ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/2743

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-10-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-10-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-10-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 9 Ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία 1. 1)Απαγορεύεται η εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης με καταβολή ναύλου από ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία. 2)Απαγορεύεται η διαφήμιση, σε οποιαδήποτε χώρα και κατά οποιονδήποτε τρόπο, εκτέλεσης στην Ελλάδα ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης με καταβολή ναύλου από ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία. 2.Πριν από τον απόπλου, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης κάθε ιδιωτικού πλοίου αναψυχής με ελληνική σημαία οφείλει να καταθέτει στη λιμενική αρχή του λιμένα αφετηρίας και κάθε λιμένα προσέγγισης κατάσταση με τα στοιχεία των επιβαινόντων, απλό αντίγραφο της οποίας πρέπει να φέρει μαζί με τα λοιπά έγγραφα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Ως λιμένας αφετηρίας θεωρείται ο ελληνικός λιμένας από τον οποίο αρχίζει το ταξίδι ή ο πρώτος ελληνικός λιμένας στον οποίο προσεγγίζει το ιδιωτικό πλοίο αναψυχής, όταν το ταξίδι αρχίζει στην αλλοδαπή. 3.Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 εφαρμόζεται και για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία, καθώς και για τα σκάφη ή άλλα θαλάσσια μέσα αναψυχής, τα οποία θεωρούνται ταχύπλοα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς λιμένα. 4.Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία, τα οποία ελλιμενίζονται μόνιμα στην Ελλάδα, εφοδιάζονται από την αρμόδια λιμενική αρχή με άδεια παραμονής και κυκλοφορίας. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται ο τύπος της άδειας αυτής, τα στοιχεία που αναγράφονται, ο χρόνος ισχύος της και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 5. 1)Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία εφοδιάζονται με Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.). Το ΔΕ.Κ.Π.Α. χορηγείται από τη λιμενική αρχή του τόπου μόνιμου ελλιμενισμού τους και αν δεν υπάρχει μόνιμος ελλιμενισμός από τη λιμενική αρχή του λιμένα που καταπλέουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το δελτίο αυτό, με ευθύνη του κυβερνήτη, προσκομίζεται για θεώρηση στη λιμενική αρχή κάθε λιμένα, στον οποίο καταπλέει ή από τον οποίο αποπλέει το πλοίο. 2)Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών καθορίζονται ο τύπος του ΔΕ.Κ.Π.Α., τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτό, η ισχύς, η διαδικασία αντικατάστασής του σε περίπτωση απώλειας, το αντίτιμό του, που αποτελεί έσοδο του Ειδικού Λογαριασμού Κεφαλαίου Λιμενικής Αστυνομίας της λιμενική αρχής που το εκδίδει, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. 6.Στο άρθρο 11 του ν. 1940/1991 (ΦΕΚ 40 Α’) προστίθενται παράγραφοι 3, 4 και 5 ως ακολούθως:« 3.Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ορίζεται ημερομηνία, μετά την παρέλευση της οποίας δεν είναι δυνατή η διακυβέρνηση ιδιωτικού πλοίου αναψυχής χωρίς την κατοχή της σχετικής άδειας κυβερνήτη. 4.Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται σε εκτέλεση αυτών υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, ανεξάρτητα από τις ποινικές και αστικές ευθύνες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της αρμόδιας λιμενικής αρχής, μπορεί, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, να επιβληθεί και προσωρινή στέρηση της άδειας λειτουργίας του σχολείου, διάρκειας μέχρις έξι (6) μηνών. 5.Στους κατόχους άδειας διακυβέρνησης ιδιωτικού πλοίου αναψυχής μπορεί, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, να επιβάλλεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας λιμενικής αρχής, ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται για παραβάσεις των σχετικών με την άδεια υποχρεώσεών τους και προσωρινή στέρηση της άδειας διακυβέρνησης, διάρκειας μέχρις έξι (6) μηνών.» ‘Αρθρο 10 Πλοία αναψυχής με ξένη σημαία 1.Με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 1 περίπτωση β’ του άρθρου 3, τα πλοία αναψυχής με ξένη σημαία δεν μπορούν να εκκινούν από ελληνικούς λιμένες ή να παραλαμβάνουν επιβάτες από ελληνικούς λιμένες με σκοπό την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης με καταβολή ναύλου μεταξύ λιμένων ή και ακτών της ελληνικής επικράτειας. 2. 1)Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 9 εφαρμόζονται και για τα πλοία αναψυχής με ξένη σημαία. 2)Η παράγραφος 1 περίπτωση β’ του άρθρου 9 εφαρ- μόζεται και για τα πλοία αναψυχής με ξένη σημαία, τα οποία είναι μόνιμα ελλιμενισμένα στην Ελλάδα και κυκλοφορούν για ιδιωτικούς λόγους. Ως προς την έννοια του μόνιμου ελλιμενισμού εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 11. 3. 1)Με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 1 περίπτωση β’ του άρθρου 3, μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν, να επιτραπεί, με άδεια του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, που εκδίδεται κατά περίπτωση, η ολική ναύλωση πλοίου αναψυχής υπό ξένη σημαία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 2)Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα θέματα κοινωνικής ασφάλισης και κάθε σχετική λεπτομέρεια για τη χορήγηση της άδειας αυτής. 4.Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9 εφαρμόζονται και για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ξένη σημαία. 5.Δεν απαιτείται ο εφοδιασμός με ΔΕ.Κ.Π.Α. των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής με ξένη σημαία, εφόσον γι’ αυτά, σύμφωνα με τις φορολογικές και τελωνειακές διατάξεις, προβλέπεται εφοδιασμός με Δελτίο Κίνησης Θαλαμηγού (ΤRΑΝSΙΤ LΟG ΒΟΟΚ) ή άλλο ανάλογο έγγραφο. 6. 1)Στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής που φέρουν ξένη σημαία επιβάλλεται ειδική ανταποδοτική εισφορά υπέρ του Δημοσίου, για τρίμηνη διάρκεια παραμονής, έναντι των διευκολύνσεων που τους παρέχονται κατά την παραμονή τους στη χώρα. 2)Η εισφορά αυτή καθορίζεται σε πέντε χιλιάδες (5.000) δραχμές για κάθε μέτρο ολικού μήκους του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής και οφείλεται από τη συμπλήρωση του τριμήνου, το οποίο υπολογίζεται από την ημερομηνία εισόδου του πλοίου στα ελληνικά χωρικά ύδατα έως τη συμπλήρωση τρίμηνης παραμονής του στην Ελλάδα και έκτοτε από τη συμπλήρωση κάθε επόμενου τριμήνου. Αν το πλοίο εξέλθει από τη χώρα πριν από τη συμπλήρωση των τριών μηνών αλλά εισέλθει εκ νέου σε αυτήν εντός μηνός, οφείλεται η εισφορά αυτή με τη συμπλήρωση τριών μηνών, συνυπολογιζομένου του χρονικού διαστήματος που προηγήθηκε της εξόδου του. 3)Η λιμενική αρχή, εκτός των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, μπορεί να απαγορεύσει τον απόπλου ιδιωτικού πλοίου αναψυχής μέχρις ότου καταβληθεί η οφειλόμενη εισφορά. 4)Δεν επιβάλλεται η εισφορά στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής που φέρουν σημαία Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης (Ε.Ε.), των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (Ε.Ζ.Ε.Σ.), εκτός Ελβετίας, με την προϋπόθεση ότι στο έδαφος του κράτους που τηρούνται τα νηολόγια στα οποία είναι νηολογημένα τα πλοία αυτά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 5)Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών μπορεί να ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής της παραγράφου αυτής. ‘Αρθρο 11 Τέλη κυκλοφορίας 1.Για τα ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέτρων ιδιωτικά πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, που δεν ελλιμενίζονται μόνιμα σε ελληνικούς λιμένες, καταβάλλονται, για τις διευκολύνσεις που τους παρέχονται κατά το χρόνο παραμονής τους στη χώρα, τέλη κυκλοφορίας υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Κεφαλαίου Λιμενικής Αστυνομίας, που προβλέπεται από το άρθρο 37α του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, όπως αυτό έχει προστεθεί με το άρθρο 9 του ν. 2329/1995 (ΦΕΚ 172 Α’). Τα τέλη κυκλοφορίας ανέρχονται σε δύο χιλιάδες (2.000) δραχμές για κάθε μέτρο ολικού μήκους του πλοίου, οφείλονται κάθε φορά που εισέρχεται το πλοίο στη χώρα και προσεγγίζει σε ελληνικούς λιμένες, όρμους ή ακτές, καταβάλλονται στη λιμενική αρχή του πρώτου από τα ανωτέρω σημεία προσέγγισης και ισχύουν για όλους τους λιμένες, όρμους ή ακτές της χώρας. Αν το ιδιωτικό πλοίο αναψυχής μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την προηγούμενη είσοδο και προσέγγισή του επανεισέρχεται και προσεγγίζει σε ελληνικούς λιμένες, όρμους ή ακτές, τα ανωτέρω τέλη κυκλοφορίας ανέρχονται κάθε φορά σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) δραχμές για κάθε μέτρο ολικού μήκους του πλοίου. 2.Για την εφαρμογή του άρθρου αυτού ως μόνιμος ελλιμενισμός σε ελληνικούς λιμένες νοείται η διαρκής παραμονή του πλοίου στην ελληνική επικράτεια για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους, την οποία δεν διακόπτουν οι προσεγγίσεις του πλοίου σε λιμένες της αλλοδαπής, εφόσον η απουσία του δεν υπερβαίνει τη χρονική περίοδο των τριάντα (30) ημερών συνολικά εντός του έτους. 3.Η λιμενική αρχή, εκτός των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, μπορεί να απαγορεύσει τον απόπλου ιδιωτικού πλοίου αναψυχής μέχρις ότου καταβληθούν τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας. 4.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών, που εκδίδεται κατά περίπτωση, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την παροχή διευκολύνσεων και την κυκλοφορία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής που ανήκουν σε διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι εξυπηρετούν κοινωνικούς ή ανθρωπιστικούς σκοπούς, ως και ιδιωτικών πλοίων αναψυχής που δεν ανήκουν αλλά ενεργούν στα πλαίσια προγραμμάτων των οργανισμών αυτών. 5.Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ορίζονται οι υπόχρεοι καταβολής, η απόδειξη της καταβολής και ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής της παραγράφου 1. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος απόδειξης του μόνιμου ελλιμενισμού, που προβλέπεται στην παράγραφο 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ‘Αρθρο 12 1. Η εκναύλωση πλοίων αναψυχής κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου και η ανακριβής δήλωση του εισπραττόμενου ναύλου τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών. 2. Ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις, για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου επιβάλλεται, με αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας λιμενικής αρχής, πρόστιμο από διακόσιες χιλιάδες (200.000) μέχρι πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές. 3. α) Κατ’ εξαίρεση, η παράβαση των παραγράφων 1 περίπτωση α’ του άρθρου 9 και 1 του άρθρου 10, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών. Ακόμη, στους παραβάτες των ίδιων διατάξεων επιβάλλεται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της αρμόδιας λιμενικής αρχής, πρόστιμο από πέντε εκατομμύρια (5.000.000) μέχρι πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές. β) Κατ’ εξαίρεση, η παράβαση των παραγράφων 1 περίπτωση β’ του άρθρου 9 και 2 περίπτωση β’ του άρθρου 10 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους. Ακόμη στους παραβάτες των ίδιων διατάξεων επιβάλλονται τα πρόστιμα της προηγούμενης περίπτωσης μειωμένα στο μισό. 4. Σε περίπτωση παραβάσεων καθ’ υποτροπή, τα όρια του προστίμου, όπως αυτά καθορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, διπλασιάζονται. Στην περίπτωση αυτή, ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας μπορεί παράλληλα να αφαιρέσει, για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη, την άδεια του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, που χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Ως υποτροπή νοείται η τέλεση νέας παράβασης των διατάξεων του νόμου αυτού μέσα σε ένα (1) έτος από την τέλεση της προηγούμενης. 