
 11. ασκεί κάθε αρμοδιότητα που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις.
 12. Το Διοικητικά Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει στον Πρόεδρο ή σε μέλη του την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του, εκτός από τις αρμοδιότητες υπό στοιχεία β΄ κα δ έως η. 10 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ. έχει και τις ακόλουθες αρμοδιότητες:.
11.  
  Ο Πρόεδρος μπορεί να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο. Τον Πρόεδρο. απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ως προς όλες τις αρμοδιότητες του ο Αντιπρόεδρος.
12.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ορίζονται ο τρόπος της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, η διαδικασία λήψης των αποφάσεων του. καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια, και μπορεί να εξειδικεύεται ο τρόπος και καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου.
13.  
  Στον Ε Φ.Ε.Τ. συνιστάται θέση Γενικού Διευθυντή. Ο Γενικός Διευθυντής επιλέγεται για πενταετή θητεία και για πλήρη και αποκλειστική απασχόληση μετά από διακήρυξη της θέσης. Η προκήρυξη για την κάλυψη της Θέσης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. με την οποία ορίζονται τα δικαιολογητικά, η προθεσμία και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την υποβολή της αίτησης και για τη διαδικασία επιλογής. Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε τρεις (3) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η προκήρυξη γίνεται εντός ενός (1) έτους από το διορισμό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.
14.  
  Για την κάλυψη της θέσης του Γενικού Διευθυντή απαιτείται πτυχίο Α.Ε.Ι., ιδιαίτερη ικανότητα και αξιόλογη εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης, λαμβανομένων υπόψη μεταπτυχιακών τίτλων και της επιστημονικής εξειδίκευσης ή εμπειρίας σε θέματα που σχετίζονται με την αποστολή του Ε.Φ.Ε.Τ. Μέχρις ότου επιλεγεί ο Γενικός Διευθυντής, οι αρμοδιότητες του ασκούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
15.  
  Η επιλογή του Γενικού Διευθυντή γίνεται υστέρα από κρίση και αξιολόγηση των υποψηφίων από επιτροπή που συγκροτείται για το σκοπό αυτόν από τον Υπουργό Ανάπτυξης και αποτελείται από:
 1. τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ.
 2. ένα (1) μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού που προτείνεται από τον Πρόεδρο του και
 3. δύο (2) καθηγητές Α.Ε.Ι. που ορίζονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης.
 4. Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ., αναπληρούμενος από τον Αντιπρόεδρο. 16 Η θητεία του Γενικού Διευθυντή μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες της θητείας του Γενικού Διευθυντή, με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων του συνόλου των μελών του και τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Ανάπτυξης.
17.  
  Ο Γενικός Διευθυντής του Ε.Φ.Ε.Τ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:.
 1. Είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. β Εποπτεύει της λειτουργίας και προΐσταται των υπηρεσιών του Ε.Φ.Ε.Τ.
 2. Μεριμνά για την εκπλήρωση της αποστολής του Ε.Φ.Ε.Τ.
 3. Εισηγείται στο Δ Σ. για τα θέματα που αφορούν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του Ε.Φ.Ε.Τ. και τη λειτουργία του.
19.  
  Στον Ε.Φ.Ε.Τ. συνιστάται θέση αναπληρωτή γενικού διευθυντή με θητεία που συμπίπτει με αυτή του γενικού διευθυντή και ανανεώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 16. Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ., μετά από εισήγηση του γενικού διευθυντή αυτού, επιλεγόμενος από το μόνιμο ή με απόσπαση προσωπικό του Ε.Φ.Ε.Τ. Για την κάλυψη της θέσης του αναπληρωτή γενικού διευθυντή απαιτούνται τα προσόντα που ορίζονται για την επιλογή του γενικού διευθυντή. Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής αναπληρώνει τον γενικό διευθυντή του Ε.Φ.Ε.Τ. όταν αυτός κωλύεται, ελλείπει ή είναι απών και ασκεί τις αρμοδιότητες αυτού ή όσες αρμοδιότητες μεταβιβασθούν σε αυτόν από τον γενικό διευθυντή. Οι αποδοχές του αναπληρωτή γενικού διευθυντή του Ε.Φ.Ε.Τ. καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.
Άρθρο 3
1.  
  Στον Ε.Φ.Ε.Τ. λειτουργεί ως συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο το Εθνικό Συμβούλιο Πολιτικής Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Σ.Π.Ε.Τ.). Το Ε.Σ.Π,Ε.Τ. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
2.  
  Το Ε.Σ.Π.Ε.Τ. παρέχει, είτε μετά από σχετικό ερώτημα του Διοικητικού Συμβουλίου είτε αυτεπαγγέλτως, τη γνώμη του σε θέματα πολιτικής ελέγχου τροφίμων και εισηγείται προγράμματα δράσης και προτάσεις σε θέματα που αναφέρονται στην αποστολή του Ε.Φ.Ε.Τ. 3 Το Ε.ΣΠ Ε.Τ αποτελείται από:.
 1. τον Πρόεδρο του Ε.Φ.Ε.Τ., αναπληρούμενο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από τον Αντιπρόεδρο. ως Πρόεδρο,.
 2. έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης
 3. έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης,
 4. έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης
 5. έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας - Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης,
 6. τρεις (3) εκπροσώπους του Υπουργείου Γεωργίας, από τους οποίους ένας εξειδικευμένος σε θέματα φυτικής και ένας με εξειδίκευση σε θέματα ζωικής παραγωγής,
 7. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
 8. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. S) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας,.
 9. έναν (!) εκπρόσωπο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης,
 10. έναν (1) εκπρόσωπο του Γενικού Χημείου του Κράτους
 11. έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κόμμα που αναγνωρίζεται κατά τον Κανονισμό της Βουλής
 12. τρεις (3) εκπροσώπους των καταναλωτών
 13. έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιος Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών ίΠΛ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.).
 14. έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (Σ.Ε Β Τ.).
 15. έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Εμπορικών Επιχειρήσεων Τροφίμων Ελλάδος,
 16. έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (Σ.Ε.Σ.Μ.Ε.).
 17. έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος, που προέρχεται από τις επιχειρήσεις τροφίμων
 18. έναν (1) εκπρόσωπο του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης
 19. δύο (2) καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές Α.Ε.Ι. ειδικούς σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων.
 20. έναν (1) εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου και
 21. έναν (Ι) εκπρόσωπο της Ένωσης Ελλήνων Χημικών
4.  
  Τα μέλη του Ε.Σ.Π.Ε.Τ. υπό τα στοιχεία β έως κβ της προηγούμενης παραγράφου προτείνονται, με αντίστοιχους αναπληρωτές από τον αρμόδιο Υπουργό, κόμμα ή φορέα κατά περίπτωση. Οι εκπρόσωποι των καταναλωτών προτείνονται από το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών. Οι υπάλληλοι που συμμετέχουν στο Ε.Σ.Π.Ε.Τ., ως εκπρόσωποι των υπηρεσιών τους πρέπει να είναι Γενικοί Διευθυντές ή Διευθυντές, αναπληρούμενοι από Τμηματάρχες βαθμού Α και να έχουν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στα θέματα της αρμοδιότητας του Ε.Φ.Ε.Τ. Η θητεία των μελών είναι τριετής. Η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών λήγει πριν από τη λήξη της τριετίας λόγω θανάτου, παραίτησης ή διακοπής της συμμετοχής τους στο φορέα που εκπροσωπούν. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ορισθεί ότι στο Ε.Σ.Π.Ε.Τ. εκπροσωπούνται και άλλοι φορείς, των οποίων η δραστηριότητα σχετίζεται με θέματα τροφίμων.
5.  
  Το Ε.Σ.Π.Ε.Τ. εισηγείται τον κανονισμό λειτουργίας του που εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ. Το Ε.Σ.Π.Ε.Τ. συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές το χρόνο. Στις συνεδριάσεις του μπορούν να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ., καθώς και ειδικοί επιστήμονες σε θέματα τροφίμων και εκπρόσωποι άλλων φορέων που κρίνεται σκόπιμο να προσκληθούν ανάλογα με το θέμα. Χρέη γραμματέα του Ε.Σ.Π.Ε.Τ. εκτελεί υπάλληλος του Ε.Φ.Ε.Τ. που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ. Το Ε Σ.Π Ε Τ μπορεί να συνιστά επιτροπές μελετών ή ομάδες εργασίας που υποβοηθούν το έργο του.
6.  
  Το Ε.Σ.Π.Ε.Τ. βρίσκεται σε απαρτία όταν κατά τη συζήτηση παρίσταται η πλειοψηφία των μελών του Οι γνωμοδοτήσεις πρέπει να συγκεντρώνουν την πλειοψηφία των παρόντων. Σε κάθε περίπτωση καταχωρίζονται και οι απόψεις της μειοψηφίας.
7.  
  Στον Ε.Φ.Ε.Τ λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο του Διοικητικού Συμβουλίου σε επιστημονικά θέματα το Επιστημονικό Συμβούλιο Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Σ.Ε.Τ.) Ως μέλη ορίζονται πρόσωπα με ιδιαίτερο κύρος, εμπειρία και γνώση σε θέματα που σχετίζονται με την αποστολή του Ε.Φ.Ε.Τ., με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ. που εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Το Ε.Σ.Ε.Τ. αποτελείται από:.
 1. τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ. αναπληρούμενο από τον αντιπρόεδρο, ως Πρόεδρο,.
 2. έναν (1) γεωπόνο με εξειδίκευση αε θέματα τροφίμων, γ. έναν (1) κτηνίατρο με την Ιδια εξειδίκευση, δ. έναν (1) ιατρό δημόσιας υγείας ή άλλης ειδικότητας με εξειδίκευση σε θέματα τροφίμων, ε. έναν (1) χημικό με εξειδίκευση σε θέματα τροφίμων, στ. έναν (1) χημικό μηχανικό με την ίδιο εξειδίκευση, ζ. τρεις (3) ειδικούς επιστήμονες με γνώσεις σε εξειδικευμένο θέματα αρμοδιότητας του ΕΦ Ε Τ και.
 3. ένα (1) μέλος του Δ.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ. ειδικό επιστήμονα σε θέματα ελέγχου τροφίμων,.
8.  
  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνεται ο κανονισμός λειτουργίας του Ε.Σ.Ε.Τ., το οποίο μπορεί να συνιστά επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση του έργου του.
9.  
  Το Ε.Σ.Ε.Τ. αποφαίνεται για κάθε θέμα συναφές με την αρμοδιότητα του Ε.Φ.Ε.Τ., για το οποίο ζητείται από το Διοικητικό Συμβούλιο η γνώμη του, και καταρτίζει ή επεξεργάζεται σχέδια αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.
10.  
  Στα μέλη του Ε.Σ.Ε.Τ. χορηγείται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης.
11.  
  Στις συνεδριάσεις του Ε.Σ.Ε.Τ. του Επιστημονικού Συμβουλίου Ελέγχου Τροφίμων, μπορούν νο καλούνται ειδικοί επιστήμονες και εκπρόσωποι των οργανώσεων των παραγωγών και των μεταποιητικών ή εμπορικών επιχειρήσεων, των καταναλωτών, καθώς και όποιος άλλος μπορεί να διευκολύνει το έργο του Ε.Σ.Ε.Τ.
Άρθρο 4
1.  
  Η οργάνωση και η διάρθρωση των υπηρεσιών του Ε.Φ.Ε.Τ. οι οποίες διακρίνονται σε κεντρικές και περιφερειακές, οι αρμοδιότητες τους, η κατανομή του προσωπικού (κάθε κατηγορίας κατά κλάδους και ειδικότητες) καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Ανάπτυξης,.
2.  
  Με το προεδρικό διάταγμα της προηγούμενης παραγράφου συνιστώνται στις Περιφέρειες της χώρας παραρτήματα ή γραφεία του Ε.Φ.Ε.Τ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί να εξουσιοδοτεί τους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών να ασκούν αρμοδιότητες εποπτείας επί των περιφερειακών υπηρεσιών του Ε.Φ.Ε.Τ. Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις έχουν την υποχρέωση να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή στο έργο του Ε.Φ.Ε Τ. και να διενεργούν ελέγχους ή άλλες πράξεις που ζητούν τα εντεταλμένα όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και στο πλαίσιο των σχετικών οδηγιών και εντολών του Ε.Φ.Ε.Τ.
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ. εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, με τον οποίο προβλέπονται τα σχετικά με την εσωτερική διάρθρωση και οργάνωση των υπηρεσιών του. καθώς και την οργάνωση μηχανισμού εσωτερικών ελέγχων του Ε.Φ.Ε.Τ. με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων που διενεργούνται. Στον κανονισμό προβλέπεται οπωσδήποτε διαδικασία ελέγχου και επιβεβαίωσης των ελέγχων που διενεργούνται από τον Ε.Φ.Ε.Τ. ή κατά παραγγελία του.
4.  
  Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, καταρτίζεται κατάλογος εποπτευόμενων διαπιστευμένων ή συνεργαζόμενων εργαστηρίων κατά ομάδα εργαστηριακών εξετάσεων και προσδιορίζονται οι όροι συνεργασίας τους με τον Ε.Φ.Ε.Τ. Με όμοια απόφαση είναι δυνατόν να δημιουργείται δίκτυο εξειδικευμένων εργαστηρίων αναφοράς βάσει των αναγκών διασφάλισης της ποιότητας τροφίμων Τα εργαστήρια που εμπίπτουν στην παρούσα παράγραφο και ανήκουν στο Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα υποχρεούνται να προσφέρουν κάθε αναγκαία υπηρεσία στον Ε.Φ.Ε.Τ., το ταχύτερο δυνατόν και σύμφωνα με τις οδηγίες του Μέχρι την έκδοση της παραπάνω απόφασης ο Ε.Φ Ε.Τ. συνεργάζεται με κρατικά και επίσημα εργαστήριο, όπως αυτό έχουν καθοριστεί σε εφαρμογή της Οδηγίας Β9/397/ΕΟΚ. 5 Στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων συνιστώνται πεντακόσιες πενήντα (550) θέσεις τακτικού προσωπικού, καθώς και είκοσι (20) θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής που προσλαμβάνονται με τον Κώδικα περί Δικηγόρων. Η κατανομή του προσωπικού του Ε.Φ.Ε Τ. κατά κατηγορίες κλάδους και ειδικότητες ορίζεται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου t του παρόντος άρθρου.
6.  
  Η πλήρωση των θέσεων μόνιμων υπαλλήλων γίνεται με διορισμό ή πρόσληψη και με μετατάξεις και αποσπάσεις προσωπικού από το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η πλήρωση των θέσεων γίνεται κατά πρώτο λόγο μετά από δημόσια πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ. προς τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα για δήλωση ενδιαφέροντος προσφοράς των υπηρεσιών τους στον Ε.Φ.Ε.Τ. Τα Διοικητικό Συμβούλιο ή η οριζόμενη από αυτό Επιτροπή αξιολογεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των ενδιαφερομένων και την εμπειρία τους σε θέματα αρμοδιότητας του Ε.Φ.Ε.Τ. και προβαίνει, ανάλογα με τις ανάγκες του Ε.Φ.Ε.Τ. σε ειδικότητες, στην επιλογή τους Οι μετατάξεις και οι αποσπάσεις προσωπικού στον Ε.Φ.Ε.Τ. διενεργούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του οικείου Υπουργού κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη νόμου. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται τριετής και μπορεί νο ανανεώνεται για μια ακόμη φορά. Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι της παροικίας παραγράφου μπορούν να καταλαμβάνουν και θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Ε.Φ.Ε.Τ. και ο χρόνος της απόσπασης αυτών θεωρείται ως προς όλες τις έννομες συνέπειες ότι διανύθηκε στην υπηρεσία από την οποία οι εν λόγω υπάλληλοι αποσπάστηκαν. Πλήρωση θέσεων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου γίνεται όταν πρόκειται για πρόσληψη οδικού επιστημονικού προσωπικού. 7 Το οπό τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α), όπως κάθε φορά ισχύουν, προβλεπόμενο ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ έτος ημερών μετακινήσεων εκτός έδρας των υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας μπορεί να αυξάνεται για τους υπαλλήλους του Ε.Φ.Ε.Τ. εφόσον αποδεδειγμένα μετακινούνται εκτός έδρας για τις ανάγκες διενέργειας ελέγχου τροφίμων, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και για τους αποσπώμενους υπαλλήλους της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.
8.  
  Στους με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση και στους αποσπασμένους υπαλλήλους στον Ε.Φ.Ε.Τ. καταβάλλεται ειδική πρόσθετη αμοιβή, που καθορίζεται κατά κατηγορία με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης .
Άρθρο 5
1.  
  Όλες οι δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και των αρχών της πρωτοβάθμιας και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, όλο τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και όλα τα φυσικό πρόσωπα υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες και συνδρομή στον Ε.Φ.Ε.Τ. για την εκτέλεση του έργου του ή να διεξάγουν ελέγχους κατ εντολή του Ε.Φ.Ε.Τ. και σύμφωνα με τις οδηγίες του. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες ως προς τη συνεργασία του Ε.Φ.Ε.Τ. με τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες και αρχές, τα νομικό πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και τα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται στις ελεγκτικές και τις άλλες αρμοδιότητες του Ε.Φ.Ε.Τ. 2 Η εντολή για τη διενέργεια εκτάκτων επιθεωρήσεων και ελέγχων παρέχεται από το Δ.Σ. ή οπό εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο.
1.  
  Στην κεντρική υπηρεσία και στις περιφερειακές διευθύνσεις του Ε.Φ.Ε.Τ. συνιστώνται Κλιμάκια Ελέγχου Τροφίμων, τα οποία αποτελούνται από υπαλλήλους του Ε.Φ.Ε.Τ., του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων πρώτου και δεύτερου βαθμού ή άλλων αρμόδιων δημόσιων αρχών και υπηρεσιών. Στα Κλιμάκια Ελέγχου παρέχεται γραμματειακή υποστήριξη από υπαλλήλους του Ε.Φ.Ε.Τ. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Φ.Ε.Τ. τηρείται Μητρώο Ελεγκτών, από το οποίο επιλέγονται τα μέλη των Κλιμακίων Ελέγχου. Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται υπάλληλοι των ανωτέρω φορέων και γίνεται ενημέρωση αυτού κάθε δύο έτη. Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.), όπως οι αρμοδιότητες αυτές ορίζονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, τα Κλιμάκια Ελέγχου είναι αρμόδια να ασκούν έλεγχο στις κάθε μορφής επιχειρήσεις τροφίμων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Ε.Φ.Ε.Τ. κατά τις διατάξεις της υπ αριθ. Β3-32/26.3.2003 κοινής υπουργικής απόφασης. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται η σύνθεση και η συγκρότηση των Κλιμακίων Ελέγχου, η εγγραφή, η ανανέωση, η διαγραφή και η κατάρτιση των μελών των Κλιμακίων, ο τρόπος της λειτουργίας και ο συντονισμός της δράσης τους, ο χρόνος απασχόλησης των μελών των Κλιμακίων Ελέγχου, η διαδικασία ελέγχου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια και ειδικότερο θέμα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, καθορίζεται η αμοιβή των μελών των Κλιμακίων Ελέγχου και των υπαλλήλων που παρέχουν σε αυτά γραμματειακή υποστήριξη.
3.  
  Για κάθε επιθεώρηση και έλεγχο συντάσσεται έκθεση. αντίγραφο της οποίας κοινοποιείται σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και στους ενδιαφερόμενους.
4.  
  Με την επιφύλαξη των κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου, επιβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ. πρόστιμο από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) έως πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές σε αυτούς που κατά οποιονδήποτε τρόπο παρεμποδίζουν ή δυσχεραίνουν τις επιθεωρήσεις ή ελέγχους, καθώς και σε αυτούς που αρνούνται να επιδείξουν τα βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα που είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή τους και να χορηγήσουν αντίγραφα ή αποσπάσματα τους, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και το βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας.
5.  
  Σε περίπτωση άρνησης ή κατά οποιονδήποτε τρόπο παρεμπόδισης των εντεταλμένων υπαλλήλων του Ε.Φ.Ε.Τ. και όσων τους συντρέχουν στην άσκηση των καθηκόντων τους, αυτοί μπορούν να ζητήσουν μέσω του αρμόδιου εισαγγελέα τη συνδρομή των κατά τόπους αστυνομικών ή λιμενικών αρχών.
6.  
  Οι πληροφορίες, οι οποίες συλλέγονται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για το σκοπό που επιδιώκεται από τον Ε.Φ.Ε.Τ. Εξαιρετικά, μετά από απόφαση του Δ.Σ., είναι δυνατόν να παρέχονται στοιχεία σε τρίτους, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Ε.Φ.Ε.Τ για παροχή υπηρεσιών, εφόσον δεν έχουν χαρακτηριστεί απόρρητα και δεν απαγορεύεται η γνωστοποίηση τους από άλλες διατάξεις. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 37 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, οι υπάλληλοι του Ε.Φ.Ε.Τ. και τα μέλη των συλλογικών οργάνων του. οι οποίοι λαμβάνουν, με αφορμή την υπηρεσία τους, γνώση απόρρητων στοιχείων, υποχρεούνται να τηρούν για τα στοιχεία αυτά εχεμύθεια. Το προηγούμενο εδάφιο καταλαμβάνει και κάθε άλλον που συμμετέχει σε επιθεώρηση ή έρευνα κατ εντολή του Ε Φ.Ε.Τ.
7.  
  Όποιος κατέχει εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν συλλεγεί από τον Ε.Φ.Ε.Τ. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και γνωστοποιεί αυτές, χωρίς να έχει δικαίωμα. σε τρίτους και με σκοπό να ωφεληθεί ο ίδιος ή να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών. καθώς και με χρηματική ποινή από τριακόσιες χιλιάδες (300 000) μέχρι δέκα εκατομμύρια (10.000000) δραχμές και διώκεται πειθαρχικώς για την παράβαση της υποχρέωσης εχεμύθειας που συνιστά πειθαρχικό αδίκημα.
8.  
9.  
  Ο Υπουργός Ανάπτυξης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο μπορεί να επιβάλει μόνο ή παράλληλα με το παραπάνω πρόστιμο και ανάκληση προσωρινή ή οριστική, μερική ή εξ ολοκλήρου της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης
10.  
  Όποιος παράγει ή διαθέτει στην κατανάλωση τρόφιμα κατά παράβαση των προδιαγραφών, των προτύπων και των κανόνων που τίθενται από το νόμο ή με εξουσιοδότηση νόμου τιμωρείται με ποινή φυλάκισης εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλες διατάξεις. Η ποινική δίωξη γίνεται αυτεπαγγέλτως και η υπόθεση εισάγεται στο δικαστήριο με απευθείας κλήση σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κ.Π.Δ.11. Υπεύθυνοι κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη είναι στις ατομικές επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες, στις προσωπικές εταιρείες και οι ομόρρυθμοι εταίροι, στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και τους συνεταιρισμούς και οι διαχειριστές, στις δε ανώνυμες εταιρείες και ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, ο ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή οι εντεταλμένοι Σύμβουλοι, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής τους. Εκτός του νομικού προσώπου, τα παραπάνω φυσικά πρόσωπα είναι υπεύθυνα με την προσωπική τους περιουσία και με προσωπική κράτηση σε ολόκληρο για την καταβολή των προστίμων που επιβάλλονται σε αυτό κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
12.  
  Ο Υπουργός Ανάπτυξης ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο μπορεί να επιβάλλει κατάσχεση των συγκεκριμένων προϊόντων. Σε περίπτωση καταδίκης διατάσσεται οπό το ποινικό δικαστήριο υποχρεωτικά η δήμευση και η καταστροφή τους, που μπορεί κατά την κρίση του να περιλάβει το σύνολο ή μέρος των προϊόντων.
13.  
  Σε περίπτωση οικειοθελούς ανάκλησης προϊόντων. η επιχείρηση τροφίμων οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τον Ε.Φ.Ε.Τ. Σε περίπτωση παράβασης του προηγούμενου εδαφίου, επιβάλλονται οι κυρώσεις της επόμενης παραγράφου.
14.  
  Όταν- κατά τη διενέργεια ελέγχων από τους υπαλλήλους του Ε.Φ.Ε.Τ. ή από άλλες αρχές ή υπηρεσίες διαπιστώνεται ότι διακυβεύεται η ασφάλεια ή η υγιεινή των τροφίμων και η δημόσια υγεία και παρίσταται έκτακτη ανάγκη αποτροπής του κινδύνου, λαμβάνονται άμεσα μέτρα που περιλαμβάνουν την υποχρεωτική ανάκληση ή την απόσυρση και δέσμευση των εμφανώς αλλοιωμένων προϊόντων και την προσωρινή αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης ή της μονάδας παραγωγής που εντοπίσθηκε η παράβαση των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των καταναλωτών. Η απόφαση για την προσωρινή αναστολή λειτουργίας εκτελείται αμέσως και πρέπει να εγκριθεί από το Δ.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ και τον Υπουργό Ανάπτυξης μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών, αλλιώς αίρεται.
15.  
  Τα ποσά των προστίμων που προβλέπονται στο άρθρο αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης. Με όμοια απόφαση, καθορίζεται το μέρος των προστίμων που διατίθεται, μέσω ειδικού κωδικού που εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Ε.Φ.Ε.Τ., για την αμοιβή των μελών των Κλιμακίων Ελέγχου του Ε.Φ.Ε.Τ.
Τα ποσά των προστίμων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης
16.  
  Οι διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικα και του Κώδικα τροφίμων και ποτών εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του παρόντος ή αυτές που περιλαμβάνονται σε κανονιστικές πράξεις εκδιδόμενες στο πλαίσιο νομοθετικών εξουσιοδοτήσεων, που παρέχονται από τα άρθρα 1 έως 6 του νόμου αυτού
Άρθρο 6 "Μεταβατικές διατάξεις Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Η έναρξη λειτουργίας του Ε.Φ.Ε.Τ. καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.  
 1. Η πρώτη πρόταση του εδαφίου δ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4328/1929 Περί συστάσεως του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΦΕΚ 272 Α), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου Π του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α), αντικαθίσταται ως εξής:
 2. Η χημική, φυσική, βιολογική, μικροβιολογική, τοξικολογική ή άλλη εξέταση δειγμάτων τροφίμων, ποτών και νερών, τα οποία αποστέλλονται για εξέταση από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, καθώς και κάθε παρόμοια εξέταση ή μελέτη των ιδιοτήτων χημικών ουσιών και παρασκευασμάτων (επικίνδυνων ή μη), προδρόμων και ναρκωτικών ουσιών, πρώτων υλών και βιομηχανικών προϊόντων και γενικά αντικειμένων κοινής χρήσης, όποτε αυτά χρήζουν τέτοιων εξετάσεων ή μελετών, με σκοπό:.
 3. Στο εδάφιο ιβ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4328/1929, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α), απαλείφονται οι λέξεις τροφίμων, ποτών, νερών..
 4. Στο εδάφιο δ της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του ν 4328/1929. όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του ν. 2343/1995, απαλείφονται οι λέξεις τα τρόφιμα, τα σκευάσματα τροφίμων, τα ποτά. τα νερά..
 5. Οι διατάξεις των εδαφίων ζ και η της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του ν. 4328/1929, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 1 του ν. 115/1975 (ΦΕΚ 172 Α), καταργούνται.
3.  
  Το άρθρο 2 του π.δ 543/1989 Τροποποίηση του π.δ. 284/1988 Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 208 Α) κατά το μέρος που αφορά αρμοδιότητες, που εμπεριέχοντα στο αντικείμενο ελέγχου, στους σκοπούς και στις αρμοδιότητες του Ε.Φ.Ε.Τ., καταργείται.
4.  
 1. Οι διατάξεις των εδαφίων α, β, γ και δ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του π.δ. 402/1988 Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας(ΦΕΚ 187 Α), καθώς και του άρθρου 3 του π.δ. 398/1990 (ΦΕΚ 159 Α) και του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 422/1991 (ΦΕΚ 154 Α) καταργούνται κατά το μέρος που αφορούν αρμοδιότητες, οι οποίες εμπεριέχονται στις αρμοδιότητες του Ε.Φ.Ε.Τ., όπως ορίζονται στις παραγράφους 2 και 5 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.
 2. Τα άρθρα 38 έως 46 του ν. 2538/1997 Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα κ.λπ. (ΦΕΚ 242 Α) καταργούνται κατά το μέρος που αφορούν αρμοδιότητες, οι οποίες εμπεριέχονται στο αντικείμενο ελέγχου, στους σκοπούς και στις αρμοδιότητες του Ε.Φ.Ε.Τ., όπως ορίζονται στις παραγράφους 2 και 5 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.
5.  
 1. Στο υπεδάφιο 1 του εδαφίου β της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ. 138/1992 Οργανισμός Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 68 Α) απαλείφονται οι λέξεις βιομηχανιών, βιοτεχνιών και καταστημάτων πώλησης τροφίμων και ποτών..
 2. Το υπεδάφιο 2 του εδαφίου β της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ. 138/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
 3. Ό καθορισμός των όρων έκδοσης βιβλιαρίων υγείας σε όσους ασχολούνται σε επιχειρήσεις ή καταστήματα εξυπηρέτησης του κοινού..
 4. Το υπεδάφιο 3 του εδαφίου β της παραγράφου 2 του όρθρου 4 του π.δ. 138/1992 καταργείται και τα υπεδαφία 4, 5, 6 και 7 του εδαφίου αυτού αναριθμούνται αντιστοίχως σε 3. 4, 5 και 6.
 5. Το υπεδάφιο 3 του εδαφίου γ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ. 138/1992 καταργείται.
 6. Το υπεδάφιο 4 του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ. 138/1992 αντικαθίσταται ως εξής:Ο χημικός, βιοχημικός και βιολογικός έλεγχος υδάτων, υγρών αποβλήτων (ΒΟDS, CΟΟ) και κάθε άλλου στοιχείου ή παράγοντα (ατμόσφαιρα, έδαφος) που μπορεί να έχει επίδραση στη δημόσια υγεία..
 7. Το υπεδάφια 4 έως 10 του παραπάνω εδαφίου αναριθμούνται αντιστοίχως σε 3 έως 9
6.  
  Η έναρξη της ισχύος των παραγράφων 2 έως 7 του παρόντος άρθρου καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του οικείου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
7.  
  Αρμοδιότητες άλλων υπηρεσιών η οργανισμών του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κατά το μέρος που αυτές καθίστανται με τον παρόντα νόμο αρμοδιότητες του Ε.Φ.Ε.Τ., καταργούνται.
9.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των άρθρων 1-6 του νόμου αυτού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Άρθρο 7 "Τροποποίηση της νομοθεσίας για τις εμπορικές μισθώσεις t- Οι περιπτώσεις δ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 34/1995 αντικαθίστανται ως εξής: δ. Οι μισθώσεις χώρων εντός συνοριακών σταθμών ή περιοχών λιμένων ή αεροδρομίων (περιλαμβανομένων και [...]"
1.  
  Η μίσθωση ισχύει για δώδεκα (12) έτη, ακόμη και αν έχει συμφωνηθεί για βραχύτερο ή για αόριστο χρόνο, μπορεί όμως να λυθεί με νεότερη συμφωνία που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας
2.  
  Η περίπτωση ια καταργείται και η περίπτωση ιβ της ίδιας παραγράφου του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Οι μισθώσεις χώρων που χρησιμοποιούνται ως κυλικεία ή γιο την εγκατάσταση διαφημίσεων, οι οποίοι βρίσκονται σε κάθε είδους αθλητικά κέντρα και γυμναστήρια, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα η επικαρπία η χρήση στο Δημόσιο ή σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή στην Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ή σε αθλητικά σωματεία ή ενώσεις αυτών, ανεξαρτήτως αν λειτουργούν ως υπηρεσίες αυτών ή ως νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
 2. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και στις υφιστάμενες την 5η Αυγούστου 1991 μισθώσεις των χώρων αυτών..
3.  
  Στην περίπτωση ιστ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του π,δ. 34/1995 η λέξη οπωροκηπευτικών διαγράφεται.
4.  
  Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ιη της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 34/1995 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής: Στις περιπτώσεις του εδαφίου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 60 και 61 του παρόντος..
5.  
  Μετά την περίπτωση σι της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του π.δ. 34/1995 προστίθεται περίπτωση ιθ ως εξής: ιθ. Οι μισθώσεις ακινήτων που συνομολογούνται με χρηματοδοτική μίσθωση..
6.  
  Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 5 του π.δ. 34/19S5 αντικαθίστανται ως εξής:.
7.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η παράγραφος 4 του άρθρου 5, το άρθρο 6 και η περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του π.δ. 34/1995 καταργούνται.
8.  
  Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων παραγράφων 6 και 7 και του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και στις υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος μισθώσεις
9.  
  Αποφάσεις που διατάσσουν την απόδοση του μισθίου γιο λόγο που προβλέπεται από τις καταργούμενες με τον παρόντα νόμο περιπτώσεις δεν εκτελούνται. εκτός από τη διάταξη τους, που αφορά τη δικαστική δαπάνη, οι δε εκκρεμείς δίκες καταργούνται.
10.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του π.δ. 34/1995 αντικαθίσταται ως εξής: Περαιτέρω αναπροσαρμογή του οριζόμενου κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου μισθώματος γίνεται κάθε έτος και ανέρχεται σε ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.)..
11.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 34/1995 αντικαθίσταται ως εξής: Η αξία των ακάλυπτων χώρων υπολογίζεται με βάση τον εκάστοτε οριζόμενο από τον Υπουργό Οικονομικών σχετικό τύπο..
12.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του π.δ. 34/1995 η φράση ή ως προς τις μισθώσεις του άρθρου 2 του παρόντος δεκαοκτώ (18) μήνες διαγράφεται.
