ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2000/2867

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2000-12-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2000-12-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2000-12-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Νόμος 2000/2867

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου διέπουν τις κάθε είδους τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες, οι οποίες αναπτύσσονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 2. Η άσκηση τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων είναι ελεύθερη κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Ως τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες νοούνται : α) η εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, β) η παροχή πάσης φύσεως Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών, γ) η εισαγωγή, εμπορία, κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. 3. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου αυτού, οι κάτωθι δραστηριότητες εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου: α) η εκπομπή και το περιεχόμενο ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων. Στην εξαίρεση αυτή δεν περιλαμβάνεται η τηλεπικοινωνιακή υποδομή μετάδοσης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων στο μέτρο που χρησιμοποιείται για τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες, β) τα Ιδιωτικά Δίκτυα, γ) τα πάσης φύσεως αυτοτελή ασυρματικά δίκτυα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που λειτουργούν σε συχνότητες ή ζώνες συχνοτήτων αποκλειστικής χρήσης της αεροναυτιλίας. 4. Οι βασικές αρχές που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία του τομέα των τηλεπικοινωνιών είναι οι εξής: α) η προστασία του καταναλωτή, β) η προστασία του ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού, γ) η προστασία των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, δ) η παροχή Καθολικής Υπηρεσίας για όλες τις περιοχές και όλους τους κατοίκους της χώρας, κατά τους ορισμούς του παρόντος, ε) η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών. 5. Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών χαράζει τις κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής των τηλεπικοινωνιών και λαμβάνει τις απαιτούμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Χαράζει από κοινού με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας την τηλεπικοινωνιακή πολιτική για την εθνική άμυνα. Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών διαχειρίζεται τα θέματα των δορυφορικών τροχιών, προβαίνει στην κατανομή των ραδιοσυχνοτήτων και εκδίδει τον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ.) σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Κάθε θέμα που αφορά τον Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ. σχετικά με την έκδοση, σύνταξη, τήρηση, λειτουργία αυτού θα καθοριστεί με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η διαυλοποίηση των ραδιοσυχνοτήτων εντός της ζώνης συχνοτήτων που διατίθεται για την εκπομπή και μετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μ.Μ.Ε., σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία. 6. Το Κράτος, δια των νομίμων οργάνων του, και η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) φροντίζουν ώστε η άσκηση των τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων να γίνεται με βάση τις αρχές της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της αποφυγής διακρίσεων μεταξύ τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων, καθώς και για την πλήρωση των Ουσιωδών Απαιτήσεων του άρθρου 2 του παρόντος. Άρθρο 2 Ορισμοί Για την εφαρμογή του νόμου αυτού οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται παρακάτω: «Άδεια», η άδεια με την οποία οι επιχειρήσεις επιτρέπεται να παρέχουν Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες ή/και να εγκαθιστούν ή/και να λειτουργούν ή/και να εκμεταλλεύονται Δίκτυα παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών. «Απλή Μεταπώληση Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών», η απλή προώθηση για εμπορικούς λόγους και η μεταπώληση σε τελικούς χρήστες Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται από νομίμως λειτουργούντες Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς. «Αποδεσμευμένη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο», η φυσική και λογική σύνδεση στον Τοπικό Βρόχο ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού που επιτρέπει τη μερική ή πλήρη χρήση του διαθεσίμου – μέσω του χαλκού – φάσματος αυτού από άλλο Τηλεπικοινωνιακό Οργανισμό. «Γενική Άδεια», κάθε Άδεια που δεν είναι ειδική. «Δημόσιες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες», οι Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες που διατίθενται στο κοινό. «Δημόσιο Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο», το Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο που χρησιμοποιείται, εν όλω ή εν μέρει, για την παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στο κοινό. «Διασύνδεση», η φυσική και λογική σύνδεση Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων που χρησιμοποιούνται από τον ίδιο ή διαφορετικό Τηλεπικοινωνιακό Οργανισμό προκειμένου να παρέχεται στους Χρήστες ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού η δυνατότητα να επικοινωνούν με Χρήστες του ιδίου ή άλλου Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού ή να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχονται από άλλο Τηλεπικοινωνιακό Οργανισμό. Οι υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται από τα ενεχόμενα μέρη ή από τρίτους που έχουν πρόσβαση στο δίκτυο. «Δίκτυο Καλωδιακής Τηλεόρασης», κάθε επίγεια υποδομή με την οποία είναι δυνατή η διαβίβαση ή διανομή ραδιοτηλεοπτικών σημάτων στο κοινό, υπό την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων που εκάστοτε ισχύουν για τη διανομή οπτικοακουστικών προγραμμάτων που προορίζονται για το κοινό, καθώς και για το περιεχόμενο των προγραμμάτων αυτών. «Εθνική Ρυθμιστική Αρχή», η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.). «Ειδική Άδεια», η Άδεια που προβλέπεται από το άρθρο 6 του παρόντος. «Επιλογή Φορέα», η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν, κατά περίπτωση και με την πληκτρολόγηση ειδικού χαρακτηριστικού προθέματος, διαφορετικό φορέα για τη διεκπεραίωση τηλεφωνικών κλήσεων. «Ιδιωτικό Δίκτυο», κάθε καλωδιακό δίκτυο που έχει εξ ολοκλήρου εγκατασταθεί και λειτουργεί αποκλειστικά εντός της αυτής ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας και μέσω του οποίου παρέχονται Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για ιδιωτική χρήση. Οι υπηρεσίες αυτές δεν διατίθενται για εμπορική εκμετάλλευση και εξυπηρετούν αποκλειστικά τις ίδιες ανάγκες των φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία εγκαθιστούν, λειτουργούν, διαχειρίζονται και χρησιμοποιούν το εν λόγω δίκτυο. «Καθολική Υπηρεσία», προκαθορισμένο ελάχιστο σύνολο Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών συγκεκριμένης ποιότητας, που προσφέρεται σε όλους τους Χρήστες ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης σε προσιτή τιμή, κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 5 του παρόντος. «Κινητή και Προσωπική Επικοινωνία», η δυνατότητα ραδιοεπικοινωνίας με κινητό Χρήστη μέσω της χρησιμοποίησης συστημάτων υποδομής κινητού δικτύου, ανεξαρτήτως σύνδεσής της με το Δημόσιο Τερματικό Δίκτυο, χωρίς τη χρήση δορυφόρου. «Κοινόχρηστο Τηλέφωνο», τηλέφωνο κοινής χρήσης, με το οποίο παρέχονται Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες έναντι αμοιβής που καταβάλλεται άμεσα (π.χ. με τη ρίψη κερμάτων, τη χρήση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, προπληρωμένων τηλεφωνικών καρτών κ.λπ.). «Μισθωμένες Γραμμές», τα τηλεπικοινωνιακά μέσα - διευκολύνσεις που παρέχονται στο πλαίσιο της δημιουργίας, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του Δημόσιου Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου, τα οποία παρέχουν χωρητικότητα διαφανούς μετάδοσης μεταξύ τερματικών σημείων του δικτύου και δεν παρέχουν δυνατότητα μεταγωγής κατ επιλογή (λειτουργίες μεταγωγής που μπορεί να ελέγχει ο Χρήστης ως μέρος της παροχής Μισθωμένης Γραμμής). «Οργανισμός με Σημαντική Θέση στην Αγορά», οι οργανισμοί που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 παρ. 7 του παρόντος. «Ουσιώδεις Απαιτήσεις», οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος μη οικονομικού χαρακτήρα, βάσει των οποίων η εγκατάσταση ή/και η λειτουργία των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων ή/και η παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών μπορούν να επιτραπούν υπό προϋποθέσεις. Οι λόγοι αυτοί μπορεί να είναι μόνο: α) η ασφάλεια της λειτουργίας του δικτύου, β) η διατήρηση της ακεραιότητάς του, κατ εξαίρεση δε, και εφόσον απαιτείται, η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών, γ) η προστασία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, του απόρρητου των πληροφοριών και της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, δ) η προστασία του περιβάλλοντος, πολεοδομικοί και χωροταξικοί λόγοι και ε) η αποτελεσματική χρήση του φάσματος των συχνοτήτων και η αποφυγή βλαπτικής παρεμβολής μεταξύ ραδιοτηλεπικοινωνιακών συστημάτων και άλλων διαστημικών ή επίγειων τεχνικών συστημάτων. «Παροχή Ανοικτού Δικτύου», η ελεύθερη και αποτελεσματική πρόσβαση στα Δημόσια Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα και τις Δημόσιες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες, κατά τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και η αποτελεσματική χρήση των εν λόγω δικτύων και υπηρεσιών. «Πάροχος Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών», η τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση που παρέχει Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες διαθέσιμες στο κοινό. «Περιαγωγή», υπηρεσία που παρέχει τη δυνατότητα σε συνδρομητές να χρησιμοποιούν δίκτυο άλλο από αυτό του οποίου είναι συνδρομητές. «Προεπιλογή Φορέα», η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα διεκπεραιώνονται από άλλο προεπιλεγμένο φορέα στη βάση ειδικής προς τούτο συμφωνίας με το φορέα αυτόν, χωρίς να απαιτείται για το σκοπό αυτόν η πληκτρολόγηση ειδικού χαρακτηριστικού προθέματος ή κωδικού. «Πρότυπο», η τεχνική προδιαγραφή που έχει θεσπιστεί από αναγνωρισμένο οργανισμό τυποποίησης, πέραν εκείνων που πρέπει υποχρεωτικά δια νόμου να τηρούνται. «Ραδιοεξοπλισμός», προϊόν, ή σχετικό στοιχείο του, το οποίο δύναται να αποκαταστήσει επικοινωνία μέσω εκπομπής ή/και λήψης ραδιοκυμάτων, χρησιμοποιώντας φάσμα που έχει παραχωρηθεί σε επίγειες ή/και δορυφορικές ραδιοεπικοινωνίες. «Σπάνιοι Πόροι», το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων, οι θέσεις στη γεωστατική τροχιά και οι αριθμοί από το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης. «Τερματικός Εξοπλισμός», κάθε εξοπλισμός που προορίζεται να συνδεθεί άμεσα ή έμμεσα με Τερματικό Σημείο του Δημόσιου Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου με σκοπό τη μετάδοση, επεξεργασία ή τη λήψη δεδομένων. «Τερματικό Σημείο», το φυσικό σημείο πρόσβασης του Χρήστη στο Δημόσιο Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο που αποτελεί και το όριο του δικτύου. «Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο», σύστημα μετάδοσης και, κατά περίπτωση, εξοπλισμοί μεταγωγής και άλλα μέσα μεταφοράς σημάτων μεταξύ καθορισμένων Τερματικών Σημείων με τη χρήση καλωδίου, ραδιοσυχνοτήτων, οπτικού ή άλλου ηλεκτρομαγνητικού μέσου. «Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες», οι υπηρεσίες που συνίστανται, εν όλω ή εν μέρει, στη δρομολόγηση, επεξεργασία ή/και μετάδοση σημάτων σε Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα. «Τηλεπικοινωνιακός Οργανισμός», η τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση που εγκαθιστά, λειτουργεί, διαχειρίζεται ή/και εκμεταλλεύεται Δημόσια Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα και ενδεχομένως παρέχει και Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες. «Τοπικός Βρόχος», η ενσύρματη σύνδεση από χαλκό μεταξύ του Τερματικού Σημείου και του τοπικού κέντρου μεταγωγής του Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού. «Φορητότητα Αριθμού Κλήσης», η δυνατότητα των τελικών Χρηστών να διατηρούν τον ή τους γεωγραφικούς ή μη αριθμούς κλήσης τους όταν αλλάζουν φορέα παροχής υπηρεσίας, τοποθεσία ή τύπο υπηρεσίας. «Φωνητική Τηλεφωνία», η μετάδοση ομιλίας σε πραγματικό χρόνο μέσω Δημόσιων Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων. Υπηρεσίες Φωνητικής Τηλεφωνίας παρέχονται όταν κάθε Χρήστης Τερματικού Εξοπλισμού συνδεδεμένου σε σταθερό Τερματικό Σημείο του Δικτύου μπορεί να επικοινωνεί με άλλο Χρήστη τερματικού εξοπλισμού συνδεδεμένου σε άλλο Τερματικό Σημείο του ίδιου ή άλλου Δικτύου. «Χρήστης», κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί ή ζητά να χρησιμοποιήσει Δημόσιες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Άρθρο 3 Συγκρότηση, αρμοδιότητες, λειτουργία και διοίκηση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 1. Ο έλεγχος και η ρύθμιση του τομέα των τηλεπικοινωνιών και η εποπτεία της τηλεπικοινωνιακής αγοράς ασκούνται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), η οποία αποτελεί την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή (ΝRΑ) σε θέματα τηλεπικοινωνιών και η οποία συστάθηκε με το Ν. 2246/1994 (ΦΕΚ 172 Α ). 2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή με έδρα την Αθήνα, που απολαμβάνει διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί με απόφασή της να εγκαθιστά και λειτουργεί γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Οι αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιούνται με μέριμνά της στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών. Έκθεση πεπραγμένων της Ε.Ε.Τ.Τ. υποβάλλεται κατ έτος στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών και στον Πρόεδρο της Βουλής. 3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. συγκροτείται από εννέα (9) μέλη, εκ των οποίων ένας είναι ο Πρόεδρος και δύο Αντιπρόεδροι, ο ένας εκ των οποίων είναι αρμόδιος για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών και ο άλλος για τον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. Τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. κατά την άσκηση των καθηκόντων τους απολαύουν πλήρους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και τα υπόλοιπα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μετά από προηγούμενη επιλογή τους από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής με την αυξημένη πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων των μελών της. Ως μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. επιλέγονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, που απολαύουν ευρείας κοινωνικής αποδοχής και διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους ικανότητα στον τεχνικό, οικονομικό ή νομικό τομέα. 4. Η θητεία του Προέδρου και των μελών της Ε.Ε.Τ.Τ. είναι πενταετής. Δεν επιτρέπεται ο διορισμός των μελών της Ε.Ε.Τ.Τ. για περισσότερο από δύο (2) θητείες. 5. Ανακαλείται αυτοδικαίως ο διορισμός μέλους, το οποίο απουσίασε αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις της Επιτροπής. Για το υπόλοιπο της θητείας του αποχωρούντος διορίζεται νέο μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 6. Τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. εκπίπτουν αυτοδικαίως στην περίπτωση που έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. 7. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της Ε.Ε.Τ.Τ. είναι δημόσιοι λειτουργοί πλήρους απασχόλησης. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε άλλου δημόσιου λειτουργήματος. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της Ε.Ε.Τ.Τ. δεν επιτρέπεται να ασκούν καμία επαγγελματική δραστηριότητα ή να αναλαμβάνουν άλλα καθήκοντα, αμειβόμενα ή μη στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, με εξαίρεση διδακτικά καθήκοντα μελών Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. δεσμεύονται από το νόμο, έχουν δε υποχρέωση τηρήσεως των αρχών της αντικειμενικότητας και αμεροληψίας. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. υποχρεούνται στην τήρηση εμπιστευτικότητας εμπορικών πληροφοριών για τέσσερα (4) έτη μετά την εκούσια ή ακούσια αποχώρησή τους από την Ε.Ε.Τ.Τ.. 8. Στον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και στα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ., στο προσωπικό της, καθώς και στο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών απαγορεύεται ο άμεσος ή έμμεσος προσπορισμός οποιουδήποτε οφέλους από τηλεπικοινωνιακές, ταχυδρομικές επιχειρήσεις ή από τρίτους που επηρεάζονται άμεσα από τη δραστηριότητά τους. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και τα υπόλοιπα μέλη απαγορεύεται να καταστούν εταίροι, μέτοχοι και να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί σύμβουλοι ή μελετητές ατομικής ή άλλης επιχείρησης, η οποία αναπτύσσει δραστηριότητα στους τομείς των τηλεπικοινωνιών ή παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. Εφόσον ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. κατέχουν εταιρικά μερίδια ή μετοχές των προαναφερόμενων επιχειρήσεων, τις οποίες απέκτησαν είτε προ του διορισμού τους με οποιαδήποτε αιτία είτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους από κληρονομική διαδοχή, υποχρεούνται να απέχουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους από την ενάσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στα όργανα διοίκησης, διαχείρισης και ελέγχου των εν λόγω επιχειρήσεων. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τους συζύγους και τα τέκνα τους. 9. Οι αποδοχές του Προέδρου και των Αντιπροέδρων και η αποζημίωση των υπόλοιπων μελών της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν. 10. Τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. υποβάλλουν κατ έτος στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, την προβλεπόμενη από το Ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α ), όπως εκάστοτε ισχύει, δήλωση περιουσιακής κατάστασης. 11. Η Ε.Ε.Τ.Τ. συνέρχεται στην έδρα της ή ενδεχομένως και εκτός αυτής, αν τούτο έχει οριστεί προηγουμένως, τακτικώς μεν τουλάχιστον μία φορά το μήνα και εκτάκτως όταν ζητηθεί από τον Πρόεδρο αυτής ή από τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη αυτής. Η Ε.Ε.Τ.Τ. συνεδριάζει νομίμως, εφόσον μετέχουν στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος ή ο αρμόδιος για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (τηλεπικοινωνιών ή ταχυδρομικών υπηρεσιών) Αντιπρόεδρος και τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη, αποφασίζει δε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη του Προέδρου ή, απουσιάζοντος, του Αντιπροέδρου. 12. Τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ενεργούν συλλογικά. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. ανατίθενται στον Πρόεδρο ή στα μέλη ή στα μέλη του προσωπικού της, συγκεκριμένα καθήκοντα διοίκησης ή και διαχείρισης. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εκπροσωπείται έναντι τρίτων δικαστικώς και εξωδίκως από τον Πρόεδρό της και όταν αυτός κωλύεται από τον αρμόδιο Αντιπρόεδρο. Σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου, η Ε.Ε.Τ.Τ. ορίζει με απόφασή της το μέλος που θα την εκπροσωπεί για συγκεκριμένη πράξη ή ενέργεια ή κατηγορία πράξεων ή ενεργειών. 13. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τα καθορίζει ο Πρόεδρος, η εισήγηση δε επ αυτών γίνεται από τον Πρόεδρο ή από άλλο μέλος που το ορίζει ο Πρόεδρος. Οι αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. που πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένες, καταχωρούνται σε επίσημο ιδιαίτερο βιβλίο και μπορούν να ανακοινώνονται δημοσίως, εκτός αν αφορούν την εθνική άμυνα και την ασφάλεια της χώρας. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία που καλύπτεται από το επαγγελματικό απόρρητο και ιδιαίτερα τις πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις, τις επιχειρηματικές τους σχέσεις ή τα στοιχεία κόστους τους. Η υποχρέωση αυτή της Ε.Ε.Τ.Τ. δεν θίγει το δικαίωμά της να προβαίνει σε αποκάλυψη πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της. Στην περίπτωση αυτή η αποκάλυψη πρέπει να βασίζεται στην αρχή της αναλογικότητας και να συνεκτιμά τα νόμιμα συμφέροντα των επιχειρήσεων για την προστασία του επαγγελματικού απορρήτου τους. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται επίσης να δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τους όρους χορηγηθεισών αδειών, οι οποίες δεν έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα τηρούμενα κατά τις συνεδριάσεις πρακτικά, καθώς και οι φάκελοι των υποθέσεων που διεκπεραιώθηκαν από την Ε.Ε.Τ.Τ. είναι προσιτά στους άμεσα ενδιαφερομένους υπό τον περιορισμό του προηγούμενου εδαφίου. 14. Η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες : α. Καταρτίζει και τροποποιεί το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης (Ε.Σ.Α.) και εκχωρεί αριθμούς ή ομάδες αριθμών στους Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς και στους Παρόχους Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών και καθορίζει τα τέλη εκχώρησης και χρήσης των αριθμών. Κανονίζει τα της Φορητότητας των Αριθμών Κλήσης και της Προεπιλογής Φορέα. Επίσης, ρυθμίζει τα θέματα του διαδικτύου και εκχωρεί ονόματα χώρου (dοmain name) με κατάληξη «.gr». β. Ασχολείται με τα θέματα του Τερματικού Εξοπλισμού κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. γ. Χορηγεί, ανανεώνει, τροποποιεί, αναστέλλει, παρατείνει και ανακαλεί τις Ειδικές Άδειες, εγκρίνει δε την εκμίσθωση, παραχώρηση χρήσης, μεταβίβαση ή συνεκμετάλλευση αυτών. δ. Διενεργεί τους διαγωνισμούς για τη χορήγηση Ειδικών Αδειών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών, καθορίζοντας τους σχετικούς όρους. ε. Διαβιβάζει, εφόσον της ζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους κατόχους Ειδικών Αδειών, στις αρμόδιες υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα - το ταχύτερο δυνατόν - τις αιτήσεις των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων για τη λήψη των απαραίτητων (για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητάς τους) αδειών και εγκρίσεων από άλλους φορείς, προς διευκόλυνση της μονοαπευθυντικής διαδικασίας έκδοσης Αδειών και προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη σχετική ενέργεια για διευκόλυνση των διαδικασιών και των αδειοδοτήσεων. στ. Ρυθμίζει τα θέματα των Γενικών Αδειών και ελέγχει την τήρηση των όρων τους. ζ. Καταρτίζει τον ετήσιο κατάλογο των Οργανισμών με Σημαντική Θέση στην Αγορά και καθορίζει τις ειδικότερες υποχρεώσεις των οργανισμών αυτών, σύμφωνα με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο. η. Ορίζει με απόφασή της τις προϋποθέσεις Παροχής Ανοικτού Δικτύου και τους περιορισμούς πρόσβασης στα Δημόσια Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα λόγω Ουσιωδών Απαιτήσεων. θ. Ορίζει με απόφασή της, το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, τις αρχές κοστολόγησης για την πρόσβαση και χρήση του Τοπικού Βρόχου, για τις Μισθωμένες Γραμμές και για τη Διασύνδεση. ι. Καταρτίζει τον κατάλογο των οργανισμών που υποχρεούνται να παρέχουν Μισθωμένες Γραμμές, ορίζει τις κατηγορίες Μισθωμένων Γραμμών, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ασκεί την εποπτεία σχετικά με τις Μισθωμένες Γραμμές. ια. Ασκεί κάθε αρμοδιότητα σε σχέση με την εφαρμογή της Καθολικής Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένου και του καθορισμού του μηχανισμού χρηματοδότησής της. ιβ. Εκδίδει κανονισμούς για τις αρχές τιμολόγησης που οφείλουν να ακολουθούν οι Τηλεπικοινωνιακοί Οργανισμοί και δημοσιεύει εκθέσεις για την εξέλιξη των τιμολογίων των Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών και, κατά το μέτρο που αυτό επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, ελέγχει τα συστήματα κοστολόγησης των Τηλεπικοινωνια- κών Οργανισμών. ιγ. Εκδίδει τους Κώδικες Δεοντολογίας που διέπουν την άσκηση τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων. ιδ. Μεριμνά για την τήρηση της νομοθεσίας περί τηλεπικοινωνιών, περιλαμβανομένων και θεμάτων ανταγωνισμού που ανακύπτουν κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων. Στην τελευταία περίπτωση η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να ζητά τη συνδρομή της Επιτροπής Ανταγωνισμού ή να παραπέμπει σε αυτήν το θέμα. ιε. Γνωμοδοτεί για τη λήψη νομοθετικών μέτρων με σκοπό την απρόσκοπτη και αποδοτική ανάπτυξη του τομέα των τηλεπικοινωνιών. ιστ. Προβαίνει στην απονομή και εκχώρηση μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων, με την επιφύλαξη των θεμάτων της τηλεπικοινωνιακής πολιτικής που αφορούν την εθνική άμυνα, για τα οποία αρμόδια είναι από κοινού το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. ιζ. Διαχειρίζεται το φάσμα των ραδιοσυχνοτήτων. ιη. Εκδίδει τον Εθνικό Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών και τηρεί μητρώο εκχωρουμένων ραδιοσυχνοτήτων (Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων). ιθ. Εποπτεύει και ελέγχει τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις, με την επιφύλαξη των διατάξεων της ισχύουσας ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας που προβλέπουν την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για κάθε είδους παρεμβολές κατά την εκπομπή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων. κ. Χορηγεί τις άδειες κατασκευής κεραιών σταθμών στην ξηρά, ασκώντας όλες τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Ν. 2801/2000, πλην αυτών που αφορούν τα πάρκα κεραιών και αυτών της περίπτωσης ΙΑ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2801/2000. κα. Ελέγχει την τήρηση εκ μέρους των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας και των όρων των αδειών. κβ. Ελέγχει τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών Φωνητικής Τηλεφωνίας και Κινητής Επικοινωνίας που υποβάλλουν ενώπιόν της οι Τηλεπικοινωνιακοί Οργανισμοί και οι Πάροχοι Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών. Ελέγχει και διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των Χρηστών. κγ. Ελέγχει τις συμβάσεις Διασύνδεσης μεταξύ Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών. κδ. Διαβιβάζει (στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της) στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κάθε πληροφορία που απαιτείται, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία περί τηλεπικοινωνιών, ή κάθε άλλη πληροφορία που η Ε.