ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/2935

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-07-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-07-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-07-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προσωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α΄ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Άρθρο 1 "Κατάταξη Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος"
1.  
 1. Οι κενές οργανικές θέσεις των Αξιωματικών που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικών για την πλήρωση των οποίων προκηρύσσεται διαγωνισμός κατανέμονται ως εξής:
 2. (i) Ποσοστό εξήντα τοις εκατό πτυχιούχων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισοτίμων της αλλοδαπής. (ii) Ποσοστό είκοσι τοις εκατό διπλωματούχων πλοιάρχων ή μηχανικών προέλευσης Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ή των πρώην Ανωτέρων Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Δ.Σ.Ε.Ν.) με θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον έξι μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Γ΄ τάξης του Εμπορικού Ναυτικού. (iii) Ποσοστό είκοσι τοις εκατό πτυχιούχων ανώτατων Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ισοτίμων της αλλοδαπής.
 3. Ο αριθμός των κενών θέσεων που προκύπτει κατά το διενεργούμενο διαγωνισμό, εξαιτίας μη προσέλευσης ή αποτυχίας των υποψηφίων μιας από τις παραπάνω κατηγορίες, συμπληρώνεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες
2.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης σχετικά με τους διαγωνισμούς κατάταξης των δοκίμων της προηγούμενης παραγράφου, καθορίζονται:
 1. Οι Σχολές και τα Τμήματα των Σχολών, οι πτυχιούχοι των οποίων δικαιούνται να συμμετέχουν στο διαγωνισμό, ανάλογα με τις διαμορφούμενες υπηρεσιακές ανάγκες
 2. Τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, εκτός του ορίου ηλικίας που ορίζεται, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, μέχρι και το εικοστό έβδομο έτος, το οποίο δεν πρέπει να έχει συμπληρωθεί κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας του διαγωνισμού, τα εξεταζόμενα μαθήματα (κοινά και κατά κατηγορία διαγωνιζομένων), τα της διεξαγωγής του διαγωνισμού, των ιατρικών εξετάσεων, των αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών, καθώς και τα περί καταστροφής των γραπτών δοκιμίων των εισαγωγικών εξετάσεων των υποψηφίων
 3. Τα θέματα σύστασης, συγκρότησης και λειτουργίας των επιτροπών εξετάσεων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διενέργεια του διαγωνισμού
3.  
  Στην προκήρυξη του διαγωνισμού, που εκδίδεται από τον Αρχηγό Λ.Σ., καθορίζεται εντός του πλαισίου του αναφερόμενου 1α (ii) ποσοστού και ο αριθμός των πλοιάρχων και των μηχανικών προέλευσης Α.Ε.Ν. ή Α.Δ.Σ.Ε.Ν. ανάλογα με τις διαμορφούμενες υπηρεσιακές ανάγκες.
4.  
  Η τελική σειρά κατάταξης των επιτυχόντων διαμορφώνεται από το άθροισμα των μέσων όρων των βαθμολογιών των μαθημάτων στα οποία εξετάσθηκαν από την επιτροπή εξετάσεων και καταρτίζεται πίνακας των εισαγομένων στη Σχολή, καθώς και των επιλαχόντων
5.  
  Οι επιτυχόντες στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικών κατατάσσονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στη Σχολή, οι Δόκιμοι Σημαιοφόροι Λ.Σ. αμείβονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις.
6.  
 1. Για την κάλυψη των κενών θέσεων που προκύπτουν πριν από την κατάταξη των εισαγομένων στη Σχολή, λόγω υποβολής γραπτής παραίτησης των επιτυχόντων, αδικαιολόγητης μη παρουσίασης επιτυχόντων κατά το πρώτο δεκαήμερο από την ορισθείσα ημερομηνία κατάταξης ή διαπίστωσης στέρησης έστω και ενός προσόντος επιτυχόντος κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, καλούνται να καταταγούν οι επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους, αφού προηγουμένως με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας διαγραφούν όσοι παραιτήθηκαν, αδικαιολόγητα δεν παρουσιάστηκαν ή διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν τα νόμιμα προσόντα για εισαγωγή στη Σχολή
 2. Για την κάλυψη των κενών θέσεων που προκύπτουν μετά την κατάταξη των επιτυχόντων στη Σχολή, λόγω υποβολής γραπτής παραίτησης καταταγέντων κατά το πρώτο δεκαήμερο από την ορισθείσα ημερομηνία κατάταξης, διαπίστωσης στέρησης έστω και ενός προσόντος καταταγέντος ή απόλυσης δοκίμων για οποιονδήποτε λόγο από τη Σχολή, μέσα σε τριάντα ημέρες από την ημερομηνία κατάταξης καλούνται να καταταγούν οι επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους, αφού προηγουμένως, με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, διαγραφούν όσοι παραιτήθηκαν και όσοι έπαυσαν να έχουν τα νόμιμα προσόντα ή απολύθηκαν από τη Σχολή
7.  
  Με προεδρικό διάταγμα ονομάζονται Σημαιοφόροι Λ.Σ. οι ευδοκίμως αποφοιτώντες από τη Σχολή και υπέχουν υποχρέωση παραμονής έξι ετών από την ημερομηνία ονομασίας τους.
8.  
  Οι εν ενεργεία μόνιμοι Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφύλακες μπορούν να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς κατάταξης στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικών, εφόσον κατέχουν τα προβλεπόμενα προσόντα, εκτός από αυτό του ορίου ηλικίας, το οποίο για μεν τους υπηρετούντες κατά την ημερομηνία ισχύος του παρόντος νόμου στο Λιμενικό Σώμα παρατείνεται μέχρι και το τριακοστό έκτο έτος, για δε τους ονομαζόμενους μετά την ημερομηνία ισχύος του παρόντος νόμου ως Κελευστές Λ.Σ. και Λιμενοφύλακες, μέχρι και το τριακοστό έτος της ηλικίας τους.
9.  
  Οι βαθμοφόροι του Λ.Σ. που εισάγονται ως δόκιμοι στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικών και από υπαιτιότητά τους δεν ονομάζονται Σημαιοφόροι Λ.Σ., θεωρούνται ότι συνεχίζουν να φέρουν το βαθμό που κατείχαν πριν από την είσοδό τους στη Σχολή και, εφόσον δεν επιβληθεί σε αυτούς η καταστατική πειθαρχική ποινή της απόταξης ή δεν αποβληθούν από τη Σχολή για λόγους πειθαρχίας ή υγείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, παραμένουν στο Σώμα. Οι βαθμοφόροι αυτοί εξελίσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, χωρίς να προσμετράται ο χρόνος φοίτησής τους στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. ως χρόνος για τη συμπλήρωση των γενικών τυπικών προς προαγωγή προσόντων τους ή της ανειλημμένης από τα άρθρα 3 παρ. 5 και 4 παρ. 3 υποχρέωσης ελάχιστου χρόνου παραμονής τους στο Σώμα.
Άρθρο 2 "Κατάταξη - Εκπαίδευση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος ειδικότητας Τεχνικών, Ιατρών και Ιερέων"
1.  
 1. Πτυχιούχοι ανωτάτων Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ισοτίμων της αλλοδαπής άνδρες ή γυναίκες ηλικίας μέχρι τριάντα ετών, η οποία δεν πρέπει να συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας του διαγωνισμού, μπορούν να κατατάσσονται στο Λιμενικό Σώμα με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Ειδικότητας Τεχνικού.
 2. Η κατάταξη διενεργείται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται:
 4. η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, οι ειδικότητες, τα ειδικότερα προσόντα, τα θέματα που αφορούν την εκπαίδευση μετά την κατάταξή τους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
 5. Οι κατατασσόμενοι εντάσσονται ως Ανθυποπλοίαρχοι Λ.Σ. ειδικότητας Τεχνικού, με βάση τη σειρά επιτυχίας τους, στην επετηρίδα των Αξιωματικών Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ. 2α (i), αμέσως μετά τον τελευταίο Ανθυποπλοίαρχο Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ. 2α (i) που προάγεται στο βαθμό αυτόν το ίδιο ημερολογιακό έτος.
 6. Οι ανωτέρω αναλαμβάνουν δεκαετή υποχρέωση παραμονής στο Λιμενικό Σώμα από την κατάταξή τους και εξελίσσονται μέχρι του βαθμού του Υποναυάρχου Λ.Σ. ειδικότητας Τεχνικού ένα μήνα πριν από την αποστρατεία τους.
2.  
 1. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ. 2γ προέρχονται από ιδιώτες ιατρούς με ειδικότητα και ηλικία μέχρι και τριάντα πέντε ετών, η οποία δεν πρέπει να συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας του διαγωνισμού.
 2. Όσοι από αυτούς πετύχουν στο σχετικό διαγωνισμό κατατάσσονται στο Λιμενικό Σώμα ως Ανθυποπλοίαρχοι Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ. 2γ, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, παρακολουθούν ταχύρρυθμη βασική εκπαίδευση, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους πέντε μήνες και αναλαμβάνουν υποχρέωση δεκαετούς παραμονής στο Σώμα από την ημερομηνία κατάταξής τους.
 3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά εισήγηση της εκάστοτε αρμόδιας Διεύθυνσης σχετικά με τους διαγωνισμούς των προαναφερομένων, καθορίζονται:
 4. (i) Οι απαιτούμενες κατά περίπτωση ειδικότητες και τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων κατά ειδικότητα. (ii) Ο τρόπος επιλογής τους (είτε με μόρια κατά προσόν είτε με γραπτές εξετάσεις), τα θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, ο καθορισμός των μορίων στην περίπτωση επιλογής με μόρια και τα εξεταζόμενα μαθήματα στην περίπτωση διεξαγωγής εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την κατάταξη και εκπαίδευσή τους.
 5. Οι ειδικότητες των Αξιωματικών Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ. 2γ κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου είναι οι εξής:
 6. παθολόγος, καρδιολόγος, οφθαλμίατρος, ορθοπεδικός, δερματολόγος, γαστρεντερολόγος, ωτορινολαρυγγολόγος, παιδίατρος, αναισθησιολόγος και ψυχίατρος.
 7. Η κατάργηση, αντικατάσταση και ο καθορισμός νέων ειδικοτήτων μπορεί να συντελεσθεί με αποφάσεις του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.
3.  
  Οι Αξιωματικοί του άρθρου 7 παρ. 2δ του Λιμενικού Σώματος προέρχονται από κληρικούς ηλικίας μέχρι και τριάντα δύο ετών, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο Ανώτατης Θεολογικής Σχολής και κατατάσσονται στο Λιμενικό Σώμα με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ., με προεδρικό διάταγμα που προτείνεται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας. Το καθοριζόμενο όριο ηλικίας δεν πρέπει να συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας του διαγωνισμού. Οι κατατασσόμενοι αναλαμβάνουν υποχρέωση δεκαετούς παραμονής στο Σώμα από την ημερομηνία κατάταξής τους. Με αποφάσεις του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, κατόπιν εισήγησης της εκάστοτε αρμόδιας Διεύθυνσης, καθορίζονται τα λοιπά προσόντα, ο τρόπος επιλογής των υποψηφίων με μόρια, τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την κατάταξη και εκπαίδευση αυτών.
Άρθρο 3 "Κατάταξη Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος"
1.  
  τα δύο τρίτα των θέσεων που προκηρύσσονται για κατάταξη δοκίμων υπαξιωματικών καταλαμβάνονται από πτυχιούχους Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και Α.Ε.Ν. Το υπόλοιπο ένα τρίτο καταλαμβάνεται από υποψηφίους που κατέχουν απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που ποσοστό θέσεων που αντιστοιχεί στους πτυχιούχους Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και Α.Ε.Ν. δεν καλύπτεται, αυτό συμπληρώνεται από κατόχους απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Προκειμένου για άνδρες απαιτείται η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Με απόφαση του υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται: η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων που γίνεται με το σύστημα των μορίων, οι ειδικότητες, τα ειδικότερα προσόντα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
2.  
  Ποσοστό τριάντα τοις εκατό από τις θέσεις που προκηρύσσονται καλύπτεται από εν ενεργεία άνδρες ή γυναίκες μόνιμους Λιμενοφύλακες, οι οποίοι δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το τριακοστό δεύτερο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας του διαγωνισμού και έχουν συμπληρώσει ένα έτος ευδόκιμης υπηρεσίας ή είναι πτυχιούχοι Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης ανεξαρτήτως χρόνου υπηρεσίας. Σε περίπτωση μη κάλυψης του ποσοστού αυτού, ανάλογο ποσοστό συμπληρώνεται από τους λοιπούς υποψηφίους και σύμφωνα με την προβλεπόμενη απόφαση της παραγράφου 1. Τα λοιπά προσόντα των μονίμων εν ενεργεία Λιμενοφυλάκων που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αναφέρεται στην κατάταξη αυτών καθορίζονται με την προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 απόφαση.
3.  
 1. Για την κάλυψη των κενών θέσεων που προκύπτουν πριν από την κατάταξη των εισαγομένων στη Σχολή, λόγω υποβολής γραπτής παραίτησης των επιτυχόντων, αδικαιολόγητης μη παρουσίασης επιτυχόντων κατά το πρώτο δεκαήμερο από την ορισθείσα ημερομηνία κατάταξης ή διαπίστωσης στέρησης έστω και ενός προσόντος επιτυχόντος κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, καλούνται να καταταγούν οι επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους, αφού προηγουμένως, με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος, διαγραφούν όσοι παραιτήθηκαν, αδικαιολόγητα δεν παρουσιάστηκαν και όσοι διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν τα νόμιμα προσόντα για εισαγωγή στη Σχολή
 2. Για την κάλυψη των κενών θέσεων που προκύπτουν μετά την κατάταξη των επιτυχόντων στη Σχολή, λόγω υποβολής γραπτής παραίτησης καταταγέντων κατά το πρώτο δεκαήμερο από την ορισθείσα ημερομηνία κατάταξης, διαπίστωσης στέρησης έστω και ενός προσόντος καταταγέντος ή απόλυσης δοκίμων για οποιονδήποτε λόγο από τη Σχολή, μέσα σε τριάντα ημέρες από την ημερομηνία κατάταξης καλούνται να καταταγούν οι επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους, αφού προηγουμένως, με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος, διαγραφούν όσοι παραιτήθηκαν και όσοι έπαυσαν να έχουν τα νόμιμα προσόντα ή απολύθηκαν από τη Σχολή
4.  
  Ο τελικός πίνακας σειράς επιτυχίας των εισαγόμενων Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. στη Σχολή καταρτίζεται από την οικεία Επιτροπή και θεωρείται από τον Αρχηγό Λ.Σ. Οι επιτυχόντες στη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. κατατάσσονται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τη διάρκεια φοίτησης στη Σχολή οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί Λ.Σ. αμείβονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις. Η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 1 εφαρμόζεται αναλογικά και με τις ίδιες προϋποθέσεις στους Λιμενοφύλακες, οι οποίοι κατατάχθηκαν στην παραγωγική Σχολή Υπαξιωματικών Λ.Σ. ως Δόκιμοι Υπαξιωματικοί και από υπαιτιότητά τους δεν ονομάστηκαν Κελευστές Λ.Σ.
5.  
  Οι ευδοκίμως αποφοιτώντες από τη Σχολή ονομάζονται Κελευστές Λ.Σ. με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναλαμβάνουν υποχρέωση πενταετούς παραμονής στο Λιμενικό Σώμα από την ημερομηνία της ονομασίας τους.
Άρθρο 4 "Κατάταξη Λιμενοφυλάκων"
1.  
 1. Οι υποψήφιοι για κατάταξη δόκιμοι Λιμενοφύλακες κατέχουν απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και, προκειμένου για άνδρες, έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων με το σύστημα των μορίων, οι ειδικότητες, τα ειδικότερα προσόντα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
 3. Είναι δυνατόν να προβλέπονται χωριστοί πίνακες επιλογής και ποσοστό ή αριθμός θέσεων από το συνολικό αριθμό κατατασσομένων κατά πίνακα, ανάλογα με τον τύπο του απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τις ειδικότητες του Λιμενικού Σώματος, την ύπαρξη υποψηφίων άλλων κατηγοριών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις και ο τρόπος κατάρτισης του τελικού ενιαίου πίνακα επιλογής για κατάταξη, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
 4. Επιτρέπεται η εισαγωγή στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων μέχρι και δέκα αθλητών από το σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων, με αντίστοιχη μείωση των θέσεων των λοιπών κατηγοριών - ειδικοτήτων, εφόσον διαθέτουν τα γενικά προς κατάταξη προσόντα υποψηφίων Λιμενοφυλάκων, πλην του ύψους, της στηθικής περιμέτρου και του ελάχιστου ορίου του γενικού βαθμού απολύσεως από το Λύκειο, έχουν σημειώσει μία από τις οριζόμενες στο άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α΄) εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις, και η ηλικία τους δεν υπερβαίνει τα τριάντα έτη.
 5. Το καθοριζόμενο όριο ηλικίας δεν πρέπει να συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας του διαγωνισμού.
 6. Ο ακριβής αριθμός των εισαγόμενων κάθε φορά αθλητών καθορίζεται με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος στην προκήρυξη διαγωνισμού κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.
 7. Το ποσοστό των απολυθέντων οπλιτών πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) που κατατάσσονται στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ορίζεται στο δέκα τοις εκατό του συνόλου των προκηρυσσόμενων θέσεων κάθε φορά, το δε όριο ηλικίας αυτών αυξάνεται κατά τρία έτη από εκείνο που κάθε φορά ισχύει για τους υπόλοιπους υποψηφίους.
 8. Ο τελικός πίνακας σειράς επιτυχίας των εισαγόμενων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων στη Σχολή καταρτίζεται από την οικεία Επιτροπή
2.  
 1. Για την κάλυψη των κενών θέσεων που προκύπτουν πριν από την κατάταξη των εισαγομένων στη Σχολή, λόγω υποβολής γραπτής παραίτησης επιτυχόντων, αδικαιολόγητης μη παρουσίασης των επιτυχόντων κατά το πρώτο δεκαήμερο από την ορισθείσα ημερομηνία κατάταξης ή διαπίστωσης στέρησης έστω και ενός προσόντος επιτυχόντος κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, καλούνται να καταταγούν οι επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους, αφού προηγουμένως, με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος, διαγραφούν όσοι παραιτήθηκαν ή αδικαιολόγητα δεν παρουσιάστηκαν και όσοι διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν τα νόμιμα προσόντα για εισαγωγή στη Σχολή
 2. Για την κάλυψη των κενών θέσεων που προκύπτουν μετά την κατάταξη των επιτυχόντων στη Σχολή, λόγω υποβολής γραπτής παραίτησης καταταγέντων κατά το πρώτο δεκαήμερο από την ορισθείσα ημερομηνία κατάταξης, διαπίστωσης στέρησης έστω και ενός προσόντος καταταγέντος ή απόλυσης δοκίμων για οποιονδήποτε λόγο από τη Σχολή, μέσα σε τριάντα ημέρες από την ημερομηνία κατάταξης καλούνται να καταταγούν οι επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους, αφού προηγουμένως, με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ., διαγραφούν όσοι παραιτήθηκαν και όσοι έπαυσαν να έχουν τα νόμιμα προσόντα ή απολύθηκαν από τη Σχολή.
3.  
  Οι επιτυχόντες στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων κατατάσσονται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αμείβονται με το δεκαπέντε τοις εκατό του βασικού μισθού του μόνιμου στρατιώτη και το επίδομα εξομάλυνσης αυτού. Οι ευδοκίμως αποφοιτώντες από τη Σχολή ονομάζονται Λιμενοφύλακες, με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναλαμβάνουν υποχρέωση τριετούς παραμονής από την ημερομηνία της ονομασίας τους.
Άρθρο 5 "Γενικές διατάξεις"
1.  
  Δικαιούνται να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς για κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα Έλληνες υπήκοοι άγαμοι ή έγγαμοι
2.  
 1. Ποσοστό δέκα τοις εκατό του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται κάθε φορά για τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 1 του επόμενου άρθρου παραγωγικές σχολές, καταλαμβάνονται από τις παρακάτω κατηγορίες υποψηφίων, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό:
 2. (i) Πολύτεκνους και τα τέκνα τους. (ii) Τα τέκνα των αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και των αναπήρων ή θυμάτων ειρηνικής περιόδου του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος που είναι στην ενέργεια ή έχει συνταξιοδοτηθεί για το λόγο αυτόν. (iii) Τα τέκνα των αναγνωρισμένων ως αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 3. Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στο ποσοστό του εδαφίου (α) αυτής της παραγράφου δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα.
 4. Εάν το ποσοστό δεν καλυφθεί, ο αριθμός που υπολείπεται συμπληρώνεται αναλογικά από υποψηφίους των λοιπών κατηγοριών.
 5. Η χρήση του δικαιώματος για εισαγωγή στις παραγωγικές Σχολές του Λιμενικού Σώματος, από αυτούς που υπάγονται σε μία από τις κατηγορίες του εδαφίου (α) της παραγράφου αυτής, πραγματοποιείται για μία και μόνο Σχολή.
 6. Αν κάποιος εισαχθεί με το δικαίωμα αυτό σε μία παραγωγική Σχολή του Λιμενικού Σώματος δεν δικαιούται να κάνει χρήση του ίδιου δικαιώματος σε άλλη παραγωγική Σχολή του.
 7. Οι διατελούντες σε χηρεία σύζυγοι του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος που απεβίωσε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας της υπηρεσίας, εφόσον έχουν στη ζωή ένα τουλάχιστον τέκνο, προσλαμβάνονται μετά αίτησή τους στο Λ.Σ. ως Λιμενοφύλακες ή στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ή στα εποπτευόμενα από αυτό Ν.Π.Δ.Δ., ως διοικητικοί υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και σε θέση ανάλογη των προσόντων τους.
 8. Δικαίωμα εισαγωγής, επίσης χωρίς διαγωνισμό σε περίπτωση προκήρυξής του έχει για τις παραγωγικές Σχολές του Λιμενικού Σώματος ανάλογα με τα προσόντα του, ανεξαρτήτως βαθμολογίας τίτλου σπουδών και μέχρι και ηλικίας τριάντα ετών, ένα τέκνο αποβιώσαντος στρατιωτικού Λ.Σ. κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας αυτής, εφόσον ο γονέας του (σύζυγος αποβιώσαντος) δεν άσκησε το αναφερόμενο στο προηγούμενο εδάφιο δικαίωμά του.
3.  
  Η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ενημερώνει ανελλιπώς τα οικεία στρατολογικά γραφεία για όλους τους κατατασσόμενους στο Λιμενικό Σώμα
4.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η κατ αποκοπή αποζημίωση στα μέλη Διδακτικού - Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), ή Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Ιδρυμάτων Ανώτατης εκπαίδευσης που συμμετέχουν ως εξεταστές στις διαδικασίες των διαγωνισμών κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικών, καθώς και ως εξεταστές στις διαδικασίες διαγωνισμών κατάταξης στελεχών Λ.Σ., στις οποίες προβλέπονται και διενεργούνται εξετάσεις. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται επίσης κατ αποκοπή αποζημίωση σε Αξιωματικούς Λ.Σ. και πολιτικούς υπαλλήλους του δημόσιου τομέα που ορίζονται ως εξεταστές στις παραπάνω διαδικασίες διαγωνισμών. Β΄ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.
Άρθρο 6 "Γενικά"
1.  
  Η βασική εκπαίδευση του προσωπικού Λιμενικού Σώματος παρέχεται στις παραγωγικές Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικών, Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (Σ.Δ.Σ.Λ. - Σ.Δ.Υ.Λ.Σ. - Σ.Δ.Λ/Φ, αντίστοιχα). Το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία κατάταξης των επιτυχόντων στις παραπάνω Σχολές μέχρι και την προηγουμένη της ονομασίας τους ως Σημαιοφόρων, Κελευστών ή Λιμενοφυλάκων, αντίστοιχα, λογίζεται ως χρόνος φοίτησης στην οικεία παραγωγική Σχολή.
2.  
  Τα προεδρικά διατάγματα που αφορούν Οργανισμούς Σχολών βασικής εκπαίδευσης προσωπικού Λιμενικού Σώματος, οι οποίες λειτουργούν με μέριμνα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας / Γ.Ε.Ν., προτείνονται, μετά από σχετική γνωμοδότηση του Γ.Ε.Ν., από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Εμπορικής Ναυτιλίας. Οι αναγκαίες πιστώσεις για την τροφοδοσία και εκπαίδευση του προσωπικού Λ.Σ., καθώς και των προβλεπόμενων αμοιβών του εκπαιδευτικού προσωπικού Λ.Σ. εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας / Γ.Ε.Ν.
3.  
  Με προεδρικό διάταγμα ιδρύεται Ακαδημία Λιμενικού Σώματος και ρυθμίζονται τα της οργάνωσης και λειτουργίας, καθώς και οι βαθμίδες εκπαίδευσης των Σχολών της Ακαδημίας
4.  
  Η παράγραφος 2 καθώς και οι Κανονισμοί Εκπαίδευσης ισχύουν μέχρι την έναρξη της λειτουργίας της Ακαδημίας του Λ.Σ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α΄ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ Λιμενικου Σωματοσ ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΣΗ - ΕΞΕΛΙΞΗ - ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Άρθρο 7 "Προέλευση - Διάκριση - Καταληκτικός βαθμός Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος"
1.  
  Οι Αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος προέρχονται από τους απόφοιτους της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος, τους κατατασσόμενους απευθείας με ειδικότητα στο Λιμενικό Σώμα Τεχνικούς, Ιατρούς και Ιερείς, τους Ανθυπασπιστές από Υπαξιωματικούς Λ.Σ. απόφοιτους της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ., τους βαθμοφόρους Λ.Σ. αθλητές στους οποίους απονεμήθηκε ο βαθμός του Σημαιοφόρου Λ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 31 και τους προαγόμενους κατ εφαρμογή της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 21 βαθμοφόρους Λ.Σ.
2.  
  Οι Αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος διακρίνονται ως εξής:
 1. (i) Αξιωματικοί Λ.Σ. που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος, καθώς και (ii) Αξιωματικοί Λ.Σ. Ειδικότητας Τεχνικού μετά την ισχύ του παρόντος νόμου.
 2. Τεχνικοί (Τ) με ειδικότητα απευθείας κατάταξης, πριν από την ισχύ του Ν. 2329/1995 (ΦΕΚ 172 Α΄).
 3. Ιατροί (Ι) με ειδικότητα απευθείας κατάταξης
 4. Ιερείς, απευθείας κατάταξης
 5. Αξιωματικοί Λ.Σ., που προέρχονται από τους:
 6. (i) Ανθυπασπιστές απόφοιτους της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. (ii) Βαθμοφόρους Λ.Σ. αθλητές στους οποίους απονεμήθηκε ο βαθμός του Σημαιοφόρου Λ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφοι 1 και 2.
 7. Αξιωματικοί Λ.Σ. που προέρχονται από τους βαθμοφόρους Λ.Σ., απόφοιτους της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, προαγόμενους κατ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 34 παρ. 2.
 8. Έφεδροι Αξιωματικοί Λ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 4.
 9. Αξιωματικοί Λ.Σ. Ειδικής Μονιμότητας σύμφωνα με το Γ΄ Κεφάλαιο του παρόντος.
3.  
  Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες και υποκατηγορίες Αξιωματικών Λ.Σ. τηρούνται ιδιαίτερες επετηρίδες, με εξαίρεση τους Έφεδρους Αξιωματικούς, οι οποίοι εφόσον μονιμοποιηθούν υπάγονται στην επετηρίδα των αναφερομένων στο εδάφιο ε(ii) της προηγούμενης παραγράφου.
4.  
  Οι απευθείας καταταγέντες στο Λιμενικό Σώμα, ως Αξιωματικοί Λ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 31/1973 περί Επίκουρων Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος Ραδιοτηλεγραφητών υπηρετούντων στην παρά το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, τομέας Ναυτιλίας, Υπηρεσία ΝΑΤΟ (ΦΕΚ 133 Α΄), εξελίσσονται όπως και οι Αξιωματικοί Λ.Σ. του άρθρου 10 παρ. 3.
5.  
  Ο εν ενεργεία βαθμός μέχρι τον οποίο δύνανται να προαχθούν οι Αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος είναι για τους:
 1. Αξιωματικούς Λ.Σ. της παρ. 2α (i) μέχρι και τον Αντιναύαρχο Λ.Σ.
 2. Αξιωματικούς Λ.Σ. της παρ. 2α (ii) μέχρι και τον Υποναύαρχο Λ.Σ. και της παρ. 2γ μέχρι και τον Υποναύαρχο Λ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 3β.
 3. Αξιωματικούς Λ.Σ. της παρ.2β μέχρι και τον Υποναύαρχο Λ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 3β.
 4. Αξιωματικούς Λ.Σ. της παρ. 2δ μέχρι και τον Αρχιπλοίαρχο Λ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 11.
 5. Αξιωματικούς Λ.Σ. της παρ. 2ε και ζ μέχρι και τον Αντιπλοίαρχο Λ.Σ.
 6. Αξιωματικούς Λ.Σ. της παρ. 2στ μέχρι και τον Ανθυποπλοίαρχο Λ.Σ., εφόσον είναι απόφοιτοι Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα, και μέχρι το Σημαιοφόρο Λ.Σ., εφόσον είναι απόφοιτοι Ιδρυμάτων Ανώτατης εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα ή Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) (πρώην Ανώτερων Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού - Α.Δ.Σ.Ε.Ν.).
6.  
  Οι Αξιωματικοί της παρ. 2β που υπηρετούν εξελίσσονται με βάση τις ισχύουσες γι αυτούς διατάξεις, όσοι δε κατετάγησαν μετά την εφαρμογή του Ν.1482/1984 (ΦΕΚ 153 Α΄) και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπέχουν υποχρέωση δεκαετούς παραμονής στο Λιμενικό Σώμα από την κατάταξή τους.
7.  
  Όταν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις Αξιωματικών Λ.Σ. της παρ. 2β και δεν υπηρετούν πλέον άλλοι Αξιωματικοί της κατηγορίας αυτής για την κάλυψή τους, οι θέσεις αυτές μεταφέρονται σε εκείνες των αντίστοιχων βαθμών Αξιωματικών Λ.Σ. της παρ. 2α. Οι υπάρχουσες, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, κενές ενιαίες οργανικές θέσεις των Αξιωματικών Λ.Σ. της παρ. 2β κατανέμονται στο βαθμό του Πλωτάρχη Λ.Σ. των Αξιωματικών της παρ. 2α πέντε και οι λοιπές στο βαθμό του Υποπλοιάρχου Λ.Σ. των Αξιωματικών της ίδιας κατηγορίας.
8.  
  Οι Αξιωματικοί που αποστρατεύονται διανύοντας τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής τους δύνανται να φέρουν επίτιμο τίτλο ή να προαχθούν στον αμέσως επόμενο από τον κατεχόμενο βαθμό, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος νόμου
Άρθρο 8 "Οργανικές θέσεις"
1.  
  Η οργανική δύναμη του Λιμενικού Σώματος αυξάνεται κατ έτος μέχρι του συνολικού αριθμού των 10.156 ατόμων κατά το έτος 2006.
2.  
  Κατ έτος εγγράφονται οι αναγκαίες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για την κατάταξη δοκίμων στις παραγωγικές Σχολές του Λιμενικού Σώματος, μέχρι να καλυφθεί ο αριθμός της οργανικής δύναμης ανά κατηγορία προσωπικού, όπως ειδικότερα προβλέπεται στα άρθρα 8 και 32
3.  
  Μετά την κάλυψη της οργανικής δύναμης ο αριθμός αυτής μπορεί να αυξάνεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας
4.  
  Οι οργανικές θέσεις των Αξιωματικών Λ.Σ. κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού ορίζονται ως ακολούθως:.
 1. Των Αξιωματικών Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ. 2α (i) σε εξακόσιες σαράντα ως ακολούθως:
 2. Αντιναύαρχος 1 Υποναύαρχοι 2 Αρχιπλοίαρχοι 8 Πλοίαρχοι 52 Αντιπλοίαρχοι 84 Πλωτάρχες 116 Υποπλοίαρχοι 150 Ανθυποπλοίαρχοι και Σημαιοφόροι (ενιαίες) 227.
 3. Των Αξιωματικών Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ. 2β σε σαράντα τρεις ως ακολούθως:
 4. Αρχιπλοίαρχος 1 Πλοίαρχοι 2 Αντιπλοίαρχοι 8 Πλωτάρχες, Υποπλοίαρχοι και Ανθυποπλοίαρχοι (ενιαίες) 32.
 5. Των Αξιωματικών Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ. 2γ σε δέκα ως ακολούθως:
 6. Αρχιπλοίαρχος 1 Πλοίαρχοι - Αντιπλοίαρχοι - Πλωτάρχες Υποπλοίαρχοι (ενιαίες) 4 Ανθυποπλοίαρχοι 5.
 7. Η μία οργανική θέση του Αξιωματικού Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ. 2δ ορίζεται στο βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. και αυτή μεταφέρεται μέχρι και την προαγωγή του στο βαθμό του Πλοιάρχου Λ.Σ.
 8. Των Αξιωματικών Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ. 2ε (i) σε εκατόν εβδομήντα ως ακολούθως:
 9. Πλωτάρχες 20 Υποπλοίαρχοι 36 Ανθυποπλοίαρχοι και Σημαιοφόροι (ενιαίες) 114.
Άρθρο 9 "Γενικές διατάξεις για την αρχαιότητα και για τις προαγωγές"
1.  
  Η στρατιωτική ιεραρχία περιλαμβάνει την ιεραρχία των βαθμών και την ιεραρχία των καθηκόντων
2.  
  Οι Αξιωματικοί, ανάλογα με τη θέση τους στην ιεραρχία των βαθμών, έχουν μεταξύ τους την ιδιότητα του ανώτερου ή του κατώτερου
3.  
  Οι ομοιόβαθμοι Αξιωματικοί, ανάλογα με την αρχαιότητά τους και την κατηγορία στην οποία ανήκουν, έχουν μεταξύ τους την ιδιότητα του αρχαιότερου ή του νεότερου
4.  
  Μεταξύ ομοιόβαθμων Αξιωματικών, που συνδέονται με σχέση διοικητικής υπαγωγής ή εξάρτησης, η αρχαιότητα έχει την ίδια ισχύ που έχει και η διαφορά του βαθμού
5.  
  Η ιεραρχία των καθηκόντων είναι η κλίμακα της διοίκησης. Ανάλογα με τη θέση που έχουν οι Αξιωματικοί στην ιεραρχία των καθηκόντων, έχουν οι μεν προς τους δε την ιδιότητα του προϊστάμενου ή του υφιστάμενου. Η ιεραρχία των καθηκόντων βρίσκεται σε αρμονία με την ιεραρχία των βαθμών ή την αρχαιότητα.
6.  
  Η αρχαιότητα των Αξιωματικών σε κάθε βαθμό προσδιορίζεται από το χρόνο κτήσης του βαθμού αυτού, πλην των ειδικών περιπτώσεων που καθορίζονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Ως χρόνος κτήσης του βαθμού λογίζεται η χρονολογία υπογραφής του προεδρικού διατάγματος με το οποίο απονεμήθηκε ο βαθμός ή, γι αυτούς που προάγονται αναδρομικά, η συγκεκριμένη αναδρομική χρονολογία κτήσης του βαθμού που καθορίζεται στο προεδρικό διάταγμα.
7.  
 1. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, στην περίπτωση ταυτόχρονης προαγωγής ομοιοβάθμων, η αρχαιότητα προσδιορίζεται από εκείνη του αμέσως προηγούμενου βαθμού κ.ο.κ.
 2. Η αρχαιότητα που αποκτούν οι Αξιωματικοί Λ.Σ. κάθε κατηγορίας διατηρείται σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους στο Λιμενικό Σώμα, εκτός αν επέλθουν μεταβολές λόγω:
 3. (i) Απώλειας αρχαιότητας σύμφωνα με τις σχετικές για την κατάσταση ισχύουσες διατάξεις. (ii) Μη συμπλήρωσης από υπαιτιότητά τους των τυπικών προς προαγωγή προσόντων. (iii) Προαγωγής τους σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 31 παρ. 3. (iν) Κρίσης τους ως παραμενόντων στον ίδιο βαθμό. (ν) Προαγωγής επ ανδραγαθία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. (νi) Προαγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 παρ. 3 και 34 παρ. 1δ, ε΄ και στ΄.
8.  
  Η υπάρχουσα στην επετηρίδα σειρά αρχαιότητας δεν διαταράσσεται από αναδρομική προαγωγή που γίνεται με βάση ειδικές διατάξεις, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπει ο νόμος αυτός
9.  
  Όλοι οι Αξιωματικοί Λ.Σ., ανεξάρτητα από την αρχαιότητα που αποκτούν, εντασσόμενοι σύμφωνα με αυτή στην οικεία επετηρίδα τους, έχουν και μεταξύ τους μία γενική σειρά αρχαιότητας, η οποία ειδικά για τους ομοιόβαθμους ρυθμίζεται ως εξής:.
 1. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ. 2α είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους Αξιωματικών Λ.Σ. των παραγράφων 2β, 2γ, 2δ, 2ε και 2στ του άρθρου 7 που προήχθησαν στο ίδιο έτος με αυτούς.
 2. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ. των παραγράφων 2β, 2γ και 2δ του άρθρου 7 είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους Αξιωματικών Λ.Σ. των παραγράφων 2ε και 2στ του άρθρου 7, που προήχθησαν στο ίδιο έτος με αυτούς, η δε αρχαιότητα μεταξύ των ομοιοβάθμων Αξιωματικών Λ.Σ. των παραγράφων 2β, 2γ, 2δ του άρθρου 7 προσδιορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 6 και 7 του παρόντος άρθρου.
 3. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ. 2ε είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους Αξιωματικών Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ. 2στ, που προήχθησαν στο ίδιο έτος με αυτούς.
 4. Όλοι οι μόνιμοι εν ενεργεία Αξιωματικοί Λ.Σ. από το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου και άνω είναι αρχαιότεροι των εφέδρων Αξιωματικών Λ.Σ. που δεν μονιμοποιήθηκαν κατά το άρθρο 31 παρ. 4.
10.  
  Οι μόνιμοι εν ενεργεία Αξιωματικοί Λ.Σ. θεωρούνται πάντοτε αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων ανακαλουμένων στην ενεργό υπηρεσία εφέδρων.
11.  
  Προαγωγή δεν ενεργείται και βαθμός δεν απονέμεται σε Αξιωματικό Λ.Σ. αν δεν υπάρχει αντίστοιχη κενή οργανική θέση, εκτός των περιπτώσεων εκείνων που προάγονται, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη κενών οργανικών θέσεων, όπως:.
 1. Των ονομαζόμενων Σημαιοφόρων, απόφοιτων της Σχολής Δοκίμων Αξιωματικών Λ.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του επόμενου άρθρου.
 2. Αυτών που συμπλήρωσαν το μέγιστο χρόνο παραμονής στο βαθμό, σύμφωνα με το άρθρο 11, καθώς και των προαγομένων κατ εφαρμογή των άρθρων 21 παρ. 2 και 10 παρ. 3.
 3. Όσων η κρίση για προαγωγή αναβλήθηκε ή ανεστάλη για τους λόγους που αναφέρονται στις οικείες διατάξεις του παρόντος νόμου και εφόσον νεότεροί τους είχαν κριθεί πριν από την κρίση τους ως προακτέοι ή είχαν τα νόμιμα προσόντα προαγωγής
 4. Των Αξιωματικών που τίθενται σε αποστρατεία μετά από την πάροδο των τριάντα ημερών από την προαγωγή τους ή προάγονται αποστρατευόμενοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις του παρόντος νόμου
 5. Των κρινομένων ως ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους και αποστρατευομένων Ανωτάτων Αξιωματικών, καθώς και των λοιπών ομοίως κρινομένων Αξιωματικών που διανύουν τον τελευταίο βαθμό της εξέλιξής τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του παρόντος νόμου
 6. Εκείνων που σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 7(β)(ν), 28 παρ. 10 και 31 απονεμήθηκε ο ανώτερος από τον κατεχόμενο βαθμό.
 7. Των δικαιουμένων μετά από επανάκριση ή επανάληψη της κρίσης τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 23, εφόσον προήχθησαν νεότεροί τους ή είχαν τα νόμιμα προσόντα για να προαχθούν
12.  
  Αξιωματικός σε ενέργεια δεν προάγεται χωρίς σχετική κρίση, με την οποία και διαπιστώνεται ότι κατέχει τα προβλεπόμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του βαθμού, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ορίζονται στις οικείες διατάξεις του παρόντος νόμου
13.  
  Τα γενικά τυπικά προς προαγωγή προσόντα είναι η συμπλήρωση του κατά τα επόμενα άρθρα προβλεπόμενου ελάχιστου ή μέγιστου, αντίστοιχα, χρόνου παραμονής στο βαθμό
Άρθρο 10 "Ελάχιστος χρόνος παραμονής στο βαθμό"
1.  
 1. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ. δεν προάγονται αν δεν συμπληρώσουν το γενικό τυπικό προσόν του ελάχιστου χρόνου παραμονής στον βαθμό που κατέχουν, ως εξής:
 2. (i) Σημαιοφόρος:
 3. Τρία έτη πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν. (ii) Ανθυποπλοίαρχος:
 4. Τέσσερα έτη πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν. (iii) Υποπλοίαρχος:
 5. Πέντε έτη πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό ή δώδεκα έτη συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού Λ.Σ., από τα οποία δύο έτη πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό του Υποπλοιάρχου. (iν) Πλωτάρχης:
 6. Τέσσερα έτη πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό ή δεκαέξι έτη συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού Λ.Σ., από τα οποία δύο έτη πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό του Πλωτάρχη. (ν) Αντιπλοίαρχος:
 7. Τέσσερα έτη πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό ή είκοσι έτη συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού Λ.Σ., από τα οποία δύο έτη πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου. (νi) Πλοίαρχος:
 8. Δύο έτη πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό ή είκοσι δύο έτη συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού Λ.Σ., από τα οποία ένα έτος πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό του Πλοιάρχου. (νii) Αρχιπλοίαρχος:
 9. Δύο έτη πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό ή είκοσι τέσσερα έτη συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού Λ.Σ., από τα οποία ένα έτος πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό. (νiii) Υποναύαρχος:
 10. Δύο έτη πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό ή τρία έτη συνολικής υπηρεσίας ως Ανώτατος Αξιωματικός ή είκοσι πέντε συνολικά έτη υπηρεσίας Αξιωματικού Λ.Σ., από τα οποία ένα έτος πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό του Υποναυάρχου.
 11. Για τους Υποναυάρχους και Αρχιπλοιάρχους Λ.Σ. δεν ισχύουν οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου της παρούσας παραγράφου στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 24 για την επιλογή Αρχηγού Λ.Σ.
2.  
  Εφόσον δεν προκαλείται διατάραξη της σειράς αρχαιότητας των Αξιωματικών της οικείας επετηρίδας ο χρόνος φοίτησης στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. προσμετράται για τη συμπλήρωση του προαναφερόμενου ελάχιστου χρόνου παραμονής για προαγωγή στον επόμενο βαθμό των Σημαιοφόρων Λ.Σ. απόφοιτων της Σχολής αυτής, καθώς επίσης και στις περιπτώσεις που απαιτείται συνολική υπηρεσία Αξιωματικού, όπως αυτές προβλέπονται στα με στοιχεία από (iii) έως και (νiii) της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου ή στα με στοιχεία από (i) έως και (iν) της παραγράφου 1(β) του επόμενου άρθρου. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν διαφορετικές ημερομηνίες κατάταξης της ίδιας εκπαιδευτικής σειράς, υπολογίζεται ως χρόνος φοίτησης της παραγωγικής Σχολής του Λιμενικού Σώματος, και μόνο για τη συμπλήρωση των τυπικών προς προαγωγή προσόντων, ο χρόνος από την ημερομηνία κατάταξης των πρώτων προσκαλούμενων δοκίμων σπουδαστών μέχρι και την προηγουμένη της ονομασίας τους ως μόνιμων στελεχών του Λιμενικού Σώματος.
3.  
  Οι πτυχιούχοι Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης πανεπιστημιακού τομέα, καθώς και οι κάτοχοι τουλάχιστον διπλώματος Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού Γ΄ τάξεως, απόφοιτοι της Σ.Δ.Υ.Λ.Σ. Αξιωματικοί Λ.Σ. προάγονται με τη συμπλήρωση του ελάχιστου χρόνου παραμονής στο βαθμό και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων. Οι θέσεις του βαθμού από τον οποίο προάγονται οι προαναφερόμενοι δεν θεωρούνται κενές για τους κατώτερους βαθμούς και για όσο χρονικό διάστημα στις καταληφθείσες θέσεις υπηρετούν υπεράριθμοι. Αξιωματικοί της παραγράφου 4 του άρθρου 7 δύνανται να προαχθούν εν ενεργεία στο βαθμό του Πλοιάρχου Λ.Σ., εκτός οργανικών θέσεων, με τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ. ή τριάντα ετών συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού Λ.Σ., από τα οποία δύο έτη πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ. Οι ανωτέρω Αξιωματικοί Λ.Σ. αποστρατεύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του παρόντος νόμου.
4.  
  Για τον υπολογισμό του χρόνου παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό, ο μήνας λογίζεται ότι έχει τριάντα ημέρες
Άρθρο 11 "Μέγιστος χρόνος παραμονής στο βαθμό"
1.  
  Εφόσον συντρέχουν οι λοιπές κατά τον παρόντα νόμο προϋποθέσεις προαγωγής, οι Ανθυποπλοίαρχοι, Υποπλοίαρχοι, Πλωτάρχες και Αντιπλοίαρχοι Λ.Σ. προάγονται στον ανώτερο βαθμό, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη κενών οργανικών θέσεων, με τη συμπλήρωση:.
 1. Οκτώ ετών στον κατεχόμενο βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου και Υποπλοιάρχου Λ.Σ., αντίστοιχα ή έξι ετών στον κατεχόμενο βαθμό του Πλωτάρχη και Αντιπλοιάρχου Λ.Σ., αντίστοιχα.
 2. Τον ακόλουθο κατά βαθμό χρόνο συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού:
 3. (i) Ανθυποπλοίαρχοι Λ.Σ.:
 4. Έντεκα έτη. (ii) Υποπλοίαρχοι Λ.Σ.:
 5. Δεκαεπτά έτη. (iii) Πλωτάρχες Λ.Σ.:
 6. Δεκαεννέα έτη. (iν) Αντιπλοίαρχοι Λ.Σ.:
 7. Είκοσι οκτώ έτη.
2.  
 1. Οι θέσεις του βαθμού από τον οποίο προάγονται οι κατά την προηγούμενη παράγραφο Αξιωματικοί Λ.Σ. δεν θεωρούνται κενές για τους κατώτερους βαθμούς και για όσο χρονικό διάστημα στις καταληφθείσες θέσεις υπηρετούν υπεράριθμοι, με εξαίρεση τις αναφερόμενες στην παρ.11 του άρθρου 9 (δ) και (ε) περιπτώσεις.
 2. Όσοι Αξιωματικοί συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει τον ελάχιστο χρόνο παραμονής τους στο βαθμό και κρίθηκαν προακτέοι, καταλαμβάνουν εκείνες τις κενές οργανικές θέσεις του ανώτερου βαθμού που τους αναλογούν και μέχρι εξαντλήσεώς τους.
 3. Εφόσον υπάρχουν και άλλοι για να προαχθούν, αυτοί προάγονται κατά τη συμπλήρωση του μέγιστου χρόνου, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2(α).
3.  
 1. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1(β) του παρόντος άρθρου στους Αξιωματικούς Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ. 2ε και υπό την επιφύλαξη της παρ. 3 του προηγούμενου άρθρου, ως μέγιστος χρόνος συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού των αναφερόμενων σε αυτήν αντίστοιχων βαθμών, θεωρείται και υπολογίζεται ο πέραν από τα δεκατρία έτη χρόνος συνολικής υπηρεσίας τους στο Λιμενικό Σώμα, από της κατατάξεώς τους ως Δόκιμοι Κελευστές, εφόσον από την προσμέτρηση του πλασματικού αυτού χρόνου δεν προκαλείται διατάραξη της ισχύουσας κάθε φορά σειράς αρχαιότητας μεταξύ των εγγεγραμμένων στην ίδια επετηρίδα Αξιωματικών Λ.Σ. Η διάταξη του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζεται στους Αξιωματικούς Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ. 2ε (i) που δεν εκπλήρωσαν τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις των άρθρων 13 και 35 υποχρεώσεις τους.
 2. (i) Οι Αξιωματικοί Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ. 2ε (i) που προήχθησαν με υπολογισμό του χρόνου υπηρεσίας Ναύτη Λιμενικού και Λιμενοφύλακα διαταράσσοντας τη σειρά αρχαιότητας, δεν προάγονται στον επόμενο βαθμό και παραμένουν στον κατεχόμενο, μέχρι να συμπληρώσουν τα τυπικά προσόντα για προαγωγή στον κατεχόμενο από τους παραπάνω βαθμό, εκείνοι που ήταν κατά την 22α Αυγούστου 1995 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 2329/ 1995 - ΦΕΚ 172 Α΄) αρχαιότεροί τους. (ii) Οι Αξιωματικοί Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ. 2ε (i) που κατά την εφαρμογή του Ν. 2329/1995 (ΦΕΚ 172 Α΄) δεν είχαν την προϋπηρεσία του Ναύτη Λιμενικού ή και Λιμενοφύλακα, προαγόμενοι με τη συμπλήρωση των τυπικών τους προσόντων, και εφόσον δεν απώλεσαν για οποιονδήποτε άλλο λόγο τη σειρά αρχαιότητάς τους, τίθενται σε αυτήν που είχαν πριν από την 22α Αυγούστου 1995, οπότε και επέρχεται η αποκατάσταση της σειράς αρχαιότητάς τους.
 3. Τυχόν κώλυμα προαγωγής τους, εκτός της μη ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων, δεν κωλύει την προαγωγή στον επόμενο βαθμό των αναφερόμενων στο εδάφιο (β) (i) της παρούσας παραγράφου Αξιωματικών Λ.Σ., εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις προαγωγής τους, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
4.  
 1. Ως συνολικός χρόνος Αξιωματικού για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 988/1979 (ΦΕΚ 258 Α΄) και Ν.1135/1981 (ΦΕΚ 60 Α΄) υπολογίζεται ο διανυθείς χρόνος του Δοκίμου στις παραγωγικές Σχολές του Λιμενικού Σώματος, καθώς και ο λογιζόμενος χρόνος της παραγράφου 3 (α) του παρόντος άρθρου.
 2. Για τις καθοριζόμενες στο άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 988/1979 (ΦΕΚ 258 Α΄) και στο άρθρο 6 του ν. 2838/2000 (ΦΕΚ 179 Α΄), μισθολογικές προαγωγές σε ανώτερο βαθμό δεν απαιτείται να προβλέπεται αυτός για τις συγκεκριμένες κατηγορίες Αξιωματικών Λ.Σ.
5.  
  Στους κατέχοντες το βαθμό του Υποπλοίαρχου Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ. 2ε(i) που κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 2329/1995 (ΦΕΚ 172 Α΄) είχαν όλα τα νόμιμα προς προαγωγή προσόντα, αλλά δεν ελήφθη υπόψη για την αναδρομική προαγωγή τους στο βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ. ο πέραν των δεκαεπτά ετών χρόνος πραγματικής συνολικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους στην οικεία για αυτούς Σχολή, ο πλεονάζων αυτός χρόνος προσμετράται αναδρομικά για την προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό προς συμπλήρωση του μέγιστου χρόνου πραγματικής συνολικής υπηρεσίας, χωρίς διατάραξη της υφιστάμενης σειράς αρχαιότητας.
Άρθρο 12 "Υπολογισμός χρόνου παραμονής στο βαθμό"
1.  
  Για τον υπολογισμό του απαιτούμενου χρόνου παραμονής σε κάθε βαθμό, ως γενικού τυπικού προσόντος προαγωγής, λαμβάνεται υπόψη και προσμετράται ο χρόνος κατά τον οποίο διετέλεσε ο Αξιωματικός στο βαθμό αυτό σε κανονική άδεια ενός μήνα για κάθε έτος
2.  
  Λαμβάνεται επίσης υπόψη και προσμετράται, εφόσον ο απαιτούμενος ελάχιστος χρόνος πραγματικής υπηρεσίας σε κάθε βαθμό είναι άνω των δύο ετών, και ο χρόνος κατά τον οποίο διετέλεσε ο Αξιωματικός σε:
 1. Άδεια λόγω νόσου μέχρι δώδεκα μήνες συνολικά
 2. Νοσηλεία μέχρι δώδεκα μήνες συνολικά
 3. Νοσηλεία ή αναρρωτική άδεια, λόγω τραυματισμού, που έχει σχέση με τις επιχειρήσεις ή την Υπηρεσία ή ασθένεια που προήλθε από τις κακουχίες πολέμου ή υπηρεσίας σε ειρήνη
 4. Εκπαιδευτική άδεια μέχρι είκοσι τέσσερις μήνες συνολικά
3.  
  Κατά την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2, εκτός της περίπτωσης 2(γ), δεν μπορεί να υπολογισθεί για προαγωγή του Αξιωματικού ο χρόνος υπηρεσίας άνω του ενός τρίτου του απαιτούμενου χρόνου προς προαγωγή
4.  
  Δεν λογίζεται ως χρόνος παραμονής στο βαθμό, ο χρόνος που ο Αξιωματικός διετέλεσε στο βαθμό αυτόν σε:
 1. Αργία με προσωρινή απόλυση
 2. Αργία με πρόσκαιρη παύση
 3. Διαθεσιμότητα με αίτηση του ενδιαφερομένου
 4. Άδεια χωρίς αποδοχές
 5. Επιβληθείσα από οποιοδήποτε δικαστήριο και εκτιομένη στερητική της ελευθερίας του ποινή
 6. Προσωρινή κράτηση ή σύλληψη και κράτηση μετά από δικαστικό ένταλμα ή βούλευμα, εφόσον δεν επακολούθησε απαλλακτικό βούλευμα ή αθωωτική απόφαση
 7. Λιποταξία, εφόσον δεν επακολούθησε απαλλακτικό βούλευμα ή αθωωτική απόφαση
 8. Αυτεπάγγελτη διαθεσιμότητα, εφόσον δεν επακολούθησε ακυρωτική απόφαση διοικητικού δικαστηρίου ή απαλλακτική απόφαση του αρμόδιου Ανακριτικού Συμβουλίου Λ.Σ.
5.  
  Όλες οι λοιπές, μη ειδικώς οριζόμενες από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, άδειες που χορηγούνται στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος υπολογίζονται στον απαιτούμενο χρόνο παραμονής τους στο βαθμό που κατέχουν κάθε φορά
Άρθρο 13 "Ειδικά τυπικά προσόντα"
1.  
  Για την προαγωγή των Αξιωματικών Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ. 2α στο βαθμό του Υποπλοιάρχου Λ.Σ., απαιτείται η υποβολή στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ. τίτλου ξένης γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον δευτέρου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α΄) ή FΙRSΤ CΕRΤΙFΙCΑΤΕ για την αγγλική ή του αντίστοιχου τίτλου της γαλλικής, ιταλικής, γερμανικής ή ισπανικής γλώσσας. Το αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο του παραπάνω τίτλου είναι επικυρωμένο για τη γνησιότητα από τον μορφωτικό ακόλουθο της οικείας για τη γλώσσα πρεσβείας ή το αρμόδιο κατά περίπτωση, επίσημα αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο, όργανο. Η διάταξη αυτής της παραγράφου εφαρμόζεται και για όσους κατατάχθηκαν στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. μετά την 22α Αυγούστου 1995 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 2329/1995 - ΦΕΚ 172 Α΄).
2.  
  Για την προαγωγή στο βαθμό του Πλωτάρχη Λ.Σ.:.
 1. Των από την 22α Αυγούστου 1995 (ημερομηνία ισχύος του Ν. 2329/1995 - ΦΕΚ 172 Α΄) και μέχρι της ισχύος του παρόντος νόμου ονομαζόμενων Σημαιοφόρων Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ. 2α (i) απαιτείται:
 2. (i) Οι διπλωματούχοι πλοίαρχοι ή μηχανικοί προέλευσης Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν.) να έχουν διανύσει συνολική υπηρεσία τουλάχιστον τεσσάρων ετών σε πλωτά ή εναέρια επιχειρησιακά μέσα του Λιμενικού Σώματος ή σε άλλες συναφείς Υπηρεσίες που απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία (όπως V.Τ.Μ.Ι.S., Μ.Υ.Α., Κ.Ε.Α.) ή τριών ετών στα ίδια μέσα που εδρεύουν ή έχουν διατεθεί σε Υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών, όπως αυτές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (ii) Οι πτυχιούχοι Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης να έχουν υπηρετήσει το αυτό χρονικό διάστημα και με τις ίδιες διακρίσεις σε Λιμενικές Αρχές ή Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν.) ή εναέρια επιχειρησιακά μέσα του Λιμενικού Σώματος που εδρεύουν ή έχουν διατεθεί στις Υπηρεσίες αυτές, ή σε άλλες συναφείς Υπηρεσίες που απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία (όπως V.Τ.Μ.Ι.S., Μ.Υ.Α., Κ.Ε.Α.).
 3. Των μετά την ισχύ του παρόντος νόμου ονομαζόμενων Σημαιοφόρων Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ. 2α απαιτείται, οι μεν διπλωματούχοι πλοίαρχοι ή μηχανικοί προέλευσης Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν.) να έχουν διανύσει συνολική υπηρεσία τουλάχιστον πέντε ετών σε πλωτά ή εναέρια επιχειρησιακά μέσα του Λιμενικού Σώματος ή σε άλλες συναφείς Υπηρεσίες που απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία (όπως V.Τ.Μ.Ι.S., Μ.Υ.Α., Κ.Ε.Α.) ή τέσσερα έτη στα προαναφερόμενα μέσα που εδρεύουν ή έχουν διατεθεί σε Υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών, όπως αυτές καθορίζονται παραπάνω, οι δε πτυχιούχοι Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης να έχουν υπηρετήσει το αυτό χρονικό διάστημα και με τις ίδιες διακρίσεις σε Λιμενικές Αρχές ή Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν.) ή εναέρια επιχειρησιακά μέσα του Λιμενικού Σώματος, ή σε άλλες συναφείς Υπηρεσίες που απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία (όπως VΤΜΙS, Μ.Υ.Α., Κ.Ε.Α.) εφόσον αυτά εδρεύουν ή έχουν διατεθεί στις παραπάνω Υπηρεσίες, με εξαίρεση τους πτυχιούχους Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης με εξειδίκευση σε θέματα πληροφορικής, οι οποίοι είναι δυνατόν για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών να υπηρετήσουν σε συναφείς με τις γνώσεις τους Υπηρεσίες.
 4. Η διάταξη του εδαφίου (α) της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται αναλογικά και για τους από την προαναφερθείσα ημερομηνία και μετά ονομαζόμενους Σημαιοφόρους Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ. 2ε(i).
 5. Ειδικά όσοι από αυτούς είναι κάτοχοι διπλώματος ραδιοτηλεγραφητή Β΄ τάξεως Εμπορικού Ναυτικού οφείλουν να διανύσουν την προαναφερόμενη υπηρεσία, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες, σε Υπηρεσίες που απαιτούνται οι ειδικές γνώσεις ραδιοτηλεγραφητή ή σε Λιμενικές Αρχές ή Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν.).
3.  
  Για την προαγωγή στο βαθμό του Πλωτάρχη των Αξιωματικών Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ. 2ε(i) που εξήλθαν από την οικεία γι αυτούς παραγωγική Σχολή Λ.Σ., μετά την ισχύ του παρόντος νόμου, κατέχοντας πτυχίο Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα ή δίπλωμα Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού με ειδικότητα πλοιάρχου ή μηχανικού, απαιτείται, εκτός της αναφερόμενης στο άρθρο 35 παρ. 2, προϋπηρεσία τριών ετών τουλάχιστον ως Αξιωματικοί Λ.Σ., οι μεν πτυχιούχοι Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα σε Λιμενικές Αρχές ή Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ή εναέρια επιχειρησιακά μέσα Λιμενικού Σώματος, οι δε διπλωματούχοι πλοίαρχοι και μηχανικοί σε πλωτά ή εναέρια επιχειρησιακά μέσα ή σε άλλες συναφείς Υπηρεσίες που απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία (όπως V.Τ.Μ.Ι.S., Μ.Υ.Α., Κ.Ε.Α.).
4.  
  Αν το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων κρίνει ότι η μη συμπλήρωση των ειδικών προσόντων οφείλεται σε υπαιτιότητα του κρινομένου, τον εξαιρεί από το σχετικό πίνακα και αναστέλλει την κρίση του. Εάν το Συμβούλιο αποφασίσει ότι η μη συμπλήρωση των ειδικών προσόντων οφειλόταν σε υπηρεσιακή ανάγκη ή κώλυμα ανυπέρβλητο που δεν προκλήθηκε από υπαιτιότητά του, ο Αξιωματικός κρίνεται και προάγεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
5.  
  Για τις ενεργούμενες σε καιρό πολέμου προαγωγές Αξιωματικών δεν λαμβάνονται υπόψη τα παραπάνω προβλεπόμενα ειδικά τυπικά προσόντα προαγωγής
Άρθρο 14 "Ουσιαστικά προσόντα - Αξιολόγηση Αξιωματικών"
1.  
  Οι εκθέσεις αξιολόγησης είναι τα έντυπα που περιλαμβάνουν τα στοιχεία εκείνα με τα οποία αξιολογούνται οι Αξιωματικοί του Λ.Σ., μέχρι και του βαθμού του Υποναυάρχου Λ.Σ.
2.  
  Οι εκθέσεις αξιολόγησης διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Οι μεν τακτικές συντάσσονται τη 10η Ιανουαρίου κάθε έτους, οι δε έκτακτες, σε περίπτωση μετάθεσης είτε αυτού που έχει δικαίωμα σύνταξης της έκθεσης, είτε του αξιολογούμενου Αξιωματικού, είτε οποτεδήποτε διατάσσεται αυτό αρμοδίως, και σε κάθε περίπτωση, εάν ο κρινόμενος Αξιωματικός έχει υπηρετήσει επί δίμηνο τουλάχιστον κάτω από τις διαταγές του συντάσσοντος, ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής στο βαθμό και εφόσον ο αξιολογούμενος δεν τελεί σε άνω των δύο μηνών απόσπαση για μετεκπαίδευση ή συνεχόμενη άδεια για οποιονδήποτε λόγο ή νοσηλεία σε νοσοκομείο ή διαθεσιμότητα ανεξαρτήτως χρόνου και για οποιονδήποτε λόγο.
3.  
  Δεν συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης, αλλά απλή υπηρεσιακή βεβαίωση από το Διευθυντή Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος στις περιπτώσεις που ο κρινόμενος Αξιωματικός εξέρχεται του Σώματος και δεν απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, σχετική κρίση πριν από την αποστρατεία του αυτή, καθώς και στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την παρ. 4 του άρθρου 12. Επίσης δεν συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης, αλλά εμπεριστατωμένη υπηρεσιακή αναφορά από τους αξιολογούντες στις περιπτώσεις που υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για τον κλονισμό της σωματικής ή ψυχικής υγείας του υπό κρίση Αξιωματικού και σε βαθμό που επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας, καθώς και το κύρος - γόητρο του Σώματος. Οι υπηρεσιακές αυτές αναφορές υποβάλλονται ιεραρχικά, μέσω της Διεύθυνσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, για να λάβει γνώση ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος, ο οποίος δύναται να παραπέμψει τον κρινόμενο Αξιωματικό ενώπιον της αρμόδιας κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου Υγειονομικής Επιτροπής που θα αποφανθεί τελικώς για την κατάσταση της υγείας του.
4.  
 1. Τα κριτήρια αξιολόγησης - ουσιαστικά προσόντα των Αξιωματικών κατατάσσονται σε πέντε ομάδες, ως εξής:
 2. (i) Διοικητικές ικανότητες. (ii) Υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά. (iii) Γνώση του αντικειμένου και υπηρεσιακή απόδοση. (iν) Λοιπά επαγγελματικά και ειδικά προσόντα. (ν) Ηθικά - ψυχικά και σωματικά προσόντα.
 3. Από της ισχύος του παρόντος νόμου, όλα τα κριτήρια αξιολόγησης που προσδιορίζουν τα ουσιαστικά προσόντα των κρινόμενων Αξιωματικών χαρακτηρίζονται με τα κεφαλαία γράμματα Α, Β, Γ και Δ.
 4. Χαρακτηρισμός κριτηρίου αξιολόγησης ως Γ ή Δ συνοδεύεται από εμπεριστατωμένη, σαφή και επαρκή αιτιολογία, που στηρίζεται σε συγκεκριμένα γεγονότα ή πραγματικά στοιχεία, ειδάλλως το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεως δεν λαμβάνει υπόψη το αναφερόμενο στην έκθεση αξιολόγησης δυσμενή χαρακτηρισμό.
 5. Η περιγραφή και οι περαιτέρω διακρίσεις των κριτηρίων αξιολόγησης - ουσιαστικών προσόντων προσδιορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης.
 6. Επίσης καθορίζονται, στο προεδρικό αυτό διάταγμα, ο τύπος των εκθέσεων αξιολόγησης, ο τρόπος σύνταξης και υποβολής αυτών, οι αρμόδιοι για τη σύνταξη (αξιολογούντες), γνωμάτευση (γνωματεύοντες) και γνωστοποίηση αυτών στους κρινόμενους Αξιωματικούς, ο τρόπος αναλογικής εφαρμογής του παλαιού συστήματος αξιολόγησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου τρόπου αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
5.  
  Ο χαρακτηρισμός όλων των Αξιωματικών, από της ισχύος του παρόντος νόμου, με βάση τα προσδιοριζόμενα από τα κριτήρια αξιολόγησης ουσιαστικά τους προσόντα, ορίζεται ως εξής: Α: ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ Β: ΕΠΑΡΚΗΣ Γ: ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ Δ: ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ
6.  
  Σε περίπτωση πολέμου, γενικής ή μερικής επιστράτευσης δύναται με διαταγή του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, να συντέμνονται ή παρατείνονται τα προβλεπόμενα χρονικά όρια σύνταξης - υποβολής των εκθέσεων αξιολόγησης
7.  
  Αξιωματικός ο οποίος χαρακτηρίζεται σε μία έκθεση αξιολόγησης οποτεδήποτε ως ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ αμέσως μετατίθεται σε άλλη Υπηρεσία σε θέση υφιστάμενου. Με τη συμπλήρωση έξι μηνών στη νέα του Υπηρεσία υποβάλλεται εκτάκτως από τον Προϊστάμενό του νέα έκθεση αξιολόγησης στην οποία αν χαρακτηρίζεται εκ νέου ως ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ τότε εκτάκτως παραπέμπεται κατά τα προβλεπόμενα στο αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων, προκειμένου να αποφασισθεί η περαιτέρω παραμονή του ή μη στο Σώμα, εγγραφόμενος στους προβλεπόμενους από το άρθρο 20 παρ.1 (δ) πίνακες. Της παραπάνω διαδικασίας εξαιρούνται οι Ανώτατοι Αξιωματικοί Λ.Σ., οι οποίοι κατόπιν απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας μετά από πρόταση του Αρχηγού Λ.Σ. παραπέμπονται στο αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων για να αποφασίσει ως ανωτέρω.
Άρθρο 15 "Περιπτώσεις αναστολής - Αναβολής κρίσεων και προαγωγών"
1.  
  Οι εν ενεργεία Αξιωματικοί Λ.Σ. κρίνονται και προάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.
2.  
  Αξιωματικοί Λ.Σ. που διατελούν σε διαθεσιμότητα με αίτησή τους, δεν κρίνονται και δεν προάγονται κατά το χρόνο της διαθεσιμότητάς τους. Αυτοί κρίνονται μετά τη λήξη της διαθεσιμότητας. Για τις δυσμενείς τους κρίσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου.
3.  
  Οι Αξιωματικοί Λ.Σ. που κρίνονται από το αρμόδιο πρωτοβάθμιο Συμβούλιο, ενώ διατελούν σε άνω των δύο μηνών νοσηλεία ή αναρρωτική άδεια, δύνανται να παραπέμπονται με διαταγή του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος, πριν από τη λήψη σχετικής απόφασης του παραπάνω Συμβουλίου, ενώπιον της αρμόδιας κατά τις ισχύουσες διατάξεις Υγειονομικής Επιτροπής προς έκδοση γνωμάτευσης για την υγειονομική τους κατάσταση και ειδικότερα αν είναι ικανοί για τα μόνιμα εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος. Αν σύμφωνα με τα προαναφερόμενα οι εν λόγω Αξιωματικοί κριθούν ανίκανοι για τα μόνιμα στελέχη του Λιμενικού Σώματος και εφόσον η σχετική ιατρική γνωμάτευση έχει καταστεί αμετάκλητη, προωθείται αυτεπάγγελτα, με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, το προεδρικό διάταγμα αποστρατείας τους εξαιτίας του παραπάνω λόγου. Αντίθετα, οι ικανοί για τα μόνιμα εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος κρίνονται και προάγονται στον επόμενο βαθμό, κατόπιν συνδρομής των λοιπών προβλεπόμενων από τον παρόντα νόμο προϋποθέσεων, και από τότε που τυχόν εδικαιούντο. Για τις δυσμενείς τους κρίσεις εφαρμόζονται οι οικείες του παρόντος νόμου διατάξεις.
4.  
  Οι Αξιωματικοί Λ.Σ. κατά των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη κρίνονται όπως και οι λοιποί. Με σχετική απόφαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων μπορεί να αναβληθεί η κρίση τους μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης ή αμετάκλητου δικαστικού βουλεύματος ή συγκέντρωσης των απαραίτητων στοιχείων για τη διαμόρφωση γνώμης - κρίσης.
5.  
  Οι Αξιωματικοί Λ.Σ. που διατελούν σε προσωρινή κράτηση ή έχουν καταδικασθεί σε στερητική της ελευθερίας ποινή ή διατελούν σε αιχμαλωσία, παράνομη απουσία, λιποταξία και σε αυτεπάγγελτη για οποιονδήποτε λόγο διαθεσιμότητα, δεν κρίνονται ούτε προάγονται κατά το χρόνο που διατελούν σε μία από τις καταστάσεις αυτές. Μετά την έκδοση αμετάκλητου δικαστικού βουλεύματος ή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης ή μετά την έκτιση της ποινής ή το πέρας του διοικητικού ελέγχου κρίνονται από τα αρμόδια Συμβούλια κατά την πρώτη τακτική ή έκτακτη συνοδό τους και αν εγγραφούν σε πίνακες προακτέων, προάγονται αναδρομικά, ανακτώντας την αρχαιότητά τους.
6.  
  Οι διατελούντες σε αργία με πρόσκαιρη παύση ή σε αργία με προσωρινή απόλυση δεν κρίνονται ούτε προάγονται. Αυτοί κρίνονται μετά από την έκτιση της ποινής τους, αν δε εγγραφούν σε πίνακες προακτέων, προάγονται ανακτώντας την αρχαιότητά τους, εκτός από τις θέσεις που απώλεσαν, σύμφωνα με τις διατάξεις για την κατάσταση Αξιωματικών λόγω της αργίας με προσωρινή απόλυση.
7.  
  Όσοι έχουν παραπεμφθεί, με διαταγή του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας σε Ανακριτικό Συμβούλιο, δεν κρίνονται ούτε και προάγονται, εφόσον είναι εκκρεμής ή υπόθεσή τους. Αυτοί μετά την εκδίκαση της υπόθεσής τους και εφόσον η τυχόν αθωωτική απόφαση καταστεί αμετάκλητη, κρίνονται κατά την πρώτη τακτική ή έκτακτη σύνοδο των αρμόδιων συμβουλίων, εφόσον δε κριθούν προακτέοι προάγονται ανακτώντας την αρχαιότητά τους. Αν τεθούν σε αργία με προσωρινή απόλυση ή με πρόσκαιρη παύση εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
8.  
  Αξιωματικοί που έχουν εγγραφεί σε πίνακα προακτέων ή ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους, αν πριν από την προαγωγή τους μεταπέσουν σε μια από τις καταστάσεις των παραγράφων 2, 5, 6 και 7 του άρθρου αυτού, δεν προάγονται, αλλά κρίνονται εκ νέου από τα αρμόδια Συμβούλια, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου
Άρθρο 16 "Διενέργεια προαγωγών"
1.  
  Οι προαγωγές στους διάφορους βαθμούς όλων των Αξιωματικών Λ.Σ. ενεργούνται για πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τη σειρά αρχαιότητάς τους και όπως αυτή προκύπτει από την ένταξή τους στις οικείες επετηρίδες, με βάση τους καταρτιζόμενους πίνακες και τις αποφάσεις των Συμβουλίων Κρίσεων, κατά τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα.
2.  
  Για τον υπολογισμό των κενών θέσεων κατά βαθμό, εξαιρουμένων εκείνων που θεωρούνται ενιαίες σε κάποιους βαθμούς, παραβάλλεται ο αριθμός των Αξιωματικών που υπηρετούν και κατέχουν τις οργανικές θέσεις του συγκεκριμένου βαθμού προς τον αριθμό των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων αυτού, η διαφορά δε που προκύπτει, υπό την επιφύλαξη της παρ. 2(α) του άρθρου 11, αντιστοιχεί στα υπάρχοντα κενά του βαθμού.
3.  
  Σε περίπτωση κατά την οποία κενές θέσεις κάποιου βαθμού δεν μπορούν να πληρωθούν με προαγωγή, διότι οι υπηρετούντες του αμέσως κατώτερου βαθμού δεν μπορούν, για οποιονδήποτε λόγο, να προαχθούν και από τη μη πλήρωση των κενών θέσεων του ανώτερου βαθμού κωλύεται η προαγωγή Αξιωματικών των κατώτερων βαθμών, που έχουν τα προς προαγωγή προσόντα, οι παραπάνω θέσεις θεωρούνται προσωρινά και για την περίπτωση αυτή ως κενές του αμέσως κατώτερου βαθμού και πληρούνται
4.  
  Στις περιπτώσεις εφαρμογής του άρθρου 20 παρ. 5 και 6 ή αναστολής - αναβολής της κρίσης των Αξιωματικών Λ.Σ., κατ΄ εφαρμογή των οριζομένων στα άρθρα 15 και 19 παρ. 9, δεν εμποδίζεται η κρίση ή και προαγωγή νεοτέρων τους, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου προϋποθέσεις προαγωγής τους.
5.  
  Σε εκτέλεση των πινάκων των εγγεγραμμένων ως προακτέων Αξιωματικών ενεργούνται οι προαγωγές αυτών, εντός είκοσι ημερών από την κύρωσή τους, για πλήρωση των υπαρχουσών κενών οργανικών θέσεων ή ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων, κατ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 11. Επίσης, εντός είκοσι ημερών από την κένωση οργανικών θέσεων, ενεργούνται προαγωγές για την πλήρωση αυτών, από τους κυρωμένους πίνακες προακτέων που ισχύουν.
6.  
  Δεν διενεργείται προαγωγή και δεν απονέμεται βαθμός σε Αξιωματικούς Λ.Σ. μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος με το οποίο τίθενται σε αποστρατεία.
7.  
  Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγονται οι προαγωγές των Αξιωματικών με βάση τις ισχύουσες διατάξεις για την υπαγωγή τους σε κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας ή την προαγωγή τους επ ανδραγαθία
Άρθρο 17 "Γενικές διατάξεις περί κρίσεων"
1.  
  Όλοι οι Αξιωματικοί Λ.Σ. κρίνονται από τα αρμόδια Συμβούλια των επόμενων άρθρων με βάση τις τηρούμενες στους ατομικούς φακέλους του καθενός εκθέσεις αξιολόγησης, καθώς και τα λοιπά ευμενή ή δυσμενή υπηρεσιακά έγγραφα - στοιχεία από τα οποία προκύπτει η γενικότερη υπηρεσιακή τους συμπεριφορά, απόδοση και επίδοση.
2.  
  Η σύνταξη και υποβολή των εκθέσεων αξιολόγησης, καθώς και η γνωμάτευση σε αυτές από Αξιωματικούς ανώτερους κατά βαθμό ή αρχαιότερους των μελών του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης, δεν δεσμεύει την κρίση των τελευταίων
3.  
  Εντός του μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους, με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επικυρώνονται οι συντασσόμενοι από τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ. ονομαστικοί πίνακες όλων εκείνων των Αξιωματικών Λ.Σ., οι οποίοι συμπληρώνουν τα απαιτούμενα γενικά - τυπικά προς προαγωγή προσόντα μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους, εντός του οποίου πρόκειται να διεξαχθούν οι τακτικές κρίσεις.
4.  
  Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, όλοι οι Αξιωματικοί Λ.Σ. κρίνονται κατ έτος, εφόσον συμπληρώνουν τα απαιτούμενα προς προαγωγή γενικά τυπικά προσόντα μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του έτους, κατά το οποίο διενεργούνται οι τακτικές κρίσεις.
5.  
  Με την επιφύλαξη των ειδικώς οριζομένων στις διατάξεις του παρόντος νόμου, οι Αξιωματικοί Λ.Σ. που διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής τους, έχοντας υπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους στον κατεχόμενο βαθμό, κρίνονται στις τακτικές ετήσιες κρίσεις, εγγραφόμενοι στους προβλεπόμενους από την παρ. 1 (γ) του άρθρου 20 πίνακες.
6.  
  Οι Αξιωματικοί Λ.Σ. κρίνονται και εγγράφονται στους προβλεπόμενους από το άρθρο 20 παρ. 1 πίνακες ως:.
 1. Προακτέοι, οι χαρακτηριζόμενοι από το σύνολο των ουσιαστικών τους προσόντων, κατά την υπό κρίση χρονική περίοδο, ως εξαίρετοι ή επαρκείς και θεωρούμενοι κατάλληλοι για προαγωγή στον επόμενο βαθμό
 2. Διατηρητέοι, εκείνοι που θεωρούνται κατάλληλοι για την αποτελεσματική ενάσκηση των καθηκόντων του βαθμού που φέρουν και, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 28 παρ. 2(α), παραμένουν στο Σώμα με τον κατεχόμενο βαθμό.
 3. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, οι χαρακτηριζόμενοι από το σύνολο των ουσιαστικών τους προσόντων ως επαρκείς για προαγωγή πριν ή κατά τη διενέργεια της αποστρατείας τους, καθώς επίσης και εκείνοι που δεν συγκεντρώνουν σε απόλυτο βαθμό τα ουσιαστικά προσόντα τα οποία απαιτούνται για την κάλυψη ανώτερης θέσης ή και δεν αποδίδουν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, αλλά με βάση το σύνολο των ουσιαστικών τους προσόντων χαρακτηρίζονται ως επαρκείς για προαγωγή πριν τεθούν σε αποστρατεία
 4. Παραμένοντες στον ίδιο βαθμό, οι χαρακτηριζόμενοι από το σύνολο των ουσιαστικών τους προσόντων, κατά την υπό κρίση χρονική περίοδο, ως ανεπαρκείς, αλλά θεωρούμενοι κατάλληλοι για την ενάσκηση των καθηκόντων του βαθμού που φέρουν
 5. Αποστρατευτέοι, εκείνοι που θεωρούνται ακατάλληλοι για την αποτελεσματική ενάσκηση των καθηκόντων του βαθμού που φέρουν, χαρακτηριζόμενοι από το σύνολο των ουσιαστικών τους προσόντων, κατά την υπό κρίση χρονική περίοδο, ως μη παραδεκτοί ή όσοι κρίνονται ως αποστρατευτέοι κατ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου και έχουν χαρακτηρισθεί ως ανεπαρκείς
Άρθρο 18 "Γενικά για τα Συμβούλια Κρίσεων"
1.  
  Αρμόδια Συμβούλια για την κρίση των Αξιωματικών Λ.Σ. είναι αυτά που αναφέρονται στις παραγράφους 4, 5, 6, 7 του παρόντος άρθρου.
2.  
  Τα Συμβούλια βρίσκονται σε απαρτία αν είναι παρόντα όλα τα μέλη τους και οι αποφάσεις τους λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, χωρίς να επιτρέπεται ο σχηματισμός περισσότερων από δύο γνώμες
3.  
  Στα Συμβούλια παρίσταται Ανώτερος Αξιωματικός της Διεύθυνσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος ως γραμματέας, χωρίς να έχει δικαίωμα ψήφου, για την τήρηση των πρακτικών, οριζόμενος με απόφαση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος. Ο Πρόεδρος κάθε Συμβουλίου δύναται να καλεί κατά τις συνεδριάσεις, κάθε αρμόδιο κατά την κρίση του Αξιωματικό, για παροχή πληροφοριών.
4.  
  Τα Συμβούλια Κρίσεως στο Λιμενικό Σώμα είναι τα ακόλουθα:
 1. Το Ανώτατο Συμβούλιο Λιμενικού Σώματος
 2. Το Ανώτερο Συμβούλιο Λιμενικού Σώματος
 3. Το Κατώτερο Συμβούλιο Λιμενικού Σώματος
5.  
  Το Ανώτατο Συμβούλιο του Λιμενικού Σώματος:
 1. Είναι αρμόδιο για την κρίση των Υποναυάρχων και των Αρχιπλοιάρχων του Λιμενικού Σώματος, καθώς και για την έκφραση γνώμης επί της αποδοχής ή μη αιτήσεων αποστρατείας αυτών, καθώς και για τη μονιμοποίηση των εφέδρων Αξιωματικών του άρθρου 31 παρ. 4 και συγκροτούνται από:
 2. (i) Τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ως Πρόεδρο. (ii) Τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος, ως μέλος. (iii) Έναν Υποστράτηγο του Στρατού Ξηράς, ως μέλος, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α. Χρέη εισηγητή εκτελεί ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος.
 3. Με ευρύτερη σύνθεση λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο για την επιλογή Υπαρχηγών και του Γενικού Επιθεωρητή, καθώς και για την επανάκριση των από το πρωτοβάθμιο Συμβούλιο δυσμενώς κριθέντων Ανώτατων Αξιωματικών.
 4. Η επανάκριση γίνεται ύστερα από αίτηση προσφυγής του Αξιωματικού ή του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.
 5. Το Συμβούλιο αυτό συγκροτείται από:
 6. (i) Τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ως Πρόεδρο. (ii) Τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος, ως μέλος. (iii) Έναν Υποστράτηγο του Στρατού Ξηράς, αρχαιότερο αυτού που συμμετείχε στο Πρωτοβάθμιο, ως μέλος. (iν) Έναν Υποναύαρχο του Πολεμικού Ναυτικού, ως μέλος. (ν) Έναν Αναθεωρητή Β΄ Τάξεως του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, ως μέλος.
 7. Τα με στοιχεία (iii), (iν) μέλη, καθώς και τα αναπληρωματικά ορίζονται με πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α., το δε με στοιχείο (ν) μέλος και του αναπληρωτή του, ύστερα από πρόταση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων και απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
 8. Χρέη εισηγητή εκτελεί ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος.
6.  
  Το Ανώτερο Συμβούλιο Λιμενικού Σώματος:
 1. Είναι αρμόδιο για την:
 2. (i) Κρίση των Πλοιάρχων, Αντιπλοιάρχων και Πλωταρχών Λ.Σ. (ii) Λήψη απόφασης διενέργειας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης και διαγραφής ή μη δυσμενών εγγραφών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί εκθέσεων αξιολόγησης. (iii) Έκφραση γνώμης επί της αποδοχής ή μη των αιτήσεων αποστρατείας ή παραίτησης που υπέβαλαν οι Αξιωματικοί μέχρι και το βαθμό του Πλοιάρχου, καθώς και οι λοιποί βαθμοφόροι του Λιμενικού Σώματος.
 3. Το Συμβούλιο αυτό συγκροτείται από:
 4. - Τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος, ως Πρόεδρο. - Τον αρχαιότερο Υπαρχηγό του Λιμενικού Σώματος, ως μέλος. - Έναν Αρχιπλοίαρχο του Λιμενικού Σώματος του άρθρου 7 της παρ. 2α, ως μέλος.
 5. Χρέη εισηγητή εκτελεί το νεότερο μέλος του Συμβουλίου.
 6. Με ευρύτερη σύνθεση λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο για την επανάκριση των από το πρωτοβάθμιο Συμβούλιο δυσμενώς κριθέντων Αξιωματικών, κατόπιν σχετικής υποβολής αίτησης επανάκρισης από τους ίδιους ή από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, καθώς επίσης και για τη λήψη απόφασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Ν. 2881/2001 (ΦΕΚ 16 Α΄).
 7. Το Συμβούλιο αυτό συγκροτείται από:
 8. (i) Τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος, ως Πρόεδρο. (ii) Τους δύο Υπαρχηγούς του Λιμενικού Σώματος, ως μέλη. (iii) Έναν Αρχιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος του άρθρου 7 της παρ. 2α, αρχαιότερο αυτού που συμμετείχε στο πρωτοβάθμιο, ως μέλος. (iν) Έναν Αναθεωρητή Β΄ Τάξεως του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, ως μέλος.
 9. Χρέη εισηγητή εκτελεί ο Αρχιπλοίαρχος του Λιμενικού Σώματος.
 10. Το μέλος με στοιχείο (iν) και ο αναπληρωτής του ορίζονται μετά από πρόταση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία γνωστοποιείται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και ακολούθως εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.
7.  
  Το Κατώτερο Συμβούλιο Λιμενικού Σώματος:
 1. Είναι αρμόδιο για την κρίση των Υποπλοιάρχων, Ανθυποπλοιάρχων και Σημαιοφόρων Λ.Σ. και συγκροτείται από:
 2. (i) Έναν Αρχιπλοίαρχο του Λιμενικού Σώματος του άρθρου 7 παρ. 2α, ως Πρόεδρο. (ii) Δύο Πλοιάρχους του Λιμενικού Σώματος του άρθρου 7 παρ. 2α, ως μέλη.
 3. Χρέη εισηγητή εκτελεί το νεότερο μέλος του Συμβουλίου.
 4. Με ευρύτερη σύνθεση λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο για την επανάκριση των δυσμενώς κριθέντων από το πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Αξιωματικών, κατόπιν σχετικής υποβολής αίτησης επανάκρισης από τους ίδιους ή από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας.
 5. Το Συμβούλιο αυτό συγκροτείται από:
 6. (i) Τον αρχαιότερο Υπαρχηγό του Λιμενικού Σώματος, ως Πρόεδρο. (ii) Δύο Αρχιπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος του άρθρου 7 παρ. 2α, αρχαιότερους αυτού που συμμετείχε στο πρωτοβάθμιο, ως μέλη. (iii) Δύο Πλοιάρχους Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ. 2α, αρχαιότερους αυτού που συμμετείχε στο πρωτοβάθμιο, ως μέλη.
 7. Χρέη εισηγητή εκτελεί το νεότερο μέλος του Συμβουλίου.
8.  
  Όλα τα παραπάνω Συμβούλια Κρίσεως που λειτουργούν ως πρωτοβάθμια και είναι αρμόδια για τη διαπίστωση των τυπικών προς προαγωγή προσόντων των κρινόμενων Αξιωματικών Λ.Σ., στους οποίους και κοινοποιούνται εμπιστευτικά οι δυσμενείς γι αυτούς αποφάσεις εντός τριάντα ημερών από της εκδόσεώς τους, μέσω της Διεύθυνσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. Προσφυγή κατά των παραπάνω αποφάσεων δεν επιτρέπεται ενώπιον του δευτεροβάθμιου Συμβουλίου.
Άρθρο 19 "Συγκρότηση, σύγκληση, εργασίες Συμβουλίων Κρίσεων Λιμενικού Σώματος"
1.  
  Τα Συμβούλια Κρίσης των Αξιωματικών Λ.Σ. συγκροτούνται, κατόπιν διαταγών του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, πριν από την πρώτη τακτική συνεδρίαση (σύνοδο) του Ανώτατου Συμβουλίου Λ.Σ., έχουν διάρκεια ενός έτους, μέχρι την επόμενη τακτική συγκρότησή τους και συγκαλούνται, κατά τη διάρκεια της χρονικής αυτής περιόδου, για τη διενέργεια των κρίσεων, ως εξής:.
 1. Το Ανώτατο Συμβούλιο Λ.Σ. συνέρχεται σε τακτική σύνοδο και περατώνει τις εργασίες του εντός του δεύτερου δεκαήμερου του μηνός Μαρτίου κάθε έτους.
 2. Το Ανώτερο Συμβούλιο Λ.Σ. συνέρχεται σε τακτική σύνοδο μετά από τη λήξη των εργασιών του Ανώτατου Συμβουλίου και περατώνει τις εργασίες του εντός του τρίτου δεκαήμερου του μηνός Μαρτίου.
 3. Το Κατώτερο Συμβούλιο Λ.Σ. συνέρχεται σε τακτική σύνοδο μετά από τη λήξη των εργασιών του Ανώτερου Συμβουλίου Λ.Σ. και περατώνει τις εργασίες του εντός του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Απριλίου.
2.  
  Όλα τα προαναφερόμενα Συμβούλια Κρίσης συνέρχονται σε έκτακτες συνόδους, όταν παρίσταται ανάγκη κρίσης των Αξιωματικών Λ.Σ., σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις περιπτώσεις, περατώνοντας τις εργασίες τους το αργότερο εντός εξήντα ημερών από της κοινοποιήσεως στον Πρόεδρο καθενός εξ αυτών της σχετικής διαταγής σύγκλησής τους.
3.  
  Σε περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύματος, η σύγκληση οποιουδήποτε Συμβουλίου Κρίσης μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, να αναβληθεί ή να παραταθεί και πέραν των προαναφερόμενων προθεσμιών του παρόντος άρθρου. Η παράταση δεν μπορεί να υπερβεί τον ένα μήνα.
4.  
  Σε περίπτωση πολέμου ή γενικής επιστράτευσης μπορεί με διαταγή του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας να συγκαλούνται σε έκτακτες συνεδριάσεις τα Συμβούλια Κρίσης για τη διενέργεια συμπληρωματικών κρίσεων προς προαγωγή
5.  
  Πριν από τη σύνοδο των Συμβουλίων Κρίσεων, οι Γραμματείς αυτών κοινοποιούν στους Προέδρους και τα Μέλη ονομαστικούς πίνακες των Αξιωματικών που πρόκειται να κριθούν, με περίληψη των στοιχείων που προέρχονται από τους ατομικούς φακέλους αυτών
6.  
  Κατά τη συνεδρίαση, οι Εισηγητές θέτουν υπόψη των Συμβουλίων τις εκθέσεις αξιολόγησης και τα λοιπά έγγραφα ή στοιχεία που περιέχονται στον ατομικό φάκελο του Αξιωματικού. Αυτοί που απαρτίζουν το κάθε Συμβούλιο Κρίσεως, αφού λάβουν υπόψη και συνεκτιμήσουν τα προαναφερόμενα έγγραφα-στοιχεία, αποφασίζουν τελικά με ψηφοφορία. Στα Συμβούλια Κρίσεων απαγορεύεται η χωρίς αποχρώντα λόγο διακοπή των εργασιών τους.
7.  
  Όλα τα Συμβούλια Κρίσεων καταρτίζουν, για κάθε συνεδρίαση, πρακτικά όπου καταχωρίζονται οι αποφάσεις για τους κρινόμενους Αξιωματικούς με τους κατά περίπτωση πίνακες, στους οποίους και εγγράφονται. Στα πρακτικά είναι δυνατόν να αναφερθούν, εφόσον το επιθυμούν, τα ονοματεπώνυμα του Προέδρου ή και των μελών εκείνων, που τυχόν διαφώνησαν με την πλειοψηφούσα γνώμη, αιτιολογώντας τη γνώμη τους αυτή επαρκώς και εμπεριστατωμένα. Αντίγραφο του κάθε πρακτικού επικολλάται-καταχωρίζεται σε ειδικό για το σκοπό αυτόν, αριθμημένο ανά σελίδα, βιβλίο που εφεξής θα τηρεί ανελλιπώς η Διεύθυνση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος.
8.  
  Η κρίση των αρμόδιων Συμβουλίων αποβαίνει σε βάρος των κρινόμενων Αξιωματικών:
 1. Με το χαρακτηρισμό τους ως:
 2. (i) Ευδοκίμως τερματισάντων την σταδιοδρομία τους, με εξαίρεση τις οριζόμενες στα άρθρα 21 παρ. 3(α) και 3(β)(ii), 26 παρ. 1(γ)(i) και 2(β)(i) και 28 παρ. 6(β) και 8(α) περιπτώσεις. (ii) Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό. (iii) Αποστρατευτέων, που συνεπάγεται την εγγραφή τους στους αντίστοιχους πίνακες.
 3. Με την έκδοση απόφασης περί μη απονομής βαθμού στις περιπτώσεις εφαρμογής των άρθρων 29 και 28 παρ. 7(β)(i) και 10, η οποία αιτιολογείται επαρκώς και εμπεριστατωμένα στα συντασσόμενα πρακτικά.
9.  
 1. Αν για κάποιον από τους κρινομένους δεν τέθηκαν υπόψη του αρμόδιου πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Κρίσης τα απαιτούμενα από τον παρόντα νόμο ουσιώδη στοιχεία για τη διαμόρφωση πλήρους και σαφούς γνώμης, λόγω διενέργειας ένορκης διοικητικής εξέτασης ή άλλης διοικητικής έρευνας, το Συμβούλιο αφού βεβαιώσει στα πρακτικά την έλλειψη αυτών, αναστέλλει την κρίση για άλλη έκτακτη σύνοδό του, προκειμένου να προσκομισθούν σε αυτή τα στοιχεία που λείπουν.
 2. Στη σύνοδο αυτή, που δεν μπορεί να απέχει από την πρώτη περισσότερο από έξι μήνες, το Συμβούλιο αποφασίζει οριστικά, ακόμη και αν δεν προσκομισθούν τα στοιχεία αυτά, εφόσον δε κρίνει αυτόν προακτέο, προάγεται από τότε που τυχόν εδικαιούτο.
 3. Στην περίπτωση αναστολής - αναβολής της κρίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 15, η επόμενη σύνοδος του Συμβουλίου δύναται να πραγματοποιηθεί και μετά την παρέλευση του προαναφερόμενου εξαμήνου και πάντως μέχρι την ημερομηνία συμπλήρωσης της τριακονταπενταετίας ή του ορίου ηλικίας των υπό κρίση Αξιωματικών, κατά την οποία και προωθείται το προεδρικό διάταγμα της αυτεπάγγελτης αποστρατείας τους.
 4. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση παραπομπής του Αξιωματικού, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3, εφόσον η σχετική ιατρική γνωμάτευση δεν έχει καταστεί νωρίτερα αμετάκλητη.
10.  
  Σε όλες τις περιπτώσεις κρίσης συνεκτιμάται η υπηρεσιακή συμπεριφορά σε όλους τους βαθμούς, ιδιαίτερα στον κατεχόμενο. Η κρίση του Αξιωματικού στον κατεχόμενο βαθμό δύναται να επηρεασθεί δυσμενώς στις περιπτώσεις που ελάττωμα, αδυναμία ή έλλειψη προσόντος επαναλαμβάνεται κατά τρόπο που δείχνει ελαττωμένη αντίληψη των υποχρεώσεών του που απορρέουν από το αξίωμά του, τη θέση ή τα καθήκοντά του.
11.  
  Οι εκθέσεις αξιολόγησης και κάθε άλλο υπηρεσιακό έγγραφο ή στοιχείο αξιολόγησης του Αξιωματικού, ο οποίος κατόπιν απόφασης διοικητικού δικαστηρίου επανακρίθηκε και προήχθη ανακτώντας τη σειρά αρχαιότητάς του, δεν λαμβάνονται υπόψη από τα αρμόδια Συμβούλια, εφόσον η αναδρομική του προαγωγή αναφέρεται σε χρόνο κατά τον οποίο ο συντάξας ή ο γνωματεύσας υπήρξε νεότερος ή κατώτερός του
12.  
  Όλες οι κρίσεις που αναβλήθηκαν λόγω υποδικίας, σύμφωνα με προϊσχύουσες διατάξεις, επανεξετάζονται εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου
Άρθρο 20 "Σύνταξη, κύρωση, ισχύς και εκτέλεση πινάκων"
1.  
  Τα Συμβούλια Κρίσεων με την κατάρτιση του πρακτικού κάθε συνεδρίασης συντάσσουν πίνακες εις διπλούν για όσους έκριναν, χωριστά κατά είδος κρίσης, κατηγορία και βαθμό, που υπογράφονται από τον πρόεδρο, τα μέλη και το γραμματέα, ως εξής:
 1. Για τους Υποναυάρχους:
 2. Πίνακας Α΄ Διατηρητέων Πίνακας Β΄ Ευδοκίμως τερματισάντων την σταδιοδρομία τους Πίνακας Γ΄ Αποστρατευτέων
 3. Για τους Αρχιπλοιάρχους:
 4. Πίνακας Α΄ Διατηρητέων Πίνακας Β΄ Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Πίνακας Γ΄ Αποστρατευτέων
 5. Για τους κρινομένους κατ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 17 παρ. 5:
 6. Πίνακας Α΄ Διατηρητέων Πίνακας Β΄ Ευδοκίμως τερματισάντων την σταδιοδρομία τους Πίνακας Γ΄ Αποστρατευτέων.
 7. Όσοι από αυτούς κρίνονται κατ εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 8(α) και ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής τους στο βαθμό, εφόσον δεν εμπίπτουν στην περίπτωση (ε) της παρούσας εγγράφονται στον Πίνακα Α΄Προακτέων ή Πίνακα Β΄Αποστρατευτέων.
 8. Για τους κρινομένους κατ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 14 παρ. 7 και 22 παρ. 2:
 9. Πίνακας Α΄ Διατηρητέων Πίνακας Β΄ Αποστρατευτέων.
 10. Για τους κρινομένους κατ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 21 παρ.3(α) και 3(β)(ii), καθώς επίσης για τους αποστρατευόμενους ύστερα από γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής, οι οποίοι κρίνονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28 παρ. 8, εφόσον εκδόθηκε απόφαση περί απονομής της μισθολογικής τους προαγωγής πριν από την ημερομηνία κατά την οποία η σχετική γνωμάτευση είχε καταστεί αμετάκλητη:
 11. Πίνακας Α΄ Ευδοκίμως τερματισάντων την σταδιοδρομία τους Πίνακας Β΄ Αποστρατευτέων.
 12. Για τους λοιπούς κρινομένους και μη ειδικά οριζόμενους στην παρούσα παράγραφο κατώτερους και ανώτερους Αξιωματικούς Λ.Σ.:
 13. Πίνακας Α΄ Προακτέων Πίνακας Β΄ Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό Πίνακας Γ΄ Αποστρατευτέων.
2.  
  Οι καταρτιζόμενοι από τα Συμβούλια Κρίσεων πίνακες είναι οριστικοί και δεν υπόκεινται σε άλλη διατύπωση, υποβάλλονται δε στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας από τους Προέδρους των Συμβουλίων, μέσω της Διεύθυνσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. Οι πίνακες αυτοί κυρώνονται με προεδρικά διατάγματα, που προκαλούνται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από τότε που περιήλθαν στη Διεύθυνση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. Από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του προεδρικού διατάγματος κύρωσης των πινάκων κάθε έτους, αρχίζει η ισχύς αυτών, η οποία διαρκεί μέχρι και την κύρωση των πινάκων του επόμενου έτους. Ομοίως ισχύουν και οι τυχόν καταρτιζόμενοι, κατόπιν εφαρμογής του άρθρου 23 παρ. 12, 13, 14 ή μετά από διενέργεια έκτακτων κρίσεων, συμπληρωματικοί πίνακες.
3.  
  Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν κατέστη δυνατός ο καταρτισμός νέων πινάκων εξακολουθούν να ισχύουν οι πίνακες κρίσης του προηγούμενου έτους
4.  
  Σε εκτέλεση των πινάκων των εγγεγραμμένων ως αποστρατευτέων, ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας προκαλεί το αργότερο εντός τριάντα ημερών από της ισχύος των σχετικών πινάκων, τα προεδρικά διατάγματα αυτεπάγγελτης αποστρατείας αυτών των Αξιωματικών. Ομοίως απαιτείται κατά την περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 22 παρ. 1.
5.  
  Αξιωματικοί, εάν πριν από την προώθηση του προεδρικού διατάγματος αποστρατείας τους λόγω εγγραφής τους σε πίνακα αποστρατευτέων έχουν παραπεμφθεί σε Ανακριτικό Συμβούλιο με το ερώτημα της απόταξης, δεν αποστρατεύονται με την κρίση τους αυτή, έστω και αν ισχύει ο σχετικός πίνακας, αλλά αναμένεται η εκδίκαση της υπό κρίση υπόθεσης από το Ανακριτικό Συμβούλιο, το οποίο εάν αποφανθεί υπέρ των εγκαλουμένων τότε προωθείται το προεδρικό διάταγμα αποστρατείας τους με βάση την προαναφερόμενη κρίση τους, ειδάλλως προωθείται το προεδρικό διάταγμα της απόταξής τους
6.  
  Οι Αξιωματικοί που διατελούν σε άνω των δύο μηνών νοσηλεία ή αναρρωτική άδεια και κρίνονται από το αρμόδιο Συμβούλιο ως αποστρατευτέοι, δεν αποστρατεύονται με βάση την κρίση τους αυτή, αλλά παραπέμπονται με διαταγή του Αρχηγού Λ.Σ. ενώπιον της αρμόδιας κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου Υγειονομικής Επιτροπής, ενώ παράλληλα αναστέλλεται η κύρωση του σχετικού πίνακα κρίσης τους. Εάν η Υγειονομική Επιτροπή αποφανθεί ότι οι παραπεμφθέντες είναι υγειονομικώς ανίκανοι για τα εν ενεργεία στελέχη του Λ.Σ. και η απόφασή της αυτή καταστεί αμετάκλητη, οι Αξιωματικοί αυτοί τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία για τους λόγους που αναφέρονται στη σχετική γνωμάτευση, ειδάλλως τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία με βάση την προαναφερόμενη απόφαση του Συμβουλίου Κρίσης. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 26, η ανωτέρω παραπομπή του Αξιωματικού προς κρίση της υγειονομικής του ικανότητας είναι δυνητική.
7.  
  Η αναστολή προώθησης του προεδρικού διατάγματος αποστρατείας κατ εφαρμογή των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου αυτού δεν μπορεί να υπερβεί το προβλεπόμενο χρονικό σημείο της συμπλήρωσης 35ετίας ή του ορίου ηλικίας τους, έστω και αν δεν έχει εκδοθεί μέχρι τότε η απόφαση του Ανακριτικού Συμβουλίου ή η γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής, αντίστοιχα
Άρθρο 21 "Ειδικές διατάξεις κρίσεων και προαγωγών"
1.  
  Οι κρινόμενοι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 5 ως:.
 1. Διατηρητέοι, παραμένουν στο Σώμα με το βαθμό που φέρουν
 2. Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους, προάγονται με προεδρικό διάταγμα στον αμέσως ανώτερο από τον κατεχόμενο βαθμό, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων και αποστρατεύονται μετά την πάροδο τριάντα ημερών από την προαγωγή τους αυτή με άλλο προεδρικό διάταγμα
 3. Αποστρατευτέοι, αποστρατεύονται με το βαθμό που φέρουν και, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 20 παράγραφοι 5 και 6, με το ίδιο προεδρικό διάταγμα κύρωσης του σχετικού πίνακα
2.  
 1. Οι Πλωτάρχες και Αντιπλοίαρχοι Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ. 2β που από μετά τη 13η Οκτωβρίου 1999 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 2743/1999 (ΦΕΚ 211 Α΄) συμπληρώνουν τον προβλεπόμενο από το άρθρο 10 χρόνο παραμονής τους στο βαθμό, εφόσον κριθούν προακτέοι, προάγονται στον ανώτερο βαθμό, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων και υπό την προϋπόθεση ότι ο αμέσως αρχαιότερος ομοιόβαθμός τους Αξιωματικός του άρθρου 7 της παρ. 2α που προήχθη στον κατεχόμενο βαθμό κατά το ίδιο με αυτούς ημερολογιακό έτος, έχει ήδη προαχθεί στο βαθμό αυτόν.
 2. Τυχόν κώλυμα προαγωγής των Αξιωματικών Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ. 2α, εκτός της μη ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων, δεν κωλύει την προαγωγή στον ανώτερο βαθμό των Αξιωματικών Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ. 2β του προηγούμενου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.
 3. Οι θέσεις του βαθμού από τον οποίο προάγονται οι εν λόγω Αξιωματικοί Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ. 2β δεν θεωρούνται κενές για τους κατώτερους βαθμούς της ίδιας κατηγορίας Αξιωματικών και για όσο χρονικό διάστημα οι θέσεις που καταλήφθηκαν παραμένουν υπεράριθμες.
3.  
  Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 26:
 1. Οι Σημαιοφόροι Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ. 2στ που κατέχουν πτυχίο Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα ή Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (πρώην Ανώτερων Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού), εφόσον υποβάλλουν αίτηση αποστρατείας και συμπληρώσουν τριάντα τρία έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Λιμενικό Σώμα, από τα οποία έξι έτη στο βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ. 2στ προάγονται τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων στον επόμενο βαθμό, κατόπιν σχετικής κρίσης τους ως ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους και αποστρατεύονται μετά την πάροδο τριάντα ημερών από της προαγωγής τους αυτής με άλλο προεδρικό διάταγμα.
 2. Εφόσον κρίθηκαν ως αποστρατευτέοι, αποστρατεύονται με τον κατεχόμενο βαθμό και με το ίδιο προεδρικό διάταγμα κύρωσης του σχετικού πίνακα.
 3. (i) Οι Σημαιοφόροι Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ. 2στ που κατέχουν πτυχίο Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα, με τη συμπλήρωση τριάντα ετών πραγματικής υπηρεσίας στο Λ.Σ., προάγονται στον επόμενο βαθμό ανεξαρτήτως υπάρξεως κενών οργανικών θέσεων, εφόσον κριθούν προακτέοι. (ii) Οι Ανθυποπλοίαρχοι Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ.2στ, εφόσον υποβάλλουν αίτηση αποστρατείας μετά τη συμπλήρωση τριάντα τριών ετών πραγματικής υπηρεσίας στο Λιμενικό Σώμα, από τα οποία τρία έτη στον κατεχόμενο βαθμό, προάγονται τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων στον επόμενο βαθμό, κατόπιν σχετικής κρίσης τους ως ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους και αποστρατεύονται μετά από την πάροδο τριάντα ημερών από της προαγωγής τους αυτής με άλλο προεδρικό διάταγμα.
 4. Εφόσον κρίθηκαν ως αποστρατευτέοι, αποστρατεύονται με τον κατεχόμενο βαθμό και με το ίδιο προεδρικό διάταγμα κύρωσης του σχετικού πίνακα.
 5. Οι Αξιωματικοί του άρθρου 7 παρ. 2στ που κρίθηκαν κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις ως αποστρατευτέοι, καθώς και εκείνοι που υπέβαλαν τη σχετική αίτησή τους κατά ή μετά την ημερομηνία διενέργειας των κρίσεων, σύμφωνα με τις οποίες έχουν κριθεί αποστρατευτέοι, αποστρατεύονται με το βαθμό που κατέχουν.
 6. Οι υποβληθείσες αιτήσεις των Αξιωματικών αυτής της παραγράφου δεν εισάγονται στο προβλεπόμενο από την παράγραφο 6(α) του άρθρου 18 αρμόδιο Συμβούλιο προς έκφραση γνώμης
 7. Οι διατάξεις των εδαφίων (α) και (β)(ii) της παρούσας παραγράφου δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν στους Αξιωματικούς για τους οποίους αναμένεται η έκδοση απόφασης του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 15 παράγραφοι 3, 4 και 8, 19 παρ. 9, σε εκείνους που διατελούν στις προβλεπόμενες από τις διατάξεις των παραγράφων 2, 5, 6 και 7 του άρθρου 15 καταστάσεις, έστω και αν υποβλήθηκε σχετική αίτησή τους, καθώς και σε εκείνους οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση παραίτησης για τη συμμετοχή τους σε εκλογές, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί εκλογικής νομοθεσίας (Π.Δ. 55/1999, ΦΕΚ 58 Α΄).
4.  
  Για τους Αξιωματικούς Λ.Σ. Ιατρούς ο μέχρι τέσσερα έτη χρόνος εξειδίκευσής τους σε έμμισθη θέση του Ε.Σ.Υ. προσμετράται ως χρόνος παραμονής στο βαθμό για τη συμπλήρωση των τυπικών προς προαγωγή προσόντων στον επόμενο βαθμό. Ο ανωτέρω χρόνος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στο Λ.Σ., ούτε θεμελιώνει δικαίωμα αναδρομικών αποδοχών. Ο χρόνος που τυχόν πλεονάζει μετά την προαγωγή αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη και για την προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό.
Άρθρο 22 "Συνέπειες δυσμενών κρίσεων"
1.  
  Οι ανώτεροι Αξιωματικοί που κρίθηκαν ή κρίνονται τρεις φορές ως παραμένοντες στον ίδιο βαθμό σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, από τις οποίες δύο φορές στον κατεχόμενο βαθμό και οι κατώτεροι που κρίθηκαν ή κρίνονται τρεις φορές στον κατεχόμενο βαθμό, τίθενται υποχρεωτικά σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία
2.  
  Όσοι από τους Αξιωματικούς της προηγούμενης παραγράφου δεν διατελούν σε μία από τις καταστάσεις των παραγράφων 2, 5, 6 και 7 του άρθρου 15, έχουν τουλάχιστον εικοσαετή πραγματική υπηρεσία και δεν έχουν συμπληρωμένη εικοσιπενταετή συντάξιμη υπηρεσία, υπολογιζόμενη κατά τις ισχύουσες κάθε φορά συνταξιοδοτικές διατάξεις, δύνανται μετά αίτησή τους και κατόπιν απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να παραμείνουν στην ενέργεια, χωρίς να καταλαμβάνουν κενή οργανική θέση μέχρι και τη συμπλήρωση της προαναφερόμενης υπηρεσίας, οπότε και αποστρατεύονται με το βαθμό που φέρουν. Οι Αξιωματικοί αυτοί κρίνονται κατ έτος από τα αρμόδια Συμβούλια, εγγραφόμενοι στους πίνακες του άρθρου 20 παρ. 1(δ). Στην περίπτωση που καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας του βαθμού τους, δεν δύναται να εφαρμοσθούν οι διατάξεις του άρθρου 26.
3.  
  Αξιωματικός Λ.Σ., ο οποίος κρίνεται ως παραμένων στον ίδιο βαθμό, δεν προάγεται στον επόμενο βαθμό και στερείται της αρχαιότητάς του, εάν προαχθεί νεότερός του. Εάν η παραπάνω κρίση στηρίχθηκε σε δυσμενή στοιχεία και εκθέσεις αξιολόγησης του προϊσταμένου, κάτω από τις διαταγές του οποίου εξακολουθεί να υπηρετεί και μετά την κρίση του αυτή, η μετάθεσή του σε άλλη Υπηρεσία του Λιμενικού Σώματος είναι υποχρεωτική, προκειμένου ο εν λόγω Αξιωματικός να δοκιμασθεί και αξιολογηθεί από άλλο προϊστάμενο. Η προαναφερόμενη μετάθεση ενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις του προβλεπόμενου από το άρθρο 44 προεδρικού διατάγματος, εφόσον δεν μεσολάβησε μετάθεση του αξιολογούντος, και αμέσως μετά από την κύρωση του σχετικού πίνακα του πρωτοβάθμιου ή, στην περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προσφυγής για επανάκριση κατά το άρθρο 23 παρ. 1 έως 10, του δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Κρίσης, το οποίο και επικύρωσε την απόφαση του πρωτοβάθμιου Συμβουλίου.
Άρθρο 23 "Κοινοποίηση δυσμενών κρίσεων Αιτήσεις επανάκρισης Αποτελέσματα επανακρίσεων"
1.  
  Η Διεύθυνση Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την ισχύ των πινάκων, κοινοποιεί στους δυσμενώς κριθέντες Αξιωματικούς Λ.Σ. με εμπιστευτικό έγγραφο την απόφαση του Συμβουλίου με την αιτιολογία της. Οι εν λόγω Αξιωματικοί μπορούν να ζητήσουν την επανάληψη της κρίσης τους από το αρμόδιο δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Κρίσης, υποβάλλοντας ιεραρχικά, μέσω της προαναφερόμενης Διεύθυνσης, σχετική αίτηση με τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται μία φορά και εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της δυσμενούς απόφασης.
 1. Εάν ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας διαφωνεί με την απόφαση του Συμβουλίου Κρίσεως που αφορά έναν ή περισσότερους Αξιωματικούς Λ.Σ., δύναται, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα ημερών από την υποβολή σε αυτόν του πρακτικού του οικείου Συμβουλίου, να παραπέμψει αυτήν, κατά το μέρος που διαφωνεί, στα αρμόδια Συμβούλια Επανακρίσεων, χωρίς να αναστέλλεται για το λόγο αυτόν η κύρωση των συνταχθέντων πινάκων βάσει των κρίσεων που διενεργήθηκαν, καθώς και η έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων για όσους δεν διαφωνεί.
 2. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ. ή ο Αξιωματικός Λ.Σ. κατά της διατυπωθείσας κρίσης των οποίων ή του οποίου διαφώνησε ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, διαγράφονται από τον προωθούμενο προς κύρωση με προεδρικό διάταγμα πίνακα.
 3. Εάν ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας πριν την παρέλευση της προθεσμίας των δέκα ημερών υπογράψει, χωρίς κάποια παρατήρηση το κυρωτικό πινάκων προεδρικό διάταγμα αυτοδίκαια θεωρείται ότι δεν διαφωνεί με την κρίση του Συμβουλίου
 4. Μετά την υπογραφή του κυρωτικού των πινάκων κρίσεων προεδρικού διατάγματος από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, δεν χωρεί διαφωνία του Υπουργού για την κρίση του Συμβουλίου
2.  
  Οι παραλειφθέντες, κατά την επιλογή Αρχηγού Λ.Σ., Υποναύαρχοι Λ.Σ. και Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ., καθώς και οι παραλειφθέντες, κατά την επιλογή Υπαρχηγών, Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ. δεν δικαιούνται υποβολής αίτησης επανάκρισης.
3.  
  Η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προσφυγής και η προσφυγή για επανάκριση από τους ίδιους τους δυσμενώς κριθέντες Αξιωματικούς Λ.Σ. δεν αναστέλλει την έκδοση των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του παρόντος νόμου διοικητικών πράξεων, εκτός από την προβλεπόμενη στην παράγραφο 3 του άρθρου 22 διαταγή μετάθεσής τους.
4.  
  Μετά την ακυρωτική απόφαση των διοικητικών δικαστηρίων, η κρίση επαναλαμβάνεται από το αρμόδιο δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η ακυρωτική απόφαση αφορά την κακή σύνθεση του πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Κρίσης ή την κρίση του Αξιωματικού κατά το άρθρο 18 παρ. 8, οπότε και οι κρίσεις αυτές επαναλαμβάνονται από την αρχή.
5.  
  Εφόσον κατά τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις διαγραφεί δυσμενές στοιχείο από τα ατομικά έγγραφα Αξιωματικού το οποίο στήριζε, συνολικά ή μερικά, το αιτιολογικό της δυσμενούς κρίσης, η κρίση αυτή θεωρείται ως μη γενόμενη και επαναλαμβάνεται
6.  
  Η παραπάνω επανάληψη της κρίσης ενεργείται από το αρμόδιο πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων μετά τη διαγραφή του δυσμενούς στοιχείου
7.  
  Η νέα κρίση των επανακρινομένων Αξιωματικών ενεργείται από την κατάσταση στην οποία τελούν κατά το χρόνο της νέας αυτής κρίσης
8.  
  Αξιωματικός που δικαιώθηκε από την επανάληψη κρίσης ή επανάκρισης και πριν να εκδοθούν οι σχετικές με την κρίση αυτή διοικητικές πράξεις, κρίνεται στη συνέχεια για όσες κρίσεις εκκρεμούν γι αυτόν, εξαιτίας της δυσμενούς ή αναβολής της κρίσης ή προαγωγής νεοτέρου του, με βάση τα στοιχεία του ατομικού του φακέλου
9.  
  Τα κατά τα προηγούμενα άρθρα Συμβούλια Επανακρίσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις υποβληθείσες ακυρωτικές αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων, προβαίνουν στην επανάκριση των αναφερόμενων στις αποφάσεις αυτές Αξιωματικών Λ.Σ. και για τα έτη στα οποία αυτές αναφέρονται, εγγράφοντας τους επανακρινομένους σε κάποιον από τους προβλεπόμενους για το βαθμό και την κατηγορία τους πίνακες.
 1. Αν εγγραφούν σε πίνακες προακτέων, οι μεν διατελούντες σε ενέργεια προάγονται αναδρομικά και ανακτούν την αρχαιότητά τους, οι δε διατελούντες σε αποστρατεία επαναφέρονται στην ενέργεια με παράλληλη ανάκληση του προεδρικού διατάγματος αποστρατείας τους και προάγονται αναδρομικά και ανακτούν την αρχαιότητά τους
 2. Αν εγγραφούν σε πίνακα ευδοκίμως τερματισάντων την σταδιοδρομία τους, ανακαλείται το προεδρικό διάταγμα της αποστρατείας τους, επαναφέρονται στην ενέργεια από την ημερομηνία αποστρατείας τους, προάγονται στον αμέσως επόμενο βαθμό τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων και αποστρατεύονται μετά από πάροδο μηνός με το βαθμό αυτόν
 3. Αν εγγραφούν σε πίνακα αποστρατευτέων για το έτος που οφείλεται η κρίση:
 4. (i) Οι διατελούντες στην ενέργεια τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, αμέσως με την κύρωση των σχετικών πινάκων και με το βαθμό που φέρουν, ανεξάρτητα αν η κρίση αφορά παρελθόν έτος. (ii) Οι διατελούντες σε αποστρατεία, αφού ανακληθεί το προεδρικό διάταγμα αποστρατείας τους, τίθενται και πάλι σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, αναδρομικά από το χρονικό σημείο στο οποίο αναφέρεται η ακυρωθείσα δυσμενής τους κρίση, το οποίο δεν πρέπει να είναι προγενέστερο της αρχικής τους αποστρατείας. (iii) Οι επανακρινόμενοι, κατόπιν ακύρωσης της πειθαρχικής ποινής της απόταξης που τους είχε επιβληθεί και μετά από την έκδοση απαλλακτικής γνωμάτευσης του Ανακριτικού Συμβουλίου, αποστρατεύονται αναδρομικά από το χρονικό σημείο στο οποίο αναφέρεται η κρίση τους και με το βαθμό τον οποίο έφεραν κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
10.  
  Τα αρμόδια δευτεροβάθμια Συμβούλια που συνέρχονται για να επανακρίνουν τους δυσμενώς κριθέντες Αξιωματικούς, ύστερα από άσκηση του δικαιώματος προσφυγής κατά το άρθρο 23 παρ. 1 έως 10 ή κατόπιν εκδοθείσας απόφασης διοικητικού δικαστηρίου, η οποία δικαίωσε αυτούς, εκδίδουν υποχρεωτικά τις αποφάσεις τους εντός της προβλεπόμενης από το άρθρο 19 παρ. 2 προθεσμίας.
11.  
  Τα δευτεροβάθμια Συμβούλια Κρίσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις προσφυγές - αιτήσεις επανάκρισης μετά των τυχόν συνυποβαλλόμενων νέων στοιχείων, καθώς και όσα ελήφθησαν υπόψη κατά την πρωτοβάθμια κρίση, αποφαίνονται αιτιολογημένα και οριστικά, ως εξής: Αν κρίνουν βάσιμη την προσφυγή του Αξιωματικού, εγγράφουν τον κριθέντα Αξιωματικό σε οποιονδήποτε από τους ευμενέστερους λοιπούς γι αυτόν πίνακες, ανάλογα με την περίπτωση, διαφορετικά επικυρώνουν την προγενέστερη κρίση, στην οποία ενσωματώνεται και η νέα, με επαρκή αιτιολόγηση. Σε όλες τις περιπτώσεις τα Συμβούλια υποχρεούνται στη σύνταξη σχετικού πρακτικού.
12.  
  Με βάση τις προαναφερόμενες αποφάσεις των Συμβουλίων, οι επανακρινόμενοι Αξιωματικοί εγγράφονται σε πίνακες οι οποίοι κυρώνονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. Στην περίπτωση αναδρομικής αποκατάστασης των δικαιωθέντων, προκαλούνται οι σχετικές διοικητικές πράξεις.
13.  
  Η Διεύθυνση Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος κοινοποιεί με εμπιστευτικό έγγραφο τις δυσμενείς αποφάσεις των δευτεροβάθμιων Συμβουλίων στους ενδιαφερομένους, εντός τριάντα ημερών από της ισχύος του προεδρικού διατάγματος κύρωσης των σχετικών πινάκων κρίσεως, ενώ παράλληλα καταχωρίζει το αποτέλεσμα των κρίσεων αυτών στην οικεία για κάθε Αξιωματικό μερίδα
Άρθρο 24 "Επιλογή Αρχηγού Λιμενικού Σώματος"
1.  
  Ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος επιλέγεται μεταξύ των εν ενεργεία κατά το χρόνο της επιλογής Υποναυάρχων, καθώς και των Αρχιπλοιάρχων Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ. 2α (i), οι οποίοι έχουν συμπληρώσει ένα έτος πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν, εξαιρουμένων εκείνων των Υποναυάρχων και Αρχιπλοιάρχων Λ.Σ., οι οποίοι στα πλαίσια της διοικητικής τους αποκατάστασης λογίζονται εν ενεργεία, προαγόμενοι αναδρομικά στους βαθμούς αυτούς και σε χρόνο μεταγενέστερο της επιλογής του Αρχηγού, χωρίς να διαταράσσουν τις προαγωγές των επιλεγέντων Υπαρχηγών Λ.Σ. και του Γενικού Επιθεωρητή.
2.  
  Για την κρίση οποτεδήποτε προς αποστρατεία του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος αρμόδιο, κατόπιν ειδικής πρότασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, είναι το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.), που με ελεύθερη κρίση αποφασίζει την αποστρατεία αυτού, αν κρίνει ότι η περαιτέρω παραμονή του στο Σώμα δεν είναι πλέον αναγκαία, χαρακτηρίζοντάς τον ως ευδοκίμως τερματίσαντα την σταδιοδρομία του στο Λιμενικό Σώμα.
3.  
  Κενουμένης της θέσεως του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος, ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας αποστέλλει στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας πίνακα όλων των εν ενεργεία Υποναυάρχων και Αρχιπλοιάρχων Λ.Σ., με τα υπηρεσιακά έγγραφα των ατομικών φακέλων και τα λοιπά στοιχεία αυτών, προς επιλογή Αρχηγού Λιμενικού Σώματος. Το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των ατομικών φακέλων και τα διαβιβασθέντα σε αυτό για τον καθένα από τους κρινόμενους στοιχεία, επιλέγει με απόλυτη διακριτική ευχέρεια τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος. Όλοι οι αρχαιότεροι του επιλεγέντος θεωρούνται ως ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους.
4.  
  Το προαναφερόμενο Συμβούλιο, τόσο στην περίπτωση αποστρατείας του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος, όσο και στην περίπτωση επιλογής νέου Αρχηγού Λιμενικού Σώματος, αιτιολογεί στο πρακτικό συνοπτικά την απόφασή του
5.  
  Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, αφού παραλάβει το ανωτέρω πρακτικό, προκαλεί τα σχετικά προεδρικά διατάγματα αποστρατείας και προαγωγής
6.  
  Εφόσον ως Αρχηγός επιλέγεται Υποναύαρχος Λ.Σ., προάγεται σε Αντιναύαρχο, ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό. Εφόσον επιλέγεται Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ., προάγεται αμέσως σε Υποναύαρχο Λ.Σ. και μετά τριάντα ημέρες παραμονής στο βαθμό αυτόν, κατά το διάστημα των οποίων ασκεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος, προάγεται αυτοδίκαια στο βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ.
7.  
  Ο Αρχηγός Λιμενικού Σώματος δύναται να παραμείνει στη θέση του για χρονική περίοδο δύο ετών, που μπορεί να παραταθεί μέχρι και ένα έτος επιπλέον
8.  
  Ο Αρχηγός Λιμενικού Σώματος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο Υπαρχηγό Λιμενικού Σώματος
Άρθρο 25 "Κρίση - Επιλογή - Αρμοδιότητες Αναπλήρωση Υπαρχηγών Λιμενικού Σώματος και Γενικού Επιθεωρητή Λιμενικού Σώματος"
1.  
  Οι Υπαρχηγοί και ο Γενικός Επιθεωρητής Λιμενικού Σώματος επιλέγονται μεταξύ των εν ενεργεία κατά το χρόνο επιλογής Αρχιπλοιάρχων Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ. 2α, που κέκτηνται τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα του άρθρου 10, εξαιρουμένων εκείνων οι οποίοι στα πλαίσια της διοικητικής τους αποκατάστασης λογίζονται ότι βρίσκονται στην ενέργεια, προαγόμενοι αναδρομικά στο βαθμό αυτόν και σε χρόνο μεταγενέστερο της επιλογής του Υπαρχηγού, μη διαταράσσοντας τις προαγωγές των επιλεγέντων Υπαρχηγών και του Γενικού Επιθεωρητή.
2.  
  Όταν κενώνονται οι θέσεις των Υπαρχηγών και του Γενικού Επιθεωρητή, το Ανώτατο Συμβούλιο του Λιμενικού Σώματος με ευρύτερη σύνθεση αποφασίζει ποιοι από τους προαναφερόμενους εν ενεργεία Αρχιπλοιάρχους Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ. 2α είναι ικανοί για την πλήρωση των θέσεων αυτών, οι οποίοι και προάγονται αυτοδίκαια με την επιλογή τους αυτή στο βαθμό του Υποναυάρχου Λ.Σ. Οι παραλειπόμενοι αρχαιότεροι των επιλεγέντων Αρχιπλοιάρχων Λ.Σ. θεωρούνται ως ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους, εγγραφόμενοι στους οικείους πίνακες.
3.  
  Ο Υποναύαρχος Λ.Σ. που ορίζεται Γενικός Επιθεωρητής είναι νεότερος των Υπαρχηγών Λ.Σ.
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, καθορίζονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των δύο Υποναυάρχων - Υπαρχηγών Λιμενικού Σώματος
5.  
  Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ενός Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος, τα καθήκοντα αυτού ασκούνται από τον άλλο Υπαρχηγό Λιμενικού Σώματος
6.  
  Όταν κενώνονται οι θέσεις των Υπαρχηγών Λιμενικού Σώματος και μέχρι την πλήρωση αυτών, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές τους ασκούνται προσωρινά από το Γενικό Επιθεωρητή και τον αρχαιότερο Αρχιπλοίαρχο Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ. 2α.
Άρθρο 26 "Κρίσεις - Αποστρατείες Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος που συμπληρώνουν τριακονταπενταετία ή καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας του βαθμού που φέρουν"
1.  
 1. Αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος μέχρι και του βαθμού του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ., που συμπληρώνουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο ενεργούνται οι κρίσεις, τριάντα πέντε έτη πραγματικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο, κρίνονται υποχρεωτικά κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις.
 2. Οι παραπάνω Αξιωματικοί, κρινόμενοι από τα αρμόδια Συμβούλια, εγγράφονται στους ακόλουθους πίνακες:
 3. Πίνακα Α΄ Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους.
 4. Πίνακα Β΄ Αποστρατευτέων.
 5. Από τους παραπάνω, οι εγγραφόμενοι:
 6. i) Στον Πίνακα Α΄, προάγονται τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων στον επόμενο βαθμό, τριάντα ημέρες πριν από τη συμπλήρωση της τριακονταπενταετίας, κατά την οποία και αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με άλλο προεδρικό διάταγμα. ii) Στον Πίνακα Β΄, αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με το βαθμό που φέρουν και, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 20 παρ. 5 και 6, με το ίδιο προεδρικό διάταγμα κύρωσης των ετήσιων πινάκων κρίσεων.
 7. Όσοι συμπληρώνουν τριάντα πέντε έτη πραγματικής υπηρεσίας πριν από τη διενέργεια των τακτικών κρίσεων κρίνονται έκτακτα ένα μήνα πριν από τη συμπλήρωση του ορίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο
2.  
 1. Εκτός των αναφερομένων στην παράγραφο 1(α) Αξιωματικών, κρίνονται υποχρεωτικά και όσοι από αυτούς καταλαμβάνονται, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 27 παράγραφοι 3 και 4, από το όριο ηλικίας τους, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
 2. Η διάταξη της παρ. 1(β) εφαρμόζεται αναλογικά γι αυτούς.
 3. Από τους παραπάνω, οι εγγραφόμενοι:
 4. i) Στον Πίνακα Α΄, προάγονται τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων στον επόμενο βαθμό, τριάντα ημέρες πριν από την ημερομηνία κατάληψής τους από το όριο ηλικίας, κατά την οποία και αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με άλλο προεδρικό διάταγμα. ii) Στον Πίνακα Β΄, αποστρατεύονται με προεδρικό διάταγμα αυτεπάγγελτα με το βαθμό που φέρουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας.
3.  
  Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται ανάλογα και στους Αρχιπλοιάρχους Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ. 2β και 2γ, Πλοιάρχους Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ. 2δ, Αντιπλοιάρχους Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ. 2ε, Ανθυποπλοιάρχους και Σημαιοφόρους Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ. 2στ.
4.  
 1. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Αξιωματικός Λ.Σ. στο ίδιο έτος καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας του και ταυτόχρονα συμπληρώνει την τριακονταπενταετία του, αποστρατεύεται με τη διαδικασία της συμπλήρωσης τριακονταπενταετίας.
 2. Εάν δε την ίδια ημέρα συμπληρώνει τριακονταπενταετία και όριο ηλικίας, αποστρατεύεται με τη διαδικασία της συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας.
 3. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ. που προάγονται στον καταληκτικό βαθμό εξέλιξής τους και συμπληρώνουν στο ίδιο έτος τριακονταπενταετία ή καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας του βαθμού κρίνονται εκτάκτως, μετά την προαγωγή τους στον καταληκτικό βαθμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.
 4. Από τις διατάξεις της παραγράφου 1 εξαιρούνται οι Πλοίαρχοι και οι Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ. που δεν διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής τους.
 5. Αυτοί κρίνονται όπως και οι λοιποί ομοιόβαθμοί τους που δεν συμπληρώνουν τριακονταπενταετία.
5.  
  Στις περιπτώσεις εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 2, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 15, το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων αποφασίζει πριν από την ημερομηνία κατά την οποία ο Αξιωματικός καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας ή συμπληρώνει την τριακονταπενταετή πραγματική υπηρεσία, οπότε και εφαρμόζονται ανάλογα οι προαναφερόμενες διατάξεις του παρόντος άρθρου. Αν το αρμόδιο Συμβούλιο δεν προέβη στην κρίση αυτού, παρ όλο που συγκλήθηκε νόμιμα, εξαιτίας της ανυπαρξίας απαλλακτικού βουλεύματος, σχετικής απόφασης δικαστηρίου ή γνωμάτευσης Ανακριτικού Συμβουλίου υπέρ του εγκαλουμένου, αποστρατεύεται με το βαθμό που φέρει κατά την ημερομηνία συμπλήρωσης της τριακονταπενταετίας ή του ορίου ηλικίας του. Στην περίπτωση δε που δικαιωθούν τελεσίδικα, αποκαθίστανται αναδρομικά λαμβάνοντας την προαγωγή τους στο βαθμό που προβλέπει η κρίση τους ως ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους και αποστρατεύονται στη συνέχεια με την ίδια ημερομηνία της αρχικής τους αποστρατείας.
Άρθρο 27 "Υπολογισμός τριακονταπενταετίας Αποστρατείες λόγω ορίου ηλικίας"
1.  
  Στους Αξιωματικούς Λ.Σ. για τον υπολογισμό της κατά το προηγούμενο άρθρο τριακονταπενταετούς πραγματικής υπηρεσίας, λαμβάνεται υπόψη και προσμετράται:.
 1. Η προϋπηρεσία που πραγματικά διανύθηκε στο Λιμενικό Σώμα, στις Ένοπλες Δυνάμεις, στα Σώματα Ασφαλείας, καθώς και στις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες με οποιαδήποτε σχέση, εφόσον αναγνωρίζεται ως συντάξιμη
 2. Η προϋπηρεσία που πραγματικά διανύθηκε στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, με οποιαδήποτε σχέση, εφόσον αυτή αναγνωρίζεται ως συντάξιμη
 3. Η μη συμπίπτουσα με άλλη συντάξιμη υπηρεσία του απαιτούμενου για τη λήψη πτυχίου χρόνου σπουδών των Αξιωματικών Λ.Σ., οι οποίοι έχουν συμπληρώσει εικοσιπενταετή συντάξιμη υπηρεσία και φοιτήσει σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμα της αλλοδαπής, καθώς και σε Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού (πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν.), εφόσον το πτυχίο της προαναφερόμενης Ανώτατης Σχολής ή το δίπλωμα πλοιάρχου ή μηχανικού του Εμπορικού Ναυτικού αποτέλεσε το κατά νόμο προσόν κατάταξής τους στο Λιμενικό Σώμα.
 4. Ο παραπάνω χρόνος σπουδών ομοίως προσμετράται και αναλογικά εφαρμόζεται στους Αξιωματικούς Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ. 2(ε) και (στ), εφόσον το αντίστοιχο κατά τα προαναφερόμενα πτυχίο τους αποτέλεσε το κατά νόμο απαιτούμενο προσόν για την κατάταξή τους στο Λιμενικό Σώμα.
2.  
  Ο υπολογισμός της παραπάνω υπηρεσίας γίνεται σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που περιέχονται στον ατομικό φάκελο κάθε Αξιωματικού, καθώς και από τις σχετικές εγγραφές στα τηρούμενα από τη Διεύθυνση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος μητρώα αυτών
3.  
  Ουδείς Αξιωματικός Λ.Σ. δύναται να παραμείνει στην ενεργό υπηρεσία, εφόσον έχει συμπληρώσει στον κατεχόμενο βαθμό το παρακάτω όριο ηλικίας:.
 1. Σημαιοφόροι, Ανθυποπλοίαρχοι, Υποπλοίαρχοι, Πλωτάρχες και Αντιπλοίαρχοι το 57ο έτος.
 2. Πλοίαρχοι το 58ο έτος.
 3. Αρχιπλοίαρχοι το 59ο έτος.
 4. Υποναύαρχοι το 60ό έτος.
 5. Αντιναύαρχος - Αρχηγός Λιμενικού Σώματος το 62ο έτος.
 6. Τα παραπάνω όρια ηλικίας αυξάνονται κατά τρία έτη για τους Αρχιπλοιάρχους και Πλοιάρχους Λ.Σ. Ιατρούς, κατά πέντε έτη για τους ιερείς.
 7. Αξιωματικοί Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ. 2(ε) και (ζ) κάθε βαθμού το 57ο έτος.
 8. Αξιωματικοί Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ. 2στ κάθε βαθμού το 55ο έτος.
4.  
  Οι Αξιωματικοί Λ.Σ. λογίζονται ότι έχουν καταληφθεί από το αντίστοιχο όριο της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους συμπλήρωσής του.
Άρθρο 28 "Ειδικές περιπτώσεις αποστρατείας"
1.  
  Υποναύαρχοι Λ.Σ. που κατέχουν θέση Υπαρχηγού ή Γενικού Επιθεωρητή οι οποίοι αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα ανεξάρτητα από τη συμπλήρωση των γενικών τυπικών προσόντων, ή με αίτησή τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει έξι μήνες παραμονής στο βαθμό, θεωρούνται ως ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους και προάγονται στο βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ. εν ενεργεία τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων και ύστερα από ένα μήνα αποστρατεύονται με το βαθμό αυτόν με άλλο προεδρικό διάταγμα. Η διάταξη αυτή έχει αναδρομική εφαρμογή από 1.3.2001.
2.  
  Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ. 2α κρινόμενοι από το αρμόδιο Συμβούλιο ως:.
 1. Διατηρητέοι παραμένουν σε ενέργεια με το βαθμό που φέρουν.
 2. Αν ομοιόβαθμοι, αλλά νεότεροι αυτών επιλέχθηκαν ως Αρχηγός ή Υπαρχηγοί και Γενικός Επιθεωρητής Λ.Σ., θεωρούνται ως ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους και ταυτόχρονα με τους επιλεγέντες προάγονται εν ενεργεία στον επόμενο βαθμό, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων για χρονικό διάστημα τριάντα ημερών, μετά την πάροδο του οποίου αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με άλλο προεδρικό διάταγμα.
 3. Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους προάγονται εν ενεργεία στον επόμενο βαθμό, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων για χρονικό διάστημα τριάντα ημερών μετά την πάροδο του οποίου αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με άλλο προεδρικό διάταγμα
 4. Αποστρατευτέοι, αποστρατεύονται με τον κατεχόμενο βαθμό και με το ίδιο προεδρικό διάταγμα κύρωσης του σχετικού πίνακα κρίσης τους
3.  
 1. Αρχιπλοίαρχοι και Πλοίαρχοι Λ.Σ. με την υποβολή αίτησης αποστρατείας, εφόσον έχουν συμπληρώσει έξι μήνες στον κατεχόμενο βαθμό και δεν έχουν κριθεί ως αποστρατευτέοι, κατά την αμέσως προηγούμενη της παραπάνω αίτησης κρίση, θεωρούνται ως ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους και προάγονται τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων στον επόμενο βαθμό και αποστρατεύονται μετά την πάροδο τριάντα ημερών από την προαγωγή τους με άλλο προεδρικό διάταγμα.
 2. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται πριν από την ημερομηνία σύγκλησης του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων, σε αντίθετη δε περίπτωση, οι εν λόγω Αξιωματικοί αποστρατεύονται σύμφωνα με το αποτέλεσμα της κρίσης αυτής.
 3. Οι Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ. 2β και 2γ, εφόσον έχουν συμπληρώσει είκοσι τρία έτη συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού Λ.Σ., εκ των οποίων ένα έτος στο βαθμό αυτόν, κρίνονται από το Συμβούλιο Κρίσεως που ορίζεται για τους Αρχιπλοιάρχους Λ.Σ. αντίστοιχα του άρθρου 7 παρ.2α, το οποίο και συντάσσει τους εξής πίνακες:
 4. i) Πίνακα Α΄ Διατηρητέων ii) Πίνακα Β΄ Ευδοκίμως τερματισάντων την σταδιοδρομία τους iii) Πίνακα Γ΄ Αποστρατευτέων.
 5. Όσοι κρίνονται ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους προάγονται με προεδρικό διάταγμα κατ εξαίρεση στον ανώτερο βαθμό εν ενεργεία, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων για χρονικό διάστημα τριάντα ημερών μετά την πάροδο του οποίου αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με άλλο προεδρικό διάταγμα.
 6. Όσοι κρίνονται αποστρατευτέοι, αποστρατεύονται με το βαθμό που φέρουν και με το ίδιο προεδρικό διάταγμα κύρωσης του σχετικού πίνακα κρίσης τους.
 7. Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ. 2β και 2γ, εφόσον έχουν συμπληρώσει έξι μήνες υπηρεσίας στο βαθμό και υποβάλουν οποτεδήποτε αίτηση αποστρατείας, προάγονται με προεδρικό διάταγμα κατ εξαίρεση στον ανώτερο βαθμό εν ενεργεία, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων για χρονικό διάστημα τριάντα ημερών μετά την πάροδο του οποίου αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με άλλο προεδρικό διάταγμα.
4.  
 1. Εκτός της περιπτώσεως εφαρμογής του άρθρου 26 παρ. 5, οι Αξιωματικοί που κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους και εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 2, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 15 του παρόντος αποστρατεύονται ένα μήνα μετά την κρίση τους με το βαθμό που φέρουν.
 2. Στην περίπτωση που οι προαναφερόμενοι δικαιωθούν τελεσίδικα αποκαθίστανται αναδρομικά λαμβάνοντας την προαγωγή τους στο βαθμό που προβλέπει η κρίση τους ως ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους και αποστρατεύονται στη συνέχεια με την ίδια ημερομηνία της αρχικής τους αποστρατείας
5.  
 1. Πλοίαρχοι Λ.Σ. κρινόμενοι από το αρμόδιο συμβούλιο ως παραμένοντες στον ίδιο βαθμό και εφόσον ομοιόβαθμοι, αλλά νεότεροί τους προάγονται στον επόμενο βαθμό, θεωρούνται ως ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους, με προεδρικό διάταγμα τίθενται εκτός οργανικών θέσεων, προαγόμενοι εν ενεργεία στον επόμενο βαθμό ταυτόχρονα με τους νεότερούς τους και για χρονικό διάστημα τριάντα ημερών, μετά την πάροδο του οποίου αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με άλλο προεδρικό διάταγμα.
 2. Πλοίαρχοι Λ.Σ. εγγραφέντες ή εγγραφόμενοι για πρώτη φορά σε πίνακες παραμενόντων στον ίδιο βαθμό κατά τις τακτικές ετήσιες ή έκτακτες κρίσεις, προάγονται εν ενεργεία στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ., τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων και αποστρατεύονται με άλλο προεδρικό διάταγμα, μετά πάροδο τριάντα ημερών από την προαγωγή τους, εφόσον υποβάλουν αίτηση αποστρατείας μετά την κύρωση των τακτικών ή έκτακτων πινάκων κρίσεώς τους, με τους οποίους και είχαν εγγραφεί για πρώτη φορά στον παραπάνω πίνακα.
 3. Εφόσον η σχετική αίτηση υποβληθεί κατά ή μετά την ημερομηνία διενέργειας των επόμενων τακτικών ή έκτακτων κρίσεων, σύμφωνα με τις οποίες έχουν κριθεί για δεύτερη φορά παραμένοντες στον ίδιο βαθμό, αποστρατεύονται με τον κατεχόμενο βαθμό.
6.  
 1. Πλωτάρχες ή Αντιπλοίαρχοι Λ.Σ. ή Πλοίαρχοι Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ. 2α που έχουν τριάντα τέσσερα έτη πραγματικής υπηρεσίας, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 27 παράγραφοι 1 και 2, από τα οποία τέσσερα έτη στον κατεχόμενο βαθμό ή τον προβλεπόμενο από τη διάταξη του άρθρου 10 χρόνο συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού Λ.Σ., προάγονται, με αίτησή τους, στον επόμενο αντίστοιχα βαθμό, εντός του μηνός Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν την παραπάνω υπηρεσία, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων.
 2. Οι προαγόμενοι κατά το προηγούμενο εδάφιο της παρούσας παραγράφου κρίνονται κατά τις τακτικές κρίσεις του έτους εντός του οποίου συμπληρώνουν τριακονταπενταετία ή καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26
 3. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε στο βαθμό του Υποπλοιάρχου - Πλωτάρχη Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ.2α πέραν από τον απαιτούμενο για προαγωγή, θεωρείται ότι διανύθηκε στο βαθμό του Πλωτάρχη ή Αντιπλοιάρχου Λ.Σ. αντίστοιχα, για την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου.
7.  
 1. Όσοι Πλωτάρχες Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ. 2ε έχουν συμπληρώσει τριακονταπενταετή συντάξιμη στο Λιμενικό Σώμα υπηρεσία και υποβάλουν σχετική αίτηση αποστρατείας προάγονται με προεδρικό διάταγμα στον αμέσως ανώτερο εν ενεργεία βαθμό, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων και αποστρατεύονται με τη συμπλήρωση ενός μήνα από την προαγωγή τους με άλλο προεδρικό διάταγμα.
 2. Πλωτάρχες Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ. 2ε, κάτοχοι πτυχίου Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα, που έχουν συμπληρώσει τριάντα ένα έτη συνολικής πραγματικής υπηρεσίας στο Λιμενικό Σώμα, από τα οποία τέσσερα έτη στον κατεχόμενο βαθμό, δύνανται να υποβάλουν σχετική αίτηση αποστρατείας - πριν από την ημερομηνία σύγκλησης του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων - με την οποία:
 3. (i) Προάγονται στον επόμενο εν ενεργεία βαθμό, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων, εφόσον κριθούν ως προακτέοι, και μετά από την πάροδο τριάντα ημερών από την προαγωγή τους αυτή αποστρατεύονται με άλλο προεδρικό διάταγμα.
 4. Με την παραπάνω κρίση τους αποφασίζεται η απονομή ή μη του αποστρατευτικού βαθμού του Πλοιάρχου Λ.Σ., εφόσον συμπληρώνουν κατά το έτος της κρίσης τους αυτής τριακονταπενταετή πραγματική υπηρεσία ή καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας τους. (ii) Δεν προάγονται στον επόμενο βαθμό, εφόσον κρίθηκαν ως αποστρατευτέοι, και με το προεδρικό διάταγμα κύρωσης του σχετικού πίνακα αποστρατεύονται με το βαθμό του Πλωτάρχη Λ.Σ.
 5. Η διάταξη του εδαφίου (β) της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται αναλογικά και στους υπηρετούντες μετά την ισχύ του νόμου αυτού Πλωτάρχες Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ. 2ε(i), οι οποίοι κατέχουν δίπλωμα Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού και έχουν εκπληρώσει την προβλεπόμενη από το άρθρο 13 παρ. 2γ και 3 υπηρεσία αντίστοιχα.
 6. Οι Αξιωματικοί όλων των προηγούμενων εδαφίων της παραγράφου αυτής, εφόσον υποβάλουν τη σχετική αίτησή τους κατά ή μετά την ημερομηνία διενέργειας των τακτικών ετήσιων κρίσεων, σύμφωνα με τις οποίες έχουν κριθεί ως αποστρατευτέοι, αποστρατεύονται με το βαθμό του Πλωτάρχη Λ.Σ.
8.  
 1. Οι κατά την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 988/1979 (ΦΕΚ 258 Α΄) αποστρατευόμενοι Αξιωματικοί, που λαμβάνουν τις αποδοχές του ανώτερου βαθμού, με την αποχώρησή τους από την Υπηρεσία και εφόσον κρίνονται ως προακτέοι ή ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, προάγονται στον αμέσως επόμενο από τον κατεχόμενο βαθμό, του οποίου ο μισθός απονεμήθηκε σε αυτούς, και με το ίδιο προεδρικό διάταγμα κύρωσης του σχετικού για την κρίση αυτή πίνακα, αποστρατεύονται.
 2. Δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου της παραγράφου αυτής εάν:
 3. (i) Οι παραπάνω Αξιωματικοί αποστρατεύονται με τον κατεχόμενο βαθμό, λόγω εγγραφής τους σε πίνακα αποστρατευτέων, ο οποίος ισχύει. (ii) Η αποστρατεία τους προκαλείται εξαιτίας της υποβολής παραίτησής τους ή λόγω υποψηφιότητας για τη συμμετοχή τους σε εκλογές, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί εκλογικής νομοθεσίας, καθώς και στις περιπτώσεις επιβολής σε αυτούς της ποινής της απόταξης, κατόπιν σχετικής απόφασης Ανακριτικού Συμβουλίου. (iii) Η αποστρατεία αυτών λαμβάνει χώρα κατ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 20 παρ. 5 και 6, 21 παρ. 1 και 3, 22 παρ. 1 και 2, 26 και 28 παρ. 6(β), 7 και 10.
9.  
 1. Οι υποβληθείσες αιτήσεις κατά τις διατάξεις των παραγράφων 3, 5(β) και 7 του άρθρου αυτού δεν εισάγονται στα προβλεπόμενα από τις παραγράφους 5(α) και 6(α) του άρθρου 18 αρμόδια συμβούλια προς έκφραση γνώμης
 2. Δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν οι διατάξεις των παραγράφων 3, 5(β) και 7 του άρθρου αυτού στους Αξιωματικούς:
 3. i) Για τους οποίους αναμένεται η έκδοση απόφασης του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 3, 4 και 8 του άρθρου 15 και παρ. 9 του άρθρου 19. ii) Οι οποίοι διατελούν στις προβλεπόμενες από τις διατάξεις των παραγράφων 2, 5, 6 και 7 του άρθρου 25 καταστάσεις, έστω και αν υποβλήθηκε σχετική αίτησή τους. iii) Οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση παραίτησης για τη συμμετοχή τους σε εκλογές, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί εκλογικής νομοθεσίας.
10.  
  Στους Αξιωματικούς Λ.Σ. που αποβιώνουν ευρισκόμενοι στην ενεργό υπηρεσία δύνανται να τους απονεμηθεί από την προηγουμένη του θανάτου τους ο αμέσως επόμενος από τον κατεχόμενο βαθμός, εφόσον αυτός προβλέπεται εν ενεργεία για την κατηγορία τους, κατά το άρθρο 7 παρ. 5, μετά από σχετική απόφαση του αρμόδιου δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Κρίσης, ανεξάρτητα από τη συμπλήρωση των τυπικών προσόντων ή την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων. Η προαγωγή αυτή, καθώς και η αποστρατεία γίνεται με την ίδια διοικητική πράξη. Αν ο εν λόγω Αξιωματικός είχε εγγραφεί προ του θανάτου του σε πίνακα προακτέων, ο οποίος και ισχύει, προάγεται χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης του προαναφερόμενου Συμβουλίου Κρίσης.
11.  
 1. Οι Πλοίαρχοι Λ.Σ. Ιερείς, εφόσον έχουν συμπληρώσει είκοσι τρία έτη συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού Λ.Σ., εκ των οποίων ένα έτος στο βαθμό αυτόν, κρίνονται από το Συμβούλιο Κρίσεως που ορίζεται για τους Πλοιάρχους Λ.Σ., το οποίο και συντάσσει τους εξής πίνακες:
 2. i.
 3. Πίνακα Α΄ Διατηρητέων, ii.
 4. Πίνακα Β΄ Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους, iii.
 5. Πίνακα Γ΄ Αποστρατευτέων.
 6. Όσοι κρίνονται ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους προάγονται με προεδρικό διάταγμα κατ εξαίρεση στον ανώτερο βαθμό εν ενεργεία, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων για χρονικό διάστημα τριάντα ημερών, μετά την πάροδο του οποίου αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με άλλο προεδρικό διάταγμα.
 7. Όσοι κρίνονται αποστρατευτέοι, αποστρατεύονται με το βαθμό που φέρουν και με το ίδιο προεδρικό διάταγμα κύρωσης του σχετικού πίνακα κρίσης τους.
Άρθρο 29 "Απονομή αποστρατευτικού βαθμού"
1.  
  Στους Αξιωματικούς που τίθενται σε αποστρατεία δύναται, κατόπιν απόφασης του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων, η οποία λαμβάνεται πριν από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της αποστρατείας τους, να απονεμηθεί εν αποστρατεία ο αμέσως ανώτερος από τον κατεχόμενο βαθμός, εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
 1. Η αποστρατεία τους δεν λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 7, 21 παρ. 1(β) και 3, 22 παρ. 1 και 2, 26 παρ. 1(γ) (ii) και 2(β) (ii) και 28 παρ. 2(β)-(γ), 3, 4(α), 5, 7(α) και 7(β)(ii), ούτε και κρίνονται κατ εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 8 και 10 του άρθρου 28.
 2. Έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το μισό του προβλεπόμενου από το άρθρο 10 χρόνου παραμονής στο βαθμό
 3. Ο ανώτερος βαθμός στον οποίο πρόκειται να προαχθούν προβλέπεται εν ενεργεία για την κατηγορία τους, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 5.
 4. Δεν υφίσταται προγενέστερη εγγραφή τους σε ισχύοντα πίνακα αποστρατευτέων ή παραμενόντων στον ίδιο βαθμό
 5. Η έξοδός τους από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος δεν γίνεται λόγω υγειονομικής ανικανότητας, υποβολής παραίτησής τους ή και θέσης υποψηφιότητας για τη συμμετοχή τους σε εκλογές, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί εκλογικής νομοθεσίας, ούτε και έχει επιβληθεί κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους η ποινή της αργίας με πρόσκαιρη παύση ή προσωρινή απόλυση
2.  
  Εάν το αρμόδιο Συμβούλιο, με βάση τα στοιχεία του ατομικού φακέλου των κρινομένων σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους και ιδιαίτερα στον κατεχόμενο βαθμό, κρίνει να μην απονεμηθεί ο ανώτερος εν αποστρατεία βαθμός, οφείλει να αιτιολογήσει την απόφασή του αυτή και σε κάθε περίπτωση να συντάξει σχετικό πρακτικό
Άρθρο 30 "Υπολογισμός ημερομηνίας κένωσης οργανικής θέσης και διαγραφής των εν ενεργεία Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος"
1.  
  Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις που ισχύουν, η κένωση των οργανικών θέσεων των προαγόμενων Αξιωματικών Λ.Σ. συντελείται από την ημερομηνία υπογραφής του προεδρικού διατάγματος προαγωγής τους.
2.  
  Ανεξάρτητα από την ισχύ των διατάξεων της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας για τους Αξιωματικούς Λ.Σ. και των τυχόν προβλεπόμενων μισθολογικών προαγωγών τους:.
 1. Η διαγραφή αυτών από τα εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος, εφόσον αποστρατεύονται, θεωρείται συντελεσθείσα τη δέκατη πέμπτη ημέρα από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος αποστρατείας τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή, στην περίπτωση που δεν παρήλθε το προαναφερόμενο δεκαπενθήμερο, την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής ανακοίνωσης από τους ίδιους.
 2. Κατά την ημερομηνία διαγραφής των αποστρατευόμενων Αξιωματικών από τα εν ενεργεία στελέχη του Λ.Σ., επέρχεται και η κένωση των αντίστοιχων, καταλαμβανόμενων από τους ίδιους, οργανικών θέσεων.
 3. Εφόσον διενεργείται προαγωγή των αποστρατευόμενων Αξιωματικών Λ.Σ., τριάντα ημέρες πριν από την υπογραφή του προεδρικού διατάγματος αποστρατείας τους, τιθέμενοι κατά τη χρονική αυτή περίοδο εκτός οργανικών θέσεων, η κένωση των αντίστοιχων οργανικών τους θέσεων, για το δικαίωμα προαγωγής νεοτέρων τους, λογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής διοικητικής πράξης προαγωγής τους.
 4. Όσοι Αξιωματικοί Λ.Σ.:
 5. (i) Αποτάσσονται, αποστρατεύονται λόγω υγειονομικής ανικανότητας, συμπληρώνουν τριακονταπενταετή πραγματική υπηρεσία, καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας τους, θεωρούνται ως διαγραφέντες από τα εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος την ημερομηνία της δημοσίευσης του σχετικού προεδρικού διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 6. Οι θέσεις αυτές λογίζονται κενές, για το δικαίωμα προαγωγής νεοτέρων τους, από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής με την προαγωγή διοικητικής πράξης, εφόσον διενεργείται αυτή τριάντα ημέρες πριν από την αποστρατεία τους, ειδάλλως από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής, με την αποστρατεία ή απόταξη, διοικητικής πράξης. (ii) Υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη συμμετοχή τους σε εκλογές σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί εκλογικής νομοθεσίας, θεωρούνται αυτοδικαίως διαγραφέντες από τα εν ενεργεία στελέχη του Λ.Σ. την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας στο αρμόδιο Δικαστήριο, οπότε κενώνονται οι αντίστοιχες θέσεις.
 7. Η διαγραφή των αποβιούντων Αξιωματικών, καθώς και η κένωση των θέσεών τους επέρχεται κατά την ημερομηνία του θανάτου αυτών
3.  
  Σε όλες τις περιπτώσεις, η ημερομηνία της διαγραφής δεν θεωρείται ενεργός υπηρεσία
Άρθρο 31 "Τιμητικές προαγωγές - απονομές βαθμών σε αθλητές βαθμοφόρους Λιμενικού Σώματος Κατάταξη ιδιωτών Ολυμπιονικών ως Εφέδρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος"
1.  
  Σε αθλητές ή αθλήτριες ηλικίας μέχρι τριάντα πέντε ετών, που κατέλαβαν ή καταλαμβάνουν μία από τις θέσεις μεταξύ της πρώτης μέχρι και της όγδοης σε ατομικό άθλημα κατά τη διάρκεια Ολυμπιακών Αγώνων και υπηρετούν στο Λιμενικό Σώμα (Λ.Σ.) ως μόνιμοι Λιμενοφύλακες ή Υπαξιωματικοί Λ.Σ. απονέμεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ο βαθμός του Σημαιοφόρου Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ. 2ε, εγγραφόμενοι στην αντίστοιχη επετηρίδα. Ως Αξιωματικοί παραμένουν στο Λιμενικό Σώμα, εφόσον το επιθυμούν, μέχρι τη συμπλήρωση πλήρους συντάξιμης υπηρεσίας και εξελίσσονται όπως και οι λοιποί Αξιωματικοί Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ. 2ε. Οι προαγωγές τους ενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.
2.  
  Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται ανάλογα και για όσους αθλητές ή αθλήτριες κατέλαβαν ή καταλαμβάνουν μία από τις τρεις πρώτες θέσεις σε ομαδικό άθλημα κατά τη διάρκεια Ολυμπιακών Αγώνων ή πρώτη θέση σε ατομικό άθλημα σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και υπηρετούν στο Λ.Σ. ως μόνιμοι Λιμενοφύλακες ή Υπαξιωματικοί.
3.  
  Στους εν ενεργεία μόνιμους Αξιωματικούς Λ.Σ., μέχρι και του βαθμού του Υποπλοιάρχου Λ.Σ., που αναδείχθηκαν ή αναδεικνύονται Ολυμπιονίκες σε μία από τις τρεις πρώτες θέσεις σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα κατά τη διάρκεια Ολυμπιακών Αγώνων, απονέμεται ο αμέσως ανώτερος από τον κατεχόμενο βαθμός, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων και τη συνδρομή των λοιπών προϋποθέσεων προαγωγής. Οι Αξιωματικοί που προάγονται με τον τρόπο αυτόν παραμένουν ενταγμένοι στην επετηρίδα της κατηγορίας τους, θεωρούνται δε ότι απέκτησαν το βαθμό στον οποίο προήχθησαν από τότε που τον απέκτησε ο μετά την προαγωγή αυτή αμέσως νεότερός τους.
4.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 23 και 37 του Ν. 2109/1992 (ΦΕΚ 205 Α΄), καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 2448/1996 (ΦΕΚ 279 Α΄) έχουν εφαρμογή και στο Λιμενικό Σώμα. Β΄ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ - ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ - ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ.
Άρθρο 32 "Προέλευση - διάκριση και οργανικές θέσεις"
1.  
  Οι Ανθυπασπιστές του Λιμενικού Σώματος προέρχονται από τους Υπαξιωματικούς Λιμενικού Σώματος, αποφοίτους της οικείας παραγωγικής Σχολής, καθώς και από τους προαγόμενους κατ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 34 παρ. 2 Υπαξιωματικούς Λ.Σ. από Λιμενοφύλακες, αποφοίτους της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.
2.  
  Ο βαθμός του Ανθυπασπιστή Λ.Σ. αντιστοιχεί προς το βαθμό του Ανθυπασπιστή των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και είναι ενδιάμεσος μεταξύ του κατώτερου βαθμού των Αξιωματικών Λ.Σ. και του ανώτερου των Υπαξιωματικών Λ.Σ. Οι βαθμοί των Υπαξιωματικών Λ.Σ. είναι οι εξής:.
 1. Αρχικελευστής Λ.Σ.
 2. Επικελευστής Λ.Σ.
 3. Κελευστής Λ.Σ.
3.  
 1. Όλοι οι βαθμοφόροι του άρθρου αυτού εγγράφονται σε ιδιαίτερες επετηρίδες, ως εξής:
 2. (i) Οι Υπαξιωματικοί Λ.Σ., απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, καθώς και οι προαγόμενοι από αυτούς στο βαθμό του Ανθυπασπιστή Λ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. (ii) Οι Λιμενοφύλακες, απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, καθώς και οι προαγόμενοι από αυτούς στους βαθμούς του Υπαξιωματικού ή Ανθυπασπιστή Λ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.
 3. Οι οργανικές θέσεις των προαναφερομένων κατανέμονται ως εξής:
 4. (i) Ανθυπασπιστές Λ.Σ. του εδαφίου (α)(i) της παρούσας παραγράφου σε διακόσιες εννέα και οι Υπαξιωματικοί Λ.Σ. του ίδιου εδαφίου σε χίλιες ενενήντα έξι ενιαίες για όλους τους βαθμούς αυτών αντίστοιχα. (ii) Οι βαθμοφόροι του εδαφίου (α)(ii) της παρούσας παραγράφου σε τρεις χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα ενιαίες για όλους τους βαθμούς αυτών.
4.  
  Οι Υπαξιωματικοί Λ.Σ. από Λιμενοφύλακες που κατέχουν πτυχίο Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης ή Α.Ε.Ν., καθώς και αυτοί της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ., δύνανται να προαχθούν στο βαθμό του Ανθυπασπιστή και να εξελιχθούν σε Αξιωματικούς Λ.Σ., σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του παρόντος νόμου, οι δε λοιποί δύναται να εξελιχθούν μέχρι και το βαθμό του Αρχικελευστή Λ.Σ.
5.  
  Με την επιφύλαξη ισχύος των διατάξεων των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 9, η αρχαιότητα των Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων σε κάθε βαθμό προσδιορίζεται από το χρόνο κτήσης αυτού. Ως χρονολογία κτήσης του βαθμού λογίζεται η χρονολογία υπογραφής της διοικητικής πράξης ονομασίας ή προαγωγής στο βαθμό ή, προκειμένου κατά νόμο αναδρομικά προαγομένων, η καθοριζομένη αναδρομική χρονολογία στην πράξη αυτή. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, στην περίπτωση ταυτόχρονης προαγωγής ομοιοβάθμων, η αρχαιότητα προσδιορίζεται από εκείνη του αμέσως προηγούμενου βαθμού κ.ο.κ.
6.  
  Η αρχαιότητα που αποκτούν οι Υπαξιωματικοί Λ.Σ. και οι Λιμενοφύλακες κατά την έξοδό τους από την οικεία παραγωγική Σχολή, ονομαζόμενοι Κελευστές και Λιμενοφύλακες, αντίστοιχα, διατηρείται σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους στο Λιμενικό Σώμα, εκτός αν επέλθουν μεταβολές λόγω:.
 1. Απώλειας αρχαιότητας σύμφωνα με τις σχετικές για την κατάσταση ισχύουσες διατάξεις
 2. Μη συμπλήρωσης από υπαιτιότητά τους των τυπικών προς προαγωγή προσόντων
 3. Κρίσης τους ως παραμενόντων στον ίδιο βαθμό
 4. Προαγωγής τους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 31 και 34 παρ. 1δ΄, ε΄ και στ΄.
 5. Προαγωγής λόγω διακεκριμένης πράξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
7.  
  Όλοι οι Ανθυπασπιστές Λ.Σ., καθώς και οι Υπαξιωματικοί Λ.Σ., ανεξάρτητα από την αρχαιότητα που αποκτούν, εντάσσονται σύμφωνα με αυτή στην οικεία επετηρίδα τους και έχουν μεταξύ τους μία γενική σειρά αρχαιότητας. Στην περίπτωση που ομοιόβαθμοι διαφορετικής προέλευσης προήχθησαν κατά το ίδιο έτος, οι προερχόμενοι της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. βαθμοφόροι είναι αρχαιότεροι των προερχομένων από Λιμενοφύλακες ομοιοβάθμων τους.
Άρθρο 33 "Γενικές προϋποθέσεις προαγωγής"
1.  
  Προαγωγή δεν ενεργείται και βαθμός δεν απονέμεται, εφόσον δεν υπάρχει αντίστοιχη κενή οργανική θέση, εκτός των περιπτώσεων εκείνων που προάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη κενών οργανικών θέσεων, όπως:
 1. Των ονομαζόμενων Κελευστών Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων, αποφοίτων των αντίστοιχων παραγωγικών Σχολών του Λιμενικού Σώματος.
 2. Αυτών που συμπλήρωσαν τον ελάχιστο χρόνο παραμονής στο βαθμό, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2ε ή το μέγιστο, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 3, 4, 5, 6 ή ανεξάρτητα από τη συμπλήρωση του χρόνου παραμονής στο βαθμό, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 1ε.
 3. Όσων η κρίση για προαγωγή αναβλήθηκε ή ανεστάλη για τους λόγους που προβλέπονται στις οικείες διατάξεις του παρόντος νόμου και εφόσον νεότεροί τους είχαν προαχθεί πριν από την κρίση τους ως προακτέοι ή είχαν τα νόμιμα προσόντα προαγωγής
 4. Των βαθμοφόρων εκείνων που τίθενται σε αποστρατεία μετά την πάροδο των τριάντα ημερών από την προαγωγή τους ή προάγονται αποστρατευόμενοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του νόμου αυτού
 5. Των δικαιουμένων μετά από επανάκριση ή επανάληψη της κρίσης τους, εφόσον προήχθησαν νεότεροί τους ή είχαν τα νόμιμα προσόντα για να προαχθούν, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 5 έως 15.
 6. Εκείνων που σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 8(ε) και 41 παρ. 3 απονεμήθηκε ο ανώτερος από τον κατεχόμενο βαθμός.
2.  
  Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί Λ.Σ. και Λιμενοφύλακες σε ενέργεια δεν προάγονται χωρίς σχετική κρίση, με την οποία διαπιστώνεται ότι κατέχουν τα προβλεπόμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του βαθμού, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ορίζονται στις οικείες διατάξεις του παρόντος νόμου.
3.  
  Το τυπικό προς προαγωγή προσόν είναι η συμπλήρωση του κατά τα επόμενα άρθρα προβλεπόμενου ελάχιστου ή μέγιστου, αντίστοιχα, χρόνου παραμονής στο βαθμό
Άρθρο 34 "Ελάχιστος - Μέγιστος χρόνος παραμονής στο βαθμό"
1.  
 1. Οι βαθμοφόροι του Λιμενικού Σώματος που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. δεν προάγονται, αν δεν συμπληρώσουν το γενικό τυπικό προσόν του ελάχιστου χρόνου παραμονής σε κάθε βαθμό, ως εξής:
 2. (i) Κελευστής Λ.Σ.:
 3. Τρία έτη πραγματικής υπηρεσίας. (ii) Επικελευστής Λ.Σ.:
 4. Τρία έτη πραγματικής υπηρεσίας. (iii) Αρχικελευστής Λ.Σ.:
 5. Τρία έτη πραγματικής υπηρεσίας. (iν) Ανθυπασπιστής Λ.Σ.:
 6. Τέσσερα έτη πραγματικής υπηρεσίας.
 7. Ο χρόνος φοίτησης στην προαναφερόμενη Σχολή θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας Υπαξιωματικού Λ.Σ. και προσμετράται για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου προς προαγωγή χρόνου παραμονής στο βαθμό του Κελευστή Λ.Σ.
 8. Σε όσους Ανθυπασπιστές ή Υπαξιωματικούς Λ.Σ. δεν έχει υπολογισθεί από την 22η Αυγούστου 1995 (ημερομηνία ισχύος του Ν. 2329/1995 - ΦΕΚ 172 Α΄) και μέχρι την ημερομηνία ισχύος του παρόντος ο προαναφερόμενος χρόνος φοίτησης, αυτός προσμετράται στο βαθμό που φέρουν για τη συμπλήρωση των τυπικών προς προαγωγή προσόντων, εφόσον δεν προκαλείται διατάραξη της σειράς αρχαιότητας μεταξύ των Ανθυπασπιστών ή Υπαξιωματικών Λ.Σ. της αντίστοιχης επετηρίδας.
 9. Ο χρόνος που τυχόν πλεονάζει μετά την προαγωγή αυτή, προσμετράται ομοίως για τη συμπλήρωση των τυπικών προς προαγωγή προσόντων στους επόμενους βαθμούς.
 10. Η ρύθμιση της παρ. 3 του άρθρου 10 εφαρμόζεται αναλογικά και στους Ανθυπασπιστές ή Υπαξιωματικούς Λ.Σ. των επόμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου, καθώς και του άρθρου 35 παρ. 1, 2, 3.
 11. Οι Υπαξιωματικοί Λ.Σ. προερχόμενοι από τη Σχολή Δ.Υ.Λ.Σ., οι οποίοι προσκομίζουν στην Υπηρεσία πτυχίο Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα ή δίπλωμα Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού Γ΄ τάξεως, προάγονται αμέσως στον επόμενο βαθμό, από εκείνο που κατείχαν κατά την ημερομηνία λήψης του πτυχίου ή της απόκτησης του διπλώματος Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού Γ΄ τάξεως, ανεξαρτήτως συμπληρώσεως των τυπικών - ουσιαστικών προς προαγωγή προσόντων τους και υπάρξεως κενών οργανικών θέσεων, εφαρμοζομένης αναλογικά της παρ. 4α του παρόντος άρθρου.
 12. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται εκείνοι για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση επιβολής καταστατικής πειθαρχικής ποινής ή ευρίσκονται σε διαθεσιμότητα ή εκτίουν στερητική της ελευθερίας ποινή ή κρατούνται προσωρινά ως υπαίτιοι διάπραξης ποινικού αδικήματος ή ασκήθηκε σε βάρος τους ποινική δίωξη για διάπραξη οποιουδήποτε εγκλήματος προβλεπόμενου από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα.
 13. Την επομένη της εξάλειψης των παραπάνω λόγων διενεργείται η προαγωγή τους.
 14. Κελευστές Λ.Σ. που εξέρχονται από τη Σχολή Δ.Υ.Λ.Σ., μετά την ισχύ του παρόντος νόμου, κατέχοντας πτυχίο Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα ή δίπλωμα Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού Γ΄ τάξεως, προάγονται στον επόμενο βαθμό με τη συμπλήρωση του μισού χρόνου παραμονής στο βαθμό του Κελευστή Λ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και ανεξάρτητα από τη συμπλήρωση των λοιπών προς προαγωγή προσόντων.
2.  
  Οι προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων δεν προάγονται, αν δεν συμπληρώσουν τον προβλεπόμενο χρόνο παραμονής τους σε κάθε βαθμό, ως εξής:
 1. Λιμενοφύλακας:
 2. Δέκα έτη πραγματικής υπηρεσίας, από την ημερομηνία κατάταξης στην προαναφερόμενη Σχολή
 3. Κελευστής Λ.Σ.:
 4. Τέσσερα έτη πραγματικής υπηρεσίας.
 5. Επικελευστής Λ.Σ.:
 6. Τέσσερα έτη πραγματικής υπηρεσίας.
 7. Αρχικελευστής Λ.Σ.:
 8. Τέσσερα έτη πραγματικής υπηρεσίας, εφόσον κατέχουν πτυχίο Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης ή Α.Ε.Ν. (πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν.).
 9. Ανθυπασπιστής Λ.Σ.:
 10. Πέντε έτη πραγματικής υπηρεσίας, εφόσον κατέχουν πτυχίο Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης ή Α.Ε.Ν. (πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν.) και ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη κενών οργανικών θέσεων, εξελισσόμενοι σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για την κατηγορία τους διατάξεις.
3.  
  Εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις προαγωγής, οι προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. βαθμοφόροι προάγονται, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη κενών οργανικών θέσεων, με τη συμπλήρωση πραγματικής υπηρεσίας:.
 1. Έξι ετών στο βαθμό του Αρχικελευστή Λ.Σ.
 2. Πέντε ετών στο βαθμό του Ανθυπασπιστή Λ.Σ. ή δεκαέξι ετών συνολικής πραγματικής υπηρεσίας, από κατάταξης στην προαναφερόμενη Σχολή, από τα οποία τέσσερα έτη πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό του Ανθυπασπιστή Λ.Σ.
4.  
 1. Οι θέσεις του βαθμού από τον οποίο προάγονται οι κατά την προηγούμενη παράγραφο βαθμοφόροι Λ.Σ. δεν θεωρούνται κενές για τους κατώτερους βαθμούς και για όσο χρονικό διάστημα στις καταληφθείσες θέσεις υπηρετούν υπεράριθμοι, με εξαίρεση τις αναφερόμενες στην παρ. 1(δ) του άρθρου 33 περιπτώσεις.
 2. Σε περίπτωση κένωσης οργανικών θέσεων, όσοι βαθμοφόροι συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει τον ελάχιστο χρόνο παραμονής τους στο βαθμό και κρίθηκαν προακτέοι, καταλαμβάνουν εκείνες τις κενές οργανικές θέσεις του ανώτερου βαθμού που τους αναλογούν και μέχρι εξαντλήσεώς τους.
 3. Εφόσον υπάρχουν και άλλοι για να προαχθούν, αυτοί προάγονται κατά τη συμπλήρωση του μέγιστου χρόνου, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4(α) του παρόντος άρθρου.
5.  
  Μέγιστος χρόνος παραμονής σε κάθε βαθμό για τους προερχομένους από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων βαθμοφόρους δεν υφίσταται, λόγω του αδιαίρετου κατά βαθμό και ενιαίου υπολογισμού των οργανικών τους θέσεων
6.  
  Οι διατάξεις των άρθρων 10 παρ. 2, 4 και 12 εφαρμόζονται αναλογικά και για τους Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς Λ.Σ. και Λιμενοφύλακες.
Άρθρο 35 "Ειδικά τυπικά προσόντα προαγωγής"
1.  
 1. Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί Λ.Σ. που εξήλθαν από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. πριν από την ισχύ του παρόντος νόμου και κατέχουν πτυχίο Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα ή δίπλωμα πλοιάρχου ή μηχανικού Γ΄ τάξεως ή ραδιοτηλεγραφητή Β΄ τάξεως Εμπορικού Ναυτικού, με τη συμπλήρωση των από τις οικείες διατάξεις προβλεπόμενων τυπικών προσόντων και εφόσον κριθούν προακτέοι, προάγονται στον αμέσως ανώτερο από τον κατεχόμενο βαθμό, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη κενών οργανικών θέσεων, εξελισσόμενοι σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για την κατηγορία τους διατάξεις.
 2. Η ρύθμιση του άρθρου 34 παρ. 1 στ΄ έχει εφαρμογή και για όσους ονομάστηκαν Κελευστές Λ.Σ. τα έτη 2000 και 2001.
 3. Οι προαγόμενοι στο βαθμό του Ανθυπασπιστή Λ.Σ., σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο της παρούσας παραγράφου Υπαξιωματικοί Λιμενικού Σώματος, λογίζονται ότι έχουν προαχθεί:
 4. (i) Από την ημερομηνία προαγωγής νεοτέρου τους, ο οποίος αποφοίτησε με την ίδια ειδικότητα από τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (πρώην Ανώτερες Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού) και κατά την ίδια εξεταστική περίοδο, εφόσον είχαν τα υπόλοιπα τυπικά και ουσιαστικά για την αναδρομική προαγωγή τους προσόντα και η καθυστέρηση για την απόκτηση του απαιτούμενου για την προαγωγή αυτή διπλώματος οφείλεται σε υπηρεσιακούς λόγους και όχι σε υπαιτιότητά τους. (ii) Αφότου συμπλήρωσαν τα απαιτούμενα από το Π.Δ. 553/1981 (ΦΕΚ 142 Α΄) ειδικά προσόντα για την απόκτηση διπλώματος μηχανικού Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού και είχαν τα υπόλοιπα τυπικά και ουσιαστικά για την αναδρομική αυτή προαγωγή τους προσόντα.
 5. Ο χρόνος υπηρεσίας της προαναφερόμενης αναδρομικής προαγωγής τους λογίζεται σε κάθε περίπτωση ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό του Ανθυπασπιστή Λ.Σ. και, εφόσον πλεονάζει, λαμβάνεται υπόψη για την αναδρομική προαγωγή τους και στο βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ. 2ε. Η διαπίστωση της συνδρομής των παραπάνω προϋποθέσεων γίνεται από το Κατώτερο Συμβούλιο Λιμενικού Σώματος (άρθρο 18 παρ. 7α), κατόπιν αίτησής τους, η οποία υποβάλλεται μία φορά και εντός ανατρεπτικής προθεσμίας εξήντα ημερών από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης προαγωγής τους στο βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ. 2ε. Οι τυχόν δυσμενείς γι αυτούς αποφάσεις κοινοποιούνται εμπιστευτικά στους ίδιους εντός τριάντα ημερών από της εκδόσεώς τους, μέσω της Διεύθυνσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος.
2.  
  Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί Λ.Σ. που εξέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. μετά την ισχύ του παρόντος νόμου, κατέχοντας πτυχίο Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα ή δίπλωμα Αξιωματικού Γ΄ τάξεως Εμπορικού Ναυτικού, προέλευσης Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν.), για να προαχθούν στο βαθμό του Ανθυπασπιστή και Σημαιοφόρου Λ.Σ. του άρθρου 7 παρ. 2ε, αντίστοιχα, απαιτείται η συμπλήρωση χρόνου υπηρεσίας που διανύεται, από μεν τους πτυχιούχους των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα στις Λιμενικές Αρχές ή Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, από δε τους διπλωματούχους Εμπορικού Ναυτικού σε πλωτά ή εναέρια μέσα του Λιμενικού Σώματος, ως εξής:.
 1. Αρχικελευστές Λ.Σ.:
 2. Πέντε έτη ως Υπαξιωματικοί, από τα οποία δύο τουλάχιστον σε παραμεθόριες περιοχές, όπως αυτές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 3. Ανθυπασπιστές Λ.Σ.:
 4. Δύο έτη στο βαθμό αυτόν.
3.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 13 εφαρμόζονται αναλογικά και για τους Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς Λ.Σ. και Λιμενοφύλακες.
4.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 14 εφαρμόζονται αναλογικά και για τους Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς Λ.Σ. και Λιμενοφύλακες, με εξαίρεση το χρόνο σύνταξης των τακτικών εκθέσεων αξιολόγησης, ο οποίος ειδικά γι αυτούς πραγματοποιείται την 30ή Ιανουαρίου κάθε έτους.
Άρθρο 36 "Γενικές διατάξεις - Συμβούλια Κρίσεων"
1.  
  Όλοι οι Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί Λ.Σ. και Λιμενοφύλακες κρίνονται από τα αρμόδια Συμβούλια των επόμενων άρθρων με βάση τις τηρούμενες στους ατομικούς φακέλους του καθενός εκθέσεις αξιολόγησης, καθώς και τα λοιπά ευμενή ή δυσμενή υπηρεσιακά έγγραφα - στοιχεία, από τα οποία προκύπτει η γενικότερη υπηρεσιακή τους συμπεριφορά, απόδοση και επίδοσή τους.
2.  
  Η σύνταξη και υποβολή των εκθέσεων αξιολόγησης, καθώς και η γνωμάτευση σε αυτές από Αξιωματικούς ανώτερους κατά βαθμό ή αρχαιότερους των μελών του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης, δεν δεσμεύει την κρίση των τελευταίων
3.  
  Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, όλοι οι προαναφερόμενοι βαθμοφόροι κρίνονται κατ έτος, εφόσον συμπληρώνουν τα απαιτούμενα προς προαγωγή γενικά τυπικά προσόντα μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του έτους, κατά το οποίο διενεργούνται οι τακτικές κρίσεις, καθώς και όσοι από αυτούς διανύουν τον τελευταίο βαθμό της εξέλιξής τους, έχοντας υπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους στον κατεχόμενο βαθμό
4.