ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/2902

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-04-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-04-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-04-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση του Μνημονίου Κατανοήσεως μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας σχετικά με τη συνεργασία για την προστασία του περιβάλλοντος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Κατανοήσεως μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας σχετικά με τη συνεργασία για την προστασία του περιβάλλοντος, που υπογράφηκε στην Άγκυρα στις 20 Ιανουαρίου 2000, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑΞΥΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Τουρκίας αποκαλούμενες στο εξής ως τα Μέρη, - ΕΧΟΝΤΑΣ συνείδηση της ανάγκης να προστατευθεί το περιβάλλον ώστε να εξασφαλισθεί η ποιότητα ζωής σε αμφότερες τις χώρες και αναγνωρίζοντας ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της βιώσιμης ανάπτυξης, - ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη τις σχετικές διατάξεις της Διακήρυξης του Ρίο, όπως επίσης το Πρόγραμμα Δράσης για τον 21ο αιώνα, το οποίο ενεκρίθη το 1992 από τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και τη ν Ανάπτυξη, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ: Ι. ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Άρθρο 1 Τα Μέρη συμφωνούν δια του παρόντος να αναπτύξουν επιστημονική και τεχνική συνεργασία στον τομέα της πρόληψης της ρύπανσης και της προστασίας του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης. Άρθρο 2 Τα Μέρη θα συνεργασθούν με βάση το αμοιβαίο όφελος για την προστασία του περιβάλλοντος στους τομείς που περιλαμβάνονται στο συνημμένο παράρτημα. Θα ανταλλάσσουν επιστημονικές, τεχνικές και νομικής φύσεως πληροφορίες μεταξύ κυβερνητικών οργάνων και θα ενθαρρύνουν παρόμοιες ανταλλαγές μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, Μη Κυβερνητικών Οργανισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων. Προς το σκοπό αυτόν, θα οργανώνουν επίσης συμπόσια, σεμινάρια, εργαστήρια και συναντήσεις μεταξύ εμπειρογνωμόνων επί θεμάτων που καλύπτονται από το παρόν Μνημόνιο. Άρθρο 3 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανισμών και της κοινωνίας των πολιτών στις δραστηριότητες, οι οποίες θα πραγματοποιούνται με βάση το παρόν Μνημόνιο. Άρθρο 4 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία για την πρόληψη της ρύπανσης και για τον περιορισμό των επιβλαβών επιδράσεων των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον, με σκοπό να επιτύχουν μια πολιτική βιώσιμης διαχείρισης των περιβαλλοντικών πόρων. ΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Άρθρο 5 Έκαστο των Μερών θα αναλάβει το κόστος της συμμετοχής του στις δραστηριότητες, οι οποίες θα πραγματοποιούνται με βάση το παρόν Μνημόνιο. Τα Μέρη θα διερευνήσουν επίσης τρόπους και μέσα προκειμένου να λάβουν χρηματοδότηση από κατάλληλες διεθνείς πηγές. ΙΙΙ. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ Άρθρο 6 Καμία διάταξη του παρόντος Μνημονίου δεν θα επηρεάσει άλλες υφιστάμενες ή μελλοντικές συμφωνίες μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας. Το παρόν Μνημόνιο δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Μερών σε σχέση με τρίτες χώρες ή με οργανισμούς περιφερειακής ολοκλήρωσης. Έκαστο των Μερών δύναται να γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της μεταξύ τους συνεργασίας σε τρίτα μέρη κατόπιν αμοιβαίας συναίνεσης μεταξύ των Μερών. ΙV. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Άρθρο 7 Όλες οι δραστηριότητες που καλύπτονται από το παρόν Μνημόνιο θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία των Μερών. V. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Άρθρο 8 Τα Μέρη θα συστήσουν μια δεκαμελή Μικτή Επιτροπή, αποτελούμενη από πέντε (5) εκπροσώπους των αντίστοιχων αρμόδιων αρχών κάθε πλευράς. Η Επιτροπή αυτή δύναται να ζητεί από τα Μέρη να ορίζουν αντίστοιχους συντονιστές για κάθε ειδικό τομέα δραστηριότητας. Οι συντονιστές αυτοί θα υποβάλλουν στη Μικτή Επιτροπή τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους. Η Μικτή Επιτροπή, μεταξύ άλλων: α) θα διαχειρίζεται τις δραστηριότητες επί τη βάσει του παρόντος Μνημονίου και θα συμφωνεί για θέματα μέλλουσας πολιτικής και β) θα παραλαμβάνει υποβαλλόμενα σχέδια και άλλες προτάσεις για συνεργασία συμπεριλαμβανομένων και αυτών που θα προέρχονται από τους συντονιστές. VΙ. ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Άρθρο 9 Το παρόν Μνημόνιο θα τεθεί σε ισχύ ένα (1) μήνα μετά την ημερομηνία ανταλλαγής διακοινώσεων μεταξύ των Μερών σχετικά με την ολοκλήρωση των αναγκαίων εθνικών διατυπώσεων για τη θέση του σε ισχύ και θα παραμείνει σε ισχύ για τρία (3) έτη. Η ισχύς του θα παρατείνεται αυτομάτως για περαιτέρω τριετείς περιόδους, εκτός εάν κάποιο από τα Μέρη το καταγγείλει εγγράφως τρεις (3) μήνες ενωρίτερα. Έκαστο των Μερών, μετά προηγούμενη τρίμηνη γραπτή ειδοποίηση προς το άλλο Μέρος, δύναται να τερματίσει την ισχύ του παρόντος Μνημονίου. Το παρόν Μνημόνιο δύναται να τροποποιηθεί οποτεδήποτε μετά από αμοιβαία συμφωνία των Μερών. Η λήξη του παρόντος Μνημονίου δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα ή τη χρονική διάρκεια των δραστηριοτήτων, οι οποίες έχουν τυχόν συμφωνηθεί με βάση το παρόν Μνημόνιο και των οποίων η έναρξη προηγείται της ως άνω λήξης του Μνημονίου. Υπεγράφη εις διπλούν στην Άγκυρα, στις 20 Ιανουαρίου 2000, στην ελληνική, τουρκική και αγγλική γλώσσα. Όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφοράς ως προς την ερμηνεία, υπερισχύει το αγγλικό κείμενο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ(υπογραφή) (υπογραφή) Γεώργιος Α. Παπανδρέου Ισμαήλ Τζεμ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤα κατωτέρω θέματα έχουν προσδιορισθεί ως πιθανοί τομείς συνεργασίας: Παραγωγή Ενέργειας: Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και συνεργασία στη φιλική προς το περιβάλλον ενέργεια (αιολική και ηλιακή ενέργεια, μικρές υδροηλεκτρικές μονάδες και τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας). Απερήμωση: Μελέτες για την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους, καθώς και προγράμματα αποκατάστασής του. Συνεργασία στο πλαίσιο του Παραρτήματος ΙV της Σύμβασης για την καταπολέμηση της Απερήμωσης. Καταπολέμηση θαλάσσιας ρύπανσης: Προγράμματα εκπαίδευσης, μεθοδολογίες, νέες τεχνολογίες, διευκολύνσεις υποδοχής αποβλήτων σε λιμάνια. Υιοθέτηση περιβαλλοντικούς ορθών στρατηγικών διαχείρισης στερεών αποβλήτων: Μελέτες για ποιότητα και ποσότητα στερεών αποβλήτων, για την ανακύκλωση των αποβλήτων και το σχεδιασμό χώρων για την απόθεση των αποβλήτων. Ανταλλαγή τεχνικών πληροφοριών. Προετοιμασία κοινών προγραμμάτων και ανταλλαγής πληροφοριών για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού: Προγράμματα για τη σύνδεση περιοχών οικοτουρισμού με παρόμοια χαρακτηριστικά. Προώθηση οργάνωσης διασκέψεων και συναντήσεων εντός περιοχών αυτού του είδους. Μελέτες για τις επιπτώσεις του τουρισμού σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές. Ανταλλαγή πληροφοριών για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Μελέτες για τον προσδιορισμό των κύριων τομέων δραστηριότητας όπου η αρχή της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα μπορούσε να τύχει χρήσιμης εφαρμογής. Δημιουργία και στις δύο χώρες τραπεζών δεδομένων σχετικών με εργασίες που έχουν επιπτώσεις σε περιβάλλον και για τις οποίες η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη. Ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ Μη Κυβερνητικών Ορναγώσεων και στις δύο χώρες: Ανταλλαγή εμπειριών και επισκέψεων μεταξύ ΜΚΟ. Εξέταση των δυνατοτήτων ενθαρρύνσεως στενότερης συνεργασίας μεταξύ των ΜΚΟ. Χερσαίες πηγές ρύπανσης: Μελέτες και εγκαθίδρυση συστημάτων για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δύο Μερών, ανταλλαγή τεχνολογιών και τεχνογνωσίας. Θέματα Σεισμών: Συνεργασία επί θεμάτων όπως υπολογισμός ζημιών, μελέτες αντισειμικού κώδικα και προτάσεις πιθανών τροποποιήσεων. Εκμετάλλευση πυρηνόξυλου: Διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ αρμοδίων εθνικών φορέων για την εκμετάλευση του πυρηνόξυλου για την παραγωγή ενέργειας για θέρμανση. Δασοπυρόσβεση: Ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας μέσω συναντήσεων εμπειρογνωμόνων.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση των Πρακτικών της 3ης Συνάντησης της Μικτής Ελληνο-τουρκικής Επιτροπής για την Περιβαλλοντική Συνεργασία» (Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2003). 2008/Φ.0544_Μ.5601_ΑΣ.215 2008