ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/2750

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-11-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-11-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-11-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ των Κρατών - Μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων περί απλοποίησης των διαδικασιών διεκδίκησης της διατροφής

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση μεταξύ των Κρατών- Μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων περί απλοποίησης των διαδικασιών διεκδίκησης της διατροφής, που υπογράφηκε στη Ρώμη στις 6 Νοεμβρίου 1990, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΒΑΣΗΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Τα Κράτη - Μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο εξής αποκαλούμενα Κράτη - Μέλη, ΕΧΟΝΤΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ των στενών δεσμών που υφίστανται μεταξύ των λαών τους, ΕΝ ΟΨΕΙ των εξελίξεων που τείνουν στην εξάλειψη των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων ανάμεσα στα Κράτη - Μέλη, ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΑ για την ανάγκη να απλοποιηθούν, μεταξύ των Κρατών - Μελών, οι διαδικασίες που εξασφαλίζουν την αμοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων περί διατροφής, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ προς τούτο να συμπληρώσουν τις διατάξεις της Σύμβασης των Βρυξελλών της 27ης Σεπτεμβρίου 1968 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. όπως τροποποιήθηκε από τις συμβάσεις προσχώρησης που υπογράφηκαν κατά τις διαδοχικές διευρύνσεις των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο 11.Η παρούσα Σύμβαση δύναται να εφαρμοσθεί σε οποιαδήποτε απόφαση περί διατροφής εμπίπτουσα στο πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, που υπεγράφη στις Βρυξέλλες την 27η Σεπτεμβρίου 1968, όπως τροποποιήθηκε στη συνέχεια (κατωτέρω αποκαλούμενη Σύμβαση των Βρυξελλών). 2.Η οικεία απόφαση δύναται να έχει εκδοθεί πριν ή μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης, υπό τον όρο όμως ότι στο Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση θα είναι εκτελεστή σύμφωνα με τη Σύμβαση των Βρυξελλών ή σύμβαση συναφθείσα μεταξύ του Κράτους προέλευσης και του Κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση. 3.Αν η απόφαση δεν αφορά αποκλειστικώς τη διατροφή, η Σύμβαση θα εφαρμόζεται μόνο στα τμήματα της απόφασης που αφορούν τη διατροφή. 4; Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, ως απόφαση νοείται και δημόσιο έγγραφο ή δικαστικός συμβιβασμός, κατά την έννοια των άρθρων 50 και 51 της Σύμβασης των Βρυξελλών. 5.Στις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης εμπίπτει οποιοσδήποτε οργανισμός δικαιούται, σύμφωνα με τη νομοθεσία Συμβαλλόμενου Κράτους να υποκατασταθεί στα δικαιώματα του δικαιούχου ή να είναι εντολοδόχος του. ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 21.Κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος ορίζει μία Κεντρική Αρχή επιφορτισμένη να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση προς την παρούσα Σύμβαση. 2.Τα Ομοσπονδιακά Κράτη και τα Κράτη με πλειονότητα νομικών συστημάτων μπορούν να ορίσουν περισσότερες Κεντρικές Αρχές. Αν ένα Κράτος έχει ορίσει περισσότερες Κεντρικές Αρχές, καθορίζει και την Κεντρική Αρχή προς την οποία θα απευθύνονται οι υποβαλλόμενες δυνάμει της Σύμβασης αιτήσεις, προκειμένου να διαβιβασθούν στην Κεντρική Αρχή που είναι αρμόδια εντός του Κράτους αυτού. 3.Οι Κεντρικές Αρχές παρέχουν τις προβλεπόμενες από την παρούσα Σύμβαση υπηρεσίες δωρεάν. Άρθρο 31.Οι Κεντρικές Αρχές συνεργάζονται και προωθούν τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών των Κρατών τους προκειμένου να διευκολύνεται η ικανοποίηση της οφειλόμενης διατροφής. 2.Μόλις παραλάβει την προβλεπόμενη στο άρθρο 5 αίτηση, η Κεντρική Αρχή του Κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση λαμβάνει ή μεριμνά για τη λήψη αμέσως όλων των κατάλληλων ή χρήσιμων μέτρων προκειμένου: Ι) να αναζητηθεί και εντοπισθεί ο οφειλέτης ή τα περιουσιακά του στοιχεία, ΙΙ) να ληφθούν, όπου χρειάζεται, από κυβερνητικές υπηρεσίες η οργανισμούς οι αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τον οφειλέτη, ΙΙΙ) η απόφαση να καταχωρηθεί ή να κηρυχθεί εκτελεστή, όπου απαιτείται, ΙV) να διευκολυνθεί η καταβολή της διατροφής στον δικαιούχο ή στον οργανισμό που προβλέπεται στο άρθρο 1 παρ. 5, και V) να διασφαλισθεί, σε περίπτωση που δεν καταβληθεί στον δικαιούχο η οφειλόμενη διατροφή, η εφαρμογή όλων των κατάλληλων εκτελεστικών μέτρων των προβλεπόμενων στο Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, ώστε να καταστεί δυνατή η ικανοποίηση της διατροφής. 