ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2000/2833

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2000-06-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2000-06-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2000-06-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Θέματα προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Συμπλήρωση και τροποποίηση των νόμων 2598/1998, 2741/1999 και 2819/2000 1. Η παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2598/1998 (ΦΕΚ 66 Α ), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α ), αντικαθίσταται ως εξής: 6. Όργανα διοίκησης της Εταιρείας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος. α. Το Δ.Σ. λειτουργεί υπό δύο συνθέσεις: α) την ευρεία και β) την τακτική. Στην ευρεία σύνθεση του Δ.Σ. μετέχουν ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και δεκατέσσερα μέλη. Στην ευρεία σύνθεση του Δ.Σ. μετέχουν ως μέλη ο Δήμαρχος Αθηναίων, που αναπληρώνεται, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, από Αντιδήμαρχο ή Δημοτικό Σύμβουλο που ορίζεται από το Δήμαρχο, οι δύο Έλληνες - μέλη της Δ.Ο.Ε., καθώς και ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της Ε.Ο.Ε.. Στην τακτική σύνθεση του Δ.Σ. μετέχουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τρία ακόμη μέλη του. β. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι πενταετής. Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να αντικατασταθούν και πριν τη λήξη της θητείας τους με απόφαση του Πρωθυπουργού. Μέλος που ορίζεται σε αντικατάσταση άλλου μέλους συνεχίζει τη θητεία του προκατόχου του. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. παρατείνεται και μετά τη λήξη της μέχρι τη θέση της Εταιρείας υπό εκκαθάριση. Το Δ.Σ., και υπό τις δύο συνθέσεις του, μπορεί να λειτουργήσει, όχι όμως πέρα από ένα τρίμηνο, αν κάποια από τα μέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απωλέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις του, τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία, όχι όμως πέρα από ένα τρίμηνο. γ. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας ορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού. Με απόφαση του Πρωθυπουργού ορίζονται και τα μέλη της τακτικής σύνθεσης. δ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζονται η αντιμισθία, οι αποζημιώσεις του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Δ.Σ. ε. Με την επιφύλαξη των εν συνεχεία οριζομένων, το Δ.Σ. υπό την τακτική του σύνθεση, ασκεί όλες τις κατά τον κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του εταιρικού σκοπού. Οι αποφάσεις της τακτικής και της ευρείας σύνθεσης του Δ.Σ. καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. Το Δ.Σ. υπό την ευρεία του σύνθεση διαμορφώνει τις γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής της Εταιρείας, εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τις αναθεωρήσεις του και τον απολογισμό, καθώς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αποφασίζει για κάθε θέμα αντικειμένου οικονομικής αξίας μεγαλύτερης των πέντε δισεκατομμυρίων (5.000.000.000) δραχμών και εγκρίνει τους Κανονισμούς της Εταιρείας. Το Δ.Σ. υπό την τακτική του σύνθεση συνεδριάζει τακτικά τρεις τουλάχιστον φορές το μήνα και εκτάκτως οσάκις καλείται προς τούτο από τον Πρόεδρο, ενώ υπό την ευρεία του σύνθεση συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και εκτάκτως οσάκις καλείται προς τούτο από τον Πρόεδρο. στ. Με απόφαση του Δ.Σ. υπό την τακτική του σύνθεση, μπορεί να ανατίθενται συγκεκριμένα καθήκοντα σε μέλη του, είτε της τακτικής είτε της ευρείας σύνθεσης, εφαρμοζομένης σε κάθε περίπτωση και της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 22 του κ.ν. 2190/1920. ζ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συγκαλεί το Δ.Σ., υπό την ευρεία ή τακτική σύνθεσή του, προεδρεύει των συνεδριάσεών του και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το καταστατικό ή καθορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού. Με απόφαση του Πρωθυπουργού καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου. Με απόφασή του, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει την άσκηση των αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε μέλος του Δ.Σ. η. Τον Πρόεδρο αναπληρώνουν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος. θ. Με απόφαση του Δ.Σ. υπό την τακτική του σύνθεση, προκηρύσσεται η πλήρωση των θέσεων των Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών της Εταιρείας και καθορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα. Οι Γενικοί Διευθυντές προσλαμβάνονται με απόφαση του Δ.Σ. υπό την ευρεία του σύνθεση. ι. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, τα μέλη του Δ.Σ., οι Γενικοί Διευθυντές και όλοι οι υπάλληλοι της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων μελετών, υπηρεσιών, έργων και προμηθειών, καθώς και τα μέλη των επιτροπών που συγκροτούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, υπάγονται στους, κατά το άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 55 Α ), όπως αυτός ισχύει, υποχρέους για την υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. Ο κατά την παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 2429/1996 κατάλογος συντάσσεται και αποστέλλεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ της Εταιρείας. 2. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 2 του ν. 2598/1998 (ΦΕΚ 66 Α ), καθώς και στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 εδάφιο δεύτερο του ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α ), οι εντός παρενθέσεως λέξεις ( Ολυμπιάδα 2004 ) αντικαθίστανται ως εξής: ( Επιτροπή Συντονισμού Ολυμπιακής Προετοιμασίας ). 3. Η παράγραφος 11 του άρθρου 2 του ν. 2598/1998 (ΦΕΚ 66 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: 11. Η Εταιρεία παρέχει, κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού και τις ειδικότερες ρυθμίσεις του κανονισμού λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής, όλα τα αναγκαία στοιχεία στην Εθνική Επιτροπή και στη Βουλή των Ελλήνων μέσω του Υπουργού Πολιτισμού. 4. Στο τέλος της παραγράφου 13 του άρθρου 2 του ν. 2598/1998 (ΦΕΚ 66 Α ) προστίθενται περιπτώσεις δ , ε , στ , ζ και η , οι οποίες έχουν ως εξής: δ. Οι συμβάσεις που συνάπτονται από την Εταιρεία, η εξόφληση αυτών και των επ αυτών τόκων, τα μισθώματα ακινήτων, καθώς και τα παρεπόμενα σύμφωνα απαλλάσσονται αντικειμενικά από: δα) τέλη χαρτοσήμου, δβ) φόρους, εκτός από φόρο εισοδήματος, δγ) εισφορές και άλλες επιβαρύνσεις οποιασδήποτε φύσεως, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ή τρίτου, εκτός από τα ανταποδοτικά τέλη. Προκειμένου για το φόρο προστιθέμενης αξίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.1642/1986 (ΦΕΚ 125 Α ), όπως ισχύει κάθε φορά. ε. Η Εταιρεία υπάγεται στις εξαιρέσεις της περίπτωσης στ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α ), όπως ισχύει. στ. Η αξία των χορηγιών προς την Εταιρεία εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των χορηγών, ανεξάρτητα από το ύψος τους, είτε κατά το χρόνο έκδοσης του οικείου φορολογικού στοιχείου είτε με απόσβεση του ποσού τους, ισόποσα, μέσα σε μια πενταετία από την έκδοσή του. Για την εφαρμογή αυτής της διάταξης, ως χορηγία θεωρείται κάθε δαπάνη για την απόκτηση δικαιωμάτων χρήσης ολυμπιακών συμβόλων, εμβλημάτων και σημάτων. Ως χορηγία θεωρούνται επίσης και τα έξοδα προβολής των χορηγών είτε στο χώρο διεξαγωγής των αγώνων είτε σε άλλους χώρους και για την περίοδο 1η Ιουλίου 2004 έως 30ή Σεπτεμβρίου 2004. Με απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Οικονομικών καθορίζονται οι κατηγορίες των εξόδων προβολής που εμπίπτουν στην έννοια της χορηγίας. ζ. Στην Εταιρεία παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου προστιθέμενης αξίας που αντιστοιχεί σε δαπάνες φιλοξενίας, στέγασης, τροφής, ποτών, ψυχαγωγίας, μετακίνησης με μισθωμένα ή ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα, καθόσον οι δαπάνες αυτές αποτελούν ανειλημμένες υποχρεώσεις της Εταιρείας, βάσει του Συμβολαίου Φιλοξενούσης Πόλεως για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και του Ολυμπιακού Χάρτη. η. Η Εταιρεία δικαιούται επιστροφής από το Ελληνικό Δημόσιο του φόρου προστιθέμενης αξίας που καταβάλλεται για όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτήν, περιλαμβανομένων και των δαπανών κατασκευής, μετατροπής και επισκευής ακινήτων που δεν ανήκουν κατά κυριότητα στην Εταιρεία, αλλά εμπίπτουν στην εκπλήρωση του σκοπού της, κατά το μέτρο που ο φόρος προστιθέμενης αξίας που καταβλήθηκε υπερβαίνει τυχόν οφειλόμενο φόρο προστιθέμενης αξίας από την πραγματοποίηση φορολογητέων πράξεων. Η επιστροφή αυτή γίνεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης από την Εταιρεία. 5. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 2 του ν. 2598/1998 (ΦΕΚ 66 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: Κάθε είδους σύμβαση αντικειμένου οικονομικής αξίας μεγαλύτερης των πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) δραχμών ελέγχεται προηγουμένως ως προς τη νομιμότητά της και τη συμφωνία της με τους όρους του καταστατικού και των οικείων κανονισμών (μελετών, έργων ή προμηθειών) της Εταιρείας από την τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή της παραγράφου 12. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκδίδει την απόφαση εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Παρερχομένης απράκτου της άνω αποκλειστικής προθεσμίας, η σύμβαση θεωρείται εγκριθείσα. 6.α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 2 του ν. 2598/1998 (ΦΕΚ 66 Α ), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3α του άρθρου 24 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α ), μετά τις λέξεις Δ.Σ. της Εταιρείας προστίθενται οι λέξεις υπό την τακτική του σύνθεση μετά από πρόταση του Προέδρου και/η και οι λέξεις το Υπουργικό Συμβούλιο αντικαθίστανται από τις λέξεις τους Υπουργούς Πολιτισμού και Οικονομικών . β. Το Δ.Σ. της Εταιρείας υπό την τακτική του σύνθεση δύναται να αναθέσει μια μελέτη επί της προόδου των έργων της Εταιρείας και του ακολουθησομένου χρονοδιαγράμματος ολοκληρώσεως αυτών. γ. Στο τέλος της παραγράφου 14 του άρθρου 2 του ν. 2598/1998 (ΦΕΚ 66 Α ), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3α του άρθρου 24 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α ) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Οι παραπάνω συμβάσεις καταρτίζονται με απόφαση του Δ.Σ. υπό την τακτική του σύνθεση . 7. α. Η παράγραφος 17 του άρθρου 2 του ν. 2598/1998 (ΦΕΚ 66 Α ), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: Με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας υπό την τακτική του σύνθεση, προσλαμβάνεται το προσωπικό της με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, με βάση τις ανάγκες της και ύστερα από προκήρυξη της αντίστοιχης θέσης. Στην προκήρυξη καθορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία επιλογής. Μπορεί εξαιρετικά και για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών να επιτραπεί η απευθείας πρόσληψη προσωπικού σε ποσοστό όχι ανώτερο του πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των υπαλλήλων της Εταιρείας με απόφαση του Δ.Σ. υπό την τακτική του σύνθεση, ύστερα από πρόταση του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου. Οι παραπάνω προκηρύξεις και προσλήψεις κοινοποιούνται στον Υπουργό Πολιτισμού. β. Κατ εξαίρεση και ειδικά κατά την πρώτη διετία από την ισχύ του νόμου αυτού το παραπάνω ποσοστό του πέντε τοις εκατό (5%) ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%). 8. Στο τελευταίο εδάφιο της περ. β της παραγράφου 21 του άρθρου 2 του ν. 2598/1998 (ΦΕΚ 66 Α ), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α ), αντικαθίσταται η λέξη τρεις με τη λέξη δέκα . 9. Στο τέλος του έβδομου εδαφίου της περ. β της παραγράφου 21 του άρθρου 2 του ν. 2598/1998 (ΦΕΚ 66 Α ), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α ), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: Η απόσπαση γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, χωρίς να απαιτείται η γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων των παραπάνω υπηρεσιών. 10. Στο τέλος της περιπτώσεως δ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271 Α ), προστίθεται εδάφιο ως εξής: Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης στ της παραγράφου 13 του άρθρου 2 του ν. 2598/1998, όπως συμπληρώνονται με την παράγραφο 4 του παρόντος, εφαρμόζονται αναλόγως και για τις χορηγίες προς την Εταιρεία. 11. Τα πρώτο, δεύτερο, τέταρτο και πέμπτο εδάφια της περιπτώσεως η της παραγράφου 2Α του άρθρου 6 του ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α ), με το οποίο καταργήθηκε η παράγραφος 2, αντικαθίστανται ως εξής: Η Εταιρία διοικείται από δεκαπενταμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού με πενταετή θητεία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της πενταετίας έως το διορισμό των νέων μελών. Μέλη του Δ.Σ. ορίζονται άτομα με ιδιαίτερη επιστημονική γνώση και επαγγελματική εμπειρία σχετική με το σκοπό και τις δράσεις της Εταιρείας. Με την πράξη διορισμού ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας. Η ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου. Μέλος που ορίζεται σε αντικατάσταση άλλου μέλους συνεχίζει τη θητεία του προκατόχου του. Το Δ.Σ. μπορεί να λειτουργήσει, όχι όμως πέρα από ένα τρίμηνο, αν κάποια από τα μέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απωλέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις του, τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία. Συνιστάται επίσης πενταμελής Εκτελεστική Επιτροπή από μέλη του Δ.Σ.. Τα μέλη και οι αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 2 εξαίρεση, είναι δυνατή η τοποθέτηση, υπεράνω κτιρίων κειμένων εκτός αρχαιολογικών χώρων, φωτεινών υπαίθριων διαφημίσεων οι οποίες προβάλλονται δι ηλεκτρονικών μέσων, σωλήνων νέον, λέιζερ ή άλλων συναφών τεχνολογιών, υποστηρίζονται από κατασκευές οπτικά διαπερατές και καθίστανται ορατές μόνο τις νυκτερινές ώρες. Η τοποθέτηση των διαφημίσεων αυτών γίνεται κατόπιν αδείας του οικείου Ο.Τ.Α. διάρκειας έως δώδεκα μηνών, που χορηγείται με σύμφωνη γνώμη της Β /βάθμιας ΕΠΑΕ, εφόσον: α) δεν αλλοιώνεται η αρχιτεκτονική εμφάνιση των κτιρίων και δεν επηρεάζεται η αισθητική του περιβάλλοντος, β) υπάρχει ειδική πρόβλεψη σε εγκεκριμένες μελέτες και γ) καθορίζεται γραμμή ορίζοντος επί των οδών και των πλατειών. Στην περίπτωση που οι ως άνω διαλαμβανόμενες υπαίθριες διαφημίσεις είναι σε χαρακτηρισμένα από το Υπουργείο Πολιτισμού ως διατηρητέα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κτίσματα ή οικοδομήματα ή στο νομίμως χαρακτηρισμένο περιβάλλοντα χώρο αυτών, αρμόδιες για την παροχή της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του παρόντος άδειας είναι και οι καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. 2. Με απόφαση του προϊσταμένου του Τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, εκδιδομένη κατόπιν αυτοψίας υπαλλήλου της Διεύθυνσης αυτής, χαρακτηρίζεται αυθαίρετη κάθε υπαίθρια διαφήμιση που τοποθετείται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος και διατάσσεται η αφαίρεσή της. Με την ίδια διαδικασία διατάσσεται η αφαίρεση των υπαίθριων διαφημίσεων που έχουν τοποθετηθεί παρανόμως στην περιοχή της παραγράφου 1 πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 3. Άδειες για την τοποθέτηση υπαίθριων διαφημίσεων που έχουν χορηγηθεί προ της ισχύος του παρόντος νόμου λήγουν αυτοδικαίως την 31η Δεκεμβρίου 2000. Μετά την ανωτέρω προθεσμία χαρακτηρίζονται αυθαίρετες και αφαιρούνται κατά τη διαδικασία της παραγράφου 2. 4. Κάθε υπαίθρια διαφήμιση για την οποία εκδίδεται πράξη χαρακτηρισμού αυθαίρετου κατά τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος αφαιρείται χωρίς άλλη διατύπωση από την Εταιρεία Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Α.Ε. , που ενεργεί με τη συνδρομή της οικείας Αστυνομικής Αρχής. Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α., τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας υποχρεούνται να διευκολύνουν την Εταιρεία Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Α.Ε. στην άσκηση του έργου αυτού. 5. Η Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Α.Ε. δεν φέρνει ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκαλούνται κατά την αφαίρεση, εξάλειψη ή αποξήλωση των παράνομων διαφημίσεων των προηγουμένων ούτε για τη φύλαξη και την απόδοση των σχετικών υλικών στους παραβάτες. 6. Για τη δαπάνη αφαίρεσης, εξάλειψης ή απομάκρυνσης των παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων, η Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Α.Ε. αποδίδει λογαριασμό στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, το οποίο προβαίνει στον καταλογισμό του ποσού εις βάρος του παραβάτη και το εισπράττει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. 7. Απαγορεύεται, κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Μαρτίου 2003 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2004, η τοποθέτηση ή ανάρτηση φωτεινών ή μη διαφημίσεων στους χώρους τέλεσης Ολυμπιακών αθλημάτων, όπως αυτοί καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α ), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και κατά μήκος των οδικών αξόνων στους οποίους θα διεξαχθούν Ολυμπιακά αθλήματα και γενικά Ολυμπιακές εκδηλώσεις. Άδειες που χορηγούνται στις παραπάνω περιοχές λήγουν αυτοδικαίως την 28η Φεβρουαρίου 2003. Μετά την παραπάνω προθεσμία, οι σχετικές κατασκευές χαρακτηρίζονται αυθαίρετες και αφαιρούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στις παραγράφους 2 και 4 έως και 6 του άρθρου αυτού. Όπου στις παραγράφους αυτές αναφέρεται η Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Α.Ε. , νοείται αντίστοιχα η Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε. . Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού προσδιορίζονται ειδικότερα οι οδικοί άξονες και λοιποί χώροι στους οποίους θα διεξαχθούν Ολυμπιακά αθλήματα, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. Με την ίδια απόφαση μπορεί να εξαιρούνται έως και 2.000 θέσεις υπαίθριων διαφημίσεων για τις ανάγκες του χορηγικού προγράμματος της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε. και να προσδιορίζονται ειδικότερα οι χώροι, η χρονική διάρκεια, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και οι λοιπές προϋποθέσεις τοποθέτησής τους. Άρθρο 3 Θέματα Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και χωροθέτηση οδικών έργων και αθλητικών εγκαταστάσεων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004 1. Οι διατάξεις της απόφασης Υ1β/2000/29.3.1995 των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (ΦΕΚ 343 Β ), καθώς και οι διατάξεις της απόφασης 83840/3591/12.12.1986 του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (ΦΕΚ 1 Δ / 5.1.1987), δεν έχουν εφαρμογή στην περίπτωση του Ιπποδρόμου Μακεδονίας που θα κατασκευαστεί στο Νομό Θεσσαλονίκης. Για την κατασκευή των εγκαταστάσεων του παραπάνω Ιπποδρόμου, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων, που χορηγείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Πολιτισμού και Υγείας και Πρόνοιας. Για το σκοπό αυτόν, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού υποβάλλει σχετική αίτηση, που συνοδεύεται από τα κατά νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά, στην αρμόδια για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 1650/1986 και της ΚΥΑ 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678 Β ). Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης, καθώς και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των παραπάνω σταυλικών εγκαταστάσεων του Ιπποδρόμου, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με την έκδοση της οικοδομικής άδειας και της άδειας λειτουργίας τους. 2. Επιτρέπεται η μετάταξη εργαζομένων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος ( Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. ), σε όλες τις υπηρεσίες και φορείς που εποπτεύει ο Υπουργός Πολιτισμού ή ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υφυπουργός, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α) έχουν προϋπηρεσία στον Ο.Δ.Ι.Ε. τουλάχιστον πέντε (5) ετών, και β) δεν έχουν υπερβεί το πεντηκοστό πέμπτο (55ο) έτος της ηλικίας τους, γ) δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόωρης συνταξιοδότησης που ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261 Α ) και δ) δεν κρίνονται απαραίτητοι από τη Διοίκηση της Α.Ε. Ο.Δ.Ι.Ε., για την ορθολογική και αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία της. Η μετάταξη διενεργείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218 Α ) και δεν επιτρέπεται για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόωρης συνταξιοδότησης που ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261 Α ) και για όσους κρίνονται απαραίτητοι από τη Διοίκηση της Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. για την ορθολογική και αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία της. Η μετάταξη διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Υπουργού Πολιτισμού ή του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υφυπουργού, ύστερα από γνώμη της Διοίκησης της Α.Ε. Ο.Δ.Ι.Ε.. Η πρόταση υποβάλλεται, αφού ληφθεί υπόψη σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου εργαζόμενου και εκτιμηθούν οι υπηρεσιακές ανάγκες του Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. σε θέσεις κλάδου ή ειδικότητας της εκπαιδευτικής βαθμίδας του ενδιαφερομένου. Οι μετατάξεις μπορεί να γίνονται και σε κλάδο συναφών τυπικών προσόντων της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας σε κενές θέσεις ή και σε προσωρινές - προσωποπαγείς θέσεις σε υφιστάμενο ή και σε προσωρινό κλάδο που συνιστώνται με την περί μετατάξεων πράξη και καταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των μετατασσομένων. Οι μετατασσόμενοι κατατάσσονται σε βαθμό και μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας, ανάλογα με τα προσόντα και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους στο οικείο νομικό πρόσωπο. Ειδικότερα για τις αποδοχές των μετατασσόμενων υπαλλήλων εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 2515/1997. Οι μετατασσόμενοι επιλέγουν την ασφάλισή τους είτε στους φορείς που υπάγεται το προσωπικό της υπηρεσίας στην οποία γίνεται η μετάταξη είτε στους φορείς που υπήγοντο πριν τη μετάταξή τους, υποβαλλομένης προς τούτο σχετικής αιτήσεως. Κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος άρθρου ρυθμίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Πολιτισμού ή του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. 3. Στο τέλος του άρθρου 5 του ν. 2730/1999 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: 6.Για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 χωροθετούνται τα παρακάτω οδικά έργα, όπως αναλυτικά αναγράφονται κατωτέρω και εικονίζονται στο διάγραμμα υπό κλίμακα 1: 100.000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της ΔΜΕΟ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ως εξής: 1. Λεωφόρος Μαραθώνος. 2. Σύνδεση του υπάρχοντος οδικού δικτύου με το Ολυμπιακό Κέντρο Κωπηλασίας και Κανό - Καγιάκ. 3. Σύνδεση Ιπποδρόμου και Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας με Ε.Ο. Σταυρού - Λαυρίου. 4. Σύνδεση Σκοπευτηρίου με Ε.Ο. Σταυρού - Λαυρίου. 5. Ολυμπιακός δακτύλιος - Λεωφόρος Κηφισού: Οδικά και υδραυλικά έργα από Τρεις Γέφυρες έως (Παραλία) Ακτή Ποσειδώνος - Λεωφόρος Ποσειδώνος : Από Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έως Άγιο Κοσμά - Λεωφόροι: Συγγρού - Καλλιρρόης - Β. Κωνσταντίνου - Κηφισίας (έως Σταυρού - Ελευσίνας). 6. Κυκλοφοριακά Έργα περί του ΟΑΚΑ. 7. Λεωφόρος Κύμης και επέκτασή της μέχρι το Ολυμπιακό Χωριό. 8. Κυκλοφοριακά έργα εξυπηρέτησης των Αθλητικών Εγκαταστάσεων: - Νίκαιας (Άρσης Βαρών) - Ζεφυρίου (Κέντρο Πάλης) - Γήπεδο Ολυμπιακού (Ρέντης) 9. Σήραγγα Υμηττού με τα των προσβάσεών της. 10. Νότια επέκταση Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού. 11. Σταυρός - Ραφήνα (Νέα οδός από Κόμβο Αττικής Οδού έως τη διασταύρωση Λεωφ. Μαραθώνος προς Ραφήνα). 12. Διαπλάτυνση και αναβάθμιση της Λεωφόρου Αγίας Άννης. 13. Λεωφόρος Σταυρού - Λαυρίου. 14. Αναβάθμιση Λεωφόρου Μεσογείων. 15. Οδικός άξονας Βάρης - Κορωπίου. Οι διατάξεις των άρθρων 6 έως και 13 του νόμου αυτού, όπως τροποποιήθηκαν και εκάστοτε ισχύουν, εφαρμόζονται και για την κατασκευή των οδικών έργων της παραγράφου αυτής. 4.Μετά την περίπτωση δ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2730/1999, προστίθεται περίπτωση ε ως εξής: 1)Στο χώρο του Αεροδρομίου του Ελληνικού καθορίζεται περιοχή υποδοχής ολυμπιακών αθλητικών εγκαταστάσεων Βaseball, Sοftball, Ηοckey, Βadmintοn (Αντιπτέρισης) και Τοξοβολίας και των αναγκαίων έργων ανάπλασης και υποστήριξης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Μεταφορών και Πολιτισμού οριοθετείται σε χάρτη κλίμακας 1: 5.000 η παραπάνω περιοχή και εγκρίνεται ειδικότερα το σχέδιο γενικής διάταξης των παραπάνω εγκαταστάσεων και τα προβλεπόμενα δίκτυα υποδομής. Για την κατασκευή των εγκαταστάσεων αυτών έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου αυτής. Όπου στις παραπάνω διατάξεις αναφέρεται η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, νοείται αντιστοίχως η αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτώσεως β της παραγράφου 11 του άρθρου 4 του ν. 2819/2000. 5.Όπου στις διατάξεις των παραγράφων 2,4,7 και 8 του άρθρου 3 του ν. 2730/1999 και στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ίδιου ως άνω νόμου αναφέρεται η Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων, νοούνται οι εκάστοτε αρμόδιοι για την εκτέλεση των Ολυμπιακών Έργων φορείς, όπως αυτοί καθορίζονται ειδικότερα κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση α της παρ. 11 του άρθρου 4 του ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α ). 6. Στην περίπτωση β της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν. 2730/1999 η φράση οι διατάξεις της απόφασης Α1β/8181/3.9.1986 του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 57 Β ) αντικαθίσταται με τη φράση οι διατάξεις της απόφασης Υ1β/2000/ 29.3.1995 των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (ΦΕΚ 343 Β ) . Άρθρο 4 Θέματα απαλλοτριώσεων 1. α. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 2730/ 1999 (ΦΕΚ 130 Α ), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: Όταν ο αριθμός των εικαζόμενων δικαιούχων είναι μεγαλύτερος των εκατό (100), η γνωστοποίηση της συντέλεσης της απαλλοτρίωσης και η πρόσκληση προς τους ιδιοκτήτες, νομείς ή κατόχους των ακινήτων και προς οποιονδήποτε τρίτο που έλκει δικαιώματα από αυτούς, να παραδώσουν τα ακίνητα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, γίνεται με γενική ειδοποίηση και πρόσκληση, που δημοσιεύεται σε δύο κατά σειρά δημοσιεύσεις, σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών. Μετά την πάροδο των δέκα ημερών από την τελευταία δημοσίευση, τα ακίνητα καταλαμβάνονται από τον υπέρ ου η απαλλοτρίωση ή το φορέα εκτέλεσης του έργου. Οι αρνούμενοι την παράδοση των ακινήτων τους οφείλουν να το δηλώσουν εγγράφως στον υπέρ ου η απαλλοτρίωση ή το φορέα του έργου, το αργότερο εντός δέκα ημερών από την παραπάνω τελευταία δημοσίευση, οπότε η αποβολή τους ενεργείται δικαστικώς κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού. 1)Στο τέλος της περιπτώσεως γ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α ) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: Το κτηματολογικό διάγραμμα και ο κτηματολογικός πίνακας, με τις γενόμενες κατά τις προηγούμενες παραγράφους διορθώσεις, διαβιβάζονται από τον υπέρ ου η απαλλοτρίωση ή τον υπόχρεο αποζημίωσης ή τους έχοντες έννομο συμφέρον στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, ο Πρόεδρος του οποίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 797/1971, εφόσον δεν αντίκειται στο άρθρο 8 του νόμου αυτού, προβαίνει στον ορισμό δικασίμου, για την αναγνώριση των δικαιούχων. 2. 1)Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων ή η σύσταση επ αυτών εμπραγμάτων δικαιωμάτων για την εκτέλεση έργων και εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν αμέσως ή εμμέσως (όπως ιδίως η βελτίωση οδών, η δημιουργία κοινόχρηστων χώρων) την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας. Ο σκοπός αυτών των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων θεωρείται δημόσιας ωφέλειας. β. Οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις της περίπτωσης α της παρούσας παραγράφου χαρακτηρίζονται κατεπείγουσες και μείζονος σημασίας και κηρύσσονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων υπέρ της ανώνυμης εταιρίας Εταιρία Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Α.Ε. ή του Ελληνικού Δημοσίου και με δαπάνη του υπέρ ου η απαλλοτρίωση ή άλλως του προσώπου που ορίζεται με την πράξη κήρυξης. γ. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 του άρθρου 6, των παραγράφων 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 7, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 8, και των άρθρων 9, 10, 11, 12 και 13 του ν. 2730/1999 για το Σχεδιασμό, ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εκτέλεση Ολυμπιακών Έργων και άλλες διατάξεις , όπως ισχύουν κάθε φορά, εφαρμόζονται αναλόγως και στις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακινήτων που κηρύσσονται κατ εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Άρθρο 5 Ρύθμιση θεμάτων ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων 1. Η ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία, στο Αρχηγείο της οποίας συνιστάται ειδική υπηρεσία με τον τίτλο Διεύθυνση Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων για τον επιτελικό σχεδιασμό και το συντονισμό των εμπλεκομένων για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 φορέων επί θεμάτων τάξης και ασφάλειας. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της ανωτέρω Υπηρεσίας. 2. Για την εκτέλεση της αποστολής της η ανωτέρω Υπηρεσία συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 φορείς. Το αντικείμενο και ο τρόπος της συνεργασίας και κάθε συναφές με αυτή θέμα ρυθμίζονται με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υπουργού Πολιτισμού και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών. 3. Στην Υπηρεσία αυτή μπορεί να αποσπάται προσωπικό από τους εμπλεκόμενους φορείς, σύμφωνα με τις οργανικές τους διατάξεις, χωρίς περιορισμό ως προς τα χρονικά όρια απόσπασης, και να προσλαμβάνεται επιστημονικό ή άλλο ειδικό προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου και με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων. 4. Για τη λήψη των μέτρων ασφαλείας και τάξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 είναι δυνατόν: α. να χρησιμοποιούνται βαθμοφόροι και οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων, β. να επιλέγονται άμισθοι εθελοντές πολίτες με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 5, και γ. να συνάπτονται συμβάσεις με ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2518/1997(ΦΕΚ 164 Α ). 5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν: α. τα προσόντα, τα κριτήρια και τη διαδικασία πρόσληψης των εθελοντών, τα καθήκοντά τους, την εκπαίδευσή τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, β. τα καθήκοντα του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και του προσωπικού των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, γ. τα προσόντα, τα κριτήρια, το όργανο και τη διαδικασία πρόσληψης του επιστημονικού και του ειδικού προσωπικού της Υπηρεσίας του παρόντος άρθρου, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και ο τρόπος απόλυσής τους. 6. Οι εθελοντές της παραγράφου 4β του παρόντος επιλέγονται από την προαναφερόμενη Υπηρεσία, από κατάλογο που καταρτίζεται από την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε. , σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της προηγούμενης παραγράφου. Οι παραπάνω εθελοντές εκπαιδεύονται με μέριμνα της εν λόγω Υπηρεσίας και κατανέμονται από αυτήν στους αιτούντες φορείς που εμπλέκονται με την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Οι εθελοντές αυτοί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους φέρουν στολή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε. και εξοπλίζονται με τα αναγκαία για το σκοπό αυτόν εφόδια που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης. 7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης, καθορίζονται τα κίνητρα που παρέχονται στους κατά τα ως άνω εθελοντές. 8. Στους προϋπολογισμούς των φορέων που εμπλέκονται στην ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 εγγράφονται κατ έτος οι αναγκαίες πιστώσεις για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, τις αμοιβές του προσλαμβανόμενου προσωπικού και την κάλυψη του κόστους των συμβάσεων με τους φορείς παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Άρθρο 6 Ρύθμιση θεμάτων που σχετίζονται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και την Πολιτιστική Ολυμπιάδα και την εκτέλεση σχετικών αρχαιολογικών και άλλων έργων 1. Στην παρ. 3 του άρθρου 81 του ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α ) αντικαθίσταται ο αριθμόςμε τον αριθμό 1390 . Στο τέλος της παραπάνω παραγράφου προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α ) ισχύουν και για το προσωπικό αυτό, καθώς και για το προσωπικό που απασχολείται σε έργα ή δραστηριότητες ή προγράμματα που σχετίζονται αποκλειστικά με την προετοιμασία των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 . 2. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 679/1977 (ΦΕΚ 245 Α ), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση από την παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 2308/1995 (ΦΕΚ 114 Α ), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: Ειδικά για έργα που εκτελούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό 3%, για ποσά προϋπολογισμού έργου μέχρι ένα και μισό δισεκατομμύριο δραχμές (1,5 δις) και για πέραν του ποσού αυτού ποσοστό 1,5% . 3. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 προστίθενται τα εξής: καθώς και οι συμβάσεις έργου που συνάπτει το Υπουργείο Πολιτισμού, στο πλαίσιο της εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 81 του ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α ), με αυτεπιστασία . 4. Το εδάφιο ια της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: Οι Υπηρεσίες και οι εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού κατά την εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων . 5. Οι διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 3 του ν. 1797/1988, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 92 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α ) διατηρούνται σε ισχύ. 6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Πολιτισμού, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες πρόσληψης του προσωπικού του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης α της παρ. 2, του άρθρου 1 του ν. 2247/1994 (ΦΕΚ 182 Α ). 7. Το άρθρο 47 του ν. 2778/1999 (ΦΕΚ 295 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: Στο Υπουργείο Πολιτισμού συνιστώνται, πέραν των υφισταμένων, δεκαπέντε (15) θέσεις ΠΕ κατηγορίας, του Κλάδου ΠΕ2 Αρχαιολόγων, με τα προσόντα που ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 της Κ.Υ.Α. ΥΠ.ΠΟ./ΓΝΟΣ/13181/29.3.1989 (ΦΕΚ 233 Β ), όπως κυρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 61 του άρθρου 11 του ν. 1881/1990 (ΦΕΚ 72 Α ). Οι θέσεις θα πληρωθούν με ειδικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και με βάση τις ειδικότητες Προϊστορικών-Κλασικών και Βυζαντινών Αρχαιολόγων. Οι συνιστώμενες θέσεις θα κατανεμηθούν μεταξύ της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού . Άρθρο 7 Χωροθέτηση Ισλαμικού Πολιτιστικού Κέντρου Καθορίζεται χώρος Ισλαμικού Πολιτιστικού Κέντρου που περιλαμβάνει και τέμενος σε έκταση που παραχωρείται από το Υπουργείο Γεωργίας στη θέση Χούσμουζα Δ. Παιανίας Αττικής, όπως αυτός απεικονίζεται με διαγράμμιση στο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:5.000, του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού. Άρθρο 8 1. Η εταιρία με την επωνυμία Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος Α.Ε. , προς το σκοπό κατασκευής νέων ιπποδρόμων και ολυμπιακών εγκαταστάσεων αναγκαίων για τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, μπορεί να εκχωρεί, εν μέρει και για ορισμένο χρόνο, με απόφαση της γενικής συνέλευσης, σε τρίτο ή τρίτους, οι οποίοι επιλέγονται μέσω δημόσιων διαγωνισμών για την κατάρτιση της σύμβασης Παραχώρησης, τα δικαιώματα που έχουν αποδοθεί σε αυτήν από το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του α.ν. 598/1968(ΦΕΚ 256 Α ), του π.δ. 56/1999 (ΦΕΚ 59 Α ) και του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρίας, και ιδίως τα δικαιώματα οργάνωσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του αμοιβαίου - πλην λαχειοφόρου - ιπποδρομιακού στοιχήματος. 2. Η διάταξη του άρθρου 34 του ν. 1326/1983 (ΦΕΚ 19 Α ), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α ), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 30 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α ), ως προς την τελευταία περίπτωση αντικαθίσταται ως εξής: - ποσοστό 1,5 % επί του 80% των ακαθάριστων εισπράξεων αποδίδεται μηνιαίως στο Ελληνικό Δημόσιο. Το ποσό κάθε μήνα αποδίδεται μέσα στον επόμενο μήνα. Άρθρο 9 όγκον εκμετάλλευσης: 2,0 δ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 35,0 μ. ε. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος για τους πυλώνες φωτισμού των αθλητικών χώρων : 70,0 μ. στ. Επιτρέπεται η τοποθέτηση των κτιρίων σε απόσταση τουλάχιστον 12,0 μ. από τη γραμμή ΑΒ στη Λεωφόρο Κηφισίας, 12,0 μ. από τη γραμμή ΒΓΔΕΖΗΘ των οδών Σπύρου Λούη και Κύμης, 6,0 μ. από τη γραμμή ΚΛΜΝΞΟΑ και 12,0 μ. από τη γραμμή ΘΙΚ. Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται η τοποθέτηση βοηθητικών κτισμάτων, όπως εκδοτηρίων εισιτηρίων, φυλακίων κ.λπ. σε απόσταση 6,0 μ. από όλα τα παραπάνω όρια. Άρθρο 10 Ρύθμιση θεμάτων Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του π.δ. της 27.11/14.12.1926 περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων , όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 14 του ν. 2187/ 1994, αντικαθίσταται ως εξής: 1.Η εκλογή για την ανάδειξη των αιρετών μελών των οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) διενεργείται εντός του μηνός Νοεμβρίου κάθε τρίτου έτους, σε μία ή δύο συνεχόμενες ημέρες, που καθορίζονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), ταυτόχρονα στις έδρες όλων των νομαρχιών και επαρχιών της Χώρας, κάθε δε μέλος μπορεί να ψηφίζει στον τόπο που βρίσκεται την ημέρα της εκλογής. 2.Οι πρώτες εκλογές του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μετά την ισχύ του παρόντος άρθρου, θα διενεργηθούν εντός του μηνός Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους 2000, σε μία ή δύο συνεχόμενες ημέρες που θα καθορισθούν με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., κατά την προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία. 3. Παρατείνεται η θητεία όλων των αιρετών οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που προβλέπονται στο άρθρο 6 του π.δ. 27.11/14.12.1926 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1486/1984, μέχρι την ημερομηνία ανακήρυξης των οργάνων του Τ.Ε.Ε., που θα προκύψουν από τις, κατά την αμέσως προηγούμενη παράγραφο, εκλογές, είτε, σύμφωνα με το άρθρο 17 του π.δ. 327/1987, είτε, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 του π.δ. 27.11/14.12.1926 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του ν. 1486/1984. 3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 11 1. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου του ν. 2260/1994 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ορίζεται ένα από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εντεταλμένος σύμβουλος του Οργανισμού. Η θητεία του διαρκεί όσο διαρκεί η θητεία του ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού. Ο εντεταλμένος σύμβουλος ανακαλείται ελεύθερα και αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Η παραπάνω ιδιότητα δεν είναι ασυμβίβαστη με οποιαδήποτε θέση ή σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου έχει ο εντεταλμένος σύμβουλος στο Δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, την οποία διατηρεί παράλληλα με την άσκηση των καθηκόντων του. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 8 του νόμου αυτού καθορίζονται οι αρμοδιότητες του εντεταλμένου συμβούλου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση του εντεταλμένου συμβούλου του Οργανισμού, κατά παρέκκλιση από κάθε σχετική, γενική ή ειδική, διάταξη. 2.Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 15 του άρθρου 2 του ν. 2598/1998 (ΦΕΚ 66 Α ), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του ν. 2730/1999 προστίθεται η φράση καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Άρθρο 12 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2000-06-30 Θέματα προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Συμπλήρωση και τροποποίηση των νόμων 2598/1998, 2741/1999 και 2819/2000 1. Η παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2598/1998 (ΦΕΚ 66 Α ), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α ), αντικαθίσταται ως εξής: 6. Όργανα διοίκησης της Εταιρείας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος. α. Το Δ.Σ. λειτουργεί υπό δύο συνθέσεις: α) την ευρεία και β) την τακτική. Στην ευρεία σύνθεση του Δ.Σ. μετέχουν ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και δεκατέσσερα μέλη. Στην ευρεία σύνθεση του Δ.Σ. μετέχουν ως μέλη ο Δήμαρχος Αθηναίων, που αναπληρώνεται, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, από Αντιδήμαρχο ή Δημοτικό Σύμβουλο που ορίζεται από το Δήμαρχο, οι δύο Έλληνες - μέλη της Δ.Ο.Ε., καθώς και ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της Ε.Ο.Ε.. Στην τακτική σύνθεση του Δ.Σ. μετέχουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τρία ακόμη μέλη του. β. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι πενταετής. Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να αντικατασταθούν και πριν τη λήξη της θητείας τους με απόφαση του Πρωθυπουργού. Μέλος που ορίζεται σε αντικατάσταση άλλου μέλους συνεχίζει τη θητεία του προκατόχου του. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. παρατείνεται και μετά τη λήξη της μέχρι τη θέση της Εταιρείας υπό εκκαθάριση. Το Δ.Σ., και υπό τις δύο συνθέσεις του, μπορεί να λειτουργήσει, όχι όμως πέρα από ένα τρίμηνο, αν κάποια από τα μέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απωλέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις του, τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία, όχι όμως πέρα από ένα τρίμηνο. γ. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας ορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού. Με απόφαση του Πρωθυπουργού ορίζονται και τα μέλη της τακτικής σύνθεσης. δ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζονται η αντιμισθία, οι αποζημιώσεις του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Δ.Σ. ε. Με την επιφύλαξη των εν συνεχεία οριζομένων, το Δ.Σ. υπό την τακτική του σύνθεση, ασκεί όλες τις κατά τον κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του εταιρικού σκοπού. Οι αποφάσεις της τακτικής και της ευρείας σύνθεσης του Δ.Σ. καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. Το Δ.Σ. υπό την ευρεία του σύνθεση διαμορφώνει τις γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής της Εταιρείας, εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τις αναθεωρήσεις του και τον απολογισμό, καθώς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αποφασίζει για κάθε θέμα αντικειμένου οικονομικής αξίας μεγαλύτερης των πέντε δισεκατομμυρίων (5.000.000.000) δραχμών και εγκρίνει τους Κανονισμούς της Εταιρείας. Το Δ.Σ. υπό την τακτική του σύνθεση συνεδριάζει τακτικά τρεις τουλάχιστον φορές το μήνα και εκτάκτως οσάκις καλείται προς τούτο από τον Πρόεδρο, ενώ υπό την ευρεία του σύνθεση συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και εκτάκτως οσάκις καλείται προς τούτο από τον Πρόεδρο. στ. Με απόφαση του Δ.Σ. υπό την τακτική του σύνθεση, μπορεί να ανατίθενται συγκεκριμένα καθήκοντα σε μέλη του, είτε της τακτικής είτε της ευρείας σύνθεσης, εφαρμοζομένης σε κάθε περίπτωση και της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 22 του κ.ν. 2190/1920. ζ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συγκαλεί το Δ.Σ., υπό την ευρεία ή τακτική σύνθεσή του, προεδρεύει των συνεδριάσεών του και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το καταστατικό ή καθορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού. Με απόφαση του Πρωθυπουργού καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου. Με απόφασή του, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει την άσκηση των αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε μέλος του Δ.Σ. η. Τον Πρόεδρο αναπληρώνουν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος. θ. Με απόφαση του Δ.Σ. υπό την τακτική του σύνθεση, προκηρύσσεται η πλήρωση των θέσεων των Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών της Εταιρείας και καθορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα. Οι Γενικοί Διευθυντές προσλαμβάνονται με απόφαση του Δ.Σ. υπό την ευρεία του σύνθεση. ι. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, τα μέλη του Δ.Σ., οι Γενικοί Διευθυντές και όλοι οι υπάλληλοι της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων μελετών, υπηρεσιών, έργων και προμηθειών, καθώς και τα μέλη των επιτροπών που συγκροτούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, υπάγονται στους, κατά το άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 55 Α ), όπως αυτός ισχύει, υποχρέους για την υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. Ο κατά την παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 2429/1996 κατάλογος συντάσσεται και αποστέλλεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ της Εταιρείας. 2. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 2 του ν. 2598/1998 (ΦΕΚ 66 Α ), καθώς και στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 εδάφιο δεύτερο του ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α ), οι εντός παρενθέσεως λέξεις ( Ολυμπιάδα 2004 ) αντικαθίστανται ως εξής: ( Επιτροπή Συντονισμού Ολυμπιακής Προετοιμασίας ). 3. Η παράγραφος 11 του άρθρου 2 του ν. 2598/1998 (ΦΕΚ 66 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: 11. Η Εταιρεία παρέχει, κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού και τις ειδικότερες ρυθμίσεις του κανονισμού λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής, όλα τα αναγκαία στοιχεία στην Εθνική Επιτροπή και στη Βουλή των Ελλήνων μέσω του Υπουργού Πολιτισμού. 4. Στο τέλος της παραγράφου 13 του άρθρου 2 του ν. 2598/1998 (ΦΕΚ 66 Α ) προστίθενται περιπτώσεις δ , ε , στ , ζ και η , οι οποίες έχουν ως εξής: δ. Οι συμβάσεις που συνάπτονται από την Εταιρεία, η εξόφληση αυτών και των επ αυτών τόκων, τα μισθώματα ακινήτων, καθώς και τα παρεπόμενα σύμφωνα απαλλάσσονται αντικειμενικά από: δα) τέλη χαρτοσήμου, δβ) φόρους, εκτός από φόρο εισοδήματος, δγ) εισφορές και άλλες επιβαρύνσεις οποιασδήποτε φύσεως, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ή τρίτου, εκτός από τα ανταποδοτικά τέλη. Προκειμένου για το φόρο προστιθέμενης αξίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.1642/1986 (ΦΕΚ 125 Α ), όπως ισχύει κάθε φορά. ε. Η Εταιρεία υπάγεται στις εξαιρέσεις της περίπτωσης στ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α ), όπως ισχύει. στ. Η αξία των χορηγιών προς την Εταιρεία εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των χορηγών, ανεξάρτητα από το ύψος τους, είτε κατά το χρόνο έκδοσης του οικείου φορολογικού στοιχείου είτε με απόσβεση του ποσού τους, ισόποσα, μέσα σε μια πενταετία από την έκδοσή του. Για την εφαρμογή αυτής της διάταξης, ως χορηγία θεωρείται κάθε δαπάνη για την απόκτηση δικαιωμάτων χρήσης ολυμπιακών συμβόλων, εμβλημάτων και σημάτων. Ως χορηγία θεωρούνται επίσης και τα έξοδα προβολής των χορηγών είτε στο χώρο διεξαγωγής των αγώνων είτε σε άλλους χώρους και για την περίοδο 1η Ιουλίου 2004 έως 30ή Σεπτεμβρίου 2004. Με απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Οικονομικών καθορίζονται οι κατηγορίες των εξόδων προβολής που εμπίπτουν στην έννοια της χορηγίας. ζ. Στην Εταιρεία παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου προστιθέμενης αξίας που αντιστοιχεί σε δαπάνες φιλοξενίας, στέγασης, τροφής, ποτών, ψυχαγωγίας, μετακίνησης με μισθωμένα ή ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα, καθόσον οι δαπάνες αυτές αποτελούν ανειλημμένες υποχρεώσεις της Εταιρείας, βάσει του Συμβολαίου Φιλοξενούσης Πόλεως για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και του Ολυμπιακού Χάρτη. η. Η Εταιρεία δικαιούται επιστροφής από το Ελληνικό Δημόσιο του φόρου προστιθέμενης αξίας που καταβάλλεται για όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτήν, περιλαμβανομένων και των δαπανών κατασκευής, μετατροπής και επισκευής ακινήτων που δεν ανήκουν κατά κυριότητα στην Εταιρεία, αλλά εμπίπτουν στην εκπλήρωση του σκοπού της, κατά το μέτρο που ο φόρος προστιθέμενης αξίας που καταβλήθηκε υπερβαίνει τυχόν οφειλόμενο φόρο προστιθέμενης αξίας από την πραγματοποίηση φορολογητέων πράξεων. Η επιστροφή αυτή γίνεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης από την Εταιρεία. 5. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 2 του ν. 2598/1998 (ΦΕΚ 66 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: Κάθε είδους σύμβαση αντικειμένου οικονομικής αξίας μεγαλύτερης των πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) δραχμών ελέγχεται προηγουμένως ως προς τη νομιμότητά της και τη συμφωνία της με τους όρους του καταστατικού και των οικείων κανονισμών (μελετών, έργων ή προμηθειών) της Εταιρείας από την τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή της παραγράφου 12. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκδίδει την απόφαση εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Παρερχομένης απράκτου της άνω αποκλειστικής προθεσμίας, η σύμβαση θεωρείται εγκριθείσα. 6.α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 2 του ν. 2598/1998 (ΦΕΚ 66 Α ), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3α του άρθρου 24 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α ), μετά τις λέξεις Δ.Σ. της Εταιρείας προστίθενται οι λέξεις υπό την τακτική του σύνθεση μετά από πρόταση του Προέδρου και/η και οι λέξεις το Υπουργικό Συμβούλιο αντικαθίστανται από τις λέξεις τους Υπουργούς Πολιτισμού και Οικονομικών . β. Το Δ.Σ. της Εταιρείας υπό την τακτική του σύνθεση δύναται να αναθέσει μια μελέτη επί της προόδου των έργων της Εταιρείας και του ακολουθησομένου χρονοδιαγράμματος ολοκληρώσεως αυτών. γ. Στο τέλος της παραγράφου 14 του άρθρου 2 του ν. 2598/1998 (ΦΕΚ 66 Α ), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3α του άρθρου 24 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α ) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Οι παραπάνω συμβάσεις καταρτίζονται με απόφαση του Δ.Σ. υπό την τακτική του σύνθεση . 7. α. Η παράγραφος 17 του άρθρου 2 του ν. 2598/1998 (ΦΕΚ 66 Α ), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: Με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας υπό την τακτική του σύνθεση, προσλαμβάνεται το προσωπικό της με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, με βάση τις ανάγκες της και ύστερα από προκήρυξη της αντίστοιχης θέσης. Στην προκήρυξη καθορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία επιλογής. Μπορεί εξαιρετικά και για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών να επιτραπεί η απευθείας πρόσληψη προσωπικού σε ποσοστό όχι ανώτερο του πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των υπαλλήλων της Εταιρείας με απόφαση του Δ.Σ. υπό την τακτική του σύνθεση, ύστερα από πρόταση του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου. Οι παραπάνω προκηρύξεις και προσλήψεις κοινοποιούνται στον Υπουργό Πολιτισμού. β. Κατ εξαίρεση και ειδικά κατά την πρώτη διετία από την ισχύ του νόμου αυτού το παραπάνω ποσοστό του πέντε τοις εκατό (5%) ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%). 8. Στο τελευταίο εδάφιο της περ. β της παραγράφου 21 του άρθρου 2 του ν. 2598/1998 (ΦΕΚ 66 Α ), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α ), αντικαθίσταται η λέξη τρεις με τη λέξη δέκα . 9. Στο τέλος του έβδομου εδαφίου της περ. β της παραγράφου 21 του άρθρου 2 του ν. 2598/1998 (ΦΕΚ 66 Α ), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α ), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: Η απόσπαση γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, χωρίς να απαιτείται η γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων των παραπάνω υπηρεσιών. 10. Στο τέλος της περιπτώσεως δ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271 Α ), προστίθεται εδάφιο ως εξής: Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης στ της παραγράφου 13 του άρθρου 2 του ν. 2598/1998, όπως συμπληρώνονται με την παράγραφο 4 του παρόντος, εφαρμόζονται αναλόγως και για τις χορηγίες προς την Εταιρεία. 11. Τα πρώτο, δεύτερο, τέταρτο και πέμπτο εδάφια της περιπτώσεως η της παραγράφου 2Α του άρθρου 6 του ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α ), με το οποίο καταργήθηκε η παράγραφος 2, αντικαθίστανται ως εξής: Η Εταιρία διοικείται από δεκαπενταμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού με πενταετή θητεία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της πενταετίας έως το διορισμό των νέων μελών. Μέλη του Δ.Σ. ορίζονται άτομα με ιδιαίτερη επιστημονική γνώση και επαγγελματική εμπειρία σχετική με το σκοπό και τις δράσεις της Εταιρείας. Με την πράξη διορισμού ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας. Η ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου. Μέλος που ορίζεται σε αντικατάσταση άλλου μέλους συνεχίζει τη θητεία του προκατόχου του. Το Δ.Σ. μπορεί να λειτουργήσει, όχι όμως πέρα από ένα τρίμηνο, αν κάποια από τα μέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απωλέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις του, τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία. Συνιστάται επίσης πενταμελής Εκτελεστική Επιτροπή από μέλη του Δ.Σ.. Τα μέλη και οι αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.
Τροποποίηση Τύπος
A/2000/150
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχημάτων και συμβάντων Πολιτικής Αεροπορίας - Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων, ρύθμισ[...]" 2001/2912 2001
Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις.. 2001/2946 2001
Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενείας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις 2001/2947 2001
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις. 2002/3057 2002
Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2002/3091 2002
Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις. 2003/3103 2003
Μητρώα Μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις 2003/3164 2003
Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις. 2003/3207 2003
Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 2003/3212 2003
Ρύθμιση θεμάτων των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις. 2004/3254 2004
Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 2004/3257 2004
Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στη Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων των Κρατών που μετέχουν στον Οργανισμό Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου για συνεργασία στην καταπολέμηση του εγκλήματος και ιδιαίτερα των οργανωμένω[...]" 2006/3452 2006
Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις. 2006/3481 2006
Καταπολέμηση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες διατάξεις. 2008/3708 2008
Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημόσιου τομέα. 2010/3895 2010
Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 2012/4071 2012
Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις. 2014/4315 2014
Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις. 2017/4495 2017
Οργάνωση και λειτουργία της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων. 2001/63 2001
Προσόντα, κριτήρια επιλογής και διαδικασία πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού στη Διεύθυνση Ασφαλείας Ολυμπιακών Αγώνων (Δ.Α.Ο.Α). 2002/189 2002
Τροποποίηση - συμπλήρωση διατάξεων Π.Δ. 63/2001 (Α΄ 54). 2003/2 2003
Ίδρυση Τμήματος Προστασίας Ολυμπιακής Οικογένειας και Επισήμων και άλλες διατάξεις. 2003/331 2003
Κίνητρα εθελοντών ασφαλείας Ολυμπιακών Αγώνων. 2004/150 2004