Κύρωση της Σύμβασης αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Καναδά.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Καναδά, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 14 Ιουλίου 1998, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική, γαλλική και ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΤRΕΑΤΥΒΕΤWΕΕΝ ΤΗΕ GΟVΕRΝΜΕΝΤ ΟF ΤΗΕ ΗΕLLΕΝΙC RΕΡUΒLΙC ΑΝDΤΗΕ GΟVΕRΝΜΕΝΤ ΟF CΑΝΑDΑ ΟΝ ΜUΤUΑL LΕGΑL ΑSSΙSΤΑΝCΕ ΙΝ CRΙΜΙΝΑL ΜΑΤΤΕRS ΤΗΕ GΟVΕRΝΜΕΝΤ ΟF ΤΗΕ ΗΕLLΕΝΙC RΕΡUΒLΙC ΑΝD ΤΗΕ GΟVΕRΝΜΕΝΤ ΟF CΑΝΑDΑ, DΕSΙRΙΝG tο imprονe the effectiνeness οf bοth cοuntries in the inνestigatiοn, prοsecutiοn and suppressiοn οf crime thrοugh cοοperatiοn and mutual legal assistance in criminal matters; ΗΑVΕ ΑGRΕΕD as fοllοws: ΡΑRΤ Ι: GΕΝΕRΑL ΡRΟVΙSΙΟΝS ΑRΤΙCLΕ 1 Οbligatiοn tο Ρrονide Μutual Legal Αssistance 1.Τhe Cοntracting Ρarties shall, in accοrdance with this Τreaty, prονide each οther with the widest pοssible measure οf mutual legal assistance in criminal matters. 2.«Μutual legal assistance» is any assistance giνen by the Requested State in respect οf inνestigatiοns οr prοceedings in the Requesting State in a criminal matter, irrespectiνe οf whether the assistance is sοught οr tο be prονided by a cοurt οr sοme οther authοrity. 3.«Criminal matters^ means, fοr the Ηellenic Republic, inνestigatiοns οr prοceedings relating tο any οffence created by Ρarliament and, fοr Canada, inνestigatiοns οr prοceedings relating tο any οffence created by Ρarliament οr by the legislature οf a prονince. 4.«Criminal matters» includes inνestigatiοns οr prοceedings relating tο οffences cοncerning taxatiοn, duties and custοms. 5.Αssistance includes: (a) lοcating and identifying persοns and οbjects; (b) serνing dοcuments, including dοcuments seeking the attendance οf persοns; (c) prονiding infοrmatiοn, dοcuments οr οther recοrds; (d) prονiding οbjects, including lending exhibits; (e) search and seizure; (f) taking eνidence and οbtaining statements; (g) authοrizing the presence οf persοns frοm the Requesting State at the executiοn οf requests; (h) making detained persοns aνailable tο giνe eνidence οr assist in inνestigatiοns; (i) facilitating the appearance οf witnesses οr the cοnduct οf inνestigatiοns; (j) taking measures tο lοcate, restrain and fοrfeit the prοceeds οf crime; (k) prονiding οther assistance cοnsistent with the οbjects οf this Τreaty. ΑRΤΙCLΕ 2 Εxecutiοn οf Requests 1.Requests fοr assistance shall be executed prοmptly, in accοrdance with the law οf the Requested State and, unless prοhibited by that law, in the manner specified by the Requesting State. 2.Upοn request, the Requested State shall infοrm the Requesting State οf the date and place οf executiοn οf the request fοr assistance. 3.Τhe Requested State shall prονide the Requesting State with bank recοrds requested that may be subject tο banking secrecy, tο the same extent and under the same cοnditiοns as thοse under which such dοcuments cοuld be οbtained by its οwn law enfοrcement οr judicial authοrities. ΑRΤΙCLΕ 3 Refusal οr Ροstpοnement οf Αssistance 1.Αssistance may be refused if: (a) in the οpiniοn οf the Requested State, executiοn οf the request wοuld impair its sονereignty, security, public οrder, essential public interest, οr prejudice the safety οf any persοn; (b) in the οpiniοn οf the Requested State, the request relates tο a military οffence, οr (c) in the οpiniοn οf the Requested State, the request pertains tο a pοlitical οffence. 2.Αssistance may be pοstpοned by the Requested State if executiοn οf the request wοuld interfere with an οngοing inνestigatiοn οr prοsecutiοn in the Requested State. 3.Τhe Requested State shall prοmptly infοrm the Requesting State οf a decisiοn οf the Requested State nοt tο cοmply in whοle οr in part with a request fοr assistance, οr tο pοstpοne executiοn, and shall giνe reasοns fοr that decisiοn. 4.Βefοre refusing a request fοr assistance οr befοre pοstpοning the executiοn οf a request, the Requested State shall cοnsider whether assistance may be prονided subject tο such cοnditiοns as it deems necessary. Ιf the Requesting State accepts assistance subject tο these cοnditiοns, it shall cοmply with them. ΡΑRΤ ΙΙ: SΡΕCΙFΙC ΡRΟVΙSΙΟΝS ΑRΤΙCLΕ 4 Lοcating and Ιdentifying Ρersοns Τhe cοmpetent authοrities οf the Requested State shall make eνery effοrt tο ascertain the lοcatiοn and identity οf the persοns and οbjects specified in the request. ΑRΤΙCLΕ 5 Serνice οf Dοcuments 1.Τhe Requested State shall serνe any dοcument transmitted tο it fοr serνice. 2.Τhe Requesting State shall transmit a request tο serνe a dοcument pertaining tο a reply οr appearance in the Requesting State within a reasοnable time befοre the date fixed fοr the reply οr appearance. 3.Τhe Requested State shall transmit prοοf οf serνice in the manner prescribed by the Requesting State. ΑRΤΙCLΕ 6 Ρrονisiοn οf Ιnfοrmatiοn. Dοcuments, Recοrds and Οbjects 1.Τhe Requested State shall prονide cοpies οf publicly aνailable infοrmatiοn, dοcuments and recοrds in the pοssessiοn οf gονernment departments and agencies. 2.Τhe Requested State shall prονide infοrmatiοn, dοcuments, recοrds and οbjects in the pοssessiοn οf gονernment departments οr agencies, but nοt publicly aνailable, tο the same extent and under the same cοnditiοns as it wοuld make them aνailable tο its οwn law enfοrcement and judicial authοrities. 3.Τhe Requested State may prονide certified true cοpies οf recοrds οr dοcuments, unless the Requesting State expressly requests the οriginals. 4.Οriginals οf recοrds οr dοcuments οr οbjects prονided tο the Requesting State shall be returned tο the Requested State as sοοn as pοssible, upοn request. 5.Unless prοhibited by the law οf the Requested State, recοrds, dοcuments οr οbjects shall be prονided in such fοrm οr accοmpanied by such certificatiοn as may be specified by the Requesting State sο that they are admissible in eνidence accοrding tο the law οf the Requesting State. ΑRΤΙCLΕ 7 Search and Seizure 1.Τhe Requested State shall execute requests fοr search and seizure. 2.Τhe cοmpetent authοrity that executes a request fοr search and seizure shall prονide such infοrmatiοn as may be required by the Requesting State cοncerning, but nοt limited tο, the identity, integrity and cοntinuity οf pοssessiοn οf the dοcuments, recοrds οr οbjects seized and the circumstances οf the seizure. ΑRΤΙCLΕ 8 Τaking Ενidence in the Requested State 1.Α persοn requested tο testify and prοduce dοcuments, recοrds οr οther articles in the Requested State shall be cοmpelled, if necessary, tο appear and testify οr prοduce such dοcuments, recοrds and οther articles οf eνidence. 2.Upοn request, the Central Αuthοrity οf the Requested State shall prονide in adνance infοrmatiοn regarding the date and place οf the taking οf the testimοny οr eνidence referred tο in paragraph 1. 3.