13.  
  Οι παράγραφοι 11, 12, 13, 14 του άρθρου 5Β του π.δ. 34/1995 τροποποιούνται, από τότε που ίσχυσαν, ως εξής:.
 1. Το πρώτο εδ. της παραγράφου 11 αντικαθίσταται ως εξήςΩς χρόνος παραμονής στη χρήση ταυ μίσθιου, κατά την έννοια της προηγουμένης παραγράφου νοείται ο συνολικός χρόνος που συμπληρώνεται στο πρόσωπο του κατά την έναρξη ισχύος του ν 2041/1992 μισθωτή. ανεξαρτήτως του είδους της σύμβασης Μετά το τέλος του δεύτερου εδαφίου της ίδιας παραγράφου, οι εντός της παρενθέσεως λέξεις αντικαθίστανται ως εξής:
 2. (άρθρο 5 παρ. 2 του ν 2041/1992).
 3. Μετά το τέλος της παραγράφου 12 οι εντός παρενθέσεως λέξεις αντικαθίστανται ως έξης (άρθρο 5, παρ.3 του ν. 2041/1992,2 παρ 3 του ν 2235/1994).
 4. Μετά το τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 13 οι εντός παρενθέσεως λέξεις αντικαθίστανται ως εξής:
 5. (άρθρο 4 του ν. 2041/1992) .
 6. Μετά το τέλος της παραγράφου 14 προστίθενται λέξεις εντός παρενθέσεως ως εξής:
 7. (άρθρο 5 παρ. 5 του ν. 2041/1992)..
14.  
  Το άρθρο 60 του π,δ. 34/1995 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 60.
15.  
  Το άρθρο 61 του π.δ. 34/1995 αντικαθίσταται ως εξής:.
Άρθρο 9 "Ο ν. 703/1977 Περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού. όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2296/1995. τροποποιείται ως έξης:"
1.  
  Η περίπτωση β της παραγράφου ι του άρθρου 4α του ν, 703/1977, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:
 1. ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4στ, ανέρχεται, στην εθνική αγορά, τουλάχιστον στο σε δραχμές ισόποσο των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) Ευρώ (Εurο). 2 Η παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου 4α, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:
 2. 4.
 3. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της υποχρέωσης προς γνωστοποίηση η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιβάλλει στον καθέναν από τους, κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, υπόχρεους προς γνωστοποίηση πρόστιμο ύψους τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δρχ., το οποίο δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κύκλου εργασιών, όπως αυτός ορίζεται στο όρθρο 4στ..
3.  
  Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 4β του ν. 703/1977, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως: β) Ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 στ, ανέρχεται, στην εθνική αγορά. τουλάχιστον στο σε δραχμές ισόποσο των εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (75.000.000) Ευρώ (Εurο) και δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν, καθεμία χωριστά, συνολικό κύκλο εργασιών άνω του σε δραχμές ισόποσου των επτά εκατομμυρίων (7.000.000) Ευρώ (Εurο)..
4.  
  Η παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου 4β τροποποιείται ως ακολούθως: 4. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της υποχρέωσης προς γνωστοποίηση η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιβάλλει στον καθένα από τους, κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, υπόχρεους προς γνωστοποίηση πρόστιμο ύψους τουλάχιστον πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δρχ., το οποίο δεν υπερβαίνει το επτά τοις εκατό (7%) του συνολικού κύκλου εργασιών, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4 στ..
5.  
  Στο ίδιο άρθρο 4β προστίθενται παράγραφοι 5 και 6 που έχουν ως εξής: 5. Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού καθορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο της γνωστοποίησης και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό με αυτή θέμα.
6.  
  Η παρ. 9 του άρθρου 4δ του ν. 703/1977, όπως ισχύει, αναριθμείται σε 10 και προστίθεται πριν από αυτήν νέα παράγραφος 9 ως εξής: 9. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού μπορεί με απόφαση του να συντέμνει μέχρι και το ήμισυ (15 ημέρες) τις προθεσμίες του άρθρου 4δ παρ.3 και του άρθρου 8 παρ.14 εδάφιο πρώτο του ν. 703/1977. όπως ισχύει, καθώς και του άρθρου 6 παρ. 2 της ΥΠ-2914/4.9.1995 απόφασης του Υπουργού Εμπορίου Κανονισμός της λειτουργίας Επιτροπής Ανταγωνισμού..
7.  
  Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4ε του ν.703/1977, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως: Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης αυτής η Επιτροπή επιβάλλει στους κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 40 υπόχρεους προς γνωστοποίηση πρόστιμο ύψους τουλάχιστον δέκα εκατομμυρίων (10 000.000) δρχ., το οποίο δεν υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού κύκλου εργασιών, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1 στ.
8.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 4στ του ν. 703/1977, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως: Ό συνολικός κύκλος εργασιών, που αναφέρεται στα άρθρα 4α, (παράγραφος 1 περίπτωση β και παράγραφος 4). 4β (παρ.1 περίπτωση β και παρ. 4), 4ε (παρ.1 εδάφιο 3 και παρ. 4 εδάφιο 2), περιλαμβάνει τα ποσά που απορρέουν από την πώληση προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών από τις εν λόγω επιχειρήσεις, στην εθνική αγορά, κατά τη διάρκεια της τελευταίας οικονομικής χρήσης και αντιστοιχούν στις συνήθεις δραστηριότητες τους, αφού αφαιρεθούν οι εκπτώσεις επί των πωλήσεων, καθώς και ο φάρος προστιθέμενης αξίας και άλλοι Φάροι που συνδέονται άμεσα με τον κύκλο εργασιών. Στο συνολικό κύκλο εργασιών μίας συμμετέχουσας επιχείρησης δεν περιλαμβάνονται οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ των επιχειρήσεων, οι οποίες αναφέρονται στην παρ. 5 του παρόντος άρθρου..
9.  
  Η περίπτωση β της παραγράφου 4 του άρθρου 4οτ του ν. 703/1977, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως: β) Για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις το σύνολο των ακαθάριστων ασφαλίστρων, στην εθνική αγορά. το οποίο περιλαμβάνει όλα τα εισπραχθέντα και προς είσπραξη ποσά βάσει των ασφαλιστικών συμβάσεων που έχουν συναφθεί από αυτές ή για λογαριασμό τους, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίστρων που έχουν εκχωρηθεί σε αντασφαλιστές και μετά την έκπτωση των φόρων και λοιπών τελών που εισπράττονται βάσει του ποσού των ασφαλίστρων ή του συνολικού μεγέθους του ποσού αυτού..
10.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: Οι αποδοχές του Προέδρου, ο αριθμός των συνεδριάσεων της Επιτροπής ανταγωνισμού και το ύψος της κατά συνεδρίαση αποζημίωσης που χορηγείται στα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού και στους αναπληρωτές τους, στον εκτελούνται χρέη εισηγητή και στον επικουρούνται αυτόν εισηγητή ή εισηγητές της υπόθεσης, στο γραμματέα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς και στους αναπληρωτές αυτών, καθορίζονται κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης. Τα μέλη της Επιτροπής και οι αναπληρωτές τους που διαμένουν εκτός του Νομού Αττικής λαμβάνουν έξοδο κίνησης, που καθορίζονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο..
11.  
  Στην παράγραφο 12 του άρθρου 8 του ν.703/1977, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Τα τμήματα της Επιτροπής Ανταγωνισμού συνεδριάζουν νόμιμα, εφόσον μετέχουν στη συνεδρίαση ο Προεδρεύων ή ο αναπληρωτής του δύο τουλάχιστον μέλη και ο Γραμματέας, αποφασίζουν δε με την πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προεδρεύοντος..
12.  
  Η περίπτωση γ του άρθρου θα του ν.703/1977. όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: Ύ) εκπροσωπεί την Επιτροπή Ανταγωνισμού στις Επιτροπές και Ομάδες, συνεδριάσεις και Συνόδους στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟ.Σ.Α.) και άλλων διεθνών οργανισμών, δυνάμενος να εξουσιοδοτεί προς τούτο τον αναπληρωτή του ή μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού ή το Διευθυντή ή υπάλληλο της Γραμματείας..
13.  
  Στο όρθρο 8γ του ν. 703/1977, όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 2 και 3, ως εξής: 2. Τον Πρόεδρο απόντα, κωλυόμενο ή ελλείποντα αναπληρώνει ο νόμιμος αναπληρωτής του.
14.  
  Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 86 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: Ή αύξηση του αριθμού των θέσεων μέχρι το ήμισυ αυτών γίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Οικονομικών και Ανάπτυξης. ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
15.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 82 του ν.703/1977, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 3. Η πλήρωση των θέσεων γίνεται κατά τις κείμενες διατάξεις και ύστερα από δημόσια ανακοίνωση για υποβολή υποψηφιοτήτων, με διορισμό ή μετάταξη ή απόσπαση από μόνιμους ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλων φορέων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 2527/1997. Οι μετατάξεις ή αποσπάσεις, μέχρι τη σύσταση του υπηρεσιακού συμβουλίου της Γραμματείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, γίνονται κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για τις μετατάξεις ή αποσπάσεις, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, μετά γνώμη της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Για τη μετάταξη ή απόσπαση δεν απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της υπηρεσίας από την οποία μετατάσσεται ή αποσπάται ο υπάλληλος. Για την άρση της απόσπασης απαιτείται γνώμη του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού καλύπτονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου. Η πλήρωση των θέσεων αυτών γίνεται με πρόσληψη, μετάταξη ή απόσπαση κατά τις κείμενες διατάξεις. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη δημόσια ανακοίνωση και την υποβολή υποψηφιοτήτων..
16.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 8δ του ν 703/1997, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 5. Το υπηρεσιακό συμβούλιο των υπαλλήλων της Γραμματείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου της από δύο (2) μέλη της Επιτροπής που εκλέγονται από την Ολομέλεια, από το Διευθυντή της Γραμματείας και από δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό τουλάχιστον Γ. Κατ εξαίρεση, εάν δεν υπηρετούν υπάλληλοι με τον παραπάνω οριζόμενο βαθμό, για να εκλεγούν ως εκπρόσωποι αυτών, επιτρέπεται, με υπόδειξη τους, η εκπροσώπηση τους κατά την πρώτη συγκρότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου από υπαλλήλους άλλων Υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ. που υπηρετούν με απόσπαση στην υπηρεσία αυτή. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες για τα υπηρεσιακά συμβούλια διατάξεις..
17.  
  Στο άρθρο 8δ του ν. 703/1977, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: 6. Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου είναι αρμόδιες για:.
 1. Τη συλλογή και παροχή πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη, διάρθρωση και τις τάσεις της εγχώριας κατανάλωσης, την οργάνωση και δομή της αγοράς προϊόντων και κλάδων, καθώς και τις συνθήκες ανταγωνισμού κάθε κλάδου
 2. Την κατάρτιση πινάκων διακλαδικών κοστολογικών σχέσεων και δεικτών
 3. Την παρακολούθηση και ανάλυση της ασκούμενης εμπορικής πολιτικής και διατύπωση προτάσεων στο πλαίσιο της γενικότερης οικονομικής πολιτικής, όπως αυτή διατυπώνεται από την Κυβέρνηση
 4. Την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των δημόσιων ή κοινής ωφέλειας επιχειρήσεων
 5. Την παρακολούθηση του βαθμού συγκέντρωσης των επιχειρήσεων κατά κλάδο οικονομικής αρμοδιότητας ή την ύπαρξη τυχόν εναρμονισμένων πρακτικών
 6. Την υποβοήθηση του έργου της επιτροπής ανταγωνισμού
 7. Την παρακολούθηση της εκτέλεσης των αποφάσεων της επιτροπής και των σχετικών υπουργικών και δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται επ αυτών
 8. Την παραπομπή των ποινικών παραβάσεων της νομοθεσίας ανταγωνισμού στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.
 9. Μe απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετική με την εφαρμογή της παραγράφου αυτής και της συνεργασίας των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου με την Επιτροπή Ανταγωνισμού και τη γραμματεία της. 18 Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
 10. 2.
 11. Με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 1 παράγραφος 3 και με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, τα πάσης φύσεως δικαστήρια δικαιούνται να κρίνουν παρεμπιπτόντως το κύρος των κατά το όρθρο 1 παράγραφος 1 συμφωνιών και αποφάσεων, καθώς και την ύπαρξη απαγορευμένης εναρμονισμένης πρακτικής ή καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης ή σχέσης οικονομικής εξάρτησης.
19.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής: Στο έγγραφο πρέπει να αναφέρονται οι διατάξεις του νόμου, οι οποίες θεμελιώνουν το αίτημα, η προθεσμία που τάσσεται για την παροχή των πληροφοριών. η οποία δεν μπορεί να είναι βραχύτερη των πέντε (6) ημερών για τις πληροφορίες που αφορούν υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων ή αποφάσεις βάσει του άρθρου 4 ε παρ. 3 του παρόντος νόμου, των δέκα 00) ημερών γιο τις πληροφορίες που αφορούν υποθέσεις συγκεντρώσεων και ίων είκοσι 120). ημερών γιο τις λοιπές περιπτώσεις. καθώς και οι κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την υποχρέωση παροχής πληροφοριών..
20.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 703/1977. όπως ισχύει, προστίθεται εδάφια ως εξής: Η κατά το άρθρο 9 παράγραφος 4 αίτηση αυτού που έχει υποβάλλει καταγγελία για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων πρέπει με την ποινή του απαράδεκτου, να συνοδεύεται από γραμμάτιο καταβολής στο αρμόδιο δημόσιο ταμείο παράβολου εκατό χιλιάδων (f00.000) δραχμών..
21.  
  Στο άρθρο 34 του ν. 703/1977. όπως ισχύει, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: Η επίδοση των υπόλοιπων εγγράφων μπορεί να γίνεται με συστημένη επιστολή..
22.  
  Στο όρθρο ΊΟ προστίθεται φράση ως εξής: καθώς και το άρθρο 11 του ν. 1542/1985 !ΦΕΚ 72 Α/26.4.1985)..
Άρθρο 10 "1 Οι διατάζεις του άρθρου 9 του ν. 2323/1995 Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις εφαρμόζονται αναλογικά και στις εμπορικές επιχειρήσεις."
1.  
  Στο άρθρο 4 του π.δ. 102/1990 (ΦΕΚ 47 Α) συνιστώνται δύο (2) επιπλέον θέσεις ειδικών επιστημόνων σε θέματα Διεθνών Σχέσεων ή Διεθνούς Ευρωπαϊκού Δικαίου ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και γενικώς σε θέματα, που έχουν σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση..
2.  
  Η διάταξη του άρθρου 15 του ν. 802/1978, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του ν. 1989/1991 (ΦΕΚ 192 Α), αντικαθίσταται ως εξής: α) Επιτρέπεται η πώληση εμπορευμάτων με μειωμένες τιμές μόνο δύο φορές το χρόνο λόγω τέλους εποχής (τακτικές εκπτώσεις) κατά τις περιόδους Ιανουαρίου -Φεβρουαρίου και Ιουλίου - Αυγούστου. Ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης των περιόδων των τακτικών εκπτώσεων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης για όλη την Επικράτεια, ύστερο οπό πρόταση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), αφού συνεκτιμηθούν και οι προτάσεις των επαγγελματικών οργανώσεων που δεν είναι μέλη των εμπορικών συλλόγων.
 1. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται το περιεχόμενο και το είδη των προσφορών που μπορεί να κάνει κάθε εμπορική επιχείρηση, η διάρκεια κατ’ οι τυχόν χρονικοί περιορισμοί ισχύος αυτών, η διαδικασία γνωστοποίησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια
 2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζεται το ύφος των προστίμων που επιβάλλονται για παραβάσεις των διατάξεων για τις εκπτώσεις και τις προσφορές. το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% των ακαθάριστων ετήσιων εσόδων του παραβάτη, το όργανο που τα επιβάλλει και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια Τα χρηματικά πρόσημα εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)..
3.  
 1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2323/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
 2. Κατά της απόφασης του νομαρχιακού συμβουλίου επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της σε ημερήσια εφημερίδα ή ύστερα από πάροδο διμήνου από την υποβολή της αίτησης, εφόσον δεν εκδόθηκε απόφαση Κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας επιτρέπεται άσκηση αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου. β Μετά την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 2323/1995 προστίθεται παρ. 4 που έχει ως εξής 4.
 3. Εφόσον έχουν εξαντληθεί το τετραγωνικά μέτρα από την υπεραγορά που έχει ιδρυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, για την ίδρυση δεύτερης και επόμενων υπεραγορών λιανικού εμπορίου από την ίδια επιχείρηση ή από επιχειρήσεις ελεγχόμενες από αυτήν στον ίδιο Ο.Τ.Α, απαιτείται η άδεια της παραγράφου 1 που παρέχεται υπό τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας του πρώτου καταστήματος, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιφάνειας του νέου καταστήματος. Η υφιστάμενη παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου αναριθμείται σε 5.
 4. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται ειδικά θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των υπεραγορών λιανικού εμπορίου και των πολυκαταστημάτων
4.  
  Σε περιπτώσεις μετασχηματισμού επιχειρήσεων τροφίμων οι άδειες ή εγκρίσεις που αποτελούν προϋπόθεση λειτουργίας τους και έχουν χορηγηθεί από οποιοδήποτε υπηρεσία του δημόσιου τομέα ισχύουν μετά το μετασχηματισμό, εφόσον η νέα επιχείρηση δραστηριοποιείται στο ίδιο αντικείμενο, για το οποίο χορηγήθηκε η άδεια
5.  
 1. Η περίπτωση Γ της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν.δ. 400/1970. όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής. Γ. Το ακίνητα πλήρους κυριότητας ή συγκυριότητας που χωρεί αυτούσια διανομή, εφόσον βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως με πληθυσμό άνω των 15.000 κατοίκων και είναι ελεύθερα παντός βάρους..
 2. Οι καταστάσεις σχηματισμού των τεχνικών αποθεμάτων και των περιουσιακών στοιχείων που απαρτίζουν την ασφαλιστική τοποθέτηση υποβάλλονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης μέχρι την 30η Ιουνίου κάθε έτους
 3. α. Το ακίνητα γίνονται δεκτά στο ύφος της αντικειμενικής τους αξίας.
 4. Για κάθε ακίνητο υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση τοπογράφου μηχανικού, εφόσον αυτό είναι οικόπεδο, ή πολιτικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού εφόσον υπάρχει κτίσμα στην οποία εμφανίζεται η παρούσα κατάσταση του ακινήτου..
 5. Η παράγραφος 12 του όρθρου 8 του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10 Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. αντικαθίσταται ως εξής:
 6. 12.
 7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών.
 8. Ανάπτυξης, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια, που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου..
 9. Η ασφαλιστική τοποθέτηση που διαμορφώνεται οριστικά μέχρι την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους μετά τον έλεγχο της εποπτεύουσας αρχής, διατηρείται υποχρεωτικά μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου της ασφαλιστικής τοποθέτησης του επόμενου χρόνου εκτός και αν συμφωνά με τις καταστάσεις σχηματισμού των τεχνικών αποθεμάτων και της ασφαλιστικής τοποθέτησης ίου επόμενου έτους η ασφαλιστική τοποθέτηση διαμορφώνεται σε μεγαλύτερο ύψος οπότε και n αύξησή της πρέπει να συντελείται κατά τα προβλεπόμενα στα εδάφια β και γ της παραγράφου αυτής..
 10. Με την ίδια δικαστική απόφαση ορίζεται και η αμοιβή του εκκαθαριστή..
 11. Η παράγραφος 5 του άρθρου 17α του ν. 400/1970. όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής Για τον υπολογισμό της υπεράξιας ίων ακινήτων και χρεογράφων, η οποία μπορεί να αποτελέσει στοιχείο περιθωρίου φερεγγυότητας, ως τρέχουσα αξία λαμβάνεται υπόψη για μεν τα ακίνητα η αντικειμενική τους αξία για δε τα χρεόγραφα αυτή που προκύπτει σύμφωνα με τις αξίες που αναφέρονται στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων..
 12. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 156ΘΊ985, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:
 13. Σε περίπτωση θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας συντονιστή ασφαλιστικής επιχείρησης, η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει στα πρόσωπα που ο συντονιστής όρισε ειδικά ως δικαιούχους ή, ανάλογα με τη συμφωνία, στον ίδιο ή αν δεν όρισε δικαιούχους για την περίπτωση θανάτου, στους μέχρι και τέταρτου βαθμού συγγένειας κληρονόμους του για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, την προμήθεια που δικαιούνταν και. αναλογούσε στην παραγωγή των ασφαλιστικών συμβούλων που συντόνιζε, εφόσον γι αυτό tο διάστημα η παραγωγή εξακολουθεί να παραμένει στην ασφαλιστική επιχείρηση..
 14. Τα εδάφια α και γ της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του κ.ν. 489/1976 αντικαθίστανται ως εξής:
 15. α) Αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας με πράξη ιης Αστυνομικής Αρχής για ένα (!) χρόνο Σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος από όχημα χωρίς το παραπάνω ειδικά σήμα, οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας αναιρούνται για δυο (2) χρόνια και επί υποτροπής για τρία (3) χρόνια.
 16. Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας μετά την παρέλευση των ανωτέρω περιόδων απαιτείται η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο του σχετικού σήματος ασφάλισης.
 17. Στο άρθρο 10 του κν. 489/1976 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
 18. 5.
 19. Η συζήτηση της κύριας αγωγής κατά ασφαλιστικής εταιρίας, του κατά το άρθρο 19 του παρόντος νόμου Επικουρικού Κεφαλαίου ή άλλου υπόχρεου για απώλεια εισοδήματος λόγω ατυχήματος που προκλήθηκε από αυτοκίνητο κηρύσσεται απαράδεκτη, αν δεν προσαχθεί βεβαίωση περί προηγούμενης κοινοποίησης αντιγράφου της αγωγής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία του ενάγοντος..
 20. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 του κ.ν, 469/ 1976. όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
 21. Από την ημερομηνία της απόφασης με την οποία κηρύσσεται η πτώχευση ασφαλιστικής εταιρείας ή ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της, οι τόκοι του ασφαλίστρου λόγω θανάτωσης, σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών από αυτοκινητιστικά ατυχήματα δεν μπορεί να υπερβαίνουν το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου ετησίας διάρκειας. Η ισχύς της προηγούμενης περίπτωσης υπό στοιχείο α της παρούσας παραγράφου ανατρέχει στον χρόνο έναρξης ισχύος του π.δ. 252/1996. ii.
 22. Αμοιβές που έχουν καταβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος στους εκκαθαριστές ασφαλιστικών επιχειρήσεων, των οποίων η άδεια έχει ανακληθεί. θεωρούνται ότι νομίμως καταβλήθηκαν. iii Ακίνητα που μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχουν γίνει δεκτά σε ασφαλιστική τοποθέτηση κατόπιν προηγούμενης εκτίμησης αυτών από επιτροπή ίου άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920 δύνανται να παραμείνουν σε ασφαλιστική τοποθέτηση στο 75% της αποδοθείσας αξίας.
  • Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου (υπό ii) της παρούσας περίπτωσης εφαρμόζονται και για τον υπολογισμό της υπεραξίας ακινήτων που αποτελεί στοιχείο του περιθωρίου φερεγγυότητας κατά ποσοστό όμως 85% της εκτιμηθείσας αξίας. ν. Ακίνητα προς ασφαλιστική τοποθέτηση για τα οποία υπογράφηκε απόφαση συγκρότησης επιτροπής εκτίμησης αυτών μέχρι και την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου. νί.
  • Η διάταξη της υπό στοιχείο η περίπτωσης καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς δίκες για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση. νii.
  • Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του κ.ν. 489/1976 εφαρμόζονται αναλογικά και στα αυτοκινούμενα - μηχανήματα έργων, που κυκλοφορούν ανασφάλιστα.
6.  
 1. Στο άρθρο 4 του ν. 2061/1992 προστίθεται παράγραφος που έχει ως εξής:
 2. Ποσοστό έως 8% επί των ετήσιων εσόδων από τις συνδρομές των μελών των Επιμελητηρίων, πλην των μελών των βιομηχανικών τμημάτων, διατίθεται για την ενίσχυοη της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών.
 3. Εμπόρων Ελλάδος, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, ως και των Ομοσπονδιών και Σωματείων των μελών τους. αναλόγως με την αριθμητική τους δύναμη.
 4. Ο τρόπος κατανομής του ποσού αυτού, τα αποδεικτικά στοιχεία για τη δύναμη των δικαιούχων και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης μετά γνώμη του Δ.Σ. της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και της Ε.Σ.Ε.Ε.
 5. Με την ίδια απόφαση κατανέμεται μέρος από το ίδιο ποσοστό κατ στους Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων και Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος με βάση τη συναλλαγματική εισροή του συνόλου των μελών ενός εκάστου τούτων κατά την τελευταία τριετία..
 6. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ίδιου νόμου τροποποιείται ως εξής:
 7. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από πρόταση της Κ.Ε.Ε. καθορίζεται το ποσοστό επί των συνδρομών των Επιμελητηρίων, το οποίο καταβάλλεται από αυτά προς την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Από τον πόρο της αυτόν η Κ.Ε.Ε. υποχρεούται να επιχορηγεί τα αναγνωρισμένα Ελληνικό Επιμελητήρια της αλλοδαπής- Το ύφος της επιχορήγησης καθορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης..
 8. Στο τέλος του άρθρου 1 του ν. 2081/1992 Ρύθμιση ίου θεσμού των Επιμελητηρίων κ.λπ.. προστίθεται παράγραφος 7, η οποία έχει ως εξής:
 9. 7, Αν στην περιφέρεια του νομού στην οποία εκτείνεται η τοπική αρμοδιότητα Επιμελητηρίου λειτουργούν περισσότερα Πρωτοδικεία, ιδρύεται και λειτουργεί παράρτημα του Επιμελητηρίου στην έδρα καθενός από τα Πρωτοδικεία που λειτουργούν εκτός της έδρας του νομού.
 10. Η τοπική αρμοδιότητα των παραρτημάτων αυτών ταυτίζεται με την τοπική αρμοδιότητα των αντίστοιχων Πρωτοδικείων.
7.  
  Η παρ. 10 του άρθρου 3 του ν 2081/1992 καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής: Ή Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων μπορεί να ιδρύει γραφεία στο εξωτερικό που στελεχώνονται με ειδικό επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό, η μισθοδοσία των οποίων βαρύνει τον προϋπολογισμό της. Ειδικά το βοηθητικό προσωπικό θα προσλαμβάνεται επί τόπου, θα έχουν δε ελληνική ή αλλοδαπή ιθαγένεια ελληνικής όμως καταγωγής. 8 Η παρ.1 του όρθρου 4 του π.δ. 81/1997 (ΦΕΚ 69 ν) αντικαθίσταται ως εξής:.
8.  
  Οι αποκλειστικές προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 25 του ν. 1929/1991 και παρατάθηκαν μέχρι 31.12.1995 παρατείνονται εκ νέου μέχρι 31.12.1999..
9.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 1712/1987. όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του ν. 2081/1992, καταργείται.
10.  
  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για κάθε όρο σύμβασης που δεν αποτέλεσε αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης. Θεωρείται ότι ο όρος δεν αποτέλεσε αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης. όταν ο καταναλωτής δεν μπόρεσε να επηρεάσει το περιεχόμενο του. Το γεγονός ότι για ορισμένο στοιχεία κάποιου όρου ή για έναν μεμονωμένο όρο υπήρξε ατομική διαπραγμάτευση 5εν αποκλείει την εφαρμογή του παρόντος άρθρου στο υπόλοιπο της σύμβασης, εάν από το σύνολο των περιστάσεων προκύπτει ότι πρόκειται για σύμβαση προσχώρησης. Το βάρος απόδειξης ότι υπήρξε ατομική διαπραγμάτευση φέρει ο προμηθευτής.
 1. Η παρ. 3 του άρθρου 36 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:</a>
 2. 3.
 3. Οι ελεγκτές αμείβονται πάντοτε από την εταιρία.
 4. Το ποσό της αμοιβής τους ορίζεται με την απόφαση της γενικής συνέλευσης που τους διορίζει.
 5. Ποσοστό της αμοιβής των ελεγκτών παρακρατείται και αποδίδεται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.).
 6. Το ελάχιστο όριο της αμοιβής των ελεγκτών, καθώς και το ποσοστό της παρακράτησης και η διαδικασία -απόδοσης του στον Ο.Ε.Ε. καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
 7. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών καθορίζεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 18 του ν. 2231/1994 (ΦΕΚ 139 Α)..
 8. Η παρ. 5 του άρθρου 4 του κ.ν. 2190/ 1920 Περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει, που προστέθηκε με το άρθρο 26 του ν. 2339/1995 (ΦΕΚ 204 Α) καταργείται.
 9. Στο άρθρο 13 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. προστίθεται παράγραφος 9 ως έξης:
 10. 9.
 11. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών στον Πρόεδρο, τα μέλη του Δ.Σ. το Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλο το προσωπικό της εταιρείας με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών κατά τους όρους της αποφάσεως αυτής, περίληψη της οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του όρθρου 7β. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει ιδίως να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να εκδοθούν, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφιστάμενων μετοχών, αν οι εργαζόμενοι ασκήσουν το δικαίωμα (οptiοn) αγοράς μετοχών, την τιμή διαθέσεως αυτών, καθώς κατ’ τους όρους διαθέσεως των μετοχών στους εργαζομένους.
 12. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με απόφασή του εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος αγοράς μετοχών και κατά το μήνα Δεκέμβριο κάθε χρόνου εκδίδει μετοχές στους εργαζόμενους που άσκησαν το δκαίωμά τους, αυξάνοντας το κεφάλαιο της εταιρείας αντιστοίχως και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11.
 13. Οι αυξήσεις αυτές του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού και δεν εφαρμόζεται επ αυτών η παράγραφος 5 του άρθρου αυτού..
 14. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 28 του κ.ν. 2190/1920 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
 15. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα..
 16. Όπου στον κ.ν 2190/1920. όπως ισχύει, γίνεται αναφορά σε Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες νοούνται οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες.
 17. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδοντα στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.
 18. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963. αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια..
 19. Η παρ. 3 του όρθρου 29 του κ.ν. 2190/ 1920 αντικαθίσταται ως εξής:
 20. 3.
 21. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 1 και 2) ή επιβαλλόμενη οπό διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου. σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
 22. Τα δυο τελευταία εδάφια της περίπτωσης γ της-παρ. 1 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920 Περί ανωνύμων εταιρειών, όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2339/1995 (ΦΕΚ 204 Α), αντικαθίστανται ως εξής και αριθμούνται ως περίπτωση ε:.
 23. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 5 του άρθρου 43(3 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 2339/1995 (ΦΕΚ 204 Α1), αντικαθίστανται ως εξής και αριθμούνται ως περίπτωση Υ:.
11.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των εμπορικών εκθέσεων και των εκθεσιακών κέντρων στο εσωτερικό της χώρας, καθώς και οι διοικητικές κυρώσεις και τα πρόστιμα σε περίπτωση παραβίασης των όρων και προϋποθέσεων αυτών. Το ύψος των διοικητικών προστίμων εξειδικεύεται ανάλογα με το είδος της παράβασης και μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ πεντακοσίων (500) και τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. Επίσης, δύνανται να προβλέπονται οι περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας της έκθεσης και οριστικής ή προσωρινής ανάκλησης της άδειας καταλληλότητας εκθεσιακού χώρου. Με την ίδια απόφαση τίθενται προδιαγραφές, οι οποίες, πέραν του ειδικού κτιριοδομικού κανονισμού, περιλαμβάνουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις των συνθηκών πρόσβασης και τον ελάχιστο αριθμό θέσεων στάθμευσης κατ’ αντιστοιχία προς την επιφάνεια των εκθεσιακών χώρων και καθορίζεται μεταβατική περίοδος, όχι μεγαλύτερη των τριών ετών, για τη συμμόρφωση των υφιστάμενων εκθεσιακών κέντρων στις παραπάνω προϋποθέσεις. Με όμοια απόφαση υπαίθριες ή στεγασμένες εκθέσεις εμβαδού μικρότερου των 1.000 τ.μ. μπορούν να εξαιρούνται από την εφαρμογή μέρους των παραπάνω ρυθμίσεων.
Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των εκθέσεων στο εσωτερικό της χώρας
12.  
  Συμπληρώνεται ο πίνακας της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. Β4/1984 (ΦΕΚ 33 Α) με την προσθήκη των δραστηριοτήτων: Α) Τροφοδοσία με τρόφιμα (κέτερινγκ) Κ.Α. ΕΣΥΕ 555.2 και Β) Αποθήκες - Ψυγεία ΚΑ ΕΣΥΕ 631.2, ως ακολούθως: Α/Α Κ/Α ΕΣΥΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 91 555.2 Τροφοδοσία με τρόφιμα 92 631,2 Αποθήκες με ψυγεία Οι παραπάνω δραστηριότητες επιτρέπεται να ιδρύονται:.
 1. σε περιοχές Γενικής Κατοικίας (Κ.Γ.) με την προϋπόθεση ότι η συνολική επιφάνεια των χώρων αποθήκευσης δεν υπερβαίνει τα 1500 τ.μ.,.
 2. σε περιοχές επαγγελματικής εγκατάστασης (Ε.Μ.) και (Ε.Ο-) σε ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ - ΒΕΠΕ, καθώς και σε εκτός σχεδίου περιοχές του π.δ. 707/1979 χωρίς περιορισμό στην κινητήρια ισχύ και τη συνολική επιφάνεια των χώρων αποθήκευσης.
