ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/2779

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-12-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-12-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-12-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση: α) της από 16.11.1999 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Αναδόχου Κοινοπραξίας του Ν. 98/1975. όπως αυτός ισχύει μέχρι σήμερα, β) της από 23.11.1999 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ ΟΙL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και των .. παραρτημάτων Ι και ΙΙ αυτής και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η Σύμβαση που υπεγράφη στην Αθήνα την 16η Νοεμβρίου 1999, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου αφ ενός και της Κοινοπραξίας των Εταιρειών: DΕΝΙSΟΝ ΜΙΝΕS LΤD. ΗΕLLΕΝΙC ΟVΕRSΕΑS (ΗΟLDΙΝG) LΤD, WΗΙΤΕ SΗΙΕLD GRΕΕCΕ ΟΙL CΟRΡΟRΑΤΙΟΝ και ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε. ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ, Αναδόχου της Σύμβασης για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην περιοχή του θρακικού Πελάγους. που κυρώθηκε, συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τους: ν. 98/1975 (ΦΕΚ 161/ τ Α/1.8.1975). ν. 539/ 1977 (ΦΕΚ 39/Τ.Α711.2.1977), ν. 1769/1988 (ΦΕΚ 66/ τ. Α/7.4.1988) και ν. 2159/1993 (ΦΕΚ 116/ΤΑ/9.7.1993). της οποίας το κείμενο (στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα), έχει ως εξής: ΤΡΙΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Η παρούσα Σύμβαση συνομολογείτε στην Αθήνα σήμερα την 16η του μηνός Νοεμβρίου 1999 μεταξύ αφενός: Του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, νόμιμα εκπροσωπουμένου από τον κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, Υπουργό Ανάπτυξης, κάτοικο Αθηνών, δυνάμει του Άρθρου Δευτέρου του νόμου 98/1975. Και αφ* ετέρου των εταιρειών (1) DΕΝΙSΟΝ ΜΙΝΕS LΙΜΙΤΕD, που εδρεύει στο Τορόντο, Οντάριο του Καναδάς νόμιμα εκπροσωπούμενης στο παρόν από τους κ. Ρeter Farmer και Dοnald C. Campbell, Πρόεδρο και Ανώτατο Εκτελεστικό Εκπρόσωπο και Αντιπρόεδρο αρμόδιο επί των Πωλήσεων και Ειδικών Έργων, αντιστοίχως, αυτής, δυνάμει της παραγράφου 28 του Καταστατικού Νο 1 αυτής, (2) ΗΕLLΕΝΙC ΟVΕRSΕΑS (ΗΟLDΙΝGS) LΤD. που εδρεύει στο Λονδίνο. Αγγλίας. (3) WΗΙΤΕ SΗΙΕLD GRΕΕCΕ ΟΙL CΟRΡΟRΑΤΙΟΝ. που εδρεύει στην Νέα Υόρκη, της Πολιτείας Νέας Υόρκης των ΗΠΑ, (4) ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε. ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ που εδρεύει στην Αθήνα, Ελλάδα, νόμιμα εκπροσωπουμένων στο παρόν από την DΕΝΙSΟΝ ΜΙΝΕS LΙΜΙΤΕD, που είναι εξουσιοδοτημένη για την υπογραφή της παρούσας Συμβάσεως δυνάμει των αντιστοίχων από 15 Δεκεμβρίου 1998 πληρεξουσίων εγγράφων, επικυρωμένα αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στο παρόν (αποκαλουμένων εφεξής οι Εταιρείες) και (5) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ελευθέριο Τζέλα, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, δυνάμει της από 15ης Νοεμβρίου 1999 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής που καταχωρήθηκε στα πρακτικά της υπ αριθμ. 940 συνεδριάσεως αυτού (αποκαλούμενης εφεξής η ΕΛΠΕ). Όλες μαζί οι Εταιρείες και η ΕΛΠΕ θα αποκαλούνται εφεξής τα Εκ Δευτέρου Συμβαλλόμενα Μέρη*. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1.Το Ελληνικό Δημόσιο και οι Εταιρείες ή οι προκάτοχα αυτών συνομολόγησαν την από 14 Ιουνίου 1975 Σύμβαση Περί ερεύνης και εκμεταλλεύσεως υδρογονανθράκων εις θαλασσίαν περιοχήν του θρακικού Πελάγους που κυρώθηκε με τον νόμο 98/1975 (ΦΕΚ 161 Α) και 2.Η Σύμβαση αυτή τροποποιήθηκε με την Συμπληρωματική Σύμβαση της 27ης Σεπτεμβρίου 1976 που κυρώθηκε με τον νόμο 539/1977 (ΦΕΚ 39 Α), με την Τροποποιητική Σύμβαση της 9ης Δεκεμβρίου 1987 που κυρώθηκε με τον νόμο 1769/1988 (ΦΕΚ 66 Α*) και με την Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση της 23ης Φεβρουαρίου 1993 που κυρώθηκε με τον νόμο 2159/1993 (ΦΕΚ 166 Α). Η πιο πάνω Σύμβαση της 14ης Ιουνίου 1975, όπως ανωτέρω συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε, θα καλείται εφεξής η Σύμβαση* και 3.Τα εκ Δευτέρου Συμβαλλόμενα Μέρη, ως εκδοχείς και διάδοχοι των αρχικών δικαιούχων της Σύμβασης και ως δικαιοδόχοι αυτών αποτελούν τον Ανάδοχο της Σύμβασης αναφορικά με κάθε συγκεκριμένη περιοχή στην οποία κατέχουν μερίδιο συμμετοχής και τα οποία υπόκεινται ως Ανάδοχος σε όλους τους όρους και διατάξεις της Σύμβασης, όπως αυτή περαιτέρω τροποποιείται και συμπληρώνεται με την παρούσα κα 4.Ο Ανάδοχος έλυσε την Σύμβαση αναφορικά με την Άδεια και Περιοχή Εκμετάλλευσης Πρίνου σύμφωνα με την από 31 Δεκεμβρίου 1998 εξώδικη δήλωση του και αναφορικά με την Άδεια κα Περιοχή Εκμετάλλευσης Νότιας Καβάλας σύμφωνα με την από 19 Μαρτίου 1999 εξώδικη δήλωση του, οι οποίες αμφότερες επιδόθηκαν αυθημερόν στο Ελληνικό Δημόσιο και 5.Οι πιο πάνω λύσεις της Σύμβασης αναφορικά με τις Άδειες και Περιοχές Εκμετάλλευσης Πρίνου και Νότιας Καβάλας πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 31.3 της Σύμβασης, ο δε Ανάδοχος διατηρεί τα δικαιώματα αυτού στο σύνολο της Ερευνητικής Περιοχής της Σύμβασης, και 6.Το Ελληνικό Δημόσιο δεν επιθυμεί την αποκατάσταση του περιβάλλοντος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 31.3, εδάφιο (β), της Σύμβασης δεδομένου ότι προτίθεται να συνάψει σύμβαση εκμετάλλευσης αμφοτέρων των Περιοχών Εκμετάλλευσης Πρίνου και Νότιας Καβάλας με την εταιρεία με την επωνυμία •ΚΑΒΑΛΑ ΟΙL Α.Ε.Ήδη, λαμβάνοντας υπόψη τα προεκτεθέντα, τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται να τροποποιήσουν και συμπληρώσουν την Σύμβαση, με βάση το άρθρο 30.3 αυτής, στις ακόλουθες διατάξεις της και μόνον σε αυτές: ΆΡΘΡΟ 1 Τελευταίο Έτος Παραγωγής και Διάθεση Παραγωγής 1.1. Με βάση τα πραγματικά δεδομένα της διακοπής από τον Ανάδοχο της παραγωγής Υδρογονανθράκων από τις Περιοχές Εκμετάλλευσης Πρίνου και Νότιας Καβάλας στο τέλος Νοεμβρίου 1998 και την καταγγελία μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 1998 των συμβάσεων εργασίας της πλειοψηφίας των εργαζομένων στην εντολοδόχο του Αναδόχου εταιρεία με την επωνυμία Εταιρεία Πετρελαίων Βορείου Αιγαίου ΕΠΕ εξ αιτίας της επικείμενης λύσης της Σύμβασης αναφορικά με τις Άδειες και Περιοχές Εκμετάλλευσης Πρίνου και Νοτίου Καβάλας, το Ελληνικό Δημόσιο και τα Εκ Δευτέρου Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν και αποδέχονται ότι το τελευταίο έτος παραγωγής από τις πιο πάνω Άδειες κα Περιοχές Εκμετάλλευσης είναι το ημερολογιακό έτος 1998. Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 14.2 της Σύμβασης, δύναται να παρακρατήσει το σύνολο της ποσότητας των Υδρογονανθράκων που παρήχθησαν κατά το τελευταίο έτος παραγωγής για το σκοπό απόσβεσης του Κόστους Πετρελαίου που έχει δαπανηθεί κατά το τελευταίο αυτό έτος ή έχει μεταφερθεί σ αυτό. 1.2. Την 21η Μαΐου 1999 ο Ανάδοχος παρέδωσε στο Ελληνικό Δημόσιο και το Ελληνικό Δημόσιο παρέλαβε από τον Ανάδοχο σύμφωνα με την Σύμβαση το σύνολο των χερσαίων και θαλασσίων εγκαταστάσεων των Περιοχών Εκμετάλλευσης Πρίνου και Νότιας Καβάλας με εξαίρεση τον εξοπλισμό και τα τρία επιβατικά αυτοκίνητα που διατηρεί ο Ανάδοχος για την λειτουργία των γραφείων του στην Αθήνα και στην Καβάλα. Στις δεξαμενές αποθήκευσης στις χερσαίες εγκαταστάσεις στην Νέα Καρβάλη παραμένουν αποθηκευμένα εκατόν δύο χιλιάδες ογδόντα (102.080) βαρέλια Υδρογονανθράκων τα οποία παρήχθησαν κατά την διάρκεια του 1998 και ανήκουν στον Ανάδοχο. Δια της παρούσης ο Ανάδοχος μεταβιβάζει στο Ελληνικό Δημόσιο τα δικαιώματα κυριότητος του επί του συνόλου της πιο πάνω ποσότητας Υδρογονανθράκων, το δε Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να πουλήσει το σύνολο της ποσότητας αυτής των Υδρογονανθράκων στο όνομα και για λογαριασμό του κατά την πρώτη πώληση Υδρογοναθρακων που θα πραγματοποιηθεί από την επαναλειτουργία των Περιοχών Πρίνου και Νότιας Καβάλας και να καταβάλει στον Ανάδοχο, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία πραγματοποίησης της πιο πάνω πώλησης, αποζημίωση ανά βαρέλι Υδρογονανθράκων, που θα προσδιορίζεται σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης πώλησης που είχε υπογράψει ο Ανάδοχος με την ΕΛΠΕ και με βάση την οποία πωλούσε το σύνολο της παραγωγής Υδρογονανθράκων στην ΕΛΠΕ μέχρι την κατά μήνα Νοέμβριο 1998 διακοπή της λειτουργίας αυτού. ΆΡΘΡΟ 2 Απαλλαγή του Αναδόχου από την Υποχρέωση Αποκατάστασης Περιβάλλοντος - Διάθεση Κινητών 2.1. Το Ελληνικό Δημόσιο προτίθεται να υπογράψει σύμβαση εκμετάλλευσης των Περιοχών Εκμετάλλευσης Πρίνου και Νότιας Καβάλας με την εταιρεία με την επωνυμία ΚΑΒΑΛΑ ΟΙL Α.Ε., προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνέχιση της παραγωγής από τα σχετικά κοιτάσματα μέχρι πλήρους εξάντλησης των απολήψιμων ποσοτήτων Υδρογονανθράκων. Με αυτό το δεδομένο δεν είναι δυνατή η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου και του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 31.3 εδάφιο (β) της Σύμβασης για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος των δύο αυτών Περιοχών Εκμετάλλευσης, ο δε Ανάδοχος απαλλάσσεται από την υποχρέωση δημιουργίας του Λογαριασμού που προβλέπεται στο άρθρο 31.3 εδάφιο (γ) της Σύμβασης. 2.Ζ Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν και αποδέχονται να τροποποιήσουν το εδάφιο (β) και (στ) του άρθρου 31.3 της Σύμβασης ως εξής: 1)Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την ρητή υποχρέωση να δαπανήσει τα απαπηθησόμενα κεφάλαια προκειμένου να αποκατασταθεί το περιβάλλον των Περιοχών Εκμετάλλευσης Πρίνου και Νότιας Καβάλας, συμπεριλαμβανομένων των χερσαίων εγκαταστάσεων κα του ακινήτου επί του οποίου έχουν ανεγερθεί, όταν κα όποτε εξαντληθούν τα οικονομικώς απολήψιμα αποθέματα Υδρογοναθράκων, απαλασσομένου του Αναδόχου από οποιαδήποτε τυχόν υποχρέωση προβλέπεται από το άρθρο 31.3 εδάφιο (β) της Σύμβασης για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος των δύο αυτών Περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των χερσαίων εγκαταστάσεων αυτών, και από την υποχρέωση να σφραγίσει τα μη παραγωγικά φρέατα σύμφωνα με το άρθρο 27.5 της Σύμβασης καθώς κα από την υποχρέωση που προβλέπεται στο άρθρο 31.3 εδάφιο (γ) της Σύμβασης. δεδομένου ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα συνεχίσει την εκμετάλλευση αμφοτέρων των Περιοχών αυτών, αναθέτοντας την άντληση Υδρογονανθράκων στην εταιρεία με την επωνυμία ΚΑΒΑΛΑ ΟΙL Α.Ε. με σύμβαση που θα κυρωθεί με νόμο. 2)Όλα τα κινητά πράγματα που σχετίζονται με τις Εργασίες Πετρελαίου των Περιοχών Εκμετάλλευσης Πρίνου και Νότιας Καβάλας και το προϊόν εκποιήσεως των οποίων προορίζονταν να διατεθεί για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, περιέρχονται στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου στην κατοχή του οποίου έχουν παραδοθεί από της 21ης Μαΐου 1999 και τα οποία ήδη χρησιμοποιούνται έκτοτε. Ρητώς συμφωνείται ότι στην ρύθμιση αυτή υπάγονται κα τα πλοιάρια ΑΚRΑ ΡRΙΝΟS, SΚΑLΑ ΡRΙΝΟS και LΙΜΙΝ ΡRΙΝΟS, καθώς και οι υπάρχουσες τέσσερεις θαλάσσιες εξέδρες, η κυριότητα των οποίων μεταβιβάζεται στο Ελληνικό Δημόσιο με την παρούσα Σύμβαση. ΆΡΘΡΟ 3 Όροι και Διατάξεις της Σύμβασης - Ισχύς Γλώσσα - Εφαρμοστέο Δίκαιο 3.1. Τρίτη Τροποποιητική Σύμβαση σημαίνει το παρόν έγγραφο. Όλοι οι όροι και διατάξεις της Σύμβασης που δεν τροποποιούνται ή συμπληρώνονται με την παρούσα Τρίτη Τροποποιητική Σύμβαση ή που δεν έχουν προηγουμένως τροποποιηθεί ή και συμπληρωθεί κατά τα προαναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσας, παραμένουν σε πλήρη ισχύ, κύρος και ενέργεια. 3. 2.Λέξεις και όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Τρίτη Τροποποιητική Σύμβαση και προσδιορίζονται στην Σύμβαση έχουν την ίδια έννοια και πρέπει να ερμηνεύονται όπως προσδιορίζονται στην Σύμβαση, εκτός εάν από το παρόν κείμενο προκύπτει άλλη έννοια. 3.3. Η ισχύς της παρούσας Τρίτης Τροποποιητικής Σύμβασης τελεί υπό την αίρεση της κύρωσης της με νόμο, χωρίς καμιά μεταβολή ή τροποποίηση, από την Βουλή της Ελληνικής Δημοκρατίας και της δημοσίευσης του κυρωτικού νόμου και του κειμένου της Τρίτης Τροποποιητικής Σύμβασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας μέσα σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της. 3.4. Η παρούσα Τρίτη Τροποποιητική Σύμβαση συντάχθηκε και υπογράφηκε στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσες και αμφότερα τα κείμενα θα λογίζονται ότι έχουν την αυτή ισχύ και ενέργεια και θα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνομολογήθηκε η παρούσα Τρίτη Τροποποιητική Σύμβαση η οποία και υπογράφηκε ως έπεται: ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Για την DΕΝΙSΟΝ ΜΙΝΕS LΙΜΙΤΕD 1)Ευάγγελος Βενιζέλος κ. Ρeter Farmer 1)Dοnald C. Campbell Για την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 1)Ελευθέριος Τζέλας ΤΗΙRD ΑΜΕΝDΜΕΝΤ ΑGRΕΕΜΕΝΤ Τhis Αgreement is entered intο in Αthens οn this the 16th day οf the mοnth οf Νονember 1999 by and between οn the οne hand: Τhe GRΕΕΚ SΤΑΤΕ, legally represented by the Μinister οf Deνelοpment Μr. Ενangelοs Venizelοs. dοmiciled in Αthens by νirtue οf the Secοnd Αrticle οf law 98/1975. Αnd οn the οther hand: (1) DΕΝΙSΟΝ ΜΙΝΕS LΙΜΙΤΕD, with principal οffices in Τοrοntο, Οntariο, Canada, duly herein represented jοintly by Μr. Ρeter Farmer, Ρresident and Chief Εxecutiνe Οfficer and Μr. Dοnald C. Campbell, Vice-Ρresident Μarketing and Special Ρrοjects, by νirtue οf paragraph 28 οf its Βy-Law Νο. 1, (2) ΗΕLLΕΝΙC ΟVΕRSΕΑS (ΗΟLDΙΝGS) LΤD, with principal οffices in Lοndοn, Εngland, (3) WΗΙΤΕ SΗΙΕLD GRΕΕCΕ ΟΙL CΟRΡΟRΑΤΙΟΝ, with principal οffices in Νew Υοrk, Νew Υοrk, USΑ, (4) ΡΟSΕΙDΟΝ ΡΕΤRΟLΕUΜ S.Α. with principal οffices in Αthens. Greece, herein represented by DΕΝΙSΟΝ ΜΙΝΕS LΙΜΙΤΕD, duly authοrized tο sign the present agreement by νirtue οf the pοwers οf attοrney dated 15th December 1998, respectiνely, certified cοpies οf which are attached heretο (hereinafter referred tο as the Cοmpanies) and (5) ΗΕLLΕΝΙC ΡΕΤRΟLΕUΜ S.Α., with principal οffices at Αsprοpyrgοs, Αttica, duly herein represented by Μr. Βeftheriοs Τzeias, Chairman οf the Βοard οf Directοrs and Μanaging Directοr, by νirtue οf resοlutiοn dated 15th Νονember 1999 which has been recοrded in nο. 940 meeting οf its Βοard οf Directοrs (hereinafter referred tο as ΕLΡΕ). Τhe Cοmpanies and ΕLΡΕ tο be cοllectiνely hereinafter referred tο as the Ρarties οf the Secοnd Ρart. ΡRΕΑΜΒLΕ 1.Τhe Greek State and the Cοmpanies οr their predecessοrs haνe entered intο an Αgreement dated June 14, 1975 fοr explοratiοn and deνelοpment οf Ηydrοcarbοns in an οffshοre area οf the Sea οf Τhrace ratified by law 98/1975 (Οfficial Gazette Α 161), and 2.Τhe abονe Αgreement has been amended by the Supplemental Αgreement dated September 27, 1976 ratified by law 539/1997 (Οfficial Gazette Α 39). by the Αmendment Αgreement dated December 9. 1987 ratified by law 1769/1988 (Οfficial Gazette Α 66) and by the Secοnd Αmendment Αgreement dated February 23, 1993 ratified by law 2159/1993 (Οfficial Gazette Α 166). Τhe afοresaid Αgreement dated June 14, 1975, as sο supplemented and amended, is tο be referred tο hereinafter as the Αgreement, and 3.Τhe Ρarties) οf the Secοnd Ρart, as assignees and successοrs οf the οriginal hοlders οf interests in the Αgreement and hοlding all such interests fοrm the Cοntractοr οf the Αgreement with respect tο each specific area in which they hοld participatiοn interests and as such are subject tο all terms and cοnditiοns οf the Αgreement, as it is further hereby amended and supplemented, and 4.Τhe Cοntractοr has terminated the Αgreement with respect tο the Ρrinοs Deνelοpment License and Αrea pursuant tο its extrajudicial nοtice οf December 31, 1998 and with respect tο the Sοuth Κaνala Deνelοpment License and Αrea pursuant tο its extrajudicial nοtice οf Μarch 19, 1999, bοth οf which were serνed upοn the Greek State the same day, and 5.Τhe terminatiοn οf the Αgreement with respect tο the afοrementiοned Deνelοpment Licenses and Αreas οf Ρrinοs and Sοuth Κaνala were made pursuant tο Αrticle 31.3 οf the Αgreement, the Cοntractοr maintaining its rights in the entire Εxplοratiοn Αrea under the Αgreement, and 6.Τhe Greek State dοes nοt desire tο prοceed with the restοratiοn οf the enνirοnment as fοreseen by article 31.3, sectiοn (b), οf the Αgreement since it desires tο enter intο a deνelοpment agreement fοr bοth Deνelοpment Αreas οf Ρrinοs and Sοuth Κaνala with the cοmpany under the tradename ΚΑVΑLΑ ΟΙL S.Α. Νοw therefοre, fοr the cοnsideratiοns hereinabονe set fοrth, the Cοntracting Ρarties mutually cονenant, stipulate and agree, pursuant tο article 30.3 οf the Αgreement, tο amend and supplement the Αgreement in its fοllοwing prονisiοns but in nο οthers: ΑRΤΙCLΕ 1 Last Υear οf Ρrοductiοn and Dispοsitiοn οf Ρrοductiοn 1.1. Οn the basis οf the facts that the Cοntractοr terminated the prοductiοn οf Ηydrοcarbοns frοm the Deνelοpment Αreas οf Ρrinοs and Sοuth Κaνala at the end οf Νονember 1998 and the Οperatοr οf the Cοntractοr under the tradename Νοrth Αegean Ρetrοleum Cοmpany ΕΡΕ* terminated by December 31, 1998 the majοrity οf the emplοyment agreements with its persοnnel in anticipatiοn οf the terminatiοn οf the Αgreement with respect tο the Deνelοpment Licenses and Αreas οf Ρrinοs and Sοuth Κaνala, the Greek State and Τhe Ρarties οf the Secοnd Ρart agree and accept that the last year οf prοductiοn frοm the afοrementiοned Deνelοpment Licenses and Αreas is calendar year 1998. Τhe Cοntractοr may, pursuant tο article 14.2 οf the Αgreement, retain the entire quantity οf Ηydrοcarbοns prοduced during the last year οf prοductiοn fοr the purpοse οf recονering Ρetrοleum Cοsts that haνe been incurred during such last year οr haνe been carried fοrward tο such last year. 1.2. Οn Μay 21. 1999 the Cοntractοr deliνered tο the Greek State and the Greek State accepted deliνery frοm the Cοntractοr, in accοrdance with the Αgreement, οf the entire οnshοre and οffshοre facilities οf the Deνelοpment Αreas οf Ρrinοs and Sοuth Κaνala, exceptiοn made tο the equipment and the three passenger cars that the Cοntractοr has retained fοr the οperatiοn οf its οffices in Αthens and Κaνala. in the stοrage tanks at the οnshοre facilities in Νea Κarνali there still exist οne hundred and twο thοusand eighty (102.080) barrels οf Ηydrοcarbοns which were prοduced during 1998 and belοng tο the Cοntractοr. Τhe Cοntractοr dοes hereby transfer tο the Greek State the οwnership οn the entire said quantity οf Ηydrοcarbοns, whereas the Greek State assumes the οbligatiοn tο sell the said quantity οf Ηydrοcarbοns in its οwn name and fοr its accοunt as part οf the first sale οf Ηydrοcarbοns frοm the Deνelοpment Αreas οf Ρrinοs and Sοuth Κaνala after the date hereοf and tο pay tο the Cοntractοr, within thirty (30) calendar days as οf the sale cοntemplated hereunder, cοmpensatiοn per barrel οf Ηydrοcarbοns which will be determined pursuant tο the same terms and cοnditiοns οf the sales agreement which the Cοntractοr had executed with ΕLΡΕ and upοn which the Cοntractοr was selling the entire prοductiοn οf Ηydrοcarbοns tο ΕLΡΕ during the periοd οf prοductiοn and until the terminatiοn οf the prοductiοn by the Cοntractοr during the mοnth οf Νονember 1998. ΑRΤΙCLΕ 2 Εliminatiοn οf the Οbligatiοn οf the Cοntractοr fοr the Restοratiοn οf the Εnνirοnment Dispοsal οf Μονables 2.1. Τhe Greek State is desirοus tο enter intο a deνelοpment agreement fοr the Deνelοpment Αreas οf Ρrinοs and Sοuth Κaνala, with the cοmpany under the trade name ΚΑVΑLΑ ΟΙL S.Α. in οrder tο cοntinue the prοductiοn frοm the cοrrespοnding fields until the recονerable reserνes οf Ηydrοcarbοns are cοmpletely exhausted. Οn the basis οf such fact it is nοt pοssible fοr the Cοntractοr and the Greek State tο fulfill their οbligatiοns pursuant tο Αrticle 31.3 sectiοn (b) οf the Αgreement fοr the restοratiοn οf the enνirοnment οf the said twο Deνelοpment Αreas, whereas the Cοntractοr is relieνed frοm the οbligatiοn tο establish the Fund prονided by Αrticle 31.3 sectiοn (c) οf the Αgreement. 2.2. Τhe Cοntracting Ρarts agree and accept tο amend sectiοns (b) and (b) Τhe Greek State undertakes the explicit οbligatiοn tο spend the necessary amοunts in οrder tο restοre the enνirοnment οf the Deνelοpment Αreas οf Ρrinοs and Sοuth Κaνala, including the οnshοre facilities and the site οn which such facilities haνe been erected, wheneνer the financially recονerable reserνes οf Ηydrοcarbοns are exhausted, the Cοntractοr being released frοm any οbligatiοn whatsοeνer cοntained in article 31.3 sectiοn (b) οf the Αgreement tο restοre the enνirοnment οf the said twο Αreas including the οnshοre facilities, as well as frοm the οbligatiοn tο plug the nοn- prοducing wells as prονided fοr by article 27.5 οf the Αgreement and the οbligatiοns cοntained in article 31.3 sectiοn (c) οf the Αgreement, since the Greek State will cοntinue the explοitatiοn οf bοth said Αreas, by assignment οf its deνelοpment rights tο the cοmpany under the trade name ΚΑVΑLΑ ΟΙL S.Α. pursuant tο an agreement tο be ratified by law. (f) Αll mονeable assets that relate tο the Ρetrοleum Οperatiοns οf the Deνelοpment Αreas οf Ρrinοs and Sοuth Κaνala and the prοceeds frοm their salνage that was intended tο be used fοr the restοratiοn οf the enνirοnment becοme the οwnership οf the Greek State tο which the custοdy οf such assets has been deliνered since Μay 21, 1999 and haνe been used by it since then. Ιt is expressly agreed that this clause dοes alsο cονer the wοrk bοats ΑΚRΑ ΡRΙΝΟS, SΚΑLΑ ΡRΙΝΟS and LΙΜΙΝ ΡRΙΝΟS, as well as the fοur οffshοre platfοrms, the οwnership οf which is being transferred pursuant tο this Αgreement tο the Greek State. ΑRΤΙCLΕ 3 Τerms οf Αgreement - Validity - Language Gονerning Law 3.1. Τhird Αmendment Αgreement means the present dοcument. Αll terms and cοnditiοns οf the Αgreement which are nοt hereby amended and οr supplemented οr haνe nοt been preνiοusly amended οr supplemented pursuant tο the prονisiοns οf the Αgreements prονided in the preamble hereοf remain :n full fοrce, νalidity and effect. 3.2. Capitalized wοrds and terms used in this Τhird Αmendment Αgreement and defined in the Αgreement haνe the same meaning and are tο be cοnstrued as defined in the Αgreement, unless the cοntext hereοf οtherwise requires. 3.3. Τhe νalidity οf the present Τhird Αmendment Αgreement is subject tο the cοnditiοn οf each ratificatiοn, withοut change οr νariatiοn, by the Ρarliament οf the Ηellenic Republic and its publicatiοn tοgether with the ratifying law in the Οfficial Gazette οf the Ηellenic Republic within ninety (90) calendar days as οf the date οf its executiοn. 3.4. Τhe present Τhird Αmendment Αgreement has been executed in the Greek and Εnglish Languages and bοth texts shall be deemed tο haνe equal fοrce and effect and shall be gονerned by Greek Law. ΙΝ WΙΤΝΕSSWΗΕRΕΟF this Τhird Αmendment Αgreement was entered intο and signed as fοllοws: ΟR ΤΗΕ GRΕΕΚ FΟR ΤΗΕ ΡΑRΤΙΕS ΟF SΤΑΤΕ ΤΗΕ SΕCΟΝD ΡΑRΤ Fοr DΕΝΙSΟΝ ΜΙΝΕS LΙΜΙΤΕD Μr. Ενangelοs Venizelοs Μr. Ρeter Farmer Μr. Dοnald C. Campbell Fοr ΗΕLLΕΝΙC ΡΕΤRΟLΕUΜ S.Α.. Μr. Εleftheriοs Τzelas Άρθρο 2 Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η Σύμβαση που υπεγράφη στην Αθήνα την 23η Νοεμβρίου 1999, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου αφ ενός και της ΚΑΒΑΛΑ CΙL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αφ ετέρου, της οποίας το κείμενο έχει ως εξής: ΣΥΜΒΑΣΗ Περί εκμεταλλεύσεως Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και της Α.Ε. ΚΑΒΑΛΑ ΟΙL Η παρούσα Σύμβαση συνομολογείται σήμερα την 23η Νοεμβρίου 1999, μεταξύ: Αφ ενός μεν του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, νόμιμα εκπροσωπούμενου, σύμφωνα με την παράγραφο 29 του άρθρου 12 του Ν. 2289/1995, από τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Ευάγγελο Βενιζέλο. Αφ ετέρου δε της εταιρείας ΚΑΒΑΛΑ ΟΙL Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Καβάλα και εκπροσωπείται νόμιμα, κατά την παρούσα, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Γεώργιο Κοσμά, σύμφωνα με την από 11 Αυγούστου 1999 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, και θα καλείται εφεξής ο Ανάδοχος. Στην παρούσα συμβάλλονται ειδικά* και για ξεχωριστό σκοπό εκάστη: 1) Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.. η οποία εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Ελευθέριο Τζέλλα. σύμφωνα με την από 13 Οκτωβρίου 1999 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. 2) Η ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Καβάλα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Νικόλαο Λούτσιγκα, σύμφωνα με την από 31 Μαΐου 1995 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. 3) Ο ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ, Συν. Π.Ε., εκπροσωπούμενος από τον κ. Ευάγγελο Παππά. σύμφωνα με την από 24 Σεπτεμβρίου 1999 Απόφαση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του. Η Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.. θα αποκαλείται εφεξής Ειδικός Συμβαλλόμενος. Η Εταιρεία ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., θα αποκαλείται εφεξής Ειδικός Εγγυητής. Ο Επενδυτικός - Διαχειριστικός Συνεταιρισμός Εργαζομένων στα Πετρέλαια Καβάλας, θα αποκαλείται εφεξής Συνεταιρισμός Εργαζομένων. 1.Την 31η Μαρτίου 1999, επανήλθε στην απόλυτη νομή, κατοχή και κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου, η Περιοχή Εκμετάλλευσης ΠΡΙΝΟΥ, μετά την καταγγελία των αδειών εκμετάλλευσης, με την από 31/12/1998 δήλωση της Αναδόχου Κοινοπραξίας, και λύθηκε η σχετική Σύμβαση, κατά το άρθρο 31.3 αυτής, (Ν. 98/1975, ΦΕΚ 161/Α/1-8-1975 και Ν. 2159/1993. ΦΕΚ 116/Α/9-7-1999). 2. Την 21η Μαΐου 1999 επανήλθε στην απόλυτη νομή, κατοχή και κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου, η Περιοχή Εκμετάλλευσης ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ, μετά την καταγγελία των αδειών εκμετάλλευσης της περιοχής αυτής, με την από 21/3/1999 δήλωση της Αναδόχου Κοινοπραξίας, και τη λύση της σχετικής Σύμβασης, κατά το άρθρο 31.3 αυτής, (Ν. 98/1975. ΦΕΚ 161/Α/1-6-1975 και Ν. 2159/1993, ΦΕΚ 116/Α/9-7-1999). 3.Σύμφωνα με την προαναφερομένη Σύμβαση, όλα τα ακίνητα (κτίρια, θαλάσσιες και χερσαίες εγκαταστάσεις, δίκτυα αγωγών κ.λπ.), και μετά την κατά τα ανωτέρω καταγγελία της Σύμβασης, ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο. 4.Σύμφωνα με την προαναφερομένη Σύμβαση, προβλεπόταν διαδικασία απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων και αποκατάστασης του περιβάλλοντος, με παράλληλη εκποίηση όλων των κινητών, των περιοχών για τις οποίες λύεται η σύμβαση μετά από καταγγελία από την Ανάδοχο Κοινοπραξία. Προβλεπόταν επίσης διαδικασία κατανομής του οφέλους από την εκποίηση των κινητών πραγμάτων. 5.Με την από 16 Νοεμβρίου 1999 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της αποχωρησάσης Αναδόχου Κοινοπραξίας, το σύνολο των τεσσάρων εξέδρων, τα πλοία SΚΑLΑ ΡRΙΝΟS ΑΚRΑ ΡRΙΝΟS και LΙΜΙΝ ΡRΙΝΟS, καθώς και το σύνολο των κινητών εξεχωρήθη στο Ελληνικό Δημόσιο, κατά τα αναφερόμενα στην εν λόγω Σύμβαση. 6.Η κυριότης του συνόλου των χερσαίων και θαλάσσιων εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, πλοίων, εξεδρών, υλικών, εφοδίων κ.λπ. της εν λόγω συμβατικής περιοχής ανήκει, ως εκ τούτου, στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο και έχει πλέον την αποκλειστική ευθύνη διαχείρισης και διάθεσης του. ΤΗΕ CΟΝΤRΑCΤΙΝG ΡΑRΤΙΕS ΠΡΟΟΙΜΙΟ 7.Το Ελληνικό Δημόσιο αποσκοπεί και επιδιώκει: 1)Την πλήρη εκμετάλλευση των υπαρχόντων αποθεμάτων πετρελαίου, προς όφελος της Εθνικής οικονομίας. 2)Την ενίσχυση της απασχόλησης και της τοπικής οικονομίας της περιοχής στην οποία ευρίσκονται οι πετρελαιοφόρες περιοχές, με την ομαλή ένταξη του απολυθέντος από την Κοινοπραξία που αποχώρησε εξειδικευμένου εργατοτεχνικού δυναμικού, σε παρεμφερείς παραγωγικές δραστηριότητες και την κατά τον τρόπο αυτό επίλυση των ήδη δημιουργηθέντων κοινωνικών κ.λπ. προβλημάτων και την αποφυγή της δημιουργίας νέων. 3)Την δημιουργία εξειδικευμένου, υπεύθυνου και αυτόνομου ημεδαπού επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού του Κλάδου, με την ταυτόχρονη παροχή ευκαιριών στους εκπαιδευόμενους του Κλάδου στα αντίστοιχα τμήματα των Α.Ε.Ι. κα των λοιπών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας. 8.Το Ελληνικό Δημόσιο, στα πλαίσια των προαναφερομένων στόχων του, θεωρεί ως συμφέρουσα και θετική την πρόταση των εργαζομένων στη μέχρι την ως άνω καταγγελία Ανάδοχο Κοινοπραξία, για την δημιουργία Ανωνύμου Εταιρείας μεταξύ αυτών, που συγκρότησαν συνεταιρισμό και της Α.Ε. ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ, που είναι εξειδικευμένη και αυτή στον κλάδο των πετρελαίων και διαθέτει αξιόλογο, έμπειρο και ανεγνωρισμένο επιστημονικό-τεχνικό δυναμικό, η εμπειρία του οποίου στα συγκεκριμένα κοιτάσματα διασφαλίζει τον βασικό στόχο της παρούσας, που είναι η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας της Καβάλας και των γειτονικών περιοχών. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Και με βάση τα προεκτεθέντα, τα Συμβαλλόμενα Μέρη από κοινού συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Σύμβαση: νοείται το παρόν έγγραφο και τα παραρτήματα αυτού, όπως και κάθε παράταση, ανανέωση, αντικατάσταση ή τροποποίηση του. Ανάδοχος: νοείται ο εκ Δευτέρου Συμβαλλόμενος όπως και οι διάδοχοι και δικαιοδόχοι αυτού. Συμβατική Περιοχή: νοούνται οι Περιοχές Εκμετάλλευσης οι οποίες οριοθετούνται στο Παράρτημα 1 και απεικονίζονται στο Παράρτημα 2 της παρούσας Σύμβασης. Υποπεριοχές Εκμετάλλευσης: νοούνται τα τμήματα των Συμβατικών περιοχών Εκμετάλλευσης, στα οποία ένα νέο κοίτασμα έχει ανακαλυφθεί. Εργασίες Πετρελαίου (Ρetrοleum Οperatiοns): νοούνται όλες α εργασίες έρευνας, εκμετάλλευσης, παραγωγής, επεξεργασίας, εκτός από τη διύλιση, μεταφοράς, εξαγωγής και πώλησης (marketing) υδρογονανθράκων κα γενικά κάθε άλλη εργασία, που σχετίζεται άμεσα με τα ανωτέρω, και εκτελείται στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης. Κόστος Πετρελαίου (Ρetrοleum Cοsts): νοούνται οι πραγματοποιούμενες, βάσει της παρούσας Σύμβασης, δαπάνες, για την διεξαγωγή των προαναφερθεισών Εργασιών Πετρελαίου, όλα τα έξοδα που πραγματοποιούνται και όλες α υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται, είτε εντός είτε εκτός της Ελλάδος, όπως και όλες οι μέχρι της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της παρούσας Σύμβασης πραγματοποιηθείσες δαπάνες, πραγματοποιηθέντα έξοδα και αναληφθείσες υποχρεώσεις, για το σκοπό της παρούσας εφόσον αυτά έχουν συμφωνηθεί με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Υδρογονάνθρακες: νοούνται τα κάθε είδους πετρελαιοειδή σε στερεά, υγρή ή αέρια κατάσταση και συγκεκριμένα το ορυκτό αργό πετρέλαιο ή φυσική βενζίνη. τα φυσικά υδρογονανθρακούχα αέρια, καθώς και κάθε είδους ορυκτά ή ουσίες που εξορύσσονται μαζί τους. Αργό Πετρέλαιο: νοείται το αργό ορυκτό πετρέλαιο, η άσφαλτος, ο οζοκηρίτης και οι κάθε είδους υδρογονάνθρακες και τα βιτουμένια, και στη στερεά και στην υγρή μορφή τους, είτε βρίσκονται σε φυσική κατάσταση είτε εξάγονται από Φυσικό Αέριο, με συμπύκνωση ή αφαίρεση. Φυσική Βενζίνη (Cοndesate): νοούνται οι υγροποιημένοι ελαφροί υδρογονάνθρακες. Φυσικό Αέριο (Νatural Gas): νοούνται όλοι οι υδρογονάνθρακες σε αεριώδη κατάσταση, που παράγονται από γεωτρήσεις και συμπεριλαμβάνουν, υγρούς σε αεριώδη κατάσταση (wet mineral gas), ξηρούς σε αεριώδη κατάσταση (dry mineral gas), αέρια που συγκεντρώνονται στην κεφαλή της σωληνώσεως και υπολείμματα αερίων τα οποία παραμένουν μετά την αφαίρεση των υγρών υδρογονανθράκων από τα υγρά σε αεριώδη κατάσταση και αέρια μη προερχόμενα από υδρογονάνθρακες (nοn hydrοcarbοn gas), τα οποία συνυπάρχουν σε φυσικό σύνδεσμο και συνεξορύσσονται μαζί με τους υδρογονάνθρακες σε αεριώδη κατάσταση, όπως και υποπροϊόντα τα οποία εξορύσσονται μαζί με αέρια τα οποία δεν προέρχονται από υδρογονάνθρακες. Βαρέλι: νοείται ποσότητα Αργού Πετρελαίου 42 γαλλονιών ΗΠΑ, μετρουμένων στους 60° Φαρενάιτ. Τόννος: νοείται ο μετρικός τόννος. Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασίας: νοείται το συγκεκριμένο Πρόγραμμα έρευνας, εκμετάλλευσης και παραγωγής, το οποίο ο Ανάδοχος σκοπεύει να εκτελέσει στη Συμβατική Περιοχή, για τη διεξαγωγή των Εργασιών Πετρελαίου, κατά το συγκεκριμένο έτος. Προϋπολογισμός: νοείται το προϋπολογιζόμενο κόστος, όλων των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασίας. Ημερολογιακό Έτος: νοείται περίοδος δώδεκα (12) μηνών, που αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου που ακολουθεί, σύμφωνα με το ισχύον στην Ελλάδα επίσημο ημερολόγιο. Συμβατικό Έτος: νοείται περίοδος δώδεκα (12) συνεχόμενων μηνών, που αρχίζει την ημερομηνία έναρξης ή την επέτειο της Ημερομηνίας αυτής Έναρξης της Ισχύος. Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος: νοείται η ημερομηνία που καθορίζεται κατά το άρθρο 40 της παρούσας Σύμβασης. Συγγενής επιχείρηση: Εταιρεία ή άλλης μορφής νομικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο, που ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από τον Ανάδοχο, καθώς και οποιαδήποτε εταιρεία ή άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, που ελέγχει ή ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από εταιρεία ή νομικό ή φυσικό πρόσωπο, που ελέγχει ή ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από τον Ανάδοχο, θεωρείται ότι κάποιος έχει τον έλεγχο μιας επιχείρησης, όταν κατέχει τουλάχιστον το τριάντα τοις εκατό (30%) του κεφαλαίου που έχει δικαίωμα ψήφου ή όταν έχει, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις, δικαίωμα διορισμού της διοίκησης της επιχείρησης. Ειδικά για την εφαρμογή του άρθρου 26 της παρούσας, ως έλεγχος της επιχείρησης θεωρείται η συμμετοχή στο κεφάλαιο της σε ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%). Μη Συγγενής ή Τρίτο Πρόσωπο: νοείται εταιρεία ή άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, διάφορο των εταιρειών εκείνων που αποτελούν τον Ανάδοχο και διάφορο των Συγγενών Εταιρειών του Αναδόχου. Άρθρο 1 Σκοπός της Συμβάσεως1) Η παρούσα Σύμβαση είναι σύμβαση διανομής της παραγωγής. 2) Με την παρούσα παρέχεται κατ αποκλειστικότητα στον Ανάδοχο, το δικαίωμα και η άδεια, όπως διενεργεί, διοικεί και εκτελεί όλες τις Εργασίες Πετρελαίου, που έχουν σχέση με τους υδρογονάνθρακες, που βρίσκονται μέσα στη συμβατική περιοχή. 3) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διεξάγει τις Εργασίες Πετρελαίου, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πρακτικής στην παραγωγή πετρελαίου (gοοd οil field practices) και υπόκεπ-ai στους νόμους και κανονισμούς που ισχύουν στη Χώρα, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Σύμβαση. 4) Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως διαθέσει όλα τα απαιτούμενα κεφάλαια, καθώς και τα τεχνικά μέσα, τα οποία απαιτούνται πέραν εκείνων τα οποία παραλαμβάνει κατά την έναρξη της παρούσας, για την αποτελεσματική εκτέλεση των Εργασιών Πετρελαίου. 5) Ο Ανάδοχος φέρει αποκλειστικά τον οικονομικό κίνδυνο, από την εκτέλεση των Εργασιών Πετρελαίου, γεγονός το οποίο δικαιολογεί και νομιμοποιεί, το οικονομικό ενδιαφέρον του επί των υδρογονανθράκων οι οποίοι θα παραχθούν, στη συμβατική περιοχή. 6) Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη της διαχείρισης και διοίκησης των εργασιών και δραστηριοτήτων, που θα διεξαχθούν σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση και σε όλη τη διάρκεια της ισχύος της, πάντοτε δε σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πρακτικής στην παραγωγή πετρελαίου. 7) Ο Ανάδοχος δικαιούται να καθορίζει ελεύθερα την επενδυτική του πολιτική, τα οικονομικά προγράμματα του, καθώς και τα προγράμματα των εργασιών του, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες στην παρούσα Σύμβαση ορίζεται αλλιώς. 8) Κατά την διάρκεια ισχύος αυτής της Σύμβασης, το σύνολο της παραγωγής θα διατίθεται σύμφωνα με τους όρους και την διαδικασία, που καθορίζονται στα άρθρα 14 και 16 της παρούσας. 9) Ο Ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη της εκτέλεσης των Εργασιών Πετρελαίου και θα υποβάλλει προς το Ελληνικό Δημόσιο όλες τις σχετικές εκθέσεις, πληροφορίες και έγγραφα, δύναται δε να ορίσει Εντολοδόχο (οperatοr), κατά τα αναφερόμενα στην παρούσα Σύμβαση. Εφόσον δεν ορίζεται εντολοδόχος ως τέτοιος ενεργεί. απευθείας ο Ανάδοχος. 10) Ο Εντολοδόχος, εφόσον ορισθεί, θα ενεργεί, απέναντι στο Ελληνικό Δημόσιο, ως ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του Ανάδοχου, σχετικά με τις Εργασίες Πετρελαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ορίζει αλλιώς η Σύμβαση αυτή. Ο εντολοδόχος θα μπορεί να χρησιμοποιεί υπεργολάβους. 11) Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο αντίγραφα όλων των συμβάσεων, ύψους από 50.000 δολ. ΗΠΑ και άνω, που θα συνάπτει με τους εργολάβους και εκείνοι με τους υπεργολάβους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη σύναψη τους. Σε περίπτωση που το Ελληνικό Δημόσιο ζητήσει την υποβολή και των Συμβάσεων ύψους κάτω των 50.000 δολ. ΗΠΑ, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις υποβάλλει. 12) Ο Ανάδοχος μπορεί, οποτεδήποτε, να αντικαθιστά τον Εντολοδόχο, αφού ειδοποιήσει πριν από ένα (1) μήνα το Ελληνικό Δημόσιο, για την αλλαγή αυτή. 13) Ο Ανάδοχος, ο εντολοδόχος και οι χρησιμοποιούμενοι από αυτούς εργολάβοι και υπεργολάβοι, έχουν την υποχρέωση να μεριμνούν, κατά τη διεξαγωγή των Εργασιών Πετρελαίου, για την προστασία του περιβάλλοντος, ακολουθώντας τις σχετικές εγκεκριμένες περιβαλλοντικές μελέτες, την υφιστάμενη νομοθεσία και την καλή πρακτική στην παραγωγή πετρελαίου (gοοd οil field practices). Άρθρο 2 Υποχρεώσεις για Επενδύσεις1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δαπανήσει το ποσόν το οποίο απαιτείται για την εκτέλεση δύο τουλάχιστον γεωτρήσεων, πλέον εκείνων που παραλαμβάνει, με σκοπό την ανακάλυψη και εκμετάλλευση τυχόν άλλων υφισταμένων κοιτασμάτων πετρελαίου, μέσα στο συμβατικό χώρο (υποπεριοχές εκμετάλλευσης). 2) Η ελάχιστη αυτή υποχρέωση πρέπει να εκπληρωθεί ως εξής: Μέσα στους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την έναρξη της παρούσας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η επένδυση για την πρώτη γεώτρηση και μέσα στους επόμενους αυτών δέκα (10) μήνες, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη γεώτρηση. 3) Σε περίπτωση κατά την οποία η εκτέλεση των δύο (2) αυτών γεωτρήσεων αποβεί άκαρπη. η συμβατική αυτή υποχρέωση του Αναδόχου αποσβέννυται. 4) Η ευθύνη και ο κίνδυνος της όλης αυτής προσπάθειας βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος και υποχρεώνεται στην πλήρη αποκατάσταση, σφράγισμα κ.λπ. των φρεάτων αυτών που έχει υποχρέωση να εκτελέσει, κατά την διαδικασία των άρθρων 27 και 31 της παρούσας και την καλή πρακτική στις εργασίες πετρελαίου. 5) Η μελέτη για την ως άνω επένδυση και η εκτέλεση της θα πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά τους κανόνες της καλής πρακτικής των εργασιών πετρελαίου. 6) Πέραν της υποχρέωσης αυτής, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην δαπάνη για την προμήθεια νέων, αντ.-κατάσταση ή επισκευή παλαιών, μηχανημάτων, εργαλείων, υλικών, εφοδίων, οχημάτων, πλωτών μέσων κ.λπ. τα οποία είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση του σκοπού της παρούσης, καθώς και στη δαπάνη για οιοδήποτε βάρος επ αυτών, με. την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 7) Ο Ανάδοχος παραλαμβάνει, μεταξύ των όσων θα αναφέρονται στο σχετικό Πρακτικό Παραλαβής και Παράδοσης, ένα ζεύγος αεριοστροβίλων γεννητριών ρεύματος, το οποίο έχει καλύψει τα εννέα δέκατα (9/10) του προβλεπόμενου από τον κατασκευαστή χρόνου λειτουργίας. Σε περίπτωση που κατά την πενταετή διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης, συμβεί το γεγονός της οριστικής θέσεως του ζεύγους εκτός λειτουργίας, το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει το κόστος της κατανάλωσης ηλεκτρικής ισχύος, για τις ανάγκες των Εργασιών Πετρελαίου. Άρθρο 3 Υποχρεώσεις και Δικαιώματα του Αναδόχου για Εργασίες Ανάπτυξης 1) Ο Ανάδοχος συμφωνεί ότι, κατά τη διάρκεια των χρονικών περιόδων του άρθρου 2 της παρούσης, θα προβεί στη διενέργεια δύο (2) τουλάχιστον γεωτρήσεων. Κατά την κρίση του δε και περισσοτέρων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν καταστρατηγούν τους κανόνες των Εργασιών Πετρελαίου. Για τον λόγο αυτόν θα πρέπει να δοθεί η σύμφωνη γνώμη της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, πριν από την έναρξη της διενέργειας των γεωτρήσεων. 2) Κάθε ένα από τα φρέατα αυτά θα ανορυχθεί μέχρι ελάχιστου βάθους 3.000 μέτρων, μετρουμένου από την περιστροφική τράπεζα (rοtary table) του γεωτρύπανου ή μέχρι και μικρότερου βάθους, εφόσον: α) έγινε ανακάλυψη υδρογονανθράκων σε βάθος μικρότερο των 3.000 μέτρων, σε ποσότητες α οποίες. κατά τη γνώμη του Αναδόχου, θα ήτο ενδεχόμενο να εξασφαλίσουν εκμετάλλευση οικονομικά συμφέρουσα, β) η εξακολούθηση της γεώτρησης εμφανίζει προφανή κίνδυνο, είτε λόγω υπερβολικής πίεσης του σχηματισμού, είτε λόγω άλλων κινδύνων, για την ανθρώπινη ζωή ή τον εξοπλισμό, γ) βρέθηκε το υπόβαθρο σε βάθος μικρότερο των 3.000 μέτρων, δ) βρέθηκαν σχηματισμοί των οποίων η διάτρηση απαιτεί την τοποθέτηση προστατευτικών σωληνώσεων, για να συνεχισθεί η γεώτρηση μέχρι του βάθους των 3.000 μέτρων. Σε περίπτωση κατά την οποία η γεώτρηση διακοπεί, για οποιονδήποτε από τους ως άνω απαριθμούμενους λόγους, θα θεωρείται ότι το φρέαρ έχει ανορυχθεί μέχρι του βάθους των 3.000 μέτρων. 3) Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να εκτελεί γεωτρητικές εργασίες, εντός του Συμβατικού Χώρου, τις οποίες κρίνει αναγκαίες, για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης. 4) Η θέση των γεωτρήσεων θα επιλέγεται από τον Ανάδοχο, κατά την κρίση του, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 5) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη της διαδικασίας γεώτρησης, να γνωστοποιεί την ακριβή θέση των γεωτρήσεων στον Υπουργό Ανάπτυξης και τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Εμπορικής Ναυτιλίας. 6) Ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί να απαγορεύσει την εκτέλεση γεώτρησης ή τη διεξαγωγή οποιασδήποτε έρευνας, για σπουδαίο λόγο, ο οποίος ανάγεται στο εθνικό ή το δημόσιο συμφέρον. Η απαγόρευση αυτή γίνεται αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο. Άρθρο 4 Παράλληλη κατασκευή και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων από το Ελληνικό Δημόσιο 1) Τα σχετικά με την κατασκευή και λειτουργία αποθηκευτικού χώρου φυσικού αερίου (gas stοrage) στο κοίτασμα φυσικού αερίου (gas field) της Περιοχής Εκμετάλλευσης Νότιας Καβάλας, καθώς και τα σχετικά με την κατασκευή και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, δεν ρυθμίζονται από την παρούσα Σύμβαση. 2) Σε κάθε περίπτωση οι τεχνικές εργασίες θα γίνονται σε συνεννόηση με τον Ανάδοχο, ως προς την ασφάλεια και τη συνέχιση των προβλεπόμενων από την παρούσα Σύμβαση Εργασιών Πετρελαίου. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να έλθει σε συνεννόηση με το Ελληνικό Δημόσιο, τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕ-ΠΑ), τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) ή όποιον τρίτο έχει σχετικό νομικό ή συμβατικό δικαίωμα και να παράσχει κάθε αναγκαία διευκόλυνση. Άρθρο 5 Ανακαλύψεις - Υποπεριοχές Εκμετάλλευσης Άδειες Εκμετάλλευσης 1) Σε περίπτωση κατά την οποία, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της ισχύος της παρούσας Σύμβασης, συμβεί ανακάλυψη υδρογονανθράκων κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση, σε οποιοδήποτε φρέαρ που ανορύχθηκε από τον Ανάδοχο στην Περιοχή Εκμετάλλευσης, σε ποσότητες οι οποίες κατά τη γνώμη του Αναδόχου θα εξασφαλίζουν οικονομικά συμφέρουσα εκμετάλλευση (εμπορικά εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα), ο Ανάδοχος, με την υφισταμένη Άδεια Εκμετάλλευσης η οποία καλύπτει τη συγκεκριμένη Περιοχή Εκμετάλλευσης, θα είναι υποχρεωμένος να προβεί σε εκμετάλλευση της ανακάλυψης που έγινε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Σύμβαση. 2) Ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιήσει προς το Ελληνικό Δημόσιο την ανακάλυψη που έγινε, με δήλωση του, στην οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να επισυνάπτονται: α) ικανοποιητικές αποδείξεις που να αποδεικνύουν το εμπορικά εκμεταλλεύσιμο, κατά τη γνώμη του Αναδόχου. της ανακάλυψης που έγινε, β) λεπτομερής και ακριβής περιγραφή, με αναφορά σε γεωγραφικές συντεταγμένες, της περιοχής που επελέγη από τον Ανάδοχο, μέσα στην οποία βρίσκεται το κοίτασμα που ανακαλύφθηκε (Υποπεριοχή Εκμετάλλευσης), μαζί με χάρτη, σε κλίμακα 1: 50.000, στον οποίο να φαίνονται τα όρια της περιοχής που επιλέχθηκε. Η γνωστοποίηση αυτή του Αναδόχου προς το Ελληνικό Δημόσιο θα πρέπει να γίνει το δυνατόν ταχύτερο. σε κάθε δε περίπτωση όχι αργότερα από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, από την ημερομηνία κατά την οποία περιήλθαν στα χέρια του Αναδόχου τα αποτελέσματα των σχετικών δοκιμών, μετρήσεων και αναλύσεων και όλες γενικά οι λοιπές μελέτες και τα στοιχεία, τα οποία, κατά την άποψη-του, αποδεικνύουν το εμπορικά εκμεταλλεύσιμο της ανακάλυψης. 3) Από την πλήρωση των προϋποθέσεων της προηγουμένης παραγράφου, ο Ανάδοχος αποκτά αυτοδίκαια το δικαίωμα και την υποχρέωση αποκλειστικής εκμετάλλευσης, του ανακαλυφθέντος πεδίου, κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα Σύμβαση 4) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος προβεί σε περισσότερες, εμπορικά εκμεταλλεύσιμες, ανακαλύψεις μέσα στην Συμβατική Περιοχή Εκμετάλλευσης, κάθε μία από αυτές θα δίνει στον Ανάδοχο το αποκλειστικό δικαίωμα και θα συνεπάγεται την υποχρέωση του όπως εκμεταλλευθεί κάθε μία από αυτές τις ανακαλύψεις. Ο αριθμός των αποκλειστικών δικαιωμάτων που θα αποκτηθούν κατά τον τρόπο αυτό είναι απεριόριστος, υπό την επιφύλαξη της έγκρισης των γεωτρήσεων από την Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, κατά την παρ.1 του άρθρου 2 της παρούσας. 5) Το Ελληνικό Δημόσιο βεβαιώνει ότι ο Ανάδοχος έχει αποκλειστική Άδεια Εκμετάλλευσης, για τις Περιοχές ΠΡΙΝΟΥ και ΝΟΤΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, όπως αυτές επακριβώς αναφέρονται στο Παράρτημα 1 και 2 της Σύμβασης αυτής. 6) Κάθε ποσότητα υδρογονανθράκων, που θα παράγεται από κάποια ανακάλυψη (Υποπεριοχή Εκμετάλλευσης), θα καλύπτεται από την αντίστοιχη Άδεια Εκμετάλλευσης της συγκεκριμένης Συμβατικής Περιοχής, θα διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 της παρούσης και θα μετριέται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 αυτής, εκτός και εάν η συγκεκριμένη ποσότητα υδρογονανθράκων χρησιμοποιήθηκε για την εκτέλεση Εργασιών Πετρελαίου ή χάθηκε. 7) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος, οποτεδήποτε και μετά την ανακάλυψη νέου πεδίου (Υποπεριοχή Εκμετάλλευσης), δώσει επαρκείς αποδείξεις, ότι το παραγωγικό πεδίο εκτείνεται πέραν της αντιστοίχου Συμβατικής Περιοχής Εκμετάλλευσης, αυτός θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ελληνικό Δημόσιο θα είναι υποχρεωμένο να αποδεχθεί, την διεύρυνση της Περιοχής Εκμετάλλευσης που έχει ήδη καθορισθεί, και την τροποποίηση της αντίστοιχης Αδείας Εκμετάλλευσης, η οποία έχει ήδη αποκτηθεί, για το σκοπό όπως περιληφθεί σε αυτές ολόκληρο το παραγωγικό πεδίο, υπό τον όρο όμως, ότι το εμβαδόν της Περιοχής Εκμετάλλευσης, που διευρύνθηκε κατ’ αυτό τον τρόπο, δεν θα υπερβαίνει τα όρια του παραγωγικού πεδίου και ότι αυτό θα επεκταθεί σε ελεύθερο χώρο. 8) Εάν κοίτασμα υδρογονανθράκων εκτείνεται πέρα από τα όρια της Συμβατικής Περιοχής του Αναδόχου, σε συμβατική περιοχή άλλου Αναδόχου ή σε περιοχή επί της οποίας η Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει αποκλειστικό δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης και κατά την κρίση του Υπουργού Ανάπτυξης, για την καλύτερη και πιο οικονομική εκμετάλλευση, ενδείκνυται η εκτέλεση των σχετικών, εργασιών βάσει ενιαίου προγράμματος, ο Υπουργός Ανάπτυξης θα καλεί τους Αναδόχους και κατά περίπτωση την Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, να συντάξουν και να υποβάλλουν σε αυτόν μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών, ενιαίο πρόγραμμα έρευνας και εκμετάλλευσης του κοιτάσματος. Το ίδιο θα συμβαίνει και εάν η περιοχή στην οποία επεκτείνεται το κοίτασμα δεν έχει παραχωρηθεί σε τρίτο, οπότε 8α καλείται η Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ να συμμετάσχει στην ανωτέρω διαδικασία για λογαριασμό του Δημοσίου. 9) Εάν ο Υπουργός Ανάπτυξης δεν τροποποιήσει το υποβληθέν πρόγραμμα εντός δυο (2) μηνών από την υποβολή του. θεωρείται ότι το πρόγραμμα εγκρίθηκε. Εάν το πρόγραμμα της παραγράφου 9 δεν υποβληθεί μέσα στην ταχθείσα προθεσμία ή εάν ο παραπάνω Υπουργός δεν εγκρίνει το υποβληθέν πρόγραμμα, ο Υπουργός Ανάπτυξης θα συντάσσει πρόγραμμα ή θα τροποποιεί το υποβληθέν πρόγραμμα και θα γνωστοποιεί εγγράφως τη σχετική απόφαση του στους ενδιαφερομένους. Εάν αυτοί δεν υποβάλλουν αντιρρήσεις μέσα σε ένα (1) μήνα από τη γνωστοποίηση, θα θεωρείται ότι αποδέχθηκαν το συνταχθέν ή τροποποιηθέν από τον Υπουργό Ανάπτυξης πρόγραμμα. Εάν οι ενδιαφερόμενοι δεν υποβάλλουν πρόγραμμα μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και ο Υπουργός Ανάπτυξης δεν συντάξει πρόγραμμα μέσα σε δύο (2) μήνες από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, οι Ανάδοχοι παύουν να έχουν την υποχρέωση εκμετάλλευσης βάσει κοινού προγράμματος. 10) Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις από κάποιον από τους ενδιαφερομένους για το συνταχθέν ή το τροποποιηθέν από τον Υπουργό Ανάπτυξης πρόγραμμα και δεν καταστεί δυνατή η σύνταξη και η υποβολή ενιαίου προγράμματος από τους ενδιαφερομένους μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή των αντιρρήσεων, η διαφορά επιλύεται από ένα διαιτητή που θα ορίζεται από κοινού από τον Ανάδοχο, την Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και το Ελληνικό Δημόσιο, μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας δύο (2) μηνών, διαφορετικά από το δικαστήριο του άρθρου 34 της παρούσας Σύμβασης, ύστερα από προσφυγή του Αναδόχου, του Ελληνικού Δημοσίου ή της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Π) Η απόφαση του διαιτητή ή του δικαστηρίου, κατά το μέρος που τροποποιεί ή συμπληρώνει το πρόγραμμα επέχει θέση προγράμματος χωρίς να απαιτείται η έκδοση άλλης πράξης. 12) Από τη στιγμή που ο Υπουργός Ανάπτυξης θα καλέσει τον Ανάδοχο να συντάξει κοινό πρόγραμμα κατά την ως άνω παράγραφο 9 και μέχρις ότου υπάρξει οριστικά πρόγραμμα κατά τις διατάξεις του παρόντος, αναστέλλονται ως προς τον Ανάδοχο οι προθεσμίες εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων. Άρθρο 6 Διάρκεια Αδειών Εκμετάλλευσης1) Η διάρκεια των αντίστοιχων Αδειών Εκμετάλλευσης, ΠΡΙΝΟΣ και ΝΟΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑ, ορίζεται σε πέντε (5) έτη, αρχομένη από την Ημερομηνία Έναρξης της παρούσης Σύμβασης. 2) Εφ όσον, κατά τα προαναφερόμενα, συμβεί ανακάλυψη νέου εμπορικά εκμεταλλεύσιμου πεδίου, η διάρκεια της αντίστοιχης Αδείας Εκμετάλλευσης, θα παρατείνεται αυτοδίκαια για πέντε (5) έτη, από την ημερομηνία γνωστοποίησης προς το Ελληνικό Δημόσιο κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 παρ. 3 και 4 της παρούσας Σύμβασης. 3) Εφ όσον ο Ανάδοχος συμμορφώθηκε προς όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, η προαναφερομένη, στις παραγράφους 1 και 2 διάρκεια των Αδειών Εκμετάλλευσης θα παρατείνεται, αυτοδίκαια, για πρόσθετη περίοδο πέντε (5) ετών. η οποία θα αρχίζει την ημερομηνία λήξης της αντίστοιχης Άδειας Εκμετάλλευσης. 4) Σε όλη τη διάρκεια ισχύος κάθε Άδειας Εκμετάλλευσης, ο Ανάδοχος θα έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να κατέχει, χρησιμοποιεί, διαχειρίζεται και διατηρεί κάθε μία Περιοχή Εκμετάλλευσης, για το σκοπό της εκτέλεσης σε αυτήν, των Εργασιών Πετρελαίου, το δε Ελληνικό Δημόσιο, θα εξασφαλίζει στον Ανάδοχο, την αδιατάρακτη άσκηση αυτού του αποκλειστικού δικαιώματος. 5) Οποτεδήποτε, κατά τη διάρκεια της ισχύος της παρούσας Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί οικειοθελώς, από μία ή περισσότερες Άδειες Εκμετάλλευσης, αφού ειδοποιήσει περί αυτού, εγγράφως, το Ελληνικό Δημόσιο, πριν από τριάντα (30) ημέρες. 6) Από την ημερομηνία λήξεως, κάθε μίας Άδειας Εκμετάλλευσης ή την τυχόν οικειοθελή παραίτηση, κατά τα προαναφερόμενα στην παρ. 5, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει στο Ελληνικό Δημόσιο, την Περιοχή Εκμετάλλευσης που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη Άδεια Εκμετάλλευσης, με την επιφύλαξη δε των διατάξεων του άρθρου 31 της παρούσης, όλα τα υφιστάμενα έναντι του Ελληνικού Δημοσίου δικαιώματα και υποχρεώσεις του Αναδόχου, τα οποία απορρέουν ή αναφέρονται είτε στις Άδειες Εκμετάλλευσης που έληξαν είτε στις Άδειες Εκμετάλλευσης επί των οποίων η παραίτησης και τις Περιοχές Εκμετάλλευσης που επιστράφηκαν, παύουν να υφίστανται, αδαπάνως και αζημίως για τον Ανάδοχο, με εξαίρεση τις απαιτήσεις κάθε μέρους έναντι του άλλου, που έχουν γεννηθεί, μέχρι τη λήξη ή την παραίτηση, και των λοιπών όρων της παρούσας Σύμβασης. Άρθρο 7 Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασίας και Προϋπολογισμός1) Τρεις (3) μήνες τουλάχιστον πριν από την έναρξη κάθε Ημερολογιακού Έτους ή κατά τα χρονικά όρια που ήθελαν συμφωνήσει οι Συμβαλλόμενοι, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάσσει και υποβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο, το Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασίας και τον προϋπολογισμό του. για την Συμβατική Περιοχή, εκθέτοντας τις Εργασίες Πετρελαίου, τις οποίες προτίθεται να εκτελέσει κατά το επόμενο Ημερολογιακό Έτος. 2) Εάν το Ελληνικό Δημόσιο επιθυμεί να προτείνει αναθεώρηση, κάποιων συγκεκριμένων τμημάτων, του εν λόγω Προγράμματος Εργασίας, υποχρεούται όπως, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή σε αυτό του Προγράμματος, ειδοποιήσει σχετικά τον Ανάδοχο, καθορίζοντας με επαρκείς λεπτομέρειες τους λόγους για την αναθεώρηση αυτή. Αμέσως μετά από αυτά. το Ελληνικό Δημόσιο και ο Ανάδοχος θα συναντηθούν, με σκοπό όπως επιδιώξουν την επίτευξη συμφωνίας, επί των προτεινομένων από το Ελληνικό Δημόσιο αναθεωρήσεων. Σε κάθε περίπτωση, κάθε τμήμα του Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας, για το οποίο το Ελληνικό Δημόσιο δεν πρότεινε κάποια αναθεώρηση, εκτελείται από τον Ανάδοχο, στα μέτρα του δυνατού, όπως περιγράφεται στο Πρόγραμμα. Εάν το Ελληνικό Δημόσιο δεν ειδοποιήσει, κατά τα προαναφερόμενα τον Ανάδοχο μέσα στη συγκεκριμένη αυτή προθεσμία, τεκμαίρεται ότι αυτό δεν επιθυμεί να προτείνει συγκεκριμένες, όπως προαναφέρεται, αναθεωρήσεις. 3) Αναγνωρίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο και τον Ανάδοχο, ότι τα τμήματα που περιλαμβάνονται σε κάποιο Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασίας, ενδέχεται να απαιτούν κάποιες τροποποιήσεις, λόγω μεταβολής των συνθηκών, ο δε Ανάδοχος δικαιούται να προβαίνει σε τέτοιες τροποποιήσεις, ενημερώνοντας εγγράφως το Ελληνικό Δημόσιο και αιτιολογώντας σχετικά, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν μεταβάλλουν τον αντικειμενικό εν γένει σκοπό του Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας. 4) Αναγνωρίζεται περαιτέρω, ότι σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού ή εξαιρετικών συνθηκών, που απαιτούν άμεση ενέργεια, ο Ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνει κατάλληλη ή σκόπιμη, για την προστασία των συμφερόντων του ιδίου κα του Ελληνικού Δημοσίου, κάθε δε σχετική δαπάνη συμπεριλαμβάνεται στο Κόστος Πετρελαίου. 5) Ρητά συνομολογείται ότι, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος και το Ελληνικό Δημόσιο δεν μπορούν να συμφωνήσουν επί των προτεινομένων αναθεωρήσεων, ο Ανάδοχος δεν υποχρεούται να αναθεωρήσει το Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασίας και τον Προϋπολογισμό του, εφόσον αυτοί είναι σύμφωνοι με τους κανόνες της καλής πρακτικής στην παραγωγή πετρελαίου, την παρούσα Σύμβαση και τα διεθνή πρότυπα, ο δε Ανάδοχος, μετά από αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου, είναι υποχρεωμένος να δώσει αποδείξεις για το δικαιολογημένο των απόψεων του, οι οποίες βεβαιούνται από ανεξάρτητο Ορνανισμό αποδεκτό από το Ελληνικό Δημόσιο, εν-δεικτικά όπως η Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, το Αμερικάνικο Ινστιτούτο Πετρελαίου (ΑΡΙ), το Γαλλικό Ινστιτούτο Πετρελαίου ή άλλα παρόμοια ιδρύματα, τα οποία μπορούν να έχουν υπεύθυνη γνώμη επί του θέματος. Άρθρο 8 Υποχρεώσεις του Αναδόχου για Επενδύσεις Εκμετάλλευσης 1) Μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της παρούσας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στο Ελληνικό Δημόσιο, λεπτομερές Πρόγραμμα Εκμετάλλευσης και Παραγωγής, που θα καθόριζα, για την Περιοχή Εκμετάλλευσης ΠΡΙΝΟΥ και ΝΟΤΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ: α) όλα τα βασικά είδη του αναγκαίου εξοπλισμού και των εργασιών για την παραγωγή, όπως εντελώς ενδεικτικά, αριθμό φρεάτων ανάπτυξης. β) τις αντίστοιχες δαπάνες κατά προσέγγιση, γ) τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα, κατά προσέγγιση, δ) την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης παραγωγής, ε) τα προβλεπόμενα απολήψιμα αποθέματα υδρογονανθράκων και την αναμενόμενη αντίστοιχη ετήσια παραγωγή. 2) Μέσα σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ανακάλυψη νέου εμπορικά εκμεταλλεύσιμου πεδίου μέσα στη Συμβατική Περιοχή, κατά τα προαναφερόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στο Ελληνικό Δημόσιο νέο πρόγραμμα εκμετάλλευσης και παραγωγής, για την περί της οποίας πρόκειται Περιοχή Εκμετάλλευσης, σε αντικατάσταση του ήδη υποβληθέντος, εφόσον η εκμετάλλευση και του νέου πεδίου θα αρχίσει μέσα στο αυτό Ημερολογιακό Έτος, άλλως θα συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα εκμετάλλευσης του επόμενου Ημερολογιακού Έτους. Άρθρο 9 Εγγυήσεις - Εγγυητές1) Για την κάλυψη των ελαχίστων υποχρεώσεων της Εταιρείας ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., η οποία συμμετέχει στο Κεφάλαιο της Αναδόχου ΚΑΒΑΛΑ ΟΙL, η ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., ως Ειδικός Εγγυητής, προσκόμισε και κατέθεσε στο Ελληνικό Δημόσιο, την εγγυητική επιστολή αριθμ. 015658571999 της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε.. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ύψους 200.000.000 δραχμών, ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση των υποχρεώσεων της Αναδόχου Εταιρείας οι οποίες απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, η οποία και θα καταπέσει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σε περίπτωση κατά την οποία η Ανάδοχος δεν εκπληρώσει αυτές και κηρυχθεί έκπτωτος της παρούσας Σύμβασης, κατά τα αναφερόμενα στο Άρθρο Άρθρο 31 της παρούσας. Άρθρο 10 Δικαιώματα του Αναδόχου για Έρευνες και Εκμετάλλευση 1) Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα και την εξουσία, με την επιφύλαξη της παρ.6 του άρθρου 3, να εκτελεί τις Εργασίες Πετρελαίου, στη Συμβατική Περιοχή, στα οποία περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, τα εξής: α) Πλήρης και αποκλειστική ευθύνη, διεύθυνση και έλεγχος όλων των εργασιών Πετρελαίου. β) Εξουσιοδότηση για την άσκηση όλων των δικαιωμάτων και εξουσιών οι οποίες χορηγούνται από την Παρούσα Σύμβαση (εκτός και αν αλλιώς προκύπτει από το κείμενο αυτής), μέσω εκπροσώπου του και ανεξάρτητων εργολάβων και, αντίστοιχα, για την καταβολή όλων των αμοιβών, δαπανών και επιβαρύνσεων αυτών. 2) Ο Ανάδοχος δικαιούται όπως, με απαλλοτρίωση κηρυσσόμενη κατά τις διατάξεις της παρ, 3 του άρθρου 6 του Ν. 2289/1995 ή με απ ευθείας σύμβαση, αποκτά ή μισθώνει, ακίνητα, κινητά πράγματα και εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, για το σκοπό όπως προβαίνει σε γεωτρήσεις, ανεγείρει, κατασκευάζει, χρησιμοποιεί και λειτουργεί εργοστάσια, θαλάσσιες και επίγειες εγκαταστάσεις, αποθηκευτικούς χώρους, εργοστάσια παραγωγής και πρώτης επεξεργασίας υδρογονανθράκων, εργοστάσια θείου, εγκαταστάσεις φορτοεκφόρτωσης, τηλεφωνικές και τηλεγραφικές γραμμές, εγκαταστάσεις ασυρμάτου, εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. γραμμές υψηλής τάσης, αγωγούς πάσης φύσεως, εξέδρες, λιμενικές εγκαταστάσεις και γενικά κάβε είδους κύριες και βοηθητικές εγκαταστάσεις και έργα ή εργασίες, οι οποίες απαιτούνται ή ενδείκνυνται για τις Εργασίες Πετρελαίου ή είναι σχετικές με αυτές. Τέτοιες εγκαταστάσεις επιτρέπεται να κατασκευασθούν από τον Ανάδοχο, μόνο εφ όσον οι ήδη υπάρχουσες και ανήκουσες στο Ελληνικό Δημόσιο, οι οποίες παραλαμβάνονται από τον Ανάδοχο με την υπογραφή της παρούσας και κατά τη διαδικασία του άρθρου 35 αυτής, δεν είναι πρόσφορες ή επαρκείς, κατά την κρίση του Αναδόχου. Η τοποθεσία και κατασκευή όλων αυτών των εγκαταστάσεων θα είναι της εκλογής του Αναδόχου, τηρουμένων όμως των νόμων και κανονισμών που ισχύουν κάθε φορά στην Ελλάδα. 3) Ο Ανάδοχος, το προσωπικό του οι προστηθέντες από αυτόν καθώς και οι εργολάβοι του, δικαιούνται χωρίς κανένα περιορισμό, να εισέρχονται στη Συμβατική Περιοχή και να εξέρχονται από αυτήν, έχοντες τη δυνατότητα, οποτεδήποτε να εισέρχονται ελεύθερα σε όλες τις υφιστάμενες και ανεγειρόμενες από τον Ανάδοχο εγκαταστάσεις και το δικαίωμα επίσης, να εισάγουν σε αυτές και να εξάγουν από αυτές, ελεύθερα, τον κάθε είδους εξοπλισμό. Άρθρο 11 Στοιχεία και Εκθέσεις Δραστηριότητας 1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ακριβή στοιχεία όλων των εργασιών του, έρευνας, γεωτρήσεων, παραγωγής, μεταφοράς και πωλήσεων. 2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει, εις διπλούν, στο Ελληνικό Δημόσιο, επαρκώς λεπτομερείς τριμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις των Εργασιών πετρελαίου. Οι τριμηνιαίες εκθέσεις πρέπει να υποβάλλονται μέσα σε ένα (1) μήνα, από το τέλος κάθε τριμήνου, οι δε ετήσιες εκθέσεις, μέσα σε τρεις (3) μήνες από το τέλος κάθε Ημερολογιακού Έτους. Ερευνητικό υλικό (suppοrting material) συλλεγόμενο από τα φρέατα, όπως φερειπείν πυρήνες γεωτρήσεων, δείγματα πετρωμάτων, δείγματα αργού πετρελαίου και νερού, κ.λπ., θα πρέπει να τηρούνται από τον Ανάδοχο, μέσα στις Εγκαταστάσεις του, επί ένα (1) τουλάχιστον έτος, εξουσιοδοτημένοι δε εκπρόσωποι του Ελληνικού Δημοσίου δικαιούνται να επιθεωρούν το επεξηγηματικό αυτό υλικό. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, μετά από αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου, να χορηγεί σε αυτό τέτοιου είδους επεξηγηματικό υλικό για δική του χρήση, η δε παράδοση του υλικού αυτού, σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πραγματοποιείται στους αποθηκευτικούς χώρους του Αναδόχου. 3) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στο Ελληνικό Δημόσιο, εις διπλούν, όλα τα ερευνητικά δεδομένα (scientific data), τα οποία συλλέγονται κατά τη διάρκεια των εργασιών του στα οποία συμπεριλαμβάνονται όλα τα ευρισκόμενα στην κατοχή του στοιχεία και ερμηνευτικές εκθέσεις, τα οποία υποβλήθηκαν από τον Εντολοδόχο (Οperatοr) στον Ανάδοχο. Με τις λέξεις πάντα τα ερευνητικά δεδομένα νοούνται τα εξής: Α. Για τη Σεισμική Έρευνα: 1) Πλήρης σειρά σεισμικών τομών χρόνου (seismic recοrd sectiοn displays) για όλες τις μετρηθείσες σεισμικές τομές (seismic prοfiles), σε films και tapes. περιλαμβανομένων αντιγράφων των πρωτότυπων μαγνητοταινιών, όπως αυτές καταγράφηκαν (field tapes). Όλες οι επεξεργασίες και ειδικές επεξεργασίες. 2) Πλήρη αποτελέσματα των μετρήσεων προσδιορισμού ταχυτήτων με τη μέθοδο διαθλάσεως (νelοcity determinatiοn by refractiοn methοd). 3) Πλήρης σειρά όλων των συνταχθέντων, ιδιαίτερα για κάθε συνεχή ορίζοντα, χαρτών ισοχρόνων και ισοβαθών καμπύλων (maps οf isο-chrοnes and isο-depths fοr each cοntiniοus οr phantοm hοrizοns). 4) Τεχνικές εκθέσεις περί των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν στον τόπο των έργων. Β. Για την Γεωτρητική Έρευνα: 1) Ημερήσιο δελτίο προόδου γεωτρητικών εργασιών. 25 Στρωματογραφικές και λιθολογικές τομές των γεωτρήσεων (strati-grapnical and lithοiοgicai lο2 οf the drill-hοies, mud lοgs, ΑDΤ και cοmpοsite lοgs). 3) Συνεχής σειρά δειγμάτων των γεωτρήσεων. Γ. Για τις μετρήσεις εντός των γεωτρήσεων. Κάθε είδος διαγραφών (lοgs) όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται: 1) Εγγραφή ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης. 2) Εγγραφή ηλεκτρικού φυσικού δυναμικού. 3) Εγγραφή ακτινών γ και νετρονίων. 4) Εγγραφή ταχύτητας σεισμικών δονήσεων. 5) Εγγραφή laterοlοg - micrοlaterοiοg. 6) Εγγραφή κλίσεως και παρατάξεως στρωυάτων. 7) Εγγραφή πυκνότητας πορώδους των στρωμάτων. 8) Αναφορές δοκιμών παραγωγής (DSΤ repοrts) περιέχουσες όλες τις επιφανειακές και υπεδαφικές μετρήσεις πιέσεων, παροχών, όπως επίσης και ειδικές αναλύσεις δειγμάτων (ΡVΤ repοrts). 4) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί στο Ελληνικό Δημόσιο, κάθε τοποθεσία, η οποία επιλέγεται από αυτόν, για την ανόρυξη οιουδήποτε φρέατος. Επί πλέον ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος νc γνωστοποιεί αμέσως στο Ελληνικό Δημόσιο, την έναρξη, την αποπεράτωση και τη διακοπή, οποιασδήποτε εργασίας γεωτρήσεως, όπως και την ανακάλυψη οποιωνδήποτε Υδρογονανθράκων. Η υποχρέωση αυτή υφίσταται επιπρόσθετο της αναφερομένης στην παρ. 2 του άρθρου αυτού υποχρέωσης. για την υποβολή τριμηνιαίων και ετήσιων εκθέσεων. 5) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, όπως μέσα σε τρεις (3) μήνες από το τέλος κάθε Ημερολογιακού Έτους, υποβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο, οικονομικές εκθέσεις, περί των Εργασιών Πετρελαίου. Το Ελληνικό Δημόσιο δικαιούται να ελέγχει τα επίσημα στοιχεία και βιβλία του Αναδόχου, για τη διαπίστωση της ακρίβειας των εγγραφών σε αυτά. 6) Εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι του Ελληνικού Δημοσίου και ειδικότερα των επιστημονικών και τεχνικών Υπηρεσιών αυτού, δικαιούνται να παρακολουθούν τις επιστημονικές δραστηριότητες και τεχνικές εργασίες του Αναδόχου, με σκοπό να λαμβάνουν γνώση των λεπτομερειών της προόδου αυτών. Η παρακολούθηση αυτή θα πραγματοποιείται κατά τρόπο που δεν παρακωλύει τις εργασίες του Αναδόχου. 7) Επιπρόσθετα των προαναφερομένων, ο Ανάδοχος οφείλει, μετά από αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου, να υποβάλλει σε αυτό, όλες τις εκθέσεις, μελέτες, αποτελέσματα μετρήσεων και δοκιμών και τα έγγραφα, με τα οποία καθίσταται δυνατή η επιβεβαίωση της ορθής τεχνικά εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων. 8) Με εξαίρεση γενικούς αριθμούς, που αναφέρονται στο συνολικό σε μέτρα βάθος των γεωτρήσεων, τον αριθμό των φρεάτων και τη συνολική, κατά πεδίο, παραγωγή Υδρογονανθράκων, το Ελληνικό Δημόσιο είναι υποχρεωμένο, να τηρεί ως εμπιστευτικές τις υποβαλλόμενες σε αυτό από τον Ανάδοχο πληροφορίες, εκθέσεις, στοιχεία και υλικό, εκτός εάν ο Ανάδοχος, γνωστοποιήσει εγγράφως προς το Ελληνικό Δημόσιο, σχετικά με συγκεκριμένη πληροφορία, ότι το απαλλάσσει από την υποχρέωση αυτή. 9) Κατ εξαίρεση του ανωτέρω κανόνα, το Ελληνικό Δημόσιο έχει το δικαίωμα να γνωστοποιεί σε τρίτους, τις επιστημονικές ή τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία τα οποία διαβιβάσθηκαν σε αυτό από τον Ανάδοχο, για σκοπούς επιστημονικών δημοσιεύσεων ή για άλλους τέτοιους σκοπούς, μετά από την πάροδο ενός (1) έτους από την επιστροφή οποιασδήποτε Περιοχής βάσει της Σύμβασης αυτής, για πληροφορίες και στοιχεία αναφορικά με κάθε μία ξεχωριστά επιστρεφόμενη Περιοχή, ή αμέσως με την λύση της παρούσης Σύμβασης. Ο Ανάδοχος δεν θα αρνείται αδικαιολόγητα την συναίνεση του, στις αιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, όπως ειδικά τμήματα των πληροφοριών που έδωσε αυτός, δημοσιευθούν ή γνωστοποιηθούν σε τρίτους, για δημοσίευση ή για άλλο σκοπό και νωρίτερα ακόμη των χρόνων που συνομολογούνται στο προηγούμενο εδάφιο, των κατά την κρίση του Αναδόχου, αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς οποιαδήποτε ζημιά των συμφερόντων του. Άρθρο 12 Γλώσσα Κειμένου Συμβάσεων ΑναδόχουΕντολοδόχου με τρίτους Οι Συμβάσεις του Αναδόχου και του Εντολοδόχου με τρίτους, για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, εφόσον αυτοί είναι αλλοδαποί, είναι δυνατόν να συντάσσονται στην Αγγλική γλώσσα και να υποβάλλονται έτσι στο Υπουργείο Ανάπτυξης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 παο. 9 της παρούσας, όπως και σε οιανδήποτε Δημόσια Υπηρεσία ή Οργανισμό. Άρθρο 13 Υποχρεώσεις του Ελληνικού ΔημοσίουΚτήση Εδαφών από τον Ανάδοχο και Δικαιώματα Ιδιοκτησίας 1) Το Ελληνικό Δημόσιο εγγυάται, ότι κανένα νόμιμο δικαίωμα ή αξίωση, οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου υπάρχει, που να έχει σχέση με την έρευνα ή την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων, στη Συμβατική Περιοχή. Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν ή ήθελαν τυχόν εγερθεί τέτοια δικαιώματα ή αξιώσεις, το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται να προστατεύσει όλα τα δικαιώματα και συμφέροντα του Αναδόχου, τα οποία απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, καθώς και την ομαλή και ανεμπόδιστη άσκηση τους. 2) Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει να θέσει στη διάθεση του Αναδόχου, χωρίς οιαδήποτε για τον Ανάδοχο επιβάρυνση, δαπάνη ή αντάλλαγμα, όλα τα εδάφη, υπόγεια και επιφανειακά νερά, λατομεία, εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων περιλαμβανομένων και των δουλειών, που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, υπό τον όρο ότι τα εδάφη αυτά, τα νερά, τα λατομεία και τα δικαιώματα αυτά είναι αναγκαία, κατά την δικαιολογημένη γνώμη του Αναδόχου, για την εκτέλεση των Εργασιών Πετρελαίου, ότι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις εργασίες αυτές και ότι είναι ελεύθερα από μίσθωση ή άλλη νομική δέσμευση υπέρ τρίτων. Εξυπακούεται ότι, το Ελληνικό Δημόσιο, θέτοντας στη διάθεση του Αναδόχου τις ως άνω ιδιοκτησίες και τα επ αυτών δικαιώματα, διατηρεί στο διηνεκές την επ αυτών κυριότητα. 3) Η κτήση ακινήτων, εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων, υπογείων και επιφανειακών υδάτων καθώς και δουλειών, που ανήκουν σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία αναγκαιούν, κατά την κρίση του Αναδόχου, για την διεξαγωγή των Εργασιών Πετρελαίου, θα πραγματοποιείται με απ ευθείας σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και του ιδιοκτήτου ή των ιδιοκτητών αυτών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί σύμβαση, όλα τα εν λόγω ακίνητα, εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα και δουλείες, θα υπόκεινται σε αναγκαστική απαλλοτρίωση, λόγω δημοσίας ωφελείας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες, ειδικές διατάξεις· της ισχυούσης Ελληνικής Νομοθεσίας δεν επιτρέπουν τις απαλλοτριώσεις αυτές. Η κτήση όλων των προαναφερομένων ιδιοκτησιών και των επ αυτών δικαιωμάτων, είτε με απ ευθείας σύμβαση είτε με απαλλοτρίωση, θα συντελείται επ ονόματι και υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου εις βάρος του Κόστους Πετρελαίου. 4) Ο Ανάδοχος δικαιούται, ακόμη και κατά παρέκκλιση των διατάξεων της νομοθεσίας περί αποκαταστάσεως ακτημόνων γεωργών και κτηνοτρόφων, να αποκτά την κυριότητα ή άλλα εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων με σύμβαση επ ονόματι και υπέρ του Δημοσίου και με ίδιες δαπάνες, εφόσον με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, βεβαιώθηκε ότι τα ακίνητα αυτά είναι απαραίτητα για τις εργασίες έρευνας ή εκμετάλλευσης. 5) Αν δεν είναι δυνατή η συμβατική κτήση των παραπάνω δικαιωμάτων και ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας δεν απαγορεύουν την αναγκαστική απαλλοτρίωση των ακινήτων, κηρύσσεται αναγκαστική απαλλοτρίωση των ακινήτων υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνες του Αναδόχου, κατά τις διατάξεις του Ν. 367/ 1976 Περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ακινήτων προς τον σκοπόν ανευρέσεως.· εκμεταλλεύσεως, μεταφοράς και αποθηκεύσεως υδρογονανθράκων. 6) Δεν είναι υποχρεωτική η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων που χρησιμοποιούνται ήδη για σκοπούς δημόσιας ωφέλειας. 7) Ο Ανάδοχος δικαιούται να χρησιμοποιεί χωρίς αντάλλαγμα τα ανωτέρω ακίνητα, ακόμη και κατά παρέκκλιση των διατάξεων που διέπουν τις δικαιοπραξίες περί ακινήτων σε παραμεθόριες περιοχές και χωρίς να έχει τηρήσει την προβλεπόμενη από τις διατάξεις αυτές διαδικασία, καθώς και να αποκτά με σύμβαση τη χρήση των αναγκαίων για την εκτέλεση της έρευνας και της εκμετάλλευσης ακινήτων, ακόμη και κατά παρέκκλιση των διατάξεων της νομοθεσίας περί αποκαταστάσεως ακτημόνων γεωργών και κτηνοτρόφων, μετά από άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης που χορηγείται ύστερο από γνώμη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στην πρώτη περίπτωση και του Υπουργού Γεωργίας στη δεύτερη. 8) Το Ελληνικό Δημόσιο, οι Δήμοι και Κοινότητες καθώς και οι κύριοι ή κάτοχοι αγροτικών ή αστικών ακινήτων όπως και οι κάτοχοι αδειών έρευνας και εκμετάλλευσης, είναι υποχρεωμένοι, εφ όσον δεν γίνεται καμιά ζημιά σε αυτούς, να παραχωρούν δικαίωμα διέλευσης υπόγειων σωληνώσεων, για τη μεταφορά Υδρογονανθράκων ή όπου η υπόγεια τοποθέτηση δεν είναι εφικτή ή σκόπιμη, για την τοποθέτηση στην επιφάνεια των εν λόγω σωληνώσεων. Περαιτέρω, οι ίδιοι που προαναφέρονται, είναι υποχρεωμένοι να ανέχονται κάθε αναγκαία γενικά εργασία για την κατασκευή, χρήση, συντήρηση ή επισκευή των σωληνώσεων αυτών. Στην περίπτωση κατά την οποία, από την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων από τον Ανάδοχο, βλάπτεται ή ζημιούται η ιδιοκτησία ή τα επ αυτής δικαιώματα, Δήμων, Κοινοτήτων και οποιωνδήποτε τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, καταβάλλεται σε αυτούς από τον Ανάδοχο αποζημίωση, που καθορίζεται κατά τις διατάξεις του ως άνω Ν. 367/1976.. Ο Ανάδοχος δικαιούται επίσης όπως, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση του, δαπάνη ή αντάλλαγμα, κάνει χρήση, τηρώντας τις οικείες διατάξεις του άρθρου 12 του Α.Ν. 1-540/1938 και του Α.Ν. 2344/1940 περί αιγιαλού και παραλίας και κάθε άλλου νόμου που μπορεί να εφαρμοστεί, χώρων που βρίσκονται εντός ζώνης λιμένος. προκυμαίων και όρμων που αναγκαιούν για την ανεμπόδιστη φορτοεκφόρτωση υλικών και Υδρογονανθράκων και για την αποθήκευση αυτών, όπως επίσης και για τη δημιουργία των απαραίτητων για το σκοπό αυτό εγκαταστάσεων, τόσο επί των προβλητών, προκυμαίων και όρμων, όσο και μέσα στη θάλασσα, μετά από άδεια του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, την οποία αυτό δεν θα μπορεί να αρνηθεί, χωρίς σπουδαίο λόγο. 9) Εξυπακούεται ότι καθ όλη τη διάρκεια της ισχύος της παρούσας Σύμβασης, όλες οι αναφερόμενες στις ως άνω παραγράφους του άρθρου αυτού και από τον Ανάδοχο αποκτώμενες ιδιοκτησίες και τα επ αυτών δικαιώματα, 8α παραμείνουν στη νομή και κατοχή του και θα χρησιμοποιηθούν από αυτόν για τις Εργασίες Πετρελαίου, όπως και για όλους τους σκοπούς της Σύμβασης αυτής. Το Ελληνικό Δημόσιο εγγυάται στον Ανάδοχο ότι κατά τη διάρκεια που θα έχει την κατοχή και νομή των ως άνω ιδιοκτησιών και των επ αυτών δικαιωμάτων, θα τυγχάνει της ίδιας πάντα προστασίας, η οποία αρμόζει στον αληθή κύριο. Αυτονόητο επίσης είναι, ότι ο Ανάδοχος θα επιδεικνύει την ίδια επιμέλεια και θα λαμβάνει την ίδια φροντίδα και προστασία, σχετικά με τις ανωτέρω ιδιοκτησίες και τα επ αυτών δικαιώματα, όπως εάν επρόκειτο να είναι διαρκώς κύριος αυτών. 10) Μετά από αίτηση του Αναδόχου, που θα υποβάλλεται πάντοτε έγκαιρα, το Ελληνικό Δημόσιο οφείλει να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, να παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή και να εκδίδει ή να ενεργεί για την έκδοση, από τις αρμόδιες για το σκοπό αυτό Κρατικές και λοιπές Αρχές, συμπεριλαμβανομένων και των Στρατιωτικών, όλων των απαραίτητων αδειών, εξουσιοδοτήσεων, εγκρίσεων, Υπουργικών και λοιπών αποφάσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες, τόσο για την ανέγερση, κατασκευή και εγκατάσταση όλων των εργοστασίων, εγκαταστάσεων και λοιπών έργων, στα οποία αναφέρεται η παρούσα Σύμβαση, όσο και για την απόκτηση των ιδιοκτησιών και των επ αυτών δικαιωμάτων, οι οποίες αναφέρονται στις ως άνω παραγράφους , όπως επίσης και για την εκτέλεση γενικά των Εργασιών Πετρελαίου και την εκπλήρωση των κάθε είδους σκοπών της παρούσας Σύμβασης. 11) Σε περίπτωση κατά την οποία το Ελληνικό Δημόσιο παραλείψει ή καθυστερήσει, πάρα πάνω από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, να παράσχει στον Ανάδοχο, την απαιτουμένη συνδρομή ή να εκδώσει ή προκαλέσει την έκδοση των αναφερομένων στην παράγραφο 10 του άρθρου αυτού αδειών, εξουσιοδοτήσεων. Υπουργικών εγκρίσεων ή αποφάσεων, η αμέλεια δε αυτή ή η καθυστέρηση, καθιστά αδύνατη ή συνεπάγεται κατ ανάγκη την καθυστέρηση της εκτέλεσης εκ μέρους του Αναδόχου, οιωνδήποτε υποχρεώσεων του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, αυτή η μη εκπλήρωση από τον Ανάδοχο των υποχρεώσεων του δεν θα συνιστά παραβίαση εκ μέρους του της παρούσας Σύμβασης, η δε παράλειψη ή καθυστέρηση του Ελληνικού Δημοσίου θα θεωρείται, έναντι του Αναδόχου, ως περιστατικό ανωτέρας βίας, θα εφαρμόζονται δε επ αυτής, έναντι του Αναδόχου, οι διατάξεις του Άρθρου 28 της παρούσας Σύμβασης. Άρθρο 14 Διάθεση Παραγωγής, Απόσβεση Κόστους Πετρελαίου 1) Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι. προκειμένου να βελτιωθεί η αποληψιμότητα Υδρογονανθράκων από τις Περιοχές Εκμετάλλευσης και/ή να επιτευχθεί η ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων Υδρογονανθράκων ο αυτές, απαιτείται η διενέργεια περαιτέρω γεωτρήσεων και των απαιτούμενων για αυτές ερευνητικών εργασιών 2) Οποιεσδήποτε επιπρόσθετες κεφαλαιουχικές δαπάνες, θα αφαιρούνται σε ποσοστό 100%, από το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα του Αναδόχου, του αντίστοιχου Ημερολογιακού Έτους πριν από τον υπολογισμό του Συνολικού Μεριδίου του Ελληνικού Δημοσίου, λόγω των ειδικών συνθηκών εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων. 3) Κατά το τελευταίο έτος των Εργασιών Πετρελαίου ο Ανάδοχος δικαιούται να παρακρατήσει από τις Περιοχές Εκμετάλλευσης, μέχρι οποιουδήποτε ποσοστού είναι αναγκαίο, από το προαναφερόμενο ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα, προκειμένου να αποσβεσθεί το Κόστος Πετρελαίου που δαπανήθηκε κατά το τελευταίο αυτό έτος ή μεταφέρθηκε σ αυτό. 4) Το Συνολικό Μερίδιο του Ελληνικού Δημοσίου, για τις Περιοχές Εκμετάλλευσης ΠΡΙΝΟΥ και ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ, (καθώς και κάθε άλλου τυχόν νέου Πεδίου στις ως άνω Περιοχές Εκμετάλλευσης, καθώς και στα Πεδία κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ. 7 και 8 της παρούσας Σύμβασης), θα αποτελείται από τη μερική Συμμετοχή του Δημοσίου και από το φόρο εισοδήματος. που προβλέπεται στο άρθρο 15 της παρούσας Σύμβασης. 5) Η Μερική Συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου θα καταβάλλεται απολογιστικά μέσα στο πρώτο τρίμηνο. αμέσως μετά τη λήξη του Ημερολογιακού Έτους στο οποίο αυτή αναφέρεται και καθορίζεται ως εξής: 6) Εάν το ετήσιο εισόδημα του Αναδόχου για οποιοδήποτε Ημερολογιακό Έτος είναι μεταξύ των ποσών που αναφέρονται πιο πάνω σε εκατομμύρια δολάρια Η.Π.Α., τα ποσοστά που αντιστοιχούν θα διαφοροποιούνται αναλογικά. Άρθρο 15 Φορολογία1) Ο Ανάδοχος υπόκειται σε ειδικό φόρο εισοδήματος με συντελεστή σαράντα τοις εκατό (40%), όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 2289/1995 (ΦΕΚ 27/Α/1995), χωρίς καμιά πρόσθετη τακτική ή έκτακτη εισφορά, τέλος ή άλλη επιβάρυνση οποιασδήποτε φύσεως υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Ο φόρος επιβάλλεται επί του προκύπτοντος από τις συμβατικές εργασίες του Αναδόχου καθαρού Φορολογητέου εισοδήματος του, όπως αυτό καθορίζεται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και εξαντλεί κάθε υποχρέωση του Αναδόχου και των μετόχων αυτού για φόρο εισοδήματος ως προς κέρδη που προκύπτουν από τις συμβατικές εργασίες του. 2) Ο πιο πάνω φορολογικός συντελεστής θα παραμείνει σταθερός για όλη τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης, (υπό την επιφύλαξη τυχόν νεώτερης ευνοϊκότερης ρύθμισης), και θα επιβάλλεται επί του Καθαρού Φορολογητέου Εισοδήματος του Αναδόχου που προκύπτει στην Ελλάδα, από τις εργασίες Πετρελαίου,όπως το εισόδημα καθορίζεται από τις παρακάτω διατάξεις του παρόντος Άρθρου. 3) Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος και τήρησης λογιστικών βιβλίων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 4) Ο οφειλόμενος κατά τα ανωτέρω φόρος, με βάση τις υποβαλλόμενες από τον Ανάδοχο δηλώσεις φόρου εισοδήματος, βεβαιούται και εξοφλείται εφάπαξ κατ έτος. όπως προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 2289/1995 (ΦΕΚ 27/Α/1995). 5) Ο Ανάδοχος, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, απαλλάσσεται από την προβλεπόμενη προκαταβολή φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 2289/1995 (ΦΕΚ 27/Α71995). 6) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ξεχωριστό λογαριασμό Εργασιών Πετρελαίου, για κάθε Ημερολογιακό Έτος, ούτως ώστε να είναι εφικτή η σύνταξη Λογαριασμού Κερδών και Ζημιών καθώς και Ισολογισμού. που να παρουσιάζει τα αποτελέσματα των εν λόγω εργασιών και τα εκ των αποτελεσμάτων αυτών επηρεαζόμενα στοιχεία του ενεργητικού και του Παθητικού ή ευθέως σχετιζόμενα με αυτές, όπως επίσης και το καθαρό Φορολογητέο Εισόδημα του Ανάδοχου. 7) Για τον καθορισμό του Καθαρού Φορολογητέου Εισοδήματος του Αναδόχου, για κάθε Ημερολογιακό Έτος, ο Λογαριασμός Κερδών και Ζημιών πιστούται με τα κατωτέρω: α) Με το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα του Αναδόχου που προκύπτει από τις πωλήσεις (marketing) των υδρογονανθράκων που παράγονται από τις Εργασίες Πετρελαίου, όλων των Περιοχών Εκμετάλλευσης, όπως και με το ισόποσο της αξίας όλων των τυχόν υπό του Ελληνικού Δημοσίου σε είδος ληφθέντων και μη πωληθέντων από τον Ανάδοχο, Υδρογονανθράκων. β) Με κάθε άλλο εισόδημα ή πρόσοδο, που συνδέονται ευθέως με τις Εργασίες Πετρελαίου ή προκύπτουν από την μεταφορά προϊόντων, για λογαριασμό τρίτων, μέσα στην Ελληνική Επικράτεια. 8) Για τον καθορισμό κατά τα ανωτέρω, του Καθαρού Φορολογητέου Εισοδήματος του Αναδόχου, ο ως άνω Λογαριασμός Κερδών και Ζημιών χρεώνεται με ολόκληρο το Κόστος Πετρελαίου, το οποίο τυγχάνει αποσβεστέο εξ ολοκλήρου, μέσα στο αυτό Ημερολογιακό Έτος. 9) Το εν λόγω Κόστος Πετρελαίου, περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τα εξής: α) Την δαπάνη για τα υλικά, εφόδια και ενέργεια, που χρησιμοποιήθηκαν ή αναλώθηκαν. β) Τους μισθούς και τις σχετικές προς αυτούς επιβαρύνσεις, την δαπάνη για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από τρίτους, περιλαμβανομένων των πληρωμών προς Συγγενείς Εταιρείες, για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν μέσα στο πλαίσιο των Εργασιών Πετρελαίου, (εφόσον οι πληρωμές αυτές δεν είναι ανώτερες εκείνων που θα καταβάλλοντο προς Μη Συγγενείς Εταιρείες, για όμοιες ή ανάλογες υπηρεσίες), και εν γένει με οποιαδήποτε γενικά δαπάνη, μέσα ή έξω από την Ελλάδα, για την διεξαγωγή των Εργασιών Πετρελαίου ή σχετικά με αυτές. γ) Τις δαπάνες διοίκησης και εγκατάστασης, στις j Επίπεδο Παρακρατούμενο Ποσοστό | Ακαθάριστου Ποσοστό Μερικής Εισοδήματος για Απόσβεση Συμμετοχής του Αναδόχου Κόστους του από Εργασίες Πετρελαίου Ελληνικού Πετρελαίου Δημοσίου σε εκατομμύρια Δολάρια Η.Π.Α. κατά τη διάρκεια του Ημερολογιακού Έτους____________________________________ 150 και άνω 40.000 % 30.000 %_______ Μέχρι 145 41.250 % 29.375 %_______ 140 42.500 % 28.750 %_______ 135 43,750 % 28.125 % 130 45.000 % 27.500 % 125 46.250 % 26.875 % 120 47.500 % 26.250 % 115 48.750% 25.625%_______ 110 50.000 %_______25.000 %_______ 105 51,667 % 24.167 %_______ 100 53.333 % 23,333 %_______ 95 55.000 % 22.500 %_______ 90 56,667 % 121.667 % 85 58.333 % 20,833 % ~ 80 60.000 % 120.000 % Ι 75 66,667 % ,16.667 %______ 70 73,333 % 13.333 % 65 80,000 % 110,000 % 60 90.000 % 5,000 %_______ 55 90.000 % 5.000 %_______ 50 90.000 % 5,000 %_______ 45 [90,000 % 5.000 %_______ 40 90.000 % 5.000 % 35 90,000 % 15,000 % 30 90,000 % 15.000 % j 25 90,000 % 5.000 %_______j 20 και κάτω 90.000 %______5,000 % οποίες περιλαμβάνονται και δαπάνες για ευρεσιτεχνίες, δικαιώματα για την χρησιμοποίηση αδειών και δαπανών για έρευνες τα γενικά έξοδα που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα σχετικά με τις Εργασίες Πετρελαίου, τις δαπάνες για μισθώματα ή άλλες πληρωμές για την κτήση κινητών και ακινήτων, τα ασφάλιστρα, καθώς και εύλογο ποσό, για τα εκτός Ελλάδος πραγματοποιούμενα γενικά έξοδα για υπηρεσίες παρεχόμενες για τις Εργασίες Πετρελαίου, από διευθυντές η υπαλλήλους που κατοικούν στην αλλοδαπή ή και από τα κεντρικά γραφεία του Αναδόχου ή από τις Συγγενείς Εταιρείες που εδρεύουν στην αλλοδαπή και εργάζονται για λογαριασμό του, (το οποίο ποσό δεν θα είναι ανώτερο κατά ποσοστό 10% επί του συνόλου των αντίστοιχων δαπανών που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα), και με τις άμεσες δαπάνες, στις οποίες υποβλήθηκαν στην αλλοδαπή τα εν λόγω κεντρικά γραφεία, σχετικά με τις Εργασίες Πετρελαίου, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό των δαπανών αυτών δεν θα είναι ανώτερο κατά 10% επί του συνόλου των αντίστοιχων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα. δ) Τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά την πώληση (marketing) Υδρογονανθράκων, στις οποίες περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τυχόν υπηρεσίες μεσιτείας και πώλησης. ε) Τους τόκους, τις επιβαρύνσεις Τραπεζών, προμήθειες ασφαλιστών, ασφάλιστρα ή συναφείς αμοιβές, καταβληθείσες προς οποιονδήποτε πιστωτή, μέτοχο ή Συγγενή Εταιρεία του Αναδόχου, κατά τα ποσά αυτών που πράγματι καταβλήθηκαν για τη διεξαγωγή των Εργασιών Πετρελαίου, εφόσον τα ποσά αυτά είναι αληθινά και εύλογα και συμβαδίζουν με τις επικρατούσες κατά το χρόνο του δανεισμού επικρατούσες συνθήκες στις διεθνείς χρηματαγορές και τις αγορές κεφαλαίου. στ) Τις ζημιές, λόγω βλάβης, καταστροφής ή απώλειας, ιδιοκτησίας που παράχθηκε, ή αποκτήθηκε ή κατασκευάσθηκε ή πωλήθηκε, για την οποία δεν καταβλήθηκε ασφαλιστική ή άλλη αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών, από επισφαλείς απαιτήσεις, απαιτήσεις προς αποζημίωση και συναλλαγματικών διαφορών κατά τη μετατροπή νομισμάτων. ζ) Τις αποδοχές και αμοιβές για υπηρεσίες που πράγματι προσφέρθηκαν από τρίτους, σχετικά με την παρούσα Σύμβαση είτε (1) δεδουλευμένες ή καταβληθείσες απ ευθείας προς αυτούς τους τρίτους, είτε (2) δεδουλευμένες ή καταβληθείσες προς άλλους, για λογαριασμό των τρίτων αυτών, με τη μορφή ασφάλισης, σύνταξης ή άλλη μορφή. η) Τις λοιπές μη αποσβεσθείσες δαπάνες ιδιοκτησίας που διατέθηκαν με πώληση, επιστροφή, εγκατάλειψη ή αλλιώς, περιλαμβανομένων των δαπανών για γεωτρήσεις μη παραγωγικών φρεάτων, που δεν έχουν αποσβεσθεί. θ) Άλλες πληρωμές, λόγω ζημιών ή επιβαρύνσεων, σχετικών με τις Εργασίες Πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένης και της Μερικής Συμμετοχής του Δημοσίου, που προβλέπεται από την παρ. 5 του άρθρου 14 της παρούσας Σύμβασης, με εξαίρεση το Φόρο Εισοδήματος του Αναδόχου. ι) Κάθε άλλη τακτική και αναγκαία δαπάνη, που επιτρέπεται από τους εκάστοτε ισχύοντες στην Ελλάδα νόμους και δεν καλύπτεται από την παρούσα Σύμβαση, σχετικά με τη φορολογία του καθαρού εισοδήματος των ανωνύμων εταιρειών. 10) Εάν το Κόστος Πετρελαίου δεν καλύπτεται από την παραγωγή υδρογονανθράκων σε συγκεκριμένο Ημερολογιακό Έτος, η διαφορά θα μεταφέρεται στο επόμενο Ημερολογιακό Έτος, μέχρις ότου καλυφθεί πλήρως, θεωρούμενο ως Κόστος Πετρελαίου του επομένου αυτού έτους. Άρθρο 16 Πωλήσεις Εγχώριες Ανάγκες Εξαγωγές 1) Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καθώς και του επομένου αυτού άρθρου, να πωλεί το σύνολο της ποσότητας των παραγόμενων και διαθέσιμων υδρογονανθράκων, απ όλες τις Περιοχές Εκμετάλλευσης που υπάρχουν ή όπως αυτές τυχόν διαμορφωθούν σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. 2) Με την παρούσα Σύμβαση, ο Ειδικός Συμβαλλόμενος Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, αναλαμβάνει την υποχρέωση να αγόραζα το σύνολο του παραγόμενου, απ όλες τις Περιοχές Εκμετάλλευσης της Σύμβασης αυτής, Υδρογονανθράκων και για όλη τη διάρκεια ισχύος αυτής. 3) Για το σκοπό εκτέλεσης της προαναφερομένης υποχρεώσεως της, η Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, θα προκαταβάλει στον Ανάδοχο, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την Έναρξη Ισχύος της παρούσας Σύμβασης, το ποσό των πέντε (5) εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, εντόκως με Libοr+1. 4) Ακολούθως, η Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, αμέσως μετά την παραλαβή του πρώτου φορτίου και κάθε φορτίου, θα καταβάλει στον Ανάδοχο την αξία του συγκεκριμένου φορτίου, μειωμένη κατά ποσοστό 10% της αξίας του, το οποίο ποσοστό θα αποσβένει το ποσό των πέντε (5) εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ που καταβλήθηκε, από την Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, σύμφωνα με την προαναφερομένη παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Η διαδικασία αυτή θα ακολουθείται μέχρι της πλήρους εξοφλήσεως του ανωτέρω ποσού των πέντε (5) εκατ. δολαρίων ΗΠΑ. Στη συνέχεια η πληρωμή θα πραγματοποιείται στο ακέραιο της, μετά την παραλαβή κάθε φορτίου. 5) Σε περίπτωση που δεν ευρεθούν υδρογονάνθρακες ή λήξει, καθ οιονδήποτε τρόπο, η παρούσα σύμβαση, η Ανάδοχος ΚΑΒΑΛΑ ΟΙL ΑΕ, υποχρεούται να επιστρέψει άμεσα το σύνολο του ως άνω ποσού ή το ποσό το οποίο απομένει, εάν έχει πραγματοποιηθεί παράδοση φορτίου. 6) Ο Ανάδοχος και η Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συναποδέχονται, όπως μέσα στις επόμενες δεκαπέντε (15) ημέρες από την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης, συνυπογράψουν Ειδικό Συμφωνητικό, με τις λεπτομέρειες των προαναφερομένων ρυθμίσεων, το οποίο και θα έχει ισχύ ίση με την ισχύ της παρούσης τουλάχιστον. 7) Η υποχρέωση του Αναδόχου, που απορρέει από την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του Ν. 2289/1995. υφίσταται σε κάθε περίπτωση, ο δε Ανάδοχος 6c υποχρεούται στην εκτέλεση της τότε εντολής του Ελληνικού Δημοσίου, πωλώντας τους παραγόμενους υδρογονάνθρακες είτε στην Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. κατά τη συμβατική του δέσμευση, είτε όπου ήθελε ζητήσει το Ελληνικό Δημόσιο. 8) Δεν επιτρέπεται η πώληση μέρους η του συνόλου των παραγόμενων υδρογονανθράκων από τον Ανάδοχο σε τρίτους, παρά μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, της τελευταίας υποχρεούμενης πάντοτε στην αγορά του συνόλου των παραγομένων Υδρογονανθράκων. 9) Ειδικά η πώληση του παραγόμενου Θείου και των λοιπών παραπροϊόντων θα πραγματοποιείται ελεύθερα από τον Ανάδοχο, ενώ του Φυσικού Αερίου, κατά την διαδικασία του άρθρου 19 της παρούσης. Άρθρο 17 Καθορισμός της Αξίας των Υδρογονανθράκων1) Προκειμένου να καθοριστεί η αξία των παραγόμενων από τον Ανάδοχο Υδρογονανθράκων, για το σκοπό: α) του καθορισμού του ποσοστού της απόσβεσης του Κόστους Πετρελαίου, β) του καθορισμού του Συνολικού Μεριδίου του Ελληνικού Δημοσίου επί των Υδρογονανθράκων, στο προερχόμενο από την πώληση τους τίμημα, γ) του υπολογισμού του Φόρου Εισοδήματος του Αναδόχου, που θα πρέπει να πληρωθεί στις Ελληνικές Φορολογικές Αρχές, και δ) οποιωνδήποτε άλλων υπολογισμών, σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, θα εφαρμόζονται τα παρακάτω κριτήρια, που βασίζονται σε πωλήσεις προς Ανεξάρτητους τρίτους Αγοραστές. (1) Αργό Πετρέλαιο. Η τιμή του Αργού Πετρελαίου θα υπολογίζεται βάσει των πραγματικών εσόδων από πωλήσεις σε F.Ο.Β. σημείο παράδοσης, που πραγματοποιήθηκαν από τον Ανάδοχο, για κάδε βαρέλι Αργού Πετρελαίου, το οποίο πουλήθηκε, κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. (2) Φυσικό Αέριο. Η τιμή του Φυσικού Αερίου θα υπολογίζεται, βάσει των πραγματικών εσόδων από πωλήσεις σε F.Ο.Β. σημείο παράδοσης που πραγματοποιήθηκαν από τον Ανάδοχο, για κάθε κυβικό μέτρο αερίων, μετρούμενο υπό κανονικές συνθήκες, το οποίο πουλήθηκε κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. (3) Φυσική Βενζίνη. Η τιμή της Φυσικής Βενζίνης θα υπολογίζεται βάσει των πραγματικών εσόδων από πωλήσεις σε F.Ο.Β. σημείο παράδοσης, που πραγματοποιήθηκαν από τον Ανάδοχο, για κάθε βαρέλι, το οποίο πουλήθηκε κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. (4) Θείο και άλλα Υποπροϊόντα. Η τιμή του Θείου και άλλων Υποπροϊόντων θα υπολογίζεται βάσει των πραγματικών εσόδων από πωλήσεις, στο σημείο παράδοσης τους στην Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκαν από τον Ανάδοχο, για κάθε μετρικό τόννο, προκειμένου περί Θείου, και για την προσήκουσα μονάδα, προκειμένου για άλλα Υποπροϊόντα, τα οποία πουλήθηκαν από τον Ανάδοχο, κατά την συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Άρθρο 18 Μέτρηση Υδρογονανθράκων1) Οι παραγόμενες από τον Ανάδοχο ποσότητες Υδρογονανθράκων, θα μετρούνται στον αποθηκευτικό τους χώρο. προκειμένου για το Αργό Πετρέλαιο και τη Φυσική Βενζίνη, και στο σημείο παράδοσης, για το Φυσικό Αέριο. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος οφείλει να εγκαταστήσει τα προσήκοντα όργανα μέτρησης, που ανταποκρίνονται στα πρότυπα που συνήθως ισχύουν στη διεθνή πρακτική πετρελαίων. Άλλα Υποπροϊόντα, όπως ενδεικτικά το Θείο, θα μετρούνται στον αποθηκευτικό τους χώρο. 2) Οι εντεταλμένοι εκπρόσωποι του Ελληνικού Δημοσίου θα έχουν το δικαίωμα οποτεδήποτε, κατά τη διάρκεια των κανονικών ωρών εργασίας, να εξετάζουν τις μετρήσεις που προαναφέρονται και να ελέγχουν τα χρησιμοποιούμενα για αυτές όργανα. Ο Ανάδοχος δεν αναλαμβάνει κανένα κίνδυνο για ατυχήματα ή ζημιές, τα οποία ενδέχεται να συμβούν, κατά τη διάρκεια των ως άνω εξετάσεων ή ελέγχων, με υπαιτιότητα των εντεταλμένων αυτών εκπροσώπων. Εάν ο Ανάδοχος επιθυμεί να τροποποιήσει τα όργανα μέτρησης, οφείλει να ειδοποιήσει περί αυτού το Ελληνικό Δημόσιο μέσα σε εύλογη προθεσμία, προκειμένου οι εκπρόσωποι του να παρευρίσκονται κατά την συγκεκριμένη τροποποίηση. 3) Εξυπακούεται, ότι οι ποσότητες των παραχθέντων Υδρογονανθράκων, οι οποίες δεν πουλήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν από τον Ανάδοχο για τις εργασίες του, είτε σαν καύσιμο είτε για την αποκατάσταση της πίεσης στο κοίτασμα είτε απωλέσθηκαν αναπόφευκτα, κατά τη διεξαγωγή των εργασιών, δεν θα μετρώνται ούτε θα καθορίζεται η αξία τους, για τους σκοπούς του προαναφερόμενου Άρθρου 14. Άρθρο 19 Φυσικό Αέριο1) Όσες από τις παραγόμενες ποσότητες Φυσικού Αερίου δεν ιδιοχρησιμοποιούνται από τον Ανάδοχο, θα πωλούνται στη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε.. 2) Εάν βρεθεί κοίτασμα αερίου και υπάρξουν ποσότητες οι οποίες δεν θα ιδιοχρησιμοποιούνται από τον Ανάδοχο, τότε θα υπογραφεί σχετική σύμβαση, μεταξύ Αναδόχου και Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε., περί της ως άνω πωλήσεως. 3) Στην ιδιόχρηση περιλαμβάνεται η χρήση Φυσικού Αερίου: α) στη διαδικασία παραγωγής Αργού Πετρελαίου εν γένει (π.χ. gas lifting), και β) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, προς ιδία χρήση ή/και πώληση κατά τις διατάξεις της ισχυούσης νομοθεσίας. Άρθρο 20 Αλλοδαπό ΣυνάλλαγμαΩς προς το Συνάλλαγμα, την τήρηση λογαριασμών σε οποιοδήποτε συνάλλαγμα, τη μεταφορά ποσών στο εξωτερικό κ.λπ. ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακόλουθε: τους σχετικούς συναλλαγματικούς κανόνες οι οποίοι ισχύουν, κάθε φορά, στην Ελλάδα. Άρθρο 21 . Πληρωμές1) Όλες οι πληρωμές τις οποίες υποχρεούται να κάνει ο Ανάδοχος προς το Ελληνικό Δημόσιο, θα γίνονται σε Δραχμές, στην Αθήνα, σε Τράπεζα η οποία θα του υποδειχθεί από το Ελληνικό Δημόσιο. 2) Όλες οι πληρωμές του Ελληνικού Δημοσίου προς τον Ανάδοχο, θα γίνονται επίσης σε Δραχμές, σε Τράπεζα η οποία θα υποδειχθεί από τον Ανάδοχο. 3) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, για οποιονδήποτε λόγο, υποχρεούται σε πληρωμή ή μεταβίβαση ποσού, το οποίο έχει καθορισθεί σε συγκεκριμένο πλην της Δραχμής νόμισμα, τότε η πληρωμή ή η μεταβίβαση αυτή θα πραγματοποιηθεί σε Δραχμές ή το συγκεκριμένο αυτό νόμισμα, κατά την επιλογή του Ελληνικού Δημοσίου. 4) Όλες οι εντός της Ελλάδος πραγματοποιούμενες πωλήσεις Υδρογονανθράκων, Υποπροϊόντων τους και θείου, θα πραγματοποιούνται σε Δραχμές. 5) Όλες οι πληρωμές του Ελληνικού Δημοσίου προς τον Ανάδοχο και όλες οι πληρωμές του Αναδόχου προς το Ελληνικό Δημόσιο, με βάση την παρούσα Σύμβαση, θα ενεργούνται μέσα στις επόμενες τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, από του τέλους του μηνός, μέσα στον οποίο ανέκυψε η υποχρέωση, για την πραγματοποίηση των συγκεκριμένων πληρωμών, εκτός και αν αλλιώς προβλέπεται από διατάξεις της παρούσας. Άρθρο 22 Προσωπικό του Αναδόχου1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του Άρθρου αυτού, και των λοιπών διατάξεων του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να απασχολεί για τις εργασίες του στην Ελλάδα, προσωπικό, τεχνικό, διοικητικό κ.λπ., από τους πρώην εργαζομένους στην εντολοδόχο εταιρεία Ν.Α.Ρ.C.. όπως συμφωνήθηκε από όλους κατά τη σύσκεψη της 5/7/1999 και ορίζει ως εξής: Οι εργαζόμενοι που θα επιλεγούν, πέραν του Σωματείου, θα προέρχονται και από τους διαγραφέντες από αυτό, κατά την κρίση του Μάνατζερ, δεδομένων των σκοπών σύναψης της παρούσης, κατά τα αναφερόμενα στο Προοίμιο της, εφαρμοζομένων κοινωνικών και αξιοκρατικών κριτηρίων πρόσληψης. 2) Επίσης έχει το δικαίωμα να απασχολεί και προσωπικό, πέραν των αναφερομένων στην προηγουμένη παράγραφο, ημεδαπό ή αλλοδαπό. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος, φέροντας την ευθύνη των Εργασιών Πετρελαίου, έχει και την ευθύνη και το δικαίωμα, για την κατά την κρίση του πρόσληψη και απασχόληση του κατάλληλου και απαιτούμενου προσωπικού, δεδομένου του συγκεκριμένου βαθμού φυσικού αλλά και οικονομικού κινδύνου, τον οποίο φέρουν ειδικά οι συγκεκριμένες Εργασίες Πετρελαίου. 3) Οι εργολάβοι και οι υπεργολάβοι επίσης, έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν αλλοδαπό προσωπικό, όταν δεν υπάρχει αντίστοιχο ημεδαπό των απαιτούμενων ειδικοτήτων. 4) Μετά από αίτηση του Αναδόχου, των εργολάβων και των υπεργολάβων, το Ελληνικό Δημόσιο είναι υποχρεωμένο να εγκρίνει την έκδοση αδειών εισόδου στην Ελλάδα και διαμονής, εργασίας και ταξιδιών του αλλοδαπού προσωπικού του Αναδόχου και των μελών των οικογενειών τους, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι περί του αντιθέτου, αναφερόμενοι στην εθνική ή δημόσια ασφάλεια και τάξη, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Η μη έγκριση των εν λόγω αδειών, θα ανακοινώνεται έγκαιρα στον Ανάδοχο. 5) Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου, υπόκειται στον Φόρο Εισοδήματος που επιβάλλεται στην Ελλάδα. μετά από συνεχή διαμονή έξη (6) μηνών στην Ελλάδα και μόνο για τις αποδοχές του που καταβάλλονται από τον Ανάδοχο, για υπηρεσίες προς αυτόν που παρασχέθηκαν στην Ελλάδα. Οι φορολογητέες αποδοχές, είτε έχουν καταβληθεί στην Ελλάδα σε δραχμές, είτε στην αλλοδαπή σε αλλοδαπό συνάλλαγμα, είναι οι αναφερόμενες σαν δαπάνη στα βιβλία του Αναδόχου. Η κατά τα προαναφερόμενα διαμονή αλλοδαπού υπαλλήλου στην Ελλάδα, αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης των κανονικών αδειών διαμονής και εργασίας. Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου υποχρεούται να καταβάλει όλους τους λοιπούς ελληνικούς φόρους, σύμφωνα με την νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά. 6) Για κάθε εργασία η οποία δεν απαιτεί εξειδικευμένη τεχνική ή διοικητική ικανότητα, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απασχολεί Έλληνες, εφόσον αυτοί είναι διαθέσιμοι, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στις παραγράφους 1 και 2 του Άρθρου αυτού. 7) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δέχεται, για εκπαίδευση, κάθε έτος, μέχρι έξη (6) ημεδαπούς επιστήμονες-τεχνικούς, τους οποίους θα υποδεικνύει το Ελληνικό Δημόσιο, και συμφωνείται ότι: α) Όλες οι δαπάνες των εκπαιδευομένων θα περιλαμβάνονται στο Κόστος Πετρελαίου. β) Το κύριο βάρος του προγράμματος εκπαίδευσης. θα συγκεντρώνεται σε πρακτικές εργασίες, οι λεπτομέρειες των οποίων θα καθορίζονται κάθε φορά από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες του Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου να παρέχεται στον εκπαιδευόμενο η δυνατότητα, να αποκτήσει πρακτική πείρα, των διάφορων φάσεων έρευνας, εκμετάλλευσης και παραγωγής Υδρογονανθράκων. γ) Οι υποδεικνυόμενοι από το Ελληνικό Δημόσιο υποψήφιοι για εκπαίδευση, πρέπει να έχουν την έγκριση του Αναδόχου, ο οποίος μπορεί να μη δώσει την έγκριση αυτή, εάν κατά την κρίση του ο υποψήφιος είναι ακατάλληλος για την προβλεπόμενη εκπαίδευση. Ο Ανάδοχος έχει επίσης το δικαίωμα να ζητεί από το Ελληνικό Δημόσιο, την ανάκληση εκπαιδευόμενου τον οποίο c ίδιος έχει ήδη εγκρίνει, για τους προαναφερόμενους λόγους ακαταλληλότητας. Σε όλες όμως τις περιπτώσεις, το Ελληνικό Δημόσιο έχει το δικαίωμα της άμεσης υπόδειξης αντικαταστάτη. Άρθρο 23 Χρησιμοποίηση Εργολάβων και Υπεργολάβων 1) Για την εκτέλεση των εργασιών του, κατά την παρούσα Σύμβαση, ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί εργολάβους και υπεργολάβους. 2) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο, το πλήρες κείμενο όλων των συμβάσεων που συνάπτει με εργολάβους και υπεργολάβους, με την επιφύλαξη του άρθρου 12 της παρούσας Την Ίδια υποχρέωση υπέχουν και οι τελευταίοι. 3) Οι διατάξεις του Άρθρου 22 παρ. 2 και 3 και του Άρθρου 25 της παρούσας Σύμβασης, εφαρμόζονται και στους προαναφερόμενους εργολάβους και υπεργολάβους και το αλλοδαπό προσωπικό τους. Οι διατάξεις του Άρθρου 20 της παρούσας Σύμβασης, εφαρμόζονται μόνο στον Ανάδοχο και στους αλλοδαπούς εργολάβους και υπεργολάβους. 4) Όλες οι αμοιβές και δαπάνες που καταβάλλοντα στους εργολάβους και υπεργολάβους, θεωρούνται σαν Κόστος Πετρελαίου. 5) Η εργασία που εκτελέσθηκε από τους εργολάβους και υπεργολάβους, θεωρείται σαν εργασία που εκτελέσθηκε από τον Ανάδοχο, κατά την έννοια των Εργασιών Πετρελαίου. Ο Ανάδοχος και στην περίπτωση αυτή, έχει όλες τις ευθύνες που απορρέουν από τη Σύμβαση αυτή. Άρθρο 24 Λογιστικά Βιβλία και Στοιχεία1) Τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία του Αναδόχου, θα τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα και εάν επιθυμεί ο Ανάδοχος και στην Αγγλική, Θα περιλαμβάνουν δε. όλες τις Εργασίες Πετρελαίου και θα τηρούνται σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές και του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, (και της σχετικής Ελληνικής Νομοθεσίας), που ισχύει κάθε φορά. Θα υπόκεινται δε στην παρακολούθηση και εποπτεία Ελλήνων Ορκωτών Λογιστών. 2) Επιτρέπεται στον Ανάδοχο να εκφράζει σε Δολάρια Η.Π.Α. τις δαπάνες και τις επενδύσεις του και να τηρεί τα λογιστικά του βιβλία και να καταρτίζει τις οικονομικές του εκθέσεις στο εν λόγω νόμισμα. Παρ όλα ταύτα όμως, στις φορολογικές δηλώσεις του Αναδόχου, που υποβάλλονται στις Ελληνικές Αρχές, τα ποσά θα πρέπει να εκφράζονται σε δραχμές, για δε την μετατροπή των ποσών που εκφράζονται σε Δολάρια Η.Π.Α.. θα πρέπει να εφαρμόζεται η ισοτιμία που καθορίζει το Δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, για την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού (λήξη διαχειριστικής χρήσης)· 3) Το Ελληνικό Δημόσιο έχει το δικαίωμα, να ελέγχει και να επαληθεύσει τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία του Αναδόχου, επί μία πενταετία (5ετία), από την λήξη του Ημερολογιακού Έτους στο οποίο αναφέρεται ο έλεγχος αυτός. Μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από το τέλος του προαναφερόμενου ελέγχου ή της επαλήθευσης, το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να διατυπώνει προς τον Ανάδοχο, τις παρατηρήσεις, τις αντιρρήσεις ή τις αξιώσεις του κατ αυτού, σχετικά με οποιαδήποτε ανακρίβεια ή σφάλμα, που εντοπίσθηκε κατά τον συγκεκριμένο έλεγχο ή επαλήθευση. Αν το Ελληνικό Δημόσιο, δεν προβεί σε έλεγχο ή επαλήθευση, μέσα στη συγκεκριμένη προθεσμία των πέντε (5) ετών ή αν δεν διατυπώσει παρατηρήσεις, αντιρρήσεις ή αξιώσεις, μέσα στη συγκεκριμένη προθεσμία των εξήντα (60) ημερών, θα θεωρείται ότι έχει εγκρίνει τα βιβλία και στοιχεία και τις εγγραφές που έχουν γίνει σε αυτά από τον Ανάδοχο, για το συγκεκριμένο Ημερολογιακό Έτος. 4) Οι προαναφερόμενες διατάξεις του Άρθρου αυτού εφαρμόζονται ανάλογα, σε κάθε νομικό πρόσωπο (εταιρεία), που ενδέχεται να αποτελεί τον Ανάδοχο. 5) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού αναφέρονται στον διαχειριστικό έλεγχο εκ μέρους του Υπουργείου Ανάπτυξης, εκπροσωπούντος το Ελληνικό Δημόσιο ως συμβαλλόμενο μέρος και όχι τον φορολογικό έλεγχο εκ μέρους των αρμόδιων Φορολογικών Αρχών του Ελληνικού Δημοσίου, για τον οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχυούσης φορολογικής νομοθεσίας, η οποία και υπερισχύει κάθε αντίθετης ρύθμισης των διατάξεων των παραγράφων του παρόντος άρθρου αυτού, υπό την επιφύλαξη της ισχύος ειδικών διατάξεων του Ν. 2289/95. Άρθρο 25 Δασμοί, Φόροι και Τέλη1) Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί στις εργασίες του που είναι σύμφωνες με την παρούσα σύμβαση, όλα τα υπάρχοντα, στις παραλαμβανόμενες από αυτόν εγκαταστάσεις, μηχανήματα και εξοπλισμό, με τα ανταλλακτικά τους, καθώς και όλα τα οχήματα, θαλάσσια σκάφη και εξέδρες, είτε κινούνται αυτοδύναμα είτε όχι, πάνω στα οποία εγκαθίστανται όλα τα κάθε είδους μηχανήματα, όργανα γερανοί, και εξαρτήματα, ελκυστήρες και φορτηγά αυτοκίνητα, τζιπς ή αντίστοιχα με αυτά κάθε είδους και φύσεως, όπως και τα επιβατηγά αυτοκίνητα, τα υλικά και κάθε είδους εφόδια, αναλώσιμα και μη, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων και λιπαντικών, που όλα ανήκουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου, με το ίδιο καθεστώς τελωνειακών κ.λπ., απαλλαγών, όπως αυτό είχε κατά την χρήση τους από την προκάτοχο Ανάδοχο Κοινοπραξία και την Εντολοδόχο αυτής Εταιρεία Πετρελαίων Βορείου Αιγαίου (Ν.Α.Ρ.C.), χωρίς οιανδήποτε άλλη διατύπωση. 2) Πέραν των προαναφερομένων, ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να εισάγει από το εξωτερικό και να μεταχειρίζεται στις εργασίες του που είναι σύμφωνες με την παρούσα σύμβαση, όλα τα κατά την κρίση του απαιτούμενα και πλέον πρόσφορα, για τη διεξαγωγή των εργασιών του μηχανήματα και εξοπλισμό, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και όλα τα ανταλλακτικά τους, οχήματα, θαλάσσια σκάφη και εξέδρες, είτε κινούνται αυτοδύναμα είτε όχι, γερανοί και εξαρτήματα, ελκυστήρες και φορτηγά αυτοκίνητα, καθώς και επιβατηγά αυτοκίνητα, όπως και όλα τα υλικά, καύσιμα και λιπαντικά και κάθε είδους εφόδια, αναλώσιμα ή μη, κατά τις διατυπώσεις και τους όρους της ισχυούσης φορολογικής νομοθεσίας, κατά περίπτωση, υπό την επιφύλαξη τυχόν υπερισχυουσών ειδικών διατάξεων του Ν. 2289/1995. 3) Η παρούσα Σύμβαση, επέχει θέση οποιασδήποτε αναγκαίας σε κάθε περίπτωση άδειας, για τη χρησιμοποίηση όλων των ειδών της ως άνω παραγράφου 1. 4) Ο Ανάδοχος δικαιούται να εξάγει ελεύθερα οποτεδήποτε, όλα τα τυχόν εισαχθησόμενα από αυτόν στην Ελλάδα είδη, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος Άρθρου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ορίζονται στο Άρθρο 27 της παρούσας Σύμβασης, κατά τις διατάξεις και τους όρους της ισχυούσης φορολογικής νομοθεσίας. 5) Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις εισφορές εργοδότη και εργαζομένου προς τους πάσης φύσεως οργανισμούς κοινωνικής ασφαλίσεως, τους οργανισμούς και λογαριασμούς κοινωνικής πολιτικής, ούτε από τους ήδη θεσπισθέντες υπέρ των εργαζομένων πόρους εκτός από τους υπέρ τρίτων κοινωνικούς πόρους, ούτε από τα δικαιώματα, τις εισφορές και τα ανταποδοτικά τέλη που οφείλονται για παρεχόμενες υπηρεσίες. 6) Οι αμοιβές συμβολαιογράφων, που ισχύουν κάθε φορά, για τη σύνταξη και υπογραφή οποιωνδήποτε συμβάσεων αγοραπωλησίας ή συμβάσεων ενεχύρου ή συμβάσεων υποθήκης, σύμφωνα με το κατωτέρω Άρθρο 29, και γενικά οποιασδήποτε σύμβασης, η οποία σχετίζεται με τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, όπως επίσης και οι αμοιβές και τα δικαιώματα έμμισθων και άμισθων Υποθηκοφυλάκων, που ισχύουν κάθε φορά, γιο την τυχόν μεταγραφή τέτοιων συμβάσεων, και της παρούσας Σύμβασης, εάν τυχόν απαιτηθεί, δεν μπορούν να υπερβαίνουν, για κάθε περίπτωση τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν. 2289/1995. 7) Διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, σχετικά με τα κατώτατα όρια δικηγορικών αμοιβών δεν έχουν εφαρμογή, προκειμένου για δικηγόρους, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες, σχετικά με την παρούσα Σύμβαση, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν. 2289/1995. 8) Οι συμβάσεις των δανείων ή πιστώσεων που παρέχονται στον Ανάδοχο από τράπεζες ή πιστωτικούς οργανισμούς ή πάσης φύσεως αλλοδαπά νομικά πρόσωπα για να εκτελεσθούν οι συμβατικές εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, οι τόκοι και η εξόφληση τους, απαλλάσσονται αντικειμενικά από κάθε γενικό ή ειδικό, τακτικό ή έκτακτο φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, δικαίωμα, τακτική ή έκτακτη εισφορά, κράτηση και γενικά από κάθε οικονομικό βάρος υπέρ του Δημοσίου και κάθε τρίτου, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 9 του Ν. 2289/1995, πλην του φόρου προστιθέμενης αξίας. 9) Τα μερίσματα Ελληνικών Εταιρειών, εκδοχέων, των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, σύμφωνα με τα σχετικά οριζόμενα στο κατωτέρω Άρθρο 26 υπόκεινται σε φορολόγηση, κατά την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Άρθρο 26 Μεταβιβάσεις και Εκχωρήσεις1) Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα, αφού τηρήσει τους όρους του παρόντος Άρθρου, να μεταβιβάζει και εκχωρεί ελεύθερα, με όρους και συμφωνίες αμοιβαία αποδεκτούς μεταξύ εκχωρητού και εκδοχέως: α) το ποσοστό συμμετοχής του στην παρούσα Σύμβαση, συνολικά ή μερικά, καθώς και όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την παρούσα και αντιστοιχούν στο τμήμα αυτής που εκχωρείται και μεταβιβάζεται, και β) το ποσοστό συμμετοχής του. συνολικά ή μερικά, σε μία ή περισσότερες Άδειες Εκμετάλλευσης, στις οποίες αναφέρεται η παρούσα Σύμβαση. 2) Όλες οι εκχωρήσεις, με εξαίρεση αυτών προς τις Συγγενείς Εταιρείες του Αναδόχου, τελούν υπό την αίρεση της προηγούμενης εγκρίσεως τους από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο δεν μπορεί να αρνηθεί αδικαιολόγητα. 3) Οι εκχωρήσεις σε Συγγενείς Εταιρείες ή σε εταιρείες του Αναδόχου, δεν χρειάζονται την έγκριση του Ελληνικού Δημοσίου, θα πρέπει όμως να γνωστοποιούνται σε αυτό, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από το χρόνο της υπογραφής τους, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες. 4) Κατά παρέκκλιση των προαναφερομένων, το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να απαγορεύσει όλες αυτές τις εκχωρήσεις, για λόγους εθνικής ασφάλειας. Σε κάθε περίπτωση, τέτοια απαγόρευση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε αποσβεστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από τη γνωστοποίηση της σύμβασης εκχώρησης στο Ελληνικό Δημόσιο. 5) Όλες οι εκχωρήσεις, επί ποινή ακυρότητος, πρέπει να περιβάλλονται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και πρέπει να περιέχουν ειδική διάταξη, σύμφωνα με την οποία οι εκδοχείς θα είναι αλληλέγγυα. αδιαίρετα και σε ολόκληρο υπεύθυνοι, μαζί με τον Ανάδοχο, για την εκπλήρωση των όρων και συμφωνιών της παρούσας Σύμβασης. 6) Σε περίπτωση εκχώρησης, σύμφωνα με την προαναφερόμενη περίπτωση (β) της παρ. 1 του Άρθρου αυτού, η ευθύνη σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. θα περιορίζεται στο μέτρο που η Σύμβαση αυτή τυγχάνει ειδικής εφαρμογής επί της αντίστοιχης Άδειας Εκμετάλλευσης. 7) Σε περίπτωση εκχώρησης σε Συγγενείς Εταιρείες, αυτή η αλληλέγγυο και σε ολόκληρο ευθύνη, θα εξακολουθεί να βαρύνει και τους εκχωρητές, ρητή δε μνεία περί αυτού θα πρέπει να γίνεται στη σύμβαση εκχώρησης. 8) Οι εκχωρήσεις καθίστανται ισχυρές, δεσμευτικές και, ενεργές, απέναντι στο Ελληνικό Δημόσιο, από την κοινοποίηση σε αυτό επικυρωμένου αντιγράφου της σύμβασης εκχώρησης. 9) Στις πράξεις εκχώρησης και μεταβίβασης, κατά τα ανωτέρω, θα πρέπει, επί ποινή ακυρότητας, να ορίζεται ρητά το υποκείμενο της φορολογίας. 10) Το Ελληνικό Δημόσιο έχει το δικαίωμα, να αναθέσει μερικά ή συνολικά, την άσκηση και διαχείριση των δικαιωμάτων και συμφερόντων του, που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, προς την Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ή άλλη εταιρεία η οποία υπάρχει ή θα συσταθεί βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και θα περιέχει στους σκοπούς της τέτοια άσκηση και διαχείριση. Η ανάθεση αυτή θα πρέπει να κοινοποιείται έγγραφο. με απόδειξη παραλαβής, προς τον Ανάδοχο, από την οποία και αρχίζει να ισχύει γι αυτόν. Άρθρο 27 Διάθεση Ιδιοκτησίας1) Με τη λήξη ή τη λύση καθεμίας Άδειας Εκμετάλλευσης, κατά τα οριζόμενα στα Άρθρα 6 και 31 της παρούσας Σύμβασης, επιστρέφονται ελεύθερα στο Ελληνικό Δημόσιο, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση, όλα τα ακίνητα που αποκτήθηκαν, είτε με σύμβαση είτε με απαλλοτρίωση από τον Ανάδοχο, για τις Εργασίες Πετρελαίου της συγκεκριμένης Περιοχής Εκμετάλλευσης, (είτε αυτά βρίσκονται μέσα είτε έξω από την Περιοχή Εκμετάλλευσης) και τα οποία δεν χρησιμοποιούνται από αυτόν, για τη συνέχιση των Εργασιών Πετρελαίου σε άλλες Περιοχές Εκμετάλλευσης σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες για την απόκτηση των ακινήτων αυτών. θα έχουν αποσβεσθεί εντελώς κατά το χρόνο της επιστροφής στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 14 της παρούσας Σύμβασης. 2) Σε περίπτωση που τα αποκτηθέντα με σύμβαση από τον Ανάδοχο ακίνητα βαρύνονται με εμπράγματη ασφάλεια, ο Ανάδοχος υποχρεούται να άρει αυτήν πριν την επιστροφή τους στο Δημόσιο. 3) Το Ελληνικό Δημόσιο δεν φέρει καμία ευθύνη και υποχρέωση απέναντι στους δανειστές του Αναδόχου. 4) Σε περίπτωση που οι δαπάνες αυτές δεν έχουν αποσβεσθεί εντελώς, κατά τα προαναφερόμενα, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει τα συγκεκριμένα ακίνητα στο Ελληνικό Δημόσιο, μόνο με την καταβολή από αυτό ποσοστού τριάντα πέντε επί τοις εκατό (35%) επί της αξίας του που δεν έχει ακόμη απόσσβεσθεί. Η καταβολή αυτή δεν υπόκειται σε οποιουσδήποτε έμμεσους ή άμεσους φόρους, οποιασδήποτε μορφής και φύσεως, τέλη, δικαιώμστα, κρατήσεις και/ή εισφορές ή άλλες ειδικές επιβαρύνσεις υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ή οποιασδήποτε αρχής ή νομικού προσώπου και γενικά οποιουδήποτε τρίτου. 5) Με εξαίρεση των προαναφερομένων στην παρ.2 του Άρθρου αυτού, ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα. 3ε όλη τη διάρκεια της ισχύος της παρούσας Σύμβασης, να διαθέτει ελεύθερα, για αντικατάσταση ή για άλλο σκοπό, όλα το κινητά και/ή εξοπλισμό, μηχανήματα. υλικά και άλλα αντικείμενα που είναι εγκατεστημένα μέσα στα ακίνητα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν πρόκειται περί αυτών τα οποία αυτός παρέλαβε από το Ελληνικό Δημόσιο στη φάση παραλαβής παράδοσης των ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, υλικών κ.λπ., κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 35 αυτής. 6) Σε περίπτωση που. οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης, ο Ανάδοχος πούλησε τα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 5 κινητά, με την επιφύλαξη των αναφερομένων σε αυτήν περιορισμών, τότε, εάν το προϊόν αυτής της πωλήσεως είναι μεγαλύτερο από την εμφανιζόμενη στα βιβλία του Αναδόχου, κατά την ημέρα της πωλήσεως, αξία του πωληθέντος κινητού, η διαφορά που προκύπτει από αυτό προστίθεται στα ακαθάριστα έσοδα του Ανάδοχου. του Ημερολογιακού Έτους μέσο στο οποίο ποανματοποιήθηκε η πώληση του περιουσιακού αυτού στοιχείου και θεωρείται σαν ακαθάριστο έσοδο, προερχόμενο από την πώληση Υδρογονανθράκων, για τον υπολογισμό του φόρου, όπως και για τον καθορισμό του Συνολικού Μεριδίου του Ελληνικού Δημοσίου, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 5 του Άρθρου 14 της παρούσας Σύμβασης. 7) Σε περίπτωση που, αντίθετα με τα ως άνω, το προϊόν από την πώληση αυτή υπολείπεται από την εμφανιζόμενη στα βιβλία αξία του πωληθέντος, η διαφορά προστίθεται στο Κόστος Πετρελαίου του Ημερολογιακού Έτους μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η πώληση. 8) Κατά την επιστροφή στο Ελληνικό Δημόσιο, οποιασδήποτε Περιοχής Εκμετάλλευσης, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του παρόντος Άρθρου, όλα τα παραγωγικά και μη παραγωγικά πηγάδια, τα οποία ανοίχθηκαν από τον Ανάδοχο, πέραν εκείνων τα οποία παρέλαβε με την παρούσα Σύμβαση, κατά το Άρθρο 36 της παρούσας, θα πρέπει να σφραγισθούν (plugged) κατάλληλα από τον Ανάδοχο, καθώς και όλα τα γνωστά υδροφόρα στρώματα της ίδιας κατηγορίας, (δηλ. πέραν εκείνων τα οποία παρέλαβε με την παρούσα Σύμβαση, κατά το Άρθρο 36 της παρούσας), θα πρέπει επίσης να κλειστούν κατάλληλα κατά τον ίδιο τρόπο. Το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες να δηλώσει διαφορετική άποψη. Εάν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο Ανάδοχος προβαίνει στην υλοποίηση της ανωτέρω υποχρέωσης του. Τα έξοδα δε για το σκοπό αυτό θα καλυφθούν εξ ημισείας από τον Ανάδοχο και το Ελληνικό Δημόσιο. 9) Τα παραγωγικά φρέατα, με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται στην προηγουμένη παράγραφο και η ακίνητη περιουσία, η οποία και πρέπει να επιστραφεί στο Ελληνικό Δημόσιο, κατά τα αναφερόμενα στην παρ.1 του παρόντος Άρθρου, θα παραδοθούν σε όποια κατάσταση θα βρίσκονται τότε. 10) Ρητά συμφωνείται ότι, για όσο χρόνο ισχύουν και βρίσκονται σε λειτουργία μια ή περισσότερες Περιοχές Εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα, να παρακρατεί και να χρησιμοποιεί όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία η οποία κατά την κρίση του, θεωρείται αναγκαία για την εκτέλεση των Εργασιών Πετρελαίου, στη συγκεκριμένη Περιοχή Εκμετάλλευσης, που βρίσκεται ακόμα σε ισχύ και λειτουργία ή σχετικά με αυτήν. 11) Με τη λήξη ή τη λύση της παρούσας Σύμβασης, το προϊόν της εκποίησης των κινητών πραγμάτων, τα οποία είναι πέραν εκείνων τα οποία παρέλαβε με την παρούσα Σύμβαση, κατά το Άρθρο 35 αυτής, θα διατεθεί για την δαπάνη των εργασιών αποκατάστασης του περιβάλοντος. κατά τον λόγο πενήντα τοις εκατό (50%) μεταξύ του Αναδόχου και του Ελληνικού Δημοσίου. 12) Σε περίπτωση που το Ελληνικό Δημόσιο επιθυμεί να διατηρήσει στην ιδιοκτησία του τα εν λόγω (και πέραν εκείνων τα οποία παρέδωσε στον Ανάδοχο με την παρούσα σύμβαση, κατά το Άρθρο 35 αυτής), κινητά. θα καταβάλει στον Ανάδοχο πενήντα τοις εκατό (50%) της πραγματικής αξίας που θα έχουν τότε. Το προαναφερόμενο μερίδιο του Αναδόχου είναι ελεύθερο γενικά κάθε άμεσου ή έμμεσου φόρου οποιασδήποτε μορφής και φύσεως, τελών, δικαιωμάτων, κρατήσεων και/ή εισφορών ή όποιας άλλης ειδικής επιβάρυνσης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ή οποιασδήποτε αρχής ή νομικού προσώπου και γενικά κάθε τρίτου. Άρθρο 28 Ανωτέρα Βία1) Με τον όρο Ανωτέρα Βία, όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Σύμβαση, νοείται κάθε περιστατικό, το οποίο δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί η κάθε κατάσταση η οποία εκφεύγει από τον έλεγχο καθενός των Συμβαλλόμενων Μερών αντίστοιχα και περιλαμβάνει, ενδεικτικό, ένα ή περισσότερα από τα εξής περιστατικά: Θεομηνίες, επιδημίες, σεισμούς, πυρκαγιές, απεργίες, ανταπεργίες, πολέμους και εμπόλεμες καταστάσεις, πράξεις του Ελληνικού Δημοσίου ή αλλοδαπής Κυβέρνησης με μορφή νόμου ή άλλη, την αδυναμία ή την καθυστέρηση του Αναδόχου, παρά τις όλες επιμελείς προσπάθειες του να αποκτήσει τις απαιτούμενες ακίνητες ιδιοκτησίες ή τα επ αυτών δικαιώματα, αναπόφευκτες καθυστερήσεις κατά τη μεταφορά εξοπλισμού και προσωπικού ή κατά την απόκτηση δικαιωμάτων διέλευσης, αδυναμία απόκτησης υλικών στην αγορά και τα παρόμοια 2) Η παράλειψη ή καθυστέρηση, από οποιοδήποτε των Συμβαλλομένων Μερών, της εκτέλεσης ή εκπλήρωσης οποιασδήποτε αντίστοιχης υποχρέωσης του, ή της άσκησης οποιουδήποτε αντίστοιχου δικαιώματος του, σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, δεν θεωρείται σαν παράβαση ή αθέτηση της παρούσας Σύμβασης, ή παραίτηση από αυτήν, και δεν γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά οιουδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, εφόσον η παράλειψη αυτή, η μη εκπλήρωση ή η καθυστέρηση, οφείλεται σε περιστατικό Ανωτέρας Βίας ή στις συνέπειες που απορρέουν από αυτήν. 3) Σε περίπτωση κατά την οποία, ως συνέπεια περιστατικού Ανωτέρας Βίας. οποιοδήποτε των Συμβαλλομένων Μερών παρεμποδίζεται στην εκτέλεση των υποχρεώσεων του ή στην άσκηση των δικαιωμάτων του, σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, τότε οι Εργασίες Πετρελαίου ή η εκτέλεση οποιασδήποτε των υποχρεώσεων του ή η άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματα του, σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, στο μέτρο που θίγονται από το περιστατικό Ανωτέρας Βίας, αναστέλλονται για όσο χρόνο διαρκεί το περιστατικό αυτό και για εύλογο χρόνο μετά από τη λήξη αυτού, όπως ήθελε απαιτηθεί για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και την ομαλή επανάληψη των Εργασιών Πετρελαίου. Όλος ο χρόνος της προαναφερόμενης αναστολής προστίθεται στη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης, καθώς και των Αδειών Εκμετάλλευσης οι οποίες ήθελαν αποκτηθεί στο μέλλον κατά την παρούσα Σύμβαση. οι οποίες και παρατείνονται επί αντίστοιχο χρόνο. Άρθρο 29 Χρηματοδότηση - Υποθήκες - Βάρη1) Ο Ανάδοχος δικαιούται να χρηματοδοτεί τμήμα των Εργασιών Πετρελαίου, με πιστώσεις που θα χορηγηθούν από τρίτους δανειστές, στις οποίες περιλαμβάνονται πιστώσεις από προμηθευτές υλικών και/ή υπηρεσιών. 2) Μετά από έγκριση του Ελληνικού Δημοσίου, ο Ανάδοχος δικαιούται να συστήσει εμπράγματη ασφάλεια, εις βάρος των ακινήτων τα οποία αποκτήθηκαν από αυτόν με σύμβαση καθώς και κάθε κινητού και ακινήτου το οποίο είναι πέραν των παραληφθέντων κατά τη διαδικασία του Άρθρου 35 της παρούσας Σύμβασης. για την εξασφάλιση δανείων και πιστώσεων τις οποίες ο Ανάδοχος ήθελε λάβει από Πιστωτικά Ιδρύματα και Τράπεζες, αποδεκτές από το Ελληνικό Δημόσιο. 3) Ο Ανάδοχος οφείλει να μεριμνά ώστε με τη σταδιακή αποπληρωμή των δανείων και πιστώσεων, μειώνεται αντίστοιχα και η κάλυψη την οποία παρέχει η εμπράγματη ασφάλεια η οποία συστήθηκε. 4) Σε κάθε περίπτωση, δεδομένης της κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου επί πάντων των ακινήτων, κατά την, κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα Σύμβαση, λήξη με οποιονδήποτε τρόπο μιας ή του συνόλου των Αδειών Εκμετάλλευσης της παρούσας Σύμβασης και πριν από την εκ του νόμου επιστροφή των ακινήτων στο Ελληνικό Δημόσιο, ο Ανάδοχος οφείλει να άρει κάβε βάρος το οποίο αυτά ήθελαν τότε φέρει Άρθρο 30 Καλή Εκτέλεση της Σύμβασης1) Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν όπως, καθόλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης, συνεργάζονται αρμονικά και σε πνεύμα καλής πίστης, προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί της παρούσας Σύμβασης, τηρώντας όλους τους όρους και τις συμφωνίες της. 2) Με το ανωτέρω πνεύμα συνεργασίας, το Ελληνικό Δημόσιο αποδέχεται να δώσει στον Ανάδοχο κάθε συνδρομή και προστασία, κατά τη διεξαγωγή των Εργασιών Πετρελαίου και γενικά κατά την άσκηση και εκτέλεση όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Αναδόχου, τα οποία απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, αλλά όχι περιοριστικά, για τη χορήγηση κάθε είδους άδειας και κάθε δικαιώματος εισόδου όπως και να θέσει στη διάθεση του όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις και υπηρεσίες, κατά τρόπο που να επιτρέπει την καλύτερη αξιοποίηση τους, για την εκπλήρωση των αντικειμενικών σκοπών της παρούσας Σύμβασης. 3) Όλα τα μέρη συμφωνούν όπως οι διατάξεις της Σύμβασης αυτής, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της, διέπουν τα αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους και ότι, έκτος από την παρούσα Σύμβαση και τα Παραρτήματα της, δεν υπάρχουν μεταξύ τους άλλες συμβάσεις ή συμφωνίες, έγγραφες ή προφορικές. 4) Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αποδέχονται περαιτέρω, ότι καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης, καμία διάταξη αυτής μπορεί να τροποποιηθεί, συμπληρωθεί ή αντικατασταθεί, παρά μόνο μετά από αμοιβαία μεταξύ τους συμφωνία, επιβεβαιούμενη έγγραφα και υπογραφόμενη από τους νομίμους αντιπροσώπους τους, κατά τη διαδικασία του άρθρου 41 της παρούσας Σύμβασης. 5) Η Σύμβαση αυτή υπερισχύει απέναντι σε όλους τους ισχύοντες και μελλοντικούς, γενικούς ή ειδικούς νόμους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που διαφορετικά ορίζεται στην παρούσα Σύμβαση. Το δε Ελληνικό Δημόσιο εγγυάται ότι κανένας γενικός ή ειδικός νόμος θα θεσπισθεί και καμία ενέργεια, οποιασδήποτε φύσεως, πρόκειται να. επισυμβεί, που 9α συνεπάγονται την τροποποίηση, συμπλήρωση ή λύση της παρούσας Σύμβασης. 6) Το Ελληνικό Δημόσιο εγγυάται επίσης, ότι ούτε αυτό. ούτε οποιαδήποτε Κρατική Αρχή, Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλος Οργανισμός, πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια ή να εκδώσει οποιαδήποτε διαταγή ή να λάβει οποιοδήποτε μέτρο, το οποίο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ή να περιορίσει ή με οποιονδήποτε τρόπο να επιβαρύνει τα δικαιώματα του Αναδόχου, που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση. . Άρθρο 31 Παράβαση, Λύση και Λήξη της Σύμβασης 1) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε Μέρος των Συμβαλλομένων, θεωρεί ότι το άλλο παρέβη οποιαδήποτε υποχρέωση ή δέσμευση του, που απορρέει από την παρούσα Σύμβαση, γνωστοποιεί αυτό στο άλλο εγγράφως, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία εκατόν ογδόντα (180) ημερών, η οποία αρχίζει από τη στιγμή που αυτό έλαβε γνώση της συγκεκριμένης παράβασης και καλεί το άλλο Μέρος, να αποκαταστήσει αυτήν και να αποζημιώσει το άλλο Μέρος (προσκαλούντα). 2) Εάν το Υπεύθυνο Μέρος δεν αποκαταστήσει την παράβαση που του αποδίδεται ή εάν τα Μέρη δεν πετύχουν φιλική διευθέτηση της διαφοράς, μέσα στις επόμενες εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, από την ημερομηνία που κοινοποιείται η γνωστοποίηση αυτή, σε καθεμία ή και στις δύο από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, η λύση της διαφοράς παραπέμπεται, από οποιοδήποτε των μερών, στη διαιτησία που προβλέπεται στο Άρθρο 34 της παρούσας Σύμβασης. 3) Σε περίπτωση που το ενδιαφερόμενο Μέρος, δεν προβεί σε καμία ενέργεια μέσα στην ανωτέρω προθεσμία των εκατόν ογδόντα (180) ημερών, θα θεωρείται ότι παραιτήθηκε των δικαιωμάτων του, σχετικά με τη συγκεκριμένη παράβαση. 4) Με την επιφύλαξη των αναφερομένων στις παραγράφους 6 και 7 του παρόντος, το Ελληνικό Δημόσιο δικαιούται να λύσει τη Σύμβαση αυτή, μόνο για σπουδαίο λόγο, που συνίσταται σε σοβαρή παράβαση των όρων της από τον Ανάδοχο. 5) Εάν κατά την κρίση του Ελληνικού Δημοσίου, υπάρχει τέτοια σοβαρή παράβαση, που να δικαιολογεί την λύση της Σύμβασης κατά τα προαναφερόμενα, το Ελληνικό Δημόσιο, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία εκατόν ογδόντα (180) ημερών, από τότε που έλαβε γνώση της συγκεκριμένης παράβασης, προσκαλεί έγγραφα τον Ανάδοχο όπως, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών, εκτελέσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση και αποκαταστήσει πλήρως κάθε ζημιά του Ελληνικού Δημοσίου, που προήλθε από την παράβαση. 6) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί στην πρόσκληση του Ελληνικού Δημοσίου, αυτό έχε; το δικαίωμα να προσφύγει στη διαιτησία που προβλέπεται από το άρθρο 34 της παρούσας Σύμβασης. Το Διαιτητικό Δικαστήριο αποφανθεί ότι ο σπουδαία λόγος, που επικαλείται το Ελληνικό Δημόσιο, γιο τη λύση της Σύμβασης, συντρέχει πραγματικά, κήρυσσε: τη Σύμβαση λυμένη και επιδικάζει στο Ελληνικό Δημόσιο την προσήκουσα αποζημίωση, για την ζημιά του που προήλθε από την παράβαση. 7) Το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί με έγγραφη δήλωση του να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο των συμβατικών δικαιωμάτων του: α) σε περίπτωση παράβασης συμβατικών υποχρεώσεων, σχετικών με τις αναφερόμενες στις παο. 2. 11 και 12 του άρθρου 5 και 9, 10 και 11 του άρθρου 7 του Ν. 2289/1995 Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις, β) αν ο Ανάδοχος δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα το οφειλόμενο μίσθωμα ή το φόρο εισοδήματος. 8) Η λήξη της παρούσας Σύμβασης θα επέλθει κανονικά με τη λήξη των Αδειών Εκμετάλλευσης που θα έχει ο Ανάδοχος, ή των τυχόν παρατάσεων τους. 9) Ο Ανάδοχος δικαιούται, εάν επιθυμεί να λύσει τη Σύμβαση χωρίς αιτιολογία, είτε στο σύνολο της είτε αναφορικά με μια ή περισσότερες των Αδειών Εκμετάλλευσης τις οποίες θα κατέχει τότε, ειδοποιώντας περί αυτού το Ελληνικό Δημόσιο, πριν από τριάντα (30! τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες. 10) Η λύση αυτή θα ισχύει από την τριακοστή (30ή) ημέρα, από την ημέρα που η πιο πάνω ειδοποίηση κοινοποιήθηκε, εκτός εάν αλλιώς ορίζεται στην ειδοποίηση και θα επέρχεται αδαπάνως και αζημίως για τον Ανάδοχο, με εξαίρεση τα προβλεπόμενα στις επόμενες παραγράφους του παρόντος Άρθρου. 11) Για τις Περιοχές Εκμετάλλευσης τις οποίες θα κατέχει τότε, εκτός από εκείνες του ΠΡΙΝΟΥ και ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ, τις οποίες παραλαμβάνει με την έναρξη ισχύος του παρόντος στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται, ο Ανάδοχος, για κάθε άλλη Περιοχή Εκμετάλλευσης η οποία ήθελε δημιουργηθεί και θα κατέχει τότε, πριν από την επιστροφή τους στο Ελληνικό Δημόσιο, είναι υποχρεωμένος να δαπανήσει τα κεφάλαια που θα απαιτηθούν, προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την παράγραφο 8 του Άρθρου 27 της παρούσας Σύμβασης. 12) Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι επιθυμούν να αποκαταστήσουν το περιβάλλον των Περιοχών Εκμετάλλευσης οι οποίες θα δημιουργηθούν, πέραν των παραλαμβανομένων κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης, και προκειμένου να καλυφθούν πλήρως τα έξοδα που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σχετίζονται με την αποκαθήλωση, μεταφορά και διάθεση, των τυχόν επιπλέον των παραλαμβανομένων, θαλασσίων εξεδρώ, καθώς και με την αποκαθήλωση, μετά -φορά και διάθεση των επίγειων εγκαταστάσεων και εργοστασίων, που θα δημιουργηθούν, πέραν των παραλαμβανομένων κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης, στην έκταση που αυτές οι ενέργειες θα είναι αναγκαίες. Οι δαπάνες θα βαρύνουν εξ ημισείας τον Ανάδοχο και το Ελληνικό Δημόσιο. 13) Για τον συντονισμό και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης, θα εκδοθεί απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, με την οποία θα συγκροτείται Επιτροπή Απομάκρυνσης και Διάθεσης Εγκαταστάσεων (Ε.Α.Δ.Ε.), έργο της οποίας θα είναι: α) ο έλεγχος του προγράμματος απομάκρυνσης και διάθεσης των εγκαταστάσεων και η τυχόν απαιτούμενη τροποποίηση του, β) ο συντονισμός των σχετικών εργασιών, γ) η παρακολούθηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του Αναδόχου, σχετικά με την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την απομάκρυνση και διάθεση των εγκαταστάσεων, μετά την Εκμετάλλευση, δ) η λήψη οποιουδήποτε μέτρου κρίνεται σκόπιμο, σχετικά με την εκτέλεση των παραπάνω υποχρεώσεων του Αναδόχου. 14) Ένα μέλος της Ε.Α.Δ.Ε. θα υποδειχθεί από το Ελληνικό Δημόσιο, ένα μέλος θα υποδειχθεί από τον Ανάδοχο και το τρίτο μέλος, που θα είναι και Πρόεδρος της Επιτροπής, θα υποδειχθεί από κοινού από το Ελληνικό Δημόσιο και τον Ανάδοχο. 15) Σε περίπτωση που το Ελληνικό Δημόσιο και ο Ανάδοχος δεν συμφωνήσουν για το πρόσωπο του Προέδρου της Επιτροπής, το Ελληνικό Δημόσιο δια του Υπουργού Ανάπτυξης, θα ζητήσει να υποδειχθεί ο Πρόεδρος από ανεξάρτητο Ινστιτούτο Πετρελαίου Χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από το Αμερικάνικο Ινστιτούτο Πετρελαίου. 16) Σε περίπτωση θανάτου, παύσης, παραίτησης, ανάκλησης ή με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρησης οποιουδήποτε μέλους της Ε.Α.Δ.Ε., ορίζεται αντικαταστάτης του. σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία. 17) Η ΕΑΔ.Ε. για την υποβοήθηση του έργου της θα έχει τη δυνατότητα να ζητά τη βοήθεια εξειδικευμένων επιστημόνων, στα θέματα που καλείται να αντιμετωπίσει. 18) Οι αποφάσεις της Ε.Α.Δ.Ε. θα λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και θα υποβάλλονται στον Υπουργό Ανάπτυξης για έγκριση. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή των αποφάσεων της Ε.Α.Δ.Ε. μπορεί να ζητήσει έγγραφες διευκρινήσεις ή να προτείνει τροποποιήσεις, διαφορετικά θεωρείται ότι έχει εγκρίνει τις αποφάσεις που του υποβλήθηκαν. 19) Οι εγκεκριμένες αποφάσεις της Ε.Α.Δ.Ε. θα είναι υποχρεωτικές για τον Ανάδοχο και το Ελληνικό Δημόσιο. 20) Για την πρώτη εφαρμογή των προαναφερομένων, συμφωνείται όπως, για την Ε.Α.Δ.Ε. η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ο Ανάδοχος προτείνει τον κ. Γεώργιο Κοσμά, Μηχανικό Πετρελαίων, ως μέλος, το Ελληνικό Δημόσιο προτείνει τον κ. Ιωάννη Παυλίδη, Χημικό Μηχανικό, ως μέλος και ως πρόεδρο αυτής προτείνουν από κοινού τον κ. Δημήτριο Ευγένιο, Μηχανικό Πετρελαίων. 21) Για την αντιμετώπιση των δαπανών που θα απαιτηθούν, για τη σφράγιση παραγωγικών και μη φρεάτων και υδροφόρων στρωμάτων, την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, τα οποία θα δημιουργηθούν πέραν των παραλαμβανομένων κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί ειδικό λογαριασμό, σε Τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, στον οποίο θα κατατίθεται κάθε ημερολογιακό έτος ποσό, το οποίο θα καθορίζεται με απόφαση της Ε.Α.Δ.Ε., κατά την προαναφερόμενη διαδικασία. 22) Το συσσωρευμένο ποσό του λογαριασμού πλέον τόκων θα αποτελεί ειδικό αποθεματικό του Αναδόχου, για την εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων του και οι ετήσιες καταβολές θα φέρονται σε χρέωση του λογαριασμού εσόδων-εξόδων της συγκεκριμένης περιοχής εκμετάλλευσης. Οι τόκοι του λογαριασμού αυτού εξαιρούνται από την παρακράτηση φόρου και από φόρο ή κράτηση οποιασδήποτε άλλης κατηγορίας. 23) Η Ε.Α.Δ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των κινήσεων του λογαριασμού, η δε ανάληψη ποσών από τον Ανάδοχο επιτρέπεται μόνο για εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων του και μετά από προηγούμενη εγκριτική απόφαση της Ε.Α.Δ.Ε.. 24) Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου. σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, θα διαπιστώνεται με απόφαση της Ε.Α.Δ.Ε.. Εάν με την διαπιστωτική αυτή απόφαση προκύπτει ότι, μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, απομένει χρηματικό ποσό στον λογαριασμό του ειδικού αποθεματικού, θα εγκρίνεται με την ίδια απόφαση η συνολική ανάληψη του από τον Ανάδοχο και το ποσό θα φέρεται σε πίστωση του λογαριασμού εσόδων-εξόδων, για το έτος της ανάληψης. 25) Εάν η Ε.Α.Δ.Ε. διαπιστώσει ότι το χρηματικό ποσό του λογαριασμού δεν επαρκεί για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα καλεί αυτόν με απόφαση της να καταβάλει την διαφορά, μέχρι του ποσού που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. 26) Με απλή συμφωνία μεταξύ του Υπουργού Ανάπτυξης και του Αναδόχου, μπορεί να αναστέλλεται η διαδικασία σφράγισης των φρεάτων, η απομάκρυνση των εγκαταστάσεων και η αποκατάσταση του περιβάλλοντος, στην οποία υποχρεούται ο Ανάδοχος, για το σύνολο ή μέρος των ανωτέρω, να ρυθμίζεται η τύχη του ειδικού αποθεματικού του παρόντος άρθρου και να απαλλάσσεται ο Ανάδοχος, ανεπιφύλακτα, θεωρουμένου ότι εξεπλήρωσε στο ακέραιο τις υποχρεώσεις του από την παρούσα Σύμβαση, ως προς το θέμα αυτό. Άρθρο 32 Προστασία Εισαγομένων Κεφαλαίων1) Πέραν των δικαιωμάτων που χορηγούνται με τη Σύμβαση αυτή στον Ανάδοχο, το Ελληνικό Δημόσιο θα παρέξει σε αυτόν την προστασία που προβλέπεται από το Ν.Δ. 2687/1953 περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού, για τα κάθε είδους κεφάλαια που θα εισάγει από το εξωτερικό, που είναι αναγκαία ή χρήσιμα, για την εκτέλεση των σκοπών της παρούσας Σύμβασης. 2) Η ανωτέρω προστασία θα παρασχεθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από το προαναφερόμενο Ν.Δ. 2687/1953. Άρθρο 33 Εφαρμοστέο Δίκαιο Ανώμαλη εξέλιξη σύμβασης 1) Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2289/1995 Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων (ΦΕΚ 27/ΑV8-2-1995). όπως αυτός ισχύει, για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις της. 2) Οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα, περί μισθώσεως έργου και οι διατάξεις περί εκτελέσεως των δημοσίων έργων, δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα Σύμβαση. 3) Σε περίπτωση ανώμαλης εξέλιξης της συμβατικής σχέσης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Αναδόχου, εφαρμόζονται τα κεφάλαια πρώτο έως πέμπτο του ενοχικού δικαίου του Αστικού Κώδικα. Άρθρο 34 Επίλυση διαφορών - Διαιτησία1) Κάθε διαφορά μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών, διένεξη ή διαφωνία, αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα ήθελε ανακύψει ή έχει σχέση με την ερμηνεία και την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης και δεν μπορεί να διευθετηθεί φιλικά, σύμφωνα με τη διαδικασία του Άρθρου 33 της παρούσας, θα λύνεται από διαιτητικό δικαστήριο, με τον ακόλουθο τρόπο: 2) Το Μέρος ·που θα επιθυμεί τη διαιτησία θα στέλνει έγγραφο στο άλλο Μέρος, με το οποίο θα του γνωστοποιεί την επιθυμία του αυτή και θα καθορίζει ακριβώς τα θέματα της διαφοράς, διένεξης ή διαφωνίας, θα ορίζει τον διαιτητή του και θα καλεί το άλλο Μέρος να ορίσει τον δεύτερο διαιτητή. . 3) Μέσα σε είκοσι (20) ήμερες από τη λήψη του ως άνω εγγράφου, το άλλο Μέρος θα γνωστοποιεί με έγγραφο του, στο αιτήσαν τη διαιτησία Μέρος, τον διαιτητή του. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των είκοσι (20) ημερών, ο διαιτητής ορίζεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, με ενέργειες του Μέρους που έχει ορίσει ήδη τον διαιτητή του. 4) Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τον ορισμό και του δεύτερου διαιτητή, με οποιονδήποτε από τους προαναφερόμενους τρόπους, οι δύο διαιτητές με κοινή αίτηση τους ή με αίτηση του ενός σε περίπτωση αδράνειας ή ανωτέρας βίας, προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ζητούν τον ορισμό επιδιαιτητή. 5) Ο επιδιαιτητής ορίζεται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή της αίτησης των διαιτητών, από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας και τους δύο αρχαιότερους των Αντιπροέδρων του Ανωτάτου αυτού Δικαστηρίου, από κοινού. 6) Σε περίπτωση άρνησης ή κωλύματος οποιουδήποτε των διαιτητών να συνεχίσει τη διαιτησία, αυτός θα Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία για την έκδοση της διαιτητικής απόφασης θα αναστέλλεται, για το χρονικό διάστημα από την εκδήλωση του κωλύματος η της άρνησης μέχρι και την αντικατάσταση του διαιτητή που αρνείται ή κωλύεται να συνεχίσει τη διαιτησία. 7) Το διαιτητικό δικαστήριο δεν δεσμεύεται από κανένα δικονομικό κανόνα στη διεξαγωγή της διαιτησίας. Έχει το δικαίωμα να εξετάζει μάρτυρες, να ενεργεί αυτοψίες, να διατάσσει πραγματογνωμοσύνη και να λαμβάνει υπόψη του οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο. 8) Η απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου λαμβάνεται με πλειοψηφία. Σε περίπτωση που διαιτητής αρνηθεί να υπογράψει τη διαιτητική απόφαση, η διαιτησία δεν θα ματαιούται. 9) Η απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου θα είναι οριστική, τελεσίδικη και αμετάκλητη και δεν θα υπόκειται σε οποιοδήποτε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο και θα αποτελεί τίτλο εκτελεστό, χωρίς να απαιτείται να λάβει οποιονδήποτε δικονομικό τύπο εκτελέσεως. 10) Τα έξοδα της διαιτησίας και η αποζημίωση των διαιτητών θα βαρύνουν το Μέρος ή τα Μέρη που θα καθορίζονται από την απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου. 11) Η προσφυγή στη διαιτησία, όσο και η διαδικασία της διαιτησίας ενώπιον του διαιτητικού δικαστηρίου δεν θα αναστέλλουν την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης. Συνεπώς τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεχίζουν να ασκούν τα δικαιώματα τους και να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με την παρούσα, σαν να μην είχαν προσφύγει στη διαιτησία και καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της διαιτησίας. Άρθρο 35 Παραλαβή-Παραδοση Εγκαταστάσεων Νηολόγηση εξέδρων και πλοίων 1) Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την Έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης, θα πραγματοποιηθεί η παράδοση εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου και η παραλαβή εκ μέρους του Αναδόχου, του συνόλου των θαλάσσιων και χερσαίων εγκαταστάσεων, εξέδρων, εργοστασίων μηχανημάτων, οχημάτων και πλωτών πάσης φύσεως και υλικών και αναλωσίμων κάθε είδους, των Περιοχών Εκμετάλλευσης στις οποίες αναφέρεται η παρούσα Σύμβαση. 2) Η παράδοση και παραλαβή αυτή θα πραγματοποιηθεί από εξαμελή Επιτροπή, τα τρία μέλη της οποίας προτείνονται από το Ελληνικό Δημόσιο και τα άλλα τρία από τον Ανάδοχο. Η Επιτροπή αυτή, που 5α συγκροτηθεί με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, θα συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής παράδοσης. το οποίο θα υποβληθεί στον Υπουργό Ανάπτυξης για θεώρηση. 3) Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της παρούσας Σύμβασης αρχίζει και η ευθύνη του Αναδόχου. γενική και ειδική, για κάθε θέμα το οποίο έχει σχέση με τις εργασίες και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και παύει κάθε ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου, πέραν εκείνων οι οποίες προβλέπονται ρητά από τους όρους της παρούσας. 4) Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της παρούσας Σύμβασης αρχίζει και η ευθύνη του Αναδόχου απέναντι στο Δημόσιο, Αρχές, Οργανισμούς και κάθε τρίτο, για κάθε θέμα, άμεσα η έμμεσα σχετικό με τις εργασίες και τα θέματα που σχετίζονται με την παρούσα Σύμβαση. 5) Από την Ημερομηνία Έναρξης της Ισχύος της παρούσης, ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση, όπως προβεί στην νηολόγηση επ ονόματι του, των τεσσάρων εξέδρων των περιοχών εκμετάλλευσης, οι οποίες ήσαν νηολογημένες στο Λιμεναρχείο Πειραιά και περιήλθαν στο Ελληνικό Δημόσιο, με την από 16 Νοεμβρίου 1999 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της αποχωρησάσης Αναδόχου Κοινοπραξίας, μεταβιβάζονται δε προς την Ανάδοχο ΚΑΒΑΛΑ ΟΙL Α.Ε., δια της παρούσης. Επίσης, τα ως άνω ισχύουν και για τα τρία πλοία SΚΑLΑ ΡRΙΝΟS, ΑΚRΑ ΡRΙΝΟS και LΙΜΙΝ ΡRΙΝΟS, (με νηολόγηση εξέδρων και πλοίων υπό Ελληνική Σημαία), στα βιβλία του αρμόδιου Λιμεναρχείου. Η παρούσα σύμβαση δίδει το δικαίωμα αυτό προς την ΚΑΒΑΛΑ ΟΙL, υποκαθιστώσα κάθε έγγραφο μεταβίβασης και εκχώρησης, το οποίο απαιτείται από την ισχύουσα περί νηολόγησης κ.λ/π. νομοθεσία Άρθρο 36 Φρέατα εξόρυξης - Γεωτρήσεις που παραδίνονται και παραλαμβάνονται 1) Πέραν των γενικά αναφερομένων στο άρθρο 35 της παρούσας Σύμβασης, .ειδικά για τα παραδινόμενα εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου κάθε είδους φρέατα εξόρυξης πηγάδια-γεωτρήσεις), των Περιοχών Εκμετάλλευσης (ΠΡΙΝΟΥ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΡΙΝΟΥ και ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ) κα παραλαμβανόμενα από τον Ανάδοχο, αυτά έχουν ως εξής: Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1) ΡΑ-1Α ΕΙΣΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ 2) ΡΑ-2Α ΕΙΣΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ 3) ΡΑ-3 ΕΙΣΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ 4) ΡΑ-4 ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ Μετατράπηκε σε ΡΝΑ-Η1 Επαναγεώτρηση 5) | ΡΑ-5 ΠΑΡΑΓΩΓΗ 6) ! ΡΑ-6Α ΠΑΡΑΓΩΓΗ ! ι 7) ! ΡΑ-7 ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ Μετατράπηκε σε ΡΑ-28 Επαναγεώτρηση 8) ΡΑ-8 ΠΑΡΑΓΩΓΗ 9) ΡΑ-9 ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΟ 10) ΡΑ-10 ΠΑΡΑΓΩΓΗ 11) ΡΑ-11 ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΟ Εγκαταλείφθηκε από τα 2.500 μέτρα και κάτω 12) ΡΑ-12 ΕΙΣΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ 13) ΡΑ-28 ΠΑΡΑΓΩΓΗ 14) ΡΒ-13Α ΠΑΡΑΓΩΓΗ 15) ΡΑ-UΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 16) ΡΒ-16Α ΕΙΣΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ 17) ΡΒ-17 ΠΑΡΑΓΩΓΗ 18) ΡΒ-18 ΠΑΡΑΓΩΓΗ 19) ΡΒ-19Α ΕΙΣΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ 20) ΡΒ-20 ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΟ Εγκαταλείφθηκε από τα 82 μέτρα και κάτω 21) ΡΒ-21 ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ Μετατράπηκε σε ΡΒ-26 Επαναγεώτρηση 22) ΡΒ-22 ΠΑΡΑΓΩΓΗ 23) ΡΒ-23 ΠΑΡΑΓΩΓΗ 24) ΡΒ-24 ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΟ Εγκαταλείφθηκε από τα 115 μέτρα και κάτω 25) ΡΒ-25 ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ Μετατράπηκε σε ΡΒ-27 Επαναγεώτρηση 26) ΡΒ-26 ΠΑΡΑΓΩΓΗ 27) ΡΒ-27 ΠΑΡΑΓΩΓΗ 28) ΡΝΑ-Η1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ 29) SΚ-3 & SΚ-4 ΠΑΡΑΓΩΓΗ Περιοχής ΝΟΤΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2) Ο Ανάδοχος εξέφρασε την επιφύλαξη του για την ευθύνη του, ως προς τις α/α 11, 20 και 24 εγκαταλειμμένες γεωτρήσεις, των Περιοχών Εκμετάλλευσης που παραλαμβάνει, σχετικά με τη μέθοδο σφράγισης τους η οποία ακολουθήθηκε. Άρθρο 37 Κοινοποιήσεις1) Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που άλλως ορίζεται στην παρούσα κάθε κοινοποίηση ή γνωστοποίηση του Ελληνικού Δημοσίου προς τον Ανάδοχο και αντίστροφα. σχετικά με την παρούσα Σύμβαση, είναι ισχυρή μόνο εφόσον γίνεται επί αποδείξει, ή αποστέλλεται με συστημένη με απόδειξη επιστολή και απευθύνεται: α) Για κοινοποιήσεις ή γνωστοποιήσεις του Αναδόχου προς το Ελληνικό Δημόσιο, προς: Τον Υπουργό Ανάπτυξης Οδός Μιχαλακοπούλου 80 10192-ΑΘΗΝΑ β) Για κοινοποιήσεις ή γνωστοποιήσεις του Ελληνικού Δημοσίου προς τον Ανάδοχο, προς: Τον Γεώργιο Κ. Κοσμά Λεωφόρος Μεσογείων 300 ΧΟΛΑΡΓΟΣ 15562-ΑΘΗΝΑ ο οποίος διορίζεται και αντίκλητος του Ειδικού Εγγυητή Α.Ε. ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ. 2) Σε περίπτωση ανάκλησης του αντίκλητου του Αναδόχου, αυτός οφείλει να γνωστοποιήσει την ανάκληση αυτή, καθώς και το πλήρες όνομα και τη διεύθυνση του νέου αντικλήτου, ο οποίος πρέπει να είναι κάτοικος Αθηνών, μέχρι δε τη γνωστοποίηση αυτή προς το Ελληνικό Δημόσιο, όλες οι γνωστοποιήσεις επιδίδονται έγκυρα στον ως άνω αντίκλητο. Άρθρο 38 Τέλη χαρτοσήμου Συμβάσεων κ.λπ.Η παρούσα Σύμβαση απαλλάσσεται αντικειμενικά από κάθε γενικό ή ειδικό, τακτικό ή έκτακτο φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, δικαίωμα, τακτική ή έκτακτη εισφορά, κράτηση και γενικά από κάθε οικονομικό βάρος υπέρ του Δημοσίου και κάθε τρίτου, πλην του φόρου προστιθέμενης αξίας. Η μεταβίβαση δικαιωμάτων από αυτήν, οι συμβάσεις έργου που συνάπτονται για τους συμβατικούς σκοπούς από τον Ανάδοχο με εργολάβους και από αυτούς με υπεργολάβους, η μίσθωση, η παραχώρηση ή η με οποιονδήποτε τρόπο κτήση της χρήσης ακινήτων κατά τις διατάξεις του παρόντος, υπάγονται στις ρυθμίσεις της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας. Άρθρο 39 Ειδική διαιτησία1) Λόγω των ειδικών συνθηκών και των σκοπών που συστήθηκε η Ανάδοχος Εταιρεία Α.Ε. ΚΑΒΑΛΑ ΟΙL, (με τη συμμετοχή της Α.Ε. ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ με ποσοστό 67% και του Συνεταιρισμού που συνέστησαν οι πρώην εργαζόμενοι στην Εντολοδόχο Εταιρεία Πετρελαίων Βορείου Αιγαίου (Ν.Α.Ρ.C.), της παραιτηθείσης Αναδόχου Κοινοπραξίας, κατά τα αναφερόμενα στο Προοίμιο της παρούσας Σύμβασης, με ποσοστό 33% και πέραν των προβλεπομένων στο Καταστατικό αυτής), για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης και μόνο, με κοινή συμφωνία: α) του ως άνω Συνεταιρισμού των Εργαζομένων, β) της Α.Ε. ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ. εκπροσωπούντων των προαναφερομένων το σύνολο των μετόχων της Αναδόχου ΚΑΒΑΛΑ ΟΙL Α.Ε. και γ) της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, γίνονται συναποδεκτά τα ακόλουθα: 2) Για οποιαδήποτε επιφύλαξη, αντίρρηση και αντίθεση του Συνεταιρισμού των Εργαζομένων, σχετικά με το επενδυτικό πρόγραμμα της Αναδόχου Εταιρείας, το πρόγραμμα εκμετάλλευσης και τις υποχρεώσεις αυτής, όπως και τις δεσμεύσεις και εγγυήσεις τις οποίες ανέλαβε η Α.Ε. ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ με την παρούσα Σύμβαση, ο Συνεταιρισμός, νόμιμα εκπροσωπούμενος, θα απευθύνεται προς την Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, από την οποία και θα ζητεί την έκφραση της άποψης της επί του συγκεκριμένου θέματος. Κατά τον ίδιο τρόπο θα απευθύνεται και η Α.Ε. ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ, σε κάθε περίπτωση αντίθεσης με την μειοψηφία των μετόχων. 3) Η Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την προσφυγή σε αυτήν του ως άνω Συνεταιρισμού ή της Α.Ε. ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ, με έγγραφο της κοινοποιούμενο και στα δύο μέρη της Αναδόχου, καθώς και προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, θα εκφέρει την άποψη της, μετά από πραγματογνωμοσύνη, σχετική μελέτη κ.λπ., εφ όσον από το θέμα απαιτείται. 4) Η έγγραφη απάντηση της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα επιλύει οριστικά και αμετάκλητα κάθε διένεξη επί του συγκεκριμένου θέματος και θα είναι αποδεκτή και εφαρμόσιμη από τα δύο μέρη. 5) Το δικαίωμα αυτό δεν θα πρέπει να ασκείται καταχρηστικά. 6) Η προσφυγή στην ειδική διαιτησία της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι άσχετη με τη διαδικασία της - Διαιτησίας του άρθρου 34 και δεν αναστέλλει καμία προθεσμία προβλεπόμενη από το νόμο ή τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, υπέρ ή κατά του Αναδόχου, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών συνθηκών και όρων εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων και των σχετικών Φυσικών, τεχνικών και οικονομικών κινδύνων. Άρθρο 40 Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της ΣύμβασηςΗ παρούσα Σύμβαση ισχύει από την Ημερομηνία συνομολογήσεως της και υπογραφής της από όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη, υπό την ανατρεπτική αίρεση της μη κύρωσης της από την Βουλή των Ελλήνων, οπότε και λύεται αδαπάνως και αζημίως για αμφότερα τα Συμβαλλόμενα Μέρη. υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 5 του άρθρου 16 της παρούσης. Σε περίπτωση κύρωσης της παρούσης από την Βουλή των Ελλήνων με τροποποιήσεις, ,ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, όπως μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την δημοσίευση του σχετικού νόμου, δηλώσει την αντίρρηση του, οπότε η παρούσα λύεται αζημίως και αδαπάνως για όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 5 του άρθρου 16 της παρούσης, άλλως τεκμαίρεται ότι αποδέχθηκε την nc-ρούσα Σύμβαση και δεσμεύεται από αυτήν. Άρθρο 41 Τροποποίηση ή συμπλήρωση της παρούσας είναι δυνατή με Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Αναδόχου, που κυρώνεται επίσης με νόμο, εφαρμοζομένου αναλόγως του προηγουμένου άρθρου. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ Συνομολογήθηκε η παρούσα Σύμβαση, η οποία και υπογράφεται ως ακολούθως: ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ευάγγελος Βενιζέλος Υπουργός Ανάπτυξης ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ ΟΙL Α.Ε. Γεώργιος Κοσμάς ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Ελευθέριος Τζέλλας ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Νικόλαος Λούτσιγκας ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Συν. ΠΕ Ευάγγελος Παππάς Πρόσθετο Πρωτόκολλο στην από 23 Νοεμβρίου 1999 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ ΟΙL Α.Ε. στην οποία συνέπραξαν εκ τρίτου τα Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., ή Έυρωτεχνική Α.Ε.* και ο Επενδυτικός Διαχειριστικός Συνεταιρισμός Εργαζομένων στα Πετρέλαια Καβάλας ΣΥΝΠΕ. Στην Αθήνα σήμερα 8 Δεκεμβρίου 1999, Τα δύο κύρια συμβαλλόμενα μέρη στην παραπάνω σύμβαση, εκπροσωπούμενα κατά τον αυτόν τρόπο, συμφωνούν: 1) Στην κατάργηση της παραγράφου 7 του άρθρου 2 της από 23.11.1999 σύμβασης. 2) Στην προσθήκη άρθρου 39Α στη σύμβαση της 23.11.1999 ως εξής: Εάν στο τέλος της εκμετάλλευσης το Ελληνικό Δημόσιο κρίνει ότι έχουν προκύψει για τον ανάδοχο κέρδη πέραν ενός ευλόγου ορίου, εν όψει και του σκοπού της παρούσας Σύμβασης και των όσων αναφέρονται στο προοίμιο, της. μπορεί να ζητήσει τη διάθεση ευλόγου ποσοστού των κερδών αυτών για τη χρηματοδότηση των εργασιών αποκατάστασης του περιβάλλοντος και σφράγισης των γεωτρήσεων. Σε περίπτωση διαφωνίας ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 34 της Σύμβασης. Το παρόν πρωτόκολλο θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα της από 23.11.1999 σύμβασης. Για το Ελληνικό Δημόσιο Για την ΚΑΒΑΛΑ ΟΙL Α. Ξ. (υπογραφή) (υπογραφή) Ευάγγελος Βενιζέλος Γεώργιος Κοσμάς Υπουργός Ανάπτυξης Διευθύνων Σύμβουλος ΚΑΒΑΛΑ-ΟΙL,, Α.Ε.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Βιώσιμη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις 2001/2965 2001
Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις 2002/3051 2002
Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών και άλλες διατάξεις. 2003/3146 2003
Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις. 2003/3175 2003
Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις. 2009/3734 2009
Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 2010/3851 2010