ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/2744

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-10-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-10-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-10-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Νομικό καθεστώς Ε.ΥΔ.Α.Π."
1.  
  Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης» διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α’), του Ν. 2414/1996 (ΦΕΚ 135 Α’) και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Ν. 1068/1980 (ΦΕΚ 190 Α΄) και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.
2.  
  Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) έτη, που αρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας
3.  
  Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.» (Ε.ΥΔ.Α.Π.» ή «Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.»). Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η επωνυμία της Εταιρείας είναι «Αthens Water Supply and Sewerage Cοmpany S.Α.» και ο διακριτικός της τίτλος είναι «ΕΥDΑΡ» ή «ΕΥDΑΡ S.Α.».
4.  
  Στους σκοπούς της Εταιρείας περιλαμβάνονται ιδίως:
 1. Η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, η μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης.
 2. Στις δραστηριότητες και τα έργα αυτά συμπεριλαμβάνονται η άντληση, αφαλάτωση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή και διαχείριση των προς τους σκοπούς αυτούς αποδιδόμενων υδάτων πάσης φύσεως, καθώς και τα έργα και οι δραστηριότητες συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διαχείρισης των πάσης φύσεως λυμάτων (πλην των τοξικών) και η επεξεργασία, διανομή, διάθεση και διαχείριση των προϊόντων των δικτύων αποχετεύσεως.
 3. Η πραγματοποίηση επενδύσεων σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7 του παρόντος άρθρου
5.  
  Για την πραγματοποίηση των σκοπών της η Εταιρεία δύναται ιδίως:
 1. Να συνάπτει παντός είδους συμβάσεις
 2. Να συνιστά εταιρείες ή κοινοπραξίες ή να συμμετέχει σε επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εντός ή εκτός Ελλάδας
 3. Να παρέχει τεχνικές ή συμβουλευτικές υπηρεσίες προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα
 4. Να συνάπτει δάνεια ή να λαμβάνει και να χορηγεί πιστώσεις κάθε μορφής, καθώς και να συνάπτει συμβάσεις επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων αποκλειστικώς προς το σκοπό της κάλυψης συναλλαγματικών ή άλλων συναφών κινδύνων.
 5. Για την παροχή ασφάλειας προς το σκοπό της σύναψης των συμβάσεων της παραγράφου αυτής, η Ε.ΥΔ.Α.Π. δύναται να εκχωρεί, να ενεχυριάζει ή να μεταβιβάζει τις πάσης φύσεως απαιτήσεις της κατά φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ως και κατά του Δημοσίου ή να παρέχει παντός είδους ασφάλειες, με τους περιορισμούς της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου.
 6. Να αναλαμβάνει κάθε εμπορική ή άλλη δραστηριότητα ή να διενεργεί κάθε άλλη υλική πράξη ή δικαιοπραξία άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενη με το σκοπό της
6.  
  Η Ε.ΥΔ.Α.Π. δεν δύναται:.
 1. Να αναλαμβάνει δραστηριότητες στην Ελλάδα εκτός της οριζόμενης στο άρθρο 8 περιοχής ή στο εξωτερικό.
 2. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει εφόσον οι παραπάνω δραστηριότητες ασκούνται μέσω συνδεδεμένων επιχειρήσεων ή κεφαλαιουχικών εταιρειών, στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει με οποιοδήποτε ποσοστό ή μέσω κοινοπραξιών των ανωτέρω επιχειρήσεων και εταιρειών με άλλες εταιρείες ή φορείς, με τους περιορισμούς της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, ή εφόσον πρόκειται για δραστηριότητες σχετικές με την ενίσχυση του δικτύου υδρεύσεως των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
 3. Να συνάπτει συμβάσεις με τις ως άνω επιχειρήσεις, εταιρείες ή κοινοπραξίες, με όρους που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη διακριτική ή προνομιακή μεταχείριση των επιχειρήσεων αυτών από την ίδια
7.  
  Η Ε.ΥΔ.Α.Π. δύναται να επενδύει στις επιχειρήσεις και εταιρείες της προηγούμενης παραγράφου ή να χορηγεί δάνεια σε αυτές ή να παρέχει εγγυήσεις υπέρ αυτών προς τρίτους, μόνον εφόσον δεν επηρεάζεται αρνητικά η ικανότητα της να χρηματοδοτεί τις τρέχουσες ή μελλοντικές υποχρεώσεις της, υπό όρους και προϋποθέσεις που δύνανται να καθορισθούν στο καταστατικό.
8.  
  Η Ε.ΥΔ.Α.Π. απαγορεύεται να εκποιεί, να εκμισθώνει ή να παραχωρεί κατά χρήση ή να συνιστά οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των ακινήτων παγίων στοιχείων της, που χρησιμοποιούνται για την άσκηση των σχετικών με την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης δραστηριοτήτων της, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου.
9.  
  Το μετοχικό κεφάλαιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. ορίζεται σε είκοσι δισεκατομμύρια (20.000.000.000) δραχμές, το οποίο διαιρείται σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) μετοχές, που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η καθεμία και δημιουργείται ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο ύψους τετρακοσίων εννέα δισεκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα πέντε εκατομμυρίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων (409.465.088.000) δραχμών. Η δημιουργία του ειδικού αυτού αποθεματικού κεφαλαίου δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε φορολογία. Το παραπάνω ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο θα μειωθεί κατά την καθαρή λογιστική αξία των παγίων που θα μεταβιβασθούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4.
10.  
  Το Δημόσιο δύναται να διαθέτει σε επενδυτές ποσοστό έως 49% του εκάστοτε μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
11.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός τριμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου, καταρτίζεται το καταστατικό της Ε.ΥΔ.Α.Π., με το οποίο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν το μετοχικό κεφάλαιο, τον αριθμό των μετοχών, την επωνυμία, το σκοπό, την αύξηση και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση των μετοχών και των προσωρινών τίτλων, τα δικαιώματα των μετόχων, το διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τη σύγκληση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, τους ελεγκτές, την εταιρική χρήση, τη διανομή των κερδών, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τη λύση και την εκκαθάριση της και κάθε άλλο θέμα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 2414/1996. Το καταστατικό αυτό τροποποιείται ως προς όλα τα θέματα ή και κωδικοποιείται με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 2414/1996. Μέχρι τη δημοσίευση της παραπάνω υπουργικής απόφασης εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας με τις οποίες ρυθμίζονται τα παραπάνω θέματα.
12.  
  Η Ε.ΥΔ.Α.Π. και οι συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις καταρτίζουν κανονισμούς για την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση δημόσιων έργων, που εγκρίνονται με αποφάσεις των Διοικητικών τους Συμβουλίων. Από την έγκριση των ως άνω κανονισμών η Ε.ΥΔ.Α.Π. και οι συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων για την εκπόνηση μελετών και δημόσιων έργων, με την επιφύλαξη των οικείων διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13.  
  Οι παράγραφοι 5 και 8 του άρθρου 2 και η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του ν. 1068/1980 καταργούνται.
Άρθρο 2 "Δικαιώματα και υποχρεώσεις Ε.ΥΔ.Α.Π."
1.  
  Χορηγείται στην Ε.ΥΔ.Α.Π. το αποκλειστικό δικαίωμα της παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στη γεωγραφική περιοχή της παραγράφου 1 του άρθρου 8 και ειδικότερα: α) αντλήσεως, συλλογής, αφαλατώσεως, αποθηκεύσεως, μεταφοράς, επεξεργασίας, διανομής και διαχειρίσεως ύδατος πάσης χρήσεως και β) της συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας, αποθηκεύσεως, διαθέσεως και διαχειρίσεως αποβλήτων και άλλων λυμάτων, εξαιρουμένων των τοξικών. Το δικαίωμα αυτό είναι ανεκχώρητο και αμεταβίβαστο. Η διάρκεια του παραπάνω δικαιώματος ορίζεται σε είκοσι (20) έτη, που αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με δυνατότητα ανανέωσης, υπό τους όρους που θα ορισθούν στη σύμβαση της επόμενης παραγράφου.
2.  
  Με σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Δημοσίου, εκπροσωπουμένου από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, και της Ε.ΥΔ.Α.Π., ορίζονται οι όροι και ο τρόπος ανανέωσης του δικαιώματος της παραγράφου 1, το καταβαλλόμενο από την Ε.ΥΔ.Α.Π. τίμημα για τη διάθεση του ακατέργαστου ύδατος, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 6, τα ειδικότερα δικαιώματα και υποχρεώσεις της δικαιούχου, ο τρόπος ελέγχου και μετρήσεων της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι λόγοι ανάκλησης του δικαιώματος, οι κυρώσεις ή άλλες συνέπειες σε βάρος του δικαιούχου σε περίπτωση παράβασης των όρων της συμβάσεως, ο τρόπος επίλυσης των διαφορών μεταξύ των συμβαλλομένων και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα που τυχόν κριθεί αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού του παρεχόμενου δικαιώματος.
3.  
  Με αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. δύναται να πωλείται πάσης φύσεως πλεονάζον ή πεπαλαιωμένο υλικό της Εταιρείας, με ή χωρίς τη διαμεσολάβηση του Ο.Δ.Δ.Υ. Το προϊόν της εκποίησης περιέρχεται στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. εκτός ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) που αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και εισάγεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται ο τρόπος και ο χρόνος απόδοσης του ανωτέρω εσόδου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Άρθρο 3 "Τιμολογιακή πολιτική"
1.  
  Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 19 του ν. 1068/1980 αντικαθίστανται ως εξής: 1 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π., καθορίζονται για την περίοδο από το έτος 2000 έως και το έτος 2004 τα τιμολόγια των υπηρεσιών υδρεύσεως και αποχετεύσεως στις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών και χρηστών στα πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής. 2 Με την ίδια ή όμοιες αποφάσεις καθορίζεται για κάθε επόμενη πενταετία μετά το έτος 2004 ο μηχανισμός της τιμολογιακής πολιτικής για τις υπηρεσίες της προηγούμενης παραγράφου, ώστε να διασφαλίζεται η εύλογη απόδοση των επενδύσεων της Ε.ΥΔ.Α.Π. και η χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της με ορθολογικό τρόπο.
2.  
  Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 3 του άρθρου 19 του ν. 1068/1980 υπουργική απόφαση εκδίδεται από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.
3.  
  Στο άρθρο 19 του ν. 1068/1980 προστίθεται νέα παράγραφος 4 και η παράγραφος 4 αριθμείται σε 5 ως εξής: ‘4. Τα τιμολόγια για την παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης δύνανται να συνίστανται σε ποσοστό επί της αξίας της κατανάλωσης ύδατος, όπως τούτο θα προσδιορίζεται στις αποφάσεις των προηγούμενων παραγράφων.».
Άρθρο 4 "Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Μεταβίβαση Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε."
1.  
  Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π.» και σκοπό τη διαχείριση, συντήρηση και λειτουργία των ακινήτων που θα μεταβιβασθούν σε αυτό, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Στο νομικό αυτό πρόσωπο μεταβιβάζονται άνευ ανταλλάγματος κατά κυριότητα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία (πάγια) της Ε.ΥΔ.Α.Π., κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Η μεταβίβαση αυτή απαλλάσσεται από την καταβολή οποιουδήποτε φόρου, τέλους χαρτοσήμου, άλλου τέλους ή εισφοράς υπέρ του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή άλλου τρίτου. Ομοίως απαλλάσσεται από κάθε φόρο υπεραξίας που τυχόν προκύψει από τη μεταβίβαση αυτήν.
2.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. με απόφαση του, που επικυρώνεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, καθορίζει τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα φράγματα και οι ταμιευτήρες του Μόρνου και του Μαραθώνα και τα έργα και οι εγκαταστάσεις της Υλίκης, και ορίζει όργανα για τη σύνταξη έκθεσης που θα περιέχει απαραιτήτως σαφή περιγραφή των μεταβιβαζόμενων ακινήτων με προσδιοριστικά κυρίως στοιχεία το είδος, τη θέση και τα όρια αυτών. Η παραπάνω έκθεση, μετά την έγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. και την προσυπογραφή της από τον Υπουργό Οικονομικών, αποτελεί τίτλο μεταβίβασης, απόσπασμα του οποίου μεταγράφεται ατελώς κατά τις κείμενες διατάξεις, στα οικεία βιβλία μεταγραφών στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που μεταγράφεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών των αρμόδιων υποθηκοφυλακείων, μεταβιβάζεται άνευ ανταλλάγματος στο νομικό πρόσωπο της παραγράφου 1 το φράγμα και ο ταμιευτήρας του Ευήνου. Οι διατάξεις του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 1 εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτήν.
4.  
  Τα υπόλοιπα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία δεν μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους και τα οποία χρησιμοποιεί αποκλειστικά η Ε.ΥΔ.Α.Π. κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος για τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης που παρέχει, ανήκουν κατά κυριότητα σε αυτήν. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.ΥΔ.Α.Π. καταρτίζουν έκθεση απογραφής των ως άνω περιουσιακών στοιχείων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Μετά την έγκριση της παραπάνω έκθεσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π., απόσπασμα αυτής, μετά της προβλεπόμενης από το άρθρο 9 του β. δ. 533/1963 «περί εκτελέσεως του άρθρου 10 του Ν.Δ. υπ’ αριθμ. 4201/1961», όπως ισχύει σήμερα, περιλήψεως, μεταγράφεται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών των οικείων υποθηκοφυλακείων, εφόσον πρόκειται για ακίνητα τα οποία δεν έχουν ήδη μεταγραφεί. Η Ε.ΥΔ.Α.Π. καθίσταται υπεύθυνη για τη λειτουργία και συντήρηση των ακινήτων αυτών και αναλαμβάνει τις δαπάνες και τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτά. Τα έργα, τα οποία είναι υπό κατασκευή ή πρόκειται να κατασκευαστούν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων για να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικώς από την Ε.ΥΔ.Α.Π. για την άσκηση των σχετικών με την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης δραστηριοτήτων της, ελλείψει άλλης συμφωνίας μεταξύ Ε.ΥΔ.Α.Π. και Δημοσίου, δύνανται να μεταβιβάζονται κατά κυριότητα στην Ε.ΥΔ.Α.Π. μετά την αποπεράτωσή τους με σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής, το οποίο περιέχει περιγραφή του ακινήτου και μεταγράφεται ατελώς στα οικεία υποθηκοφυλακεία. Η μεταβίβαση αυτή απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή άλλο τέλος και εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή οποιουδήποτε τρίτου.
5.  
  Τα πάγια στοιχεία που παραμένουν στην κυριότητα της Ε.ΥΔ.Α.Π. θα εκτιμηθούν από εκτιμητές του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών ή αναγνωρισμένο εκτιμητή και οι σχετικές εκτιμήσεις θα ενσωματωθούν στις οικονομικές καταστάσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Το «υπόλοιπο ζημιών εις νέο», που εμφανίζεται στον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 1998, καθώς και κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την ως άνω διαδικασία αποτίμησης, θα αυξήσουν ή θα μειώσουν αντίστοιχα το ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του παρόντος.
6.  
  Οι τίτλοι, που προεβλέπετο να εκδοθούν από το Ελληνικό Δημόσιο, με σκοπό τη ρύθμιση εκκρεμοτήτων μεταξύ αυτού και της Ε.ΥΔ.Α.Π., δυνάμει του άρθρου 29 του Ν. 2731/1999 (ΦΕΚ 138 Α΄), δεν εκδίδονται, αλλά η σχετική οφειλή του Ελληνικού Δημοσίου προς την Ε.ΥΔ.Α.Π. συμψηφίζεται με μείωση του ειδικού αποθεματικού κεφαλαίου που προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 1 του παρόντος.
7.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση του νομικού προσώπου της παραγράφου 1, τη διοίκηση και τα λοιπά όργανά του, τους πόρους του, τη διάρθρωση των υπηρεσιών του, τον τρόπο λειτουργίας τους και μπορεί να προβλέπεται η σύσταση μέχρι δέκα (10) θέσεων προσωπικού και η κατανομή των θέσεων αυτών κατά κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες. Για την προσωρινή πλήρωση των παραπάνω θέσεων επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού της Ε.ΥΔ.Α.Π. για διάστημα μέχρι ενός (1) έτους. Η παραπάνω απόσπαση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π., κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.
Άρθρο 5 "Προνόμια"
1.  
  Δεν χωρεί αναγκαστική εκτέλεση κατά των παγίων στοιχείων του ενεργητικού της Ε.ΥΔ.Α.Π. που χρησιμοποιούνται για την άσκηση των σχετικών με την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης δραστηριοτήτων της.
2.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 679/1977 (ΦΕΚ 245 Α’), όπως ισχύει σήμερα, εφαρμόζονται και όσον αφορά την εκτέλεση υπόγειων ή επίγειων εργασιών προς κατασκευή αγωγών και πάσης φύσεως έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως αρμοδιότητας της Ε.ΥΔ.Α.Π. επί δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων και κοινόχρηστων χώρων των Ο.Τ.Α. Για τα ως άνω έργα, καθώς και για όσα έργα έχουν εκτελεσθεί εντός των ως άνω ακινήτων, δεν οφείλεται οποιοδήποτε τέλος ούτε επιβάλλεται οποιαδήποτε επιβάρυνση εις βάρος της Ε.ΥΔ.Α.Π. και υπέρ των Ο.Τ.Α.
Άρθρο 6 "Υποχρεώσεις Δημοσίου"
1.  
  Το Δημόσιο διαθέτει ακατέργαστο ύδωρ στην Ε.ΥΔ.Α.Π. ώστε να εξασφαλίζεται η εύλογη κατανάλωση ύδατος εκ μέρους των καταναλωτών της και να είναι σε θέση η Ε.ΥΔ.Α.Π. να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών ύδρευσης. Η ποσότητα, η ποιότητα και η μέθοδος παροχής του ακατέργαστου νερού θα καθορίζεται στη σύμβαση της παραγράφου 2 του άρθρου 2. Με την ίδια σύμβαση ορίζεται το ύψος του τιμήματος που καταβάλλεται από την Ε.ΥΔ.Α.Π. για τη διάθεση σε αυτή του ακατέργαστου ύδατος, το οποίο αποδίδεται στην «Εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π.». Το Υπουργείο Ανάπτυξης μεριμνά για την έρευνα και συλλογή του ύδατος αυτού και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία νέων έργων και για τη λειτουργία, συντήρηση και επέκταση υφιστάμενων έργων προς το σκοπό εκπλήρωσης της υποχρέωσής του αυτής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 1739/1987. Η «Εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π.» έχει την ευθύνη για τη λειτουργία και συντήρηση των παγίων που θα μεταβιβασθούν δυνάμει των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 4 του παρόντος. Το σύνολο ή τμήμα των εργασιών λειτουργίας και συντήρησης των παγίων αυτών μπορεί να ανατίθεται στην Ε.ΥΔ.Α.Π. έναντι εύλογης αμοιβής. Κατ’ εξαίρεση για τη λειτουργία και συντήρηση υδραγωγείων ή άλλων εκ των παγίων, τα οποία ενδεχομένως θα μεταβιβασθούν, είναι υπεύθυνη η Ε.ΥΔ.Α.Π., εφόσον η τελευταία ζητήσει να αναλάβει τη λειτουργία και συντήρησή τους με δικές της δαπάνες.
2.  
  Η ευθύνη για την αποχέτευση των ομβριων υδάτων και την αντιπλημμυρική προστασία στην εκάστοτε περιοχή δραστηριότητας της Ε.ΥΔ.Α.Π. ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, το οποίο μεριμνά για τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και επέκταση του δικτύου ομβρίων υδάτων, καθώς και των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να αναθέτει το σύνολο ή τμήμα των ανωτέρω εργασιών στην Ε.ΥΔ.Α.Π. έναντι εύλογης αμοιβής.
3.  
  Οι σχετικοί με την ανάθεση των εργασιών των προηγούμενων παραγράφων όροι, καθώς και η αμοιβή της Ε.ΥΔ.Α.Π., ορίζονται με συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του Δημοσίου, εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, και την Ε.ΥΔ.Α.Π. Με τις παραπάνω συμβάσεις μπορεί, επίσης, να ορίζεται μηχανισμός παροχής κινήτρων για την αποτελεσματική τήρηση από την Ε.ΥΔ.Α.Π. της υποχρέωσης της για την πρόληψη και αποφυγή απωλειών ύδατος.
4.  
  Η αστυνόμευση των συστημάτων υδρεύσεως και αποχετεύσεως της Ε.ΥΔ.Α.Π., ως και η κατά τις διατάξεις του από 18/21.3.1924 διατάγματος «περί κωδικοποιήσεως του Ν. 2853 κ.λπ.» (ΦΕΚ 61 Α’) αστυνόμευση δημόσιων υδάτων στη γεωγραφική περιοχή, για την οποία ισχύει το αποκλειστικό δικαίωμα της παραγράφου 1 του άρθρου 2, συνιστά υποχρέωση του Κράτους και ασκείται δια των συνεστημένων οργάνων του. Η φύλαξη των ανωτέρω συστημάτων και των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων της Ε.ΥΔ.Α.Π. εξακολουθεί να πραγματοποιείται από την ίδια.
Άρθρο 7 "Επιχορήγηση επενδυτικών προγραμμάτων Εξόφληση οφειλών Ο.Τ.Α."
1.  
  Το Δημόσιο επιχορηγεί την Ε.ΥΔ.Α.Π. είτε από κοινοτικούς πόρους είτε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Οι επιχορηγήσεις αυτές για το διάστημα 2000-2008 δεν μπορούν να υπερβούν το εξήντα τοις εκατό (60%) του επενδυτικού προγράμματός της για τις δραστηριότητες της. Το ποσοστό αυτό, το επενδυτικό πρόγραμμα και το ανώτατο ποσό των επιχορηγήσεων εξειδικεύονται στη σύμβαση της παραγράφου 2 του άρθρου 2.
2.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 και 3 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α΄) δεν εφαρμόζονται στην Ε.ΥΔ.Α.Π. σε περίπτωση εισαγωγής των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
3.  
  Καταργείται η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του Ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α’). Σε περίπτωση εισαγωγής των μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και ανάλογα με την πορεία αυτής, η Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών (Δ.Ε.Κ.Α. Α. Ε.) καταβάλλει στην Ε.ΥΔ.Α.Π. από το έτος 1999 έως και το έτος 2001 το ποσό των δεκαπέντε δισεκατομμυρίων (15.000.000.000) δραχμών κατ΄ έτος.
4.  
  Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορούν από το έτος 2005 να προσδιορίζονται τυχόν υποχρεώσεις του Δημοσίου και ο τρόπος καταβολής τους
5.  
  Οι οφειλές των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που καθίστανται ληξιπρόθεσμες μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, αποστέλλονται με επιμέλεια της Ε.ΥΔ.Α.Π. στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της έδρας του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας υποχρεούται να βεβαιώσει αμελλητί το ποσό της οφειλής και να αποστείλει τη σχετική πράξη στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υποχρεούται, μετά την κοινοποίηση σε αυτό από τη δημόσια οικονομική υπηρεσία της ανωτέρω πράξης βεβαίωσης και του αποδεικτικού κοινοποίησής της στον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης κατά του οποίου βεβαιώθηκε η οφειλή, να προβεί σε άμεση παρακράτηση του βεβαιωθέντος ποσού από τα έσοδα των αντίστοιχων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που καταβάλλονται μέσω αυτού και στην καταβολή του στην Ε.ΥΔ.Α.Π.
6.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων δύναται να καθορίζεται, εφόσον τούτο απαιτείται, κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου
7.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οποιεσδήποτε δαπάνες και έξοδα απαιτούνται για τη μετακίνηση τμημάτων του δικτύου ή άλλων εγκαταστάσεων της Ε.ΥΔ.Α.Π., συνεπεία εκτελέσεως έργων από οποιονδήποτε φορέα, πραγματοποιούνται από αυτήν με δαπάνη του φορέα κατασκευής του έργου.
Άρθρο 8 "Περιοχή δραστηριότητας Ε.ΥΔ.Α.Π. - Επέκταση Σχέσεις με Ο.Τ.Α."
1.  
  Η δραστηριότητα της Ε.ΥΔ.Α.Π. εκτείνεται στις περιοχές που ορίζονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 1 του ν. 1068/1980, όπως ισχύει σήμερα και έχει επεκταθεί με τα προεδρικά διατάγματα 154/1984 (Φ ΕΚ 48 Α΄), 36/1990 (ΦΕΚ 13 Α΄) και 482/1991 (ΦΕΚ 176 Α΄).
2.  
  Με σύμβαση, που θα συναφθεί μεταξύ της Ε.ΥΔ.Α.Π. και του ενδιαφερόμενου Ο.Τ.Α., δύναται να συμφωνηθεί η περιέλευση κατά κυριότητα του δικτύου του στην Ε.ΥΔ.Α.Π. και η ανάληψη της υποχρέωσης παροχής των υπηρεσιών υδρεύσεως ή και αποχετεύσεως προς τους καταναλωτές του εν λόγω Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που θα προβλέπει η οικεία σύμβαση. Το τεχνικό και εξιδικευμένο προσωπικό, που απασχολείται στις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης των ανωτέρω Ο.Τ.Α, ή των οικείων Δ.Ε.Υ.Α. δύναται να μεταφέρεται στην Ε.ΥΔ.Α.Π. με την ίδια σχέση εργασίας. Η εν λόγω μεταφορά διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.
3.  
  Με σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ της Ε.ΥΔ.Α.Π. και του αντίστοιχου δήμου ή κοινότητας μπορεί να συμφωνηθεί η επέκταση της δραστηριότητας της Ε.ΥΔ.Α.Π. στην περιοχή του αντίστοιχου δήμου ή κοινότητας. Η σύμβαση αυτή εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Εφόσον η επέκταση αφορά σε γεωγραφική περιοχή που υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης β’ της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του ν. 1739/1987, η παραπάνω υπουργική απόφαση συνυπογράφεται και από αυτόν.
4.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να επεκτείνεται η δραστηριότητα της Ε.ΥΔ.Α.Π. και σε άλλες περιοχές. Εάν η επέκταση αφορά σε γεωγραφική περιοχή που υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, η παραπάνω υπουργική απόφαση συνυπογράφεται και από αυτόν. Η επέκταση αυτή συνεπάγεται υποχρέωση της Ε.ΥΔ.Α.Π. για επενδύσεις, μόνον εφόσον εξασφαλίζει εύλογη απόδοση της επένδυσης και δυνατότητα χρηματοδότησης της εταιρείας για την προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεών της.
5.  
  Στις περιοχές που υπάγονται στην περιοχή δραστηριότητας της Ε.ΥΔ.Α.Π. με τη διαδικασία που αναφέρεται στις παραγράφους 2, 3, και 4 του παρόντος άρθρου, θα ισχύει το νομικό καθεστώς που διέπει κάθε φορά την Ε.ΥΔ.Α.Π.
Άρθρο 9 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Κάθε διάταξη η οποία αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος παύει να ισχύει από την έναρξη ισχύος του, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά σε αυτόν
2.  
  Οι Ο.Τ.Α, εξακολουθούν να έχουν τις αρμοδιότητες κατασκευής δικτύων που περιγράφονται στο Ν. 1068/1980. Για την άσκησή τους σε περιοχή που ανήκει στη γεωγραφική περιοχή δραστηριότητας της Ε.ΥΔ.Α.Π. απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συναίνεση από αυτήν. Η πραγματοποίηση έργων χωρίς την παραπάνω συναίνεση συνιστά ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με την ποινή του άρθρου 259 του Ποινικού Κώδικα.
3.  
  Η διάταξη του άρθρου 9 του Ν. 2576/1998 (ΦΕΚ 25 Α’) εξακολουθεί να ισχύει ανεξαρτήτως εάν ανατίθεται ή όχι στην Ε.ΥΔ.Α.Π. η εκτέλεση των εργασιών της παραγράφου 2 του άρθρου 6.
4.  
  Οι προβλεπόμενοι στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του Ν. 1068/1980 κανονισμοί εκδίδονται ή τροποποιούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π., με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 10 του Ν. 2414/1996 (ΦΕΚ 135 Α΄) και χωρίς να θίγονται τα εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων.
5.  
  Το προσωπικό της εταιρείας δύναται να μεταφέρεται σε θυγατρικές της εταιρείες, που συνιστώνται, ή σε άλλες εταιρείες στις οποίες αυτή συμμετέχει. Για το ανωτέρω προσωπικό εξακολουθούν να εφαρμόζονται, κατά τα λοιπά, οι διατάξεις που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις του προσωπικού της Ε.ΥΔ.Α.Π.
Άρθρο 10 "Θέματα Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών"
1.  
  Οι κατά την έννοια του ν. 2414/1996 Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο ή υπάγονται στις διατάξεις του ν. 2000/ 1991 (ΦΕΚ 206 Α’), ως ισχύει, οι οποίες, εν όψει της εισαγωγής τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, προβαίνουν, βάσει των διατάξεων οικείας νομοθεσίας, σε αναμόρφωση των οικονομικών τους καταστάσεων (όπως ενδεικτικώς με μεταβίβαση παγίων, αναμόρφωση του εταιρικού τους κεφαλαίου και των ιδίων κεφαλαίων, διαγραφή χρεών, συμψηφισμό απαιτήσεων με το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή εταιρείες), θεωρούνται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της περιπτώσεως 3 του τμήματος Ι του άρθρου 3 του Π.Δ. 350/1985 (ΦΕΚ 126 Α’), εφόσον καταρτίζουν ελεγμένο από ορκωτό ελεγκτή σχέδιο (prοfοrma) των κατά τα ανωτέρω αναμορφωμένων οικονομικών καταστάσεων για την τελευταία προ της εισαγωγής χρήση. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνεται στο ενημερωτικό δελτίο που συντάσσεται, δημοσιεύεται και εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 348/1985 (ΦΕΚ 125 Α΄).
Άρθρο 11 "Θέματα χρηματιστηριακών συναλλαγών"
1.  
  Κάθε πρόσωπο του άρθρου 4 παρ. 1 του παρόντος που αποκτά ή εκχωρεί συμμετοχή σε μία εταιρεία του άρθρου 4 παρ. 1 και λόγω αυτής της απόκτησης ή της εκχώρησης το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει φθάνει ή υπερβαίνει τα όρια των 5%, 10%, 20%, 1/3, 50% και 2/3 του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου ή κατέρχεται κάτω από τα όρια αυτά, οφείλει να ενημερώνει την εταιρεία και την αρμόδια αρχή, την επόμενη της απόκτησης ή της εκχώρησης ημέρα, σχετικά με το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου, όπως επίσης και με το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει μετά από αυτήν την απόκτηση ή την εκχώρηση.
2.  
  Αν το πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού δεν έλαβε γνώση αυθημερόν της απόκτησης ή της εκχώρησης που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, το πρόσωπο αυτό οφείλει να ενημερώσει την εταιρεία ή την αρμόδια αρχή την επόμενη της ημέρας κατά την οποία έλαβε γνώση της απόκτησης ή της εκχώρησης ή την επόμενη της ημέρας που θα όφειλε, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, να έχει λάβει σχετικώς γνώση.».
3.  
  Στο άρθρο 44 του Ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 107 του Ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α’), προστίθεται νέα παράγραφος 3 που έχει ως εξής: 3 Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που λαμβάνεται ύστερα από γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Αθηνών Α.Ε., καθορίζονται η διαδικασία εκποίησης των εισηγμένων ενσώματων ανωνύμων μετοχών που δεν κατατέθηκαν στην εκδότρια εταιρεία ή στους εξουσιοδοτημένους από αυτήν χειριστές, οι υποχρεώσεις της εκδότριας εταιρείας για την τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας σχετικά με την εκποίηση των μετοχών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια Με την ίδια ή όμοια απόφαση μπορεί να παρατείνεται η προθεσμία που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 42 και στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
4.  
  Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει από 11.11.1997. Νέες μεταβολές του παραπάνω ύψους που ακολουθούν τη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δημιουργούν νέα υποχρέωση γνωστοποίησης.
