ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/2941

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-09-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-09-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-09-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 1 "Απλοποίηση διαδικασίας για σύσταση ανωνύμων εταιρειών"
1.  
  Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του Ν. 1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 1 στη σύσταση, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, μετατροπή και συγχώνευση μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την καταχώριση της πράξης στο οικείο μητρώο ή από τη σχετική εγγραφή στα οικεία βιβλία στην περίπτωση που δεν συντάσσεται έγγραφο.
2.  
  Στο άρθρο 29 του Ν. 1676/1986, η υπάρχουσα παράγραφος αριθμείται ως παράγραφος 1 και προστίθεται παράγραφος 2, ως εξής: 2 Η βεβαίωση της προηγούμενης παραγράφου δεν απαιτείται για τη δημοσίευση των συμφωνητικών σύστασης και η εκπλήρωση των πράξεων του άρθρου 18 του Ν. 1676/1986 βεβαιώνεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., ως προϋπόθεση έναρξης εργασιών της νεοσυσταθείσας εταιρείας.
3.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 1089/1980 (ΦΕΚ 261 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Ειδικά για τις ανώνυμες εταιρείες η αναγγελία στο επιμελητήριο πραγματοποιείται από την εποπτεύουσα αρχή αμέσως μετά την καταχώριση του συμφωνητικού σύστασης στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών.
4.  
  Στο άρθρο 4 του Ν. 1089/1980 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: 5 Σε περίπτωση που σύμφωνα με το δηλωθέντα σκοπό η επιχειρηματική δραστηριότητα του αναγγέλοντος υπάγεται στην αρμοδιότητα περισσότερων επιμελητηρίων, έγκυρη είναι η αναγγελία της έναρξης της επιχείρησης σε εκείνο που έχει αρμοδιότητα ως προς τον πρώτο από τους περισσότερους σωρευόμενους σκοπούς.
5.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Ν. 1089/1980 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Κάθε επιμελητήριο λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να πληροφορούνται το περιεχόμενο του ως άνω ευρετηρίου, είτε με επιτόπια επίσκεψη στην έδρα του επιμελητηρίου είτε και εξ αποστάσεως.
6.  
  Το εδάφιο α΄ του άρθρου 5α του Ν. 1089/1980 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Να μην δέχονται για καταχώριση στα βιβλία εταιρειών που τηρούν και να μην θεωρούν συμφωνητικά σύστασης ή τροποποίησης ή λύσης προσωπικών εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης αν αυτά δεν συνοδεύονται από την προέγκριση του δικαιώματος χρήσης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου από το οικείο επιμελητήριο.
7.  
  Το εδάφιο β΄ του άρθρου 5α του Ν. 1089/1980 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Να αποστέλλουν σε αυτό, μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα, θεωρημένα αντίγραφα των συμφωνητικών σύστασης, τροποποίησης και λύσης εμπορικών εταιρειών που έχουν καταχωρισθεί στο οικείο βιβλίο του πρωτοδικείου, καθώς και των πτωχευτικών αποφάσεων Οι νομαρχίες είναι υποχρεωμένες να μην εγκρίνουν καταστατικά ή τροποποιήσεις καταστατικών ανωνύμων εταιρειών, εάν αυτά δεν συνοδεύονται από την προέγκριση του δικαιώματος χρήσης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου από το οικείο επιμελητήριο.
8.  
  Στο τέλος του άρθρου 5α του Ν. 1089/1980 προστίθεται εδάφιο γ΄ ως εξής: 1 Η κατά τα παραπάνω καταχώριση, θεώρηση και έ-γκριση γίνονται με βάση τη γενομένη στο οικείο επιμελητήριο προέγκριση του δικαιώματος χρήσης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου Η προέγκριση αυτή γίνεται με βάση το δηλωθέντα σκοπό της εταιρείας Οι συμβολαιογράφοι είναι υποχρεωμένοι να μην προβαίνουν στη σύνταξη εγγράφου σύστασης εταιρείας και να ζητούν να επαναληφθεί η διαδικασία της προέγκρισης, όταν ο καταστατικός σκοπός της εταιρείας διαφοροποιείται ουσιωδώς από εκείνον βάσει του οποίου χορηγήθηκε η παραπάνω προέγκριση Η κατά τα παραπάνω χορηγούμενη προέγκριση είναι ισχυρή για δύο μήνες από την ημερομηνία χορήγησής της, χρόνο μέσα στον οποίο η δικαιούχος εταιρεία οφείλει να καταστήσει οριστικό το δικαίωμα χρήσης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου, με την εγγραφή της στο οικείο επιμελητήριο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος νόμου.
9.  
  Στο τέλος του εδαφίου α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α΄) προστίθεται περίοδος ως εξής: Για την πρώτη, κατά την έναρξη των εργασιών, θεώρηση βιβλίων και στοιχείων ανωνύμων εταιρειών, δεν απαιτείται η παραπάνω βεβαίωση Η βεβαίωση αυτή υποβάλλεται προς θεώρηση μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της πρώτης διαχειριστικής χρήσης.
10.  
  Η διάταξη του εδαφίου β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2081/1992 καταργείται.
11.  
  Στο άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α΄) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: 6 Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Ανάπτυξης, μπορεί να θεσπιστεί μερική ή ολική απαλλαγή από τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου, καθώς και από τις υποχρεώσεις των άρθρων 26 παρ. 2, 36 και 43β παρ. 5 του παρόντος νόμου, για τις εταιρείες της παρ. 6 του άρθρου 42α του παρόντος νόμου.
12.  
  Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Με την καταχώριση, ύστερα από έλεγχο, των πράξεων και στοιχείων στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, που τηρείται στην υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου της νομαρχίας όπου έχει την έδρα της η εταιρεία Αν το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δεν ξεπερνά τα 300.000 ΕΥΡΩ, με την καταχώριση αυθημερόν, χωρίς έλεγχο, των πράξεων σύστασης Από την παραπάνω διαδικασία της αυθημερόν καταχώρισης εξαιρούνται οι εταιρείες της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, καθώς και οι ανώνυμες εταιρείες που προέρχονται από τη μετατροπή επιχειρήσεων άλλης μορφής.
13.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 προστίθεται εδάφιο γ΄ ως εξής: 1 Ειδικά για συστατικές πράξεις, η παραπάνω δημοσίευση πραγματοποιείται με επιμέλεια και με δαπάνες της ενδιαφερόμενης εταιρείας Η σχετική ανακοίνωση αποστέλλεται προς το Εθνικό Τυπογραφείο υπογεγραμμένη από την εποπτεύουσα αρχή και θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την καταβολή όλων των σχετικών τελών Αποδεικτικό της παραπάνω δημοσίευσης προσκομίζεται στην εποπτεύουσα αρχή εντός μηνός από την εγγραφή της εταιρείας στο οικείο μητρώο, επί ποινή διαγραφής της εταιρείας από το μητρώο Με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του εδαφίου αυτού.
Άρθρο 2 "Απλοποίηση διαδικασιών για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας"
1.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 45 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου δέκατου τρίτου του Ν. 1822/1988 (ΦΕΚ 272 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: Η παραπάνω γενική απαγόρευση δεν ισχύει εφόσον πρόκειται για εκτέλεση στρατιωτικών έργων που αφορούν άμεσα την εθνική άμυνα της χώρας, για διανοίξεις δημόσιων οδών, για την κατασκευή και εγκατάσταση αγωγών φυσικού αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων, για την κατασκευή και εγκατάσταση έργων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.), καθώς και δικτύων σύνδεσής τους με το Σύστημα ή το Δίκτυο του άρθρου 2 του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α΄), η χάραξη των οποίων προβλέπει διέλευσή τους από δάσος ή δασική έκταση.
2.  
  Ο τίτλος του άρθρου 58 του Ν. 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής: Δημόσια Έργα και Έργα Υποδομής
3.  
  Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου στα έργα υποδομής της προηγούμενης παραγράφου περιλαμβάνονται και οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. και τα συνοδά αυτών έργα. 2 Για την εκτέλεση έργων υποδομής και εγκατάσταση των δικτύων ηλεκτρισμού, στα οποία περιλαμβάνονται και τα δίκτυα σύνδεσης έργων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με το Σύστημα ή το Δίκτυο του άρθρου 2 του Ν. 2773/1999 και των συνοδών έργων, καθώς και των δικτύων μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων μέσα σε δάση ή δασικές εκτάσεις απαιτείται έγκριση του Υπουργού Γεωργίας.
4.  
  Η χορήγηση της έγκρισης της παραγράφου 2 για έργα ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι δυνατή για περισσότερους του ενός ενδιαφερομένους και παράγει έννομα αποτελέσματα υπέρ του δικαιούχου άδειας παραγωγής ή πράξης εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης της, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α΄). Η έγκριση της παραγράφου 2 για έργα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. συνοδευόμενη από τη σχετική άδεια παραγωγής ή εξαίρεσης της παρούσας παραγράφου, ισοδυναμεί με νόμιμο τίτλο χρήσης έκτασης, ο οποίος μεταγράφεται νόμιμα. Για το δικαίωμα χρήσης καταβάλλεται ως αντάλλαγμα υπέρ του Δημοσίου, εφόσον η έκταση ανήκει στο Δημόσιο, εφάπαξ ποσοστό 1% επί του προϋπολογισμού του έργου ή επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, εφόσον το ποσό αυτό είναι μεγαλύτερο. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζονται οι λεπτομέρειες είσπραξης του ως άνω ανταλλάγματος.».
5.  
  Στο άρθρο 13 του Ν. 1734/1987 (ΦΕΚ 189 Α΄) προστίθεται νέα παράγραφος 8 ως εξής: 8 Στις σκοπούμενες χρήσεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2Α εντάσσεται και η εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Αιτήματα για την έκδοση απόφασης παραχώρησης δημόσιας έκτασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνοδεύονται από την άδεια παραγωγής ή πράξη εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης της.
6.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του Ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 168 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 4 Οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επιτρέπεται να εγκαθίστανται και να λειτουργούν 1 σε γήπεδο ή σε χώρο, του οποίου την αποκλειστική χρήση έχει ο αιτών την άδεια εγκατάστασης δυνάμει εμπράγματου δικαιώματος ή ενοχικής σχέσης και 2 σε δάση ή δασικές εκτάσεις, εφόσον έχει επιτραπεί σε αυτά η εκτέλεση έργων σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 58 του Ν. 998/1979 ή του άρθρου 13 του Ν. 1734/1987 ανάλογα με την περίπτωση.
7.  
  Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2244/1994 προστίθενται εδάφια ως εξής: Για την εγκατάσταση ηλιακών σταθμών και ανεμογεννητριών δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, αλλά θεώρηση, που χορηγείται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, συνοδευόμενη από υπεύθυνες δηλώσεις αναθέσεων και αναλήψεων μελετών και επιβλέψεων του έργου, τοπογραφικό διάγραμμα με σαφές οδοιπορικό, διάγραμμα κάλυψης, σχέδια, προϋπολογισμό του έργου, αποδεικτικά πληρωμής φόρων και αποδεικτικά εισφορών και αμοιβών μηχανικών Για υδροηλεκτρικά έργα απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας μόνο για το κτίριο του υδροηλεκτρικού σταθμού Για τα υδραυλικά έργα την ευθύνη έχουν εξ ολοκλήρου ο μελετητής, ο κατασκευαστής και ο φορέας υλοποίησης του έργου Δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας οι δομικές κατασκευές, όπως τα θεμέλια των πύργων ανεμογεννητριών, τα οικήματα στέγασης του εξοπλισμού ελέγχου και των μετασχηματιστών Σε κάθε περίπτωση τα έργα ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υπάγονται στις περί βιομηχανικών εν γένει εγκαταστάσεων διατάξεις του άρθρου 4 του από 24.5.1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270 Δ΄) για την εκτός σχεδίων πόλεων δόμηση, καθώς και σε κάθε άλλη ειδική διάταξη του ίδιου προεδρικού διατάγματος, που αφορά σε έργα της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε., ανεξάρτητα από το φορέα υλοποίησής τους Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζονται ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης για την ανέγερση εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης Α.Π.Ε., κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 1, 4 και 7 του από 24.5.1985 προεδρικού διατάγματος, που δημοσιεύθηκε στις 31.5.1985 (ΦΕΚ 270 Δ΄), καθώς και ειδικές αποστάσεις από τα όρια οικισμών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 4 του ίδιου προεδρικού διατάγματος και των διατάξεων του άρθρου 7 του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγματος που δημοσιεύθηκε στις 3.5.1985 (ΦΕΚ 181 Δ΄) Για την έκδοση οικοδομικής άδειας ανέγερσης ή νομιμοποίησης εγκατάστασης Α.Π.Ε. δεν απαιτείται έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.), εκτός αν η εγκατάσταση προβλέπεται να γίνει σε παραδοσιακούς οικισμούς ή περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, που προστατεύονται ως προς την πολεοδομική ανάπτυξη από ειδικά διατάγματα Για την έκδοση οικοδομικών αδειών έργων ηλεκτροπαραγωγής, που αναγείρονται σε δάση ή δασικές εκτάσεις, ύστερα από έγκριση επέμβασης χορηγούμενη κατά τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 998/1979 και του άρθρου 13 του Ν. 1734/1987 (ΦΕΚ 189 Α΄), θεωρείται ότι υφίσταται τίτλος κυριότητας.
8.  
  Άδειες εγκατάστασης, οι οποίες χορηγήθηκαν υπέρ σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση Α.Π.Ε. και είχαν εξασφαλίσει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σχετική άδεια για την εγκατάστασή τους, καθώς και των απαραίτητων για τη λειτουργία τους συνοδευτικών έργων και εγκαταστάσεων εντός δασών ή δασικών εκτάσεων, πριν την ισχύ του παρόντος νόμου, είναι νόμιμες και ισχυρές, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 45 και 58 του Ν. 998/1979 ή του άρθρου 13 του Ν. 1734/1987, όπως τροποποιούνται με το νόμο αυτόν.
9.  
  Μετά την παρ. 3 του άρθρου 35 του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α΄) προστίθενται νέες παράγραφοι 4 και 5 ως εξής: 4 Έργα σύνδεσης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. με το Σύστημα ή το Δίκτυο μπορεί να κατασκευάζονται από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο κάτοχο άδειας εγκατάστασης με βάση τα όσα προβλέπονται στους Κώδικες Διαχείρισης του Συστήματος και του Δικτύου. 5 Τα έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα έργα δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, κατασκευής υποσταθμών και εν γένει κάθε κατασκευής που αφορά την υποδομή και εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε., χαρακτηρίζονται ως δημόσιας ωφέλειας, ανεξάρτητα από το φορέα υλοποίησής τους Η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων ή η εις βάρος αυτών σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων κηρύσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17 Α΄) Ο βαρυνόμενος με τη δαπάνη της απαλλοτρίωσης υποχρεούται στην αποκατάσταση και κάθε τυχόν βλάβης ή φθοράς ή στέρησης της χρήσης που προέρχεται από την εκτέλεση των ανωτέρω τεχνικών εργασιών Η δαπάνη για τη συντέλεση των κατά τα ανωτέρω αναγκαίων αναγκαστικών απαλλοτριώσεων βαρύνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπέρ του οποίου εκδίδεται η άδεια εγκατάστασης.
10.  
 1. Αποφάσεις προεγκρίσεων χωροθέτησης και εγκρίσεων μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄) για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του Ν. 2773/1999, χορηγούνται βάσει αιτημάτων, συνοδευόμενων από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και διαβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες περιβαλλοντικών εγκρίσεων αποκλειστικά από την Αρχή που έχει την αρμοδιότητα έκδοσης της άδειας εγκατάστασης.
 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται κριτήρια, όροι, περιορισμοί, προϋποθέσεις και αποστάσεις από όρια οικισμών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης Α.Π.Ε., ανάλογα με το είδος των σταθμών, το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος ή τον αριθμό των ανεμογεννητριών σε περίπτωση αιολικών σταθμών και τα χαρακτηριστικά της περιοχής.
 3. Μετά τη δημοσίευση της παραπάνω απόφασης, προκειμένης της προέγκρισης χωροθέτησης για αιολικούς σταθμούς με ανεμογεννήτριες πιστοποιημένες από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, παρέλκει η ανά αίτημα εξέταση της στάθμης θορύβου.
 4. Η χωροθέτηση εγκαταστάσεων Α.Π.Ε. εντός προστατευόμενων περιοχών των άρθρων 18 επ. του Ν.Δ. 1650/1986, των εθνικών δρυμών, αισθητικών δασών και διατηρητέων μνημείων της φύσης των διατάξεων του άρθρου 78 του Ν.Δ. 86/1969 (ΦΕΚ 7 Α΄), των περιοχών που έχουν ενταχθεί στον εθνικό κατάλογο του Δικτύου ΝΑΤURΑ 2000, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και της Κ.Υ.Α. 33318/3028/28.12.1998 (ΦΕΚ 1289 Β΄), καθώς και των τοπίων με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος, γίνεται με βάση τα όσα προβλέπονται από τα νομικά κείμενα κήρυξης των άνω περιοχών ως τέτοιων ή σύμφωνα με τα όσα θα προβλέψει το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε., κατά την έννοια του άρθρου 7 του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207 Α΄).
 5. Μέχρι την έκδοση του ως άνω Ειδικού Πλαισίου, η χωροθέτηση εγκαταστάσεων Α.Π.Ε., εντός περιοχών των ως άνω κατηγοριών, γίνεται μετά από γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.
 6. Ειδικότερα για την Αττική επιτρέπεται η ηλεκτροπαραγωγή από Α.Π.Ε., όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του Ν. 2773/1999.
 7. Η χωροθέτηση των εν λόγω έργων γίνεται σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε., κατά την έννοια του άρθρου 7 του Ν. 2742/1999 και μέχρι της εκδόσεως αυτού, ύστερα από κοινή γνωμοδότηση του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας (Ο.Ρ.Σ.Α.) και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.).
11.  
 1. Στην περίπτωση 4 του ορισμού «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.» του άρθρου 2 του Ν. 2773/1999 ο αριθμός και το σύμβολο «10 ΜW» αντικαθίστανται με τα «10 ΜWe».
 2. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 2773/1999 καταργείται και οι υπόλοιπες περιπτώσεις αναριθμούνται ως α΄, β΄, γ΄.
 3. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ (όπως αναριθμήθηκε) του άρθρου 10 του Ν. 2773/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
 4. 4 Εφεδρικούς σταθμούς μέχρι 900 ΚW
 5. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Ν. 2773/1999 οι λέξεις «προηγούμενες παραγράφους» αντικαθίστανται από τις λέξεις «προηγούμενες περιπτώσεις».
 6. Στο άρθρο 10 του Ν. 2773/1999 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
 7. 3 Εξαιρούνται οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής ισχύος μέχρι 20 ΚW.

ΜΕΡΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ « ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α . Ε . »

Άρθρο 3
1.  
  Οι μισθωτοί της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.», των οποίων η σύμβαση εργασίας θα καταγγελθεί ύστερα από αίτησή τους στα πλαίσια εξυγίανσης της εταιρείας και πώλησης των μετοχών της, ήτοι από τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι την οριστική μεταβίβαση των μετοχών της στον νέο ιδιοκτήτη και πάντως όχι πέραν της 31.12.2002, και δεν έχουν ήδη συμπληρωμένες τις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης από τον κύριο ασφαλιστικό τους φορέα, δικαιούνται να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω προγράμματα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.):.
 1. Αυτοαπασχόλησης
 2. Νέων θέσεων εργασίας
 3. Επανακατάρτισης
 4. Τακτικής επιδότησης ανεργίας
 5. Ειδικής επιδότησης ανεργίας.
 6. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν μέσα σε δέκα ημέρες από την καταγγελία της σύμβασης υπεύθυνη δήλωση στον Ο.Α.Ε.Δ.
2.  
  Αίτηση για την καταγγελία της σύμβασής τους πρέπει να υποβάλλουν στην εταιρεία οι ενδιαφερόμενοι μισθωτοί εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Η αίτηση-δήλωση αυτή είναι μη ανακλητή. Αν η συμπλήρωση των προϋποθέσεων ηλικίας και ενσήμων για την ένταξη στο πρόγραμμα ειδικής επιδότησης επέρχεται στο χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση έως τις 31.12.2002, τότε η μεν αίτηση πρέπει να υποβληθεί στην πιο πάνω αναφερόμενη τρίμηνη προθεσμία, η δε καταγγελία της σύμβασης θα γίνει μετά την ημερομηνία συμπλήρωσης των προϋποθέσεων αυτών και πάντως όχι πέραν της 31.12.2002. Η εταιρεία με απόφασή της μπορεί να απορρίψει αίτηση μισθωτού της ή να καταγγείλει τη σύμβασή του μεταγενέστερα, αλλά όχι πέραν της 31.12.2003, αν κρίνει αυτό απαραίτητο για την πρόοδο των εργασιών της.
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υπαγωγής των μισθωτών που τους καταγγέλθηκε η σύμβαση στα προγράμματα α έως και δ της παραγράφου 1, καθώς επίσης η διάρκεια των προγραμμάτων αυτών και το ύψος των καταβαλλόμενων χρηματικών ποσών και κάθε άλλο σχετικό θέμα
4.  
  Στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης ανεργίας έχουν δικαίωμα να ενταχθούν μισθωτοί που είναι ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α. ή Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., εφόσον την ημέρα της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (1) Για πλήρη σύνταξη γήρατος από το Ι.Κ.Α. να έχουν συμπληρώσει:.
 1. Οι άνδρες ηλικία 54 ετών και οι γυναίκες ηλικία 49 ετών και 8.200 ή 2.700 ημέρες ασφάλισης.
 2. Άνδρες και γυναίκες ηλικία 47 ετών και 8.700 ημέρες ασφάλισης από τις οποίες 5.700 σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
 3. Άνδρες και γυναίκες ηλικία 52 ετών και 8.700 ημέρες ασφάλισης.
 4. (3) Μηχανικοί ασφαλισμένοι στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ηλικία 54 ετών (συμπληρωμένα) και 20 χρόνια ασφάλισης.
 5. Άνδρες και γυναίκες ηλικία 49 ετών και 8.700 ημέρες ασφάλισης από τις οποίες 5.700 στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
 6. Οι άνδρες ηλικία 54 ετών και οι γυναίκες ηλικία 49 ετών και 2.700 ημέρες ασφάλισης από τις οποίες 1.800 στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
 7. Γυναίκες ηλικία 49 ετών και 3.700 ημέρες εργασίας, εφόσον θα είναι μητέρες με ανήλικο παιδί, κατά την ημερομηνία συμπλήρωσης του 55ου έτους της ηλικίας τους, δηλαδή κατά την ημερομηνία κανονικής συνταξιοδότησής τους.
 8. Οι οικοδόμοι να έχουν συμπληρώσει ηλικία 52 ετών και 2.700 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων 1.800 σε οικοδομικές εργασίες.
 9. (2) Για μειωμένη σύνταξη γήρατος από το Ι.Κ.Α. να έχουν συμπληρώσει:.
5.  
  Η διάρκεια της ειδικής επιδότησης ανεργίας θα είναι μέχρι τη συμπλήρωση των ισχυουσών σήμερα προϋποθέσεων για λήψη πλήρους ή μειωμένης συντάξεως γήρατος και δεν θα υπερβαίνει τους 72 μήνες. Αν συμπληρωθούν οι προϋποθέσεις για τη λήψη μειωμένης συντάξεως γήρατος, όχι όμως και πλήρους, η ειδική επιδότηση συνεχίζεται μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου πλήρους συνταξιοδότησης, όχι όμως πέραν του ανώτατου χρονικού ορίου αυτής, ήτοι των 72 μηνών. Το μηνιαίο επίδομα της ειδικής επιδότησης ανεργίας θα είναι ίσο με το 75% του καταβαλλόμενου κατά τη λύση της σύμβασης μηνιαίου μισθού ή του εικοσιπενταπλασίου του καταβαλλόμενου ημερομισθίου και δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 385.000 δραχμών. Η μηνιαία αυτή ειδική επιδότηση ανεργίας θα αναπροσαρμόζεται κατ έτος, αρχής γενομένης από 1.1.2002 κατά το ποσοστό μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή της Ε.Σ.Υ.Ε.
6.  
  Κατά το διάστημα της ειδικής επιδότησης ανεργίας συνεχίζεται η ασφάλιση των επιδοτουμένων στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης και για όλους τους κλάδους στους οποίους ασφαλίζονταν ως μισθωτοί. Ο παραπάνω χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη, καθώς και των απαιτούμενων από την παρ.1 του άρθρου 10 του Ν. 825/1978, όπως ισχύει κάθε φορά, χρονικών προϋποθέσεων. Οι εισφορές για κύρια ασφάλιση υπολογίζονται επί της ανώτερης ασφαλιστικής κλάσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταγγελία της σύμβασης στην οποία κατατάσσονται οι επιδοτούμενοι βάσει των πράγματι καταβληθεισών αποδοχών τους. Επί της κλάσης αυτής, όπως κάθε φορά ισχύει, θα εξακολουθήσει η καταβολή των εισφορών καθ όλη τη διάρκεια της ειδικής επιδότησης. Οι εισφορές για επικουρική ασφάλιση υπολογίζονται επί των αυτών ποσών της κύριας ασφάλισης, πλην του ΕΛΠΠ, στον οποίο καταβάλλονται οι εισφορές που ισχύουν κάθε φορά γι αυτόν. Όσοι μισθωτοί ήταν ασφαλισμένοι για τουλάχιστον 6 μήνες κατά τους τελευταίους 12 μήνες της εργασίας τους στον κλάδο των βαρέων και ανθυγιεινών ή των οικοδομικών του Ι.Κ.Α. λόγω της ειδικότητάς τους ή της φύσης της εργασίας τους θα συνεχίσουν να ασφαλίζονται στον κλάδο αυτόν καθ όλη τη διάρκεια της ειδικής επιδότησης ανεργίας.
7.  
  Στον αριθμό ημερών ασφάλισης κατά το χρόνο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας κατά τα παραπάνω, συνυπολογίζεται ο χρόνος στρατιωτικής θητείας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 1358/1983, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν, καθώς και το σύνολο των ημερών εργασίας σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, με εξαίρεση την περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος με βάση τις διατάξεις περί 35ετίας στην οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 825/1978, όπως κάθε φορά ισχύουν.
8.  
  Οι μισθωτοί που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό θα συνταξιοδοτηθούν με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, τυχόν δε μεταβολή του νομικού πλαισίου σχετικά με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και του υπολογισμού της χορηγητέας σύνταξης δεν βλάπτει τους ασφαλισμένους της κατηγορίας αυτής
9.  
  Για την ένταξη και την επιδότηση των μισθωτών στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης ανεργίας, πέραν των παραπάνω διατάξεων, ισχύουν οι διατάξεις περί επιδοτήσεως των κοινών ανέργων από τον Ο.Α.Ε.Δ. Η ειδική επιδότηση ανεργίας θα διακόπτεται αν υπάρξει οποιασδήποτε μορφής απασχόληση του επιδοτουμένου.
10.  
  Στους μισθωτούς της εταιρείας που τους καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, καταβάλλεται η προβλεπόμενη αποζημίωση των άρθρων 1 και 3 του Ν. 2112/1920 (απρόθεσμη καταγγελία συμβάσεως εργασίας υπαλλήλου) προσαυξημένη κατά 70% σε όσους έχουν τις προϋποθέσεις να ενταχθούν στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης ανεργίας και κατά 100% σε όσους ενταχθούν στα υπόλοιπα προγράμματα.
11.  
  Όσοι εργαζόμενοι έχουν συμπληρώσει κατά την ημέρα της δημοσίευσης του παρόντος νόμου προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης δεν υπάγονται στις διατάξεις αυτού. Επίσης όσοι εργαζόμενοι συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, αλλά εντός του 2001, δεν θα υπαχθούν στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης της ανεργίας της παραγράφου 1 του άρθρου 3, θα τους καταβληθεί όμως η πλήρης νόμιμη αποζημίωση των άρθρων 1 και 3 του Ν. 2112/1920 προσαυξημένη κατά 70%.
Άρθρο 4 "Πρόωρη συνταξιοδότηση για ειδικές κατηγορίες μισθωτών"
1.  
  Όσοι από τους μισθωτούς της εταιρείας υπάγονται στις πιο κάτω αναφερόμενες ειδικές κατηγορίες και είναι ασφαλισμένοι στον κλάδο συντάξεως του Ι.Κ.Α. και έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν από τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι 31.12.2002 τις παρακάτω προϋποθέσεις ηλικίας και ημερών ασφάλισης, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αποχώρησης από την εταιρεία και να λάβουν πλήρη σύνταξη γήρατος από το Ι.Κ.Α.:.
 1. Μισθωτοί που θα κριθούν από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές του Ι.Κ.Α. με ποσοστό ιατρικής αναπηρίας 50% και άνω και έχουν πραγματοποιήσει 6.000 τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης συμπεριλαμβανομένης και της εξαγοράς στρατιωτικής θητείας και είναι ηλικίας 45 ετών και άνω.
 2. Γυναίκες με 6.000 τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης και ηλικία τουλάχιστον 44 ετών συμπληρωμένα και ανήλικο παιδί.
2.  
  Οι δικαιούχοι κύριας σύνταξης από το Ι.Κ.Α. σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο δικαιούνται να λάβουν και επικουρική σύνταξη από τους αντίστοιχους φορείς επικουρικής ασφάλισης ανάλογα με το χρόνο ασφάλισής τους στα ταμεία αυτά.
3.  
  Η αίτηση αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης πρέπει να υποβληθεί στη διοίκηση της εταιρείας εντός τριάντα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος ή τη συμπλήρωση των πιο πάνω προϋποθέσεων ηλικίας και ενσήμων
4.  
  Σε όσους μισθωτούς αποχωρούν με βάση τις διατάξεις του άρθρου αυτού θα καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση των άρθρων 1 και 3 του Ν. 2112/1920 (απρόθεσμη καταγγελία σύμβασης εργασίας υπαλλήλου) προσαυξημένη κατά 70%.
Άρθρο 5
1.  
 1. Τα απαιτούμενα για την κάλυψη των αποζημιώσεων ποσά κατ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 3 και 4 θα καταβληθούν στους δικαιούχους από την Ε.Τ.Β.Α., μέσω της εταιρείας μετά τη χορήγηση των αναγκαίων πιστώσεων από το Υπουργείο Οικονομικών.
 2. Οι δαπάνες που προκαλούνται για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 3, πλην του προγράμματος της ειδικής επιδότησης ανεργίας, καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ.
 3. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή του προγράμματος της ειδικής επιδότησης ανεργίας της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 πλην της παραγράφου 4, καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό
2.  
  Η δαπάνη που θα καταβάλλει στο μέλλον η εταιρεία σε καθέναν μισθωτό ως αποζημίωση συνταξιοδότησης βαρύνει το Δημόσιο, κατά την αναλογία του χρόνου υπηρεσίας που είχε διανύσει μέχρι της μεταβίβασης των μετοχών στους νέους μετόχους και καταβάλλεται στην εταιρεία κατόπιν αίτησής της συνοδευομένης από όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία
Άρθρο 6
1.  
  Το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσεως αιγιαλού που παραχωρήθηκε στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.», δυνάμει της διάταξης της παρ. 15 του άρθρου 1 του Ν. 2302/1995 (ΦΕΚ 74 Α΄), περιέχει και την αποκλειστική χρήση, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, του ευθέως τμήματος του προκείμενου της γραμμής αιγιαλού θαλάσσιου χώρου, που οριοθετείται από τα σημεία 41 - 38 - 39 - 40 - 41 του τοπογραφικού διαγράμματος, που προσαρτάται στη με αριθμό 16301/30.9.1994 απόφαση της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής (ΦΕΚ 1147 Δ΄). Για το σκοπό της λειτουργίας της ως ναυπηγείου, η εταιρεία έχει το δικαίωμα ανέγερσης, μετατροπής και κατεδάφισης κτιρίων και εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, επί των εκτάσεων και αιγιαλίτιδας ζώνης που της έχουν παραχωρηθεί από το νόμο, κατά αποκλειστική χρήση, καθώς και το δικαίωμα της κατά προτίμηση αγοράς των προσχωσιγενών γηπέδων, εφόσον το Ελληνικό Δημόσιο αποφασίσει να εκποιήσει τις εκτάσεις αυτές.
2.  
  Τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις και οι λοιπές κατασκευές, που έχουν κατασκευασθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και βρίσκονται στην εδαφική έκταση του ελεύθερου τελωνειακού συγκροτήματος της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.», θεωρούνται ότι είναι νόμιμες, ως έχουν.
3.  
  Το Ελληνικό Δημόσιο, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και πριν από την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ αριθμ. 14/3.1.2001 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων, υποχρεούται να καταβάλλει ποσό των 1.460.201.498 δραχμών, το οποίο αντιστοιχεί στην εισφορά των μετόχων - εργαζομένων της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» για την κάλυψη του ποσοστού σαράντα εννέα τοις εκατό (49%) της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, όπως αποφασίσθηκε με τις από 20.5.1998, 24.6.1999 και 22.5.2000 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί στον «Επενδυτικό-Διαχειριστικό Συνεταιρισμό Εργαζομένων Ναυπηγείων Σκαραμαγκά Συν. Π.Ε.», ο οποίος υποχρεούται μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την ανωτέρω καταβολή να το διανείμει στα μέλη του ανάλογα με την εισφορά ενός εκάστου. Η παραπάνω καταβολή τελεί υπό την αίρεση ότι ο «Επενδυτικός- Διαχειριστικός Συνεταιρισμός Εργαζομένων Ναυπηγείων Σκαραμαγκά Συν. Π.Ε.» θα έχει προηγουμένως εκχωρήσει για λογαριασμό των μελών του, στο πλαίσιο της παραπάνω μεταβίβασης, την απαίτησή του στο τίμημα της πωλήσεως των μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό σαράντα εννέα τοις εκατό (49%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.», η οποία και θα διαγράψει τις έναντι των εργαζομένων στην εταιρεία απαιτήσεις της από τις συμβάσεις πώλησης που συνετάγησαν βάσει του άρθρου 12 παρ. 1 του Ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261 Α΄), αιρουμένου αυτοδίκαια του σχετικού υπέρ αυτής ενεχύρου. Η πιο πάνω διανομή και εκχώρηση απαλλάσσεται από οποιονδήποτε φόρο, τέλος ή δικαίωμα του Δημοσίου ή τρίτου.
4.  
  Τα αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων, τα έκτακτα αποθεματικά, καθώς και τα προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου προοριζόμενα ποσά, όπως αυτά αναγράφονται στον ετήσιο ισολογισμό της 31.12.1999 της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» απαλλάσσονται από κάθε φόρο και τέλος, προκειμένου να συμψηφισθούν με το υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων, κατά σειρά χρονολογικής προτεραιότητας, συμψηφιζομένων πρώτα των ζημιών των παλαιότερων ετών.

ΜΕΡΟΣ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 7 "Ρύθμιση θεμάτων της «ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Μ.Α.Β.Ε.) Α.Ε.»"
1.  
  Οι μισθωτοί της εταιρείας «Μ.Α.Β.Ε. Α.Ε.», των οποίων η σύμβαση εργασίας θα καταγγελθεί ύστερα από αίτησή τους, δικαιούνται να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω προγράμματα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.):.
 1. Αυτοαπασχόλησης
 2. Νέων θέσεων εργασίας
 3. Επανακατάρτισης
 4. Τακτικής επιδότησης ανεργίας
 5. Ειδικής επιδότησης ανεργίας.
 6. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν, μέσα σε δέκα ημέρες από την καταγγελία της σύμβασης, υπεύθυνη δήλωση στον Ο.Α.Ε.Δ.
2.  
  Αίτηση για την καταγγελία της σύμβασής τους πρέπει να υποβάλλουν στην εταιρεία εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Η αίτηση-δήλωση αυτή είναι μη ανακλητή.
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υπαγωγής των μισθωτών που τους καταγγέλθηκε η σύμβαση στα προγράμματα α έως και δ της παραγράφου 1, καθώς επίσης η διάρκεια των προγραμμάτων αυτών και το ύψος των καταβαλλόμενων χρηματικών ποσών και κάθε άλλο σχετικό θέμα
4.  
  Στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης ανεργίας έχουν δικαίωμα να ενταχθούν μισθωτοί που είναι ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α., εφόσον την ημέρα της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:.
 1. έχουν συμπληρώσει το 44ο έτος της ηλικίας τους και 2.700 τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Ν. 2676/1999 και.
 2. έχουν συμπληρώσει το 54ο έτος της ηλικίας τους και 4.500 τουλάχιστον στη μικτή ασφάλιση Ι.Κ.Α.
5.  
  Η διάρκεια της ειδικής επιδότησης ανεργίας θα είναι μέχρι τη συμπλήρωση των ισχυουσών σήμερα προϋποθέσεων για λήψη πλήρους ή μειωμένης συντάξεως γήρατος και δεν θα υπερβαίνει τους 72 μήνες. Αν συμπληρωθούν οι προϋποθέσεις για τη λήψη μειωμένης συντάξεως γήρατος, όχι όμως και πλήρους, η ειδική επιδότηση συνεχίζεται μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου πλήρους συνταξιοδότησης, όχι όμως πέραν του ανώτατου χρονικού ορίου αυτής, ήτοι των 72 μηνών. Το μηνιαίο επίδομα της ειδικής επιδότησης ανεργίας θα είναι ίσο με το 75% του καταβαλλόμενου κατά τη λύση της σύμβασης μηνιαίου μισθού ή του εικοσιπενταπλασίου του καταβαλλόμενου ημερομισθίου και δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 385.000 δραχμών. Η μηνιαία αυτή ειδική επιδότηση ανεργίας θα αναπροσαρμόζεται κατ έτος, αρχής γενομένης από 1.1.2002 κατά το ποσό μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή της Ε.Σ.Υ.Ε.
6.  
  Κατά το διάστημα της ειδικής επιδότησης ανεργίας συνεχίζεται η ασφάλιση των επιδοτουμένων στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς, κύριας και επικουρικής ασφάλισης και για όλους τους κλάδους στους οποίους ασφαλίζονταν ως μισθωτοί. Ο παραπάνω χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη και θεωρείται ως πραγματικός χρόνος εργασίας. Οι εισφορές για κύρια ασφάλιση υπολογίζονται επί της ανώτερης ασφαλιστικής κλάσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταγγελία της σύμβασης στην οποία κατατάσσονται οι επιδοτούμενοι βάσει των πράγματι καταβληθεισών αποδοχών τους. Επί της κλάσης αυτής, όπως κάθε φορά ισχύει, θα εξακολουθήσει η καταβολή των εισφορών καθ όλη τη διάρκεια της ειδικής επιδότησης. Οι εισφορές για επικουρική ασφάλιση υπολογίζονται επί των αυτών ποσών ασφάλισης, πλην του ΕΛΠΠ, στον οποίο καταβάλλονται οι εισφορές που ισχύουν κάθε φορά γι αυτόν.
7.  
  Στον αριθμό ημερών ασφάλισης κατά το χρόνο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας κατά τα παραπάνω, συνυπολογίζεται ο χρόνος στρατιωτικής θητείας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν.1358/1983, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν, καθώς και το σύνολο των ημερών εργασίας σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, με εξαίρεση την περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος με βάση τις διατάξεις περί 35ετίας, στην οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 825/1978, όπως κάθε φορά ισχύουν.
8.  
  Οι μισθωτοί που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό θα συνταξιοδοτηθούν με βάση τις προϋποθέσεις ορίου ηλικίας και ημερών ασφάλισης που ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, τυχόν δε μεταβολή του νομικού πλαισίου σχετικά με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και του υπολογισμού της χορηγητέας σύνταξης δεν βλάπτει τους ασφαλισμένους της κατηγορίας αυτής
9.  
  Στο πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας επιτρέπεται να εντάσσονται όσοι από τους μισθωτούς της εταιρείας έχουν 2.700 τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Ν. 2676/1999, έως την ημέρα δημοσίευσης του νόμου και δεν έχουν συμπληρώσει το 44ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον το συμπληρώσουν εντός πενταετίας από την ψήφιση του παρόντος. Δικαίωμα ένταξης έχουν και όσοι μισθωτοί αποχώρησαν από την εταιρεία από 1.3.1999 ύστερα από καταγγελία της σύμβασης εργασίας.
10.  
  Για την ένταξη και την επιδότηση των μισθωτών στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης ανεργίας, πέραν των παραπάνω διατάξεων, ισχύουν οι διατάξεις περί επιδοτήσεως των κοινών ανέργων από τον Ο.Α.Ε.Δ. Η ειδική επιδότηση ανεργίας θα διακόπτεται αν υπάρξει οποιασδήποτε μορφής απασχόληση του επιδοτουμένου.
11.  
  Στους μισθωτούς της εταιρείας που τους καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, καταβάλλεται πλήρης η ισχύουσα νόμιμη ή συμβατική αποζημίωση προσαυξημένη κατά 50% σε όσους έχουν τις προϋποθέσεις να ενταχθούν στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης ανεργίας και κατά 100% σε όσους ενταχθούν στα υπόλοιπα προγράμματα
12.  
 1. Τα απαιτούμενα για την κάλυψη των αποζημιώσεων ποσά, κατ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, θα καταβληθούν στους δικαιούχους από την Ε.Τ.Β.Α. μέσω της εταιρείας μετά τη χορήγηση των αναγκαίων πιστώσεων από το Υπουργείο Οικονομικών.
 2. Οι δαπάνες που προκαλούνται για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πλην του προγράμματος της ειδικής επιδότησης ανεργίας, καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ.
 3. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή του προγράμματος της ειδικής επιδότησης ανεργίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό
13.  
  Οι ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων, που αναφέρονται στους μισθωτούς της «Μ.Α.Β.Ε. Α.Ε.» εφαρμόζονται αναλόγως και για τους μισθωτούς της υπό εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία «Μεταλλεία Βωξίτου Ελευσίνος Α.Ε. Μ.Β.Ν.».
Άρθρο 8 "Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 2773/1999"
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 2γ του άρθρου 11 του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Για λόγους που ανάγονται στην προστασία του κοινωνικού συνόλου η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να συντέμνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε.
2.  
  Στο τέλος του άρθρου 19 του Ν. 2773/1999 προστίθεται παράγραφος ως εξής: 3 Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος ρυθμίζονται με απόφαση του Διαχειριστή του Συστήματος μετά από έγκριση της Ρ.Α.Ε.
3.  
  Στο τέλος του άρθρου 20 του Ν. 2773/1999 προστίθεται παράγραφος ως εξής: 3 Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ρυθμίζονται με απόφαση του Διαχειριστή του Συστήματος μετά από έγκριση της Ρ.Α.Ε.
4.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 25 του Ν. 2773/1999 αντικαθίσταται ως εξής: 2 Οι Επιλέγοντες Πελάτες της προηγούμενης παραγράφου (περιπτώσεις α΄ και β΄) πρέπει να αντιπροσωπεύουν ποσοστό κατανάλωσης, όπως αυτό καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 19 της Οδηγίας 96/92 Ε.Κ. και δημοσιεύεται κάθε έτος στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
5.  
  Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του Ν. 2773/1999 αντικαθίστανται οι λέξεις «Ειδικά για τις μονάδες του προηγούμενου εδαφίου χορηγείται στη Δ.Ε.Η. εκ του νόμου αυτού ενιαία άδεια παραγωγής» ως εξής: Ειδικά για τις μονάδες των προηγούμενων εδαφίων χορηγείται στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. με το νόμο αυτόν ενιαία άδεια παραγωγής και μέχρι την 31.7.2005 προσωρινή ενιαία άδεια λειτουργίας.
Άρθρο 9 "Θέματα Δ.Ε.Η. Α.Ε."
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 1280/1982 (ΦΕΚ 108 Α΄) αντικαθίσταται ως ακο-λούθως: «Άρθρο 1 Αγροτικές εκτάσεις που αποκτώνται με οποιονδήποτε τρόπο από τη Δ.Ε.Η. για κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων και παύουν να είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των σκοπών της, μεταβιβάζονται κατά κυριότητα στο Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Η., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης.».
2.  
  Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Δ.Ε.Η. Α.Ε.) μπορεί να προσλαμβάνει πρόσωπα για την πλήρωση οργανικών θέσεων διευθυντών, ύστερα από δημόσια προκήρυξη, εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων αυτών από το προσωπικό της. Η θητεία των προσώπων αυτών είναι τριετής και μπορεί να παρατείνεται.
3.  
  Οι όροι της προκήρυξης, το ποσοστό των διευθυντικών θέσεων που πληρώνονται με τον τρόπο αυτόν, το οποίο δεν μπορεί να είναι ανώτερο του δεκαπέντε τοις εκατό επί του συνόλου των οργανικών θέσεων διευθυντών που προβλέπονται από τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Διάρθρωσης Υπηρεσιών αυτής, οι αποδοχές, η διαδικασία επιλογής, η διαδικασία παράτασης της σύμβασης και κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Η. Α.Ε. ύστερα από εισήγηση του διευθύνοντος συμβούλου αυτής.
4.  
  Το μετοχικό κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Δ.Ε.Η. Α.Ε., η οποία συστάθηκε μετά από μετατροπή της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.), ορίστηκε στο ποσό των διακοσίων είκοσι δισεκατομμυρίων (220.000.000.000) δραχμών, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού αυτής, το οποίο καταρτίστηκε δυνάμει του π.δ. 333/2000 (ΦΕΚ 278 Α΄) και αντιστοιχεί στο κατά την 31.12.2000 εμφανιζόμενο στα βιβλία της ολοσχερώς και πλήρως καταβεβλημένο από τον μέτοχο αυτής Ελληνικό Δημόσιο κεφάλαιο της προϋφιστάμενης Δ.Ε.Η., της οποίας η Δ.Ε.Η. Α.Ε. αποτελεί καθολική διάδοχο λόγω μετατροπής.
5.  
  Η προβλεπόμενη κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α΄) πιστοποίηση καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου δεν απαιτείται ως προς το κεφάλαιο της προηγούμενης παραγράφου.
6.  
  Η Δ.Ε.Η. Α.Ε., καθολική διάδοχος λόγω μετατροπής της Δ.Ε.Η., υποκαθίσταται αυτοδικαίως σε όλα εν γένει τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα και υποχρεώσεις της προϋφιστάμενης Δ.Ε.Η., χωρίς τήρηση των διαδικασιών μεταγραφής ή οποιουδήποτε άλλου τύπου και κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, γενικής ή ειδικής. Ειδικότερα, ως προς την ακίνητη περιουσία, η επελθούσα καθολική διαδοχή σημειώνεται, χωρίς καταβολή οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώματος του Δημοσίου ή τρίτου, στο περιθώριο των οικείων βιβλίων μεταγραφών των αρμόδιων Υποθηκοφυλακείων ή κατά περίπτωση Κτηματολογίων. Ακίνητα της Δ.Ε.Η., τα οποία κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, παρά την ύπαρξη νόμιμου τίτλου κτήσεως, δεν είχαν τυχόν μεταγραφεί επ ονόματί της στα οικεία βιβλία μεταγραφών, μεταγράφονται ατελώς επ ονόματι της Δ.Ε.Η. Α.Ε., χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώματος τρίτου. Ομοίως, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώματος τρίτου, μεταβιβάζονται από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. στον Ο.Α.Π. - Δ.Ε.Η. τα αναφερόμενα στην παράγραφο 11 του άρθρου 34 του Ν. 2773/1999. Ως ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παραγράφου αυτής ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2001.
7.  
  Δεν χωρεί αναγκαστική εκτέλεση ούτε λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά των παγίων στοιχείων του ενεργητικού της Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή κατά των εκτελούμενων από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. έργων ή εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητα για την άσκηση των δραστηριοτήτων κοινής ωφέλειας, που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών παραγωγής, μεταφοράς, διανομής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2773/1999.
8.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν. 1468/1950 (ΦΕΚ 169 Α΄), του άρθρου 37 του β.δ. της 28ης Ιανουαρίου 1951 (ΦΕΚ 35 Α΄), των άρθρων 12, 13 και 14 του α.Ν. 167/2/1951 (ΦΕΚ 36 Α΄), της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν. 4483/1965 (ΦΕΚ 118 Α΄), όπως ισχύουν, καθώς και τα υφιστάμενα κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού προνόμια ή δικαιώματα απαλλοτριώσεως ακινήτων, συστάσεως δουλειών, χρήσεως οδών, πλατειών, πεζοδρομίων, διέλευσης γραμμών ή καλωδίων ή διανοίξεως υπόγειων σηράγγων ή εκτελέσεως υπέργειων ή υπόγειων εργασιών, τοποθέτησης στύλων, εγκατάστασης υποσταθμών, που είναι αναγκαίες για την κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, εκμετάλλευση, ανάπτυξη και διατήρηση της λειτουργικής και τεχνικής αρτιότητας του Συστήματος Μεταφοράς και του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, κυριότητας της Δ.Ε.Η., και εν γένει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και παροχή υπηρεσιών ή άσκηση δραστηριοτήτων κοινής ωφέλειας παραμένουν σε ισχύ και εφαρμόζονται αναλόγως και υπέρ του Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας.
9.  
  Η διάταξη του άρθρου 3 παράγραφος 4 του Ν. 1468/ 1950, όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 1672/1951 καταργείται.
10.  
  Κάθε διάταξη νόμου, γενική ή ειδική, που αφορά τη Δ.Ε.Η., προ της μετατροπής της σε ανώνυμη εταιρεία με το π.δ. 333/2000, εξακολουθεί να ισχύει εφόσον δεν είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του Ν. 2773/1999, του π.δ. 333/2000 και του άρθρου αυτού.
11.  
  Μέχρις ότου εκλεγούν και συγκροτηθούν στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. τα συμβούλια εργαζομένων του Ν. 1767/1988 (ΦΕΚ 63 Α΄), το υφιστάμενο Κεντρικό Εργασιακό Συμβούλιο (Κ.Ε.Σ.) λειτουργεί ως συμβούλιο εργαζομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω νόμου, και πάντως όχι πέραν της 31.12.2001.
Άρθρο 10 "Θέματα Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών"
1.  
  Το άρθρο 10 του Ν. 2744/1999 (ΦΕΚ 222 Α΄) τροποποιείται ως εξής: Άρθρο 10 1 Οι αναφερόμενες στο άρθρο 1 του Ν. 2414/1996 (ΦΕΚ 135 Α΄) Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο ή υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α΄), οι οποίες έχουν τη μορφή ανώνυμης εταιρείας και εν όψει της εισαγωγής τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, προβαίνουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας, σε αναμόρφωση των οικονομικών τους καταστάσεων (όπως ενδεικτικώς με μεταβίβαση παγίων, αναμόρφωση του εταιρικού τους κεφαλαίου και των ιδίων κεφαλαίων, διαγραφή χρεών, συμψηφισμό απαιτήσεων με το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή εταιρείες), θεωρούνται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της περιπτώσεως 3 του τμήματος Ι του άρθρου 3 του Π.Δ. 350/1985 (ΦΕΚ 126 Α΄), εφόσον καταρτίζουν ελεγμένο από ορκωτό ελεγκτή σχέδιο (prοfοrma) των κατά τα ανωτέρω αναμορφωμένων οικονομικών καταστάσεων για τις τρεις κατ ανώτατο όριο τελευταίες χρήσεις προ της εισαγωγής Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνεται στο ενημερωτικό δελτίο που συντάσσεται, δημοσιεύεται και εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 348/1985 (ΦΕΚ 125 Α΄). 2 Τα πάγια στοιχεία των Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Ν. 2414/ 1996 (ΦΕΚ 135 Α΄) μπορούν να εκτιμηθούν από εκτιμητές του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών ή από άλλον αναγνωρισμένο εκτιμητή διεθνούς κύρους, τον οποίο θα επιλέξει η επιχείρηση Οι εκτιμήσεις ενσωματώνονται στις οικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας που προέρχεται από μετατροπή Δημόσιας Επιχείρησης της πρώτης μετά τη μετατροπή χρήσης Η διαφορά που τυχόν θα προκύψει από την εκτίμηση αυτή σχηματίζει Ειδικό Αποθεματικό κεφάλαιο, η δημιουργία του οποίου δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε φορολογία. 3 Διάφορες υποχρεώσεις, προβλέψεις και απαξιώσεις οι οποίες δεν είχαν απεικονιστεί στις υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού οικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας που προέρχεται από μετατροπή Δημόσιας Επιχείρησης ή Οργανισμού του άρθρου 1 του Ν. 2414/1996 και οι οποίες ανάγονται σε προηγούμενες χρήσεις, απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις για την πρώτη μετά τη μετατροπή της σε ανώνυμη εταιρεία χρήση, με ισόποση αύξηση ή μείωση του Ειδικού Αποθεματικού της προηγούμενης παραγράφου 2. 4 Στις Επιχειρήσεις και Οργανισμούς του άρθρου 1 του Ν. 2414/1996 δεν επιβάλλονται πρόστιμα ή κυρώσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992, ΦΕΚ 84 Α΄) και του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄), όπως ισχύει, εφόσον τυχόν παραλείψεις στις οικονομικές καταστάσεις και τα σχετικά βιβλία και στοιχεία των Επιχειρήσεων και Οργανισμών αποκατασταθούν μέχρι την ημερομηνία της υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μετά από το πέρας της πρώτης εταιρικής χρήσης μετά τη μετατροπή τους σε ανώνυμη εταιρεία Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης η παραπάνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί. 5 Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, με χρήση εξομοιώνεται και κάθε βραχύτερη του έτους διαχειριστική περίοδος των ανωτέρω Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, με τη νομική μορφή που είχαν πριν από τη μετατροπή τους σε ανώνυμες εταιρείες Η χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του έτους αυτού και λήγει την προηγούμενη της έναρξης της πρώτης χρήσης τους ως ανωνύμων εταιρειών.
Άρθρο 11 "Παράταση μίσθωσης"
1.  
  Παρατείνεται με τους ίδιους όρους, για τέσσερα χρόνια από τη λήξη της, η ισχύς της σύμβασης μίσθωσης του Δημόσιου Μεταλλείου Μαγγανίου «Πύργου Γρανίτη Α» του Ν. Δράμας που συνομολογήθηκε με την 4186/ 18.8.1939 σύμβαση του συμβολαιογράφου Αθηνών Κλεομένους Σταματίου Παπαδοπούλου, παρατάθηκε με την 39346/ 944/1.6.1957 απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας και τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ. 13974/9.4.1957, 45373/ 24.12.1973 και 12747/22.7.1997 πράξεις των συμβολαιογράφων Αθηνών Ιωάννου Κουγκούλου, Ευαγγέλου Κατσανού και Άννας-Αννέζας Εμμανουήλ Ελευθερίου Παντελή, αντίστοιχα.
Άρθρο 12 "Κέντρα διακοπών αλλοδαπών - Γραφεία Πληροφοριών Ε.Ο.Τ."
1.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: Τα κέντρα διακοπών και παραθερισμού αλλοδαπών (Κ.Δ.Π.Α.), τα οποία κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 2160/1993 υφίσταντο και λειτουργούσαν νόμιμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3185/1955, λαμβάνουν το ειδικό σήμα του Ε.Ο.Τ. για τη λειτουργική μορφή με την οποία ανεγέρθησαν ή για την πιο συγγενή λειτουργική μορφή και κατατάσσονται σε αντίστοιχη με τις προδιαγραφές τους ή στην κατώτερη τάξη των καταλυμάτων της μορφής αυτής Η λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων των λειτουργικών μορφών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ως Κ.Δ.Π.Α., επιτρέπεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ.
2.  
  Τα Γραφεία Πληροφοριών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, που ιδρύονται κατά τα οριζόμενα στο προεδρικό διάταγμα οργανώσεώς του, μπορεί να λειτουργούν καθ όλο το εικοσιτετράωρο, προκειμένου να παρέχουν κάθε είδους πληροφορίες σε ημεδαπούς και αλλοδαπούς τουρίστες
3.  
  Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του Ν. 2160/1993 καταργείται.
4.  
  Η προθεσμία της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του Ν. 2636/1998 (ΦΕΚ 198 Α΄) παρατείνεται για δύο χρόνια από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
5.  
  Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 2 του Ν. 2206/1994 (ΦΕΚ 62 Α΄) προστίθενται οι λέξεις «με σκοπό να εισφερθούν στις εταιρείες της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 178 Α΄).».
Άρθρο 13 "Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2601/1998 για τις τουριστικές επενδύσεις"
1.  
  Η περίπτωση (iii) της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: iii Για επενδύσεις εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (campings), καθώς και Κέντρων Διακοπών και Παραθερισμού Αλλοδαπών, για επενδύσεις προσθήκης συμπληρωματικών εγκαταστάσεων σε ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και για επενδύσεις αξιοποίησης ιαματικών πηγών, που γίνονται από παλαιούς φορείς, για τις οποίες μπορεί να παρέχονται εναλλακτικά όλα τα είδη ενισχύσεων.
2.  
  Στο τέλος της τρίτης πρότασης της περίπτωσης (τ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 2601/1998, προστίθενται τα εξής: «ή ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει προσωρινά τη λειτουργία τους για πέντε έτη κατ ανώτατο όριο, χωρίς στο διάστημα αυτό να έχει γίνει αλλαγή στη χρήση του κτιρίου και υπό τον όρο ότι κατά το χρόνο της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας τους ήταν τουλάχιστον Γ΄ τάξης.».
3.  
  Στο τέλος της τέταρτης πρότασης της περίπτωσης (τ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 2601/1998, προστίθενται τα ακόλουθα: «Επίσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής τέτοιων ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει προσωρινά τη λειτουργία τους για πέντε έτη κατ ανώτατο όριο, χωρίς στο διάστημα αυτό να έχει γίνει αλλαγή στη χρήση του κτιρίου και υπό τον όρο ότι με τον εκσυγχρονισμό τους αναβαθμίζονται τουλάχιστον σε Γ΄ τάξης.».
4.  
  Στην περίπτωση (τ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 2601/1998 και μετά την τέταρτη πρόταση, προστίθεται η ακόλουθη πρόταση: «Η δημιουργία συμπληρωματικών εγκαταστάσεων με την προσθήκη νέων κοινόχρηστων χώρων, πισίνων και αθλητικών εγκαταστάσεων σε ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον Γ΄ τάξης, που λειτουργούν κατά την έννοια της παραγράφου 2, με σκοπό την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών.».
5.  
  Στην υποπερίπτωση (i) της περίπτωσης (δ΄) της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Ν. 2601/1998 και μετά τη φράση «για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών», προστίθεται η φράση «απευθείας». Επίσης μετά τη φράση «τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού», προστίθεται η φράση «την Ανώνυμη Εταιρεία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα (Ε.Τ.Α. Α.Ε.),».
6.  
  Στο τέλος της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Ν. 2601/1998, προστίθενται τα εξής: «Στην επταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας, της παραγράφου αυτής, περιλαμβάνεται και το διάστημα κατά το οποίο η μονάδα λειτουργούσε ως επιχείρηση εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων, προκειμένου για ξενοδοχειακές μονάδες που προέκυψαν από υποχρεωτική μετατροπή μονάδας ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων.».
7.  
  Στο τέλος της περίπτωσης (α) της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 2601/1998, προστίθεται εδάφιο ως εξής: Ειδικά προκειμένου για επενδύσεις ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων ΑΑ ή Α΄ τάξης, τα παρεχόμενα ποσοστά ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης τόκων και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης της πρώτης ομάδας ενισχύσεων ορίζονται σε 20% για τη Γ΄ περιοχή και σε 30% για τη Δ΄ Περιοχή.
8.  
  Στο τέλος της περίπτωσης (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 2601/1998, προστίθεται εδάφιο ως εξής: Τα παραπάνω ενιαία ποσοστά ενισχύσεων παρέχονται και για δημιουργία νέων συμπληρωματικών εγκαταστάσεων των ξενοδοχειακών μονάδων, σε όλες τις περιοχές περιλαμβανομένης και της Α΄.
9.  
  Η περίπτωση (γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 2601/1998 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Για μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες παρέχονται, σε όλες τις περιοχές περιλαμβανομένης και της Α΄, ενιαία ποσοστά ενίσχυσης ως εξής (i) Επιχορήγηση 45% (ii) Επιδότηση τόκων 45% (iii) Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης 45% ή εναλλακτικά (i) Φορολογική απαλλαγή 100% (ii) Επιδότηση τόκων 45%.» Δανειοδότηση ή αρωγή που ελήφθη από το Δημόσιο για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστη παραδοσιακό ή διατηρητέο κτίριο από σεισμό δεν θεωρείται επιχορήγηση από άλλη πηγή. 10 Από την υποπερίπτωση 1 της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 2601/1998 διαγράφεται η φράση «αξιοποίηση ιαματικών πηγών» και στην υποπερίπτωση 2 της ίδιας περίπτωσης της ίδιας παραγράφου και μετά τη φράση «καθώς και για γήπεδα γκολφ», προστίθεται η φράση «και για αξιοποίηση ιαματικών πηγών,». 11.Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 2601/1998 αντικαθίσταται ως εξής «Για επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των παραπάνω μονάδων, περιλαμβανομένων και του ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμού ή της δημιουργίας νέων συμπληρωματικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχειακών μονάδων, πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δρχ. Ειδικά για επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού για ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμό ή για δημιουργία νέων συμπληρωματικών εγκαταστάσεων σε ξενοδοχειακές μονάδες κάτω των 50 κλινών, το ελάχιστο ύψος ορίζεται στα είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δρχ.
Άρθρο 14
1.  
  Επενδύσεις του τουριστικού τομέα, για ίδρυση - επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων, οι οποίες κρίθηκαν βιώσιμες και των οποίων η μη υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄) ακυρώθηκε με δικαστικές αποφάσεις ύστερα από αίτηση των φορέων τους, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις του εν λόγω νόμου, σύμφωνα με τις οποίες επανεξετάζονται για υπαγωγή στο καθεστώς των ενισχύσεων που προβλέπουν. Για την επανεξέταση απαιτείται αίτηση του φορέα της επένδυσης, η οποία υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:.
 1. Τεχνική περιγραφή του έργου
 2. Αρχιτεκτονικά σχέδια σε ισχύ, εγκεκριμένα από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ)
 3. Προσφορές - προτιμολόγια του προϋπολογιζόμενου κόστους της επένδυσης ή / και δικαιολογητικά και στοιχεία των δαπανών, που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από την αρχική υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 1892/1990 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και ειδικό σήμα λειτουργίας για όσες επενδύσεις έχουν ολοκληρωθεί.
 4. Στοιχεία τεκμηρίωσης της ίδιας συμμετοχής κατ ελάχιστο στο ποσοστό, με βάση το οποίο είχαν κριθεί αρχικά βιώσιμες
 5. Ισολογισμούς από την ημερομηνία υποβολής της αρχικής αίτησης υπαγωγής
2.  
  Ενισχυόμενο κόστος των επενδύσεων της παραγράφου 1 θεωρείται το πραγματικό κόστος, όπως αυτό προσδιορίζεται κατά το χρόνο υλοποίησης της επένδυσης
3.  
  Για την αποδοχή των αιτήσεων και την υπαγωγή στο Ν. 1892/1990 δεν ισχύει ο περιορισμός των κονδυλίων, που είχαν καθοριστεί με τις αποφάσεις που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του ίδιου νόμου.
4.  
  Η μη υποβολή της αίτησης ή η υποβολή ελλιπών δικαιολογητικών, εντός της οριζόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, επιφέρει απώλεια του δικαιώματος επανεξέτασης και υπαγωγής
5.  
  Στις ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων υπάγονται και επενδύσεις της ίδιας κατηγορίας, των οποίων οι φορείς είχαν υποβάλει αρμοδίως μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2000 αίτηση επανεξέτασής τους για υπαγωγή, κατ εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων της παραγράφου 1
6.  
  Ενισχύσεις που κατεβλήθησαν για επενδύσεις του τουριστικού τομέα, η υπαγωγή των οποίων στο Ν. 1892/1990 ακυρώθηκε με τις ίδιες δικαστικές αποφάσεις, δεν αναζητούνται. Οι παραπάνω επενδύσεις εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις του ίδιου νόμου και τους όρους των σχετικών εγκριτικών πράξεων.
Άρθρο 15
1.  
  Από το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 2601/1998 απαλείφεται η λέξη «πληροφορικής».
2.  
  Για τις επενδύσεις ή/και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας οι οποίες ανήκουν στον τομέα πληροφορικής, που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχουν αρχίσει να υλοποιούνται, συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ενισχύσεις της φορολογικής απαλλαγής και της επιδότησης τόκων της δεύτερης ομάδας ενισχύσεων του Ν. 2601/1998, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο 1.
Άρθρο 16 "Κίνητρα για μετεγκαταστάσεις βυρσοδεψείων"
1.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν. 2601/1998, προστίθεται περίπτωση (ω) ως εξής: ω. Επιχειρήσεις βυρσοδεψείων για τη μετεγκατάστασή τους από τους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και Χανίων εντός Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.), στις οποίες υφίστανται οι κατάλληλες υποδομές και προβλέπεται η εγκατάστασή τους. Ενισχυόμενες δαπάνες: i. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός βιομηχανοστασίων, κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. ii. Η κατασκευή αποθηκευτικών χώρων και χώρων συντήρησης των προϊόντων. iii. Η αγορά αποπερατωθεισών ή ημιτελών βιομηχανικών ή βιοτεχνικών κτιριακών εγκαταστάσεων που παραμένουν σε αδράνεια και δεν χρησιμοποιούνται τουλάχιστον για δύο (2) έτη πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος νόμου. iν. Η αγορά βιοτεχνικών χώρων σε τυποποιημένα βιοτεχνικά κτίρια των Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.). ν. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση. νi. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισμικού και των δαπανών εκπαίδευσης του προσωπικού στο στάδιο εγκατάστασής του. νii. Οι δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων μεθόδων και βιομηχανικών σχεδίων των παραγόμενων προϊόντων. νiii. Οι δαπάνες για αποσυναρμολόγηση, μεταφορά και επανασυναρμολόγηση του υφιστάμενου εξοπλισμού. ix. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού και η κατασκευή εγκαταστάσεων για τη διακίνηση υλικών και προϊόντων.».
2.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του Ν. 2601/1998, προστίθεται περίπτωση (xi), ως εξής: xi Για τις επενδύσεις ή / και τα προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού των επιχειρήσεων της περίπτωσης (ω) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 τόσο των νέων, όσο και των παλαιών φορέων, για τις οποίες μπορεί να παρέχονται εναλλακτικά όλα τα είδη των ενισχύσεων.
3.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Ν. 2601/1998, προστίθεται περίπτωση (ω) ως εξής: ω. Για τις επενδύσεις ή / και τα προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού των επιχειρήσεων της περίπτωσης (ω) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, ανεξάρτητα εάν αυτές γίνονται από νέους ή παλαιούς φορείς, παρέχονται ποσοστά ενίσχυσης ως εξής Περιοχή Ποσοστό Ποσοστό Ποσοστό Επιχορήγησης Επιδότησης Επιδότησης Τόκων Χρηματοδοτικής ΜίσθωσηςΔ΄ 40% 40% 40% Γ΄ 30% 30% 30% Β΄ 30% 30% 30% Α΄ 30% 30% 30% ή εναλλακτικά Περιοχή Ποσοστό Ποσοστό Φορολογικής Επιδότησης Απαλλαγής Τόκων (ΑφορολόγητοΑποθεματικό) Δ΄ 100% 40% Γ΄70% 30% Β΄70% 30% Α΄70% 30% Η περίπτωση (υ) της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2601/ 1998 που διατηρήθηκε σε ισχύ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2001, με το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 2873/2000, έχει εφαρμογή και στις επενδύσεις των επιχειρήσεων της περίπτωσης (ω) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 2601/1998.
4.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 2601/1998, προστίθεται περίπτωση (φ) ως εξής: φ. Για επενδύσεις των επιχειρήσεων της περίπτωσης (ω) της παρ. 1 του άρθρου 3, είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000)δρχ.
5.  
  Στο εδάφιο (β) της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2601/1998, προστίθεται περίπτωση (xν) ως εξής: xν. Επενδύσεις των επιχειρήσεων βυρσοδεψείων της περίπτωσης (ω) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, για τη μετεγκατάστασή τους από τους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και Χανίων εντός Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.), στις οποίες υφίστανται οι κατάλληλες υποδομές.
6.  
  Στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 του Ν. 2601/1998, προστίθεται εδάφιο, ως εξής: Οι ενισχύσεις της περίπτωσης (ω) της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 2601/1998, για τις επενδύσεις των επιχειρήσεων βυρσοδεψείων για τη μετεγκατάστασή τους από τους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και Χανίων, παρέχονται με την προϋπόθεση ότι η μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων αυτών πραγματοποιείται εντός Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.), στις οποίες υφίστανται οι κατάλληλες υποδομές Μαζί με την αίτηση από την επιχείρηση που ζητεί την παροχή ενισχύσεων, σύμφωνα με την ανωτέρω περίπτωση, υποβάλλεται η άδεια του φορέα διαχείρισης της Β.Ε.ΠΕ. για την εγκατάστασή της.
7.  
  Στην υποπερίπτωση (1) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 2601/1998, μετά την φράση «επιχειρήσεων εκμετάλλευσης μέσων μεταφοράς ανθρώπων και εμπορευμάτων της περίπτωσης (ξ) της ίδιας παραγράφου» προστίθεται η φράση «επιχειρήσεων βυρσοδεψείων για τη μετεγκατάστασή τους από τους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και Χανίων εντός Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.), της περίπτωσης (ω) της ίδιας παραγράφου.».
8.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού μπορεί να επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές της ελληνικής επικράτειας
Άρθρο 17 "Κίνητρα για τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας"
1.  
 1. Στην περίπτωση (ν) της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2601/1998 και μετά τις λέξεις «του άρθρου 3» προστίθενται οι λέξεις «καθώς και για τις επενδύσεις των επιχειρήσεων της περίπτωσης (στ) της παρ. 1 του ίδιου άρθρου..
 2. Η ισχύς του παραπάνω εδαφίου ανατρέχει στην ισχύ του Ν. 2601/1998 (15.4.1998).
2.  
  Η υποπερίπτωση (xνiii) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 2601/1998 αντικαθίσταται ως εξής: xνiii Η αγορά και εγκατάσταση νέων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης αποθηκών συμπεριλαμβανομένου και του αναγκαίου λογισμικού, για τη δημιουργία, επέκταση ή/και ανάπτυξη ηλεκτρονικής αποθήκης στο χώρο του βιομηχανοστασίου, στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας
3.  
  Οι περιπτώσεις (στ) και (ζ) της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 2601/1998 αντικαθίστανται ως εξής: 1 Για τις επενδύσεις και λοιπές δαπάνες τα των υπαγόμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, όπως αυτές αναφέρονται στις υποπεριπτώσεις (xνii), (xνiii), (xx) και (xxi) της εν λόγω περίπτωσης, καθώς και για τις επενδύσεις των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ποιότητας της περίπτωσης (στ) της ίδιας ως άνω παραγράφου, παρέχεται μόνο η ενίσχυση της επιχορήγησης σε ποσοστό 25% για την περιοχή Α΄, 30% για τις περιοχές Β΄ και Γ΄ και 35% για την περιοχή Δ΄, ανεξάρτητα εάν οι επενδύσεις και οι λοιπές αυτές δαπάνες γίνονται από νέους ή παλαιούς φορείς. 2 Για τις επενδύσεις των υπαγόμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, όπως αυτές αναφέρονται στην υποπερίπτωση (xix) της εν λόγω περίπτωσης, παρέχεται μόνο η ενίσχυση της επιχορήγησης σε ενιαίο ποσοστό 35% για όλες τις περιοχές περιλαμβανομένης και της Α΄, ανεξάρτητα εάν οι επενδύσεις αυτές γίνονται από νέους ή παλαιούς φορείς. 4 Το ελάχιστο ύψος των 50 εκ. δρχ., που ορίζεται στην πρώτη πρόταση της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 2601/1998, μειώνεται στα 25.000.000 εκατομμύρια δρχ Στο τέλος της περίπτωσης (γ) της ίδιας παραγράφου προστίθεται η φράση «και για τις επενδύσεις επέκτασής τους πενήντα εκατομμύρια δραχμές.
5.  
  Στην τέταρτη σειρά του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 2601/1998 και μετά τη φράση «δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δρχ.», προστίθεται η φράση «ή των εικοσιπέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δρχ. προκειμένου για τις επενδύσεις και λοιπές δαπάνες των υπαγόμενων επιχειρήσεων της περίπτωσης (α) της παρ. 1 του άρθρου 3 που καθορίζονται στις υποπεριπτώσεις (xνii), (xνiii), (xx) και (xxi).».
6.  
  Η υποπερίπτωση (x) της περίπτωσης (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 2601/1998 αντικαθίσταται ως εξής: x Επενδύσεις που αναφέρονται στην υποπερίπτωση (xix) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, καθώς και επενδύσεις των επιχειρήσεων της περίπτωσης (στ) της ίδιας παραγράφου
7.  
  Στο άρθρο 6 του Ν. 2601/1998, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 34, ως εξής: 34 Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για τις επενδύσεις και λοιπές δαπάνες που καθορίζονται στις υποπεριπτώσεις (xνii), (xνiii), (xix), (xx) και (xxi) της περίπτωσης (α) και της περίπτωσης (στ΄) της παραγράφου 1 του άρθρου 3. 1 Οι επιχειρηματικοί φορείς πρέπει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής να χαρακτηρίζονται ως Μ.Μ.Ε. σύμφωνα με τη σύσταση 96/280/ΕΚ της Ε.Ε. 2 Οι επιχειρηματικοί φορείς μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος μία μόνο φορά ανά υποπερίπτωση για κάθε παραγωγική τους μονάδα, στο πλαίσιο ευρύτερου επιχειρηματικού σχεδίου του οποίου τα συνοπτικά στοιχεία υποβάλλονται μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά της αίτησης υπαγωγής, για επενδύσεις και λοιπές δαπάνες που αφορούν σε δύο τουλάχιστον από τις ως άνω υποπεριπτώσεις, πλην των επενδύσεων των υποπεριπτώσεων (xix), (xxi) και περίπτωση (στ) του πρώτου εδαφίου του άρθρου αυτού, για τις οποίες οι φορείς μπορούν να υπαχθούν και αυτοτελώς Για τους φορείς της τελευταίας κατηγορίας δεν ισχύει η προϋπόθεση της (α) περίπτωσης της παρούσας παραγράφου. 3 Το ενισχυόμενο ύψος επένδυσης δεν μπορεί να υπερβεί τα πεντακόσια εκατομμύρια δραχμές.
8.  
  Στο τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης (γ) και στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 2601/1998, καθώς και στην περίπτωση (β) της παραγράφου 8 του ίδιου άρθρου, μετά το στοιχείο «(xνiii)» προστίθεται αφότου ίσχυσε ο Ν. 2601/1998 στοιχείο «(xix)».
Άρθρο 18 "Εκμισθώσεις επενδύσεων Ν. 1262/1982 και Ν. 1892/1990"
1.  
  Επιχειρήσεις των οποίων επενδύσεις έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄) και Ν. 1262/ 1982 (ΦΕΚ 70 Α΄) επιτρέπεται, ύστερα από έγκριση του αρμόδιου για έκδοση της απόφασης υπαγωγής ή ολοκλήρωσης οργάνου, να εκμισθώσουν την υπαχθείσα στις διατάξεις των νόμων αυτών επένδυση, είτε στο σύνολό της, πριν παρέλθει 10ετία από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης ολοκλήρωσής της, είτε να εκμισθώσουν μέρος των πάγιων περιουσιακών τους στοιχείων που έχουν τύχει ενισχύσεως, υπό τον όρο ότι η επένδυση ή τα πάγια στοιχεία που εκμισθώνονται θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους από τον μισθωτή στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο. Σε περίπτωση εκμίσθωσης χωρίς την έγκριση αυτή, καθώς και σε κάθε περίπτωση εκμίσθωσης πριν από τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης, καθίσταται αυτοδικαίως απαιτητό είτε το σύνολο της καταβληθείσας ενίσχυσης, προκειμένου για εκμίσθωση όλης της επένδυσης, είτε τμήμα της ανάλογα με το τμήμα της επένδυσης που έχει εκμισθωθεί.
2.  
  Οι κυρώσεις που προβλέπουν μερική ή ολική επιστροφή των επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων δεν επιβάλλονται στους επενδυτές, οι οποίοι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος έχουν εκμισθώσει εν όλω ή εν μέρει επενδύσεις τους, που είχαν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 1892/1990 ή του Ν. 1262/1982, εφόσον η εκμισθωθείσα επένδυσή τους συνεχίζει τη λειτουργία της από τον μισθωτή στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο και η εκμίσθωση της επένδυσης έγινε: i) μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης ολοκλήρωσής της ή ii) πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης ολοκλήρωσης, αλλά μέσα στα τελευταία τέσσερα (4) έτη από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, προκειμένου για επενδύσεις υπαχθείσες στο Ν. 1892/1990. Αποφάσεις που έχουν ήδη εκδοθεί και με τις οποίες έχουν επιβληθεί οι παραπάνω κυρώσεις ανακαλούνται ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή του Ν. 1892/1990 ή του Ν. 1262/1982 μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός έτους από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Ποσά που έχουν καταβληθεί στο Δημόσιο κατ εφαρμογή των παραπάνω κυρώσεων επιστρέφονται.
3.  
  Όπου στο Ν. 1892/1990 γίνεται αναφορά σε εφαρμογή κυρώσεων, εκτός από την επιστροφή επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου που αναφέρονται στον εν λόγω νόμο ρητά, ως κύρωση θεωρείται και η επιστροφή επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης του εν λόγω νόμου, στις περιπτώσεις που η απόφαση υπαγωγής αφορά σε απόκτηση της χρήσης εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση.
4.  
  Δεν έχουν εφαρμογή οι κυρώσεις που αφορούν σε επιστροφή ενισχύσεων λόγω μεταβίβασης ενισχυθέντος εξοπλισμού σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που είχαν υπαχθεί στο Ν. 1892/1990 ή το Ν. 1262/1982 για ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακής μονάδας και οι οποίες, πριν τη λήξη της 10ετίας από τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσής τους αυτής, υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 2601/1998 για ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμό της ξενοδοχειακής τους μονάδας, ο οποίος περιλαμβάνει και αντικατάσταση του μεταβιβαζόμενου εξοπλισμού που είχε ενισχυθεί βάσει του Ν. 1892/1990 ή του Ν. 1262/1982.
5.  
  Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του Ν. 2601/1998 προστίθενται τα εξής: «υπό την προϋπόθεση ότι η επένδυση ή τα πάγια στοιχεία που εκμισθώνονται θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους από τον μισθωτή στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο. Για την επιχείρηση αυτή συνεχίζουν κατά τα λοιπά να ισχύουν οι υποχρεώσεις, οι όροι και οι προϋποθέσεις που απορρέουν από τη σχετική απόφαση υπαγωγής και τον παρόντα νόμο μέχρι τη συμπλήρωση της ως άνω πενταετίας.».
6.  
  Η ισχύς των προηγούμενων παραγράφων 4 και 5 ανατρέχει στην έναρξη ισχύος του Ν. 2601/1998.
Άρθρο 19 "Τροποποιήσεις του Ν. 703/1977"
1.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 703/1977 (ΦΕΚ 278 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 4 Χρέη εισηγητή ασκεί ο αρμόδιος κατά περίπτωση Διευθυντής ή ο Τμηματάρχης, που τον αναπληρώνει, επικουρούμενος από τον εισηγητή ή τους εισηγητές της υπόθεσης, που συζητείται κάθε φορά Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της Γραμματείας της.
2.  
  Η περίπτωση ια΄ της παρ. 2 του άρθρου 8β του Ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Διατυπώνει γνώμη για τον ορισμό του Γενικού Διευθυντή της Γραμματείας της.
3.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 8γ του Ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής: 3 Ο Πρόεδρος μπορεί να εξουσιοδοτεί τον Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντές της Γραμματείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού να ασκούν μέρος των αρμοδιοτήτων του.
4.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 8δ του Ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Η Γραμματεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού αποτελεί Γενική Διεύθυνση, η οποία αποτελείται από Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία Ο Γενικός Διευθυντής ασκεί καθήκοντα διεύθυνσης και εποπτείας εν γένει της Γραμματείας για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία της Διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, για τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα μία ή περισσότερες φορές Η θέση του Γενικού Διευθυντή μπορεί να πληρώνεται και με μετάταξη ή απόσπαση, κατά παρέκκλιση από την κείμενη νομοθεσία σχετικά με τις μετατάξεις και τις αποσπάσεις, με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού Για τη μετάταξη ή την απόσπαση δεν απαιτείται η γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Υπηρεσίας από την οποία μετατάσσεται ή αποσπάται ο υπάλληλος.
5.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8δ του Ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής: 2 Η οργάνωση της Γραμματείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε Γενική Διεύθυνση, η διάρθρωσή της σε Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία, τα προσόντα, οι αρμοδιότητες και ο τρόπος πρόσληψης του Γενικού Διευθυντή, των Διευθυντών, οι οποίοι επίσης προσλαμβάνονται ή τους ανατίθενται καθήκοντα για θητεία τριών ετών, των Προϊσταμένων των Τμημάτων και του λοιπού προσωπικού, ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού, η κατανομή του σε κλάδους και ειδικότητες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Ανάπτυξης.
6.  
  Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 8δ του Ν. 703/1977 η φράση «από τον Διευθυντή της Γραμματείας» αντικαθίσταται από τη φράση «από τον Γενικό Διευθυντή της Γραμματείας». Επίσης το δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής: Από του διορισμού του ο Γενικός Διευθυντής της Γραμματείας αντικαθιστά αυτοδικαίως τον Διευθυντή στη σύνθεση του υπηρεσιακού συμβουλίου.
7.  
  Το τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 8δ του Ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής: Οι αποδοχές του ειδικού επιστημονικού προσωπικού που προσλαμβάνεται κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να είναι μικρότερες από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 92Α του Κώδικα περί Δικηγόρων και καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης.
8.  
  Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 8δ του Ν. 703/1977 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Η παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 1868/1989, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 2145/ 1993, εφαρμόζεται αναλόγως, με εξαίρεση τη δεύτερη περίοδο του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 1868/1989, από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους, για τους δικηγόρους που υπηρετούν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και τελούν σε υποχρεωτική αναστολή άσκησης του λειτουργήματός τους Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και για τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, εφόσον είναι δικηγόρος.
9.  
  Στην παρ. 3 του άρθρου 26 του Ν. 703/1977 μετά τις λέξεις «ή τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν» προστίθενται οι λέξεις «Γενικό Διευθυντή ή».
10.  
  Στην παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν. 703/1977 μετά τις λέξεις «ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν» προστίθενται οι λέξεις «Γενικός Διευθυντής ή».
Άρθρο 20
1.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: Η αμοιβή της εκκαθαρίστριας και των ελεγκτών, καθώς και το σύνολο των δαπανών της εκκαθάρισης βαρύνει τον Ο.Α.Ε.
2.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2741/1999 αντικαθίσταται ως εξής: 3 Η αναγγελία που έγινε, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο δεν διακόπτει ούτε αναστέλλει την παραγραφή της απαιτήσεως, που έχει αρχίσει να διανύεται Η διάταξη του άρθρου 443 Α.Κ. δεν εφαρμόζεται για τις απαιτήσεις των οποίων συμπληρώθηκε ο χρόνος παραγραφής.
3.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2741/1999 αντικαθίσταται ως εξής: Δεν απαιτείται η σύνταξη ενδιάμεσων ισολογισμών, καθώς και η υποβολή προσωρινών φορολογικών δηλώσεων σε περίπτωση παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτους.
4.  
  Στην παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 2741/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Η διαγραφή διενεργείται ύστερα από αίτηση του Ο.Α.Ε.
5.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 2741/1999 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Οι κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού κάθε είδους απαιτήσεις του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου κατά του Ο.Α.Ε., οι οποίες έχουν βεβαιωθεί, καθώς και τα πάσης φύσεως πρόστιμα και προσαυξήσεις αποσβέννυνται και στην συνέχεια διαγράφονται, χωρίς να δημιουργείται φορολογητέο εισόδημα Η διαγραφή τους πραγματοποιείται αυτεπάγγελτα, ή έπειτα από αίτηση του Ο.Α.Ε.
Άρθρο 21 "Τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.»"
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου πρώτου του Ν. 2593/1998 (ΦΕΚ 59 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 2 Το καταστατικό της επόμενης παραγράφου τροποποιείται εφεξής με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, με εξαίρεση την παράγραφο 1 του άρθρου 8 και την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 21.
2.  
  Το άρθρο 8 της παραγράφου 3 του άρθρου πρώτου του Ν. 2593/1998 αντικαθίσταται ως εξής: 8 συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στο εκάστοτε μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δεν μπορεί να είναι κατώτερη του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας μετά την κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Για τον υπολογισμό του ποσοστού συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου συνυπολογίζονται οι μετοχές που κατέχονται από την εταιρεία ΔΕΚΑ Α.Ε.
3.  
  Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 9 της παραγράφου 3 του άρθρου πρώτου του Ν. 2593/1998 καταργούνται.
Άρθρο 22
1.  
  Οι υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου, που απορρέουν από τα άρθρα 11 και 16 του συμβολαίου 10655/ 21.12.1995 της συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Γαβριέλη-Αναγνωσταλάκη, που κυρώθηκε με το Ν. 2436/ 1996 (ΦΕΚ 192 Α΄), καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό.
Άρθρο 23
1.  
  Το τμήμα της έκτασης του αεροδρομίου Ελληνικού επί του οποίου σήμερα ευρίσκεται το κτιριακό συγκρότημα του Ανατολικού Αεροσταθμού, συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 36.500 τ.μ. περίπου, το οποίο περιλαμβάνει τα κτίρια αναχωρήσεων, αφίξεων, ναυλωμένων (chartered) πτήσεων, καθώς και το γειτονικό κτίριο, του τελωνείου, συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 10.000 τ.μ. περίπου, και ο περιβάλλων τα ανωτέρω κτίρια χώρος, όπως το εμβαδόν και τα όρια αυτού θα οριστούν επί σχετικού τοπογραφικού διαγράμματος, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας (Ο.Ρ.Σ.Α.), χαρακτηρίζεται «Τουριστικό Δημόσιο Κτήμα» των άρθρων 12α και 12γ του Ν.Δ. 180/1946, όπως αυτά προστέθηκαν με το άρθρο 2 του Α.Ν. 827/1948.
2.  
  Η διοίκηση και διαχείριση του ακινήτου αυτού και των επ αυτού κτιρίων ανατίθεται δια του παρόντος στην Ανώνυμη Εταιρεία «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.».
Άρθρο 24 "Πωλήσεις κάτω του κόστους"
1.  
  Απαγορεύεται η λιανική πώληση εμπορευμάτων σε τιμές κάτω του κόστους αγοράς όταν αυτή θέτει υπό διακινδύνευση ορισμένη αγορά ή θίγει κατά τρόπο ουσιώδη τις αρχές του ανταγωνισμού και τα συμφέροντα των καταναλωτών
 1. Ως κόστος αγοράς θεωρείται η τιμή μονάδας του προϊόντος, που αναγράφεται στο τιμολόγιο του προμηθευτή, αφαιρουμένων των εκπτώσεων, που αναφέρονται σε αυτό, συνυπολογιζομένων του Φ.Π.Α. και των λοιπών δασμών και φόρων, όπου υπάρχουν, καθώς και των μεταφορικών, εφόσον δεν εμπεριέχονται στην τιμολογιακή τιμή.
 2. Σε περίπτωση πώλησης «πακέτου» (συνδυασμού) προϊόντων σε ενιαία τιμή, εφόσον αυτά δεν τιμολογήθηκαν από τον προμηθευτή με ειδική τιμή «πακέτου», ως κόστος αγοράς θεωρείται το άθροισμα του κόστους των επί μέρους προϊόντων
 3. Εφόσον ένα προϊόν αγοράζεται από μια επιχείρηση από διαφορετικούς προμηθευτές σε διαφορετικές τιμές την ίδια χρονική περίοδο, ως κόστος αγοράς θεωρείται η τιμολογιακή τιμή αγοράς από κάθε προμηθευτή και για τις ποσότητες μόνο που αναγράφονται στο τιμολόγιό του
 4. Εκπτώσεις επί του τιμολογίου που παρέχονται στον λιανοπωλητή και αφορούν συνολικά περισσότερα προϊόντα, επιμερίζονται αναλογικά κατ αξία σε όλα τα προϊόντα του τιμολογίου
 5. Εκπτώσεις οποιασδήποτε μορφής που παρέχονται στον καταναλωτή επί του συνόλου του λογαριασμού επιμερίζονται αναλογικά σε όλα τα προϊόντα του λογαριασμού
2.  
  Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, επιτρέπονται οι εξής περιπτώσεις πωλήσεων κάτω του κόστους αγοράς:
 1. Πωλήσεις αναλώσιμων προϊόντων σε περίοδο κοντά στην ημερομηνία λήξης
 2. Πωλήσεις ολόκληρων αποθεμάτων σε νέο κόστος αγοράς, όπως αυτό διαμορφώνεται, όταν ο τιμοκατάλογος του προμηθευτή μεταβάλλεται προς τα κάτω, ανεξάρτητα από την τιμή που αγοράστηκε κάθε προϊόν
 3. Πωλήσεις με εκπτωτικά κουπόνια επί της συσκευασίας του προϊόντος ή χωριστά από αυτό, τα οποία μειώνουν την τελική τιμή του προϊόντος κάτω από το κόστος αγοράς, εφόσον πιστώνονται από τον προμηθευτή.
 4. Η πίστωση των κουπονιών από τον προμηθευτή πρέπει να αναγράφεται στο τιμολόγιο ή σε άλλο έγγραφό του.
 5. Η πώληση εμπορευμάτων κάτω του κόστους αγοράς σε περίπτωση διάλυσης επιχείρησης ή ορισμένου κλάδου αυτής
3.  
  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν με την επιφύλαξη των διατάξεων για τις πωλήσεις εμπορευμάτων σε μειωμένες τιμές λόγω τέλους εποχής (τακτικές εκπτώσεις), καθώς και τις ειδικές προσφορές, όπου αυτές επιτρέπονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α΄) και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις.
4.  
  Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων του παρόντος άρθρου ανατίθεται στις Διευθύνσεις Τιμών Τροφίμων και Ποτών και Τιμών Βιομηχανικών Προϊόντων του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και στις αρμόδιες Υπηρεσίες Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου αυτού επιβάλλεται στον παραβάτη, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, πρόστιμο, το ποσό του οποίου δεν μπορεί να είναι ανώτερο από ποσοστό 0,5% επί των ακαθαρίστων ετησίων εσόδων του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο που επιβάλλεται μπορεί να φθάνει σε ποσοστό 3% επί των ακαθαρίστων ετησίων εσόδων. Για να επιβληθεί το ανωτέρω πρόστιμο συνεκτιμώνται η σοβαρότητα της παράβασης, η ποσότητα και η αξία των πωληθέντων κάτω του κόστους εμπορευμάτων, το μέγεθος της επιχείρησης σε πανελλήνια κλίμακα και ο αριθμός των απασχολουμένων σε αυτήν. Τα χρηματικά πρόστιμα εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).
5.  
  Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει από 1.1.2002.
Άρθρο 25
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του Ν. 2919/2001 προστίθεται η παρακάτω διάταξη ως εδάφιο στ΄: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 30 του Ν. 1558/1985 και του άρθρου 71 του Ν. 1943/1991 εφαρμόζονται και ως προς τον Πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και το Γραφείο του.».
Άρθρο 26 "Ισχύς του νόμου"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζουν διαφορετικά οι επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1943/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1943/92 1943
ΑΠΟΦΑΣΗ 1957/944 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/944 1957
ΑΠΟΦΑΣΗ 1998/33318/3028 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/33318_3028 1998
ΝΟΜΟΣ 1920/2112 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2112 1920
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1950/1468 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1950/1468 1950
ΝΟΜΟΣ 1951/1672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1672 1951
ΝΟΜΟΣ 1955/3185 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3185 1955
ΝΟΜΟΣ 1965/4483 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1965/4483 1965
ΝΟΜΟΣ 1977/703 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/703 1977
ΝΟΜΟΣ 1978/825 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/825 1978
ΝΟΜΟΣ 1979/998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/998 1979
ΝΟΜΟΣ 1980/1089 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1089 1980
ΝΟΜΟΣ 1982/1262 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1262 1982
ΝΟΜΟΣ 1982/1280 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1280 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1358 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1358 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1650 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1650 1986
ΝΟΜΟΣ 1986/1676 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1676 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1734 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1734 1987
ΝΟΜΟΣ 1988/1767 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1767 1988
ΝΟΜΟΣ 1988/1822 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1822 1988
ΝΟΜΟΣ 1989/1868 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1868 1989
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
ΝΟΜΟΣ 1991/2000 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/2000 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων εκτελέσεως πάνων, επιταχύνσεως και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και άλλων θεμάτων 1993/2145 1993
Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. 1993/2160 1993
Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχος καζίνων και άλλες διατάξεις. 1994/2206 1994
Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις. 1.α) Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) έχει το αποκλειστικό δικαίωμα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από οποιαδήποτε πηγή, καθώ[...]" 1994/2244 1994
Αποκρατικοποίηση της επιχείρησης «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. 1995/2302 1995
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις. 1996/2414 1996
Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις. 1997/2523 1997
Αναδιοργάνωση της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου (Δ.Ε.Π. Α.Ε.) και των Θυγατρικών της εταιρειών, καταστατικό αυτής και άλλες διατάξεις 1998/2593 1998
Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις. 1998/2601 1998
Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του Ε. Ο. Τ., σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τον τουρισμό. 1998/2636 1998
Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1999/2676 1999
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. 1999/2741 1999
Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. 1999/2742 1999
Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις. 1999/2744 1999
Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας -Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις. 1999/2773 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2837 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2837 2000
ΝΟΜΟΣ 2000/2873 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2873 2000
Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων. 2001/2882 2001
Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις. 2001/2919 2001
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1946/180 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1946/180 1946
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/86 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/86 1969
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/1650 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1650 1986
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1948/827 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1948/827 1948
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1951/167/2 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/167_2 1951
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/348 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/348 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/350 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/350 1985
Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. 1992/186 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/333 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/333 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
«Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνική[...]" 2015/1_24.12.2015 2015
Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 2002/3044 2002
Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις. 2003/3105 2003
Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» και άλλες διατάξεις. 2003/3190 2003
Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις. 2003/3208 2003
Τροποποίηση του Ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81 Α΄) «Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας» και άλλες διατάξεις. 2004/3219 2004
Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής - αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις. 2004/3220 2004
Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις. 2004/3229 2004
Αύξηση συντάξεων Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 2005/3408 2005
Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές δια­τάξεις 2006/3468 2006
Πολιτιστική Χορηγία. 2007/3525 2007
Θέματα ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας και άλλες διατάξεις 2008/3667 2008
Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις. 2009/3734 2009
Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 2010/3851 2010
Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού. 2011/3959 2011
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις. 2013/4223 2013
Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις. 2016/4389 2016
Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις. 2018/4533 2018
Οργανισμός της Γραμματείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 2003/169 2003
Οργανισμός της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 2006/31 2006