ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2000/2869

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2000-12-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2000-12-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2000-12-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αρμενίας για την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αρμενίας για την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων, που υπογράφηκε στο Ερεβάν της Αρμενίας, στις 12 Μαΐου 1999, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Αρμενίας, που εφεξής θα καλούνται τα Συμβαλλόμενα Μέρη , ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι οι παραβάσεις των τελωνειακών νόμων και κανονισμών παραβλάπτουν τα κοινωνικά, οικονομικά, δημοσιονομικά και άλλα συμφέροντα των χωρών τους, ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΕΣ ότι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων, θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη δράση για την πρόληψη, διερεύνηση και καταστολή των τελωνειακών παραβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών, της παράνομης μεταφοράς, δια των συνόρων, όπλων, εκρηκτικών και πυρομαχικών, πυρηνικού υλικού, καθώς και αντικειμένων πολιτιστικής αξίας και αρχαιολογικών θησαυρών, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη τις ισχύουσες Συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά και τις ψυχότροπες ουσίες, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις που ενθαρρύνουν τη διμερή αμοιβαία συνδρομή και τις συστάσεις του Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ τα ακόλουθα:

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο Άρθρο1 "Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας: α) με τον όρο"
1.  
    Τελωνειακή νομοθεσία νοούνται οι κανονιστικές και νομοθετικές διατάξεις που εφαρμόζονται από τις Τελωνειακές Διοικήσεις των δύο Συμβαλλόμενων Μερών και διέπουν την εισαγωγή, εξαγωγή και διαμετακόμιση αγαθών και υπαγωγή τους σε οποιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων απαγόρευσης, περιορισμού και ελέγχου, β) με τον όρο Τελωνειακή Διοίκηση νοούνται για την Ελληνική Δημοκρατία, η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. του Υπουργείου Οικονομικών και για τη Δημοκρατία της Αρμενίας, η Διεύθυνση Τελωνείων της Δημοκρατίας της Αρμενίας, γ) με τον όρο τελωνειακή παράβαση νοείται κάθε παραβίαση ή απόπειρα παραβίασης της τελωνειακής νομοθεσίας, δ) με τον όρο πρόσωπονοείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ε) με τον όρο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοούνται όλες οι πληροφορίες που έχουν σχέση με συγκεκριμένο ή δυνάμενο να προσδιορισθεί πρόσωπο, στ) με τον όρο ναρκωτικάνοείται οποιαδήποτε από τις ουσίες φυσικές ή συνθετικές που αναφέρονται στα κεφάλαια Ι και ΙΙ της Ενιαίας Σύμβασης του 1961 για τα ναρκωτικά, με τις σχετικές τροποποιήσεις,.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2000-12-19 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αρμενίας για την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αρμενίας για την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων, που υπογράφηκε στο Ερεβάν της Αρμενίας, στις 12 Μαΐου 1999, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Αρμενίας, που εφεξής θα καλούνται τα Συμβαλλόμενα Μέρη , ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι οι παραβάσεις των τελωνειακών νόμων και κανονισμών παραβλάπτουν τα κοινωνικά, οικονομικά, δημοσιονομικά και άλλα συμφέροντα των χωρών τους, ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΕΣ ότι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων, θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη δράση για την πρόληψη, διερεύνηση και καταστολή των τελωνειακών παραβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών, της παράνομης μεταφοράς, δια των συνόρων, όπλων, εκρηκτικών και πυρομαχικών, πυρηνικού υλικού, καθώς και αντικειμένων πολιτιστικής αξίας και αρχαιολογικών θησαυρών, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη τις ισχύουσες Συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά και τις ψυχότροπες ουσίες, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις που ενθαρρύνουν τη διμερή αμοιβαία συνδρομή και τις συστάσεις του Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ τα ακόλουθα:
Τροποποίηση Τύπος
A/2000/275
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία