ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/2904

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-04-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-04-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-04-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΡLΟ) για την Παλαιστινιακή Εθνική Αρχή για οικονομική και τεχνολογική συνεργασία.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΡLΟ) για την Παλαιστινιακή Εθνική Αρχή για οικονομική και τεχνολογική συνεργασία, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 22 Νοεμβρίου 1999, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ (ΡLΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και Η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΡLΟ) για την Παλαιστινιακή Εθνική Αρχή, ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ εφεξής τα Συμβαλλόμενα Μέρη, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να προάγουν την ανάπτυξη της οικονομικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ τους σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, σε βάση ισότητας, κοινού οφέλους και αμοιβαιότητας, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία μακροχρόνιων μέτρων για την επιτυχή ανάπτυξη της συνεργασίας και την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ τους σε διάφορα επίπεδα και, ιδιαίτερα, στο επίπεδο των οικονομικών επιχειρήσεων τους, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Άρθρο 11.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, εντός του πλαισίου των αντίστοιχων νόμων και κανονισμών τους, και λαμβανομένων υπόψη των διεθνών τους υποχρεώσεων, όπως και των Συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΡLΟ) για την Παλαιστινιακή Εθνική Αρχή, θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την ανάπτυξη και ενίσχυση της οικονομικής και τεχνολογικής συνεργασίας σε όσο το δυνατόν ευρύτερη βάση, σε όλους τους χώρους που θεωρούνται κοινού ενδιαφέροντος και οφέλους. Κατά την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, η Ελληνική Δημοκρατία θα σέβεται τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα της ως Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2.Η συνεργασία αυτή θα στοχεύει ιδιαίτερα: - Στην ενίσχυση και διαφοροποίηση των οικονομικών δεσμών μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών. - Στην ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των οικονομικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με την προοπτική της προώθησης επενδύσεων, κοινοπραξιών, συμφωνιών εκχώρησης αδειών και άλλων μορφών συνεργασίας μεταξύ τους. Άρθρο 21.Η συνεργασία που προβλέπεται στο άρθρο 1 θα καλύπτει συγκεκριμένα τους ακόλουθους τομείς: - Τη βιομηχανία. - Τη ναυπηγική και τις επισκευές πλοίων. - Τη γεωργία, συμπεριλαμβανομένης της αγροβιομηχανίας. - Την κατασκευαστική και στεγαστική βιομηχανία. - Τις μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων μεταφορών. - Τις τραπεζικές, ασφαλιστικές και άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. - Τον τουρισμό. - Την επαγγελματική εκπαίδευση και την εκπαίδευση στο μάνατζμεντ. - Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κοινού ενδιαφέροντος. 2.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συσκέπτονται προκειμένου να αναγνωρίζουν τους τομείς προτεραιότητας στις συνεργασίες τους, όπως και νέους τομείς οικονομικής και τεχνολογικής συνεργασίας. Άρθρο 31.Η οικονομική συνεργασία που ορίζεται στην παρούσα Συμφωνία θα εκτελεστεί κυρίως επί τη βάσει συμφωνιών και συμβάσεων μεταξύ επιχειρήσεων, οργανισμών και εταιριών των δύο Μερών, σύμφωνα με τη νομοθεσία κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους. 2.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη διευκόλυνση αυτής της δραστηριότητας, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για την οικονομική συνεργασία και συγκεκριμένα: - Αναπτύσσοντας ευνοϊκό κλίμα για επενδύσεις. - Διευκολύνοντας την ανταλλαγή εμπορικών και οικονομικών πληροφοριών. - Διευκολύνοντας τις συναλλαγές και συμβάσεις μεταξύ των οικονομικών τους επιχειρήσεων. - Διευκολύνοντας τη διοργάνωση εκθέσεων, παρουσιάσεων, συμποσίων κ.λπ.. - Ενθαρρύνοντας δραστηριότητες προώθησης του εμπορίου. Άρθρο 41.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη της τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ τους, όπως και μεταξύ των αντίστοιχων ιδρυμάτων, οργανισμών ή εταιριών, σύμφωνα με τις εθνικές τους προτεραιότητες και σύμφωνα με τη νομοθεσία τους. 2.Η συνεργασία αυτή μπορεί να λάβει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες μορφές: - Της εκπόνησης κοινών ερευνητικών προγραμμάτων. - Της διοργάνωσης επισκέψεων και μελετητικών περιηγήσεων αντιπροσωπειών από ειδικούς. - Της διοργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. - Της παροχής τεχνικής και επιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης. - Της σύγκλησης συμποσίων και συνεδρίων. Άρθρο 51.Συστήνεται δια της παρούσας μία Κοινή Επιτροπή με στόχο την εξασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας. 2.Η Κοινή Επιτροπή θα αποτελείται από εκπροσώπους των Συμβαλλόμενων Μερών και θα συνεδριάζει, κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε Μέρους, στον τόπο και το χρόνο εκείνο που θα συμφωνούνται αμοιβαία δια της διπλωματικής οδού. 3.Η Κοινή Επιτροπή θα εξετάζει την πρόοδο που επι-τελείται προς την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της παρούσας Συμφωνίας και, εάν είναι απαραίτητο, θα διαμορφώνει συστάσεις για την εφαρμογή της. Άρθρο 61.Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ τριάντα (30) ημέρες μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάξουν έγγραφες κοινοποιήσεις ενημερώνοντας ότι οι διαδικασίες, που απαιτούν οι αντίστοιχοι νόμοι τους για το σκοπό αυτόν, έχουν ολοκληρωθεί. θα παραμείνει σε ισχύ για μία περίοδο πέντε (5) ετών. 2.Με την εξαίρεση της περίπτωσης καταγγελίας από οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία λήξεως της ισχύος της, η παρούσα Συμφωνία θα παρατείνεται ακολούθως σιωπηρώς για διαδοχικές ετήσιες περιόδους και κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα επιφυλάσσεται του δικαιώματος της καταγγελίας της Συμφωνίας με προηγούμενη ειδοποίηση τουλάχιστον έξι (6) μηνών. 3.Αναφορικά με τις συμφωνίες και τις συμβάσεις που θα συναφθούν μεταξύ των οικονομικών επιχειρήσεων των δύο Μερών, επί τη βάσει της παρούσας Συμφωνίας, τα ανωτέρω άρθρα θα εξακολουθήσουν να ισχύουν για μία περαιτέρω περίοδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία αυτήν. Συντάχθηκε σε δύο αντίγραφα στην Αθήνα, στις 22 Νοεμβρίου 1999, στην αγγλική γλώσσα. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΟΧΘΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΩΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ (υπογραφή) (υπογραφή) Ροδούλα Αθ. Ζήση Μοhammad Ζuhdi Μashashibi
Άρθρο 2
1.  
    Τα Πρωτόκολλα - Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή του άρθρου 5 της Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 6 παρ. 1 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.