5.  
  Την υποχρέωση ενημέρωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, αλλά ανεξαρτήτως του ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει, έχει και κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και κάθε ανώτατο διευθυντικό στέλεχος (Διευθύνων Σύμβουλος, Γενικός Διευθυντής) αυτής που είναι και μέτοχός της. Επιπλέον τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να γνωστοποιούν στο Χ.Α.Α, και κάθε συναλλαγή τους στη μετοχή της Εταιρείας, εάν κατά τη διάρκεια μίας ημέρας το ύψος των συναλλαγών τους στη μετοχή αυτή υπερβαίνει συνολικά το ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών.
6.  
  Κάθε Α.Χ.Ε. οφείλει να γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται σε μετοχή η οποία βρίσκεται υπό επιτήρηση, καθώς και κάθε άλλη συναλλαγή σε συγκεκριμένη μετοχή, την οποία ορίζει κάθε φορά η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον αυτή υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού ημερήσιου όγκου συναλλαγών στη συγκεκριμένη μετοχή. Η γνωστοποίηση αυτή πρέπει να γίνεται το αργότερο την επομένη της συναλλαγής και θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ατομικά στοιχεία του συναλλαγέντος επενδυτή και το ύψος της συναλλαγής. Με απόφασή της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ορίζει τους ειδικότερους όρους και τη διαδικασία της γνωστοποίησης και του προσδιορισμού των μετοχών στις οποίες αφορά η γνωστοποίηση, καθώς και να αναπροσαρμόζει το ανωτέρω ποσοστό. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει το δικαίωμα να ενημερώνει το κοινό για τη συναλλαγή αυτή με τη διαδικασία, που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 10 του παρόντος. Παράβαση της υποχρέωσης της παρούσας παραγράφου από την Α.Χ.Ε. επισύρει τις ποινές του πρώτου εδαφίου του άρθρου 14 του παρόντος.».
Άρθρο 12 "Θέματα συγχώνευσης πιστωτικών ιδρυμάτων Στο άρθρο 16 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α΄) οι παράγραφοι με αριθμούς 18 και 19 λαμβάνουν αντιστοίχως αριθμούς 19 και 20 και τίθεται παράγραφος 18, που έχει ως εξής:«"
18.  
 1. Ο Υπουργός Ανάπτυξης εκδίδει τη εγκριτική απόφαση της συγχώνευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες, αφού έχει προηγηθεί η έγκριση της συγχώνευσης από την Τράπεζα της Ελλάδος.
 2. Τα πιστωτικά ιδρύματα που συγχωνεύονται γνωστοποιούν στην Τράπεζα της Ελλάδος τις περί συγχωνεύσεως αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων τους, συνοδευόμενες:
 3. (Ι) από το σχέδιο της σύμβασης συγχωνεύσεως και τις επ’ αυτού εκθέσεις κατ’ άρθρο 69 παράγραφοι 1, 2 και 4 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και από τις εκθέσεις των παραγράφων 4 ή 5 του παρόντος άρθρου κατά περίπτωση και (ΙΙ) από πρόγραμμα επιχειρηματικής δραστηριότητας για το είδος και την έκταση των εργασιών, καθώς και για τη διοικητική και λογιστική οργάνωση και τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου του πιστωτικού ιδρύματος που προέρχεται από τη συγχώνευση.
 4. Η Τράπεζα της Ελλάδος εγκρίνει τη συγχώνευση εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή όλων των στοιχείων του προηγούμενου εδαφίου.
 5. Αν η δίμηνη προθεσμία παρέλθει άπρακτη, θεωρείται ότι η συγχώνευση εγκρίνεται.
 6. Εντός του διμήνου, η Τράπεζα της Ελλάδος αρνείται τη συγχώνευση με αιτιολογημένη απόφασή της, εάν, λόγω της συγχωνεύσεως:
 7. είτε (Ι) καθίσταται ανεπαρκής η διοικητική ή και η λογιστική οργάνωση ή οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου του πιστωτικού ιδρύματος, το οποίο προέρχεται από τη συγχώνευση είτε (ΙΙ) δεν πληρούνται ως προς το πιστωτικό αυτό ίδρυμα οι αρχές και οι κανόνες που διέπουν την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και ιδίως οι κανόνες που ισχύουν ως προς τη συγκέντρωση κινδύνων ή την κεφαλαιακή επάρκεια κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων.
 8. Επί συγχωνεύσεως δια συστάσεως νέου πιστωτικού ιδρύματος, η έγκριση της συγχώνευσης από την Τράπεζα της Ελλάδος χωρεί εντός της προθεσμίας του άρθρου 8 παράγραφος 2 του Ν. 2076/1992 και επιπροσθέτως επί τη βάσει των προβλεπόμενων από το άρθρο 6 του ν. 2076/1992 στοιχείων, ισχύει δε και ως άδεια λειτουργίας του νέου πιστωτικού ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου.
 9. Άδειες που είχε χορηγήσει η Τράπεζα της Ελλάδος προς συγχωνευόμενα πιστωτικά ιδρύματα, μεταβιβάζονται δια της συγχωνεύσεως αυτοδικαίως και ισχύουν υπέρ του απορροφώντος ή του εξαγοράζοντος ή του συνιστώμενου νέου πιστωτικού ιδρύματος, κατά περίπτωση, εφόσον δεν ορίζεται άλλως στην περί εγκρίσεως της συγχωνεύσεως απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος.
 10. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και επί διασπάσεως πιστωτικών ιδρυμάτων κατά τα άρθρα 81 έως 89 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφόσον επέρχεται αύξηση του ενεργητικού του επωφελούμενου πιστωτικού ιδρύματος κατά ποσοστό 10% και άνω ή αύξηση του συνολικού αριθμού των υποκαταστημάτων και θυρίδων του.
 11. Ομοίως, απαιτείται προηγούμενη έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος για την έγκυρη απόκτηση από λειτουργούν πιστωτικό ίδρυμα κλάδου, μέρους ή τμήματος της επιχείρησης ή υποκαταστημάτων άλλου λειτουργούντος πιστωτικού ιδρύματος, εφόσον η απόκτηση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του ενεργητικού του αποκτώντος πιστωτικού ιδρύματος κατά ποσοστό 10% και άνω ή την αύξηση του συνολικού αριθμού των υποκαταστημάτων και θυρίδων του.
 12. Στην περίπτωση αυτή, η γνωστοποίηση προς την Τράπεζα της Ελλάδος γίνεται από το αποκτών πιστωτικό ίδρυμα αμέσως μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανό του, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά αναλόγως των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.
 13. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου υπό στοιχεία α’, β και γ’ καταλαμβάνουν και τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στην απόφαση της Επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών θεμάτων 564/5/23.11.1995 (ΦΕΚ 28 Α/27.2.96), όπως ισχύει, εφόσον, αντιστοίχως:
 14. (Ι) το απορροφούν ή το εξαγόραζον ή το συνιστώμενο νέο νομικό πρόσωπο, στις περιπτώσεις υπό στοιχείο α’, (ΙΙ) το επωφελούμενο νομικό πρόσωπο, στην περίπτωση υπό στοιχείο β’, (ΙΙΙ) το αποκτών νομικό πρόσωπο, στην περίπτωση υπό στοιχείο γ’, είναι πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο χρηματοδοτικό ίδρυμα εποπτευόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος.
 15. Κατ’ απόκλιση των οριζομένων στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και επί της Ε.Τ.Β.Α., του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, καθώς και επί των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν με τη μορφή αμιγούς πιστωτικού συνεταιρισμού.
Άρθρο 13
1.  
  Επιτρέπεται η μετάταξη εργαζομένων του Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (Ο.Α.ΔΥ.Κ.), που υπηρετούν σε αυτόν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, σε υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Χανίων και Ρεθύμνου και σε υπηρεσίες των Ο.Τ.Α, των Νομών Χανίων και Ρεθύμνου, καθώς και η μετάταξη των εργαζομένων του Οργανισμού Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης (Ο.ΑΝ.Α.Κ.), που υπηρετούν σε αυτόν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, σε υπηρεσίες της Γ.Γ. Περιφέρειας, του Ο.Α.Ε.Δ. και του Υπουργείου Δικαιοσύνης των Νομών Χανίων και Ρεθύμνου, σε υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ηρακλείου και Λασιθίου, καθώς και σε υπηρεσίες των Ο.Τ.Α, των Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου.
2.  
  Το προς μετάταξη προσωπικό καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ. Σ. των Οργανισμών, ύστερα από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών των Οργανισμών. Εξαιρούνται και δεν μετατάσσονται όσοι από τους εργαζόμενους: α) πληρούν τις προϋποθέσεις πρόωρης συνταξιοδότησης που ορίζονται στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261 Α’), οι οποίες εφαρμόζονται ανάλογα για το προσωπικό του Ο.Α.ΔΥ.Κ. και του Ο.ΑΝ.Α.Κ. και β) δεν έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δύο (2) τουλάχιστον ετών.
3.  
  Το υπό μετάταξη προσωπικό με αίτηση του επιλέγει τη σχέση εργασίας με την οποία επιθυμεί να απασχοληθεί στην υπηρεσία υποδοχής και καταλαμβάνει τις κενές θέσεις μόνιμου προσωπικού ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατά περίπτωση. Στην περίπτωση που ο μετατασσόμενος επιθυμεί τη διατήρηση της σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και δεν υπάρχει αντίστοιχη κενή οργανική θέση, η μετάταξη γίνεται σε συνιστώμενη με την πράξη μετάταξης προσωρινή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχης ειδικότητας.
4.  
  Η μετάταξη ενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
5.  
  Οι μετατασσόμενοι που επιλέγουν τη μετάταξη τους σε μόνιμες θέσεις κατατάσσονται σε βαθμό ανάλογο με το χρόνο υπηρεσίας του που έχει διανυθεί στο φορέα από τον οποίο γίνεται η μετάταξη και τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο μετατάσσονται και εν πάση περιπτώσει μέχρι του τελευταίου ενιαίου με τον εισαγωγικό βαθμό. Όσοι επιλέγουν τη μετάταξή τους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μετατάσσονται με την ίδια ή αντίστοιχη ή παρεμφερή ειδικότητα με εκείνη που έχουν στον Ο.Α.ΔΥ.Κ. ή στον Ο.ΑΝ.Α.Κ. ή άλλη ειδικότητα για την οποία έχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα.
6.  
  Οι μετατασσόμενοι κατατάσσονται σε μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας ανάλογα με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους στον Ο.Α.ΔΥ.Κ. και στον Ο.ΑΝ.Α.Κ. αντίστοιχα. Για τις αποδοχές των μετατασσόμενων υπαλλήλων εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 20 του Ν. 2515/1997.
7.  
  Κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη διαδικασία και γενικά για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας
Άρθρο 14
1.  
  Το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης (ι) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 19 του άρθρου 8 του Ν. 2601/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: Μέλη της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ως Πρόεδρος, ο προϊστάμενος της αρμόδιας γενικής διεύθυνσης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, προϊστάμενοι των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, νομικός σύμβουλος ή πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που ορίζεται από τον προϊστάμενο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ως μέλος χωρίς ψήφο, καθώς και εκπρόσωποι των συναρμόδιων Υπουργείων και λοιπών φορέων ειδικοί σε θέματα επενδύσεων.
2.  
  Στο τέλος της υποπερίπτωσης (ii) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 19 του άρθρου 8 του Ν. 2601/1998, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: Επίσης, νομικός σύμβουλος ή πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που ορίζεται από τον προϊστάμενο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ως μέλος χωρίς ψήφο.
3.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 αντικαθίσταται αφότου ίσχυσε ως εξής: Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται τα άρθρα 1 έως και 23β του Ν. 1892/1990, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, πλην της παραγράφου 6 του άρθρου 12 αυτού, όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, για την εφαρμογή της οποίας διατηρούνται επίσης σε ισχύ τα άρθρα 13 και 14 του ίδιου νόμου, καθώς και οι παράγραφοι 1, 5 και 6 του άρθρου 23 του νόμου αυτού.
4.  
 1. Στην περίπτωση (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 2601/1998, όπως ισχύει, προστίθεται υποπερίπτωση ΧΙΙΙ ως εξής:
 2. ΧΙΙΙ Επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης για ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό των γηπέδων γκολφ της περίπτωσης (τ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3.
 3. Η εφαρμογή της ρύθμισης της προηγούμενης περίπτωσης (α) αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου 1999
Άρθρο 15
1.  
  Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου δεύτερου του Ν. 2257/1994 (ΦΕΚ 197 Α’) αντικαθίσταται ως εξής: δ. Οι ως άνω αναπροσαρμογές τιμολογίων ισχύουν μετά πάροδο είκοσι (20) ημερών από την εξαγγελία τους.
Άρθρο 16
1.  
  Η 31η Δεκεμβρίου 1999 ορίζεται ως αργία για την Τράπεζα της Ελλάδος, το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε., το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε., το Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών, την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.) και τις ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: α) πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, στα οποία περιλαμβάνονται τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών τραπεζών, β) Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, γ) Ανώνυμες Χρηματοδοτικές Εταιρείες και δ) Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων.
2.  
  Σε περίπτωση που κατά την ίδρυση πιστωτικού συνεταιρισμού ή συνεταιριστικής τράπεζας ή κατά τη μετατροπή συνεταιρισμού σε πιστωτικό συνεταιρισμό ή σε συνεταιριστική τράπεζα ή κατά τη διάρκεια λειτουργίας αυτών συντρέχει, ως προς τη διάθεση συνεταιριστικών τους μερίδων, περίπτωση εφαρμογής της παρ.1 του άρθρου 10 του Ν .876/1979, για την παροχή της προβλεπόμενης από την παρ.1 του άρθρου 10 του Ν. 876/ 1979, άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, απαιτείται προηγουμένως η κατάρτιση ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 348/1985. Δεν απαιτείται η μεσολάβηση αναδόχου. Επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 24 του Π.Δ. 348/1985, το ως άνω εγκρινόμενο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο επικαιροποιείται τουλάχιστον ανά έτος με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου του πιστωτικού συνεταιιρισμού ή της συνεταιριστικής τράπεζας και συνυπογράφεται από ορκωτό ελεγκτή.
3.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ν. 1667/1986 (ΦΕΚ 196 Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α’), αντικαθίσταται ως εξής:« Προκειμένου για καταναλωτικούς συνεταιρισμούς το καταστατικό μπορεί να επιτρέπει την απόκτηση από κάθε συνεταίρο μέχρι εκατό (100) προαιρετικών μερίδων, για πιστωτικούς συνεταιρισμούς μέχρι εξακοσίων (600) προαιρετικών μερίδων και μπορεί να ορίζει χωρίς περιορισμό τον αριθμό των προαιρετικών μερίδων που μπορούν να αποκτήσουν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Η αξία κάθε προαιρετικής μερίδας είναι ίση με την αξία της υποχρεωτικής.
4.  
  Με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών μπορεί να θεσπίζει ειδικές κατηγορίες των υπό διαπραγμάτευση μετοχών, στις οποίες εντάσσονται ιδίως μετοχές εταιρειών που δεν τηρούν τις δεσμεύσεις που έχουν αναφέρει στο Ενημερωτικό τους Δελτίο σχετικά με τη χρήση των κεφαλαίων που έχουν αντλήσει, με αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου, ή που παρουσιάζουν αποτελέσματα που δημιουργούν αμφιβολία για την ομαλή πορεία των εργασιών τους ή μετοχές που παρουσιάζουν πολύ μικρή εμπορευσιμότητα και ανεπαρκή διασπορά. Με ίδια ή όμοια απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών μπορεί να εξειδικεύει τα κριτήρια ένταξης μετοχών σε συγκεκριμένες κατηγορίες, τις μεθόδους διαπραγμάτευσης τους, τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν και τους κανόνες στους οποίους υπόκεινται κατά το χρονικό αυτό διάστημα, καθώς και τους λόγους επαναφοράς των μετοχών αυτών στην αρχική τους κατάσταση και να ρυθμίζει κάθε σχετική θέση και αναγκαία λεπτομέρεια.
5.  
  Με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών μπορεί να ορίζει τις πρόσθετες, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 3 περίπτ. δ’ του Π.Δ. 360/1985, πληροφορίες, που πρέπει να παρατίθενται στις οικονομικές και λογιστικές καταστάσεις, οι οποίες δημοσιεύονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 360/1985, και να ρυθμίζει κάθε σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.
Άρθρο 17 "Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών δήμων, κοινοτήτων, Δ.Ε.Υ.Α. και δημοτικών επιχειρήσεων"
1.  
 1. Οι ληξιπρόθεσμες μέχρι την 31η Αυγούστου 1999 υποχρεώσεις των δήμων και κοινοτήτων προς την Ε.ΥΔ.Α.Π. και το Ελληνικό Δημόσιο απαλλάσσονται από κάθε είδους πρόσθετες προσαυξήσεις, επιβαρύνσεις κ.λπ., εφόσον ο οικείος δήμος ή κοινότητα καταβάλει εφάπαξ την κύρια οφειλή μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος.
 2. Σε περίπτωση μη καταβολής του ποσού της παραπάνω οφειλής, καθίσταται απαιτητό το σύνολο της οφειλής μετά των νομίμων προσαυξήσεων, επιβαρύνσεων κ.λπ.
 3. Οι τρέχουσες απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές από την 1η Σεπτεμβρίου 1999 και μετά καταβάλλονται κανονικά μέσα στις νόμιμες προθεσμίες.
2.  
  Οι ληξιπρόθεσμες μέχρι την 30ή Ιουνίου 1999 υποχρεώσεις των δήμων και κοινοτήτων προς:
 1. τις Δ.Ε.Κ.Ο.,.
 2. τους ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για οφειλές που προέκυψαν από την εκτέλεση έργων, προμηθειών ή τη σύνταξη μελετών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
 3. το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τις οφειλές από δάνεια που τους έχει χορηγήσει, καθώς και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος δύνανται να εξοφλούνται με σύναψη δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ύστερα από σχετική αίτησή τους
3.  
  Δάνεια της ίδιας κατηγορίας και με τους ίδιους όρους χορηγούνται στις Δ.Ε.Υ.Α. και στις λοιπές δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές της παραγράφου 2, από δάνεια που έχουν χορηγηθεί με εγγύηση τα τακτικά έσοδα του οικείου δήμου ή κοινότητας.
4.  
  Με σύναψη δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, ρυθμίζονται επίσης ύστερα από αίτηση του δήμου ή της κοινότητας και τα υφιστάμενα μέχρι την 30ή Ιουνίου 1999 χρεωστικά ανοίγματα των δήμων και κοινοτήτων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Με την παρέλευση απράκτου της ως άνω προθεσμίας, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δύναται να βεβαιώνει οίκοθεν τα ανωτέρω χρεωστικά ανοίγματα στις οικείες δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Τα δάνεια του παρόντος άρθρου μπορεί να χορηγούνται με χρόνο εξόφλησης μέχρι δεκαπέντε (15) έτη και με επιτόκιο ίσο με αυτό της εκάστοτε προηγούμενης έκδοσης τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, ισόχρονης ή πλησιέστερης χρονικής διάρκειας, προσαυξημένο κατά μία μονάδα.
6.  
  Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αναπροσαρμόζεται το επιτόκιο των δανείων των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του παρόντος, κατά τη διάρκεια εξυπηρέτησης τους, ανά εξάμηνο με βάση το επιτόκιο της τελευταίας έκδοσης αντίστοιχων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου
7.  
  Το προϊόν των δανείων αυτού του άρθρου απαγορεύεται να διατίθεται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό και εγγράφεται σε ειδικό κωδικό του προϋπολογισμού του δήμου ή της κοινότητας με τίτλο «Δάνειο του νόμου. . ./1999 για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών». Οποιαδήποτε εντολή πληρωμής σε βάρος του κωδικού αυτού, που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος, είναι άκυρη και ο δημοτικός ή κοινοτικός ταμίας υποχρεούται να μην την εκτελέσει.
8.  
  Τα δάνεια του παρόντος άρθρου χορηγούνται στους δικαιούχους των οποίων οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, αθροιζόμενες με το μέρος των τακτικών τους εσόδων που παρακρατούνται ετησίως από το Ταμείο Παρακαταθηκών καί Δανείων για» εξόφληση άλλων μακροπρόθεσμων υποχρεώσεών τους, υπερβαίνουν:
 1. το 10% των τακτικών τους εσόδων, εφόσον πρόκειται για δήμους ή κοινότητες με τακτικά έσοδα οικονομικού έτους 1999 που δεν υπερβαίνουν το ένα δισεκατομμύριο (1.000.000.000) δραχμές και.
 2. το 20% των τακτικών τους εσόδων, εφόσον πρόκειται για δήμους ή κοινότητες με τακτικά έσοδα οικονομικού έτους 1999 που υπερβαίνουν το ένα δισεκατομμύριο (1.000.000.000) δραχμές.
9.  
  Για τον υπολογισμό των ανωτέρω ποσοστών λαμβάνονται υπόψη και οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των παραγράφων 3 και 4. Ως τακτικά έσοδα λαμβάνονται υπόψη αυτά που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 1999 του οικείου δήμου ή κοινότητας.
10.  
  Το ύψος και ο χρόνος αποπληρωμής του δανείου καθορίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε η ετήσια τοκοχρεολυτική δόση εξόφλησής του να μην υπερβαίνει το 15% ή το 30% των τακτικών εσόδων των δήμων και κοινοτήτων των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 8. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μπορεί να αποφασίζει τη χορήγηση δανείων σε δήμους και κοινότητες με χρόνο εξόφλησης μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ετών, εάν από την εν γένει οικονομική κατάσταση του οικείου δήμου ή κοινότητας προκύπτει, ότι με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται καλύτερα η ομαλή εξυπηρέτηση του δανείου.
11.  
  Η εξόφληση των δανείων γίνεται με παρακράτηση από τα έσοδα των οικείων δήμων και κοινοτήτων που προέρχονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α. Π.) του ν. 1828/1989. Η παρακράτηση γίνεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Σε περίπτωση που τα έσοδα από τους Κ.Α.Π. δεν επαρκούν για την εξόφληση του δανείου, η εξόφληση μπορεί να γίνεται με παρακράτηση άλλων εσόδων των δήμων που είναι δυνατόν να εκχωρηθούν.
12.  
  Το υφιστάμενο την 30ή Ιουνίου 1999 χρεωστικό υπόλοιπο του τηρούμενου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμού Π.Α.Κ.Υ. (Πληρωμές Αποδοχών Κοινοτικών Υπαλλήλων) κεφαλαιοποιείται και η εξόφλησή του γίνεται σταδιακά:.
 1. κατά 50% του χρεωστικού υπολοίπου με παρακράτηση -ποσοστού-15% από τα καθαρά κέρδη που αποδίδει κάθε χρόνο το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και
 2. κατά το υπόλοιπο με παρακράτηση ποσοστού 20% από τους τόκους που αποδίδει κάθε εξάμηνο το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης επί των χρηματικών υπολοίπων των δήμων και κοινοτήτων, καθώς και των τόκων για τις καταθέσεις βάσει των άρθρων 67 και 68 του Ν. 3033/1954.
 3. Η παρακράτηση αρχίζει κατά την απόδοση των κερδών της οικονομικής χρήσης 1999 και των τόκων του δεύτερου εξαμήνου 1999.
 4. Στο τέλος κάθε έτους το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων γνωστοποιεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και στο Υπουργείο Οικονομικών το ποσό που έχει παρακρατήσει και το ποσό που απομένει για εξόφληση του χρέους.
13.  
  Η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν. 2539/1997 καταργείται από την 1η Ιανουαρίου του 2000. Από την ημερομηνία αυτή οι αποδοχές των ειδικής περιορισμένης διαβάθμισης υπαλλήλων των κοινοτήτων που έχουν καταργηθεί βαρύνουν τους οικείους δήμους.
14.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, καθορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
Άρθρο 18 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1999-10-25 Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1999/222
2013-04-29 Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
5Α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, των Υπουργών Ναυτιλίας και Αιγαίου και των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργών, μπορεί να ανατίθεται στην εταιρεία Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ή στις θυγατρικές της εταιρείες η εκπόνηση ή ανάθεση εκπόνησης μελέτης για την κατασκευή σε νησιωτικές περιοχές έργου συναφούς με τη δραστηριότητά τους, καθώς και η ανάθεση και διοίκηση εκτέλεσης του έργου αυτού.
Με την απόφαση καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα, όπως οι υποχρεώσεις της εταιρείας Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ή των θυγατρικών της εταιρειών, ο κύριος του έργου, ο τρόπος χρηματοδότησης των μελετών και των έργων, τα εκάστοτε αρμόδια αποφαινόμενα όργανα και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
Προσθήκη
A/2013/102
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1995/564/5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/564_5 1995
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1924/18 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1924/18 1924
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1954/3033 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/3033 1954
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1979/876 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/876 1979
ΝΟΜΟΣ 1980/1068 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1068 1980
ΝΟΜΟΣ 1987/1739 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1739 1987
ΝΟΜΟΣ 1989/1828 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1828 1989
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/2000 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/2000 1991
Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις. 1992/2065 1992
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Για την οργάνωση και λειτουργία του Ο.Τ.Ε.. 1994/2257 1994
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άϋλες μετοχές. 1996/2396 1996
Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις. 1996/2414 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις. 1997/2515 1997
Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις. 1997/2533 1997
Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 1997/2539 1997
Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημόσιων έργων και άλλες διατάξεις. 1998/2576 1998
Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις. 1998/2601 1998
Ρύθμιση θεμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, ρύθμιση θεμάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλες διατάξεις. 1999/2731 1999
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1961/4201 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1961/4201 1961
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/154 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/154 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/348 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/348 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/350 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/350 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/360 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/360 1985
Για τις πληροφορίες που πρέπει να δημοσιεύονται κατά την απόκτηση και την εκχώρηση σημαντικής συμμετοχής σε εταιρία της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών σε συμμόρφωση προς την οδηγία 88/627/ ΕΟΚ. 1992/51 1992
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1963/533 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1963/533 1963
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση συγχώνευσης των ανωνύμων εταιριών ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. και ΑΛΦΑ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΑLΡΗΑ FΙΝΑΝCΕ) με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Θ[...]" 2001/1_07.05.2001 2001
Έγκριση συγχώνευσης των ανωνύμων εταιριών ΑΛΦΑ ΛΗΖΙΝΓΚ Α.Ε. Χρηματοδοτικής Μισθώσεως και ΙΟΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ Α.Ε. Χρηματοδοτικών Μισθώσεων με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. (Συνεδρίαση 104/18.6.2001, θέμα 6) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚ[...]" 2001/1_12.07.2001 2001
Έγκριση συγχώνευσης της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε. και της εταιρείας Ελληνική Εφοπλιστική Εταιρία Επενδύσεων Α.Ε. με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖ[...]" 2001/9_23.04.2001 2001
Αριθ. Φ. 0544 / 2 / ΑΣ 550 / Μ.5422 Έγκριση του Εκτελεστικού Προγράμματος της Συμφωνίας Μορφωτικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας για τα έτη 2002, 2003 και 2004». Α[...]" 2002/1_22.10.2002 2002
Έγκριση συγχώνευσης των ανώνυμων εταιρειών ΑΒC FΑCΤΟRS ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε. και FΑCΤ ΗΕLLΑS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Συνεδρίαση 133/4.9.2002, θέμα 4 ΤΡΑΠΕ[...]" 2002/1_25.09.2002 2002
Έγκριση συγχώνευσης της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» με τη θυγατρική της Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΕ», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. (Συνεδρίαση 137/30.[...]" 2002/1_27.11.2002 2002
Έγκριση συγχώνευσης των ανωνύμων τραπεζικών εταιριών «Τράπεζα ΕFG Εurοbank Εrgasias Α.Ε.» και «UΝΙΤΒΑΝΚ Α.Ε.», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. (Συνεδρίαση 164/2.12.2003, θέμα 1ο) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2003/1_18.12.2003 2003
Έγκριση συγχώνευσης της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας ΤΡΑΠΕΖΑ ΕFG ΕURΟΒΑΝΚ ΕRGΑSΙΑS Α.Ε. και των εταιριών ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ. και ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε., με απορρόφηση των δύο τελευταίων από την πρώτη. (Συνεδρίαση 158/16.9.2003[...]" 2003/1_26.09.2003 2003
Έγκριση συγχώνευσης της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και των εταιριών «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (Α.Ε.Ε.Ξ.Τ.Μ.Ε.) και «ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑ[...]" 2003/2_18.12.2003 2003
Έγκριση συγχώνευσης των ανώνυμων εταιρειών «Τράπεζα ΕFG Εurοbank Εrgasias Α.Ε.» και «Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε.», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ(Συνεδρίαση 146/25.2.2003, θέμα 6) 2003/2_28.03.2003 2003
α) Έγκριση συγχώνευσης της «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» με τις θυγατρικές της εταιρείες «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.», «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.», «ΕΜΠΟΡΙΚΗ FΑCΤΟRΙΝG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ» και «ΕΜΠΟΡΙΚΗ [...]" 2004/1_01.10.2004 2004
Έγκριση συγχώνευσης της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» με τις θυγατρικές της εταιρίες «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FΙΝΑΝCΕ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ», «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.» και «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ». Συνεδρίαση 18[...]" 2004/1_02.11.2004 2004
Έγκριση απόκτησης από τη «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» του δικτύου των τριών υποκαταστημάτων της τράπεζας «SΟCΙΕΤΕ GΕΝΕRΑLΕ S.Α.» στην Ελλάδα. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 181/9.9.2004, Θέμα 2) 2004/2_01.10.2004 2004
Έγκριση συγχώνευσης της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με την εταιρεία «ΔΕΛΤΑ SΙΝGULΑR Α.Ε.Π.», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Συνεδρίαση 183/12.10.2004, θέμα 1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2004/2_02.11.2004 2004
Έγκριση συγχώνευσης της «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» με την εταιρεία «ΓΕΝΙΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. (Συνεδρίαση 186/14.12.2004, θέμα 2) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2004/2_23.12.2004 2004
Απόφαση περί εφαρμογής της απόφασης 1591 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Σουδάν. 2005/1_19.05.2005 2005
Έγκριση συγχώνευσης της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με την εταιρεία «ΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Ε.», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ(Συνεδρίαση[...]" 2006/1_19.01.2006 2006
Έγκριση συγχώνευσης της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» με την εταιρεία «ΙΒΙΖΙΟΝ - ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε.», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. (Συνεδρίαση 218/4.4.2006, θέμα 2ο) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝΘΕΜΑΤΩΝ 2006/1_27.04.2006 2006
Έγκριση συγχώνευσης της “ΤΡΑΠΕΖΑ ΕFG ΕURΟΒΑΝΚ ΕRGΑSΙΑS Α.Ε.” με την εταιρεία “ΙΝΤΕΡΤΡΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ”, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ(Συ[...]" 2006/2_27.03.2006 2006
Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δημοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς κ[...]" 2012/1_07.09.2012 2012
Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας - Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις. 1999/2778 1999
Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις. 2001/2880 2001
Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών κια Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις. 2001/2939 2001
Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις. 2001/2941 2001
Ίδρυση και εποπτεία χρηματιστηρίων και οργανωμένων αγορών, νέες αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τροποποιήσεις χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 2003/3152 2003
Εκλογικές δαπάνες κατά τις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές, οικονομική διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α., θέματα αλλοδαπών και άλλες διατάξεις.. 2003/3202 2003
Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 2003/3212 2003
Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α. 2004/3242 2004
Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 2006/3491 2006
Σύσταση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχήςκαι άλλες διατάξεις. 2008/3631 2008
Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών. 2011/3943 2011
Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. 2012/4053 2012
Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις. 2013/4150 2013
Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2013/4199 2013
Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 2014/4258 2014
Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την Εταιρεία Παγίων της Ε.Υ.Δ.Α.Π. του άρθρου 4 του Ν.2744/99. 2001/155 2001
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ 2002/15 2002
Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων που εκτελούνται από την «Εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π.». 2002/268 2002
Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΝομού Θεσσαλονίκης. 2005/200 2005