ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/2906

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-04-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-04-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-04-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας για οικονομική συνεργασία

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας για οικονομική συνεργασία, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 4 Φεβρουαρίου 2000, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Τουρκίας, αποκαλούμενες στο εξής ως τα «Μέρη», ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να ενδυναμώσουν το πνεύμα συνεργασίας με βάση τις αρχές της ισότητας και του αμοιβαίου οφέλους, ΜΕ ΕΝΑΥΣΜΑ τη διάθεση ανάπτυξης οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε διάφορα επίπεδα, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ: ΑΡΘΡΟ Ι Ο κύριος αντικειμενικός σκοπός της παρούσας Συμφωνίας είναι η προώθηση και ανάπτυξη διμερούς οικονομικής συνεργασίας. Τα Μέρη, στα πλαίσια της αντίστοιχης νομοθεσίας τους και λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς τους υποχρεώσεις, καθώς και τις Συμφωνίες μεταξύ της Δημοκρατίας της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, πρέπει να κάνουν κάθε προσπάθεια για την ανάπτυξη και ενδυνάμωση της οικονομικής συνεργασίας, σε όσο το δυνατό ευρύτερη βάση, σε όλους τους τομείς που θεωρούνται υπέρ των αμοιβαίων συμφερόντων τους και ωφελειών τους. Κατά την υλοποίηση της παρούσας Συμφωνίας, η Ελληνική Δημοκρατία πρέπει να σέβεται τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη συμμετοχή της ως Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εν λόγω συνεργασία στοχεύει ιδιαίτερα: - στην ενδυνάμωση και διαφοροποίηση των οικονομικών δεσμών μεταξύ των Μερών, - στην ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, οργανισμών και εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με σκοπό την προώθηση των επενδύσεων, κοινοπραξιών, συμφωνιών χορήγησης αδειών και άλλων μορφών συνεργασίας μεταξύ τους. ΑΡΘΡΟ ΙΙ Τα Μέρη προσδιόρισαν, μεταξύ άλλων, και τους ακόλουθους τομείς ως πιθανούς τομείς συνεργασίας: - βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης και της ναυπηγικής και επισκευαστικής πλοίων, - ενέργεια, - γεωργία, συμπεριλαμβανομένης και της γεωργικής βιομηχανίας, - κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, - μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων και των θαλάσσιων μεταφορών, - τηλεπικοινωνιών, - τραπεζικών, ασφαλιστικών και άλλων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, - τουρισμού, - επαγγελματικής και διοικητικής κατάρτισης, - περιβάλλοντος, - υγείας. ΑΡΘΡΟ ΙΙΙ Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τις αντίστοιχες επιχειρήσεις, οργανισμούς και εταιρείες, ώστε να αναπτύξουν οικονομική συνεργασία μεταξύ τους. Τα Μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να διευκολύνουν τη δραστηριότητα αυτή, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες, ειδικότερα μέσω: - της ανάπτυξης ευνοϊκού κλίματος για επενδύσεις, - της διευκόλυνσης της ανταλλαγής εμπορικών και οικονομικών πληροφοριών, - της υποστήριξης των ανταλλαγών και των επαφών μεταξύ των επιχειρηματικών αντιπροσωπειών και εκπροσώπων, - της προώθησης της διοργάνωσης εμπορικών και άλλων εκθέσεων, συμποσίων κ.λπ., - της ενθάρρυνσης των δραστηριοτήτων εμπορικής προώθησης. ΑΡΘΡΟ ΙV Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των Μερών σχετικά με την ερμηνεία ή την υλοποίηση της παρούσας Συμφωνίας θα λύεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με φιλικές διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις. ΑΡΘΡΟ V Τα Μέρη, δια της παρούσας, συστήνουν μία Κοινή Ελληνοτουρκική Οικονομική Επιτροπή για την προώθηση και διευκόλυνση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Η Κοινή Οικονομική Επιτροπή πρέπει μεταξύ άλλων: - να προτείνει τα απαραίτητα μέτρα για την επιτυχή υλοποίηση της παρούσας Συμφωνίας, - να ορίσει τις γενικές κατευθυντήριες αρχές για την οικονομική συνεργασία, - να προσδιορίσει και να προωθήσει τις δυνατότητες διεύρυνσης της συνεργασίας στον τομέα των επενδύσεων, - να λειτουργήσει ως συμβουλευτικό fοrum μεταξύ των Μερών σε συγκεκριμένα θέματα. Η Κοινή Οικονομική Επιτροπή θα συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε εκ των δύο, εναλλάξ στην Ελλάδα και την Τουρκία. ΑΡΘΡΟ VΙ Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ τριάντα (30) ημέρες μετά την ημερομηνία ανταλλαγής των εγγράφων επικύρωσης, σύμφωνα με τη νομοθεσία κάθε Μέρους. Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών και στη συνέχεια η ισχύς της θα παρατείνεται αυτομάτως κάθε χρόνο, εκτός από την περίπτωση που δοθεί έγγραφη ειδοποίηση λήξης της από οποιοδήποτε εκ των Μερών, έξι (6) μήνες πριν την εκπνοή της. Στην περίπτωση λύσης της παρούσας Συμφωνίας, οι διατάξεις της θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται σε συμβάσεις που συνάφθηκαν κατά τη διάρκεια ισχύος της. Υπεγράφη εις διπλούν στην Αθήνα στις 4 Φεβρουαρίου 2000 στην ελληνική, τουρκική και αγγλική γλώσσα. Όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφοράς ως προς την ερμηνεία, υπερισχύει το αγγλικό κείμενο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ (υπογραφή) (υπογραφή) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΣΜΑΗΛ ΤΖΕΜ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ.
Άρθρο 2
1.  
    Τα Πρωτόκολλα - Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Κοινή Ελληνο - Τουρκική Οικονομική Επιτροπή του άρθρου V της Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου VΙ παράγραφος πρώτη αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008