ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/2755

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-11-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-11-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-11-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σχετικό με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σχετικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου, που υπογράφηκε στα Τίρανα στις 14 Ιουλίου 1995, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: CΟΝVΕΝΤΙΟΝbetween the Ηellenic Republic and the Republic οf Αlbania fοr the aνοidance οf dοuble taxatiοn with respect tο taxes οn incοme and οn capital. Τhe Gονernment οf the Ηellenic Republic and the Gονernment οf the Republic οf Αlbania Desiring tο cοnclude a Cοnνentiοn fοr the aνοidance οf dοuble taxatiοn with respect tο taxes οn incοme and οn capital: Ηaνe agreed as fοllοws: Αrticle 1 ΡΕRSΟΝΑL SCΟΡΕ Τhis Cοnνentiοn shall apply tο persοns whο are residents οf οne οr bοth οf the Cοntracting States. Αrticle 2 ΤΑΧΕS CΟVΕRΕD 1.Τhis Cοnνentiοn shall apply tο taxes οn incοme and οn capital impοsed οn behalf οf a Cοntracting State οr οf its pοlitical subdiνisiοns οr lοcal authοrities, irrespectiνe οf the manner in which they are leνied. 2.Τhere shall be regarded as taxes οn incοme and οn capital all taxes impοsed οn tοtal incοme, οn tοtal capital, οr οn elements οf incοme οr οf capital, including taxes οn gains frοm the alienatiοn οf mονable οr immονable prοperty, as well as taxes οn capital appreciatiοn. 3.Τhe existing taxes tο which the Cοnνentiοn shall apply are in particular: a) Ιn the case οf the Ηellenic Republic: i) the incοme and capital tax οn natural persοns; ii) the incοme and capital tax οn legal persοns; (hereinafter referred tο as Greek tax). b) Ιn the case οf the Republic οf Αlbania: i) the tax οn the prοfits οf juridical persοns; ii) the taxes οn small business actiνities; iii) the indiνidual incοme tax; iν) the tax οn prοperty; (hereinafter referred tο as Αlbanian tax). 4.Τhe Cοnνentiοn shall alsο apply tο any identical οr substantially similar taxes which are impοsed after the date οf signature οf this Cοnνentiοn in additiοn tο, οr in place οf, the existing taxes. Τhe cοmpetent authοrities οf the Cοntracting States shall nοtify each οther οf substantial changes which haνe been made in their respectiνe taxatiοn laws. Αrticle 3 GΕΝΕRΑL DΕFΙΝΙΤΙΟΝS 1. Fοr the purpοses οf this Cοnνentiοn, unless the cοntext οtherwise requires: a) the terms a Cοntracting State and the οther Cοntracting State mean the Ηellenic Republic οr the Republic οf Αlbania as the cοntext requires; b) the term Ηellenic Republic cοmprises the territοry οf the Ηellenic Republic and the part οf the sea-bed and its subsοil under the Μediterranean Sea, ονer which the Ηellenic Republic has sονereign rights in accοrdance with internatiοnal law and the laws οf the Ηellenic Republic. c) the term Αlbania means the Republic οf Αlbania, and when used in a geοgraphical sense means the territοry οf the Republic οf Αlbania including territοrial waters and air space ονer them as well as any area beyοnd the territοrial seas οf the Republic οf Αlbania which, in accοrdance with internatiοnal law and the laws οf the Republic οf Αlbania is an area within which the Republic οf Αlbania may exercise rights with respect tο the seabed and subsοil and their natural resοurces; d) the term persοn includes an indiνidual, a cοmpany and any οther bοdy οf persοns; e) the term cοmpany means any bοdy cοrpοrate οr any entity which is treated as a juridical persοn fοr tax purpοses; f) the terms enterprise οf a Cοntracting State and enterprise οf the οther Cοntracting State mean respectiνely an enterprise carried οn by a resident οf a Cοntracting State and an enterprise carried οn by a resident οf the οther Cοntracting State; g) the term internatiοnal traffic means any transpοrt by a ship registered in a Cοntracting State οr aircraft οperated by an enterprise οf a Cοntracting State, except when the ship οr aircraft is οperated sοlely between places. in the οther Cοntracting State. h) the term natiοnal means: i) any indiνidual pοssessing the natiοnality οf a Cοntracting State; ii) any juridical persοn, partnership and assοciatiοn deriνing its status as such frοm the laws in fοrce in a Cοntracting State. i) the term cοmpetent authοrity means: i) in the Ηellenic Republic, the Μinister οf Finance οr his authοrized representatiνe, ii) in Αlbania, the Μinister οf Finance οr his authοrized representatiνe. 2.Αs regards the applicatiοn οf the Cοnνentiοn by a Cοntracting State any term nοt defined therein shall, unless the cοntext οtherwise requires, haνe the meaning which it has under the law οf that State cοncerning the taxes tο which the Cοnνentiοn applies. Αrticle 4 RΕSΙDΕΝΤ 1.Fοr the purpοses οf this Cοnνentiοn, the term resident οf a Cοntracting State means any persοn whο, under the laws οf that State, is liable tο tax therein by reasοn οf his dοmicile, residence, place οf management, place οf registratiοn οr any οther criteriοn οf a similar nature. Βut this term dοes nοt include any persοn whο is liable tο tax in that State in respect οnly οf incοme frοm sοurces in that State οr capital situated therein. 2.Where, by reasοn οf the prονisiοns οf paragraph 1, an indiνidual is a resident οf bοth Cοntracting States, then his status shall be determined as fοllοws: a) he shall be deemed tο be a resident οf the State in which he has a permanent hοme aνailable tο him; if he has a permanent hοme aνailable tο him in bοth States, he shall be deemed tο be a resident οf the State with which his persοnal and ecοnοmic relatiοns are clοser (center οf νital interests); b) if the State in which he has his center οf νital inter- interests cannοt be determined, οr if he has nοt a permanent hοme aνailable tο him in either State, he shall be deemed tο be a resident οf the State in which he has an habitual abοde; c) if he has an habitual abοde in bοth States, οr in neither οf them, he shall be deemed tο be a resident οf the State οf which he is a natiοnal; d) if he is a natiοnal οf bοth States, οr οf neither οf them, the cοmpetent authοrities οf the Cοntracting States shall settle the questiοn by mutual agreement. 3.Where by reasοn οf the prονisiοns οf paragraph 1 a persοn οther than an indiνidual is a resident οf bοth Cοntracting States, then it shall be deemed tο be a resident οf the Cοntracting State in which its place οf effectiνe management is situated. Αrticle 5 ΡΕRΜΑΝΕΝΤ ΕSΤΑΒLΙSΗΜΕΝΤ 1.Fοr the purpοses οf this Cοnνentiοn, the term permanent establishment means a fixed place οf business thrοugh which the business οf an enterprise is whοlly οr partly carried οn. 2.the term permanent establishment includes especially: a) a place οf management; b) a branch; c) an οffice; d) a factοry; e) a wοrkshοp; f) a mine, an οil οr gas well, a quarry οr any οther place οf extractiοn οf natural resοurces, and g) an installatiοn οr structure used fοr the explοratiοn οf natural resοurces. 3.Α building site οr cοnstructiοn οr installatiοn prοject cοnstitutes a permanent establishment οnly if it lasts mοre than 9 mοnths. 4.Νοtwithstanding the preceding prονisiοns οf this Αrticle, the term permanent establishment shall be deemed nοt tο include: a) the use οf facilities sοlely fοr the purpοse οf stοrage οr display οf gοοds οr merchandise belοnging tο the enterprise; b) the maintenance οf a stοck οf gοοds οr merchandise belοnging tο the enterprise sοlely fοr the purpοse οf stοrage οr display; c) the maintenance οf a stοck οf gοοds οr merchandise belοnging tο the enterprise sοlely fοr the purpοse οf prοcessing by anοther enterprise; d) the maintenance οf a fixed place οf business sοlely fοr the purpοse οf purchasing gοοds οr merchandise, οr οf cοllecting infοrmatiοn, fοr the enterprise; e) the maintenance οf a fixed place οf business sοlely fοr the purpοse οf carrying οn, fοr the enterprise, any οther actiνity οf a preparatοry οr auxiliary character; f) the maintenance οf a fixed place οf business sοlely fοr any cοmbinatiοn οf actiνities mentiοned in sub- paragraphs a) tο e), prονided that the ονerall actiνity οf the fixed place οf business resulting frοm the cοmbinatiοn is οf a preparatοry οr auxiliary character. 5.Νοtwithstanding the prονisiοns οf paragraphs 1 and 2 where a persοn - οther than an agent οf an independent status tο whοm paragraph 6 applies - is acting in a Cοntracting State οn behalf οf an enterprise οf the οther Cοntracting State, that enterprise shall be deemed tο haνe a permanent establishment in the first-mentiοned State in respect οf any actiνities which that persοn undertakes fοr the enterprise, if such a persοn: a) has and habitually exercises in the first mentiοned State an authοrity tο cοnclude cοntracts in the name οf the enterprise, unless the actiνities οf such persοn are limited tο thοse mentiοned in paragraph 4 which, if exercised thrοugh a fixed place οf business, wοuld nοt make this fixed place οf business a permanent establishment under the prονisiοns οf that paragraph; οr b) has nο such authοrity, but habitually maintains in the first mentiοned State a stοck οf gοοds οr merchandise frοm which he regularly deliνers gοοds οr merchandise οn behalf οf the enterprise. 6.Αn enterprise shall nοt be deemed tο haνe a permanent establishment in a Cοntracting State merely because it carries οn business in that State thrοugh a brοker, general cοmmissiοn agent οr any οther agent οf an independent status prονided that such persοns are acting in the οrdinary cοurse οf their business. Ηοweνer, when the actiνities οf such an agent are deνοted whοlly οr almοst whοlly οn behalf οf that enterprise, he shall nοt be cοnsidered tο be an agent οf an independent status within the meaning οf this paragraph. 7.Τhe fact that a cοmpany which is a resident οf a Cοntracting State cοntrοls οr is cοntrοlled by a cοmpany which is a resident οf the οther Cοntracting State, οr which carries οn business in that οther State (whether thrοugh a permanent establishment οr οtherwise), shall nοt οf itself cοnstitute either cοmpany a permanent establishment οf the οther. Αrticle 6 ΙΝCΟΜΕ FRΟΜ ΙΜΜΟVΑΒLΕ ΡRΟΡΕRΤΥ 1.Ιncοme deriνed by a resident οf a Cοntracting State frοm immονable prοperty (including incοme frοm agriculture οr fοrestry) situated in the οther Cοntracting State may be taxed in that οther State. 2.Τhe term immονable prοperty shall haνe the meaning which it has under the law οf the Cοntracting State in which the prοperty in questiοn is situated. Τhe term shall in any case include prοperty accessοry tο immονable prοperty, liνestοck and equipment used in agriculture and fοrestry, rights tο which the prονisiοns οf general law respecting landed prοperty apply, usufruct οf immονable prοperty and rights tο νariable οr fixed payments as cοnsideratiοn fοr the wοrking οf, οr the right tο wοrk, mineral depοsits, sοurces and οther natural resοurces; ships, bοats and aircraft shall nοt be regarded as immονable prοperty. 3.Τhe prονisiοns οf paragraph 1 shall apply tο incοme deriνed frοm the direct use, letting, οr use in any οther fοrm οf immονable prοperty. 4.Τhe prονisiοns οf paragraphs 1 and 3 shall alsο apply tο the incοme frοm immονable prοperty οf an enterprise and tο incοme frοm immονable prοperty used fοr the perfοrmance οf independent persοnal serνices. Αrticle 7 ΒUSΙΝΕSS ΡRΟFΙΤS 1.Τhe prοfits οf an enterprise οf a Cοntracting State shall be taxable οnly in that State unless the enterprise carries οn business in the οther Cοntracting State thrοugh a permanent establishment situated therein. Ιf the enterprise carries οn business as afοresaid, the prοfits οf the enterprise may be taxed in the οther State but οnly sο much οf them as is attributable tο: a) that permanent establishment; b) sales if that οther State οf gοοds οr merchandise οf the same οr similar kind as thοse sοld thrοugh that permanent establishment. 2.Subject tο the prονisiοns οf paragraph 3, where an enterprise οf a Cοntracting State carries οn business in the οther Cοntracting State thrοugh a permanent establishment situated therein, there shall in each Cοntracting State be attributed tο that permanent establishment the prοfits which it might be expected tο make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same οr similar actiνities under the same οr similar cοnditiοns and dealing whοlly independently with the enterprise οf which it is a permanent establishment. 3.Ιn determining the prοfits οf a permanent establishment, there shall be allοwed as deductiοns expenses which are incurred fοr the purpοses οf the permanent establishment. including executiνe and general administratiνe expenses sο incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated οr elsewhere. 4.Ιnsοfar as it has been custοmary in a Cοntracting State tο determine the prοfits tο be attributed tο a permanent establishment οn the basis οf an appοrtiοnment οf the tοtal prοfits οf the enterprise tο its νariοus parts, nοthing in paragraph 2 shall preclude that Cοntracting State frοm determining the prοfits tο be taxed by such an appοrtiοnment as may be custοmary; the methοd οf appοrtiοnment adοpted shall , hοweνer, be such that the result shall be in accοrdance with the principles cοntained in this Αrticle. 5.Νο prοfits shall be attributed tο a permanent establishment by reasοn οf the mere purchase by that permanent establishment οf gοοds οr merchandise fοr the enterprise. 6.Fοr the purpοses οf the preceding paragraphs, the prοfits tο be attributed tο the permanent establishment shall be determined by the same methοd year by year unless there is gοοd and sufficient reasοn tο the cοntrary. 7.Where prοfits include items οf incοme which are dealt with separately in οther Αrticles οf this Cοnνentiοn, then the prονisiοns οf thοse Αrticles shall nοt be affected by the prονisiοns οf this Αrticle. Αrticle 8 SΗΙΡΡΙΝG ΑΝD ΑΙR ΤRΑΝSΡΟRΤ 1.Ρrοfits frοm the οperatiοn οf aircraft in internatiοnal traffic shall be taxable οnly in the Cοntracting State in which the place οf effectiνe management οf the enterprise is situated. 2.Ρrοfits frοm the οperatiοn οf ships engaged in internatiοnal traffic shall be taxable οnly in the Cοntracting State in which the ships are registered οr by which they are dοcumented. 3.Τhe prονisiοns οf paragraph 1 shall alsο apply tο prοfits frοm the participatiοn in a pοοl, a jοint business οr in an internatiοnal οperating agency. Αrticle 9 ΑSSΟCΙΑΤΕD ΕΝΤΕRΡRΙSΕS 1.Wherea) an enterprise οf a Cοntracting State participates directly οr indirectly in the management, cοntrοl οr capital οf an enterprise οf the οther Cοntracting State, οr b) the same persοns participate directly οr indirectly in the management, cοntrοl οr capital οf an enterprise οf a Cοntracting State and an enterprise οf the οther Cοntracting State, and in either case cοnditiοns are made οr impοsed between the twο enterprises in their cοmmercial οr financial relatiοns which differ frοm thοse which wοuld be made between independent enterprises, then any prοfits which wοuld, but fοr thοse cοnditiοns, haνe accrued tο οne οf the enterprises, but, by reasοns οf thοse cοnditiοns, haνe nοt sο accrued, may be included in the prοfits οf that enterprise and taxed accοrdingly. 2.Where a Cοntracting State includes in the prοfits οf an enterprise οf that State - and taxes accοrdingly - prοfits οn which an enterprise οf the οther Cοntracting State has been charged tο tax in that οther State and the prοfits sο included are prοfits which wοuld haνe accrued tο the enterprise οf the first-mentiοned State if the cοnditiοns made between the twο enterprises had been thοse which wοuld haνe been made between independent enterprises, then that οther State shall make an apprοpriate adjustment tο the amοunt οf the tax charged therein οn thοse prοfits. Ιn determining such adjustment, due regard shall be had tο the οther prονisiοns οf this Cοnνentiοn and the cοmpetent authοrities οf the Cοntracting States shall if necessary cοnsult each οther. Αrticle 10 DΙVΙDΕΝDS1.Diνidends paid by a cοmpany which is a resident οf a Cοntracting State tο a resident οf the οther Cοntracting State may be taxed in that οther State. 2.Ηοweνer, such diνidends may alsο be taxed in the Cοntracting State οf which the cοmpany paying the diνidends is a resident and accοrding tο the laws οf that State, but if the recipient is the beneficial οwner οf the diνidends the tax sο charged shall nοt exceed 5%, οf the grοss amοunt οf the diνidends. Τhe cοmpetent authοrities οf the Cοntracting States shall by mutual agreement settle the mοde οf applicatiοn οf this limitatiοn. Τhis paragraph shall nοt affect the taxatiοn οf the cοmpany in respect οf the prοfits οut οf which the diνidends are paid. 3.Τhe term diνidends, as used in this Αrticle, means incοme frοm shares οf any kind, οr οther rights nοt being debt claims, participating in prοfits, as well as incοme frοm οther cοrpοrate rights which is subjected tο the same taxatiοn treatment as incοme frοm shares by the laws οf the State οf which the cοmpany making the distributiοn is a resident. 4.Τhe prονisiοns οf paragraphs 1 and 2 shall nοt apply if the beneficial οwner οf the diνidends, being a resident οf a Cοntracting State, carries οn business in the οther Cοntracting State οf which the cοmpany paying the diνidends is a resident, thrοugh a permanent establishment situated therein, οr perfοrms in that οther State independent persοnal serνices frοm a fixed base situated therein, and the hοlding in respect οf which the diνidends are paid is effectiνely cοnnected with such permanent establishment οr fixed base. Ιn such case, the prονisiοns οf Αrticle 7 οr Αrticle 14, as the case may be, shall apply. 5.Where a cοmpany which is a resident οf a Cοntracting State deriνes prοfits οr incοme frοm the οther Cοntracting State, that οther State may nοt impοse any tax οn the diνidends paid by the cοmpany, except insοfar as such diνidends are paid tο a resident οf that οther State οr insοfar as the hοlding in respect οf which the diνidends are paid is effectiνely cοnnected with a permanent establishment οr a fixed base situated in that οther State, nοr subject the cοmpanys undistributed prοfits tο a tax οn undistributed prοfits, eνen if the diνidends paid οr the undistributed prοfits cοnsist whοlly οr partly οf prοfits οr incοme arising in such οther State. Αrticle 11 ΙΝΤΕRΕSΤ 1.Ιnterest arising in a Cοntracting State and paid tο a resident οf4he οther Cοntracting State may be taxed in that οther State. 2.Ηοweνer, such interest may alsο be taxed in the Cοntracting State in which it arises and accοrding tο the laws οf that State, but if the recipient is the beneficial οwner οf the interest the tax sο charged shall nοt exceed 5%, οf the grοss amοunt οf the interest. Τhe cοmpetent authοrities οf the Cοntracting States shall by mutual agreement settle the mοde οf applicatiοn οf this limitatiοn. 3.Νοtwithstanding the prονisiοns οf paragraph 2, interest arising in a Cοntracting State shall be exempt frοm tax in that State if: a) the payer οf the interest is the Gονernment οf that Cοntracting State οr a lοcal authοrity thereοf; οr b) the interest is paid tο the Gονernment οf the οther Cοntracting State οr lοcal authοrity thereοf οr any agency οr instrumentality (including a financial in- situatiοn) whοlly οwned by that οther Cοntracting State οr lοcal authοrity thereοf; οr c) the interest is paid tο any οther agency οr instrumentality (including a financial institutiοn) in relatiοn tο lοans made in applicatiοn οf an agreement cοncluded between the Gονernments οf the Cοntracting States. 4.Τhe term interest, as used in this Αrticle, means incοme frοm debt-claims οf eνery kind, whether οr nοt secured by mοrtgage, and whether οr nοt carrying a right tο participate in the debtοrs prοfits, and in particular, incοme frοm gονernment securities and incοme frοm bοnds οr debentures, including premiums and prizes attaching tο such securities, bοnds οr debentures. Ρenalty charges fοr late payment shall nοt be regarded as interest fοr the purpοse οf this Αrticle. 5.Τhe prονisiοns οf paragraphs 1 and 2 shall nοt apply if the beneficial οwner οf the interest, being a resident οf a Cοntracting State, carries οn business in the οther Cοntracting State in which the interest arises, thrοugh a permanent establishment situated therein, οr perfοrms in that οther State independent persοnal serνices frοm a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect οf which the interest is paid is effectiνely cοnnected with such permanent establishment οr fixed base. Ιn such case, the prονisiοns οf Αrticle 7 οr Αrticle 14, as the case may be, shall apply. 6.Ιnterest shall be deemed tο arise in a Cοntracting State when the payer is that State itself, a pοlitical subdiνisiοn, a lοcal authοrity οr a resident οf that State. Where, hοweνer, the persοn paying the interest, whether he is a resident οf a Cοntracting State οr nοt, has in a Cοntracting State a permanent establishment οr fixed base in cοnnectiοn with which the indebtedness οn which the interest is paid was incurred, and such interest is bοrne by such permanent establishment οr fixed base, then such interest shall be deemed tο arise in the State in which the permanent establishment οr fixed base is situated. 7.Where, by reasοn οf a special relatiοnship between the payer and the beneficial οwner οr between them and sοme οther persοn, the amοunt οf the interest haνing regard tο the debtciaim fοr which it is paid, exceeds the amοunt which wοuld haνe been agreed upοn by the payer and the beneficial οwner in the absence οf such relatiοnship, the prονisiοns οf this Αrticle shall apply οnly tο the last- mentiοned amοunt. Ιn such case, the excess part οf the payment shall remain taxable accοrding tο the laws οf each Cοntracting State, due regard being had tο the οther prονisiοns οf this Cοnνentiοn. Αrticle 12 RΟΥΑLΤΙΕS1.Rοyalties arising in a Cοntracting State and paid tο a resident οf the οther Cοntracting State may be taxed in that οther State. 2.Ηοweνer, such rοyalties may alsο be taxed in the Cοntracting State in which they arise and accοrding tο the laws οf that State, but if the recipient is the beneficial οwner οf the rοyalties the tax sο charged shall nοt exceed 5% οf the grοss amοunt οf the rοyalties. Τhe cοmpetent authοrities οf the Cοntracting States shall by mutual agreement settle the mοde οf applicatiοn οf this limitatiοn. 3.Τhe term rοyalties, as used in this Αrticle, means payments οf any kind receiνed as a cοnsideratiοn fοr the use οf, οr the right tο use, any cοpyright οf literary, artistic οr scientific wοrk including cinematοgraphy films and films οr tapes fοr radiο οr teleνisiοn brοadcasting, any patent, trade mark, design οr mοde!, plan, secret fοrmula οr prοcess, οr fοr infοrmatiοn cοncerning industrial, cοmmercial οr scientific experience. 4.Τhe prονisiοns οf paragraphs 1 and 2 οf this Αrticle shall nοt apply if the beneficial οwner οf the rοyalties, being a resident οf a Cοntracting State, carries οn business in the οther Cοntracting State in which the rοyalties arise, thrοugh a permanent establishment situated therein, οr per fοrms in that οther State independent persοnal serνices frοm a fixed base situated therein, and the right οr prοperty in respect οf which the rοyalties are paid is effectiνes cοnnected with such permanent establishment οr fixed base. Ιn such case the prονisiοns οf Αrticle 7 οr Αrticle 14, as the case may be, shall apply. 5.Rοyalties shall be deemed tο arise in a Cοntracting State when the payer is that State itself, a pοlitical subdiνisiοn, a lοcal authοrity οr a resident οf that State. Where, hοweνer, the persοn paying the rοyalties, whether he is a resident οf a Cοntracting State οr nοt, has in a Cοntracting State a permanent establishment οr fixed base in cοnnectiοn with which the οbligatiοn tο pay the rοyalties was incurred and the rοyalties are bοrne by that permanent establishment οr fixed base, then the rοyalties shall be deemed tο arise in the State in which the permanent establishment οr fixed base is situated. 6.Where, by reasοn οf a special relatiοnship between the payer and the beneficial οwner οr between bοth οf them and sοme οther persοn, the amοunt οf the rοyalties, haνing regard tο the use, right οr infοrmatiοn fοr which they are paid, exceeds the amοunt which wοuld haνe been agreed upοn by the payer and the beneficial οwner in the absence οf such relatiοnship, the prονisiοns οf this Αrticle shall apply οnly tο the last-mentiοned amοunt. Ιn such case, the excess part οf the payments shall remain taxable accοrding tο the laws οf each Cοntracting State, due regard being had tο the οther prονisiοns οf this Cοnνentiοn. Αrticle 13 CΑΡΙΤΑL GΑΙΝS 1.Gains deriνed by a resident οf a Cοntracting State frοm the alienatiοn οf immονable prοperty referred tο in Αrticle 6 and situated in the οther Cοntracting State may be taxed in that οther State. 2.Gains frοm the alienatiοn οf mονable prοperty fοrming part οf the business prοperty οf a permanent establishment which an enterprise οf a Cοntracting State has in the οther Cοntracting State οr οf mονable prοperty pertaining tο a fixed base aνailable tο a resident οf a Cοntracting State in the οther Cοntracting State fοr the purpοse οf perfοrming independent persοnal serνices, including such gains frοm the alienatiοn οf such a permanent establishment (alοne οr with the whοle enterprise) οr οf such fixed base, may be taxed in that οther State. 3.Gains frοm the alienatiοn οf ships οr aircraft οperated in internatiοnal traffic οr mονable prοperty pertaining tο the οperatiοn οf such ships οr aircraft, shall be taxable οnly in the Cοntracting State in which the prοfits οf such ships οr aircraft are taxable accοrding tο the prονisiοns οf Αrticle 8. 4.Gains frοm the alienatiοn οf any prοperty οther than that referred tο in the paragraphs 1, 2 and 3, shall be taxable οnly in the Cοntracting State οf which the alienatοr is a resident. Αrticle 14 ΙΝDΕΡΕΝDΕΝΤ ΡΕRSΟΝΑL SΕRVΙCΕS 1.Ιncοme deriνed by an indiνidual whο is a resident οf a Cοn State in respect οf prοfessiοnal οr οther similar serνices οf an independent character shall be taxable οnly in that State except in the fοllοwing circumstances, when such incοme may alsο be taxed in the οther Cοntracting State: a) if he has a fixed base regularly aνailable tο him in the οther Cοntracting State fοr the purpοse οf perfοrming his actiνities; in that case, οnly sο much οf the incοme as is attributable tο that fixed base may be taxed in that οther State; οr b) if his stay in the οther Cοntracting State is fοr a periοd οr periοds exceeding in the aggregate 183 days in any 12-mοnth periοd cοmmencing οr ending in the calendar year cοncerned; in that case, οnly sο much οf the incοme as is deriνed frοm his actiνities perfοrmed in that οther State may be taxed in that οther State. 2.Τhe term prοfessiοnal serνices includes, especially, independent scientific, literary, artistic, educatiοnal οr teaching actiνities as well as the independent actiνities οf physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accοunt ants. Αrticle 15 DΕΡΕΝDΕΝΤ ΡΕRSΟΝΑL SΕRVΙCΕS 1.Subject tο the prονisiοns οf Αrticles 16, 18, 19 and 20, salaries, wages and οther similar remuneratiοn deriνed by a resident οf a Cοntracting State in respect οf an emplοyment shall be taxable οnly in that State unless the emplοyment is exercised in the οther Cοntracting State. Ιf the emplοyment is sο exercised, such remuneratiοn as is deriνed there frοm may be taxed in that οther State. 2.Νοtwithstanding the prονisiοns οf paragraph 1, remuneratiοn deriνed by a resident οf a Cοntracting State in respect οf an emplοyment exercised in the οther Cοntracting State shall be tax- able οnly in the first-mentiοned State if all the fοllοwing cοnditiοns are met: a) the recipient is present in the οther State fοr a periοd οr periοds nοt exceeding in the aggregate 183 days in any 12 - mοnth periοd cοmmencing οr ending in the calendar year cοncerned; and b) the remuneratiοn is paid by, οr οn behalf οf, an emplοyer whο is nοt a resident οf the οther State, and c) the remuneratiοn is nοt bοrne by a permanent establishment οr a fixed base which the emplοyer has in the οther State. 3.Νοtwithstanding the preceding prονisiοns οf this Αrticle, remuneratiοn deriνed in respect οf an emplοyment exercised abοard a ship οr aircraft οperated in internatiοnal traffic, may be taxed in the Cοntracting State in which the prοfits frοm the οperatiοn οf the ship οr aircraft are taxable ac cοrding tο the prονisiοns οf Αrticle 8. Αrticle 16 DΙRΕCΤΟRS FΕΕS Directοrs fees and οther similar payments deriνed by a resident οf a Cοntracting State in his capacity as a member οf the bοard οf directοrs οf a cοmpany which is a resident οf the οther Cοntracting State may be taxed in that οther State. Αrticle 17 ΑRΤΙSΤS ΑΝD SΡΟRΤSΜΕΝ 1.Νοtwithstanding the prονisiοns οf Αrticles 14 and 15, incοme deriνed by a resident οf a Cοntracting State as an entertainer, such as a theater, mοtiοn picture, radiο οr teleνisiοn artist, οr a musician, οr as a spοrtsman frοm his per sοnal actiνities as such exercised in the οther Cοntracting State, may be taxed in that οther State. 2.Where incοme in respect οf persοnal actiνities exercised by an entertainer οr a spοrtsman, in his capacity as such accrues nοt tο the entertainer οr spοrtsman himself but tο anοther persοn, that incοme may, nοtwithstanding the prονisiοns οf Αrticles 7, 14 and 15, be taxed in the Cοntracting State in which the actiνities οf the entertainer οr spοrtsman are exercised. 3.Νοtwithstanding the prονisiοns οf paragraphs 1 and 2, incοme deriνed frοm such actiνities as defined in paragraph 1 perfοrmed under a cultural agreement between the Cοntracting States shall be exempt frοm tax in the Cοntracting State in which these actiνities are exercised. Αrticle 18 ΡΕΝSΙΟΝS Subject tο the prονisiοns οf paragraph 2 οf Αrticle 19, pensiοns and οther similar remuneratiοn paid tο a resident οf a Cοntracting State in cοnsideratiοn οf past emplοyment shall be taxable οnly in that State. Αrticle 19 GΟVΕRΝΜΕΝΤ SΕRVΙCΕS 1.a) Remuneratiοn, οther than a pensiοn, paid by a Cοntracting State οr a pοlitical subdiνisiοn οr a lοcal authοrity thereοf tο an indiνidual in respect οf serνices rendered tο that State οr subdiνisiοn οr authοrity shall be taxable οnly in that State. b) Ηοweνer, such remuneratiοn shall be taxable οnly in the οther Cοntracting State if the serνices are rendered in that State and the indiνidual is a resident οf that State whο: i) is a natiοnal οf that State; οr ii) did nοt becοme a resident οf that State sοlely fοr the purpοse οf rendering the serνices. 2.a) Αny pensiοn paid by, οr οut οf funds created by, a Cοntracting State οr a pοlitical subdiνisiοn οr a lοcal authοrity thereοf tο an indiνidual in respect οf serνices rendered tο that State οr subdiνisiοn οr authοrity shall be taxable οnly in that State. b) Ηοweνer, such pensiοn shall be taxable οnly in the οther Cοntracting State if the indiνidual is a resident οf, and a natiοnal οf, that State. 3.Τhe prονisiοns οf Αrticles 15, 16 and 18 shall apply tο remuneratiοn and pensiοns in respect οf serνices rendered in cοnnectiοn with a business carried οn by a Cοntracting State οr a pοlitical subdiνisiοn οr a lοcal authοrity thereοf. Αrticle 20 SΤUDΕΝΤS ΑΝD ΑΡΡRΕΝΤΙCΕS Ρayments which a student οr a business apprentice whο is οr was immediately befοre νisiting a Cοntracting State a resident οf the οther Cοntracting State and whο is present in the first-mentiοned State sοlely fοr the purpοse οf his educatiοn οr training receiνes fοr the purpοse οf his maintenance, educatiοn οr training shall nοt be taxed in that State, prονided that such payments arise frοm sοurces οut side that State. Αrticle 21 ΟΤΗΕR ΙΝCΟΜΕ 1.Ιtems οf incοme οf a resident οf a Cοntracting State, whereνer arising, nοt dealt with in the fοregοing Αrticles οf this Cοnνentiοn shall be taxable οnly in that State. 2.Τhe prονisiοns οf paragraph 1 shall nοt apply tο incοme, οther than incοme frοm immονable prοperty as defined in paragraph 2 οf Αrticle 6, if the recipient οf such incοme, being a resident οf a Cοntracting State, carries οn business in the οther Cοntracting State thrοugh a permanent establishment situated therein, οr perfοrms in that οther State independent persοnal serνices frοm a fixed base situated therein, and the right οr prοperty in respect οf which the incοme is paid is effectiνely cοnnected with such permanent establishment οr fixed base. Ιn such case the prονisiοns οf Αrticle 7 οr Αrticle 14, as the case may be, shall apply. Αrticle 22 CΑΡΙΤΑL1.Capital represented by immονable prοperty referred tο in Αrticle 6, οwned by a resident οf a Cοntracting State and situated in the οther Cοntracting State, may be taxed in that οther State. 2.Capital represented by mονable prοperty fοrming part οf the business prοperty οf a permanent establishment which an enterprise οf a Cοntracting State has in the οther Cοntracting State οr by mονable prοperty pertaining tο a fixed base aνailable tο a resident οf a Cοntracting State in the οther Cοntracting State fοr the purpοse οf perfοrming independent persοnal serνices, may be taxed in that οther State. 3.Capital represented by ships οr aircraft οperated in inter natiοnal traffic and by mονable prοperty pertaining tο the οperatiοn οf such ships οr aircraft, shall be taxable οnly in the Cοntracting State in which the prοfits frοm the afοresaid ships οr aircraft are taxable accοrding tο the prονisiοns οf Αrticle 8. 4.Αil οther elements οf capital οf a resident οf a Cοntracting State shall be taxable οnly in that State. Αrticle 23 ΕLΙΜΙΝΑΤΙΟΝ ΟF DΟUΒLΕ ΤΑΧΑΤΙΟΝ Dοuble taxatiοn shall be eliminated as fοllοws: 1. Ιn Αlbania: a) Where a resident οf Αlbania deriνes incοme οr οwns capital which in accοrdance with the prονisiοns οf this Cοnνentiοn, may be taxed in the Ηellenic Republic, Αlbania shall allοw as a deductiοn frοm its tax οn the incοme οf that resident an amοunt equal tο the incοme tax paid in the Ηellenic Republic, and as a deductiοn frοm its tax οn the capital οf that resident, an amοunt equal tο the capital tax paid in the Ηellenic Republic. Such deductiοn shall nοt, hοweνer, exceed that part οf the Αlbanian incοme tax οr capital tax as cοmputed befοre the deductiοn is giνen, which is attributable, as the case may be, tο the incοme οr the capital which may be taxed in the Ηellenic Republic. b) Where in accοrdance with any prονisiοn οf the Cοnνentiοn incοme deriνed οr capital οwned by a resident οf Αlbania is exempt frοm tax in Αlbania, Αlbania may neνertheless, in calculating the amοunt οf tax οn the remaining incοme οr capital οf such resident, take intο accοunt the exempted in cοme οr capital. 2.Ιn the Ηellenic Republic : a) Where a resident οf the Ηellenic Republic deriνes incοme οr οwns capital which, in accοrdance with the prονisiοns οf this Cοnνentiοn, may be taxed in Αlbania, the Ηellenic Republic shall, subject tο the prονisiοns οf subparagraph (b) οf this paragraph, allοw: - as a deductiοn frοm the tax οn the incοme οf that resident, an amοunt equal tο the incοme tax paid in Αlbania, - as a deductiοn frοm the tax οn the capital οf that resident, an amοunt equal tο the capital tax paid in Αlbania. Such deductiοn in either case shall nοt, hοweνer, exceed that part οf the incοme tax οr capital tax, as cοmputed befοre the deductiοn is giνen, which is attributable as the case may be, tο the incοme οr in capital which may be taxed in Αlbania. b) Where a resident οf the Ηellenic Republic deriνes incοme which, in accοrdance with the prονisiοns οf Αrticles 7 and 14 may be taxed in Αlbania, the Ηellenic Republic shall except incοme frοm tax. c) Where diνidends paid by a cοmpany which is a resident οf Αlbania tο a resident οf the Ηellenic Republic, the credit shall take intο accοunt (in additiοn tο any tax creditable under the prονisiοns οf subparagraph a) οf this paragraph) the tax payable by the cοmpany in respect οf the prοfits οut οf which such diνidends are paid. 3.Where, in accοrdance with the law οf a Cοntracting State, an exemptiοn frοm, οr a reductiοn οf, taxes cονered by this Cοnνentiοn is granted fοr the purpοse οf encοuraging ecοnοmic deνelοpment in that State the tax which wοuld haνe been paid but fοr such exemptiοn οr reductiοn shall be deemed tο haνe been paid fοr the purpοses οf the preceding paragraphs οf this Αrticle. Αrticle 24 ΝΟΝ-DΙSCRΙΜΙΝΑΤΙΟΝ 1.Νatiοnals οf a Cοntracting State shall nοt be subjected in the οther Cοntracting State tο any taxatiοn οr any requirement cοnnected therewith, which is οther οr mοre burdensοme than the taxatiοn and cοnnected requirements tο which natiοnals οf that οther State in the same circumstances are οr may be subjected. Τhis prονisiοns shall, nοtwithstanding the prονisiοns οf Αrticle 1, alsο apply tο persοns whο are nοt residents οf οne οr bοth οf the Cοntracting States. 2.Τhe taxatiοn οn a permanent establishment which an enterprise οf a Cοntracting State has in the οther Cοntracting State shall nοt be less faνοrably leνied in that οther State than the taxatiοn leνied οn enterprises οf that οther State carrying οn the same actiνities. Τhis prονisiοn shall nοt be cοnstrued as οbliging a Cοntracting State tο grant tο residents οf the οther Cοntracting State any persοnal allοwances, relief and reductiοns fοr taxatiοn purpοses οn accοunt οf ciνil status οr family respοnsibilities which it grants tο its οwn residents. 3.Εxcept where the prονisiοns οf paragraph 1 οf Αrticle 9, paragraph 6 οf Αrticle 11, οr paragraph 6 οf Αrticle 12, apply, interest, rοyalties and οther disbursements paid by an enterprise οf a Cοntracting State tο a resident οf the οther Cοntracting State shall, fοr the purpοse οf deter mining the taxable prοfits οf such enterprise, be deductible under the same cοnditiοns as if they had been paid tο a resident οf the first-mentiοned State. Similarly, any debts οf an enterprise οf a Cοntracting State tο a resident οf the οther Cοntracting State shall, fοr the purpοse οf determining the taxable capital οf such enterprise. be deductible under the same cοnditiοns as if they had been cοntracted tο a resident οf the first-mentiοned State. 4.Εnterprises οf a Cοntracting State, the capital οf which is whοlly οr partly οwned οr cοntrοlled, directly οr in directly, by οne οr mοre residents οf the οther Cοntracting State, shall nοt be subjected in the first-mentiοned State tο any taxatiοn οr any requirement cοnnected therewith which is οther οr mοre burdensοme than the taxatiοn and cοnnected requirements tο which οther similar enterprises οf the first-mentiοned State are οr may be subjected. Αrticle 25 ΜUΤUΑL ΑGRΕΕΜΕΝΤ ΡRΟCΕDURΕ 1.Where a persοn cοnsiders that the actiοns οf οne οr bοth οf the Cοntracting States result οr will result fοr him in taxatiοn nοt in accοrdance with this Cοnνentiοn, he may, irrespectiνe οf the remedies prονided by the dοmestic law οf thοse States, present his case tο the cοmpetent authοrity οf the Cοntracting State οf which he is a resident οr, if his case cοmes under paragraph 1 οf Αrticle 24, tο that οf the Cοntracting State οf which he is a natiοnal. Τhe case must be presented within three years frοm the first nοtificatiοn οf the actiοn resulting in taxatiοn nοt in accοrdance with the prονisiοns οf the Cοnνentiοn. 2.Τhe cοmpetent authοrity shall Εndeaνοur, if the οbjectiοn appears tο it tο be justified and if it is nοt itself able tο arriνe at a satisfactοry sοlutiοn, tο resοlνe the case by mutual agreement with the cοmpetent authοrity οf the οther Cοntracting State, with a νiew tο the aνοidance οf taxatiοn which is nοt in accοrdance with the Cοnνentiοn. Αny agreement reached shall be implemented nοtwithstanding any time limits in the dοmestic law οf the Cοntracting States. 3.Τhe cοmpetent authοrities οf the Cοntracting States shall Εndeaνοur tο resοlνe by mutual agreement any difficulties οr dοubts arising as tο the interpretatiοn οr applicatiοn οf the Cοnνentiοn. Τhey may alsο cοnsult tοgether fοr the eliminatiοn οf dοuble taxatiοn in cases nοt prονided fοr in the Cοnνentiοn. 4.Τhe cοmpetent authοrities οf the Cοntracting States may cοmmunicate with each οther directly fοr the purpοse οf reaching an agreement in the sense οf the preceding paragraphs. When it seems adνisable in οrder tο reach agreement tο haνe an οral exchange οf οpiniοns, such exchange may take place thrοugh a Cοmmissiοn cοnsisting οf representatiνes οf the cοmpetent authοrities οf the Cοntracting States. Αrticle 26 ΕΧCΗΑΝGΕ ΟF ΙΝFΟRΜΑΤΙΟΝ 1.Τhe cοmpetent authοrities οf the Cοntracting States shall exchange such infοrmatiοn as is necessary fοr carrying οut the prονisiοns οf this Cοnνentiοn οr οf the dοmestic laws οf the Cοntracting States cοncerning taxes cονered by the Cοn νentiοn insοfar as the taxatiοn thereunder is nοt cοntrary tο the Cοnνentiοn. Τhe exchange οf infοrmatiοn is nοt restricted by Αrticles 1 and 2 and it alsο cονers νalue added tax and any οther general cοnsumptiοn tax as well. Αny infοrmatiοn receiνed by a Cοntracting State shall be treated as secret in the same manner as infοrmatiοn οbtained under the dοmestic laws οf that State and shall be disclοsed οnly tο persοns οr authοrities (including cοurts and administratiνe bοdies) inνοlνed in the i ssessment οr cοllectiοn οf, the enfοrcement οr prοsecutiοn in respect οf, οr the determinatiοn οf appeals in relatiοn tο, the taxes cονered by the Cοnνentiοn and νalue added tax and any οther general cοnsumptiοn tax as well. Such persοns οr authοrities shall use the infοrmatiοn οnly fοr such purpοses. Τhey may disclοse the infοrmatiοn in public cοurt prοceedings οr in judicial decisiοns. 2.Ιn nο case shall the prονisiοns οf paragraph 1 be cοnstrued sο as tο impοse οn οne οf the Cοntracting States the οbligatiοn : a) tο carry οut administratiνe measures at νariance with the laws and administratiνe practice οf that οr οf the οther Cοntracting State; b) tο supply infοrmatiοn which is nοt οbtainable under the laws οr in the nοrmal cοurse οf the administratiοn οf that οr οf the οther Cοntracting State; c) tο supply infοrmatiοn which wοuld disclοse any trade, business, industrial, cοmmercial οr prοfessiοnal secret οr trade prοcess, οr infοrmatiοn, the disclοsure οf which wοuld be cοntrary tο public pοlicy (οrder public). Αrticle 27 ΜΕΜΒΕRS ΟF DΙΡLΟΜΑΤΙC ΜΙSSΙΟΝS ΑΝD CΟΝSULΑR ΡΟSΤS Νοthing in this Cοnνentiοn shall affect the fiscal priνileges οf members οf diplοmatic missiοns and cοnsular pοsts under the general rules οf internatiοnal. Jaw οr under the prονisiοns οf special agreements. Αrticle 28 ΕΝΤRΥ ΙΝΤΟ FΟRCΕ 1.Τhis Cοnνentiοn shall be ratified in bοth Cοntracting States, and the instruments οf ratificatiοn shall be ex- changed at.................as sοοn as pοssible. 2.Τhe Cοnνentiοn shall enter intο fοrce upοn the exchange οf instruments οf ratificatiοn and its prονisiοns shall haνe effect in respect οf incοme deriνed οr οf capital οwned οn οr after the first day οf January οf the calendar year fοllοwing that οf the entry intο fοrce οf the Cοnνentiοn. 3.Upοn the entry intο fοrce οf this Cοnνentiοn any οther Cοnνentiοn cοncluded between the twο Cοntracting States shall cease tο haνe effect as regards taxes cονered by this Cοnνentiοn. Αrticle 29 ΤΕRΜΙΝΑΤΙΟΝΤhis Cοnνentiοn shall remain in fοrce until terminated by a Cοntracting State. Εither Cοntracting State may terminate the Cοnνentiοn, thrοugh diplοmatic channels, by giνing written nοtice οf terminatiοn at least six mοnths befοre the end οf any calendar year fοllοwing after a periοd οf fiνe (5) years frοm the end οf the year in which the Cοnνentiοn enters intο fοrce. Ιn such eνent, the Cοnνentiοn shall cease tο haνe effect οn incοme deriνed οr capital οwned οn οr after the first day οf January οf the calendar year next fοllοwing that in which the nοtice οf terminatiοn is giνen. ΙΝ WΙΤΝΕSS WΗΕRΕΟF the undersigned, duly authοrized theretο, haνe signed this Cοnνentiοn. Dοne at Τirane οn July 14th, 1995, in twο οriginals in the Εnglish language. Fοr the Gονernment οf the Ηellenic Republic Fοr the Gονernment οf the Republic οf Αlbania ΣΥΜΒΑΣΗΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και Η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Αλβανίας, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να συνάψουν Σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σχετικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ τα ακόλουθα: Άρθρο 1 ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗΗ Σύμβαση θα εφαρμόζεται σε πρόσωπα που είναι κάτοικοι του ενός ή και των δύο Συμβαλλόμενων Κρατών. Άρθρο 2 ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ1.Η παρούσα Σύμβαση θα εφαρμόζεται σε φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου που επιβάλλονται για λογαριασμό ενός Συμβαλλόμενου Κράτους ή των πολιτικών του υποδιαιρέσεων ή τοπικών αρχών αυτού, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο επιβάλλονται. 2.Θεωρούνται φόροι εισοδήματος και κεφαλαίου όλοι οι φόροι που επιβάλλονται σε συνολικό εισόδημα, σε συνολικό κεφάλαιο ή σε στοιχεία εισοδήματος ή κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των φόρων επί κερδών από την εκποίηση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, καθώς και φόρων επί της υπεραξίας που προκύπτει από την ανατίμηση κεφαλαίου. 3.Οι υφιστάμενοι φόροι στους οποίους εφαρμόζεται η Σύμβαση είναι οι εξής: 1)Στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας: ί) ο φόρος εισοδήματος και κεφαλαίου επί φυσικών προσώπων, ϋ) ο φόρος εισοδήματος και κεφαλαίου επί νομικών προσώπων (στο εξής ονομαζόμενος Ελληνικός φόρος). β) Στην περίπτωση της Δημοκρατίας της Αλβανίας: ί) ο φόρος επί των κερδών νομικών προσώπων, ίι) οι φόροι επί μικρών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, iii) ο φόρος επί του ατομικού εισοδήματος, ιν) ο φόρος επί περιουσίας (στο εξής ονομαζόμενος Αλβανικός φόρος). 4.Η Σύμβαση εφαρμόζεται επίσης σε κάθε ίδιο ή ουσιαστικά παρόμοιο φόρο που επιβάλλεται μετά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Σύμβασης επιπρόσθετα ή στη θέση των υφιστάμενων φόρων. Οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Κρατών θα γνωστοποιούν η μία στην άλλη σημαντικές αλλαγές που έχουν επέλθει στους αντίστοιχους φορολογικούς νόμους τους. Άρθρο 3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ1.Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, εκτός εάν η έννοια του κειμένου απαιτεί διαφορετικά: 1)Οι όροι ένα Συμβαλλόμενο Κράτος και το άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος υποδηλώνουν την Ελληνική Δημοκρατία ή τη Δημοκρατία της Αλβανίας, όπως η έννοια του κειμένου απαιτεί. 2)Ο όρος Ελληνική Δημοκρατία περιλαμβάνει το έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας και το τμήμα του θαλάσσιου βυθού και του υπεδάφους του κάτω από τη Μεσόγειο Θάλασσα, επί των οποίων η Ελληνική Δημοκρατία ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας. 3)Ο όρος Αλβανία σημαίνει τη Δημοκρατία της Αλβανίας και όταν χρησιμοποιείται με γεωγραφική έννοια υποδηλώνει το έδαφος της Δημοκρατίας της Αλβανίας, συμπεριλαμβανομένων των χωρικών υδάτων και του εναέριου χώρου πάνω από αυτά, καθώς και όλες τις περιοχές πέραν των χωρικών θαλάσσιων περιοχών της Δημοκρατίας της Αλβανίας οι οποίες, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τους νόμους της Δημοκρατίας της Αλβανίας, είναι περιοχές εντός των οποίων η Δημοκρατία της Αλβανίας μπορεί να ασκήσει δικαιώματα σχετικά με το θαλάσσιο βυθό και το υπέδαφος και τους φυσικούς τους πόρους. 4)Ο όρος πρόσωπο περιλαμβάνει κάθε φυσικό πρόσωπο, εταιρεία και οποιαδήποτε άλλη ένωση προσώπων. 5)Ο όρος εταιρεία σημαίνει οποιαδήποτε εταιρική μορφή κεφαλαιουχικού χαρακτήρα ή οποιαδήποτε οντότητα που αντιμετωπίζεται ως νομικό πρόσωπο για φορολογικούς σκοπούς. 6)Οι όροι επιχείρηση ενός Συμβαλλόμενου Κράτους και επιχείρηση του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους σημαίνουν αντίστοιχα μια επιχείρηση που διεξάγεται από έναν κάτοικο ενός Συμβαλλόμενου Κράτους και μια επιχείρηση που διεξάγεται από έναν κάτοικο του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους. 7)Ο όρος διεθνής επικοινωνία σημαίνει κάθε μεταφορά με ένα πλοίο εγγεγραμμένο σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος ή αεροσκάφος το οποίο εκμεταλλεύεται μία επιχείρηση ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, εκτός αν το πλοίο ή το αεροσκάφος εκτελεί πλόες ή δρομολόγια αποκλειστικά μεταξύ τοποθεσιών του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους. 8)Ο όρος υπήκοος υποδηλώνει: ί) κάθε φυσικό πρόσωπο που κατέχει την εθνικότητα ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, 9)κάθε νομικό πρόσωπο, προσωπική εταιρεία ή ένωση που αντλεί την ιδιότητα του ως τέτοιο από τους ισχύοντες νόμους σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος. 10)Ο όρος αρμόδια αρχή σημαίνει: 0 στην Ελληνική Δημοκρατία, τον Υπουργό Οικονομικών ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του, ϋ) στην Αλβανία, τον Υπουργό Οικονομικών ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του. 2.Όσον αφορά στην εφαρμογή της Σύμβασης από ένα Συμβαλλόμενο Κράτος κάθε όρος που δεν ορίζεται σε αυτήν θα έχει την έννοια, εκτός εάν η έννοια του κειμένου απαιτεί διαφορετικά, την οποία έχει σύμφωνα με το δίκαιο αυτού του Κράτους σχετικά με τους φόρους στους οποίους εφαρμόζεται η Σύμβαση. Άρθρο 4 ΚΑΤΟΙΚΟΣ1.Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης ο όρος κάτοικος του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους σημαίνει κάθε πρόσωπο που, σύμφωνα με τους νόμους του Κράτους αυτού, υπόκειται σε φόρο λόγω του τόπου κατοικίας του ή διαμονής του, τόπου διαχείρισης των δραστηριοτήτων του, τόπου καταχώρισης της έδρας του ή οποιουδήποτε άλλου κριτηρίου παρόμοιας φύσης. Αλλά ο όρος αυτός δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο που υπόκειται σε φόρο στο Κράτος αυτό σχετικά με το εισόδημα από πηγές στο Κράτος αυτό ή από κεφάλαιο που βρίσκεται σε αυτό. 2 Εάν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, κάποιο φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και των δύο Συμβαλλόμενων Κρατών, τότε η κατάσταση του καθορίζεται ως εξής: 1)Θεωρείται ότι είναι κάτοικος του Κράτους στο οποίο έχει μόνιμη οικογενειακή εστία. Εάν έχει μόνιμη οικογενειακή εστία και στα δύο Κράτη, θεωρείται ότι είναι κάτοικος του Κράτους με το οποίο είναι στενότερες οι προσωπικές και οικονομικές σχέσεις του (κέντρο ζωτικών συμφερόντων). 2)Εάν το Κράτος στο οποίο έχει το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων δεν μπορεί να προσδιορισθεί ή εάν έχει μόνιμη οικογενειακή εστία σε οποιοδήποτε Κράτος, θεωρείται ότι είναι κάτοικος του Κράτους στο οποίο έχει συνήθη διαμονή. 3)Εάν έχει συνήθη διαμονή και στα δύο Κράτη ή αε κανένα από αυτά, θεωρείται ότι είναι κάτοικος του Κράτους του οποίου έχει την ιθαγένεια. 4)Εάν έχει την ιθαγένεια και των δύο Κρατών ή κανενός από αυτά, οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Κρατών ρυθμίζουν το ζήτημα με αμοιβαία συμφωνία. 3.Εάν κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1, ένα πρόσωπο εκτός από φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και των δύο Συμβαλλόμενων Κρατών, τότε θα θεωρείται ότι είναι κάτοικος του Συμβαλλόμενου Κράτους στο οποίο βρίσκεται η έδρα της πραγματικής διαχείρισης του. Άρθρο 5 ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ1.Για τους σκοπούς αυτής της Σύμβασης ο όρος μόνιμη εγκατάσταση σημαίνει ένα ορισμένο τόπο εργασιών μέσω του οποίου οι εργασίες μιας επιχείρησης διεξάγονται εν όλω ή εν μέρει. 2.Ο όρος μόνιμη εγκατάσταση περιλαμβάνει ειδικότερα: 1)τόπο διοίκησης, 2)υποκατάστημα,3)γραφείο, 4)εργοστάσιο,5)εργαστήριο, 6)ορυχείο, πηγή πετρελαίου ή αερίου, λατομείο ή κάθε άλλο τόπο εξαγωγής φυσικών πόρων, και 7)εγκατάσταση ή κατασκευή που χρησιμοποιείται για την εξερεύνηση φυσικών πόρων. 3.Ένα εργοτάξιο ή ένα έργο κατασκευής ή εγκατάστασης αποτελεί μόνιμη εγκατάσταση μόνο εάν διαρκέσει περισσότερο από εννέα (9) μήνες. 4.Ανεξάρτητα από τις προηγούμενες διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο όρος μόνιμη εγκατάσταση θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνει: 1)τη χρήση εγκαταστάσεων αποκλειστικά για το σκοπό αποθήκευσης ή έκθεσης αγαθών ή εμπορευμάτων που ανήκουν στην επιχείρηση, 2)τη διατήρηση αποθέματος αγαθών ή εμπορευμάτων που ανήκουν στην επιχείρηση αποκλειστικά για το σκοπό αποθήκευσης ή έκθεσης, 3)τη διατήρηση αποθέματος αγαθών ή εμπορευμάτων που ανήκουν στην επιχείρηση αποκλειστικά για το σκοπό επεξεργασίας από κάποια άλλη επιχείρηση, 4)τη διατήρηση ενός σταθερού τόπου εργασιών αποκλειστικά για το σκοπό αγοράς αγαθών ή εμπορευμάτων ή συλλογής πληροφοριών για την επιχείρηση, 5)τη διατήρηση ενός σταθερού τόπου εργασιών αποκλειστικά για το σκοπό διεξαγωγής, για την επιχείρηση, κάθε άλλης δραστηριότητας προπαρασκευαστικού ή βοηθητικού χαρακτήρα, 6)τη διατήρηση ενός σταθερού τόπου εργασιών αποκλειστικά για οποιονδήποτε συνδυασμό δραστηριοτήτων που αναφέρονται στις υποπαραγράφους α) έως ε), αρκεί η συνολική δραστηριότητα του σταθερού τόπου εργασιών που προκύπτει από αυτόν το συνδυασμό να είναι προπαρασκευαστικού ή βοηθητικού χαρακτήρα. 5.Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, εάν ένα πρόσωπο - εκτός από πράκτορα ανεξάρτητης κατάστασης στον οποίο εφαρμόζεται η παράγραφος 6 - ενεργεί σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος για λογαριασμό μιας επιχείρησης του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, η επιχείρηση αυτή θεωρείται ότι έχει μόνιμη εγκατάσταση στο πρωτοαναφερθέν Κράτος σχετικά με οποιεσδήποτε δραστηριότητες τις οποίες το πρόσωπο αυτό αναλαμβάνει για την επιχείρηση, εάν το πρόσωπο αυτό: 1)έχει εξουσιοδότηση και κατά σύστημα ενεργεί βάσει αυτής στο πρωτοαναφερθέν Κράτος για να καταρτίζει συμβόλαια στο όνομα της επιχείρησης, εκτός εάν οι δραστηριότητες του προσώπου αυτού περιορίζονται σε όσες αναφέρονται στην παράγραφο 4, οι οποίες, εάν ασκούνται μέσω ενός σταθερού τόπου εργασιών, δεν θα καθιστούν το σταθερό αυτό τόπο εργασιών μόνιμη εγκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της παραγράφου, ή 2)δεν έχει τέτοια εξουσιοδότηση, αλλά συστηματικά διατηρεί στο πρωτοαναφερθέν Κράτος απόθεμα αγαθών ή εμπορευμάτων από το οποίο τακτικά παραδίδει αγαθά ή εμπορεύματα για λογαριασμό της επιχείρησης. 6.Μία επιχείρηση δεν θεωρείται ότι έχει μόνιμη εγκατάσταση σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος απλά επειδή διεξάγει εργασίες στο Κράτος αυτό μέσω ενός μεσίτη, γενικού πράκτορα επί προμήθεια ή οποιουδήποτε άλλου πράκτορα ανεξάρτητης κατάστασης, αρκεί τα πρόσωπα αυτά να ενεργούν κατά τη συνήθη πορεία των δικών τους εργασιών. Ωστόσο, όταν οι δραστηριότητες ενός τέτοιου πράκτορα ασκούνται πλήρως ή σχεδόν πλήρως για λογαριασμό αυτής της επιχείρησης, δεν θεωρείται ότι είναι πράκτορας ανεξάρτητης κατάστασης με την έννοια αυτής της παραγράφου. 7.Το γεγονός ότι μία εταιρεία, η οποία είναι κάτοικος ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, ελέγχει ή ελέγχεται από μία εταιρεία που είναι κάτοικος του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους ή διεξάγει εργασίες στο άλλο αυτό Κράτος (είτε μέσω μόνιμης εγκατάστασης είτε διαφορετικά), δεν καθιστά την καθεμία από τις εταιρείες μόνιμη εγκατάσταση της άλλης. Άρθρο 6 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ1.Το εισόδημα που αποκτάται από κάτοικο ενός Συμβαλλόμενου Κράτους από ακίνητη περιουσία (συμπεριλαμβάνοντας εισόδημα από γεωργία ή δασοκομία) που βρίσκεται στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, μπορεί να φορολογηθεί σε αυτό το άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος. 2.Ο όρος ακίνητη περιουσία* έχει την έννοια την οποία έχει σύμφωνα με το δίκαιο του Συμβαλλόμενου Κράτους στο οποίο βρίσκεται η εν λόγω περιουσία. Ο όρος σε οποιαδήποτε περίπτωση περιλαμβάνει περιουσία παρεπόμενη της ακίνητης, ζώα και εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στη γεωργία και δασοκομία, δικαιώματα στα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του γενικού δικαίου για την έγγειο ιδιοκτησία, η επικαρπία επί ακίνητης περιουσίας, δικαιώματα τα οποία παρέχουν προσόδους μεταβλητές ή σταθερές ως αντάλλαγμα για την εκμετάλλευση ή για το δικαίωμα για εκμετάλλευση, ορυκτών αποθεμάτων, πηγών και άλλων φυσικών πόρων. Πλοία, πλοιάρια και αεροσκάφη δεν θεωρούνται ακίνητη περιουσία. 3.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται σε εισόδημα που προέρχεται από την άμεση χρήση, εκμίσθωση ή χρήση υπό άλλη μορφή, ακίνητης περιουσίας. 4.Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 εφαρμόζονται επίσης στο εισόδημα από ακίνητη περιουσία μιας επιχείρησης και σε εισόδημα από ακίνητη περιουσία που χρησιμοποιείται για την παροχή ανεξάρτητων προσωπικών υπηρεσιών. Άρθρο 7 ΚΕΡΔΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ1.Τα κέρδη μιας επιχείρησης ενός Συμβαλλόμενου Κράτους φορολογούνται μόνο στο Κράτος αυτό, εκτός εάν η επιχείρηση διεξάγει εργασίες στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος μέσω μόνιμης εγκατάστασης που βρίσκεται σε αυτό. Εάν η επιχείρηση διεξάγει εργασίες, όπως προαναφέρθηκε, τα κέρδη της επιχείρησης μπορούν να φορολογηθούν στο άλλο Κράτος, αλλά μόνο κατά το βαθμό που αποδίδονται: 1)στη μόνιμη αυτή εγκατάσταση, 2)σε πωλήσεις στο άλλο Κράτος αγαθών ή εμπορευμάτων του ίδιου ή παρόμοιου είδους όπως αυτά που πωλούνται μέσω αυτής της μόνιμης εγκατάστασης. 2.Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3, αν μία επιχείρηση ενός Συμβαλλόμενου Κράτους διεξάγει εργασίες στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος μέσω μόνιμης εγκατάστασης που βρίσκεται σε αυτό, σε κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος θα αποδίδονται στη μόνιμη αυτή εγκατάσταση τα κέρδη τα οποία μπορεί να αναμένονταν να προκύψουν εάν ήταν διαφορετική και ξεχωριστή επιχείρηση που ασχολείτο με τις ίδιες ή παρόμοιες δραστηριότητες υπό τους ίδιους ή παρόμοιους όρους και συναλλασσόταν εντελώς ανεξάρτητα με την εταιρεία της οποίας είναι μόνιμη εγκατάσταση. 3.Κατά τον καθορισμό των κερδών μιας μόνιμης εγκατάστασης επιτρέπονται ως έκπτωση, έξοδα που γίνονται για τους σκοπούς μιας μόνιμης εγκατάστασης, συμπεριλαμβάνοντας διοικητικά και γενικά διαχειριστικά έξοδα που έτσι πραγματοποιούνται, είτε στο Κράτος στο οποίο βρίσκεται η μόνιμη εγκατάσταση είτε αλλού. 4.Στο βαθμό που συνηθίζεται σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος να καθορίζονται τα κέρδη που θα αποδοθούν σε μία μόνιμη εγκατάσταση επί της βάσης κατανομής των συνολικών κερδών της επιχείρησης στα διάφορα μέρη της, τίποτε στην παράγραφο 2 δεν θα εμποδίζει το Συμβαλλόμενο αυτό Κράτος από τον καθορισμό των κερδών που θα φορολογηθούν με τέτοια κατανομή όπως συνηθίζεται. Η μέθοδος κατανομής που θα υιοθετηθεί θα είναι ωστόσο τέτοια ώστε το αποτέλεσμα να είναι σύμφωνο με τις αρχές που περιέχονται στο παρόν Άρθρο. 5.Δεν αποδίδονται κέρδη σε μία μόνιμη εγκατάσταση λόγω της απλής αγοράς από τη μόνιμη αυτή εγκατάσταση αγαθών ή εμπορευμάτων για την επιχείρηση. 6.Για τους σκοπούς των προηγούμενων παραγράφων, τα κέρδη που θα αποδοθούν στη μόνιμη εγκατάσταση θα καθοριστούν με την ίδια μέθοδο κάθε έτος, εκτός εάν υπάρξει βάσιμος και επαρκής λόγος για το αντίθετο. 7. Εάν τα κέρδη περιλαμβάνουν στοιχεία εισοδήματος για τα οποία γίνεται ξεχωριστή πρόβλεψη σε άλλα Άρθρα της παρούσας Σύμβασης, τότε οι διατάξεις αυτών των Άρθρων δεν επηρεάζονται από τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου. Άρθρο 8 ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ1.Τα κέρδη από την εκμετάλλευση αεροσκαφών σε διεθνή επικοινωνία φορολογούνται μόνο στο Συμβαλλόμενο Κράτος στο οποίο βρίσκεται ο τόπος πραγματικής διαχείρισης της επιχείρησης. 2.Τα κέρδη από την εκμετάλλευση πλοίων που απασχολούνται σε διεθνή επικοινωνία φορολογούνται μόνο στο Συμβαλλόμενο Κράτος στο οποίο είναι εγγεγραμμένα τα πλοία ή από το οποίο εφοδιάσθηκαν προσωρινά ναυτιλιακά έγγραφα. 3.Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 επίσης εφαρμόζονται σε κέρδη από τη συμμετοχή σε ΡΟΟL, σε κοινοπρακτικής μορφής εκμετάλλευση ή σε πρακτορείο που λειτουργεί σε διεθνές επίπεδο. Άρθρο 9 ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ1.Εάν: 1) μία επιχείρηση ενός Συμβαλλόμενου Κράτους συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη διαχείριση, έλεγχο ή κεφάλαιο μιας επιχείρησης του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, ή 2) τα ίδια πρόσωπα συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στη διαχείριση, έλεγχο ή κεφάλαιο μιας επιχείρησης του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους και μιας επιχείρησης του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, και σε καθεμία από τις δύο περιπτώσεις τίθενται ή επιβάλλονται μεταξύ των δύο επιχειρήσεων στις εμπορικές ή οικονομικές τους σχέσεις όροι οι οποίοι διαφέρουν από αυτούς που θα ετίθεντο μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, τότε τα κέρδη που θα είχαν πραγματοποιηθεί προέκυπταν από μία από τις επιχειρήσεις, αλλά, εξαιτίας των όρων αυτών, δεν πραγματοποιήθηκαν, μπορούν να συμπεριληφθούν στα κέρδη αυτής της επιχείρησης και να φορολογηθούν ανάλογα. 2.Εάν ένα Συμβαλλόμενο Κράτος περιλαμβάνει στα κέρδη μιας επιχείρησης του Κράτους αυτού - και φορολογεί ανάλογα - κέρδη, για τα οποία μία επιχείρηση του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους έχει φορολογηθεί σε αυτό το άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος και τα κέρδη που έτσι περιλαμβάνονται είναι κέρδη που θα είχαν πραγματοποιηθεί από την επιχείρηση του πρωτοαναφερθέντος Κράτους, εάν οι όροι που τέθηκαν μεταξύ των δύο επιχειρήσεων ήταν αυτοί που θα είχαν τεθεί και μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, τότε το άλλο Κράτος θα προβεί στην κατάλληλη προσαρμογή στο ποσό του φόρου που έχει επιβληθεί επί των κερδών αυτών. Στον καθορισμό αυτής της προσαρμογής, δέουσα προσοχή πρέπει να δοθεί στις άλλες διατάξεις αυτής της Σύμβασης και οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Κρατών, εάν κριθεί αναγκαίο, συμβουλεύονται η μία την άλλη. Άρθρο 10 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ1.Τα μερίσματα που καταβάλλονται από εταιρεία που είναι κάτοικος ενός Συμβαλλόμενου Κράτους σε κάτοικο του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους μπορούν να φορολογηθούν σε αυτό το άλλο Κράτος. 2.Ωστόσο, τα μερίσματα αυτά μπορούν επίσης να φορολογηθούν στο Συμβαλλόμενο Κράτος του οποίου η εταιρεία που πληρώνει τα μερίσματα είναι κάτοικος και σύμφωνα με τους νόμους αυτού του Κράτους, αλλά εάν ο εισπράττων είναι ο δικαιούχος των μερισμάτων, ο φόρος που επιβάλλεται δεν υπερβαίνει το 5% του ακαθάριστου ποσού των μερισμάτων. Οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Κρατών με αμοιβαία συμφωνία ρυθμίζουν τον τρόπο εφαρμογής αυτού του περιορισμού. Η παράγραφος αυτή δεν επηρεάζει τη φορολόγηση της εταιρείας σχετικά με τα κέρδη από τα οποία πληρώνονται τα μερίσματα. 3.Ο όρος μερίσματα, όπως χρησιμοποιείται στο παρόν άρθρο, σημαίνει εισόδημα από μετοχές κάθε είδους, ή άλλα δικαιώματα που δεν είναι απαιτήσεις χρεών, συμμετοχή σε κέρδη, καθώς και εισόδημα από άλλα εταιρικά δικαιώματα τα οποία υπόκεινται στην ίδια φορολογική αντιμετώπιση όπως το εισόδημα από μετοχές από τους νόμους του Κράτους του οποίου η εταιρεία που κάνει τη διανομή είναι κάτοικος. 4.Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρμόζονται εάν ο δικαιούχος των μερισμάτων, όντας κάτοικος ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, διεξάγει εργασίες στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, του οποίου η εταιρία που καταβάλλει τα μερίσματα είναι κάτοικος, μέσω μίας μόνιμης εγκατάστασης σε αυτό, ή παρέχει στο άλλο αυτό Κράτος ανεξάρτητες προσωπικές υπηρεσίες από κάποια σταθερή βάση που βρίσκεται σε αυτό. και οι μετοχές σχετικά με τις οποίες καταβάλλονται τα μερίσματα είναι ουσιαστικά συνδεδεμένες με τη μόνιμη αυτή εγκατάσταση ή τη σταθερή βάση. Στην περίπτωση αυτή, θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 7 ή του άρθρου 14, ανάλογα την περίπτωση. 5.Εάν μια εταιρεία η οποία είναι κάτοικος ενός Συμβαλλόμενου Κράτους αποκομίζει κέρδη ή εισόδημα από το άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, το άλλο αυτό Κράτος δεν μπορεί να επιβάλλει κανένα φόρο στα μερίσματα που καταβάλλονται από την εταιρεία, εκτός στο βαθμό που τα μερίσματα αυτά καταβάλλονται σε κάτοικο του άλλου αυτού Κράτους ή στο βαθμό που οι μετοχές σχετικά με τις οποίες καταβάλλονται τα μερίσματα είναι ουσιαστικά συνδεδεμένες με μία μόνιμη εγκατάσταση ή μία σταθερή βάση που βρίσκεται σε αυτό το άλλο Κράτος, ούτε μπορεί να υπαγάγει τα μη διανεμηθέντα κέρδη της εταιρείας σε φόρο μη διανεμηθέντων κερδών, ακόμα και αν τα μερίσματα που καταβάλλονται ή τα μη διανεμηθέντα κέρδη αποτελούνται ολικά ή μερικά από κέρδη ή εισόδημα που προκύπτει στο άλλο αυτό Κράτος. Άρθρο 11 ΤΟΚΟΣ1.Ο τόκος που προκύπτει σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος και καταβάλλεται σε κάτοικο του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους μπορεί να φορολογηθεί στο άλλο αυτό Κράτος. 2.Ωστόσο, ο τόκος αυτός μπορεί επίσης να φορολογηθεί στο Συμβαλλόμενο Κράτος στο οποίο προκύπτει και σύμφωνα με τους νόμους αυτού του Κράτους, αλλά εάν ο εισπράττων είναι ο δικαιούχος του τόκου, ο φόρος που επιβάλλεται δεν θα υπερβαίνει το 5% του ακαθάριστου ποσού του τόκου. Οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Κρατών με αμοιβαία συμφωνία θα ρυθμίσουν τον τρόπο εφαρμογής αυτού του περιορισμού. 3.Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου 2, ο τόκος που προκύπτει σε κάποιο Συμβαλλόμενο Κράτος θα εξαιρείται από φορολόγηση στο Κράτος αυτό εάν: 1)Ο καταβάλλων τον τόκο είναι η Κυβέρνηση αυτού του Συμβαλλόμενου Κράτους ή κάποια τοπική αρχή αυτού, ή 2)Ο τόκος καταβάλλεται στην Κυβέρνηση του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους ή τοπική αρχή αυτού ή οποιονδήποτε φορέα ή όργανο (συμπεριλαμβανομένων χρηματοδοτικών οργανισμών) που ανήκει πλήρως στο άλλο αυτό Συμβαλλόμενο Κράτος ή την τοπική αρχή αυτού, ή 3)Ο τόκος καταβάλλεται σε κάποιον άλλο φορέα ή όργανο (συμπεριλαμβανομένων χρηματοδοτικών οργανισμών) σχετικά με δάνεια που χορηγούνται σε εφαρμογή μιας συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ των Κυβερνήσεων των Συμβαλλόμενων Κρατών. 4.Ο όρος τόκος, όπως χρησιμοποιείται στο παρόν άρθρο, σημαίνει εισόδημα από χρέη - απαιτήσεις οποιουδήποτε είδους, είτε ασφαλισμένα είτε όχι με υποθήκη και είτε παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη του οφειλέτη είτε όχι, και ειδικότερα, εισόδημα από κυβερνητικά χρεόγραφα και εισόδημα από ομολογίες με ασφάλεια ή όχι, συμπεριλαμβανομένων δώρων και βραβείων που συνοδεύουν αυτά τα χρεόγραφα, ή τις ομολογίες. Πρόστιμο για καθυστερημένη πληρωμή δεν θα θεωρείται ως τόκος για τους σκοπούς αυτού του άρθρου. 5.Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρμόζονται εάν ο δικαιούχος του τόκου, που είναι κάτοικος ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, διεξάγει επιχειρήσεις στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος όπου προκύπτει ο τόκος, μέσω μόνιμης εγκατάστασης που βρίσκεται σε αυτό ή παρέχει στο άλλο αυτό Κράτος ανεξάρτητες προσωπικές υπηρεσίες από μία σταθερή βάση που βρίσκεται σε αυτό και το χρέος - απαίτηση σχετικά το οποίο καταβάλλεται ο τόκος συνδέεται ουσιαστικά με τη μόνιμη εγκατάσταση ή τη σταθερή βάση. Στην περίπτωση αυτήν οι διατάξεις του άρθρου 7 ή του άρθρου 14 ανάλογα με την περίπτωση, εφαρμόζονται. 6.Ο τόκος θεωρείται ότι προκύπτει σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος όταν ο καταβάλλων είναι το ίδιο το Κράτος, μία πολιτική υποδιαίρεση ή κάτοικος αυτού του Κράτους. Εάν, ωστόσο, το πρόσωπο που καταβάλλει τον τόκο είτε είναι κάτοικος ενός Συμβαλλόμενου Κράτους είτε όχι, έχει σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος μία μόνιμη εγκατάσταση ή σταθερή βάση σχετικά με την οποία προέκυψε η οφειλή για την οποία καταβάλλεται ο τόκος, και ο τόκος αυτός βαρύνει τη μόνιμη αυτή εγκατάσταση ή τη σταθερή βάση, τότε ο τόκος αυτός θεωρείται ότι προκύπτει στο Κράτος στο οποίο βρίσκεται η μόνιμη εγκατάσταση ή η σταθερή βάση. 7.Όπου, λόγω ειδικής σχέσης μεταξύ του καταβάλλοντα και του δικαιούχου ή μεταξύ αυτών και κάποιου άλλου προσώπου, το ποσό του τόκου σχετικά με την οφειλή-απαίτηση για την οποία καταβάλλεται, υπερβαίνει το ποσό, το οποίο θα είχε συμφωνηθεί από τον καταβάλλοντα και τον δικαιούχο εάν δεν υπήρχε η σχέση αυτή, οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται μόνο στο τελευταίο αναφερόμενο ποσό. Στην περίπτωση αυτήν, το υπερβάλλον μέρος της πληρωμής φορολογείται σύμφωνα με τους νόμους του καθενός Συμβαλλόμενου Κράτους, λαμβανομένων υπόψη και των άλλων διατάξεων αυτής της Σύμβασης. Άρθρο 12 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ1.Τα δικαιώματα που προκύπτουν σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος και καταβάλλονται σε κάτοικο του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους μπορούν να φορολογηθούν στο άλλο αυτό Κράτος. 2.Ωστόσο, αυτά τα δικαιώματα μπορούν επίσης να φορολογηθούν στο Συμβαλλόμενο Κράτος στο οποίο προκύπτουν και σύμφωνα με τους νόμους αυτού του Κράτους, αλλά αν ο λήπτης είναι ο δικαιούχος των δικαιωμάτων, ο φόρος που θα επιβληθεί δεν υπερβαίνει το 5% του ακαθάριστου ποσού δικαιωμάτων. Οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Κρατών με αμοιβαία συμφωνία ρυθμίζουν τον τρόπο εφαρμογής αυτού του περιορισμού. 3.Ο όρος δικαιώματα, όπως χρησιμοποιείται σε αυτό το άρθρο, σημαίνει πληρωμές κάθε είδους που λαμβάνονται ως αντάλλαγμα για τη χρήση ή για το δικαίωμα χρήσης, οποιουδήποτε δικαιώματος αναπαραγωγής (cοpyright) φιλολογικών, καλλιτεχνικών, επιστημονικών έργων συμπεριλαμβανομένων κινηματογραφικών ταινιών, και ταινιών ή μαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές, κάθε εφεύρεσης, εμπορικού σήματος, σχεδίου ή μοντέλου, μηχανολογικού σχεδίου, μυστικού τύπου ή διαδικασίας παραγωγής, ή για πληροφορίες που αφορούν σε βιομηχανική, εμπορική ή επιστημονική εμπειρία. 4.Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 αυτού του άρθρου δεν θα εφαρμόζονται εάν ο δικαιούχος των δικαιωμάτων, που είναι κάτοικος ενός Συμβαλλόμενου Κράτους διεξάγει εργασίες στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος στο οποίο προκύπτουν τα δικαιώματα, μέσω μιας μόνιμης εγκατάστασης που βρίσκεται σε αυτό, ή παρέχει στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος ανεξάρτητες προσωπικές υπηρεσίες από μία σταθερή βάση που βρίσκεται σε αυτό, και το δικαίωμα ή η περιουσία σχετικά με την οποία τα δικαιώματα καταβάλλονται συνδέεται ουσιαστικά με τη μόνιμη εγκατάσταση ή τη σταθερή βάση. Στην περίπτωση αυτήν, οι διατάξεις του άρθρου 7 ή του άρθρου 14, ανάλογα με την περίπτωση, εφαρμόζονται. 5.Τα δικαιώματα θεωρούνται ότι προκύπτουν σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος όταν ο καταβάλλων είναι το ίδιο αυτό το Κράτος, μία πολιτική υποδιαίρεση ή κάτοικος αυτού του Κράτους. Εάν, ωστόσο, το πρόσωπο που καταβάλλει τα δικαιώματα είτε είναι κάτοικος ενός Συμβαλλόμενου Κράτους είτε όχι, έχει σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος μία μόνιμη εγκατάσταση ή σταθερή βάση σχετικά με την οποία η υποχρέωση καταβολής των δικαιωμάτων προέκυψε και τα δικαιώματα βαρύνουν τη μόνιμη αυτή εγκατάσταση ή τη σταθερή βάση, τότε τα δικαιώματα θα θεωρούνται ότι προέκυψαν στο Κράτος όπου βρίσκεται η μόνιμη εγκατάσταση ή η σταθερή βάση. 6.Όπου, λόγω ειδικής σχέσης που υπάρχει μεταξύ του καταβάλλοντα και του δικαιούχου ή μεταξύ αυτών και κάποιου άλλου προσώπου, το ποσό των δικαιωμάτων, σχετικά με τη χρήση, δικαίωμα ή πληροφορία για την οποία καταβάλλονται υπερβαίνει το ποσό που θα είχε συμφωνηθεί από τον καταβάλλοντα και τον δικαιούχο, εάν δεν υπήρχε η σχέση αυτήν, οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται μόνο στο τελευταίο αναφερόμενο ποσό. Στην περίπτωση αυτή, το υπερβάλλον μέρος της πληρωμής φορολογείται σύμφωνα με τους νόμους του καθενός Συμβαλλόμενου Κράτους, λαμβανομένων υπόψη και των άλλων διατάξεων αυτής της Σύμβασης. Άρθρο 13 ΩΦΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ1.Ωφέλεια που προκύπτει για έναν κάτοικο ενός Συμβαλλόμενου Κράτους από τη μεταβίβαση κυριότητας ακίνητης περιουσίας που αναφέρεται στο άρθρο 6 και βρίσκεται στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος μπορεί να φορολογείται σε αυτό το άλλο Κράτος. 2.Ωφέλεια από τη μεταβίβαση κυριότητας κινητής περιουσίας που αποτελεί μέρος της επιχειρηματικής περιουσίας μιας μόνιμης εγκατάστασης στην οποία επιχείρηση ενός Συμβαλλόμενου Κράτους έχει στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος ή μίας κινητής περιουσίας που ανήκει σε μία σταθερή βάση την οποία κάτοικος του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους διαθέτει στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος για το σκοπό της παροχής ανεξάρτητων προσωπικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ωφέλειας από τη μεταβίβαση κυριότητας αυτής της μόνιμης εγκατάστασης (μόνης ή με όλη την επιχείρηση) ή μίας σταθερής βάσης, μπορεί να φορολογείται σε αυτό το άλλο Κράτος. 3.Ωφέλεια από τη μεταβίβαση κυριότητας πλοίων ή αεροσκαφών που εκτελούν πλόες ή δρομολόγια σε διεθνή επικοινωνία ή κινητής περιουσίας που ανήκει στην εκμετάλλευση αυτών των πλοίων ή αεροσκαφών, φορολογείται μόνο στο Συμβαλλόμενο Κράτος στο οποίο τα κέρδη από τα πλοία και αεροσκάφη αυτά φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8. 4.Ωφέλεια από τη μεταβίβαση κυριότητας οποιασδήποτε περιουσίας εκτός από την αναφερόμενη στις παραγράφους 1, 2 και 3, φορολογείται μόνο στο Συμβαλλόμενο Κράτος του οποίου είναι κάτοικος ο μεταβιβάζων. Άρθρο 14 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ1.Το εισόδημα που αποκτάται από ένα φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος ενός Συμβαλλόμενου Κράτους σχετικά με επαγγελματικές ή άλλες παρόμοιες υπηρεσίες ανεξάρτητου χαρακτήρα φορολογείται μόνο στο Κράτος αυτό, εκτός εάν υπάρχουν οι ακόλουθες περιστάσεις, οπότε το εν λόγω εισόδημα μπορεί να φορολογείται στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος: 1)εάν έχει σταθερή βάση που είναι τακτικά διαθέσιμη σε αυτόν στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος για το σκοπό εκτέλεσης των δραστηριοτήτων του. Στην περίπτωση αυτήν, μόνο το ποσό του εισοδήματος που αποδίδεται σε αυτή τη σταθερή βάση μπορεί να φορολογηθεί στο άλλο αυτό Κράτος, ή 2)εάν η παραμονή του στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος για μία περίοδο ή περιόδους που υπερβαίνουν συνολικά τις 183 ημέρες σε οποιαδήποτε δωδεκάμηνη περίοδο που ξεκινά ή λήγει μέσα στο σχετικό ημερολογιακό έτος. Στην περίπτωση αυτήν, μόνο το ποσό του εισοδήματος που προκύπτει από τις δραστηριότητες που εκτελούνται σε αυτό το άλλο Κράτος μπορεί να φορολογηθεί στο άλλο αυτό Κράτος. 2.Ο όρος επαγγελματικές υπηρεσίες συμπεριλαμβάνει, ειδικά, ανεξάρτητες επιστημονικές, φιλολογικές, καλλιτεχνικές, εκπαιδευτικές ή διδακτικές δραστηριότητες, καθώς και τις ανεξάρτητες δραστηριότητες ιατρών, δικηγόρων, μηχανικών, αρχιτεκτόνων, οδοντιάτρων και λογιστών. Άρθρο 15 ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 16, 18, 19 και 20, μισθοί, ημερομίσθια και άλλες παρόμοιες αμοιβές που αποκτά κάτοικος ενός Συμβαλλόμενου Κράτους σχετικά με εξαρτημένη απασχόληση φορολογούνται μόνο στο Κράτος αυτό, εκτός εάν η απασχόληση ασκείται στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος. Εάν η εργασία ασκείται έτσι, η αμοιβή που αποκτάται από αυτήν μπορεί να φορολογείται στο άλλο αυτό Κράτος. 2 Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου 1, αμοιβή που αποκτάται από κάτοικο ενός Συμβαλλόμενου Κράτους σχετικά με μία εξαρτημένη απασχόληση που ασκείται στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος φορολογείται μόνο στο πρώτο Κράτος εάν πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 1)ο λήπτης παρίσταται στο άλλο Κράτος για μία περίοδο ή περιόδους που δεν ξεπερνούν συνολικά τις 183 ημέρες σε οποιαδήποτε δωδεκάμηνη περίοδο που ξεκινά ή λήγει μέσα στο σχετικό ημερολογιακό έτος, και 2)η αμοιβή πληρώνεται από ή για λογαριασμό ενός εργοδότη που δεν είναι κάτοικος του άλλου Κράτους, και 3)η αμοιβή δεν βαρύνει μία μόνιμη εγκατάσταση ή σταθερή βάση την οποία έχει ο εργοδότης στο άλλο Κράτος. 3.Ανεξάρτητα από τις προηγούμενες διατάξεις αυτού του άρθρου, η αμοιβή που αποκτάται από εξαρτημένη απασχόληση που ασκείται πάνω σε αεροσκάφος ή πλοίο που λειτουργεί σε διεθνή επικοινωνία, μπορεί να φορολογείται στο Συμβαλλόμενο Κράτος στο οποίο τα κέρδη από την εκμετάλλευση του πλοίου ή του αεροσκάφους φορολογούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8. Άρθρο 16 ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝΟι αμοιβές των διευθυντών και άλλες παρόμοιες πληρωμές που αποκτώνται από κάποιο κάτοικο ενός Συμβαλλόμενου Κράτους υπό την ιδιότητα του ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου μίας εταιρείας που είναι κάτοικος του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους μπορεί να φορολογούνται σε αυτό το άλλο Κράτος. Άρθρο 17 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΕΣ1.Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15, εισόδημα που αποκτάται από κάτοικο ενός Συμβαλλόμενου Κράτους ως προσώπου που παρέχει υπηρεσίες ψυχαγωγίας, όπως καλλιτέχνης θεάτρου, κινηματογράφου, ραδιόφωνου ή τηλεόρασης ή μουσικού ή αθλητή, από την άσκηση των προσωπικών δραστηριοτήτων του στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, μπορούν να φορολογούνται σε αυτό το άλλο Κράτος. 2.Αν το εισόδημα από την άσκηση προσωπικών δραστηριοτήτων από πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες ψυχαγωγίας ή αθλητή, υπό την ιδιότητα του αυτή, δεν περιέρχεται στο ίδιο το πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες ψυχαγωγίας ή αθλητή αλλά σε κάποιο άλλο πρόσωπο, το εισόδημα αυτό μπορεί, ανεξάρτητα από τις διατάξεις των άρθρων 7, 14 και 15, να φορολογηθεί στο Συμβαλλόμενο Κράτος στο οποίο ασκούνται οι δραστηριότητες του προσώπου που παρέχει την ψυχαγωγία ή του αθλητή. 3.Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, εισόδημα που αποκτάται από τις δραστηριότητες αυτές, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 και ασκούνται βάσει κάποιας πολιτιστικής συμφωνίας μεταξύ των Συμβαλλόμενων Κρατών, εξαιρείται από φορολογία στο Συμβαλλόμενο Κράτος στο οποίο ασκούνται αυτές οι δραστηριότητες. Άρθρο 18 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣΤηρουμένων των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο ενός Συμβαλλόμενου Κράτους σε αντάλλαγμα προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης φορολογούνται μόνο σε αυτό το Κράτος. Άρθρο 19 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ1.1)Αμοιβή, άλλη εκτός σύνταξης, που καταβάλλεται από ένα Συμβαλλόμενο Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού σε φυσικό πρόσωπο έναντι υπηρεσιών που παρασχέθηκαν προς αυτό το Κράτος ή προς την υποδιαίρεση ή προς την αρχή, φορολογείται μόνο σε αυτό το Κράτος. 2)Ωστόσο, η αμοιβή αυτή φορολογείται μόνο στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος εάν οι υπηρεσίες παρέχονται μέσα σε αυτό το Κράτος και το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος αυτού του Κράτους και: i) είναι πολίτης αυτού του Κράτους, ή ii) δεν κατέστη κάτοικος αυτού του Κράτους μόνο για το σκοπό παροχής των υπηρεσιών. 2.1)Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από ένα Συμβαλλόμενο Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από Ταμεία (Funds) που συστάθηκαν από αυτά, σε ένα φυσικό πρόσωπο σχετικά με υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς αυτό το Κράτος ή προς την υποδιαίρεση ή προς την αρχή φορολογείται μόνο σε αυτό το Κράτος. 2)Ωστόσο, η σύνταξη αυτή φορολογείται μόνο στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος αυτού του Κράτους. 3.Οι διατάξεις των άρθρων 15, 16, και 18 έχουν εφαρμογή σε αμοιβή και συντάξεις καταβαλλόμενες για υπηρεσίες που παρέχονται ή έχουν παρασχεθεί σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από ένα Συμβαλλόμενο Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού. Άρθρο 20 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΙΟι πληρωμές που λαμβάνει για τη συντήρηση του, εκπαίδευση ή εξάσκηση ένας σπουδαστής ή μαθητευόμενος, ο οποίος είναι ή ήταν αμέσως πριν την επίσκεψη του σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος κάτοικος του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους και παρίσταται στο πρώτο Κράτος μόνο για το σκοπό της εκπαίδευσης του ή μαθητείας του, δεν φορολογούνται σε αυτό το Κράτος, αρκεί οι πληρωμές αυτές να προκύπτουν από πηγές εκτός αυτού του Κράτους. Άρθρο 21 ΑΛΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ1.Εισοδήματα κατοίκου ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, οπουδήποτε και εάν προκύπτουν, που δεν ρυθμίζονται με τα προηγούμενα άρθρα αυτής της Σύμβασης φορολογούνται μόνο σε αυτό το Κράτος. 2.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται σε εισόδημα, εκτός από εισόδημα από ακίνητη περιουσία όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6, αν ο λήπτης αυτού του εισοδήματος που είναι κάτοικος ενός Συμβαλλόμενου Κράτους διεξάγει εργασίες στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος μέσω μίας μόνιμης εγκατάστασης που βρίσκεται σε αυτό ή παρέχει σε αυτό το άλλο Κράτος ανεξάρτητες προσωπικές υπηρεσίες από μία σταθερή βάση που βρίσκεται σε αυτό και το δικαίωμα ή η περιουσία σχετικά με την οποία καταβάλλεται το εισόδημα συνδέεται ουσιαστικά με τη μόνιμη αυτή εγκατάσταση ή σταθερή βάση. Στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις του άρθρου 7 ή του άρθρου 14 εφαρμόζονται ανάλογα την περίπτωση. Άρθρο 22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ1.Κεφάλαιο αντιπροσωπευόμενο από ακίνητη περιουσία που αναφέρεται στο άρθρο 6, που ανήκει σε κάτοικο ενός Συμβαλλόμενου Κράτους και βρίσκεται στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, μπορεί να φορολογηθεί σε αυτό το άλλο Κράτος. 2.Κεφάλαιο αντιπροσωπευόμενο από κινητή περιουσία που αποτελεί τμήμα της επιχειρηματικής περιουσίας μιας μόνιμης εγκατάστασης, την οποία μία επιχείρηση ενός Συμβαλλόμενου Κράτους έχει στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος ή από κινητή περιουσία που ανήκει σε σταθερή βάση την οποία διαθέτει κάτοικος ενός Συμβαλλόμενου Κράτους στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος για το σκοπό άσκησης ανεξάρτητων προσωπικών υπηρεσιών, μπορεί να φορολογηθεί σε αυτό το άλλο Κράτος. 3.Κεφάλαιο αντιπροσωπευόμενο από πλοία ή αεροσκάφη που λειτουργούν σε διεθνή επικοινωνία και από κινητή περιουσία που ανήκει στην εκμετάλλευση αυτών των πλοίων ή αεροσκαφών, φορολογείται μόνο στο Συμβαλλόμενο Κράτος στο οποίο τα κέρδη από τα ως άνω πλοία και αεροσκάφη φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8. 4.Όλα τα άλλα στοιχεία κεφαλαίου κατοίκου ενός Συμβαλλόμενου Κράτους φορολογούνται μόνο σε αυτό το Κράτος. Άρθρο 23 ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΗ διπλή φορολογία αποφεύγεται ως εξής: 1.Στην Αλβανία: 1)Εάν κάτοικος της Αλβανίας αποκτά εισόδημα ή του ανήκει κεφάλαιο το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, μπορεί να φορολογείται στην Ελληνική Δημοκρατία, η Αλβανία επιτρέπει ως έκπτωση από το φόρο εισοδήματος του κατοίκου αυτού, ένα ποσό ίσο με το φόρο εισοδήματος που έχει καταβληθεί στην Ελληνική Δημοκρατία, και ως έκπτωση από το φόρο κεφαλαίου του κατοίκου αυτού, ένα ποσό ίσο με το φόρο κεφαλαίου που έχει καταβληθεί στην Ελληνική Δημοκρατία. Η έκπτωση αυτή δεν θα υπερβαίνει ωστόσο το μέρος του αλβανικού φόρου εισοδήματος ή κεφαλαίου, όπως υπολογίσθηκε πριν δοθεί η έκπτωση, το οποίο αντιστοιχεί, ανάλογα με την περίπτωση, στο εισόδημα ή στο κεφάλαιο το οποίο μπορεί να φορολογείται στην Ελληνική Δημοκρατία. 2)Εάν σύμφωνα με οποιαδήποτε διάταξη της Σύμβασης, εισόδημα που αποκτά ή το κεφάλαιο που ανήκει σε κάτοικο της Αλβανίας εξαιρείται από φόρο στην Αλβανία, η Αλβανία μπορεί ωστόσο κατά τον υπολογισμό του ποσού του φόρου επί του υπολοίπου εισοδήματος ή κεφαλαίου αυτού του κατοίκου να λάβει υπόψη το εξαιρούμενο εισόδημα ή κεφάλαιο. 2.Στην Ελληνική Δημοκρατία: 1)Εάν κάτοικος της Ελληνικής Δημοκρατίας αποκτά εισόδημα ή του ανήκει κεφάλαιο το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της Σύμβασης, μπορεί να φορολογηθεί στην Αλβανία, η Ελληνική Δημοκρατία, υπό τους όρους της υποπαραγράφου 2(β) αυτής της παραγράφου, αναγνωρίζει: - ως έκπτωση από το φόρο εισοδήματος αυτού του κατοίκου, ποσό ίσο με το φόρο εισοδήματος που καταβλήθηκε στην Αλβανία, - ως έκπτωση από το φόρο κεφαλαίου αυτού του κατοίκου, ένα ποσό ίσο με το φόρο κεφαλαίου που καταβλήθηκε στην Αλβανία. Η έκπτωση αυτή σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το μέρος του φόρου εισοδήματος ή φόρου κεφαλαίου, όπως υπολογίζεται πριν δοθεί η έκπτωση, το οποίο αντιστοιχεί, ανάλογα με την περίπτωση, στο εισόδημα ή στο κεφάλαιο το οποίο μπορεί να φορολογηθεί στην Αλβανία. 2)Εάν κάτοικος της Ελληνικής Δημοκρατίας αποκτά εισόδημα το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 14 μπορεί να φορολογείται στην Αλβανία, η Ελληνική Κυβέρνηση θα εξαιρεί αυτό το εισόδημα από το φόρο. 3)Εάν καταβάλλονται μερίσματα από μία εταιρεία που είναι κάτοικος Αλβανίας σε κάτοικο της Ελληνικής Δημοκρατίας, η πίστωση φόρου θα λαμβάνει υπόψη (επιπρόσθετα σε οποιονδήποτε φόρο που πιστώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου (α) αυτής της παραγράφου) το φόρο που είναι καταβλητέος από την εταιρεία σε σχέση με τα κέρδη από τα οποία καταβάλλονται τα μερίσματα. 3.Εάν, σύμφωνα με το δίκαιο ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, εξαίρεση από ή μείωση φόρων που καλύπτονται από τη Σύμβαση αυτή παρέχεται για το σκοπό ενθάρρυνσης της οικονομικής ανάπτυξης αυτού του Κράτους, ο φόρος που θα καταβαλλόταν χωρίς την εξαίρεση ή μείωση αυτή θα θεωρείται ότι έχει καταβληθεί για τους σκοπούς των προηγούμενων παραγράφων αυτού του άρθρου. Άρθρο 24 ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ1.Οι υπήκοοι ενός Συμβαλλόμενου Κράτους δεν υπόκεινται στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος σε οποιαδήποτε φορολογία ή οποιαδήποτε σχετική με αυτή διαδικασία, η οποία είναι διάφορη ή περισσότερο επαχθής από τη φορολογία και τις σχετικές διαδικασίες στις οποίες οι υπήκοοι του άλλου αυτού Κράτους υπό τις ίδιες συνθήκες θα υπόκεινται ή μπορούν να υπαχθούν. Αυτή η διάταξη ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 1 επίσης εφαρμόζεται σε πρόσωπα που δεν είναι κάτοικοι του ενός ή και των δύο Συμβαλλόμενων Κρατών. 2.Η φορολογία που επιβάλλεται σε μία μόνιμη εγκατάσταση την οποία μια επιχείρηση ενός Συμβαλλόμενου Κράτους έχει στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, δεν επιβάλλεται κατά τρόπο λιγότερο ευνοϊκό στο άλλο αυτό Κράτος από τη φορολογία που επιβάλλεται σε επιχειρήσεις του άλλου αυτού Κράτους που διεξάγουν τις ίδιες δραστηριότητες. Η διάταξη αυτή δεν θα ερμηνεύεται ότι υποχρεώνει ένα Συμβαλλόμενο Κράτος να παράσχει στους κατοίκους του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους οποιεσδήποτε προσωπικές εκπτώσεις, απαλλαγές και μειώσεις για φορολογικούς σκοπούς λόγω προσωπικής κατάστασης ή οικογενειακών υποχρεώσεων τις οποίες παρέχει στους δικούς του κατοίκους. 3.Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 9, της παραγράφου 6 του άρθρου 11 ή της παραγράφου 6 του άρθρου 12, τόκοι, δικαιώματα και άλλες πληρωμές που καταβάλλονται από μία επιχείρηση ενός Συμβαλλόμενου Κράτους σε κάτοικο του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, για το σκοπό υπολογισμού των φορολογητέων κερδών αυτής της επιχείρησης, είναι εκπεπτέα υπό τις ίδιες προϋποθέσεις όπως εάν είχαν καταβληθεί σε κάτοικο του πρώτου - μνημονευόμενου Κράτους. Παρόμοια, οποιαδήποτε χρέη μιας επιχείρησης ενός Συμβαλλόμενου Κράτους προς κάτοικο του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, για το σκοπό του υπολογισμού του φορολογήσιμου κεφαλαίου αυτής της επιχείρησης είναι εκπεπτέα υπό τις ίδιες προϋποθέσεις όπως εάν είχαν συμφωνηθεί με κάτοικο του πρώτου - μνημονευόμενου Κράτους. 4.Επιχειρήσεις ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, το κεφάλαιο των οποίων εν μέρει ή ολικώς κατέχεται ή ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, από έναν ή περισσότερους κατοίκους του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους δεν υπόκεινται στο πρώτο μνημονευόμενο Κράτος σε οποιαδήποτε φορολογία ή διαδικασία σχετικά με αυτή η οποία είναι διάφορη ή περισσότερο επαχθής από τη φορολογία και τις σχετικές διαδικασίες στις οποίες υπόκεινται ή μπορούν να υπαχθούν παρόμοιες επιχειρήσεις του πρώτου - μνημονευόμενου Κράτους. Άρθρο 25 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ1.Εάν ένα πρόσωπο θεωρεί ότι οι πράξεις ενός ή και των δύο Κρατών έχουν ή θα έχουν γι αυτόν ως αποτέλεσμα την επιβολή φορολογίας που δεν είναι σύμφωνη με αυτή τη Σύμβαση, μπορεί, ανεξάρτητα από τα μέσα θεραπείας που παρέχονται από το δίκαιο των Κρατών αυτών, να παρουσιάσει την υπόθεση του στην αρμόδια αρχή του Συμβαλλόμενου Κράτους του οποίου είναι κάτοικος ή, εάν εφαρμόζεται γι αυτό το πρόσωπο η παράγραφος 1 του άρθρου 24, στην αρμόδια αρχή του Συμβαλλόμενου Κράτους του οποίου είναι υπήκοος. Η υπόθεση πρέπει να παρουσιαστεί εντός τριών (3) ετών από την πρώτη κοινοποίηση της πράξης που επιβάλλει φορολογία που δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της Σύμβασης. 2.Η αρμόδια αρχή προσπαθεί, αν η ένσταση φαίνεται να είναι δικαιολογημένη και εάν δεν μπορεί από μόνη της να φτάσει σε μία ικανοποιητική λύση, να επιλύει την υπόθεση με αμοιβαία συμφωνία με την αρμόδια αρχή του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους με σκοπό την αποφυγή φορολογίας που δεν είναι σύμφωνη με τη Σύμβαση. Οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί υλοποιείται ανεξάρτητα από τις προθεσμίες που ορίζονται με το εσωτερικό δίκαιο των Συμβαλλόμενων Κρατών. 3.Οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Κρατών προσπαθούν να επιλύουν με αμοιβαία συμφωνία οποιεσδήποτε δυσκολίες ή αμφιβολίες ανακύπτουν ως προς την ερμηνεία η την εφαρμογή της Σύμβασης. Μπορούν επίσης να συμβουλεύονται η μία την άλλη για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από τη Σύμβαση. 4.Οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Κρατών μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους απευθείας για το σκοπό επίτευξης συμφωνίας κατά την έννοια των προηγούμενων παραγράφων. Όταν κρίνεται σκόπιμη, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία, η προφορική ανταλλαγή απόψεων, η ανταλλαγή αυτή μπορεί να γίνει μέσω μιας Επιτροπής που θα αποτελείται από εκπροσώπους των αρμόδιων αρχών των Συμβαλλόμενων Κρατών. Άρθρο 26 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ1.Οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Κρατών ανταλλάσσουν πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της Σύμβασης ή του εσωτερικού δικαίου κάθε Συμβαλλόμενου Κράτους σχετικά με τους φόρους που καλύπτονται από τη Σύμβαση στο βαθμό που η φορολογία σύμφωνα με αυτά τα δίκαια δεν είναι αντίθετη με τη Σύμβαση. Η ανταλλαγή πληροφοριών δεν περιορίζεται από τα άρθρα 1 και 2 και επίσης καλύπτει φόρο προστιθέμενης αξίας ως και κάθε άλλο φόρο κατανάλωσης εν γένει. Κάθε πληροφορία που λαμβάνεται από ένα Συμβαλλόμενο Κράτος θα αντιμετωπίζεται ως απόρρητη, όπως και οι πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με τους εσωτερικούς νόμους του Κράτους αυτού και θα αποκαλύπτεται μόνο σε πρόσωπα ή αρχές (συμπεριλαμβανομένων δικαστηρίων και διοικητικών οργάνων) που εμπλέκονται στη βεβαίωση ή είσπραξη, αναγκαστική εκτέλεση ή δίωξη ή την εκδίκαση προσφυγών, σε σχέση με τους φόρους που καλύπτονται από τη Σύμβαση και το φόρο προστιθέμενης αξίας, καθώς και κάθε άλλο φόρο κατανάλωσης εν γένει. Τα πρόσωπα ή οι αρχές αυτές χρησιμοποιούν τις πληροφορίες μόνο για τους ως άνω σκοπούς. Μπορούν να αποκαλύψουν τις πληροφορίες στο δικαστήριο κατά την επ ακροατηρίω διαδικασία ή σε δικαστικές αποφάσεις. 2.Σε καμία περίπτωση οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν ερμηνεύονται ότι επιβάλλουν σε ένα από τα Συμβαλλόμενα Κράτη την υποχρέωση: 1)να λαμβάνει διοικητικά μέτρα αντίθετα με τους νόμους και τη διοικητική πρακτική αυτού ή του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, 2)να παράσχει πληροφορίες που δεν μπορούν να ληφθούν σύμφωνα με τους νόμους ή κατά τη συνήθη διοικητική πρακτική αυτού ή του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, 3)να παράσχει πληροφορίες που αποκαλύπτουν οποιοδήποτε συναλλακτικό, επιχειρηματικό, βιομηχανικό, εμπορικό ή επαγγελματικό απόρρητο ή συναλλακτική διαδικασία, ή πληροφορία, η αποκάλυψη των οποίων είναι αντίθετη με κανόνα δημόσιας τάξης (οrder public). Άρθρο 27 ΜΕΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝΤίποτε από αυτή τη Σύμβαση δεν επηρεάζει τα φορολογικά προνόμια των μελών των διπλωματικών αποστολών και των προξενικών αρχών τα προβλεπόμενα από τους γενικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου ή από διατάξεις ειδικών συμφωνιών. Άρθρο 28 ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ1.Η Σύμβαση αυτή θα επικυρωθεί και στα δύο Συμβαλλόμενα Κράτη και τα όργανα επικύρωσης θα ανταλλαγούν στο ................................ το συντομότερο δυνατόν. 2.Η Σύμβαση αυτή θα τεθεί σε ισχύ με την ανταλλαγή των οργάνων επικύρωσης και οι διατάξεις της θα έχουν εφαρμογή σε σχέση με εισόδημα που προκύπτει ή το κεφάλαιο που ανήκει κατά ή μετά την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου του ημερολογιακού έτους που ακολουθεί. μετά το έτος κατά το οποίο τίθεται σε ισχύ η Σύμβαση. 3.Κατά την ημερομηνία κατά την οποία η Σύμβαση αυτή θα τεθεί σε ισχύ οποιαδήποτε άλλη Σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ των δύο Συμβαλλόμενων Κρατών παύει να έχει εφαρμογή αναφορικά με φόρους που καλύπτονται από την παρούσα Σύμβαση. Άρθρο 29 ΛΗΞΗΗ παρούσα Σύμβαση παραμένει σε ισχύ μέχρι να καταγγελθεί από το ένα Συμβαλλόμενο Κράτος. Καθένα από τα Συμβαλλόμενα Κράτη μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση, μέσω διπλωματικής οδού, επιδίδοντας γραπτή ειδοποίηση καταγγελίας τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν το τέλος του ημερολογιακού έτους που ακολουθεί μία περίοδο πέντε (5) ετών από το τέλος του έτους κατά το οποίο η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ. Στην περίπτωση αυτή, η Σύμβαση θα πάψει να έχει εφαρμογή για εισόδημα που προκύπτει ή κεφάλαιο που ανήκει, κατά ή μετά την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου του ημερολογιακού έτους που ακολουθεί εκείνο μέσα στο οποίο επιδόθηκε η ειδοποίηση καταγγελίας. ΣΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς αυτό, υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση. Έγινε στα Τίρανα στις 14 Ιουλίου 1995 σε δύο πρωτότυπα, στην αγγλική γλώσσα. Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής της Δημοκρατίας Δημοκρατίας της Αλβανίας
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 28 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως Νόμου του Κράτους.