5. Η διαδικασία επιβολής των παραπάνω διοικητικών κυρώσεων αρχίζει από τη σύνταξη βεβαίωσης της παράβασης από τη λιμενική αρχή που τη διαπίστωσε. 6. Πριν από την επιβολή του προστίμου οι παραβάτες καλούνται να εκθέσουν τις απόψεις τους μέσα σε δύο (2) ημέρες από την επίδοση της κλήσης. Από την προθεσμία αυτή μπορούν εγγράφως να παραιτηθούν. 7. Από τη σύνταξη της παραπάνω βεβαίωσης και μέ- χρι την πληρωμή του προστίμου σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. ή την απαλλαγή εκείνου κατά του οποίου βεβαιώθηκε η παράβαση, απαγορεύεται ο απόπλους του πλοίου αναψυχής, με εξαίρεση τον απόπλου του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής. Η απαγόρευση απόπλου αίρεται αν κατατεθεί ισόποση προς το πρόστιμο που επιβλήθηκε εγγυητική επιστολή τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Ο απόπλους μπορεί επίσης να επιτραπεί, χωρίς την καταβολή του προστίμου ή την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής τράπεζας, αν παρέχεται άλλη επαρκής ασφάλεια και είναι εκ των πραγμάτων ανέφικτη η άμεση προσκόμιση τραπεζικής εγγύησης. 8. Κατά των αποφάσεων επιβολής προστίμου που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων. Η προσφυγή δεν αναστέλλει την εκτέλεση. 9. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών, μπορούν να αυξομειώνονται τα όρια των προστίμων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού. 10. Το ύψος των προστίμων που επιβάλλονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού εξαρτάται ιδίως από τις συνθήκες τέλεσης της παράβασης, το βαθμό επανάληψης αυτής, τη βαρύτητά της, την προσωπικότητα του παραβάτη και τη βλάβη που προκλήθηκε στο κράτος ή τον τουρισμό ειδικότερα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΤΕΛΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ‘Αρθρο 13 1. α) Οι αποφάσεις αναγνώρισης τουριστικών πλοίων και πλοιαρίων ως επαγγελματικών, που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις καταργούμενες διατάξεις του ν. 438/1976 και είναι σε ισχύ ή έληξε η ισχύς τους αλλά δεν έχει ακόμη παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της ισχύος τους, αντικαθίστανται, εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος νόμου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος αυτού, με άδειες επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, χωρίς να ερευνάται η εκπλήρωση της υποχρέωσης της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 438/1976. Οι άδειες αυτές θεωρούνται νέες άδειες και εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2, το παράβολο, όμως, που καταβάλλεται είναι, κατ’ εξαίρεση, αυτό της παραγράφου 2 του άρθρου 7. Αποφάσεις που για οποιονδήποτε λόγο δεν αντικαθίστανται μέσα στην προθεσμία αυτή παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως. β) Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της προηγούμενης περίπτωσης α’. 2. Οι κάτοχοι άδειας ναυτικού πράκτορα, που σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 438/1976 δικαιούνταν να εκναυλώνουν τουριστικά πλοία και πλοιάρια που είχαν χαρακτηριστεί ως επαγγελματικά, διατηρούν το δικαίωμα αυτό για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. 3. Οι τελωνειακές διατάξεις, οι σχετικές με φορολογικές απαλλαγές και επιστροφές φόρων, που έχουν θεσπιστεί για τα επαγγελματικά τουριστικά πλοία του ν. 438/1976, εφαρμόζονται αναλόγως για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής του παρόντος νόμου. Η ισχύς της διάταξης της παραγράφου αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 4. Ιστιοφόρα ειδικής κατασκευής ολικού μήκους μέχρι 17 μέτρα, τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν. 438/1976 κατά το χρόνο κατάθεσης του νόμου αυτού ως σχεδίου στη Βουλή, υπάγονται κατ’ εξαίρεση στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου αυτού, εφόσον η απόφαση αναγνώρισής τους ως τουριστικών αντικατασταθεί με άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 14 Θαλάσσιες εκδρομές 1.Επιτρέπεται η παραλαβή επιβατών με πλοία ή μικρά σκάφη για θαλάσσια εκδρομή ή θαλάσσιο λουτρό: α) από και προς τον ίδιο λιμένα ή όρμο και β) από λιμένα ή όρμο σε παρακείμενες ακτές ή όρμους και αντιστρόφως. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. 2.Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 εφαρμόζεται αναλόγως και για τα πλοία ή μικρά σκάφη της προηγούμενης παραγράφου. ‘Αρθρο 15 Θέματα Υ.Ε.Ν. και εποπτευόμενων Οργανισμών 1.Από 1.1.1999, για την εισαγωγή υποψηφίων ειδικών κατηγοριών στις παραγωγικές Σχολές Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώματος, εφαρμόζεται ανάλογα το άρθρο 42 του ν. 1481/ 1984 (ΦΕΚ 152 Α’), όπως ισχύει κάθε φορά και όπου στο άρθρο αυτό αναφέρεται αστυνομικό προσωπικό εννοείται το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος. Από την ημερομηνία αυτή καταργείται η διάταξη του άρθρου 7 του ν. 690/1977 (ΦΕΚ 253 Α’). Εκκρεμείς προκηρύξεις με βάση τη διάταξη που καταργείται δεν θίγονται. 2.Με Κανονισμούς που εκδίδονται από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.) και κυρώνονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ρυθμίζονται τα θέματα εσωτερικής υπηρεσίας των Λιμενικών Αρχών. 3.Με Κανονισμούς που εκδίδονται από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.) και κυρώνονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, η οποία δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα θέματα της επιχειρησιακής λειτουργίας, της συντήρησης και της επισκευής των πλωτών και χερσαίων μέσων του Λιμενικού Σώματος. 4.Η παράγραφος 6 περίπτωση ιστ’ του άρθρου 4 του ν. 2575/1998 (ΦΕΚ 23 Α’) αντικαθίσταται από της ισχύος της ως ακολούθως: «Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1ης Απριλίου 1998 » 5.Η παράγραφος 9 του άρθρου 1 του ν.δ. 87/1969 (ΦΕΚ 5 Α’), που τέθηκε ως άρθρο 89 παράγραφος 2 του κωδικοποιημένου με το π.δ. 913/1978 νόμου 792/ 1978 (ΦΕΚ 220 Α’) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του ν. 1711/1987 (ΦΕΚ 109 Α’), ορίζεται ως περίπτωση α’ της ανωτέρω παραγράφου 2 του άρθρου 89 και προστίθεται ακολούθως περίπτωση β’ ως εξής: «Από την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των συλλογικών συμβάσεων εργασίας μεταξύ ναυτικών και πλοιοκτητών - εφοπλιστών, δεν υπόκεινται σε πρόσθετα τέλη οι εισφορές προς το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.), Ταμεία Πρόνοιας Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Ε.Ν.) και λοιπά Ταμεία, Κεφάλαια και Λογαριασμούς, από ναυτολόγιο, καταστάσεις συμβεβλημένων πλοίων ή άλλες ειδικές καταστάσεις, που προέρχονται από την αναδρομική εφαρμογή αυτών των συμβάσεων, εφόσον για το χρονικό αυτό διάστημα έχουν καταβληθεί οι προϋπολογιζόμενες από το Ν.Α.Τ. ή από τις κατά τόπο Λιμενικές Αρχές ληξιπρόθεσμες εισφορές που κατά προσέγγιση αναλογούν. Η μη καταβολή των εισφορών αυτών μέχρι την παραπάνω προθεσμία συνεπάγεται την επιβολή προσαυξήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, από την ημερομηνία ισχύος της συλλογικής σύμβασης. » 6.Το άρθρο 4 παράγραφος 4 του ν. 485/1976 (ΦΕΚ 317 Α’), που τέθηκε ως άρθρο 37 παράγραφος 4 του κωδικοποιημένου με το π.δ. 913/1978 νόμου 792/1978, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «4Η εξαγορά υπηρεσίας σε πλοία με ξένη σημαία μη συμβεβλημένα με το Ν.Α.Τ. πραγματοποιείται με τις ισχύουσες εισφορές κατά το χρόνο της εξαγοράς, όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο. » 7.Η παράγραφος 8 περίπτωση β’ του άρθρου 4 του ν. 485/1976, που τέθηκε ως άρθρο 37 παράγραφος 8 εδάφιο β’ του κωδικοποιημένου με το π.δ. 913/1978 νόμου 792/1978 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 παράγραφος 9 του ν. 2329/1995 (ΦΕΚ 172 Α’), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Η υπηρεσία σε πλοία με ξένη σημαία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον πλοίαρχο του πλοίου στο οποίο υπηρέτησε ο ναυτικός και θεωρείται το ακριβές του περιεχομένου του, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 372/1977 (ΦΕΚ 115 Α’), μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την απόλυσή του από το πλοίο. Το γνήσιο της υπογραφής του πλοιάρχου μπορεί να βεβαιώνεται και από τον εκπρόσωπο της πλοιοκτήτριας εταιρίας με δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία η υπογραφή του θεωρείται από αρμόδια δημόσια ελληνική αρχή. » 8.Οι μετεκπαιδευόμενοι - επιμορφούμενοι πλοίαρχοι, μηχανικοί και ραδιοτηλεγραφητές μπορούν να εξαγοράζουν και να αναγνωρίζουν τον πραγματικό χρόνο φοίτησής τους στις δημόσιες σχολές μετεκπαίδευσης- επιμόρφωσης εμπορικού ναυτικού μόνο για την επαύξηση της σύνταξής τους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την απονομή της. Για την εξαγορά καταβάλουν στο Ν.Α.Τ. τις εισφορές ναυτικού και πλοιοκτήτη του μισθολογίου των επιβατηγών πλοίων (Ε/Γ) ολικής χωρητικότητας 1.500 κόρων και πάνω αντίστοιχης ειδικότητας, το οποίο ισχύει κατά την ημερομηνία εξαγοράς για το Ν.Α.Τ. και όλα τα Ταμεία, Κεφάλαια και Λογαριασμούς. Για την αναγνώριση και εξαγορά του παραπάνω χρόνου απαιτείται πιστοποιητικό από την οικεία δημόσια σχολή μετεκπαίδευσης - επιμόρφωσης εμπορικού ναυτικού, στο οποίο βεβαιώνεται ο χρόνος μετεκπαίδευσης - επιμόρφωσης, η ειδικότητα και ο βαθμός του μετεκπαιδευόμενου - επιμορφούμενου ναυτικού. 9.Ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί μέχρι 31.12.1998 από ασφαλισμένους εκπαιδευτικούς ή το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης υπέρ του Ν.Α.Τ. και των λοιπών συναφών Ταμείων καλώς κατεβλήθησαν. 10.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και με τον τίτλο «Κωδικοποίηση των διατάξεων των νόμων με τους οποίους έχουν κυρωθεί οι διεθνείς συμβάσεις που ρυθμίζουν θέματα αστικής ευθύνης και αποζημίωσης, ζημιών ρύπανσης από πετρέλαιο και πρόληψης ρύπανσης της θάλασσας από απορρίψεις καταλοίπων» κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις των νόμων 314/1976 (ΦΕΚ 106 Α’), 1147/1981 (ΦΕΚ 110 Α’) και 1638/1986 (ΦΕΚ 108 Α’), όπως ισχύουν σήμερα. Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται η μεταβολή της σειράς και η δημιουργία νέων άρθρων, παραγράφων ή εδαφίων των παραπάνω διατάξεων, η σύμπτυξη, η μεταγλώττιση στη δημοτική και κάθε αναγκαία φραστική μεταβολή που αποσκοπεί στη διευκόλυνση και αποσαφήνιση της κωδικοποίησης, χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια των σχετικών διατάξεων. 11.Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, μπορεί να ρυθμίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τον έλεγχο για: α) την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, β) τη χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη από τις λιμενικές αρχές και τον καθορισμό των υποχρεώσεών του κατά την άσκηση των καθηκόντων του, γ) την υποχρέωση πρόσληψης ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες, δ) την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών κέντρων εκπαίδευσης εκπαιδευτών αυτοδυτών, ε) την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών κέντρων εκμάθησης υποβρύχιας κολύμβησης ή καταδυτικών κέντρων, με χρήση αυτόνομων συσκευών παροχής αέρα και στις δύο περιπτώσεις, στ) τη διενέργεια υποβρύχιων δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο χώρο από αυτοδύτες, ζ) τη λειτουργία στη Μονάδα Υποβρύχιων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος (Μ.Υ.Α./Λ.Σ.) σεμιναρίων εκπαίδευσης επαγγελματιών αυτοδυτών στη χρήση μικτών αερίων για καταδύσεις σε μεγάλα βάθη της θάλασσας, τα χορηγούμενα πιστοποιητικά παρακολούθησης των σεμιναρίων αυτών και η ισχύς τους. Η λειτουργία κάθε σεμιναρίου γίνεται με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος, με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των συμμετεχόντων και οι διδάσκοντες και τα τυχόν δίδακτρα συμμετοχής και οι δαπάνες διδασκαλίας στα σεμινάρια, που διαχειρίζεται και έχει ως πόρους το οικείο Κεφάλαιο Λιμενικής Αστυνομίας, η) την υποχρέωση πρόσληψης φυλάκων στα πλοία που τελούν υπό απαγόρευση απόπλου λόγω αναγκαστικής ή συντηρητικής κατάσχεσης ή προσωρινής διαταγής των δικαστηρίων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τα παραπάνω θέματα. Στους παραβάτες των προεδρικών διαταγμάτων, που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, επιβάλλονται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, ανεξάρτητα από άλλες κυρώσεις που μπορεί να προβλέπονται, οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου. 12.Στο Συμβούλιο Αλιείας, που λειτουργεί στο Υπουργείο Γεωργίας και για όλα τα θέματα αρμοδιότητας του Συμβουλίου, που αφορούν τις θαλασσοκαλλιέργειες και αλιευτικές δραστηριότητες, συμμετέχει ως μέλος του εκπρόσωπος του Λιμενικού Σώματος, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας. 13.Η διάταξη του άρθρου 49 του ν. 2538/1997 αριθμείται ως παράγραφος 1 και προστίθεται ακολούθως παράγραφος 2 ως εξής: «2Με κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Εμπορικής Ναυτιλίας, ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50 %) τουλάχιστον των εσόδων από την επιβολή των προστίμων κατ’ εφαρμογή της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου διατίθεται κατά μήνα Μάρτιο κάθε έτους στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών του Λιμενικού Σώματος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας, Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. » 14. 1)Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Ε- σωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (Σ.Ν.Ε.), που ιδρύθηκε με το άρθρο 10 του ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α’), καθορίζονται η ρύθ- μιση θεμάτων ίδρυσης, κατάργησης και συγχώνευσης μονάδων Ναυτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή παραρτημάτων τους, εκτός Α.Ε.Ν., η σύσταση των αναγκαίων θέσεων του προσωπικού τους, καθώς και τα θέματα που αφορούν την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία τους. 2)Με Κανονισμούς Σπουδών, που εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, καθορίζονται θέματα που αφορούν τη διάρκεια φοίτησης, τα διδασκόμενα μαθήματα, τη διδακτέα ύλη, τις διατιθέμενες αντίστοιχα ώρες διδασκαλίας θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων, τα θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας, τον τύπο του χορηγούμενου τίτλου σπουδών, καθώς και κάθε εκπαιδευτικό θέμα των μονάδων Ναυτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 15.Στο ν. 2638/1998: 1)Στην παράγραφο 2 περίπτωση γ’ του άρθρου 7 η φράση «προτείνει τους καταλληλότερους για πρόσληψη» αντικαθίσταται με τη φράση «προτείνει τους καταλληλότερους για συμμετοχή στα εκλεκτορικά σώματα». 2)Στο άρθρο 11 προστίθεται παράγραφος 7 ως ακολούθως: «7Η Επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου αποφαίνεται και για τίτλους σπουδών που χορηγήθηκαν σε ‘Ελληνες υπηκόους από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, προκειμένου αυτοί να αποκτήσουν αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας. » 1)Στην παράγραφο 3 περιπτώσεις α’ και β’ του κεφαλαίου Γ’ του άρθρου 15, η λέξη και ο αριθμός «εννέα (9)» αντικαθίστανται σε «δεκατέσσερα (14)». 2)Στο άρθρο 29: αα) στην παράγραφο 1 οι λέξεις «Τα πτυχία των Α.Δ.Σ.Ε.Ν.» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Τα διπλώματα των Α.Δ.Σ.Ε.Ν.», ββ) προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως: «3. Οι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ν. έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους κατόχους διπλωμάτων Α.Δ.Σ.Ε.Ν. » 3)Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 30 προστίθενται τα ακόλουθα: «Αν κατά την ημερομηνία αυτή υπάρχει προϋπηρεσία εκπαιδευτικών που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες λογίζεται, για τη συμπλήρωση των προσόντων επανένταξης και μόνον, ως προϋπηρεσία πλήρους έτους.» 4)Στην παράγραφο 6 του άρθρου 31 διαγράφονται οι λέξεις «ή Δ.Σ.Ε.Ν.». 16.Η θαλάσσια προϋπηρεσία με καθήκοντα αξιωματικού Α’ τάξης Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.), που αναφέρεται στις διατάξεις του ν. 2638/1998, πρέπει να έχει αποκτηθεί σε πλοία, στα οποία για την άσκηση των καθηκόντων αυτών απαιτείται αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας αξιωματικού Α’ τάξης Ε.Ν., σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 841/1968 (ΦΕΚ 291 Α’) και του π.δ. 243/1998 (ΦΕΚ 181 Α’). Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται από την έναρξη της ισχύος του ν. 2638/1998. 17.Το ωράριο των ιατρών και οδοντιάτρων του Οίκου Ναύτου ορίζεται στις 5,5 ώρες ημερησίως. 18.Στο άρθρο 11 του ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237 Α’) προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: «Η ισχύς των διατάξεων της παρ. Ε περιπτώσεις 10 και 11 του άρθρου 2 αρχίζει την 1η Δεκεμβρίου 2000. » 19. 1)Οι διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 1954/1991 (ΦΕΚ 97 Α’) ισχύουν και για τις απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου κατά του Ν.Α.Τ. που γεννήθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 35 του ν. 1954/1991 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος. 2)Κατασχέσεις, υποθήκες, προσημειώσεις υποθήκης, καθώς και οποιασδήποτε άλλης μορφής εμπράγματα βάρη, που έχουν επιβληθεί από το Ελληνικό Δημόσιο στα ακίνητα του Ν.Α.Τ. και στα εισοδήματα που απορρέουν από την εκμίσθωση αυτών, αίρονται αυτοδικαίως χωρίς περαιτέρω όρους και προϋποθέσεις και η διαγραφή τους από τα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου γίνεται με σχετική πράξη του αρμόδιου υποθηκοφύλακα. 20.Πλωτάρχες και Αντιπλοίαρχοι Λ.Σ. Τεχνικοί (Τ), που έχουν συμπληρώσει τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, εφόσον έχουν κριθεί προακτέοι, προάγονται στον ανώτερο βαθμό ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, υπό την προϋπόθεση ότι ο αμέσως αρχαιότερος ομοιόβαθμός τους Αξιωματικός Γενικών Υπηρεσιών (Γ.Υ.), που προήχθη στον κατεχόμενο βαθμό κατά το ίδιο με αυτούς ημερολογιακό έτος, έχει προαχθεί στο βαθμό αυτόν. Τυχόν κώλυμα προαγωγής του προαναφερόμενου Αξιωματικού Λ.Σ. Γενικών Υπηρεσιών (Γ.Υ.) δεν κωλύει την προαγωγή στον ανώτερο βαθμό των Αξιωματικών Λ.Σ. Τεχνικών (Τ) του προηγούμενου εδαφίου. ‘Αρθρο 16 Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τομέα 1.Από το σχολικό έτος 1999-2000 τα Δημόσια Λύκεια Εμπορικού Ναυτικού (Δ.Λ.Ε.Ν.), με εξαίρεση το Λύκειο Πειραιά, καταργούνται. Το Δ.Λ.Ε.Ν. Πειραιά μετατρέπεται σε δημόσιο ημερήσιο Τ.Ε.Ε. Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τομέα με τμήματα ειδικοτήτων: α) Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού και β) Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού. Η Β’ τάξη αυτού κατά το σχολικό έτος 1999-2000 και η Γ’ τάξη κατά τα σχολικά έτη 1999-2000 και 2000-2001 λειτουργούν σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ισχύουσες διατάξεις. Οι απορριπτόμενοι μαθητές των τάξεων αυτών κατατάσσονται στην αντίστοιχη τάξη του Τ.Ε.Ε. της παρούσας παραγράφου. 2.Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α’) στα τμήματα ειδικότητας: α) Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού και β) Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού του Τομέα Ναυτικού και Ναυτιλιακού των Τ.Ε.Ε. εφαρμόζεται ενιαίος κύκλος σπουδών τριετούς ημερήσιας φοίτησης. 3.Οι θέσεις του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετεί στα Δ.Λ.Ε.Ν. μεταφέρονται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με απόφαση του οικείου Υπουργού και του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και το προσωπικό που τις κατέχει εντάσσεται στους αντιστοίχους ή συνιστώμενους κλάδους και θέσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως κτήσης πτυχίου ΠΑΤΕΣ της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.. Με την ίδια απόφαση το εκπαιδευτικό προσωπικό των Δ.Λ.Ε.Ν. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μεταφέρεται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την ίδια σχέση εργασίας και τις κατεχόμενες από αυτό προσωποπαγείς θέσεις. Το προσωπικό της παρούσας παραγράφου διατηρεί τον ασφαλιστικό φορέα που είχε ως εκπαιδευτικό προσωπικό των Δ.Λ.Ε.Ν.. 4.Το ανωτέρω προσωπικό τίθεται στη διάθεση του οικείου ΠΥΣΔΕ για την τοποθέτησή του κατά προτεραιότητα στο μετατρεπόμενο με τις διατάξεις του παρόντος Δ.Λ.Ε.Ν. σε Τ.Ε.Ε., ή σε άλλη σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργεί εγγύτερα προς το μετατρεπόμενο Λύκειο ή τα καταργούμενα Δ.Λ.Ε.Ν. Χίου, Κύμης και Χανίων. 5.Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί του Δ.Λ.Ε.Ν. Πειραιά κατατάσσονται σε πίνακες με βάση την προϋπηρεσία τους στο Δ.Λ.Ε.Ν. και προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι κατά προτεραιότητα, για την κάλυψη των σχετικών αναγκών του κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου Τ.Ε.Ε. Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τομέα. 6.Τα ημερήσια ή εσπερινά ιδιωτικά Λύκεια Εμπορικού Ναυτικού μπορεί να μετατραπούν σε ιδιωτικά Τ.Ε.Ε. με Ναυτικό και Ναυτιλιακό Τομέα από το σχολικό έτος 1999-2000 με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εμπορικής Ναυτιλίας. Για τους ήδη φοιτώντες μαθητές στα σχολεία της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 7.Στους αποφοίτους των Τ.Ε.Ε., Τομέα Ναυτικού και Ναυτιλιακού, χορηγείται πτυχίο επιπέδου 3 του άρθρου 6 παρ. 1 περίπτωση γ’ του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α’). 8.Στην έκδοση των αποφάσεων των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 4 και της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2640/1998 συμπράττει και ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, εφόσον οι αποφάσεις αυτές αναφέρονται στον Ναυτικό και Ναυτιλιακό Τομέα των Τ.Ε.Ε.. 9.Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 3, ειδικότητας Πλοιάρχων και Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α’). » Άρθρο 17 Στρατιωτικά Φαρμακεία 1.Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ν.