ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2000/2838

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2000-08-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2000-08-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2000-08-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 1. Οι οργανικές επί θητεία θέσεις συνοριακών φυλάκων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2622/1998 (ΦΕΚ 138 Α ) και της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 177/1999 (ΦΕΚ 166 Α ), αυξάνονται κατά χίλιες (1.000) και διαμορφώνονται συνολικά στις τρεις χιλιάδες διακόσιες τριάντα (3.230) θέσεις. 2. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2622/1998 (ΦΕΚ 138 Α ) αντικαθίστανται ως εξής: Οι συνοριακοί φύλακες προσλαμβάνονται για κάθε νομό ή νησί ξεχωριστά, από υποψηφίους που κατοικούν την τελευταία διετία ή κατοικούσαν από της γεννήσεώς τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας στο συγκεκριμένο νομό ή νησί, όπου λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης και κατά προτίμηση ή αποκλειστικά στις περιοχές αυτών, που περιλαμβάνονται στην τοπική αρμοδιότητα των εν λόγω Υπηρεσιών. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζεται κάθε φορά ο αριθμός των προσλαμβανομένων συνοριακών φυλάκων από κάθε νομό ή νησί ή από ορισμένες περιοχές αυτών. 3. Οι οργανικές επί θητεία θέσεις ειδικών φρουρών, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2734/1999 (ΦΕΚ 161 Α ), αυξάνονται κατά χίλιες τριακόσιες (1.300) και διαμορφώνονται συνολικά στις δύο χιλιάδες τριακόσιες (2.300) θέσεις. Επίσης, συνιστώνται εκατό (100) θέσεις ειδικών φρουρών για τη φύλαξη των σταθμών και εγκαταστάσεων του ΜΕΤΡΟ του οποίου η ανάδοχος εταιρεία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. αναλαμβάνει τις δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης, εξοπλισμού, μισθοδοσίας, ασφάλισης και αποζημίωσης, καθώς και κάθε άλλη σχετική δαπάνη που προκύπτει από την εκτέλεση του ως άνω έργου. Με σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της αναδόχου εταιρείας ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. καθορίζονται το ύψος και η διαδικασία απόδοσης στο Δημόσιο από την ανάδοχο εταιρεία των σχετικών δαπανών. Άρθρο 2 Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2622/1998 (ΦΕΚ 136 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: 2. Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης δύνανται να ιδρύονται σε παραμεθόριους και όμορους αυτών νομούς, καθώς και σε νησιά που βρίσκονται εγγύς των θαλάσσιων συνόρων της χώρας. Η ίδρυση, η οργάνωση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που προτείνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 3
2.  
    Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2734/1999 (ΦΕΚ 161 Α ) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Από τον αριθμό των προσλαμβανομένων ποσοστό 20% καλύπτεται από υποψηφίους που κατέχουν απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου σπουδών που δεν αντιστοιχεί σε δέσμη ή πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου και το υπόλοιπο ποσοστό από υποψηφίους που κατέχουν οποιονδήποτε άλλο απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου. Σε περίπτωση που οι θέσεις των προσλαμβανομένων με τίτλο σπουδών μιας κατηγορίας υποψηφίων δεν καλύπτονται, οι κενές θέσεις συμπληρώνονται από υποψηφίους της άλλης κατηγορίας.
4.  
    Οι ειδικοί φρουροί εκτελούν καθήκοντα φύλαξης ευπαθών στόχων αστυνομικού ενδιαφέροντος ιδίως κτιρίων και εγκαταστάσεων, δημοσίων υπηρεσιών, δικαστικών αρχών, οργανισμών κοινής ωφέλειας, διπλωματικών αντιπροσωπειών, κατοικιών κυβερνητικών αξιωματούχων και υπηρεσίες περιπολιών. Επίσης, δύναται να διατίθενται για τη στελέχωση Ειδικών Αστυνομικών Υπηρεσιών ή τη συγκρότηση ειδικών μονάδων και μεταβατικών αποσπασμάτων προς αντιμετώπιση ιδιαίτερων μορφών εγκληματικότητας και αναζήτησης διωκομένων ή εξαφανισθέντων προσώπων. Κατά την άσκηση των ανατιθέμενων σε αυτούς καθηκόντων έχουν τις ίδιες εξουσίες, καθήκοντα και υποχρεώσεις με το αστυνομικό προσωπικό, πλην αυτών που αναφέρονται στη βεβαίωση ποινικών παραβάσεων και στην άσκηση προανακριτικών καθηκόντων.
Άρθρο 4 "Οι οργανικές θέσεις αστυνομικού προσωπικού γενικών καθηκόντων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ 41 Α ), αυξάνονται κατά σαράντα (40) για τους βαθμούς του Υπαστυνόμου Α"
1.  
    Υπαστυνόμου Β και κατά διακόσιες (200) για τους βαθμούς του Ανθυπαστυνόμου Αρχιφύλακα και μειώνονται κατά διακόσιες ογδόντα (280) για το βαθμό του Αστυφύλακα. Άρθρο 5 Συμπληρώνονται οι ισχύουσες διατάξεις περί μισθολογικών προαγωγών των εν ενεργεία Αστυνομικών και αντιστοίχων του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, ως εξής: α. Αστυφύλακες, Υπαξιωματικοί μη Παραγωγικής Σχολής της Ελληνικής Αστυνομίας και οι αντίστοιχοι του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, προάγονται μισθολογικά στους βαθμούς Αρχιφύλακα, Ανθυπαστυνόμου, Υπαστυνόμου Β , Υπαστυνόμου Α , Αστυνόμου Β , Αστυνόμου Α , με τη συμπλήρωση οκτώ (8), δεκατέσσερα (14), δεκαοκτώ (18), είκοσι δύο (22), είκοσι πέντε (25), είκοσι εννέα (29) ετών συνολικής πραγματικής υπηρεσίας αντιστοίχως. Όσοι από τους ανωτέρω συμπληρώσουν πέντε (5), έντεκα (11), δεκαέξι (16), είκοσι (20), είκοσι επτά (27) και τριάντα ένα (31) έτη πραγματικής υπηρεσίας λαμβάνουν τα δύο τρίτα (2/3) της διαφοράς του βασικού μισθού του Επιλοχία και Αρχιφύλακα, Αρχιφύλακα και Ανθυπαστυνόμου, Ανθυπαστυνόμου και Υπαστυνόμου Β , Υπαστυνόμου Β και Υπαστυνόμου Α , Αστυνόμου Β και Αστυνόμου Α , Αστυνόμου Α και Αστυνομικού Υποδιευθυντή αντίστοιχα που σε κάθε περίπτωση προσαυξάνεται με το αναλογούν επίδομα Ειδικής Απασχόλησης. β. Αρχιφύλακες προερχόμενοι από την Παραγωγική Σχολή Υπαξιωματικών, Αρχιφύλακες Ειδικών Υπηρεσιών, με εξαίρεση τους προαχθέντες ή προαγόμενους κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 772/1978 και Αρχιφύλακες που έχουν προαχθεί ή προάγονται επ ανδραγαθία, καθώς και οι αντίστοιχοι αυτών του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος προάγονται μισθολογικά στους βαθμούς του Ανθυπαστυνόμου, Υπαστυνόμου Β , Υπαστυνόμου Α , Αστυνόμου Β , Αστυνόμου Α με τη συμπλήρωση εννέα (9), δεκαπέντε (15), δεκαεννέα (19), είκοσι τέσσερα (24) και είκοσι οκτώ (28) ετών συνολικής πραγματικής υπηρεσίας αντίστοιχα. Όσοι από τους ανωτέρω συμπληρώνουν δεκαεπτά (17), είκοσι ένα (21), είκοσι έξι (26) έτη και στα τριάντα (30) έτη πραγματικής υπηρεσίας λαμβάνουν τα δύο τρίτα (2/3) της διαφοράς του βασικού μισθού του Υπαστυνόμου Β και Υπαστυνόμου Α , Υπαστυνόμου Α και Αστυνόμου Β , Αστυνόμου Β και Αστυνόμου Α και Αστυνόμου Α και Αστυνομικού Υποδιευθυντή, αντίστοιχα. γ. Ανθυπαστυνόμοι της Ελληνικής Αστυνομίας και αντίστοιχοι του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, που αποστρατεύονται λόγω ορίου ηλικίας ή τριακονταπενταετίας, λαμβάνουν ένα μήνα πριν την αποστρατεία τους τα δύο τρίτα (2/3) της διαφοράς του βασικού μισθού του Αστυνομικού Υποδιευθυντή και Αστυνομικού Διευθυντή. δ. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 2512/1997. ε. Οι προαγωγές, που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα εν γένει για τα Μετοχικά και Επικουρικά Ταμεία, καθώς και τα Ταμεία Πρόνοιας και Αλληλοβοήθειας. Με απόφαση του αρμόδιου ή των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών, που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από της ισχύος του παρόντος νόμου, καθορίζεται ο χρόνος, ο τρόπος, η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ενεργοποίηση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. στ. Οι διατάξεις των περιόδων (α), (β), (γ), και (ε) εφαρμόζονται και για το Στρατιωτικό Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων με την αντιστοιχία του ν. 2448/ 1996. Ειδικά η περίοδος (γ) εφαρμόζεται μόνο για τους προερχόμενους από τις Παραγωγικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων. ζ. Η ισχύς αυτού του άρθρου αρχίζει από 1.1.2001. Άρθρο 6 Μισθολογικές προαγωγές αξιωματικών 1. Σε αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχες παραγωγικές Σχολές Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και σε απευθείας ή με διαγωνισμό κατατασσόμενους στο σώμα των αξιωματικών και τα κοινά σώματα των Ενόπλων Δυνάμεων από την ονομασία τους ως αξιωματικοί, σε αξιωματικούς ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας πτυχιούχους Α.Ε.Ι., και σε αξιωματικούς Ειδικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, από το βαθμό του Ανθυπολοχαγού και άνω και σε αντίστοιχους των λοιπών Κλάδων, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος, παρέχεται με πράξη του αρμόδιου Υπουργού, βασικός μισθός επόμενου και μεθεπόμενου βαθμού, προσαυξανόμενος με τα πάσης φύσεως επιδόματα και λοιπές παροχές, πλην των ειδικά αναφερομένων στην παράγραφο 7, με τη συμπλήρωση συνολικής πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα, ως εξής: α. Σε Ανθυπολοχαγούς, με τη συμπλήρωση έξι (6) ετών, ο βασικός μισθός του Υπολοχαγού, και με τη συμπλήρωση δώδεκα (12) ετών, τα δύο τρίτα (2/3) της διαφοράς του βασικού μισθού του Λοχαγού. β. Σε Υπολοχαγούς, με τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών, ο βασικός μισθός του Λοχαγού, και με τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών, τα δύο τρίτα (2/3) της διαφοράς του βασικού μισθού του Ταγματάρχη. γ. Σε Λοχαγούς, με τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών, ο βασικός μισθός του Ταγματάρχη, και με τη συμπλήρωση δεκαεννέα (19) ετών, τα δύο τρίτα (2/3) της διαφοράς του βασικού μισθού του Αντισυνταγματάρχη. δ. Σε Ταγματάρχες, με τη συμπλήρωση δεκαεννέα (19) ετών, ο βασικός μισθός του Αντισυνταγματάρχη, και με τη συμπλήρωση είκοσι τριών (23) ετών, τα δύο τρίτα (2/3) της διαφοράς του βασικού μισθού του Συνταγματάρχη. ε. Σε Αντισυνταγματάρχες, με τη συμπλήρωση είκοσι τριών (23) ετών, ο βασικός μισθός του Συνταγματάρχη, και με τη συμπλήρωση είκοσι επτά (27) ετών, τα δύο τρίτα (2/3) της διαφοράς του βασικού μισθού του Ταξίαρχου. στ. Σε Συνταγματάρχες, με τη συμπλήρωση είκοσι επτά (27) ετών, ο βασικός μισθός του Ταξίαρχου, και με τη συμπλήρωση τριάντα ενός (31) ετών, τα δύο τρίτα (2/3) της διαφοράς του βασικού μισθού του Υποστράτηγου. ζ. Σε Ταξίαρχους, με τη συμπλήρωση τριάντα ενός (31) ετών, τα δύο τρίτα (2/3) της διαφοράς του βασικού μισθού του Υποστράτηγου. η. Σε Υποστράτηγους, με τη συμπλήρωση τριάντα δύο (32) ετών, τα δύο τρίτα (2/3) της διαφοράς του βασικού μισθού του Αντιστράτηγου. θ. Σε Αντιστράτηγους, με τη συμπλήρωση τριάντα δύο (32) ετών, τα δύο τρίτα (2/3) της διαφοράς του αμέσως επόμενου βασικού μισθού του μισθολογικού τους βαθμού. 2. Αξιωματικοί της προηγούμενης παραγράφου από το βαθμό του Αντισυνταγματάρχη και άνω και αντίστοιχοι, που αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, προάγονται μισθολογικά στον αμέσως επόμενο βαθμό από εκείνον με τον οποίο μισθοδοτούνται με πλήρη βασικό μισθό, ένα μήνα πριν από την αποστρατεία τους. 3. Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, που προέρχονται από μονίμους Υπαξιωματικούς και οι Αξιωματικοί του ν.δ. 649/1970 της Ελληνικής Αστυνομίας και αντίστοιχοι κατά βαθμό του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος, προάγονται μισθολογικά και παρέχεται σε αυτούς ο βασικός μισθός του εν λόγω βαθμού, προσαυξανόμενος με τα πάσης φύσεως επιδόματα και λοιπές παροχές, πλην των ειδικά αναφερόμενων στην παράγραφο 7, με τη συμπλήρωση συνολικής πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα, ως εξής: α. Ταγματάρχη, με τη συμπλήρωση είκοσι τριών (23) ετών. β. Αντισυνταγματάρχη, με τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών. γ. Συνταγματάρχη, οι Λοχαγοί που συμπληρώνουν τριάντα ένα (31) έτη πραγματικής συνολικής υπηρεσίας ή αποστρατεύονται λόγω ορίου ηλικίας, ένα μήνα πριν την αποστρατεία τους και οι Ταγματάρχες που συμπληρώνουν είκοσι εννέα (29) έτη πραγματικής συνολικής υπηρεσίας. δ. Συνταγματάρχη, οι Αξιωματικοί βαθμού Υπολοχαγού και άνω που αποστρατεύονται λόγω ορίου ηλικίας ή τριακονταπενταετίας, ένα μήνα πριν την αποστρατεία τους. 4. Ανθυπασπιστές των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχοι της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος, που προέρχονται από μόνιμους υπαξιωματικούς προάγονται μισθολογικά στο βαθμό του Ταγματάρχη και Αντισυνταγματάρχη με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) και είκοσι επτά (27) ετών πραγματικής συνολικής υπηρεσίας αντίστοιχα. 5. Η χορήγηση των ανωτέρω μισθολογικών προαγωγών σε καμία περίπτωση δεν θεμελιώνει δικαίωμα βαθμολογικής προαγωγής. 6. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας θεωρείται ο χρόνος που διανύθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στην Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό και το Πυροσβεστικό Σώμα, ή την τέως Ελληνική Χωροφυλακή και την τέως Αστυνομία Πόλεων από την ημερομηνία κατάταξής τους, καθώς και ο χρόνος φοίτησης στα Α.Ε.Ι., τα Τ.Ε.Ι., τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) και εξάμηνη θαλάσσια υπηρεσία μετά τη λήψη διπλώματος Γ Τάξης Αξιωματικού του Εμπορικού Ναυτικού, εφόσον η φοίτηση ή το πτυχίο αποτελεί τυπικό προσόν κατάταξής τους. Δεν λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία, η υπηρεσία στις Ένοπλες Δυνάμεις ως κληρωτού ή εφέδρου, καθώς και ο πέραν του ελαχίστου χρόνου φοίτησης στις σχολές της παραγράφου 1 του παρόντος. 7. Για τον υπολογισμό των αποδοχών των παραπάνω μισθολογικών προαγωγών στους επόμενους βαθμούς δεν λαμβάνονται υπόψη τα επιδόματα θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης, Διοίκησης - Διεύθυνσης και τα τυχόν έξοδα παράστασης. 8. Οι προαγωγές, που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα εν γένει για τα Μετοχικά και Επικουρικά Ταμεία, καθώς και τα Ταμεία Πρόνοιας και Αλληλοβοήθειας. Με απόφαση του αρμόδιου ή των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών, που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από της ισχύος του παρόντος νόμου, καθορίζεται ο χρόνος, ο τρόπος, η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ενεργοποίηση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. 9. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από 1.7.2000. Άρθρο 7 Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Αθήνα, 3 Αυγούστου 2000 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Χ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Χ. ΒΕΡΕΛΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα, 4 Αυγούστου 2000 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2000-08-04 Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 1. Οι οργανικές επί θητεία θέσεις συνοριακών φυλάκων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2622/1998 (ΦΕΚ 138 Α ) και της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 177/1999 (ΦΕΚ 166 Α ), αυξάνονται κατά χίλιες (1.000) και διαμορφώνονται συνολικά στις τρεις χιλιάδες διακόσιες τριάντα (3.230) θέσεις. 2. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2622/1998 (ΦΕΚ 138 Α ) αντικαθίστανται ως εξής: Οι συνοριακοί φύλακες προσλαμβάνονται για κάθε νομό ή νησί ξεχωριστά, από υποψηφίους που κατοικούν την τελευταία διετία ή κατοικούσαν από της γεννήσεώς τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας στο συγκεκριμένο νομό ή νησί, όπου λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης και κατά προτίμηση ή αποκλειστικά στις περιοχές αυτών, που περιλαμβάνονται στην τοπική αρμοδιότητα των εν λόγω Υπηρεσιών. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζεται κάθε φορά ο αριθμός των προσλαμβανομένων συνοριακών φυλάκων από κάθε νομό ή νησί ή από ορισμένες περιοχές αυτών. 3. Οι οργανικές επί θητεία θέσεις ειδικών φρουρών, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2734/1999 (ΦΕΚ 161 Α ), αυξάνονται κατά χίλιες τριακόσιες (1.300) και διαμορφώνονται συνολικά στις δύο χιλιάδες τριακόσιες (2.300) θέσεις. Επίσης, συνιστώνται εκατό (100) θέσεις ειδικών φρουρών για τη φύλαξη των σταθμών και εγκαταστάσεων του ΜΕΤΡΟ του οποίου η ανάδοχος εταιρεία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. αναλαμβάνει τις δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης, εξοπλισμού, μισθοδοσίας, ασφάλισης και αποζημίωσης, καθώς και κάθε άλλη σχετική δαπάνη που προκύπτει από την εκτέλεση του ως άνω έργου. Με σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της αναδόχου εταιρείας ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. καθορίζονται το ύψος και η διαδικασία απόδοσης στο Δημόσιο από την ανάδοχο εταιρεία των σχετικών δαπανών. Άρθρο 2 Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2622/1998 (ΦΕΚ 136 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: 2. Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης δύνανται να ιδρύονται σε παραμεθόριους και όμορους αυτών νομούς, καθώς και σε νησιά που βρίσκονται εγγύς των θαλάσσιων συνόρων της χώρας. Η ίδρυση, η οργάνωση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που προτείνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.
Τροποποίηση Τύπος
A/2000/179
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1978/772 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/772 1978
Μισθολογικές ρυθμίσεις μόνιμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος. 1996/2448 1996
Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων στρατιωτικών και άλλες διατάξεις. 1997/2512 1997
Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις. 1999/2734 1999
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/649 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/649 1970
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις. 2001/2910 2001
Προσωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις. 2001/2935 2001
Οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ρυθμίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 2002/2984 2002
Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις. 2002/3016 2002
Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις. 2003/3103 2003
Ρύθμιση θεμάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις. 2003/3181 2003
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικούτης Ελληνικής Αστυνομίας. 2008/3686 2008
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις. 2016/4407 2016
Αύξηση οργανικών επί θητεία θέσεων Συνοριακών Φυλάκων και τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 177/1999 (Α΄ 166). 2001/112 2001
Αύξηση οργανικών θέσεων αστυνομικού προσωπικού γενικών καθηκόντων. 2002/339 2002
Απαγόρευση πρόσληψη υπηκόων xωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. 2002/88 2002
Οργανικές θέσεις αστυνομικού προσωπικού. 2003/52 2003
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄- 12) και άλλες διατάξεις. 2004/205 2004
Ίδρυση Τμημάτων Δίωξης Λαθρομετανάστευσης,αύξηση οργανικών θέσεων Συνοριακών Φυλάκων. 2007/235 2007