ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2000/2832

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2000-06-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2000-06-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2000-06-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Νόμος 2000/2832

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Κωδικοποίηση των διατάξεων για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία συστήματος εγγύησης καταθέσεων και τροποποίηση και συμπλήρωση του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2000-06-13 Νόμος 2000/2832
Τροποποίηση Τύπος
A/2000/141
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ανάκληση της άδειας που είχε χορηγηθεί στην εταιρεία ΣΙΓΜΑ ΜΑΝΕΥ ΜΠΡΟΚΕΡΣ ΑΕ για άσκηση δραστηριότητας διαμεσολάβησης στις διατραπεζικές αγορές χρήματος και συναλλάγματος. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 9[...]" 2001/10_23.04.2001 2001
Διεύρυνση του πεδίου δραστηριοτήτων της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 93/22.1.2001, Θέμα 6) 2001/2_09.03.2001 2001
Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της τράπεζας Μοscοw Ιnterregiοnal Cοmmercial Βank, με έδρα την Μόσχα, που είχε παρασχεθεί με την απόφαση ΕΝΠΘ 552/14/ 20.2.1995. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣ[...]" 2001/4_23.04.2001 2001
Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του υποκαταστήματος στην Ελλάδα της τράπεζας Βanca Rοmana De Cοmert Εxteriοr SΑ - Βancοrex, με έδρα το Βουκουρέστι, που είχε παρασχεθεί με την απόφαση ΕΝΠΘ 585/9/ 29.11.96. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ[...]" 2001/5_23.04.2001 2001
Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της τράπεζας CRΕDΙΤ LΥΟΝΝΑΙS, με έδρα το Παρίσι, που είχε παρασχεθεί με την απόφαση ΝΕ 155/9/15.3.77. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση[...]" 2001/6_23.04.2001 2001
Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της τράπεζας DΑCΙΑ FΕLΙΧ ΒΑΝΚ S.Α., με έδρα τη Ρουμανία που είχε παρασχεθεί με την απόφαση ΕΝΠΘ 557/8/16.5.95. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Σ[...]" 2001/7_23.04.2001 2001
Ανάκληση των αδειών λειτουργίας δύο καταστημάτων στην Ελλάδα της τράπεζας Αmerican Εxpress Βank Ltd που είχαν παρασχεθεί με τις αποφάσεις της Νομισματικής Επιτροπής 1050/3/18.7.1958 και 24/5/ 22.4.1974. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ Π[...]" 2001/8_23.04.2001 2001
Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Διακανονισμού Εντολών Πληρωμής σε ευρώ σε Συνεχή Χρόνο ΕΡΜΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2003/52_1.7.2003_ 2003
Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Διακανονισμού Εντολών Πληρωμής σε ευρώ σε Συνεχή Χρόνο ΕΡΜΗΣ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Πράξη αριθ. 55/16.7.2004) 2004/55_16.7.2004 2004
Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγμάτευση. 2005/3401 2005
Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις. 2007/3601 2007
Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις. 2008/3714 2008
Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις. 2009/3746 2009