ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/2780

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-12-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-12-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-12-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 1998.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Κυρώνεται ο Απολογισμός Εσόδων και Εξόδων του Κράτους οικονομικού έτους 1998, που είναι ο παρακάτω: Έσοδα:Φορολογικά. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . δρχ. 8.775.568.137.460 Μη Φορολογικά. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624.711.281.097 Μεταβιβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Κράτη-μέλη. καθώς και έσοδα που εισπράττονται γι αυτή. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98.201.724.337 Σύνολο Τακτικών. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» 9.498.481.142.894 Πιστωτικά. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.991.581.270.043 Σύνολο Τακτικών και Πιστωτικών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.490.062.412.937 Από Δημόσιες Επενδύσεις. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.123.072.892 Από Δάνεια. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962.999.542.242 Λοιπά. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .901.831.912.258Σύνολο εσόδων . . . . . . . . 21.378.016.940.329 α) Υπουργεία Προεδρία της Δημοκρατίας---- δρχ. 799.164.737 Βουλή των Ελλήνων---- » 26.340.585.809 Υπουργείο Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης----- » 378.801.689.126 » Εξωτερικών-- » 93.912.309.255 » Εθνικής Άμυνας--- » 1.122.724.178.947 » Εθνικής Οικονομίας----- » 31.860.641.972 » Υγείας και Πρόναος----- » 256.903.334.643 » Εθνική Παιδείας και Θρησκευμάτων---- » 1.042.448.703.694 » Πολιτισμού--- » 47.240.377.904 » Οικονομικών----- » 13.337.748.488.445 Μακεδονίας-Θράκης -- » 6.093285.124 Αιγαίου- » 4.359 029.643 » Γεωργίας-- » 181.763J19.160 » Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων » 48.839.342.117 » Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων » 1.031.068.753411 Ανάπτυξης--- » 82.581.899.419 » Μεταφορών και Επικοινωνιών.---- » 99.805.06.820 Εμπορικής Ναυτιλίας-- » 157.352.542.735 » Δημόσιας Τάξης----- » 329.442297.576 Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης- 17.811277.539 Σύνολο---- » 18.413.654.115.121 Β) Γενικές Γραμματείες Περιφερειών Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δρχ. 53.785.745.614 Κεντρικής Μακεδονίας----- » 159.156.680257 » Δυτικής Μακεδονίας----- » 21.965.402.646 » Ηπείρου----- » 40.642.922.026 » Θεσσαλίας----- » 56.002.546.892 » Ιονίων Νήσων----- » 18.097.236.190 Δυτικής Ελλάδος----- » 60.260.127.494 » Στερεάς Ελλάδος----- » 35.284.746.647 » Πελοποννήσου----- » 42.751.383.745 » Βορείου Αιγαίου----. . » 18.102.897.806 » Νότιου Αιγαίου----- » 22.374.934.626 » Κρήτης----- » 60.800.707.295 Σύνολο----- » 925.906.775.383 8) Δημόσιας Επενδύσεις Υπουργεία και Περιφέρειες Υπουργείο Εσωτερικών. Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης δρχ. 175.722.259.568 Υπουργεία Εξωτερικών. . . . . . . . . . . . . . . » 1.207.083.052 » Εθνικής Οικονομίας. . . . . . . . . . . . . . . . » 284.698.675.590 » Υγείας και Προνοίας. . . . . . . . . . . . . . 47.807.671.936 » Δικαιοσύνης. . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4.126.900.000 » Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. » 159.323.965.052 » Πολιτισμού. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 40.502.194.207 » Οικονομικών. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 11.772.738.749 » Μακεδονίας - Θράκης. . . . . . . . . . . . . » 4.437.999.918 » Αιγαίου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4.998.524.768 » Γεωργίας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 172.558.924.298 » Περιβάλλοντος. Χωροτ.& Δημ. Έργων. » 550.222.881.997 » Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. . . » 9.003.334.775 » Ανάπτυξης. . . . . . . . . . . . . . . . . . » 214.629.041.086 » Μεταφορών και Επικοινωνιών. . . . . . » 171.541.013.415 » Εμπορικής Ναυπλίας. . . . . . . . . . . » 13.104.396.322 » Δημόσιας Τάξης. . . . . . . . . . . . . . . . » 2.322.812.566 » Τύπου & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. . » 625.944.000 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. . . . . . . . » 3.801.234.374 » Θεσσαλίας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2.728.420.177 » Πελοποννήσου. . . . . . . . . . . . . . . . . » 923.128.189 » Κρήτης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.408.868.755 Σύνολο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.877.468.012.794 Σύνολο Εξόδων. . . . . . . . . . . . . . . . . . » 21.378.016.940.329 Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως Νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1999-12-30 Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 1998.
Τροποποίηση Τύπος
A/1999/297
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία