Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης"
1.  
 1. Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς:
 2. αα) τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και ββ) τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 3. Τα Ιδρύματα των δύο τομέων της ανώτατης εκπαίδευσης λειτουργούν συμπληρωματικά, με διακριτές φυσιογνωμίες και με ρόλους, σκοπό και αποστολή που διαφοροποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τον πανεπιστημιακό τομέα και για τον τεχνολογικό τομέα
 4. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος «Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα» νοούνται τα ιδρύματα που ήδη λειτουργούν, τα οποία ανήκουν στον πανεπιστημιακό τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και θα αποκαλούνται εφεξής «Πανεπιστήμια»
2.  
  Στο πλαίσιο της αποστολής των ιδρυμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως καθορίζεται στο άρθρο 1 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 Α΄) και αντιστοίχως στο άρθρο 1 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173 Α΄), ισχύουν και τα ακόλουθα:.
 1. Τα Ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα δίνουν έμφαση στην προαγωγή και ανάπτυξη της επιστήμης, της τεχνολογίας και της τέχνης, στην παραγωγή νέας γνώσης με τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και στην υψηλή και ολοκληρωμένη, θεωρητική και εφαρμοσμένη, κατάρτιση του επιστημονικού, τεχνολογικού και καλλιτεχνικού δυναμικού της χώρας.
 2. Στο πλαίσιο αυτό, τα Ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα έχουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν. 1404/1983, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, την ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα για τη χορήγηση των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων.
 3. Τα Ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα δίνουν έμφαση στην εκπαίδευση στελεχών εφαρμογών υψηλής ποιοτικής στάθμης, τα οποία, με τη θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική κατάρτισή τους:
  • Αποτελούν συνδετικό κρίκο μεταξύ γνώσης και εφαρμογής, αναπτύσσοντας την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών και των τεχνών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία
  • Μεταφέρουν, χρησιμοποιούν και προάγουν σύγχρονη τεχνολογία, καθώς επίσης και μεθόδους, πρακτικές και τεχνικές στο χώρο των εφαρμογών.
  • Στο πλαίσιο αυτό, τα Ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα συνδυάζουν την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υπόβαθρου σπουδών με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση, ενώ παράλληλα διεξάγουν κυρίως τεχνολογική έρευνα, όπως εκάστοτε ορίζεται αυτή και αναπτύσσουν τεχνογνωσία και καινοτομίες στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία.
3.  
  Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.1404/1983 αντικαθίστανται ως ακολούθως: Τα Τ.Ε.Ι. είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, πλήρως αυτοδιοικούμενα, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του Συντάγματος Η οργάνωση και η λειτουργία τους διέπονται από τις διατάξεις του νόμου, ενώ ειδικότερα θέματα ρυθμίζονται με τον εσωτερικό κανονισμό κάθε Τ.Ε.Ι.
Άρθρο 2 "Προσόντα εκπαιδευτικού προσωπικού των Τ.Ε.Ι. Το άρθρο 15 του Ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 15 Εκπαιδευτικό Προσωπικό Τ.Ε.Ι."
1.  
  Το κύριο διδακτικό και ερευνητικό έργο ασκείται από το εκπαιδευτικό προσωπικό (Ε.Π.), το οποίο ανήκει σε μια από τις βαθμίδες Καθηγητή Τ.Ε.Ι., Αναπληρωτή Καθηγητή Τ.Ε.Ι., Επίκουρου Καθηγητή Τ.Ε.Ι. και Καθηγητή Εφαρμογών Τ.Ε.Ι.
2.  
  Τα μέλη του Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. είναι δημόσιοι λειτουργοί και απολαμβάνουν τις εγγυήσεις του άρθρου 16 παρ. 6 του Συντάγματος.
3.  
 1. Τα μέλη του Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., αναλόγως με τη βαθμίδα και το εκπαιδευτικό τους έργο, πρέπει να συνδυάζουν κατάλληλη θεωρητική κατάρτιση και βαθιά επαγγελματική εμπειρία στην παραγωγή και έχουν δυνατότητα συνεχούς επαφής με την παραγωγική πραγματικότητα, στην έκταση που αυτό επιβάλλεται από τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα.
 2. Προϋπόθεση για εκλογή σε θέση Καθηγητή Τ.Ε.Ι., Αναπληρωτή Καθηγητή Τ.Ε.Ι. και Επίκουρου Καθηγητή Τ.Ε.Ι. είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος και για την εκλογή σε θέση Καθηγητή Εφαρμογών Τ.Ε.Ι., η κατοχή τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών.
 3. Η διδακτορική διατριβή, ο τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών και το όλο ερευνητικό ή επιστημονικό έργο των υποψηφίων πρέπει να είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο ή την ειδικότητα, κατά περίπτωση, της θέσης που πρόκειται να πληρωθεί.
 4. Τη συνάφεια διαπιστώνει αρχικώς η τριμελής Εισηγητική Επιτροπή, που ορίζεται για κάθε εκλογή από μέλη του εκλεκτορικού σώματος, και τελικώς το οικείο εκλεκτορικό σώμα.
 5. Η κρίση για εκλογή μελών Ε.Π. βασίζεται στο συνολικό διδακτικό και επαγγελματικό έργο των κρινομένων και στη συνολική επιστημονική και ερευνητική τους δραστηριότητα.
4.  
  Με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 3, τα προσόντα που απαιτούνται για την εκλογή σε θέση βαθμίδας Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. είναι τα ακόλουθα: Α. Καθηγητή Εφαρμογών Τ.Ε.Ι.
 1. Επτά τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας, από τα οποία δύο τουλάχιστον να έχουν διανυθεί σε διευθυντικές θέσεις μεγάλων παραγωγικών μονάδων, ή, αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντίστοιχων, σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται.
 2. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα, σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.
 3. Η διδασκαλία αυτή πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί στο γνωστικό αντικείμενο του τομέα, μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος και σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.
 4. Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, από τις οποίες ένας αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμος, ή πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες, πέρα από τη διδακτορική διατριβή.
 5. Ένα μέρος των δημοσιεύσεων αυτών μπορεί, κατά την κρίση του εκλεκτορικού σώματος, να αντικατασταθεί με διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή καινοτομίες που έχουν εφαρμοστεί στην παραγωγή.
 6. Το συνολικό ερευνητικό έργο του υποψηφίου πρέπει να έχει αναγνωρισθεί διεθνώς για τη συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης ή το εφαρμοσμένο έργο του πρέπει να έχει αναγνωρισθεί και χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή.
 7. Δ. Καθηγητή Τ.Ε.Ι.
5.  
  Οι αναφερόμενες στις παραγράφους 3 και 4 προϋποθέσεις κατοχής διδακτορικού διπλώματος και δημοσιεύσεων, αντίστοιχα, για κατάληψη θέσης Ε.Π. δεν ισχύουν προκειμένου για γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή δεν είναι συνήθεις οι δημοσιεύσεις. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των οικείων Τμημάτων, καθορίζονται, για τις περιπτώσεις αυτές, τα προσόντα και οι προϋποθέσεις για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέσεις Ε.Π. που μπορούν να υποκαθιστούν το διδακτορικό δίπλωμα και τις δημοσιεύσεις.
6.  
 1. Όπου γίνεται αναφορά σε τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα, αν πρόκειται για τίτλους ιδρυμάτων του εξωτερικού, πρέπει οι τίτλοι αυτοί να έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμοι προς τους αντίστοιχους τίτλους του εσωτερικού
 2. Ως επαγγελματική δραστηριότητα που απαιτείται ως προσόν για την κατάληψη θέσης Ε.Π. δεν συνυπολογίζεται αυτή που τυχόν αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του χρόνου σπουδών για τη λήψη του απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος και συνδέεται με σχετική υποχρέωση που επιβάλλουν τα σχετικά μεταπτυχιακά προγράμματα ή οι σπουδές.
 3. Όπου προβλέπονται αυτοδύναμες δημοσιεύσεις, νοούνται και οι δημοσιεύσεις στις οποίες ο υποψήφιος είναι ο κύριος ερευνητής
7.  
  Οι θέσεις των μελών του Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. ανήκουν οργανικά στο Τμήμα και κατανέμονται στους Τομείς με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος, με την οποία καθορίζεται ταυτόχρονα και η βαθμίδα της θέσης. Οι κενές οργανικές θέσεις Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. ανήκουν στο οικείο Τ.Ε.Ι. και κατανέμονται στα Τμήματα με πράξη του οικείου Προέδρου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη του Προέδρου εκδίδεται πριν από τη λήψη της απόφασης για την προκήρυξη των ανωτέρω θέσεων και ύστερα από εισήγηση του συλλογικού οργάνου που είναι αρμόδιο, κατά τις κείμενες διατάξεις, για την προκήρυξη των θέσεων και σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι.
Άρθρο 3
1.  