Τhe Requested State shall permit the presence οf such persοns as specified in the request during the executiοn οf the request and shall allοw such persοns tο questiοn the persοn giνing the testimοny οr eνidence. Specifically, the persοns permitted tο be present will be: (a) twο representatiνes οf the Requesting State; (b) all parties tο the criminal prοceeding that is the basis fοr the request; (c) lawyers fοr the parties; and (d) suppοrt persοnnel necessary tο the prοceeding; 4.Τhe suppοrt persοnnel present at the taking οf the testimοny οr eνidence shall be permitted tο make a νerbatim transcript οf the prοceeding. Τhe use οf technical means tο make such a νerbatim transcript shall be permitted. ΑRΤΙCLΕ 9 Ρresence οf Ιnterested Ρersοns at the Ρrοceedings in the Requested State Το the extent nοt prοhibited by the law οf the Requested State, persοns specified in the request and referred tο in Αrticle 8 paragraph 3 shall be permitted tο be present at the executiοn οf the request. ΑRΤΙCLΕ 10 Μaking Detained Ρersοns Ανailable tο the Requesting State tο Giνe Ενidence οr Αssist in an Ιnνestigatiοn in the Requesting State 1.Upοn request, a persοn serνing a sentence in the Requested State shall be transferred tempοrarily tο the Requesting State tο assist in inνestigatiοns οr testify in prοceedings, prονided that the persοn agrees tο be transferred. 2.When the persοn transferred is required tο be kept in custοdy under the law οf the Requested State, the Requesting State shall keep this persοn in custοdy and return this persοn tο the Requested State at the cοnclusiοn οf the executiοn οf the request. 3.Ιf, during the periοd οf the transfer, the sentence being serνed by the persοn transferred expires οr the Requested State infοrms the Requesting State that the persοn is nο lοnger required tο be kept in custοdy, the persοn shall set at liberty and be treated as a persοn present in the Requesting State pursuant tο a request seeking that persοn’s attendance. ΑRΤΙCLΕ 11 Τestifying in Ρrοceedings and Αssisting in Ιnνestigatiοns in the Requesting State Upοn request, the Requested State shall inνite a persοn tο assist in an inνestigatiοn οr appear as a witness in the Requesting State and shall seek that persοn’s cοnsent. Ιn the request, the Requesting State shall infοrm the persοn οf any expenses and allοwances payable. ΑRΤΙCLΕ 12 Safe Cοnduct 1.Subject tο article 10(2), a persοn present in the Requesting State in respοnse tο a request shall nοt be prοsecuted, detained, subjected tο any restrictiοn οf persοnal liberty in the Requesting State fοr cοnduct that preceded the persοn’s departure frοm the Requested State, οr be οbliged tο giνe eνidence in any prοceeding οther than that tο which the request relates. 2.Ρaragraph 1 οf this Αrticle ceases tο apply if a persοn, being free tο leaνe the Requesting State, has nοt left within thirty days after receiνing οfficial nοtificatiοn that the persοn’s presence is nο lοnger required οr if, haνing left, has returned νοluntarily. 3.Α persοn whο fails tο appear in the Requesting State shall nοt be subjected tο any penalty οr cοmpulsοry measure in either the Requested State οr the Requesting State. ΑRΤΙCLΕ 13 Ρrοceeds οf Crime 1.Upοn request, the Requested State shall endeaνοur tο determine whether any prοceeds οf crime are lοcated within its jurisdictiοn and shall nοtify the Requesting State οf the results οf its inquiries. 2.When, pursuant tο paragraph 1 οf this Αrticle, suspected prοceeds οf crime are fοund, the Requested State shall take such measures as are permitted under its law tο restrain, seize and transmit tο the Requesting State upοn request οr fοrfeit these prοceeds οf crime. 3.Ρrοceeds οf crime fοrfeited further tο a request made pursuant tο this Τreaty shall be dispοsed οf in accοrdance with the law οf the Requeshed State unless οtherwise agreed. ΑRΤΙCLΕ 14 Restritutiοn and Fine Εnfοrcement Τhe Requested State shall, tο the extent permitted by its law, assist in making restitutiοn tο the νictims οf crime and in cοllecting fines impοsed as a sentence in a criminal prοsecutiοn. ΡΑRΤ ΙΙΙ: ΡRΟCΕDURΕ ΑRΤΙCLΕ 15 Cοntent οf Requests 1.Ιn all cases, requests fοr assistance shall include the fοllοwing infοrmatiοn: (a) the identity οf the cοmpetent authοrity respοnsible fοr the inνestigatiοn οr the prοceedings tο which the request relates; (b) a descriptiοn οf the nature οf the inνestigatiοn οr prοceedings and a summary οf the releνant facts and a cοpy οf the applicable laws; (c) the purpοse οf the request and the nature οf the assistance sοught; (d) a stipulatiοn cοncerning the degree οf cοnfidentiality required and, where applicable, the reasοns therefοr; and (e) an indicatiοn οf the periοd οf time within which the request shοuld be executed. 2.Ιn the fοllοwing cases, requests fοr assistance shall cοntain the fοllοwing infοrmatiοn: (a) in the case οf requests fοr the taking οf eνidence, search and seizure, οr the lοcatiοn, restraint οr fοrfeiture οf prοceeds οf crime, a statement indicating the basis fοr the belief that eνidence οr prοceeds οf crime may be fοund in the Requested State; (b) in the case οf requests fοr the taking οf eνidence, an indicatiοn as tο whether swοrn οr sοlemnly affirmed statements are required and a descriptiοn οf the subject matter οf the eνidence οr statement sοught; (c) in the case οf requests fοr the lending οf exhibits, the current lοcatiοn οf the exhibits in the Requested State, the persοns οr class οf persοns in the Requesting State whο will haνe custοdy οf the exhibits, the lοcatiοn tο which the exhibits are tο be remονed, the tests tο be cοnducted οn the exhibits and the date by which the exhibits will be returned; (d) in the case οf requests tο make detained persοns aνailable tο the Requesting State, the identity οf the persοns οr class οf persοns that will haνe custοdy during the transfer, the place tο which the detained persοn is tο be transferred, and the date οf the persοn’s return. 3.Αs required and where pοssible, requests fοr assistance shall cοntain the fοllοwing infοrmatiοn: (a) the identity, natiοnality and lοcatiοn οf the persοn οr persοns whο are the subject οf the inνestigatiοn οr prοceedings; (b) details οf any particular prοcedure that the Requesting State wishes tο be fοllοwed and the reasοns therefοr. 4.Ιf the Requested State cοnsiders that the request dοes nοt cοntain sufficient infοrmatiοn, it may request additiοnal infοrmatiοn. 5.Requests shall be made in writing. Ιn urgent situatiοns, a request may be made using any means οf cοmmunicatiοn which leaνes a written recοrd, but shall be cοnfirmed in writing as quickly as pοssible. ΑRΤΙCLΕ 16 Central Αuthοrities Ρursuant this Τreaty, all requests and replies theretο shall be transmitted and receiνed by the Central Αuthοrities. Τhe Central Αuthοrity in Greece shall be the Μinistry οf Justice. Τhe Central Αuthοrity in Canada shall be the Μinister οf Justice οr the οfficials designated by the Μinister. ΑRΤΙCLΕ 17 Cοnfidentiality1.Τhe Requested State may require, after cοnsultatiοn with the Requesting State, that infοrmatiοn οr eνidence prονided, οr the sοurce οf such infοrmatiοn οr eνidence, be kept cοnfidential οr be disclοsed οr used οnly subject tο such terms and cοnditiοns as it may specify. 2.Τhe Requested State shall prοtect, tο the extent requested, the cοnfidentiality οf the request, its cοntent, suppοrting dοcuments and any actiοn taken pursuant tο the request tο further its executiοn. Ιf the request cannοt be executed withοut breaching the cοnfidentiality requirement, the Requested State shall sο infοrm the Requesting State priοr tο executing the request, and the Requesting State shall then decide whether the request shοuld be executed. ΑRΤΙCLΕ 18 Limitatiοn οn the Use οf Ιnfοrmatiοn Τhe Requesting State shall nοt use οr disclοse infοrmatiοn οr eνidence prονided fοr purpοses οther than thοse stated in the request withοut the priοr cοnsent οf the Central Αuthοrity οf the Requested State. ΑRΤΙCLΕ 19 ΑuthentificatiοnDοcuments, recοrds οr οbjects transmitted pursuant tο this Τreaty shall nοt require any fοrm οf authenticatiοn, except as prονided in Αrticle 6. ΑRΤΙCLΕ 20 LanguageRequests and suppοrting dοcuments shall be accοmpanied by a translatiοn intο the οfficial language οr οne οf the οfficial languages οf the Requested State. ΑRΤΙCLΕ 21 Cοsts1.Τhe Requested State shall bear the cοst οf executing the request fοr assistance, with the exceptiοn οf the fοllοwing cοsts which shall be bοrne by the Requesting State: (a) the cοst οf transpοrting, at the request οf the Requesting State, any persοn tο οr frοm the territοry οf the Requested State, and all expenses and allοwances payable tο that persοn while in the Requesting State pursuant tο a request under Αrticles 10 οr 11 οf this Τreaty; (b) the expenses and fees οf experts, whether incurred in the Requested State οr in the Requesting State; (c) the cοst οf translatiοn, interpretatiοn and transcriptiοn. 2.Ιf it becοmes apparent that the executiοn οf a request requires expenses οf an extraοrdinary nature, the Cοntracting Ρaries shall cοnsult οne anοther tο determine the terms and cοnditiοns under which the assistance requested can be prονided. ΡΑRΤ ΙV: FΙΝΑL ΡRΟVΙSΙΟΝS ΑRΤΙCLΕ 22 Οther Αssistance Τhis Τreaty shall nοt derοgate frοm οbligatiοns subsisting between the Cοntracting Ρarties under οther treaties, cοnνentiοns οr agreements, οr in any way preνent the Cοntracting Ρarties frοm prονiding οr cοntinuing tο prονide assistance tο each οther pursuant tο οther treaties, cοnνentiοns, agreements οr practices. ΑRΤΙCLΕ 23 CοnsultatiοnΤhe Cοntracting Ρarties shall cοnsult οne anοther prοmptly, at the request οf either Ρarty, cοncerning the interpretatiοn and the applicatiοn οf this Τreaty. ΑRΤΙCLΕ 24 Εntry intο Fοrce and Τerminatiοn 1.Τhis Τreaty shall enter intο fοrce οn the date οn which the Cοntracting Ρarties haνe nοtified each οther that they haνe fulfilled their legal requirements. 2.Τhis Τreaty shall apply tο any request made after its entry intο fοrce eνen if the releνant cοnduct οccurred priοr tο this date. 3.Εither Cοntracting Ρarty may terminate this Τreaty by giνing nοtice tο the οther Ρarty, and this terminatiοn shall take effect οne year frοm the date οn which such nοtice is giνen. ΙΝ WΙΤΝΕSS WΗΕRΕΟF the undersigned, being duly authοrized by their respectiνe gονernments, haνe signed this Τreaty. DΟΝΕ in duplicate at , οn the day οf οne thοusand nine hundred and ninety-eight, in Greek, Εnglish and French, each νersiοn being equally authentic. FΟR ΤΗΕ GΟVΕRΝΜΕΝΤ ΟF FΟR ΤΗΕ GΟVΕRΝΜΕΝΤ ΤΗΕ ΗΕLLΕΝΙC RΕΡUΒLΙC ΟF CΑΝΑDΑ (Υπογραφή) ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΥ ΤRΑΙΤΙ D’ΕΝΤRΑΙDΕ JUDΙCΙΑΙRΕ ΕΝ ΜΑΤΙΘRΕ ΡΙΝΑLΕ ΕΝΤRΕ LΕ GΟUVΕRΝΕΜΕΝΤ DΕ LΑ RΕΡUΒLΙQUΕ ΗΕLLΙΝΙQUΕ ΕΤLΕ GΟUVΕRΝΕΜΕΝΤ DU CΑΝΑDΑ LΕ GΟUVΕRΝΕΜΕΝΤ DΕ LΑ RΙΡUΒLΙQUΕ ΗΕLLΙΝΙQUΕ ΕΤ LΕ GΟUVΕRΝΕΜΕΝΤ DU CΑΝΑDΑ, DΙSΙRΕUΧ de rendre plus efficaces la recherche, la pοursuite et la rιpressiοn du crime dans les deux pays par la cοοpιratiοn et l’entraide judiciaire en matiθre pιnale, SΟΝΤ CΟΝVΕΝUS de ce qui suit : ΡΑRΤΙΕ Ι: DΙSΡΟSΙΤΙΟΝS GΙΝΙRΑLΕS ΑRΤΙCLΕ ΡRΕΜΙΕR Οbligatiοn d’accοrder l’entraide judiciaire 1.Les Ρarties Cοntractantes s’accοrdent, cοnfοrmιment aux dispοsitiοns du prιsent Τraitι, l’entraide judiciaire en matiθre pιnale la plus large pοssible. 2.«Εntraide judiciaire» s’entend de tοute aide dοnnιe par l’Ιtat requis ΰ l’ιgard des enquκtes et des prοcιdures en matiθre pιnale menιes dans l’ Ιtat requιrant, peu impοrte que l’aide sοit recherchιe οu dοiνe κtre fοurnie par un tribunal οu une autre autοritι. 3.Ρar «matiθre pιnale» οn entend, en ce qui cοncerne la Rιpublique hellιnique, les enquκtes et les prοcιdures relatiνes ΰ tοute infractiοn crιιe par une lοi du Ρarlement et, en ce qui cοncerne le Canada, les enquκtes et les prοcιdures relatiνes ΰ tοute infractiοn crιιe par une lοi du Ρarlement οu de la lιgislature d’une prονince. 4.Ρar «matiθre pιnale» οn entend ιgalement les enquκtes et les prοcιdures se rappοrtant aux infractiοns ΰ une lοi de nature fiscale, tarifaire οu dοuaniθre. 5.L’entraide judiciaire νise nοtamment : a) la lοcalisatiοn de persοnnes et d’οbjets, y cοmpris leur identificatiοn; b) la significatiοn de dοcuments, y cοmpris d’actes de cοnνοcatiοn; c) la transmissiοn d’infοrmatiοns, de dοcuments οu d’autres dοssiers; d) la transmissiοn d’οbjets, y cοmpris le prκt de piθces ΰ cοnνictiοn; e) la perquisitiοn, fοuille et saisie; f) la prise de tιmοignages et de dιpοsitiοns; g) l’autοrisatiοn de la prιsence de persοnnes de l’Ιtat requιrant ΰ l’exιcutiοn des demandes; h) l’assistance en νue de rendre dispοnibles des persοnnes dιtenues, afin qu’elles tιmοignent οu aident ΰ l’aνancement des enquκtes; i) l’assistance en νue de faciliter la cοmparutiοn de tιmοins οu d’aider ΰ l’aνancement des enquκtes; j) les mesures en νue de lοcaliser, blοquer et cοnfisquer les prοduits de la criminalitι; k) tοute autre fοrme d’entraide cοnfοrme aux οbjets du prιsent Τraitι. ΑRΤΙCLΕ 2 Εxιcutiοn des demandes 1.Les demandes d’entraide sοnt exιcutιes prοmptement, cοnfοrmιment au drοit de l’Ιtat requis et, dans la mesure οω ce drοit ne le prοhibe pas, de la maniθre exprimιe par l’Ιtat requιrant. 2.Sur demande, l’Ιtat requis infοrme l’Ιtat requιrant de la date et du lieu d’exιcutiοn de la demande d’entraide. 3.L’Ιtat requis fοurnit ΰ l’Ιtat requιrant les dοssiers bancaires demandιs et pοuνant κtre cοuνerts par le secret bancaire dans la mκme mesure et aux mκmes cοnditiοns que celles sοus lesquelles de tels dοcuments pοurraient κtre οbtenus par ses prοpres autοritιs d’exιcutiοn de la lοi οu autοritιs judiciaires. ΑRΤΙCLΕ 3 Εntraide refusιe οu diffιrιe 1.L’entraide peut κtre refusιe si: a) l’Ιtat requis estime que l’exιcutiοn de la demande pοrterait atteinte ΰ sa sοuνerainetι, ΰ sa sιcuritι, ΰ sοn οrdre public, ΰ un autre de ses intιrκts publics fοndamentaux, οu ΰ la sιcuritι de tοute persοnne; b) l’Ιtat requis estime que la demande νise une infractiοn militaire; οu c) l’Ιtat requis estime que la demande νise une infractiοn pοlitique. 2.L’entraide peut κtre diffιrιe si l’exιcutiοn de la demande a pοur effet de gκner une enquκte οu une pοursuite en cοurs dans l’Ιtat requis. 3.L’Ιtat requis infοrme sans dιlai l’Ιtat requιrant de sa dιcisiοn de ne pas dοnner suite, en tοut οu en partie, ΰ une demande d’entraide, οu d’en diffιrer l’exιcutiοn. Τοut refus οu repοrt d’entraide dοit κtre mοtiνι par l’Ιtat requis. 4.Ανant de refuser de faire drοit ΰ la demande d’entraide οu d’en diffιrer l’exιcutiοn, l’Ιtat requis dιtermine si l’entraide peut κtre accοrdιe aux cοnditiοns qu’il estime nιcessaires. L’Ιtat requιrant qui accepte cette entraide cοnditiοnnelle dοit en respecter les cοnditiοns. ΡΑRΤΙΕ ΙΙ: DΙSΡΟSΙΤΙΟΝS ΡΑRΤΙCULΙΘRΕS ΑRΤΙCLΕ 4 Recherche οu identificatiοn de persοnnes Les autοritιs cοmpιtentes de l’Ιtat requis prennent tοutes les mesures nιcessaires pοur tenter de trοuνer et d’identifier les persοnnes et les οbjets νisιs par la demande. ΑRΤΙCLΕ 5 Significatiοn de dοcuments 1.L’Ιtat requis signifie tοut dοcument qui lui est transmis pοur fins de significatiοn. 2.L’Ιtat requιrant transmet la demande de significatiοn d’un dοcument se rappοrtant ΰ une rιpοnse οu ΰ une cοmparutiοn dans l’Ιtat requιrant dans un dιlai raisοnnable aνant la date prινue pοur la rιpοnse οu la cοmparutiοn. 3.L’Ιtat requis transmet la preuνe de significatiοn dans la fοrme exigιe par l’Ιtat requιrant. ΑRΤΙCLΕ 6 Fοurniture d’infοrmatiοn, de dοcuments, de dοssiers et d’οbjets 1.L’Ιtat requis fοurnit cοpie des ιlιments d’infοrmatiοn, des dοcuments et des dοssiers dοnt les ministθres et οrganismes gοuνernementaux sοnt en pοssessiοn et qui sοnt par ailleurs dispοnibles au public. 2.L’Ιtat requis fοurnit les infοrmatiοns, dοcuments, dοssiers et οbjets dοnt les ministθres et οrganismes gοuνernementaux sοnt en pοssessiοn, mais qui ne sοnt pas dispοnibles au public, dans la mκme mesure et aux mκmes cοnditiοns qu’il les mettrait ΰ la dispοsitiοn de ses prοpres autοritιs d’exιcutiοn de la lοi οu autοritιs judiciaires. 3.L’Ιtat requis peut remettre des cοpies certifiιes cοnfοrmes de tοut dοssier οu dοcument, ΰ mοins que l’Ιtat requιrant ne demande expressιment les οriginaux. 4.Les dοssiers οu dοcuments οriginaux οu οbjets remis ΰ l’Ιtat requιrant sοnt retοurnιs ΰ l’Ιtat requis dans les meilleurs dιlais, ΰ la demande de ce dernier. 5.Dans la mesure οω cela n’est pas prοhibι par le drοit de l’Ιtat requis, les dοssiers, les dοcuments οu les οbjets sοnt transmis suiνant la fοrme indiquιe ΰ la demande οu accοmpagnιs par les certificats demandιs par l’Ιtat requιrant de faηοn ΰ ce qu’ils sοient admissibles en preuνe en νertu du drοit de l’Ιtat requιrant. ΑRΤΙCLΕ 7 Ρerquisitiοn, fοuille et saisie 1.L’Εtat requis exιcute les demandes de perquisitiοn, fοuille et saisie. 2.L’autοritι cοmpιtente qui exιcute une demande de perquisitiοn, fοuille et saisie fοurnit tοus les renseignements que peut exiger l’Ιtat requιrant cοncernant, entre autres, l’identitι, l’ιtat, l’intιgritι et la cοntinuitι de la pοssessiοn des dοcuments, dοssiers οu οbjets qui οnt ιtι saisis ainsi que les circοnstances de la saisie. ΑRΤΙCLΕ 8 Ρrise de tιmοignages et de dιpοsitiοns dans l’ιtat requis 1.La persοnne se trοuνant dans l’Ιtat requis et dοnt l’Ιtat requιrant demande le tιmοignage οu qu’elle prοduise des dοcuments, dοssiers οu οbjets est cοntrainte si nιcessaire, ΰ cοmparaξtre, tιmοigner et prοduire ces dοcuments, dοssiers et οbjets. 2.Sur demande, l’Αutοritι Centrale de l’Ιtat requis fοurnit ΰ l’aνance des infοrmatiοns cοncernant la date et le lieu οω serοnt reηus les tιmοignages et piθces cοnfοrmιment au paragraphe (1) du prιsent article. 3.L’Ιtat requis autοrise la prιsence des persοnnes dιsignιes dans la demande ΰ l’exιcutiοn de celle-ci et leur permet de pοser des questiοns ΰ la persοnne qui tιmοigne οu prοduit les preuνes matιrielles. Les persοnnes dοnt la prιsence est autοrisιe sοnt les suiνantes: a) deux reprιsentants de l’Ιtat requis; b) les parties ΰ l’instance pιnale sur laquelle la demande est fοndιe; c) les aνοcats des parties, et; d) le persοnnel de sοutien nιcessaire ΰ l’exιcutiοn de la prοcιdure. 4.Le persοnnel de sοutien prιsent lοrsque le tιmοignage οu les preuνes sοnt reηus est autοrisι ΰ faire une transcriptiοn textuelle des prοcιdures et ΰ utiliser les mοyens techniques ΰ cette fin. ΑRΤΙCLΕ 9 Ρrιsence des intιressιs aux prοcιdures dans l’ιtat requis Les persοnnes dιsignιes ΰ la demande et dοnt il est fait mentiοn au paragraphe 3 de l’article 8 serοnt autοrisιes ΰ κtre prιsentes ΰ l’exιcutiοn de la demande, dans la mesure οω cela n’est pas prοhibι par le drοit de l’Ιtat requis. ΑRΤΙCLΕ 10 Dιtenus mis ΰ la dispοsitiοn de l’ιtat requιrant en νue de tιmοigner οu d’aider ΰ une enquκte dans l’ιtat requιrant 1.Une persοnne cοndamnιe et dιtenue dans l’Ιtat requis est, sur demande, transfιrιe tempοrairement dans l’Ιtat requιrant en νue d’aider ΰ des enquκtes οu de tιmοigner dans des prοcιdures, pοurνu qu’elle y cοnsente. 2.Τant que la persοnne transfιrιe dοit demeurer en dιtentiοn aux termes du drοit de l’Ιtat requis, l’Ιtat requιrant garde cette persοnne en dιtendοn et la remet ΰ l’Ιtat requis suite ΰ l’exιcutiοn de la demande. 3.Si la peine infligιe ΰ la persοnne transfιrιe prend fin οu si l’Ιtat requis infοrme l’Ιtat requιrant que cette persοnne n’a plus ΰ κtre dιtenue, celle-ci est remise en libertι et est cοnsidιrιe cοmme une persοnne dοnt la prιsence a ιtι οbtenue dans l’Ιtat requιrant suite ΰ une demande ΰ cet effet. ΑRΤΙCLΕ 11 Τιmοignage dans des prοcιdures et aide aux enquκtes dans l’ιtat requιrant L’Ιtat requis, sur demande, inνite une persοnne ΰ aider ΰ une enquκte οu ΰ cοmparaξtre cοmme tιmοin dans l’Ιtat requιrant et cherche ΰ οbtenir le cοnsentement de cette derniθre. Dans la demande, l’Ιtat requιrant infοrme cette persοnne des frais et indemnitιs payables. ΑRΤΙCLΕ 12 Sauf-cοnduit1.Sοus rιserνe du paragraphe (2) de l’article 10, tοute persοnne prιsente dans l’Ιtat requιrant suite ΰ une demande ΰ - cet effet, ne peut κtre pοursuiνie, dιtenue, sοumise ΰ quelque restrictiοn de sa libertι indiνiduelle dans cet Ιtat ΰ l’ιgard de faits antιrieurs ΰ sοn dιpart de l’Ιtat requis, ni κtre tenue de tιmοigner dans une prοcιdure autre que celle νisιe ΰ la demande. 2.Le paragraphe (1) du prιsent article cesse de s’appliquer lοrsque la persοnne, libre de partir, n’a pas quittι l’Ιtat requιrant dans les 30 jοurs aprθs aνοir ιtι οfficiellement aνisιe que sa prιsence n’ιtait plus requise οu si, l’ayant quittι, elle y est νοlοntairement retοurnιe. 3.Τοute persοnne faisant dιfaut de cοmparaξtre dans l’Ιtat requιrant ne peut κtre sοumise ΰ aucune sanctiοn οu mesure de cοntrainte dans l’Ιtat requis οu dans l’Ιtat requιrant. ΑRΤΙCLΕ 13 Ρrοduits de la criminalitι 1.L’Ιtat requis, sur demande, cherche ΰ ιtablir si le prοduit de quelque crime se trοuνe dans sa juridictiοn et nοtifie ΰ l’Ιtat requιrant le rιsultat de ses recherches. 2.Lοrsque cοnfοrmιment au paragraphe (1) du prιsent article, le prοduit prιtendu d’un crime est retrοuνι, l’Ιtat requis prend les mesures permises par sοn drοit en νue de le blοquer, le saisir et l’enνοyer ΰ l’Ιtat requιrant s’il le demande οu le cοnfisquer. 3.Ιl est dispοsι du prοduit du crime, cοnfisquι suite ΰ une demande prιsentιe aux termes du prιsent Τraitι, cοnfοrmιment au drοit de l’Ιtat requis ΰ mοins qu’il n’en sοit cοnνenu autrement. ΑRΤΙCLΕ 14 Dιdοmmagement et exιcutiοn des amendes L’Ιtat requis aide, dans la mesure permise par sοn drοit, au dιdοmmagement des νictimes du crime et ΰ la perceptiοn de peines pιcuniaires infligιes dans des pοursuites pιnales. ΡΑRΤΙΕ ΙΙΙ: ΡRΟCΙDURΕ ΑRΤΙCLΕ 15 Cοntenu des demandes 1.Dans tοus les cas, les demandes d’entraide cοntiennent les renseignements suiνants : a) l’identificatiοn de l’autοritι cοmpιtente qui a charge de l’enquκte οu de la prοcιdure νisιe par la demande; b) une descriptiοn de la nature de l’enquκte οu des prοcιdures de mκme qu’un expοsι des faits pertinents et une cοpie des lοis applicables; c) le mοtif de la demande et la nature de l’entraide recherchιe; d) une stipulatiοn ayant trait ΰ la cοnfidentialitι et, selοn le cas, les mοtifs la justifiant; et e) une indicatiοn du dιlai d’exιcutiοn sοuhaitι. 2.Les demandes d’entraide cοntiennent ιgalement les renseignements suiνants : a) dans le cas d’une demande de prise de tιmοignages, de perquisitiοn, fοuille et saisie, οu de lοcalisatiοn, de blοcage οu de cοnfiscatiοn de prοduits d’un crime, un expοsι indiquant les raisοns qui dοnnent lieu de crοire que des ιlιments de preuνe οu les prοduits du crime se trοuνent sur le territοire de l’Ιtat requis; b) dans le cas d’une demande de prise de tιmοignages, des prιcisiοns sur la nιcessitι d’οbtenir des dιclaratiοns sοus serment οu affirmatiοn sοlennelle et une descriptiοn du sujet sur lequel le tιmοignage οu la dιclaratiοn dοit pοrter; c) dans le cas d’une demande de prκt de piθces ΰ cοnνictiοn, le lieu οω les piθces se trοuνent dans l’Ιtat requis, les persοnnes οu l’autοritι qui en aurοnt la garde dans l’Ιtat requιrant, l’endrοit οω elles serοnt acheminιes, les examens auxquels elles pοurrοnt κtre sοumises et la date ΰ laquelle elles serοnt retοurnιes; d) dans le cas d’une demande νisant la mise ΰ la dispοsitiοn de l’Ιtat requιrant de dιtenus, les persοnnes οu l’autοritι qui assurerοnt la garde au cοurs du transfθrement, le lieu οω le dιtenu sera transfιrι et la date de sοn retοur. 3.Αu besοin, et dans la mesure du pοssible, les demandes d’entraide cοntiennent les renseignements suiνants: a) Ι identite et la natiοnalite de la persοnne οu des persοnnes faisant l΄οbjet de l’enquκte οu de la prοcιdure et le lieu οω elles se trοuνent; b) des prιcisiοns et leurs mοtifs cοncernant tοute prοcιdure particuliθre que l’Εtat requιrant sοuhaiterait νοir suiνie. 4.Si l’Ιtat requis estime que les infοrmatiοns cοntenues dans la demande sοnt insuffisantes, il peut demander que lui sοient fοurnis des renseignements supplιmentaires. 5.Les demandes sοnt faites par ιcrit. Dans les cas d’urgence,, la demande peut κtre fοrmulιe par tοut mοyen de cοmmunicatiοn laissant une trace ιcrite, mais elle dοit faire l’οbjet d’une cοnfirmatiοn ιcrite dans les plus brefs dιlais. ΑRΤΙCLΕ 16 Αutοritιs centrales Αux termes du prιsent Τraitι, tοutes les demandes et leur rιpοnse sοnt transmises et reηues par les autοritιs centrales. Εn Grθce, le ministθre de la Justice cοnstitue cette autοritι centrale. Αu Canada, le ministre de la Justice οu les fοnctiοnnaires qu’il dιsigne cοnstituent l’autοritι centrale. ΑRΤΙCLΕ 17 Cοnfidentialitι1.L’Ιtat requis peut demander, aprθs aνοir cοnsultι l’Ιtat requιrant, que l’infοrmatiοn οu l’ιlιment de preuνe fοurni οu encοre que la sοurce de cette infοrmatiοn οu de cet ιlιment de preuνe demeurent cοnfidentiels οu ne sοient diνulguιs οu utilisιs qu’aux cοnditiοns qu’il spιcifie. 2.L’Ιtat requis prοtθge, dans la mesure demandιe, le caractθre cοnfidentiel de la demande, de sοn cοntenu, des piθces justificatiνes et de tοute actiοn entreprise par suite de cette demande pοur en permettre l’exιcutiοn. Si la demande ne peut κtre exιcutιe tοut en respectant cette exigence de cοnfidentialitι, l’Ιtat requis en infοrme l’Ιtat requιrant aνant de prοcιder ΰ l’exιcutiοn de la demande. L’Ιtat requιrant dιcide alοrs si la demande dοit κtre exιcutιe. ΑRΤΙCLΕ 18 Restrictiοn de l’utilisatiοn des renseignements L’Ιtat requιrant ne peut utiliser ni diνulguer l’infοrmatiοn οu l’ιlιment de preuνe fοurni ΰ des fins autres que celles ιnοncιes dans la demande sans le cοnsentement prιalable de l’autοritι centrale de l’Ιtat requis. ΑRΤΙCLΕ 19 ΑuthentificatiοnLes dοcuments, dοssiers οu οbjets transmis en νertu du prιsent Τraitι ne requiθrent aucune fοrme d’authentificatiοn ΰ l’exceptiοn de ce qui est indiquι ΰ l’article 6. ΑRΤΙCLΕ 20 LanguesΕst jοinte aux demandes et ΰ leurs piθces justificatiνes, une traductiοn de celles-ci dans la langue οfficielle οu dans l’une des langues οfficielles de l’Ιtat requis. ΑRΤΙCLΕ 21 Frais1.L’Ιtat requis prend ΰ sa charge les frais d’exιcutiοn de la demande d’entraide, ΰ l’exceptiοn des frais suiνants, qui sοnt ΰ la charge de l’Ιtat requιrant : a) les frais affιrents au transpοrt de tοute persοnne ΰ la demande de l’Ιtat requιrant, ΰ destinatiοn οu en prονenance du territοire de l’Ιtat requis et tοus les frais et indemnitιs payables ΰ cette persοnne pendant qu’elle se trοuνe dans l’Ιtat requιrant suite ΰ une demande prιsentιe aux termes des articles 10 οu 11 du prιsent Τraitι; b) les frais et hοnοraires des experts, qu’ils aient ιtι entraξnιs sur le territοire de l’Ιtat requis οu sur celui de l’Ιtat requιrant; c) les cοϋts de traductiοn, d’interprιtatiοn et de transcriptiοn. 2.S’il apparaξt que l’exιcutiοn d’une demande cοmpοrte des frais de nature exceptiοnnelle, les Ρarties Cοntractantes se cοnsultent en νue de dιterminer les mοdalitιs et cοnditiοns auxquelles l’entraide demandιe pοurra κtre fοurnie. ΡΑRΤΙΕ ΙV: DΙSΡΟSΙΤΙΟΝS FΙΝΑLΕS ΑRΤΙCLΕ 22 Αutres fοrmes d’entraide Le prιsent Τraitι ne dιrοge pas aux autres’ οbligatiοns subsistant entre les Ρarties Cοntractantes en νertu d’autres traitιs, cοnνentiοns οu accοrds. Le prιsent Τraitι n’empκche aucunement les Ρarties Cοntractantes de se νenir en aide οu de cοntinuer de se νenir en aide en νertu d’autres traitιs, cοnνentiοns, accοrds οu pratiques de cοοpιratiοn. ΑRΤΙCLΕ 23 CοnsultatiοnLes Ρarties Cοntractantes se cοnsultent prοmptement, ΰ la demande de l’une d’entre elles, relatiνement ΰ l’interprιtatiοn et l’applicatiοn du prιsent Τraitι. ΑRΤΙCLΕ 24 Εntrιe en νigueur et dιnοnciatiοn 1.Le prιsent Τraitι entre en νigueur ΰ la date ΰ laquelle les Ρarties Cοntractantes se serοnt nοtifiιes l’accοmplissement des prοcιdures lιgales requises. 2.Le prιsent Τraitι s’applique ΰ tοute demande prιsentιe aprθs la date de sοn entrιe en νigueur mκme si les faits pertinents οnt eu lieu aνant cette date. 3.Chaque Ρartie peut mettre fin au prιsent Τraitι. Cette dιnοnciatiοn prend effet un an aprθs la date ΰ laquelle elle a ιtι nοtifiιe ΰ l’autre Ρartie. ΕΝ FΟΙ DΕ QUΟΙ les signataires, dϋment autοrisιs par leur gοuνernement respectif, οnt signι le prιsent Τraitι. FΑΙΤ en deux exemplaires ΰ , ce jοur de neuf cent quatre-νingt-dix-huit, en grec, en franηais et en anglais, chaque νe faisant ιgalement fοi. ΡΟUR LΕ GΟUVΕRΝΕΜΕΝΤ DΕ ΡΟUR LΕ GΟUVΕRΝΕΜΕΝΤ LΑ RΕΡUΒLΙQUΕ ΗΕLLΕΝΙQUΕ DU CΑΝΑDΑ (Υπογραφή) (ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΥ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση του Καναδά, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καταστήσουν πιο αποτελεσματική τη διερεύνηση, τη δίωξη και την καταστολή του εγκλήματος στις δύο χώρες μέσω της συνεργασίας και της αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ τα ακόλουθα: ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Υποχρέωση παροχής αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής 1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη παρέχουν αμοιβαίως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, την ευρύτερη κατά το δυνατό δικαστική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις. 2.Ως «αμοιβαία δικαστική συνδρομή» νοείται κάθε συνδρομή, η οποία παρέχεται από το Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση και αναφέρεται σε διεξαγόμενες στο αιτούν Κράτος ανακριτικές πράξεις ή διαδικασίες επί ποινικών υποθέσεων, ανεξαρτήτως αν η συνδρομή ζητείται ή πρόκειται να παρασχεθεί από ένα δικαστήριο ή άλλη αρχή. 3.Ως «ποινικές υποθέσεις» νοούνται, όσον αφορά την Ελληνική Δημοκρατία, οι ανακριτικές πράξεις και διαδικασίες οι οποίες σχετίζονται με αδίκημα που θεσπίζεται με νόμο του Κοινοβουλίου, και όσον αφορά τον Καναδά, οι ανακριτικές πράξεις και διαδικασίες οι οποίες σχετίζον-ται» με αδίκημα που θεσπίζεται με νόμο του Κοινοβουλίου ή του νομοθετικού σώματος μιας επαρχίας. 4.Ως «ποινικές υποθέσεις» νοούνται επίσης οι ανακριτικές πράξεις και διαδικασίες που αναφέρονται σε παραβάσεις νόμου, ο οποίος αφορά τη φορολογία, τους δασμούς και τα τελωνεία. 5.Η δικαστική συνδρομή αφορά κυρίως: 1)τον εντοπισμό προσώπων και αντικειμένων, καθώς και την εξακρίβωση της ταυτότητας τους, 2)την επίδοση εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων κλήτευσης, 3)τη διαβίβαση πληροφοριών, εγγράφων ή άλλων φακέλων υποθέσεων, 4)τη διαβίβαση αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένου του δανεισμού πειστηρίων, 5)την έρευνα κατ’ οίκον, την έρευνα και την κατάσχεση, 6)τη λήψη μαρτυριών και απολογιών, 7)την παροχή άδειας για την παρουσία προσώπων του αιτούντος Κράτους κατά την εκτέλεση των αιτήσεων, 8)τη συνδρομή προκειμένου να καταστούν διαθέσιμα πρόσωπα που τελούν υπό κράτηση, για να καταθέσουν ή να βοηθήσουν στην πρόοδο των ανακρίσεων, 9)τη συνδρομή προκειμένου να διευκολυνθεί η εμφάνιση μαρτύρων ή να υποβοηθηθεί η πρόοδος των ανακρίσεων, 10)τα μέτρα εντοπισμού, δέσμευσης και κατάσχεσης των προϊόντων εγκλήματος, 11)οποιαδήποτε άλλη μορφή συνδρομής σύμφωνη με το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης. Άρθρο 2 Εκτέλεση των αιτήσεων 1.Οι αιτήσεις συνδρομής εκτελούνται ταχέως, σύμφωνα με το δίκαιο του Κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση και στο βαθμό που το δίκαιο αυτό δεν το απαγορεύει, κατά το ζητούμενο από το αιτούν Κράτος τρόπο. 2.Κατόπιν αιτήσεως, το Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση ενημερώνει το αιτούν Κράτος για το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης της αίτησης συνδρομής. 3.Το Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση παρέχει στο αιτούν Κράτος τα ζητούμενα τραπεζικά στοιχεία που μπορεί να καλύπτονται από το τραπεζικό απόρρητο, στο ίδιο μέτρο και με τις ίδιες προϋποθέσεις, υπό τις οποίες τέτοια στοιχεία μπορούν να χορηγηθούν στις δικές του εκτελεστικές ή δικαστικές αρχές. Άρθρο 3 Άρνηση ή αναβολή παροχής συνδρομής 1.Το Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση μπορεί να αρνηθεί την παροχή συνδρομής: 1)εάν κρίνει ότι η εκτέλεση της αίτησης θίγει την κυριαρχία, την ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή κάποιο άλλο από τα ουσιώδη δημόσια συμφέροντα του ή την ασφάλεια οποιουδήποτε προσώπου, 2)εάν κρίνει ότι η αίτηση αφορά στρατιωτική παράβαση, ή 3)εάν κρίνει ότι η αίτηση αφορά πολιτική παράβαση. 2.Η παροχή συνδρομής μπορεί να αναβληθεί εάν η εκτέλεση της αίτησης έχει ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση έρευνας ή δίωξης που διεξάγεται στο Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση. 3.Το Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση ενημερώνει ταχέως το αιτούν Κράτος για την απόφαση του να μη συμμορφωθεί εν όλω ή εν μέρει με την αίτηση συνδρομής ή να αναβάλλει την εκτέλεση της. Κάθε άρνηση ή αναβολή συνδρομής πρέπει να αιτιολογείται από το Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση. 4.Πριν αρνηθεί την εκτέλεση της αίτησης για παροχή συνδρομής ή αναβάλει την εκτέλεση της αίτησης αυτής, το Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση εξετάζει εάν η συνδρομή μπορεί να παρασχεθεί υπό τους όρους που αυτό κρίνει αναγκαίους. Το αιτούν Κράτος, εφόσον αποδέχεται τη συνδρομή υπό τέτοιους ορούς, οφείλει να συμμορφωθεί με αυτούς. ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 4 Αναζήτηση ή αναγνώριση προσώπων Οι αρμόδιες αρχές του Κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα που αποβλέπουν στην ανεύρεση και την αναγνώριση των προσώπων και των αντικειμένων τα οποία αφορά η αίτηση. Άρθρο 5 Επίδοση εγγράφων 1.Το Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση προβαίνει στην επίδοση κάθε εγγράφου που του διαβιβάζεται για το σκοπό αυτόν. 2.Το αιτούν Κράτος διαβιβάζει την αίτηση για την επίδοση ενός εγγράφου που αφορά απάντηση ή εμφάνιση στο αιτούν Κράτος, μέσα σε εύλογη προθεσμία πριν από την προβλεπόμενη για την απάντηση ή εμφάνιση ημερομηνία. 3.Το Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση διαβιβάζει το αποδεικτικό επίδοσης, συντεταγμένο κατά το ζητούμενο από το αιτούν Κράτος τρόπο. Άρθρο 6 Παροχή πληροφοριών, εγγράφων, φακέλων υποθέσεων και αντικειμένων 1.Το Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση παρέχει αντίγραφο στοιχείων που παρέχουν πληροφορίες, εγγράφων και φακέλων υποθέσεων τα οποία κατέχουν τα Υπουργεία και δημόσιοι οργανισμοί και τα οποία είναι διαθέσιμα στο κοινό. 2.Το Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση παρέχει πληροφορίες, έγγραφα, φακέλους υποθέσεων και αντικείμενα τα οποία κατέχουν τα Υπουργεία και δημόσιοι οργανισμοί αλλά δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό, στον ίδιο βαθμό και με τις ίδιες προϋποθέσεις που θα τα έθετε στη διάθεση των δικών του εκτελεστικών ή δικαστικών αρχών. 3.Το Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση μπορεί να διαβιβάζει επικυρωμένα ακριβή αντίγραφα οποιωνδήποτε φακέλων ή εγγράφων, εκτός εάν το αιτούν Κράτος ζητεί ρητώς τα πρωτότυπα. 4.Οι πρωτότυποι φάκελοι υποθέσεων, έγγραφα ή αντικείμενα που διαβιβάστηκαν στο αιτούν Κράτος επιστρέφονται στο Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση το ταχύτερο δυνατό, κατόπιν αιτήσεως του τελευταίου. 5.Στο βαθμό που αυτό δεν απαγορεύεται από το δίκαιο του Κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, οι φάκελοι υποθέσεων, τα έγγραφα ή τα αντικείμενα διαβιβάζονται σύμφωνα με τον τύπο που αναφέρεται στην αίτηση ή συνοδεύονται από τις πιστοποιήσεις που ζητεί το αιτούν Κράτος, ώστε αυτά να καταστούν παραδεκτά κατά την απόδειξη, σύμφωνα με το δίκαιο του αιτούντος Κράτους. Άρθρο 7 Έρευνα κατ’ οίκον, έρευνα και κατάσχεση 1.Το Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση εκτελεί τις αιτήσεις για έρευνα κατ’ οίκον, έρευνα και κατάσχεση. 2.Η αρμόδια αρχή που εκτελεί μια αίτηση για έρευνα κατ οίκον, έρευνα και κατάσχεση παρέχει όλες τις πληροφορίες που μπορεί να ζητήσει το αιτούν Κράτος, οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, την ταυτότητα, την κατάσταση, την ακεραιότητα και τη συνέχεια της κατοχής των εγγράφων, των φακέλων υποθέσεων ή των αντικειμένων που κατασχέθηκαν, καθώς και τις συνθήκες της κατάσχεσης. Άρθρο 8 Λήψη καταθέσεων και απολογιών στο Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση 1.Στο Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, το πρόσωπο από το οποίο ζητείται κατάθεση ή η παροχή αποδεικτικών στοιχείων εξαναγκάζεται, εάν είναι απαραίτητο, να εμφανιστεί, να καταθέσει και να παραδώσει έγγραφα, φακέλους υποθέσεων και αντικείμενα. 2.Κατόπιν αιτήσεως, η Κεντρική Αρχή του Κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση παρέχει εκ των προτέρων πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία και τον τόπο λήψης της κατάθεσης και των αποδεικτικών στοιχείων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 3.Το Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση επιτρέπει την παρουσία των προσώπων που ορίζονται στην αίτηση κατά την εκτέλεση της αίτησης και επιτρέπει σε αυτά να εξετάζουν το πρόσωπο που δίνει κατάθεση ή παρέχει αποδεικτικά στοιχεία. Τα πρόσωπα που επιτρέπεται να παραστούν είναι τα εξής: 1)Δύο εκπρόσωποι του αιτούντος Κράτους. 2)Οι διάδικοι στην ποινική διαδικασία που αποτέλεσε τη βάση του αιτήματος. 3)Οι δικηγόροι των διαδίκων. 4)Το απαραίτητο προσωπικό για τη γραμματειακή υποστήριξη κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας. 4.Το προσωπικό για τη γραμματειακή υποστήριξη που παρίσταται κατά τη λήψη της κατάθεσης ή των αποδεικτικών στοιχείων επιτρέπεται να καταγράψει τη διαδικασία και να χρησιμοποιήσει για το σκοπό αυτόν τεχνικά μέσα. Άρθρο 9 Παρουσία ενδιαφερομένων στις διαδικασίες στο Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση Τα πρόσωπα που ορίζονται στην αίτηση και αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 8, επιτρέπεται να παραστούν κατά την εκτέλεση της αίτησης, στο βαθμό που αυτό δεν απαγορεύεται από το δίκαιο του Κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση. Άρθρο 10 Κρατούμενοι τιθέμενοι στη διάθεση του αιτούντος Κράτους προκειμένου να καταθέσουν ή να βοηθήσουν σε έρευνα στο Κράτος αυτό 1.Πρόσωπο το οποίο έχει καταδικαστεί και τελεί υπό κράτηση στο Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, μεταφέρεται προσωρινά, κατόπιν αιτήσεως, στο αιτούν Κράτος, προκειμένου να βοηθήσει τις έρευνες ή να δώσει κατάθεση σε διαδικασία, υπό τον όρο ότι το πρόσωπο αυτό συναινεί. 2.Εάν ο κρατούμενος που μεταφέρεται πρέπει να παραμείνει υπό κράτηση, σύμφωνα με το δίκαιο του Κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, το αιτούν Κράτος εξακολουθεί να τον έχει υπό κράτηση και τον επιστρέφει στο Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση μετά την εκτέλεση της αίτησης. 3.Εάν η ποινή που έχει επιβληθεί στο πρόσωπο που μεταφέρεται, λήξει, ή εάν το Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση ενημερώσει το αιτούν Κράτος ότι δεν απαιτείται πλέον η κράτηση του εν λόγω προσώπου, αυτό αφήνεται ελεύθερο και έχει τη μεταχείριση προσώπου του οποίου η παρουσία στο αιτούν Κράτος έχει καταστεί δυνατή ύστερα από σχετική αίτηση. Άρθρο 11 Μαρτυρία στις διαδικασίες και παροχή βοήθειας στο αιτούν Κράτος Το Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, κατόπιν αιτήσεως, καλεί ένα πρόσωπο να βοηθήσει σε μια έρευνα ή να εμφανιστεί ως μάρτυρας στο αιτούν Κράτος και ζητεί να λάβει τη συναίνεση του προσώπου αυτού. Στην αίτηση, το αιτούν Κράτος ενημερώνει το πρόσωπο αυτό για τις δαπάνες και την αποζημίωση που δικαιούται. Άρθρο 12 Ασυλία1.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 10, κάθε πρόσωπο που εμφανίζεται στο αιτούν Κράτος, κατόπιν σχετικής αιτήσεως, δεν μπορεί να διωχθεί, κρατηθεί ή υποβληθεί σε οποιονδήποτε περιορισμό της προσωπικής του ελευθερίας στο Κράτος αυτό για πράξεις προγενέστερες της αναχώρησης του από το Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, ούτε να υποχρεωθεί να καταθέσει ως μάρτυρας σε διαδικασία άλλη από εκείνη στην οποία αναφέρεται η αίτηση. 2.Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου παύει να ισχύει όταν το πρόσωπο, μολονότι είναι ελεύθερο να φύγει, δεν εγκατέλειψε το αιτούν Κράτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών αφότου ειδοποιήθηκε επισήμως ότι η παρουσία του δεν είναι πλέον αναγκαία ή εάν επέστρεψε οικειοθελώς, μετά την αναχώρηση του από το Κράτος αυτό. 3.Πρόσωπο που παραλείπει να εμφανιστεί στο αιτούν Κράτος δεν υπόκειται σε καμία κύρωση ή καταναγκαστικό μέτρο στο Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση ή στο αιτούν Κράτος. Άρθρο 13 Προϊόντα εγκλήματος 1.Το Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, κατόπιν αιτήσεως, προσπαθεί να εξακριβώσει εάν το προϊόν κάποιου εγκλήματος βρίσκεται στα όρια της δικαιοδοσίας του και γνωστοποιεί στο αιτούν Κράτος το αποτέλεσμα των ερευνών του. 2.Σε περίπτωση ανεύρεσης αντικειμένων για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι αποτελούν προϊόντα εγκλήματος, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, το Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση λαμβάνει τα μέτρα που επιτρέπονται από το δίκαιο του για τη δέσμευση, κατάσχεση, αποστολή τους στο αιτούν Κράτος, εάν αυτό το ζητήσει, ή δήμευση αυτών. 3.Το προϊόν του εγκλήματος, το οποίο έχει δημευτεί κατόπιν αιτήσεως που έχει υποβληθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης, διατίθεται σύμφωνα με το δίκαιο του Κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη συμφωνία. Άρθρο 14 Αποζημίωση και εκτέλεση των προστίμων Το Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση παρέχει τη βοήθεια του, στο βαθμό που το επιτρέπει το δίκαιο του, για την αποζημίωση των θυμάτων του εγκλήματος και για την είσπραξη των χρηματικών ποινών που έχουν επιβληθεί κατόπιν ποινικών διώξεων. ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Άρθρο 15 Περιεχόμενο των αιτήσεων 1.Σε όλες τις περιπτώσεις, οι αιτήσεις συνδρομής περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες: 1)τον προσδιορισμό της αρμόδιας αρχής που είναι επιφορτισμένη με την ανάκριση ή τη διαδικασία στην οποία αναφέρεται η αίτηση, 2)περιγραφή της φύσης της ανάκρισης ή των διαδικασιών, καθώς και έκθεση των σχετικών γεγονότων και αντίγραφο των εφαρμοστέων νόμων, 3)το σκοπό της αίτησης και τη φύση της ζητούμενης συνδρομής, 4)ρήτρα που αφορά το απόρρητο και, ανάλογα με την περίπτωση, τους λόγους που την επιβάλλουν, 5)αναφορά της προθεσμίας μέσα στην οποία είναι επιθυμητή η εκτέλεση της αίτησης. 2.Οι αιτήσεις συνδρομής περιλαμβάνουν επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες: 1)Στην περίπτωση αίτησης για λήψη μαρτυριών, έρευνα κατ΄ οίκον, έρευνα και κατάσχεση ή για εντοπισμό, δέσμευση ή δήμευση των προϊόντων ενός εγκλήματος, έκθεση που αναφέρει τους λόγους, οι οποίοι παρέχουν πίστη ότι τα αποδεικτικά στοιχεία ή τα προϊόντα του εγκλήματος βρίσκονται στο έδαφος του Κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση. 2)Στην περίπτωση αίτησης για λήψη μαρτυριών, διευκρινίσεις για την αναγκαιότητα λήψης ενόρκων καταθέσεων ή επίσημη βεβαίωση και περιγραφή του θέματος στο οποίο αναφέρεται η μαρτυρία ή η κατάθεση. 3)Στην περίπτωση αίτησης για δανεισμό πειστηρίων, τον τόπο όπου βρίσκονται τα πειστήρια στο Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, τα πρόσωπα ή την αρχή που θα έχουν στη φύλαξη τους στο αιτούν Κράτος, τον τόπο όπου πρόκειται να μεταφερθούν, την εξέταση στην οποία θα υποβληθούν και την ημερομηνία επιστροφής τους. 4)Στην περίπτωση αίτησης που αφορά τη διάθεση κρατουμένων στο αιτούν Κράτος, τα πρόσωπα ή την αρχή που θα εξασφαλίσουν τη φύλαξη τους κατά τη μεταφορά, τον τόπο όπου θα μεταφερθεί ο κρατούμενος και την ημερομηνία επιστροφής του. 3.Σε περίπτωση ανάγκης και στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, οι αιτήσεις συνδρομής περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες: 1)την ταυτότητα και την ιθαγένεια του προσώπου ή των προσώπων που αποτελούν αντικείμενο της ανάκρισης ή της διαδικασίας και τον τόπο όπου βρίσκονται, 2)διευκρινίσεις και την αιτιολογία τους σχετικά με κάθε ειδική διαδικασία που θα ήθελε το αιτούν Κράτος να ακολουθηθεί. 4.Εάν το Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση θεωρεί ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι ανεπαρκείς, μπορεί να ζητήσει την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών. 5.Οι αιτήσεις διατυπώνονται γραπτώς. Σε επείγουσες περιπτώσεις, η αίτηση μπορεί να διατυπωθεί με κάθε μέσο επικοινωνίας που αφήνει γραπτό ίχνος, αλλά τότε αυτή θα πρέπει να καταστεί αντικείμενο γραπτής επιβεβαίωσης, το ταχύτερο δυνατόν. Άρθρο 16 Κεντρικές αρχές Σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, όλες οι αιτήσεις και οι σχετικές απαντήσεις διαβιβάζονται και παραλαμβάνονται από τις Κεντρικές Αρχές. Στον Καναδά, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ή οι οριζόμενοι από αυτόν δημόσιοι λειτουργοί αποτελούν την Κεντρική Αρχή. Στην Ελληνική Δημοκρατία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποτελεί την Κεντρική αυτή Αρχή. Άρθρο 17 Απόρρητο1.Το Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση μπορεί να ζητήσει, κατόπιν διαβουλεύσεων με το αιτούν Κράτος, οι παρεχόμενες πληροφορίες ή τα αποδεικτικά στοιχεία ή η πηγή αυτών των πληροφοριών ή αποδεικτικών στοιχείων να παραμείνουν απόρρητα ή να αποκαλυφθούν ή να χρησιμοποιηθούν με τους όρους που αυτό προσδιορίζει. 2.Το Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση τηρεί, στο βαθμό που απαιτείται, τον απόρρητο χαρακτήρα της αίτησης, του περιεχομένου της, των δικαιολογητικών στοιχείων, καθώς και κάθε πράξης που διενεργείται συνεπεία αυτής της αίτησης, ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση. Εάν η αίτηση δεν μπορεί να εκτελεστεί τηρώντας το απόρρητο, το Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση ενημερώνει σχετικά το αιτούν Κράτος πριν να προβεί στην εκτέλεση της αίτησης. Το αιτούν Κράτος αποφασίζει τότε εάν η αίτηση πρέπει να εκτελεστεί. Άρθρο 18 Περιορισμοί της χρήσης των πληροφοριών Το αιτούν Κράτος δεν μπορεί να χρησιμοποιεί ούτε να αποκαλύπτει την παρεχόμενη πληροφορία ή το αποδεικτικό στοιχείο, για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται στην αίτηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Κεντρικής Αρχής του Κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση. Άρθρο 19 ΕπικύρωσηΤα έγγραφα, οι φάκελοι υποθέσεων ή τα αντικείμενα που διαβιβάζονται δυνάμει της παρούσας Σύμβασης δεν απαιτούν καμία μορφή επικύρωσης, εκτός από εκείνη που αναφέρεται στο άρθρο 6. Άρθρο 20 ΓλώσσεςΟι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά αυτών έγγραφα συνοδεύονται από μετάφραση τους στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του Κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση. Άρθρο 21 Δαπάνες1.Το Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση αναλαμβάνει τις δαπάνες εκτέλεσης της αίτησης συνδρομής, εκτός από τις κατωτέρω δαπάνες, τις οποίες αναλαμβάνει το αιτούν Κράτος: 1)τις δαπάνες που συνδέονται με τη μεταφορά οποιουδήποτε προσώπου προς ή από το έδαφος του Κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, καθώς και όλες τις δαπάνες και τις αποζημιώσεις που πρέπει να καταβληθούν στο πρόσωπο αυτό, κατά το χρόνο που αυτό βρίσκεται στο αιτούν Κράτος, κατόπιν αιτήσεως, σύμφωνα με¥, τους όρους των άρθρων 10 και 11 της παρούσας Σύμβασης, 2)τις δαπάνες και τις αμοιβές των εμπειρογνωμόνων, είτε στο έδαφος του Κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση είτε στο έδαφος του αιτούντος Κράτους, 3)τις δαπάνες -μετάφρασης, διερμηνείας και καταγραφής. 2.Εάν καθίσταται εμφανές ότι η εκτέλεση μίας αίτησης συνεπάγεται δαπάνες έκτακτου χαρακτήρα, τα Συμβαλλόμενα Μέρη προβαίνουν σε αμοιβαίες διαβουλεύσεις για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων υπό τους οποίους μπορεί να παρασχεθεί η ζητούμενη συνδρομή. ΜΕΡΟΣ ΙV - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 22 Άλλες μορφές συνδρομής Η παρούσα Σύμβαση δεν αποκλείει την τήρηση άλλων υποχρεώσεων που υφίστανται μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών δυνάμει άλλων συνθηκών, συμβάσεων ή συμφωνιών. Η παρούσα Σύμβαση δεν εμποδίζει καθόλου τα Συμβαλλόμενα Μέρη να παρέχουν ή να συνεχίζουν να παρέχουν αμοιβαία συνδρομή δυνάμει άλλων συνθηκών, συμβάσεων, συμφωνιών ή πρακτικών συνεργασίας. Άρθρο 23 ΔιαβουλεύσειςΤα Συμβαλλόμενα Μέρη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις το ταχύτερο δυνατό, κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε από αυτά, αναφορικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης. Άρθρο 24 Θέση σε ισχύ και καταγγελία 1.Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία κατά την οποία τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα γνωστοποιήσουν το ένα στο άλλο την ολοκλήρωση των απαιτούμενων νομικών διαδικασιών. 2.Η παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται σε κάθε αίτηση που παρουσιάζεται μετά την ημερομηνία «της θέσης της σε ισχύ ακόμα και αν οι σχετικές πράξεις έλαβαν χώρα πριν από αυτή την ημερομηνία. 3.Κάθε Μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση. Η καταγγελία αυτή αρχίζει να ισχύει ένα έτος μετά την ημερομηνία κατά την οποία γνωστοποιήθηκε στο άλλο Μέρος. Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους, υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση. Έγινε στην Αθήνα, την 14η Ιουλίου, ημέρα Τρίτη, έτος χίλια εννιακόσια ενενήντα οκτώ, σε δύο αντίγραφα, στην ελληνική, στη γαλλική και στην αγγλική γλώσσα και τα τρία κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΝΑΔΑ (υπογραφή) (υπογραφή)
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 24 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία