Κύρωση της Συμφωνίας κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 2 Νοεμβρίου 2000, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να αναπτύξουν την αμοιβαία συνεργασία και να ρυθμίσουν προβλήματα που έχουν ανακύψει στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: ΤΙΤΛΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Προσδιορισμοί1.Για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, οι κατωτέρω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια: 1)Ελλάδα σημαίνει το έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας και Συρία σημαίνει το έδαφος της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας, 2)πολίτης σημαίνει όσον αφορά την Ελλάδα το πρόσωπο που έχει την ελληνική υπηκοότητα και όσον αφορά τη Συρία το πρόσωπο που έχει τη συριακή υπηκοότητα ή το πρόσωπο το οποίο σύμφωνα με το ν. 260/1956 εξομοιώνεται με αυτό, 3)νομοθεσία σημαίνει τους νόμους, διατάγματα και κανονισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 2 και που ισχύουν στο έδαφος του ενός ή του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, 4)αρμόδια αρχή σημαίνει όσον αφορά την Ελλάδα το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και όσον αφορά τη Συρία το Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εργασίας, 5)αρμόδιος φορέας σημαίνει τον ασφαλιστικό οργανισμό που είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της νομοθεσίας που ορίζεται στο άρθρο 2 της Συμφωνίας, 6)αποσπασμένος μισθωτός σημαίνει τον εργαζόμενο που στέλνεται προσωρινά από τον εργοδότη του για να εργαστεί στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. 2.Άλλοι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Συμφωνία έχουν την έννοια που δίδεται σε αυτούς σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Άρθρο 2 Υλικό πεδίο εφαρμογής 1.Η παρούσα Συμφωνία εφαρμόζεται: 1)όσον αφορά την Ελλάδα: στη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης που είναι εφαρμοστέα για τους μισθωτούς και τους εξομοιούμενους με αυτούς, 2)όσον αφορά τη Συρία: στην ισχύουσα νομοθεσία κοινωνικών ασφαλίσεων της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας. 2.Η Συμφωνία εφαρμόζεται επίσης σε κάθε νομοθετική ή κανονιστική πράξη, η οποία τροποποιεί ή συμπληρώνει ή αντικαθιστά τις νομοθεσίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού. Άρθρο 3 Προσωπικό πεδίο εφαρμογής Η παρούσα Συμφωνία εφαρμόζεται στους πολίτες των δύο Συμβαλλόμενων Μερών που υπάγονται ή υπήχθησαν στη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης του ενός ή του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. Άρθρο 4 Ισότητα μεταχείρισης Οι πολίτες του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης με τους πολίτες του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις αναφερόμενες στο άρθρο 2 νομοθεσίες. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 5 Γενικός κανόνας Με την επιφύλαξη των άρθρων 6, 7 και 8 της παρούσας Συμφωνίας, οι πολίτες του ενός εκ των δύο Συμβαλλόμενων Μερών, οι οποίοι απασχολούνται στο έδαφος του άλλου Μέρους, υπάγονται στη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης του Μέρους αυτού. Άρθρο 6 Διπλωματικοί αντιπρόσωποι και προξενικοί υπάλληλοι καριέρας Οι διπλωματικοί αντιπρόσωποι και οι προξενικοί υπάλληλοι καριέρας υπάγονται στο καθεστώς των Συμβάσεων της Βιέννης της 18ης Απριλίου 1961 περί Διπλωματικών Σχέσεων και της 24ης Απριλίου 1963 περί Προξενικών Σχέσεων. Άρθρο 7 Δημόσιοι υπάλληλοι 1.Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι εξομοιούμενοι με αυτούς του ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στο άρθρο 6 της παρούσας Συμφωνίας και οι οποίοι αποστέλλονται για την άσκηση των καθηκόντων τους στο έδαφος του άλλου Μέρους, υπάγονται στη νομοθεσία του Μέρους στο οποίο ανήκει η υπηρεσία στην οποία απασχολούνται. 2.Η ρύθμιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καταλαμβάνει και τους δημοσίους υπαλλήλους που είναι πολίτες της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας και υπηρετούν στο Γραφείο των Συριακών Αερογραμμών στην Αθήνα. Οι εργαζόμενοι αυτοί εξαιρούνται από την ελληνική νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης και για τις περιόδους απασχόλησής τους πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Συμφωνίας. Οι οφειλόμενες γι αυτούς ασφαλιστικές εισφορές μετά των αναλογούντων πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων δεν αναζητούνται από τους ελληνικούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, εκκρεμείς δε υποθέσεις ενώπιον πολιτικών, ποινικών ή διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και πασά άλλη διαδικασία εκτέλεσης καταργούνται. Άρθρο 8 Αποσπασμένοι μισθωτοί 1.Οι εργαζόμενοι μισθωτοί που υπάγονται στη νομοθεσία του ενός Μέρους και αποσπώνται προσωρινά από τον εργοδότη τους στο έδαφος του άλλου Μέρους υπάγονται, σε ό,τι αφορά την εργασία αυτή, στη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης του πρώτου Μέρους καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου της απόσπασής τους, η οποία πάντως δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. Σε περίπτωση κατά την οποία υποβάλλεται αίτημα για παράταση της εν λόγω απόσπασης πέραν των πέντε (5) ετών, οι αρμόδιες αρχές των δύο Συμβαλλόμενων Μερών δύνανται, με κοινή συμφωνία, να εγκρίνουν την παράταση της απόσπασης. 2.Ο αρμόδιος φορέας του Μέρους, του οποίου η νομοθεσία εξακολουθεί να εφαρμόζεται, εκδίδει , μετά από αίτηση του εργοδότη, πιστοποιητικό απόσπασης που βεβαίωνει ότι ο εργαζόμενος συνεχίζει να υπάγεται στη νομοθεσία αυτού του Μέρους και μέχρι ποια ημερομηνία. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 9 ΕπικοινωνίαΓια την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας οι αρμόδιες αρχές: α) επικοινωνούν απευθείας μεταξύ τους, β) ανταλλάσσουν πληροφορίες για τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και τις τροποποιήσεις τους. Άρθρο 10 Επίλυση διαφορών Οποιαδήποτε διαφωνία ανακύπτει κατά την εφαρμογή ή ερμηνεία της παρούσας Συμφωνίας επιλύεται από τις αρμόδιες αρχές των Μερών με κοινή συμφωνία. ΤΙΤΛΟΣ ΙV ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 11 Έναρξη ισχύος 1.Η παρούσα Συμφωνία θα επικυρωθεί και από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο καθένα και τα όργανα επικύρωσης θα ανταλλαγούν, το ταχύτερο δυνατόν 2.Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί εκείνον μέσα στον οποίο αντηλλάγησαν τα όργανα επικύρωσης. Άρθρο 12 ΔιάρκειαΗ παρούσα Συμφωνία συνάπτεται για αόριστο χρόνο, μπορεί όμως να καταγγελθεί οποτεδήποτε από το ένα ή από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος. Η καταγγελία ισχύει μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία γνωστοποίησής της στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΥΤΟΥ, οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από τις Κυβερνήσεις τους, υπέγραφαν την παρούσα Συμφωνία, Έγινε στην Αθήνα, στις 2 Νοεμβρίου 2000, σε δύο αντίτυπα, στην ελληνική και στην αραβική γλώσσα και τα δύο κείμενα έχουν την ίδια ισχύ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ (υπογραφή) (υπογραφή) ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ SΟLΕΙΜΑΝ ΗΑΤΤΕΜ
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 11 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία