ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/2898

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-04-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-04-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-04-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση και λειτουργία Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης"
1.  
  Συνιστάται επταμελές Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Σ.Α.Σ.Θ.) που αποτελείται από.
 1. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ως Πρόεδρο, που ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης του Σ.Α.Σ.Θ.
 2. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Οικονομικών.
 3. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης.
 4. Έναν εκπρόσωπο του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος προτείνεται με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
 5. Έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ε.Δ.Κ.Μ.), ο οποίος προτείνεται με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ.Κ.Μ.
 6. Έναν εκπρόσωπο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, ο οποίος προτείνεται με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.
 7. Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με αναπληρωτή του τον Υποδιευθυντή Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
 8. Το Σ.Α.Σ.Θ. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 9. Μέχρι τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης, το Σ.Α.Σ.Θ. εξακολουθεί να λειτουργεί νόμιμα με την κατά την ισχύ του παρόντος νόμου συγκρότησή του.
Συνιστάται ενδεκαμελές Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Σ.Α.Σ.Θ.), που αποτελείται από:.
Έναν εκπρόσωπο του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, ως Πρόεδρο, που ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης του Σ.Α.Σ.Θ.
Έναν εκπρόσωπο του Υπουργού Οικονομικών, που προτείνεται από τον Υπουργό Οικονομικών
Έναν εκπρόσωπο του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης, που προτείνεται από τον Υπουργό Μακεδονίας- Θράκης
Έναν εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος προτείνεται από τον Γενικό Γραμματέα αυτής
Έναν εκπρόσωπο του Νομαρχιακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης ο οποίος προτείνεται με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου
Δύο εκπροσώπους της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Θεσσαλονίκης (Τ.Ε.Δ.Κ.Θ.), οι οποίοι προτείνονται με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τ.Ε.Δ.Κ.Θ.
Έναν εκπρόσωπο του Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος προτείνεται με τον αναπληρωτή του από τον Κοσμήτορα
Έναν εκπρόσωπο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης (Ο.Ρ.Θ.), ο οποίος προτείνεται με τον αναπληρωτή του από τον Ο.Ρ.Θ.
Τον Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, με αναπληρωτή του τον Διοικητή της Υπηρεσίας Τροχαίας Θεσσαλονίκης
Έναν εκπρόσωπο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, ο οποίος προτείνεται με τον αναπληρωτή του από το Ε.Κ.Θ. Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, εντός τριάντα ημερών από την ισχύ του παρόντος νόμου, τάσσει δίμηνη προθεσμία για να προταθούν οι εκπρόσωποι. Αν μέσα στην προθεσμία αυτή δεν προταθούν όλοι οι εκπρόσωποι, το Σ.Α.Σ.Θ. συγκροτείται και λειτουργεί νομίμως, αν έχουν ορισθεί έξι τουλάχιστον μέλη του. Η συγκρότηση του Σ.Α.Σ.Θ. γίνεται εντός τεσσάρων μηνών από την ισχύ του παρόντος νόμου. Το Σ.Α.Σ.Θ. διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.  
  Στις συνεδριάσεις του Σ.Α.Σ.Θ.:.
 1. Συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Πρόεδρος του Ο.Α.Σ.Θ. ή άλλο πρόσωπο οριζόμενο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων στον Ο.Α.Σ.Θ., ο οποίος, με τον αναπληρωτή του, εκλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2414/1996 (ΦΕΚ 135 Α΄).
 2. Δύνανται να καλούνται και να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου εκπρόσωποι φορέων της Θεσσαλονίκης, όπως του υπεραστικού ΚΤΕΛ και των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.
 3. Καλείται υποχρεωτικά εκπρόσωπος του ΚΤΕΛ Νομού Θεσσαλονίκης κατά τη συζήτηση θεμάτων σχετικών με τη μεταβολή της περιοχής εξυπηρέτησης από τον Ο.Α.Σ.Θ.
3.  
  Το Σ.Α.Σ.Θ. εκλέγει ως Αντιπρόεδρό του έναν από τους εκπροσώπους της παραγράφου 1 περιπτώσεις β΄ και γ΄.
4.  
  Η θητεία του Σ.Α.Σ.Θ. είναι τριετής.
5.  
  Το Σ.Α.Σ.Θ. βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα έξι τουλάχιστον μέλη του και αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.
6.  
  Το Σ.Α.Σ.Θ.:.
 1. Αποφασίζει:
  • Για θέματα που αφορούν το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο των αστικών συγκοινωνιών στην περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης
  • Για τη λήψη μέτρων βελτίωσης του επιπέδου εξυπηρέτησης των επιβατών και της αστικής συγκοινωνίας εν γένει στην περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης
  • Σχετικά με το είδος των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού (στέγαστρα, σταθμοί μετεπιβίβασης κ.λπ.).
  • Για τον καθορισμό νέων γραμμών, την κατάργηση των λειτουργουσών, καθώς και αλλαγές στις διαδρομές, στις συχνότητες δρομολογίων, στις αφετηρίες και τα τέρματα, στην περιοχή εκτέλεσης αστικής συγκοινωνίας από τον Ο.Α.Σ.Θ., αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από εισήγηση του Ο.Α.Σ.Θ.
  • Την ανάθεση αστικής συγκοινωνίας στους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμίδας που βρίσκονται στην αστική περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης που παρέχει τις υπηρεσίες του ο Ο.Α.Σ.Θ., σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 2.
 2. Ελέγχει την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του Ο.Α.Σ.Θ. που πηγάζουν από τη σύμβαση που προβλέπεται στο άρθρο 8.
 3. Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεων αυτών του επιβάλλει πρόστιμο από 100.000 έως 1.000.000 δρχ., αναλόγως της σοβαρότητας αυτών.
 4. Το πρόστιμο εισάγεται στον ειδικό λογαριασμό που προβλέπεται στην παράγραφο 11.
 5. Γνωμοδοτεί για τη μεταβολή της περιοχής εκτέλεσης αστικής συγκοινωνίας από τον Ο.Α.Σ.Θ., σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 5.
 6. Υποχρεούται να συντάξει μέσα στο έτος 2001 μελέτη για την εξοικονόμηση ενέργειας.
 7. Η μελέτη αυτή εγκρίνεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών ύστερα από γνώμη του Ο.Α.Σ.Θ. και εφαρμόζεται από 1.1.2002.
 8. Εγκρίνει το Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.), που καταρτίζει ο Ο.Α.Σ.Θ. σύμφωνα με τους όρους της οικονομικής συμφωνίας του άρθρου 8.
 9. Εισηγείται αιτιολογημένα την αλλαγή των συντελεστών προσωπικού του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του κεφαλαίου Α΄ του άρθρου τέταρτου της οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. του άρθρου 8.
7.  
  Το Σ.Α.Σ.Θ. επιλαμβάνεται των πιο πάνω θεμάτων είτε αυτεπαγγέλτως είτε μετά από παραπομπή:.
 1. Των Υπουργών Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών ή Μακεδονίας - Θράκης
 2. Του Νομάρχη Θεσσαλονίκης ή του Νομαρχιακού Συμβουλίου
 3. Του Δ.Σ. της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Θεσσαλονίκης ή του Δημάρχου Θεσσαλονίκης.
 4. Του Ο.Α.Σ.Θ.
8.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται η αποζημίωση των μελών του Σ.Α.Σ.Θ., που καταβάλλεται από τον ειδικό λογαριασμό της παραγράφου 11.
9.  
  Το Σ.Α.Σ.Θ. συνεδριάζει και λειτουργεί στο Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης.
10.  
  Με απόφαση του Σ.Α.Σ.Θ. ορίζεται ο κανονισμός λειτουργίας του, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
11.  
  Συστήνεται σε πιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής ειδικός τραπεζικός λογαριασμός του Ο.Α.Σ.Θ., στον οποίο ο Ο.Α.Σ.Θ. καταθέτει άμεσα, την ίδια ημέρα ή το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την καταβολή κάθε δόσης αντισταθμιστικής καταβολής του άρθρου εβδόμου του άρθρου 8, ποσοστό επτά τοις χιλίοις (7%ο) επί της κάθε δόσης που λαμβάνει ο Ο.Α.Σ.Θ. από το Ελληνικό Δημόσιο. Το πιο πάνω ποσό, το οποίο δεν αυξάνει την ετήσια αντισταθμιστική καταβολή στον Ο.Α.Σ.Θ., δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πεντακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (570.000) ευρώ, καθώς και να υπολείπεται των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ ανά έτος αναφοράς, ανεξαρτήτως του ποσού της αντισταθμιστικής καταβολής. Το παραπάνω ποσοστό, καθώς και οι μέγιστες και οι ελάχιστες τιμές της χρηματοδότησης του Σ.Α.Σ.Θ. μπορεί να τροποποιούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Ο Ο.Α.Σ.Θ., μετά από έγγραφη εντολή του Προέδρου του Σ.Α.Σ.Θ. ή άλλου οργάνου αυτού, ειδικά εξουσιοδοτημένου με απόφαση του Σ.Α.Σ.Θ., υποχρεούται να καταβάλει, από τον πιο πάνω ειδικό λογαριασμό, κάθε δαπάνη του Σ.Α.Σ.Θ. για την πραγματοποίηση των σκοπών του (όπως ανάθεση μελετών, αποζημίωση ειδικών συνεργατών, τεχνική και γραμματειακή υποστήριξη). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η διατήρηση και διαχείριση του ως άνω ειδικού λογαριασμού μπορεί να ανατεθεί και σε άλλον φορέα. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
Συστήνεται στον Ο.Α.Σ.Θ. ειδικός λογαριασμός, στον οποίο κατατίθεται από τον Ο.Α.Σ.Θ. κάθε έτος ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί των εσόδων του Ο.Α.Σ.Θ. από κόμιστρα και άλλες πηγές της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του κεφαλαίου Γ΄ του άρθρου τέταρτου της οικονομικής συμφωνίας του άρθρου 8. Το πιο πάνω ποσό καθορίζεται ταυτόχρονα με την απόφαση καθορισμού της αντισταθμιστικής καταβολής κάθε χρήσης και εισέρχεται στον ειδικό λογαριασμό αμέσως μετά την καταβολή της πρώτης δόσης της αντισταθμιστικής καταβολής προς τον Ο.Α.Σ.Θ. Το παραπάνω ποσοστό δύναται να τροποποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ο Ο.Α.Σ.Θ., μετά από έγγραφη εντολή του Προέδρου του Σ.Α.Σ.Θ. ή άλλου οργάνου αυτού, ειδικά εξουσιοδοτημένου με απόφαση του Σ.Α.Σ.Θ., υποχρεούται να καταβάλλει, από τον πιο πάνω ειδικό λογαριασμό, κάθε δαπάνη του Σ.Α.Σ.Θ. για την πραγματοποίηση των σκοπών του (όπως ανάθεση μελετών, αποζημίωση ειδικών συνεργατών, τεχνική και γραμματειακή υποστήριξη). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, η διατήρηση και διαχείριση του ως άνω ειδικού λογαριασμού δύναται να ανατεθεί και σε άλλο φορέα. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
12.  
  Κατά των αποφάσεων του Σ.Α.Σ.Θ. ο Ο.Α.Σ.Θ. μπορεί, μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση σε αυτόν, να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την ακύρωση ή την τροποποίησή τους.
Άρθρο 2 "Εκτέλεση αστικής συγκοινωνίας από Ο.Τ.Α."
1.  
  Κτίρια, εγκαταστάσεις πάσης φύσεως, μηχανήματα, εργαλεία, υλικά, εξαρτήματα, συσκευές, σταθμοί αυτοκινήτων, συνεργεία, λεωφορεία, άλλα μεταφορικά μέσα και γενικά κάθε κινητό ή ακίνητο, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2009, περιέρχονται, αυτοδίκαια, την 1η Ιανουαρίου 2010 στο Ελληνικό Δημόσιο, άνευ ανταλλάγματος, εφόσον η αξία αυτών θα έχει αποσβεστεί. Στην περίπτωση που τα περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν πλήρως αποσβεστεί την 31.12.2009, κατά την υποχρεωτική περιέλευση αυτών στο Ελληνικό Δημόσιο, το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλλει στον Ο.Α.Σ.Θ. τη μη αποσβεσθείσα αξία. Το Ελληνικό Δημόσιο απαλλάσσεται της υποχρέωσης καταβολής οποιουδήποτε φόρου, τέλους ή βάρους που τυχόν προκύψει από τη μεταβίβαση κατά τη λήξη της σύμβασης. Ειδικά για το φόρο προστιθέμενης αξίας έχουν ισχύ οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄).
2.  
  Η ανάθεση εκτέλεσης του έργου αυτού γίνεται με απόφαση του Σ.Α.Σ.Θ., ύστερα από συγκοινωνιακή μελέτη και αίτηση των ενδιαφερόμενων Ο.Τ.Α. πρώτης βαθμίδας. Το Σ.Α.Σ.Θ., αν συμφωνεί με την αίτηση, υποβάλει έγγραφο ερώτημα προς τον Ο.Α.Σ.Θ. για το αν προτίθεται να εκτελέσει το συγκεκριμένο έργο. Ο Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούται να απαντήσει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός. Αν ο Ο.Α.Σ.Θ. απαντήσει αρνητικά ή δεν απαντήσει μέσα στην προθεσμία αυτή, το Σ.Α.Σ.Θ. αναθέτει το έργο στους ενδιαφερόμενους Ο.Τ.Α. Το ίδιο εφαρμόζεται και στην περίπτωση που ο Ο.Α.Σ.Θ. δεν υλοποιεί το έργο που του ανατίθεται με την ως άνω διαδικασία.
3.  
  Δεν επιτρέπεται η ανάθεση στους Ο.Τ.Α. πρώτης βαθμίδας της εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου:.
 1. Σε γραμμές που συνδέουν, απευθείας ή με σύστημα τοπικών τροφοδοτικών και γραμμών κορμού, τους Ο.Τ.Α. πρώτης βαθμίδας με το κέντρο της Θεσσαλονίκης.
 2. Σε άξονες που συνδέουν τα κέντρα των Ο.Τ.Α. πρώτης βαθμίδας, αν το συγκοινωνιακό έργο στους άξονες αυτούς παρέχεται από τον Ο.Α.Σ.Θ.
Άρθρο 3 "Έργο"
1.  
  Οι εργαζόμενοι στον Ο.Α.Σ.Θ., αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης μετά την 1.1.2001, λαμβάνουν από τον εργοδότη τους την αποζημίωση του ν. 2112/ 1920, όπως ισχύει, με ανώτατο όριο καταβαλλόμενης αποζημίωσης πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές. Η ρύθμιση αυτή δεν εφαρμόζεται σε εκκρεμείς αγωγές ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή σε απαιτήσεις αποζημιώσεων λόγω συνταξιοδότησης μέχρι και την 31.12.2000.
 1. Η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου, όπως περιγράφεται στον παρόντα νόμο
 2. Η προμήθεια και εκμετάλλευση του απαιτούμενου τροχαίου υλικού και η δημιουργία και χρησιμοποίηση των αναγκαίων εγκαταστάσεων για τη συντήρηση και επισκευή αυτού
 3. Η κατασκευή, συντήρηση και αξιοποίηση των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης του συγκοινωνιακού έργου
 4. Η είσπραξη και ο έλεγχος είσπραξης του κομίστρου και η επιβολή προστίμων στους παραβάτες
 5. Η εκμετάλλευση και αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζεται
 6. Η οργάνωση, κατασκευή και εκμετάλλευση σταθμών μετεπιβίβασης
2.  
  Επίσης ο Ο.Α.Σ.Θ.:.
 1. Προτείνει προς το Σ.Α.Σ.Θ. τον καθορισμό νέων γραμμών, την κατάργηση λειτουργουσών, αλλαγές επί των διαδρομών, της συχνότητας δρομολογίων, των αφετηριών και των τερμάτων και των σταθμών μετεπιβίβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.
 2. Προτείνει προς το Σ.Α.Σ.Θ τον τύπο και τη μορφή των στεγάστρων που τοποθετούνται στις στάσεις των αστικών συγκοινωνιών.
 3. Στον Ο.Α.Σ.Θ. διατίθεται δωρεάν επαρκής επιφάνεια επί των στεγάστρων για την ανάρτηση, με δική του ευθύνη, έντυπου ή ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού που αφορά τη λειτουργία του.
 4. Ενημερώνει εγγράφως και αποστέλλει στο Σ.Α.Σ.Θ οποιοδήποτε στοιχείο σχετικά με την εκτελεσθείσα από αυτόν αστική συγκοινωνία κατόπιν έγγραφης αιτήσεως του Σ.Α.Σ.Θ.
3.  
  Ο Ο.Α.Σ.Θ. αναλαμβάνει την εκτέλεση ετησίως, κατ ελάχιστο, του συγκοινωνιακού έργου, που εκτελεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, το οποίο ανέρχεται σε τριάντα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα τρία (34.144.983) οχηματοχιλιόμετρα, όπως ειδικότερα αναλύεται κατωτέρω:.
 1. Οι διαδρομές, που κατ ελάχιστον οφείλει να εκτελεί ο Ο.Α.Σ.Θ., είναι αυτές που εκτελεί κατά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, οι οποίες είναι αποτυπωμένες στο Χάρτη, που προσαρτάται στην παρούσα σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, με σημειωμένες επ αυτού τη διαδρομή, την αφετηρία και το τέρμα κάθε γραμμής.
 2. Η συχνότητα εκτέλεσης των δρομολογίων στις λεωφορειακές γραμμές παραμένει, κατ ελάχιστο, η ίδια με τη διενεργούμενη κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, όπως είναι καταγεγραμμένη στο ειδικό παράρτημα, που προσαρτάται στην παρούσα σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής
4.  
  Για την εκτέλεση της ανατεθείσας στον Ο.Α.Σ.Θ. αστικής συγκοινωνίας, αυτός πρέπει να διαθέτει 488 λεωφορεία, εκ των οποίων 285 διαξονικά (κανονικά) και 203 αρθρωτά. Εξ αυτών υποχρεούται να δρομολογεί, κατ ελάχιστο, τα 430 στις ώρες της πρωινής και της μεσημβρινής αιχμής χειμερινής περιόδου (Σεπτέμβριος - Ιούνιος). Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων μεταφοράς επιβατών, που, για τα 488 λεωφορεία, ανέρχονται σε 59.344, δεν δύναται να μειώνεται λόγω μεταβολών του αριθμού και του τύπου λεωφορείων (mini bus κ.λπ.).
Άρθρο 4 "Δαπάνες Οι δαπάνες κάθε χρήσης, οι οποίες αναγνωρίζονται από το Ελληνικό Δημόσιο αποκλειστικά και μόνο για τον καθορισμό της αντισταθμιστικής καταβολής, υπολογίζονται ως εξής: Α. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Α)"
1.  
  Αν μετά την ισχύ της οικονομικής συμφωνίας του άρθρου 8 αποφασισθεί αύξηση του αριθμού των διατιθέμενων, κατά την ισχύ του παρόντος νόμου, λεωφορείων του Ο.Α.Σ.Θ. και δεν οφείλεται σε μεταβολή της περιοχής εξυπηρέτησης, σύμφωνα με το άρθρο 5, οι μετοχές που αντιστοιχούν στις θέσεις των επιπλέον λεωφορείων, δηλαδή μία μετοχή ανά 170 θέσεις, διατίθενται σε συνεταιρισμό των εργαζομένων στον Ο.Α.Σ.Θ., που θα συσταθεί σύμφωνα με το ν. 1667/1986 και τις ειδικότερες ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, εφόσον οι εργαζόμενοι επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα αυτό. Μετά την έκδοση της προβλεπόμενης, από την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, απόφασης έγκρισης της μελέτης εξοικονόμησης ενέργειας, αυτή εφαρμόζεται από τον Ο.Α.Σ.Θ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ο.Α.Σ.Θ., αναπροσαρμόζεται το ως άνω ποσό, εφόσον προκύψει ανάγκη μίσθωσης πρόσθετων χώρων αμαξοστασίων, λόγω αύξησης αριθμού κυκλοφορούντων λεωφορείων.
 1. Επί των εσόδων της προηγούμενης χρήσης από κόμιστρα και άλλες πηγές (εισπράξεις από εισιτήρια, κάρτες κ.λπ., έσοδα εκμισθωμένων λεωφορείων, έσοδα Ο.Α.Ε.Δ., έσοδα από διαφημίσεις, τόκοι εκ των καταθέσεων των πηγών εσόδων της παρούσας παραγράφου, λοιπά έσοδα) χωρίς Φ.Π.Α., μη συνυπολογιζομένης της αντισταθμιστικής καταβολής.
 2. Ως αποσβεστέα αξία, κατ έτος, των λεωφορείων και άλλων μεταφορικών μέσων που αποκτήθηκαν από 1.1.2000 έως 31.12.2000 ή θα αποκτηθούν μετά την ισχύ της παρούσας οικονομικής συμφωνίας, λαμβάνεται η αξία κτήσης αυτών, διαιρούμενη δια του δώδεκα (12).
 3. Ως αξία κτήσης των λεωφορείων και άλλων μεταφορικών μέσων που έχουν αποκτηθεί από τον Ο.Α.Σ.Θ. μέχρι την 31.12.1999, λαμβάνεται η αξία που καθορίζεται, σύμφωνα με την προϊσχύουσα σύμβαση, με την αριθμ. 15/15.6.2000 απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου.
 4. Ως μη αποσβεσθέν υπόλοιπο λαμβάνεται η ως άνω καθοριζόμενη αξία, αφαιρουμένων των μέχρι 31.12.2000 αποσβέσεων, ενώ η κατ έτος αποσβεστέα αξία ισούται με το μη αποσβεσθέν υπόλοιπο διαιρούμενο δια του υπολειπόμενου χρόνου απόσβεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο.
 5. Ακινήτων (Δ2) Ως ακίνητα νοούνται τα οικόπεδα, κτίρια, περίπτερα, σταθμαρχεία και άλλα ακίνητα, μετά των παγίων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αυτών.
 6. Ως χρόνος απόσβεσης ορίζονται τα τριάντα (30) έτη.
 7. Ως αποσβεστέα αξία κατ έτος λαμβάνεται η αξία κτήσης αυτών διαιρούμενη δια του τριάντα (30).
 8. Μηχανημάτων και εργαλείων (Δ3) Ως μηχανήματα και εργαλεία νοούνται οι αντλίες καυσίμων, τα μηχανουργικά εργαλεία, ως και πάσης φύσεως μηχανολογικός εξοπλισμός.
 9. Ως χρόνος απόσβεσης ορίζονται τα δώδεκα (12) χρόνια.
 10. Ως αποσβεστέα αξία κατ έτος λαμβάνεται η αξία κτήσης αυτών διαιρούμενη δια δώδεκα (12).
 11. Ειδικά η απόσβεση του μηχανογραφικού εξοπλισμού γίνεται εντός πέντε (5) ετών και ως αποσβεστέα αξία κατ έτος λαμβάνεται η αξία κτήσης αυτών διαιρούμενη δια πέντε (5).
2.  
  Δαπάνες Προσωπικού (Α2) Η λύση της σχέσης εργασίας με τον Ο.Α.Σ.Θ. συνεπάγεται την έξοδο του εργαζομένου από το συνεταιρισμό. Ως προς την τύχη της συνεταιριστικής μερίδας εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ν.1667/1986.
 1. Αποτελείται από το σύνολο των ετήσιων δαπανών που προκύπτουν:
  • Από την αμοιβή όλου του απασχολούμενου στον Ο.Α.Σ.Θ. προσωπικού με σχέση εξαρτημένης εργασίας.
  • Από τις πρόσθετες δαπάνες λόγω αποζημιώσεων αδειών, ασθενείας και γενικά κάθε αιτίας που απορρέει από την εργασιακή σχέση του ως άνω προσωπικού
  • Από τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, που καταβάλλονται υπέρ του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και υπέρ οποιουδήποτε άλλου Ασφαλιστικού Οργανισμού, Ταμείου ή Κλάδου
  • Από τις ρυθμίσεις του άρθρου 3 του παρόντος νόμου (αποζημιώσεις του ν. 2112/1920).
  • Από αποζημιώσεις προς εργαζομένους του Ο.Α.Σ.Θ., κατόπιν σχετικών δικαστικών αποφάσεων.
 2. Δεν αναγνωρίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο ως δαπάνη προσωπικού οποιαδήποτε παροχή δεν προβλέπεται από τις Σ.Σ.Ε.
 3. Αναγνωρίζονται μόνο οι προγραμματισμένες υπερωρίες, που προβλέπονται από τα εγκεκριμένα, από το Σ.Α.Σ.Θ., προγράμματα δρομολόγησης.
 4. Ο Ο.Α.Σ.Θ. αναλαμβάνει την υποχρέωση σταδιακής προσαρμογής του αριθμού εργαζομένων, κατά ειδικότητα, στους συντελεστές που αναφέρονται παρακάτω.
 5. Στα πλαίσια της υποχρέωσης αυτής, ο Ο.Α.Σ.Θ. μπορεί να συμπληρώνει τις θέσεις των αποχωρούντων, για οποιονδήποτε λόγο, εργαζομένων στον Ο.Α.Σ.Θ. μόνο εφόσον ο εναπομένων, κατά ειδικότητα, αριθμός είναι μικρότερος του αριθμού που καθορίζεται από τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης.
 6. Οι συντελεστές, με βάση τους οποίους καθορίζεται ο αριθμός των εργαζομένων σε κάθε ειδικότητα, ορίζονται ως εξής:.
  • Οδηγοί:
  • 1,70 άτομα ανά αριθμό βαρδιών.
  • Ως αριθμός βαρδιών νοείται ο αριθμός των οχημάτων (σύνολο), που είναι σε κυκλοφορία κατά τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες αιχμής από ημέρα Δευτέρα έως και Παρασκευή κατά τη χειμερινή περίοδο ( Σεπτέμβριος - Ιούνιος).
  • Λοιπό προσωπικό κίνησης:
  • 0,4 άτομα ανά κυκλοφορούν λεωφορείο (Επόπτες- Σταθμάρχες- Ελεγκτές)
  • Διοικητικό - Βοηθητικό :
  • 0,3 άτομα ανά κυκλοφο-ρούν λεωφορείο
  • Τεχνικό:
  • 0,5 άτομα ανά λεωφορείο.
  • Στο προσωπικό αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι ελιγμοδηγοί.
  • Ως αριθμός κυκλοφορούντων λεωφορείων νοείται ο μέγιστος αριθμός των λεωφορείων που κυκλοφορεί, σύμφωνα με το πρόγραμμα δρομολόγησης, κατά τις πρωινές ή μεσημβρινές ώρες αιχμής από Δευτέρα έως και Παρασκευή κατά τη χειμερινή περίοδο.
  • Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών τροποποιούνται οι ως άνω συντελεστές, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Σ.Α.Σ.Θ. και γνώμη του Ο.Α.Σ.Θ. και των εργαζομένων στον Ο.Α.Σ.Θ.
 7. Από την 1.1.2001 και εφεξής οι συνολικές δαπάνες προσωπικού, που αναγνωρίζονται από το Ελληνικό Δημόσιο με την παρούσα συμφωνία, δεν δύνανται να υπερβαίνουν αυτές της προηγούμενης χρήσης, προσαυξανόμενες κατά τη μεταβολή του Δ.Τ.Κ. πλέον μίας ποσοστιαίας μονάδας.
 8. Ειδικά στην περίπτωση κατά την οποία πραγματοποιείται βάσει κανονιστικής διάταξης (εξαιρουμένων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας) μεταβολή των χρονικών ορίων και λοιπών κανόνων παροχής εργασίας, το, με την παρούσα παράγραφο, καθοριζόμενο ανώτατο όριο αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών μετά από εισήγηση του Ο.Α.Σ.Θ., για την κάλυψη των εκ της ανωτέρω αιτίας δημιουργούμενων πρόσθετων δαπανών.
 9. Από τη συνολική δαπάνη προσωπικού αφαιρείται κάθε χρήση, χωρίς να συνυπολογίζεται στο συνολικό κόστος μισθοδοσίας το κόστος από τη μείωση του προσωπικού, κατ εφαρμογή της περίπτωσης γ΄ της παρούσας παραγράφου
3.  
  Για τις χρήσεις 2002 και εφεξής: Ως ελάχιστη διάρκεια ζωής κάθε ελαστικού, με ενδιάμεση αναγόμωση αυτού, αναγνωρίζονται τα 150.000 χιλιόμετρα. Στον αριθμό των ελαστικών ανά λεωφορείο δεν συμπεριλαμβάνεται το εφεδρικό.
 1. Δημοτικό φόρο στάθμευσης και δημοτικά τέλη εν γένει
  • Αν τα κόμιστρα (εισιτήρια, κάρτες κ.λπ.) διατηρούνται σταθερά έναντι της προηγούμενης χρήσης, το ποσοστό θα είναι ακριβώς ίσο με αυτό της προηγούμενης χρήσης.
  • Αν τα κόμιστρα αυξάνονται έναντι της προηγούμενης χρήσης, τότε το ποσοστό του επιχειρηματικού κέρδους μειώνεται έτσι ώστε, αναγόμενο επί των προβλεπόμενων εσόδων χρήσης, όπως αυτά καθορίζονται ειδικότερα στην παρ. 2 του άρθρου έκτου της παρούσας οικονομικής συμφωνίας, να προκύπτει επιχειρηματικό κέρδος ίσο με το επιχειρηματικό κέρδος της προηγούμενης χρήσης.
 2. Τέλη κυκλοφορίας και ταξινόμησης των οχημάτων, Φ.Π.Α. οχημάτων και κάθε φόρο που τυχόν επιβάλλεται και επιβαρύνει την εκμετάλλευση των οχημάτων.
 3. Το σχηματισμό του ασφαλιστικού κεφαλαίου που δημιουργείται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 716/1970, όπως συμπληρώνεται με την παρ. 1 του άρθρου ένατου της παρούσας σύμβασης.
4.  
  Γενικές δαπάνες παροχής υπηρεσιών και προμήθειας υλικών, ανταλλακτικών και αναλωσίμων (Α4) Όταν το τέταρτο δεκαδικό ψηφίο είναι ο αριθμός 5 έως 9, τότε το τρίτο δεκαδικό ψηφίο αυξάνεται κατά μία μονάδα. Δ. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ.
 1. Δύο τοις εκατό (2%) για τις χρήσεις 2002 έως 2005 και
 2. - Ανταλλακτικά, εξαρτήματα, αναλώσιμα - Υλικά γραφείων, εισιτηρίων, υφασμάτων, κ.λπ. - Στολές προσωπικού κίνησης και προσωπικού συντήρησης (φόρμες) - Δαπάνες συντήρησης και επισκευών λεωφορείων - Φωτισμό, ύδρευση, θέρμανση, τηλέφωνα - Γάλα προσωπικού κίνησης, συντήρησης, κ.λπ. - Εκπαίδευση προσωπικού - Δαπάνες κατασκηνώσεων, βρεφονηπιακών σταθμών - Δαπάνες εισιτηρίων - Δαπάνες ελέγχου (Σώμα Ορκωτών Λογιστών, Ελεγκτών Μετόχων) - Προμήθεια πώλησης προτυπωμένων εισιτηρίων - Έξοδα διαιτησίας, χαρτόσημο συναλλαγματικών δανείων, πρόσθετων τελών, κ.λπ. μικροέξοδα - Ενοίκια γραφείων Κινήσεως και Σταθμαρχείων - Αποζημιώσεις πάσης φύσεως μελών Πειθαρχικού Υπηρεσιακού και Διοικητικού Συμβουλίου, κ.λπ. - Γραφικά έντυπα - Δημοσιεύσεις, συνδρομές και δαπάνες γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων - Συντήρηση εγκαταστάσεων, επίπλων και σκευών - Είδη γραφείου, αναλώσιμα, έρανοι, δώρα, βοηθήματα - Μηχανογράφηση μισθοδοσίας, κ.λπ. υπηρεσιών - Γενικά κάθε δαπάνη που πραγματοποιεί ο Ο.Α.Σ.Θ. για την απρόσκοπτη λειτουργία του, σε υπηρεσίες, υλικά, αναλώσιμα κ.λπ. και δεν περιλαμβάνεται ρητά στις υπόλοιπες κατηγορίες δαπανών, όπως αυτές περιγράφονται στο παρόν άρθρο.
 3. Ένα τοις εκατό (1%) για τις χρήσεις 2006 έως και 2009.
 4. Β. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Β) Για τον υπολογισμό των μεταβλητών δαπανών της παραγράφου αυτής, ως χιλιομετρική διάνυση λαμβάνεται το άθροισμα των χιλιομέτρων που πραγματοποιούνται κάθε ημερολογιακό έτος από το σύνολο των λεωφορείων.
 5. Αν η εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου αυτού γίνεται μετά την 1.1.2003, τότε το συνολικό εισφερόμενο κεφάλαιο, καθώς και τα επί μέρους ποσά καταβολής αυτού, προσαυξάνονται κατά τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή των ετών από την 1.1.2003 έως και την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από αυτό της άσκησης του δικαιώματος αυτού.
 6. Η ετήσια χιλιομετρική διάνυση αναγράφεται στα βιβλία του Ο.Α.Σ.Θ. σύμφωνα με τα ημερήσια φύλλα κάθε οχήματος και τις ενδείξεις των χιλιομετρητών των λεωφορείων.
 7. Οι ετήσιες προμήθειες του Ο.Α.Σ.Θ., εξαιρουμένων των αναφερομένων στο κεφάλαιο Β΄ του παρόντος άρθρου, πραγματοποιούνται με διαδικασίες και όρους, που θα καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού ή με κανονισμό προμηθειών, που το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Σ.Θ. θα καθορίσει με απόφασή του.
 8. Ως δαπάνες για τη χρήση του 2001 αναγνωρίζονται από το Ελληνικό Δημόσιο οι αντίστοιχες δαπάνες της χρήσης 1999, όπως αυτές προκύπτουν από τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσης και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Λογιστή και οι οποίες ανέρχονται σε δραχμές δύο δισεκατομμύρια διακόσια δεκατρία εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες δεκατρείς (2.213.638.313).
 9. Κάθε άλλο αναγκαίο, για την υλοποίηση του παρόντος άρθρου, θέμα
5.  
  Οι αποσβέσεις των λεωφορείων, που αποκτώνται κατ εφαρμογή του παρόντος άρθρου, γίνονται σύμφωνα με τους όρους της οικονομικής συμφωνίας του άρθρου 8
6.  
  Αν τα λεωφορεία που αποκτώνται, κατ εφαρμογή του παρόντος άρθρου, αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% τουλάχιστον έναντι των κυκλοφορούντων κατά την ισχύ του παρόντος νόμου, από την αμέσως επόμενη εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ., ένα μέλος αυτού ορίζεται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του συνεταιρισμού.
Άρθρο 5 "Μεταβολή περιοχής εκτέλεσης αστικής συγκοινωνίας από τον Ο.Α.Σ.Θ."
1.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Σ.Α.Σ.Θ. και γνώμης του Ο.Α.Σ.Θ. και του υπεραστικού ΚΤΕΛ Νομού Θεσσαλονίκης, μπορεί να μεταβάλλεται η περιοχή εκτέλεσης αστικής συγκοινωνίας. Δ = Α1 + Α2 + Α3 + Α4 + Β1 + Β2 + Β3 + Γ + Δ1 + Δ2 + Δ3 Όπου:Α1 = ενοίκια αμαξοστασίων και γραφείων διοίκησης Α2 = δαπάνες προσωπικού Α3 = πάγιες δαπάνες Α4 = γενικές δαπάνες παροχής υπηρεσιών και προμήθειας υλικών, ανταλλακτικών και αναλωσίμων Β1 = δαπάνες καυσίμων Β2 = δαπάνες λιπαντικών Β3 = δαπάνες ελαστικών Γ = επιχειρηματικό κέρδος Δ1 = αποσβέσεις μεταφορικών μέσων Δ2 = αποσβέσεις ακινήτων Δ3 = αποσβέσεις μηχανημάτων και εργαλείων όπως αυτές οι δαπάνες ορίζονται στο άρθρο τέταρτο της παρούσας οικονομικής συμφωνίας.
 1. Τα όρια των προς εξυπηρέτηση νέων περιοχών
 2. Οι γραμμές, οι διαδρομές και τα δρομολόγια εξυπηρέτησης των νέων περιοχών
 3. Ο απαραίτητος αριθμός λεωφορείων και ο τύπος τους
 4. Οι ειδικότητες και ο αριθμός του αναγκαίου προσωπικού, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 8 και του παρόντος άρθρου, καθώς και οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία μεταφοράς προσωπικού του ΚΤΕΛ και ένταξης στον Ο.Α.Σ.Θ.
 5. Η αναμενόμενη επιβατική κίνηση και το προσήκον κόμιστρο, όπως προσδιορίζεται στην οικονομική συμφωνία του άρθρου 8
 6. Κάθε άλλο σχετικό θέμα
 7. στ) Η εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου για την εξυπηρέτηση δημοτικών διαμερισμάτων ή κοινοτήτων των οποίων η έδρα βρίσκεται σε απόσταση μέχρι έξι χιλιομέτρων από έδρα δήμου που υπάγεται στην περιοχή εκτέλεσης αστικής συγκοινωνίας του Νομού Θεσσαλονίκης και εξυπηρετείται από τον Ο.Α.Σ.Θ.
 8. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται προηγούμενη απόφαση του οικείου νομαρχιακού συμβουλίου, καθώς και η προς ένταξη στην εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου έδρα να μην εντάσσεται σε περιοχή η οποία έχει χαρακτηριστεί ως αστική περιοχή του οικείου νομού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2963 /2001 (ΦΕΚ 268 Α΄).
 9. ζ) Κάθε άλλο σχετικό θέμα.
2.  
  Η εισήγηση του Σ.Α.Σ.Θ., που προβλέπεται στην παράγραφο 1, υποβάλλεται ύστερα από εκπόνηση συγκοινωνιακής και τεχνικοοικονομικής μελέτης, μέσα σε έξι (6) μήνες από τη σύστασή του και εφεξής μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος τουλάχιστον τριών (3) ετών από την εφαρμογή της προηγούμενης απόφασης μεταβολής της περιοχής ευθύνης του Ο.Α.Σ.Θ.
 1. Σαράντα τοις εκατό (40%) στους μετόχους του Ο.Α.Σ.Θ., καταβλητέο ως πρόσθετο επιχειρηματικό κέρδος.
 2. Σαράντα τοις εκατό (40%) στους εργαζόμενους του Ο.Α.Σ.Θ., ως πριμ παραγωγικότητας, και.
 3. Είκοσι τοις εκατό (20%) στο Ελληνικό Δημόσιο με ισόποση μείωση της αντισταθμιστικής καταβολής της επόμενης χρήσης
3.  
  Η εκτέλεση και εκμετάλλευση του αστικού συγκοινωνιακού έργου στις νέες περιοχές ανατίθεται στον Ο.Α.Σ.Θ. με συμπληρωματική οικονομική συμφωνία, η οποία θα διέπεται από τους όρους της οικονομικής συμφωνίας του άρθρου 8 και υπογράφεται αφ ενός από τους Υπουργούς Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ως εκπροσώπους του Ελληνικού Δημοσίου, και αφ ετέρου από το νόμιμο εκπρόσωπο του Ο.Α.Σ.Θ. Η συμπληρωματική οικονομική συμφωνία λήγει ταυτόχρονα με τη λήξη της οικονομικής συμφωνίας του άρθρου 8.
4.  
  Οι νέες μετοχές που αντιστοιχούν στο έργο αυτό διατίθενται στο υπεραστικό ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, εφόσον αυτό μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία ή σε συνεταιρισμό που θα συσταθεί από τους μετόχους του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1667/ 1986 και τις ειδικότερες ρυθμίσεις του παρόντος νόμου, αν το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης δεν μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία. Στην περίπτωση σύστασης συνεταιρισμού η διακοπή της σχέσης μετόχου με το ΚΤΕΛ, για οποιονδήποτε λόγο, συνεπάγεται την έξοδό του από το συνεταιρισμό.
5.  
  Το πιο πάνω δικαίωμα ασκείται από το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης (ανώνυμη εταιρεία ή συνεταιρισμό) εντός τριμήνου από την κοινοποίηση σε αυτό της απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση άρνησης άσκησης του δικαιώματος ή παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η αύξηση πραγματοποιείται από τον Ο.Α.Σ.Θ.
6.  
  Το εισφερόμενο κεφάλαιο, κατά την πρώτη εφαρμογή των ρυθμίσεων του παρόντος άρθρου, εφόσον αυτή υλοποιηθεί μέχρι 31.12.2002, ορίζεται στο ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25 000.000) δραχμών, ανά ακεραία μετοχή (που διατίθεται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 4) και καταβάλλεται ως εξής:.
 1. ποσό επτά εκατομμυρίων (7.000.000) δραχμών ανά διατιθέμενη ακεραία μετοχή, με την απόκτηση των μετοχών από το ΚΤΕΛ ή το συνεταιρισμό, και.
 2. Ποσό έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών κατά διαχειριστική χρήση και για τρεις συνεχείς χρήσεις, από την επόμενη χρήση αυτής της εισόδου του ΚΤΕΛ ή του συνεταιρισμού.
 3. Τα ποσά αυτά παρακρατούνται από το αναλογούν ανά μετοχή μέρισμα στις χρήσεις αυτές.
 4. Αν η εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου αυτού γίνεται μετά την 1.1.2003, τότε το συνολικό εισφερόμενο κεφάλαιο, καθώς και τα επί μέρους ποσά καταβολής αυτού, προσαυξάνονται κατά τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή των ετών από την 1.1.2003 έως και την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από αυτό της άσκησης του δικαιώματος αυτού.
7.  
  Η διαφορά μεταξύ του ως άνω εισφερόμενου κεφαλαίου και του ανά μετοχή επενδυμένου κεφαλαίου, όπως αυτό προκύπτει από το πηλίκον της λογιστικής αξίας των πάγιων στοιχείων του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου της προηγούμενης, της αύξησης του αριθμού των μετοχών, χρήσης, δια του αριθμού των υπαρχόντων, προ της αύξησης, μετοχών, καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο, μέχρι τον αριθμό των πενήντα (50). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται το ποσό, ο χρόνος καταβολής που δεν δύναται να υπερβαίνει τα τρία έτη από την 1η Ιανουαρίου της επόμενης χρήσης, οι δόσεις καταβολής αυτών, η διαδικασία και κάθε σχετικό θέμα.
8.  
  Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι ρυθμίσεις των παραγράφων 1, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 4, κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου
Άρθρο 6 "Διοίκηση του Ο.Α.Σ.Θ."
1.  
  Για τον υπολογισμό των εσόδων της χρήσης του 2001, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της επόμενης παραγράφου, λαμβάνονται ως έσοδα χρήσης 2000, όπως αυτά ορίζονται στην περίπτωση α΄ παράγραφος 1 κεφάλαιο Γ΄ του άρθρου τέταρτου, τα έσοδα που καταγράφονται στον ισολογισμό της 31.12.1999 (12.246.270.031 δρχ.) προσαυξημένα κατά δύο τοις εκατό (2%), ήτοι δώδεκα δισεκατομμύρια τετρακόσια ενενήντα ένα εκατομμύρια εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδες (12.491.196.000) δραχμές.
 1. τον Πρόεδρο,
 2. τον Αντιπρόεδρο,
 3. πέντε εκπροσώπους των μετόχων,
 4. έναν εκπρόσωπο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, που ορίζεται από το Νομάρχη Θεσσαλονίκης,
 5. έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων, που εκλέγεται από τους εργαζόμενους του Ο.Α.Σ.Θ., που δεν είναι μέτοχοι αυτού, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 6 του ν. 2414/1996.
2.  
  Η συγκρότηση του νέου Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την 30.6.2001.
 1. Αν δεν γίνεται αναπροσαρμογή κομίστρων προσαυξάνονται κατά ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) έναντι των εσόδων της προηγούμενης χρήσης
 2. Αν γίνεται αναπροσαρμογή κομίστρων, προσαυξάνονται κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) επί της διαφοράς κατά τύπο κομίστρου
3.  
  Αν ο Ο.Α.Σ.Θ. σε οποιαδήποτε χρήση αυξήσει τα έσοδά του, πέραν των προβλεπόμενων στο παρόν άρθρο, τα επιπλέον έσοδα της χρήσης αποδίδονται στην επόμενη χρήση κατά ποσοστό:.
 1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 2. Να έχουν ελεύθερη τη διαχείριση της περιουσίας τους
 3. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές
 4. Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων
 5. Να μην έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κα- κούργημα με κλητήριο θέσπισμα, σύμφωνα με το ν. 663/ 1977, όπως ισχύει κάθε φορά, ή με τελεσίδικο βούλευμα ή να μην έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και να μην έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, απιστίας, δωροδοκίας, δωροληψίας, ψευδορκίας και ψευδούς βεβαίωσης.
 6. Αν τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ. παύσει να πληροί, κατά τη διάρκεια της θητείας του, οποιαδήποτε από τις παραπάνω προϋποθέσεις, παύει αυτοδίκαια να είναι μέλος του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ. και η θέση του καλύπτεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.
4.  
  Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, τα πέντε μέλη του Δ.Σ. εκπρόσωποι των μετόχων, οι ελεγκτές μέτοχοι, που προβλέπονται στο άρθρο 12 του ν. 3721/1957, καθώς και οι αναπληρωτές τους, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων του Ο.Α.Σ.Θ. Οι εκλογές διενεργούνται με την ευθύνη δικαστικού αντιπροσώπου, που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 79 Α΄).
5.  
  Για την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Ελε-γκτών μετόχων τίθεται στα ψηφοδέλτια ένας σταυρός προτίμησης, ενώ για την εκλογή των λοιπών πέντε μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τίθενται έως τρεις σταυροί προτίμησης. Οι ψηφοφορίες για την εκλογή των οργάνων του Ο.Α.Σ.Θ. γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και εκλέγονται οι κατά σειρά σχετικώς πλειοψηφήσαντες.
Άρθρο 7 "Καθορισμός κομίστρων - Αντισταθμιστικής Καταβολής"
1.  
  Με σκοπό την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας του Ο.Α.Σ.Θ., όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο τέταρτο της παρούσας σύμβασης, περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., υπολογίζεται το προσήκον κόμιστρο, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία εκδίδεται το Νοέμβριο κάθε έτους και εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου και για όλη τη διάρκεια της επόμενης χρήσης. Για τη σύναψη της σύμβασης αποφασίζει εκ μέρους του Ο.Α.Σ.Θ. η Γενική Συνέλευση αυτού. Κατά την κατάρτιση της σύμβασης το μεν Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο δε Ο.Α.Σ.Θ. από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Η σύμβαση έχει ισχύ νόμου και διαρκεί από 1.1.2001 και μέχρι 31.12.2009. Η σύμβαση καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο και απαλλάσσεται παντός τέλους, φόρου ή οποιουδήποτε άλλου βάρους υπέρ του Δημοσίου ή άλλου προσώπου. Η σύμβαση κατατίθεται, ατελώς, σε συμβολαιογράφο. Για το φόρο προστιθέμενης αξίας, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄).
2.  
  Για τον υπολογισμό του προσήκοντος κομίστρου ο Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούται να υποβάλλει στους Υπουργούς Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών το πρώτο δεκαήμερο του μήνα Οκτωβρίου τον προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών της επόμενης χρήσης, σύμφωνα με τις ειδικές ρυθμίσεις (στόχους αύξησης εσόδων και μείωσης δαπανών) και όλους τους όρους της παρούσας οικονομικής συμφωνίας, προκειμένου να καθοριστούν τα κόμιστρα. Η υποβολή των πιο πάνω στοιχείων για τη χρήση του 2001 θα γίνει μέχρι 30.4.2001.
3.  
  Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί το προσήκον κόμιστρο, με την ίδια απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται η αντισταθμιστική καταβολή της επόμενης χρήσης. Η αντισταθμιστική καταβολή ισούται με τη διαφορά των δαπανών που αναγνωρίζονται από το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τα άρθρα τέταρτο και πέμπτο της παρούσας σύμβασης, μείον τα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από τις ρυθμίσεις του άρθρου έκτου της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση μειωμένων εσόδων ή αυξημένων δαπανών, πέραν αυτών που καθορίζονται με την παρούσα οικονομική συμφωνία, δεν αυξάνεται η καταβλητέα αντισταθμιστική καταβολή.
4.  
  Η αντισταθμιστική καταβολή, η οποία εγκρίνεται κατά τα ανωτέρω για κάθε χρήση, καταβάλλεται στον Ο.Α.Σ.Θ. σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα.
5.  
  Η αντισταθμιστική καταβολή έκαστης χρήσης επαναπροσδιορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της προηγούμενης χρήσης. Τυχόν θετική ή αρνητική διαφορά συμψηφίζεται και συνυπολογίζεται στις έξι (6) τελευταίες δόσεις καταβολής της αντισταθμιστικής καταβολής της χρήσης, οι οποίες αναπροσαρμόζονται αντίστοιχα. Με την ίδια απόφαση οριστικοποιείται και η αντισταθμιστική καταβολή της προηγούμενης χρήσης, η οποία συμψηφίζεται στην επόμενη καταβλητέα δόση.
6.  
  Με την απόφαση καθορισμού των κομίστρων του Ο.Α.Σ.Θ. δύναται να καθορίζονται μεγαλύτερης τιμής εισιτήρια, τα οποία θα πωλούνται αποκλειστικά από οδηγούς εντός των λεωφορείων, σε επιβάτες που δεν είναι εφοδιασμένοι με το προβλεπόμενο εισιτήριο. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και κάθε σχετικό θέμα. Οι εισπράξεις από την πώληση των υπερτιμημένων εισιτηρίων αποτελούν έσοδο του Ο.Α.Σ.Θ.
Άρθρο 8 "Διάθεση αποθεματικών"
1.  
  Όλο το προσωπικό του Ο.Α.Σ.Θ., με οποιαδήποτε σχέση εργασίας συνδέεται με αυτόν, που έχει προσληφθεί από αυτόν μέχρι 31.12.1999 και εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του στον Ο.Α.Σ.Θ. κατά το χρόνο υπογραφής της παρούσας σύμβασης, διατηρεί έναντι του Ο.Α.Σ.Θ. τα πάσης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις, από την εργασιακή σύμβαση και τους κανονισμούς.
2.  
  Από την 1.1.2001 καταργούνται οι ισχύουσες διατάξεις περί ορισμού Γενικού Διευθυντή στον Ο.Α.Σ.Θ. Από της ημερομηνίας αυτής το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα:.
 1. Να προσλαμβάνει και να αντικαθιστά Γενικό Διευθυντή.
 2. Μέχρι την πρόσληψη νέου Γενικού Διευθυντή, εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του ο Γενικός Διευθυντής που ορίστηκε με τις προϊσχύουσες διατάξεις.
 3. Να προσλαμβάνει και να αντικαθιστά κατά την απόλυτη κρίση του ως Διευθυντές, πρόσωπα που πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, που προβλέπονται στον ισχύοντα Οργανισμό.
 4. Οι κατά την υπογραφή της παρούσας οικονομικής συμφωνίας απασχολούμενοι Διευθυντές, αν αντικατασταθούν, διατηρούν την εξαρτημένη σχέση εργασίας τους με τον Ο.Α.Σ.Θ. μέχρι τη συνταξιοδότησή τους ή την αποχώρησή τους από αυτόν.
3.  
  Οι ισχύοντες, κατά την υπογραφή της παρούσας οικονομικής συμφωνίας, κανονισμοί που έχουν εγκριθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 12 του ν.δ. 3721/1957, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 7 του ν.δ. 716/1970, εξακολουθούν να ισχύουν με τις τροποποιήσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και τροποποιούνται εφεξής σύμφωνα με τις ισχύουσες, κάθε φορά, διατάξεις.
Άρθρο 9 "Ασφαλιστικό Κεφάλαιο - Απόκτηση Αμαξοστασίων"
1.  
  Το άρθρο 5 του ν.δ. 716/1970 (ΦΕΚ 238 Α΄) τροποποιείται ως εξής: «Για την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων του Ο.Α.Σ.Θ. κατά κινδύνων πυρός, αστικής ευθύνης λόγω ατυχημάτων με αυτοκίνητα αυτού, καθώς και για τις ίδιες ζημίες των αυτοκινήτων, συνιστάται δια του παρόντος ειδικός λογαριασμός με την επωνυμία «ασφαλιστικό κεφάλαιο». Ειδικά για την ασφάλεια πυρός των λεωφορείων και των υπηρεσιακών αυτοκινήτων, εφόσον αυτά παραμένουν στα αμαξοστάσια, επιτρέπεται από το κονδύλιο αυτό να ασφαλιστούν κατά πυρός, κατά ποσοστό 75% της αξίας τους, σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. Το κεφάλαιο τούτο σχηματίζεται εκ ποσοστού 2% επί των ετήσιων εν γένει εσόδων του Ο.Α.Σ.Θ. από της χρήσης 1970 έως και της χρήσης 2000 και από της χρήσης 2001 και εφεξής ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί των δαπανών της παραγράφου 2 του κεφαλαίου Α΄ του άρθρου τέταρτου της πα-ρούσας σύμβασης (δαπάνες προσωπικού). Το ποσοστό αυτό δύναται να αυξομειώνεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ. Αν το ασφαλιστικό κεφάλαιο υπερβεί το τριπλάσιο των ετήσιων κρατήσεων υπέρ του λογαριασμού αυτού, το επιπλέον ποσό συμψηφίζεται με την αντισταθμιστική καταβολή της επόμενης χρήσης, η οποία μειώνεται ισόποσα.
2.  
  Εντός οκτώ (8) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, το Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ. δύναται, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να προβεί στην έκδοση πλήρως αιτιολογημένης, με τεχνικοοικονομικά στοιχεία, απόφασής του, περί του εάν συμφέρει σε αυτόν να αποκτήσει με αγορά ή με χρηματοδοτική μίσθωση, τα αμαξοστάσια και γραφεία διοίκησης μετά των εγκαταστάσεων, που έχει μισθώσει από το συνεταιρισμό «ΗΡΑΚΛΗΣ». Σε περίπτωση που ο Ο.Α.Σ.Θ. διαπιστώσει ότι συμφέρει η αγορά των ως άνω ακινήτων και λάβει σχετική απόφαση αγοράς το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού, τότε θα υποβληθεί η ως άνω απόφαση, μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2001, στους Υπουργούς Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίοι, με απόφασή τους, θα εγκρίνουν την αγορά ή μη των ως άνω ακινήτων και τους όρους απόκτησης αυτών, μετά από σύμφωνη γνώμη και του συνεταιρισμού «ΗΡΑΚΛΗΣ». Με την ίδια απόφαση θα καθορισθούν τα σχετικά με την απόσβεση αυτών των περιουσιακών στοιχείων και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
Άρθρο 10
1.  
Εκσυγχρονισμός και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 1.Για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούται: 1)Στην αντικατάσταση από 1.1.2002 των λεωφορείων που συμπληρώνουν την ηλικία των δώδεκα (12) ετών από την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας αυτών. 2)Στον εξοπλισμό με σύστημα κλιματισμού όλων των λεωφορείων που στις 31.12.2002 δεν συμπληρώνουν την ηλικία των οκτώ (8) ετών. 3)Στην προμήθεια, μετά την 1.1.2001, λεωφορείων εφοδιασμένων με σύστημα κλιματισμού και σύστημα πρόσβασης εμποδιζόμενων ατόμων. 2.Μέχρι 30.6.2001 ο Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούται στην κατάρτιση και έκδοση Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.), ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Σ.Α.Σ.Θ.. Ο Χ.Υ.Κ. καθορίζει τις υπηρεσίες και τους όρους παροχής των υπηρεσιών του Ο.Α.Σ.Θ. προς τους καταναλωτές, καθώς επίσης και τη διαδικασία αποζημίωσης αυτών από τον Ο.Α.Σ.Θ.. Άρθρο ενδέκατο Έλεγχος Ο.Α.Σ.Θ. από Ελληνικό Δημόσιο 1.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται να ανατίθεται, οποτεδήποτε, σε ορκωτούς ελεγκτές, πραγματογνώμονες ή άλλα ελεγκτικά όργανα, ο έλεγχος της διαχείρισης και λειτουργίας του Ο.Α.Σ.Θ., ιδίως των στοιχείων που αφορούν τις δαπάνες ή τα έσοδα του Ο.Α.Σ.Θ. και κατ επέκταση την αντισταθμιστική καταβολή. 2.Η Διοίκηση και οι υπηρεσίες του Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούνται να παρέχουν κάθε στοιχείο που ζητείται από τους ελεγκτές το συντομότερο δυνατόν και να συνδράμουν στην απρόσκοπτη, έγκαιρη και ουσιαστική διενέργεια του ελέγχου και τη σύνταξη σχετικής έκθεσης από τους τελευταίους. 3.Σε περίπτωση προσφυγής στο Διαιτητικό Δικαστήριο, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου δωδέκατου της παρούσας σύμβασης, ο Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούται στην παροχή όλων των αιτουμένων στοιχείων από τους ελεγκτές ή τους πραγματογνώμονες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση άρνησης του Ο.Α.Σ.Θ. να παρέχει τα ως άνω στοιχεία, εάν μεν έχει ασκήσει προσφυγή ο Ο.Α.Σ.Θ., το Διαιτητικό Δικαστήριο αναβάλλει υποχρεωτικά τη συζήτηση της προσφυγής μέχρι την παροχή των αιτουμένων στοιχείων στους ελεγκτές και τη σύνταξη έκθεσης από αυτούς, εάν δε έχει ασκήσει προσφυγή το Ελληνικό Δημόσιο, το Διαιτητικό Δικαστήριο διατάσσει τη παροχή από τον Ο.Α.Σ.Θ. των αιτουμένων από τους ελεγκτές στοιχείων. Άρθρο δωδέκατο Διαιτησία1.Το Ελληνικό Δημόσιο ή ο Ο.Α.Σ.Θ., για την άρση κάθε διαφωνίας επί της εφαρμογής της οικονομικής συμφωνίας του παρόντος νόμου, δύνανται να προσφύγουν σε τριμελές Διαιτητικό Δικαστήριο, που αποτελείται από: 1)Τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου. 2)Ένα (1) μέλος εκ των εν ενεργεία ή υπηρετησάντων μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οριζόμενο από τον Υπουργό Οικονομικών και 3)Ένα (1) μέλος εκ των εν ενεργεία ή υπηρετησάντων μελών του Αρείου Πάγου, οριζόμενο από τον Ο.Α.Σ.Θ.. 2.Η αίτηση προσφυγής για επίλυση διαφοράς στο Διαιτητικό Δικαστήριο κοινοποιείται με απόδειξη παραλαβής εντός πέντε (5) ημερών στον αντισυμβαλλόμενο και η εκδίκασή της ορίζεται μετά από διάστημα τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) ημερών, εντός του οποίου δύναται να κατατεθεί, από το έτερο μέρος, σχετική τεχνική έκθεση - πραγματογνωμοσύνη, η οποία αξιολογείται κατά την εκδίκαση της προσφυγής. 3.Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις, ουσιαστικές και δικονομικές, που έχουν συμφωνηθεί στο άρθρο 15 της μεταξύ Ο.Α.Σ.Θ. και Ελληνικού Δημοσίου συμβάσεως, της υπογραφείσης κατ άρθρο 22 του ν.δ. 3721/1957 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3159/1955. 4.Η προβλεπόμενη αποζημίωση του Διαιτητικού Δικαστηρίου καταβάλλεται από τον προσφεύγοντα στη διαιτησία. Άρθρο δέκατο τρίτο Καταγγελία της σύμβασης 1.Οι διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφοι 1 και 2 της υπογραφείσας, κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 22 του ν.δ. 3721/1957, αρχικής συμβάσεως μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. διατηρούνται σε ισχύ. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση: δ. Για πράξεις ή παραλείψεις δια των οποίων ο Ο.Α.Σ.Θ. επιχειρεί να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου. 2.Καταγγελία της σύμβασης από το Ελληνικό Δημόσιο συνεπάγεται εφαρμογή των διατάξεων της σύμβασης, που εφαρμόζονται στο συμβατικό χρόνο λήξης αυτής. Άρθρο δέκατο τέταρτο Τελικές διατάξεις Από την υπογραφή της σύμβασης αυτής καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη και όρος, που έχει περιληφθεί στη σύμβαση που υπεγράφη κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 22 του ν.δ. 3721/1957 και σε εκτέλεση του ν. 866/1979, καθώς και κάθε αντίθετη διάταξη και όρος που έχει ρυθμιστεί με νόμο, προεδρικό διάταγμα ή υπουργική απόφαση. ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Α.Σ.Θ.» Άρθρο 9 Ανάθεση έργου σε νέο φορέα 1.Αν ο Ο.Α.Σ.Θ. δεν δεχθεί να συνάψει τη σύμβαση εντός τριάντα (30) ημερών από την ισχύ του παρόντος νόμου, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, προκηρύσσεται δημόσιος διαγωνισμός, για την ανάθεση της εκτέλεσης και εκμετάλλευσης των αστικών συγκοινωνιών της περιοχής ευθύνης του Ο.Α.Σ.Θ. σε άλλο φορέα. 2.Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε σχετικό θέμα για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την ανάθεση του έργου. Η ανάθεση πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 31.12.2001. 3.Αν δεν υπογραφεί η σύμβαση που προβλέπεται στο άρθρο 8, η κυρωθείσα με το ν.δ. 3721/1957 οικονομική συμφωνία μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου - Ο.Α.Σ.Θ., όπως αυτή παρατάθηκε με το ν. 866/1979, παρατείνεται μέχρι την ανάθεση του έργου στο νέο φορέα. Άρθρο 10 Λοιπές διατάξεις 1.1)Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ανατίθεται σε μέλη των δευτεροβάθμιων επιτροπών πρακτικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, του άρθρου 18 της αριθμ. 58930/480/15.4.1999 (ΦΕΚ 526 Β΄) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που καλούνται εφεξής Επιθεωρητές Εξετάσεων Υποψηφίων Οδηγών (Ε.Ε.Υ.Ο.), η εποπτεία και ο έλεγχος της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης και της θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, καθώς και της επανεξέτασης επιτυχόντων στις πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών αμέσως μετά το πέρας της εξέτασης και πριν τη χορήγηση της άδειας οδήγησης, σε κάθε υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 2)Με όμοια απόφαση προσδιορίζεται ο αναγκαίος αριθμός των Ε.Ε.Υ.Ο., η διαδικασία και τα όργανα επιλογής, οι προϋποθέσεις, τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα επιλογής και κάθε σχετική λεπτομέρεια. 3)Ο Γενικός Επιθεωρητής του Σώματος Ελεγκτών Επιθεωρητών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (του άρθρου 19 του ν. 2671/1998 - ΦΕΚ 289 Α΄), εποπτεύει την επιλογή, επιμόρφωση, οργάνωση και το έργο των Ε.Ε.Υ.Ο.. 4)Η συμμετοχή των επιτυχόντων υποψηφίων οδηγών σε επανεξέταση, σύμφωνα με το στοιχείο α΄, είναι υποχρεωτική. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής των επανεξεταζομένων, το ελάχιστο ποσοστό των επανεξεταζομένων και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. 5)Οι προβλεπόμενες στο στοιχείο α΄ αρμοδιότητες μπορεί να ασκούνται παραλλήλως και από τους Επιθεωρητές - Ελεγκτές του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 6)Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζεται σύστημα επιβολής διοικητικών κυρώσεων στους εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών, στους εξεταστές υποψηφίων οδηγών, στους επιθεωρητές εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και στους υποψήφιους οδηγούς. Με το σύστημα κυρώσεων καθορίζονται: 1) Για τους εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών, η διάρκεια αφαίρεσης της άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτού υποψηφίων οδηγών, η οποία μπορεί να είναι προσωρινή ή και οριστική σε περίπτωση υποτροπής. 2) Για τους εξεταστές υποψηφίων οδηγών, η στέρηση του δικαιώματος εξέτασης υποψηφίων οδηγών προσωρινά ή οριστικά σε περίπτωση υποτροπής, η υποχρεωτική παρακολούθηση ειδικών επιμορφωτικών σεμιναρίων κ.λπ.. 3) Για τους υποψήφιους οδηγούς, η στέρηση του δικαιώματος απόκτησης της άδειας οδήγησης, η παραπομπή αυτών σε επανεξέταση σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 13 του ν. 2669/1999, καθώς και η υποχρέωση παρακολούθησης πρόσθετων μαθημάτων θεωρητικής ή πρακτικής εκπαίδευσης προ της επανεξέτασης. 7)Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται η αμοιβή των Ε.Ε.Υ.Ο., κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ν.δ. 638/1970 του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 2.Επιτρέπεται η ταξινόμηση καινουργών διασκευασμένων επιβατικών αυτοκινήτων ή μεταχειρισμένων που έχουν διασκευαστεί στη χώρα μας ή στο εξωτερικό ή η διασκευή κυκλοφορούντων επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων, που προορίζονται για τη μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την έγκριση της διασκευής, την ταξινόμηση και κυκλοφορία των ως άνω αυτοκινήτων. 3.Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α΄) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: «Η πρόταση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να γίνει ύστερα από αίτηση ιδιοκτητών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, που έχουν έδρα το ίδιο δημοτικό διαμέρισμα. Αν το Δημοτικό Συμβούλιο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης, δεν διατυπώσει την πρότασή του στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ο Νομάρχης, μετά από γνώμη της Νομαρχιακής Επιτροπής, αποφασίζει και χωρίς την πρόταση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από αίτηση των ιδιοκτητών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτο-διοίκησης και συνοδεύεται από βεβαίωση του δήμου ότι παρήλθε η ανωτέρω αποκλειστική προθεσμία ή αντίγραφο της αίτησης που κατατέθηκε στο δήμο.» 4.Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ν. 2465/1997, όπως αυτή προστέθηκε μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 16 του ν.δ. 102/1973 και αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 7 και το άρθρο 18 του ν. 2801/ 2000 (ΦΕΚ 46 Α΄), καταργείται. 5.Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 2465/1997 (ΦΕΚ 28 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «Η χορήγηση στους φορείς της παραγράφου 1 άδειας κυκλοφορίας Ε.Ι.Χ., Λ.Ι.Χ. ή Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.» 6.Με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται κατηγορίες φυσικών ή νομικών προσώπων (όπως Ν.Π.Ι.Δ., σωματεία, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, σύλλογοι, επιχειρήσεις), στα οποία μπορεί να δίδεται το δικαίωμα ταξινόμησης και κυκλοφορίας λεωφορείων αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, για τη μεταφορά προσώπων που έχουν άμεση σχέση με το επιτε-λούμενο από αυτούς έργο. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά, το μεταφορικό έργο, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης. 7.Στο άρθρο 2 του ν.δ. 49/1968 (ΦΕΚ 294 Α΄) προστίθεται παράγραφος 12, η οποία έχει ως εξής:« 12.Με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται κατηγορίες φυσικών ή νομικών προσώπων (όπως Ν.π.δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., σωματεία, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, σύλλογοι, πολιτικά κόμματα, κατηγορίες επαγγελματιών), στα οποία μπορεί να δοθεί το δικαίωμα ταξινόμησης φορτηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων, τα οποία είναι απαραίτητα για την άσκηση του επαγγέλματος ή την επίτευξη του σκοπού τους. Με την ίδια αυτή απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά, το μεταφορικό έργο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας των Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων του προηγούμενου εδαφίου.» 8.1)Οι διατάξεις των άρθρων 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 14 του ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α΄), εφαρμόζονται στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) και στις εταιρείες ή επιχειρήσεις του Δημοσίου ή του δημόσιου τομέα που εκτελούν ως φορείς ή διαχειρίζονται για λογαριασμό αυτού την εκτέλεση σιδηροδρομικών έργων του προαστιακού σιδηροδρόμου που εξυπηρετεί τις εξής διαδρομές: - Πειραιά - Αθήνα - Συγκοινωνιακό Κέντρο Αχαρνών - Αεροδρόμιο Σπάτων (Μαρκόπουλο Λαύριο) - Συγκοινωνιακό Κέντρο Αχαρνών - Οινόη - Χαλκίδα - Οινόη - Θήβα - Συγκοινωνιακό Κέντρο Αχαρνών - Ισθμός - Κόρινθος Κιάτο- Ισθμός - Λουτράκι. Όλες οι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος ισχύουσες, για τον Ο.Σ.Ε. και τις πιο πάνω εταιρείες, διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων, που αφορούν τη συμμετοχή των αρμόδιων οργάνων στις διαδικασίες των απαλλοτριώσεων, που κηρύσσονται υπέρ του Ο.Σ.Ε., εξακολουθούν να ισχύουν. Όπου στις προαναφερόμενες διατάξεις αναφέρεται ο Υπουργός Πολιτισμού νοείται ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών και όπου αναφέρονται «Όργανα και Υπηρεσίες» νοούνται τα Όργανα και οι Υπηρεσίες των παραπάνω εταιρειών. 2)Επί των απαλλοτριώσεων των ως άνω εταιρειών, των οποίων οι διαδικασίες κήρυξης ή συντέλεσης δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, εφαρμόζονται εφεξής οι διατάξεις που αναφέρονται στο στοιχείο α΄, καθώς και οι διατάξεις της παραγράφου 6 (υποπαράγραφος 1) του άρθρου δέκατου του ν.1955/ 1991 (ΦΕΚ 112 Α΄), όπως αυτές προστέθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν. 2308/1995 (ΦΕΚ 114 Α΄). 9.Η παράγραφος 1 του άρθρου 54 του Κ.Ο.Κ., που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:« 1.Τα οδικά οχήματα επιτρέπεται να έλκουν άλλο όχημα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, για τα αυτοκίνητα οχήματα, και απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, για τα μηχανήματα έργων, μπορεί να επιτρέπεται η έλξη περισσοτέρων του ενός ρυμουλκουμένων και να επιβάλλονται περιορισμοί στην κυκλοφορία των συρμών αυτών.» 10.Στο άρθρο 2 του ν.δ. 638/1970 (ΦΕΚ 173 Α΄), όπως ισχύει, προστίθεται στοιχείο ιδ΄ ως εξής:« 1)Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να καθορίζονται και άλλες δαπάνες που είναι σχετικές με τις δραστηριότητες και το αντικείμενο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.» 11.Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.1437/1984, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν.2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α΄), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ο Δήμος Καλυβιών - Θορικού περιλαμβάνεται στα όρια της ενιαίας διοικητικής μονάδας της περιοχής Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων.» 12.Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 2671/1998 (ΦΕΚ 289 Α΄) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως: «Μπορεί να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες οποιασδήποτε μορφής ή να συμμετέχει σε επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εταιρειών με αντικείμενο την παροχή και εκμετάλλευση υπηρεσιών, που δεν έχουν σχέση με το μεταφορικό του έργο.» 13.Στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 2801/2000 και μετά τη φράση «μικτού βάρους μέχρι 2.500 χιλιογράμμων» προστίθεται η φράση «ή ωφέλιμου φορτίου μέχρι 1.300 χιλιογράμμων». 14.Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 1437/1984 (ΦΕΚ 59 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:« 2.Αν δικαιούχοι των νέων αδειών κυκλοφορίας επιβατηγών δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων, με έδρα πρωτεύουσα νομού ή με διοικητική μονάδα με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία γενική απογραφή, άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι φυσικά πρόσωπα, χορηγείται μία άδεια σε δύο (2) δικαιούχους κατά ίσα μέρη. Στους πολύτεκνους με έξι (6) παιδιά και άνω χορηγείται ακέραιη άδεια. Ακέραιες είναι οι χορη-γούμενες άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων της περίπτωσης β΄ της προηγούμενης παραγράφου.» 15.Στο άρθρο 19 του ν. 2671/1998 (ΦΕΚ 289 Α΄) προστίθεται η εξής παράγραφος:« 10.Ο Γενικός Επιθεωρητής και οι Επιθεωρητές - Ελεγκτές του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν εξετάζονται και δεν διώκονται για γνώμη που διατύπωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Εξαιρούνται των ανωτέρω η περίπτωση δόλου, η παραβίαση του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και η παράβαση του καθήκοντος εχεμύθειας, στην οποία υποχρεούνται οι υπηρετούντες στο Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε. και μετά την αποχώρησή τους από αυτό. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Γενικός Επιθεωρητής και οι Επιθεωρητές - Ελεγκτές διώκονται ή ενάγονται για πράξεις ή παραλείψεις στις οποίες προέβησαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, μπορούν να παρίστανται ενώπιον των δικαστηρίων με μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), υπό την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα θα εγκριθεί από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ.. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν αναδρομικά από την ημερομηνία ισχύος του ν. 2671/1998. 16.Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α΄) και μετά τη φράση «.......... στο Συνήγορο του Πολίτη,» προστίθεται η φράση «..... ...... στο Σώμα Ελεγκτών - Επιθεωρητών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών». 17.Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57 Α΄) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Η ειδική κατ αποκοπή αμοιβή του ανωτέρω εδαφίου καταβάλλεται επίσης: 1)Στους Επιθεωρητές - Ελεγκτές του Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε., που διενεργούν επιθεωρήσεις και ελέγχους της εκπαίδευσης και της εξέτασης των υποψηφίων οδηγών. 2)Στους απασχολουμένους, με οποιαδήποτε σχέση, στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών και Κ.Τ.Ε.Ο. των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, στους οποίους ανατίθεται, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, η εκτέλεση του ειδικού έργου της εξέτασης των υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, είτε εκτελούν το έργο ως εξεταστές πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας επιτροπής είτε υπό τη μορφή βοηθητικού έργου.» 18.Η προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 2874/ 2000 (ΦΕΚ 286 Α΄) παρατείνεται μέχρι 30 Ιουνίου 2001. Άρθρο 11 Ρύθμιση θεμάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 1.Μετά το άρθρο 191 του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου που κυρώθηκε με το ν.1815/1988 (ΦΕΚ 250 Α΄) προστίθεται άρθρο 191α, το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 191α Εξουσιοδοτικές διατάξεις 1.Με προεδρικά διατάγματα ενσωματώνονται στην εθνική νομοθεσία Κανονισμοί και Εγχειρίδια του Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών (Jοint Ανiatiοn Αuthοrities J.Α.Α.). 2.Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών εισάγονται στο εθνικό δίκαιο τα Παραρτήματα (Αnnexes) και Τεχνικά Εγχειρίδια (Dοcuments and Circulars) της Σύμβασης του Σικάγο «περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας», η οποία κυρώθηκε με το ν. 211/1947 (ΦΕΚ 35 Α΄), καθώς και οι αποφάσεις και οι Κανονισμοί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια των Πτήσεων (ΕURΟCΟΝΤRΟL).» 2.Στο τέλος του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 2338/1995 «Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα κ.λπ.» (ΦΕΚ 202 Α΄) προστίθεται παράγραφος 7, που έχει ως εξής:« 7.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, συνιστάται περιφερειακή Μονάδα της Υ.Π.Α., με έδρα το Νέο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών στα Σπάτα ως Αεροπορική Αρχή. Με το ίδιο διάταγμα καθορίζεται το επίπεδο οργάνωσης της Μονάδας, οι αρμοδιότητες αυτής, η διάρθρωση και η στελέχωσή της, καθώς και ο τρόπος σύνδεσής της με την Κεντρική Υπηρεσία της Υ.Π.Α.. Η σύσταση της Μονάδας αυτής δεν συνεπάγεται αύξηση οργανικών θέσεων της Υ.Π.Α.. Η Μονάδα είναι η εποπτική και ρυθμιστική Αρχή στο Νέο Διεθνή Αερολιμένα σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων του αεροπορικού δικαίου και τη συστηματική διενέργεια επιτόπιων επιθεωρήσεων ασφάλειας και προστασίας των πτήσεων και του Αερολιμένα. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται «Ο Διοικητής του Αερολιμένα» ή «ο Αερολιμενάρχης» στα πλαίσια άσκησης κρατικών αρμοδιοτήτων, εννοείται για το Διεθνή Αερολιμένα στα Σπάτα, ο Προϊστάμενος της κατά τα ανωτέρω Αεροπορικής Αρχής.» Άρθρο 12 Καταργούμενες διατάξεις Από της ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις: 1.Του άρθρου 15 του ν.δ. 3721/1957 (ΦΕΚ 142 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 716/1970 (ΦΕΚ 238 Α΄). 2.Των άρθρων 3 και 4 του ν.δ. 716/1970 (ΦΕΚ 238 Α΄). 3.Του π.δ. 84/1973, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 600/1976 (ΦΕΚ 219 Α΄). 4.Η παράγραφος 6 του άρθρου 3 του ν. 866/1979. 5.Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 1437/1984 (ΦΕΚ 59 Α΄). 6.Η παράγραφος 1 του άρθρου 54 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α΄). 7.Του π.δ. 505/1979 (ΦΕΚ 152 Α΄). 8.Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 και το άρθρο 18 του ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α΄). 9.Κάθε άλλη διάταξη νόμου που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή ρυθμίζει διαφορετικά θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν. Άρθρο 13 Στο άρθρο 18 του ν. 1959/1991, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα μπορούν να συνεργάζονται, για την παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας προς τους ασφαλισμένους τους, με άλλες επιχειρήσεις που διαθέτουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οχήματα οδικής βοήθειας. Άρθρο 14 Στο τέλος του στοιχείου γ΄ της παραγράφου 12 του άρθρου 13 του ν. 2867/2000 (ΦΕΚ 273 Α΄) προστίθεται στοιχείο δ΄, που έχει ως εξής: δ. Έως την 31.12.2001, το στοιχείο Ζ΄ της παραγράφου 8 του δεύτερου άρθρου του ν. 2246/1994 (ΦΕΚ 172 Α΄), όπως ισχύει, και μέχρι ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) επί του διαμορφωθέντος αποθεματικού της Ε.Ε.Τ.Τ. έτους 2000. Άρθρο 15 ΙσχύςΗ ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται σε επί μέρους άρθρα αυτού. Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2001-04-10 Σύσταση και λειτουργία Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις
Τροποποίηση Τύπος
A/2001/71
2006-03-10 Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων - Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφο­ρές και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
 • στ) Η εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου για την εξυπηρέτηση δημοτικών διαμερισμάτων ή κοινοτήτων των οποίων η έδρα βρίσκεται σε απόσταση μέχρι έξι χιλιομέτρων από έδρα δήμου που υπάγεται στην περιοχή εκτέλεσης αστικής συγκοινωνίας του Νομού Θεσσαλονίκης και εξυπηρετείται από τον Ο.Α.Σ.Θ.
 • Στην περίπτωση αυτή απαιτείται προηγούμενη απόφαση του οικείου νομαρχιακού συμβουλίου, καθώς και η προς ένταξη στην εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου έδρα να μην εντάσσεται σε περιοχή η οποία έχει χαρακτηριστεί ως αστική περιοχή του οικείου νομού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2963 /2001 (ΦΕΚ 268 Α΄).
 • ζ) Κάθε άλλο σχετικό θέμα.
 • Προσθήκη
  A/2006/49
  2013-10-11 Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις.
  Τροποποίηση Τύπος
  Συνιστάται επταμελές Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Σ.Α.Σ.Θ.) που αποτελείται από.
 • Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ως Πρόεδρο, που ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης του Σ.Α.Σ.Θ.
 • Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Οικονομικών.
 • Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης.
 • Έναν εκπρόσωπο του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος προτείνεται με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
 • Έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ε.Δ.Κ.Μ.), ο οποίος προτείνεται με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ.Κ.Μ.
 • Έναν εκπρόσωπο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, ο οποίος προτείνεται με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.
 • Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με αναπληρωτή του τον Υποδιευθυντή Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
 • Το Σ.Α.Σ.Θ. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Μέχρι τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης, το Σ.Α.Σ.Θ. εξακολουθεί να λειτουργεί νόμιμα με την κατά την ισχύ του παρόντος νόμου συγκρότησή του.
 • Αντικατάσταση
  Συστήνεται σε πιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής ειδικός τραπεζικός λογαριασμός του Ο.Α.Σ.Θ., στον οποίο ο Ο.Α.Σ.Θ. καταθέτει άμεσα, την ίδια ημέρα ή το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την καταβολή κάθε δόσης αντισταθμιστικής καταβολής του άρθρου εβδόμου του άρθρου 8, ποσοστό επτά τοις χιλίοις (7%ο) επί της κάθε δόσης που λαμβάνει ο Ο.Α.Σ.Θ. από το Ελληνικό Δημόσιο.
  Το πιο πάνω ποσό, το οποίο δεν αυξάνει την ετήσια αντισταθμιστική καταβολή στον Ο.Α.Σ.Θ., δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πεντακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (570.000) ευρώ, καθώς και να υπολείπεται των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ ανά έτος αναφοράς, ανεξαρτήτως του ποσού της αντισταθμιστικής καταβολής.
  Το παραπάνω ποσοστό, καθώς και οι μέγιστες και οι ελάχιστες τιμές της χρηματοδότησης του Σ.Α.Σ.Θ. μπορεί να τροποποιούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
  Ο Ο.Α.Σ.Θ., μετά από έγγραφη εντολή του Προέδρου του Σ.Α.Σ.Θ. ή άλλου οργάνου αυτού, ειδικά εξουσιοδοτημένου με απόφαση του Σ.Α.Σ.Θ., υποχρεούται να καταβάλει, από τον πιο πάνω ειδικό λογαριασμό, κάθε δαπάνη του Σ.Α.Σ.Θ. για την πραγματοποίηση των σκοπών του (όπως ανάθεση μελετών, αποζημίωση ειδικών συνεργατών, τεχνική και γραμματειακή υποστήριξη).
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η διατήρηση και διαχείριση του ως άνω ειδικού λογαριασμού μπορεί να ανατεθεί και σε άλλον φορέα.
  Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
  Αντικατάσταση
  A/2013/216
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΝΟΜΟΣ 1920/2112 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2112 1920
  ΝΟΜΟΣ 1957/3721 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3721 1957
  ΝΟΜΟΣ 1982/1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1264 1982
  ΝΟΜΟΣ 1986/1667 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1667 1986
  Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις. 1996/2414 1996
  Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος έχει συνταχθεί από την Ειδική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε κ[...]" 2000/2859 2000
  ΝΟΜΟΣ 2001/2963 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/2963 2001
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1957/3721 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3721 1957
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/716 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/716 1970
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενείας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις 2001/2947 2001
  Τροποποίηση του Ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 282 Α΄), εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.) και άλλες διατάξεις. 2003/3185 2003
  Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού. 2004/3270 2004
  Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων - Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφο­ρές και άλλες διατάξεις. 2006/3446 2006
  Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους στις εταιρείες «Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε.», «Ολυμπιακή Αεροπορία - Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. 2008/3717 2008
  Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίαςκαι άλλες διατάξεις. 2011/3913 2011
  Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2013/4199 2013
  Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις. 2017/4482 2017
  Κανονισμός Πτητικής Λειτουργίας Δημοσίων Αερομεταφορών - Αεροπλάνα. 2001/222 2001
  Κανονισμός Πτητικής Λειτουργίας Δημοσίων Αερομεταφορών - Αεροπλάνα. 2002/207 2002
  Κανονισμός χορήγησης πιστοποιητικού υγείας. 2002/247 2002
  Κανονισμός πτυχίων χειριστών αεροπλάνων πολιτικής αεροπορίας. 2002/33 2002
  Επιθεωρητές Εξετάσεων Υποψηφίων Οδηγών Σύστημα επιβολής κυρώσεων - Ποινές 2003/197 2003
  Εξομοιωτές πτήσεων αεροπλάνων. 2003/208 2003
  Κανονισμός Πτητικής Λειτουργίας Δημοσίων Αερομεταφορών - Ελικόπτερα. 2003/211 2003
  Τροποποίηση π.δ. 207/2002 περί Κανονισμού Πτητικής Λειτουργίας Δημοσίων Αερομεταφορών - Αεροπλάνα. 2005/143 2005
  Κύρωση τροποποίησης του Κανονισμού Πτητικής Λειτουργίας Δημοσίων Αερομεταφορών - Αεροπλάνα. 2007/173 2007
  Κανονισμός Πτυχίων Χειριστών Ελικοπτέρων 2008/102 2008
  Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 2[...]" 2012/51 2012
  Κανονισμός Πτητικής Λειτουργίας Δημοσίων Αερομεταφορών – Ελικόπτερα με κύρωση τροποποιήσεών του. 2012/64 2012
  Κύριος Κατάλογος Ελαχίστου Εξοπλισμού/Κατάλογος Ελαχίστου Εξοπλισμού των αεροσκαφών του Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών. 2012/65 2012
  Κανονισμός Πρόσθετων Απαιτήσεων ΠτητικήςΙκανότητας για Πτητικές Λειτουργίες. 2012/66 2012
  Προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (ΕURΟCΟΝΤRΟL) για την εναρμόνιση της Επιχειρησιακής Εναέριας Κυκλοφορίας (ΟΑΤ), βάσει Κανόνων Πτήσης με Όργανα (ΙFR), εντός του ελεγχόμενου Εναέριου Χώρου της Περιοχής της Συνδ[...]" 2017/143 2017