Ε.Τ.Τ. ή η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θεωρεί χρήσιμη για τη διαπίστωση της τήρησης της κοινοτικής νομοθεσίας περί τηλεπικοινωνιών εντός της Ελληνικής Επικράτειας. κε. Συνεργάζεται με διεθνείς φορείς και εκπροσωπεί την Ελλάδα σε διεθνείς οργανισμούς και συναντήσεις για θέματα της αρμοδιότητάς της, εκτός εάν άλλως ορίζεται από διεθνείς συμβάσεις. κστ. Προβαίνει στη διαπίστευση των φορέων που παρέχουν πιστοποίηση ηλεκτρονικής υπογραφής. κζ. Εκδίδει τον Κανονισμό λειτουργίας της, που ρυθμίζει τα θέματα σύγκλησης, απαρτίας και λήψης αποφάσεων. κη. Εκδίδει κανονιστικές ή ατομικές πράξεις, δημοσιευόμενες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δια των οποίων ρυθμίζεται κάθε διαδικασία και λεπτομέρεια σε σχέση με τις ανωτέρω αρμοδιότητές της. 15. Στα πλαίσια της άσκησης των αρμοδιοτήτων της, η Ε.Ε.Τ.Τ. τηρεί αρχείο που περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αποτυπώνουν την τρέχουσα εικόνα της τηλεπικοινωνιακής αγοράς στην Ελλάδα, τηρεί Μητρώο Τηλεπικοινωνιακών Επιχειρήσεων κατόχων Αδειών, απευθύνει οδηγίες και συστάσεις προς τους ενδιαφερόμενους, καλεί τους παραβάτες να παύσουν τις παραβάσεις, επιβάλλει πρόστιμα και λοιπές διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των ποινών και κυρώσεων που προβλέπονται στο Ν. 703/1977 και παραπέμπει τους παραβάτες στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Το προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ., πλην του βοηθητικού προσωπικού, έχει, προς διαπίστωση των παραβάσεων της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας και των κανόνων του ανταγωνισμού, τις εξουσίες και τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Ν. 703/1977 και δύναται να ελέγχει τα πάσης φύσεως βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων, να ενεργεί έρευνες στα γραφεία και λοιπές εγκαταστάσεις των τελευταίων, να λαμβάνει ένορκες ή ανωμοτί κατά την κρίση του καταθέσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 212 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Οι σχετικές διατάξεις, απαγορεύσεις, ποινές και κυρώσεις του Ν. 703/1977 εφαρμόζονται αναλόγως σε περίπτωση αρνήσεως παροχής στοιχείων, παρεμπόδισης ή δυσχέρανσης του έργου της Ε.Ε.Τ.Τ., επιφυλασσομένης της εφαρμογής των προβλεπόμενων από τον παρόντα νόμο κυρώσεων. 16. Η Ε.Ε.Τ.Τ. προσφέρει τις υπηρεσίες της προς επίλυση διαφορών που αναφύονται μεταξύ τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων ή μεταξύ τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων και του Δημοσίου ή Χρηστών ή ιδιωτών και άπτονται της εφαρμογής της νομοθεσίας περί τηλεπικοινωνιών ή των κανόνων του ανταγωνισμού. Για το σκοπό αυτόν οργανώνεται μόνιμη διαιτησία της Ε.Ε.Τ.Τ., με βάση προεδρικό διάταγμα που θα εκδοθεί ύστερα από πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Μεταφορών και Επικοινωνιών. Στο ίδιο προεδρικό διάταγμα θα ορίζονται λεπτομερώς οι διαφορές που μπορούν να υπαχθούν στη διαιτησία της Ε.Ε.Τ.Τ. και κάθε απαραίτητη λεπτομέρεια για την οργάνωση της διαιτησίας κατά τους ορισμούς του άρθρου 902 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 17. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί με απόφασή της να συγκροτεί μόνιμες και έκτακτες επιτροπές και ομάδες εργασίας για την εξέταση και έρευνα επί θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος που σχετίζεται με τα θέματα των αρμοδιοτήτων της. Στις επιτροπές και ομάδες εργασίας μπορούν να συμμετέχουν και πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη ή στελέχη της Ε.Ε.Τ.Τ.. Το έργο των έκτακτων επιτροπών ή ομάδων εργασίας κατευθύνεται από μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ.. Οι εισηγήσεις και οι γνωμοδοτήσεις των επιτροπών και ομάδων εργασίας υποβάλλονται στα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.Τ.Τ. που αποφασίζουν για την τυχόν δημόσια ανακοίνωση των συμπερασμάτων. 18. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να συνάπτει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών για θέματα που άπτονται των σκοπών της και της λειτουργίας της. Η σύναψη και η υλοποίηση των συμβάσεων αυτών διέπονται αποκλειστικά από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τους σχετικούς Κανονισμούς της Ε.Ε.Τ.Τ., οι οποίοι εγκρίνονται και τροποποιούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Οικονομικών. Συμβάσεις, όπως οι ανωτέρω, οι οποίες έχουν ήδη συναφθεί από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, μπορούν να μεταφερθούν στην Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. 19. Όλοι οι Τηλεπικοινωνιακοί Οργανισμοί και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο των Τηλεπικοινωνιών υποχρεούνται να παρέχουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. κάθε πληροφορία που απαιτείται για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. Άρθρο 4 Το προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ. 1. Για τη στελέχωση της Ε.Ε.Τ.Τ. συνιστώνται συνολικά 180 θέσεις συμπεριλαμβανομένων των ήδη υπηρετούντων, από τις οποίες οι 80 είναι θέσεις τακτικού προσωπικού, οι 99 είναι θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού και 1 θέση Νομικού Συμβούλου. Για την κάλυψη των θέσεων του τακτικού προσωπικού γίνεται κατ αρχήν πρόσληψη αυτού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός έτους (δόκιμη υπηρεσία). Η σύμβαση αυτή μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου και το προσωπικό μονιμοποιείται μετά από απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία λαμβάνει υπόψη την ευδόκιμη ετήσια υπηρεσία του προσωπικού. Ως προσόντα πρόσληψης, για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό ορίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 παρ. 2 του Ν. 1943/1991 με επιστημονική εξειδίκευση στο αντικείμενο και τις αρμοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ.. Το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ. προσλαμβάνεται με την ακόλουθη διαδικασία, χωρίς να εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 236/1994, όπως ισχύει κάθε φορά: α. Η Ε.Ε.Τ.Τ. προκηρύσσει τις θέσεις του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με την απαιτούμενη εξειδίκευση και εμπειρία. Με την ίδια προκήρυξη καθορίζονται και τα κριτήρια επιλογής αυτού, καθώς και η διαδικασία ασκήσεως ενστάσεων. β. Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που συγκροτείται από την Ε.Ε.Τ.Τ., κατόπιν συνέντευξης των υποψηφίων εισηγείται στην Ε.Ε.Τ.Τ. για την επιλογή τους. Στη σύνθεση της Επιτροπής συμμετέχουν υποχρεωτικά ένα μέλος του Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρος, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., και ένας τουλάχιστον καθηγητής Α.Ε.Ι. Α βαθμίδας. Τα μέλη της Επιτροπής αμείβονται για το έργο τους. γ. Η Ε.Ε.Τ.Τ. με αιτιολογημένη απόφασή της επιλέγει τους υποψηφίους, οι οποίοι διαθέτουν κατά την κρίση της ευρύτερη δυνατή εμπειρία και γνώση που απαιτείται για τη θέση για την οποία προορίζονται. δ. Οι πίνακες των επιλεγομένων με τα απαραίτητα στοιχεία αποστέλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. για επικύρωση. ε. Σε περίπτωση μη επικύρωσης (μερικής ή ολικής) των πινάκων εντός είκοσι (20) ημερών από την ημέρα παραλαβής η Ε.Ε.Τ.Τ. προβαίνει στην πρόσληψη των επιλεγέντων. 2. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ. και ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, είναι δυνατό να αποσπώνται για συγκεκριμένο και από την ανωτέρω απόφαση προσδιοριζόμενο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τη διετία, με δυνατότητα ανανέωσης, στην Ε.Ε.Τ.Τ., υπάλληλοι από άλλες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Ο.Τ.Α. και οργανισμούς του δημόσιου τομέα, προς κάλυψη των άμεσων αναγκών της Ε.Ε.Τ.Τ., κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν και υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας από τον οποίο προέρχεται ο υπάλληλος δεν ασκεί τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες. Για την απόσπαση των ανωτέρω υπαλλήλων, αναγκαία είναι η εμπειρία τους σε αντικείμενο συναφές προς αυτό της απασχόλησής τους στην Ε.Ε.Τ.Τ. Η απόσπαση των ανωτέρω υπαλλήλων δύναται να διακόπτεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ. σε περίπτωση που οι συγκεκριμένες ανάγκες της Ε.Ε.Τ.Τ., για τις οποίες έγινε η απόσπαση του συγκεκριμένου υπαλλήλου, δύνανται να καλυφθούν από το προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου παύει μετά πάροδο τετραετίας από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, είναι δυνατόν να μετατάσσονται υπάλληλοι στην Ε.Ε.Τ.Τ. από άλλες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Ο.Τ.Α. και οργανισμούς του δημόσιου τομέα. Κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων οι μετατασσόμενοι καλύπτουν μέχρι το 1/2 των θέσεων τακτικού προσωπικού της Ε.Ε.Τ.Τ. για την κάλυψη αναγκών της Ε.Ε.Τ.Τ.. Προϋπόθεση για τη μετάταξη των ανωτέρω υπαλλήλων είναι η προϋπηρεσία τους σε αντικείμενο συναφές με αυτό της απασχόλησής τους στην Ε.Ε.Τ.Τ.. Για τη μετάταξη των ανωτέρω, απαιτείται και γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Όσοι εκ των μετατασσομένων υπαλλήλων έχουν προϋπηρεσία συναφή με το αντικείμενο της Ε.Ε.Τ.Τ. για τουλάχιστον δέκα (10) έτη μπορούν να καταλαμβάνουν θέσεις προϊσταμένων που προβλέπονται για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ. 3. Οι θέσεις του τακτικού προσωπικού κατανέμονται κατά κατηγορίες και κλάδους ως εξής: Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ): Κλάδος ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, θέσεις πέντε (5). Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ): Κλάδος ΠΕ Μηχανικού, θέσεις οκτώ (8). Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ): Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής, θέσεις τρεις (3). Τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ): Κλάδος ΤΕ Διοικητικός Λογιστικός, θέσεις δώδεκα (12), Κλάδος ΤΕ2 Τεχνολογικών εφαρμογών, θέσεις τριάντα (30). Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ): Κλάδος ΔΕ, θέσεις δύο (2). Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΥΕ): Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, θέσεις είκοσι (20). Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού κατανέμονται ως εξής: Εξήντα (60) θέσεις διπλωματούχων ηλεκτρολόγων μηχανικών ή ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών Η/Υ ή ηλεκτρονικών μηχανικών ή τηλεπικοινωνιακών μηχανικών ή μηχανικών πληροφορικής ή πληροφορικής ή φυσικών. Επτά (7) θέσεις πτυχιούχων νομικής, οι οποίες δεν είναι ασυμβίβαστες με τη δικηγορία. Τριάντα δύο (32) θέσεις πτυχιούχων οικονομικών ή πολιτικών επιστημών ή διοίκησης ή δημοσίων σχέσεων. Ο Νομικός Σύμβουλος πρέπει να είναι Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω, κάτοχος τουλάχιστον μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε συναφές με τους σκοπούς της Ε.Ε.Τ.Τ. αντικείμενο και δεκαετούς τουλάχιστον εμπειρίας. 4. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 9 του παρόντος με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από σχετική εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., επιτρέπεται η μεταβολή, μετονομασία ή συγχώνευση των κλάδων του παρόντος και η μεταβολή κατά κλάδο ή ειδικότητα θέσεων προσωπικού. 5. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που μετατάσσονται στην Ε.Ε.Τ.Τ. διατηρούν (εφόσον το επιθυμούν) τα δικαιώματα που τους παρέχονται από τον φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Η μισθοδοσία των αποσπασμένων υπαλλήλων γίνεται από τον φορέα από τον οποίο προέρχονται, ενώ η Ε.Ε.Τ.Τ. καταβάλλει τυχόν πρόσθετα επιδόματα ή και αποζημιώσεις που αναλογούν στους αποσπώμενους που απασχολεί, καθώς και οποιαδήποτε πρόσθετη δαπάνη στην οποία οι αποσπώμενοι προβαίνουν για την παροχή των υπηρεσιών τους. Μετά τη μετάταξη οι συνολικές αποδοχές καταβάλλονται από την Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία παρακρατεί και αποδίδει στα ασφαλιστικά ταμεία του υπαλλήλου τις αναλογούσες κρατήσεις. 6. Στους μετατασσόμενους στην Ε.Ε.Τ.Τ. υπαλλήλους χορηγείται ειδική μηνιαία αποζημίωση προσέλκυσης και παραμονής, της οποίας το μέγιστο ύψος προσδιορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Οικονομικών και συγκαταλέγεται μεταξύ των τακτικών αποδοχών. Η ειδική αυτή αποζημίωση δύναται να αναπροσαρμόζεται μέχρι του ποσοστού αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ.. 7. Τα υπηρεσιακά κωλύματα, ασυμβίβαστα και οι υποχρεώσεις της παρ. 8 του άρθρου 3 του παρόντος, που προβλέπονται για τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ., ισχύουν και για το προσωπικό της. Το προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ. υποχρεούται στην τήρηση εμπιστευτικότητας εμπορικών πληροφοριών για τέσσερα (4) έτη μετά την εκούσια ή ακούσια αποχώρησή του από την Ε.Ε.Τ.Τ.. 8. Οι αποδοχές και οι πρόσθετες απολαβές του προσωπικού της Ε.Ε.Τ.Τ. (περιλαμβανομένων των αποσπασμένων) καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών και κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων. 9. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζεται η εσωτερική διάρθρωση της Ε.Ε.Τ.Τ., οι επί μέρους υπηρεσιακές μονάδες αυτής, τα προσόντα και ο τρόπος επιλογής των προϊσταμένων του προσωπικού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΔΕΙΕΣ Άρθρο 5 Γενικές Άδειες 1. Υπό την επιφύλαξη των περιπτώσεων για τις οποίες απαιτείται η έκδοση Ειδικής Άδειας κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος, η άσκηση οποιασδήποτε τηλεπικοινωνιακής δραστηριότητας τελεί υπό καθεστώς Γενικής Άδειας. Για την υπαγωγή στο καθεστώς Γενικής Άδειας δεν απαιτείται η έκδοση απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ.. 2. Δεν απαιτείται Άδεια για την άσκηση των κάτωθι δραστηριοτήτων: α. για την εισαγωγή, εμπορία, κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού, β. για την εγκατάσταση ή/και λειτουργία σταθμών ραδιοεπικοινωνιών των ξένων πρεσβειών και διπλωματικών αποστολών ή/και σταθμών ραδιοεπικοινωνιών που εγκαθίστανται βάσει διμερούς διακρατικής συμφωνίας, γ. για την Απλή Μεταπώληση Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών, για την οποία απαιτείται απλή γνωστοποίηση στην Ε.Ε.Τ.Τ.. 3. Η Γενική Άδεια αποκτάται με την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάθεση από τον ενδιαφερόμενο στην Ε.Ε.Τ.Τ. Δήλωσης Καταχώρισης, με την οποία δηλώνεται η έναρξη της άσκησης μιας ή περισσότερων τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων, οι οποίες πρέπει να περιγράφονται λεπτομερώς. Η Δήλωση Καταχώρισης καταχωρείται σε ειδικό μητρώο που τηρείται για το σκοπό αυτόν από την Ε.Ε.Τ.Τ. και επέχει θέση Γενικής Άδειας υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή της, που εκδίδεται μέσα στην ως άνω προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών, να ζητήσει από τις τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις να αναμείνουν μέχρι τέσσερις (4) εβδομάδες από την υποβολή της Δήλωσης Καταχώρισης, προκειμένου να κάνουν έναρξη άσκησης των προβλεπόμενων στη Δήλωση Καταχώρισης τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων. 4. Σε περίπτωση άσκησης νέου είδους τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων για τις οποίες προκύπτει αμφισβήτηση για την υπαγωγή τους στο καθεστώς Γενικών ή Ειδικών Αδειών, με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. που εκδίδεται εντός έξι (6) εβδομάδων από την παραλαβή της σχετικής Δήλωσης Καταχώρισης, είτε τίθενται προσωρινοί όροι παροχής και επιτρέπεται στην επιχείρηση να αρχίσει να παρέχει την αιτηθείσα τηλεπικοινωνιακή δραστηριότητα, είτε απορρίπτεται προσωρινά η Δήλωσή της και ενημερώνεται η ενδιαφερόμενη επιχείρηση για τους λόγους της απόρριψης. Στη συνέχεια, το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο εντός μηνός από την έκδοση της πιο πάνω απόφασης με νέα απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. είτε καθορίζονται οι οριστικοί όροι είτε αιτιολογείται η ενδεχόμενη οριστική άρνηση σε τέτοια συναίνεση. 5. Σε περίπτωση παραβίασης ή υπέρβασης του περιεχομένου της Δήλωσης Καταχώρισης, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να απαγορεύσει την άσκηση συγκεκριμένης δραστηριότητας ή/και με αιτιολογημένη απόφασή της να επιβάλει τις προβλεπόμενες στο Κεφάλαιο Ε του παρόντος διοικητικές κυρώσεις. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να τροποποιεί το περιεχόμενο της Δήλωσης Καταχώρισης σε αιτιολογημένες περιπτώσεις και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, αφού προηγουμένως ενημερώσει σχετικά τον ενδιαφερόμενο και τον καλέσει να εκφράσει τις απόψεις του επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων. 6. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει Κανονισμό, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εντός μηνός από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, στον οποίο ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες απόκτησης των Γενικών Αδειών, οι κατηγορίες των Γενικών Αδειών, τα ελάχιστα στοιχεία και πληροφορίες, καθώς και οι όροι που πρέπει να περιέχονται στη Δήλωση Καταχώρισης, τα τέλη για την έκδοση της Άδειας που θα πρέπει να καλύπτουν αποκλειστικά τις διοικητικές δαπάνες του συστήματος αδειοδότησης, η διαδικασία επιβολής κυρώσεων και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά τις Γενικές Άδειες. Άρθρο 6 Ειδικές Άδειες 1. Ειδικές Άδειες εκδίδονται από την Ε.Ε.Τ.Τ. για τις ακόλουθες δραστηριότητες: α. Για την εγκατάσταση Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, για τα οποία απαιτείται η πρόσβαση ή/και διέλευση σε ή/και μέσω δημοσίων πραγμάτων ή/και κοινοχρήστων χώρων ή/και ιδιοκτησιών τρίτων. β. Για Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για την παροχή των οποίων απαιτείται η χρήση Σπάνιων Πόρων. 2. Ο αριθμός των Ειδικών Αδειών μπορεί να περιοριστεί μόνο στο βαθμό που απαιτείται για τη διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων ή για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για να εξασφαλιστεί η παροχή επαρκών αριθμών, λαμβανομένης υπόψη της μεγιστοποίησης του οφέλους των Χρηστών και της διευκόλυνσης της ανάπτυξης του ανταγωνισμού, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το είδος του διαγωνισμού. Όταν διαπιστωθεί ότι είναι δυνατή η αύξηση του αριθμού των σχετικών Ειδικών Αδειών, ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, με την ίδια διαδικασία, τροποποιεί ανάλογα την απόφασή του περί περιορισμού του αριθμού των Ειδικών Αδειών και ορίζει το είδος του τυχόν νέου διαγωνισμού. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, και μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης που διενεργείται από την Ε.Ε.Τ.Τ. και η οποία προηγείται της διαδικασίας χορήγησης Ειδικών Αδειών σε συνθήκες περιορισμού του αριθμού τους. Η τελευταία αυτή απόφαση θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός μηνός από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου. 3. Οι Ειδικές Άδειες εκδίδονται από την Ε.Ε.Τ.Τ. εντός έξι (6) εβδομάδων από την υποβολή σχετικής αίτησης από την ενδιαφερόμενη τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση, εφόσον η αίτηση συνοδεύεται από πλήρη φάκελο κατά τις κείμενες διατάξεις. Η προθεσμία αυτή επιμηκύνεται σε τέσσερις (4) μήνες όταν απαιτείται η χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι συνέπειες της άπρακτης παρέλευσης των ως άνω προθεσμιών. Σε περίπτωση που της χορήγησης της Ειδικής Άδειας προηγηθεί διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προσφορών, η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να επιμηκυνθεί στους οκτώ (8) συνολικά μήνες από τη δημοσίευση της πρόσκλησης. Οι ανωτέρω προθεσμίες ισχύουν με την επιφύλαξη των διατάξεων διεθνών συμφωνιών ή κανονισμών που προβλέπουν διεθνή συντονισμό συχνοτήτων για επίγεια ή δορυφορικά δίκτυα. Η αδικαιολόγητη παραβίαση των ως άνω προθεσμιών θεμελιώνει πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες των υπευθύνων για την καθυστέρηση προσώπων. 4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δικαιούται να αρνηθεί την έκδοση Ειδικής Άδειας στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. όταν βάσει του Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ. και του Εθνικού Μητρώου Ραδιοσυχνοτήτων δεν υπάρχει άλλη διαθέσιμη ραδιοσυχνότητα, β. όταν η ενδιαφερόμενη τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση δεν παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες στην Ε.Ε.Τ.Τ. από τις οποίες να αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι όροι χορήγησης της Ειδικής Άδειας, γ. όταν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι η ενδιαφερόμενη τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση δεν διαθέτει, κατά τους σχετικούς κανονισμούς της Ε.Ε.Τ.Τ. και την κείμενη νομοθεσία, την απαιτούμενη αξιοπιστία και φερεγγυότητα ή το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο ή την οικονομική δυνατότητα για το ύψος της απαιτούμενης επένδυσης ή την απαιτούμενη στελέχωση, εμπειρία και τεχνογνωσία που να εγγυάται την ορθή εφαρμογή των όρων χορήγησης της Ειδικής Άδειας, δ. όταν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι από τη χορήγηση της Ειδικής Άδειας τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια τάξη, ασφάλεια και υγεία, ε. όταν θίγεται η ανάπτυξη του υγιούς ανταγωνισμού. 5. Η Ειδική Άδεια δεν μπορεί να εκδίδεται για διάρκεια μικρότερη από δεκαπέντε (15) και μεγαλύτερη από είκοσι (20) έτη και περιλαμβάνει όρους υπό τους οποίους ασκούνται οι τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες για τις οποίες εκδίδεται η Ειδική Άδεια. Η διάταξη αυτή δεν θίγει Ειδικές Άδειες που έχουν ήδη χορηγηθεί για μικρότερη ή μεγαλύτερη διάρκεια. Εφόσον τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση που ασκεί τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες υπό καθεστώς Ειδικής Άδειας, δεν πληροί όρο που περιλαμβάνεται σε αυτήν ή παραβαίνει διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων της Ε.Ε.Τ.Τ. και των κανόνων του ανταγωνισμού, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να ανακαλέσει, τροποποιήσει ή αναστείλει την ισχύ της Ειδικής Άδειας με αιτιολογημένη απόφασή της ή/και με αιτιολογημένη απόφασή της να της επιβάλλει τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο διοικητικές κυρώσεις. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να τροποποιεί τους όρους της Ειδικής Άδειας σε αιτιολογημένες περιπτώσεις και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας. Στις ως άνω περιπτώσεις, η Ε.Ε.Τ.Τ. οφείλει προηγουμένως να ενημερώσει σχετικά τον ενδιαφερόμενο και να τον καλέσει να εκφράσει τις απόψεις του. 6. Η Ειδική Άδεια είναι αυστηρά προσωπική. Η Ειδική Άδεια μπορεί να μεταβιβαστεί μόνο με έγκριση της Ε.Ε.Τ.Τ., ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης από την αδειοδοτημένη επιχείρηση και εφόσον, αφ ενός μεν, παρασχεθούν τα εχέγγυα στην Ε.Ε.Τ.Τ. ότι οι όροι της Ειδικής Άδειας θα πληρούνται και από το νέο δικαι-ούχο, ο οποίος πρέπει να έχει τουλάχιστον τα ίδια προσόντα με αυτά που είχε ο κάτοχος της Άδειας κατά το χρόνο χορήγησής της και, αφ ετέρου δε, δεν παραβιάζονται οι διατάξεις για την προστασία του ανταγωνισμού. Σε περίπτωση που η Ειδική Άδεια χορηγήθηκε υπό συνθήκες περιορισμού των Αδειών, δεν μπορεί να μεταβιβαστεί πριν από την παρέλευση εννέα (9) μηνών από τη χορήγησή της. Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταλαμβάνει δε και ειδικές άδειες που θα χορηγηθούν μετά από διαγωνιστικές διαδικασίες που είναι σε εξέλιξη. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο εκμίσθωση ή συνεκμετάλλευση της χορηγούμενης Ειδικής Άδειας με τρίτους ή η μεταβολή της σύνθεσης του εταιρικού κεφαλαίου της τηλεπικοινωνιακής επιχείρησης που οδηγεί σε άμεση ή έμμεση αλλαγή ελέγχου της διοίκησής της χωρίς προηγούμενη έγκριση της Ε.Ε.Τ.Τ.. Η έγκριση αυτή παρέχεται υπό τους όρους της προηγούμενης παραγράφου. Κάθε μεταβίβαση μετοχών με μία ή περισσότερες πράξεις, προς ή από το ίδιο νομικό πρόσωπο, ίση ή μεγαλύτερη από το δύο τοις εκατό (2%) του εταιρικού κεφαλαίου τηλεπικοινωνιακής επιχείρησης που είναι κάτοχος Ειδικής Άδειας γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Τ.Τ. εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ως άνω μεταβίβαση. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, ορίζονται ανώτατα ποσοστά συμμετοχής του ιδίου προσώπου σε περισσότερες ομοειδείς τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην ίδια γεωγραφική αγορά. 7. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει Κανονισμό, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εντός μηνός από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, με τον οποίο ρυθμίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις έκδοσης, ανανέωσης, μεταβίβασης, εκμίσθωσης, συνεκμετάλλευσης, τροποποίησης, αναστολής, παράτασης και ανάκλησης των Ειδικών Αδειών, οι όροι που πρέπει να περιέχονται σε αυτές, το περιεχόμενο της αίτησης έκδοσης της Ειδικής Άδειας, τα της εκδόσεως προσωρινών αδειών για δοκιμές, τα τέλη για την κάλυψη αποκλειστικά των διοικητικών δαπανών του συστήματος αδειοδότησης, τα τέλη για τη χρήση Σπάνιων Πόρων, η διαδικασία επιβολής κυρώσεων και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά την έκδοση των Ειδικών Αδειών και τις υποχρεώσεις των μετόχων και εταίρων τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων που είναι κάτοχοι Ειδικής Άδειας. 8. Παράταση Ειδικής Άδειας νοείται μόνο σε σχέση με Άδειες για τις οποίες δεν υπάρχει περιορισμός του αριθμού τους. Σε κάθε περίπτωση, η δυνατότητα παράτασης μπορεί να συνεπάγεται και τροποποίησή της, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και προϋποθέτει ότι δεν συνεπάγεται περιορισμό του ανταγωνισμού. 9. Ειδικές Άδειες που είναι σε ισχύ και των οποίων όροι αντίκεινται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, τροποποιούνται με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανεξαρτήτως του είδους της αρχικής πράξης χορήγησης της αρχικής Άδειας. 10. Σπάνιοι Πόροι που δεν χρησιμοποιούνται εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία που πρόβλεπεται από τη σχετική Ειδική Άδεια, μπορούν να εκχωρηθούν εκ νέου από την Ε.Ε.Τ.Τ. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Άρθρο 7 Αριθμοδότηση και ραδιοσυχνότητες ραδιοεπικοινωνιών 1. Το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης (Ε.Σ.Α.) ρυθμίζει τα θέματα της δομής και σύνθεσης των αριθμών και ονομάτων χώρου (dοmain names) που χρησιμοποιούνται για τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες, τα των κωδικών πρόσβασης, σύντομων κωδικών για υπηρεσίες προς το κοινό, τον τρόπο αλλαγής του Ε.Σ.Α. και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει το Ε.Σ.Α., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εντός μηνός από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου και το οποίο πρέπει: α. Να διασφαλίζει την ικανοποίηση της μακροπρόθεσμης ζήτησης αριθμών για τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς και των διαφορετικών κατηγοριών Χρηστών. β. Να προάγει την πλέον αποτελεσματική χρήση των αριθμοδοτικών πόρων λαμβάνοντας υπόψη εγκαίρως τις απαιτήσεις που έχουν οι χρήστες σχετικά με τις υπηρεσίες, σε συνάρτηση με τη διασφάλιση συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού. γ. Να προβλέπει τη δυνατότητα διάθεσης αριθμών για νέες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, τη δυνατότητα Επιλογής Φορέα και, το αργότερο έως 1.1.2003, την εισαγωγή της διευκόλυνσης Φορητότητας των Αριθμών και Προεπιλογής Φορέα. δ. Να περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τα ονόματα χώρου (dοmain names) στο διαδίκτυο, με την κατάληξη «.gr». 2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. φροντίζει για την ορθή και αποτελεσματική χρήση των εκχωρούμενων προθεμάτων και αριθμών και εκχωρεί αριθμούς ή ομάδες αριθμών στις ενδιαφερόμενες τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις, ύστερα από σχετική αίτησή τους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στις Άδειες. 3. Η διαχείριση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και ο έλεγχος των ραδιοεκπομπών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εθνικές ανάγκες, τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις διεθνείς συμφωνίες και τις διατάξεις του Καταστατικού Χάρτη, της Σύμβασης και του Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, λαμβανομένων υπόψη και των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοινωνιών (ΕRC) της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CΕΡΤ). 4. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών καθορίζονται τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία των δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων, των ειδικών εγκαταστάσεων, της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της δημόσιας ασφάλειας από την έλλειψη ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και από τη λειτουργία εξοπλισμού και εγκαταστάσεων ραδιοεπικοινωνιών και ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. 5. Με Κανονισμό ή Πράξεις που θα εκδοθούν από την Ε.Ε.Τ.Τ. ρυθμίζεται η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε θέμα σχετικό προς την εκχώρηση μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων για ραδιοεπικοινωνία, μετάδοση ή εκπομπή ενέργειας, προς τις τεχνικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων, προς την κατοχή και χρήση ραδιοεξοπλισμού, προς την προστασία των ραδιοεπικοινωνιών από παρεμβολές, προς τη διαδικασία και τα κριτήρια έκδοσης, τροποποίησης, αναστολής και ανάκλησης της άδειας λειτουργίας πειραματικών σταθμών ραδιοεπικοινωνιών, προς τα τέλη αδειοδότησης και λειτουργίας των ραδιοσταθμών και ραδιοδικτύων. 6. Σε περίπτωση ραδιοσυχνοτήτων η χρήση των οποίων δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος νόμου, τα αρμόδια για τη χρήση των συγκεκριμένων συχνοτήτων κρατικά όργανα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, θα παρέχουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. κάθε πληροφορία η οποία είναι αναγκαία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τις οποίες η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και όπου είναι δυνατόν θα συνδράμουν το έργο της Ε.Ε.Τ.Τ. στο προσήκον μέτρο. 7. Στην έκταση που αυτό είναι εύλογο και αναγκαίο για την εξυπηρέτηση των αρχών του άρθρου 1 του παρόντος, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να προβαίνει σε αναδασμό των συχνοτήτων οι οποίες έχουν εκχωρηθεί. Για το σκοπό αυτόν η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να τροποποιεί τις σχετικές Άδειες παρέχοντας άλλες συχνότητες στο φάσμα και αποζημιώνοντας τον κάτοχο της Άδειας για τυχόν ζημία που θα υποστεί από την τροποποίηση αυτήν. Εκ του αναδασμού αυτού δεν μπορεί να προκύπτει σαν αποτέλεσμα η ανάκληση της Άδειας ή ο περιορισμός του ανταγωνισμού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Άρθρο 8 Τηλεπικοινωνιακοί Οργανισμοί 1. Υπό την επιφύλαξη ύπαρξης επαρκούς ανταγωνισμού στη σχετική αγορά, οι Τηλεπικοινωνιακοί Οργανισμοί οφείλουν να διασφαλίζουν Παροχή Ανοικτού Δικτύου, ανεξαρτήτως της χρησιμοποιούμενης υποδομής, αντί ευλόγου τιμήματος και εφαρμόζοντας τις αρχές της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας, της αποφυγής διακρίσεων, της ισότητας στην πρόσβαση και προσφέροντας την ίδια ποιότητα υπηρεσίας με αυτήν που προσφέρουν οι ίδιοι, οι θυγατρικές τους επιχειρήσεις ή οι εταίροι τους στην αγορά. Σε κάθε περίπτωση, περιορισμοί στην Παροχή Ανοικτού Δικτύου επιτρέπονται μόνο στην περίπτωση που συντρέχουν Ουσιώδεις Απαιτήσεις κατά την έννοια του άρθρου 2. Δεν επιτρέπεται η θέσπιση προϋποθέσεων πρόσβασης ως προς το χρησιμοποιούμενο Τερματικό Εξοπλισμό, εφόσον ο εξοπλισμός αυτός πληροί τα θεσπισμένα Πρότυπα και προδιαγραφές σε Κοινοτικό επίπεδο ή ελλείψει αυτών, διαδοχικά κατά την ακόλουθη σειρά, τα Πρότυπα ή/και τις προδιαγραφές που θεσπίζονται από Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης [όπως το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τυποποίησης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών (ΕΤSΙ), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CΕΝ), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CΕΝΕLΕC)], τα διεθνή Πρότυπα ή τις συστάσεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών ή το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης ή τα εθνικά Πρότυπα ή/και προδιαγραφές. 2. Με αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. ορίζονται: α) οι Τηλεπικοινωνιακοί Οργανισμοί που υποχρεούνται να παρέχουν το ελάχιστο σύνολο των Μισθωμένων Γραμμών του Παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 6 του π.δ. 40/1996 (ΦΕΚ 27 Α ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του π.δ. 156/1999, (ΦΕΚ 153 Α ), β) οι διαδικασίες παραγγελίας και χρέωσης Μισθωμένων Γραμμών, γ) οι αρχές τιμολόγησης των Μισθωμένων Γραμμών που (για τους Οργανισμούς με Σημαντική Θέση στην Αγορά) πρέπει να είναι διαφανείς και προσανατολισμένες προς το κόστος, δ) ενδεχόμενοι περιορισμοί στην παροχή και χρήση των Μισθωμένων Γραμμών σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 1, ε) κάθε άλλο θέμα που αφορά τους όρους παροχής Μισθωμένων Γραμμών. 3. Τηλεπικοινωνιακοί Οργανισμοί που παρέχουν: α) σταθερά ή/και κινητά Δημόσια Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα μεταγωγής ή/και Δημόσιες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες, β) Μισθωμένες Γραμμές στις εγκαταστάσεις των Χρηστών και γ) άλλες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες που ενδεχομένως ορίσει η Ε.Ε.Τ.Τ. με ειδική απόφασή της, οφείλουν να προσφέρουν Διασύνδεση είτε μεταξύ τους είτε με αλλοδαπούς Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Όλες οι συμφωνίες Διασύνδεσης μεταξύ των Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών, καθώς και κάθε άρνηση παροχής Διασύνδεσης από Τηλεπικοινωνιακό Οργανισμό κοινοποιούνται στην Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την τροποποίηση ή τον περιορισμό τους, κατά τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Το ελάχιστο περιεχόμενο της προσφερόμενης Διασύνδεσης, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, συμπεριλαμβανομένων και των αρχών τιμολόγησης της Διασύνδεσης, που (για τους Οργανισμούς με Σημαντική Θέση στην Αγορά) πρέπει να είναι διαφανείς και προσανατολισμένες προς το κόστος, ορίζεται με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ.. Επίσης, Τηλεπικοινωνιακοί Οργανισμοί που παρέχουν κινητά Δημόσια Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα οφείλουν, μετά από σχετική απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. και το αργότερο εντός ενός (1) έτους από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, να συνάψουν μεταξύ τους συμφωνίες εθνικής Περιαγωγής. 4. Κάθε Τηλεπικοινωνιακός Οργανισμός που επιθυμεί να ασκήσει δραστηριότητες για τις οποίες έχει εκδοθεί Ειδική Άδεια δύναται να ζητήσει την πρόσβαση ή/και διέλευση των δικτύων του και λοιπών υποδομών σε δημόσια πράγματα και κοινόχρηστους χώρους ή διαμέσου αυτών, εφόσον δεν καθίσταται εφικτή η παροχή των συγκεκριμένων τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων με άλλο, λιγότερο επαχθή, τρόπο. Στην περίπτωση αυτήν, ο αρμόδιος φορέας υποχρεούται να απαντήσει εντός δώδεκα (12) εβδομάδων από την παραλαβή της σχετικής πλήρους αίτησης από τον ενδιαφερόμενο. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η άδεια πρόσβασης ή / και διέλευσης θα τεκμαίρεται ότι χορηγήθηκε αυτοδίκαια. Οι αρμόδιοι φορείς δεν δύνανται να αρνούνται τη χορήγηση της σχετικής άδειας πρόσβασης ή διέλευσης, δύνανται όμως να θέσουν προϋποθέσεις, οι οποίες όμως δεν θα αναιρούν ουσιωδώς τη χρησιμότητα της άδειας, εκτός εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος, ενδεχόμενη δε άρνηση θα πρέπει να αιτιολογείται ειδικά, και μόνο για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και των αρχαιολογικών τόπων. Οι Τηλεπικοινωνιακοί Οργανισμοί της παρούσας παραγράφου δικαιούνται, κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και έναντι εύλογης αποζημίωσης, τη σύσταση προσωπικής δουλείας σε βάρος ακινήτων ιδιωτών, όταν αυτό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση ή /και διέλευση ή/και συντήρηση και επισκευή των δικτύων και εγκαταστάσεών τους, υπό την προϋπόθεση της εφαρμογής των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την ασφαλή εγκατάσταση δικτύων και λοιπών υποδομών. Οι διατάξεις των άρθρων 1003 επ. του Αστικού Κώδικα εφαρμόζονται για την περίπτωση διευκόλυνσης της κατασκευής, εγκατάστασης ή επισκευής των δικτύων, των έργων υποδομής κ.λπ. των Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών της παραγράφου αυτής. 5. Κάθε Τηλεπικοινωνιακός Οργανισμός δικαιούται να παράσχει Καθολική Υπηρεσία. Η Ε.Ε.Τ.Τ. με βάση τα κριτήρια της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας καταρτίζει και δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τον κατάλογο των οργανισμών που υποχρεούνται να παράσχουν Καθολική Υπηρεσία, το ελάχιστο σύνολο υπηρεσιών και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιλαμβάνει η Καθολική Υπηρεσία, τις αρχές κοστολόγησης που οφείλουν να ακολουθούν οι οργανισμοί για την παροχή Καθολικής Υπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο θέμα που άπτεται της εφαρμογής της Καθολικής Υπηρεσίας. Η παροχή της Καθολικής Υπηρεσίας θα αποβλέπει αφ ενός στην εν γένει τηλεπικοινωνιακή εξυπηρέτηση όλων των περιοχών της χώρας σε προσιτή τιμή και με ικανοποιητική ποιότητα και αφ ετέρου στην ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Οι Τηλεπικοινωνιακοί Οργανισμοί που υποχρεούνται να παρέχουν Καθολική Υπηρεσία, εφόσον αποδεικνύουν ότι η παροχή αυτή αποτελεί υπερβολική επιβάρυνσή τους, δικαιούνται να ζητήσουν από την Ε.Ε.Τ.Τ. τον επιμερισμό του καθαρού κόστους της παροχής με άλλους Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς που εκμεταλλεύονται Δημόσια Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα ή/και Δημόσιες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες που προσφέρουν ομοειδείς παροχές με εκείνες που αποτελούν περιεχόμενο της Καθολικής Υπηρεσίας. 6. Η Ε.Ε.Τ.Τ. συντάσσει τον κατάλογο των Οργανισμών με Σημαντική Θέση στην Αγορά, με βάση τις επιταγές του κοινοτικού και εθνικού δικαίου, και ορίζει τις ειδικές υποχρεώσεις των Οργανισμών αυτών σχετικά με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και ενδεχομένως με την κοστολόγηση της Φωνητικής Τηλεφωνίας. Ο ορισμός των ειδικών αυτών υποχρεώσεων μπορεί να γίνεται είτε με την έκδοση ειδικής προς τούτο απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είτε με την Ειδική Άδεια των Οργανισμών αυτών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος. Στις ειδικές υποχρεώσεις των Οργανισμών της παρούσας παραγράφου περιλαμβάνεται και η υποχρέωση πλήρως Αποδεσμευμένης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο τους σε επιχειρήσεις που πρωτοεισέρχονται στο συγκεκριμένο αντικείμενο, με τους ίδιους όρους και ποιότητα χωρίς διακρίσεις και στις ίδιες προθεσμίες με τις οποίες προσφέρουν την παροχή αυτή στις συνδεδεμένες με αυτούς επιχειρήσεις τους και με τίμημα που ανταποκρίνεται στο πραγματικό κόστος. Η ως άνω υποχρέωση των Οργανισμών της παρούσας παραγράφου για την πλήρως Αποδεσμευμένη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο, λήγει μετά παρέλευση τετραετίας από τη διάθεση προς χρήση αυτού, εκτός εάν από την εξέλιξη της τεχνολογίας και την ανάπτυξη του ανταγωνισμού δικαιολογείται νωρίτερα η λήξη της υποχρέωσης. 7. Ένας Τηλεπικοινωνιακός Οργανισμός χαρακτηρίζεται ως Οργανισμός με Σημαντική Θέση στην Αγορά όταν κατέχει μερίδιο ίσο ή μεγαλύτερο του 25% στη γεωγραφική αγορά που δραστηριοποιείται και στο τηλεπικοινωνιακό αντικείμενο συγκεκριμένης υπηρεσίας. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να ορίσει, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, και κατά τους ορισμούς του κοινοτικού και εθνικού δικαίου, ότι ένας οργανισμός που κατέχει μερίδιο σε συγκεκριμένη αγορά μικρότερο ή μεγαλύτερο του 25% αποτελεί ή δεν αποτελεί αντίστοιχα Οργανισμό με Σημαντική Θέση στην Αγορά. 8. Τηλεπικοινωνιακός Οργανισμός που κατέχει δεσπόζουσα θέση στην παροχή Δημόσιων Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και υπηρεσιών Φωνητικής Τηλεφωνίας εντός της Ελληνικής επικράτειας, δεν δικαιούται να χρησιμοποιεί το ίδιο νομικό πρόσωπο για την εκμετάλλευση δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης με αυτό που χρησιμοποιεί για την εκμετάλλευση του Δημόσιου Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου του. Άρθρο 9 Χρήστες 1. Ανεξάρτητα από τα δικαιώματα που αποκτούν οι χρήστες μέσω των ειδικών συμβάσεων παροχής τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων με τους εκάστοτε Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς, κάθε Χρήστης, αδιακρίτως, έχει τα εξής δικαιώματα:
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2000-12-19 Νόμος 2000/2867
Τροποποίηση Τύπος
A/2000/273
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Επιλογή και διορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.). 2005/25_1-8-2005 2005
Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα και άλλες δαιτάξεις. 2001/2940 2001
Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2001/2963 2001
Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις. 2002/3021 2002
Τροποποίηση του Ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 282 Α΄), εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.) και άλλες διατάξεις. 2003/3185 2003
Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις. 2005/3371 2005
Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις. 2006/3481 2006
Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές. 2001/150 2001
Εσωτερική διάρθρωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), προσόντα και τρόπος επιλογής προϊσταμένων και συναφείς διατάξεις. 2002/387 2002
Καθορισμός των διαφορών που μπορούν να υπαχθούν στη μόνιμη διαιτησία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και οργάνωση της διαιτησίας αυτής. 2002/388 2002
Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός και αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσης των εξοπλισμών αυτών. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 Μαρτίου 1999. 2002/44 2002
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. 2002/75 2002
Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά. (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο). 2003/131 2003