  Διαδικασία πλήρωσης θέσεων Ε.Π. Το άρθρο 16 του Ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 16 και πλήρωση θέσεων Ε.Π. 1 1 Για την εκλογή μελών Ε.Π. ενός Τμήματος δικαίωμα συμμετοχής με ψήφο στο σώμα εκλεκτόρων έχουν όλα τα μέλη Ε.Π. του Τμήματος, τα οποία ανήκουν στην ίδια ή σε ανώτερη βαθμίδα από αυτή στην οποία ανήκει η προς πλήρωση θέση Για τη συγκρότηση του σώματος των εκλεκτόρων απαιτούνται τουλάχιστον επτά μέλη Ε.Π. Η συγκρότηση του σώματος των εκλεκτόρων, είτε πρόκειται για εκλογή σε μία θέση είτε σε συνδυασμό θέσεων, γίνεται με απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος. 2 Εφόσον τα μέλη Ε.Π. ενός Τμήματος που πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης είναι λιγότερα από επτά, το σώμα εκλεκτόρων συγκροτείται ή συμπληρώνεται μέχρι τον αριθμό αυτόν από μέλη Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ίδιου ή συγγενέστερου γνωστικού πεδίου του ίδιου ή άλλου Τ.Ε.Ι. και, αν δεν υπάρχουν, από μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων ή επιστήμονες αναγνωρισμένων ερευνητικών κέντρων αντίστοιχων προσόντων και αντίστοιχης ή συγγενούς ειδικότητας προς τη θέση που πρόκειται να πληρωθεί Η συμπλήρωση του σώματος των εκλεκτόρων γίνεται με απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι., αν πρόκειται για μέλη Ε.Π. Τμημάτων του ίδιου Τ.Ε.Ι., ή με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αν πρόκειται για μέλη Ε.Π. Τμημάτων άλλου Τ.Ε.Ι., μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων ή επιστήμονες ερευνητικών κέντρων Αν κανένα μέλος Ε.Π. του Τμήματος δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο οικείο εκλεκτορικό σώμα, η συγκρότησή του γίνεται όπως ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Σε κάθε περίπτωση απαιτείται εισήγηση του Συμβουλίου του οικείου Τμήματος Όταν γίνεται συμπλήρωση του σώματος των εκλεκτόρων με μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων, αυτά είναι αα) της βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή, αν πρόκειται για θέση Επίκουρου Καθηγητή Τ.Ε.Ι., ββ) της βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή, αν πρόκειται για θέση Αναπληρωτή Καθηγητή Τ.Ε.Ι., γγ) της βαθμίδας Καθηγητή, αν πρόκειται για θέση Καθηγητή Τ.Ε.Ι. 2 1 Για να εκλεγεί ο υποψήφιος απαιτείται να έχει λάβει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εκλεκτόρων, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη του πέντε Αν οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από δύο και κανένας δεν λάβει την απόλυτη αυτή πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια συνεδρίαση μεταξύ των δύο που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους και εκλέγεται αυτός που λαμβάνει την ανωτέρω απόλυτη πλειοψηφία Αν υπάρχουν ισοψηφίες, για να προκύψουν οι δύο υποψήφιοι γίνεται επί μέρους ψηφοφορία Εάν κανείς από τους υποψήφιους δεν εκλεγεί, η προκήρυξη, με την επιφύλαξη της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου αυτής, θεωρείται άγονη. 2 Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί απαρτία του εκλεκτορικού σώματος, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται υποχρεωτικώς μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την πρώτη συνεδρίαση Αν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται μέσα σε δεκαπέντε ημέρες, οπότε αρκεί για την ύπαρξη απαρτίας η παρουσία του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των εκλεκτόρων Για την εκλογή του υποψηφίου στην περίπτωση αυτή απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, η οποία πλειοψηφία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να σχηματίζεται με λιγότερους από πέντε εκλέκτορες Οι εκλέκτορες είναι υποχρεωμένοι να αιτιολογούν την ψήφο τους Η απόφαση του σώματος των εκλεκτόρων περιλαμβάνει οπωσδήποτε κατάσταση των υποψηφίων με τα προσόντα τους, κατάσταση υποψηφίων οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για τη θέση που πρόκειται να πληρωθεί, την αιτιολογία της ψήφου κάθε εκλέκτορα, τον αριθμό των ψήφων κάθε υποψηφίου και το όνομα του υποψηφίου που τυχόν εκλέγεται. 3 Η προκήρυξη για την πλήρωση θέσης Ε.Π. Τ.Ε.Ι. επιτρέπεται να γίνεται σε συνδυασμό θέσεων είτε Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή είτε Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή Στις περιπτώσεις αυτές οι υποψήφιοι κρίνονται αρχικά από το αντίστοιχο σώμα εκλεκτόρων για τη θέση της ανώτερης από τις δύο βαθμίδες Εάν κανείς από τους υποψηφίους δεν εκλεγεί στη θέση της ανώτερης βαθμίδας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε ημερών συνέρχεται το οικείο εκλεκτορικό σώμα για την εκλογή στη θέση της κατώτερης βαθμίδας Στις περιπτώσεις αυτές, στο εκλεκτορικό σώμα για την εκλογή στην κατώτερη βαθμίδα συμμετέχουν και όλοι οι εκλέκτορες που απετέλεσαν το εκλεκτορικό σώμα για την ανώτερη βαθμίδα. 4 Δεν μετέχουν στα εκλεκτορικά σώματα του παρόντος άρθρου ούτε υπολογίζονται στο συνολικό αριθμό των εκλεκτόρων όσοι απουσιάζουν σε αναρρωτική ή εκπαιδευτική άδεια ή τελούν σε αναστολή ή απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. 5 Τα μέλη του Ε.Π. διορίζονται με πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Η σχετική πράξη με τα πρακτικά εκλογής του εκλεκτορικού σώματος διαβιβάζονται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ τα πρακτικά κοινοποιούνται στους υποψηφίους Η πράξη του Προέδρου δεν μπορεί να δημοσιευθεί ούτε να εκτελεσθεί και είναι άκυρο οποιοδήποτε από αυτά συμβεί, αν προηγουμένως δεν ασκηθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ο έλεγχος αυτός ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών από την περιέλευση της πράξης στο Υπουργείο Αν η πράξη του Προέδρου κριθεί νόμιμη ή αν παρήλθε άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία, η πράξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αν διαπιστωθεί έλλειψη νομιμότητας η πράξη αναπέμπεται στο Τ.Ε.Ι. 6 Η μη συμμετοχή στα εκλεκτορικά σώματα χωρίς σοβαρό λόγο αποτελεί βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα. 3 Μέλη του Ε.Π. δεν μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για κατάληψη θέσης Ε.Π. της ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας στο ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι., εάν δεν περάσουν τρία έτη από το διορισμό τους στο Τ.Ε.Ι. που υπηρετούν. 4 Αν διοριστεί κάποιος σε θέση Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και δεν αποδέχεται το διορισμό, τότε η υπόθεση, μετά την εξάντληση της προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας που προβλέπεται και την ανάκληση και δημοσίευση της σχετικής πράξης διορισμού από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι., επανέρχεται στο εκλεκτορικό σώμα, εφόσον υπάρχουν υποψήφιοι που είχαν λάβει μέρος στη σχετική διαδικασία εκλογής και είχαν τα νόμιμα προσόντα Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι ο διορισμός αυτός δεν έλαβε χώρα και η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς να είναι απαραίτητη άλλη έγκριση για την πλήρωση ή την πίστωση της θέσης. 5 1 Είναι δυνατή η μετάκληση επιστημόνων σε κενή θέση βαθμίδας Καθηγητή Τ.Ε.Ι., εφόσον ο μετακαλούμενος κατέχει θέση Καθηγητή σε Πανεπιστήμιο ή άλλο Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχου επιπέδου θέση σε ομοταγές εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού. 2 Η πρόταση για μετάκληση υποβάλλεται στη Γ.Σ. του Τμήματος από το ένα τέταρτο (1/4) τουλάχιστον των μελών του Ε.Π. του Τμήματος, πριν από τη λήψη απόφασης για την προκήρυξη της κενής θέσης Η απόφαση μετάκλησης λαμβάνεται από το σύνολο των Καθηγητών του Τμήματος με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού τους, οι οποίοι συνέρχονται ως εκλεκτορικό σώμα και συνεδριάζουν παρουσία των μελών της Γ.Σ. του Τμήματος Αν η απόφαση μετάκλησης είναι θετική, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι., η οποία επέχει θέση διορισμού Για τη μετάκληση εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που αναφέρονται στην εκλογή και τον διορισμό μελών Ε.Π. 3 Αν για οποιονδήποτε λόγο η μετάκληση ανακληθεί ή ακυρωθεί και ο επιστήμονας που μετακλήθηκε προέρχεται από εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής, αυτός επανέρχεται αυτοδικαίως στο ίδρυμα από το οποίο προέρχεται και καταλαμβάνει τη θέση που κατείχε πριν από τη μετάκληση, αν η θέση αυτή είναι κενή Αν η θέση έχει πληρωθεί ή καταργηθεί, καταλαμβάνει ομοιόβαθμη προσωποπαγή θέση που συνιστάται αυτοδικαίως με τη διαπιστωτική πράξη για την επάνοδό του. 6 Οι θέσεις μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. που κενώνονται για οποιαδήποτε αιτία προκηρύσσονται εκτός ετήσιου προγραμματισμού, σε οποιαδήποτε βαθμίδα και χωρίς να απαιτείται έγκριση από αρμόδιο όργανο για την πλήρωση των θέσεων αυτών. 7 Ο προγραμματισμός νέων θέσεων στα Τ.Ε.Ι. γίνεται σε ετήσια βάση Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι διαδικασίες του ετήσιου αυτού προγραμματισμού και της υλοποίησής του και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια Οι σχετικές πιστώσεις που χορηγούνται κάθε φορά από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κατανέμονται από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. στα Τμήματα και από τις Γενικές Συνελεύσεις (Γ.Σ.) των Τμημάτων στους Τομείς. 8 Η προκήρυξη των κενών θέσεων γίνεται από το Συμβούλιο του Τμήματος, ύστερα από εισήγηση της Γ.Σ. του Τομέα Στην προκήρυξη ορίζονται το Τμήμα, ο Τομέας, το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που πληρώνεται και η βαθμίδα ή, εάν η θέση ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών, η ειδικότητα, που είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Τομέα Πριν από την προκήρυξη, το Συμβούλιο του Τμήματος αποφασίζει όσα προβλέπονται, σχετικώς με τη θέση που προκηρύσσεται, στις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 3 στοιχείο β΄ του παρόντος νόμου Η απόφαση αυτή μνημονεύεται στην απόφαση για προκήρυξη της θέσης και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της προκήρυξης. 9 Η προκήρυξη υπογράφεται από τον Πρόεδρο του οικείου Τ.Ε.Ι. και υποβάλλεται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά την άσκηση του ελέγχου νομιμότητας Μέσα σε δέκα ημέρες από τη γνωστοποίηση του αντίστοιχου Φ.Ε.Κ. από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στο οικείο Τ.Ε.Ι., η προκήρυξη δημοσιεύεται, με τη φροντίδα του Προέδρου του Τ.Ε.Ι., δύο τουλάχιστον φορές, με διαφορά δέκα τουλάχιστον ημέρες η μία δημοσίευση από την άλλη, σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας και μία της Θεσσαλονίκης και σε μία ευρείας κυκλοφορίας της έδρας του αντίστοιχου Τ.Ε.Ι., εφόσον κυκλοφορεί Η προκήρυξη γνωστοποιείται σε επιστημονικά ή επαγγελματικά έντυπα, σε όλα τα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. και σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας, καθώς και στο Υπουργείο Εξωτερικών για ενημέρωση των Ελλήνων επιστημόνων του εξωτερικού. 10 1 Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, υποβάλλονται στη γραμματεία του Τμήματος οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού έργου σε τρία αντίτυπα, καθώς και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις αρχές που τα εξέδωσαν Το αυτό ισχύει και για τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου, με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους τίτλους που απονέμονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής. 2 Για το διορισμό ή την εξέλιξη στο ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι. μέλους Ε.Π. που ήδη υπηρετεί, δεν απαιτείται εκ νέου υποβολή νόμιμων δικαιολογητικών και αρκεί η υποβολή επικυρωμένων από την αρμόδια υπηρεσία του Τ.Ε.Ι. αντιγράφων τους, τα οποία βρίσκονται στον υπηρεσιακό φάκελό του και υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το νόμο, ότι το περιεχόμενό τους ισχύει και δεν μεσολάβησε γεγονός που θα αποτελούσε λόγο εκπτώσεως από το λειτούργημα ή νόμιμο κώλυμα διορισμού. 11 Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από την οικεία εισηγητική επιτροπή ή το εκλεκτορικό σώμα και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα. 12 1 Μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη γνωστοποίηση του Φ.Ε.Κ. που αναφέρεται στην παράγραφο 9, συγκροτείται, με απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος, το εκλεκτορικό σώμα Αν πρόκειται να γίνει εφαρμογή των διατάξεων του στοιχείου β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, οι σχετικές διαδικασίες αρχίζουν μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία Το εκλεκτορικό σώμα, σε κάθε περίπτωση, συνέρχεται μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη συγκρότησή του και ορίζει τριμελή Εισηγητική Επιτροπή, που αποτελείται από μέλη του, του ίδιου ή συγγενούς γνωστικού πεδίου Αν δεν υπάρχουν δύο τουλάχιστον τέτοια μέλη, το εκλεκτορικό σώμα συγκροτεί Εισηγητική Επιτροπή και αναθέτει σε δύο μέλη Ε.Π. του ίδιου ή άλλου Τ.Ε.Ι. ή Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου, σε κάθε περίπτωση του ίδιου ή συγγενούς γνωστικού πεδίου, τη σύνταξη, ύστερα από μελέτη των φακέλων των υποψηφίων, υπομνήματος αξιολόγησης των υποψηφίων, το οποίο προσαρτάται στην έκθεση της Εισηγητικής Επιτροπής. 2 Όταν προβλέπεται από ειδική διάταξη συγκρότηση πενταμελών εκλεκτορικών σωμάτων, δεν συγκροτείται Εισηγητική Επιτροπή. 13 Η Εισηγητική Επιτροπή, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα ημερών από τον ορισμό της, η οποία μπορεί να παραταθεί για είκοσι ακόμη ημέρες με απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Προϊσταμένου του Τμήματος, υποβάλλει στο Συμβούλιο του Τμήματος γραπτή έκθεση, στην οποία περιλαμβάνονται α) πλήρης πίνακας των υποψηφίων κατ αλφαβητική σειρά, στον οποίο καταγράφονται τα τυπικά μόνο προσόντα των υποψηφίων, β) πίνακας των εκλόγιμων υποψηφίων που περιλαμβάνει ουσιαστική κρίση για το βαθμό ανταπόκρισης αυτών στα απαιτούμενα νόμιμα προσόντα, γ) πίνακας με κατάταξη κατά αξιολογική σειρά των υποψηφίων που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με το στοιχείο β΄, ο οποίος προκύπτει από προηγούμενη σαφή αντιπαράθεση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων Η εισηγητική έκθεση διανέμεται στα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και κοινοποιείται, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και με απόδειξη, στους υποψήφιους, οι οποίοι δικαιούνται να υποβάλλουν σχετικό υπόμνημα στο εκλεκτορικό σώμα. 14 Μετά πάροδο είκοσι ημερών και όχι αργότερα από τριάντα ημέρες από τη διανομή της εισηγητικής έκθεσης στα μέλη του σώματος των εκλεκτόρων, συγκαλείται, μετά από πρόσκληση του προϊσταμένου του Τμήματος, το εκλεκτορικό σώμα Η συμμετοχή των μελών του εκλεκτορικού σώματος είναι υποχρεωτική Στην αρχή της συνεδρίασης το εκλεκτορικό σώμα εκλέγει, με σχετική πλειοψηφία των παρόντων, ως Πρόεδρο, μέλος αυτού της ανώτερης βαθμίδας Χρέη Γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών ασκεί διοικητικός υπάλληλος, ο οποίος μαζί με τον αναπληρωτή του, ορίζεται, από τους διατεθειμένους στο Τμήμα υπαλλήλους, από τον Προϊστάμενο του Τμήματος με την πράξη σύγκλησης του εκλεκτορικού σώματος Σε περίπτωση έλλειψης ή κωλύματος υπαλλήλων, ορίζονται με απόφαση του Διευθυντή της Σχολής, ύστερα από αίτημα του Προϊσταμένου του Τμήματος. 15 1 Τις προκαταρκτικές εργασίες του εκλεκτορικού σώματος, κατά τις οποίες γίνεται ανάγνωση της έκθεσης της Εισηγητικής Επιτροπής, καθώς και των τυχόν υπομνημάτων των υποψηφίων, μπορούν να παρακολουθήσουν οι υποψήφιοι και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Στους υποψηφίους που παρίστανται και στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης παρέχεται δικαίωμα λόγου, προκειμένου να εκθέσουν και προφορικά τις απόψεις τους. 2 Οι σπουδαστές, μέλη της Γενικής Συνέλευσης, εκθέτουν τις απόψεις τους μόνο ως προς τη διδακτική ικανότητα των υποψηφίων. 3 Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος αποσύρονται σε διάσκεψη και ψηφοφορία Το εκλεκτορικό σώμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του, αποδέχεται ως έχουν ή τροποποιεί αιτιολογημένα τους πίνακες της ανωτέρω παραγράφου 13 στοιχεία α΄ και β΄, που συνέταξε η Εισηγητική Επιτροπή Αν δεν υπάρχουν ουσιαστικά ή διαδικαστικά θέματα που πρέπει να επιλυθούν με ψηφοφορία, ακολουθεί η ψηφοφορία των μελών επί της εκλογής. 4 Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία εκλογής, ο Πρόεδρος του εκλεκτορικού σώματος ορίζει την ημερομηνία και την ώρα της επόμενης σύγκλησης, η οποία μπορεί να γίνει την ίδια ημέρα και πάντως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της προηγουμένης. 5 Οι εργασίες του εκλεκτορικού σώματος ολοκληρώνονται με τη σύνταξη πρακτικού, του οποίου αναπόσπαστο μέρος αποτελεί η εισηγητική έκθεση. 16 Ο διορισμός γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 Οι διοριζόμενοι οφείλουν να προσέλθουν για ορκωμοσία και ανάληψη καθηκόντων μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την ανακοίνωση του διορισμού τους Παράταση της προθεσμίας αυτής για εύλογο χρονικό διάστημα επιτρέπεται για εξαιρετικούς λόγους, με απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Σε κάθε περίπτωση η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τους τρεις μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού.
Άρθρο 4 "Λοιπά θέματα προσωπικού Α. Το άρθρο 17 του Ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 17, εξέλιξη μελών Ε.Π. 1Οι Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές διορίζονται ως μόνιμοι. Οι Επίκουροι Καθηγητές και οι Καθηγητές Εφαρμογών των Τ.Ε.Ι. διορίζονται με θη [...]"
1.  
  Με τον εσωτερικό κανονισμό κάθε Τ.Ε.Ι. ρυθμίζονται τα πειθαρχικά αδικήματα, οι επιβαλλόμενες ποινές και η πειθαρχική δικαιοδοσία για τα μέλη του Τ.Ε.Ι. και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
2.  
  Στο κεφάλαιο Β΄: Στις περιπτώσεις αυτές, όπου στις διατάξεις συγκρότησης του οικείου Συμβουλίου προβλέπεται Αντιπρύτανης του Α.Ε.Ι., νοείται ο αντίστοιχος Αντιπρόεδρος του Τ.Ε.Ι. και όπου προβλέπεται Πρύτανης, νοείται Πρόεδρος Τ.Ε.Ι.». Ι. Το άρθρο 34 του Ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «.
 1. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 2. 1 Οι ώρες εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης των μελών του Ε.Π. ορίζονται κατά βαθμίδα ως ακολούθως 1 Καθηγητής 10 ώρες 2 Αναπληρωτής Καθηγητής 12 ώρες 3 Επίκουρος Καθηγητής 14 ώρες 4 Καθηγητής Εφαρμογών 16 ώρες .
 3. Στην παράγραφο 2 διαγράφεται η λέξη «διοικητικά» και μετά τη λέξη «διάστημα» τίθεται η φράση:
 4. «Τα είδη των πρόσθετων καθηκόντων για τα οποία επιτρέπεται η μείωση του διδακτικού ωραρίου, που σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ του υποχρεωτικού ωραρίου, καθορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό του Τ.Ε.Ι.
 5. Το διδακτικό ωράριο των μελών Ε.Π. μερικής απασχόλησης ορίζεται στο μισό του διδακτικού ωραρίου των μελών Ε.Π. πλήρους απασχόλησης.».
3.  
  Πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του άρθρου αυτού δεν δικαιολογείται, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος και εφεξής, η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών, με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή, για μέλη Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Τ.Ε.Ι.
4.  
  Η παράγραφος 5 του κεφαλαίου Δ΄ «Εκπαιδευτικές Άδειες», όπως ανωτέρω τροποποιήθηκε, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 5 Την εκπαιδευτική άδεια χορηγεί, μετά από απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι., ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι., ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και εισήγηση του Τμήματος Το αργότερο δύο μήνες μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειάς του, το μέλος Ε.Π. υποβάλλει έκθεση για τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής άδειας στο Τμήμα του, το οποίο και την αξιολογεί Η απόφαση χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας στο μέλος Ε.Π. και η αξιολόγηση της έκθεσής του κοινοποιούνται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ειδικότερα θέματα, σχετικά με τη χορήγηση των εκπαιδευτικών αδειών και τις υποχρεώσεις των αδειούχων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του Τ.Ε.Ι.
5.  
  Οι αποδοχές και τα επιδόματα των ανωτέρω περικόπτονται κατά τις ημέρες της συλλογικής ή ατομικής αποχής από τα καθήκοντά τους (διδακτικά ή εξεταστικά) 1 Για θέματα υγειονομικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Τ.Ε.Ι ισχύουν οι αντίστοιχες ρυθμίσεις για τα μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.ΔΙ.Π. αντίστοιχα των πανεπιστημίων. 2 Τα μέλη Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Τ.Ε.Ι. αποχωρούν αυτοδικαίως από τη θέση τους όταν λήξει το ακαδημαϊκό έτος μέσα στο οποίο συμπληρώνουν το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας τους Η διαπιστωτική πράξη συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας εκδίδεται από τον Πρόεδρο του οικείου Τ.Ε.Ι. το πρώτο τρίμηνο του ακαδημαϊκού έτους μέσα στο οποίο συμπληρώνεται το όριο αυτό, επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο και γνωστοποιείται στο οικείο Τμήμα. 3 Το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι., ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου του Τμήματος, απονέμει τον τίτλο του «Ομότιμου Καθηγητή Τ.Ε.Ι.» σε όσα μέλη της βαθμίδας καθηγητή εξέρχονται της υπηρεσίας, συνεκτιμώντας το έργο και την προσφορά τους.
6.  
  Η συνδρομή των προϋποθέσεων για τη χορήγηση των επιδομάτων των στοιχείων γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 2 εξετάζεται σε συνδυασμό με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 9.» Θ. Το άρθρο 32 του Ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1 Η κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους υπαίτια απουσία πάνω από τριάντα εργάσιμες ημέρες, χωρίς την άδεια του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι., συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα Για το παράπτωμα αυτό το αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο μπορεί να επιβάλει την ποινή της οριστικής παύσης. 2 1 Το εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό των Τ.Ε.Ι. έχει την υποχρέωση μέσα σε τρεις μήνες από το διορισμό του να εγκατασταθεί και να διαμένει μόνιμα στον τόπο όπου εδρεύει το Τ.Ε.Ι., η Σχολή, το Τμήμα ή το Παράρτημα που ανήκει η θέση του. 2 Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του στοιχείου α΄ ή η μεταγενέστερη μεταβολή της μόνιμης διαμονής συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο μπορεί να επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης.» Ε. Στο άρθρο 21 του Ν. 1404/1983 προστίθεται παράγραφος 9 ως ακολούθως:« 9 Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 15 εφαρμόζονται αναλόγως και για τις κενές οργανικές θέσεις του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) των Τ.Ε.Ι. » ΣΤ Στο άρθρο 22 του Ν. 1404/1983 προστίθεται παράγραφος 7 ως ακολούθως:« 7 Για όσους προΐστανται των γραμματειών των Σχολών και των Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 2083/1992, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του Ν. 2817/2000.» Ζ. α) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του Ν. 2530/1997 προστίθενται τα ακόλουθα «Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 ισχύει αναλόγως προκειμένου περί μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. που κατέχουν τακτική θέση.
 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 11 του Ν. 2530/1997 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 2. 3 Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλόγως για τα μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου και της παραγράφου 5 του αυτού άρθρου προκειμένου για μέλη Ε.Π. που κατέχουν τακτική θέση.
 3. 15 μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. 1 Ο βασικός μηνιαίος μισθός των μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., καθώς και των μελών Ε.ΔΙ.Π., καθορίζεται με βάση το βασικό μηνιαίο μισθό του Καθηγητή Εφαρμογών, με τους παρακάτω συντελεστές, στρογγυλοποιούμενος στην πλησιέστερη εκατοντάδα 1 Καθηγητής 1,50 2 Αναπληρωτής Καθηγητής 1,30 3 Επίκουρος Καθηγητής 1,15 4 Καθηγητής Εφαρμογών 1,00 5 Μέλος Ε.ΔΙ.Π. 1,00 Ο βασικός μηνιαίος μισθός του Καθηγητή Εφαρμογών ορίζεται σε διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες δραχμές. 2 Πέρα από το βασικό μισθό της προηγούμενης παραγράφου παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα 1 Επίδομα χρόνου υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 13. 2 Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 13. 3 Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης εντός των Τ.Ε.Ι., οριζόμενο ως ακολούθως 1 Καθηγητής 190.000 δραχμές 2 Αναπληρωτής Καθηγητής 170.000 .
  • Επίκουρος Καθηγητής 130.000 ».
  • Καθηγητής Εφαρμογών 90.000».
  • Μέλος Ε.ΔΙ.Π. 40.000».
 4. Πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, οριζόμενη ως ακολούθως:
  • Καθηγητής 110.000 δραχμές.
  • Αναπληρωτής Καθηγητής 90.000 ».
  • Επίκουρος Καθηγητής 60.000 ».
  • Καθηγητής Εφαρμογών 50.000 ».
  • Μέλος Ε.ΔΙ.Π. 30.000 ».
 5. Ερευνητικό επίδομα τεχνολογικής έρευνας, οριζόμενο ως ακολούθως:
  • Καθηγητής 60.000 δραχμές.
  • Αναπληρωτής Καθηγητής 60.000 ».
  • Επίκουρος Καθηγητής 50.000 ».
  • Καθηγητής Εφαρμογών 40.000 ».
 6. Ειδικό επίδομα μεταδιδακτορικής έρευνας για μέλη που κατέχουν τακτικές θέσεις, οριζόμενο ως ακολούθως:
  • Καθηγητής 30.000 δραχμές.
  • Αναπληρωτής Καθηγητής 20.000 ».
  • Επίκουρος Καθηγητής 15.000 ».
 7. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2470/1997.
 8. Επίδομα εορτών και άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2470/1997.
 9. Έξοδα παράστασης στους Προέδρους, Αντιπροέδρους, Διευθυντές Σχολών και Προϊσταμένους Τμήματος οριζόμενα ως ακολούθως:
  • Πρόεδρος 130.000 δραχμές.
  • Αντιπρόεδρος 110.000 ».
  • Διευθυντής Σχολής 60.000».
  • Προϊστάμενος Τμήματος 40.000».
 10. Τα ποσά των περιπτώσεων αα) των στοιχείων γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου αυτής προσαυξάνονται κατά τριάντα χιλιάδες δραχμές με τη συμπλήρωση είκοσι πέντε ετών υπηρεσίας
Άρθρο 5 "Ρύθμιση θεμάτων σπουδών και διοίκησης των Τ.Ε.Ι."
1.  
  Όπου στις διατάξεις του Ν. 1404/1983 και της νομοθεσίας σχετικώς με τα Τ.Ε.Ι. αναφέρεται «Ομάδα Μαθημάτων» ή τα αρχικά «Ο.Μ.» νοείται εφεξής «Τομέας», ενώ όπου αναφέρεται «μέλη Ε.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι.» ή τα αρχικά «Ε.Ε.Π.» στο εξής νοούνται τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. των Τ.Ε.Ι.
2.  
  Το στοιχείο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1 Τακτικά είναι τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.), τα μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), το Διοικητικό Προσωπικό (Δ.Π.), το Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (Ε.Τ.Π.) και οι σπουδαστές.
3.  
  Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 8 του Ν. 1404/ 1983 αντικαθίστανται ως ακολούθως: 2 Η Γ. Σ. απαρτίζεται από το Ε.Π. και δύο εκπροσώπους των σπουδαστών Η Γ.Σ. 1 Εκλέγει τον Υπεύθυνο του Τομέα και τον Αναπληρωτή του. 2 Αναθέτει καθήκοντα Υπεύθυνου Εργαστηρίου που τυχόν έχει ενταχθεί στον Τομέα κατά προτεραιότητα σε Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές ή Καθηγητές εφαρμογών του Τομέα. 3 Κατανέμει το διδακτικό έργο με βάση την ειδίκευση και καταλληλότητα, την εκπαιδευτική πείρα και τη βαθμίδα του Ε.Π. 4 Υποβάλλει προτάσεις στη Γ.Σ. του Τμήματος σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών. 3 Ο Υπεύθυνος του Τομέα έχει ως έργο, ιδίως, να συντονίζει γενικά το έργο του, να συγκαλεί τη Γ.Σ. του Τομέα, να καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, να εισηγείται τα θέματα, να προεδρεύει στις εργασίες της και να μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών της.
4.  
  Όπου στο Ν. 1404/1983 αναφέρεται σε σειρά «Καθηγητής, Επίκουρος Καθηγητής» νοείται εφεξής «Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής» και όπου «Καθηγητής, Επίκουρος Καθηγητής, Καθηγητής Εφαρμογών» νοείται εφεξής «Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Επίκουρος Καθηγητής».
5.  
 1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 1404/1983 προστίθενται τα ακόλουθα:
 2. «Αν παρά το γραπτό αίτημα ο Προϊστάμενος του Τμήματος δεν συγκαλεί τη Γ.Σ., ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. ή ο Αντιπρόεδρος που αυτός ορίζει καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και ενεργεί όλες τις σχετικές πράξεις που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Προϊσταμένου.».
 3. Στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου διαγράφεται η φράση «από έναν εκπρόσωπο της βαθμίδας ή των βαθμίδων του Ε.Π. που δεν μετέχουν στο συμβούλιο».
6.  
 1. Το στοιχείο ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 2. 2 Καταρτίζει, μετά από γνώμη των Συμβουλίων των Σχολών, τον εσωτερικό κανονισμό του Τ.Ε.Ι. και τον υποβάλλει στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για έλεγχο νομιμότητας και έγκριση Ο εσωτερικός κανονισμός δεν περιορίζεται σε επαναλήψεις διατάξεων του νόμου, αλλά περιλαμβάνει τα επί μέρους θέματα που αναφέρονται στις οικείες διατάξεις του νόμου και ρυθμίζει ειδικότερα θέματα ακαδημαϊκής, διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας, οργανωτικής δομής, λειτουργίας οργάνων, παροχών σε σπουδαστές, απονομής τιμητικών ακαδημαϊκών τίτλων, εθιμοτυπίας τελετουργικού χαρακτήρα, πειθαρχικού δικαίου και δημοσίων σχέσεων και διαδικασίας ελέγχου και τήρησης των θεσπισμένων κανόνων, καθώς και τις κυρώσεις σε περίπτωση παράβασής τους.
 3. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν. 1404/1983 τροποποιούνται ως ακολούθως:
 4. Το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή τους Αντιπροέδρους, τους Διευθυντές των Σχολών και έναν εκπρόσωπο των σπουδαστών Στο Συμβούλιο μετέχει και ο Γενικός Γραμματέας του Τ.Ε.Ι., αλλά έχει δικαίωμα ψήφου μόνο επί διοικητικών και τεχνικών θεμάτων, καθώς και επί θεμάτων του διοικητικού προσωπικού Όταν γίνεται συζήτηση επί θεμάτων του διοικητικού προσωπικού μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωπος του διοικητικού προσωπικού, που ορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 8 του άρθρου 12 Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
7.  
  Στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 του Ν. 1404/1983 προστίθεται στοιχείο ζ΄ ως ακολούθως: 1 Μπορεί να προεδρεύει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οποιουδήποτε συλλογικού οργάνου, όταν αυτό παραλείπει, αν και υποχρεούται, να λάβει αποφάσεις ή να λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα, ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι., για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων, όταν συλλογικά όργανα διοίκησης του Τ.Ε.Ι. αδυνατούν να λειτουργήσουν και να λάβουν αποφάσεις.
8.  
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 11 του Ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 6 Σε Τ.Ε.Ι. που α) λειτουργούν περισσότερα από είκοσι Τμήματα, β) έχουν ένα ή περισσότερα Παραρτήματα, που λειτουργούν εκτός της έδρας τους ή γ) συγκεντρώνουν συνολικά αριθμό σπουδαστών πάνω από δέκα χιλιάδες, εκλέγονται δύο Αντιπρόεδροι Η κατανομή των αρμοδιοτήτων τους γίνεται από τον εσωτερικό κανονισμό του Τ.Ε.Ι. και αν δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη, με απόφαση του Προέδρου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Στη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. μετέχουν και οι δύο.
9.  
  Οι παράγραφοι 1 και 10 στοιχείο γ΄ και δ΄ του άρθρου 12 του Ν. 1404/1983 αντικαθίστανται ως ακολούθως: 1 Ως Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διευθυντές Σχολών, Προϊστάμενοι Τμημάτων και Υπεύθυνοι Τομέα εκλέγονται μέλη Ε.Π. από τις βαθμίδες Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή Αν δεν υπάρχουν μέλη των βαθμίδων αυτών, επιτρέπεται η εκλογή ως Προϊσταμένου Τμήματος ή Υπεύθυνου Τομέα Επίκουρου Καθηγητή Η εκλογή γίνεται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους και την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου.»« 10 1 Τα συλλογικά όργανα βρίσκονται σε απαρτία όταν παρίστανται τα μισά συν ένα τουλάχιστον από τα μέλη τους που έχουν δικαίωμα ψήφου Αν δεν υπάρχει απαρτία, το όργανο συγκαλείται εκ νέου μέσα σε δέκα ημέρες από την πρώτη σύγκληση και ευρίσκεται σε απαρτία όσα μέλη και αν είναι παρόντα Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων των παρόντων μελών τους, εκτός αν ρητώς προβλέπεται διαφορετικά στο νόμο Οι λευκές ψήφοι και οι αποχές δεν λαμβάνονται υπόψη στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ούτε υπολογίζονται στον αριθμό των παρόντων όσοι ψήφισαν λευκό ή απείχαν, χωρίς αυτό να έχει καμία επίδραση σε θέματα απαρτίας Τα μέλη των συλλογικών οργάνων ψηφίζουν ελεύθερα και κατά την κρίση τους, παίρνοντας υπόψη μόνο το νόμο, τον εσωτερικό κανονισμό και το συμφέρον του ιδρύματος. 2 Στα εκλεκτορικά σώματα για εκλογή Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διευθυντών Σχολών, Προϊσταμένων Τμημάτων και Υπεύθυνων Τομέα μπορούν να μετέχουν όσοι απουσιάζουν σε αναρρωτική, εκπαιδευτική ή άλλου είδους άδεια, εφόσον το δηλώσουν εγγράφως σε αυτόν που έχει την ευθύνη της σύγκλησης των σωμάτων εκλεκτόρων το αργότερο μέχρι την ανάδειξη των υποψηφίων, ενώ δεν μετέχουν όσοι τελούν σε αναστολή ή απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.
10.  
  Στο άρθρο 12 του Ν. 1404/1983 προστίθεται παράγραφος 11 ως ακολούθως: 11 Σε περίπτωση μη εκλογής Προϊσταμένου Τμήματος ή Υπεύθυνου Τομέα, για οποιονδήποτε λόγο, διορίζεται για ένα έτος, με απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. προσωρινός Προϊστάμενος ή Υπεύθυνος, κατά περίπτωση, μέλος Ε.Π. μιας των τριών πρώτων βαθμίδων και επαναλαμβάνεται μέσα στο ίδιο έτος η εκλογή για την κάλυψη του υπολοίπου χρόνου της θητείας.
11.  
  Το άρθρο 13 του Ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Η εποπτεία του κράτους στα Τ.Ε.Ι. ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος ελέγχει τη νομιμότητα των πράξεων των οργάνων των Τ.Ε.Ι., όπως ορίζεται από το νόμο.
12.  
  Στο άρθρο 25 του Ν. 1404/1983:.
 1. Ο τίτλος του άρθρου αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 2. Περιεχόμενο σπουδών - Επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα
 3. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 4. 1 1 Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου του οικείου Τ.Ε.Ι. ή του οικείου Τμήματος, ανάλογα με την περίπτωση, και γνώμη του αρμόδιου οργάνου του Ε.ΣΥ.Π., καθορίζεται το περιεχόμενο σπουδών σε περίπτωση ίδρυσης νέου Τμήματος ή αλλαγής του γνωστικού αντικειμένου υπάρχοντος Τμήματος Τ.Ε.Ι. ή όταν το επιβάλλουν οι εξελίξεις του αντίστοιχου επιστημονικού ή επαγγελματικού τομέα. 2 Το περιεχόμενο σπουδών κάθε Τμήματος Τ.Ε.Ι. περιλαμβάνει κυρίως την αποστολή και το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος, τους γνωστικούς στόχους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του αντίστοιχου προς το Τμήμα επαγγέλματος, καθώς και τη δομή των σπουδών. 3 Η διάρκεια σπουδών στα Τμήματα των Τ.Ε.Ι. είναι κατά κανόνα οκτώ εξάμηνα και περιλαμβάνει τον αριθμό των εξαμηνιαίων προγραμμάτων διδασκαλίας και το εξάμηνο εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας, κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να πραγματοποιείται και η καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη άσκηση στο επάγγελμα Επιτρέπεται, ανάλογα με τη φύση και την έκταση του γνωστικού αντικειμένου ενός Τμήματος Τ.Ε.Ι., να καθοριστεί, με το προεδρικό διάταγμα του εδαφίου α΄, η διάρκεια σπουδών στο Τμήμα αυτό σε επτά εξάμηνα.
 5. Προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:
 6. 3 Το πτυχίο που χορηγείται από Τμήματα Τ.Ε.Ι. είναι βασικός τίτλος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ελληνικά ή ξένα Πανεπιστήμια, με τις προϋποθέσεις που εκάστοτε ισχύουν για τους πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης.
13.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 28 του Ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 3 1 Τμήματα Τ.Ε.Ι. μπορούν να συμπράττουν στη λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που διοργανώνονται σε Πανεπιστήμια εσωτερικού ή ομοταγή εξωτερικού, με τη συμμετοχή σε αυτά μελών Ε.Π. ή τη διάθεση χώρων και εγκαταστάσεων. 2 Τμήματα Τ.Ε.Ι. τα οποία πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται από τα οικεία όργανα αξιολόγησης των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης μπορούν, με εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για τη διεξαγωγή των Π.Μ.Σ., να συνδιοργανώσουν διατμηματικά Π.Μ.Σ. με Πανεπιστήμια εσωτερικού ή ομοταγή εξωτερικού. 3 Οι τίτλοι σπουδών, στις παραπάνω περιπτώσεις, χορηγούνται από τα Πανεπιστήμια Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής.
Άρθρο 6 "Μεταβατικές ρυθμίσεις"
1.  
 1. Οι θέσεις Καθηγητών, Επίκουρων Καθηγητών ή Καθηγητών Εφαρμογών Τ.Ε.Ι., που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ή που πρόκειται να διορισθούν ύστερα από εκκρεμείς σχετικές διαδικασίες, μετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις Αναπληρωτών Καθηγητών, Επίκουρων Καθηγητών ή Καθηγητών Εφαρμογών αντίστοιχα.
 2. Οι ενιαίες θέσεις Καθηγητών-Επίκουρων Καθηγητών που είναι κενές και δεν έχει προκηρυχθεί η πλήρωσή τους, μετατρέπονται αυτοδικαίως σε τακτικές θέσεις κατά το ήμισυ Αναπληρωτών Καθηγητών και κατά το άλλο ήμισυ Επίκουρων Καθηγητών, ενώ οι αντίστοιχες θέσεις Καθηγητών Εφαρμογών Τ.Ε.Ι. μετατρέπονται κατά τον ίδιο τρόπο σε τακτικές θέσεις Καθηγητών Εφαρμογών Τ.Ε.Ι.
 3. Αν υπάρχει κλάσμα στην προηγούμενη μετατροπή, στρογγυλοποιείται υπέρ της θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή.
 4. Για τη μετατροπή των θέσεων των παραπάνω περιπτώσεων συντάσσεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που τυχόν την κατέχει.
 5. Η πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 6. Όσοι κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του στοιχείου α΄, μπορεί, με την επιφύλαξη των διατάξεων του κατωτέρω στοιχείου στ΄, να ζητήσουν μέχρι δύο φορές να κριθούν:
 7. αα) για τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης τους σε μόνιμη τακτική θέση της ίδιας βαθμίδας ή ββ) για τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης τους σε μόνιμη τακτική θέση της επόμενης βαθμίδας, εφόσον έχουν τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στην προσωποπαγή θέση τους.
 8. Στην τριετή προϋπηρεσία συνυπολογίζεται η προϋπηρεσία στην αντίστοιχη βαθμίδα που ανήκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
 9. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 31 Αυγούστου 2008.
 10. Οι κρίσεις αυτές βασίζονται στα προσόντα που προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 15 του Ν. 1404/1983, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο.
 11. Η κρίση σε ό,τι αφορά τις διατάξεις της παραγράφου 4 που προαναφέρθηκε, γίνεται με συνεκτίμηση της προσφοράς αυτού που ζητά τη μετατροπή της θέσης του στην ανάπτυξη των ιδρυμάτων, όπως αυτή τεκμηριώνεται από τον ενδιαφερόμενο και έχει σχέση με την πολυετή αυτοδύναμη διδασκαλία, τη συμβολή στη διαμόρφωση της ύλης των μαθημάτων και την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και εργαστηριακού υλικού, την ανάπτυξη και το συντονισμό τεχνολογικών ερευνητικών προγραμμάτων, τη διδασκαλία και τη συμμετοχή σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών ως και την άσκηση διοίκησης σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 12. Αυτοί που η θέση τους θα μετατραπεί σε θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, κρίνονται με κλειστή διαδικασία όταν ζητήσουν να εξελιχθούν σε θέση βαθμίδας Καθηγητή.
 13. Οι αιτήσεις για τη μετατροπή προσωποπαγούς θέσης σε μόνιμη τακτική θέση Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή Τ.Ε.Ι. υποβάλλονται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και κρίνονται από πενταμελή εκλεκτορικά σώματα, που συγκροτούνται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανά ειδικότητα ή συγγενείς ειδικότητες.
 14. Για θέση βαθμίδας Καθηγητή Τ.Ε.Ι., τα εκλεκτορικά σώματα απαρτίζονται από Καθηγητές Τ.Ε.Ι. που κατέχουν τακτικές θέσεις.
 15. Για θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή Τ.Ε.Ι. τα εκλεκτορικά σώματα απαρτίζονται από Καθηγητές ή και Αναπληρωτές Καθηγητές Τ.Ε.Ι. που κατέχουν τακτικές θέσεις.
 16. Αν δεν υπάρχουν Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές Τ.Ε.Ι. που κατέχουν τακτικές θέσεις, τα εκλεκτορικά σώματα συμπληρώνονται ή συγκροτούνται από Καθηγητές ή και Αναπληρωτές Καθηγητές Πανεπιστημίων, κατά περίπτωση, ή επιστήμονες αναγνωρισμένων ερευνητικών κέντρων, αντίστοιχων προσόντων και αντίστοιχης ή συγγενούς ειδικότητας προς τη θέση που πρόκειται να πληρωθεί σε κάθε περίπτωση.
 17. Οι αιτήσεις για τη μετατροπή προσωποπαγούς θέσης σε μόνιμη τακτική θέση Επίκουρου Καθηγητή ή Καθηγητή Εφαρμογών Τ.Ε.Ι. υποβάλλονται στο οικείο Τμήμα Τ.Ε.Ι. και κρίνονται από εκλεκτορικό σώμα του οικείου Τμήματος, στο οποίο μετέχουν τα μέλη Ε.Π. του Τμήματος που κατέχουν τακτική θέση στην ίδια ή ανώτερη βαθμίδα από αυτή της θέσης που πρόκειται να πληρωθεί.
 18. Εάν στο Τμήμα αυτό δεν υπηρετούν πέντε τουλάχιστον μέλη Ε.Π. ως ανωτέρω, το εκλεκτορικό σώμα συμπληρώνεται, μέχρι τον αριθμό αυτόν, με απόφαση του Συμβουλίου του οικείου Τ.Ε.Ι., με μέλη Ε.Π. από άλλα Τμήματα του ίδιου Τ.Ε.Ι. συγγενούς ειδικότητας, που κατέχουν τακτική θέση ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας.
 19. Εάν και πάλι δεν μπορεί να συγκροτηθεί το εκλεκτορικό σώμα του Τμήματος, αυτό συγκροτείται ή συμπληρώνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αίτημα του Συμβουλίου του οικείου Τ.Ε.Ι. και απαρτίζεται από μέλη Ε.Π. όμοιων προσόντων ως ανωτέρω από άλλα τμήματα Τ.Ε.Ι., μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων, ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας κατά περίπτωση, ή επιστήμονες αναγνωρισμένων ερευνητικών κέντρων, αντίστοιχων προσόντων και αντίστοιχης ή συγγενούς ειδικότητας προς τη θέση που πρόκειται να πληρωθεί σε κάθε περίπτωση.
 20. Η απόφαση του εκλεκτορικού σώματος υποβάλλεται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για έλεγχο νομιμότητας.
 21. Όταν εγκριθεί ή αν δεν αναπεμφθεί μέσα σε τρεις μήνες από την περιέλευσή της στο Υπουργείο, ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Οι Καθηγητές Εφαρμογών προσωποπαγών θέσεων, οι οποίοι είχαν ενταχθεί σε θέσεις Καθηγητών Εφαρμογών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 1 του Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α΄), δεν υπάγονται στις διατάξεις του στοιχείου β΄.
  • Οι θέσεις τους ανήκουν εφεξής στο Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. του οικείου Τ.Ε.Ι.
  • Μέλη Ε.Ε.Π., τα οποία δεν έχουν ενταχθεί σε θέσεις Καθηγητή Εφαρμογών Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 1 του Ν. 2621/1998, μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να ζητήσουν την ένταξή τους σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, χωρίς την προϋπόθεση της τετραετούς προϋπηρεσίας σε Τ.Ε.Ι.
  • Οι διατάξεις που προαναφέρθηκαν εφαρμόζονται αναλόγως για όσους υπάγονται στην παρούσα διάταξη.
  • Οι θέσεις όσων ενταχθούν μετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις Καθηγητή Εφαρμογών και ανήκουν εφεξής στο Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. του Τ.Ε.Ι.
  • Οι θέσεις όσων δεν γίνουν δεκτές οι αιτήσεις ή δεν υποβάλλουν σχετική αίτηση μετατρέπονται αυτοδικαίως σε θέσεις μελών Ε.ΔΙ.Π.
  • Οι κενές θέσεις Ε.Ε.Π. μετατρέπονται σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π.
  • Για τη μετατροπή των θέσεων συντάσσεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που τυχόν την κατέχει.
  • Η πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Όπου στις διατάξεις του Ν. 1404/1983 αναφέρονται μέλη Ε.ΔΙ.Π., νοούνται εφεξής και οι Καθηγητές Εφαρμογών που έχουν ενταχθεί δυνάμει των διατάξεων των ανωτέρω στοιχείων αα΄ και ββ΄.
  • Οι Καθηγητές αυτοί μετέχουν στα όργανα διοίκησης του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. και στο εκλεκτορικό σώμα εκλογής Διευθυντή Κ.Ξ.Γ.Φ.Α.
 22. Για τα μέλη Ε.Π. που κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις εφαρμόζονται οι ισχύουσες για τα μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. μισθολογικές ρυθμίσεις.
 23. Για τα λοιπά θέματα, εάν δεν υπάρχουν διαφορετικές ειδικές διατάξεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 1404/1983 και γενικότερα της κείμενης νομοθεσίας.
 24. Τα ποσά των περιπτώσεων ββ΄ των στοιχείων γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Ν. 2530/1997, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, προσαυξάνονται κατά είκοσι χιλιάδες δραχμές με τη συμπλήρωση είκοσι πέντε ετών υπηρεσίας, για όσους κατέχουν προσωποπαγή θέση Αναπληρωτή Καθηγητή.
 25. Τα μέλη Ε.Π. που κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις ανήκουν στα τακτικά μέλη του Τ.Ε.Ι., που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν. 1404/ 1983.
 26. Με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο μέλους εκπαιδευτικού προσωπικού που κατέχει προσωποπαγή θέση, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου, η θέση του μετατρέπεται αυτοδικαίως σε τακτική θέση της ίδιας βαθμίδας του αντίστοιχου Τμήματος ή σε θέση Ε.ΔΙ.Π. για όσους υπάγονται στο ανωτέρω στοιχείο στ΄.
 27. Για τη μετατροπή συντάσσεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 28. Διαδικασίες για πρόσληψη ή εξέλιξη μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού, που εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται με εφαρμογή των μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οικείων διατάξεων.
 29. Η μονιμοποίηση μελών εκπαιδευτικού προσωπικού των Τ.Ε.Ι., που υπάγονται στην παρούσα διάταξη, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1404/1983, όπως ίσχυε πριν αντικατασταθεί με τον παρόντα νόμο.
 30. Αν μέχρι να συμπληρωθεί η δοκιμαστική θητεία η θέση του μέλους έχει μετατραπεί σε μόνιμη τακτική θέση της ίδιας βαθμίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η κρίση για μονιμοποίηση παρέλκει.
 31. Η παράγραφος 1 του άρθρου 34 του Ν. 1404/1983, όπως τροποποιείται με την περίπτωση Ι΄ του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, ισχύει και για τις περιπτώσεις των νέων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. που ιδρύθηκαν με τα προεδρικά διατάγματα 200/1999 (ΦΕΚ 179 Α΄) και 234/2000 (ΦΕΚ 198 Α΄).
 32. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, ως ημερομηνία ίδρυσης των νέων τμημάτων λογίζεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου.
 33. Μέλη Ε.Π. σε προσωποπαγή θέση που οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ή τα διδακτορικά διπλώματά τους έχουν αντικατασταθεί με καλλιτεχνικό έργο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/1983, όπως ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, θεωρείται ότι κατέχουν τους αντίστοιχους ακαδημαϊκούς τίτλους για τη μετατροπή της θέσης τους, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της παραγράφου.
2.  
 1. Τα υφιστάμενα ατομικά και συλλογικά όργανα διοίκησης συνεχίζουν και ασκούν τις αρμοδιότητές τους μέχρι τη λήξη της θητείας τους και διενεργούν τις εκλογές για την ανάδειξη των νέων οργάνων διοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1404/1983, όπως τροποποιείται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
 2. Ως Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διευθυντές Σχολών, Προϊστάμενοι Τμημάτων και Υπεύθυνοι Τομέα εκλέγονται μέλη Ε.Π. που κατέχουν τακτική θέση στις βαθμίδες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του Ν. 1404/ 1983, όπως τροποποιείται με το άρθρο 5 του παρόντος νόμου.
 3. Αν κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο θέση ατομικού ή συλλογικού οργάνου μέχρι την ανάδειξη των νέων οργάνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου στοιχείου α΄, η θέση πληρώνεται, για το διάστημα που απομένει, με απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι., από το νόμιμο αναπληρωτή αυτού που κατείχε τη θέση.
 4. Αν είναι δύο οι αναπληρωτές, ορίζεται αναπληρωτής από την ανώτερη βαθμίδα, διαφορετικά ο αρχαιότερος σύμφωνα με το χρόνο διορισμού στο Τ.Ε.Ι.
 5. Αν δεν υπάρχει αναπληρωτής, η θέση πληρώνεται κατά την κρίση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. και εφόσον αυτό θεωρεί λειτουργικώς απαραίτητη την πλήρωση της.
 6. Αν υπάρχει αδυναμία εφαρμογής της παρούσας διάταξης, για οποιονδήποτε λόγο, η θέση πληρώνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3.  
  Μέχρι 31 Αυγούστου 2008 εφαρμόζονται κατ εξαίρεση τα ακόλουθα:
 1. Με απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι., μετά από γνώμη του εκλεκτορικού σώματος ανάδειξης οργάνων διοίκησης του οικείου Τμήματος ή Τομέα και πράξη του Προέδρου, ορίζονται σε θέσεις Προϊσταμένου Τμήματος ή Υπεύθυνου Τομέα μέλη Ε.Π. κατάλληλης βαθμίδας, που κατέχουν είτε τακτική είτε προσωποπαγή θέση.
 2. Στις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων και των Τομέων μετέχουν όλα τα μέλη Ε.Π. είτε κατέχουν τακτικές είτε κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις.
 3. Οι πράξεις των οργάνων που ορίζονται σύμφωνα με το στοιχείο α΄ και οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του στοιχείου β΄ κοινοποιούνται στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι., που μπορεί να τις τροποποιεί ή να τις αναπέμπει μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την κοινοποίησή τους, διαφορετικά ισχύουν ως έχουν.
4.  
  Στα εκλεκτορικά σώματα του άρθρου 16 του Ν. 1404/1983, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, μετέχουν μόνο μέλη Ε.Π. που κατέχουν τακτική θέση στην κατάλληλη, κατά περίπτωση, βαθμίδα. Στα εκλεκτορικά σώματα για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης μετέχουν όλα τα μέλη Ε.Π., ανεξάρτητα από τη θέση που κατέχουν.
5.  
 1. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 1 του Ν. 1404/1983, όπως το άρθρο αυτό ίσχυε πριν τροποποιηθεί με τον παρόντα νόμο, συνεχίζει τη λειτουργία του, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, έως ότου εκδικασθούν οι υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιόν του μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και όσα θέματα επιστρέψουν μετά την προθεσμία αυτή για επανεκδίκαση σε εκτέλεση αποφάσεων δικαστηρίων και πάντως όχι πέραν της 31ης Αυγούστου 2003 για τα θέματα που εκκρεμούν.
 2. Μέχρι τότε τα μέλη αυτού του Πειθαρχικού Συμβουλίου, που υπάρχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διατηρούν την ιδιότητά τους.
 3. Θέματα σύνθεσής του, που τυχόν θα προκύψουν, επιλύονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 4. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν. 1404/ 1983, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του παρόντος νόμου, εφαρμόζεται για τα μέλη του Ε.Π. που κατέχουν τακτικές θέσεις.
6.  
 1. Η αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συνεχίζεται και ολοκληρώνεται μέχρι 31 Αυγούστου 2002, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συ-γκροτείται, σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της αναμόρφωσης προγράμματος σε κάποιο Τμήμα, πενταμελής επιτροπή κατά ειδικότητα με μέλη Ε.Π. του ίδιου ή άλλου Τ.Ε.Ι., η οποία ολοκληρώνει την αναμόρφωση του προγράμματος του Τμήματος αυτού και το υποβάλλει στο Συμβούλιο της οικείας Σχολής.
 3. Τα επαγγελματικά δικαιώματα όσων αποφοιτούν από τα Τ.Ε.Ι. μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού είναι τα ίδια με αυτά που καθορίζονται με τα προεδρικά διατάγματα, που έχουν εκδοθεί κατά ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 1404/1983.
 4. Τα προεδρικά διατάγματα, που θα εκδοθούν με τις αυτές διατάξεις μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και θα αφορούν σε ειδικότητες για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί σχετικά προεδρικά διατάγματα, θα ισχύουν για όλους τους αποφοίτους Τ.Ε.Ι. του οικείου Τμήματος, ανεξάρτητα από το χρόνο αποφοίτησής τους.
 5. Ως τυπικό προσόν διορισμού, κατά την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 76 του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α΄), ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα ιδρύματος πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής.
7.  
  Όπου προβλέπεται γνωμοδοτική ή εισηγητική αρμοδιότητα του Ε.ΣΥ.Π., αυτή ασκείται, μέχρι τη λειτουργία του Ε.ΣΥ.Π. ή του οικείου οργάνου του και πάντως μέχρι 31 Αυγούστου 2002, από το Ι.Τ.Ε., άλλως η γνώμη ή η εισήγηση των ανωτέρω οργάνων δεν είναι απαραίτητη.
8.  
  Τμήματα Πανεπιστημίων τα οποία διεξάγουν προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών χρηματοδοτούνται επιπρόσθετα από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αν συμπεριλάβουν στα προγράμματα, πέραν του προβλεπόμενου αριθμού μεταπτυχιακών σπουδαστών, μέλη του Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. που κατέχουν προσωποπαγή θέση. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των οικείων Πανεπιστημιακών Τμημάτων, καθορίζονται το ύψος της επιπλέον επιχορήγησης, που συναρτάται προς τον αριθμό των μελών Ε.Π. και το κόστος του προγράμματος ανά σπουδαστή, η σχετική διαδικασία και κάθε σχετικό θέμα.
9.  
 1. Τα Τ.Ε.Ι. μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2003 καταρτίζουν τον εσωτερικό κανονισμό τους, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Ν. 1404/1983 και τον υποβάλλουν στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για έλεγχο νομιμότητας και έγκριση.
 2. Μέχρι την έγκριση του νέου εσωτερικού κανονισμού κάθε Τ.Ε.Ι., εφαρμόζεται ο εσωτερικός κανονισμός που ισχύει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
10.  
  Προγράμματα εξειδίκευσης του άρθρου 28 του Ν. 1404/1983, τα οποία εκτελούνται ή έχουν υποβληθεί για έγκριση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και εφόσον εγκριθούν, συνεχίζουν να εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου 28, όπως ίσχυσε πριν αντικατασταθεί με το άρθρο 5 του παρόντος νόμου.
11.  
  Στις θέσεις του Ε.Π. του Ν. 1404/1983, όπως αυτές διαμορφώνονται μετά τη μετατροπή τους σε προσωποπαγείς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, προστίθενται πενήντα θέσεις Καθηγητών Τ.Ε.Ι.
12.  
  Η ισχύς των διατάξεων του κεφαλαίου Η΄ του άρθρου 4 αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2002
Άρθρο 8
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 1388/1983 προστίθεται εδάφιο, ως εξής: Στην περίπτωση ορισμού μέλους Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης, ως Προέδρου του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, διατηρείται η ένταξή του στην κατηγορία της πλήρους απασχόλησης και καταβάλλεται παράλληλα με τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις αποδοχές της κύριας θέσης του και η προβλεπόμενη για τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ. μηνιαία αποζημίωση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α΄).
Άρθρο 9 "Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης Α. Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 63 του Ν. 2413/1996 («Με απόφαση…του Ν. 2083/1992») αντικαθίσταται ως εξής: Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παι [...]"
2.  
  Σε περίπτωση ακύρωσης της εκλογής πρυτανικών αρχών ενός Πανεπιστημίου, επαναλαμβάνεται η εκλογή πρυτανικών αρχών για την περίοδο μέχρι τη λήξη της τρέχουσας θητείας. Στη νέα εκλογή δεν δικαιούνται να θέσουν υποψηφιότητα όσοι δεν είχαν δικαίωμα να είναι υποψήφιοι κατά την τρέχουσα θητεία των πρυτανικών αρχών. Την ευθύνη της προκήρυξης και διεξαγωγής των επαναληπτικών πρυτανικών εκλογών την έχει το Πρυτανικό Συμβούλιο του οικείου Πανεπιστημίου, με τη σύνθεση με την οποία είχε προκηρύξει και διεξαγάγει τις ακυρωθείσες πρυτανικές εκλογές. Οι αρμοδιότητες του εν λόγω Πρυτανικού Συμβουλίου περιορίζονται στην προκήρυξη και τη διεξαγωγή των πρυτανικών εκλογών και στη διεκπεραίωση υπηρεσιακών και μόνο θεμάτων επείγοντος χαρακτήρα. Γ. Η έναρξη ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 26 του άρθρου 14 του Ν. 2817/2000 αναστέλλεται για ένα ακαδημαϊκό έτος. Δ. 1. Στην παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄) και μεταξύ των λέξεων «ημεδαπής» και «ή» του τρίτου στίχου αυτής προστίθενται οι λέξεις «ή του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, κατεύθυνσης εκπαίδευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας».
Άρθρο 10 "Ισχύς"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο Άρθρο7 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταρ- γούνται: α) 1) Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 51 του Ν. 1404/1983. 2) Το στοιχείο α΄ της παραγράφου 22 του άρθρου 71 του Ν. 1566/1985. 3) Το στοιχείο γ΄ της παραγράφου 3 και η παράγραφος 7 του άρθρου 8 του Ν. 2530/1997. 4) Η παράγραφος 26 του άρθρου 1 του Ν. 2621/1998. 5) Οι παράγραφοι 6 και 12 του άρθρου 11, το στοιχείο β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 14 και οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 16 του Ν. 2817/2000. β) Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, κατά το μέρος που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή κατά το μέρος που ρυθμίζει θέματα που διέπονται από αυτόν.
Άρθρο Άρθρο34 "Αλλαγή Τμήματος"
1.  
  Μέλη του Ε.Π. και του Ε.Τ.Π. ενός Τμήματος Τ.Ε.Ι. επιτρέπεται να τοποθετηθούν σε αντίστοιχες θέσεις και ειδικότητες άλλου Τμήματος του ίδιου Τ.Ε.Ι. μόνο με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:.
 1. Για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών σε νεοϊδρυόμενο Τμήμα ή Παράρτημα του Τ.Ε.Ι.
 2. Σε περίπτωση κατάργησης των θέσεών τους λόγω κατάργησης του Τμήματος στο οποίο ανήκουν οι οργανικές τους θέσεις.
 3. Οι τοποθετήσεις αυτές διενεργούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από πρόταση του Συμβουλίου του οικείου Τ.Ε.Ι. και αίτηση των ενδιαφερομένων, που υποβάλλεται εντός τριών μηνών από την ίδρυση ή κατάργηση του Τμήματος ή του Παραρτήματος, κατά περίπτωση.
2.  
  Τοποθέτηση μέλους Ε.Π. σε θέση αντίστοιχης βαθμίδας και ειδικότητας σε Τμήμα άλλου Τ.Ε.Ι., λόγω κατάργησης της κατεχόμενης θέσης σε καταργούμενο Τμήμα, επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση σε άλλο Τμήμα του ίδιου Τ.Ε.Ι., σε εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου. Οι τοποθετήσεις της περίπτωσης αυτής διενεργούνται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων που περιλαμβάνει τρεις προτιμήσεις και γνώμη των Συμβουλίων των αντίστοιχων Τ.Ε.Ι. ».
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1388 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1388 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
«Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις» 1997/2470 1997
Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.) - Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών των ερευνητικών ιδρυμάτων και ά[...]" 1997/2530 1997
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1998/2621 1998
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
Αναπροσαρμογή συντάξεων συνταξιούχων μελών ΔΕ Π των Α.Ε.Ι., Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., γιατρών Ε.Σ.Υ. και διπλωματικών υπαλλήλων, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 1999/2703 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Ίδρυση Παραρτημάτων, Σχολής και Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), μετονομασία Τ.Ε.Ι. και Τμήματος, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους και σύσταση θέσεων προσωπικού. 1999/200 1999
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 2002/3075 2002
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
Μητρώα Μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις 2003/3164 2003
Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.). 2003/3187 2003
Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 2003/3194 2003
Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις. 2003/3205 2003
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. 2004/3255 2004
Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές δια­τάξεις. 2005/3404 2005
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 2006/3513 2006
Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 2007/3549 2007
Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών –Απαλλαγή πρώτης κατοικίας – Ενιαίο τέλος ακινήτων – Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και άλλες διατάξεις. 2008/3634 2008
Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2009/3794 2009
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. 2013/4186 2013
Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 2016/4415 2016
Διαδικασία και προϋποθέσεις πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών, εκπαιδευτικών ειδικών μαθημάτων (ΕΕΜ) και ειδικών συνεργατών στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ). 2002/163 2002
Επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των Τμημάτων α) Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, β) Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία και γ) Διαχείρισης Πληροφοριών της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρ[...]" 2002/287 2002
Αντικατάσταση του Π.Δ. 233/1990 «΄Ιδρυση και λειτουργία Κέντρου Τεχνολογικής ΄Ερευνας (ΚΤΕ) στην Πάτρα» (Α΄ 90). 2002/352 2002
Επαγγελματικά Δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ). 2002/96 2002
Επαγγελματικά Δικαιώματα των πτυχιούχων των Τμημάτων: α) Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, β) Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων και γ) Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής της Σχολής Μουσικής Τεχνολογίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.). 2003/141 2003
Ίδρυση Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων. 2003/195 2003
Ίδρυση Παραρτημάτων, Σχολής και Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), μετονομασία Τμημάτων Τ.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους, σύσταση θέσεων προσωπικού των Τ.Ε.Ι. και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολο[...]" 2003/247 2003
Επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των Τμημάτων: α) Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων, β) Βιολογικής Γεωργίας, γ) Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών και δ) Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας [...]" 2003/312 2003
Προσόντα και προϋποθέσεις για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται η κατοχή διδακτορικού διπλώματος και δημοσιεύσεων. 2003/45 2003
Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας». 2003/92 2003
Ίδρυση Παραρτήματος και Τμήματος στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Χαλκίδας, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του, σύσταση θέσεων προσωπικού Τ.Ε.Ι., μετονομασία ΤΕΙ, μετονομασία και μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου Τμημάτων Τ.Ε.Ι. 2005/106 2005
Καθορισμός Επαγγελματικών Δικαιωμάτων πτυχιούχων των Τμημάτων: α) Διεθνούς Εμπορίου, β) Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων, γ) Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο, δ) Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, ε) Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής, στ[...]" 2006/174 2006
Ίδρυση Τμημάτων στα Παραρτήματα Πύργου και Αιγίου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πάτρας, καθορισμός περιεχομένου σπουδών αυτών, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους και μετονομασία Τμημάτων Τ.Ε.Ι. 2006/226 2006
Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.) 2006/9 2006
Καθορισμός Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των πτυχιούχων των Τμημάτων α) Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων και β) Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.). 2006/97 2006
Ίδρυση Παραρτήματος και Τμήματος Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι. στο Διδυμότειχο, καθορισμός περιεχομένου σπουδών αυτού, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του και σύσταση θέσεων προσωπικού Τ.Ε.Ι. 2007/86 2007
Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι. 2008/160 2008
Μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου και μετονομασία Τμήματος Τ.Ε.Ι. 2008/31 2008
Ίδρυση Τμήματος Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.), καθορισμός περιεχομένου σπουδών αυτού, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας, σύσταση θέσεων προσωπικού. 2008/64 2008
Προϋποθέσεις και διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών και μετάταξης των μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π) των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. 2009/147 2009
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά. 2009/164 2009
Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), καθορισμός περιεχομένου σπουδών αυτών, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους, σύσταση θέσεων προσωπικού. 2009/23 2009
Ίδρυση Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών και Τμημάτων στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) Σερρών και Καβάλας (Παράρτημα Δράμας), καθορισμός περιεχομένου σπουδών αυτών, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους, σύσταση [...]" 2009/24 2009
Μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου και μετονομασία Τμημάτων Τ.Ε.Ι. 2009/9 2009
Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Λαμίας και Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας σε Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας – Ίδρυση Σχολής – Ίδρυση Τμήματος – Συγχώνευση Σχολών – Μετονομασία και Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. 2013/100 2013
Κατάργηση, συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων και ίδρυση Σχολής στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.). 2013/101 2013
Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Σερρών σε Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας - Συγχώνευση - Κατάργηση Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας» 2013/102 2013
Μετονομασία Σχολής – Μετονομασία Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Ίδρυση Σχολής – Ίδρυση Τμήματος – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. 2013/104 2013
Μετονομασία Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτήματος – Κατάργηση Τμημάτων- Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά. 2013/69 2013
Συγχώνευση Σχολών – Μετονομασία Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. 2013/82 2013
Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Λάρισας σε Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας- Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων- Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων- Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας. 2013/83 2013
Μετονομασία Σχολής – Μετονομασία Τμήματος – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Ίδρυση Σχολής – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. 2013/84 2013
Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καβάλας σε Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Ίδρυση Σχολής – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 2013/87 2013
Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Ίδρυση Σχολής – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας 2013/90 2013
Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας σε Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου - Μετονομασία Σχολής- Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτήματος και Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου. 2013/91 2013
Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου – Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας. 2013/94 2013
Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 2013/95 2013