ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/2880

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-01-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-01-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-01-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Για τη διαρκή βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης με την εισαγωγή νέων μεθόδων λειτουργίας, την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και την επιμόρφωση και βέλτιστη χρήση του ανθρώπινου δυναμικού της, εκπονείται κάθε τρία (3) χρόνια από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, το Εθνικό Σχέδιο Δράσεων για τη Δημόσια Διοίκηση (Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΕΙΑ)
2.  
  Το Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΕΙΑ εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, και διαρθρώνεται ενδεικτικά σε πέντε υποπρογράμματα:
 1. Υποπρόγραμμα, για τη βελτίωση και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, στο οποίο περιλαμβάνονται μέτρα όπως η βελτίωση της αναλογίας των πτυχιούχων υπαλλήλων στη σύνθεση της δημόσιας υπηρεσίας, η περιγραφή θέσεων εργασίας με αυξημένα προσόντα, η εφαρμογή μεθόδων αξιολόγησης, η παροχή κινήτρων αποδοτικότητας, η εκπαίδευση και κατάρτιση των υπαλλήλων
 2. Υποπρόγραμμα, για την επέκταση της χρήσης νέων τεχνολογιών και τη βελτίωση των υποδομών, στο οποίο περιλαμβάνονται μέτρα όπως η εισαγωγή της χρήσης δικτύων, η βελτίωση ή ανανέωση του πληροφοριακού εξοπλισμού και η βελτίωση των κτιριακών υποδομών
 3. Υποπρόγραμμα, για την αναπροσαρμογή και βελτίωση των διοικητικών λειτουργιών και μεθόδων, στο οποίο περιλαμβάνονται μέτρα όπως:
 4. ο έλεγχος των παραγόμενων αποτελεσμάτων, η κωδικοποίηση και απλούστευση της νομοθεσίας, η βελτίωση της διαδικασίας λήψεως των αποφάσεων, η διοικητική αναδιάρθρωση
 5. Υποπρόγραμμα, για τη βελτίωση των σχέσεων της Διοίκησης με τον πολίτη, στο οποίο περιλαμβάνονται μέτρα όπως η διαφάνεια στη διοικητική δράση, η διευκρίνιση αρμοδιοτήτων, η ενίσχυση της πληροφόρησης των πολιτών, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών
 6. Υποπρόγραμμα, για την παροχή τεχνικής βοήθειας στους φορείς πραγματοποίησης των έργων και των ενεργειών, στο οποίο περιλαμβάνονται μέτρα όπως η εκπόνηση μελετών και η ανάθεση της διαχείρισης ή της αξιολόγησής τους
3.  
  Το Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΕΙΑ εξειδικεύεται, μετά την έγκρισή του, σε Κεντρικά Επιχειρησιακά Προγράμματα και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
4.  
  Τα Κεντρικά Επιχειρησιακά Προγράμματα αποτελούν την, κατά Υπουργείο και τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς ή και κατά νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), εξειδίκευση των στόχων των υποπρογραμμάτων και των μέτρων του Προγράμματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ, εκπονούνται από το αρμόδιο Υπουργείο ή Ν.Π.Δ.Δ. και εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου Υπουργού.
5.  
  Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα αποτελούν την, κατά Περιφέρεια και τους υπαγόμενους σε αυτήν Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμίδας, εξειδίκευση των στόχων των υποπρογραμμάτων και των μέτρων του Προγράμματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ, εκπονούνται από την αρμόδια Περιφέρεια και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας και γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου.
6.  
  Στα Κεντρικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα περιλαμβάνονται και όλα τα μέτρα ή και τα έργα και οι ενέργειες, που αφορούν τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και έχουν προγραμματιστεί να εκτελεστούν ή εκτελούνται, ανεξαρτήτως αν χρηματοδοτούνται από τους πόρους που προβλέπονται στο άρθρο 3
7.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης του επόμενου άρθρου, κατανέμονται οι πόροι του άρθρου 3 στα Κεντρικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, ανά υποπρόγραμμα και μέτρο
8.  
  Η ένταξη των έργων και των ενεργειών στα μέτρα των εγκεκριμένων Κεντρικών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων διενεργείται με απόφαση της οικείας Επιτροπής Παρακολούθησης του επόμενου άρθρου. Με την απόφαση ένταξης ορίζεται ο φορέας πραγματοποίησης, το ύψος της χρηματοδότησης, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου ή της ενέργειας και οι όροι υπό τους οποίους διενεργείται η ένταξη.
Άρθρο 2
1.  
  Στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» που αποτελείται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ως Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως αναπληρωτή του, έναν τουλάχιστον Γενικό Γραμματέα από κάθε Υπουργείο, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τους Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών, τον Ειδικό Γραμματέα της Κοινωνίας της Πληροφορίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και έναν εκπρόσωπο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ως μέλη. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» συνεδριάζει τουλάχιστον (1) μία φορά το χρόνο. Στις συνεδριάσεις αυτές ενημερώνεται επί της πορείας εφαρμογής του προγράμματος, επί της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης του Προγράμματος και μπορεί να απευθύνει συστάσεις στην Επιτροπή Διοίκησης του Προγράμματος. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» αποτελεί το όργανο διαβούλευσης και ανταλλαγής απόψεων για την πορεία του Προγράμματος. Γραμματειακή υποστήριξη στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» παρέχεται από τους υπαλλήλους που εξασφαλίζουν γραμματειακή υποστήριξη στην Επιτροπή Διοίκησης του Προγράμματος της επόμενης παραγράφου.
Στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, συγκροτείται Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ, που αποτελείται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή τον οριζόμενο με απόφασή του αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, και τους Προέδρους των Επιτροπών Παρακολούθησης των Κεντρικών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, καθώς και έναν εκπρόσωπο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ως μέλη.
2.  
  Η Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εκτέλεσης και εφαρμογής των Κεντρικών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
3.  
  Η Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης υποβοηθείται στο έργο της από τη Γραμματεία του Προγράμματος, η οποία συστήνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η διάρθρωση της Γραμματείας και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα για τη λειτουργία της. Για τη στελέχωση της Γραμματείας, τον ορισμό Προϊσταμένων της και την αμοιβή του προσωπικού της εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως και 7 του άρθρου 7 του ν. 2860/2000 ( ΦΕΚ 251 Α΄). Αντί των κοινών αποφάσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 7 του ανωτέρω νόμου, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Αντί της προβλεπόμενης από την παρ. 7 του άρθρου 7 του ανωτέρω νόμου κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών.
4.  
  Για κάθε Κεντρικό ή Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συγκροτείται, με απόφαση του οικείου Υπουργού ή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, αντίστοιχα, Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος. Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι αρμόδια για την ένταξη και απένταξη των έργων ή ενεργειών που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα στα μέτρα του Προγράμματος και παρακολουθεί και ελέγχει την εκτέλεση και ολοκλήρωση του οικείου Επιχειρησιακού Προγράμματος. Για τη συγκρότηση της Επιτροπής και την αμοιβή των μελών της εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 18 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄).
Άρθρο 3
1.  
  Πόροι του Προγράμματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ είναι: α) Τακτικοί πόροι από τον Κρατικό Προϋπολογισμό που εγγράφονται κάθε έτος υπέρ του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ειδικά για το πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΕΙΑ. β) Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του καθαρού ετήσιου οικονομικού αποτελέσματος των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, το οποίο διατίθεται αποκλειστικά για έργα ή ενέργειες του Προγράμματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ της αντίστοιχης Περιφέρειας που εντάσσονται στο οικείο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. γ) Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Άρθρο 4
1.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θεσπίζεται ο Κανονισμός Εφαρμογής του Προγράμματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ. Με τον Κανονισμό καθορίζονται: α) Η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος κατάρτισης του Προγράμματος, καθώς και των Κεντρικών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. β) Η διαδικασία μεταφοράς και ο τρόπος εγγραφής των πιστώσεων στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθώς και η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη μεταφορά των πιστώσεων στα Υπουργεία και τις Περιφέρειες, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία για τη μεταφορά των χρηματοδοτήσεων προς τους φορείς που πραγματοποιούν τα έργα ή τις ενέργειες. γ) Τα κριτήρια και η διαδικασία ένταξης των έργων ή των ενεργειών στα Κεντρικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται (επιλέξιμες). δ) Τα όργανα για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εκτέλεση των Κεντρικών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. ε) Ο τρόπος λειτουργίας της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης και οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Γραμματείας. στ) Ο τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών Παρακολούθησης, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των μελών τους και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 5
1.  
  Το ποσοστό από εννέα τοις εκατό (9%) της παραγράφου 15 του άρθρου 2 του ν. 2349/1995 (ΦΕΚ 224 Α΄) αυξάνεται σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).
2.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών καθορίζονται οι δικαιούχοι του προϊόντος της αυξήσεως της προηγούμενης παραγράφου, το ύψος της ειδικής πρόσθετης αμοιβής, ο τρόπος καταβολής του και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της πα- ρούσας παραγράφου
3.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α΄) και η παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2238/1994, όπως προστέθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 10 του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α΄), εφαρμόζονται αναλόγως για τις αποφάσεις που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση της προηγούμενης παραγράφου και για τα ποσά που χορηγούνται δυνάμει των διατάξεων αυτών. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στους προϋπολογισμούς των φορέων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και τακτοποιούνται απολογιστικώς από τα έσοδα της παραγράφου 1 του παρόντος.
Άρθρο 6
1.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α΄) καταργείται.
2.  
  Όσοι διατέθηκαν από τον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό της 25.1.1995, κατ εφαρμογή της παρ. 22 του άρθρου 20 του ν. 2738/1999, σε δημόσιες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα, και δεν ολοκληρώθηκε ο διορισμός τους λόγω μη ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων, διορίζονται σε προσωποπαγή θέση, που συνιστάται με την απόφαση διορισμού, και καταλαμβάνουν την πρώτη θέση αντίστοιχου κλάδου που θα κενωθεί στον φορέα στον οποίο αρχικά διατέθηκαν, οπότε καταργείται αυτοδικαίως η προσωποπαγής θέση.
3.  
 1. Προκειμένου για τη σύσταση και συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων για τους υπαλλήλους των Περιφερειών, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 του άρθρου 159 και 2 του άρθρου 161 του υπαλληλικού κώδικα, όπως αυτός κυρώθηκε με το ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α΄), καθώς και της παρ. 9 του άρθρου δεύτερου του ν. 2683/1999, αρμόδιος για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων είναι ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας.
 2. Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από την έναρξη ισχύος του υπαλληλικού κώδικα (ν.2683/1999).
4.  
  Στην αρχή της δεύτερης περιόδου της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2477/1997 (ΦΕΚ 59 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθενται οι λέξεις Στον Προϊστάμενο του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.,.
5.  
  Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 2738/1999 αντικαθίσταται ως εξής: Πρόσθετα προσόντα μπορεί επίσης να ορίζονται για συγκεκριμένους κλάδους ή ειδικότητες, με τους οικείους οργανισμούς ή κανονισμούς ή με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. Με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων είναι επίσης δυνατόν να περιορίζονται για θέσεις συγκεκριμένων κλάδων ή ειδικοτήτων, οι τίτλοι σπουδών που απαιτούνται σύμφωνα με τα διατάγματα ή τους κανονισμούς ή τους οργανισμούς, σε ορισμένους μόνο τί-τλους από τους προβλεπόμενους ή να ορίζονται τίτλοι σπουδών ως κύριοι ή επικουρικοί..
6.  
  α.Το εδάφιο δ) της παρ. 2 του άρθρου 163Α του υπαλληλικού κώδικα, όπως προστέθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 15 του ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: δ) Το Γενικό Διευθυντή αρμόδιο για θέματα προσωπικού του οικείου Υπουργείου, της Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας ή Ν.Π.Δ.Δ. όπου υπηρετεί ο πειθαρχικά διωκόμενος υπάλληλος και αν δεν υπηρετεί Γενικός Διευθυντής, τον αρμόδιο για θέματα προσωπικού Διευθυντή, και.
 1. Στην παρ. 4 του άρθρου 163Α του υπαλληλικού κώδικα (ν. 2683/1999, ΦΕΚ 19 Α΄), στο πρώτο εδάφιο διαγράφονται οι λέξεις και ε και στο τέταρτο εδάφιο μετά τις λέξεις της παρ. 2 προστίθενται οι λέξεις εφόσον πρόκειται να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
Άρθρο 7
1.  
  Στην παρ. 4 του άρθρου 56 του ν. 2218/1994 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Οι ανωτέρω αποσπάσεις μπορούν να παρατείνονται για ένα έτος μία ή περισσότερες φορές και μέχρι συμπληρώσεως συνολικού χρόνου απόσπασης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης πέντε ετών..
2.  
  Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 2539/ 1997 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Οι μετατάξεις του προσωπικού της παραγράφου 1 του παρόντος σε άλλες υπηρεσίες μπορεί να γίνουν και σε προσωποπαγείς θέσεις σε περίπτωση έλλειψης κενών θέσεων, που συνιστώνται με την πράξη μετάταξης και καταργούνται με την καθ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου. Η απόφαση της μετάταξης εκδίδεται από τους αρμόδιους Υπουργούς σε περίπτωση μετάταξης σε Υπουργείο, οι περιφερειακές υπηρεσίες του οποίου δεν υπάγονται στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας..
3.  
  Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1388/1983 (ΦΕΚ 113 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθενται οι λέξεις ή και από άλλους επιστημονικούς κλάδους, εφόσον έχουν ασκήσει διοικητικά καθήκοντα υψηλής ευθύνης..
4.  
  Οι υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ. Επιτροπή Δημοσίων Κήπων και Δενδροστοιχειών (Εθνικός Κήπος) λειτουργούν όλες τις ημέρες του μήνα (και Κυριακές και εξαιρέσιμες), για μεν τις ανάγκες φύλαξης του πρασίνου και των εγκαταστάσεων του Εθνικού Κήπου σε εικοσιτετράωρη βάση, για δε τις λοιπές λειτουργικές τους ανάγκες, σε δωδεκάωρη.
5.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: Με όμοια απόφαση η άσκηση της υπό στοιχείο ζ΄ αρμοδιότητας μπορεί να ανατεθεί στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου..
Άρθρο 8
1.  
  Στην παρ. 10 του άρθρου 21 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α΄) προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και για την υπηρεσία των υπαλλήλων που έχουν αποσπασθεί στο Συνήγορο του Πολίτη..
2.  
  Στην παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄) μετά τις λέξεις είναι δυνατόν να δυσχεράνει ουσιωδώς την έρευνα δικαστικών προστίθεται λέξη διοικητικών,.
3.  
  Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 2527/ 1997 (ΦΕΚ 206 Α΄) εφαρμόζεται και για τους υπαλλήλους που έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια ατόμου με ειδικές ανάγκες, καθώς και για ανάδοχους γονείς, ατόμου με ειδικές ανάγκες, για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή.
4.  
  Στην παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α΄ ) προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: Για τους υπαγόμενους στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου απαιτείται η συνδρομή των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία προσόντων διορισμού ή πρόσληψης, εκτός από το ανώτατο όριο ηλικίας..
5.  
  Στην παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1157/1981 (ΦΕΚ 126 Α΄) προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: Με όμοια απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης είναι δυνατόν, εφόσον καθορίζεται για συγκεκριμένες υπηρεσίες απογευματινή εργασία ή εργασία κατά το Σάββατο, να καθορίζονται οι καθ’ εβδομάδα ώρες εργασίας των υπαλλήλων που απασχολούνται στις ανωτέρω υπηρεσίες κατά τις απογευματινές ώρες ή κατά το Σάββατο, σε μικρότερο αριθμό των προβλεπομένων γενικώς από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις ώρες εργασίας των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου..
Άρθρο 9
1.  
 1. Η παρ. 2 του άρθρου 223 του π.δ. 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
 2. 2.
 3. Μέσα σε δύο μήνες αφότου παρέλαβε τους λογαριασμούς, η Δημαρχιακή Επιτροπή τους προελέγχει και, το αργότερο πέντε ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον απολογισμό ή, προκειμένου για δήμους οι οποίοι εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο δήμων και κοινοτήτων, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεσή της στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 4. Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, ελέγχονται από έναν Ορκωτό Λογιστή.
 5. Το Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δύο μηνών αφότου παρέλαβε τον απολογισμό ή τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως και την έκθεση της Δημαρχιακής Επιτροπής αποφασίζει με πράξη του για την έγκριση του απολογισμού ή του ισολογισμού και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν..
 6. Στην παρ. 3 του άρθρου 223 του π.δ. 410/1995 μετά τις λέξεις ο απολογισμός προστίθενται οι λέξεις ή ο ισολογισμός.
2.  
  Το εδάφιο α΄ της παρ. 3 του άρθρου 228 του π.δ. 410/1995, όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2503/1997, αντικαθίσταται ως εξής: 3α. Στους δήμους με πληθυσμό 5.000 κατοίκων και άνω συνιστάται με τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας ειδική ταμιακή υπηρεσία..
3.  
  Στην παρ. 7 του άρθρου 298 του π.δ. 410/1995, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και για τους δημάρχους που είναι μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. και Ε.Π. Τ.Ε.Ι., καθώς και αναπληρωτές καθηγητές μέσης εκπαίδευσης του άρθρου 138 του ν. 2725/1999..
4.  
  Η παρ. 7 του άρθρου 298 του π.δ. 410/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α΄) και συμπληρώθηκε με την προηγούμενη παράγραφο, ισχύει από 1.1.1999.
5.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 114 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 2. Ανεγερθείσες ή ανεγειρόμενες οικοδομές, κτίσματα και πάσης φύσεως εγκαταστάσεις, στις ανωτέρω εκτάσεις, κατεδαφίζονται υποχρεωτικά, κατόπιν αποφάσεως του οικείου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας με τεχνική υποστήριξη που διατίθεται και από τεχνική υπηρεσία νομαρχιακής αυτοδιοίκησης της οικείας Περιφέρειας, ύστερα από αίτημα του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας και με τη συνδρομή της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας..
6.  
 1. Για διαφημίσεις που γίνονται με ημερολόγια, δώρα, έντυπα, κάθε είδους παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα ή είδη με διαφημιστικές παραστάσεις ή λέξεις ή με άλλο παρόμοιο τρόπο, καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται από τον αέρα με οποιονδήποτε τρόπο, το τέλος ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της δαπάνης διαφήμισης.
 2. Κατηγορία Δ΄.
 3. Η παρ. 3 του άρθρου 15 του β.δ. 24.9/20.10.1958, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
 4. 3.
 5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, το κατά κατηγορία και περίπτωση τέλος διαφήμισης της παρ. 1 μπορεί να αναπροσαρμόζεται κατά το ποσοστό του πληθωρισμού, με τον οποίο έκλεισε το έτος..
 6. - η ενοικίαση χώρων σε ειδικά ράφια, - η τοποθέτηση προϊόντων σε ειδικές προθήκες ή περίπτερα, - η διανομή δοκιμαστικών προϊόντων, - εκδηλώσεις - εκπλήξεις (Ηappenings) στους χώρους του καταστήματος.
 7. Η απόδοση του τέλους, για όλες τις ενέργειες της κατηγορίας αυτής, γίνεται πάντοτε από τον διαφημιζόμενο, μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
 8. Η καταβολή πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε γραφείο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων λειτουργεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και αποδεικνύεται με την παροχή ανάλογου παραστατικού στοιχείου (διπλότυπου).
 9. Το σύνολο των ποσών που εισπράττονται αποτελεί πόρο ειδικού λογαριασμού, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και αποδίδεται στους δήμους και κοινότητες.
 10. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., καθορίζονται η διαδικασία, ο χρόνος, ο τρόπος, τα κριτήρια και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, για την απόδοση των τελών στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμίδας.
 11. Το οφειλόμενο τέλος για διαφημίσεις της κατηγορίας Δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 15 του β.δ/τος 24.9/ 20.10.1958 (ΦΕΚ 171 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ανερχόμενο σε ποσοστό 6% για το χρονικό διάστημα από 23.4.1993 μέχρι 17.11.1999 και σε ποσοστό 2% για το χρονικό διάστημα από 18.11.1999 μέχρι 31.12.2000, καταβάλλεται στους δικαιούχους δήμους και κοινότητες, με σχετική δήλωση του αντίστοιχου, κατά τις οικείες προβλέψεις, υπόχρεου, μέχρι τις 31.12.2001, χωρίς την επιβολή οποιασδήποτε προσαύξησης ή τυχόν άλλης κύρωσης, περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων για τις οποίες εκκρεμούν σχετικές προσφυγές στα δικαστήρια.
 12. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης απόδοσης των οφειλόμενων τελών οι σχετικές δαπάνες διαφήμισης δεν αναγνωρίζονται ως εκπεστέες από τα ακαθάριστα έσοδα, κατά τις φορολογικές διατάξεις..
Άρθρο 10
1.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 251/1976 (ΦΕΚ 19 Α΄) Περί Οργανισμού Διαχειρίσεως Δημοσίου Υλικού, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του ν. 1041/ 1980 (ΦΕΚ 75 Α΄) προστίθεται περίπτωση β΄ ως εξής: β) Στον Ο.Δ.Δ.Υ. ανατίθεται η εκποίηση παντός είδους τροχοφόρων οχημάτων, που ανήκουν στην κυριότητα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμίδας..
2.  
 1. Μετά την περ. 17 της παρ. 1Α του άρθρου 1 του ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237 Α΄) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις, προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση 18, και η περίπτωση 18 αναριθμείται σε 19:
 2. 18) Η έγκριση κίνησης αυτοκινήτων εκτός των ορίων του Νομού για τα αυτοκίνητα γενικά των υπηρεσιών της Περιφέρειας που εδρεύουν εντός των ορίων κάθε Νομού, κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και κατά τις εργάσιμες και μη ημέρες και ώρες για τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής {άρθρο 1 παρ. στ΄ ν.δ. 2396/1953 (ΦΕΚ 117 Α΄), άρθρο 5 παρ. β΄ εδάφιο α΄ ν.δ. 216/1974 (ΦΕΚ 367 Α΄) και άρθρο 1 παρ. 2 εδάφιο β΄ του π.δ. 347/1986 (ΦΕΚ 154 Α΄)}.
 3. Οι αρμοδιότητες των περιπτώσεων 10 - 19 της παρ. 1Α του άρθρου 1 του ν. 2647/1998, όπως τροποποιείται από το προηγούμενο εδάφιο, ασκούνται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για όλες τις υπηρεσίες των φορέων που εδρεύουν εντός των ορίων της Περιφέρειας, όπως αυτοί καθορίζονται από την κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. δ. 2396/1953 εκδιδόμενη κ.υ.α.
Άρθρο 11
1.  
  Το προσωπικό του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) και το προσωπικό που απασχολείται στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής και στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, για τα προγράμματα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και τον αλκοολισμό, προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και αξιολογείται από ειδική επιτροπή του οικείου φορέα, για την απόδοση και το ήθος του, τουλάχιστον μια φορά κάθε διετία. Τυχόν αρνητική κρίση αποτελεί λόγο υποχρεωτικής καταγγελίας της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή η σχέση εργασίας λύεται από την ημέρα κοινοποίησης της έγγραφης καταγγελίας. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται και για το ήδη υπηρετούν προσωπικό με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται: α) το όριο ηλικίας, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων, καθώς και τα κωλύματα πρόσληψης, β) τα αρμόδια όργανα για την επιλογή του προσωπικού, ο τρόπος της δημόσιας ανακοίνωσης των προσλήψεων, καθώς και η διαδικασία και η μέθοδος της αξιολόγησης για την πρόσληψη των καταλληλότερων υποψηφίων, γ) η συγκρότηση των ειδικών επιτροπών αξιολόγησης των εργαζομένων στους παραπάνω φορείς με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς και τα κριτήρια και ο τρόπος αξιολόγησης του προσωπικού αυτού. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή αυτής της διάταξης.
Άρθρο 12 "Το άρθρο 26 του π.δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 26 Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί"
1.  
  Κρατικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί που ιδρύθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του από 2.11.1935 αναγκαστικού νόμου (ΦΕΚ 527 Α΄), από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου, υπάγονται στην εποπτεία των δήμων και των κοινοτήτων, στη διοικητική περιφέρεια των οποίων λειτουργούν. Όσοι από τους ανωτέρω σταθμούς δεν λειτουργούν κατά τον ανωτέρω χρόνο και δεν έχουν προσωπικό στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας τους, καταργούνται. Οι ανωτέρω παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί λειτουργούν εφεξής ως δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του άρθρου 203 του π.δ. 410/ 1995 και διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τα νομικά πρόσωπα. Με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία εκδίδεται με ανάλογη εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 203 του π.δ. 410/1995, προσαρμόζονται οι συστατικές πράξεις των νομικών προσώπων στις διατάξεις αυτές. Με όμοιες αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων μπορεί να συγχωνεύονται σε ένα δημοτικό ή κοινοτικό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, περισσότερα από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα. Εάν τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια δεν προβούν με απόφασή τους στην προσαρμογή, μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η σχετική πράξη προσαρμογής των συστατικών πράξεων, εκδίδεται με μόνη απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.  
  Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί κινητών και ακινήτων του Δημοσίου, τα οποία χρησιμοποιούνται από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα για την εκπλήρωση του σκοπού τους, μεταβιβάζεται σε αυτά χωρίς αντάλλαγμα, με την επιφύλαξη των περί κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών διατάξεων. Σε περίπτωση κατάργησης των νομικών προσώπων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 201 του π.δ. 410/1995. Μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου, τα όργανα διοίκησης των ανωτέρω νομικών προσώπων υποχρεούνται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που, κατά τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, περιέρχονται στην κυριότητα του νομικού προσώπου. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας. Απόσπασμα της εγκεκριμένης εκθέσεως που περιγράφει τα αποκτώμενα κατά κυριότητα από το νομικό πρόσωπο ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963 (ΦΕΚ 147 Α΄), καταχωρείται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου.
3.  
  Οι οργανικές θέσεις μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των προσωρινών κλάδων ΠΕ και ΤΕ Νηπιαγωγών και των κλάδων ΤΕ Νηπιοβρεφοκόμων και ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού ΚΠΣ (Διαχειριστών) του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας καταργούνται. Το προσωπικό που κατέχει τις θέσεις αυτές μετατάσσεται αυτοδικαίως στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς όπου υπηρετεί, σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση και στον αντίστοιχο κλάδο και, αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση ή αντίστοιχος κλάδος, σε προσωποπαγή θέση ή και σε προσωρινό κλάδο, που συνιστάται αυτοδίκαια με την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου. Για την κατά νομικό πρόσωπο σύσταση των θέσεων ή και των κλάδων και για την αυτοδίκαιη μετάταξη του ανωτέρω προσωπικού, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το υπηρεσιακό καθεστώς του μόνιμου και του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των ανωτέρω νομικών προσώπων διέπεται από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου από τις διατάξεις του Α΄ και Γ΄ μέρους του ν. 1188/1981 (ΦΕΚ 204 Α΄). Οι με τις διατάξεις του παρόντος συνιστώμενες θέσεις εντάσσονται στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των ανωτέρω νομικών προσώπων, οι οποίοι εκδίδονται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 198 του π.δ. 410/1995, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Το ανωτέρω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας που είχε πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου.
4.  
  Με την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου αίρονται οι αποσπάσεις του κάθε κατηγορίας και κλάδου προσωπικού των ανωτέρω νομικών προσώπων, με εξαίρεση τις αποσπάσεις για λόγους συνυπηρέτησης κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 7 του ν. 287/1976, καθώς και τις αποσπάσεις σε παιδικούς ή βρεφονηπιακούς σταθμούς, των οποίων η λειτουργία άρχισε κατά το έτος 2000 ή μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.
5.  
  Με απόφαση των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων, που εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, καθορίζεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 198 του π.δ. 410/1995, ο κανονισμός λειτουργίας των ανωτέρω νομικών προσώπων, με βάση πρότυπο κανονισμό λειτουργίας, που εκδίδεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας, ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι τη σύνταξη νέων κανονισμών λειτουργίας τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανονισμούς.
6.  
  Από τις πιστώσεις του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καλύπτονται στο εξής και οι δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, καθώς και οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού τους. Οι εν λόγω πιστώσεις ενισχύονται με τα ποσά που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και στους προϋπολογισμούς των Περιφερειών για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού, λειτουργίας και συντήρησης των κρατικών παιδικών βρεφονηπιακών σταθμών και εκείνων που έχουν ήδη μεταφερθεί στους δήμους και τις κοινότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 2218/1994 και του άρθρου 9 του ν. 2503/1997. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που λαμβάνεται μετά από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., οι ανωτέρω πιστώσεις κατανέμονται για την κατ έτος υποχρεωτική επιχορήγηση των δήμων και κοινοτήτων, στην εποπτεία των οποίων υπήχθησαν οι πρώην κρατικοί, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί..
Άρθρο 13
1.  
  Η παράγραφος 6 περίπτωση α΄ του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 6. α) Στις πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εγγράφονται στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1828/1989, εγγράφονται υποχρεωτικά και πιστώσεις για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων. Στον αντίστοιχο κωδικό προστίθενται και οι πιστώσεις για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων του προϋπολογισμού των δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων..
2.  
  Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης των αναγκών, ειδικότερα θέματα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την κατανομή των πιστώσεων που αφορούν επισκευές και συντήρηση σχολικών κτιρίων στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμίδας.
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται ο τρόπος παρακολούθησης της εκτέλεσης των σχετικών έργων. Με όμοια απόφαση, μετά από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., οι ανωτέρω πιστώσεις κατανέμονται για την κατ έτος χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμίδας.
Άρθρο 14 "Μετά το άρθρο 26 του π.δ. 410/1995, προστίθεται άρθρο 26Α που έχει ως εξής: Άρθρο 26Α Δημοτικοί και κοινοτικοί χώροι άθλησης"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου τα νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί, με την υπ αριθμ. ΣΤ. ΟΙΚ. 19750/7.9.1998 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Πολιτισμού (ΦΕΚ 1042 Β΄), ως δημοτικής σημασίας, με εξαίρεση το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Γλυφάδας, το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου, το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας και το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας, υπάγονται στην εποπτεία των δήμων στη διοικητική περιφέρεια των οποίων λειτουργούν. Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα λειτουργούν εφεξής ως δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του άρθρου 203 του π.δ. 410/1995 και διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τα νομικά πρόσωπα αυτά. Με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία εκδίδεται με ανάλογη εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 203 του π.δ. 410/1995, προσαρμόζονται οι συστατικές πράξεις των νομικών προσώπων στις διατάξεις αυτές. Με όμοιες αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων μπορεί να συγχωνεύονται σε ένα δημοτικό νομικό πρόσωπο περισσότερα από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που τα δημοτικά συμβούλια δεν προβούν με απόφασή τους στην προσαρμογή, μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η σχετική πράξη προσαρμογής των συστατικών πράξεων εκδίδεται με μόνη απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.
2.  
  Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί των κινητών και ακινήτων του Δημοσίου, τα οποία χρησιμοποιούνται από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα για την εκπλήρωση του σκοπού τους, μεταβιβάζεται χωρίς αντάλλαγμα στα νομικά πρόσωπα, με την επιφύλαξη των περί κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών διατάξεων. Σε περίπτωση κατάργησης των νομικών προσώπων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 201 του π.δ. 410/1995. Μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου, τα όργανα διοίκησης των ανωτέρω νομικών προσώπων υποχρεούνται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που, κατά τις διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου, περιέρχονται στην κυριότητα του νομικού προσώπου. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας. Απόσπασμα της εγκεκριμένης εκθέσεως, που περιγράφει τα αποκτώμενα κατά κυριότητα από το νομικό πρόσωπο ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963 (ΦΕΚ 147 Α΄), καταχωρείται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου.
3.  
  Το υπηρεσιακό καθεστώς του μόνιμου και του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των ανωτέρω νομικών προσώπων διέπεται από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου από τις διατάξεις του Α΄ και Γ΄ μέρους του ν. 1188/1981 (ΦΕΚ 204 Α΄). Οι ανωτέρω υπάλληλοι καταλαμβάνουν αντίστοιχες θέσεις στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των ανωτέρω νομικών προσώπων, οι οποίοι εκδίδονται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 198 του π.δ. 410/1995 μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Αν στους οργανισμούς αυτούς δεν προβλέπονται αντίστοιχες θέσεις, οι ανωτέρω καταλαμβάνουν συνιστώμενες προσωρινές θέσεις, οι οποίες καταργούνται με την καθ οιονδήποτε τρόπο έξοδό τους από την υπηρεσία. Το ανωτέρω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας που είχε πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου.
4.  
  Με την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου αίρονται οι αποσπάσεις του κάθε κατηγορίας και κλάδου προσωπικού των ανωτέρω νομικών προσώπων με εξαίρεση τις αποσπάσεις για λόγους συνυπηρέτησης, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 7 του ν. 287/1976.
5.  
  Με απόφαση των δημοτικών συμβουλίων που εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, καθορίζεται, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 198 του π.δ. 410/1995, ο κανονισμός λειτουργίας των ανωτέρω νομικών προσώπων, με βάση πρότυπο κανονισμό λειτουργίας, που εκδίδεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Πολιτισμού ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι τη σύνταξη νέων κανονισμών λειτουργίας τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανονισμούς.
6.  
  Από τις πιστώσεις του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καλύπτονται στο εξής και οι δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης των ανωτέρω νομικών προσώπων, καθώς και οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού τους. Οι ανωτέρω πιστώσεις ενισχύονται με τα ποσά της επιχορήγησης που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού για το σκοπό αυτόν. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μετά από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., οι ανωτέρω πιστώσεις κατανέμονται για την κατ έτος υποχρεωτική επιχορήγηση των δήμων, στην εποπτεία των οποίων μεταφέρονται τα νομικά πρόσωπα του παρόντος άρθρου..
Άρθρο 15
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του ν. 2744/1999 (ΦΕΚ 222 Α΄/25.10.1999), όπως αντικαταστάθηκε στο άρθρο 48 του ν. 2778/1999 (ΦΕΚ 295 Α΄/30.12.1999), αντικαθίσταται ως εξής: 1. Επιτρέπεται η μετάταξη εργαζομένων του Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (Ο.Α.ΔΥ.Κ.), που υπηρετούν σε αυτόν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, σε υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Χανίων και Ρεθύμνου, σε υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. των Νομών Χανίων και Ρεθύμνου, σε υπηρεσίες της Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης, του Ο.Α.Ε.Δ. και του Υπουργείου Δικαιοσύνης των Νομών Χανίων και Ρεθύμνου, συμπεριλαμβανομένων και των Γραμματειών των Δικαστηρίων, καθώς και η μετάταξη των εργαζομένων του Οργανισμού Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης (Ο.ΑΝ.Α.Κ.) που υπηρετούν σε αυτόν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σε υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ηρακλείου και Λασιθίου και σε υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. των Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου..
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του ν. 2744/1999 (ΦΕΚ 222 Α΄/25.10.1999) αντικαθίσταται ως εξής: 2. Το προς μετάταξη προσωπικό καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. των Οργανισμών. Εξαιρούνται και δεν μετατάσσονται όσοι από τους εργαζόμενους:.
 1. Πληρούσαν την 31.12.2000 τις προϋποθέσεις πρόωρης συνταξιοδότησης που ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261 Α΄/29.12.1995), οι οποίες εφαρμόζονται ανάλογα για το προσωπικό του Ο.Α.ΔΥ.Κ. και του Ο.ΑΝ.Α.Κ.
 2. Δεν έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δύο (2) ετών..
3.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ν. 2744/1999 (ΦΕΚ 222 Α΄/25.10.1999) αντικαθίσταται ως εξής: 3. Το υπό μετάταξη προσωπικό, με αίτησή του, επιλέγει τη σχέση εργασίας με την οποία επιθυμεί να ασχοληθεί στην υπηρεσία υποδοχής. Το μετατασσόμενο προσωπικό καταλαμβάνει αντίστοιχες θέσεις μόνιμου προσωπικού ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατά περίπτωση, στις υπηρεσίες υποδοχής με αιτιολογημένη απόφαση του αντίστοιχου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ύστερα από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών και αφού έχει προηγηθεί η απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.ΔΥ.Κ. και του Ο.ΑΝ.Α.Κ. Στην περίπτωση που ο μετατασσόμενος επιθυμεί τη διατήρηση της σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και δεν υπάρχει αντίστοιχη κενή οργανική θέση, η μετάταξη γίνεται σε συνιστώμενη με την πράξη μετάταξης προσωρινή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχης ειδικότητας..
4.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 13 του ν. 2744/1999 (ΦΕΚ 222 Α΄/25.10.1999) αντικαθίσταται ως εξής: 4. Η μετάταξη ενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού..
5.  
  Η παράγραφος 7 του άρθρου 13 του ν. 2744/1999 (ΦΕΚ 222 Α΄/25.10.1999) αντικαθίσταται ως εξής: 7. Κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη διαδικασία και γενικά για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού..
Άρθρο 16
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2001-01-30 Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2001/9
2006-03-15 Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Τροποποίηση Τύπος
Στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» που αποτελείται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ως Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως αναπληρωτή του, έναν τουλάχιστον Γενικό Γραμματέα από κάθε Υπουργείο, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τους Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών, τον Ειδικό Γραμματέα της Κοινωνίας της Πληροφορίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και έναν εκπρόσωπο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ως μέλη.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» συνεδριάζει τουλάχιστον (1) μία φορά το χρόνο.
Στις συνεδριάσεις αυτές ενημερώνεται επί της πορείας εφαρμογής του προγράμματος, επί της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης του Προγράμματος και μπορεί να απευθύνει συστάσεις στην Επιτροπή Διοίκησης του Προγράμματος.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» αποτελεί το όργανο διαβούλευσης και ανταλλαγής απόψεων για την πορεία του Προγράμματος.
Γραμματειακή υποστήριξη στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» παρέχεται από τους υπαλλήλους που εξασφαλίζουν γραμματειακή υποστήριξη στην Επιτροπή Διοίκησης του Προγράμματος της επόμενης παραγράφου.
Αντικατάσταση
A/2006/57
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1953/2396 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2396 1953
ΑΠΟΦΑΣΗ 1998/19750 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/19750 1998
ΝΟΜΟΣ 1976/251 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/251 1976
ΝΟΜΟΣ 1976/287 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/287 1976
ΝΟΜΟΣ 1980/1041 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1041 1980
ΝΟΜΟΣ 1981/1157 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1157 1981
ΝΟΜΟΣ 1981/1188 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1188 1981
ΝΟΜΟΣ 1983/1388 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1388 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1989/1828 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1828 1989
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις. 1994/2218 1994
Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 1994/2238 1994
Ρύθμιση θεμάτων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και ειδικών θεμάτων προσωπικού και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις 1995/2349 1995
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις. 1997/2459 1997
Συνήγορος του Πολίτη και Σώμα Επιθεωρητών -Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. 1997/2477 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. 1997/2527 1997
Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 1997/2539 1997
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1998/2647 1998
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 1999/2690 1999
Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις. 1999/2725 1999
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις. 1999/2738 1999
Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις. 1999/2744 1999
Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων, σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.), σύσταση ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε.[...]" 1999/2768 1999
Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας - Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις. 1999/2778 1999
Ίδρυση Εταιρείας Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε. προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2819 2000
ΝΟΜΟΣ 2000/2839 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2839 2000
ΝΟΜΟΣ 2000/2860 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2860 2000
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2396 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2396 1953
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/216 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/216 1974
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/347 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/347 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/410 1995
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1958/24.9 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1958/24_9 1958
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1963/533 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1963/533 1963
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις 2002/3051 2002
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις. 2002/3057 2002
Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις. 2002/3074 2002
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 2002/3075 2002
Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις. 2003/3106 2003
Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών και άλλες διατάξεις. 2003/3146 2003
Εκλογικές δαπάνες κατά τις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές, οικονομική διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α., θέματα αλλοδαπών και άλλες διατάξεις.. 2003/3202 2003
Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. 2004/3274 2004
Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων. 2005/3345 2005
Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 2006/3448 2006
Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις 2006/3469 2006
Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 2012/4071 2012
Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2014/4257 2014
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Μοιρών Νομού Ηρακλείου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτού. 2003/286 2003
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών των Δήμων Νίκαιας και Ηρακλείου Νομού Αττικής και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτών. 2003/314 2003
Τροποποίηση διατάξεων Π. Δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα». 2003/347 2003
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Χαλανδρίου Νομού Αττικής και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτού. 2003/40 2003
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Αργυρούπολης Νομού Αττικής και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτού, καθώς και των Δήμων Νέας Ερυθραίας Νομού Αττικής και Καντάνου Νομού Χανίων. 2004/141 2004
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Νέου Ψυχικού Νομού Αττικής και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτού. 2004/142 2004
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών των Δήμων Ιλίου και Μεταμόρφωσης Νομού Αττικής και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτών. 2004/143 2004
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Καλλιθέας Νομού Αττικής και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτού. 2004/144 2004
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Πετρούπολης Νομού Αττικής και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτού. 2004/145 2004
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Φιλοθέης Νομού Αττικής και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτού, καθώς και του Δήμου Χίου Νομού Χίου. 2004/146 2004
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Κορινθίων Νομού Κορινθίας και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτού. 2004/147 2004
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών: α) του Δήμου Ανωγείων Νομού Ρεθύμνης και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτού, β) του Δήμου Κουρητών Νομού Ρεθύμνης, γ) των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Νέας Αλικαρνασσού Νομού Ηρακλεί[...]" 2004/183 2004
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών: α) του Δήμου Μυστρά Νομού Λακωνίας και β) των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Γυθείου Νομού Λακωνίας. 2004/253 2004
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών: α) των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Νομού Αττικής, και β) της Κοινότητας Διονύσου Νομού Αττικής. 2005/212 2005
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Οροπεδίου Νομού Λασιθίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτού. 2005/22 2005
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Παιδικού Σταθμού του Δήμου Ρεντίνας Νομού Θεσσαλονίκης. 2006/74 2006
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών α) του Δήμου Αμβρακικού Νομού Άρτας, καθώς και β) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων και Χώρων Άθλησης Δήμου Καρδίτσας». 2007/16 2007
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου: α) «Ενιαίος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Σκύδρας» του Δήμου Σκύδρας Νομού Πέλλας, β) «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ριζού» του ίδιου Δήμου και γ) «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί[...]" 2007/17 2007
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά. 2009/164 2009