3.Η Κεντρική Αρχή του Κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση τηρεί την Κεντρική Αρχή του Κράτους προέλευσης ενήμερη ως προς τα λαμβανόμενα, βάσει της παραγράφου 2, μέτρα και ως προς τα αποτελέσματα τους. Άρθρο 4 Κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος λαμβάνει τα αναγκαία διοικητικά και δικαστικά μέτρα, καθώς και τα αποτελεσματικά εκτελεστικά μέτρα, που είναι αναγκαία για να επιτρέψουν στην Κεντρική Αρχή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της βάσει της παρούσας Σύμβασης. ΑΙΤΗΣΕΙΣΆρθρο 51.Αν ο δικαιούχος διατροφής ή ένας οργανισμός προβλεπόμενος στο άρθρο 1 παρ. 5 επιτύχει σε Συμβαλλόμενο Κράτος τη έκδοση απόφασης περί διατροφής και επιθυμεί την αναγνώριση ή εκτέλεση της σε άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος μπορεί να υποβάλλει σχετικό αίτημα στην Κεντρική Αρχή του Κράτους προέλευσης. 2.Πριν διαβιβάσει την αίτηση στο Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η Κεντρική Αρχή του Κράτους προέλευσης, βεβαιώνεται ότι η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα αυτά ανταποκρίνονται στους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 6. 3.Η αίτηση περιλαμβάνει: Ι) Παράκληση να διεκπεραιωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης. ΙΙ) Επιστολή με την οποία η Κεντρική Αρχή προς την οποία απευθύνεται η αίτηση εξουσιοδοτείται να λάβει ή να μεριμνήσει προς λήψη μέτρων για λογαριασμό του δικαιούχου της διατροφής, συμπεριλαμβανομένης και ειδικής εξουσιοδότησης για την κίνηση της εκτελεστικής διαδικασίας. ... ΙΙΙ) Το όνομα, την ημερομηνία γέννησης και την ιθαγένεια του υπόχρεου, καθώς και κάθε αναγκαία πληροφορία ως προς την ταυτότητα, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο όπου βρίσκεται η περιουσία του. ΙV) Τα έγγραφα που απαιτούνται δυνάμει του Τμήματος 3 του Τίτλου ΙΙΙ της Σύμβασης των Βρυξελλών. ΓΛΩΣΣΑΆρθρο 6 Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 έγγραφα και κάθε αλληλογραφία μεταξύ των Κεντρικών Αρχών αναφερόμενη στην αίτηση πρέπει, πλην αντίθετης συμφωνίας μεταξύ των οικείων Κεντρικών Αρχών, να είναι συνταγμένα ή να συνοδεύονται από μετάφραση στην ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του Κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα το Κράτος αυτό δήλωσε ότι θα δεχόταν. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Άρθρο 7 Οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης συμπληρώνουν τις διατάξεις της Σύμβασης των Βρυξελλών και δεν θίγουν άλλα υφιστάμενα διεθνή κείμενα. ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Άρθρο 81.Ιδρύεται Μόνιμη Επιτροπή με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων ως προς τη λειτουργία της Σύμβασης και την επίλυση των πρακτικών δυσχερειών που ενδεχομένως ανακύψουν. Η Επιτροπή μπορεί να διατυπώνει συστάσεις περί της εφαρμογής της Σύμβασης ή να προτείνει τροποποιήσεις της. 2.Η Επιτροπή αποτελείται από αντιπροσώπους οριζόμενους από κάθε Κράτος - Μέλος. Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μπορεί να παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις ως παρατηρητής. 3.Η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνεργασίας συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Επιτροπής τουλάχιστον μία φορά ανά διετία και όταν το επιθυμεί. Ως προς το θέμα αυτό λαμβάνει δεόντως υπόψη τυχόν αιτήματα των άλλων Κρατών - Μελών. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 91.Η παρούσα Σύμβαση είναι ανοικτή προς υπογραφή από τα Κράτη - Μέλη. Υπόκειται σε επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση. Τα έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης κατατίθενται στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλικής Δημοκρατίας. 2.Η παρούσα Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ ενενήντα (90) ημέρες μετά την ημερομηνία καταθέσεως των εγγράφων επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης όλων των Κρατών που θα είναι μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την ημέρα που θα ανοιχθεί προς υπογραφή. 3.Κάθε Κράτος - Μέλος μπορεί, κατά την κατάθεση του οικείου εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης η και αργότερα, να δηλώσει ότι η Σύμβαση θα εφαρμόζεται επί των σχέσεων του με άλλα Κράτη που έχουν προβεί στην ίδια δήλωση ενενήντα (90) ημέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσης. 4.Κράτος - Μέλος που δεν έχει προβεί σε ανάλογη δήλωση μπορεί να εφαρμόσει τη Σύμβαση έναντι άλλων Συμβαλλόμενων Κρατών - Μελών βάσει διμερών συμφωνιών. 5.Ι) Κάθε Κράτος - Μέλος, όταν καταθέτει το οικείο έγγραφο επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης ή και αργότερα, ενημερώνει το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλικής Δημοκρατίας ως προς: Α) τον ορισμό Κεντρικής Αρχής σύμφωνα προς το άρθρο 2, Β) τις τυχόν δηλώσεις βάσει του άρθρου 6. ΙΙ) Τόσο ο ορισμός Κεντρικής Αρχής όσο και οι δηλώσεις μπορούν αργότερα να μεταβληθούν. Νέες δηλώσεις δύνανται να γίνουν με σχετική ειδοποίηση απευθυνόμενη στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλικής Δημοκρατίας. 6.Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλικής Δημοκρατίας ειδοποιεί όλα τα Κράτη - Μέλη για οποιαδήποτε υπογραφή, κατάθεση εγγράφου, δήλωση ή ορισμό αρχής Άρθρο 101.Στην παρούσα Σύμβαση μπορεί να προσχωρήσει κάθε Κράτος που καθίσταται μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τα έγγραφα της προσχώρησης κατατίθενται στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλικής Δημοκρατίας. 2.Η παρούσα Σύμβαση αρχίζει να ισχύει για κάθε Κράτος που προσχωρεί σε αυτήν ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης του οικείου εγγράφου προσχώρησης. Ηechο en Rοma, el sais de nονlembra de mil nονecientοs nονenta, en danis, neerlandes, Ιngles, frances, alemin, grlegο, gaelicο. Ιtalianο, pοrtuguas, y aspaflοl, dandο fe tοdοs lοs textοs pοr igual, en un unicο esemplar depοsltadο en lοs archiνes del Ηintsterlο de Αsuntοs Εxterlοres de la Republlca Ιtaliana. Εl Μin1ster1ο de Αsuntοs Εxterlοres de la Republlca Ιtaliana transmltiri cοpias legallzadas del Cοnνenlο a lοs Gοblernοs de tοdοs lοs Εstadοs mlembrοs.Geschehen zu Rοm am sechsten Νονember neunzehnhundertneunzig, Ιn danischer, deutscher, englischer, franzοsischer, griechischer, Ιrischer, Ιtalienischer, niederlandischer, pοrtugiesischer und spanischer Sprache, wοbei Jeder Wοrtlaut gl e 1 charmas sen νerbindlich Ιst, Ιn einer Urschrift, die Ιm Αrchiν des Μinisteriums der Αuswartigen Αngelegenheiten der Ιtalienischen Republik hinterlegt wird. Das Μinisterium der Αuswartigen Αngelegenheiten der Ιtalienischen Republik ubermittelt der Regierung Jedes Μitgliedstaats beglaubigte Αbschriften des ubereinkοmmens . Έγινε στη Ρώμη, στις έξι Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα. Η παρούσα Σύμβαση συντάσσεται σε ένα μόνο αντίτυπο στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, ελληνική, δανική, ιρλανδική, ιταλική, πορτογαλική, ισπανική και ολλανδική γλώσσα. Τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Η Σύμβαση θα κατατεθεί στο αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ιταλικής Δημοκρατίας. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλικής Δημοκρατίας διαβιβάζει κυρωμένο αντίγραφο της Σύμβασης στην Κυβέρνηση κάθε Κράτους μέλους . Dοne at Rοme οn the sixth day οf Νονember Ιn the year οne thοusand nine hundred and ninety, Ιn the Danish, Dutch, Εnglish, French, German, Greek, Ιrish, Ιtalian, Ροrtuguese and Spanish languages, each text being equally authentlc. Ιn a single οriginai whlch shall be depοsitad 1n the archiνes οf the Μinistry οf Fοreign Αffairs οf the Ιtalian Republlc. Τhe Μinistry οf Fοreign Αffairs οf the Ιtallan Republlc shall transmit certified cοpies οf the Cοnνentiοn tο the Gονernment οf each Μember State.
Άρθρο 2
1.  
    Για την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 2 αυτής, ως Κεντρική Αρχή ορίζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης
2.  
    Η αρμοδιότητα για τη διενέργεια των δικαστικών πράξεων και τη διεξαγωγή των δικών επ ονόματι ή για λογαριασμό της Κεντρικής Αρχής και των προσώπων που δικαιούνται κατά τους όρους της Σύμβασης να ζητήσουν την ικανοποίηση της οφειλόμενης διατροφής ή κρίνονται απαραίτητες για την επίτευξη του σκοπού της Σύμβασης ανατίθεται στα κατά τόπους γραφεία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Όπου δεν λειτουργούν τέτοια γραφεία η αρμοδιότητα αυτή ανατίθεται σε δικηγόρο του Δημοσίου με εντολή του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Άρθρο 3
1.  
    Σύμφωνα με το άρθρο 9 της Σύμβασης η Ελλάδα δηλώνει ότι κάνει χρήση της ευχέρειας που παρέχεται στο άρθρο 6 της Σύμβασης και δέχεται τα έγγραφα, καθώς και κάθε άλλη αλληλογραφία μεταξύ των Κεντρικών Αρχών να είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα
Άρθρο 4
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 9 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως Νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία