ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2000/2819

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2000-03-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2000-03-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2000-03-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Εταιρείας Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε. προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο Άρθρο 1 Σύσταση ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε. 1.Συνιστάται ανώνυμη Εταιρία, με την επωνυμία Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε. (στο εξής Εταιρία), με έδρα την Αθήνα. 2. Η Εταιρία δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα, λειτουργεί κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού και συμπληρωματικώς από τη νομοθεσία περί ανωνύμων εταιριών. 3. Η εποπτεία της Εταιρίας, πέραν εκείνης που προβλέπεται από τις γενικές διατάξεις περί ανωνύμων εταιριών, ασκείται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο οποίος κατά την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής και πέραν των προβλεπομένων στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου: α) Εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και την έκθεση διαχείρισης που υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας. β) Καταρτίζει με απόφασή του το καταστατικό αυτής και εγκρίνει τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού. γ) Εγκρίνει τον οργανισμό λετουργίας της. δ) Ενημερώνεται για την πορεία των εργασιών της. ε) Δικαιούται να προκαλέσει έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο από τριμελή ελεγκτική επιτροπή, αποτελούμενη από δικαστικούς λειτουργούς του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 4. Σκοπός της Εταιρίας είναι η κατασκευή, η επίβλεψη, η οργάνωση, ο συντονισμός, η συντήρηση και η εν γένει αξιοποίηση του Ολυμπιακού Χωριού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α ), όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και τους όρους της σύμβασης που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α ) μεταξύ της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε. και του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ). Ειδικότερα, στο σκοπό της Εταιρίας περιλαμβάνονται ιδίως: α) Η εκπόνηση μελετών, η ανάθεση της σύνταξης μελετών ή η συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών που σχετίζονται με την ανέγερση του Ολυμπιακού Χωριού και των συνοδευτικών αυτού εγκαταστάσεων στη θέση Λεκάνες του Δήμου Αχαρνών, Ν. Αττικής, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων και μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων ως πρότυπος οικιστικός πυρήνας και πολεοδομικό κέντρο. β) Η δημοπράτηση και η ανάθεση της κατασκευής του παραπάνω έργου με αυτοχρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση, προκειμένου να κατασκευασθούν σε αυτό κάθε είδους κτιριακά συγκροτήματα, κτίρια ή κτίσματα τα οποία θα εξυπηρετούν τις ανάγκες στέγασης, σίτισης, άθλησης, ιατρικής περίθαλψης, ψυχαγωγίας και εκπλήρωσης θρησκευτικών καθηκόντων τόσο των αθλητών που θα λάβουν μέρος στους Ολυμπιακούς και Παρολυμπιακούς Αγώνες του 2004 όσο και των οικιστών-δικαιούχων του Ο.Ε.Κ., οι οποίοι θα κατοικήσουν το Ολυμπιακό Χωριό μετά τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων. γ) Η διαμόρφωση των ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου του Ολυμπιακού Χωριού, η κατασκευή δρόμων πρόσβασης, πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και εν γένει κάθε είδους έργων υποδομής του Ολυμπιακού Χωριού. δ) Η συντήρηση, επισκευή, μετασκευή ή αναδιαρρύθμιση τόσο των κατοικιών του Ολυμπιακού Χωριού όσο και των κτιριακών συγκροτημάτων, κτιρίων, εν γένει κτισμάτων και ελεύθερων χώρων που υπάρχουν σε αυτό, ώστε μετά τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων να εξυπηρετούν τις ανάγκες της μεταολυμπιακής χρήσης του οικισμού. ε) Η σύναψη κάθε είδους συμβάσεων με το Δημόσιο ή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σχετικών με την κατασκευή και επίβλεψη κατασκευής του Ολυμπιακού Χωριού, τη διαχείριση, εκμετάλλευση, μίσθωση και προσωρινή παραχώρηση της χρήσης των οικιών, κτιριακών συγκροτημάτων, κτιρίων και εν γένει κατασκευών του Ολυμπιακού Χωριού, καθώς και των ελεύθερων χώρων αυτού. στ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να διευρύνεται ο σκοπός της Εταιρίας. 5. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), τον Πρόεδρό του και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. α) Το Δ.Σ. είναι επταμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και πέντε (5) μέλη. Ένα μέλος του Δ.Σ. ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ένα μέλος με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ.. Τα μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να διαθέτουν το απαιτούμενο για τη θέση τους κύρος και εμπειρία, ώστε να μπορούν να εκπληρώσουν το σκοπό της Εταιρίας και να μην συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή συγγένειας μέχρι τετάρτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, με πρόσωπα που είναι συμβεβλημένα με αυτήν. Οι αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ., με τις οποίες ορίζονται τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας, γνωστοποιούνται στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. β) Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι πενταετής και σε κάθε περίπτωση παρατείνεται μέχρι τη λύση της Εταιρίας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. γ) Το Δ.Σ. της Εταιρίας συγκροτείται σε σώμα έπειτα από πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού. δ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, καθορίζονται η αποζημίωση του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Δ.Σ., οι αμοιβές και αποζημιώσεις του προσωπικού και των συμβούλων και κάθε άλλο συναφές θέμα. ε) Το Δ.Σ. συνεδριάζει με παρουσία πέντε (5) τουλάχιστον μελών και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών. στ) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την Εταιρία, συγκαλεί το Δ.Σ., προεδρεύει των συνεδριάσεών του και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το καταστατικό και τον κ.ν. 2190/1920. 6. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δρχ., καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον Ο.Ε.Κ. και καταβάλλεται όπως ορίζει το καταστατικό της Εταιρίας. Για τις μετοχές που αντιστοιχούν στο κεφάλαιο αυτό, κυριότητας του Ο.Ε.Κ., εκδίδεται ένας ονομαστικός τίτλος. Οι μετοχές της Εταιρίας δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Ε.Κ. ενεργεί ως Γενική Συνέλευση της Εταιρίας και έχει όλες τις σχετικές αρμοδιότητες, που προβλέπονται από τον κ.ν. 2190/1920, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο ή στο καταστατικό της Εταιρίας. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μπορεί να αυξηθεί κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και δημοσιεύεται νόμιμα. Για τις μετοχές της αύξησης του κεφαλαίου εκδίδεται επίσης ένας ονομαστικός τίτλος υπέρ του Ο.Ε.Κ., που δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθεί. 7. Οι πόροι της Εταιρίας προέρχονται από τη χρηματοδότηση και την επιχορήγηση του Ο.Ε.Κ., από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών, από την επιχειρηματική δραστηριότητά της και κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Ο Ο.Ε.Κ. καταβάλλει το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρίας και το κεφάλαιο που αντιστοιχεί σε τυχόν αυξήσεις του, με τον τρόπο που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρίας και αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη δαπάνη για την ίδρυση της Εταιρίας. Τόσο οι χρηματοδοτήσεις όσο και οι επιχορηγήσεις είναι άτοκες και χωρίς παροχή εγγυήσεως εκ μέρους της Εταιρίας και χωρίς υποχρέωση επιστροφής των αντίστοιχων χρηματικών ποσών που διατίθενται από τον Ο.Ε.Κ., με βάση τον προϋπολογισμό του συγκεκριμένου έργου ή τμημάτων του, τον οποίο εγκρίνει το Δ.Σ. της Εταιρίας. Ο προϋπολογισμός αυτός συνοδεύεται και από πρόγραμμα χρηματορροών, που περιλαμβάνουν το ποσό της προκαταβολής και τις τμηματικές πληρωμές μέχρι την εξόφληση του έργου ή των έργων. Σε κάθε περίπτωση τα νόμιμα παραστατικά (τιμολόγια κ.λπ.) εκδίδονται από την Εταιρία προς τον Ο.Ε.Κ.. 8. Ο διαχειριστικός έλεγχος της Εταιρίας ασκείται από ορκωτούς ελεγκτές, κατά τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιριών. 9. Με πρόταση του Δ.Σ. της Εταιρίας και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυτής, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καταρτίζεται ο Οργανισμός λειτουργίας της Εταιρίας, καθορίζονται οι επί μέρους τομείς δραστηριότητας και η διάρθρωσή τους, ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού της Εταιρίας, τα προσόντα και ο τρόπος προσλήψεως, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Για την απόσπαση στην Εταιρία προσωπικού που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση σε υπηρεσίες και φορείς του κατ άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α ) δημόσιου τομέα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 15 του ν. 2598/1998 (ΦΕΚ 66 Α ), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 15 του ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α ). Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής τις αρμοδιότητες του Υπουργού Πολιτισμού ασκεί ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Για την πρόσληψη ειδικών συμβούλων από την Εταιρία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α ). 10. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται μέχρι την 31.12.2006. Μετά την ημερομηνία αυτή η Εταιρία λύεται με πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έπειτα από προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυτής. Μετά τη λύση της Εταιρίας κάθε περιουσιακό της στοιχείο περιέρχεται στον Ο.Ε.Κ.. Το προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση σε αυτήν επανέρχεται στις οργανικές του θέσεις και το προσωπικό που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή με σύμβαση έμμισθης εντολής, απολύεται με καταβολή των τυχόν προβλεπόμενων από το νόμο αποζημιώσεων. 11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Διοικητικών Συμβουλίων της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε. και του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να εκχωρούνται υπέρ της Εταιρίας του άρθρου αυτού, δικαιώματα και υποχρεώσεις του Ο.Ε.Κ. που απορρέουν από τη σύμβαση που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α ) μεταξύ του Οργανισμού αυτού και της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε. . 12. Για την εκπόνηση των μελετών της Εταιρίας, την εκτέλεση των έργων και τις συναφείς προμήθειες και εργασίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, εφαρμόζεται η παράγραφος 8 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α ). Τους κανονισμούς που προβλέπονται από την παράγραφο 8 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α ) εγκρίνουν οι Υπουργοί Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 13. Προς εκπλήρωση του σκοπού της, όσον αφορά τη Διεθνή Ζώνη του Ολυμπιακού Χωριού, η Εταιρία μπορεί να ιδρύει άλλες εταιρείες ή να συμμετέχει σε εταιρείες. Άρθρο 2 Προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων Μετά την παράγραφο 8 του άρθρου 3 του ν. 2598/1998 Οργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 (ΦΕΚ 66 Α ), προστίθεται παράγραφος 9, που έχει ως εξής: 9. 1)Ως Ολυμπιακά Σύμβολα και Σήματα νοούνται όλα τα προστατευόμενα αγαθά που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως και 7 του άρθρου αυτού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Δικαιοσύνης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να προβλέπονται και άλλα συναφή προς αυτά αγαθά, που θα απολαύουν της ειδικής περί Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων προστασίας. Τα Ολυμπιακά Σύμβολα και Σήματα προστατεύονται κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ιδίως δε του ν. 2239/1994 Περί σημάτων (ΦΕΚ 152 Α ), επιφυλασσομένων των διατάξεων των επόμενων περιπτώσεων. β. Η νομιμότητα της καθ οιονδήποτε τρόπο χρήσης των Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων, ιδίως δε με την αναπαραγωγή, επίθεση ή απεικόνισή τους σε προϊόντα, αποδεικνύεται αποκλειστικά, είτε με έγγραφη συμφωνία του αδειούχου με την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε. (εφεξής η Εταιρία ) που κατατίθεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή καταχωρείται στα βιβλία σημάτων κατά τους όρους της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 2239/1994, είτε με νόμιμο παραστατικό του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (τιμολόγιο εκδόσεως του αδειούχου), που θα πρέπει απαραιτήτως να προσυπογράφεται από την Εταιρία. Εν ελλείψει εκατέρου των ανωτέρω εγγράφων, δεν επιτρέπεται άλλου είδους απόδειξη για τη νομιμότητα χρήσης των Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων ή για τη γνησιότητα των προϊόντων και την προέλευσή τους, ακόμη και στις διαδικασίες εκείνες όπου συγχωρείται η χρήση αποδεικτικών μέσων, που δεν πληρούν τους όρους του νόμου. γ. Η κατά το άρθρο 26 παρ. 2 του ν. 2239/1994 αγωγή επί παραλείψει και αποζημιώσει μπορεί να εισαχθεί και στο δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου η Εταιρία έχει την έδρα της. Σε κάθε περίπτωση προσβολής των Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων, το δικαστήριο με την απόφασή του καταδικάζει τον εναγόμενο στην καταβολή χρηματικού ποσού για ικανοποίηση της ηθικής βλάβης του ενάγοντα. Το ύψος του ποσού αυτού δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών. δ. Τα ασφαλιστικά μέτρα για την προστασία των Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων διατάσσονται πάντοτε από τα μονομελή πρωτοδικεία. Η αίτηση μπορεί να εισαχθεί και στο δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου η Εταιρία έχει την έδρα της. Οι διατάξεις των άρθρων 693, 715 παρ. 5 και 729 παρ. 5 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δεν εφαρμόζονται. ε. Όποιος, χωρίς να κατέχει εκάτερο των εγγράφων που προβλέπονται στην περίπτωση β της παραγράφου αυτής, χρησιμοποιεί καθ οιονδήποτε τρόπο Ολυμπιακά Σύμβολα και Σήματα, ιδίως με την αναπαραγωγή, επίθεση ή απεικόνισή τους σε προϊόντα, τιμωρείται με φυλάκιση τριών (3) τουλάχιστον μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών. Τα αδικήματα του προηγούμενου εδαφίου θεωρούνται αυτόφωρα και δικάζονται από το κατά τόπον αρμόδιο μονομελές πλημμελειοδικείο. Η διαδικασία των άρθρων 418 επ. του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ακολουθείται υποχρεωτικά. Άρθρο 3 Αθήνα 2004 Α.Ε. και Ειδικής Γραμματείας Ολυμπιακών Αγώνων 1. Η παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2598/1998 (ΦΕΚ 66 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: 6.Όργανα διοίκησης της Εταιρίας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρός του και ο Διευθύνων Σύμβουλος. α. Το Δ.Σ. είναι δεκαπενταμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και δώδεκα μέλη. Στο Δ.Σ. μετέχουν ως μέλη ο Δήμαρχος Αθηναίων, που αναπληρώνεται, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, από Αντιδήμαρχο ή Δημοτικό Σύμβουλο που ορίζεται από το Δήμαρχο, οι δύο Έλληνες - μέλη της Δ.Ο.Ε., καθώς και ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της Ε.Ο.Α.. β. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι επταετής. Μέλος που ορίζεται σε αντικατάσταση άλλου μέλους συνεχίζει τη θητεία του προκατόχου του. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. παρατείνεται και μετά τη λήξη της μέχρι τη θέση της Εταιρίας υπό εκκαθάριση. Το Δ.Σ. μπορεί να λειτουργήσει, όχι όμως πέρα από ένα τρίμηνο, αν κάποια από τα μέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απωλέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις του, τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία. γ. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας ορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού. δ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζονται η αντιμισθία, οι αποζημιώσεις, οι όροι απασχόλησης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Δ.Σ. και κάθε άλλο συναφές θέμα. ε. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να ανατίθενται συγκεκριμένα καθήκοντα σε μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας, εφαρμοζομένης σε κάθε περίπτωση και της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 22 του κ.ν. 2190/1920. στ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συγκαλεί το Δ.Σ., προεδρεύει των συνεδριάσεών του και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το καταστατικό ή καθορίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ.. ζ. Τον Πρόεδρο αναπληρώνουν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό. η. Ο Αντιπρόεδρος προεδρεύει σε επιτροπές και εποπτεύει τομείς που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του αναθέτει το Δ.Σ. με απόφασή του. θ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Εταιρίας, διευθύνει τα έργα της και την εκπροσωπεί νομίμως. Με αποφάσεις του Δ.Σ. καθορίζονται ειδικότερα οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό. Ως αναπληρωτής του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να ορισθεί ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.. ι. Με απόφαση του Δ.Σ. προκηρύσσονται οι κατά τομείς θέσεις των Γενικών Διευθυντών της Εταιρίας και καθορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα. Οι Γενικοί Διευθυντές προσλαμβάνονται ύστερα από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου με απόφαση του Δ.Σ.. Οι Γενικοί Διευθυντές συγκροτούν υπό την προεδρία του Διευθύνοντος Συμβούλου το Συμβούλιο των Γενικών Διευθυντών. Στο Συμβούλιο των Γενικών Διευθυντών μπορεί να ανατίθενται συγκεκριμένες αρμοδιότητες με απόφαση του Δ.Σ.. κ. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, τα μέλη του Δ.Σ., οι Γενικοί Διευθυντές και όλοι οι υπάλληλοι της Εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων μελετών, έργων και προμηθειών, καθώς και τα μέλη των επιτροπών που συγκροτούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, υπάγονται στους, κατά το άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 55 Α ), όπως αυτός ισχύει, υποχρέους για την υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. Ο κατά την παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 2429/1996 κατάλογος συντάσσεται και αποστέλλεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρίας. 2.Η περίπτωση α της παρ. 21 του άρθρου 2 του ν. 2598/1998 (ΦΕΚ 66 Α ), όπως η τελευταία προσετέθη με την παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: 1)Με υπουργικές αποφάσεις, που εκδίδονται εντός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, ορίζεται σε κάθε Υπουργείο Ολυμπιακός Υπεύθυνος ως υπεύθυνος χειρισμού, διεκπεραίωσης, προώθησης και εν γένει υποστήριξης των σχετικών με την Ολυμπιακή οργάνωση θεμάτων. Κάθε διοικητικό θέμα που έχει σχέση με την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 προωθείται προς διεκπεραίωση και επίλυση ως επείγον από τον αρμόδιο σε κάθε Υπουργείο Ολυμπιακό Υπεύθυνο. Στους Ολυμπιακούς Υπευθύνους μπορεί με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού να καθορίζεται αμοιβή ή αποζημίωση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α ), καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης. Η παραπάνω αμοιβή ή αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% των μηνιαίων αποδοχών των Ολυμπιακών Υπευθύνων και βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου Υπουργείου. 3.Τα δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφια της περιπτώσεως β της παρ. 21 του άρθρου 2 του ν. 2598/1998 (ΦΕΚ 66 Α ), όπως η τελευταία προσετέθη με την παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α ), από τότε που ίσχυσαν, αντικαθίστανται ως εξής: Η ειδική υπηρεσία που συνιστάται έχει ως σκοπό την υποστήριξη της Διυπουργικής Επιτροπής ( Ολυμπιάδα 2004 ) και της Εθνικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων 2004, καθώς και το συντονισμό των υπηρεσιών των Υπουργείων και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των οποίων οι αρμοδιότητες σχετίζονται με την προετοιμασία και την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού, η ειδική υπηρεσία που συνιστάται συνεργάζεται με την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων-Αθήνα 2004 Α.Ε. , τους Ολυμπιακούς Υπευθύνους και τις αρμόδιες υπηρεσίες και μπορεί να ζητεί πληροφορίες, να προωθεί την έκδοση των αναγκαίων κανονιστικών πράξεων και να παρακολουθεί την εφαρμογή των μέτρων που αποφασίζονται από τα αρμόδια όργανα. Μπορεί επίσης, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, να συνιστά ομάδες εργασίας και επιτροπές, η αποζημίωση των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Οικονομικών, να σχεδιάζει και να αναθέτει μελέτες και προγράμματα που σχετίζονται με την προετοιμασία του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο ν. 2190/1994, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, καθώς και να διοργανώνει συνέδρια και άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις και να αναλαμβάνει συναφείς δράσεις προβολής. Συνιστάται θέση Ειδικού Γραμματέα με βαθμό α ή β των ειδικών θέσεων, ο οποίος προΐσταται της συνιστώμενης υπηρεσίας και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Συνιστώνται τρεις θέσεις μετακλητών υπαλλήλων, το υπηρεσιακό καθεστώς των οποίων ρυθμίζεται ομοίως από τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν το προσωπικό των μετακλητών υπαλλήλων των γραφείων Υπουργών. 4.Το έβδομο εδάφιο της περιπτώσεως β της παρ. 21 του άρθρου 2 του ν. 2598/1998 (ΦΕΚ 66 Α ), όπως η τελευταία προσετέθη με την παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α ), αντικαθίσταται ως εξής: Στην ειδική υπηρεσία που συνιστάται μπορεί να αποσπώνται έως δέκα (10) υπάλληλοι κάθε κατηγορίας του Υπουργείου Πολιτισμού, υπηρεσιών άλλων Υπουργείων και γενικότερα του Δημοσίου ή νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, των οποίων οι αρμοδιότητες σχετίζονται με το σκοπό της ειδικής αυτής υπηρεσίας. 5.Μετά την παράγραφο 21 του άρθρου 2 του ν. 2598/1998 (ΦΕΚ 66 Α ) προστίθεται παράγραφος 22 που έχει ως εξής: 22.Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε. συγκροτείται νομικό συμβούλιο από συνταξιούχους ανώτατους δικαστές, συνταξιούχους ανώτατα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Καθηγητές Πανεπιστημίου και δικηγόρους. Στις αρμοδιότητες του οργάνου αυτού εμπίπτει ιδίως η γνωμοδότηση για θέματα μείζονος σημασίας που εκφεύγουν της τρέχουσας ύλης της νομικής υπηρεσίας της Εταιρίας. Με όμοια απόφαση καθορίζεται και το ύψος της αποζημίωσης των μελών του συμβουλίου. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από την 1.11.1999. Άρθρο 4 της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α ) διαγράφονται οι λέξεις κλίμακας 1:1000 . 2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α ) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής: 9.Εκκρεμείς διαδικασίες σχεδιασμού και οικιστικής οργάνωσης των περιοχών του άρθρου αυτού, οι οποίες έχουν αρχίσει κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις που τις διέπουν μέσα σε προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. 3.Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α ) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: 4.Για την εγκατάσταση και απομάκρυνση μετά το πέρας των Ολυμπιακών Αγώνων, προσωρινών αθλητικών εγκαταστάσεων κύριας και βοηθητικής χρήσης στις περιοχές και τους χώρους υποδοχής Ολυμπιακών Έργων, που χωροθετούνται κατά το παρόν άρθρο, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση αυτήν, αντί της απαιτούμενης για τις μόνιμες αθλητικές εγκαταστάσεις οικοδομικής άδειας, απαιτείται έγκριση εργασιών που χορηγείται από την υπηρεσία που ορίζεται με την απόφαση της περιπτώσεως β της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου αυτού. Με την ίδια ως άνω απόφαση καθορίζονται τα δικαιολογητικά, οι απαραίτητες μελέτες που πρέπει να υποβληθούν για τη χορήγηση έγκρισης των πιο πάνω εργασιών, ο χρόνος ισχύος της, καθώς και ο χρόνος διατηρήσεως των εγκαταστάσεων, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. Οι σχετικές αιτήσεις για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και τη χορήγηση της έγκρισης των πιο πάνω εργασιών υποβάλλονται είτε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού είτε από άλλους φορείς που έχουν αναλάβει την εκτέλεση των Ολυμπιακών Έργων. 4.Το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α ) αντικαθίστανται ως εξής: Στην περιοχή του Κέντρου Πολλαπλών Αθλητικών Χρήσεων στο Φάληρο (θέση Ιπποδρόμου) ο μέσος καθοριζόμενος συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,4 και το μέγιστο ποσοστό κάλυψης το 30% . 5. Στο τέλος της περιπτώσεως α της παραγράφου 16 του άρθρου 2 του ν. 2598/1998, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2730/1999 και την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α ), προστίθενται τα εξής: Οι διατάξεις της περιπτώσεως αυτής έχουν εφαρμογή και για την απόκτηση ακινήτων για την κατασκευή και διαμόρφωση πολιτιστικών κτιρίων ή εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, καθώς και για την εν γένει εκτέλεση έργων και προγραμμάτων που εξυπηρετούν τη διοργάνωση της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας. 6.Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 12 του ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α ) προστίθεται παράγραφος 5 που έχει ως εξής: 5.Στις περιπτώσεις ακινήτων που ανήκουν στα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2730/1999 και τα οποία προορίζονται, αμέσως ή εμμέσως, για την εκτέλεση έργων ή εγκαταστάσεων αναγκαίων για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, εφόσον είναι μισθωμένα ή κατέχονται με οποιαδήποτε άλλη συμβατική ή εξωσυμβατική σχέση ή παρανόμως, οι σχετικές συμβάσεις και σχέσεις λύονται μετά τρίμηνη προειδοποίηση από την Αθήνα 2004 ή τους αναδόχους εκτέλεσης των έργων και εγκαταστάσεων, προς τους εκμισθωτές, μισθωτές ή κατόχους. Ειδικά για την αποβολή των μισθωτών ή των κατόχων που ενεργούν για λογαριασμό τους, οφείλεται αποζημίωση στους μισθωτές δώδεκα (12) μηνιαίων μισθωμάτων, η οποία καταβάλλεται από την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε. ή τον φορέα εκτέλεσης του έργου. Ενάγοντες στη σχετική δίκη μπορεί να είναι και η Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε. ή ο φορέας ή ανάδοχος εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου. Κάθε διαφορά που προκύπτει, εφόσον δεν επιλύεται συμβιβαστικώς, εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2730/1999. Η εκτέλεση της απόφασης που εκδίδεται δεν αναστέλλεται. Τα ακίνητα του άρθρου 12 παρ. 1 του ν. 2730/1999, μετά την αποβολή του μισθωτή ή κατόχου μπορούν να χρησιμοποιούνται προσωρινά, μέχρι την έναρξη κατασκευής του Ολυμπιακού Έργου για δημόσιους σκοπούς ή σκοπούς δημόσιας ωφέλειας (εξυπηρέτηση εκτέλεσης Ολυμπιακών έργων οδοποιίας, διευκόλυνσης λειτουργίας και διακίνησης επιβατών του Μητροπολιτικού Σιδηρόδρομου - ΜΕΤΡΟ κ.λπ.). 7.Μετά την παράγραφο 9 του άρθρου 7 του ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α ) προστίθεται παράγραφος 10 που έχει ως εξής: 10.Η Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε. δύναται να παρεμβαίνει προσθέτως, χωρίς προδικασία, με δήλωσή της καταχωρούμενη στα πρακτικά, σε κάθε δίκη μεταξύ τρίτων ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου σε υποθέσεις που αναφέρονται στα Ολυμπιακά Έργα, την εκτέλεσή τους, τα Ολυμπιακά Σήματα και σύμβολα, τις υπηρεσίες και τις προμήθειες και γενικότερα σε υποθέσεις για την έκβαση των οποίων έχει έννομο συμφέρον. 8.Στο τέλος του άρθρου 20 του ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α ) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: Όπου στο άρθρο αυτό αναφέρεται το Ολυμπιακό Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης (ΙΒC - Ιnternatiοnal Βrοadcasting Center) νοείται και το Ολυμπιακό Κέντρο Τύπου (ΜΡC - Μain Ρress Center). 9.Επιτρέπεται η κατασκευή από τον Οργανισμό Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (Ο.Δ.Ι.Ε.) του Ολυμπιακού Κέντρου Πολλαπλών Αθλητικών Χρήσεων και των συνοδευτικών του εγκαταστάσεων στο Φάληρο (θέση Ιπποδρόμου). Η Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε. παρακολουθεί και έχει την εποπτεία τήρησης των ολυμπιακών προδιαγραφών και του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης του έργου του Ολυμπιακού Κέντρου Πολλαπλών Αθλητικών Χρήσεων, σύμφωνα με τις ανειλημμένες υποχρεώσεις της έναντι της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε.) και κατά τους όρους της σύμβασης που καταρτίζεται μεταξύ αυτής και του Ο.Δ.Ι.Ε.. 10. Επιτρέπεται στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε. να καταβάλλει χρηματικά ποσά για την κάλυψη δαπανών που αφορούν τη διενέργεια αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, καθώς και την κατασκευή έργων και εγκαταστάσεων που εκτελούνται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και εξυπηρετούν τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Για την κάλυψη των δαπανών των ανωτέρω απαλλοτριώσεων, η παραπάνω Εταιρία δύναται να καταβάλλει τα αναγκαία ποσά με απευθείας κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ των εκάστοτε δικαιούχων της σχετικής αποζημίωσης. Για την κάλυψη των δαπανών των ανωτέρω έργων και εγκαταστάσεων, η παραπάνω Εταιρία δύναται να καταβάλλει τα αναγκαία ποσά στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. 11.α. Με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση της Διυπουργικής Επιτροπής Ολυμπιάδα 2004 και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ανατίθεται σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και σε υπουργεία και δημόσιες υπηρεσίες, η εκτέλεση Ολυμπιακών έργων και εγκαταστάσεων, καθώς και άλλων τεχνικών έργων, που εξυπηρετούν την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Η Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε. παρακολουθεί και έχει την εποπτεία τήρησης των Ολυμπιακών προδιαγραφών και του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης όλων των έργων και εγκαταστάσεων που ανατίθενται με τις πιο πάνω αποφάσεις, σύμφωνα με τις ανειλημμένες υποχρεώσεις της έναντι της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε.) και κατά τους όρους συμβάσεων που καταρτίζονται μεταξύ αυτής και των φορέων που αναλαμβάνουν την εκτέλεση των παραπάνω έργων. β. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορούν να συστήνονται στα υπουργεία και στις δημόσιες υπηρεσίες που αναλαμβάνουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, την υλοποίηση των παραπάνω έργων, Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων (Ε.Υ.Δ.Ε.). Για τον προγραμματισμό, τη μελέτη και την παρακολούθηση των παραπάνω έργων, που χρηματοδοτούνται από οποιαδήποτε πηγή, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 5 και 8 του ν. 679/1977 (ΦΕΚ 245 Α ) και των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α ), όπως αυτές ισχύουν. Όπου στις παραπάνω διατάξεις αναφέρεται ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων νοείται ο αρμόδιος Υπουργός και τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες του αρμόδιου Υπουργείου. Στην έκδοση των αποφάσεων με τις οποίες καθορίζονται οι αποδοχές και οι πάσης φύσεως αμοιβές του προσωπικού που απασχολείται στις Ε.Υ.Δ.Ε. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, συμπράττει και ο Υπουργός Οικονομικών. 12. Στο τέλος της περιπτώσεως β.V της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2598/1998 (ΦΕΚ 66 Α ) προστίθενται τα εξής: καθώς και εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν.) που ορίζεται από τη διοίκηση του φορέα αυτού. Άρθρο 5 Πολιτισμού ή του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υφυπουργού, μπορεί να συσταθεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Ειδική Υπηρεσία Δημόσιων Έργων (Ε.Υ.Δ.Ε.), με αποκλειστική αρμοδιότητα τον προγραμματισμό, τη μελέτη και την εκτέλεση των αθλητικών και λοιπών έργων που έχουν ανατεθεί ή θα ανατεθούν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και θα εξυπηρετήσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. 2. Οι διατάξεις των άρθρων 5 και 8 του ν. 679/1977 και του άρθρου 5 του ν. 2229/1994, όπως αυτές ισχύουν, εφαρμόζονται αντίστοιχα για τον προγραμματισμό, τη μελέτη, την κατασκευή και την παρακολούθηση των παραπάνω έργων που χρηματοδοτούνται από οποιαδήποτε πηγή και υλοποιούνται από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Όπου στις παραπάνω διατάξεις αναφέρεται ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, νοείται ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός ή Υφυπουργός και τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Σχετικά με τις αποδοχές του προσωπικού που ασχολείται στην Ε.Υ.Δ.Ε. εφαρμόζεται το τελευταίο εδάφιο της περιπτώσεως β της παρ. 11 του άρθρου 4 του παρόντος. Άρθρο 6 Τροποποίηση των νόμων 2557/1997 και 2260/1994 1. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271 Α ) καταργείται και προστίθεται νέα παράγραφος 2Α ως εξής: 2Α.α. Συνιστάται ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία Ανώνυμη Εταιρία Προβολής της Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς Α.Ε. . Για τις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η ίδια επωνυμία σε πιστή μετάφραση στην οικεία ξένη γλώσσα. β. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εταιρίας και έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, παραρτήματα, γραφεία ή σημεία πώλησης της Εταιρίας στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. Τους όρους λειτουργίας, καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, παραρτημάτων, γραφείων, σημείων πώλησης της Εταιρίας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, με την απόφαση ιδρύσεώς τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις. Η Εταιρία δικαιούται να κάνει χρήση των εργαστηρίων και των χώρων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, καθώς και των χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού. γ. Η Εταιρία λειτουργεί κατά τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου, εφόσον δεν ορίζεται ειδικότερα στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η Εταιρία εξαιρείται από τις διατάξεις για τους οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α ) και από τις διατάξεις για τις εταιρείες που άμεσα ή έμμεσα ανήκουν στο Δημόσιο. δ. Η Εταιρία απολαύει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών προνομίων του Δημοσίου. Επίσης, η Εταιρία απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, κοινοτικό, λιμενικό ή δικαστικό τέλος ή άλλο φόρο, άμεσο ή έμμεσο, εισφορά υπέρ τρίτου, δικαίωμα και κράτηση και συμπαρομαρτούντες φόρους και τέλη εκτός του Φ.Π.Α.. ε. Σκοπός της Εταιρίας είναι η ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού δυναμικού της χώρας, καθώς και η οργάνωση και προβολή των Πολιτιστικών Ολυμπιάδων στο πλαίσιο της σχετικής πολιτικής που καθορίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Τα προς διανομή κέρδη της Εταιρίας που προέρχονται από την ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού δυναμικού της χώρας διατίθενται στο χώρο ευθύνης των αρχαιολογικών και αναστηλωτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και του Τ.Α.Π.Α., μέσω των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και του Τ.Α.Π.Α.. Τα προς διανομή κέρδη και οι εν γένει πόροι της Εταιρίας που προέρχονται από την οργάνωση και προβολή των Πολιτιστικών Ολυμπιάδων, όπως και από αντίστοιχες κάθε είδους χορηγίες διατίθενται στο Υπουργείο Πολιτισμού, για την ενίσχυση του θεσμού των Πολιτιστικών Ολυμπιάδων και εν γένει του πολιτιστικού προγράμματος της Χώρας, εκτός αν άλλως ορίζεται. Στο σκοπό αυτόν συμπεριλαμβάνονται ιδίως: Ι. Η παραγωγή, έκδοση και διάθεση βιβλίων, περιοδικών και άλλων εντύπων, οπτικοακουστικού υλικού, φωτογραφιών, παιχνιδιών ή άλλων συναφών αντικειμένων που συνδέονται με την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού και των Πολιτιστικών Ολυμπιάδων, καθώς και η οργάνωση συνεδριών και άλλων συναφών εκδηλώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. ΙΙ. Η διαχείριση των δικαιωμάτων του Δημοσίου επί των στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς, στο μέτρο που αυτή της ανατίθεται κατά περίπτωση ή για κατηγορίες θεμάτων με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπου αυτή είναι απαραίτητη, ως εκ της φύσεως της κάθε περίπτωσης ή του θέματος. ΙΙΙ. Η εκπόνηση μελετών και η ανάθεση της σύνταξης μελετών που σχετίζονται με τις Πολιτιστικές Ολυμπιάδες. ΙV. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν στην Πολιτιστική Ολυμπιάδα. V. Η προβολή της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. VΙ. Η σύναψη συμβάσεων με το Δημόσιο ή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σχετικών με την Πολιτιστική Ολυμπιάδα. VΙΙ. Κάθε άλλη συναφής με τα παραπάνω δραστηριότητα. στ. Όλα τα παραγόμενα από την Εταιρία ή με την έγκριση της Εταιρίας είδη μπορεί να διατίθενται από τα Μουσεία του Κράτους, τα διατηρούμενα από το Τ.Α.Π.Α. πωλητήρια και από καταστήματα στο εσωτερικό και εξωτερικό που θα δημιουργηθούν προς το σκοπό αυτόν από την Εταιρία ή από άλλα συμβεβλημένα καταστήματα ή σημεία πώλησης. ζ. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται στο ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών που αντιστοιχεί σε μια μετοχή και καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από το Τ.Α.Π.Α. το οποίο αναλαμβάνει τη μια μετοχή χωρίς δικαίωμα μεταβίβασής της. Η καταβολή του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου θα γίνει σε ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Το Τ.Α.Π.Α. και τρίτοι φορείς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής ή αλλοδαπής μπορούν να χορηγούν χωρίς περιορισμό και μετά τήρηση των κειμένων διατάξεων, δάνεια στην Εταιρία για τις ανάγκες λειτουργίας και για την προώθηση των σκοπών της. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρίας έχει το δικαίωμα αυξήσεως του κεφαλαίου με αντικατάσταση της αξίας της μιας αμεταβίβαστης μετοχής του Τ.Α.Π.Α.. Το Δ.Σ. συνέρχεται σε ένα δίμηνο από τη σύσταση ή μετά την αύξηση του κεφαλαίου, σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιεί με πρακτικό του την καταβολή του κεφαλαίου από το μέτοχο της Εταιρίας. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υποβάλλει στην εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του πρακτικού αυτού, το οποίο δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 2339/1995. Η μετοχή είναι αναπαλλοτρίωτη, ονομαστική, έχει χρονολογία εκδόσεως, είναι σφραγισμένη με τη σφραγίδα της Εταιρίας και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και ένα σύμβουλο, που ορίζεται από Δ.Σ.. Οι πόροι της Εταιρίας προέρχονται από τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού, προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνών Οργανισμών, χορηγίες, δάνεια, καθώς και από κάθε άλλη πηγή. η. Η Εταιρία διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού με πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι το διορισμό του νέου διοικητικού συμβουλίου. Μέλη του Δ.Σ. ορίζονται άτομα με ιδιαίτερη επιστημονική γνώση και επαγγελματική εμπειρία σχετική με το σκοπό και τις δράσεις της Εταιρίας. Ένα μέλος του Δ.Σ. του Τ.Α.Π.Α. θα είναι μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας. Με την παραπάνω απόφαση διορισμού των μελών του Δ.Σ. της Εταιρίας ορίζονται και ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας. Η ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου. Η αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου και η αμοιβή του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να ανατίθενται συγκεκριμένα καθήκοντα σε μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας. Το Δ.Σ. συνεδριάζει με παρουσία πέντε (5) τουλάχιστον μελών και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως, συγκαλεί το Δ.Σ., προεδρεύει των συνεδριάσεών του και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τα καταστατικά ή καθορίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ.. Ο Πρόεδρος αναπληρώνεται κατά σειρά από τον Αντιπρόεδρο ή από το επόμενο, κατά σειρά αναγραφής των ονομάτων στην απόφαση διορισμού, μέλος. θ. Το Τ.Α.Π.Α. εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Τ.Α.Π.Α., αναπληρούμενος από τον Αντιπρόεδρο. Το διοικητικό συμβούλιο του Τ.Α.Π.Α. ασκεί στη Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα ψήφου και τα λοιπά δικαιώματα του Ταμείου, ως αποκλειστικού μετόχου της Εταιρίας. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, υπερισχύει η γνώμη του Προέδρου. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. του Τ.Α.Π.Α.. ι. Η εποπτεία της Εταιρίας για θέματα που ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο ασκείται από τον Υπουργό Πολιτισμού, ενώ αυτή που προβλέπεται από τις γενικές διατάξεις περί Α.Ε. ασκείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης. ια. Η Εταιρία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των κατ εξουσιοδότηση τούτου εκδιδομένων διοικητικών πράξεων, από τις διατάξεις του καταστατικού της και για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν. ιβ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού καταρτίζεται και τροποποιείται το καταστατικό της Εταιρίας και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. ιγ. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές κατά τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιριών. ιδ. Με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού, καταρτίζεται ο οργανισμός λειτουργίας της Εταιρίας, καθορίζονται οι επί μέρους υπηρεσιακές μονάδες και η διάρθρωσή τους, ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού της Εταιρίας και τα προσόντα προσλήψεως, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Για την απόσπαση και πρόσληψη του προσωπικού της Εταιρίας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 15 και 17 του άρθρου 2 του ν. 2598/1998 (ΦΕΚ 66 Α ), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, αντίστοιχα, του άρθρου 15 του ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α ) και όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και του άρθρου 18 του ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α ), κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2190/1994. Μετά τη λήξη της πρώτης Πολιτιστικής Ολυμπιάδας του 2004 η Εταιρία μπορεί, μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου και προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού, να μειώσει τον αριθμό του προσωπικού της στο απολύτως απαραίτητο για τη δραστηριότητά της για τις επόμενες Πολιτιστικές Ολυμπιάδες. Το προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση στην Εταιρία επανέρχεται στις οργανικές του θέσεις και το προσωπικό που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή με σύμβαση έμμισθης εντολής απολύεται με την καταβολή των προβλεπόμενων από το νόμο αποζημιώσεων. ιε. Με κανονισμούς που καταρτίζονται από το Δ.Σ. της Εταιρίας μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για: α) την ανάθεση εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών, β) τη διενέργεια προμηθειών και γ) την ανάθεση εκτέλεσης έργων, καθώς και για τη σύναψη, εκτέλεση και λύση των σχετικών με τις παραπάνω περιπτώσεις α , β και γ συμβάσεων. Με τους κανονισμούς αυτούς επιτρέπεται να ρυθμίζονται τα παραπάνω θέματα κατά παρέκκλιση από κάθε διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης, εκτός από τους σχετικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2.Στο ν. 2260/1994, άρθρο πρώτο, παρ. 3 προστίθενται 8 λέξεις μετά τις λέξεις δημόσια έργα ως εξής ... και τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των μελετών... . Άρθρο 7 Εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων και άλλες διατάξεις 1. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25 Α ) προστίθεται παράγραφος 2α ως εξής: 2. 1)Αντικείμενο προστασίας είναι και οι βάσεις δεδομένων οι οποίες λόγω της επιλογής ή διευθέτησης του περιεχομένου τους αποτελούν πνευματικά δημιουργήματα. Η προστασία αυτή δεν εκτείνεται στο περιεχόμενο των βάσεων δεδομένων και δεν θίγει κανένα από τα δικαιώματα που υφίστανται στο περιεχόμενο αυτό. Ως βάση δεδομένων νοείται η συλλογή έργων, δεδομένων ή άλλων ανεξάρτητων στοιχείων, διευθετημένων κατά συστηματικό ή μεθοδικό τρόπο και ατομικώς προσιτών με ηλεκτρονικά μέσα ή με άλλο τρόπο . (άρθρα 3 και 1 παρ. 2 Οδηγίας 96/9) 2. Στο άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 2121/1993, στον έκτο στίχο, διαγράφονται οι λέξεις και οι βάσεις δεδομένων και τίθεται ο σύνδεσμος και πριν από τη λέξη οι ανθολογίες . 3. Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 2121/1993 προστίθεται νέα παράγραφος με αριθμό 3 ως εξής: 3.Ο δημιουργός βάσης δεδομένων έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπει ή να απαγορεύει: α) την προσωρινή ή διαρκή αναπαραγωγή της βάσης δεδομένων με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, β) τη μετάφραση, προσαρμογή, διευθέτηση και οποιαδήποτε άλλη μετατροπή της βάσης δεδομένων, γ) οποιαδήποτε μορφή διανομής της βάσης δεδομένων ή αντιγράφων της στο κοινό. Η πρώτη πώληση αντιγράφου της βάσης δεδομένων στην Κοινότητα από το δικαιούχο, ή με τη συγκατάθεσή του, συνεπάγεται ανάλωση του δικαιώματος μεταπώλησης του εν λόγω αντιγράφου στην Κοινότητα, δ) οποιαδήποτε ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση της βάσης δεδομένων στο κοινό, ε) οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διανομή, ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση στο κοινό των αποτελεσμάτων των πράξεων που αναφέρονται στο στοιχείο β . Ο νόμιμος χρήστης βάσης δεδομένων ή αντιγράφων της μπορεί να εκτελέσει χωρίς άδεια του δημιουργού, οποιαδήποτε από τις παραπάνω πράξεις οι οποίες είναι αναγκαίες για την πρόσβαση στο περιεχόμενο της βάσης δεδομένων και την κανονική χρησιμοποίησή της. Στο μέτρο που ο νόμιμος χρήστης δικαιούται να χρησιμοποιεί τμήμα μόνο της βάσης δεδομένων, η προηγούμενη διάταξη εφαρμόζεται μόνο για το τμήμα αυτό. Συμφωνίες αντίθετες προς τις ρυθμίσεις των δύο αμέσως προηγούμενων εδαφίων είναι άκυρες. (άρθρα 5, 6 παρ. 1 και 15 Οδηγίας 96/9) 4. Στο τέλος του τίτλου του έβδομου κεφαλαίου του ν.2121/1993 προστίθενται οι λέξεις και το δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων . 5. Μετά το άρθρο 45 του ν. 2121/1993 προστίθεται άρθρο με 45Α ως εξής: Άρθρο 45 Εξαγωγή θεωρείται η μόνιμη ή προσωρινή μεταφορά του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου βάσης δεδομένων σε άλλο υλικό φορέα με οποιοδήποτε μέσο ή με οποιαδήποτε μορφή και β) επαναχρησιμοποίηση νοείται η πάσης μορφής διάθεση στο κοινό του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της βάσης δεδομένων με διανομή αντιγράφων, εκμίσθωση, μετάδοση με άμεση επικοινωνία ή με άλλες μορφές. Η πρώτη πώληση αντιγράφου μιας βάσης δεδομένων στην Κοινότητα από το δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του συνιστά ανάλωση του δικαιώματος ελέγχου της μεταπώλησης του εν λόγω αντιγράφου στην Κοινότητα. Ο δανεισμός στο κοινό δεν συνιστά πράξη εξαγωγής ή επαναχρησιμοποίησης. (άρθρο 7 παρ. 2 Οδηγίας 96/9) 3. Το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ισχύει ανεξάρτητα από το εάν η εν λόγω βάση δεδομένων ή το περιεχόμενό της προστατεύεται με τις διατάξεις για την πνευματική ιδιοκτησία ή με άλλες διατάξεις. Η προστασία βάσει του δικαιώματος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν θίγει ενδεχόμενα δικαιώματα επί του περιεχομένου τους. Το δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων μπορεί να μεταβιβασθεί με αντάλλαγμα ή χωρίς αντάλλαγμα ή να παραχωρηθεί η εκμετάλλευσή του με άδεια ή σύμβαση. (άρθρο 7 παρ. 3 και 4 Οδηγίας 96/9) 4. Δεν επιτρέπεται η επανειλημμένη και συστηματική εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση επουσιωδών μερών του περιεχομένου της βάσης δεδομένων, εφόσον συνεπάγεται τη διενέργεια πράξεων που έρχονται σε σύγκρουση με την κανονική εκμετάλλευση της βάσης δεδομένων ή θίγουν αδικαιόλογητα τα νόμιμα συμφέροντα του κατασκευαστή της βάσης. (άρθρο 7 παρ. 5 Οδηγίας 96/9) 5. Ο κατασκευαστής βάσης δεδομένων που έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού με οποιονδήποτε τρόπο δεν μπορεί να εμποδίσει το νόμιμο χρήστη της βάσης να εξάγει ή/και να επαναχρησιμοποιεί επουσιώδη μέρη του περιεχομένου της αξιολογούμενα ποιοτικά ή ποσοτικά για οποιονδήποτε σκοπό. Εάν ο νόμιμος χρήστης δικαιούται να εξάγει ή/και να επαναχρησιμοποιεί τμήμα μόνο της βάσης δεδομένων, η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται μόνο για το τμήμα αυτό. Ο νόμιμος χρήστης βάσης δεδομένων που έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού με οποιονδήποτε τρόπο δεν μπορεί: α) να εκτελεί πράξεις που έρχονται σε σύγκρουση με την κανονική εκμετάλλευση της βάσης αυτής ή θίγουν αδικαιολόγητα τα νόμιμα συμφέροντα του κατασκευαστή της, β) να προξενεί ζημία στους δικαιούχους του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή των συγγενικών δικαιωμάτων για τα έργα ή τις ερμηνείες ή εκτελέσεις που περιέχονται στην εν λόγω βάση δεδομένων. Συμφωνίες αντίθετες προς τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο είναι άκυρες. (άρθρα 8 και 15 Οδηγίας 96/9) 6. Ο νόμιμος χρήστης της βάσης δεδομένων που έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί, χωρίς την άδεια του κατασκευαστή της βάσης δεδομένων, να εξάγει ή και/να επαναχρησιμοποιήσει ουσιώδες μέρος του περιεχομένου της: α) όταν πρόκειται για εξαγωγή, για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκο-πούς, εφόσον αναφέρεται η πηγή και στο βαθμό που αυτό δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο μη εμπορικό σκοπό, β) όταν πρόκειται για εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση για λόγους δημόσιας ασφάλειας ή για σκοπούς διοικητικής ή δικαστικής διαδικασίας. Το δικαίωμα ειδικής φύσης ισχύει για τις βάσεις δεδομένων των οποίων οι κατασκευαστές ή οι δικαιούχοι είναι υπήκοοι Κράτους - Μέλους ή έχουν τη συνήθη διαμονή τους στο έδαφος της Κοινότητας. Εφαρμόζεται επίσης στις εταιρείες και επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία Κράτους - Μέλους και οι οποίες έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους εντός της Κοινότητας. Όταν η συγκεκριμένη Εταιρία ή επιχείρηση έχει μόνο την καταστατική της έδρα στο έδαφος της Κοινότητας, οι δραστηριότητές της πρέπει να συνδέονται πραγματικά και αδιάλειπτα με την οικονομία ενός Κράτους - Μέλους. (άρθρα 9 και 11 Οδηγίας 96/9) 7. Το δικαίωμα που προβλέπεται στο άρθρο αυτό ισχύει από την περάτωση της κατασκευής της βάσης δεδομένων και λήγει δεκαπέντε (15) έτη μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται της ημερομηνίας περάτωσης. Στην περίπτωση βάσης δεδομένων η οποία έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού, με οποιονδήποτε τρόπο, πριν από τη λήξη της περιόδου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο, η διάρκεια της προστασίας του δικαιώματος που προβλέπεται στο παρόν άρθρο λήγει δεκαπέντε (15) έτη μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους το οποίο έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία η βάση τέθηκε για πρώτη φορά στη διάθεση του κοινού. Οποιαδήποτε ουσιώδης τροποποίηση, αξιολογούμενη ποιοτικά ή ποσοτικά, του περιεχομένου μιας βάσης δεδομένων, ιδίως οποιαδήποτε ουσιώδης τροποποίηση εξαιτίας της διαδοχικής σώρευσης προσθηκών, διαγραφών ή μετατροπών, που έχουν ως αποτέλεσμα να θεωρείται ότι πρόκειται για νέα ουσιώδη επένδυση, αξιολογούμενη ποιοτικά ή ποσοτικά, παρέχει στη βάση που προκύπτει από την επένδυση αυτή δικαίωμα ιδίας διάρκειας προστασίας. (άρθρο 10 Οδηγίας 96/9) 6. Στο τέλος του άρθρου 72 του ν. 2121/1993, όπως έχει μεταγενέστερα τροποποιηθεί με το άρθρο 10 του ν. 2435/1996 (ΦΕΚ 189 Α ) προστίθεται νέα παράγραφος με αριθμό 8 ως εξής: 8.Οι ρυθμίσεις που αφορούν το δικαίωμα του δημιουργού βάσης δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων δεν θίγουν τις διατάξεις που διέπουν ιδίως το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα συγγενικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα ή υποχρεώσεις που υφίστανται επί των δεδομένων, των έργων ή άλλων στοιχείων ενσωματωμένων σε βάση δεδομένων, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα σήματα, τα σχέδια και υποδείγματα, την προστασία των εθνικών θησαυρών, πολιτιστικών αγαθών και αρχαίων έργων, το δίκαιο του ανταγωνισμού, το εμπορικό απόρρητο, την ασφάλεια, την εμπιστευτικότητα, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το σεβασμό της ιδιωτικής ζωής, καθώς και την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα ή το ενοχικό δίκαιο . (άρθρο 13 Οδηγίας 96/9) 7. Στο τέλος του άρθρου 64 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Οι παραπάνω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και στην περίπτωση προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας του δημιουργού βάσης δεδομένων, καθώς και του δικαιώματος ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων . (άρθρο 12 Οδηγίας 96/9) 8. Στο τέλος του άρθρου 65 του ν. 2121/1993,όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 3 του ν. 2435/1996, προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: 6.Οι αστικές κυρώσεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στην περίπτωση προσβολής του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας του δημιουργού βάσης δεδομένων, καθώς και του δικαιώματος ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων . (άρθρο 12 Οδηγίας 96/9) 9. Στο τέλος του άρθρου 66 του ν. 2121/1993, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 3 του ν. 2435/1996, προστίθενται παράγραφοι 9 και 10 ως εξής: 9.Όποιος χωρίς δικαίωμα προβαίνει σε προσωρινή ή διαρκή αναπαραγωγή της βάσης δεδομένων, σε μετάφραση, προσαρμογή, διευθέτηση και οποιαδήποτε άλλη μετατροπή της βάσης δεδομένων, σε διανομή της βάσης δεδομένων ή αντιγράφων της, σε ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση της βάσης δεδομένων στο κοινό, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή ενός (1) έως πέντε (5) εκατομμυρίων δραχμών. 10. Όποιος προβαίνει σε εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της βάσης δεδομένων χωρίς άδεια του κατασκευαστή τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή ενός (1) έως πέντε (5) εκατομμυρίων δραχμών . (άρθρο 12 Οδηγίας 96/9) 10. Η προστασία των δημιουργών βάσεων δεδομένων που προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού παρέχεται και στις βάσεις δεδομένων που δημιουργήθηκαν πριν από το χρόνο έναρξης ισχύος του άρθρου αυτού του παρόντος νόμου, εφόσον κατά την έναρξη αυτή πληρούνται οι προϋποθέσεις για την προστασία με το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η προστασία αυτή δεν θίγει συμβάσεις που είχαν συναφθεί και δικαιώματα που είχαν κτηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. (άρθρο 14 παρ. 1 και 4 Οδηγίας 96/9) 11. Η προστασία των βάσεων δεδομένων με το δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων παρέχεται και στις βάσεις δεδομένων, η κατασκευή των οποίων περατώθηκε το πολύ δεκαπέντε (15) έτη πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εφόσον κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού του παρόντος νόμου πληρούν τις προϋποθέσεις για την προστασία του κατασκευαστή με το δικαίωμα ειδικής φύσης. Η προστασία αυτή δεν θίγει συμβάσεις που έχουν συναφθεί και δικαιώματα που είχαν κτηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. (άρθρο 14 παρ. 3 και 4 Οδηγίας 96/9) 12. Στο τέλος του άρθρου 71 του ν. 2121/1993, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 8 παρ. 12 του ν. 2557/ 1997, προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: 5.Τα άρθρα 2α, 3 παρ. 3, 45Α, 64 τελευταίο εδάφιο, 65 παρ. 6, 65 παρ. 9 και 10, 72 παρ. 8 του νόμου αυτού, θεσπίζονται σε εφαρμογή της Οδηγίας 96/9/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων . (άρθρο 16 παρ. 2 Οδηγίας 96/9) 13. Το άρθρο 6 παρ. 2 περίπτωση α του π.δ. 311/1994 καταργείται. Το άρθρο 69 παρ. 2 εδ. α του ν. 2121/1993 τροποποιείται ως εξής: Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας επιχορηγείται με εισφορά ύψους 1% επί των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων εκάστου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης που καταβάλλεται το αργότερο μέχρι την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους με βάση τον ισολογισμό του προηγούμενου έτους και εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων. Οι ετήσιοι ισολογισμοί των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης κατατίθενται στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας και στο Υπουργείο Πολιτισμού. Τα παραπάνω ισχύουν και για τους οργανισμούς συλλογικής προστασίας οι οποίοι υποχρεούνται να συντάσσουν ετήσιο ισολογισμό ο οποίος κατατίθεται στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας και στο Υπουργείο Πολιτισμού. Ως ακαθάριστα έσοδα λαμβάνονται τα έσοδα, όπως αυτά ορίζονται από το Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο. 14.Με προεδρικό διάταγμα ή κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Εθνικής Οικονομίας και τυχόν κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζονται τα της προσαρμογής και εναρμόνισης προς την Οδηγία για το δικαίωμα παρακολούθησης, καθώς και την Οδηγία σχετικά με την εναρμόνιση ορισμένων θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία των πληροφοριών που εκδίδονται από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 8 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2472/1997 και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 1. Η περίπτωση α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2472/1997 αντικαθίσταται ως εξής: 1)Το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία ή τον τίτλο του και τη διεύθυνσή του. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν είναι εγκατεστημένος στην ελληνική επικράτεια ή σε τόπο όπου εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο, θα πρέπει επιπροσθέτως να δηλώνεται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία ή ο τίτλος και η διεύθυνση του εκπροσώπου του στην Ελλάδα. 2.Η περίπτωση θ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2472/1997 διαγράφεται. 3. Η περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2472/1997 αντικαθίσταται ως εξής: 1)Η επεξεργασία αφορά δεδομένα τα οποία δημοσιοποιεί το ίδιο το υποκείμενο ή είναι αναγκαία για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου. 4.Μετά το άρθρο 7 του ν. 2472/1997 προστίθεται άρθρο 7Α, το οποίο έχει ως εξής: Άρθρο 7 Α Απαλλαγή υποχρέωσης γνωστοποίησης και λήψης άδειας 1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας απαλλάσσεται από την υποχρέωση γνωστοποίησης του άρθρου 6 και από την υποχρέωση λήψης άδειας του άρθρου 7 του παρόντος νόμου στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Όταν η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς που συνδέονται άμεσα με τη σχέση εργασίας ή έργου και είναι αναγκαία για την εκπλήρωση υποχρέωσης που επιβάλλει ο νόμος ή για την εκτέλεση της σύμβασης και το υποκείμενο έχει προηγουμένως ενημερωθεί. β) Όταν η επεξεργασία αφορά πελάτες ή προμηθευτές, εφόσον τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης τα δικαστήρια και οι δημόσιες αρχές δεν λογίζονται ως τρίτοι, εφόσον τη διαβίβαση ή κοινοποίηση επιβάλλει νόμος ή δικαστική απόφαση. Δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση γνωστοποίησης οι ασφαλιστικές εταιρίες για όλους τους κλάδους ασφάλισης, οι φαρμακευτικές εταιρίες, οι εταιρίες εμπορίας πληροφοριών και τα χρηματοπιστωτικά νομικά πρόσωπα, όπως οι τράπεζες και οι εταιρίες έκδοσης πιστωτικών καρτών. γ) Όταν η επεξεργασία γίνεται από σωματεία, εταιρείες, ενώσεις προσώπων και πολιτικά κόμματα και αφορά δεδομένα των μελών ή εταιρειών τους, εφόσον αυτοί έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους και τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους. Δεν λογίζονται τρίτοι τα μέλη ή εταίροι, εφόσον η διαβίβαση γίνεται προς αυτούς για τους σκοπούς των ως άνω νομικών προσώπων ή ενώσεων, ούτε τα δικαστήρια και οι δημόσιες αρχές, εφόσον τη διαβίβαση επιβάλλει νόμος ή δικαστική απόφαση. δ) Όταν η επεξεργασία γίνεται από ιατρούς ή άλλα πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες υγείας και αφορά ιατρικά δεδομένα, εφόσον ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεσμεύεται από το ιατρικό απόρρητο ή άλλο απόρρητο που προβλέπει νόμος ή κώδικας δεοντολογίας και τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης τα δικαστήρια και οι δημόσιες αρχές δεν λογίζονται ως τρίτοι, εφόσον τη διαβίβαση ή κοινοποίηση επιβάλλει νόμος ή δικαστική απόφαση. Δεν εμπίπτουν στην απαλλαγή της παρούσας διάταξης τα νομικά πρόσωπα ή οργανισμοί που παρέχουν υπηρεσίες υγείας, όπως κλινικές, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κέντρα αποθεραπείας και αποτοξίνωσης, ασφαλιστικά ταμεία και ασφαλιστικές εταιρίες, καθώς και οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν η επεξεργασία διεξάγεται στο πλαίσιο προγραμμάτων τηλεϊατρικής ή παροχής ιατρικών υπηρεσιών μέσω δικτύου. ε) Όταν η επεξεργασία γίνεται από δικηγόρους, συμβολαιογράφους, άμισθους υποθηκοφύλακες και δικαστικούς επιμελητές και αφορά την παροχή νομικών υπηρεσιών προς πελάτες τους, εφόσον ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεσμεύεται από υποχρέωση απορρήτου που προβλέπει νόμος και τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο και συνδέεται άμεσα με την εκπλήρωση εντολής του πελάτη.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
2015/265.2015 2015
Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2874 2000
Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις. 2001/2880 2001
Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις 2001/2909 2001
Προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχημάτων και συμβάντων Πολιτικής Αεροπορίας - Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων, ρύθμισ[...]" 2001/2912 2001
Επιτάχυνση της τακτικής διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων και λοιπές δικονομικές και συναφείς ρυθμίσεις. 2001/2915 2001
Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις.. 2001/2946 2001
Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενείας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις 2001/2947 2001
Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρωση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 2001/2954 2001
Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις. 2002/3010 2002
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις. 2002/3057 2002
Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστημάτων Κράτησης και άλλες διατάξεις. 2002/3090 2002
Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. 2003/3130 2003
Ρυθμίσεις για τα καζίνα Πάρνηθας και Κέρκυρας και άλλες διατάξεις. 2003/3139 2003
Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις. 2003/3205 2003
Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις. 2003/3207 2003
Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής - αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις. 2004/3220 2004
Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις. 2004/3227 2004
Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. 2004/3274 2004
Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις 2006/3470 2006
Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις. 2008/3670 2008
‘Ιδρυση νέων Ιερών Μητροπόλεων και άλλες διατάξεις. 2010/3822 2010
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις. 2010/3844 2010
Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις,ρυ­θμί­σεις στις εργασιακές σχέσεις. 2010/3863 2010
Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημόσιου τομέα. 2010/3895 2010
Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 2017/4481 2017
Κατάργηση του Γενικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 2001/135 2001
Σύσταση ΄΄Αυτοτελούς Τμήματος Κυκλοφορίας, Φωτεινής Σηματοδότησης και Τηλεματικής 2004΄΄ στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και τροποποίηση του Π.Δ. 69/1988 (ΦΕΚ 28/Α). 2001/209 2001
Τροποποίηση του Π.Δ. 158/2000 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων ΄Εργων για τη μελέτη και κατασκευή Ολυμπιακών ΄Εργων για τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 (ΕΥΔΕ/ΟΕ 2004) ( Α΄ 139). 2001/306 2001
Αρμοδιότητες, σύστημα πρόσληψης, προσόντα, καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας. 2002/23 2002
Σύστημα πρόσληψης ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας και τρόπος εκπαίδευσης αυτού. 2006/135 2006