ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/2913

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-05-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-05-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-05-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η πολιτική και στρατιωτική υπηρεσία των μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Μ.Τ.Σ.), η οποία δεν υπάγεται υποχρεωτικώς στην ασφάλισή του, αλλά αναγνωρίζεται ως συντάξιμη για την παροχή σύνταξης από το Δημόσιο, μπορεί να αναγνωρισθεί ως χρόνος ασφάλισης στο Ταμείο, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση από τους ενδιαφερόμενους μέσα σε ένα έτος από την αναγνώριση της υπηρεσίας ως συντάξιμης και καταβληθούν οι κρατήσεις που προβλέπονται στην επόμενη παράγραφο.
2.  
  Οι κρατήσεις, κατά την προηγούμενη παράγραφο, για την αναγνώριση πολιτικής ή στρατιωτικής υπηρεσίας, ενεργούνται ως εξής:
 1. Για όσους μετόχους υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ποσό ίσο με το γινόμενο της προβλεπόμενης κράτησης του βαθμού, τον οποίο φέρει ο μέτοχος κατά την ημέρα υποβολής της αίτησής του, επί τόσο χρόνο όσο και ο αναγνωριζόμενος.
 2. Η καταβολή του ποσού μπορεί να γίνει εφάπαξ ή σε άτοκες δόσεις, μη δυνάμενες να υπερβούν τον αναγνωριζόμενο χρόνο υπηρεσίας.
 3. Οι όροι και προϋποθέσεις της καταβολής αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μ.Τ.Σ.
 4. Για εκείνους που καθίστανται μέτοχοι του Μ.Τ.Σ. μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού πρόσθετη μηνιαία κράτηση σε ποσοστό ίσο με την προβλεπόμενη νόμιμη υπέρ του Ταμείου κράτηση επί των, κατά το χρόνο καταβολής της, λαμβανόμενων αποδοχών και για χρονικό διάστημα τόσο όσο και ο αναγνωριζόμενος χρόνος υπηρεσίας.
 5. Για τους εξερχόμενους, μετά την έναρξη ισχύος του νόμου, από Παραγωγικές Στρατιωτικές Σχολές και Αστυνομικές Σχολές, τα έτη σπουδών τους σε αυτές αναγνωρίζονται ως χρόνος μετοχικής σχέσης στο Ταμείο αμέσως μετά την έξοδό τους από αυτές, οπότε και αρχίζει η καταβολή της, κατά την προηγούμενη περίοδο, κράτησης για τον αναγνωριζόμενο χρόνο υπηρεσίας των ετών σπουδών τους
3.  
  Ο χρόνος υπηρεσίας των μετόχων, ο οποίος λογίζεται αυξημένος σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις στρατιωτικές συντάξεις, αναγνωρίζεται και ως χρόνος μετοχικής σχέσης μετά από αίτηση του μετόχου και καταβολή πρόσθετης μηνιαίας κράτησης σε ποσοστό ίσο με την προβλεπόμενη νόμιμη υπέρ Μ.Τ.Σ. κράτηση επί των, κατά το χρόνο της καταβολής της πρόσθετης κράτησης, λαμβανόμενων αποδοχών και επί τόσο χρονικό διάστημα όσο και ο αναγνωριζόμενος κατά περίπτωση διπλός ή τριπλός χρόνος υπηρεσίας.
4.  
  Στις περιπτώσεις αναγνώρισης υπηρεσίας ως μετοχικής σχέσης και κατά τις παραγράφους 2 περ. β΄ και γ΄ και 3 του άρθρου αυτού είναι δυνατή και η καταβολή της κράτησης εφάπαξ, που υπολογίζεται στο βαθμό που φέρει ο μέτοχος κατά την έναρξη καταβολής αυτής.
5.  
  Επιβάλλεται κράτηση 10% επί του μερίσματος για την αναγνώριση της υπηρεσίας της παραγράφου 1:
 1. Για όσους κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εφαρμοζόταν η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ν.1105/1980 και μέχρι την οριστική εξόφληση του αναγνωριζόμενου χρόνου μετοχικής τους σχέσης, για τον οποίο δεν διενεργήθηκαν οι προβλεπόμενες κρατήσεις επί των αποδοχών ενεργείας τους.
 2. Για όσους κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού έχουν ήδη εξέλθει της υπηρεσίας, στους οποίους κατά την κείμενη νομοθεσία αναγνωρίζεται και χρόνος μετοχικής σχέσης τους στο Μ.Τ.Σ. για τον οποίο δεν διενεργήθηκαν οι προβλεπόμενες κρατήσεις επί των αποδοχών ενεργείας τους και για τόσο χρόνο όσος και ο αναγνωριζόμενος.
Άρθρο 2
1.  
  Τα Ταμεία Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας του ν.δ. 398/1974 (ΦΕΚ 116 Α΄) και το Ταμείο Πρόνοιας Ναυτικού του ν.δ. 2997/1954 (ΦΕΚ 210 Α΄) καταργούνται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και μετατρέπονται σε ειδικούς λογαριασμούς των αντίστοιχων Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, με ίδιο προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό. Η διαχείριση των ειδικών αυτών λογαριασμών ασκείται από τα Διοικητικά Συμβούλια των οικείων Μετοχικών Ταμείων. Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού για θέματα σχετικά με την άσκηση της παραπάνω αρμοδιότητας δεν μετέχει ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.). Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού για θέματα σχετικά με το Ταμείο Πρόνοιας Ναυτικού δεν μετέχουν οι εκπρόσωποι του Λιμενικού Σώματος και των αποστράτων αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής της παραγράφου αυτής.
2.  
  Στην παράγραφο 5 του άρθρου 9 του ν.δ.1137/1946 (ΦΕΚ 113 Α΄) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: Η ετήσια δαπάνη, που απαιτείται για την πληρωμή συντάξεων και την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη του προσωπικού αυτού, καταβάλλεται από τους πόρους του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) στο Μ.Τ.Σ. και συμπίπτει κάθε έτος με χρηματικό ποσό, που έχει διατεθεί από το Μ.Τ.Σ. για τις παραπάνω δαπάνες κατά το προηγούμενο έτος..
3.  
  Ως πιστοποιητικά, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του ν.δ.1938/1942 (ΦΕΚ 289 Α΄), νοούνται και οι εκδιδόμενες άδειες, θεωρήσεις, βεβαιώσεις και συναπτόμενες συμβάσεις, που εκδίδονται από τις υπηρεσίες, οργανισμούς και εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης αρμοδιότητας της ΕΛ.ΑΣ. και Εμπορικής Ναυτιλίας αρμοδιότητας Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.), με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α΄).
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καθορίζονται ο φορέας διαχείρισης του ενσήμου της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν.δ.1938/1942 (ΦΕΚ 289 Α΄), οι δαπάνες διαχείρισής του, εκτύπωσης και διανομής του, καθώς και η κατανομή των προερχόμενων εσόδων μεταξύ των Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Μ.Τ.Σ.), Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.) και Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.).
5.  
  Το ποσοστό του σαράντα τοις εκατό (40%), που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του ν.δ. 398/1974 (ΦΕΚ 116 Α΄) ορίζεται σε εξήντα τοις εκατό (60%).
6.  
  Η περίοδος β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν.δ. 398/1974 (ΦΕΚ 116 Α΄), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ν. 788/1978 (ΦΕΚ 104 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: β. Ο χρόνος σπουδών στις Ανώτατες Σχολές, υπό την προϋπόθεση ότι το πτυχίο της οικείας Σχολής ή η ιδιότητα του τελειόφοιτου ή του φοιτητή αυτής αποτελούν τυπικό προσόν για την κατάταξη στο Σώμα, στο οποίο κατετάγη ο μέτοχος..
7.  
  Για τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος κατά τις διατάξεις του ν.δ. 398/1974, όταν εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2448/1996, το επίδομα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών των δικαιούχων υπολογίζεται στο υψηλότερο ποσό, το οποίο έλαβαν καθ όλη τη διάρκεια συμμετοχής τους στο Ταμείο. Η εκάστοτε προβλεπόμενη κράτηση επί του επιδόματος εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών ενεργείται και υπολογίζεται συμψηφιστικά, κατά την ημερομηνία λήψης του εφάπαξ βοηθήματος. Η κράτηση αυτή ενεργείται και επί της διαφοράς μεταξύ του υψηλότερου ποσού του επιδόματος εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών που έλαβαν ο δικαιούχος του εφάπαξ βοηθήματος καθ όλη τη διάρκεια συμμετοχής του στο Ταμείο και του ποσού που πράγματι ελάμβανε κατά την ημερομηνία λήξης της μετοχικής τους σχέσης, επί το αντίστοιχο δε χρονικό διάστημα της διαφοράς αυτής.
8.  
  Οι κρατήσεις εκ των καταβαλλόμενων αποζημιώσεων εξωτερικού, που αποτελούν πόρους του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μ.Τ.Σ. σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 2 γ΄ στ. 3 του ν. 2448/1996 (ΦΕΚ 279 Α΄), ορίζονται σε ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%).
Άρθρο 3
1.  
  Οι προβλεπόμενοι από την παράγραφο 2 περ. ε΄ στ. 2 και στ΄ του άρθρου 8 του ν. 2448/1996 (ΦΕΚ 279 Α΄) πόροι υπέρ του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων του Μ.Τ.Σ. ισχύει αντίστοιχα και για τα Μ.Τ.Ν. και Μ.Τ.Α., αποκλειστικώς για την ενίσχυση του λαμβανόμενου εκάστοτε μερίσματος από τους μερισματούχους των παραπάνω Ταμείων. Όπου στις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2448/1996 αναφέρονται το Ταμείο Αλληλοβοηθείας Στρατού και το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου νοούνται αντίστοιχα για μεν το Πολεμικό Ναυτικό ο Ειδικός λογαριασμός του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Ναυτικού και το Ταμείο Εθνικού Στόλου, για δε την Πολεμική Αεροπορία ο Ειδικός Λογαριασμός του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Αεροπορίας και το Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας.
2.  
  Στο άρθρο 2 του π.δ της 21/31.10.1932 (ΦΕΚ 387 Α΄) Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Μ.Τ.Ν. προστίθενται εδάφια ως εξής: Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καθορίζεται το ανώτατο χρηματικό όριο, μέχρι του οποίου δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο του Μ.Τ.Ν. να προβαίνει σε εξώδικο συμβιβασμό. Για την υπέρβαση αυτού απαιτείται έγκριση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου είναι αρμόδιο για την αποδοχή ή μη κληρονομιών, κληροδοσιών ή δωρεών, που αφορούν κινητά πράγματα, χρήματα ή κινητές αξίες και δεν τελούν υπό όρο, τρόπο ή οποιαδήποτε αίρεση..
3.  
  Στο άρθρο 42 του π.δ. της 21/31.10.1932 (ΦΕΚ 387 Α΄) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: Η ανωτέρω διάταξη αναφορικά με την προβλεπόμενη κράτηση λόγω διαφοράς προαγωγής επί τρίμηνο εφαρμόζεται και για όσους εξέρχονται από τις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος προαγόμενοι σε ανώτερο βαθμό..
4.  
  Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου Α΄ του άρθρου 20 του π.δ. της 21/31.10.1932 (ΦΕΚ 387 Α΄), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του α.ν. 1005/1937 (ΦΕΚ 520 Α΄), μετά τη λέξη δίοποι τίθεται κόμμα και προστίθεται η λέξη λιμενοφύλακες.
5.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 83 του π.δ της 21/31.10.1932 (ΦΕΚ 387 Α΄), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του ν.δ. 3967/1959 (ΦΕΚ 176 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: 1. Η είσπραξη του βοηθήματος οικογενειακής αυτοτέλειας λόγω τέλεσης γάμου ενεργείται με μόνη την εξοφλητική απόδειξη του εκδιδόμενου εντάλματος πληρωμής, που υπογράφεται από το δικαιούχο τέκνο, εφόσον είναι ενήλικο, άλλως από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτού κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα..
6.  
  Στο άρθρο 2 του ν. 994/1949 (ΦΕΚ 136 Α΄) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: 4. Για τις θυγατέρες που απεβίωσαν ή αποβιώνουν πριν από τη λήψη του βοηθήματος οικογενειακής αυτοτέλειας, οι καταβληθείσες κρατήσεις επιστρέφονται έντοκα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μ.Τ.Ν., μόνο στους γονείς τους που βρίσκονται στη ζωή. Η έντοκη επιστροφή πραγματοποιείται με βάση το επιτόκιο της Τράπεζας της Ελλάδος, που ισχύει για τα διαθέσιμα του Ταμείου κατά το χρόνο θανάτου του τέκνου..
7.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Μ.Τ.Ν., καθορίζεται η οργάνωση των υπηρεσιών του Ταμείου, καθώς και η τυχόν αναδιάρθρωση των οργανικών θέσεων του στρατιωτικού και του εν γένει πολιτικού προσωπικού αυτού. Εφόσον δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση, με το παραπάνω διάταγμα είναι δυνατόν να συνιστώνται νέα Τμήματα, καθώς και να συγχωνεύονται, τροποποιούνται ή μετονομάζονται υπάρχοντα.
Άρθρο 4
1.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 70 του π.δ της 21/31.10.1932 (ΦΕΚ 387 Α΄), όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 32 του α.ν. 1005/1937 (ΦΕΚ 520 Α΄), προστίθενται δύο εδάφια ως εξής: Επίσης αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης στο Μ.Τ.Ν. ο προβλεπόμενος χρόνος σπουδών σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, υπό την προϋπόθεση ότι το πτυχίο της οικείας Σχολής ή η ιδιότητα του τελειοφοίτου ή του φοιτητή αποτελούν τυπικό προσόν των υποψηφίων για την κατάταξή τους ως Δοκίμων Σημαιοφόρων Οικονομικών, Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού και σπουδαστών της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων ή για την κατάταξή τους απευθείας ως μονίμων Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού ή του Λιμενικού Σώματος. Προκειμένου για Αξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος, προέλευσης εκ του Εμπορικού Ναυτικού, αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης στο Μ.Τ.Ν. ο χρόνος φοίτησής τους στις Ανώτερες Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού ή Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και ο χρόνος θαλάσσιας υπηρεσίας που ισχύει κάθε φορά και αποτελεί τυπικό προσόν των υποψηφίων για κατάταξή τους ως Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικών..
2.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 70 του π.δ της 21/31.10.1932 (ΦΕΚ 387 Α΄), που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 994/1949 (ΦΕΚ 136 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: 4. Το πλήρες μέρισμα για τους μετόχους που έχουν πάνω από είκοσι πέντε (25) χρόνια υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, προσαυξάνεται κατά ένα πεντηκοστό (1/50) για κάθε επιπλέον έτος, χωρίς να δύναται η προσαύξηση αυτή να υπερβεί τα δεκαπέντε πεντηκοστά (15/50) του πλήρους μερίσματος. Υπηρεσία που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες αναγνωρίζεται ως ολόκληρο έτος, με καταβολή των κρατήσεων που αναλογούν για το διάστημα μέχρι συμπληρώσεως πλήρους έτους (δώδεκα μηνών)..
3.  
  Προστίθενται παράγραφοι 5 και 6 στο άρθρο 70 του π.δ. της 21/31.10.1932 (ΦΕΚ 387 Α΄) ως εξής: 5. Η αναγνώριση από το Μ.Τ.Ν. των προϋπηρεσιών της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται αμέσως μετά την απόκτηση της ιδιότητας του μονίμου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου. Για την αναγνώριση των προϋπηρεσιών αυτών, οι παραπάνω υπόκεινται επί χρονικό διάστημα ίσο προς τον αναγνωριζόμενο χρόνο σε πρόσθετη κράτηση υπέρ Μ.Τ.Ν., που υπολογίζεται επί των εκάστοτε αποδοχών του βαθμού τους. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μ.Τ.Ν. καθορίζεται η διαδικασία αναγνώρισης των προϋπηρεσιών αυτών για μετόχους που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
4.  
  Μέτοχοι του Ειδικού Λογαριασμού Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Στρατιωτικών στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας Ναυτικού του ν. 354/1976 (ΦΕΚ 148 Α΄) είναι υποχρεωτικά και οι στρατιωτικοί του Λιμενικού Σώματος, δικαιούχοι δε της προβλεπόμενης, κατ άρθρο 3 του νόμου αυτού, εφάπαξ χρηματικής αρωγής είναι και οι οικογένειες των στρατιωτικών του Λιμενικού Σώματος.
5.  
  Η καταβολή εισφοράς των μετόχων της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η καταβολή δε της προβλεπόμενης εφάπαξ χρηματικής αρωγής στις δικαιούχες οικογένειες της παραπάνω παραγράφου αρχίζει δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου
6.  
  Η αναπροσαρμογή μερισμάτων που ήδη καταβάλλονται και προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου θα αρχίσει την πρώτη του επόμενου μήνα μετά την παρέλευση έτους από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, χωρίς δικαίωμα λήψης αναδρομικών παροχών. Για τους προ της ισχύος του παρόντος νόμου μερισματούχους η κράτηση για αναγνώριση προϋπηρεσιών υπολογίζεται και καταβάλλεται βάσει του βαθμού που τους έχει απονεμηθεί το μέρισμα και στο ύψος των εν ενεργεία ομοιόβαθμών τους, θα διαρκεί δε όσο και το χρονικό διάστημα της αναγνωριζόμενης προϋπηρεσίας.
Άρθρο 5
1.  
  Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 3 του α.ν.1988/ 1939 (ΦΕΚ 414 Α΄), όπως η παράγραφος 5 αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν.δ. 3981/ 1959 (ΦΕΚ 193 Α΄), αντικαθίστανται ως εξής: 4. Μερισματούχοι, κυρίως ασφαλισμένοι του Ταμείου, καθίστανται οι μέτοχοι αυτού, εφόσον δικαιωθούν σύνταξης από τον κύριο συνταξιοδοτικό τους φορέα και τους καταβάλλεται η σύνταξη. Οι εκ των μετόχων μερισματούχοι δεν υπόκεινται σε εισφορές λόγω μερίσματος για το χρόνο της στρατιωτικής τους θητείας στην Πολεμική Αεροπορία.
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ν.δ. 3981/1959 (ΦΕΚ 193 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 2. Ειδικώς το δικαίωμα μετόχου του Ταμείου να καταστεί κατά τις ισχύουσες διατάξεις μερισματούχος αυτού, καθώς και το αντίστοιχο δικαίωμα της χηρεύουσας οικογένειας αυτού δεν υπόκειται σε παραγραφή. Δεν χορηγούνται αναδρομικά μερίσματα πέραν του έτους από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Γεγενημένες και ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις μερισματούχων, μη εισπραχθείσες από τους δικαιούχους εντός δύο ετών, παραγράφονται και αποτελούν πόρους αυτού..
3.  
  Ελλείψει ανωτέρου βαθμού στους Πτεράρχους που δικαιώθηκαν σύνταξης προσαυξημένης με επίδομα χρόνου υπηρεσίας τουλάχιστον σαράντα τέσσερα επί τοις εκατό (44%) ή είκοσι οκτώ επί τοις εκατό (28%) χορηγούνται δύο ή ένα μερίδια αντίστοιχα επιπλέον του αρτίου μερίσματος
4.  
  Στην περίοδο α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του α.ν.1988/1939 (ΦΕΚ 414 Α΄), όπως η παράγραφος αυτή συμπληρώθηκε και αντικαταστάθηκε αντίστοιχα από το άρθρο 4 του α.ν. 2163/1939 (ΦΕΚ 562 Α΄) και την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν.δ. 3981/1959 (ΦΕΚ 193 Α΄), πριν από την περίπτωση του Αρχηγού Γ.Ε.Α. προστίθεται η εξής περίπτωση: Πτεράρχου μερίδια 34 και πριν από την περίπτωση του Αρχισμηνία προστίθεται η εξής περίπτωση: Ανθυπασπιστή μερίδια 13.
5.  
  Μερισματούχοι του Ταμείου καθίστανται και τα μέλη της χηρεύουσας οικογένειας, που προβλέπονται κατά τον Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, εφόσον λόγω θανάτου ή αφάνειας μετόχου ή μερισματούχου κυρίως ασφαλισμένου δικαιωθούν κύριας σύνταξης από το συνταξιοδοτικό φορέα του θανόντα ή κηρυχθέντα σε αφάνεια. Επί πλειόνων δικαιούχων χηρεύουσας οικογένειας το μέρισμα καταβάλλεται κατ ισομοιρία..
Άρθρο 6
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν.1911/1990 (ΦΕΚ 166 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 1. Στις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές και στις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων εισάγονται άνδρες και γυναίκες. Ειδικά για τους υποψηφίους, ανεξάρτητα από το φύλο, των Τμημάτων:.
 1. Όπλων της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών,
 2. Μαχίμων και Μηχανικών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και
 3. Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων, οι επιδόσεις των προκαταρκτικών εξετάσεων, που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2, είναι διαφορετικές από τις επιδόσεις που απαιτούνται για τους υποψηφίους των άλλων Τμημάτων των προαναφερόμενων Σχολών, επειδή οι εξερχόμενοι από αυτά μόνιμοι αξιωματικοί έχουν ως αποστολή τη στελέχωση των μονάδων εκείνων, οι οποίες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε κρίση και ως εκ τούτου επιβάλλεται η εκπαίδευσή τους, σαν απόρροια της φυσικής τους κατάστασης, να είναι εκ των προτέρων τέτοια που να τους διασφαλίζει τη διαρκή παρουσία τους στις μονάδες αυτές, ώστε να διατηρείται κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες η υψηλή μαχητική ικανότητά τους..
2.  
  Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 1 του ν.1911/ 1990, όπως η παράγραφος 3 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του ν. 2109/1992 (ΦΕΚ 205 Α΄), καταργούνται, η δε παράγραφος 4 αναριθμείται σε 2.
3.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται κάθε τριετία, καθορίζονται για κάθε έτος συγκεκριμένες θέσεις σε Τμήματα Πολυτεχνικών, Οικονομικών, Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας, Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών, Στατιστικής και Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), για κατάταξη μονίμων εν ενεργεία Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.), αποφοίτων των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, πέραν των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις θέσεων για κατάταξη πτυχιούχων Α.Ε.Ι. Για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις των κατατάξεων αυτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1865/1989 ( ΦΕΚ 210 Α΄).
4.  
  Στο άρθρο 4 του ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α΄) προστίθεται περίοδος ια΄ ως εξής: ια. Το Επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
5.  
  Το Εργοστάσιο Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών Μέσων (Ε.Τ.Η.Μ.) υπάγεται στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.).
6.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3γ΄ του άρθρου 19 του ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: Εφόσον υφίσταται Αντιναύαρχος, ο οποίος υπηρετεί σε οργανική θέση του Πολεμικού Ναυτικού ή του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.), αυτός μετέχει αντί ενός μαχίμου Υποναυάρχου..
7.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3ε΄ του άρθρου 20 του ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: Εφόσον υφίσταται Αντιπτέραρχος, ο οποίος υπηρετεί σε οργανική θέση της Πολεμικής Αεροπορίας ή του Γ.Ε.ΕΘ.Α., αυτός μετέχει αντί ενός των ιπταμένων Υποπτεράρχων, ο οποίος ορίζεται από τον Αρχηγό Γ.Ε.Α. .
Άρθρο 7
1.  
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 34 του ν.δ.1400/1973 (ΦΕΚ 114 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 6. Από τον παραπάνω περιορισμό εξαιρούνται: 1) οι Αξιωματικοί του Θρησκευτικού Σώματος και 2) οι Αξιωματικοί που εκλέγονται μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. ή ερευνητικού προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Για τις ως άνω κατηγορίες αξιωματικών η αποδοχή της αίτησης παραίτησης μπορεί να γίνει δεκτή οποτεδήποτε και πριν από τη συμπλήρωση των ανειλημμένων τους υποχρεώσεων..
2.  
  Η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του ν. 2109/1992 (ΦΕΚ 205 Α΄) ισχύει και για τους αποφοίτους της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής τετραετούς φοίτησης του άρθρου 9 του ν. 1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α΄).
3.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 2225/1994 (ΦΕΚ 121 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: Ο κάθε υποψήφιος εξετάζεται από τη Σχολή της πρώτης προτίμησής του, όπως αυτή δηλώνεται στην αίτηση-δήλωση υποψηφίου Στρατιωτικών Σχολών και υποβάλλεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας..
4.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 13 του ν. 1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 4. Μετά τη λήξη της πενταετούς υποχρέωσής τους όσοι επιθυμούν μπορούν, ύστερα από αίτησή τους, να αξιολογηθούν και επιλεγούν για περαιτέρω παραμονή στις Ένοπλες Δυνάμεις με το βαθμό που φέρουν ως εθελοντές μακράς θητείας (Ε.Μ.Θ.) μέχρι τη συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας και εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι το βαθμό του Ανθυπασπιστή και μισθολογικά μέχρι το βαθμό του Λοχαγού και των αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια, η διαδικασία επιλογής και ένταξής τους στην κατηγορία των Ε.Μ.Θ. καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται μετά από πρόταση του αρμόδιου κατά Κλάδο Ανωτάτου Συμβουλίου. Η ένταξή τους πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ύστερα από πρόταση των αρμόδιων Συμβουλίων Κρίσεων. Μέχρι την έναρξη ισχύος των προβλεπόμενων στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου υπουργικών αποφάσεων, όσοι εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας υπέβαλαν αίτηση ένταξής τους στο θεσμό των Ε.Μ.Θ. συνεχίζουν να διέπονται από τις προϊσχύουσες διατάξεις..
5.  
  Η παράγραφος 23 του άρθρου 4 του ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 23. Κάθε Όπλο και Σώμα του Στρατού Ξηράς, με εξαίρεση τα Σώματα Στρατιωτικών Γραμματέων, Φροντιστών και Αρχιτεχνιτών για το Στρατό Ξηράς και Πληρωμάτων Στόλου για το Πολεμικό Ναυτικό, έχει τη δική του ιεραρχία και μετέχει στο οικείο Γενικό Επιτελείο από έναν Διευθυντή Όπλου ή Σώματος αντίστοιχα..
6.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν.δ.1013/1971 (ΦΕΚ 204 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 1. Η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (Γ.Υ.Σ.) αποτελεί Μονάδα του Γεωγραφικού Σώματος, οικονομικώς ανεξάρτητη, υπαγόμενη στη Διεύθυνση του Σώματος του Γενικού Επιτελείου Στρατού..
Άρθρο 8
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του ν.δ. 1400/ 1973 (ΦΕΚ 114 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ν. 270/1976 (ΦΕΚ 46 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: 8. Για κάλυψη αναγκών περιόδου επιστράτευσης ή πολέμου σε ιπτάμενο προσωπικό, οι μόνιμοι και έφεδροι στην εφεδρεία Αξιωματικοί, που εργάζονται ως επαγγελματίες χειριστές αεροσκαφών αναγνωρισμένων οργανισμών και εταιριών και διατηρούν την πτητική τους ικανότητα, σύμφωνα με τα ισχύοντα στους κανονισμούς λειτουργίας αυτών, παραμένουν στα στελέχη της εφεδρείας των ιπταμένων Αξιωματικών μέχρι να καταληφθούν από το όριο ηλικίας, που καθορίζεται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία..
2.  
  Οι διατάξεις των άρθρων 14 και 17 του ν. 2342/1953 (ΦΕΚ 74 Α΄) εφαρμόζονται και στους εθελοντές υπαξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας.
3.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του ν.δ. 3748/1957 (ΦΕΚ 178 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του ν.1680/1987 (ΦΕΚ 7 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: 2. Το ύψος του ποσού της προηγούμενης παραγράφου και ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής του στους δικαιούχους καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, αναπροσαρμόζεται δε αυτομάτως με βάση τη μεταβολή του μέσου όρου της τιμής πώλησης αμόλυβδης βενζίνης και απλού λαδιού κάθε έτους, όπως προκύπτει από βεβαίωση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας..
4.  
  Στην αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Επιτελείου Στρατού, για λόγους επιστρατευτικής παρακολούθησης, διαβιβάζονται από τα αρμόδια Υπουργεία κάθε είδους στοιχεία, τα οποία αφορούν οποιοδήποτε είδος οχήματος, αγροτικού μηχανήματος ή ρυμουλκούμενου από τα αναφερόμενα στον εκάστοτε ισχύοντα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και τα μηχανήματα έργων. Το είδος, ο χρόνος, ο τρόπος, η έκταση, η συχνότητα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, που αφορά στη διαβίβαση των παραπάνω στοιχείων στη Στρατιωτική Υπηρεσία, καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και των συναρμόδιων Υπουργών.
Άρθρο 9
1.  
  Οι διαχειριστές υλικού των αποθηκών βάσεων υλικού και προκεχωρημένων αποθηκών υλικού του Στρατού Ξηράς, στις οποίες προβλέπονται ίδια Γραφεία Ελέγχου και Εκκαθαρίσεων Λογαριασμών Υλικού (Γ.Ε.Ε.Λ.Υ.) υποβάλλουν εφεξής τους λογαριασμούς της διαχείρισής τους για έλεγχο, όπως εκάστοτε και ειδικότερα καθορίζεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, στα Ελεγκτήρια Υλικού Στρατού. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Στις παραπάνω αποθήκες βάσεων υλικού και προκεχωρημένες αποθήκες υλικού που υπάρχουν ανεξέλεγκτοι λογαριασμοί υλικού ή εκκρεμότητες ελέγχου και εκκαθάρισης λογαριασμών υλικού του τρέχοντος οικονομικού έτους ή παλαιοτέρων του τρέχοντος οικονομικών ετών και μέχρις ελέγχου και τακτοποίησής τους, διατηρούνται τα υφιστάμενα Γ.Ε.Ε.Λ.Υ.
2.  
  Οι κενές οργανικές θέσεις της γενικής ειδικότητας Διερμηνέων του Σώματος Στρατιωτικών Γραμματέων του Στρατού Ξηράς πληρούνται με απευθείας κατάταξη Αξιωματικών με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού, κατόπιν διαγωνισμού, στον οποίο μπορούν να λάβουν μέρος Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από εισήγηση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου, καθορίζονται η διαδικασία προκήρυξης του διαγωνισμού κατάταξης, τα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων και ο χρόνος συνδρομής αυτών, τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος υποβολής και ελέγχου τους, η σωματική ικανότητα και ο τρόπος υγειονομικής εξέτασης των υποψηφίων, οι Επιτροπές και ο τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού, τα εξεταστέα μαθήματα και ο τρόπος βαθμολόγησής τους, ο τρόπος εξαγωγής των αποτελεσμάτων, η εξέταση ενστάσεων, η κύρωση και ο χρόνος ισχύος των πινάκων επιτυχόντων, ο τρόπος κατάταξης, η σειρά αρχαιότητας των κατατασσομένων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, που αφορά στην κάλυψη κενών οργανικών θέσεων της ανωτέρω γενικής ειδικότητας Διερμηνέων.
3.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του ν.δ.1400/1973 (ΦΕΚ 114 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 2. Για τους παραπάνω Αξιωματικούς, που κρίνονται ακατάλληλοι για πτήσεις, αποφαίνεται το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16..
4.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 13 του ν.δ.1400/1973 (ΦΕΚ 114 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 4. Για τους αναφερόμενους στην προηγούμενη παράγραφο, που κρίνονται ακατάλληλοι για πτήσεις, εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου..
5.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 16 του ν.δ.1400/1973 (ΦΕΚ 114 Α΄), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του ν.δ.145/1974 (ΦΕΚ 325 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 3. Οι κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 ιπτάμενοι και ραδιοναυτίλοι Αξιωματικοί, που κρίνονται ακατάλληλοι για πτήσεις, κατάλληλοι όμως για υπηρεσία εδάφους, καθώς και οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου Αξιωματικοί οποιουδήποτε βαθμού, που κρίνονται κατάλληλοι για υπηρεσία γραφείου, παραπέμπονται στο Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο, το οποίο ενεργεί αντιστοίχως σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 14..
Άρθρο 10
1.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 του ν.1513/1985 (ΦΕΚ 12 Α΄) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: Σε περίπτωση θανάτου εθελοντών πενταετούς υπηρεσίας (Ε.Μ.Θ.) η προβλεπόμενη από το προηγούμενο εδάφιο αποζημίωση καταβάλλεται, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, στους κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα νόμιμους κληρονόμους τους..
2.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του α.ν. 268/1968 (ΦΕΚ 13 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: 3. Οι απομακρυνόμενοι για οποιονδήποτε λόγο, που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, εκτός από λόγους υγείας, πριν την εκπλήρωση των ανειλημμένων υποχρεώσεων παραμονής τους στο στράτευμα, υποχρεούνται να καταβάλουν στο Δημόσιο αποζημίωση ίση προς το γινόμενο του βασικού μισθού του κατεχόμενου βαθμού επί τους υπολειπόμενους μήνες της υποχρέωσης παραμονής τους. Η αποζημίωση βεβαιώνεται και καταλογίζεται ως δημόσιο έσοδο με διαταγή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η δε είσπραξή της εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα για την είσπραξη δημοσίων εσόδων..
3.  
  Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και για τους μόνιμους Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς και Λιμενοφύλακες του Λιμενικού Σώματος και η αποζημίωση βεβαιώνεται και καταλογίζεται ως δημόσιο έσοδο με διαταγή του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
Άρθρο 11
1.  
  Το ειδικό επίδομα του άρθρου 105 του ν. 2071/1992, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α΄) και η ειδική πρόσθετη άδεια μετ αποδοχών δέκα ημερών πέραν της κανονικής, που χορηγήθηκαν με την υπ αριθ. 2003075/204/ 0022/ 1.1.1995 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών (ΦΕΚ 33 Β΄), χορηγείται και στο πολιτικό προσωπικό αντίστοιχων ειδικοτήτων των Στρατιωτικών Νοσοκομείων και του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., που αμείβεται σύμφωνα με το ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α΄) ή το ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α΄). Η ειδική πρόσθετη άδεια χορηγείται μετά από συνεχή υπηρεσία ενός έτους στα παραπάνω νοσοκομεία και σε χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν διαταράσσεται η ευρυθμία αυτών. Η αναπροσαρμογή που γίνεται κάθε φορά στην ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση εφαρμόζεται αντίστοιχα και για το προσωπικό της παρούσας παραγράφου.
2.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5α΄ του άρθρου 9 του α.ν. 1563/1950 (ΦΕΚ 254 Α΄), όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του ν.δ. 89/1973 (ΦΕΚ 160 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: 5α. Αν ο δικαιούχος πεθάνει πριν από την ολοσχερή εξόφληση της αξίας της κατοικίας, το προς απόκτηση αυτής δικαίωμα περιέρχεται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο στα τέκνα, τη χήρα ή χήρο, τους επιζώντες γονείς και τις κατά το χρόνο του θανάτου άγαμες αδελφές του δικαιούχου ή, σε περίπτωση θανάτου κάποιου από τα τέκνα του πριν από την ολοσχερή εξόφληση της αξίας της κατοικίας, στον ή στη σύζυγο αυτού (τέκνου) και στα τέκνα αυτού κατά την τάξη, σειρά και ποσοστό, που καλούνται αυτοί στην εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή του θανόντος δικαιούχου. Σε περίπτωση θανάτου κάποιου από τα ανωτέρω πρόσωπα, το μερίδιο αυτού περιέρχεται στους λοιπούς από τους παραπάνω επιζώντες κατ ισομοιρία..
3.  
  Στο άρθρο 4 του α.ν. 564/1968 (ΦΕΚ 220 Α΄) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: 3. Μπορούν να καταστούν μέλη του Συνεταιρισμού οι σύζυγοι και τα τέκνα Μονίμων Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς όλων των Όπλων και Σωμάτων, που απεβίωσαν κατά τη διάρκεια της ενεργούς υπηρεσίας τους, εφόσον πριν αποβιώσουν είχαν δικαίωμα εγγραφής στο Συνεταιρισμό. Το δικαίωμα ισχύει για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία Αξιωματικοί νεότεροι του αποβιώσαντος ή συμμαθητές της ίδιας τάξης Παραγωγικής Σχολής ή καταταγέντες με την ίδια σειρά απευθείας κατάταξης. Τα μέλη της οικογένειας μονίμου Αξιωματικού που απεβίωσε λαμβάνουν μία μόνο μερίδα, που επιμερίζεται μεταξύ τους κατά το λόγο της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής..
4.  
  Στο άρθρο 4 του ν.δ. 505/1970 (ΦΕΚ 91 Α΄) προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής: 2. Μπορούν να καταστούν μέλη του Συνεταιρισμού οι σύζυγοι και τα τέκνα αποβιωσάντων κατά τη διάρκεια της ενεργούς υπηρεσίας τους μονίμων Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, εφόσον αυτοί πριν αποβιώσουν είχαν δικαίωμα εγγραφής στο Συνεταιρισμό. Το παραπάνω δικαίωμα ισχύει για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία Αξιωματικοί νεότεροι του αποβιώσαντος ή συμμαθητές της ίδιας τάξης Παραγωγικής Σχολής ή καταταγέντες με την ίδια σειρά απευθείας κατάταξης. Τα μέλη της οικογένειας μονίμου Αξιωματικού που απεβίωσε λαμβάνουν μία μόνο μερίδα, που επιμερίζεται μεταξύ τους κατά το λόγο της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής..
Άρθρο 12
1.  
  Ο χρόνος που παρέμειναν εκτός ενεργούς υπηρεσίας οι στρατιωτικοί του Στρατού - Ναυτικού - Αεροπορίας και του Σώματος της πρώην Χωροφυλακής, οι οποίοι αποκαταστάθηκαν διοικητικά και συνταξιοδοτικά κατά τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του ν.1543/1985 (ΦΕΚ 73 Α΄), αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης ως προς τα Μ.Τ.Σ. - Μ.Τ.Ν. - Μ.Τ.Α. Η αναγνώριση αυτή δεν δημιουργεί δικαίωμα λήψης αναδρομικών μερισμάτων και λοιπών παροχών ή διαφορών μερίσματος. Ως χρόνος μετοχικής σχέσης λογίζεται εκείνος που αναφέρεται στην οικεία πράξη κανονισμού σύνταξης.
2.  
  Τα Μ.Τ.Σ., Μ.Τ.Ν., Μ.Τ.Α. καταβάλλουν τα μερίσματα που αναλογούν στους διοικητικά αποκατασταθέντες μερισματούχους την πρώτη του αμέσως επόμενου μήνα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Προς εξόφληση των οφειλόμενων προς τα Μ.Τ.Σ., Μ.Τ.Ν., Μ.Τ.Α. κρατήσεων για το χρόνο κατά τον οποίο αυτοί που αποκαταστάθηκαν ευρίσκονταν εκτός υπηρεσίας εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις των παραπάνω Μετοχικών Ταμείων.
3.  
  Στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 του ν.δ. 313/1974 (ΦΕΚ 45 Α΄), που προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν.1357/1983 (ΦΕΚ 63 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Εξαιρούνται οι ανώτατοι ιπτάμενοι Αξιωματικοί που ανακαλούνται ως μόνιμοι εξ εφεδρείας και τοποθετούνται σε θέσεις Διοικητή ή Υποδιοικητή μονάδας αεροσκαφών ή Διοικητή μοίρας αεροσκαφών..
4.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 α΄ του άρθρου 7 του ν. 788/1978 (ΦΕΚ 104 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: Τα τέκνα τυγχάνουν δικαιούχα, εφόσον τα μεν άρρενα είναι άγαμα και ανήλικα ή ενήλικα άγαμα που αναγνωρίζονται ως προστατευόμενα μέλη της οικογένειας για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος ή ενήλικα αλλά ανίκανα προς άσκηση οποιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος, τα δε θήλεα άγαμα..
Άρθρο 13
1.  
  Της κατά το άρθρο 19 του ν.1911/1990 (ΦΕΚ 166 Α΄) προστασίας απολαμβάνουν και οι σύζυγοι ή ένα από τα τέκνα των πολιτικών υπαλλήλων, μονίμων ή επί συμβάσει, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ειδικότητας χειριστού αεροσκαφών, που απεβίωσαν ή αποβιώνουν κατόπιν αεροπορικού ατυχήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής. Όταν δεν υπάρχουν σύζυγος ή τέκνα του αποβιώσαντος, το δικαίωμα διορισμού παρέχεται σε μία αδελφή ή έναν αδελφό αυτών.
2.  
  Σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 19 του ν.1911/1990 (ΦΕΚ 166 Α΄), όπως αυτές επεκτάθηκαν και τροποποιήθηκαν από την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του ν.1947/1991 (ΦΕΚ 70 Α΄), τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 12 του ν. 2109/1992 (ΦΕΚ 205 Α΄) και την προηγούμενη παράγραφο, το δικαίωμα μεταβιβάζεται στα λοιπά προβλεπόμενα κατά περίπτωση μέλη της οικογένειας αυτού που απεβίωσε ή κατέστη ανάπηρος, εφόσον προηγουμένως παραιτηθούν του σχετικού δικαιώματος ο ή η σύζυγος ή τα τέκνα αυτού.
3.  
  Η προβλεπόμενη προστασία του άρθρου 19 του ν. 1911/1990 (ΦΕΚ 166 Α΄), όπως η παράγραφος 2 αυτού αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του ν. 2109/1992 (ΦΕΚ 205 Α΄), παρέχεται και στις περιπτώσεις που ο αποβιώσας ή καταστάς ανάπηρος σε ποσοστό άνω του 67% είναι ιδιώτης και έπαθε συνεπεία ατυχήματος, που οφείλεται σε υλικό ή μέσο των Ενόπλων Δυνάμεων. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από την 1.1.2000.
Άρθρο 14
1.  
  Μετά το άρθρο 65 του Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων, που κυρώθηκε με τη διάταξη του άρθρου πρώτου του ν. 2304/1995 (ΦΕΚ 83 Α΄), προστίθεται άρθρο 65α ως εξής: Άρθρο 65α.
2.  
  Οι Αναθεωρητές Γ΄ και οι Στρατιωτικοί Δικαστές που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας ή με οριστική παύση για ανικανότητα εκτελέσεως των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, λόγω νόσου ή σωματικής ή πνευματικής αναπηρίας, προάγονται στον επόμενο βαθμό, εφόσον κριθούν προακτέοι από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, ανεξάρτητα από την ύπαρξη τυπικών προσόντων. 1. Με προεδρικό διάταγμα, που προκαλείται μέσα σε ένα μήνα από την προαγωγή τους, αποχωρούν από την υπηρεσία, εκτός από εκείνους που αποχωρούν λόγω θανάτου, οι οποίοι προάγονται στον επόμενο βαθμό από την προηγουμένη του θανάτου τους..
3.  
  Στο άρθρο 143 του Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής: 8. Η κατανομή των υφιστάμενων οργανικών θέσεων κατά βαθμό ενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων..
4.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 27 του Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων αντικαθίσταται ως εξής: 4. Μέχρι να ιδρυθεί το Σώμα των Αξιωματικών Νομικών Συμβούλων επιτρέπεται η ανάθεση στους δικαστικούς λειτουργούς διοικητικών καθηκόντων είτε παράλληλα προς την άσκηση των κυρίων καθηκόντων τους είτε αποκλειστικά, μόνον όπου προβλέπεται από διάταξη νόμου ή κανονισμού, ύστερα από απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις αυτές δεν επιτρέπεται η ανάθεση άλλων καθηκόντων ή υπηρεσιών εκτός των καθαρώς νομικών..
Άρθρο 15
1.  
  Στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 1447/1984 (ΦΕΚ 85 Α΄) υπάγονται και οι στρατιωτικοί των Ενόπλων Δυνάμεων που συμμετείχαν στο κίνημα του ναυτικού το Μάιο του 1973, τους αναγνωρίσθηκε, βάσει του ν. 1543/ 1985, η ιδιότητα του αγωνιστή κατά του δικτατορικού καθεστώτος 1967-1974 και παρέμειναν στην ενεργό υπηρεσία μετά την 24η Ιουλίου 1974, εξελίχθηκαν βαθμολογικά μέχρι το βαθμό του Υποστρατήγου και Αντιστρατήγου και τους αντιστοίχους των άλλων Κλάδων, αποστρατεύθηκαν δε καθ οιονδήποτε τρόπο μετά την έναρξη ισχύος του ν.1447 /1984.
2.  
  Στρατιωτικός των Ενόπλων Δυνάμεων, που ο ή η σύζυγός του είναι στρατιωτικός οποιουδήποτε Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων ή ανήκει στα Σώματα Ασφαλείας ή υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως ισχύει σήμερα, και υπηρετεί στο εξωτερικό, δικαιούται να ζητήσει άδεια χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας μέχρι τριών (3) ετών. Η άδεια χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού του οικείου Κλάδου. Ο χρόνος της άδειας δεν υπολογίζεται προς συμπλήρωση χρόνου πραγματικής υπηρεσίας, χρόνου διοίκησης και συντάξιμης υπηρεσίας, που απαιτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την προαγωγική ή μισθολογική εξέλιξη του στρατιωτικού. Οι στρατιωτικοί που βρίσκονται σε άδεια χωρίς αποδοχές υπάγονται στις Διευθύνσεις Προσωπικού των Κλάδων τους και εξακολουθούν να διέπονται από τις οικείες διατάξεις και τους ισχύοντες στρατιωτικούς κανονισμούς. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά και για το στρατιωτικό προσωπικό του Λιμενικού Σώματος.
3.  
  Η παράγραφος 11 του άρθρου 25 του ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α΄) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε, ως εξής: 11. Οι μόνιμοι υπαξιωματικοί και ανθυπασπιστές που προέρχονται από Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι έχουν λάβει ή λαμβάνουν πτυχίο Α.Ε.Ι., έχουν συμπληρώσει πραγματική στρατιωτική προϋπηρεσία ένδεκα (11) ετών στο στράτευμα από την ημερομηνία ονομασίας τους σε μόνιμους υπαξιωματικούς και δεν έχουν συμπληρώσει το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους, επιτρέπεται να μετατάσσονται, εντός του κλάδου στον οποίο ανήκουν, από την ειδικότητα την οποία κατέχουν σε ειδικότητα αξιωματικού σχετική με το πτυχίο που αποκτούν, εφόσον υφίστανται υπηρεσιακές ανάγκες, προς συμπλήρωση υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων Ανθυπολοχαγών και αντιστοίχων του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας. Στο Πολεμικό Ναυτικό οι μετατασσόμενοι υπαξιωματικοί διατηρούν την ειδικότητα που τους είχε απονεμηθεί κατά την αποφοίτησή τους από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού. Η μετάταξη γίνεται, ύστερα από αίτησή τους, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου του οικείου Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από εισήγηση του ΣΑΓΕ, καθορίζονται ενιαία και για τους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων ή και κατά κλάδο, τα πρόσθετα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των μετατασσομένων, τα κριτήρια των μετατάξεων, οι ειδικότητες στις οποίες γίνεται η μετάταξη και η περαιτέρω διαδικασία μετάταξης αυτών..
4.  
  Στην παράγραφο 24 του άρθρου 6 του ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Εξαιρούνται οι Αξιωματικοί Υγειονομικού της Γενικής Ειδικότητας Νοσηλευτικής, οι οποίοι πρέπει να συμπληρώνουν τον παρακάτω χρόνο διοίκησης ή πραγματικής υπηρεσίας στους αντίστοιχους βαθμούς:.
 1. Σημαιοφόρος:
 2. Ένα (1) έτος θαλάσσιας υπηρεσίας
 3. Ανθυποπλοίαρχος:
 4. Ένα (1) έτος θαλάσσιας υπηρεσίας ή δύο (2) έτη υπηρεσίας σε Νοσοκομείο
 5. Υποπλοίαρχος:
 6. Δύο (2) έτη υπηρεσίας σε Νοσοκομείο..
Άρθρο 16
1.  
  Για την κάλυψη των αναγκών των μονάδων και υπηρεσιών του κοινού Στρατολογικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων σε εξειδικευμένα κατώτερα στρατιωτικά στελέχη, κατατάσσονται και υπηρετούν στο Σώμα αυτό εθελοντές και εθελόντριες υπαξιωματικοί πενταετούς υπηρεσίας (Ε.Π.Υ.). Μετά τη συμπλήρωση της πενταετούς υποχρέωσής τους οι Ε.Π.Υ. του κοινού Στρατολογικού Σώματος μπορούν να συνεχίσουν να υπηρετούν σε αυτό ως Ε.Μ.Θ. έως τη συμπλήρωση συντάξιμης υπηρεσίας τριάντα πέντε (35) ετών.
2.  
  Ο συνολικός αριθμός των Ε.Π.Υ. και Ε.Μ.Θ. που υπηρετούν στο κοινό Στρατολογικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων καθορίζεται σε εκατό (100), μπορεί δε να αυξάνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γ.Ε.ΕΘ.Α. Ο αριθμός των κατ έτος κατατασσόμενων Ε.Π.Υ. καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α.
3.  
  Στο Κοινό Στρατολογικό Σώμα γίνονται δεκτοί για κατάταξη όσοι έχουν την ελληνική ιθαγένεια, είναι απόφοιτοι Λυκείου ή έχουν άλλο ισοδύναμο τίτλο σπουδών, έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το εικοστό έκτο κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης του σχετικού διαγωνισμού. Για θέματα που αφορούν τους Ε.Π.Υ. και τους υποψήφιους Ε.Π.Υ. του κοινού Στρατολογικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων και ιδίως τα λοιπά προσόντα και την προέλευση των υποψηφίων, τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την κατάταξη, την εκπαίδευση, τους βαθμούς, τις προαγωγές και την εξέλιξη, τη στολή και τα διακριτικά, τις υποχρεώσεις, τις αποδοχές, τα επιδόματα, τις αποζημιώσεις, τις κρατήσεις και την ασφάλιση, την υγειονομική περίθαλψη και τις ευκολίες διαβίωσης, την κρίση της σωματικής ικανότητας και την απόλυση εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 1513/ 1985 (ΦΕΚ 12 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύουν.
4.  
  Για τα θέματα που αφορούν τους Ε.Μ.Θ. του κοινού Στρατολογικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν.1848/1989(ΦΕΚ 112 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύουν.
Άρθρο 17
1.  
  Οι εθελόντριες υπαξιωματικοί του Στρατού Ξηράς, που μετατάχθηκαν στο Σώμα Εφοδιασμού Μεταφορών σύμφωνα με την υπ. αριθ. Φ.415.4/4/655229/Σ.40/ 18.2.1996 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μπορούν να ενταχθούν στο Στρατολογικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Με το ίδιο διάταγμα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την ένταξη.
2.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν.1763/1988 (ΦΕΚ 57 Α΄), όπως το άρθρο 12 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 2510/1997 (ΦΕΚ 136 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας και Πρόνοιας ή Εθνικής Άμυνας και Γεωργίας, μπορεί να επιτρέπεται η διάθεση σε περιφερειακά ιατρεία ή κέντρα υγείας ή αγροτικά κτηνιατρεία, οπλιτών πτυχιούχων ιατρικής ή φαρμακευτικής ή κτηνιατρικής αντίστοιχα, εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον εξάμηνη στρατιωτική υπηρεσία..
3.  
  Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του ν.1763/1988 (ΦΕΚ 57 Α΄), η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 2510/ 1997 (ΦΕΚ 136 Α΄), προστίθεται εδάφιο ως εξής: Το χρονικό διάστημα του ανωτέρω εδαφίου μπορεί να ανανεώνεται μέχρι τη συμπλήρωση τριών μηνών συνολικά, αποκλειστικά σε περιπτώσεις που η είσοδος και παραμονή στην Ελλάδα επιβάλλεται για λόγους προσωπικής ασφάλειας, εξαιτίας σοβαρών πασίδηλων γεγονότων που διαδραματίζονται στις χώρες διαμονής τους, όπως εξεγέρσεις, πόλεμοι ή θεομηνίες..
4.  
  Στο άρθρο 7 του ν.1763/1988 (ΦΕΚ 57 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 2510/1997 (ΦΕΚ 136 Α΄), προστίθεται παράγραφος 25 ως εξής: 25. Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων που υποβάλλουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους ως Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Νομαρχών, Δημάρχων ή Προέδρων Κοινοτήτων. Η αναβολή κατάταξης αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της υποψηφιότητας και διαρκεί, για όσους εκλέγονται όσο χρονικό διάστημα έχουν την ιδιότητα του Βουλευτή, Ευρωβουλευτή, Νομάρχη, Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, και πάντως όχι πέραν της μιας θητείας στα αξιώματα αυτά και για όσους δεν εκλέγονται μέχρι την ημερομηνία ανακήρυξης των παραπάνω προσώπων από τα αρμόδια Δικαστήρια..
Άρθρο 18
1.  
  Συνιστάται Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων (Α.Σ.Α.Ε.Δ).
2.  
  Το Α.Σ.Α.Ε.Δ. χαράσσει τις γενικές κατευθύνσεις για την οργάνωση και ανάπτυξη του αθλητισμού στις Ένοπλες Δυνάμεις, στην ΕΛ.ΑΣ., στο Λιμενικό Σώμα (Λ.Σ.) και στο Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.), εισηγείται τη λήψη των ενδεικνυόμενων μέτρων για την προαγωγή του στρατιωτικού αθλητισμού, προωθεί την έρευνα στα θέματα σωματικής αγωγής και αθλητισμού και την ανάπτυξη συνεργασίας με αρμόδιους αθλητικούς φορείς του εξωτερικού και ενθαρρύνει την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, της ΕΛ.ΑΣ., του Λ.Σ. και του Π.Σ.
3.  
  Ως Ένοπλες Δυνάμεις για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου νοούνται και η ΕΛ.ΑΣ., το Λ.Σ. και το Π.Σ.
4.  
  Το Α.Σ.Α.Ε.Δ. συγκροτείται από τους:.
 1. Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ως Πρόεδρο,
 2. Αρχηγό του Γ.Ε.ΕΘ.Α., ως Αντιπρόεδρο,.
 3. Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού,
 4. Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού,
 5. Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας,
 6. Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.,.
 7. Αρχηγό του Λ.Σ.,.
 8. Αρχηγό του Π.Σ., ως μέλη,.
 9. Υπαρχηγό του Γ.Ε.ΕΘ.Α, ως εισηγητή χωρίς ψήφο,.
 10. Διευθυντή της Γραμματείας του Α.Σ.Α.Ε.Δ, ως Γραμματέα και εισηγητή χωρίς ψήφο.
5.  
  Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν κωλύεται, απουσιάζει ή ελλείπει
6.  
  Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Α.Σ.Α.Ε.Δ. αποφασίζει για:.
 1. το συντονισμό των πάσης φύσεως αθλητικών εκδηλώσεων των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας,
 2. τη συνεργασία με τις κρατικές και ιδιωτικές αθλητικές αρχές για την προώθηση του εθνικού αθλητισμού,
 3. τη διοργάνωση από τις Ένοπλες Δυνάμεις αθλητικών εκδηλώσεων, πρωταθλημάτων , αγώνων στο εσωτερικό καθώς και πρωταθλημάτων, αγώνων του Διεθνούς Συμβουλίου Στρατιωτικού Αθλητισμού (Δ.Σ.Σ.Α.) CΟΝ-SΕΙL ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL DU SΡΟRΤ ΜΙLΙΤΑΙR - CΙSΜ ,.
 4. τη συμμετοχή των εθνικών αθλητικών ομάδων των Ενόπλων Δυνάμεων σε διεθνείς αθλητικούς αγώνες, πρωταθλήματα του Δ.Σ.Σ.Α. και σε αγώνες στο εσωτερικό και καθορίζει τη διαδικασία προετοιμασίας τους,.
 5. τη συμμετοχή αντιπροσωπειών από Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις και συνέδρια και ορίζει την αντιπροσωπεία της χώρας στο Δ.Σ.Σ.Α.,.
 6. την οργάνωση σε ετήσια βάση των αθλητικών αγώνων - πρωταθλημάτων των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών και των στρατευμένων αθλητών των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και των διεθνών αγώνων και πρωταθλημάτων του Δ.Σ.Σ.Α. που διεξάγονται στη χώρα μας,.
 7. τη συγκρότηση των εθνικών αθλητικών ομάδων των Ενόπλων Δυνάμεων από αθλητές που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και την απόσπαση αυτών στη Γραμματεία Α.Σ.Α.Ε.Δ.,.
 8. την κατασκευή σταδίων και συντήρηση γυμναστηρίων και γηπέδων των Ενόπλων Δυνάμεων,
 9. την προμήθεια αθλητικών οργάνων, πολιτικών ενδυμάτων και αθλητικών ειδών των εθνικών αθλητικών ομάδων των Ενόπλων Δυνάμεων,
 10. όλα τα θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη του πρωταθλητισμού και του μαζικού αθλητισμού στις Ένοπλες Δυνάμεις
7.  
  Για την παρακολούθηση εκτέλεσης των αποφάσεων του Α.Σ.Α.Ε.Δ. και για την επίλυση θεμάτων τρεχούσης φύσεως συνιστάται Ειδική Επιτροπή (Ε.Ε./Α.Σ.Α.Ε.Δ.), αποτελούμενη από τους :.
 1. Υπαρχηγό του Γ.Ε.ΕΘ.Α., ως Πρόεδρο,.
 2. Διευθυντή της Γραμματείας Αθηνών Α.Σ.Α.Ε.Δ.,.
 3. Διευθυντή της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης / Γ.Ε.ΕΘ.Α., ως μέλη,.
 4. Αξιωματικό της Γραμματείας Αθηνών Α.Σ.Α.Ε.Δ., ως Γραμματέα.
 5. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημερώνει το Α.Σ.Α.Ε.Δ. κατά την αμέσως επόμενη συνεδρίασή του για την εξέλιξη των αποφάσεών του.
8.  
  Το Α.Σ.Α.Ε.Δ. συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Προέδρου του. Ευρίσκεται σε απαρτία παρόντων των 2/3 τουλάχιστον των μελών του, αποφασίζει δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Στο τέλος κάθε έτους ο Γραμματέας του Α.Σ.Α.Ε.Δ. ενημερώνει εγγράφως τα μέλη του Συμβουλίου επί της δραστηριότητος του στρατιωτικού αθλητισμού. Την ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου καταρτίζει ο Γραμματέας του Α.Σ.Α.Ε.Δ. Τα μέλη του Α.Σ.Α.Ε.Δ. μπορούν να συνοδεύονται από τεχνικούς συμβούλους. Οι αποφάσεις του Α.Σ.Α.Ε.Δ. κοινοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες και είναι υποχρεωτικές.
9.  
  Συνιστάται Γραμματεία Α.Σ.Α.Ε.Δ., που είναι το όργανο που υποβοηθά την Ε.Ε./Α.Σ.Α.Ε.Δ. στην εκτέλεση των αποφάσεων του Συμβουλίου και υπάγεται στον Υπαρχηγό Γ.Ε.ΕΘ.Α. Είναι οργανωμένη σε Τμήματα και στα Αθλητικά Κέντρα Ενόπλων Δυνάμεων με έδρες την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Επίσης, συνιστάται στη Θεσσαλονίκη Υπογραμματεία Α.Σ.Α.Ε.Δ., η οποία λειτουργεί με αντίστοιχη δομή και διάρθρωση της Γραμματείας Α.Σ.Α.Ε.Δ. Η Υπογραμματεία υπάγεται για θέματα διοικητικής μέριμνας στο μείζονα σχηματισμό Στρατού Ξηράς της έδρας της και για θέματα διοικητικής υπαγωγής και οικονομικής διαχείρισης στη Γραμματεία Α.Σ.Α.Ε.Δ.
10.  
  Αποστολή των Αθλητικών Κέντρων Ενόπλων Δυνάμεων είναι η υποδοχή των επιλέκτων αθλητών για τη διατήρηση και βελτίωση των αθλητικών επιδόσεών τους και η προετοιμασία τους για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες και πρωταθλήματα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, όσο και σε διεθνείς αγώνες και πρωταθλήματα στο εξωτερικό, καθώς και αγώνες και πρωταθλήματα του Δ.Σ.Σ.Α.
11.  
  Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η ΕΛ.ΑΣ., το Λ.Σ. και το Π.Σ. συμμετέχουν στην εκπλήρωση του έργου του Α.Σ.Α.Ε.Δ. Ειδικότερα:.
 1. Συμμετέχουν στην προκήρυξη, οργάνωση, προετοιμασία και διεξαγωγή των αθλητικών εκδηλώσεων των Ενόπλων Δυνάμεων
 2. Εισηγούνται στο Α.Σ.Α.Ε.Δ. τη σύνταξη κανονισμών και μελετών για τον στρατιωτικό αθλητισμό και τη φυσική αγωγή στις Ένοπλες Δυνάμεις.
 3. Εκπονούν προγράμματα για την ανάπτυξη των σωματικών ικανοτήτων του στρατιωτικού προσωπικού και την άθληση και μεριμνούν για τη συστηματική αξιολόγηση των σωματικών ικανοτήτων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων
 4. Παρακολουθούν τις διεθνείς εξελίξεις στην ανάπτυξη της αθλητιατρικής
 5. Εισηγούνται στο Α.Σ.Α.Ε.Δ. θέματα κατασκευής αθλητικών κέντρων, σταδίων, γυμναστηρίων, γηπέδων, προμήθειας αθλητικών οργάνων και λοιπών αθλητικών μέσων και προτείνουν κάθε μέτρο που μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού και του πρωταθλητισμού στις Ένοπλες Δυνάμεις.
12.  
  Για τις ανάγκες λειτουργίας των αθλητικών κέντρων των Ενόπλων Δυνάμεων συνιστώνται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας οκτώ (8) θέσεις μόνιμου πολιτικού προσωπικού της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης καθηγητών φυσικής αγωγής και αθλητισμού
13.  
  Στον ετήσιο προϋπολογισμό των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας εγγράφονται σε οικείους κωδικούς αριθμούς οι αναγκαίες πιστώσεις για την αντιμετώπιση των δαπανών λειτουργίας του Α.Σ.Α.Ε.Δ.
14.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, κυρώνεται ο Κανονισμός Οργάνωσης, Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχειρίσεως του Α.Σ.Α.Ε.Δ. Με τον Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας του Α.Σ.Α.Ε.Δ., καθορίζονται η διάρθρωση, οι αρμοδιότητες και τα θέματα προσωπικού της Γραμματείας και Υπογραμματείας του, η οργάνωση των αθλητικών κέντρων του και ρυθμίζεται ο τρόπος διαχείρισης των πόρων του Συμβουλίου, ο τύπος της σφραγίδας, των σημάτων και τα διακριτικά της σημαίας του.
Άρθρο 19
1.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 22 του άρθρου 5 του ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: Η διοίκηση, η διάρθρωση και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία τους καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας..
2.  
  Μετά την παράγραφο 8 του άρθρου 22 του ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α΄) προστίθεται παράγραφος 8α ως εξής: 8.α. Οι Αντιστράτηγοι - Αντιναύαρχοι - Αντιπτέραρχοι, οι οποίοι είχαν αποστρατευθεί αρχικά στο βαθμό του Υποστράτηγου - Υποναύαρχου - Υποπτέραρχου, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των παραγράφων 3δ΄του άρθρου 21 και 1 του άρθρου 22 με το βαθμό του Αντιστράτηγου - Αντιναύαρχου - Αντιπτέραρχου, σε αποστρατεία τους απενεμήθη επί τιμή τίτλος και στη συνέχεια προήχθησαν σε Αντιστράτηγους - Αντιναύαρχους - Αντιπτέραρχους, κατόπιν επανάκρισης ή επανάληψης της κρίσης τους, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 19 και της παραγράφου 4γ΄ του άρθρου 20, χωρίς να έχουν υπηρετήσει σε οργανικές θέσεις του βαθμού αυτού, διατηρούν τον επί τιμή τίτλο της θέσης που τους έχει απονεμηθεί με το αρχικό προεδρικό διάταγμα αποστρατείας τους. Στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου υπάγονται και οι Αντιστράτηγοι - Αντιναύαρχοι - Αντιπτέραρχοι που πληρούν τις προϋποθέσεις με τους παραπάνω και έχουν αποστρατευθεί, με τις διατάξεις του ν.δ. 178/1969 (ΦΕΚ 71 Α΄), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα..
3.  
  Στα στοιχεία θ΄ και ι΄ της περιόδου β (2) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α΄) μετά τη λέξη Διαβιβάσεων προστίθενται οι λέξεις Αεροπορίας Στρατού.
4.  
  Στις υποπαραγράφους 3ι΄ και 3κ΄ του άρθρου 4 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄) μετά τη λέξη Διαβιβάσεων προστίθενται οι λέξεις Αεροπορίας Στρατού.
5.  
  Στο άρθρο 11 του ν. 1911/1990 (ΦΕΚ 166 Α΄) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: 5. Οι Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών ανήκουν στην ανώτερη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. ΄Οσοι αποφοίτησαν από αυτές θεωρούνται απόφοιτοι Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών, εφόσον κέκτηντο πριν την εισαγωγή τους σε αυτές απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου και εισήλθαν σε αυτές κατόπιν εξετάσεων..
6.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3δ΄του άρθρου 4 του α.ν. 969/1946 (ΦΕΚ 57 Α΄), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του ν. 650/1977 (ΦΕΚ 205 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: Οι αποφοιτούντες επιτυχώς εκ της Σχολής ονομάζονται μόνιμοι σμηνίες της ειδικότητας Ραδιοναυτίλου..
7.  
  Στην παράγραφο 19 του άρθρου 5 του ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α΄) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: Ο κανονισμός Ελλήνων Ακολούθων (Άμυνας, Στρατού Ξηράς, Ναυτικού, Αεροπορίας) ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν την υπαγωγή και το καθεστώς των Ελλήνων Ακολούθων στο εξωτερικό με σκοπό τη συντονισμένη και αποδοτική εκτέλεση της αποστολής τους. Κυρώνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών, ύστερα από πρόταση του ΣΑΓΕ. Αυτή δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως..
Άρθρο 20
1.  
  Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας καταρτίζεται και τηρείται Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού, το οποίο θα περιλαμβάνει νομικά πρόσωπα που εδρεύουν στην Ελλάδα και έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάσουν αμυντικά υλικά
2.  
  Η ένταξη μιας εταιρίας στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή της, δια διαγωνισμού ή δι απευθείας ανάθεσης έργου, στις προμήθειες ή στις αναθέσεις κατασκευής ή επισκευής αμυντικού υλικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
3.  
  Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, καθορίζονται ο φορέας τήρησης του Μητρώου Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού, οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής και διαγραφής μιας εταιρίας από αυτό, ο τρόπος τήρησής του, ρυθμίσεις σχετικά με τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έναρξη λειτουργίας του μητρώου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για τη λειτουργία του
Άρθρο 21
1.  
  Στο τέλος της περ. α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν.δ. 1044/1971, προστίθενται τρίτο και τέταρτο εδάφια, ως εξής: Με τα άγαμα θήλεα τέκνα εξομοιούνται και οι διαζευγμένες θυγατέρες, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις: αα) Ο γάμος τους να λύθηκε με κοινή υπαιτιότητα ή με υπαιτιότητα του συζύγου ή από λόγο που δεν αφορά αποκλειστικά στο πρόσωπό τους ή με συναινετικό διαζύγιο. ββ) Να μην έχουν μηνιαίο εισόδημα από το Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα μεγαλύτερο από το κατώτατο όριο σύνταξης του Δημοσίου, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. γγ) Να μην έχουν εκάστοτε φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε άλλη πηγή μεγαλύτερο από το παραπάνω καθοριζόμενο κατώτατο όριο, ούτε να λαμβάνουν διατροφή για τις ίδιες από τον πρώην σύζυγό τους. δδ) Να μην λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, πλην όσων συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 1654/ 1986 και του ν.δ. 666/1970. Οι διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλογικά και στην περίπτωση των διαζευγμένων θυγατέρων του προηγούμενου εδαφίου.
2.  
  Η παράγραφος 2 εδάφιο πρώτο του άρθρου 25 του ν.δ. 1044/1971, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 1043/1980 (ΦΕΚ 87 Α΄), τροποποιείται ως εξής: Στις σχολάζουσες θέσεις περιπτέρων εντός των κεντρικών ζωνών των πόλεων αποκαθίστανται ανάπηροι πολέμου, ανάπηροι επιχειρήσεων Κύπρου, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 εδάφιο ε΄, με ποσοστό αναπηρίας 100% και οι στρατιωτικοί ανάπηροι του ν. 1370/1944 με ποσοστό αναπηρίας 100%, προτιμουμένων εκ τούτων των τυφλών και παραπληγικών..
Άρθρο 22
1.  
  Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών δημιουργείται Ειδικός, εκτός προϋπολογισμού, Λογαριασμός διεπόμενος από τις διατάξεις του ν. 2771/1999 για τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Ερευνητικών Κέντρων και των Νοσοκομειακών Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Αμυντικών Βιομηχανιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
2.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 16 Α΄, 8.2.1999) εφαρμόζονται αναλόγως και στο πολιτικό προσωπικό που ανήκει στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.). Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών θα καθοριστεί η διαδικασία και ο τρόπος εφαρμογής των διατάξεων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά τις κατηγορίες των δικαιούχων και το ύψος του ποσού που τους αναλογεί.
3.  
  Ο χρόνος της προβλεπόμενης από το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 1032/1971 (ΦΕΚ 232 Α΄), όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα, άδειας κύησης - τοκετού αυξάνεται από τους δώδεκα (12) μήνες στους δεκατέσσερις (14) μήνες.
4.  
  Στο άρθρο 7 του ν. 1032/1971 (ΦΕΚ 232 Α΄), όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα, προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: 7. Στο γυναικείο στρατιωτικό προσωπικό, που υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις με οποιαδήποτε ιδιότητα, χορηγείται ύστερα από αίτηση τρίμηνη ειδική άδεια λόγω υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετημένο τέκνο είναι ηλικίας έως και έξι ετών, με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Η άδεια αυτή χορηγείται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υιοθεσίας και ισχύουν γι αυτήν οι ίδιοι όροι των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου..
Άρθρο 23
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται: α. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ν.1105/1980 (ΦΕΚ 299 Α΄). β. Ο ειδικός λογαριασμός του Μ.Τ.Σ. επαγγελματικής αποκατάστασης των τέκνων των μετόχων του, που ιδρύθηκε από το ν.δ. 312/1974 (ΦΕΚ 45 Α΄), οι δε πόροι αυτού περιέρχονται στους πόρους του Μ.Τ.Σ. γ. Το άρθρο 2 του ν.δ. 2554/1953 (ΦΕΚ 230 Α΄). δ. Η περίοδος δ΄ του πρώτου εδαφίου του άρθρου 2 του π.δ. της 21/31.10.1932 Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Μ.Τ.Ν. (ΦΕΚ 387 Α΄), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του α.ν. 1005/1937 (ΦΕΚ 520 Α΄) και το άρθρο 18 του ίδιου προεδρικού διατάγματος, όπως αυτό τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του α.ν. 1005/1937 (ΦΕΚ 520 Α΄) και το άρθρο 2 του ν.δ. 3967/1959 (ΦΕΚ 176 Α΄). ε. Οι παράγραφοι 7 του άρθρου 3 και 3 του άρθρου 9 του α.ν.1988/1939 (ΦΕΚ 414 Α΄), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν αντίστοιχα από την παράγραφο 2 του άρθρου 2 και την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν.δ. 3981/1959 (ΦΕΚ 193 Α΄). στ. Η περίοδος ε΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του α.ν.1988/1939 (ΦΕΚ 414 Α΄), όπως η παράγραφος αυτή συμπληρώθηκε και αντικαταστάθηκε αντίστοιχα από το άρθρο 4 του α.ν. 2163/1939 (ΦΕΚ 562 Α΄) και την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν.δ. 3981/1959 (ΦΕΚ 193 Α΄). ζ. Η παράγραφος 8 του άρθρου 1 του ν.δ. 2454/ 1953 (ΦΕΚ 172 Α΄). η. Η παράγραφος 8 του άρθρου 66 του ν.δ. 1400/1973 (ΦΕΚ 114 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ν. 270/1976 (ΦΕΚ 46 Α΄), οι δε επόμενες παράγραφοι 9, 10,11 και 12 αναριθμούνται αντίστοιχα σε 8, 9, 10 και 11. θ. Το β.δ. της 9.12.1955 (ΦΕΚ 346 Α΄). ι. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ν.δ. 62/1968 (ΦΕΚ 303 Α΄), αναριθμουμένων των παραγράφων 4 και 5 του ίδιου άρθρου σε 3 και 4 αντίστοιχα. ια. Η παράγραφος 9 του άρθρου 4 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 744/1977 (ΦΕΚ 318 Α΄). ιβ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 1763/1988 (ΦΕΚ 57 Α΄), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 2510/1997 (ΦΕΚ 136 Α΄). ιγ. Ο α.ν. 349/1968 (ΦΕΚ 75 Α΄), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με το νόμο αυτόν.
Άρθρο 24
1.  
  Στο άρθρο 22 του ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α΄) η παράγραφος 1γ αντικαθίσταται ως εξής: 1γ. Ο ανώτερος βαθμός προβλέπεται εν ενεργεία γι΄ αυτούς όπως στο άρθρο 3 και στην παράγραφο 17 του άρθρου 20 ορίζεται. Οι προϋποθέσεις αυτές δεν απαιτούνται για τους Υποναυάρχους - Υποπτεράρχους Μηχανικούς, οι οποίοι, κατ εξαίρεση, δύναται να προαχθούν στον εν αποστρατεία βαθμό του Αντιναυάρχου - Αντιπτεράρχου αντίστοιχα..
2.  
  Η ανωτέρω διάταξη έχει εφαρμογή από τις ετήσιες τακτικές κρίσεις έτους 2001 - 2002
Άρθρο 25
1.  
  Στην παράγραφο 12 του άρθρου 25 του ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α΄) προστίθεται υποπαράγραφος γ΄ ως εξής: γ. Για την εφαρμογή των ανωτέρω υποπαραγράφων δεν ισχύει ο περιορισμός της παραγράφου 11 του άρθρου 11 του παρόντος νόμου..
Άρθρο 26
1.  
  α. Οι θέσεις καθηγητών Φυσικής Αγωγής της Σχολής Ικάρων που προβλέπονται στη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του π.δ. 769/1981, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μετατρέπονται από κατηγορία Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΤΕ 3) (τέως ΑΡ 3) σε θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. β. Οι ήδη υπηρετούντες που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, εφόσον κατέχουν πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου, κατατάσσονται αυτοδίκαια στις θέσεις της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με το βαθμό που κατέχουν.
Άρθρο 27
1.  
  Μετά το άρθρο 9 του ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α΄) προστίθεται άρθρο 9Α ως εξής: Άρθρο 9 Α.
2.  
  Αρμοδιότητα της Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων είναι η διαμόρφωση διαδικασιών ανάλυσης και αξιολόγησης για την αντιμετώπιση διαφόρων μορφών κρίσεων, που παρουσιάζονται στο εγγύς ή ευρύτερο περιβάλλον και είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ασφάλεια ή τις σχέσεις της χώρας με όμορα κράτη, καθώς και η έγκαιρη και ακριβής διακρίβωση ενδεχόμενων προκλήσεων, κινδύνων και απειλών για την εθνική άμυνα και την ασφάλεια της χώρας και η ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς του Επιτελείου του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων συναρμόδιων Υπουργείων.
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καθορίζονται η οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία της Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων, η σύνθεσή της από πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εντός των εκάστοτε προβλεπόμενων οργανικών θέσεων του Υπουργείου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού..
Άρθρο 28
1.  
  Η παράγραφος 9 του άρθρου 1 του ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α΄) τροποποιείται ως εξής: 9. Αξιωματικοί των Κοινών Σωμάτων είναι οι ανήκοντες στα Σώματα Στρατολογικό, Θρησκευτικό, Δικαστικών Γραμματέων και Οικονομικών Επιθεωρητών..
2.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από εισήγηση του Συμβουλίου Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων, καθορίζεται η υπαγωγή, η αποστολή, η συγκρότηση, η προέλευση του νεοεισερχόμενου προσωπικού, η διαδικασία και τα κριτήρια μετάταξης στο Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών, η εξέλιξη, η αρχαιότητα, η φοίτηση σε σχολεία, ο χρόνος διοικήσεως, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με το Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών
3.  
  Από τη θέση σε ισχύ του προεδρικού διατάγματος, που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, καταργείται ο ν. 743/1948 (ΦΕΚ 189 Α΄), το π.δ. 399/1977 (ΦΕΚ 124 Α΄), όπως ισχύει σήμερα, καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 29
1.  
  Στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.) συστήνεται ειδικός λογαριασμός για την ίδρυση Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μ.Τ.Α. (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α.).
2.  
  Στον από την προηγούμενη παράγραφο ιδρυόμενο κλάδο περιέρχονται οι ακόλουθοι πόροι:
 1. Μηνιαία εισφορά του εν ενεργεία στρατιωτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στις αποδοχές επί των οποίων υπολογίζεται και η μηνιαία υπέρ Μ.Τ.Α. κράτηση.
 2. Μηνιαία εισφορά των μερισματούχων του Μ.Τ.Α., ανερχόμενη σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του καταβαλλόμενου σε αυτούς μηνιαίου μερίσματος από το Μ.Τ.Α.
 3. Κρατήσεις ποσοστού τρία τοις εκατό (3%) ως κατωτέρω:
 4. (1) Επί των ημερήσιων αποζημιώσεων εκτός έδρας των οπωσδήποτε μετακινούμενων στο εσωτερικό ή εξωτερικό στρατιωτικών της Πολεμικής Αεροπορίας.
 5. (2) Επί των οδοιπορικών εξόδων μεταθέσεως των ανωτέρω στρατιωτικών βάσει των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.
 6. (3) Επί των καταβαλλόμενων πάσης φύσεως αποζημιώσεων εξωτερικού στο στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί στο εξωτερικό.
 7. Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήματα και κάθε άλλη χαριστική πράξη, που γίνονται για ενίσχυσή του
 8. Εισφορές καθοριζόμενες με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας από:
 9. (1) Κέρδη διαχειρίσεων ιδίων πόρων και γενικά πάσης φύσεως εκμεταλλεύσεων εξυπηρετήσεως προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας.
 10. (2) Προσόδους από μισθώματα στρατιωτικών οικημάτων και Λεσχών της Πολεμικής Αεροπορίας.
 11. (3) Προσόδους λόγω παροχής υπηρεσιών και πάσης φύσεως διευκολύνσεων - εξυπηρετήσεων της Πολεμικής Αεροπορίας σε τρίτους.
Άρθρο 30
1.  
  Τα ετήσια έσοδα του ειδικού αυτού νέου λογαριασμού (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α.) διανέμονται κατά το επόμενο έτος με απόφαση του Αρχηγού Γ.Ε.Α. στους μερισματούχους, μετά από πρόταση του Δ.Σ./Μ.Τ.Α. Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των ετήσιων εσόδων διατίθεται για ενίσχυση του προϋπολογισμού του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α. επόμενου έτους. Έναρξη χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων ορίζεται η πρώτη Ιανουαρίου μετά παρέλευση δύο ετών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από πρόταση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ρυθμίζεται η οργάνωση, η λειτουργία και διαχείριση του κεφαλαίου του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α. Επίσης ρυθμίζεται ο ελάχιστος χρόνος συμμετοχής και η εισφορά αναγνώρισης του υπολειπόμενου χρόνου στις περιπτώσεις μερισματούχων, η διαδικασία χορηγήσεως και ο τρόπος υπολογισμού της καταβαλλόμενης στους δικαιούχους οικονομικής ενίσχυσης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
3.  
  Η διαχείριση του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α. και η λογιστική παρακολούθηση γίνεται από το Μ.Τ.Α. με κατάλληλα οργανωμένη υπηρεσία, η οποία στελεχώνεται αποκλειστικά από στρατιωτικό προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας, που τοποθετείται προς το σκοπό αυτόν και διευθύνεται από ανώτερο αξιωματικό Οικονομικού Σώματος της Πολεμικής Αεροπορίας.
4.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με μέριμνα του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας να ανοιχθεί τραπεζικός λογαριασμός στην Τράπεζα της Ελλάδος ή άλλο αναγνωρισμένο τραπεζικό ίδρυμα για την εξυπηρέτηση του Ειδικού Λογαριασμού,
Άρθρο 31
1.  
  Στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.) συστήνεται ειδικός λογαριασμός για την ίδρυση Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μ.Τ.Ν. που προέρχονται από το Πολεμικό Ναυτικό (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Π.Ν.).
2.  
  Ο Κλάδος της προηγούμενης παραγράφου έχει τους εξής πόρους:
 1. Μηνιαία εισφορά του εν ενεργεία στρατιωτικού προσωπικού του Πολεμικού Ναυτικού, σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στις αποδοχές επί των οποίων υπολογίζεται και η μηνιαία υπέρ Μ.Τ.Ν. κράτηση.
 2. Μηνιαία εισφορά των μερισματούχων του Μ.Τ.Ν. που προέρχονται από το Πολεμικό Ναυτικό, ανερχόμενη σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του καταβαλλόμενου σε αυτούς μηνιαίου μερίσματος από το Μ.Τ.Ν.
 3. Κρατήσεις ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) ως κατωτέρω:
 4. (1) Επί των ημερήσιων αποζημιώσεων εκτός έδρας των οπωσδήποτε μετακινούμενων στο εσωτερικό ή εξωτερικό στρατιωτικών του Πολεμικού Ναυτικού.
 5. (2) Επί των οδοιπορικών εξόδων μεταθέσεως των ανωτέρω στρατιωτικών βάσει των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.
 6. (3) Επί των καταβαλλόμενων πάσης φύσεως αποζημιώσεων εξωτερικού στο στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί στο εξωτερικό.
 7. Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήματα και κάθε άλλη χαριστική πράξη, που γίνονται για ενίσχυσή του
 8. Εισφορές καθοριζόμενες με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας από:
 9. (1) κέρδη διαχειρίσεων ιδίων πόρων, εξυπηρετήσεις τρίτων και εκμεταλλεύσεων και του Πολεμικού Ναυτικού καθώς και κρατήσεις από δαπάνες των εν λόγω πόρων. (2) προσόδους από μισθώματα στρατιωτικών οικημάτων του Πολεμικού Ναυτικού.
Άρθρο 32
1.  
  Τα ετήσια έσοδα του Κλάδου διανέμονται κατά το επόμενο έτος με έγκριση του Αρχηγού Γ.Ε.Ν. στους μερισματούχους, κατόπιν εισηγήσεως της Διοικούσας Επιτροπής που ορίζεται από το Γ.Ε.Ν. και αποτελείται από τον Διευθυντή του Μ.Τ.Ν., τον Διευθυντή του Ε.Κ.Ο.Ε. Μ.Π.Ν. και έναν ανώτερο αξιωματικό του Οικονομικού Σώματος που υπηρετεί στο Γ.Ε.Ν. Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των ετήσιων εσόδων διατίθεται για ενίσχυση του προϋπολογισμού του Κλάδου του επόμενου έτους. Έναρξη χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων ορίζεται η πρώτη Ιανουαρίου μετά παρέλευση δύο ετών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από πρόταση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ρυθμίζεται η οργάνωση, η λειτουργία και διαχείριση του κεφαλαίου του Κλάδου. Επίσης ρυθμίζεται ο ελάχιστος χρόνος συμμετοχής και η εισφορά αναγνώρισης του υπολειπόμενου χρόνου στις περιπτώσεις μερισματούχων, η διαδικασία χορηγήσεως και ο τρόπος υπολογισμού της καταβαλλόμενης στους δικαιούχους οικονομικής ενίσχυσης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
3.  
  Η διαχείριση του Κλάδου και η λογιστική παρακολούθηση γίνεται από υπηρεσία του Μ.Τ.Ν., η οποία στελεχώνεται αποκλειστικά από στρατιωτικό προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού, που υπηρετεί στο Μ.Τ.Ν., παράλληλα με τα λοιπά καθήκοντά του και διευθύνεται από ανώτερο αξιωματικό του Οικονομικού Σώματος του Πολεμικού Ναυτικού.
4.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με μέριμνα του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού να ανοιχθεί τραπεζικός λογαριασμός στην Τράπεζα της Ελλάδος για την εξυπηρέτηση του Κλάδου
Άρθρο 33
1.  
  Υπολογίζεται ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας ο μετά την ορκωμοσία τους χρόνος φοίτησης στις παραγωγικές σχολές αξιωματικών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, για όσους μαθητές (Ευέλπιδες, Ναυτικούς Δοκίμους, Ικάρους, μαθητές Σ.Σ.Α.Σ., μαθητές Σ.Μ.Υ., Δοκίμους Υπαξιωματικούς - Κελευστές Πολεμικού ναυτικού και μαθητές Σ.Τ.Υ.Α. και Σ.Υ.Δ.) απομακρύνονται ή απολύονται ή αποβάλλονται εξαιτίας οποιουδήποτε λόγου. Όσοι από τους παραπάνω κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος υπηρετούν ήδη στις Ένοπλες Δυνάμεις για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, απολύονται εφόσον, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, συμπληρώσουν την προβλεπόμενη κατά περίπτωση στρατιωτική υποχρέωση.
2.  
  Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει αναλογικά και για τους απολυόμενους πριν την πενταετία εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας
Άρθρο 34
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1995/2003075/204/0022 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/2003075_204_0022 1995
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/415.4/4/655229/Σ.40 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/415_4_4_655229_Σ_40 1996
ΝΟΜΟΣ 1944/1370 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1944/1370 1944
ΝΟΜΟΣ 1948/743 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1948/743 1948
ΝΟΜΟΣ 1949/994 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1949/994 1949
ΝΟΜΟΣ 1953/2342 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2342 1953
ΝΟΜΟΣ 1971/1032 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/1032 1971
ΝΟΜΟΣ 1976/270 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/270 1976
ΝΟΜΟΣ 1976/354 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/354 1976
ΝΟΜΟΣ 1977/650 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/650 1977
ΝΟΜΟΣ 1977/744 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/744 1977
ΝΟΜΟΣ 1978/788 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/788 1978
ΝΟΜΟΣ 1980/1043 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1043 1980
ΝΟΜΟΣ 1980/1105 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1105 1980
ΝΟΜΟΣ 1983/1357 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1357 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1447 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1447 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1513 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1513 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1543 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1543 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1654 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1654 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1680 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1680 1987
ΝΟΜΟΣ 1988/1763 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1763 1988
ΝΟΜΟΣ 1989/1848 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1848 1989
ΝΟΜΟΣ 1989/1865 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1865 1989
Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματευσεις και άλλες διαταξεις 1990/1876 1990
ΝΟΜΟΣ 1990/1911 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1911 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1947 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1947 1991
Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας. 1992/2071 1992
Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδεύσεως, στρατολογίας, καταστάσεων του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1992/2109 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Για την προστασία της ελευθερίας της ανταπόκρισης και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις. 1994/2225 1994
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
Ιεραρχία και εξέλιξη των μονίμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1996/2439 1996
Μισθολογικές ρυθμίσεις μόνιμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος. 1996/2448 1996
«Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις» 1997/2470 1997
Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισμένων κατηγοριών στρατευσίμων, ανυπότακτων και οπλιτών, τροποποίηση διατάξεων της στρατολογικής νομοθεσίας, καθιέρωση εναλλακτικής υπηρεσίας και άλλες διατάξεις. 1997/2510 1997
Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις 1998/2579 1998
Διαρρυθμίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων οχημάτων και άλλες διατάξεις. 1999/2682 1999
Περί Ειδικών Λογαριασμών και άλλες διατάξεις. 1999/2771 1999
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1942/1938 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1942/1938 1942
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1946/1137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1946/1137 1946
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2454 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2454 1953
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2554 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2554 1953
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1954/2997 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/2997 1954
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1957/3748 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3748 1957
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1959/3967 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1959/3967 1959
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1959/3981 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1959/3981 1959
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1968/62 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/62 1968
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/505 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/505 1970
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/666 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/666 1970
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/1013 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/1013 1971
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/1044 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/1044 1971
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/1400 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/1400 1973
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/89 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/89 1973
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/145 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/145 1974
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/312 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/312 1974
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/313 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/313 1974
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/398 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/398 1974
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/445 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/445 1974
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1937/1005 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1937/1005 1937
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1939/1988 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1939/1988 1939
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1939/2163 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1939/2163 1939
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1946/969 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1946/969 1946
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1950/1563 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1950/1563 1950
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1968/268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/268 1968
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1968/349 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/349 1968
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1968/564 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/564 1968
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1932/21 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1932/21 1932
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/399 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/399 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/769 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/769 1981
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Προσωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις. 2001/2935 2001
Οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ρυθμίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 2002/2984 2002
Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής νομοθεσίας, ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισμένων κατηγοριών στρατευσίμων, ανυποτάκτων και οπλιτών, θέματα επαγγελματιών οπλιτών και άλλες διατάξεις. 2002/3036 2002
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις. 2002/3057 2002
Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.). 2003/3187 2003
Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 2004/3257 2004
Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις. 2004/3282 2004
Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις 2008/3648 2008
Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών. 2011/3943 2011
Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής µέριµνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις. 2017/4494 2017
Περί Κατάταξης Μονίμων Αξιωματικών στη Γενική Ειδικότητα Διερμηνέων του Σώματος Στρατιωτικών Γραμματέων του Στρατού Ξηράς 2002/300 2002
Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ 515/85 «Κύρωση του Οργανισμού της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών» (ΦΕΚ 187/7.11.85, τ.Α΄). 2003/160 2003
Διάθεση Οπλιτών Πτυχιούχων Ιατρικής ή Φαρμακευτικής ή Κτηνιατρικής σε περιφερειακά ιατρεία ή κέντρα υγείας ή αγροτικά κτηνιατρεία. 2003/245 2003
Τροποποίηση του Π.Δ. 1338/81 Περί Οργανισμού Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Α 334). 2003/248 2003
Μετάταξη Μονίμων Υπαξιωματικών - Ανθυπασπιστών Πτυχιούχων ΑΕΙ προερχομένων από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) σε Ειδικότητες Αξιωματικών. 2005/46 2005
Οργανισμός του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού. 2007/31 2007
Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 2008/3 2008
Κύρωση του Οργανισμού της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς. 2008/76 2008
Οργανισμός Σχολής Ναυτικών Δοκίμων 2010/61 2010