ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/2773

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-12-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-12-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-12-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας -Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
1.  
  Η παραγωγή, η μεταφορά, η διανομή και η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην ελληνική επικράτεια διενεργούνται σύμφωνα με τους κανόνες του νόμου αυτού. Οι σχετικές υπηρεσίες και δραστηριότητες είναι κοινής ωφέλειας.
Άρθρο 2 "Ορισμοί Για την εφαρμογή του νόμου αυτού: Απόκλιση Παραγωγής-Ζήτησης, είναι η διαφορά σε κιλοβατώρες (Κwh) μεταξύ της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας με την οποία ορισμένη εγκατάσταση κατόχου άδειας παραγωγής ή προμήθειας τροφοδότησε το Σύστημα και τη [...]"
1.  
  Την εκμετάλλευση αιολικής ή ηλιακής ενέργειας ή βιομάζας ή βιοαερίου
2.  
  Την εκμετάλλευση γεωθερμικής ενέργειας, εφόσον το δικαίωμα εκμετάλλευσης του σχετικού γεωθερμικού δυναμικού έχει παραχωρηθεί στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις
3.  
  Την εκμετάλλευση ενέργειας από τη θάλασσα
4.  
  Την εκμετάλλευση υδάτινου δυναμικού με μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς ισχύος μέχρι 10 ΜW
5.  
  Συνδυασμό των ανωτέρω
6.  
  Τη συμπαραγωγή, με χρήση των πηγών ενέργειας, των (1), (2) και συνδυασμό τους. Συμπαραγωγή, είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που γίνεται:.
 1. Από ανάκτηση απορριπτόμενης θερμότητας ή
 2. Με την ενεργειακή αξιοποίηση των μη τοξικών και μη επικίνδυνων για το περιβάλλον βιομηχανικών υποπαραγώγων μονάδων νομίμως εγκατεστημένων στην ελληνική επικράτεια.
 3. Ως βιομηχανικά υποπαράγωγα νοούνται και παράγωγα-κατάλοιπα της συγκεκριμένης βιομηχανίας, τα οποία αποδεσμεύονται από την παραγωγική διαδικασία, ή ,·.
 4. Σε συνδυασμό με την παραγωγή θερμότητας και είναι εξασφαλισμένη η διάθεση της παραγόμενης θερμότητας για την κάλυψη άμεσα θερμικών ή και έμμεσα ψυκτικών φορτίων.
 5. Επιπλέον, εφόσον η συμπαραγωγή δεν γίνεται αποκλειστικά με χρήση ΑΠΕ., η σχέση δυναμικοτήτων της ηλεκτρικής και της θερμικής ισχύος της εγκατάστασης συμπαραγωγής και η εφαρμοζόμενη τεχνολογία πρέπει να εξασφαλίζουν συνολικό ετήσιο βαθμό απόδοσης της εγκατάστασης συμπαραγωγής, υπολογιζόμενα στην ωφέλιμα χρησιμοποιούμενη θερμότητα, τουλάχιστον 65% και ειδικά στην περίπτωση που χρησιμοποιείται τεχνολογία συνδυασμένου κύκλου 75%.
 6. Ειδικά στην περίπτωση αυτοπαραγωγών του τριτογενή τομέα το ελάχιστο όριο για τον ως άνω οριζόμενο συνολικό ετήσιο βαθμό απόδοσης ορίζεται σε 60%.
Άρθρο 3 "Κρατική εποπτεία και γενικές αρχές"
1.  
  Η άσκηση Δραστηριότητας Ηλεκτρικής Ενέργειας τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία ασκείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης στο πλαίσιο του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού της Χώρας. Ο μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός της Χώρας λαμβάνει υπόψη του τα υπάρχοντα και πιθανολογούμενα ενεργειακά αποθέματα σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, καθώς και τις τάσεις της διεθνούς αγοράς κα αποσκοπεί:.
 1. στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Χώρας,
 2. στην προστασία του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο και των διεθνών υποχρεώσεων της Χώρας,
 3. στην ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη της Χώρας, δ) στην παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας και την επίτευξη υγιούς ανταγωνισμού με στόχο τη μείωση του κόστους ενέργειας για το σύνολο των χρηστών και καταναλωτών.
 4. Ο μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός διαμορφώνεται σε πενταετή και δεκαετή κυλιόμενη βάση και προσλαμβάνει τη μορφή απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης η οποία γνωστοποιείται στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή της Βουλής.
 5. Πριν από την έκδοση της σχετικής απόφασης ο Υπουργός Ανάπτυξης ζητά τη γνώμη της Ρ.Α.Ε., των παραγωγικών φορέων, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και ειδικών επιστημόνων.
2.  
  Το Κράτος μεριμνά για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των Δραστηριοτήτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, για την εξασφάλιση, υπό συνθήκες ανταγωνισμού, της παροχής τεχνικώς αξιόπιστης και οικονομικώς προσιτής ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές και για την εφαρμογή των κανόνων της σταδιακής απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
3.  
  Για την άσκηση Δραστηριότητας Ηλεκτρικής Ενέργειας απαιτείται προηγούμενη άδεια, η οποία χορηγείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης ύστερα από γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.). Οι επιχειρήσεις που ασκούν Δραστηριότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας υποχρεούνται:.
 1. Να ασκούν τη δραστηριότητα τους και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και με τις πράξεις που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση του και τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στις άδειες
 2. Να τηρούν τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης των χρηστών για τις υπηρεσίες που παρέχουν υπό καθεστώς αποκλειστικών δικαιωμάτων
 3. Να λειτουργούν και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους με σκοπό την επίτευξη ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με την επιφύλαξη της τήρησης των υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
4.  
  Ο Υπουργός Ανάπτυξης και η Ρ.Α.Ε. ασκούν τις αρμοδιότητες που τους παρέχονται με τον νόμο αυτόν και τις πράξεις που εκδίδονται κατ εξουδιοδότησή του, με τέτοιο τρόπο ώστε:.
 1. Να προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον από τις επιπτώσεις των Δραστηριοτήτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
 2. Να ικανοποιείται το σύνολο των ενεργειακών αναγκών της Χώρας
 3. Να ελέγχεται αν οι κάτοχοι άδειας παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να χρηματοδοτούν τις δραστηριότητες για τις οποίες τους χορηγήθηκε άδεια
 4. Να προάγεται ο υγιής ανταγωνισμός στους τομείς της παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής και κάθε άλλης μορφής ενέργειας
 5. Να προστατεύονται τα συμφέροντα των καταναλωτών και ιδίως οι τιμές, οι όροι προμήθειας, η ασφάλεια εφοδιασμού, η τακτική παροχή και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προμήθειας ηλεκτρικής και κάθε άλλης μορφής ενέργειας
 6. Να προάγεται η χρήση αποδοτικών και οικονομικών μεθόδων και πρακτικών από τους κατόχους άδειας, καθώς και η αποδοτική κα οικονομική χρήση της ηλεκτρικής και κάθε άλλης μορφής ενέργειας που προμηθεύονται οι καταναλωτές
 7. Να λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες στις οποίες προβαίνουν οι κάτοχοι άδειας για την έρευνα, ανάπτυξη και χρήση νέων τεχνικών μεθόδων και διαδικασιών για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή ή προμήθεια ηλεκτρικής ή άλλης μορφής ενέργειας
 8. Να προστατεύεται το κοινό από κινδύνους που δημιουργούνται από τις ενεργειακές δραστηριότητες και να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας όσων απασχολούνται στις δραστηριότητες αυτές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ρ.Α.Ε.)
Άρθρο 4 "Σύσταση της Ρ.Α.Ε."
1.  
  Συνιστάται ανεξάρτητη διοικητική αρχή με την επωνυμία Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) και έδρα την Αθήνα.
2.  
  Η Ρ.Α.Ε. έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης ως προς τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων της και την κίνηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των μελών της.
3.  
  Η Ρ.Α.Ε. συγκροτείται από πέντε (5) μέλη τα οποία διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους ικανότητα και διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα αρμοδιότητας της.
4.  
  Τα μέλη της Ρ.Α.Ε. διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από προκήρυξη που δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ως Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Ρ.Α.Ε. δύο από τα μέλη της. Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πριν από το διορισμό, διατυπώνεται η γνώμη της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής, ως προς τους προτεινόμενους για τη θέση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου.
5.  
  Η θητεία των μελών της Ρ.Α.Ε. είναι πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους τα μέλη της Ρ.Α.Ε. δεν ανακαλούνται. Εάν κατά τη διάρκεια της θητείας κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο θέση μέλους, διορίζεται νέο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αποχώρησε. Κατά την πρώτη συγκρότηση της Ρ.Α.Ε., η θητεία του Προέδρου και ενός μέλους ορίζεται δετής, δύο μελών ορίζεται 4ετής και ενός μέλους ορίζεται 3ετής.
6.  
  Τα μέλη της Ρ.Α.Ε. εκπίπτουν αυτοδικαίως από τη θέση τους αν εκδοθεί σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημόσιου υπαλλήλου ή έκπτωση δημόσιου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
7.  
  Η ιδιότητα του μέλους αναστέλλεται αν εκδοθεί αμετάκλητο παραπεμπτικό βούλευμα για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημόσιου υπαλλήλου ή έκπτωση δημόσιου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Αν ανασταλεί η ιδιότητα μέλους διορίζεται αναπληρωματικό μέλος, με τη διαδικασία της παραγράφου 4. Η θητεία του αναπληρωματικού μέλους διαρκεί όσο διαρκεί η αναστολή.
8.  
  Τα μέλη της Ρ.Α.Ε. είναι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί με πλήρη απασχόληση και έχουν προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία.
9.  
  Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα μέλη της Ρ.Α.Ε. απαγορεύεται να είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι ή μελετητές σε επιχείρηση, η οποία αναπτύσσει δραστηριότητα στον τομέα της ενέργειας. Αν μέλη της Ρ Α Ε. κατέχουν εταιρικά μερίδια ή μετοχές των πιο πάνω επιχειρήσεων, τις οποίες έχουν αποκτήσει πριν από το διορισμό τους από οποιαδήποτε αιτία ή κατά τη διάρκεια της θητείας τους μόνον από κληρονομική διαδοχή, οφείλουν να υποβάλουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης δήλωση, με την οποία αναλαμβάνουν την υποχρέωση να απέχουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους από την ενάσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στα όργανα διοίκησης, διαχείρισης και ελέγχου των επιχειρήσεων. Στην (δια υποχρέωση υπόκεινται και οι σύζυγοι τους.
10.  
  Τα μέλη της Ρ.Α.Ε. περιλαμβάνονται στους κατά το άρθρο 24 του ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α) υπόχρεους προς υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.
11.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών της Ρ.Α.Ε., κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης.
12.  
  Η Ρ.Α.Ε. στις σχέσεις της με τις άλλες αρχές και τους τρίτους, καθώς και ενώπιον των δικαστηρίων, εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της, όταν δε αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο της. Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Ε. μπορεί με αποφάσεις του να εξουσιοδοτεί άλλα μέλη της Ρ.Α.Ε. ή μέλη της Γραμματείας να ενεργούν για λογαριασμό του και να τον εκπροσωπούν για συγκεκριμένη πράξη ή ενέργεια ή κατηγορία πράξεων ή ενεργειών.
13.  
  Η Ρ.Α.Ε. συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε έναν (1) μήνα από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης διορισμού των μελών της.
14.  
  Μέλος της Ρ.Α.Ε., που προέρχεται από φορέα του δημόσιου τομέα, επανέρχεται αυτοδικαίως μετά τη λήξη της θητείας του στη θέση που κατείχε πριν από το διορισμό του. Η θητεία του στη Ρ.Α.Ε. λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και κατά τη διάρκεια της δεν διακόπτεται η βαθμολογική και μισθολογική του εξέλιξη. Αν η θέση που κατείχε ή στην οποία έχει εξελιχθεί δεν είναι κενή ή έχει καταργηθεί, επανέρχεται σε ομοιόβαθμη προσωρινή θέση του κλάδου του, που συνιστάται αυτοδικαίως και καταργείται με την αποχώρηση του από τον φορέα. Μέλος της Ρ.Α.Ε., υπαγόμενο στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., εάν κατά τη διάρκεια της θητείας του προαχθεί με αίτηση του στην υπηρεσία από την οποία προέρχεται στο βαθμό του Διευθυντή ή του Γενικού Διευθυντή, επιστρέφει στην υπηρεσία του και ο διορισμός του ως μέλος της Ρ.Α.Ε. ανακαλείται αυτοδίκαια.
Άρθρο 5 "Αρμοδιότητες της Ρ.Α.Ε."
1.  
  Η Ρ.Α.Ε. έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 1. Παρακολουθεί και εποπτεύει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας σε όλους τους τομείς της και γνωμοδοτεί στον Υπουργό Ανάπτυξης και στις αρμόδιες Αρχές για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων που αφορούν την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού και την προστασία των καταναλωτών.
 2. Ειδικότερα, παρακολουθεί και εποπτεύει.1Την εφαρμογή των κανόνων διαχείρισης και κατανομής του δυναμικού των Διασυνδέσεων και συνεργάζεται, για το σκοπό αυτόν, με τις Ρυθμιστικές Αρχές άλλων χωρών, με τις οποίες υφίσταται Διασύνδεση. 2Τους μηχανισμούς και την εφαρμογή αυτών για την αντιμετώπιση της συμφόρησης δυναμικού στο Σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας. 3Τον καθορισμό και την τήρηση των προθεσμιών πραγματοποίησης των συνδέσεων και επισκευών από τους αρμόδιους Διαχειριστές. 4Τη δημοσίευση των απαραίτητων πληροφοριών από τους Διαχειριστές του Συστήματος και του Δικτύου σχετικά με τις Διασυνδέσεις, τη διαχείριση του Συστήματος και του Δικτύου και την κατανομή του δυναμικού στους ενδιαφερομένους, κατά τρόπο ώστε να τηρείται το εμπορικό απόρρητο. 5Τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα τιμολόγια για τη σύνδεση νέων παραγωγών και πελατών ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα, η διαφάνεια και η αμεροληψία. 6Την άσκηση των δραστηριοτήτων των Διαχειριστών του Συστήματος και του Δικτύου, ώστε να τηρούνται οι όροι των αδειών τους. 7Το διαχωρισμό των λογαριασμών, σύμφωνα με το άρθρο 30, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν διασταυρούμενες επιδοτήσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων παραγωγής, μεταφοράς, διανομής και προμήθειας. 8Το επίπεδο διαφάνειας και ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 9Την ασφάλεια εφοδιασμού, ιδίως σε σχέση με το ισοζύγιο προσφοράς - ζήτησης στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, το επίπεδο της αναμενόμενης μελλοντικής ζήτησης, το προβλεπόμενο επιπλέον δυναμικό που βρίσκεται υπό προγραμματισμό ή κατασκευή, την ποιότητα και το επίπεδο συντήρησης του Συστήματος και του Δικτύου και την εφαρμογή μέτρων για την κάλυψη της ανώτατης ζήτησης.
 3. Για το σκοπό αυτόν συντάσσει κάθε δύο (2) έτη και το αργότερο έως το τέλος Ιουλίου, έκθεση στην οποία συνοψίζονται οι παρατηρήσεις από την παρακολούθηση της ασφάλειας εφοδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις τακτικές προβλέψεις του Διαχειριστή του Συστήματος, του Διαχειριστή του Δικτύου και του Διαχειριστή του Δικτύου Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
 4. Η έκθεση αυτή δημοσιοποιείται και υποβάλλεται στον Υπουργό Ανάπτυξης και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 5. Συμβάλλει στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ίσων όρων ανταγωνισμού και συνεργάζεται για το σκοπό αυτόν με τις Ρυθμιστικές Αρχές των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ιδίως στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, με Διεθνείς Οργανισμούς και Ρυθμιστικές Αρχές τρίτων χωρών, ιδίως στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ομάδα Ρυθμιστικών Αρχών για την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο.
 6. Αποφασίζει για τη χορήγηση ή μη, την ανανέωση, την τροποποίηση ή την ανάκληση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.
 7. α Παρακολουθεί και ελέγχει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας σε όλους τους τομείς της και εισηγείται στα αρμόδια όργανα τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού και την προστασία των καταναλωτών.
 8. Συλλέγει, οργανώνει, επεξεργάζεται και αξιολογεί, υπό τον όρο της εχεμύθειας και της προστασίας του επιχειρηματικού και άλλων απορρήτων, καθώς και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα αναγκαία για την εκπλήρωση της αποστολής της τεχνικά, οικονομικά, λογιστικά, εμπορικά και άλλα συναφή στοιχεία, που αφορούν τα πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα στον τομέα της ενέργειας
 9. Επιβάλλει στους παραβάτες των διατάξεων του νόμου αυτού και των πράξεων που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση τους, τα πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 33 του νόμου αυτού
 10. Συνεργάζεται με αντίστοιχες αρχές άλλων κρατών ή με διεθνείς οργανισμούς και συμμετέχει σε δραστηριότητες των εν λόγω αρχών και οργανισμών
2.  
 1. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργούνται τα άρθρα 1 και 2 του ν. 2364/1995 (ΦΕΚ 252 Α), όπως τροποποιήθηκαν με τις παραγράφους 1 έως 5 του άρθρου 9 του ν. 2528/1997 (ΦΕΚ 216 Α/21.10.1997).
 2. Όπου κατά την ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται γνώμη ή πρόταση του Σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασμού, αυτή διατυπώνεται από τη Ρ.Α.Ε.
 3. Οι αρμοδιότητες του Σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασμού που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 2364/1995 ασκούνται από τη Ρ.Α.Ε.
 4. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Ρ.Α.Ε. οι πράξεις για την έκδοση των οποίων προβλέπεται γνώμη ή πρόταση της Ρ.Α.Ε. εκδίδονται χωρίς αυτήν.
3.  
  Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, μπορεί να ανατίθενται στη Ρ.Α.Ε. και άλλες γνωμοδοτικές αρμοδιότητες που αφορούν τους τομείς παραγωγής, μεταφοράς, προμήθειας κα διανομής ηλεκτρικής και κάθε άλλης μορφής ενέργειας, να ορίζονται ο τρόπος και οι λεπτομέρειες άσκησης των αρμοδιοτήτων αυτών και να καθορίζονται οι ατομικές διοικητικές πράξεις και κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε.
4.  
  Κάθε πρόσωπο που είναι κάτοχος άδειας που προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού και κάθε πρόσωπο που έχει εξαιρεθεί από την υποχρέωση λήψεως άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου αυτού υποχρεούται να παρέχει αμέσως τα τεχνικά, οικονομικά, λογιστικά, εμπορικά και άλλα συναφή στοιχεία ή πληροφορίες που ζητούνται από τη Ρ.Α.Ε.
5.  
  Οι πράξεις και αποφάσεις της Ρ.Α.Ε. καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο, εκτός εάν αφορούν την εθνική άμυνα και τη δημόσια ασφάλεια, οπότε καταχωρούνται σε ειδικό απόρρητο βιβλίο.
6.  
  Η απόφαση που εκδίδεται επί της αιτήσεως αναθεώρησης, εφόσον είναι εκτελεστή πράξη και όχι γνωμοδοτικού χαρακτήρα, υπόκειται σε αίτηση ακυρώσεως σε πρώτο βαθμό ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Κατά της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών χωρεί έφεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Άρθρο 6 "Προϋπολογισμός της Ρ.Α.Ε."
1.  
  Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η Ρ.Α.Ε. εισπράττει, ως πόρους αυτής.α) Ανταποδοτικά τέλη που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις του τομέα της ενέργειας και ειδικότερα.1) Εφάπαξ τέλη, για την επεξεργασία και γνωμοδότηση επί των αιτήσεων που υποβάλλονται για τη χορήγηση ή τροποποίηση ή επέκταση άδειας προς άσκηση δραστηριότητας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας ή του φυσικού αερίου. 2) Ετήσια τέλη, για την άσκηση δραστηριότητας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου και των υγρών καυσίμων. β) Επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις ερευνητικών προγραμμάτων και κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από διεθνείς οργανισμούς.
Ο προϋπολογισμός της Ρ.Α.Ε. προσαρτάται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης.
2.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης ρυθμίζεται ο τρόπος είσπραξης, απόδοσης και διαχείρισης των τελών για την έκδοση ή τροποποίηση των αδειών που προβλέπονται από το νόμο αυτόν, καθώς και τα τέλη που καταβάλλονται κάθε έτος για τη χρήση των αδειών αυτών
Άρθρο 7 "Γραμματεία της Ρ.Α.Ε."
1.  
  Για την εκτέλεση της αποστολής της Ρ.Α.Ε. ιδρύεται στη Ρ.Α.Ε. Γραμματεία.
2.  
  Με απόφαση της Ρ.Α.Ε. ορίζεται ο Προϊστάμενος της Γραμματείας και ο Αναπληρωτής του.
3.  
  Στη Ρ.Α.Ε. λειτουργεί και δικαστικό γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το τελευταίο. Για το σκοπό αυτόν αυξάνονται οι θέσεις των Παρέδρων κατά μία (1).
4.  
  Για τη στελέχωση της Γραμματείας συνιστώνται πενήντα (50) θέσεις προσωπικού. Οι θέσεις διακρίνονται ως εξής:.
 1. Τριάντα τρεις (33) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 1943/1991.
 2. Πέντε (5) θέσεις διοικητικού προσωπικού κατηγορίας (ΠΕ)
 3. Επτά (7) θέσεις διοικητικού προσωπικού κατηγορίας (ΔΕ)
 4. Πέντε (5) θέσεις βοηθητικού προσωπικού κατηγορίας (ΥΕ)
5.  
  Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α).
6.  
  Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να μετατάσσεται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, προσωπικό που υπηρετεί σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, και ιδίως στις δημόσιες επιχειρήσεις του τομέα ενέργειας, για την κάλυψη των οργανικών θέσεων της Γραμματείας της Ρ.Α.Ε., εφόσον έχει τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για διορισμό στις θέσεις αυτές.
7.  
  Με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης ορίζεται η κατανομή του προσωπικού σης υπηρεσιακές μονάδες της Ρ.Α.Ε., ο τρόπος συγκρότησης του υπηρεσιακού συμβουλίου που θα επιλαμβάνεται των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Γραμματείας κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, καθώς και το όργανο που είναι αρμόδιο να κρίνει τα πειθαρχικά αδικήματα του προσωπικού αυτού.
Άρθρο 8 "Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης"
1.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε., θεσπίζεται ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης. Με τον Κανονισμό ρυθμίζονται:.
 1. Η εσωτερική λειτουργία της Ρ.Α.Ε. p. 0 τρόπος διαχείρισης των πόρων της.
 2. Οι ειδικότητες των θέσεων του προσωπικού της Γραμματείας, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιακών μονάδων της, οι όροι εργασίας του προσωπικού της και
 3. Κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Ρ.Α.Ε. και της Γραμματείας της.
2.  
  Με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης μπορεί να προβλέπεται η οργάνωση μόνιμης διαιτησίας στη Ρ.Α.Ε. και να ορίζεται ποιες διαφορές μπορούν να υπαχθούν σε αυτήν, καθώς και α λεπτομέρειες για την οργάνωση της διαιτησίας, με ανάλογη εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 902 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Στη διαιτησία αυτήν εφαρμόζονται κατ’ αρχήν οι διατάξεις των άρθρων 867 έως 900 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ο ίδιος Κανονισμός μπορεί επίσης, κατ απόκλιση από τις διατάξεις αυτές, να ορίζει: α) αντί για το μονομελές πρωτοδικείο να αποφασίζουν στις περιπτώσεις των άρθρων 678, 880 παρ. 2 και 884 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας η Ρ.Α. Ε. ή ο Πρόεδρος ή επιτροπή από συμβούλους της, β) την υποχρέωση εκλογής των διαιτητών και του επιδιαιτητή από κατάλογο διαιτητών που συντάσσεται κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα από τη Ρ.Α.Ε., γ) τη διαιτητική διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 886 παρ. 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, δ) το ουσιαστικό δίκαιο που πρέπει να εφαρμόζουν ο επιδιαιτητής και οι διαιτητές, ε) τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει η διαιτητική απόφαση, με την τήρηση όμως των διατάξεων του άρθρου 892 παρ. 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 9 "Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας"
1.  
  Η κατασκευή εγκαταστάσεων παραγωγής και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας επιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή έχουν νομίμως εξαιρεθεί από την υποχρέωση αυτήν
2.  
  Η άδεια παραγωγής χορηγείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε. σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο νόμο αυτόν και στον Κανονισμό Αδειών.
3.  
  Η άδεια πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:
 1. Το πρόσωπο στο οποίο χορηγείται το δικαίωμα
 2. Το σταθμό ηλεκτροπαραγωγής για τον οποίον χορηγείται η άδεια, τον τόπο εγκατάστασης του, το δυναμικό παραγωγής και τη χρησιμοποιούμενη καύσιμη ύλη
4.  
  Η άδεια επιτρέπεται να επεκτείνεται, αν αυξηθεί το δυναμικό της παραγωγής ή να τροποποιείται, αν αλλάζουν τα υπόλοιπα στοιχεία της
5.  
  Η χορήγηση άδειας παραγωγής δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της από την υποχρέωση να λαμβάνει άλλες άδειες ή εγκρίσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, όπως οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας
Άρθρο 10 "Εξαιρέσεις από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να εξαιρούνται από την υποχρέωση να λαμβάνουν άδεια παραγωγής, τα πρόσωπα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από:
 1. εφεδρικούς σταθμούς, ανεξάρτητα από την ισχύ τους, που λειτουργούν μόνο σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω βλάβης ή αδυναμίας του Συστήματος ή του Δικτύου.
 2. Αν οι σταθμοί αυτοί λειτουργούν για σκοπούς διαφορετικούς από τους προβλεπόμενους, απαιτείται άδεια παραγωγής.» Δ. Στο άρθρο 14 του ν. 2971/2001 προστίθεται παράγραφος 9, ως εξής:« 9Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που προβλέπεται στην παράγραφο 1, επιτρέπεται η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή πυθμένα θάλασσας για την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.
 3. Στις εργασίες αυτές περιλαμβάνονται, πέραν αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 και η τοποθέτηση υποσταθμών, καθώς και η κατασκευή κάθε έργου που κρίνεται αναγκαίο για τη σύνδεση του σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο.
 4. Για την παραχώρηση του ανωτέρω δικαιώματος, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση προς την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, την οποία κοινοποιεί στον Υπουργό Ανάπτυξης.
 5. Η αίτηση συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή του έργου.
 6. Η Κτηματική Υπηρεσία διαβιβάζει το σχετικό φάκελο σε τρία (3) αντίγραφα, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης, στην αρχή που είναι αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση προκειμένου να τηρηθεί η διαδικασία Ε.Π.Ο., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 7. Η απόφαση Ε.Π.Ο. διαβιβάζεται στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία για την έκδοση της απόφασης παραχώρησης, κατά το πρώτο εδάφιο.
 8. .
 9. Εφεδρικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, ισχύος μέχρι 150 Κ W και εφεδρικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ισχύος μέχρι 400 ΚW, εφόσον οι τελευταίοι εγκαθίστανται σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες.
 10. Οι εφεδρικοί αυτοί σταθμοί λειτουργούν μόνο σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω βλάβης ή αδυναμίας του Δικτύου.
 11. Σταθμούς ισχύος μέχρι 2ΜW που εγκαθίστανται από εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς φορείς με σκοπούς αποκλειστικά εκπαιδευτικούς ή πειραματικούς
 12. Σταθμούς που εγκαθίστανται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) για λόγους πιστοποίησης ή μετρήσεων και για όσο χρονικό διάστημα διεξάγοντα μετρήσεις ή διενεργείται πιστοποίηση.
2.  
  Η συνδρομή των προϋποθέσεων που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους διαπιστώνεται με απόφαση της Ρ.Α.Ε. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται όπως ορίζεται στον Κανονισμό Αδειών.
Άρθρο 11 "Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και προϋποθέσεις χορήγησης της"
1.  
  Άδεια παραγωγής για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά χορηγείται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., σύμφωνα με τους όρους και τις ειδικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο νόμο αυτόν και στον Κανονισμό Αδειών και αφορούν ιδίως την αποτελεσματική και οικονομική λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος και την πληρέστερη προστασία του περιβάλλοντος. Εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης άδειας χορηγείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 και τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Αδειών. Με τους όρους της άδειας ή της εξαίρεσης, κατά την παράγραφο αυτή, καθορίζονται οι ειδικές υποχρεώσεις του κατόχου της άδειας σχετικά με την καλή και εμπρόθεσμη κατασκευή και λειτουργία της μονάδας και οι εγγυήσεις για τη διασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυτών.
2.  
  Όταν προκύπτουν έκτακτες ανάγκες για τον απρόσκοπτο ενεργειακό εφοδιασμό Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού, άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χορηγείται στη ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Αδειών, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε. Η άδεια που χορηγείται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο ισχύει για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες ανάγκες.
3.  
  Για τα Απομονωμένα Μικροδίκτυα, εφόσον έχει χορηγηθεί παρέκκλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 176), πλην των περιπτώσεων της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από υβριδικούς σταθμούς και της περίπτωσης των αυτοπαραγωγών, άδεια παραγωγής χορηγείται μόνο στη ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Αδειών. Η ΔΕΗ Α.Ε. ευθύνεται για τον απρόσκοπτο εφοδιασμό των Απομονωμένων Μικροδικτύων για τα οποία της χορηγείται σχετική άδεια, καθώς και για τη διασφάλιση της μακροχρόνιας οικονομικής λειτουργίας των ηλεκτρικών συστημάτων των νησιών αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 23α του νόμου αυτού.
4.  
  Για τη διασφάλιση του απρόσκοπτου ενεργειακού εφοδιασμού των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, που δεν αποτελούν Απομονωμένα Μικροδίκτυα κατά την παράγραφο 3, όταν διαπιστώνεται πρόβλημα επάρκειας ισχύος με βάση τη διαδικασία χορήγησης αδειών κατόπιν αίτησης και έπειτα από την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας ή διαχείρισης της ζήτησης, όπως προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, προκηρύσσεται δημόσιος διαγωνισμός με την ακόλουθη διαδικασία
 1. Η Ρ.Α.Ε., κάθε δύο (2) έτη, καταρτίζει για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά που δεν αποτελούν Απομονωμένα Μικροδίκτυα, κατάλογο στον οποίο καταγράφονται οι ανάγκες εγκατάστασης νέων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που εκτιμάται ότι θα προκύψουν κατά την επόμενη πενταετία.
 2. Στις ανάγκες αυτές συνυπολογίζονται και οι ανάγκες αντικατάστασης του υπάρχοντος παραγωγικού δυναμικού και λαμβάνονται υπόψη οι άδειες οι οποίες έχουν χορηγηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Αδειών.
 3. Ο ανωτέρω κατάλογος καταρτίζεται με βάση τις τακτικές προβλέψεις του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και εκτίμηση των δυνατοτήτων και της σκοπιμότητας διασύνδεσης του Δικτύου Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
 4. Η Ρ.Α.Ε. δημοσιεύει πρόσκληση στην οποία περιγράφονται η διαδικασία του διαγωνισμού, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων και το τυχόν αντάλλαγμα για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που παρέχεται σε εκείνον, ο οποίος λαμβάνει την άδεια.
 5. Έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, η πρόσκληση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε μια ημερήσια εφημερίδα της Πρωτεύουσας, με πανελλήνια κυκλοφορία, σε δύο ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες του νησιού, όπου πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση, εφόσον εκδίδονται και στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
 6. Η συγγραφή υποχρεώσεων και κάθε συμβατικό στοιχείο τίθενται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου, κατά τα οριζόμενα στην πρόσκληση.
 7. Η Ρ.Α.Ε. αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται στο διαγωνισμό και γνωμοδοτεί επί των προτάσεων αυτών στον Υπουργό Ανάπτυξης, ο οποίος και χορηγεί την άδεια παραγωγής.
 8. Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η τήρηση των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού και η προστασία του περιβάλλοντος.
 9. Η Ρ.Α.Ε. και το Υπουργείο Ανάπτυξης λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων που περιέχονται στις υποβαλλόμενες προτάσεις.
 10. Εάν ο διαγωνισμός κηρυχθεί άγονος, άδεια παραγωγής χορηγείται στη ΔΕΗ Α.Ε. με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε.
 11. Στην περίπτωση αυτή η άδεια παραγωγής περιλαμβάνει ειδικούς όρους που διασφαλίζουν την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών, οι οποίες ορίζονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.
Άρθρο 11 "Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και προϋποθέσεις χορήγησης της"
1.  
 1. Προϋπόθεση νια τη χορήγηση άδειας παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά είναι ο παραγωγός να έχει επιτύχει σε διαγωνισμό που διενεργείται σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.
 2. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός κηρυχθεί άγονος, ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί να χορηγήσει, μετά από γνώμη της Ρ.Α. Ε., άδεια παραγωγής στη ΔΕΗ., ώστε να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση ο απρόσκοπτος εφοδιασμός σε ηλεκτρική ενέργεια.
 3. Η πιο πάνω προϋπόθεση δεν ισχύει, δηλαδή χορηγείται άδεια χωρίς να έχει προηγηθεί διαδικασία διαγωνισμού:
  • στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στους αυτοπαραγωγούς
  • στη Δ.Ε.Η. στην περίπτωση που προκύπτουν έκτακτες ανάγκες, ώστε να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση ο απρόσκοπτος εφοδιασμός σε ηλεκτρική ενέργεια.
2.  
  Η χορήγηση άδειας με διαγώνισμα (πρόσκληση υποβολής προσφορών) γίνεται με την εξής διαδικασία:
 1. Η Ρ.Α.Ε κάθε δύο (2) έτη καταρτίζει για όλα τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά κατάλογο με τις εκτιμώμενες ανάγκες για νέες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την επόμενη πενταετία.
 2. Στις ανάγκες αυτές συνυπολογίζονται και οι ανάγκες για αντικατάσταση του παραγωγικού δυναμικού που υπάρχει.
 3. Ο κατάλογος καταρτίζεται με βάση τις τακτικές προβλέψεις του Διαχειριστή του Δικτύου και κατά τη σύνταξη του λαμβάνονται υπόψη οι δυνατότητες διασύνδεσης των δικτύων.
 4. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ύστερα από εισήγηση της Ρ.Α.Ε., δημοσιεύει πρόσκληση στην οποία περιγράφονται η διαδικασία του διαγωνισμού, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και τα κριτήρια που θα ισχύουν για την επιλογή των υποψηφίων.
 5. Στο Διαγωνισμό μπορεί να συμμετέχει και η Δ.Ε.Η.
 6. Έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από την οριζόμενη στην πρόσκληση ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για εκδήλωση ενδιαφέροντος, η πρόσκληση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε μια ημερήσια εφημερίδα της Πρωτεύουσας με πανελλήνια κυκλοφορία, σε δύο ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες του νησιού όπου θα γίνει η εγκατάσταση, εφόσον υπάρχουν, και στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
 7. Η συγγραφή υποχρεώσεων και κάθε άλλο προβλεπόμενο στην πρόσκληση στοιχείο τίθενται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου, σε χρόνο που ορίζεται στην πρόσκληση.
 8. Η συγγραφή υποχρεώσεων περιέχει λεπτομερή περιγραφή των όρων της σύμβασης πώλησης στη Δ.Ε.Η. της ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται από τις νέες μονάδες παραγωγής.
 9. Η Ρ.Α.Ε. αξιολογεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν και γνωμοδοτεί στον Υπουργό Ανάπτυξης, ο οποίος και εκδίδει τη σχετική άδεια παραγωγής.
3.  
  Ο παραγωγός που έχει λάβει άδεια με διαδικασία διαγωνισμού έχει δικαίωμα και υποχρέωση να πωλεί την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τις νέες μονάδες παραγωγής μόνο στη Δ.Ε.Η. Η Δ.Ε.Η. είναι υποχρεωμένη, μέσα σε προθεσμία που ορίζεται στην πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή στη συγγραφή υποχρεώσεων, να υπογράψει τη σύμβαση αγοράς με τον κάτοχο της άδειας.
4.  
  Η Ρ.Α.Ε. και το Υπουργείο Ανάπτυξης λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να διασφαλισθεί η εμπιστευτικότητα των στοιχείων που περιέχονται στις προτάσεις που θα υποβληθούν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 12 "Η κυριότητα του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας"
1.  
  Το Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας ανήκει αποκλειστικώς στη Δ.Ε.Η.
2.  
  Η Δ.Ε.Η. έχει υποχρέωση να λάβει άδεια αποκλειστικότητας της κυριότητας του Συστήματος, η οποία καλύπτει και κάθε μελλοντική του επέκταση. Η άδεια χορηγείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Αδειών.
3.  
  Η ΔΕΗ Α.Ε. υποχρεούται στην ανάπτυξη του Συστήματος, σύμφωνα με τους όρους της άδειας αποκλειστικότητας της κυριότητας του Συστήματος και τον προγραμματισμό στον οποίο προβαίνει ο Διαχειριστής του Συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις του Κυρίου του Συστήματος. Για την έγκαιρη εκτέλεση των έργων ανάπτυξης του Συστήματος συνάπτονται συμβάσεις μεταξύ του Κυρίου και του Διαχειριστή του Συστήματος. Στις συμβάσεις αυτές γίνεται ακριβής περιγραφή κάθε έργου και ορίζεται το κόστος κατασκευής αυτού, οι εγγυήσεις και οι ποινικές ρήτρες για την εμπρόθεσμη και καλή εκτέλεση του έργου, οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης, οι όροι και η διαδικασία παρακολούθησης από τον Διαχειριστή του Συστήματος της πορείας εκτέλεσης και παραλαβής των έργων, τα δικαιώματα του Διαχειριστή για υποκατάσταση του Κυρίου του Συστήματος, σε περίπτωση μη προσήκουσας εκτέλεσης του έργου και οι όροι και οι προϋποθέσεις λύσης της σύμβασης, χωρίς ο Κύριος του Συστήματος να ευθύνεται για θέματα εκτός της σφαίρας επιρροής του. 4.
Η Δ.Ε.Η. υποχρεούται στην ανάπτυξη του Συστήματος σύμφωνα με τον προγραμματισμό στον οποίο προβαίνει ο Διαχειριστής του Συστήματος και όπως ειδικότερα καθορίζεται στην άδεια αποκλειστικότητας της κυριότητας του Συστήματος. Υποχρεούται επίσης να συντηρεί το Σύστημα και να διατηρεί τη λειτουργική και τεχνική του αρτιότητα, όπως ειδικότερα καθορίζεται στην άδεια αποκλειστικότητας της κυριότητας του Συστήματος, σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τις οδηγίες του Διαχειριστή του Συστήματος.
Άρθρο 13
1.  
  Παρά την παραχώρηση του δικαιώματος λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Συστήματος σύμφωνα με το άρθρο 18 του νόμου αυτού, η ΔΕΗ. ως αποκλειστικός κύριος του Συστήματος μπορεί να χρησιμοποιεί παραλλήλως το Σύστημα και για άλλους σκοπούς μη ενεργειακούς, όπως είναι η ανάπτυξη συστήματος τηλεπικοινωνιών, ενσύρματων ή και ασύρματων, υπό τον όρο ότι δεν επηρεάζεται η ασφαλής, αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική λειτουργία του Συστήματος για ενεργειακούς σκοπούς.
Άρθρο 14 "Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς"
1.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Ανάπτυξης μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε., εφεξής Διαχειριστής του Συστήματος, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του κν. 2190/1920 (ΦΕΚ 144 Α) και τις διατάξεις του νόμου αυτού, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του πιο πάνω προεδρικού διατάγματος.
2.  
  Με το ίδιο διάταγμα εγκρίνεται το προβλεπόμενο από το άρθρο 2 του κ.ν. 2190/1920 καταστατικό της εταιρείας και προβλέπεται ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ορίζεται με τριετή θητεία.
Με το ίδιο διάταγμα εγκρίνεται το προβλεπόμενο από το άρθρο 2 του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 144 Α) καταστατικό της εταιρείας.
Άρθρο 15 "Σκοπός - Αρμοδιότητες"
1.  
  Ο Διαχειριστής του Συστήματος λειτουργεί, εκμεταλλεύεται, διασφαλίζει τη συντήρηση και μεριμνά για την ανάπτυξη του Συστήματος σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και των διασυνδέσεων του με άλλα δίκτυα για να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια, με τρόπο επαρκή, ασφαλή, οικονομικά αποδοτικό και αξιόπιστο
2.  
  Στα πλαίσια του παραπάνω σκοπού του, ο Διαχειριστής του Συστήματος:
 1. Παρέχει πρόσβαση-στο Σύστημα στους κατόχους άδειας παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, σε όσους νομίμως έχουν εξαιρεθεί από την υποχρέωση κατοχής τέτοιων αδειών και στους Επιλέγοντες Πελάτες
 2. Διαχειρίζεται τη ροή ενέργειας στο Σύστημα, συνεκτιμώντας ανταλλαγές με άλλα διασυνδεδεμένα συστήματα και συντάσσει τριμηνιαίες εκθέσεις σχετικά με τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας με αναφορά στις φυσικές ροές που πραγματοποιήθηκαν από τρίτες χώρες κατά τη διάρκεια των προηγούμενων τριών μηνών, και τις διαβιβάζει στη Ρ.Α.Ε. και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 3. Συμμετέχει σε ενώσεις, οργανώσεις ή εταιρείες, μέλη των οποίων είναι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες σκοπό έχουν την επεξεργασία και διαμόρφωση κανόνων κοινής δράσης που συντείνουν, στο πλαίσιο της κοινοτικής νομοθεσίας, στη δημιουργία ενιαίας εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή και ειδικότερα στον καταμερισμό και στην εκχώρηση δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των αντίστοιχων διασυνδέσεων, καθώς και τη διαχείριση των δικαιωμάτων αυτών για λογαριασμό των ως άνω διαχειριστών.
 4. Επιτρέπει τη σύνδεση με το Σύστημα στο Διαχειριστή του Δικτύου σύμφωνα με όσα καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος
 5. Προγραμματίζει και κατανέμει το φορτίο ηλεκτρικής ενέργειας στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής, προσδιορίζει τη χρήση των Διασυνδέσεων με άλλα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και διευθετεί τις Αποκλίσεις Παραγωγής-Ζήτησης μεταξύ των κατόχων άδειας παραγωγής η προμήθειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας
 6. Λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίζονται επαρκή περιθώρια εφεδρείας ηλεκτρικής ενέργειας από τους παραγωγούς, τους προμηθευτές, τον κύριο του Συστήματος και το Διαχειριστή του Δικτύου
 7. Εξασφαλίζει την ασφάλεια, την αξιοπιστία και την αποδοτικότητα του Συστήματος και μεριμνά για να είναι διαθέσιμες οι αναγκαίες επικουρικές Υπηρεσίες
 8. Προγραμματίζει την ανάπτυξη του Συστήματος και μεριμνά για τη διατήρηση ενός τεχνικά άρτιου, οικονομικά αποδοτικού και ολοκληρωμένου Συστήματος, εφαρμόζοντας κατά την παροχή των υπηρεσιών του, διαφανή, αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, ώστε να αποφεύγονται οι διακρίσεις μεταξύ των χρηστών και των κατηγοριών των χρηστών του Συστήματος
3.  
  Ο Διαχειριστής του Συστήματος καταρτίζει και δημοσιεύει τουλάχιστον κάθε δύο (2) έτη τακτικές προβλέψεις, όσον αφορά το δυναμικό παραγωγής και μεταφοράς που ενδέχεται να συνδεθεί με το Σύστημα, τις ανάγκες διασύνδεσης με άλλα Συστήματα ή Δίκτυα, τις δυνατότητες μεταφοράς και τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Οι προβλέψεις αυτές καλύπτουν την επόμενη πενταετία. Με απόφαση της ΡΑ.Ε. ορίζεται ο τρόπος δημοσίευσης των προβλέψεων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. 4. Ο Διαχειριστής του Συστήματος επιτρέπεται να συνάπτει συμβάσεις αγοράς ή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας μόνον εφόσον αυτό απαιτείται, για την παροχή των επικουρικών υπηρεσιών και στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 εδάφιο (ε).
Άρθρο 16 "Μετοχικό κεφάλαιο"
1.  
  Το μετοχικό κεφάλαιο του Διαχειριστή του Συστήματος θα ανέρχεται σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές. Το μετοχικό κεφάλαιο καλύπτεται από το Ελληνικό Δημόσιο κατά ποσοστό, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο ποσοστού 51% του εκάστοτε μετοχικού κεφαλαίου της. Το εκάστοτε υπόλοιπο ποσοστό του κεφαλαίου μπορεί να καλύπτεται από κατόχους άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των οποίων οι μονάδες παραγωγής συνδέονται στο Σύστημα. Σε αυτούς περιλαμβάνεται και η ΔΕΗ.
2.  
  Το ποσοστό, έως 49% του εκάστοτε μετοχικού κεφαλαίου, που καλύπτεται από τους κατόχους άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κατανέμεται σε αυτούς ανάλογα με την παραγωγική τους δυναμικότητα, που είναι συνδεδεμένη στο Σύστημα. Ποσοστό το οποίο αναλογεί σε ορισμένο κάτοχο άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά δεν αναλαμβάνεται από αυτόν, διατίθεται στους υπόλοιπους παραγωγούς ανάλογα με την παραγωγική δυναμικότητα τους που είναι συνδεδεμένη στο Σύστημα.
3.  
  Το αρχικό κεφάλαιο του Διαχειριστή του Συστήματος καλύπτεται σε ποσοστό τουλάχιστον 51% από το Ελληνικό Δημόσιο και σε ποσοστό έως 49% από τη ΔΕΗ., εφόσον η ΔΕΗ., εκδηλώσει την επιθυμία της να συμμετάσχει με τους όρους του νόμου αυτού. Το ποσοστό της ΔΕΗ. περιορίζεται σταδιακά ανάλογα με το ρυθμό χορήγησης των αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας των παραγωγών των οποίων οι μονάδες συνδέονται στο Σύστημα κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Η διάθεση από τη Δ.Ε.Η. του εκάστοτε αναλογούντος ποσοστού σε κάτοχο άδειας παραγωγής γίνεται έναντι τιμήματος, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε.
4.  
  Το Ελληνικό Δημόσιο στη γενική συνέλευση εκπροσωπείται όπως ορίζεται στο Καταστατικό του Διαχειριστή του Συστήματος
Άρθρο 17 "Προσωπικό"
1.  
  Το προσωπικό προσλαμβάνεται στην εταιρεία με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και για την πρόσληψη του έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α/8.10.1997).
2.  
  Με σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Διαχειριστή του Συστήματος και της Δ.Ε.Η. μπορεί να ρυθμίζονται τα σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για την απασχόληση από το Διαχειριστή του Συστήματος προσωπικού της Δ.Ε.Η. του οποίου τη μισθοδοσία και τις ασφαλιστικές εισφορές συνεχίζει να καταβάλλει η Δ.Ε.Η., λαμβάνοντας αντάλλαγμα από το Διαχειριστή του Συστήματος.
Άρθρο 18 "Παραχώρηση του δικαιώματος διαχείρισης του Συστήματος Μεταφοράς ι"
1.  
  Μόνο ο Διαχειριστής του Συστήματος δικαιούται να λειτουργεί και να εκμεταλλεύεται Σύστημα Μεταφοράς
2.  
  Ο Διαχειριστής του Συστήματος πριν αναλάβει τη λειτουργία και την εκμετάλλευση του Συστήματος υποχρεούται να λάβει άδεια διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Συστήματος, η οποία καλύπτει και κάθε μελλοντική επέκταση του. Η άδεια χορηγείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της ΡΑ.Ε., με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπονται στον Κανονισμό Αδειών.
3.  
  Από την ημερομηνία που ορίζεται στην άδεια περιέρχονται αυτοδικαίως στο Διαχειριστή του Συστήματος τα δικαιώματα λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Συστήματος, καθώς και όλων των ηλεκτρολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων ελέγχου και κατανομής φορτίου και κάθε άλλου κινητού ή ακινήτου πράγματος ή δικαιώματος που είναι απαραίτητα για την άσκηση της διαχείρισης του Συστήματος
4.  
  Για τη λειτουργία και την εκμετάλλευση του Συστήματος οφείλεται αντάλλαγμα από τΰ Διαχειριστή του Συστήματος στη ΔΕΗ., το οποίο καθορίζεται με σύμβαση η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης μετά από γνωμοδότηση της Ρ.Α.Ε. Το αντάλλαγμα, πέραν ενός εύλογου κέρδους, καλύπτει τις πάσης φύσεως εύλογες δαπάνες για τη λειτουργία Κat συντήρηση του Συστήματος τις οποίες καταβάλλει η Δ.Ε.Η. και επιπλέον ένα εύλογο ποσό ως απόδοση του δεσμευμένου κεφαλαίου.
5.  
  Ο Διαχειριστής του Συστήματος υποχρεούται να παρέχει επαρκείς πληροφορίες στο Διαχειριστή του Δικτύου για να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η αποδοτική λειτουργία, η συντονισμένη ανάπτυξη και η δια-λειτουργικότητα του διασυνδεδεμένου δικτύου
6.  
  Ο Διαχειριστής του Συστήματος υποχρεούται να συνεργάζεται με το Διαχειριστή του Δικτύου, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40
7.  
  Ο Διαχειριστής του Συστήματος δημοσιεύει κατάλογο όλων των τιμολογίων με τα οποία χρεώνει τους χρήστες του Συστήματος. Στον υπολογισμό των χρεώσεων δικαιούται να συμπεριλάβει το σύνολο των εύλογων δαπανών που ανέλαβε προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες του, καθώς και το εύλογο κέρδος του.
8.  
  Ο Διαχειριστής του Συστήματος οφείλει να τηρεί τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικών πληροφοριών, οι οποίες περιέρχονται σε γνώση του κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του
Άρθρο 19 "Κώδικας Διαχείρισης του Συστήματος"
1.  
  Η διαχείριση του Συστήματος διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, ο οποίος καταρτίζεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος, εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Ρ.Α.Ε., και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η διαχείριση του Συστήματος διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, ο οποίος καταρτίζεται από το Διαχειριστή του Συστήματος, εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε., και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πρόσβαση των δικαιουμένων στο Σύστημα Μεταφοράς γίνεται με τον πιο οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των χρηστών, αλλά και μεταξύ των κατηγοριών χρηστών του Συστήματος.
2.  
  Με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος Μεταφοράς ρυθμίζονται ιδίως:
 1. Οι προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης πρόσβασης στο Σύστημα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
 2. Τα κριτήρια που εφαρμόζει ο Διαχειριστής του Συστήματος για την κατανομή φορτίου και επικουρικών υπηρεσιών στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής και τη χρήση των Διασυνδέσεων.
 3. Για τον καθορισμό των κριτηρίων, μεταξύ άλλων, λαμβάνονται υπόψη.
 4. Οι υποχρεώσεις προσκόμισης εγγυήσεων διαθεσιμότητας επαρκούς ισχύος που πρέπει να πληρούνται για την απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας από το Σύστημα και ο τρόπος εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυτών, ιδίως μέσω συμβάσεων.
 5. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιβολής κυρώσεων και κινήτρων από τον Διαχειριστή του Συστήματος για τη διατήρηση ασφαλών περιθωρίων προσφοράς ισχύος, τη διαθεσιμότητα επαρκούς ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και την εύρυθμη λειτουργία του προγραμματισμού εγχύσεων και απορροφήσεων και της κατανομής φορτίου.
 6. Οι ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές για την πρόσβαση και τη σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς των εγκαταστάσεων παραγωγής, του Δικτύου Διανομής και των Διασυνδέσεων, και των Επιλεγόντων Πελατών
 7. Η προθεσμία μέσα στην οποία ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς υποχρεούται να απαντά στις υποβαλλόμενες αιτήσεις και οι συνέπειες της παράλειψης της απάντησης μέσα στην προθεσμία αυτήν
 8. Ο τρόπος, η έκταση, οι όροι και οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τους οποίους κατά την κατανομή του φορτίου στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής, ο Διαχειριστής του Συστήματος δίνει προτεραιότητα:
  • Στις εγκαταστάσεις παραγωγής οι οποίες χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και σης εγκαταστάσεις συμπαραγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 35
  • Σε εγκαταστάσεις παραγωγής οι οποίες χρησιμοποιούν εγχώριες πηγές πρωτογενούς ενέργειας και μέχρι ποσοστού 15% της συνολικής ποσότητας πρωτογενούς ενέργειας που είναι αναγκαία για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στην ελληνική επικράτεια κατά τη διάρκεια ενός (1) ημερολογιακού έτους
 9. Στη ΔΕΗ Α.Ε χορηγείται από το νόμο αυτόν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την ανανέωση και αντικατάσταση του δυναμικού παλαιών Μονάδων με νέες σύγχρονης τεχνολογίας, άνευ περιορισμού ισχύος.
 10. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από γνώμη της ΡΑΕ, καθορίζονται οι γενικοί και ειδικοί όροι και προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας παραγωγής κάθε νέας Μονάδας που υπάγεται στην πρόβλεψη του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με το νόμο και τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως ισχύουν.
 11. Δύο μήνες προ της ημερομηνίας ένταξης στο Σύστημα ή στα Δίκτυα κάθε νέας Μονάδας, η ΔΕΗ Α.Ε. υποβάλλει αίτημα για τον καθορισμό των παλαιών και προς αντικατάσταση Μονάδων, αντίστοιχης ισχύος.
 12. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από γνώμη της ΡΑΕ και εισήγηση του αρμόδιου Διαχειριστή, καθορίζεται το καθεστώς και οι όροι λειτουργίας των Μονάδων αυτών (αποξήλωση ή θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών ή παροχή επικουρικών υπηρεσιών).
Άρθρο 20 "Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας"
1.  
  Με τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας καθορίζονται οι τεχνικοί και οι οικονομικοί κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές οι οποίες αφορούν την εξυπηρέτηση του φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας, την παροχή επικουρικών υπηρεσιών, την κατανομή, την εκκαθάριση Αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης και τη διασφάλιση επαρκούς ισχύος, υπό όρους καλής και ασφαλούς λειτουργίας του Συστήματος και των εγκαταστάσεων που συνδέονται με αυτό, καθώς και οι προϋποθέσεις δημιουργίας και οι κανόνες λειτουργίας βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων αγορών ηλεκτρισμού. Ο Κώδικας καταρτίζεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος, εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Ρ.Α.Ε., και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» 2 Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής:«
 1. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι ημερήσιου προγραμματισμού και κατανομής φορτίου στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής και στις Διασυνδέσεις, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.
Με τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας καθορίζονται οι τεχνικοί και οι οικονομικοί κανόνες που διέπουν τις εμπορικές συμφωνίες μεταξύ του Διαχειριστή του Συστήματος και των κατόχων αδειών, αποκλειστικότητας της κυριότητας του Συστήματος, παραγωγής, προμήθειας και αποκλειστικότητας της κυριότητας κα διαχείρισης του Δικτύου. Ο Κώδικας εκπονείται από το Διαχειριστή του Συστήματος, εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.  
  Με τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ρυθμίζονται ιδίως:
 1. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι κατανομής φορτίου στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής και στις Διασυνδέσεις, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος
 2. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι διευθέτησης, από τον Διαχειριστή του Συστήματος, των Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης, μεταξύ των κατόχων άδειας παραγωγής ή προμήθειας, των επιλεγόντων πελατών και των χρηστών των Διασυνδέσεων.
 3. Η διευθέτηση γίνεται ενιαία, κατά τρόπο ώστε να προάγεται η διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων παραγωγής, το κόστος να επιμερίζεται, κατά το δυνατόν, σε αυτούς που προκαλούν τις αποκλίσεις, η εκκαθάριση των Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης να βασίζεται, κατά το δυνατόν, σε κοστολογικά στοιχεία λειτουργίας των εγκαταστάσεων παραγωγής και το συνολικό κόστος να ελαχιστοποιείται, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των χρηστών και των κατηγοριών των χρηστών του Συστήματος.
 4. Η μέθοδος υπολογισμού και ο τρόπος μέτρησης της Απόκλισης Παραγωγής-Ζήτησης σε δεδομένη χρονική περίοδο και α περιπτώσεις κατά τις οποίες για τον υπολογισμό της λαμβάνονται υπόψη οι απώλειες μεταφοράς, διανομής και άλλες απαραίτητες διορθώσεις
 5. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι υπολογισμού της Οριακής Τιμής Συστήματος σε δεδομένη χρονική περίοδο.
 6. Για τον υπολογισμό αυτόν δεν λαμβάνεται υπόψη η προσφερθείσα τιμή παραγωγής:.
  • Από εγκαταστάσεις στις οποίες παρέχεται προτεραιότητα κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος
  • Από εγκαταστάσεις οι οποίες εντάσσονται στο Σύστημα με αποκλειστικό σκοπό να καλύψουν τις ανάγκες του Συστήματος, κα
  • Από εγκαταστάσεις που εξαιρούνται από τον υπολογισμό της Οριακής Τιμής Συστήματος για άλλους λόγους, σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κώδικα Συναλλαγών
 7. Η χρονική περίοδος η οποία λαμβάνετα ως βάση από το Διαχειριστή του Συστήματος για την κατανομή του φορτίου, τον υπολογισμό και τη διευθέτηση των Αποκλίσεων Παραγωγής.-Ζήτησης και τον υπολογισμό της Οριακής Τιμής του Συστήματος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 21 "Η κυριότητα και η διαχείριση του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας"
1.  
  Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Για το σκοπό αυτόν, με τις διατάξεις του παρόντος, χορηγείται στη ΔΕΗ Α.Ε. άδεια αποκλειστικότητας της κυριότητας του Δικτύου, η οποία καλύπτει και κάθε μελλοντική επέκταση του Δικτύου. Οι όροι και περιορισμοί της άδειας αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Αδειών. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι ειδικότερες υποχρεώσεις του Κυρίου του Δικτύου για τη διασφάλιση του λειτουργικού διαχωρισμού των σχετικών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ Α.Ε. από τις λοιπές δραστηριότητες που ασκεί αυτή στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.
2.  
  Η ΔΕΗ Α.Ε., ως κύριος του Δικτύου, υποχρεούται να δέχεται τις αιτήσεις σύνδεσης στο Δίκτυο, να λειτουργεί το Δίκτυο, να διατηρεί τη λειτουργική και τεχνική αρτιότητα αυτού, να το αναπτύσσει και να το συντηρεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό που εκπονεί η ιδία και σύμφωνα με τις οδηγίες του Διαχειριστή του Δικτύου ή του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών κατά περίπτωση, κατά τα οριζόμενα στην απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο.
Άρθρο 21 "Η κυριότητα και η διαχείριση του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας"
1.  
  Μόνο η Δ.Ε.Η. δικαιούται να διαχειρίζεται το Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας, το οποίο της ανήκει κατ αποκλειστικότητα.
2.  
  Η Δ.Ε.Η. ως κυρία και Διαχειρίστρια του Δικτύου, υποχρεούται να λάβει άδεια αποκλειστικότητας της κυριότητας κα διαχείρισης του Δικτύου. Η άδεια χορηγείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε., σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Αδειών και καλύπτει κα κάθε μελλοντική του επέκταση.
Άρθρο 22 "Αρμοδιότητες της Διαχειρίστριας του Δικτύου Διανομής"
1.  
  Έως την 1η Ιουλίου 2007, η εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» οφείλει να αναλάβει τις αρμοδιότητες και του Διαχειριστή του Δικτύου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22α, και μετονομάζεται σε «Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος και Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΔΕΣΔΗΕ Α.Ε.». Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΔΕΣΔΗΕ Α.Ε. πρέπει να είναι ανεξάρτητα και, πλην του εκπροσώπου των εργαζομένων, να μην συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έργου ή εντολής, με επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
2.  
  Ο Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος και Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας υποχρεούται να λάβει άδεια διαχείρισης του Δικτύου, η οποία καλύπτει και κάθε μελλοντική επέκτασή του. Η άδεια χορηγείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπονται στον Κανονισμό Αδειών.
3.  
  Μέχρι την ανάληψη των αρμοδιοτήτων διαχείρισης του Δικτύου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, η ΔΕΗ Α.Ε. ασκεί τις αρμοδιότητες του Διαχειριστή του Δικτύου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22α. Για το σκοπό αυτόν χορηγείται στη ΔΕΗ Α.Ε., με τις διατάξεις του νόμου αυτού, προσωρινή άδεια διαχείρισης του Δικτύου, που ισχύει μέχρι την έκδοση της άδειας που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαχείρισης του Δικτύου από τη ΔΕΗ Α.Ε. καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε.
4.  
  Με την άδεια διαχείρισης του Δικτύου καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Διαχειριστή του Δικτύου σχετικά με την ανάπτυξη και συντήρηση του Δικτύου, οι όροι και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την άσκηση των δραστηριοτήτων διαχείρισης του Δικτύου, καθώς και τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης της ανεξαρτησίας του Διαχειριστή προκειμένου
 1. Τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του Δικτύου να μην συμμετέχουν σε οργανωτικές δομές επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
 2. Να διασφαλίζεται ότι τα επαγγελματικά συμφέροντα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του Δικτύου λαμβάνονται υπόψη, ώστε να είναι σε θέση να ενεργούν με ανεξαρτησία.
5.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., εγκρίνεται Κώδικας Δεοντολογίας που καταρτίζεται από τον Διαχειριστή του Δικτύου. Με τον Κώδικα Δεοντολογίας καθορίζονται οι υποχρεώσεις του προσωπικού και της διοίκησης του Διαχειριστή του Δικτύου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην άδεια διαχείρισης του Δικτύου, ώστε να αποφεύγεται τυχόν μεροληπτική συμπεριφορά σε σχέση με την πρόσβαση τρίτων στο Δίκτυο, τα μέτρα για την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας και ο τρόπος και τα μέσα παρακολούθησης της τήρησής του. Μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, ο Διαχειριστής του Δικτύου υποβάλλει στη Ρ.Α.Ε. έκθεση, στην οποία περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά με την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται από τον Διαχειριστή, όπως ορίζεται στην απόφαση έγκρισης του Κώδικα. Με βάση την έκθεση αυτή, η Ρ.Α.Ε. αξιολογεί κατ’ έτος το βαθμό ανεξαρτησίας του Διαχειριστή και μπορεί να προτείνει μέτρα για την περαιτέρω διασφάλιση της ανεξαρτησίας του.
6.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου αυτού, καθώς και οι διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου που εκδίδεται, σύμφωνα με το άρθρο 23, εφαρμόζονται και κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης του Δικτύου από τη ΔΕΗ Α.Ε.
Άρθρο 22 "Αρμοδιότητες της Διαχειρίστριας του Δικτύου Διανομής"
1.  
  Η Δ.Ε.Η. ως Διαχειρίστρια του Δικτύου είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία, εκμετάλλευση, συντήρηση και ανάπτυξη του σε όλη την επικράτεια.
2.  
  Επιπλέον η Δ.Ε.Η., ως Διαχειρίστρια του Δικτύου υποχρεούται:.
 1. Να διασφαλίζει την αξιοπιστία, αποδοτικότητα και ασφάλεια του Δικτύου, λαμβάνοντας παραλλήλως τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος
 2. Να αναπτύσσει και διατηρεί ένα τεχνικά άρτιο, οικονομικά αποδοτικό και συγκροτημένο Δίκτυο
 3. Να εξασφαλίζει την πρόσβαση στο Δίκτυο στους κατόχους αδειών παραγωγής και προμήθειας κα στους Επιλέγοντες Πελάτες, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου
 4. Να συνδέει με το Δίκτυο οποιονδήποτε το ζητήσει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου
 5. Να απέχει από κάθε διάκριση μεταξύ των χρηστών ή των κατηγοριών χρηστών του Δικτύου, και ιδίως από διακρίσεις υπέρ των θυγατρικών επιχειρήσεων ή των μετόχων της
 6. Να συντάσσει καταστάσεις που εγκρίνονται από τη Ρ.Α.Ε., στις οποίες παραθέτει αποκλειστικά για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά τις εκτιμήσεις της αναφορικά με το δυναμικό παραγωγής που ενδεχομένως θα συνδεθεί με το Δίκτυο, με την ανάγκη διασύνδεσης με το Σύστημα ή με άλλο Δίκτυο Διανομής και με τη ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας.
 7. Οι εκτιμήσεις καλύπτουν ανώτατη χρονική περίοδο δύο (2) ετών.
 8. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε. καθορίζεται η χρονική περίοδος αυτή και ο τρόπος δημοσίευσης των εκτιμήσεων.
3.  
  Η Διαχειρίστρια του Δικτύου οφείλει να τηρεί τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικών πληροφοριών, οι οποίες περιέρχονται σε γνώση της κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της
4.  
  Η Διαχειρίστρια του Δικτύου δημοσιεύει κατάλογο των τιμολογίων, τα οποία χρεώνει για τη χρήση του Δικτύου. Στον υπολογισμό των χρεώσεων για τη χρήση του Δικτύου δικαιούται να συμπεριλάβει το σύνολο των εύλογων δαπανών με τις οποίες επιβαρύνθηκε, καθώς και ένα εύλογο κέρδος, προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες της.
Άρθρο 23 "Κώδικας Διαχείρισης του Δικτύου"
1.  
  Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής
2.  
  Με τον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου καθορίζονται
 1. Οι τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης του Δικτύου, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα τάσης και την αξιοπιστία τροφοδότησης των Πελατών.
 2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις, σύμφωνα με τους οποίους ο Διαχειριστής του Δικτύου υποχρεούται να παρέχει πρόσβαση στο Δίκτυο, στους κατόχους άδειας παραγωγής ή προμήθειας και στους πελάτες.
 3. Η πρόσβαση των δικαιουμένων στο Δίκτυο γίνεται κατά τον πλέον οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των χρηστών και των κατηγοριών χρηστών του Δικτύου.
 4. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία προσωρινής άρνησης της σύνδεσης στο Δίκτυο, η οποία επιτρέπεται μόνο για λόγους εξάντλησης της ικανότητας φόρτισης.
 5. Η άρνηση της σύνδεσης πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς.
 6. Ο Διαχειριστής του Δικτύου υποχρεούται να λαμβάνει άμεσα τα απαραίτητα μέτρα για τη σύνδεση.
 7. Η προθεσμία, εντός της οποίας ο Διαχειριστής του Δικτύου υποχρεούται να αποφασίζει, αιτιολογημένα, για τις αιτήσεις σύνδεσης και να ενημερώνει τους αιτούντες.
 8. Οι τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασμού και λειτουργίας του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων των πελατών και των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες συνδέονται στο Δίκτυο.
 9. Οι προδιαγραφές των μετρητών, η διαδικασία εγκατάστασης και ελέγχου των μετρητών και διαχείρισης των μετρήσεων, καθώς και η παροχή στοιχείων σχετικά με τις μετρήσεις, ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια, η διαφάνεια και η απρόσκοπτη άσκηση του δικαιώματος επιλογής προμηθευτή, η δυνατότητα διαχείρισης του φορτίου και του εντοπισμού βλαβών του Δικτύου.
 10. Οι συμβατικές σχέσεις μεταξύ του Διαχειριστή και των χρηστών του Δικτύου, καθώς και οι ποινικές ρήτρες που καταπίπτουν, σε περίπτωση μη τήρησης διατάξεων του Κώδικα.
 11. Οι διαδικασίες και οι όροι ανάπτυξης του Δικτύου, λαμβανομένων υπόψη ιδίως των αναγκών βελτίωσης της λειτουργίας του Δικτύου, της εφαρμογής νέων τεχνολογιών και ενιαίων, κατά το δυνατόν, προδιαγραφών, της προστασίας του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το πρόγραμμα ανάπτυξης του Δικτύου, καθώς και του ελάχιστου περιεχομένου των συμβάσεων που συνάπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22α. Το πρόγραμμα ανάπτυξης του Δικτύου καταρτίζεται, κάθε έτος, από τον κύριο του Δικτύου Διανομής, έχει χρόνο αναφοράς μία πενταετία και εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε.
 12. Έργα επέκτασης του Δικτύου, λόγω σύνδεσης εκτελούνται νομίμως, ακόμη και εάν δεν έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ανάπτυξης του Δικτύου.
 13. Ο καθορισμός των χρεώσεων σύνδεσης με το Δίκτυο και χρήσης του Δικτύου, ο τρόπος και τα κριτήρια υπολογισμού των χρεώσεων αυτών, λαμβανομένης υπόψη της απόδοσης του Διαχειριστή του Δικτύου, κατά τομέα δραστηριότητας και του προγραμματισμού ανάπτυξης.
 14. Οι διαδικασίες έκδοσης τιμολογίων και τήρησης λογαριασμών από τον Διαχειριστή του Δικτύου, καθώς και οι διαδικασίες εκκαθάρισης των λογαριασμών.
 15. Η διαδικασία αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων, σχετικά με τη λειτουργία του Δικτύου.
 16. Οι διαδικασίες εφαρμογής μέτρων διαχείρισης της ζήτησης και εξοικονόμησης ενέργειας.
 17. Η διαδικασία έκδοσης εσωτερικών τεχνικών οδηγιών για την τήρηση του Κώδικα αυτού.
 18. Ο τρόπος με τον οποίο ο Διαχειριστής του Δικτύου παρακολουθεί την εξέλιξη της ζήτησης και η υποχρέωσή του για την υποβολή σχετικών εκθέσεων στον Υπουργό Ανάπτυξης και στη Ρ.Α.Ε., κατά τακτά χρονικά διαστήματα.
 19. Κάθε άλλη λεπτομέρεια, απαραίτητη για τη ρύθμιση του τρόπου Διαχείρισης του Δικτύου.
3.  
  Με απόφαση της Ρ.Α.Ε. μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Δικτύου, θεσπίζονται τα εγχειρίδια εφαρμογής του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, η έκδοση των οποίων προβλέπεται στον Κώδικα αυτόν.
4.  
  Ρυθμίσεις, υπολογισμοί και ειδικές εγκρίσεις, που απαιτούνται για την εφαρμογή του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, αποφασίζονται από τη Ρ.Α.Ε. μετά από γνώμη του Διαχειριστή του Δικτύου. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Κώδικα Διανομής ρυθμίζονται με απόφαση της Ρ.Α.Ε., μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Δικτύου.
Άρθρο 23 "Κώδικας Διαχείρισης του Δικτύου"
1.  
  Η διαχείριση του Δικτύου γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, ο οποίος εκπονείται από τη Δ.Ε.Η. ως Διαχειρίστρια του Δικτύου, εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πρόσβαση των δικαιουμένων στο Δίκτυο γίνεται κατά τον πλέον οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των χρηστών, αλλά και των κατηγοριών χρηστών, του Δικτύου.
2.  
  Με τον Κώδικα Διανομής ρυθμίζονται ιδίως:
 1. Οι τεχνικές προδιαγραφές όσον αφορά το σχεδιασμό και τη λειτουργία του εξοπλισμού των Πελατών και των εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες απαιτούνται για να συνδεθούν με το Δίκτυο
 2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τους οποίους η Διαχειρίστρια του Δικτύου υποχρεούται να παρέχει πρόσβαση στο Δίκτυο στους κατόχους άδειας παραγωγής ή προμήθειας και στους Επιλέγοντες Πελάτες
 3. Οι όροι και οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τους οποίους η Διαχειρίστρια του Δικτύου υποχρεούται να παρέχει σύνδεση στο Δίκτυο σε οποιονδήποτε το ζητήσει
 4. Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου παρέχεται η πρόσβαση ή η σύνδεση, αφού ληφθεί υπόψη ιδίως η δυναμικότητα του Δικτύου και η απαιτούμενη κατασκευή νέων εγκαταστάσεων
 5. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση πρόσβασης ή σύνδεσης στο Δίκτυο Διανομής
 6. Η προθεσμία εντός της οποίας η ΔΕΗ. ως Διαχειρίστρια του Δικτύου υποχρεούται να αποφασίζει αιτιολογημένα για τις υποβαλλόμενες αιτήσεις.
 7. Ο τρόπος και τα κριτήρια υπολογισμού των δαπανών που καταβάλλονται για την παροχή πρόσβασης ή σύνδεσης στο Δίκτυο
 8. Ο τρόπος, η έκταση, οι όροι και οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τους οποίους διατίθεται στη Δ.Ε.Η. η ηλεκτρική ενέργεια στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36.
 9. Οι όροι με τους οποίους επιδιώκεται η επίτευξη ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 25 και διασφαλίζεται επαρκής, αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στους Πελάτες
 10. Κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για τη ρύθμιση του τρόπου Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
Άρθρο 24 "Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας"
1.  
  Η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε Επιλέγοντες Πελάτες και, όσον αφορά τη Δ.Ε.Η, και σε Μη Επιλέγοντες Πελάτες, επιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή έχουν νομίμως εξαιρεθεί από την υποχρέωση αυτήν.
2.  
  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού, η άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χορηγείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Αδειών, εφόσον ο υποψήφιος προμηθευτής.
 1. έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 60.000 ευρώ, .
 2. διαθέτει οργανωτική και διοικητική δομή κατάλληλη να εξασφαλίσει την αξιόπιστη, συνετή και χρηστή λειτουργία της άσκησης δραστηριότητας προμήθειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Αδειών και
 3. έχει την αναγκαία χρηματοοικονομική ευρωστία και φερεγγυότητα, που αποδεικνύεται από τα στοιχεία της αίτησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών και καθορίζεται στους Κώδικες Διαχείρισης του Συστήματος, του Δικτύου Διανομής και των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
 4. Πέραν των προϋποθέσεων που απαιτούνται κατά την παράγραφο αυτή για τη χορήγηση της άδειας προμήθειας, ο κάτοχος αυτής οφείλει, κατά την άσκηση της δραστηριότητας προμήθειας, να προσκομίζει ικανοποιητικές μακροχρόνιες εγγυήσεις για την εξασφάλιση διαθεσιμότητας επαρκούς ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το Σύστημα, σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.
Η άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χορηγείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Αδειών και εφόσον:.
Ο υποψήφιος προμηθευτής έχει στην κυριότητα του επαρκές δυναμικό παραγωγής, που είναι εγκατεστημένο σε Χώρα - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
Ο υποψήφιος προμηθευτής θα προσκομίζει ικανοποιητικές μακροχρόνιες εγγυήσεις αφενός για την εξασφάλιση της αναγκαίας εφεδρείας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου για τη διαθεσιμότητα της αναγκαίας δυναμικότητας των Συστημάτων μεταφοράς και των διασυνδέσεων για τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας που θα προμηθεύει
3.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε., μπορούν να εξαιρούνται από την υποχρέωση κατοχής άδειας προμήθειας, όσα προμηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται αποκλειστικά από εγκαταστάσεις παραγωγής, οι οποίες αναφέρονται στις περιπτώσεις των εδαφίων α και β της παρ. 1 του άρθρου 10.
4.  
  Με απόφαση της Ρ.Α.Ε., η οποία δημοσιεύεται όπως ορίζεται στον Κανονισμό Αδειών, διαπιστώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων εξαίρεσης και καθορίζεται ο χρόνος διάρκειας της.
5.  
  Στα Απομονωμένα Μικροδίκτυα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 11, άδεια προμήθειας χορηγείται αποκλειστικά στη ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Αδειών.
Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, άδεια προμήθειας χορηγείται αποκλειστικά στη Δ.Ε.Η.
6.  
  Η άδεια προμήθειας μη επιλεγόντων πελατών χορηγείται στη ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Αδειών. Με την άδεια αυτή καθορίζονται οι ειδικές υποχρεώσεις της ΔΕΗ Α.Ε. σχετικά με τη διασφάλιση του απρόσκοπτου εφοδιασμού Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών που δεν αποτελούν Απομονωμένα Μικροδίκτυα κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 11, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται, μακροχρόνια, η οικονομική λειτουργία των ηλεκτρικών συστημάτων των νησιών αυτών.
Άρθρο 25 "Επιλέγοντες Πελάτες"
1.  
  Όλοι οι καταναλωτές ορίζονται ως Επιλέγοντες Πελάτες, με εξαίρεση τους καταναλωτές που είναι εγκατεστημένοι σε Απομονωμένα Μικροδίκτυα, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 και αυτούς που προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Από την 1.7.2007, όλοι οι καταναλωτές ορίζονται ως Επιλέγοντες Πελάτες, με εξαίρεση τους καταναλωτές που οι εγκαταστάσεις τους είναι συνδεδεμένες με Απομονωμένα Μικροδίκτυα, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 11.
2.  
  Ο Διαχειριστής του Συστήματος, ο Διαχειριστής του Δικτύου και ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών έχουν υποχρέωση να εξασφαλίζουν στους Επιλέγοντες Πελάτες, μετά από αίτησή τους, πρόσβαση μέσω ηλεκτρικών γραμμών ή εγκαταστάσεων ή και των δύο, στο Σύστημα, στο Δίκτυο ή στο Δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών κατά περίπτωση.
Άρθρο 25 "Επιλέγοντες Πελάτες"
1.  
  Από τη 19η Φεβρουαρίου 2001, με εξαίρεση τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, έχουν δικαίωμα να συνάπτουν ελευθέρως συμβάσεις προμήθειας με προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας:
 1. Καταναλωτές οι οποίοι καταναλώνουν κατά σημείο κατανάλωσης, άνω των 100 Gwh (εκατό γιγαβατώρων) σε ετήσια βάση.
 2. Στην ποσότητα αυτήν συμπεριλαμβάνεται και η αυτοπαραγωγή και.
 3. Καταναλωτές κατά σημείο κατανάλωσης, οι οποίοι αναγνωρίζονται ως Επιλέγοντες Πελάτες με απόφαση της Ρ.Α.Ε. σύμφωνα με τους όρους και τα κριτήρια που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 4. Η απόφαση αυτή αποστέλλεται για δημοσίευση και στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
2.  
  Οι Επιλέγοντες Πελάτες της προηγούμενης παραγράφου (περιπτώσεις α και β) πρέπει να αντιπροσωπεύουν ποσοστό κατανάλωσης ίσο προς το ποσοστό απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο προσδιορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 19 της Οδηγίας 96/92/Ε.Κ. και δημοσιεύεται κάθε έτος στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
3.  
  Ο Διαχειριστής του Συστήματος και η Διαχειρίστρια του Δικτύου έχουν υποχρέωση να εξασφαλίζουν στους Επιλέγοντες Πελάτες, ύστερα από αίτηση τους, πρόσβαση μέσω ηλεκτρικών γραμμών ή εγκαταστάσεων ή και των δύο, στο Σύστημα και στο Δίκτυο
Άρθρο 26 "Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες από τη Δ.Ε.Κ."
1.  
  Η Δ.Ε.Η., μετά από αίτηση Μη Επιλέγοντα Πελάτη, υποχρεούται να του προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια και να προβαίνει ως Διαχειρίστρια του Δικτύου, σε σύνδεση με το Δίκτυο, εφόσον είναι αναγκαίο για την προμήθεια, υπό τον όρο καταβολής του σχετικού τιμήματος. Η προμήθεια διενεργείται σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης που ορίζει ο Κώδικας Προμήθειας σε Πελάτες.
2.  
  Η Δ.Ε.Η., μετά από αίτηση Επιλέγοντα Πελάτη άλλου προμηθευτή, υποχρεούται να του προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια. Για τον καθορισμό του τιμολογίου προμήθειας στην περίπτωση αυτήν, η Δ.Ε.Η. δικαιούται να συνυπολογίσει κάθε πρόσθετη επιβάρυνση που προκύπτει από το γεγονός ότι ο Επιλέγων Πελάτης προμηθευόταν ή προμηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια από άλλο προμηθευτή.
3.  
  Ο προσδιορισμός της πρόσθετης επιβάρυνσης γίνεται με πράξη της Δ.Ε.Η., κατά τρόπο αντικειμενικό, που δεν επιτρέπει τις διακρίσεις μεταξύ Επιλεγόντων Πελατών.
Άρθρο 27 "Κώδικας Προμήθειας σε Πελάτες"
1.  
  Ο Κώδικας Προμήθειας σε Πελάτες εκπονείται από τη Ρ.Α.Ε., εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.  
  Με τον Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες καθορίζονται ιδίως
 1. Οι όροι και οι προϋποθέσεις σύναψης, τροποποίησης και λύσης συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, οι όροι που υποχρεωτικώς περιλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις και ιδίως όροι προστασίας των καταναλωτών, καθώς και διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.
 2. Οι περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται να διακόπτεται η προμήθεια, ιδίως όταν ο προμηθευόμενος είναι υπερήμερος ως προς την καταβολή του τιμήματος.
 3. Οι προδιαγραφές και ο τρόπος δημοσίευσης των όρων και των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών προμήθειας, που περιλαμβάνουν τουλάχιστον διακριτή αναγραφή των χρεώσεων για χρήση του Συστήματος, για χρήση του Δικτύου, για Επικουρικές Υπηρεσίες και για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας.
 4. Οι ανωτέρω προδιαγραφές και ο τρόπος δημοσίευσης μπορούν να διαφέρουν κατά περιοχές.
 5. Ο τρόπος διασφάλισης της δυνατότητας αλλαγής προμηθευτή, χωρίς οικονομική ή άλλη επιβάρυνση.
 6. Το ελάχιστο ύψος, η διαδικασία προσδιορισμού και καταβολής της αποζημίωσης σε Πελάτη για μη τήρηση των προδιαγραφών προμήθειας.
 7. Οι προϋποθέσεις και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος διακοπής εκ μέρους των προμηθευτών, για λόγους ενεργειακής αποδοτικότητας και διαχείρισης της ζήτησης.
 8. Μέτρα προστασίας των ευάλωτων καταναλωτών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και μέτρα κατά της αποσύνδεσης, καθώς και των καταναλωτών που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές.
 9. Ο τρόπος ενημέρωσης των καταναλωτών από τους προμηθευτές, σχετικά με τη συμβολή κάθε ενεργειακής πηγής στο συνολικό μίγμα καυσίμου κατά το προηγούμενο έτος, συμπεριλαμβανομένης της παραπομπής σε υφιστάμενες πηγές αναφοράς, όπου διατίθενται πληροφορίες για περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ιδίως ως προς τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχονται από τον Διαχειριστή του Συστήματος, τον Διαχειριστή του Δικτύου ή τον Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
 10. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διενέργεια της προμήθειας σε Πελάτη.
Άρθρο 27 "Κώδικας Προμήθειας σε Πελάτες"
1.  
  Με τον Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες καθορίζονται, όσον αφορά την προμήθεια σε Μη Επιλέγοντες Πελάτες, ιδίως:
 1. Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση προμήθειας, οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής της ηλεκτρικής ενέργειας και οι όροι που υποχρεωτικώς περιλαμβάνονται στη σχετική σύμβαση
 2. Οι περιπτώσεις που επιτρέπεται να διακόπτεται η προμήθεια, ιδίως όταν ο προμηθευόμενος είναι υπερήμερος ως προς την καταβολή του τιμήματος
 3. Οι προδιαγραφές και ο τρόπος δημοσιεύσεως των υπηρεσιών προμήθειας που παρέχονται από τη Δ.Ε.Η.
 4. Οι προδιαγραφές και ο τρόπος δημοσιεύσεως μπορούν να διαφέρουν κατά περιοχές.
 5. Ο τρόπος υπολογισμού των δαπανών που θα καταβάλλουν οι Μη Επιλέγοντες Πελάτες για τη σύνδεση στο Δίκτυο
 6. Το ελάχιστο ύψος, η διαδικασία προσδιορισμού και καταβολής της αποζημιώσεως σε Μη Επιλέγοντα Πελάτη λόγω μη τήρησης των προδιαγραφών προμήθειας και διανομής
 7. Κάθε λεπτομέρεια για τη διενέργεια της προμήθειας σε Μη Επιλέγοντα Πελάτη
2.  
  Με τον ίδιο Κώδικα ρυθμίζονται: Α. Οι όροι, προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές των υπηρεσιών προμήθειας που παρέχει η Δ.Ε.Η. σε Επιλέγοντες Πελάτες και Β. Οι όροι και προδιαγραφές των υπηρεσιών προμήθειας που παρέχουν οι λοιποί κάτοχοι άδειας προμήθειας σε Επιλέγοντες Πελάτες.
3.  
  Ο Κώδικας Προμήθειας σε Πελάτες εκπονείται από τη Ρ.Α.Ε., εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Άρθρο 28 "Κανονισμός Αδειών"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώμη της ΡΑ.Ε., θεσπίζεται Κανονισμός Αδειών. Με τον Κανονισμό αυτόν ρυθμίζονται: Α) Το περιεχόμενο της αιτήσεως, τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία για τη χορήγηση των αδειών παραγωγής, αποκλειστικότητας της κυριότητας του Συστήματος, διαχείρισης του Συστήματος, αποκλειστικότητας της κυριότητας και διαχείρισης του Δικτύου και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις χορηγήσεως τους. Οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις αναφέρονται ιδίως:.
 1. Στην εθνική ασφάλεια, για την προστασία της οποίας μπορεί να προβλέπεται η- προηγούμενη διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την έκδοση των αδειών ή την επέκταση ή την τροποποίηση τους, από τις αρμόδιες αρχές
 2. Στην ασφάλεια και την προστασία του Συστήματος, του Δικτύου, των εγκαταστάσεων παραγωγής και του συνδεδεμένου εξοπλισμού
 3. Στην προστασία του περιβάλλοντος
 4. Στην αποδοτική παραγωγή και χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας
 5. Στην κατασκευή και λειτουργία νέων εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβανομένων όρων και προϋποθέσεων που αφορούν την πρωτογενή πηγή ενέργειας που χρησιμοποιούν
 6. Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αιτούντος, όπως είναι οι τεχνικές, οικονομικές και χρηματοοικονομικές δυνατότητες τους
 7. Στις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας
 8. Στην υλοποίηση του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού της Χώρας, και
 9. Στην προστασία των καταναλωτών με στόχο την επίτευξη των μικρότερων δυνατών τιμών.
 10. Β) Ειδικώς, προκειμένου για υδροηλεκτρικά έργα, η άδεια παραγωγής θα χορηγείται σε κάθε περίπτωση μόνο εφόσον αυτά εντάσσονται σε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό ανάπτυξης και ενεργειακής διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού της οικείας υδρολογικής λεκάνης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1739/1987 (ΦΕΚ 201 Α7 20.11.1987) όπως ισχύει.
 11. Γ) Ο τρόπος δημοσιεύσεως της αιτήσεως, τα πρόσωπα που μπορεί να υποβάλλουν αντιρρήσεις και η διαδικασία υποβολής της.
 12. Για τις αντιρρήσεις αυτές αποφασίζει ο Υπουργός Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε.
 13. Δ) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί ασκήσεως των δικαιωμάτων που παρέχονται με την άδεια.
 14. Ε) Ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου από τη Ρ.Α.Ε., της άσκησης των δικαιωμάτων που παρέχει η άδεια.
 15. ΣΤ) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία τροποποιήσεως και επεκτάσεως των αδειών, και προκειμένου για τις άδειες παραγωγής και προμήθειας, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ανακλήσεως τους.
 16. Ζ) Κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των άρθρων 9,10,11,12,17,20 και 22 του νόμου αυτού.
3.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να επιβάλλονται στους κατόχους αδειών του νόμου αυτού πρόσθετες υποχρεώσεις:
 1. Για να διασφαλίζεται η παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας προκειμένου να κατοχυρώνεται η ασφάλεια του εφοδιασμού, η τακτική παροχή, η ποιότητα, οι τιμές, η προστασία των καταναλωτών και η προστασία του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο μακροπρόθεσμου ενεργειακού σχεδιασμού.
 2. Στις υποχρεώσεις αυτές ενδεικτικά περιλαμβάνονται η ενιαία τιμολόγηση στο σύνολο της χώρας για ορισμένες κατηγορίες πελατών ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και ειδικά τιμολόγια ή όροι για κατηγορίες ή περιπτώσεις πελατών που χρήζουν ιδιαίτερης μεταχείρισης.
 3. Οι υποχρεώσεις αυτές πρέπει να ορίζονται σαφώς, να είναι διαφανείς, αμερόληπτες και επαληθεύσιμες.
 4. Για να αντιμετωπίζονται περιπτώσεις πολέμου ή επιστράτευσης ή ανάγκες της άμυνας της χώρας ή επείγουσα κοινωνική ανάγκη από θεομηνία ή ανάγκη που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία
4.  
  Η Ρ.Α.Ε. παρακολουθεί και ελέγχει τη συμμόρφωση των κατόχων αδειών με τους ανωτέρω όρους. Ο όροι αυτοί θεωρούνται όροι των αδειών που έχουν ήδη χορηγηθεί ή χορηγούνται μετά την έναρξη ισχύος των αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου.
5.  
  Με τον Κανονισμό Αδειών καθορίζονται αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας κυριότητας και διαχείρισης Απευθείας Γραμμών. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, με τον ίδιο Κανονισμό καθορίζονται αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας κατασκευής Απευθείας Γραμμών. Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις είναι δυνατόν να συνίστανται ειδικότερα σε προηγούμενη άρνηση πρόσβασης στο Σύστημα, στο Δίκτυο Διανομής ή στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά. Με τον ίδιο Κανονισμό καθορίζεται και το περιεχόμενο της άδειας, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, περιγραφή των Απευθείας Γραμμών και τον τρόπο και τις διαδικασίες διαχείρισης και εκμετάλλευσης των Γραμμών, καθώς και της διασφάλισης της πρόσβασης τρίτων, όπου επιτρέπεται. Άρνηση χορήγησης άδειας κυριότητας και διαχείρισης Απευθείας Γραμμών επιτρέπεται, ιδίως για λόγους εκπλήρωσης υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και αιτιολογείται ειδικώς για κάθε περίπτωση. Η χορήγηση άδειας κυριότητας και διαχείρισης Απευθείας Γραμμής δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση να λαμβάνει άλλες άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Όταν η Απευθείας Γραμμή συνδέεται με το Σύστημα ή το Δίκτυο, μπορεί να προβλέπεται ότι η σχετική άδεια διαχείρισης χορηγείται στον Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου.
2.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζεται το τέλος για την έκδοση, τροποποίηση και μεταβίβαση των αδειών παραγωγής και αποφάσεων εξαίρεσης και τα ετήσια τέλη για τη χρήση των αδειών και των εξαιρέσεων αυτών.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζεται το τέλος για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών και τα ετήσια τέλη για τη χρήση των αδειών
Άρθρο 29 "Γενικά τιμολόγια και διατάξεις χρέωσης"
1.  
  Τα τιμολόγια με βάση τα οποία, οι κάτοχοι άδειας εισπράττουν τίμημα ή τέλος ή οποιαδήποτε αντιπαροχή για την παροχή των υπηρεσιών τους, με εξαίρεση τα τιμολόγια προμήθειας σε Επιλέγοντες Πελάτες, δεν ισχύουν εάν δεν εγκριθούν προηγουμένως από τον Υπουργό Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της ΡΑ.Ε.
2.  
  Κατά την έγκριση των τιμολογίων πέραν ενός εύλογου κέρδους, λαμβάνονται υπόψη ιδίως:
 1. Οι δαπάνες για την παραγωγή ή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
 2. Οι δαπάνες για μισθούς, ημερομίσθια και συναφή έξοδα
 3. Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα, φόροι και δασμοί
 4. Η απόσβεση των επενδύσεων
 5. Η απόδοση του επενδεδυμένου κεφαλαίου, λαμβανομένου υπόψη του επιχειρηματικού κινδύνου και του κόστους κεφαλαίου αντίστοιχων δραστηριοτήτων
 6. Οι δαπάνες για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και οι οποίες θα κατανέμονται στο σύνολο της κατανάλωσης συμπεριλαμβανομένων και των αυτοπαραγωγών
 7. Οι δαπάνες για τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν ή εγγυήσεις λειτουργίας που χορηγήθηκαν, πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και οι οποίες θα κατανέμονται στο σύνολο της κατανάλωσης συμπεριλαμβανομένων και των αυτοπαραγωγών
2.  
  Τα τιμολόγια πρόσβασης στο Σύστημα, στο Δίκτυο Διανομής και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, στα οποία περιλαμβάνονται οι χρεώσεις σύνδεσης και χρήσης, καταρτίζονται σύμφωνα με μεθοδολογία η οποία εγκρίνεται από τη Ρ.Α.Ε., μετά από εισήγηση του αρμόδιου Διαχειριστή, όπως προβλέπεται στους αντίστοιχους Κώδικες. Η μεθοδολογία τιμολόγησης καταρτίζεται με τρόπο που επιτρέπει την πραγματοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων στο Σύστημα, στο Δίκτυο Διανομής και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής τροφοδοσία και η βιωσιμότητά τους. Τα τιμολόγια αυτά εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση του αρμόδιου Διαχειριστή και σύμφωνη γνώμη της Ρ.Α.Ε. και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε. οι κάτοχοι άδειας, στα πλαίσια της γενικής υποχρέωσης τους προς παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, μπορεί να υποχρεωθούν να διαφοροποιούν για ομάδες Καταναλωτών τα τιμολόγια τους, με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται:.
 1. η δυνατότητα κάλυψης των συνολικών δαπανών για κάθε κάτοχο άδειας, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 2 ανωτέρω, και.
 2. όσον αφορά τη ΔΕΗ., η μη ύπαρξη επιδοτήσεων μεταξύ Επιλεγόντων και Μη Επιλεγόντων Πελατών.
6.  
  Τα τιμολόγια προμήθειας της ΔΕΗ Α.Ε. για τη μέση και χαμηλή τάση μέχρι την 30.6.2013 εγκρίνονται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε.
Άρθρο 30 "Τήρηση λογαριασμών από κατόχους αδειών"
1.  
  Οι κάτοχοι αδειών, ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς ή τη νομική μορφή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, καταρτίζουν, υποβάλλουν σε έλεγχο και δημοσιεύουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 καθώς και των νόμων 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α΄) και 3301/2004 (ΦΕΚ 263 Α΄). Κάτοχοι αδειών, οι οποίοι δεν υποχρεούνται από τις ισχύουσες διατάξεις να δημοσιεύουν τους ετήσιους λογαριασμούς τους, οφείλουν να τηρούν, στα γραφεία της έδρας τους, αντίγραφα των λογαριασμών στη διάθεση του κοινού.
2.  
  Οι Ολοκληρωμένες Επιχειρήσεις τηρούν χωριστούς λογαριασμούς για καθεμία από τις δραστηριότητες παραγωγής, μεταφοράς, διανομής, προμήθειας σε Επιλέγοντες Πελάτες και προμήθειας σε Μη Επιλέγοντες Πελάτες, όπως ακριβώς θα ήταν υποχρεωμένες να πράξουν αν οι δραστηριότητες αυτές ασκούνταν από διαφορετικές επιχειρήσεις, προκειμένου να αποφεύγονται οι διακρίσεις, οι διασταυρούμενες επιδοτήσεις και οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Στους λογαριασμούς αυτούς πρέπει να αποσαφηνίζονται τα έσοδα που προέρχονται από το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Συστήματος, του Δικτύου Διανομής και των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Οι επιχειρήσεις αυτές τηρούν ενοποιημένους λογαριασμούς για άλλες δραστηριότητες, που δεν εμπίπτουν στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι λογαριασμοί περιλαμβάνουν ισολογισμό και λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, για κάθε χωριστή δραστηριότητα. Η ΔΕΗ Α.Ε. οφείλει να τηρεί χωριστούς λογαριασμούς για τις δραστηριότητες που ασκεί στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α.
3.  
  Οι Ολοκληρωμένες Επιχειρήσεις διευκρινίζουν τους κανόνες κατανομής του ενεργητικού και παθητικού και των δαπανών και εσόδων, τους οποίους εφαρμόζουν για την κατάρτιση των χωριστών λογαριασμών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Η Ρ.Α.Ε. εγκρίνει τις αρχές και τους κανόνες κατανομής, οι οποίοι εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις αυτές, καθώς και την τροποποίησή τους, προκειμένου να διασφαλίζεται η αποφυγή διακρίσεων, διασταυρούμενων επιδοτήσεων ή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού.
4.  
  Οι ελεγκτές των Ολοκληρωμένων Επιχειρήσεων ελέγχουν τους χωριστούς λογαριασμούς που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, όπως θα έπρατταν αν οι εν λόγω δραστηριότητες ασκούνταν από διαφορετικές επιχειρήσεις και υποβάλλουν στην οικεία γενική συνέλευση το πιστοποιητικό του ελέγχου τους. Ο έλεγχος αυτός συνίσταται, ιδίως, στην ορθή εφαρμογή των κανόνων κατανομής για το διαχωρισμό των λογαριασμών και στην τήρηση της υποχρέωσης κατά την παράγραφο 2, προς αποφυγή των διακρίσεων και των διασταυρούμενων επιδοτήσεων, μεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων. Μετά την έγκρισή τους από τη γενική συνέλευση, οι οικονομικές καταστάσεις μαζί με το πιστοποιητικό των ελεγκτών, σχετικά με τους χωριστούς λογαριασμούς, κοινοποιούνται στη Ρ.Α.Ε. Η Ρ.Α.Ε. μπορεί να προβαίνει σε έκτακτους ελέγχους για την τήρηση των υποχρεώσεων που καθορίζονται από το άρθρο αυτό και για το σκοπό αυτόν έχει δικαίωμα πρόσβασης στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας.
5.  
  Οι Ολοκληρωμένες Επιχειρήσεις παραθέτουν, στο προσάρτημα ή στις σημειώσεις των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών τους, τους εγκεκριμένους και ισχύοντες κανόνες κατανομής, τις χωριστές οικονομικές καταστάσεις για κάθε δραστηριότητα, τις σημαντικές πράξεις που έχουν πραγματοποιήσει με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή με επιχειρήσεις, στη μετοχική σύνθεση των οποίων μετέχουν οι ίδιοι μέτοχοι, καθώς και τη σχετική με τους χωριστούς λογαριασμούς έκθεση των ελεγκτών. Αντίγραφο του προσαρτήματος τηρείται στα γραφεία της έδρας της επιχείρησης στη διάθεση του κοινού. Συμπληρωματικά με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, καθώς και τις σχετικές διατάξεις των νόμων 3229/2004 και 3301/2004 που αφορούν τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων, οι ισολογισμοί και τα αποτελέσματα χρήσης, για κάθε χωριστή δραστηριότητα που προβλέπεται από το άρθρο αυτό, δημοσιεύονται με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης.
Άρθρο 30 "Τήρηση λογαριασμών από κατόχους αδειών"
1.  
  Οι κάτοχοι αδειών υποχρεούνται να τηρούν ετήσιους λογαριασμούς. Κάτοχοι αδειών, οι οποίοι δεν υποχρεούνται από τις ισχύουσες διατάξεις να δημοσιεύουν τους ετήσιους λογαριασμούς τους, οφείλουν να τηρούν στα γραφεία της έδρας τους αντίγραφα των λογαριασμών στη διάθεση του κοινού.
2.  
  Οι Ολοκληρωμένες Ηλεκτρικές Επιχειρήσεις τηρούν χωριστούς λογαριασμούς κατά κλάδο παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και, όπου χρειάζεται, σε ενοποιημένη βάση για τους άλλους κλάδους εκτός του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ακριβώς θα έπρατταν εάν οι εν λόγω δραστηριότητες ασκούνταν από διαφορετικές επιχειρήσεις, προκειμένου να αποφεύγονται οι διακρίσεις, οι διασταυρούμενες επιχορηγήσεις και οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Σε παράρτημα των λογαριασμών τους περιλαμβάνουν ισολογισμό και λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως για κάθε δραστηριότητα.
3.  
  Οι επιχειρήσεις διευκρινίζουν, στο παράρτημα της προηγούμενης παραγράφου, τους κανόνες κατανομής του ενεργητικού και παθητικού και των δαπανών και εσόδων, τους οποίους εφαρμόζουν για την κατάρτιση των χωριστών λογαριασμών που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Οι κανόνες αυτοί μπορούν να τροποποιούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις μόνο μετά από έγκριση της Ρ.Α.Ε., επισημαίνονται στο παράρτημα και αιτιολογούνται.
4.  
  Οι σημαντικές πράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή με τις συγγενείς επιχειρήσεις ή με τις επιχειρήσεις που ανήκουν στους ίδιους μετόχους, παρατίθενται στο παράρτημα των ετήσιων λογαριασμών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 31 "Κανόνες ασφαλείας"
1.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Υγείας και Πρόνοιας, θεσπίζονται κανόνες προστασίας της ζωής, της υγείας και της περιουσίας, από κινδύνους που προέρχονται από την παραγωγή, μεταφορά, διανομή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, από τη χρήση της και από την εγκατάσταση, συντήρηση ή χρήση κάθε ηλεκτρικής γραμμής ή εγκατάστασης. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορεί να παρέχεται εξουσιοδότηση στους ανωτέρω Υπουργούς, με απόφαση τους να θεσπίζουν ειδικές προδιαγραφές ή υποχρεώσεις για κατηγορίες ή είδη ηλεκτρικών γραμμών ή εγκαταστάσεων.
Άρθρο 32 "Ποινικές κυρώσεις"
1.  
  Όποιος με οποιονδήποτε τρόπο παράγει, μεταφέρει, διανέμει ή προμηθεύει, ηλεκτρική ενέργεια χωρίς να έχει σχετικό δικαίωμα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή από πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) έως πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) δραχμές.
2.  
  Το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει και τη δήμευση εν όλω ή εν μέρει των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκαν κατά την τέλεση της παράβασης που τιμωρείται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο
Άρθρο 33 "Διοικητικές κυρώσεις"
1.  
  Με απόφαση της Ρ.Α.Ε., η οποία εκδίδεται μετά από ακρόαση των ενδιαφερομένων, επιβάλλονται σε όσους παραβιάζουν τις διατάξεις του νόμου αυτού ή των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του και των αποφάσεων της Ρ.Α.Ε. που εκδίδονται επί καταγγελιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 5 ή τους όρους των αδειών που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, οι ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις.
 1. Πρόστιμο από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, αν δεν υπάρξει συμμόρφωση σε σύσταση ή προειδοποίηση και κλήση προς συμμόρφωση εντός τακτής προθεσμίας, η οποία είναι δυνατόν να δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της Ρ.Α.Ε.
 2. Πρόστιμο από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ έως τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ, σε κάθε άλλη περίπτωση.
 3. Η επιβολή των προστίμων αυτών δεν αποκλείει την επιβολή, για την ίδια παράβαση, άλλων διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις.
 4. Οι αποφάσεις της Ρ.Α.Ε. που εκδίδονται στις ανωτέρω περιπτώσεις δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της και στον τύπο.
 5. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση της Ρ.Α.Ε., μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα κατώτερα και τα ανώτερα όρια των προστίμων που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο.
3.  
  Σε περιπτώσεις συστηματικής και κατ’ επανάληψη παραβίασης του νομοθετικού πλαισίου και των όρων, σύμφωνα με τους οποίους χορηγούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο αυτόν άδειες, ο Υπουργός Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., μπορεί να ανακαλεί τις άδειες αυτές. Η ανάκληση μπορεί να επιβάλλεται παράλληλα με την επιβολή προστίμου.
Άρθρο 33 "Διοικητικές κυρώσεις"
1.  
  Με απόφαση της Ρ.Α.Ε. επιβάλλεται για κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου αυτού ή των κατ’ εξουσιοδότηση του εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων, πρόστιμο από πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) έως πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) δραχμές, ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα της παράβασης. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να αναπροσαρμόζεται το κατώτερο και το ανώτερο όριο του προστίμου.
2.  
  Τα επιβαλλόμενα πρόσημα βεβαιώνονται και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. υπέρ του Δημοσίου. Η επιβολή προστίμων κατά το παρόν άρθρο δεν αποκλείει την επιβολή άλλων κυρώσεων για την ίδια παράβαση που τυχόν προβλέπονται από άλλες διατάξεις.
3.  
  Σε περιπτώσεις συστηματικής και κατ επανάληψη παραβίασης του νομοθετικού πλαισίου και των λοιπών όρων υπό τους οποίους χορηγούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο αυτόν άδειες, ο Υπουργός Ανάπτυξης μετά από γνώμη ή πρόταση της Ρ.Α.Ε. μπορεί να ανακαλεί τις άδειες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Άρθρο 34
1.  
  Από τη λειτουργία του Ασφαλιστικού Φορέα της Δ.Ε.Η. βάσει του ν. 4491/1966 και ειδικότερα του άρθρου 7 παρ. 2 έχει σχηματιστεί περιουσία αυτού του φορέα ενσωματωμένη στην περιουσία της ΔΕΗ., η οποία είχε την πλήρη και αποκλειστική διαχείριση των πόρων του Φορέα στο πλαίσιο της κατά τις ανωτέρω διατάξεις ιδιότητας της ως Ασφαλιστή του προσωπικού της (βλ. και την 98/96 απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Η.). Η εν λόγω περιουσία προσδιορίστηκε ποσοτικά για την 31.12.1992 με την αναλογιστική μελέτη που συντάχθηκε από τις εταιρίες WΥΑΤΤ και ΡRUDΕΝΤΙΑL και κατατέθηκε στο ΥΠ.Ε.Κ.Α. το 1995, η δε ποσοτική της εξέλιξη στο μέλλον θα προσδιορίζεται για τακτές ημερομηνίες, με έναρξη την 31.12.1998, με μελέτες επικαιροποίησής της που θα βασίζονται στις ίδιες αρχές, μεθοδολογία και παραδοχές της ως άνω μελέτης WΥΑΤΤ - ΡRUDΕΝΤΙΑL. Η εποπτεία του Ο.Α.Π.-Δ.Ε.Η. ασκείται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
2.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ρυθμίζονται στο πλαίσιο των επόμενων παραγράφων και της συμφωνίας που περιλαμβάνεται στην παράγραφο 12 του άρθρου αυτού, τα σχετικά με τη σύσταση, την οργάνωση και λειτουργία του Ο.Α.Π.-Δ.Ε.Η., καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Προς τούτο το Κράτος αναλαμβάνει την πλήρη κάλυψη, με τις αναγκαίες καταβολές, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 6, όλων των αναγκών του νέου Ασφαλιστικού Φορέα Προσωπικού Δ.Ε.Η. (Ν.Π.Δ.Λ.), καθώς και των εν γένει υποχρεώσεων του. Ειδικότερα οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει εν προκειμένω το Κράτος αποτελούν αντιπαροχές έναντι της περιουσίας του Ασφαλιστικού Φορέα, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 1, με την οποία περιουσία αυξάνεται η περιουσία της ΔΕΗ. και ουσιαστικά του Κράτους, ως ιδιοκτήτη της επιχείρησης.
3.  
  Εν όψει της υποχρεωτικής απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας σε εφαρμογή της οδηγίας 96/92 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δ.Ε.Η. , θα υπαχθεί στο ν. 2414/1996 και θα μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία με συνέπεια να καθίσταται πλέον αναγκαίος ο διαχωρισμός του σημερινού διφυούς νομικού προσώπου της ΔΕΗ. αφ ενός μεν σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που αναπτύσσει την επιχειρηματική δραστηριότητα στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, αφ ετέρου σε ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που θα εξακολουθεί να λειτουργεί ως ασφαλιστικός φορέας του προσωπικού της Δ.Ε.Η. Είναι άλλωστε γνωστό ότι κατά το Σύνταγμα και τη σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν είναι θεμιτό να εκτελείται έργο υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης από ανώνυμη εταιρεία η άλλο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.
4.  
  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 1 της συμφωνίας που κυρώνεται με την παράγραφο 12 του παρόντος ποσοτική εξέλιξη της αναφερόμενης στο παραπάνω άρθρο περιουσίας θα προσδιορίζεται, από 1.1.1993 και εφεξής, στο πλαίσιο της εν λόγω συμφωνίας, βάσει των ισχυόντων εκάστοτε πινάκων θνησιμότητας, τηρουμένων των αρχών, της μεθοδολογίας και των παραδοχών της μελέτης που μνημονεύεται στην παραπάνω συμφωνία. Ο εν λόγω προσδιορισμός θα γίνεται και κατά τη διαφορά των παροχών (κύριας και επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ βοηθημάτων κλπ.) μείον τις αντίστοιχες εισφορές εργαζομένων, εργοδότη και Κράτους. Η ετήσια απόδοση θα υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω μελέτη.
5.  
  Έτσι για τους παραπάνω λόγους το Ν.Π.Δ.Δ. -Ασφαλιστής Δ.Ε.Η., διαχωρίζεται από τη Δ.Ε.Η. Επιχείρηση Α.Ε. και δημιουργείται ένα Ν.Π.Δ.Δ. (Δ.Ε.Η. -Ασφαλιστής). Ο νέος ασφαλιστικός φορέας θα καλύψει, θα εξασφαλίσει και θα προστατεύσει, εις το ακέραιο, όλες τις κάθε είδους ασφαλιστικές παροχές και υποχρεώσεις του ασφαλιστικού φορέα της Δ.Ε.Η., σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος, καθώς και με το άρθρο 35 του ν. 4491/1966 κατ ελάχιστο στο επίπεδο και την έκταση που προβλέπεται σήμερα. Επίσης θα προβλεφθεί η κάλυψη για την αντιμετώπιση εκτάκτων γεγονότων που θα δημιουργούν έκτακτες ασφαλιστικές υποχρεώσεις (π.χ. εθελουσία έξοδος προσωπικού κ.λπ).
6.  
  Οι καταβολές του Κράτους (παρ. 2) συνιστούν πάγιο πόρο του Νέου Ασφαλιστικού Φορέα Προσωπικού ΔΕΗ. (Ν.Π.Δ.Δ.), ο οποίος θα αναφέρεται ιδιαίτερα στο οικείο άρθρο του καταστατικού του (Πόροι Φορέα). Οι καταβολές αυτές θα εγγράφονται στον εκάστοτε Κρατικό Προϋπολογισμό, στην εισηγητική έκθεση του οποίου θα γίνεται σημείωση ότι η εγγραφή αυτή γίνεται έναντι της κατά τα ανωτέρω περιουσίας (αντιπαροχή) του Φορέα. Πιο συγκεκριμένα: Στον εκάστοτε Κρατικό Προϋπολογισμό θα αναγράφεται το προϋπολογιζόμενο ποσό της διαφοράς εσόδων μείον παροχές, το οποίο θα χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση του φορέα. Για το ανωτέρω ποσό θα γίνεται στην εισηγητική έκθεση σημείωση, ότι γράφεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό, έναντι της περιουσίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος σε συνάρτηση με τις Κεφαλαιακές και άλλες ενισχύσεις του Ν.Π.Δ.Δ. - ασφαλιστικού φορέα του προσωπικού της Δ.Ε.Η.
7.  
  Το προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη λειτουργίας του ΟΑΠ-δ.ε.η. στη Διεύθυνση Ασφάλισης Προσωπικού της Δ.Ε.Η. αποσπάται αυτοδίκαια στον ΟΑΠ-Δ.Ε.Η., χωρίς χρονικό περιορισμό. Η υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση των υπαλλήλων αυτών διέπεται από τον ισχύοντα εκάστοτε Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού Δ.Ε.Η. (Κ.Κ.Π.-Δ.Ε.Η.) και το ισχύον εκάστοτε μισθολόγιο. Η δαπάνη της εν γένει μισθοδοσίας καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη βαρύνουν τον Οργανισμό, για όσο χρόνο οι ανωτέρω παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αυτόν. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από γνώμη των Δ.Σ. του ΟΑΠ-Δ.Ε.Η. και της Δ.Ε.Η., ρυθμίζεται κάθε αναγκαία διαδικαστική λεπτομέρεια. Για όσο χρόνο υπηρετούν στον ΟΑΠ-Δ.Ε.Η. οι κατά τα ανωτέρω αποσπασμένοι υπάλληλοι, δεν πληρούνται ισάριθμες και αντίστοιχες οργανικές θέσεις του ΟΑΠ-Δ.Ε.Η. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της Δ.Ε.Η., σε περίπτωση αποχώρησης υπαλλήλων του πρώτου εδαφίου από τον ΟΑΠ-Δ.Ε.Η., μπορεί να αποσπώνται στον Οργανισμό υπάλληλοι της Δ.Ε.Η. της ίδιας κατηγορίας ή ειδικότητας, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 58 του ν. 1943/ 1991. Έως ότου οργανωθούν και στελεχωθούν οι υπηρεσίες του ΟΑΠ-Δ.Ε.Η., η διεκπεραίωση των εργασιών του γίνεται από τη Διεύθυνση Ασφάλισης Προσωπικού Δ.Ε.Η. Οι απασχολούμενοι κατά την έναρξη λειτουργίας του ΟΑΠ-Δ.Ε.Η. στη Διεύθυνση Ασφάλισης Προσωπικού Δ.Ε.Η. (Δ.Α.Π.-Δ.Ε.Η.) με ελεύθερη επαγγελματική σχέση (σύμβαση παροχής ιατρικών φροντίδων) ιατροί, εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και στον ΟΑΠ-Δ.Ε.Η., κατά την κρίση του Δ.Σ. του Οργανισμού, με συνεκτίμηση των εκάστοτε υφιστάμενων αναγκών και της τήρησης των συμβατικών τους υποχρεώσεων. Ο ΟΑΠ-Δ.Ε.Η. μπορεί να συμβάλλεται με σύμβαση μίσθωσης έργου με ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων. Η πρόταση για έγκριση απασχόλησης, η κατανομή κατά τόπο και ειδικότητα, ο χρόνος απασχόλησης καθώς και η αποζημίωση των ιατρών αυτών ορίζονται κατά περίπτωση με βάση τις εκάστοτε ανάγκες, με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΠ-Δ.Ε.Η. και σύμφωνα με τις ισχύουσες για τις συμβάσεις αυτές, γενικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Ο αριθμός των ιατρών των τριών προηγούμενων εδαφίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εκατόν εξήντα (160).
Η διαχείριση αυτού του ασφαλιστικού φορέα, η καταβολή των ασφαλιστικών παροχών, η κάλυψη της υγειονομικής περίθαλψης και των συμφωνημένων με Ε.Σ.Σ.Ε. κοινωνικών παροχών, θα διενεργείται λόγω εμπειρίας κατά προτεραιότητα από προσωπικό που οήμερα υπηρετεί στη Δ.Α.Π., που θα διέπεται από ταυτόσημο μισθολόγιο και ΚΚΠ με αυτό του προσωπικού της Δ.Ε.Η. Η υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση των υπαλλήλων αυτών, διέπεται από τον ισχύοντα εκάστοτε κανονισμό κατάστασης προσωπικού ΔΕΗ. και το ισχύον εκάστοτε μισθολόγιο. Έως ότου οργανωθούν και στελεχωθούν οι υπηρεσίες του Ο.Α.Π.-Δ.Ε.Η., η διεκπεραίωση των εργασιών γίνεται από τη Διεύθυνση Ασφάλισης Προσωπικού Δ.Ε.Η.
8.  
  Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπηρεσιών του Ο.Α.Π.-Δ.Ε.Η. Υπογραμμίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν θα αυξηθούν οι σήμερα καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων και συνταξιούχων.
9.  
  Όλα τα παραπάνω σημεία θα αποτυπωθούν, σε συνεννόηση με τη ΓΕΝ.Ο.Π. - Δ.Ε.Η. και ΠΟΣ - Δ.Ε.Η., σε νομοθετική ρύθμιση - πλαίσιο που θα εισαχθεί για ψήφιση ταυτόχρονα με το νόμο για την απελευθέρωση της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας, στην εισηγητική έκθεση της οποίας θα περιληφθεί αυτούσια και η παρούσα συμφωνία. Με ίδιες αποφάσεις εκδίδεται ο Κανονισμός Ασφάλισης, σύμφωνα με τον ισχύοντα κατά την έκδοση του παρόντος Κανονισμό (ΦΕΚ 118 Β/18 θ. 1966) ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
10.  
  Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 μπορεί να παρέχεται υπεξουσιοδότηση για τη ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων που έχουν τεχνικό και λεπτομερειακό χαρακτήρα στους αρμόδιους κατά περίπτωση Υπουργούς ή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο Α.Π.-Δ.Ε.Η.
11.  
  Η Δ.Ε.Η με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου παραχωρεί στον Ο.Α.Π-Δ Ε Η. ατελώς και χωρίς αντάλλαγμα την κυριότητα των κτιρίων, των οχημάτων, των επίπλων και εξοπλισμών των παιδικών σταθμών, των πολυιατρείων, των κατασκηνώσεων και των λοιπών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου η Διεύθυνση Ασφάλισης Προσωπικού της Δ.Ε.Η. Οι δαπάνες συντήρησης και ανανέωσης βαρύνουν τον Ο.Α.Π.-Δ.Ε.Η.
12.  
  Κυρώνεται η συμφωνία που υπεγράφη στις 30 Ιουλίου 1999 μεταξύ του Υπουργού Ανάπτυξης και της ΓΕΝ.Ο.Π.-Δ.Ε.Η., που προσυπέγραψε και απεδέχθη η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΔΕΗ και η οποία έχει ως εξής: Σήμερα, 30 Ιουλίου 1999, στην Αθήνα, μεταξύ του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Ευάγγελου Βενιζέλου που ενεργεί εν προκειμένω και εκ μέρους των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της ΓΕΝ.Ο.Π. - Δ.Ε.Η. που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Ν. Έξαρχο, τον Γενικό Γραμματέα Α. Ματσαρίδη και τον Οργανωτικό Γραμματέα Ρ. Ρίζο, για την οριστική επίλυση του ασφαλιστικού ζητήματος της Δ.Ε.Η. και στη συνέχεια των όσων αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση του ν. 2593/1998, συμφωνούνται τα εξής:.
13.  
  Η θητεία των μελών του Συμβουλίου Ασφάλισης Προσωπικού της Δ.Ε.Η. που λειτουργεί σήμερα στη Διεύθυνση Ασφάλισης Προσωπικού Δ.Ε.Η., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4491/1966, όπως αυτές ισχύουν, παρατείνεται μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Π.-Δ.Ε.Η. Στην περίπτωση που οι εκλογές, που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις για την ανάδειξη εκπροσώπων ασφαλισμένων και συνταξιούχων στο Συμβούλιο Ασφάλισης Προσωπικού, πραγματοποιηθούν πριν από τη συγκρότηση και έναρξη λειτουργίας του Δ.Σ. του Ο.Α.Π.-Δ.Ε.Η., όσοι εκλεγούν ως μέλη του Συμβουλίου Ασφάλισης Προσωπικού θα είναι μέλη του νέου Δ. Σ. του Ο.Α.Π.-Δ.Ε.Η., σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, ως εκπρόσωποι των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων κατά την πρώτη θητεία του Δ.Σ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε.)
Άρθρο 35
1.  
  Ο Διαχειριστής του Συστήματος υποχρεούται να δίνει προτεραιότητα κατά την κατανομή του φορτίου:
 1. Σε διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής στις οποίες η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από Α.Π.Ε., εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος μέχρι 50 ΜWe και στην περίπτωση υδροηλεκτρικών μονάδων μέχρι 10 ΜWe.
 2. Σε διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής στις οποίες η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται μέσω συμπαραγωγής.
 3. Το δικαίωμα προτεραιότητας ισχύει για εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος μέχρι 35 ΜWe.
2.  
  Το δικαίωμα προτεραιότητας ισχύει και για το πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας αυτοπαραγωγών, εφόσον η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από ΑΠΕ. κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (α) της προηγούμενης παραγράφου, ή μέσω συμπαραγωγής. Στην περίπτωση που ο αυτοπαραγωγός παράγει ηλεκτρική ενέργεια μέσω συμπαραγωγής, το δικαίωμα προτεραιότητας ισχύει για εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος μέχρι 50 ΜWe.
3.  
  Ο τρόπος, η έκταση, οι όροι και οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τους οποίους ο Διαχειριστής του Συστήματος δίνει προτεραιότητα στις εγκαταστάσεις παραγωγής των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 ορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος
Άρθρο 36
1.  
  Στα μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, η Δ.Ε.Η., ως Διαχειριστής του Δικτύου και αποκλειστικός προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας, υποχρεούται να απορροφά την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από Α.Π.Ε., καθώς και το πλεόνασμα της ηλεκτρικής ενέργειας αυτοπαραγωγού, εφόσον αυτό παράγεται από Α.Π.Ε. ή μέσω συμπαραγωγής.
2.  
  Η Δ.Ε.Η. δεν έχει την παραπάνω υποχρέωση αν υπάρχει πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας από αυτοπαραγωγό και με αιτιολογημένη απόφαση της Δ.Ε.Η., η οποία τελεί υπό την έγκριση της Ρ.Α.Ε., διαπιστώνεται ότι οι τοπικές συνθήκες δεν επιτρέπουν τη διάθεση της στην κατανάλωση.
3.  
  Ο τρόπος, η έκταση, οι όροι και οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τους οποίους ο Διαχειριστής του Δικτύου απορροφά την ενέργεια των εγκαταστάσεων παραγωγής της προηγούμενης παραγράφου 1 ορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου
Άρθρο 37
1.  
  Για το σκοπό των προηγούμενων άρθρων 35 και 36, ο Διαχειριστής του Συστήματος, εφόσον οι εγκαταστάσεις παραγωγής συνδέονται στο Σύστημα, απευθείας ή μέσω του Δικτύου, ή ο Διαχειριστής του Δικτύου, εφόσον οι εγκαταστάσεις παραγωγής συνδέονται στο Δίκτυο, συνάπτουν, κατά τα οριζόμενα στους Κώδικες Διαχείρισης του Συστήματος και του Δικτύου, σύμβαση με τον κάτοχο της αντίστοιχης άδειας παραγωγής
2.  
  Η σύμβαση με παραγωγούς που δεν είναι και αυτοπαραγωγοί θα έχει δεκαετή διάρκεια με δυνατότητα ανανέωσης με νέα σύμβαση
Άρθρο 38
1.  
  Η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται στο Σύστημα σύμφωνα με τα προηγούμενα άρθρα 35 και 37 θα γίνεται με βάση τα ακόλουθα:
 1. Για την παραγωγή ή συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ., οι ακόλουθοι όροι έχουν την κάτωθι έννοια:
 2. Χρέωση Ενέργειας είναι το ποσοστό 90% του σκέλους ενέργειας του εκάστοτε ισχύοντος τιμολογίου μέσης τάσης, γενικής χρήσης και, Χρέωση ισχύος είναι το ποσοστό 50% του σκέλους ισχύος του ίδιου τιμολογίου.
 3. Για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω συμπαραγωγής, εξαιρουμένης της συμπαραγωγής από ΑΠΕ., οι ακόλουθοι όροι έχουν την κάτωθι έννοια:
 4. Χρέωση ενέργειας είναι το ποσοστό 70% του σκέλους ενέργειας του εκάστοτε ισχύοντος τιμολογίου μέσης τάσης γενικής χρήσης ή υψηλής τάσης.
 5. Χρέωση ισχύος είναι το ποσοστό 50% του σκέλους ισχύος του εκάστοτε ισχύοντος τιμολογίου μέσης τάσης γενικής χρήσης ή υψηλής τάσης.
2.  
  Τα επίπεδα της χρεωστέας ισχύος των παραγωγών προς τον Διαχειριστή του Συστήματος ή τον Διαχειριστή του Δικτύου ορίζονται για κάθε περίπτωση στην απόφάση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Αριθ. Δ6/Φ1/ΟΙΚ.8295/19-4/1995 (ΦΕΚ 385 Β710.5.1995).
3.  
  Για το πλεόνασμα της ηλεκτρικής ενέργειας αυτοπαραγωγών προβλέπεται μόνο χρέωση ενέργειας υπολογιζόμενη ως ποσοστό του σκέλους ενέργειας του εκάστοτε ισχύοντος τιμολογίου γενικής χρήσης και μηνιαίας χρέωσης στη χαμηλή τάση ή γενικής χρήσης στη μέση τάση ή υψηλής τάσης, ανάλογα με το επίπεδο τάσης στο οποίο συνδέεται ο αυτό παραγωγός στο Σύστημα ή στο Δίκτυο
4.  
  Το ύψος του ποσοστού της προηγούμενης παραγράφου 3 ορίζεται σε 70% για παραγωγή ή συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και σε 60% για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από απόβλητα ή μέσω συμπαραγωγής με συμβατικά καύσιμα.
5.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., μπορεί να μεταβάλλονται τα ποσοστά των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού λόγω μεταβολής των στοιχείων του κόστους παραγωγής και διαχείρισης.
6.  
  Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ΑΠΕ. οι τιμές που καθορίζονται στο άρθρο αυτό καθώς και στο επόμενο θεωρούνται ως μέγιστες. Κατά τη διαδικασία αδεισδότησης νέων εγκαταστάσεων παραγωγής με χρήση ΑΠΕ. ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί μετά από γνώμη της ΡΑ.Ε. να καλεί τους ενδιαφερόμενους να παρέχουν εκπτώσεις επί των μέγιστων τιμών.
7.  
  Κάθε παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Α.Π.Ε. επιβαρύνεται με ειδικό ανταποδοτικό τέλος που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και αντιστοιχεί σε ποσοστό επί των πωλήσεων της ενέργειας στη ΔΕΗ. Το τέλος αυτό παρακρατείται από τη Δ.Ε.Η. και αποδίδεται στον Ο.Τ.Α. στα όρια του οποίου λειτουργούν οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής για πραγματοποίηση τοπικών έργων ανάπτυξης.
8.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και για τις περιπτώσεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 35.
Άρθρο 39
1.  
  Για την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά σύμφωνα με τα προηγούμενα άρθρα 36 και 37, προβλέπεται για όλες τις περιπτώσεις μόνο χρέωση ενέργειας υπολογιζόμενη ως ποσοστό του εκάστοτε ισχύοντος τιμολογίου γενικής χρήσης και μηνιαίας χρέωσης στη χαμηλή τάση
2.  
  Το ύψος του ποσοστού της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται σε:
 1. 90% για παραγωγή ή συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.,.
 2. 70% για το πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας αυτοπαραγωγών για παραγωγή από Α.Π.Ε.
 3. σε 60% για το πλεόνασμα της ηλεκτρικής ενέργειας αυτοπαραγωγών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω συμπαραγωγής
3.  
  Σε περίπτωση σύνδεσης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών με το Σύστημα ή το Δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας και οι λοιποί τεχνικοί και οικονομικοί όροι των συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες θα έχουν ήδη συναφθεί με παραγωγούς ή αυτοπαραγωγούς εγκατεστημένους στα νησιά αυτά, προσαρμόζονται στο καθεστώς που ισχύει για το Σύστημα. Η εφαρμογή των νέων αυτών όρων αρχίζει το αργότερο έξι μήνες από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της παραπάνω σύνδεσης.
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., μπορεί να μεταβάλλονται τα ποσοστά των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού λόγω μεταβολής των στοιχείων του κόστους παραγωγής και διαχείρισης.
Άρθρο 40
1.  
  Ο Διαχειριστής του Συστήματος και ο Διαχειριστής του Δικτύου ανακτούν πλήρως τα ποσά που καταβάλ-λουν στους αντισυμβαλλόμενους σύμφωνα με τα άρθρα 35, 36, 37, 38 και 39 μέσω ειδικού Λογαριασμού τον οποίο διαχειρίζεται ο Διαχειριστής του Συστήματος
2.  
  Ο Διαχειριστής του Συστήματος υποχρεούται να συστήσει το αργότερο μέχρι την 30ή Απριλίου 2001 τον ειδικό Λογαριασμό της προηγούμενης παραγράφου
3.  
  Έσοδα του ειδικού Λογαριασμού είναι:
 1. Τα ποσά που καταβάλλουν οι κάτοχοι άδειας παραγωγής και προμήθειας του Συστήματος μέσω της διαδικασίας διευθέτησης των Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης του άρθρου 20, τα οποία αναλογούν στην ισχύ που εντάσσεται κατά προτεραιότητα στο Σύστημα από το Διαχειριστή του Συστήματος κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 35, 37 και 38
 2. Τα ποσά που καταβάλλει η Δ.Ε.Η. ως αποκλειστικός Προμηθευτής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, για την ηλεκτρική ενέργεια που απορροφάται στα συστήματα των νησιών αυτών κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 36, 37 και 38.
 3. Για τον υπολογισμό του ποσού αυτού ως τιμή Κwh λαμβάνεται το μέσο μεταβλητό κόστος της παραγωγής της Δ.Ε.Η. στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για κάθε μήνα, το οποίο τελεί υπό την έγκριση της Ρ.Α.Ε.
 4. Το ειδικό τέλος που καταβάλλεται από κάθε Πελάτη περιλαμβανομένων και των αυτοπαραγωγών. κατ αναλογία της ηλεκτρικής ενέργειας που αυτός καταναλώνει.
 5. Το ανά Κwh ύψος του ειδικού τέλους είναι ενιαίο για όλη την ελληνική επικράτεια και προσδιορίζεται κάθε έτος με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από πρόταση της Ρ.Α.Ε.
Άρθρο 41
1.  
  Από τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού καταργούνται το άρθρο 1 παρ.1 εδάφια α και ε, παρ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11, το άρθρο 2 παρ.1, 2, 3 του ν. 2244/ 1994 (ΦΕΚ 168 Α77.10.1994), όπως ισχύει.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Α ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Η. ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Άρθρο 42 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Η Δ.Ε.Η. εξακολουθεί να λειτουργεί τις εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των οποίων είναι κυρία και οι οποίες κατά τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού βρίσκονται σε λειτουργία ή κατασκευάζονται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πενταετή ή δεκαετή αναπτυξιακά προγράμματα της, καθώς και να προμηθεύει τους Πελάτες της και πριν να λάβει την άδεια Προμήθειας που προβλέπεται στο άρθρο 24. Μέχρι τη λειτουργία της Ρ.Α.Ε., η Δ.Ε,.Η. κατασκευάζει τις εγκαταστάσεις παραγωγής που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά χωρίς τη διαδικασία διαγωνισμού που προβλέπεται στο άρθρο 11 του νόμου αυτού. Ειδικά για τις μονάδες του προηγούμενου εδαφίου χορηγείται στη Δ.Ε.Η. εκ του νομού αυτού ενιαία άδεια Παραγωγής. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται τα δικαιώματα και οι περιορισμοί που παρέχονται με αυτή την ενιαία Άδεια Παραγωγής, καθώς και οι λοιποί όροι που απαιτούνται σύμφωνα με το νόμο αυτόν και τον Κανονισμό Αδειών. Η απόφαση αυτή εκδίδεται μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του Κανονισμού Αδειών.
2.  
  Η Δ.Ε.Η. έχει το δικαίωμα λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Συστήματος, μέχρι την ημερομηνία που θα ορίζεται στη σχετική Άδεια του Διαχειριστή του Συστήματος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 παρ. 3 του νόμου αυτού.
3.  
  Η Δ.Ε.Η. έχει τη διαχείριση και εκμετάλλευση του Δικτύου και πριν την ημερομηνία που θα ορίζεται στη σχετική Άδεια του Διαχειριστή του Δικτύου, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 21 παρ. 2.
4.  
  Η εξέλιξη της αδειοδοτικής διαδικασίας κατά το ν. 2244/1994 δεν κωλύεται από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, προκειμένου για εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή μέσω συμπαραγωγής για τις οποίες οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τη δημοσίευση του Κανονισμού Αδειών. Μετά τη δημοσίευση του Κανονισμού Αδειών η συνέχιση της διαδικασίας γίνεται κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό αυτόν. Άδειες λειτουργίας που εκδίδονται μέχρι τη δημοσίευση του Κανονισμού Αδειών εξακολουθούν να ισχύουν προσωρινά, αλλά οι κάτοχοί τους υποχρεούνται να υποβάλουν εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του Κανονισμού αίτηση για Άδεια Παραγωγής.
5.  
  Η παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2244/1994 παραμένει σε ισχύ μέχρι να τεθούν σε ισχύ ο Κώδικας Διαχείρισης του Συστήματος και ο Κώδικας Διαχείρισης του Δικτύου.
6.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 40 καλύπτει και τις συμβάσεις που έχει συνάψει η ΔΕΗ. μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού ή συνάπτει στο πλαίσιο εφαρμογής των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, με παραγωγούς που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια με χρήση Α.Π.Ε. ή μέσω συμπαραγωγής.
Άρθρο 43 "Μετατροπή της Δ.Ε.Η. σε ανώνυμη εταιρεία"
1.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, η Δ.Ε.Η. μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρεία που διέπεται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.
2.  
  Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα καταρτίζεται συγχρόνως και το Καταστατικό της Δ.Ε.Η. Α.Ε., με το οποίο ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν το μετοχικό κεφάλαιο, την αύξηση και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση των μετοχών και των προσωρινών τίτλων, τα δικαιώματα των μετόχων, τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, τους ελεγκτές, την εταιρική χρήση, τη διανομή των κερδών, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τη λύση και την εκκαθάριση της, την πρώτη εταιρική χρήση, το πρώτο διοικητικό συμβούλιο, τους, τακτικό και αναπληρωματικό, ελεγκτές, όπως και κάθε άλλο σχετικό θέμα που προβλέπεται από την κείμενη για τις ανώνυμες εταιρίες νομοθεσία.
3.  
  Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στο εκάστοτε μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δεν μπορεί να είναι κατώτερη του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) των μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας μετά την κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
4.  
  Οι αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων της Δ.Ε.Η. στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης μπορούν να πραγματοποιούν μία μόνο θητεία. Ως τέτοια θεωρείται και αυτή που διανύθηκε ή άρχισε πριν τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.
Άρθρο 44 "Λοιπές διατάξεις"
1.  
 1. Η πρώτη πρόταση του εδαφίου β της παραγράφου 5 του όρθρου 11 του Καταστατικού της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου Α.Ε., που έχει ιδρυθεί με την από 25.11.1998 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1215 Β/ 27.11.1998), τροποποιείται ως εξής:
 2. β. Σε περίπτωση που εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο ο Διευθύνων Σύμβουλος, χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου εκτελεί προσωρινά ο Πρόεδρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση του μέχρι την επιλογή νέου Διευθύνοντος Συμβούλου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού..
 3. Η παρ. 9 του άρθρου 13 του παραπάνω καταστατικού της Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
 4. 9.
 5. Τον πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και αυτόν ο διευθύνων σύμβουλος ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.
2.  
  Οι εισφορές σε είδος των εταιρειών διανομής αερίου ως ιδρυτικών μετόχων των εταιρειών παροχής αερίου εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
Άρθρο 45 "Χρήση φυσικού αερίου για την κίνηση οχημάτων α) Το άρθρο 6 του ν. 1108/1980 (ΦΕΚ 304 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 1. Επιτρέπεται, υπό τις προϋποθέσεις της επόμενης παραγράφου, η χρησιμοποίηση υγραερίου (LΡG) ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CΝG) ή άλλου ε [...]"
2.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ρυθμίζονται: α οι τεχνικές προδιαγραφές του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου (LΡG) ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CΝQ) ή άλλου εναλλακτικού καυσίμου για την κίνηση αυτοκινήτων οχημάτων και οι όροι και προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών και
 1. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται τα αρμόδια όργανα οι όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CΝG) για πιλοτικές εφαρμογές
 2. Καταργείται η διάταξη του άρθρου 7 του ν. 1108/ 1980.
3.  
  Μέχρι την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων, εξακολουθούν να ισχύουν:
 1. Το π.δ. 219/1981 (ΦΕΚ 64 Α) Περί καθορισμού τεχνικών όρων και προϋποθέσεων υγραεριοκίνησης των αυτοκινήτων οχημάτων εν γένει ως και περί των όρων και προϋποθέσεων ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών*.
 2. Όπου στο ανωτέρω προεδρικό διάταγμα αναφέρεται το ν.δ. 3100/1954 (ΦΕΚ 254 Α) εννοείται ο ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207 Α).
 3. Ο τίτλος και ρ» παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 1 του ν.δ. 511/1970 (ΦΕΚ 91 Α) αντικαθίστανται ως εξής:
 4. Περί ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων καυσίμων. σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων και λιπαντήρων αυτοκινήτων και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών. 1.
 5. Επιτρέπεται η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων καυσίμων, πάσης φύσεως σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων και λιπαντήρων αυτοκινήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 46 "Μείωση του Ε.Φ.Κ. στο πετρέλαιο για ηλεκτροπαραγωγή"
1.  
 1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 2127/1993 (ΦΕΚ 48 Α) προστίθεται περίπτωση ε ως εξής:
 2. ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ _______________Σ.Ο. ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ ΕΠΙΒΟΛΗ! c) πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL) κίνησης που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος ΕΧ 27.10.00.69 41.000______χιλιολιτρον.
 3. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από της Δεκεμβρίου 1999
Άρθρο 47 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του. Η ισχύς του νόμου αυτού άρχεται από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως Νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1999-12-22 Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας -Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1999/286
2001-06-25 Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Το προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη λειτουργίας του ΟΑΠ-δ.ε.η. στη Διεύθυνση Ασφάλισης Προσωπικού της Δ.Ε.Η. αποσπάται αυτοδίκαια στον ΟΑΠ-Δ.Ε.Η., χωρίς χρονικό περιορισμό.
Η υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση των υπαλλήλων αυτών διέπεται από τον ισχύοντα εκάστοτε Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού Δ.Ε.Η. (Κ.Κ.Π.-Δ.Ε.Η.) και το ισχύον εκάστοτε μισθολόγιο.
Η δαπάνη της εν γένει μισθοδοσίας καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη βαρύνουν τον Οργανισμό, για όσο χρόνο οι ανωτέρω παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αυτόν.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από γνώμη των Δ.Σ. του ΟΑΠ-Δ.Ε.Η. και της Δ.Ε.Η., ρυθμίζεται κάθε αναγκαία διαδικαστική λεπτομέρεια.
Για όσο χρόνο υπηρετούν στον ΟΑΠ-Δ.Ε.Η. οι κατά τα ανωτέρω αποσπασμένοι υπάλληλοι, δεν πληρούνται ισάριθμες και αντίστοιχες οργανικές θέσεις του ΟΑΠ-Δ.Ε.Η.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της Δ.Ε.Η., σε περίπτωση αποχώρησης υπαλλήλων του πρώτου εδαφίου από τον ΟΑΠ-Δ.Ε.Η., μπορεί να αποσπώνται στον Οργανισμό υπάλληλοι της Δ.Ε.Η. της ίδιας κατηγορίας ή ειδικότητας, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 58 του ν. 1943/ 1991.
Έως ότου οργανωθούν και στελεχωθούν οι υπηρεσίες του ΟΑΠ-Δ.Ε.Η., η διεκπεραίωση των εργασιών του γίνεται από τη Διεύθυνση Ασφάλισης Προσωπικού Δ.Ε.Η.
Οι απασχολούμενοι κατά την έναρξη λειτουργίας του ΟΑΠ-Δ.Ε.Η. στη Διεύθυνση Ασφάλισης Προσωπικού Δ.Ε.Η. (Δ.Α.Π.-Δ.Ε.Η.) με ελεύθερη επαγγελματική σχέση (σύμβαση παροχής ιατρικών φροντίδων) ιατροί, εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και στον ΟΑΠ-Δ.Ε.Η., κατά την κρίση του Δ.Σ. του Οργανισμού, με συνεκτίμηση των εκάστοτε υφιστάμενων αναγκών και της τήρησης των συμβατικών τους υποχρεώσεων.
Ο ΟΑΠ-Δ.Ε.Η. μπορεί να συμβάλλεται με σύμβαση μίσθωσης έργου με ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων.
Η πρόταση για έγκριση απασχόλησης, η κατανομή κατά τόπο και ειδικότητα, ο χρόνος απασχόλησης καθώς και η αποζημίωση των ιατρών αυτών ορίζονται κατά περίπτωση με βάση τις εκάστοτε ανάγκες, με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΠ-Δ.Ε.Η. και σύμφωνα με τις ισχύουσες για τις συμβάσεις αυτές, γενικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Ο αριθμός των ιατρών των τριών προηγούμενων εδαφίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εκατόν εξήντα (160).
Αντικατάσταση
A/2001/128
2005-12-22 Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωσητης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Τροποποίηση Τύπος
Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και για τις περιπτώσεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 35.
Προσθήκη
Άδεια παραγωγής για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά χορηγείται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., σύμφωνα με τους όρους και τις ειδικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο νόμο αυτόν και στον Κανονισμό Αδειών και αφορούν ιδίως την αποτελεσματική και οικονομική λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος και την πληρέστερη προστασία του περιβάλλοντος.
Εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης άδειας χορηγείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 και τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Αδειών.
Με τους όρους της άδειας ή της εξαίρεσης, κατά την παράγραφο αυτή, καθορίζονται οι ειδικές υποχρεώσεις του κατόχου της άδειας σχετικά με την καλή και εμπρόθεσμη κατασκευή και λειτουργία της μονάδας και οι εγγυήσεις για τη διασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυτών.
Όταν προκύπτουν έκτακτες ανάγκες για τον απρόσκοπτο ενεργειακό εφοδιασμό Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού, άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χορηγείται στη ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Αδειών, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε.
Η άδεια που χορηγείται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο ισχύει για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες ανάγκες.
Για τα Απομονωμένα Μικροδίκτυα, εφόσον έχει χορηγηθεί παρέκκλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 176), πλην των περιπτώσεων της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από υβριδικούς σταθμούς και της περίπτωσης των αυτοπαραγωγών, άδεια παραγωγής χορηγείται μόνο στη ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Αδειών.
Η ΔΕΗ Α.Ε. ευθύνεται για τον απρόσκοπτο εφοδιασμό των Απομονωμένων Μικροδικτύων για τα οποία της χορηγείται σχετική άδεια, καθώς και για τη διασφάλιση της μακροχρόνιας οικονομικής λειτουργίας των ηλεκτρικών συστημάτων των νησιών αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 23α του νόμου αυτού.
Για τη διασφάλιση του απρόσκοπτου ενεργειακού εφοδιασμού των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, που δεν αποτελούν Απομονωμένα Μικροδίκτυα κατά την παράγραφο 3, όταν διαπιστώνεται πρόβλημα επάρκειας ισχύος με βάση τη διαδικασία χορήγησης αδειών κατόπιν αίτησης και έπειτα από την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας ή διαχείρισης της ζήτησης, όπως προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, προκηρύσσεται δημόσιος διαγωνισμός με την ακόλουθη διαδικασία
 • Η Ρ.Α.Ε., κάθε δύο (2) έτη, καταρτίζει για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά που δεν αποτελούν Απομονωμένα Μικροδίκτυα, κατάλογο στον οποίο καταγράφονται οι ανάγκες εγκατάστασης νέων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που εκτιμάται ότι θα προκύψουν κατά την επόμενη πενταετία.
 • Στις ανάγκες αυτές συνυπολογίζονται και οι ανάγκες αντικατάστασης του υπάρχοντος παραγωγικού δυναμικού και λαμβάνονται υπόψη οι άδειες οι οποίες έχουν χορηγηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Αδειών.
 • Ο ανωτέρω κατάλογος καταρτίζεται με βάση τις τακτικές προβλέψεις του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και εκτίμηση των δυνατοτήτων και της σκοπιμότητας διασύνδεσης του Δικτύου Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
 • Η Ρ.Α.Ε. δημοσιεύει πρόσκληση στην οποία περιγράφονται η διαδικασία του διαγωνισμού, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων και το τυχόν αντάλλαγμα για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που παρέχεται σε εκείνον, ο οποίος λαμβάνει την άδεια.
 • Έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, η πρόσκληση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε μια ημερήσια εφημερίδα της Πρωτεύουσας, με πανελλήνια κυκλοφορία, σε δύο ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες του νησιού, όπου πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση, εφόσον εκδίδονται και στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
 • Η συγγραφή υποχρεώσεων και κάθε συμβατικό στοιχείο τίθενται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου, κατά τα οριζόμενα στην πρόσκληση.
 • Η Ρ.Α.Ε. αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται στο διαγωνισμό και γνωμοδοτεί επί των προτάσεων αυτών στον Υπουργό Ανάπτυξης, ο οποίος και χορηγεί την άδεια παραγωγής.
 • Κατά την αξιολόγηση