δ. 107/1969 (ΦΕΚ 28 Α’) τροποποιείται ως εξής: «2Σκοπός της λειτουργίας του Στρατιωτικού Φαρμακείου και των υποκαταστημάτων του είναι η παροχή εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής περίθαλψης με τη διάθεση, κατά παρέκκλιση των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, με μειωμένες τιμές, φαρμάκων και συναφών φαρμακευτικών προϊόντων στους δικαιούχους. Δικαιούχοι είναι οι εν ενεργεία και οι εν αποστρατεία αξιωματικοί και υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και οι εν ενεργεία και εν αποστρατεία αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και λιμενοφύλακες του Λιμενικού Σώματος εν γένει και οι οικογένειές τους, το μόνιμο προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας, καθώς και των οργανισμών και των ιδρυμάτων που εξαρτώνται από το Υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής ‘Αμυνας καθορίζεται το ποσοστό μείωσης των τιμών των φαρμάκων και των συναφών φαρμακευτικών προϊόντων, που διατίθενται στους παραπάνω δικαιούχους από το Στρατιωτικό Φαρμακείο και τα υποκαταστήματά του. » 2.Στην αρχή της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του ν.δ. 107/1969 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: «6Η ίδρυση και λειτουργία του Στρατιωτικού Φαρμακείου και των υποκαταστημάτων του εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής ‘Αμυνας, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Ανώτατου Συμβουλίου Κλάδου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ‘18συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών. Αναστολή προθεσμιών και πλειστηριασμών λόγω σεισμών 1Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του ν. 2479/1997 (ΦΕΚ 67 Α’) αντικαθίσταται ως ακολούθως:« 4Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται στις αγωγές που κατατίθενται από τις 16 Σεπτεμβρίου 2000 και εφεξής » 2.Αναστέλλονται κατά το χρονικό διάστημα από 7.9.1999 έως και 29.9.1999: 1)Οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για την ενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών, όπως και η λήξη των παραγραφών, που αφορούν κατοίκους του Λεκανοπεδίου Αττικής - Νομών Αθηνών, Πειραιώς - και Σάμου (λόγω πυρκαγιάς) ως και η συζήτηση των υποθέσεών τους, ενώπιον όλων των πολιτικών, ποινικών, διοικητικών και στρατιωτικών δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, εκτός εκείνων των ενεργειών και διαφορών που υπάγονται στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, των αυτόφωρων πλημμελημάτων και των ανακριτικών τμημάτων. 2)Η κατά τις κείμενες διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του Κ.Ε.Δ.Ε., διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης και η διενέργεια πλειστηριασμών που αφορούν κινητά ή ακίνητα τα οποία ευρίσκονται στις περιοχές που έχουν κηρυχθεί σεισμόπληκτες κατά την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου. 3)Η διαδικασία και η διενέργεια των ανωτέρω πράξεων οι οποίες στρέφονται κατά σεισμόπληκτων κατοίκων των αυτών περιοχών, καθώς και οι προθεσμίες άσκησης ανακοπών και αιτήσεων που αφορούν τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης για τις περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων και εμπίπτουν στο ίδιο διάστημα. Άρθρο 19 Συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης 1.Οι συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, που αναφέρονται στα εδάφια β’ και γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 2127/1993 (ΦΕΚ 48 Α’), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με το άρθρο 43 του ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α’), καθορίζονται μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2000 ως ακολούθως: ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο. ΠΟΣΟ ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙΒΟΣΕ ΛΗΣ ΔΡΑΧΜΕΣ 1)Βενζίνη με μόλυβδο 27.10.00.34 και 114.000 χιλ/τρο 27.10.00.36 2)Βενζίνη χωρίς μόλυβδο - με αριθμό οκτανίων 27.10.00.27 και 98.000 χιλ/τρο μέχρι και 96,5 27.10.00.29 - με αριθμό οκτανίων 27.10.00.29 και 108.000 χιλ/τρο μεγαλύτερο των 96,5 27.10.00.32 2.Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 5.8.1999. Άρθρο 20 Τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης 1.Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 16 Α’) αντικαθίσταται ως εξής: «2Οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται ως ακολούθως: Για αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας 94/12/Ε.Κ. ή μεταγενέστερης: ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΛΟΥΣ Μέχρι 900 Κυβικά εκατοστά 7% Από 901 -1400 « « 15% Από 1401 -1600 « « 25% Από 1601 -1800 « « 35% Από 1801 -2000 « « 50% Από 2001 κυβικά εκατοστά και πάνω 88% Για αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας 91/441/Ε.Ο.Κ.: ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΛΟΥΣ Μέχρι 900 Κυβικά εκατοστά 16% Από 901 -1400 « « 30% Από 1401 -1600 « « 50% Από 1601 -1800 « « 62% Από 1801 -2000 « « 92% Από 2001 κυβικά εκατοστά και πάνω 158% Για αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές των Οδηγιών 89/458/Ε.Ο.Κ. και 88/76/ Ε.Ο.Κ.: ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΛΟΥΣ Μέχρι 900 Κυβικά εκατοστά 27% Από 901 -1400 « « 55% Από 1401 -1600 « « 106% Από 1601 -1800 « « 143% Από 1801 -2000 « « 240% Από 2001 κυβικά εκατοστά και πάνω 371% Για αυτοκίνητα συμβατικής τεχνολογίας: ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΛΟΥΣ Μέχρι 900 Κυβικά εκατοστά 41% Από 901 -1400 « « 73% Από 1401 -1600 « « 142% Από 1601 -1800 « « 165% Από 1801 -2000 « « 296% Από 2001 κυβικά εκατοστά και πάνω 385% » 2.Αυτοκίνητα οχήματα για τα οποία μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου είχαν κατατεθεί παραστατικά τελωνισμού και δεν έχουν εκδοθεί αποδεικτικά είσπραξης ή είχαν παραληφθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 1477/1984 (ΦΕΚ 144 Α’) ή της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 2682/1999 διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Αυτοκίνητα οχήματα, για τα οποία έχουν εκδοθεί αποδεικτικά είσπραξης του τέλους ταξινόμησης, πλην όμως δεν έχουν ταξινομηθεί και πωληθεί από τις εμπορικές επιχειρήσεις μπορούν, με αίτησή τους, να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου με επανυπολογισμό του τέλους ταξινόμησης και συμψηφισμό του καταβληθέντος τέλους και επιστροφή της προκύπτουσας διαφοράς. 3.Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει από 3ης Σεπτεμβρίου 1999. Άρθρο 21 Καταργούμενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, πέραν των διατάξεων που προβλέπονται ότι καταργούνται στα επί μέρους άρθρα, καταργείται ο ν. 438/1976 εκτός από τα άρθρα του 8, 9, 10, 11, 16 και 17, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή ρυθμίζει ίδια θέματα κατά διάφορο τρόπο. Άρθρο 22 Τρόπος κάλυψης δαπανών 1.Οι ενδεχόμενες δαπάνες, που θα προκληθούν στην περίπτωση ίδρυσης νέων μονάδων ναυτικής εκπαίδευ-σης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 παρ. 14 και καθορισμού αποζημίωσης στα μέλη της επιτροπής του άρθρου 8 παρ. 3, καλύπτονται από την αναμενόμενη αύξηση των δημοσίων εσόδων που θα προκύψει από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 7, 9 παρ. 1β’ και 6, 10 παρ. 2β’ και 6α’, 12 και 15 παρ. 11 και 13β’, καθώς και από την εξοικονόμηση δαπανών που θα προκύψει από την ενδεχόμενη κατάργηση άλλων μονάδων ναυτικής εκπαίδευσης και την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 παρ. 1. 2.Η ενδεχόμενη απώλεια εσόδων του Ν.Α.Τ. από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 παρ. 6 αντισταθμίζεται από την αναμενόμενη αύξηση εσόδων του Ταμείου, που θα προκύψει από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 8 του αυτού άρθρου. 3.Η δαπάνη που προκαλείται από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 παρ. 11 σε βάρος των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και του Ε.Ο.Τ. θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που εγγράφονται στους προϋπολογισμούς αυτούς. 4.Οι προκαλούμενες απώλειες εσόδων των Λιμενικών Ταμείων και του Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 10 παρ. 6α’ και 15 παρ. 13β’ αναπληρώνονται από άλλες πηγές εσόδων των Ταμείων αυτών και από την εξοικονόμηση των λειτουργικών δαπανών τους. Άρθρο 23 ‘Εναρξη ισχύος Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός των άρθρων 15 έως και 20, η ισχύς των οποίων αρχίζει από τη δημοσίευση αυτή. Επί μέρους διατάξεις του νόμου αυτού που προβλέπουν διαφορετικό χρόνο έναρξης της ισχύος τους δεν θίγονται. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1999-10-13 Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1999/211
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Περί Ειδικών Λογαριασμών και άλλες διατάξεις. 1999/2771 1999
Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις. 2001/2881 2001
Προσωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις. 2001/2935 2001
Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρωση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 2001/2954 2001
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 2003/3153 2003
Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες διατάξεις. 2003/3182 2003
Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις. 2004/3232 2004
Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 2004/3257 2004
Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις. 2009/3790 2009
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις. 2009/3808 2009
Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις. 2014/4256 2014
Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματ[...]" 2017/4504 2017
Τροποποίηση του Π.Δ. 243/98 (Α 181) Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία, όπως έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ. 295/99 ( Α 266). 2001/19 2001
Συμπλήρωση του Β.Δ. 631/72 (Α 180) «Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων» όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ. 425/88 (Α 196), 365/92 (Α 184) και 377/94 (Α 212). 2002/185 2002
Τροποποίηση του Π.Δ. 243/1998 Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία (Α 181), όπως έχει τροποποιηθεί με τα Π.Δ. 295/1999 (Α 266), 19/2001 (Α 14), 162/2001 (Α 146) και 259/2001 (Α 185), του Π.Δ. 17/[...]" 2002/341 2002
Επαγγελματικά Δικαιώματα των κατόχων Διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Τεχνικός Τοπογραφικών Εφαρμογών» των Ινστιτούτων Επαγγελματικής[...]" 2003/209 2003
Τροποποίηση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του Ν. 2399/96 (Α΄ 90) όπως αντικαταστάθηκαν από τις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν. 2575/98 (Α΄ 23). 2003/242 2003
Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, της ειδικότητας «Στέλεχος Χρηματιστηριακών Εργασιών» των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν[...]" 2004/234 2004
Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, της ειδικότητας Τεχνικός Περιελίξεων Ηλεκτρικών Μηχανών του Τομέα Ηλεκτρολογίας, [...]" 2006/147 2006
Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανημάτων Έργων» του τομέα Μηχανολογίας, των Ινστιτού[...]" 2006/148 2006
Τροποποίηση του π.δ. 6/2000 (8/Α΄) «Επαγγελματικά Δικαιώματα Βοηθών Φαρμακείου. 2006/72 2006
Κανονισμός ειδικευμένων και εκπαιδευμένων ατόμων για το χειρισμό των σωστικών μέσων των επιβατηγών πλοίων. 2011/38 2011
Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες. 2018/31 2018