13.  
  Τα ιδιωτικό σχολεία γενικής, τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, τα κάθε είδους φροντιστήρια και οι ιδιωτικοί βρεφονηπιακοί παιδικοί σταθμοί, τα Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών μπορούν να αυξήσουν τα δίδακτρα τους για το σχολικό έτος 1999 - 2000 μέχρι ποσοστό 2.5% στα εισπραχθέντα δίδακτρα του προηγούμενου σχολικού έτους 1998 - 1999. Στην έννοια του παραπάνω όρου δίδακτρα περιλαμβάνονται και τα πάσης Φύσεως ποσό που εισπράττονται για παροχή πρόσθετων υπηρεσιών που συνδέονται με την εκπαιδευτική υπηρεσία, όπως τροφεία, έξοδα μεταφοράς, δαπάνες για εκμάθηση ξένων γλωσσών, μουσικής. χορού ή για φροντιστηριακά μαθήματα κ.λπ. Πληρωμές που τυχόν έχουν γίνει για το σχολικό έτος 1999-2000 με την προοπτική αύξησης θεωρούνται ότι έχουν δοθεί έναντι των ετήσιων διδάκτρων που προκύπτουν από τις ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου. Τα επιπλέον εισπραχθέντα ποσά επιστρέφοντα. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές ανά μαθητή για τον οποίο εισπράττονται τα δίδακτρα αυτά. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων. Η διαδικασία και οι ειδικότεροι όροι είσπραξης του προστίμου ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Ανάπτυξης.
14.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2648/1988 έχουν ανάλογη εφαρμογή και στις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και των γενικών γραμματειών που ανήκουν σε αυτό, καθώς και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από αυτό. Οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής του μέτρου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
15.  
  Η παράγραφος 8 του άρθρου 7 του ν. 2323/1995 αντικαθίσταται ως εξής:.
16.  
  Στην παράγραφο 6 του όρθρου 7 του ν. 2702/1999 προτάσσεται η εξής φράση: στην παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 669/1977 προστίθεται εδάφιο ως εξής:.
17.  
  Η περίπτωση δ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2601/1998 αντικαθίσταται ως εξής: δ) Στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής των επιχειρηματιών σχεδίων της υποπερίπτωσης (χν) της περίπτωσης (α), της υποπερίπτωσης (ν) της περίπτωσης (ε) και της υποπερίπτωσης (xii) της περίπτωσης (ζ), της παρ. 1 του άρθρου 3, ύψους μέχρι 1 δισ. δρχ. ή ύψους από 1 δισ. δρχ. μέχρι 3 δια. δρχ., εφόσον η ίδια συμμετοχή δεν προέρχεται από κεφάλαια εξωτερικού ή προέρχονται και από κεφάλαια εξωτερικού σε ποσοστό μικρότερο του 50%. Οι αιτήσεις αυτές υποβάλλονται μετά από σχετική πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος, η οποία γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, που εκδίδεται τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τον καθοριζόμενο στην ίδια απόφαση χρόνο υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής και λαμβάνει ευρεία δημοσιότητα στον οικονομικό και πολιτικό τύπο εθνικής, περιφερειακής και νομαρχιακής κυκλοφορίας. Επίσης, στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης υποβάλλονται κατά τους όρους του προηγούμενου εδαφίου οι αιτήσεις υπαγωγής των επενδύσεων των υποπεριπτώσεων (xνii). (xνi). (xx) και (xxi) της περίπτωσης (α), καθώς καi των επενδύσεων της περίπτωσης (στ) της παρ. 1 του άρθρου 3, ύψους μέχρι 1 δισ. δρχ. ή ύψους από 1 δια δρχ. μέχρι 3 δισ. δρχ., εφόσον η (δια συμμετοχή δεν προέρχεται από κεφάλαια εξωτερικού ή προέρχεται και από κεφάλαια εξωτερικού, αλλά σε ποσοστό μικρότερο του 50%..
18.  
  Η περίπτωση β΄ της παρ. 8 του άρθρου Β του ν. 2601/1998 αντικαθίσταται ως εξής: β) Οι διαδικασίες εξέτασης και υπαγωγής των επενδύσεων των υποπεριπτώσεων (xνίί), (xνiii), (xx) και (xxi) της περίπτωσης (α), καθώς και των επενδύσεων της περίπτωσης (στ) της παρ. Ι του άρθρου 3 από την αρμόδια υπηρεσία και γνωμοδοτική επιτροπή ολοκληρώνονται το αργότερο εντός πέντε (5) μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, οi δe αποφάσεις υπαγωγής εκδίδονται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ως άνω ημερομηνία εντός των οποίων δημοσιεύεται και η περίληψη της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως..
19.  
  Η παράγραφος 9 περίπτωση α του άρθρου 8 του ν, 2601/1998 αντικαθίσταται ως εξής: 9. α) Οι διαδικασίες εξέτασης και υπαγωγής των επιχειρηματικών σχεδίων της υποπερίπτωσης (χν) της περίπτωσης (ο), της υποπερίπτωσης (ν) της περίπτωσης (ε) και της υποπερίπτωσης (xii) της περίπτωσης (ζ), της παρ. 1 του άρθρου 3, από την αρμόδια υπηρεσία και γνωμοδοτική επιτροπή ολοκληρώνονται τσ αργότερο εντός πέντε (5) μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, οι δε αποφάσεις υπαγωγής εκδίδονται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ως άνω ημερομηνία, εντός των οποίων δημοσιεύονται και οι περιλήψεις τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως..
20.  
  Στην παρ. 3 του άρθρου 37 του π.δ. 406/1998 (ΦΕΚ 286 Α) απαλείφεται η φράση κατά ΤC μέτρο που οι θέσεις αυτές κρίνονται αναγκαίες για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών της εταιρείας.
21.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2323/1995 αντικαθίσταται ως εξής: Στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης δεν ισχύουν οι παραπάνω περιορισμοί..
22.  
  Το Νομαρχιακό Συμβούλιο της οικείας Νομαρχιακή; Αυτοδιοίκησης με απόφαση του μπορεί να χορηγεί άδεια σε πλωτά μέσα που κινούνται στις φυσικές κα; τεχνητές λίμνες, καθώς και στους πλωτούς ποταμούς για την άσκηση μόνο τουριστικής ξενάγησης. Η ανωτέρω απόφαση θα λαμβάνεται μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιος Επιτροπής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που θα συγκροτείται ye απόφαση του νομάρχη, τα μέλη της οποίας θα έχουν ως κατωτέρω:.
 1. το νομάρχη, ως πρόεδρο
 2. εκπροσώπους των Υπουργείων Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Εμπορικής Ναυπλίας, Ανάπτυξης και τον εκπρόσωπο του Ε.Ο.Τ., ως μέλη.
 3. χρέη γραμματέα Θα εκτελεί υπάλληλος της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
23.  
  Στο τέλος της δεύτερης παραγράφου του δευτέρου άρθρου του ν. 2386/1996 Κύρωση της από 6.12.1995 συμβάσεως πωλήσεως μεταξύ της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ, της εταιρείας ΒΙΟΜΑΓΝ. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑ! ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ως εκ τρίτου συμβαλλομένου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 50 Α) προστίθεται το εξής εδάφιο: Με την ίδια διαδικασία η διάρκεια των ως άνω αδειών μπορεί να παραταθεί για δύο ακόμη έτη.
24.  
 1. Στην παρ. 5 του άρθρου 2 του ν 2251/1994 για την Προστασία των καταναλωτών (ΦΕΚ 191 Α) προστίθεται εδάφιο που έχει ως ακολούθως:
 2. Ειδικά. όταν ελέγχεται το περιεχόμενο του γενικού όρου συναλλαγών στο πλαίσιο των διαδικασιών της παρ. 9 του άρθρου 10 (συλλογική δικαστική προστασία) και της παρ. 3 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου προτιμάται η δυσμενέστερη για τον καταναλωτή ερμηνευτική εκδοχή. εφόσον αυτή οδηγεί σε απαγόρευση διατύπωσης και χρήσης του σχετικού όρου..
 3. Η παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 4. 6.
 5. Γενικοί όροι συναλλαγών που έχουν ως αποτέλεσμα τη διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων σε βάρος του καταναλωτή απαγορεύονται και είναι άκυροι.
 6. Ο καταχρηστικός χαρακτήρας γενικού όρου ενσωματωμένου σε σύμβαση κρίνεται αφού ληφθούν υπόψη η φύση των αγαθών ή υπηρεσιών που αφορά η σύμβαση, ο σκοπός της. το σύνολο των ειδικών συνθηκών κατά τη σύναψη της και όλες οι υπόλοιπες ρήτρες της σύμβασης ή άλλης σύμβασης από την οποία αυτή εξαρτάται..
 7. Η φράση Καταχρηστικοί είναι ιδίως οι όροι που στην αρχή της παρ. 7 του όρθρου 2 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 8. Σε κάθε περίπτωση καταχρηστικοί είναι ιδίως οι όρο; που:.
 9. Η παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 10. 9 Οι διατάζεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση όταν η σύμβαση μεταξύ προμηθευτή και καταναλωτή συνδέεται στενά με την Ελλάδα ή άλλη χώρα του Ε.Ο.Χ., ανεξάρτητα από τη συμβατική επιλογή δικαίου χώρας εκτός Ε.Ο.Χ..
 11. Στο άρθρο 2 του ν 2251/1994 προστίθεται παράγραφος 10. που έχει ως ακολούθως:.
Άρθρο 11 "Εμπορία πετρελαιοειδών προϊόντων Το άρθρο 11 του ν. 1571/1935. όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τους νόμους 1762, 1-988 και 2008/ 1992 και αντικαταστάθηκε στη συνέχεια με την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:"
1.  
  Οι τιμές των πετρελαιοειδών προϊόντων που διατίθενται στην εσωτερική αγορά διαμορφώνονται σε όλη την επικράτεια της χώρας ελεύθερα από τους ασκούντες την εμπορία των προϊόντων αυτών. Για λόγους προστασίας του ανταγωνισμού τα διυλιστήρια υποχρεούνται να γνωστοποιούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι ex factοry τιμές των πετρελαιοειδών προϊόντων Για τους ίδιους λόγους οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών υποχρεούνται να γνωστοποιούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης τις πραγματικές (συμπεριλαμβανομένων τυχόν εκπτώσεων ή άλλων διακανονισμών) τιμές στις οποίες διαθέτουν τα πετρελαιοειδή προϊόντα στους πρατηριούχους ανά περιοχή. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή των δύο προηγούμενων εδαφίων και ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα τεχνικού, λεπτομερειακού ή τοπικού χαρακτήρα.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης είναι δυνατόν για την αντιμετώπιση δυσμενών επιπτώσεων που μπορεί να προκληθούν στην οικονομία της χώρας λόγω ίων υψηλών διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου και των πετρελαιοειδών προϊόντων ή εξαιτίας της αδικαιολόγητης κατά τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού και κατά τις ειδικές συνθήκες της διεθνούς και εσωτερικής αγοράς πετρελαιοειδών διαμόρφωσης των τιμών των πετρελαιοειδών προϊόντων, να επιβληθούν γενικά ή τοπικά ανώτατες τιμές πώλησης στον καταναλωτή (Α.Τ.Κ) για όλα ή ορισμένα από τα πετρελαιοειδή προϊόντα. Η ισχύς της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου διαρκεί όσο αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες της αγοράς και πάντως για διάστημα έως δύο (2) μηνών κάθε φορά. Μετά την πάροδο του διμήνου ο Υπουργός Ανάπτυξης επανεξετάζει τις συνθήκες και αποφασίζει για το εάν είναι αναγκαία η διατήρηση σε ισχύ της απόφασης με την οποία επιβλήθηκαν οι ανώτατες τιμές πώλησης.
3.  
  Για τον καθορισμό των ανώτατων τιμών πώλησης της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες της διεθνούς και εσωτερικής αγοράς και ιδίως: i) η μεσοσταθμική λιανική τιμή πώλησης των προϊόντων αυτών στο πρατήρια του λεκανοπεδίου Αττικής ή και σε άλλες περιοχές της χώρας όπου αναπτύσσεται ικανοποιητικά ο ανταγωνισμός, ii) τα περιθώρια κέρδους των διυλιστηρίων, των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών και των πρατηριούχων, iii) το διαφορικό κόστος μεταφοράς στις διάφορες περιοχές της χώρας κα: το τυχόν πρόσθετο κόστος τροφοδοσίας ορισμένων περιοχών στις οποίες επικροτούν για γεωγραφικούς ή συγκοινωνιακούς λόγους ειδικές συνθήκες, iν) η φορολογική επιβάρυνση των πετρελαιοειδών προϊόντων. ν) τυχόν άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές στη διεθνή ή την εσωτερική αγορά.
4.  
  Με την απόφαση για τον καθορισμό ανώτατης τιμής καταναλωτή καθορίζονται ειδικότερα: ί) η ex factοry τιμή των πετρελαιοειδών προϊόντων και τα στοιχεία επί τη βάσει των οποίων αυτή διαμορφώνεται από τα εγχώριο διυλιστήρια. Σε περίπτωση εισαγωγής πετρελαιοειδών προϊόντων σε τιμή μικρότερη από την ex factοry, τότε ως τιμή βάσης λαμβάνεται η τιμή εισαγωγής. ii) τα ανώτατα περιθώρια κέρδους των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών και των πρατηριούχων, κι) διαφορικό κόστος μεταφοράς στις διάφορες περιοχές της χώρος και το τυχόν πρόσφατο κόστος τροφοδοσίας περιοχών στις οποίες ισχύουν ειδικές γεωγραφικές ή συγκοινωνιακές συνθήκες. Με ειδικότερες αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδονται όταν μεταβάλλεται η ex factοry τιμή ή άλλοι συντελεστές όπως η φορολογική επικύρωση, υπολογίζονται αριθμητικά οι παραπάνω παράγοντες ανά περιοχή ή ομάδα περιοχών και καθορίζεται η ανώτατη λιανική τιμή για κάθε προϊόν ανώτατη τιμή καταναλωτή).
5.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης είναι δυνατός ο καθορισμός ελάχιστης τιμής καταναλωτή προκειμένου να αντιμετωπισθούν ενέργειες ή συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού
6.  
  Στους παραβάτες του άρθρου αυτού και των υπουργικών αποφάσεων, που εκδίδονται σύμφωνα με τις παρεχόμενες από αυτό εξουσιοδοτήσεις, επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης οι ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:
 1. Στα διυλιστήρια και τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών πρόστιμο από δέκα έως εκατό εκατομμύρια δραχμές ανάλογα με το μέγεθος της παράβασης, τον κύκλο εργασιών της παραβάτριας επιχείρησης, τις συνθήκες υπό τις οποίες τελέστηκε η παράβαση, το προσδοκώμενο από την παράβαση όφελος, τη γενικότερη συμπεριφορά της παραβάτριας επιχείρησης στην αγορά πετρελαιοειδών προϊόντων και στο σεβασμό των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού.
 2. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπής το πρόστιμο μπορεί να τριπλασιαστεί.
 3. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατά την παρούσα διάταξη εισπράττονται κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε. με τίτλο τη σχετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
 4. Με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο λεπτομέρεια σχετικά με τη βεβαίωση και είσπραξη των προστίμων.
 5. Στους πρατηριούχους πετρελαιοειδών προϊόντων. με βάση τα κριτήρια και τις διαδικασίες του προηγούμενου εδαφίου, επιβάλλονται πρόστιμα από ένα έως δέκα εκατομμύρια δραχμές, τα οποία σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπής μπορούν να διπλασιασθούν.
 6. Στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών και τους πρατηριούχους μπορεί να επιβληθεί προσωρινή και σε περίπτωση υποτροπής οριστική ανάκληση της άδειας με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του εδαφίου α και εφόσον κριθεί με ειδική αιτιολογία ότι η επιβολή προστίμου δεν αρκεί. 7 Πέραν των διοικητικών κυρώσεων και ανεξάρτητο από αυτές, σι παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου αυτής και των αποφάσεων που εκδίδονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από αυτήν εξουσιοδοτήσεις τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών !3ϊ μηνών και με χρηματική ποινή..
Άρθρο 61 "Τα ποσά του προηγούμενου άρθρου δεν οφείλονται στις εξής περιπτώσεις: α. Αν ο μισθωτής αποχωρήσει οικειοθελώς οπό το μίσθιο. β. Στις μισθώσεις των περιπτώσεων β, γ, δ, και στ της παρ. 1 του όρθρου 1 του παρόντος, εφόσον δεν ασκούνται στο μίσθιο εμπορ [...]"
1.  
  Το πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του π.δ. 774/1980 Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίων κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων κ.λπ. *(ΦΕΚ 189 Α), όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 2145/1993 (ΦΕΚ 88 Α), αντικαθίσταται ως ακολούθως: Για τις προμήθειες αγαθών του άρθρου 1 του ν. 228671995 (ΦΕΚ 19 Α), η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) δραχμών, καθώς και για την εκτέλεση έργων από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τις δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμούς, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000000) δραχμών, διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας της οικείας συμβάσεως, πριν από τη σύναψη της, από κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει και στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, όταν το προϋπολογιζόμενο οικονομικό αντικείμενο του υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) δραχμών. Εάν δεν διενεργηθεί ο έλεγχος, η σύμβαση που συνάπτεται είναι άκυρη. Το κλιμάκιο συγκροτείται από έναν Σύμβουλο και δύο Παρέδρους. Για το σκοπό αυτόν υποβάλλεται σε αυτό από τον αρμόδιο Υπουργό ή φορέα ο φάκελος με όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία καθώς και το σχέδιο της οικείας συμβάσεως. Αν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός, η σύμβαση δεν συνάπτεται. Ο αρμόδιος Υπουργός ή φορέας μπορεί να ζητά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και για επί μέρους φάσεις της σχετικής διαδικασίας που προηγούνται της σύναψης της οικείος συμβάσεως. Ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ολοκληρώνεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη διαβίβαση σε αυτό του σχετικού φακέλου. Αν εντός δέκα (10) ημερών από την παρέλευση του χρόνου αυτού δεν επανέλθει ο φάκελος στον αρμόδιο Φορέα. Μπορεί να συναφθεί η αντίστοιχη σύμβαση χωρίς την εν λόγω προϋπόθεση..
2.  
  Η Ε.Π.Π.Π. συγκροτείται οπό:. Στη σύνθεση της Επιτροπής μετέχει και ένας εκπρόσωπος από κάθε κόμμα που αναγνωρίζεται κατά τον Κανονισμό της Βουλής, καθώς και ένας τουλάχιστον Σύμβουλος του Συμβουλίου της Επικρατείας ή Αρεοπαγίτης ή Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του. Τα κόμματα ορίζουν τους εκπροσώπους τους. με τους αναπληρωτές τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που θα κοινοποιηθεί σε αυτά σχετικό έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που τα κόμματα δεν ορίσουν εκπροσώπους μέσο στην προθεσμία αυτήν, οι αντίστοιχες θέσεις καλύπτονται από Συμβούλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου υποδεικνυόμενους από τον Πρόεδρο του.
 1. το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από το Γενικό Διευθυντή Κρατικών Προμηθειών
 2. Στο άρθρο 6 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α) προστίθεται παράγραφος 6, η οποία έχει ως ακολούθως:
 3. 6.
 4. Η Ε.Π.Π.Π. εισηγείται στον αρμόδιο για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης προμήθειας Υπουργό ή στον εποπτεύοντα το φορέα που συνάπτει και εκτελεί τη σύμβαση προμήθειας Υπουργό τη διενέργεια δειγματοληπτικών και άλλων ελέγχων παραλαβής με συγκεκριμένο αντικείμενο ως προς την ποσότητα και τα χαρακτηριστικά των προμηθευθέντων αγαθών, έλεγχο αποθεμάτων ή έρευνα άλλων θεμάτων που σχετίζονται με τις προμήθειες.
 5. ένα (1) Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών αναπληρούμενο από Τμηματάρχη βαθμού Α
 6. τρεις (3) Διευθυντές του Υπουργείου Ανάπτυξης. που υπηρετούν αντίστοιχα στις Γενικές Γραμματείες Εμπορίου, Βιομηχανίας και Έρευνας και Τεχνολογίας. αναπληρούμενους από Τμηματάρχες βαθμού Α, που υπηρετούν στις αντίστοιχες Γενικές Γραμματείες.
 7. ένα (1) Διευθυντή της Τράπεζας της Ελλάδος αναπληρούμενο από το νόμιμο αναπληρωτή του
 8. έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κόμμα που αναγνωρίζεται κατά τον Κανονισμό της Βουλής
 9. από έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) και της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (ΕΝ.Α.Ε.),.
 10. έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.),.
 11. έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.). t) έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.),.
 12. έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.),.
 13. από έναν (1) εκπρόσωπο των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αθηνών.
 14. Πειραιώς και Θεσσαλονίκης,.
 15. έναν (Ι) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και.
 16. έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιος Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.ΕΓΕ.Σ) Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται, με ισάριθμους αναπληρωτές, από τους αρμόδιους φορείς.
 17. Ως εισηγητής χωρίς ψήφο στην Επιτροπή συμμετέχει ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Τμήματος του Υπουργείου Ανάπτυξης, επικουρούμενος στο έργο του από τον υπάλληλο που ασχολείται με το θέμα.
 18. Παράλληλα μπορεί να ορίζονται κατά περίπτωση από τον Πρόεδρο, ως εισηγητές, εκπρόσωποι του φορέα που αφορά το συζητούμενο θέμα.
 19. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον από τη φύση του προς συζήτηση θέματος απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις, αναθέτει την εισήγηση του συγκεκριμένου θέματος και σε τρίτο που δεν έχει σχέση με τους φορείς που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή.
 20. Γραμματείς ορίζονται δύο υπάλληλοι του Υπουργείου Ανάπτυξης..
3.  
  Η επιλογή των προμηθειών που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Επιτροπής του παρόντος άρθρου γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, που εκδίδεται υστέρα από γνώμη της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμμαησμού Προμηθειών (Ε.Π.Π.Π.). 1. Για τις προμήθειες αγαθών σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας των φορέων του δημόσιου τομέα του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, αρμόδια είναι η Επιτροπή που συνιστάται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, συμφωνά με το εδάφιο γ της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 1558/19Β5 (ΦΕΚ 137 Α΄).
4.  
  Η Επιτροπή αποφασίζει για το είδος της διαδικασίας που θα τηρηθεί, για το φορέα διενέργειας των διαδικασιών της προμήθειας και για την κατακύρωση, ανάθεση ή ματαίωση της προμήθειας. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ορίζονται τα σχετικά με την υποβολή στη Γενική Διεύθυνση των Κρατικών Προμηθειών, από οποιονδήποτε φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ανεξάρτητα από την υπαγωγή του ή μη στις διατάξεις του ν. 2286/1995). πριν από την έκδοση διακήρυξης προμήθειας οποιουδήποτε αγαθού, στοιχείων και βεβαιώσεων από τις οποίες να προκύπτει ότι οι προδιαγραφές που τίθενται διασφαλίζουν τη λειτουργία του υγιούς ανταγωνισμού. Ειδικότερα από τα παραπάνω πρέπει να προκύπτει ότι οι προδιαγραφές είναι σαφείς, ότι δεν αφορούν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερης μεθόδου επεξεργασίας, που έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ορισμένες επιχειρήσεις ή προϊόντα. Οι εισηγητές συμμετέχουν στην Επιτροπή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι περιπτώσεις προμηθειών για τις οποίες απαιτείται ειδική αιτιολόγηση, ιδίως όταν ο ορισμός ειδικών τεχνικών προδιαγραφών, κατά παρέκκλιση των παραπάνω αναφερόμενων προϋποθέσεων, σχετίζεται με τη φύση του υπό προμήθεια προϊόντος, καθώς και όταν ο αριθμός των προμηθευτών που διεθνώς μπορούν να ανταποκριθούν στις προδιαγραφές που ορίζονται είναι μικρός. Τέλος με την (δια απόφαση ορίζονται σι συνέπειες της μη υποβολής όλων των παραπάνω στοιχείων..
5.  
  Στα μέλη της Επιτροπής, με εξαίρεση Υπουργούς και Γενικούς Γραμματείς, χορηγείται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης
 1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 6 του ν.2286/ 1995 (ΦΕΚ 19 Α) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 2. 1.
 3. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης συνιστάται Επιτροπή Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών (Ε.Π.Π.Π). με γραμματεία προς εξυπηρέτηση της.
 4. Το μέλη της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
 5. Με απόφαση του Ίδιου Υπουργού εγκρίνεται ο κανονισμός λειτουργίας της.
 6. Οι αρμοδιότητες της Ε.Π.Π.Π. συνίστανται σε παροχή γνώμης σε κάθε θέμα που αναφέρεται ή προκύπτει από τις διατάξεις του παρόντος -νόμου.
6.  
  Επιτροπές που έχουν συσταθεί πριν από την έκδοση του παρόντος και έχουν επιληφθεί συγκεκριμένων προμηθειών εξακολουθούν να ασκούν το έργα τους μέχρι την ολοκλήρωση του
 1. Στο τέλος του άρθρου 5 του ν. 301/1976 (ΦΕΚ 91 Α) προστίθεται περίπτωση ί, που έχει ως εξής:
 2. Ί. Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων:
 3. Στο τεύχος αυτό καταχωρούνται όλες οι προκηρύξεις διαγωνισμών προμηθειών του δημόσιου τομέα του άρθρου 1 του ν. 228671995 (ΦΕΚ 19 Α) και διαγωνισμών δημοσίων έργων του άρθρου 2 του ν. 1418/1984 {ΦΕΚ 23 Α), όπως ισχύει..
 4. Από τη δημοσίευση του παρόντος και εφεξής δημοσιεύεται υποχρεωτικά, με μέριμνα του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό, περίληψη των ουσιωδών στοιχείων της προκήρυξης των διαγωνισμών των προμηθειών του δημόσιου τομέα του άρθρου 1 του ν. 2286/ 1995 (ΦΕΚ 19 Α) και των διαγωνισμών δημόσιων έργων του άρθρου 2 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α), όπως ισχύει, στο Τεύχος Λιακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
 5. Το τεύχος αυτό εκδίδεται τακτικώς εβδομαδιαίως.
 6. Στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 και στο εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266 Α) Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ Π.Δ.), οι λέξεις από την ημερομηνία δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο* αντικαθίστανται με τις λέξεις από την ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον ελληνικό τύπο.
 7. Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία δημοσίευση.
 8. Η πρώτη πρόταση της παραγράφου 5 του όρθρου 4 του π.δ. 609/1985 Κατασκευή δημοσίων έργων αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 9. Περίληψη της διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας δημοσιεύεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες..
7.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού..
 1. Στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α! προστίθενται περιπτώσεις ιη, ιθ και κ ως εξής:
 2. ιη) Οι Πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι, οι εντεταλμένοι σύμβουλοι και γενικοί διευθυντές των αναφερόμενων στις περιπτώσεις ε και στ της παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 280 Α) νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, ανεξάρτητο οπό το αν υπάγονται ή όχι στις διατάξεις του ν. 2286/1995.
 3. Οι Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών, καθώς και οι κατέχοντες αντίστοιχες θέσεις στο Δημόσιο, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της προηγούμενης περίπτωσης ιη της παρούσας παραγράφου, εφόσον κατά το νόμο ή τον οργανισμό του οικείου Υπουργείου ή του νομικού προσώπου έχουν αρμοδιότητες σχετικές με την ανάθεση κρατικών προμηθειών
 4. Τα μέλη των Επιτροπών που συμμετέχουν στις διαδικασίες των κρατικών προμηθειών..
 5. Όσοι ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες προσώπων, στα οποία επιβάλλεται η υποχρέωση υποβολής δήλωσης για πρώτη φορά με τον παρόντα νόμο. υποβάλλουν τη σχετική δήλωση τους μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού ή από την ανάληψη καθηκόντων στις. κατά την προηγούμενη περίπτωση υπό στοιχείο α, θέσεις.
 6. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι Γενικοί Γραμματείς Περιφέρειας, οι Νομάρχες, οι Δήμαρχοι και τα ανώτατα μονομελή όργανο διοίκησης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου της υπό στοιχείο ιη περιπτώσεως της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν.2429/1996, όπως τροποποιήθηκε με την προηγούμενη περίπτωση υπό στοιχείο α της παρούσας παραγράφου, διαβιβάζουν το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους στον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατάλογο των προσώπων που υποχρεούνται να υποβάλουν για έλεγχο δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης.
 7. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος ο κατάλογος αυτός διαβιβάζεται εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση ταυ παρόντος νόμου.
 8. Για το λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 24 και των όρθρων 25 έως και 29 του ν. 2429/1996.
 9. Β. α) Η περίπτωση ι της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν. 2286/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
 10. Ί. Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης, εκτός αυτών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 11. Στις συγκροτούμενες από τους παραπάνω οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης πενταμελείς Επιτροπές του άρθρου 38 του π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266 Α), αντί του εκπροσώπου της εποπτεύουσας δημόσιας αρχής μπορεί να συμμετέχει υπάλληλος με οποιαδήποτε σχέση εργασίας του φορέα που διενεργεί την προμήθεια ή άλλου φορέα του Δημοσίου. Ρ) Στο άρθρο 1 του ν.2286. 1995 (ΦΕΚ 19 Α> προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
 12. 7.
 13. Στην αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας υπάγεται η ανάδειξη προμηθευτών σε πετρελαιοειδή για τις ανάγκες του Δημοσίου, δυναμένου να αναθέτει στους επί μέρους φορείς την εκτέλεση των προμηθειών αυτών.
 14. Η διενέργεια των διαγωνισμών αυτών θα γίνεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του ν. 2503/1997..
16.  
  Τα άρθρα 60 και 61 του π.δ. 34/1995, όπως ίσχυαν πριν από την τροποποίηση τους με τον παρόντα νόμο. εξακολουθούν να εφαρμόζονται στις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δίκες.
17.  
  Το άρθρο 62 του π.δ. 34/1995 καταργείται.
18.  
  Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 67 του π.δ. 34/1995 προστίθεται νέα παράγραφος 4 και αναριθμείται η υφιστάμενη παράγραφος 4 σε 5, ως εξής: 4. Όπου στο παρόν αναφέρεται οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης νοούνται και οι δυο βαθμοί τοπικής αυτοδιοίκησης..
19.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 17 του άρθρου 41 του ν. 2648/1998, μισθώσεις ακινήτων με εκμισθωτή το Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή Ο.Τ.Α. ή την Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου, που υπάγονται στο π.δ. 34/1995 και έληξαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 παράγραφοι 10 και 12 αυτού ή που λήγουν οποτεδήποτε, μπορούν να παρατείνονται μέχρι δώδεκα 02) χρόνια από τη λήξη τους με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Δημοσίου ή του Ν.Π.Δ.Δ. ή των Ο.Τ.Α. ή της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου και με απευθείας σύναψη σύμβασης παράτασης της μίσθωσης με τον εγκατεστημένο στο μίσθιο μισθωτή Το ετήσιο μίσθωμα στις παραπάνω παρατάσεις δεν μπορεί να συμφωνηθεί κατώτερο από το 10% της εκάστοτε ισχύουσας αντικειμενικής αξίας του μισθίου ή της αγοραίας αξίας, στις περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα αυτά. Σε κάθε περίπτωση το μηνιαίο μίσθωμα δεν μπορεί να είναι κατώτερο οπό το καταβαλλόμενο.
20.  
 1. Η παρ. 1 του άρθρου 647 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας τροποποιείται ως εξής:
 2. 1.
 3. Κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 648 έως 661 δικάζονται όλες οι κύριες ή παρεπόμενες διαφορές από μίσθωση κάθε είδους πράγματος ή άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου ή από επίμορτη αγροληψία..
 4. 0 τίτλος του αντίστοιχου κεφαλαίου μετονομάζεται από Διαφορές απόδοσης ή παράδοσης μισθίου σε Μισθωτικές διαφορές
21.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, μπορεί να γίνει νέο κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων για τις εμπορικές μισθώσεις και των μεταγενέστερων διατάξεων που άμεσα ή έμμεσα τροποποιούν ή συμπληρώνουν αυτές. Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται η μεταβολή της σειράς των άρθρων, παραγράφων και εδαφίων, η διαγραφή, σύμπτυξη ή προσθήκη νέων άρθρων, καθώς και οποιοδήποτε αναγκαία φραστική μεταβολή χωρίς αλλοίωση της έννοιας του ισχύοντος κειμένου.
22.  
 1. Οι μισθώσεις των χειμερινών και θερινών κινηματογράφων και θεάτρων, που έχουν παραταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2496/ 1997 παρατείνονται από τότε που έληξαν μέχρι την 31.12.2000.
 2. Κατά της εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων που εκδόθηκαν λόγω λήξης της μίσθωσης χειμερινών και θερινών κινηματογράφων και θεάτρων χωρεί ανακοπή λόγω της εκ του νόμου παράτασης αυτών των μισθώσεων.
 3. Με την άσκηση της ανακοπής χορηγείται από το δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου αναστολή εκτέλεσης.
 4. Άρθρο β Κρατικές προμήθειες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. (Ο.Α.Ε.)
Άρθρο 12
1.  
  Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. (Ο.Α.Ε.). η οποία συστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1385/1953 ίΦΕΚ 107 Α), λύνεται και τίθεται υπό εκκαθάριση από τη δημοσίευση της αποφάσεως της επόμενης παραγράφου.
2.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται εκκαθαρίστρια, τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή θυγατρική επιχείρηση τέτοιας τράπεζας. Με όμοια απόφαση καθορίζεται και η αμοιβή της εκκαθαρίστριας και ανατίθεται σε ορκωτούς ελεγκτές η διενέργεια τακτικού ελέγχου, κατά τις διατάξεις του κ.ν. 2190/Ί920. για τον ισολογισμό ενάρξεως και πέρατος της εκκαθάρισης. Η αμοιβή της εκκαθαρίστριας και των ελεγκτών βαρύνει τον Ο.Α.Ε.
Άρθρο 13 "ί. Η εκκαθαρίστρια υποχρεούται, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της κατά το άρθρο 1 παρ. 2 απόφασης διορισμού της, να δημοσιεύσει σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και μία οικονομική εφημερίδα των Αθηνών που πληρούν τις προϋποθέσεις τ [...]"
2.  
  Οι παραπάνω δανειστές υποχρεούνται εντός προθεσμίας ενός (Ι) μηνός από τη δημοσίευση της πρόσκλησης της προηγούμενης παραγράφου να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους. Η αναγγελία πρέπει να είναι πλήρης και ακριβής και να περιέχει τουλάχιστον το ποσό της απαιτήσεως, το χρόνο που κατέστη ή θα καταστεί ληξιπρόθεσμη, το χρόνο γενέσεως, τη γενεσιουργό αιτία της απαιτήσεως και το τυχόν προνόμιο. Εφόσον δεν έγινε εμπρόθεσμη αναγγελία, η σχετική απαίτηση αποσβέννυται.
3.  
  Απαιτήσεις οι οποίες αναγγέλθηκαν κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο παραγράφονται σε ένα (1) έτος από την αναγγελία τους, εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί νωρίτερα η παραγραφή τους. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αναγγελία δεν διακόπτει ούτε αναστέλλει την παραγραφή που έχει αρχίσει να τρέχει. Το άρθρο 443 Α.Κ. δεν εφαρμόζεται για τις απαιτήσεις που παραγράφηκαν κατά την παρούσα διάταξη.
Άρθρο 14
1.  
  Η εκκαθαρίστρια υποχρεούται με την ανάληψη των καθηκόντων της και το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης διορισμού της, να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύει ελεγμένο σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και σε μία οικονομική κατά τα οριζόμενα στην περ. β της παρ. 5 του όρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920. Αντίγραφο του δημοσιευμένου ισολογισμού υποβάλλεται στην κατά το όρθρο 16 παρ. 1 αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και στο Υπουργείο Οικονομικών. Την Ίδια υποχρέωση έχει η εκκαθαρίστρια και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Η σύνταξη ενδιάμεσων ισολογισμών δεν απαιτείται.
2.  
  Η εκκαθαρίστρια υποχρεούται να περατώσει τις εκκρεμείς εταιρικές υποθέσεις, να εκποιήσει τις μετοχές και τα κινητά, να εισπράξει τις απαιτήσεις και να εξοφλήσει τα χρέη της εταιρείας μέχρι του ύψους που επιτρέπει το ενεργητικό του Ο.Α.Ε.
3.  
  Το άρθρο 49 του κ.ν. 2190/1920 εφαρμόζεται και για την εκκαθάριση του Ο.Α.Ε. εφόσον στις διατάξεις του παρόντος δεν προβλέπεται διαφορετικά.
4.  
  Ο χρόνος της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί τους δεκαοκτώ (18) μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης διορισμού του εκκαθαριστή. Η παραπάνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί, μία φορά μόνο και μέχρι έξι <6) μήνες, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών. 5 Εφόσον η εκκαθάριση δεν ολοκληρωθεί εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος, θεωρείται ότι έχει περατωθεί, παύει αυτοδικαίως η εξουσία της εκκαθαρίστριας και εφαρμόζεται το όρθρο 15 του παρόντος όσον αφορά την τύχη της εταιρικής περιουσίας. 6 Παρά τη λήξη της θητείας της η εκκαθαρίστρια υποχρεούται, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη λήξη της κατά την παράγραφο 4 του παρόντος προθεσμίας, να συντάξει και να δημοσιεύσει ελεγμένο τον ισολογισμό πέρατος της εκκαθάρισης, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος, και να διεκπεραιώσει τις διαδικασίες καταγραφής και παράδοσης της μεταβιβαζόμενης κατά το άρθρο 15 περιουσίας.
7.  
  Η εκκαθαρίστρια μπορεί να προβαίνει σε πληρωμές από τα διαθέσιμα του Ο.Α.Ε. για τη σύνταξη και δημοσίευση του ισολογισμού, την εξόφληση των αμοιβών των ελεγκτών και γενικά την ικανοποίηση υποχρεώσεων πάσης φύσεως του Ο.Α.Ε.
Άρθρο 15 "Τύχη περιουσίας του Ο.Α.Ε. μετά το πέρας της εκκαθάρισης"
1.  
  Μετά το πέρας της εκκαθάρισης κατά την παρ. 2 του προηγούμενου άρθρου, όλα τα στοιχεία του ενεργητικού του Ο.Α.Ε., περιλαμβανομένων των κάθε φύσης δικαιωμάτων και αξιώσεων, ανεξάρτητα αν περιλαμβάνονται στον ισολογισμό ή στα βιβλία του, μεταβιβάζονται, από την παραπάνω ημερομηνία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διαδικασία στο Δημόσιο Εγγυήσεις και ασφάλειες υπέρ των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων, καθώς και Τυχόν βάρη επί των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων, διατηρούνται.
2.  
  Εκκρεμείς δίκες με διάδικο τον Ο.Α.Ε. συνεχίζονται στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου, ως ειδικού διαδόχου του Ο.Α.Ε. χωρίς άλλη διατύπωση, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται δήλωση περί επαναλήψεως τους. 3 Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του Ο.Α.Ε. προς το Δημόσιο και κάθε άλλη πράξη που συνδέεται με αυτή απαλλάσσονται από κάθε Φάρο, εισφορά ή τέλος, περιλαμβανομένου του τέλους χαρτοσήμου, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.
4.  
  Το Δημόσιο ευθύνεται για τις υποχρεώσεις του Ο.Α.Ε. μέχρι του ύψους του προϊόντος της εκκαθάρισης το οποίο εισέπραξε ως μέτοχος του Ο.Α.Ε. και μέχρι της αξίας των μεταβιβαζόμενων στοιχείων κατά την παρ. 1 του παρόντος, ως ειδικός διάδοχος του Ο.Α.Ε. Το άρθρο 479 Α.Κ. δεν εφαρμόζεται. Δεν θίγονται οπό την παρούσα διάταξη υποχρεώσεις του Δημοσίου, οι οποίες έχουν αναληφθεί από παροχή εγγυήσεων για οφειλές του Ο.Α.Ε. ή των θυγατρικών του εταιρειών προς τους δανειστές τους.
5.  
  Οι δανειστές του Ο.Α.Ε., οι οποίοι δεν ικανοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης του, μπορούν να ικανοποιηθούν με εκτέλεση κατά του Δημοσίου ως ειδικού διαδόχου του Ο.Α.Ε., η οποία μπορεί να έχει ως αντικείμενο την επιβολή κατάσχεσης αποκλειστικώς επί των περιουσιακών στοιχείων του Ο.Α.Ε. που μεταβιβάσθηκαν στο Δημόσιο. Σε περίπτωση κατά την οποία τα περιουσιακά στοιχείο που μεταβιβάσθηκαν έχουν στο μεταξύ εκποιηθεί, το Δημόσιο ευθύνεται μέχρι του καθαρού ποσού που εισέπραξε από την εκποίηση τους.
6.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης ρυθμίζεται ο τρόπος και η διαδικασία παραδόσεως από την εκκαθαρίστρια προς την αρμόδια υπηρεσία της παρ. 2 του άρθρου 16 των κάθε φύσης στοιχείων και παραστατικών, το περιεχόμενο των σχετικών πρωτοκόλλων και περαιτέρω ο τρόπος διαχείρισης και η διαδικασία εκποίησης των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων, η τήρηση ειδικού βιβλίου καταγραφής του προϊόντος ρευστοποίησης, η τήρηση κατάστασης δανειστών του Ο.Α.Ε. που αναγγέλθηκαν, με πληροφορίες γιο την ολική ή μερική ικανοποίηση τους, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του Ο.Α.Ε. στο Δημόσιο και τη διαχείριση τους. την αναγγελία των δανειστών του Ο.Α.Ε. και την ικανοποίηση τους.
Άρθρο 16
1.  
  Αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση της εκκαθάρισης του Ο.Α.Ε. κατά τα άρθρα 12 έως 14 είναι υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
2.  
  Μετά το πέρας της εκκαθάρισης και τη μεταβίβαση της τυχόν περιουσίας του Ο.Α.Ε. στο Δημόσιο κατά το άρθρο 15. αρμόδια υπηρεσία για τη διαχείριση της περιουσίας που μεταβιβάζεται στο Δημόσιο, την παρακολούθηση των εκκρεμοτήτων και ειδικότερα τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, την ικανοποίηση υποχρεώσεων, την παρακολούθηση των εκκρεμών δικών και γενικά την παρακολούθηση και χειρισμό όλων των εκκρεμών υποθέσεων του Δημοσίου ως ειδικού διαδόχου του Ο.Α.Ε , είναι η Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών είναι δυνατόν να ανατίθενται τα καθήκοντα αυτά στο σύνολο τους ή εν μέρει σε άλλη υπηρεσία του ίδιου Υπουργείου.
Άρθρο 17
1.  
  Ο Ο.Α.Ε., ως εκκαθαριστής των υπό εκκαθάριση ανωνύμων εταιρειών, των οποίων το καθεστώς διέπεται από το άρθρα 9 και 10 του ν. 1386/1983. υποχρεούται να ολοκληρώσει τη διαδικασία εκκαθάρισης και να δημοσιεύσει ισολογισμό κλεισίματος της εκκαθάρισης εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών, οπό την οριστικοποίηση του πίνακα κατάταξης πιστωτών ή, σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν στοιχεία ενεργητικού, εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης περί διορισμού εκκαθαριστή του Ο.Α.Ε., κατά το άρθρο 12 παρ. 2 του παρόντος νόμου. Η παραπάνω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της προβλεπόμενης από το άρθρο 16 του παρόντος υπηρεσίας, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της εκ καθαρίστριας εταιρείας.
2.  
  Για την καταχώριση, στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, του πέρατος της εκκαθάρισης και τη διαγραφή της εταιρείας δεν απαιτείται πιστοποιητικό της αρμόδιος Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας
Άρθρο 18 "Κυρώσεις"
1.  
  Η εκκαθαρίστρια που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος νόμου αντικαθίσταται αμέσως με απόφαση του αρμόδιου οργάνου για το διορισμό της και υποχρεούται να επιστρέψει οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση έχει εισπράξει μέχρι την ημερομηνία αντικαταστάσεως. Με επιμέλεια της κατά το άρθρο 16 πορ.1 υπηρεσίας, οι αμοιβές ή αποζημιώσεις που έχουν ληφθεί βεβαιώνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
Άρθρο 19
1.  
  Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κάθε φύσης Βεβαιωμένες απαιτήσεις του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου κατά του Ο.Α.Ε., περιλαμβανομένων των προσαυξήσεων και των προστίμων, διαγράφονται. Η διαγραφή τους πραγματοποιείται αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτηση του Ο.Α.Ε.
2.  
  Εντός ενός (1) μηνός από την καταχώριση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών του πέρατος της εκκαθάρισης όλων των εταιρειών του όρθρου 17 παρ. 1 του παρόντος, διαγράφονται οριστικά βεβαιωμένα χρέη τους προς το Δημόσιο και το νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου από φόρους, δασμούς, τέλη και εισφορές πάσης φύσεως, καθώς και προσαυξήσεις και πρόστιμα, τα οποία δεν ικανοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία της εκκαθάρισης, ελλείψει ενεργητικού.
3.  
  Δεν απαιτείται η διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου του Ο.Α.Ε., όπως και όλων των εταιρειών του άρθρου 17 παρ. 1 του παρόντος για την περάτωση της εκκαθαρίσεως τους, Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να θεώρησα τα βιβλία τους για το κλείσιμο και να προβεί στην ακύρωση τους.
4.  
  Το δικαίωμα του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για την επιβολή και είσπραξη μη βεβαιωμένων φόρων, δασμών, τελών, εισφορών και δικαιωμάτων πάσης φύσεως, περιλαμβανομένων προσαυξήσεων και προστίμων κατά του Ο.Α.Ε. και των εταιρειών του άρθρου 17 πσρ.1 του παρόντος νόμου, παραγράφεται.
5.  
  Εφόσον δεν έχει εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος αμετάκλητη δικαστική απόφαση, παραγράφονται και η ποινική δίωξη παύει οριστικά ποινικά αδικήματα των οποίων η αντικειμενική υπόσταση συνίσταται στη μη πληρωμή χρεών προς το Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου από φόρους, δασμούς, τέλη και εισφορές κάθε φύσης, καθώς και προσαυξήσεων και προστίμων, που διαγράφονται ή παραγράφονται κατά το παρόν άρθρο, ή στη μη υποβολή δηλώσεων, περιλαμβανομένων και των αδικημάτων που προβλέπονται και τιμωρούνται από το ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α) όρθρο 25 παράγραφοι 1, 2. 3 και 6, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 nap. 1 του ν. 2523/ 1997 (ΦΕΚ 179 Ά). Οι διατάξεις του άρθρου 115 του ν. 2238/1994. όπως ισχύουν, όπως επίσης και οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις νόμων, που προβλέπουν ατομική και αλληλέγγυο ευθύνη φυσικών προσώπων με νομικά πρόσωπα ή προσωπική κράτηση ή άλλα μέτρα διοικητικού καταναγκασμού ή ποινική ευθύνη για τη μη καταβολή φόρων, τελών, εισφορών, δασμών προς το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών κύριας και επικουρικής ασφάλισης, δεν έχουν εφαρμογή επί προσώπων που διορίσθηκαν ή εκλέχθηκαν στη διοίκηση υπό εκκαθάριση εταιρειών των νόμων 1386/1983, 1892/1990 και 2000/1991 ή ανωνύμων εταιρειών, θυγατρικών του Ο.Α.Ε., ως εκπρόσωποι του και με πρόταση αυτού.
6.  
  Η ανάληψη από το Δημόσιο των κάθε φύσης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς το Ι.Κ.Α. και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 46Α του ν. 1892/1990, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρατείνεται από τότε που έληξε μέχρι 31.12.2000, έχουν δε ανάλογη εφαρμογή και οι υπόλοιπες διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 2127/1993 (ΦΕΚ 48 Α) και της παρ. 18 του άρθρου 14 του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ 5 του άρθρου 53 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α).
Άρθρο 20
1.  
  Ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευση της αποφάσεως διορισμού της εκκαθαρίστριας, οι συμβάσεις εργασίας του κάθε φύσης προσωπικού του Ο.Α.Ε. και των υπό καθεστώς εκκαθάρισης του ν. 1386/1983 εταιρειών, τη διεκπεραίωση της εκκαθάρισης των οποίων έχει αναλάβει ο Ο.Α.Ε με βάση τον 2516/1998 και οι συμβάσεις έμμισθης εντολής θεωρούνται ότι λύθηκαν αυτοδικαίως χωρίς να απαιτείται καταγγελία ή η τήρηση οποιουδήποτε όρου ή προϋποθέσεως. Οι απολυόμενοι δικαιούνται καταβολή της αποζημιώσεως λόγω καταγγελίας της συμβάσεως. Η αποζημίωση που πρέπει να καταβληθεί συμψηφίζεται με ανεξόφλητα και μη εξασφαλισμένα με εμπράγματη ασφάλεια δάνεια που έχουν χορηγηθεί από τον Ο.Α.Ε., τα οποία θεωρούνται ότι καθίστανται ληξιπρόθεσμα κατά το χρόνο καταβολής της αποζημιώσεως.
2.  
  Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε 051 ημερών από τη δημοσίευση της πράξεως διορισμού της εκκαθαρίστριας, οι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου εργαζόμενοι του Ο.Α.Ε., και στις υπό εκκαθάριση εταιρείες του ν. 1385/ 1983 σύμφωνα με την παρ. 1 έχουν δικαίωμα με αίτηση τους. που υποβάλλεται στην εκκαθαρίστρια, να επιλέξουν αντί της αποζημιώσεως λόγω καταγγελίας της συμβάσεως, τη μεταφορά και ένταξη τους στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή σε εποπτευόμενους από αυτό φορείς. Η μεταφορά και ένταξη διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης σε κλάδο ή ειδικότητα της εκπαιδευτικής βαθμίδας που ανήκει ο μεταφερόμενος, με την Ίδια σχέση εργασίας. Οι μεταφορές και εντάξεις μπορεί να γίνονται και σε κλάδο συναφών τυπικών προσόντων της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας, σε κενές θέσεις ή και σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις σε υφιστάμενο συναφή ή και σε προσωρινό κλάδο, που συνιστώνται με την απόφαση της μεταφοράς και ένταξης και καταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου. Οι μεταφερόμενοι συνεχίζουν να υπάγονται ως προς την κύρια και επικουρική ασφάλιση στους φορείς που υπάγονταν πριν τη μεταφορά τους.
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από αίτηση της εκκαθαρίστριας. μπορεί οι παραπάνω να αποσπώνται και χωρίς αίτηση τους στον Ο.Α.Ε. για την υποβοήθηση του έργου της εκκαθάρισης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί επίσης να αποσπώνται για χρονικό διάστημα δυο (2) ετών. που μπορεί να παραταθεί, στην υπηρεσία που προβλέπεται από το άρθρο 16 του παρόντος για την υποβοήθηση του έργου της.
4.  
  Οι μεταφερόμενοι κατατάσσονται σε μισθολογικά κλιμάκια ανάλογα με τα προσόντα τους και το χρόνο προϋπηρεσίας τους στον Ο.Α.Ε. ή τον αναγνωρισμένο από τον Ο.Α.Ε.
5.  
  Οι έμμισθοι δικηγόροι του Ο.Α.Ε. καλούνται από την εκκαθαρίστρια. πριν την καταβολή της προβλεπόμενης από τις κείμενες διατάξεις αποζημιώσεως λόγω καταγγελίας της συμβάσεως έμμισθης εντολής και εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου λύση της συμβάσεως να υποβάλλουν:.
 1. Αναλυτική κατάσταση των εκκρεμών και των τελειωμένων δικαστικών υποθέσεων του Ο.Α.Ε. που χειρίστηκαν κατά το χρονικό διάστημα απασχόλησης τους σε αυτόν, η οποία προσυπογράφεται για την ακρίβεια της από τον Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας του Ο.Α.Ε Στην παραπάνω κατάσταση για τις εκκρεμείς υποθέσεις γίνεται λεπτομερής μνεία του διαδικαστικού σταδίου στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση και η ημερομηνία της επόμενης διαδικαστικής πράξης.
 2. Πλήρεις φακέλους των παραπάνω εκκρεμών και τελειωμένων υποθέσεων με ακριβή αντίγραφα των διαμειφθέντων δικογράφων, εισηγητικών εκθέσεων, δικαστικών αποφάσεων και των εγγράφων αποδείξεως
 3. Ο Προϊστάμενος και οι Αναπληρωτές Προϊστάμενοι. της Νομικής Υπηρεσίας του Ο.Α.Ε. υποχρεούνται νπ υποβάλλουν τα παραπάνω στοιχεία και για τις υποθέσεις των οποίων ο χειρισμός ανατέθηκε σε δικηγόρους που δεν αμοίβονταν με πάγια αντιμισθία από τον Ο.Α.Ε.
 4. Τα παραπάνω στοιχεία ελέγχονται για την πληρότητα τους από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης στην οποία μετέχουν εκπρόσωπος και Ο.Α.Ε. εκπρόσωπο- της κατά το άρθρο 15 παρ. 2 αρμόδιας υπηρεσίας και εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία εκδίδει σχετική πράξη για κάθε έμμισθο δικηγόρο. 6 Σε περίπτωση που τα παραπάνω στοιχεία δεν παραδοθούν εντός της προθεσμίας που έχει ταχθεί ή τα στοιχεία που παραδόθηκαν δεν είναι πλήρη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, θεωρείται ότι η σύμβαση λύθηκε για σπουδαίο λόγο με υπαιτιότητα του δικηγόροι, και δεν οφείλεται αποζημίωση λόγω καταγγελίας.
7.  
  Σε περίπτωση που μετά την καταβολή της αποζημιώσεως διαπιστωθεί από την εκκαθαρίστρια ή την αρμόδια υπηρεσία της παρ. 2 του άρθρου 16, ότι υφίσταται εκκρεμής δικαστική υπόθεση του Ο.Α.Ε. η οποία δεν είχε συμπεριληφθεί στα κατά την παρ. 5 του παρόντος στοιχείου, οι δικηγόροι του Ο.Α.Ε. που είχαν χειρισθεί την υπόθεση, υποχρεούνται να επιστρέψουν στον Ο.Α.Ε. ή στο Δημόσιο κατά περίπτωση την αποζημίωση που έχει καταβληθεί. Η σχετική αξίωση βεβαιώνεται. με επιμέλεια, της εκκαθαρίστριας ή της αρμόδιας υπηρεσίας του άρθρο 13 παρ. 2, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε Τυχόν επιπλέον αποζημίωση του Δημοσίου ως ειδικού διαδόχου του Ο.Α.Ε. για τυχών θετική ή αποθετική ζημία που έχει προξενήσει δεν αποκλείεται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 21 "Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων της τουριστικής νομοθεσίας"
1.  
 1. Μ παρ. 1 Β του άρθρου 5 το ν 2160/199? (ΦΕΚ 118 Α) αντικαθίσταται ως ακολούθως Β. Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα α Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις ή κατοικίες.
 2. Ενοικιαζόμενο δωμάτια σε συγκρότημα μέχρι 10 δωματίων
 3. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματαa>
 4. Εκτός της ως άνω ποινής, οι παραβάτες καταβάλλουν διοικητικό πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000! δραχμών κατ άτομο το οποίο, και εξαίρεση, επιβάλλεται και εισπράττεται από τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, στα διοικητικό όρια του οποίου πραγματοποιείται η παράβαση των διατάξεων της παραγράφου αυτής.
2.  
  α} Καθιερώνεται Ειδικό Σήμα Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα, που χορηγείται σε κάδε μορφής κέντρα εστίασης και αναψυχής. Με το ειδικό αυτό σήμα πιστοποιείται ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση προσφέρει ένα ικανοποιητικό επίπεδο εδεσμάτων ελληνικής κουζίνας σε συνδυασμό με αντίστοιχα ικανοποιητικό επίπεδο συνολικής παροχής υπηρεσιών, που ελέγχεται από τα ειδικό συλλογικό όργανο της περ. γ της παρούσας παραγράφου.
 1. Το Ειδικό Σήμα χορηγείται με απόφαση του Ξ.Ο.Τ. ύστερα από σχετική αίτηση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξες, η οποίο εκδίδεται μετά γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όρο; και οι προϋποθέσεις χορήγησης του Ειδικού Σήματος, η διάρκεια ισχύος του, τα ειδικά συλλογικά όργανα ελέγχου της ποιότητας των εδεσμάτων και της συνολικής προσφοράς των υπηρεσιών, οι διαδικασίες ελέγχου, οι λόγοι και η διαδικασία ανάκλησης της απόφασης χορήγησης του Ειδικού Σήματος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
 3. Στα ειδικά συλλογικό όργανα της παραγράφου αυτής είναι δυνατόν να μετέχουν εκπρόσωποι φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
 4. Με την απόφαση χορήγησης του Ειδικού Σήματος της παρούσας παραγράφου είναι δυνατόν να εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις που ορίζονται με την υπουργική απόφαση της περ. γ, τις οποίες καλείται να τηρήσει η επιχείρηση, προκειμένου να διατηρήσει το Ειδικό Σήμα σε όλη τη διάρκεια ισχύος του, να τίθενται προθεσμίες πλήρωσης των προϋποθέσεων αυτών και να ορίζονται προσθετοί έλεγχοι.
 5. Αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη ΤΟJ Ε.Ο.Τ. γιο αποζημίωση τρίτων από τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος.
3.  
 1. Κάθε επάγγελμα, η άσκηση του οποίου πραγματοποιείται από φυσικό πρόσωπο και δεν προϋποθέτει επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά συνιστά εκμίσθωση εξαρτημένης εργασίας, υπηρεσιών ή έργου προς τουριστική επιχείρηση ή απευθείας προς τουρίστες ημεδαπούς ή αλλοδαπούς, είναι δυνατόν να χαρακτηρίζεται τουριστικό επάγγελμα και να υπάγεται στην εποπτεία του Ε.Ο.Τ.
 2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε Ο.Τ. η οποία εκδίδεται μετά σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν να υπάγονται στα τουριστικά επαγγέλματα και να προσδιορίζονται εννοιολογικά και άλλα είδη τουριστικών επαγγελμάτων, εκτός εκείνων τα οποία ρυθμίζονται ήδη από τις ισχύουσες διατάξεις.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ., ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα προσόντα, τα δικαιολογητικά, οι σχετικές αρμοδιότητες των οργάνων του ΕΟΤ. και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορήγηση άδειας άσκησης των τουριστικών επαγγελμάτων της προηγούμενης παραγράφου και την άσκηση της εποπτείας του Ε.Ο.Τ. σε αυτά.
4.  
  Η διάταξη του εδαφίου β της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως ακολούθως: β. Τουριστικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε κατηγορίας και λειτουργικής μορφής, που λειτουργούν χωρίς το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του παρόντος Ειδικό Σήμα λειτουργίας, λόγω λήξης της ισχύος, ανάκλησης ή σφαίρεσης του χορηγηθέντος σήματος ή λόγω του γεγονότος ότι ουδέποτε έλαβαν Ειδικά Σήμα, είναι δυνατόν να σφραγίζονται, ύστερα από απόφαση του Ε.Ο.Τ., από όργανα αυτού με τη συνδρομή της αστυνομικής αρχής. Όποιος παραβιάζει τις σφραγίδες τιμωρείται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα..
5.  
  Τα τουριστικά καταλύματα που τυχόν λειτουργούν χωρίς Ειδικό Σήμα Ε.Ο.Τ., όλων των λειτουργικών μορφών των παραγράφων 1 και 2 του ν. 2160/1993, με εξαίρεση τα λειτουργούντα σε κορεσμένες περιοχές, της απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας αριθ. 53Β866/ειδ.135/Ε.Ο.Τ./86 (ΦΕΚ 797 Β) δύνανται να λάβουν κατ εξαίρεση Ειδικό Σήμα Ε.Ο.Τ., εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Όσον αφορά στα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και τις προϋποθέσεις και διαδικασίες νομιμοποίησης των καταλυμάτων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 4. 5 και 7 του άρθρου 3 και 3 του άρθρου 6 του ν. 2160/1993 και οι σχετικές εκτελεστικές αυτού πράξεις.
6.  
  Οι επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων με δυναμικότητα άνω των 15 δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων με δυναμικότητα άνω των 20 δωματίων, που λειτουργούν με αντίστοιχο Ειδικά Σήμα Ε.Ο.Τ. κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, κατατάσσονται υποχρεωτικά σε αντίστοιχη, με τις τεχνικές προδιαγραφές τις οποίες πληρούν, λειτουργική μορφή και τάξη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων της παρ. ΙΑ του άρθρου 2 του ν. 216071993. Η παραπάνω κατάταξη πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ., οι οποίες καλούν τους επιχειρηματίες να προσκομίσουν, εντός της προθεσμίας που τάσσεται για το σκοπό αυτόν, αρχιτεκτονικά σχέδια των παραπάνω καταλυμάτων, καθώς και τα λοιπά νόμιμα δικαιολογητικά για τη χορήγηση σήματος κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος. Τυχόν μη τήρηση της προθεσμίας αυτής από τον επιχειρηματία επισύρει ως διοικητική ποινή την οριστική αφαίρεση του Ειδικού Σήματος ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων, η οποία επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ταυ Ε.Ο.Τ. Νέο Ειδικό Σήμα είναι δυνατόν, στην περίπτωση αυτήν, να χορηγηθεί μόνο για λειτουργική μορφή κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος και εφόσον υποβληθούν τα νόμιμο δικαιολογητικά.
7.  
  Τα δεύτερο και τρίτο εδάφια της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α), για την εξασφάλιση ορίου μέσης κατώτερης πληρότητας των ενοικιαζόμενων δωματίων, καταργούνται. 8, Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας προσδιορίζονται οι λειτουργικές μορφές και τάξεις των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που υπάγονται σε χρηματοδοτικά προγράμματα για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού ανεξάρτητα από το φορέα κατάρτισης και εφαρμογής τους.
9.  
 1. Χρέη προς τον Ε.Ο.Τ. από οποιαδήποτε αιτία, βεβαιωμένα στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) ή μη, τα οποία κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ή που καθίστανται και μετά αυτήν ληξιπρόθεσμα και απαιτητά, δύνανται να ρυθμίζονται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ. με την οποία μπορεί να ορίζεται η εξόφληση των χρεών αυτών με καταβολή είτε εφάπαξ είτε τμηματικά σε δόσεις.
 2. Μετά την υποβολή της ως άνω αίτησης του οφειλέτη και μέχρι την εξόφληση του χρέους του κατά τις διατάξεις του παρόντος, αποκλείεται η εφαρμογή, ως προς τη ρύθμιση της ίδιας οφειλής, των διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α), η τυχόν δε αρξάμενη διαδικασία ρύθμισης βάσει των άρθρων αυτών αναστέλλεται μέχρι την αποπληρωμή του χρέους κατά τις διατάξεις του παρόντος.
 3. Ο αριθμός των δόσεων, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν τις 24 μηνιαίες, το ελάχιστο ύψος κάθε δόσεως και οι απαιτούμενες εγγυήσεις για την πληρωμή αυτών, οι εκπτώσεις επί των προσαυξήσεων (τόκων υπερημερίας, ποινικών ρητρών, άλλων επιβαρύνσεων και λοιπών εξόδων), οι εν γένει προϋποθέσεις της ρύθμισης αυτής, οι συνέπειες της για τον οφειλέτη, η σχετική διαδικασία και τα παράβολα που απαιτείται να υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος στον Ε.Ο.Τ. για την ως άνω ρύθμιση, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. β Η παραγραφή των χρεών της παραγράφου t, για τα οποία υποβάλλεται αίτηση της υπαγωγής τους στη ρύθμιση της διάταξης αυτής και εκδίδεται σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ., αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση.
 4. Για το διακανονισμό τμηματικής καταβολής οφειλών προς τον Ε.Ο.Τ. του πάσης φύσεως προσωπικού που υπηρετεί ή υπηρέτησε στον Ε.Ο.Τ. βεβαιωμένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ ) ή μη, και οφείλονται από οποιαδήποτε αιτία από τη σχέση της υπηρεσίας του στον Ε.Ο.Τ., με εξαίρεση τις περιπτώσεις υπεξαίρεσης ή απιστίας σε βάρος του Ε.Ο.Τ., δεν οφείλονται προσαυξήσεις και παράβολα.
 5. Ον διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α), δεν έχουν εφαρμογή στον Ε.Ο.Τ.
Άρθρο 22
1.  
  Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1514/1985, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του ν. 2000/1991. αντικαθίσταται ως εξής: Ως μέλη των Επιτροπών του Ε.Γ.Σ.Ε. διορίζονται, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Καθηγητές Α.Ε.Ι., Διευθυντές Εθνικών Ερευνητικών Κέντρων και των Ινστιτούτων τους. Διευθυντές Ανεξάρτητων Ερευνητικών Ινστιτούτων. Γενικοί Διευθυντές των Κέντρων Τεχνολογικής Έρευνας, Ερευνητές Α΄ βαθμίδας και στελέχη του ευρύτερου παραγωγικού τομέα, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με μακροχρόνια εμπειρία σε ερευνητικές δραστηριότητες.
2.  
  Η διάταξη της περίπτωσης η της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν- 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α) αντικαθίσταται ως εξής: η. Οι αποδοχές των Διευθυντών των Εθνικών Ερευνητικών Κέντρων και των Ινστιτούτων τους, καθώς και των Ανεξάρτητων Ερευνητικών ινστιτούτων είναι οι αποδοχές των Ερευνητών Α Βαθμίδας με όλα τα επιδόματα, τις παροχές και τις αποζημιώσεις, όπως αυτές ορίζονται στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου. Πέραν των αποδοχών αυτών στους Διευθυντές καταβάλλεται και επίδομα θέσεως ευθύνης, ύψους εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών το μήνα..
3.  
  Η παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 1514/1985 αντικαθίσταται ως εξής: 7. Ο Διευθυντής του Κέντρου ορίζεται με πενταετή θητεία. Παρατείνεται μέχρι συμπληρώσεως πενταετίας η θητεία των Διευθυντών των Κέντρων που διανύουν ήδη κατόπιν επιλογής την πρώτη τριετή θητεία..
4.  
  Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 31 του ν 1514/1985 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Οι αρμοδιότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας της Γ.Γ Ε.Τ. προκειμένου για τεχνικά έργα των εποπτευόμενων από αυτήν ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που εκτελούνται εκτός Αττικής είναι δυνατόν να ανατίθενται εν μέρει ή στο σύνολα τους είτε σε υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων είτε σε υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή σε ανώνυμη εταιρεία που ανήκει στο δημόσιο τομέα και δυνατοί να εκτελεί έργα του τομέα αυτού σύμφωνα με το νόμο. με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού..
5.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 του ν. 2231/1994 αντικαθίσταται ως εξής: 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα μέλη του. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου..