ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2000/2843

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2000-10-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2000-10-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2000-10-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιριών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομεν τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Π.Ε.Υ. - ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΕΣ Άρθρο 1 Ρυθμίσεις ως προς την εξόφληση του τιμήματος 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2, σε περίπτωση κατάρτισης χρηματιστηριακής συναλλαγής τοις μετρητοίς, ο εντολέας υποχρεούται να καταβάλει στο μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών το τίμημα μέσα στην προθεσμία εκκαθάρισης των συναλλαγών που προβλέπεται από το άρθρο 20 παράγραφος 1 του ν. 3632/1928. 2. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δύναται να καθορίζονται ρυθμίσεις προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου. Στις ρυθμίσεις αυτές θα περιλαμβάνονται ενδεικτικά και οι ακόλουθες: α) Υποχρεώσεις του μέλους ως προς την αντιμετώπιση της μη εμπρόθεσμης καταβολής τιμήματος εκ μέρους των πελατών τους, όπως, ενδεικτικώς, περιορισμοί ή και απαγορεύσεις για την εκτέλεση εντολών αγοράς μετοχών εντολέων εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος μετά την εκπρόθεσμη εξόφληση του τιμήματος αγοράς ή πριν από αυτή και απευθείας εκποίηση μετοχών κατά το άρθρο 26 του ν. 3632/1928. β) Όρους και προϋποθέσεις για την απαγόρευση της εξόφλησης εκ μέρους πελατών του τιμήματος αγοράς μετοχών από το προϊόν της μεταπώλησής τους, εκτός αν συμφωνηθεί εγγράφως η παροχή πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. γ) Όρους και προϋποθέσεις για την αγοραπωλησία από τον ίδιο πελάτη της ίδιας κατηγορίας κινητών αξιών του αυτού εκδότη κατά την ίδια συνεδρίαση. Άρθρο 2 Παροχή πιστώσεων από μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών 1. Επιτρέπεται η παροχή πίστωσης, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων για τα πιστωτικά ιδρύματα, από μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών προς πελάτη του για την εξόφληση του τιμήματος χρηματιστηριακής αγοράς μετοχών, που πραγματοποιεί για λογαριασμό του στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, μόνον εφόσον έχει συναφθεί εγγράφως σύμβαση για τη χορήγηση πιστώσεων μεταξύ του μέλους και του πελάτη. 2. Απαγορεύεται η παροχή από τα μέλη κάθε άλλης πίστωσης προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για σκοπό άλλο από τον οριζόμενο στην παράγραφο 1. 3. Για τους σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 2 έως και 6 του παρόντος, ως πελάτης νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως και οι θεσμικοί επενδυτές εσωτερικού ή εξωτερικού συμπεριλαμβανομένων και των Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. 4. Τα μέλη μπορούν να ορίζουν για την παροχή πιστώσεων όρους αυστηρότερους από τους όρους των άρθρων 2 έως και 6. 5. Η εκ μέρους των μελών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1 έως και 5, καθώς και των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ εφαρμογή τους, τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 10 του ν. 1969/1991, μη αποκλειομένης της επιβολής τυχόν άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 6. Τράπεζες που παρέχουν δάνεια ή πιστώσεις προς μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών υποχρεούνται να πράττουν τούτο, χωρίς διακρίσεις ή κατάχρηση της ειδικής σχέσης με θυγατρικές χρηματιστηριακές εταιρίες αυτών. Άρθρο 3 Χαρτοφυλάκιο Ασφάλειας 1. Για την εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παροχή πιστώσεων για αγορά μετοχών, ο πελάτης παρέχει στο μέλος ως ασφάλεια κινητές αξίες και μετρητά το σύνολο των οποίων ονομάζεται Χαρτοφυλάκιο Ασφάλειας . 2. Το χαρτοφυλάκιο ασφάλειας αποτελείται από τις μετοχές οι οποίες αγοράζονται με πίστωση, καθώς και από άλλες κινητές αξίες, οι οποίες αποτιμώνται σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 6, τις οποίες παρέχει συμπληρωματικά ο πελάτης ως ασφάλεια για την οφειλή που γεννάται ύστερα από τη χορήγηση κάθε πίστωσης. 3. Η αξία του χαρτοφυλακίου ασφάλειας αποτιμάται κάθε εργάσιμη ημέρα και ονομάζεται Τρέχουσα Αξία του Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας . 4. Συνιστάται νόμιμο ενέχυρο υπέρ του μέλους επί των κινητών αξιών που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο ασφάλειας. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, επί των κινητών αξιών αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.δ. 17.7./13.8.1923. 5. Κινητές αξίες κατά την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι μετοχές και οι λοιπές αξίες με χαρακτηριστικά μετοχών, οι ομολογίες και οι λοιπές αξίες με χαρακτηριστικά ομολογιών, εφόσον αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην κεφαλαιαγορά όπως η Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων ή σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν.1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α ) και παρέχουν δικαίωμα απόκτησης άλλης κινητής αξίας μέσω εγγραφής ή ανταλλαγής ή που παρέχουν δικαίωμα εκκαθάρισης τοις μετρητοίς, καθώς και κάθε άλλη ανταλλάξιμη αξία, που ορίζεται ως κινητή αξία με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Τα μέσα πληρωμής αποκλείονται. Άρθρο 4 Όροι για την αγορά μετοχών με πίστωση 1. Για κάθε αγορά μετοχών με πίστωση, ο πελάτης υποχρεούται να καταθέσει κινητές αξίες και μετρητά στο μέλος, ώστε να προκύπτει αρχικό περιθώριο σύμφωνα με τους όρους του άρθρου αυτού. Με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος δύναται να ορίζονται όροι και προϋποθέσεις για τη δυνατότητα κατάθεσης από τον πελάτη στο μέλος και μετρητών. 2. Ως αρχικό περιθώριο νοείται η διαφορά μεταξύ της συνολικής τρέχουσας αξίας των κινητών αξιών που περιέχονται στο χαρτοφυλάκιο ασφάλειας και της οφειλής του πελάτη, η οποία προκύπτει από την αγορά μετοχών με πίστωση. 3. Το αρχικό περιθώριο ορίζεται σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου ασφάλειας. Το παραπάνω ποσοστό μεταβάλλεται με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, μετά από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Άρθρο 5 Όροι που πρέπει να τηρούνται κατά τη σύμβαση πίστωσης 1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής έννοια: Η διαφορά μεταξύ της τρέχουσας αξίας των κινητών αξιών που περιέχονται στο χαρτοφυλάκιο ασφάλειας και του χρεωστικού υπολοίπου καλείται περιθώριο. Ως διατηρητέο περιθώριο νοείται το ελάχιστο περιθώριο, το οποίο πρέπει να υφίσταται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια πιστωτικής σύμβασης. Το διατηρητέο περιθώριο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο του αρχικού περιθωρίου. 2. Αν το περιθώριο καταστεί κατώτερο από το διατηρητέο περιθώριο, το ύψος του οποίου καθορίζεται σύμφωνα με την περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 6, το μέλος απαιτεί εγγράφως την ίδια ημέρα από τον πελάτη να καλύψει τη διαφορά μέχρι την έναρξη της μεθεπόμενης συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. 3. Αν ο πελάτης δεν εκπληρώσει εμπρόθεσμα την κατά την προηγούμενη παράγραφο υποχρέωση για κάλυψη της διαφοράς, το μέλος προβαίνει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από της προειδοποιήσεως του πελάτη το αργότερο, στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο, προκειμένου να αποκατασταθεί το διατηρητέο περιθώριο. 4. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαραίτητες ενέργειες συνίστανται στα εξής: α. Για μετοχές ή άλλα χρηματιστηριακά πράγματα, στην απευθείας εκποίησή τους κατ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 3632/1928 μη ισχύοντος του εκεί αναφερόμενου χρονικού περιορισμού των τριάντα (30) ημερών. β. Για άλλες κινητές αξίες πλην των παραπάνω, στη διενέργεια της πράξης που απαιτείται για την κατ εφαρμογή των οικείων διατάξεων αναγκαστική εκποίησή τους. Άρθρο 6 Εξουσιοδοτήσεις 1. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζονται: α) το περιεχόμενο και ο τύπος της πιστωτικής σύμβασης που υπογράφει το μέλος με τον πελάτη, β) ο τρόπος υπολογισμού και αποτίμησης της αξίας των κινητών αξιών που απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο ασφάλειας όπως και οι μετοχές που δύνανται να αγορασθούν με πίστωση, γ) η προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να κατατίθενται οι κινητές αξίες που συγκροτούν το χαρτοφυλάκιο ασφάλειας είτε για την κάλυψη του αρχικού περιθωρίου ή του διατηρητέου περιθωρίου είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό σε σχέση με την πίστωση, η αξία των προς κατάθεση κινητών αξιών, ο τρόπος κάλυψης του αρχικού περιθωρίου ή του διατηρητέου περιθωρίου και γενικά κάθε άλλο ζήτημα που αφορά την κάλυψη του αρχικού περιθωρίου ή του διατηρητέου περιθωρίου, δ) πρόσθετοι κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας του μέλους που παρέχει πιστώσεις και ειδικότερα όροι που αφορούν στο σύνολο των παρεχόμενων πιστώσεων είτε ως ποσοστό επί των ιδίων κεφαλαίων ή άλλων χρηματοοικονομικών μεγεθών είτε σε απόλυτους αριθμούς, ε) η λειτουργική και οργανωτική επάρκεια, καθώς και οι κανόνες εσωτερικής λειτουργίας του μέλους προκειμένου αυτό να μπορεί να παρέχει πιστώσεις, στ) οι υποχρεώσεις ενημέρωσης των επενδυτών από τα μέλη σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πελατών και των μελών και τους κινδύνους που απορρέουν από την αγορά μετοχών με πίστωση, ζ) οι υποχρεώσεις των μελών για την παροχή στατιστικών και άλλων στοιχείων προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με οφειλές των πελατών τους είτε βάσει πιστώσεων είτε λόγω υπερημερίας ή άλλης αιτίας, η) κάθε άλλο θέμα εν γένει που αφορά τη λειτουργία της πίστωσης, όπως ενδεικτικώς, περαιτέρω δικαιώματα και υποχρεώσεις του μέλους και του πελάτη σε περίπτωση που το περιθώριο μεταβάλλεται σε ποσοστά εντός των επιτρεπτών ορίων, οι όροι υπό τους οποίους θα μπορεί ο πελάτης να προβαίνει σε ανάληψη κινητών αξιών, η πώλησή τους, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά την εφαρμογή των παραπάνω άρθρων 2 έως και 5, θ) κάθε ζήτημα που αφορά τη σύσταση του νομίμου ενεχύρου στις κινητές αξίες που συγκροτούν το χαρτοφυλάκιο ασφάλειας, όπως ενδεικτικώς ο τρόπος διάκρισής τους από τις λοιπές κινητές αξίες του πελάτη που δεν περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο ασφάλειας, οι απαραίτητες εγγραφές στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων, ο τρόπος και χρόνος σύστασης του νομίμου ενεχύρου και τυχόν διατυπώσεις δημοσιότητας. 2. Με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να προβλέπονται ρυθμίσεις σχετικά με: α) το διατηρητέο περιθώριο ως ποσοστό επί της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου ασφάλειας, β) το ελάχιστο αρχικό περιθώριο που θα πρέπει να ισχύει σε κάθε περίπτωση, γ) την υποχρέωση των μελών για την παροχή των απαραίτητων στατιστικών και άλλων στοιχείων για την ενημέρωση της Τράπεζας της Ελλάδος, δ) το ανώτατο όριο παροχής πιστώσεων από μέλος ανά πελάτη, ε) να καθορίζονται ειδικές τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν την παροχή πιστώσεων από μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών ως και της παροχής δανείων ή πιστώσεων από Τράπεζες προς μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Άρθρο 7 Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Ε.Π.Ε.Υ. - μελών του 1. Η εισαγωγή μετοχών Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) που είναι μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και έχουν έδρα στην Ελλάδα στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών επιτρέπεται, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του π.δ. 350/1985 (ΦΕΚ 126 Α ), όπως ισχύει κάθε φορά, και επιπρόσθετα οι εξής προϋποθέσεις: α) Κάθε μέτοχος της εταιρίας ο οποίος πριν από την εισαγωγή των μετοχών κατέχει μετοχές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το πέντε τοις εκατό (5%) του μετοχικού κεφαλαίου δεσμεύεται στο Ενημερωτικό Δελτίο ότι δεν θα διαθέσει με οποιονδήποτε τρόπο τις μετοχές του, συμπεριλαμβανομένων και των μετοχών που απέκτησε από τη συμμετοχή του κατά την πρώτη διάθεση στο επενδυτικό κοινό και τις προερχόμενες από άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης που αντιστοιχούν σε αυτές, όπως και από διανομή τυχόν δωρεάν μετοχών, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται απώλεια από τον μέτοχο, όπως και από τον πρώην μέτοχο για το τυχόν υπόλοιπο των μετοχών που κατέχει, του δικαιώματος εκπροσώπησης και ψήφου στις γενικές συνελεύσεις της εταιρίας. β) Αν οι μέτοχοι της περίπτωσης α δεν διαθέτουν αθροιστικά το εξήντα έξι τοις εκατό (66%) των μετοχών της εταιρίας, η απαγόρευση της περίπτωσης α επεκτείνεται και σε όλους τους μετόχους που κατέχουν ποσοστό κάτω του πέντε τοις εκατό (5%), ξεκινώντας από τα μεγαλύτερα ποσοστά και μέχρι τη συμπλήρωση του εξήντα έξι τοις εκατό (66%). Αν τα χαμηλότερα ποσοστά αυτά είναι ίσα, τότε η απαγόρευση επεκτείνεται και στους μετόχους με τα μεγαλύτερα ίσα ποσοστά. 2. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ορίζονται οι διαδικασίες εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου και ιδίως οι φορείς στους οποίους παραμένουν δεσμευμένες οι μετοχές, ο τρόπος δεσμεύσεως των μετοχών που οι ανωτέρω μέτοχοι δεν δικαιούνται να διαθέσουν, οι υποχρεώσεις των φορέων, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις υπό τους οποίους επιτρέπεται η διάθεση των μετοχών αυτών και οι ειδικές διαδικασίες μεταβίβασής τους, καθώς και κάθε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια. 3. Από την απαγόρευση των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 1 του παρόντος με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 εξαιρούνται: α) Οι περιπτώσεις μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς ή κληροδοσίας. β) Η μεταβίβαση μετοχών λόγω συγχώνευσης ή απορρόφησης της εταιρίας με ή από άλλη εταιρία. γ) Η μεταβίβαση μετοχών λόγω αγοράς μετοχών της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) των μετοχών της εταιρείας. 4. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 1 εφαρμόζονται και στις μετοχές που αποκτώνται σύμφωνα με τις περιπτώσεις α έως και γ της προηγούμενης παραγράφου, για τον εναπομείναντα χρόνο και εφόσον οι νέοι δικαιούχοι απέκτησαν μετοχές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το πέντε τοις εκατό (5%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. 5. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας της περίπτωσης α της παραγράφου 1, η από οποιαδήποτε αιτία κτήση ή μεταβίβαση μετοχών εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, Ε.Π.Ε.Υ. - μέλους του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών επιτρέπεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις των παραγράφων 3 έως και 10 του άρθρου 3 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α ), όπως κάθε φορά ισχύουν. Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 1806/1988 δεν καταλαμβάνει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εισηγμένης ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρίας. 6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει, και των κατ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων για την απόκτηση και διάθεση ιδίων μετοχών, η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Ε.Π.Ε.Υ. - μέλος του, απαγορεύεται να συμμετέχει στη διαπραγμάτευση των δικών της μετοχών. 7. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να καθορίζονται ειδικοί όροι και περιορισμοί για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Ε.Π.Ε.Υ. - μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών αναφορικά με τους συντελεστές φερεγγυότητας, την κεφαλαιακή επάρκεια και τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα (Μ.Χ.Α.), που προβλέπονται στα άρθρα 32 έως και 38 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α ). 8. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 1806/1988, που προστέθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 146 Α ), αντικαθίσταται, ως εξής: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προτίθεται να αποκτήσει μετοχές της που υπερβαίνουν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), είκοσι τοις εκατό (20%), τριάντα τρία τοις εκατό (33%), πενήντα τοις εκατό (50%) και εξήντα έξι τοις εκατό (66%) του μετοχικού της κεφαλαίου, υποχρεούται να λάβει προηγουμένως άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. . 9. Απαγορεύεται στους μεγάλους μετόχους, στους κατόχους άνω του είκοσι τοις εκατό (20%) του μετοχικού κεφαλαίου των νεοεισαγόμενων εταιριών, η πώληση ποσοστού άνω του δέκα τοις εκατό (10%) των μετοχών, που κατέχουν την προ της εισαγωγής ημέρα κατά το πρώτον και ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) κατά το δεύτερο έτος, μετά την εισαγωγή στην κύρια αγορά και την παράλληλη αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Άρθρο 8 Περί Απορρήτου 1. Οι περιπτώσεις β και γ της παραγράφου 13 του άρθρου 76 του ν. 1969/1991, που προστέθηκαν από το άρθρο 14 του ν. 2651/1998 (ΦΕΚ 248 Α ), αντικαθίστανται ως εξής: β. Όταν τα παραπάνω στοιχεία αναφέρονται στη διοικητική πράξη και κάθε άλλο έγγραφο της διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων από το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι διοικητικές αυτές πράξεις είναι ελεύθερα ανακοινώσιμες. γ. Για την υποβολή, υποστήριξη ή αντίκρουση ενώπιον των δικαστηρίων αιτήσεων, ένδικων μέσων και ένδικων βοηθημάτων υπέρ ή κατά διοικητικών πράξεων του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 2. Στην παρ. 13 του άρθρου 76 του ν. 1969/1991, που προστέθηκε από το άρθρο 14 του ν. 2651/1998, προστίθεται περίπτωση η που έχει ως εξής: η. Μετά από ειδικά αιτιολογημένο βούλευμα του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου κατά τη διάρκεια ανάκρισης, προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης, ύστερα από σχετικό αίτημα του Εισαγγελέα ή του Ανακριτή ή μετά από απόφαση του δικαστηρίου ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η υπόθεση, εφόσον η παροχή αυτών είναι απολύτως αναγκαία για τη διαπίστωση και την τιμωρία πλημμελήματος ή κακουργήματος. Η διάταξη της ανωτέρω περίπτωσης εφαρμόζεται σε υποθέσεις, των οποίων η σχετική δικαστική έρευνα αρχίζει μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Άρθρο 9 Ειδικός Διαπραγματευτής εντός και εκτός κύκλου και θέματα συναλλαγών 1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 1806/1988, όπως έχει τροποποιηθεί από την παράγραφο 1 του άρθρου 95 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α ), αντικαθίσταται ως εξής: Για την κατάρτιση συμβάσεων εκτός συνεδρίασης απαιτείται η έκδοση απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μετά από σχετική γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, με την οποία ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία κατάρτισης συμβάσεων εκτός συνεδρίασης, συμπεριλαμβανομένων και των συναλλαγών που συνάπτονται από μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών που ενεργούν ως ειδικοί διαπραγματευτές εκτός κύκλου, όπως και κάθε άλλο σχετικό θέμα και λεπτομέρεια. 2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 21 του ν. 1806/1988, όπως έχει τροποποιηθεί από την παράγραφο 1 του άρθρου 95 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α ), αντικαθίσταται ως εξής: 2. Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου ως εντός κύκλου συναλλαγές ορίζονται οι συναλλαγές που συνάπτει πιστωτικό ίδρυμα ή μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών με συμμετοχή στη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, συμπεριλαμβανομένων και των συναλλαγών που συνάπτει για ίδιο λογαριασμό ως ειδικός διαπραγματευτής εντός κύκλου. 3. Μετά το άρθρο 22 του ν. 1806/1988 προστίθεται άρθρο 22Α που έχει ως εξής:

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 22 4. 1)Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 2396/1996, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: Ε.Π.Ε.Υ. οι οποίες, είτε έχουν συσταθεί κατά το ελληνικό δίκαιο ή κατά το δίκαιο άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε έχουν νόμιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση προς το Χ.Α.Α. για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους του Χ.Α.Α. . β) Η περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 2396/1996, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 1)Το δικαίωμα Ε.Π.Ε.Υ. που έχει συσταθεί κατά το ελληνικό δίκαιο ή κατά το δίκαιο άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προσφέρει σύμφωνα με την άδεια του κράτους-μέλους καταγωγής της, τουλάχιστον τις επενδυτικές υπηρεσίες των εδαφίων α (ii) και β της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου. Εφόσον η Ε.Π.Ε.Υ. είναι καταγωγής κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα πιστοποιείται με έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή της Τράπεζας της Ελλάδος κατά περίπτωση, η λήψη της προβλεπόμενης στα άρθρα 13, 15 και 19 του παρόντος γνωστοποίησης από τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής. 3)Η περίπτωση γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 2396/1996, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 3)Εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε.Υ. που δεν είναι καταγωγής κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η νόμιμη εγκατάστασή της στην Ελλάδα. 5)Η παράγραφος 1 του άρθρου 22 του ν. 1806/1988, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 1.Η χρηματιστηριακή σύμβαση εντός κύκλου συνάπτεται κατά την καθορισμένη διάρκεια της συνεδρίασης του χρηματιστηρίου με δήλωση προσφοράς από ένα μέλος του χρηματιστηρίου και αποδοχής της προσφοράς από άλλο μέλος. Οι παραπάνω δηλώσεις γίνονται με τρόπο που εξασφαλίζει τη δημοσιότητα των δηλώσεων ως προς εκείνους που συμμετέχουν στη συνεδρίαση, λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών εξελίξεων. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται λόγος για εκφώνηση ή αντιφώνηση νοείται η δήλωση προσφοράς ή αποδοχής που γίνεται με τον εκάστοτε προβλεπόμενο τρόπο. Οι ειδικότερες μέθοδοι εισαγωγής, διαβίβασης, ταύτισης και εκτέλεσης των παραπάνω δηλώσεων, οι απαιτούμενες για τα παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές, τα πρόσωπα που δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Α.Ε., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 1)Η παράγραφος 6 του άρθρου 22 του ν. 1806/1988, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 6.Οι δηλώσεις βουλήσεως, στις οποίες θα προβαίνουν τα μέλη του χρηματιστηρίου σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, διαβιβάζονται αμέσως μέσω ηλεκτρονικού δικτύου στο αυτόματο σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών του χρηματιστηρίου, με τρόπο που εξασφαλίζει τη δημοσιότητα των δηλώσεων υπό τους αυτούς όρους για όλους τους συμμετέχοντες στη συνεδρίαση. 1)Η παράγραφος 9 του άρθρου 22 του ν. 1806/1988, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 9.Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Α.Ε. (Χ.Α.Α.) μπορεί να οριστεί μέσω ηλεκτρονικού δικτύου, ο τρόπος ηλεκτρονικής διασύνδεσης των μελών του Χ.Α.Α. με το αυτόματο σύστημα κατάρτισης ηλεκτρονικών συναλλαγών, καθώς και με κάθε άλλη εφαρμογή συστημάτων πληροφορικής. Με όμοιες αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Α.Ε. καταρτίζονται κανονισμοί διαχείρισης και λειτουργίας του ηλεκτρονικού δικτύου, του αυτόματου συστήματος κατάρτισης ηλεκτρονικών συναλλαγών και των εφαρμογών συστημάτων πληροφορικής. Με τους κανονισμούς αυτούς θα καθορίζονται, ιδίως, η τεχνική υποδομή, ο τρόπος εγκατάστασης, λειτουργίας, αναβάθμισης, επέκτασης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των δικτύων και εφαρμογών, τα δικαιώματα που καταβάλλονται για τη χρήση τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια. Η χρήση των υπηρεσιών των δικτύων και εφαρμογών και η άμεση ή έμμεση διάθεση, εμπορία ή κατ άλλο τρόπο κατ επάγγελμα εκμετάλλευση των στοιχείων και δεδομένων τους, επιτρέπονται μόνο μετά από έγγραφη άδεια του Χ.Α.Α., σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν κάθε φορά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Άρθρο 10 Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των όρων σύμφωνα με τους οποίους επιτρέπεται η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε. (Χ.Α.Α.) μετοχών εταιρειών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία. Άρθρο 11 Σύσταση εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία 1. Η εταιρεία επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία (Ε.Ε.Π.Ν.) είναι ανώνυμη εταιρεία, με αποκλειστικό σκοπό καθ όλη τη διάρκειά της την πραγματοποίηση επενδύσεων σε μετοχές πλοιοκτητριών εταιρειών ποντοπόρων πλοίων ή σε μετοχές εταιρειών χαρτοφυλακίου πλοιοκτητριών εταιρειών ποντοπόρων πλοίων ή σε μετοχές διαχειριστριών εταιρειών, που συνιστάται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του κ.ν. 2190/1920. 2. Ως ποντοπόρα πλοία για τις ανάγκες του παρόντος νόμου θεωρούνται μόνο τα πάσης φύσεως φορτηγά πλοία ολικής χωρητικότητας άνω των τριών χιλιάδων (3.000) κόρων, τα οποία είτε είναι εγγεγραμμένα σε νηολόγιο της Ελλάδας ή των άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπόλοιπων κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου είτε ανήκουν σε πλοιοκτήτρια εταιρεία συμβεβλημένη σε σχέση με αυτά τα πλοία με το Ν.Α.Τ. και υπαγόμενη στις διατάξεις του ν. 29/1975 (ΦΕΚ 75 Α ) ως ισχύει. 3. Το μετοχικό κεφάλαιο της Ε.Ε.Π.Ν. ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των δέκα δισεκατομμυρίων (10.000.000.000) δραχμών, εισφέρεται ολοσχερώς κατά τη σύστασή της και είναι δυνατόν να συγκροτηθεί από εισφορές μετρητών, μετοχές πλοιοκτητριών εταιριών ποντοπόρων πλοίων, μετοχές εταιρειών χαρτοφυλακίου πλοιοκτητριών εταιρειών, μετοχές διαχειριστριών εταιρειών ποντοπόρων πλοίων, άλλες κινητές αξίες, καθώς και από άλλα κινητά ή ακίνητα, τα οποία εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας. Ως διαχειρίστριες εταιρείες νοούνται αυτές που ανταποκρίνονται στους όρους του άρθρου 18 του παρόντος. 4. Η αποτίμηση της αξίας των αναφερομένων στην παράγραφο 3 περιουσιακών στοιχείων, που εισφέρονται κατά τη σύσταση της Ε.Ε.Π.Ν., πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω στην παρ. 3 του άρθρου 12. 5. Οι μετοχές της Ε.Ε.Π.Ν. και των θυγατρικών της, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, είναι ονομαστικές. Απαγορεύεται στην Ε.Ε.Π.Ν. η έκδοση ιδρυτικών τίτλων. Άρθρο 12 Ενεργητικό της εταιρείας 1. Το ενεργητικό της Ε.Ε.Π.Ν. η οποία πρέπει να πληροί τους όρους ικανοποιητικής περιουσιακής διάρθρωσης κατά την έννοια της περίπτωσης 3 του τμήματος Ι του π.δ. 350/1985 πρέπει, κατά την ημέρα υποβολής της αιτήσεως εισαγωγής των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών να έχει επενδυθεί, και με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 17 του παρόντος καθ όλη τη διάρκεια διαπραγμάτευσης των μετοχών να επενδύεται, υποχρεωτικά ως εξής: α) Στο σύνολο των μετοχών και των ψήφων, άμεσα ή έμμεσα, έξι (6) τουλάχιστον πλοιοκτητριών εταιρειών η καθεμία των οποίων έχει στην κυριότητά της ένα ποντοπόρο πλοίο. Τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των πλοίων που ανήκουν σε πλοιοκτήτριες εταιρίες στις οποίες η Ε.Ε.Π.Ν. έχει επενδύσει στο σύνολο των μετοχών και ψήφων τους, πρέπει να φέρουν την Ελληνική σημαία ή σημαία άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπόλοιπων κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Στον παραπάνω αριθμό των έξι (6) πλοίων είναι δυνατό να συνυπολογισθούν μέχρι κατ ανώτατο όριο δύο (2) ναυπηγούμενα ποντοπόρα πλοία. Οι ανωτέρω μετοχές είναι δυνατόν να ανήκουν στην Ε.Ε.Π.Ν. είτε απευθείας είτε μέσω εταιρειών χαρτοφυλακίου των οποίων η Ε.Ε.Π.Ν. κατέχει άμεσα το εκατό τοις εκατό (100%) του μετοχικού κεφαλαίου αυτών. Πέραν τούτων σε μετοχές άλλων πλοιοκτητριών εταιρειών ποντοπόρων πλοίων, που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού κεφαλαίου και των ψήφων των εταιρειών αυτών των οποίων η αξία δεν πρέπει να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του ενεργητικού της Ε.Ε.Π.Ν.. Οι ανωτέρω μετοχές είναι δυνατόν να ανήκουν στην Ε.Ε.Π.Ν. είτε απευθείας είτε μέσω εταιρειών χαρτοφυλακίου, των οποίων η Ε.Ε.Π.Ν. κατέχει άμεσα τουλάχιστον ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) του μετοχικού κεφαλαίου αυτών. Η συνολική αξία των μετοχών που επενδύονται σύμφωνα με το παρόν εδάφιο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση προς το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του ενεργητικού της Ε.Ε.Π.Ν.. β) Σε μετρητά, τραπεζικές καταθέσεις και πιστωτικούς τίτλους ισοδύναμης ρευστότητας που αντιπροσωπεύουν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον του ενεργητικού της Ε.Ε.Π.Ν. αλλά όχι περισσότερο του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%). 2. Τυχόν μέρος του ενεργητικού της Ε.Ε.Π.Ν. που δεν έχει επενδυθεί σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο και μέχρι ανώτατου ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επιτρέπεται να επενδύεται ως εξής: α) Σε μετοχές διαχειριστριών εταιρειών πλοίων, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 18 του παρόντος, που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον ποσοστό πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του μετοχικού κεφαλαίου και των ψήφων αυτών. Η αξία των επενδύσεων στις εταιρείες αυτές δεν πρέπει να υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ενεργητικού της Ε.Ε.Π.Ν.. β) Σε μετοχές ναυτιλιακών εταιριών πλοιοκτητριών ποντοπόρων πλοίων εισηγμένων σε χρηματιστήριο αξιών και οι οποίες τελούν υπό διαπραγμάτευση, χωρίς όριο επενδύσεως στο κεφάλαιο καθεμίας, υπό την προϋπόθεση ότι το άθροισμα της αξίας των ως άνω μετοχών μαζί με τις κινητές αξίες κ.λπ. του επόμενου εδαφίου δεν υπερβαίνει ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του ενεργητικού της Ε.Ε.Π.Ν.. γ) Σε κινητές αξίες και άλλα στοιχεία από αυτά που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως και ε της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α ), όπως ισχύει, μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) του ενεργητικού της Ε.Ε.Π.Ν.. δ) Σε ακίνητα ή κινητά πράγματα που εξυπηρετούν τις άμεσες λειτουργικές ανάγκες της Ε.Ε.Π.Ν. μέχρι ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) του ενεργητικού αυτής. 3. α) Η αποτίμηση των στοιχείων των επενδύσεων της Ε.Ε.Π.Ν. που αναφέρονται στην παρ. 2 περιπτώσεις β , γ και δ διενεργείται από ορκωτό ελεγκτή εφαρμοζομένων των κανόνων που προβλέπει το άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 3 του ν. 1969/1991. β) Η αποτίμηση της αξίας των μετοχών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περίπτωση α γίνεται από δύο ορκωτούς ελεγκτές επί τη βάσει της καθαρής αξίας της πλοιοκτήτριας εταιρείας, δηλαδή της αγοραίας αξίας μετά την αφαίρεση των υποχρεώσεων. Ο προσδιορισμός της αξίας των πλοίων γίνεται από δύο ανεξάρτητους μεσιτικούς οίκους αγοραπωλησιών πλοίων διεθνούς κύρους, οι οποίοι επιλέγονται από κατάλογο που καταρτίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ύστερα από γνώμη του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Εάν δεν επιτυγχάνεται συμφωνία μεταξύ των εκτιμητών, ο οριστικός προσδιορισμός της αξίας του πλοίου γίνεται από τρίτο οίκο ομοίου κύρους τον οποίον επιλέγουν οι δύο πρώτοι μεσιτικοί οίκοι. Εάν το πλοίο τελεί υπό ναυπήγηση, η αξία αυτού υπολογίζεται επί τη βάσει του τιμήματος αυτής που έχει καταβληθεί στο ναυπηγείο, και τυχόν δαπανών που έχουν καταβληθεί από την πλοιοκτήτρια αφού αφαιρεθούν τυχόν υποχρεώσεις αυτής. γ) Το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών μπορεί να ζητεί, όταν το κρίνει αναγκαίο για την προστασία του επενδυτικού κοινού, την ανάθεση από την Ε.Ε.Π.Ν. της διενέργειας και άλλης εκτιμήσεως, επιπρόσθετα των εκτιμήσεων που προβλέπονται στην παραπάνω περίπτωση β στο Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος. δ) Ο υπολογισμός της αξίας της διαχειρίστριας εταιρείας γίνεται από ειδικευμένους ελεγκτικούς οίκους ή τράπεζες επενδύσεων. ε) Οι προβλεπόμενες από την παρούσα παράγραφο εκτιμήσεις γίνονται με δαπάνη της Ε.Ε.Π.Ν.. 4. Η Ε.Ε.Π.Ν. δεν επιτρέπεται να επενδύει σε πολύτιμα μέταλλα ή σε παραστατικούς τους τίτλους. Άρθρο 13 Δάνεια, πιστώσεις και εγγυήσεις 1. Επιτρέπεται η σύναψη δανείων από την Ε.Ε.Π.Ν. και η παροχή πιστώσεων σε αυτή, για ποσά τα οποία στο σύνολό τους δεν υπερβαίνουν το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των επενδύσεων σε ποντοπόρα πλοία. Τα δάνεια συνάπτονται και οι πιστώσεις παρέχονται από πιστωτικό ίδρυμα. Τα δάνεια αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι πιστώσεις μπορούν να δοθούν μόνο για την αξιοποίηση ποντοπόρων πλοίων στα οποία έχουν επενδυθεί τα διαθέσιμα της εταιρίας. 2. Για την εξασφάλιση των δανείων και πιστώσεων της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται να συνιστώνται βάρη επί των κινητών ή ακινήτων της εταιρείας. Άρθρο 14 Ασφαλίσεις 1. Για όλα τα πλοία των εταιρειών τις οποίες ελέγχει εμμέσως ή αμέσως, πλήρως ή μερικώς, η Ε.Ε.Π.Ν. πρέπει να ισχύουν, τόσο κατά την εισαγωγή όσο και καθ όλη τη διάρκεια διαπραγματεύσεως των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, οι πιο κάτω ασφαλιστικές καλύψεις της ανώτατης κλάσεως με βάση την ισχύουσα στον κλάδο της εμπορικής ναυτιλίας πρακτικής, από διεθνώς ανεγνωρισμένου κύρους ασφαλιστές ή ασφαλιστικές εταιρίες και από αλληλοασφαλιστικές ενώσεις: α) Ασφάλιση σκάφους και μηχανής για συμφωνημένη αξία του πλοίου (νalued pοlicy) κατά κινδύνων πυρός και κατά των συνήθων θαλάσσιων κινδύνων με βάση την πλήρη κάλυψη όλων των κινδύνων, περιλαμβανομένων και κινδύνων λόγω υψηλότερης εκτιμήσεως της αξίας του πλοίου (increased νalue), σύμφωνα με τις Αγγλικές ή Αμερικανικές Ρήτρες Σκάφους (Εnglish οr Αmerican Ηull Clauses) ή άλλης παρόμοιας αποδοχής με ασφαλιστικώς ακάλυπτα ποσά (deductibles) ευλόγου ύψους και με λοιπούς ικανοποιητικούς όρους κατά τη συνήθη ναυτιλιακή πρακτική. Το ασφαλιζόμενο ποσό πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο προς την εκάστοτε αγοραία αξία εκάστου ασφαλιζόμενου πλοίου. β) Ασφάλιση κατά πολεμικών κινδύνων, σύμφωνα με τις Ρήτρες Πολέμου του Ινστιτούτου του Λονδίνου (Lοn-dοn Ιnstitute οf War Risks and Clauses Ηulls-Τime) με βάση συμφωνημένη αξία, με ασφαλιστικώς ακάλυπτα ποσά ευλόγου ύψους (Deductibles) και με λοιπούς ικανοποιητικούς όρους κατά τη συνήθη ναυτιλιακή πρακτική και με συνημμένες επίσης τις αποκαλούμενες ρήτρες προστασίας πολέμου. Το ασφαλιζόμενο ποσό πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο προς την εκάστοτε αγοραία αξία του ασφαλισμένου πλοίου και να περιλαμβάνει πάντα ασφαλίσεις ευθύνης για το πλήρωμα λόγω πολεμικών κινδύνων. Η ασφάλεια αυτή, εκτός των άλλων μπορεί να καλύπτεται και από το Ηellenic Μutual War Risk Αssοciatiοn (Βermuda) Limited ή από άλλη αλληλοασφαλιστική ένωση πολεμικών κινδύνων. γ) Προστασίας και Αποζημιώσεως αστικής ευθύνης κατά κινδύνων αποζημιώσεως, συμπεριλαμβανομένου και του ποσοστού το οποίο δεν καλύπτεται στην περίπτωση συγκρούσεως από τη συνήθη ρήτρα συγκρούσεως (Running Dοwn Clause), που προβλέπεται στις περιπτώσεις α και β της παρούσας παραγράφου, με καλύψεις για την πλήρη χωρητικότητα του ασφαλιζόμενου πλοίου, σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανόνες και για όλους τους κινδύνους που ασφαλίζονται από τις αλληλοασφαλιστικές ενώσεις προστασίας και αποζημιώσεως περιλαμβανομένων και των κινδύνων ρυπάνσεως, μέχρι του ανώτατου δυνατού ορίου. Τα ασφαλιστικώς ακάλυπτα ποσά (Deductibles) που προβλέπονται από τους σχετικούς κανόνες πρέπει να είναι ευλόγου ύψους. δ) Ασφάλιση υπεραναμονής και Νομικής Προστασίας (FD & D) με διεθνούς κύρους ασφαλιστική επιχείρηση ή αλληλοασφαλιστική ένωση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών. ε) Επιπλέον ασφάλιση, της αστικής ευθύνης από ρύπανση από πετρέλαιο, που περιλαμβάνει, εάν το ασφαλιζόμενο πλοίο είναι πετρελαιοφόρο, πιστοποιητικό αστικής ευθύνης (Ciνil Liability Certificate) για πλήρη κάλυψη κατά κινδύνων από ρύπανση και για ποσό μέχρι το ανώτατο εμπορικά διαθέσιμο όριο με τους συνηθισμένους και γενικά αποδεκτούς όρους. στ) Εάν το πλοίο πρόκειται να διακινηθεί εντός ή εγγύς της δικαιοδοσίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (Η.Π.Α.) πρέπει επιπλέον να συνάπτεται ασφάλιση κατά κινδύνων ρυπάνσεως Η.Π.Α. σε σχέση με την ευθύνη για ρύπανση από πετρέλαιο, καθώς και να υφίσταται ισχύον πιστοποιητικό οικονομικής ευθύνης (Certificate οf Financial Respοnsibility), που εκδίδεται σύμφωνα με το νόμο των Η.Π.Α. περί ρυπάνσεως από πετρέλαιο του 1990 (Οil Ροllutiοn Αct 1990). ζ) Εάν κάποιο από τα πλοία μένει σε λιμένα για παρατεταμένη περίοδο πρέπει να είναι ασφαλισμένο τουλάχιστον κατά κινδύνων λιμένα. 2. Οι πλοιοκτήτριες εταιρίες που είναι άμεσα ή έμμεσα θυγατρικές, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 42 ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, της Ε.Ε.Π.Ν., εφόσον έχουν ενυπόθηκα πλοία, τηρούν επακριβώς όλες επίσης τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τα δανειστικά συμβόλαια και την υποθήκη. 3. Η σύμφωνη με τους όρους του παρόντος άρθρου ασφαλιστική κάλυψη των πλοίων βεβαιώνεται κατά την εισαγωγή των μετοχών της Ε.Ε.Π.Ν. στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και κατ έτος επίσης από ασφαλειομεσιτικό οίκο διεθνούς κύρους. 4. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά από εισήγηση των διοικητικών συμβουλίων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών μπορεί να καθορίζονται οι διαδικασίες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια. Άρθρο 15 Υποχρεωτική εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 1. Η Ε.Ε.Π.Ν. υποχρεούται να υποβάλει αίτηση εισαγωγής των μετοχών της στο Χ.Α.Α εντός δύο (2) ετών από τη σύστασή της. Η εισαγωγή των μετοχών της Ε.Ε.Π.Ν. πραγματοποιείται εφόσον το μετοχικό κεφάλαιο αυτής έχει επενδυθεί, κατά την ημέρα υποβολής της αιτήσεως εισαγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 12 του παρόντος. Σε περίπτωση μετατροπής εταιρείας σε Ε.Ε.Π.Ν., η αίτηση εισαγωγής των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, κατά τα ανωτέρω, υποβάλλεται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ετών από την ολοκλήρωση της μετατροπής. 2. Η Ε.Ε.Π.Ν., εάν εντός δύο (2) ετών από τη σύστασή της ή τη μετατροπή της δεν υποβάλλει αίτηση για την εισαγωγή των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ή εάν η αίτηση απορριφθεί, τίθεται σε εκκαθάριση και ανακαλείται η άδεια σύστασης και λειτουργίας της, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Άρθρο 16 Διαδικασία εισαγωγής των μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 1. Για την εισαγωγή των μετοχών της Ε.Ε.Π.Ν. στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 350/1985 (ΦΕΚ 126 Α ) όπως ισχύουν, εφόσον δεν είναι αντίθετες με τον παρόντα νόμο. Η εισαγωγή της Ε.Ε.Π.Ν. στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών επιτρέπεται ακόμη και πριν τη συμπλήρωση του χρόνου της πρώτης οικονομικής χρήσεως. Για την εισαγωγή απαιτείται η υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επενδυτικού σχεδίου που περιέχει υποχρεωτικά αναλυτική περιγραφή των τεχνικών και χρηματοοικονομικών μέσων της εταιρείας, των οικονομικών στοιχείων της αγοράς στα οποία βασίζεται η στρατηγική της και των μεθόδων που προτίθεται να χρησιμοποιήσει για την επίτευξη των αναπτυξιακών της στόχων. Οι αρμόδιες για την εισαγωγή των μετοχών της Ε.Ε.Π.Ν. για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών αρχές αποφασίζουν επί της αιτήσεως μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την υποβολή της. Απαιτείται επίσης να δηλωθεί κατά πόσον οι ιδρυτές της Ε.Ε.Π.Ν. είχαν ή έχουν αμέσως ή εμμέσως συμμετοχή σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) ή μεγαλύτερο, σε ιδιωτικές ναυτιλιακές εταιρείες ή ναυτιλιακές εταιρείες που εισήχθησαν σε χρηματιστήριο ή σε άλλη αγορά που προβλέπεται από το άρθρο 4 παράγραφος 1 του ν. 1969/1991, καθώς επίσης και στοιχεία της πορείας της αντίστοιχης κινητής αξίας για το μετά την εισαγωγή της στην οργανωμένη αγορά ή τη διάθεσή της προς το κοινό διάστημα. Υποβάλλονται επίσης στοιχεία προσδιορισμού ταυτότητας των μετόχων, μέχρι φυσικού προσώπου, που ελέγχουν εμμέσως ή αμέσως ποσοστό άνω του πέντε τοις εκατό (5%) του κεφαλαίου της εταιρείας. Εάν οι παραπάνω μέτοχοι είναι νομικά πρόσωπα, υποβάλλεται βιογραφικό σημείωμα των μελών της διοίκησης αυτών. Από την υποχρέωση κοινοποίησης ονομάτων μέχρι φυσικού προσώπου εξαιρούνται τα πιστωτικά ιδρύματα όπως και οι εταιρίες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε συγκεκριμένες οργανωμένες χρηματιστηριακές αγορές σύμφωνα με τη περίπτωση γ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.1969/1991. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μετά από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών μπορούν να εξειδικεύονται περαιτέρω οι ανωτέρω υποχρεώσεις, όπως και να καθορίζονται ειδικές τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης. 2. Το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών για να εγκρίνει το Ενημερωτικό Δελτίο και το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για να εκδώσει άδεια για δημόσια εγγραφή όπως και άδεια λειτουργίας εκτιμούν, εκτός της συνδρομής των προϋποθέσεων του π.δ. 350/1985 όπως ισχύει, και την οργάνωση, τα τεχνικά και οικονομικά μέσα της εταιρείας, και την αξιοπιστία και επάρκεια του επενδυτικού σχεδίου. Εκτιμούν επίσης την αξιοπιστία, το ήθος και την εμπειρία και το παρελθόν των ιδρυτών και των προσώπων που πρόκειται να τη διοικήσουν, καθώς και την καταλληλότητα αυτών για τη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισής της. Για την εκτίμηση της συνδρομής των προϋποθέσεων αυτών, συνυποβάλλονται με την αίτηση εισαγωγής και περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο βιογραφικά σημειώματα και στοιχεία προσδιορισμού της ταυτότητας των μετόχων, μέχρι φυσικού προσώπου, που ελέγχουν αμέσως ή εμμέσως ποσοστό άνω του πέντε τοις εκατό (5%) του κεφαλαίου της εταιρείας καθώς και των μελών του διοικητικού συμβουλίου αυτής. Από την υποχρέωση κοινοποίησης ονομάτων μετόχων μέχρι φυσικού προσώπου εξαιρούνται τα πιστωτικά ιδρύματα όπως και οι εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο ή άλλη οργανωμένη αγορά που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 1969/1991. Θα δηλώνεται επίσης, εάν τα πρόσωπα αυτά είναι ή υπήρξαν ιδιοκτήτες ή μέτοχοι, αμέσως ή εμμέσως σε ποσοστό άνω του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), ή μέλη της διοικήσεως ή εγγυητές υποχρεώσεων, ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων, άλλων από την εκδότρια και τις θυγατρικές αυτής οι οποίες έχουν ή είχαν περιέλθει σε κατάσταση παύσεως πληρωμών ή έχουν ή είχαν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχεύσεως, αναγκαστικής διαχειρίσεως, ειδικής εκκαθαρίσεως ή άλλη ανάλογη διαδικασία είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή. 3. Επίσης στο Ενημερωτικό Δελτίο αναφέρονται υποχρεωτικά και οι παράγοντες κινδύνου που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις προοπτικές της εταιρείας, καθώς και η ιστορική εξέλιξη των αποδόσεων άλλων διαπραγματεύσιμων κινητών αξιών που τυχόν έχουν εκδοθεί είτε από την εταιρεία είτε από συνδεδεμένες εταιρείες με αυτήν, σε οποιαδήποτε οργανωμένη αγορά, τηρουμένων ως προς τη σύνταξη και το περιεχόμενο αυτού των κειμένων διατάξεων. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να εξειδικεύονται τα κριτήρια των παραγράφων 1 και 2 και να ορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο του επενδυτικού σχεδίου και του σχετικού ενημερωτικού δελτίου, καθώς και να ορίζονται κατά περίπτωση τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που θα αποδεικνύουν την ακρίβεια των πιο πάνω δηλώσεων της Ε.Ε.Π.Ν.. 4. Η εταιρεία που υποβάλλει αίτηση προκειμένου να εισαγάγει για πρώτη φορά μετοχές της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ελέγχεται φορολογικά σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 3 του π.δ. 350/1985. Αν η εταιρεία δεν έχει συμπληρώσει το χρόνο της πρώτης οικονομικής χρήσης, η αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) προβαίνει σε ειδικό έκτακτο έλεγχο σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζει η παράγραφος 3α του άρθρου 3 του π.δ. 350/1985. 5. Κατά την εισαγωγή και καθ όλη τη διάρκεια της διαπραγματεύσεως των μετοχών της Ε.Ε.Π.Ν. στο Χ.Α.Α, όλα τα ελεγχόμενα από αυτήν πλοία οφείλουν να παρακολουθούνται από νηογνώμονα ανεγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εξουσιοδοτημένο από το Ελληνικό Κράτος και να έχουν την ανώτατη δυνατή κλάση στο νηογνώμονα αυτόν για πλοία της ίδιας κατηγορίας. Άρθρο 17 Υποχρεώσεις της Ε.Ε.Π.Ν. μετά την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 1. Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Ε.Ε.Π.Ν. στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των πλοίων, που ανήκουν σε πλοιοκτήτριες εταιρείες στις οποίες η Ε.Ε.Π.Ν. έχει επενδύσει στο σύνολο των μεστοχών και ψήφων τους, πρέπει να φέρουν την ελληνική σημαία ή σημαία άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπόλοιπων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπόλοιπων κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. 2. Ο ελάχιστος αριθμός ποντοπόρων πλοίων, όπως αυτά θεωρούνται για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, που αναφέρεται στο εδάφιο α της παρ. 1 του άρθρου 12 δεν μπορεί να μειωθεί σε λιγότερο από τρία (3), από τα οποία το ένα είναι δυνατόν να τελεί υπό ναυπήγηση. Στην περίπτωση αυτή η Ε.Ε.Π.Ν. υποβάλλει αμελλητί στο διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών επιχειρηματικό σχέδιο για την αποκατάσταση το αργότερο εντός τριών (3) ετών του ελάχιστου αριθμού των έξι (6) πλοίων. Εάν το επιχειρηματικό σχέδιο δεν κριθεί ικανοποιητικό, ή δεν υλοποιηθεί στην αναφερόμενη σε αυτό προθεσμία, το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών μπορεί με απόφασή του να αναστείλει τη διαπραγμάτευση των μετοχών της Ε.Ε.Π.Ν. στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Εάν μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας δεν αποκατασταθεί ο ελάχιστος αριθμός πλοίων που αναφέρονται στο εδάφιο α της παρ. 1 του άρθρου 12, το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών αναστέλλει τη διαπραγμάτευση των μετοχών της Ε.Ε.Π.Ν.. Σε περίπτωση που ο αριθμός των πλοίων μειωθεί σε λιγότερο από τρία (3), το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών υποχρεωτικά διαγράφει τις μετοχές από το χρηματιστήριο. 3. Μετά από αίτηση της Ε.Ε.Π.Ν. στο διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, επιτρέπεται υπέρβαση του οριζόμενου στην περίπτωση β της παρ. 1 του άρθρου 12 ορίου, μέχρι ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του ενεργητικού της Ε.Ε.Π.Ν.. Στην περίπτωση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών μπορεί να ορίσει τα στοιχεία που χρειάζεται να υποβληθούν στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, από τις Ε.Ε.Π.Ν.. Τα ποσά των διαθεσίμων που είναι καθ υπέρβαση του ορίου της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 12 διατηρούνται στη μορφή που ορίζεται στην ίδια περίπτωση μέχρι την επανεπένδυσή τους, εντός τριών (3) ετών, κατά τις διατάξεις του παρόντος, το δε υπόλοιπο ενεργητικό της είναι επενδεδυμένο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος νόμου. 4. Κατά τη διάρκεια της διαπραγματεύσεως των μετοχών της, η Ε.Ε.Π.Ν. δεν επιτρέπεται να μεταβιβάζει τις κατεχόμενες από αυτήν μετοχές πλοιοκτήτριας ή διαχειρίστριας εταιρείας, εκτός εάν το εις χείρας της απομένον υπόλοιπο αυτών αντιπροσωπεύει ποσοστό τουλάχιστον ίσον προς το αντιστοίχως αναφερόμενο στην παρ. 1 περ. α και στην παρ. 2 περ. α του άρθρου 12 του παρόντος. Άρθρο 18 Σχέσεις πλοιοκτητριών εταιρειών και διαχειρίστριας εταιρείας 1. Η καθημερινή διαχείριση των πλοίων των πλοιοκτητριών εταιρειών στις οποίες έχει επενδύσει η Ε.Ε.Π.Ν. γίνεται από μία ή περισσότερες εταιρείες διαχειρίσεως που έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα και ασκείται σύμφωνα με τη διεθνή ναυτιλιακή πρακτική. Οι εταιρείες διαχειρίσεως πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις και να είναι εφοδιασμένες με το προβλεπόμενο από τον Κώδικα Ασφαλούς Διαχειρίσεως Έγγραφο Συμμορφώσεως και να διαθέτουν επαρκή εμπειρία και εξειδίκευση για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης σε πλοιοκτήτριες εταιρίες. 2. Δεν είναι αναγκαία η μετοχική σχέση μεταξύ της Ε.Ε.Π.Ν. ή των ελεγχόμενων από αυτήν πλοιοκτητριών εταιρειών και της διαχειρίστριας εταιρείας. Σε περίπτωση αλλαγής της εταιρείας διαχειρίσεως, η Ε.Ε.Π.Ν. γνωστοποιεί τη σχετική πρόθεση των ανωτέρω εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, καθώς και τα πλήρη στοιχεία της νέας εταιρείας διαχειρίσεως και της νέας συμβάσεως διαχειρίσεως, πριν να υπογραφεί η σύμβαση αυτή. 3. Με την αίτηση εισαγωγής των μετοχών της Ε.Ε.Π.Ν. στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών υποβάλλεται και αντίγραφο των τυχόν συμφωνητικών διαχείρισης, τα πλήρη στοιχεία των εταιρειών διαχείρισης και των φυσικών προσώπων που τις διοικούν, καθώς και το ύψος της αμοιβής της διαχειρίστριας εταιρείας. Η εκποίηση και αγορά περιουσιακών στοιχείων, η εκμετάλλευσή τους, η σύναψη δανείων, η πραγματοποίηση επισκευών ή μετασκευών των πλοίων, ναυλώσεων ή χρονοναυλώσεων των πλοίων που υπερβαίνουν τους δώδεκα (12) μήνες και η διαχείριση αποθεματικών αποφασίζονται από τις πλοιοκτήτριες εταιρείες που έχει συμμετοχή η Ε.Ε.Π.Ν.. 4. Αλλαγές σημαντικών όρων της συμβάσεως διαχειρίσεως που μπορούν να επηρεάζουν την εμπορική αξία της Ε.Ε.Π.Ν. ή τη χρηματιστηριακή αξία των μετοχών της γνωστοποιούνται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 5. Τυχόν ύπαρξη υπό-ανάθεσης έργου πρέπει να αναφέρεται ρητά στη σύμβαση διαχειρίσεως και να γνωστοποιείται άμεσα στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 6. Κάθε αλλαγή της συμβάσεως διαχειρίσεως ή των προσώπων που διοικούν την εταιρεία διαχειρίσεως γνωστοποιείται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών. Σε περίπτωση που το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών κρίνει ότι λόγω σημαντικής μεταβολής των όρων της συμφωνίας διαχειρίσεως ή των προσώπων που ελέγχουν ή διοικούν την εταιρεία διαχειρίσεως υπάρχει κίνδυνος για τα συμφέροντα της Ε.Ε.Π.Ν., των θυγατρικών της πλοιοκτητριών εταιρειών ή των επενδυτών, μπορεί να υποχρεώνει την Ε.Ε.Π.Ν. σε επαναδιαπραγμάτευση των όρων ή/και την αλλαγή των προσώπων που επηρεάζουν τα συμφέροντά της και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θέτει τη διαπραγμάτευση της μετοχής της Ε.Ε.Π.Ν. υπό επιτήρηση. 7. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τρόπος και τα μέσα ανακοίνωσης των πληροφοριών του παρόντος άρθρου στο επενδυτικό κοινό. Άρθρο 19 Σημαντικές συναλλαγές 1. Η Ε.Ε.Π.Ν. ενημερώνει εγγράφως το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, για κάθε συναλλαγή στα πλαίσια της εμπορικής της δραστηριότητας, τόσο αυτής όσο και των θυγατρικών της εταιρειών, της οποίας η αξία υπερβαίνει ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της μέσης χρηματιστηριακής αξίας της Ε.Ε.Π.Ν. κατά το ημερολογιακό τρίμηνο που προηγείται της συναλλαγής εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την πραγματοποίησή της. Στις συναλλαγές αυτές περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι χρονοναυλώσεις πλοίων, εφόσον είναι διάρκειας ανώτερης των δώδεκα (12) μηνών και ο συνολικός ναύλος για όλη την περίοδο υπερβαίνει το ανωτέρω όριο, όπως επίσης και κάθε πώληση ή αγορά πλοίου ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού της συναλλαγής. Όμοια ενημέρωση απαιτείται και για τυχόν αργίες των πλοίων των ανωτέρω θυγατρικών εταιρειών, οι οποίες υπερβαίνουν χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών κατ ημερολογιακό έτος, μη υπολογιζόμενου του διαστήματος για επιθεωρήσεις και δεξαμενισμούς. 2. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να εξειδικεύονται περαιτέρω οι περιπτώσεις που μπορούν να επηρεάσουν την τιμή της μετοχής της Ε.Ε.Π.Ν., όπως και να ορίζονται πρόσθετες τέτοιες περιπτώσεις για τις οποίες να απαιτείται ενημέρωση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Άρθρο 20 Εξαμηνιαία κατάσταση επενδύσεων 1. Η Ε.Ε.Π.Ν. δημοσιεύει, στο τέλος κάθε ημερολογιακού εξαμήνου, και εντός τεσσάρων (4) μηνών από της λήξεως του εξαμήνου τούτου, την προβλεπόμενη από το π.δ. 360/1985 (ΦΕΚ 129 Α ) εξαμηνιαία έκθεση για τη δραστηριότητά της και τα αποτελέσματα αυτής, στην οποία περιλαμβάνεται και κατάσταση επενδύσεων των διαθεσίμων της, με χωριστή αναφορά στις επί μέρους κατηγορίες επενδύσεων. Η πρώτη έκθεση και κατάσταση επενδύσεων επιτρέπεται να καλύπτει περίοδο μεγαλύτερη του εξαμήνου, χωρίς αυτή η περίοδος να μπορεί να υπερβεί το έτος. Η κατάσταση περιλαμβάνει, ως προς τα πλοία των θυγατρικών εταιριών της Ε.Ε.Π.Ν., περιγραφή καθενός από αυτά, το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται ή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί, την εμπορική αξία του πλοίου, τυχόν βάρη επ αυτού, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται χρήσιμο για να επιτρέψει στους επενδυτές να αξιολογήσουν τις επενδύσεις της εταιρείας. 2. Η εξαμηνιαία κατάσταση επενδύσεων της εταιρείας συντάσσεται με βάση την αποτίμηση αυτών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12 του παρόντος. Υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες των Αθηνών και σε μία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα. Το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί, με απόφασή του, να ορίζει περαιτέρω το ειδικότερο περιεχόμενο της εξαμηνιαίας καταστάσεως επενδύσεων της εταιρείας. Άρθρο 21 Διανομή κερδών 1. Η Ε.Ε.Π.Ν. υποχρεούται να διανέμει ετησίως στους μετόχους της τουλάχιστον ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των ετήσιων καθαρών κερδών της. Επιτρέπεται η διανομή χαμηλότερου ποσοστού ή η μη διανομή μερίσματος από την Ε.Ε.Π.Ν., με απόφαση της γενικής συνελεύσεώς της, εφόσον το καταστατικό της περιέχει σχετική πρόβλεψη, με σκοπό τη δωρεάν διανομή μετοχών προς τους μετόχους, κατόπιν αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Ε.Ε.Π.Ν., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Με απόφαση της γενικής συνελεύσεως, κέρδη μπορούν να φέρονται σε πίστωση ειδικού αποθεματικού για την αντιμετώπιση ζημιών. Αυτή η κράτηση παύει υποχρεωτικά, όταν το αποθεματικό αυτό φθάσει στο πενήντα τοις εκατό (50%) του ενεργητικού της εταιρείας. 2. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, επιτρέπεται ο σχηματισμός τακτικού αποθεματικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. 3. Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να καταβάλλει, κατά τη διάρκεια μίας εταιρικής χρήσης, στα μέλη του διοικητικού της συμβουλίου, αμοιβές που υπερβαίνουν συνολικά το ένα δέκατο (1/10) των κερδών που διανεμήθηκαν στο τέλος της χρήσεως ή το ένα εικοστό (1/20) της υπεραξίας του συνόλου των επενδύσεών της στο τέλος της χρήσεως. Άρθρο 22 Εποπτεία - Κυρώσεις Τα άρθρα 11,13 πλην του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 αυτού, 14 και 15 του ν. 1969/1991 εφαρμόζονται αναλόγως και στις εταιρείες επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία. Άρθρο 23 Φορολογία 1. Το εισόδημα που αποκτάται από την Ε.Ε.Π.Ν. καθώς και το εισόδημα που αποκτούν εξ αυτής οι μέτοχοι, είτε υπό τη μορφή μερισμάτων, είτε υπό τη μορφή διανομών του κεφαλαίου και της υπεραξίας αυτού απαλλάσσεται από κάθε άμεσο ή έμμεσο φόρο, εισφορά ή κράτηση. Άλλωστε κάθε φορολογική υποχρέωση τούτων εξαντλείται δυνάμει των διατάξεων των ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 Α ) και ν. 29/1975, όπως ισχύουν. 2. Η Ε.Ε.Π.Ν. απαλλάσσεται αντικειμενικώς των τελών χαρτοσήμου, καθώς επίσης και παντός φόρου, εισφοράς ή δικαιώματος ή οποιασδήποτε άλλης επιβαρύνσεως υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου επί του κεφαλαίου της. 3. Η πράξη συστάσεως της Ε.Ε.Π.Ν. το καταστατικό, οι εκδιδόμενες από αυτήν μετοχές, καθώς και η απόκτηση από αυτήν μετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών απαλλάσσονται παντός εν γένει αμέσου ή εμμέσου φόρου, τέλους, εισφοράς, δικαιώματος ή οποιασδήποτε άλλης επιβαρύνσεως υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και γενικά τρίτων. 4. Οι συναλλαγές επί μετοχών Ε.Ε.Π.Ν. επιβαρύνονται από το φόρο που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α ) σε σχέση με τη φορολόγηση χρηματιστηριακών συναλλαγών, όπως αυτή τροποποιήθηκε από το άρθρο 22 του ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207 Α ). 5. Η προβλεπόμενη από τα άρθρα 29 και 35 του ν. 814/ 1978 απαλλαγή περιλαμβάνει και τη διανομή καθαρών κερδών ή μερισμάτων μέσω και δεύτερης εταιρίας χαρτοφυλακίου (hοlding cοmpany). Άρθρο 24 Περιορισμοί 1. Απαγορεύεται η αγορά ή πώληση ή εκποίηση ποντοπόρων πλοίων των πλοιοκτητριών εταιρειών στις οποίες η εταιρεία έχει συμμετοχή προς ή από ιδρυτές, μετόχους, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της εταιρείας, συζύγους και συγγενείς τους μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, εκτός εάν προηγουμένως έχει δοθεί η έγκριση της γενικής συνέλευσης της Ε.Ε.Π.Ν., με απόφαση στην οποία δεν αντιτάσσεται μειοψηφία πλέον του ενός τρίτου (1/3) των μετόχων. 2. Απαγορεύεται η συγκέντρωση ποσοστού πλέον του πενήντα τοις εκατό (50%) των μετοχών που έχουν εκδοθεί υπέρ εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν προέρχονται από Κράτος - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα υπόλοιπα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται για το υπερβάλλον ποσοστό απώλεια του δικαιώματος του μετόχου, όπως και του πρώην μετόχου για το τυχόν υπόλοιπο των μετοχών που κατέχει, εκπροσώπησης και ψήφου στις γενικές συνελεύσεις της εταιρείας και λήψης μερίσματος. 3.α) Οι αρχικοί μέτοχοι της Ε.Ε.Π.Ν. νομικά ή φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι κατέχουν άνω του πέντε τοις εκατό (5%) έκαστος του μετοχικού της κεφαλαίου κατά την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, δεσμεύονται ότι μετά την έναρξη της διαπραγμα-τεύσεως δεν θα διαθέσουν πάνω από το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των μετοχών που κατείχαν πριν από την εισαγωγή των μετοχών για διαπραγμάτευση, των μετοχών που τυχόν απέκτησαν από τη συμμετοχή τους κατά την πρώτη διάθεση στο επενδυτικό κοινό μετοχών της Ε.Ε.Π.Ν., τυχόν δωρεάν μετοχών, όπως και τις προερχόμενες από άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης που αντιστοιχούν σε αυτές για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται απώλεια από το μέτοχο του δικαιώματος εκπροσώπησης και ψήφου στις γενικές συνελεύσεις της εταιρείας και λήψης μερίσματος για το σύνολο των ανωτέρω μετοχών. β) Αν οι μέτοχοι της περίπτωσης α δεν διαθέτουν αθροιστικά το πενήντα τοις εκατό (50%) των μετοχών της εταιρείας, η απαγόρευση της περίπτωσης α επεκτείνεται και σε όλους τους μετόχους που κατέχουν ποσοστό κάτω του πέντε τοις εκατό (5%), ξεκινώντας από τα μεγαλύτερα ποσοστά και μέχρι τη συμπλήρωση του πενήντα τοις εκατό (50%). γ) Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μετά από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών ορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διατάξεως αυτής και ιδίως οι φορείς στους οποίους παραμένουν δεσμευμένες οι μετοχές, ο τρόπος δεσμεύσεως των μετοχών που οι ανωτέρω μέτοχοι δεν δικαιούνται να διαθέσουν, οι υποχρεώσεις των φορέων, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις υπό τους οποίους επιτρέπεται η διάθεση των μετοχών αυτών και οι ειδικές διαδικασίες μεταβίβασής τους, καθώς και κάθε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια. 4. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη των διοικητικών συμβουλίων του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μπορεί να μεταβάλλονται τα ποσοστά της προηγούμενης παραγράφου, το χρονικό διάστημα απαγόρευσης και να ορίζονται όροι και προϋποθέσεις για τη σταδιακή άρση της απαγόρευσης αυτής. Σε κάθε περίπτωση η άρση της απαγόρευσης δεν μπορεί να επιτραπεί πριν την παρέλευση ενός (1) έτους από την εισαγωγή. Από την απαγόρευση της παραγράφου 3 εξαιρούνται: α) Οι περιπτώσεις μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς ή κληροδοσίας. β) Η μεταβίβαση μετοχών μεταξύ των μετόχων ή σε στρατηγικό επενδυτή, υπό την προϋπόθεση ότι τούτο γίνεται με συμφωνία των μετόχων για τους οποίους ισχύει η απαγόρευση της παραγράφου 3 του παρόντος, η οποία ανακοινώνεται προηγουμένως στην εταιρεία και εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Για την έγκριση αυτή λαμβάνονται υπόψη η σχέση του μετόχου με τη διοίκηση της εταιρείας, καθώς και η διασπορά των μετοχών.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2000-10-12 Εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιριών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομεν τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Π.Ε.Υ. - ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΕΣ Άρθρο 1 Ρυθμίσεις ως προς την εξόφληση του τιμήματος 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2, σε περίπτωση κατάρτισης χρηματιστηριακής συναλλαγής τοις μετρητοίς, ο εντολέας υποχρεούται να καταβάλει στο μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών το τίμημα μέσα στην προθεσμία εκκαθάρισης των συναλλαγών που προβλέπεται από το άρθρο 20 παράγραφος 1 του ν. 3632/1928. 2. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δύναται να καθορίζονται ρυθμίσεις προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου. Στις ρυθμίσεις αυτές θα περιλαμβάνονται ενδεικτικά και οι ακόλουθες: α) Υποχρεώσεις του μέλους ως προς την αντιμετώπιση της μη εμπρόθεσμης καταβολής τιμήματος εκ μέρους των πελατών τους, όπως, ενδεικτικώς, περιορισμοί ή και απαγορεύσεις για την εκτέλεση εντολών αγοράς μετοχών εντολέων εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος μετά την εκπρόθεσμη εξόφληση του τιμήματος αγοράς ή πριν από αυτή και απευθείας εκποίηση μετοχών κατά το άρθρο 26 του ν. 3632/1928. β) Όρους και προϋποθέσεις για την απαγόρευση της εξόφλησης εκ μέρους πελατών του τιμήματος αγοράς μετοχών από το προϊόν της μεταπώλησής τους, εκτός αν συμφωνηθεί εγγράφως η παροχή πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. γ) Όρους και προϋποθέσεις για την αγοραπωλησία από τον ίδιο πελάτη της ίδιας κατηγορίας κινητών αξιών του αυτού εκδότη κατά την ίδια συνεδρίαση. Άρθρο 2 Παροχή πιστώσεων από μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών 1. Επιτρέπεται η παροχή πίστωσης, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων για τα πιστωτικά ιδρύματα, από μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών προς πελάτη του για την εξόφληση του τιμήματος χρηματιστηριακής αγοράς μετοχών, που πραγματοποιεί για λογαριασμό του στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, μόνον εφόσον έχει συναφθεί εγγράφως σύμβαση για τη χορήγηση πιστώσεων μεταξύ του μέλους και του πελάτη. 2. Απαγορεύεται η παροχή από τα μέλη κάθε άλλης πίστωσης προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για σκοπό άλλο από τον οριζόμενο στην παράγραφο 1. 3. Για τους σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 2 έως και 6 του παρόντος, ως πελάτης νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως και οι θεσμικοί επενδυτές εσωτερικού ή εξωτερικού συμπεριλαμβανομένων και των Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. 4. Τα μέλη μπορούν να ορίζουν για την παροχή πιστώσεων όρους αυστηρότερους από τους όρους των άρθρων 2 έως και 6. 5. Η εκ μέρους των μελών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1 έως και 5, καθώς και των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ εφαρμογή τους, τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 10 του ν. 1969/1991, μη αποκλειομένης της επιβολής τυχόν άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 6. Τράπεζες που παρέχουν δάνεια ή πιστώσεις προς μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών υποχρεούνται να πράττουν τούτο, χωρίς διακρίσεις ή κατάχρηση της ειδικής σχέσης με θυγατρικές χρηματιστηριακές εταιρίες αυτών. Άρθρο 3 Χαρτοφυλάκιο Ασφάλειας 1. Για την εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παροχή πιστώσεων για αγορά μετοχών, ο πελάτης παρέχει στο μέλος ως ασφάλεια κινητές αξίες και μετρητά το σύνολο των οποίων ονομάζεται Χαρτοφυλάκιο Ασφάλειας . 2. Το χαρτοφυλάκιο ασφάλειας αποτελείται από τις μετοχές οι οποίες αγοράζονται με πίστωση, καθώς και από άλλες κινητές αξίες, οι οποίες αποτιμώνται σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 6, τις οποίες παρέχει συμπληρωματικά ο πελάτης ως ασφάλεια για την οφειλή που γεννάται ύστερα από τη χορήγηση κάθε πίστωσης. 3. Η αξία του χαρτοφυλακίου ασφάλειας αποτιμάται κάθε εργάσιμη ημέρα και ονομάζεται Τρέχουσα Αξία του Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας . 4. Συνιστάται νόμιμο ενέχυρο υπέρ του μέλους επί των κινητών αξιών που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο ασφάλειας. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, επί των κινητών αξιών αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.δ. 17.7./13.8.1923. 5. Κινητές αξίες κατά την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι μετοχές και οι λοιπές αξίες με χαρακτηριστικά μετοχών, οι ομολογίες και οι λοιπές αξίες με χαρακτηριστικά ομολογιών, εφόσον αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην κεφαλαιαγορά όπως η Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων ή σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν.1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α ) και παρέχουν δικαίωμα απόκτησης άλλης κινητής αξίας μέσω εγγραφής ή ανταλλαγής ή που παρέχουν δικαίωμα εκκαθάρισης τοις μετρητοίς, καθώς και κάθε άλλη ανταλλάξιμη αξία, που ορίζεται ως κινητή αξία με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Τα μέσα πληρωμής αποκλείονται. Άρθρο 4 Όροι για την αγορά μετοχών με πίστωση 1. Για κάθε αγορά μετοχών με πίστωση, ο πελάτης υποχρεούται να καταθέσει κινητές αξίες και μετρητά στο μέλος, ώστε να προκύπτει αρχικό περιθώριο σύμφωνα με τους όρους του άρθρου αυτού. Με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος δύναται να ορίζονται όροι και προϋποθέσεις για τη δυνατότητα κατάθεσης από τον πελάτη στο μέλος και μετρητών. 2. Ως αρχικό περιθώριο νοείται η διαφορά μεταξύ της συνολικής τρέχουσας αξίας των κινητών αξιών που περιέχονται στο χαρτοφυλάκιο ασφάλειας και της οφειλής του πελάτη, η οποία προκύπτει από την αγορά μετοχών με πίστωση. 3. Το αρχικό περιθώριο ορίζεται σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου ασφάλειας. Το παραπάνω ποσοστό μεταβάλλεται με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, μετά από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Άρθρο 5 Όροι που πρέπει να τηρούνται κατά τη σύμβαση πίστωσης 1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής έννοια: Η διαφορά μεταξύ της τρέχουσας αξίας των κινητών αξιών που περιέχονται στο χαρτοφυλάκιο ασφάλειας και του χρεωστικού υπολοίπου καλείται περιθώριο. Ως διατηρητέο περιθώριο νοείται το ελάχιστο περιθώριο, το οποίο πρέπει να υφίσταται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια πιστωτικής σύμβασης. Το διατηρητέο περιθώριο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο του αρχικού περιθωρίου. 2. Αν το περιθώριο καταστεί κατώτερο από το διατηρητέο περιθώριο, το ύψος του οποίου καθορίζεται σύμφωνα με την περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 6, το μέλος απαιτεί εγγράφως την ίδια ημέρα από τον πελάτη να καλύψει τη διαφορά μέχρι την έναρξη της μεθεπόμενης συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. 3. Αν ο πελάτης δεν εκπληρώσει εμπρόθεσμα την κατά την προηγούμενη παράγραφο υποχρέωση για κάλυψη της διαφοράς, το μέλος προβαίνει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από της προειδοποιήσεως του πελάτη το αργότερο, στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο, προκειμένου να αποκατασταθεί το διατηρητέο περιθώριο. 4. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαραίτητες ενέργειες συνίστανται στα εξής: α. Για μετοχές ή άλλα χρηματιστηριακά πράγματα, στην απευθείας εκποίησή τους κατ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 3632/1928 μη ισχύοντος του εκεί αναφερόμενου χρονικού περιορισμού των τριάντα (30) ημερών. β. Για άλλες κινητές αξίες πλην των παραπάνω, στη διενέργεια της πράξης που απαιτείται για την κατ εφαρμογή των οικείων διατάξεων αναγκαστική εκποίησή τους. Άρθρο 6 Εξουσιοδοτήσεις 1. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζονται: α) το περιεχόμενο και ο τύπος της πιστωτικής σύμβασης που υπογράφει το μέλος με τον πελάτη, β) ο τρόπος υπολογισμού και αποτίμησης της αξίας των κινητών αξιών που απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο ασφάλειας όπως και οι μετοχές που δύνανται να αγορασθούν με πίστωση, γ) η προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να κατατίθενται οι κινητές αξίες που συγκροτούν το χαρτοφυλάκιο ασφάλειας είτε για την κάλυψη του αρχικού περιθωρίου ή του διατηρητέου περιθωρίου είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό σε σχέση με την πίστωση, η αξία των προς κατάθεση κινητών αξιών, ο τρόπος κάλυψης του αρχικού περιθωρίου ή του διατηρητέου περιθωρίου και γενικά κάθε άλλο ζήτημα που αφορά την κάλυψη του αρχικού περιθωρίου ή του διατηρητέου περιθωρίου, δ) πρόσθετοι κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας του μέλους που παρέχει πιστώσεις και ειδικότερα όροι που αφορούν στο σύνολο των παρεχόμενων πιστώσεων είτε ως ποσοστό επί των ιδίων κεφαλαίων ή άλλων χρηματοοικονομικών μεγεθών είτε σε απόλυτους αριθμούς, ε) η λειτουργική και οργανωτική επάρκεια, καθώς και οι κανόνες εσωτερικής λειτουργίας του μέλους προκειμένου αυτό να μπορεί να παρέχει πιστώσεις, στ) οι υποχρεώσεις ενημέρωσης των επενδυτών από τα μέλη σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πελατών και των μελών και τους κινδύνους που απορρέουν από την αγορά μετοχών με πίστωση, ζ) οι υποχρεώσεις των μελών για την παροχή στατιστικών και άλλων στοιχείων προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με οφειλές των πελατών τους είτε βάσει πιστώσεων είτε λόγω υπερημερίας ή άλλης αιτίας, η) κάθε άλλο θέμα εν γένει που αφορά τη λειτουργία της πίστωσης, όπως ενδεικτικώς, περαιτέρω δικαιώματα και υποχρεώσεις του μέλους και του πελάτη σε περίπτωση που το περιθώριο μεταβάλλεται σε ποσοστά εντός των επιτρεπτών ορίων, οι όροι υπό τους οποίους θα μπορεί ο πελάτης να προβαίνει σε ανάληψη κινητών αξιών, η πώλησή τους, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά την εφαρμογή των παραπάνω άρθρων 2 έως και 5, θ) κάθε ζήτημα που αφορά τη σύσταση του νομίμου ενεχύρου στις κινητές αξίες που συγκροτούν το χαρτοφυλάκιο ασφάλειας, όπως ενδεικτικώς ο τρόπος διάκρισής τους από τις λοιπές κινητές αξίες του πελάτη που δεν περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο ασφάλειας, οι απαραίτητες εγγραφές στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων, ο τρόπος και χρόνος σύστασης του νομίμου ενεχύρου και τυχόν διατυπώσεις δημοσιότητας. 2. Με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να προβλέπονται ρυθμίσεις σχετικά με: α) το διατηρητέο περιθώριο ως ποσοστό επί της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου ασφάλειας, β) το ελάχιστο αρχικό περιθώριο που θα πρέπει να ισχύει σε κάθε περίπτωση, γ) την υποχρέωση των μελών για την παροχή των απαραίτητων στατιστικών και άλλων στοιχείων για την ενημέρωση της Τράπεζας της Ελλάδος, δ) το ανώτατο όριο παροχής πιστώσεων από μέλος ανά πελάτη, ε) να καθορίζονται ειδικές τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν την παροχή πιστώσεων από μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών ως και της παροχής δανείων ή πιστώσεων από Τράπεζες προς μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Άρθρο 7 Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Ε.Π.Ε.Υ. - μελών του 1. Η εισαγωγή μετοχών Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) που είναι μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και έχουν έδρα στην Ελλάδα στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών επιτρέπεται, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του π.δ. 350/1985 (ΦΕΚ 126 Α ), όπως ισχύει κάθε φορά, και επιπρόσθετα οι εξής προϋποθέσεις: α) Κάθε μέτοχος της εταιρίας ο οποίος πριν από την εισαγωγή των μετοχών κατέχει μετοχές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το πέντε τοις εκατό (5%) του μετοχικού κεφαλαίου δεσμεύεται στο Ενημερωτικό Δελτίο ότι δεν θα διαθέσει με οποιονδήποτε τρόπο τις μετοχές του, συμπεριλαμβανομένων και των μετοχών που απέκτησε από τη συμμετοχή του κατά την πρώτη διάθεση στο επενδυτικό κοινό και τις προερχόμενες από άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης που αντιστοιχούν σε αυτές, όπως και από διανομή τυχόν δωρεάν μετοχών, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται απώλεια από τον μέτοχο, όπως και από τον πρώην μέτοχο για το τυχόν υπόλοιπο των μετοχών που κατέχει, του δικαιώματος εκπροσώπησης και ψήφου στις γενικές συνελεύσεις της εταιρίας. β) Αν οι μέτοχοι της περίπτωσης α δεν διαθέτουν αθροιστικά το εξήντα έξι τοις εκατό (66%) των μετοχών της εταιρίας, η απαγόρευση της περίπτωσης α επεκτείνεται και σε όλους τους μετόχους που κατέχουν ποσοστό κάτω του πέντε τοις εκατό (5%), ξεκινώντας από τα μεγαλύτερα ποσοστά και μέχρι τη συμπλήρωση του εξήντα έξι τοις εκατό (66%). Αν τα χαμηλότερα ποσοστά αυτά είναι ίσα, τότε η απαγόρευση επεκτείνεται και στους μετόχους με τα μεγαλύτερα ίσα ποσοστά. 2. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ορίζονται οι διαδικασίες εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου και ιδίως οι φορείς στους οποίους παραμένουν δεσμευμένες οι μετοχές, ο τρόπος δεσμεύσεως των μετοχών που οι ανωτέρω μέτοχοι δεν δικαιούνται να διαθέσουν, οι υποχρεώσεις των φορέων, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις υπό τους οποίους επιτρέπεται η διάθεση των μετοχών αυτών και οι ειδικές διαδικασίες μεταβίβασής τους, καθώς και κάθε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια. 3. Από την απαγόρευση των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 1 του παρόντος με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 εξαιρούνται: α) Οι περιπτώσεις μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς ή κληροδοσίας. β) Η μεταβίβαση μετοχών λόγω συγχώνευσης ή απορρόφησης της εταιρίας με ή από άλλη εταιρία. γ) Η μεταβίβαση μετοχών λόγω αγοράς μετοχών της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) των μετοχών της εταιρείας. 4. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 1 εφαρμόζονται και στις μετοχές που αποκτώνται σύμφωνα με τις περιπτώσεις α έως και γ της προηγούμενης παραγράφου, για τον εναπομείναντα χρόνο και εφόσον οι νέοι δικαιούχοι απέκτησαν μετοχές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το πέντε τοις εκατό (5%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. 5. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας της περίπτωσης α της παραγράφου 1, η από οποιαδήποτε αιτία κτήση ή μεταβίβαση μετοχών εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, Ε.Π.Ε.Υ. - μέλους του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών επιτρέπεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις των παραγράφων 3 έως και 10 του άρθρου 3 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α ), όπως κάθε φορά ισχύουν. Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 1806/1988 δεν καταλαμβάνει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εισηγμένης ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρίας. 6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει, και των κατ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων για την απόκτηση και διάθεση ιδίων μετοχών, η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Ε.Π.Ε.Υ. - μέλος του, απαγορεύεται να συμμετέχει στη διαπραγμάτευση των δικών της μετοχών. 7. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να καθορίζονται ειδικοί όροι και περιορισμοί για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Ε.Π.Ε.Υ. - μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών αναφορικά με τους συντελεστές φερεγγυότητας, την κεφαλαιακή επάρκεια και τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα (Μ.Χ.Α.), που προβλέπονται στα άρθρα 32 έως και 38 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α ). 8. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 1806/1988, που προστέθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 146 Α ), αντικαθίσταται, ως εξής: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προτίθεται να αποκτήσει μετοχές της που υπερβαίνουν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), είκοσι τοις εκατό (20%), τριάντα τρία τοις εκατό (33%), πενήντα τοις εκατό (50%) και εξήντα έξι τοις εκατό (66%) του μετοχικού της κεφαλαίου, υποχρεούται να λάβει προηγουμένως άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. . 9. Απαγορεύεται στους μεγάλους μετόχους, στους κατόχους άνω του είκοσι τοις εκατό (20%) του μετοχικού κεφαλαίου των νεοεισαγόμενων εταιριών, η πώληση ποσοστού άνω του δέκα τοις εκατό (10%) των μετοχών, που κατέχουν την προ της εισαγωγής ημέρα κατά το πρώτον και ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) κατά το δεύτερο έτος, μετά την εισαγωγή στην κύρια αγορά και την παράλληλη αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Άρθρο 8 Περί Απορρήτου 1. Οι περιπτώσεις β και γ της παραγράφου 13 του άρθρου 76 του ν. 1969/1991, που προστέθηκαν από το άρθρο 14 του ν. 2651/1998 (ΦΕΚ 248 Α ), αντικαθίστανται ως εξής: β. Όταν τα παραπάνω στοιχεία αναφέρονται στη διοικητική πράξη και κάθε άλλο έγγραφο της διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων από το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι διοικητικές αυτές πράξεις είναι ελεύθερα ανακοινώσιμες. γ. Για την υποβολή, υποστήριξη ή αντίκρουση ενώπιον των δικαστηρίων αιτήσεων, ένδικων μέσων και ένδικων βοηθημάτων υπέρ ή κατά διοικητικών πράξεων του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 2. Στην παρ. 13 του άρθρου 76 του ν. 1969/1991, που προστέθηκε από το άρθρο 14 του ν. 2651/1998, προστίθεται περίπτωση η που έχει ως εξής: η. Μετά από ειδικά αιτιολογημένο βούλευμα του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου κατά τη διάρκεια ανάκρισης, προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης, ύστερα από σχετικό αίτημα του Εισαγγελέα ή του Ανακριτή ή μετά από απόφαση του δικαστηρίου ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η υπόθεση, εφόσον η παροχή αυτών είναι απολύτως αναγκαία για τη διαπίστωση και την τιμωρία πλημμελήματος ή κακουργήματος. Η διάταξη της ανωτέρω περίπτωσης εφαρμόζεται σε υποθέσεις, των οποίων η σχετική δικαστική έρευνα αρχίζει μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Άρθρο 9 Ειδικός Διαπραγματευτής εντός και εκτός κύκλου και θέματα συναλλαγών 1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 1806/1988, όπως έχει τροποποιηθεί από την παράγραφο 1 του άρθρου 95 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α ), αντικαθίσταται ως εξής: Για την κατάρτιση συμβάσεων εκτός συνεδρίασης απαιτείται η έκδοση απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μετά από σχετική γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, με την οποία ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία κατάρτισης συμβάσεων εκτός συνεδρίασης, συμπεριλαμβανομένων και των συναλλαγών που συνάπτονται από μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών που ενεργούν ως ειδικοί διαπραγματευτές εκτός κύκλου, όπως και κάθε άλλο σχετικό θέμα και λεπτομέρεια. 2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 21 του ν. 1806/1988, όπως έχει τροποποιηθεί από την παράγραφο 1 του άρθρου 95 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α ), αντικαθίσταται ως εξής: 2. Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου ως εντός κύκλου συναλλαγές ορίζονται οι συναλλαγές που συνάπτει πιστωτικό ίδρυμα ή μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών με συμμετοχή στη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, συμπεριλαμβανομένων και των συναλλαγών που συνάπτει για ίδιο λογαριασμό ως ειδικός διαπραγματευτής εντός κύκλου. 3. Μετά το άρθρο 22 του ν. 1806/1988 προστίθεται άρθρο 22Α που έχει ως εξής:
Τροποποίηση Τύπος
A/2000/219
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δημοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς κ[...]" 2012/1_07.09.2012 2012
Προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχημάτων και συμβάντων Πολιτικής Αεροπορίας - Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων, ρύθμισ[...]" 2001/2912 2001
Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις. 2001/2919 2001
Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 2002/3049 2002
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις. 2002/3057 2002
Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2002/3091 2002
Ίδρυση και εποπτεία χρηματιστηρίων και οργανωμένων αγορών, νέες αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τροποποιήσεις χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 2003/3152 2003
Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων. 2003/3213 2003
Συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις. 2004/3301 2004
Ίδρυση Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Πάτρα 2006 Α.Ε. 2005/3322 2005
Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις. 2005/3371 2005
Οργανισμός Εθελοντισμού «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ» και άλλες διατάξεις. 2005/3390 2005
Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις. 2006/3522 2006
Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις. 2007/3556 2007
Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις. 2007/3601 2007
Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσωνκαι άλλες διατάξεις. 2007/3606 2007
Τροποποίηση του ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις. 2010/3849 2010
Σύσταση Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. 2011/3932 2011
Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις. 2013/4141 2013
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν. 4387/2016, ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων, για την «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. 2017/4499 2017
Για την χρηματοδοτική στήριξη νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης - τεχνοβλαστών (SΡΙΝ ΟFF) 2001/17 2001
Τροποποίηση του εδαφ. β΄ του άρθρ.13α του κανονισμού λειτουργίας του Ταμείου Συντάξεων του Προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος. 2001/377 2001
Τροποποίηση του Π.Δ. 395/1994 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ (Α΄ 220) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμό[...]" 2004/155 2004
Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας ΕκπαίδευσηςΔιεύθυνσης Πέλλας. 2005/237 2005
Οργανισμός των Εθνικών Χιονοδρομικών ΚέντρωνΣελίου και Βασιλίτσας. 2006/218 2006
Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.) 2006/9 2006
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009