ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/2945

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-10-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-10-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-10-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΣΙΟΔΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Άρθρο 1 "Προστασία της αγροτικής δραστηριότητας"
1.  
  Οι υπηρεσίες προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας παρέχονται μέσα από ένα ενιαίο εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας, με την επωνυμία ΗΣΙΟΔΟΣ, που οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 μέχρι 21 του νόμου αυτού και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Γεωργίας
Άρθρο 2 "Ορισμοί"
1.  
  Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 μέχρι 21 του νόμου αυτού, νοούνται: α) Αγροτική δραστηριότητα: Το σύνολο των παραγωγικού χαρακτήρα δραστηριοτήτων, που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της λειτουργίας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και αποβλέπουν στην πρωτογενή παραγωγή και στην πρώτη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. β) Αγροτικά προϊόντα: Τα προϊόντα του εδάφους, της υδροπονίας ή των τεχνικών υποστρωμάτων, της κτηνοτροφίας, της πτηνοτροφίας, της μελισσοκομίας, της αλιείας, της δασοπονίας, της θηραματοπονίας, των κάθε είδους εκτροφών, καθώς και εκείνα που προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή μεταποίησης αυτών. γ) Αγροτική παραγωγή: Η παραγωγή αγροτικών προϊόντων. δ) Αγροτική εκμετάλλευση: Η οικονομική μονάδα παραγωγής προς πώληση ενός ή περισσότερων αγροτικών προϊόντων. ε) Παραγωγός: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων, που έχει την κυριότητα και την εκμετάλλευση ή την εκμετάλλευση αγροτικών εκμεταλλεύσεων. στ) Αγρότης: Η έννοια αυτή ταυτίζεται με την αντίστοιχη έννοια που ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του Ν. 2332/1995 (ΦΕΚ 181 Α΄). ζ) Απαλλαγή: Το όριο της ζημίας μέχρι το οποίο απαλλάσσεται ο ασφαλιστικός φορέας της υποχρέωσης για καταβολή αποζημίωσης. Ζημία κατώτερη ή ίση με το όριο αυτό βαρύνει τον ασφαλισμένο. η) Καταστροφικοί φυσικοί κίνδυνοι: Οι κίνδυνοι που αναφέρονται στο άρθρο 3α του Ν. 1790/1988 (ΦΕΚ 134 Α΄).
Άρθρο 3 "Παροχή προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας"
1.  
  Οι υπηρεσίες προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας του νόμου αυτού παρέχονται από τα ακόλουθα νομικά πρόσωπα:
 1. Τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).
 2. Τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τους αλληλοασφαλιστικούς συνεταιρισμούς που συμμετέχουν στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 9
 3. Τον Οργανισμό Αντασφάλισης και Συντονισμού με το διακριτικό τίτλο ΟΑΣΙΣ
2.  
  Οι υπηρεσίες προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας περιλαμβάνουν:
 1. Την υποχρεωτική ασφάλιση καταστροφικών φυσικών κινδύνων από τον ΕΛ.Γ.Α., καθώς και την ενεργητική προστασία που ασκείται από τον Οργανισμό αυτόν σύμφωνα με το Ν. 2342/1995 (ΦΕΚ 208 Α΄).
 2. Τις γεωργικές ασφαλίσεις.
 3. Οι ασφαλίσεις αυτές είναι προαιρετικές για τους παραγωγούς, πραγματοποιούνται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις και αλληλοασφαλιστικούς συνεταιρισμούς, καλύπτουν κινδύνους που δεν καλύπτονται ή καλύπτονται μερικώς από τον ΕΛ.Γ.Α. και περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων.
 4. Την αντασφάλιση στον ΟΑΣΙΣ των νομικών προσώπων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, η οποία είναι προαιρετική
3.  
  Ο συντονισμός της λειτουργίας και της δραστηριότητας των νομικών προσώπων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, ασκείται από τον ΟΑΣΙΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 μέχρι 21 του νόμου αυτού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 1790/1988
Άρθρο 4 "Συμπλήρωση του άρθρου 2 του Ν. 1790/1988"
1.  
  Στους σκοπούς του ΕΛ.Γ.Α. περιλαμβάνεται και η παροχή τεχνικών υπηρεσιών προς τα νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου αυτού, σχετικών με τους σκοπούς του. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ανατίθεται στον ΕΛ.Γ.Α. το έργο της εξατομίκευσης των ζημιών που καλύπτει το Υπουργείο Γεωργίας στη φυτική και ζωική παραγωγή από αίτια μη καλυπτόμενα από τον ΕΛ.Γ.Α. καθώς και στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι οικονομικοί όροι που αφορούν τη συγκεκριμένη ανάθεση του έργου στον ΕΛ.Γ.Α., καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Άρθρο 5 "Συμπλήρωση του Ν. 1790/1988 Στο Ν. 1790/1988 προστίθενται άρθρα 3α, 3β, 3γ, 3δ και 3ε, που έχουν ως εξής: Άρθρο 3α Ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι"
1.  
  Με τους κανονισμούς ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α. καθορίζονται:. Υφιστάμενες καλύψεις: Ως ανώτατο όριο αποζημίωσης ορίζεται η μεγαλύτερη αποζημίωση που μπορεί να δοθεί με βάση τους κανονισμούς ασφάλισης της φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α. που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και εκφράζεται ως ποσοστό της αποζημίωσης αυτής προς την πραγματική ζημία.
 1. Για τους αγρότες που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) καλύπτονται άμεσες ζημίες που είναι μεγαλύτερες από το είκοσι τοις εκατό της παραγωγής.
 2. Το ποσοστό αυτό αποτελεί το ελάχιστο όριο απαλλαγής.
 3. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου μπορεί να εφαρμόζεται και για τις ενώσεις προσώπων, τα μέλη των οποίων ασχολούνται αποκλειστικά και κατά κύριο επάγγελμα με την αγροτική οικονομία.
 4. Αν η κατάρτιση του Μ.Α.Α.Ε. καθυστερεί, μπορεί με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να ορίζονται με διαφορετικό τρόπο οι αγρότες και οι ενώσεις προσώπων της περίπτωσης αυτής.
 5. Για τους λοιπούς παραγωγούς καλύπτονται οι άμεσες ζημίες που είναι μεγαλύτερες από το τριάντα τοις εκατό της παραγωγής.
 6. Το ποσοστό αυτό αποτελεί το ελάχιστο όριο απαλλαγής.
 7. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί το ελάχιστο όριο απαλλαγής του πρώτου εδαφίου να μειώνεται μέχρι το είκοσι τοις εκατό της παραγωγής, όταν πρόκειται για κινδύνους, για τους οποίους δεν έχουν αναπτυχθεί αντίστοιχα ασφαλιστικά συμπληρωματικά προγράμματα από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τους αλληλοασφαλιστικούς συνεταιρισμούς που συμμετέχουν στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων.
 8. Ο παγετός και το υπερβολικό ψύχος
 9. Το ανώτατο καταβλητέο ποσό αποζημίωσης
 10. Η διαδικασία αναγγελίας της ζημίας
 11. Ο τρόπος υπολογισμού και εξακρίβωσης του ύψους της ζημίας
 12. Οι υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις
 13. Η ξηρασία
 14. Ο τρόπος υπολογισμού και καθορισμού του ύψους της καταβλητέας αποζημίωσης
 15. Κάθε άλλο θέμα σχετικό με την πραγματοποίηση των σκοπών του ΕΛ.Γ.Α.
 16. Ο κεραυνός, ως αιτία πυρκαγιάς
 17. Ο σεισμός
 18. Οι κίνδυνοι από τη θάλασσα
2.  
  Ζωικό κεφάλαιο και λοιπά ασφαλιστικά αντικείμενα:
 1. Οι ελάχιστες απαλλαγές στο ζωικό κεφάλαιο είναι εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 7 του κανονισμού ασφάλισης ζωικού κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α. της 12ης Απριλίου 1995, που εγκρίθηκε με την 8890/12.4.1995 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.
 2. Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της επόμενης παραγράφου, οι ελάχιστες απαλλαγές για τα λοιπά ασφαλιστικά αντικείμενα καθορίζονται με τους κανονισμούς ασφάλισης
3.  
  Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας, μπορεί να καθορίζονται ευνοϊκότεροι όροι ασφάλισης, από εκείνους των κανονισμών, για αγρότες, οι οποίοι απασχολούνται με την αγροτική οικονομία και κατοικούν σε ορεινές, μειονεκτικές και με ειδικά προβλήματα περιοχές, όπως περιλαμβάνονται στον κατάλογο της οδηγίας 85/148 Ε.Ε. (L-56) όπως ισχύει για την Ελλάδα. Άρθρο 3δ Ανώτατα όρια αποζημιώσεων. Ανεξάρτητα από τον τρόπο υπολογισμού των παραπάνω απαλλαγών, αυτές δεν μπορεί να ορίζονται μικρότερες από τα ελάχιστα όρια απαλλαγών που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους. Άρθρο 3γ Όροι και διαδικασίες ασφάλισης.
Άρθρο 6 "Τροποποίηση του Ν. 1790/1988"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού με τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Άρθρο 2 ΣκοπόςΟ ΕΛ.Γ.Α. έχει τους ακόλουθους σκοπούς:. Για την επιλογή και το διορισμό του Γενικού Διευθυντή προκηρύσσεται από τη διοίκηση του Οργανισμού η θέση, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας. Η προκήρυξη της θέσης δημοσιεύεται σε δύο εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας για δύο συνεχείς ημέρες και οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους συνοδευόμενα από σχετική αίτηση το αργότερο εντός δέκα ημερών από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης. Αίτηση μπορεί να υποβάλλουν και υπάλληλοι του ΕΛ.Γ.Α. Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα προσόντα που απαιτούνται από το νόμο αυτόν για το διορισμό στη θέση του Προέδρου του Οργανισμού. Για την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων και την επιλογή του Γενικού Διευθυντή ο Υπουργός Γεωργίας, με απόφασή του, συγκροτεί πενταμελή επιτροπή, η οποία, αφού εξετάσει τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα και πραγματοποιήσει σχετική συνέντευξη με καθέναν από αυτούς, εισηγείται στον Υπουργό Γεωργίας, με αξιολογική σειρά, για την καταλληλότητα των υποψηφίων.
 1. Την ασφάλιση της φυτικής και ζωικής παραγωγής και του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου των αγροτικών εκμεταλλεύσεων κατά ζημιών που προκαλούνται από καταστροφικούς φυσικούς κινδύνους
 2. Την ενεργητική προστασία της αγροτικής παραγωγής, του φυτικού, ζωικού, αλιευτικού και εγγείου κεφαλαίου των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, που ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2342/1995.
 3. Τη διεξαγωγή ερευνών για τους φυσικούς κινδύνους που απειλούν τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις
 4. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από τον Υπουργό Οικονομικών
 5. Δύο εκπροσώπους Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, με τους αναπληρωτές τους, που προτείνονται από την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.).
 6. Έναν εκπρόσωπο των αγροτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από τη Γενική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος (ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.).
 7. Έναν εκπρόσωπο των αγροτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από τη Συνομοσπονδία Δημοκρατικών Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος (ΣΥ.Δ.Α.Σ.Ε.).
 8. Έναν εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και προέρχονται από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους.
 9. Έναν αιρετό εκπρόσωπο του τακτικού προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α., με τον αναπληρωτή του.
 10. Έναν εκπρόσωπο του ΟΑΣΙΣ, με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από το Δ.Σ. του Οργανισμού αυτού.
2.  
  Η αίτηση υποβάλλεται στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α., οι οποίες μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την κατάθεσή της, υποχρεούνται να την κάνουν δεκτή. Άρθρο 3 Είδος και αντικείμενο ασφάλισης.
 1. Εκπροσωπεί τον ΕΛ.Γ.Α. στις σχέσεις του με τις εθνικές αρχές και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν αυτό απαιτείται.
 2. Ελέγχει, παρακολουθεί και συντονίζει το έργο των αντίστοιχων υπηρεσιών
 3. Ελέγχει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.
 4. Επικουρεί στο έργο του τον Πρόεδρο του Οργανισμού
 5. Εγκρίνει κάθε απαραίτητη δαπάνη μέχρι το ποσό που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Με απόφαση του Προέδρου μπορεί να ανατίθεται στον Γενικό Διευθυντή εξουσία εκπροσώπησης του Οργανισμού για θέματα αρμοδιότητας του Προέδρου.
 6. Υποβάλλει στο Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την πραγματοποίηση όσων προβλέπονται στο άρθρο 2 του νόμου αυτού.
 7. Προΐσταται των υπηρεσιών του ΕΛ.Γ.Α.
 8. Υπογράφει τα έγγραφα του ΕΛ.Γ.Α.
 9. Εισηγείται στο Δ.Σ. θέματα κατάστασης του προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α.
 10. Είναι πειθαρχικώς προϊστάμενος των υπαλλήλων του ΕΛ.Γ.Α.
 11. Εγκρίνει τις δαπάνες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του ΕΛ.Γ.Α. μέχρι το ποσό που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
 12. Αποφασίζει για έκτακτα και επείγουσας φύσης προβλήματα και υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ. τις αποφάσεις αυτές, στην πρώτη χρονικά συνεδρίασή του, εκτός ημερήσιας διάταξης.
 13. Μεριμνά για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού του ΕΛ.Γ.Α.
 14. Υπογράφει για λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α. τις ειδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που καταρτίζονται από το Δ.Σ.
 15. Αποφασίζει την αποστολή στο εξωτερικό, υπαλλήλων του ΕΛ.Γ.Α. για εκτέλεση υπηρεσίας, για συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, καθώς και για την πρόσκληση ειδικών εμπειρογνωμόνων από το εξωτερικό στην Ελλάδα για εκτέλεση υπηρεσίας του ΕΛ.Γ.Α. Στους ανωτέρω καταβάλλονται δαπάνες μετακίνησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2685/1999, όπως κάθε φορά ισχύουν.
3.  
  Αν οι παραπάνω φορείς δεν προτείνουν τους εκπροσώπους τους μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από τον Υπουργό Γεωργίας, στις κενές θέσεις διορίζονται εκπρόσωποι με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας Άρθρο 4 Ασφαλιζόμενα πρόσωπα Στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. υπάγονται τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προσώπων που έχουν την κυριότητα και εκμετάλλευση ή μόνο την εκμετάλλευση αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Η υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. των πτηνοτροφικών επιχειρήσεων είναι προαιρετική. Άρθρο 5 Πόροι του ΕΛ.Γ.Α. Πόροι του ΕΛ.Γ.Α. είναι:.
 1. Τα έσοδα από την ειδική ασφαλιστική εισφορά που προβλέπεται στο άρθρο 5α του νόμου αυτού, εξαιρουμένης της εισφοράς επί της ενίσχυσης του ελαιολάδου που χορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στους ελαιοπαραγωγούς
 2. Ετήσια κρατική επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών που αφορούν στην ενεργητική προστασία και στις έρευνες προς εκπλήρωση των σκοπών του ΕΛ.Γ.Α., το ύψος της οποίας καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 3. Με όμοια απόφαση μπορεί να τροποποιείται ο σκοπός της επιχορήγησης.
 4. Επιχορηγήσεις από ειδικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και άλλων διεθνών οργανισμών.
 5. Τα τέλη εκτίμησης ζημιών, οι αμοιβές και τα έσοδα από τις υπηρεσίες που παρέχει ο ΕΛ.Γ.Α. προς τρίτους.
 6. Οι αποδόσεις των κεφαλαίων του, οι δωρεές, τα κληροδοτήματα και οι κάθε είδους εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων
 7. Οι αποδόσεις από την επένδυση των αποθεματικών.
 8. Με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της επένδυσης των αποθεματικών.
 9. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου αυτού..
4.  
  Η θέση του Γενικού Διευθυντή είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο Γενικός Διευθυντής για το χρόνο της θητείας του ασφαλίζεται στους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α., εφόσον κατά τον ίδιο χρόνο δεν καλύπτεται αντίστοιχα από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση..
5.  
  Η διάρκεια της θητείας των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. και σύμφωνα με πόρισμα αναλογιστικής μελέτης που θα εκπονείται προς το σκοπό αυτόν, ορίζονται τα κατώτερα και ανώτερα όρια διακύμανσης του ύψους της εισφοράς, κατά περιοχές και ασφαλιστικό αντικείμενο, με κύριο κριτήριο τη βελτίωση του βαθμού της ανταποδοτικότητας σε ζώνες συχνών ζημιών ορισμένων περιοχών και προϊόντων στη χώρα..
6.  
  Για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ο πρόεδρος, ο γενικός διευθυντής, τα μέλη, ο νομικός σύμβουλος και ο γραμματέας του Δ.Σ., λαμβάνουν αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 6 Όργανα διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α. Όργανα διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α. είναι:.
 1. Μηνιαία αντιμισθία και έξοδα παράστασης, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
 2. Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του, που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2685/1999, όπως κάθε φορά ισχύουν.
7.  
  Ο Πρόεδρος για το χρόνο της θητείας του ασφαλίζεται στους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α., εφόσον κατά τον ίδιο χρόνο δεν καλύπτεται αντίστοιχα από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση.. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον έξι από τα μέλη του, στα οποία πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Αν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος, στο Δ.Σ. προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος..
8.  
  Όπου στο νόμο αυτόν αναφέρεται Διοικητής και Υποδιοικητής νοούνται εφεξής ο Πρόεδρος και ο Γενικός Διευθυντής αντίστοιχα.. Εισηγητής των θεμάτων του Δ.Σ. είναι ο Πρόεδρος..
9.  
  Το άρθρο 10 του Ν. 1790/1988, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 31 του Ν. 2040/1992, αντικαθίσταται ως ακολούθως: Άρθρο 10 Πρόεδρος, αρμοδιότητες, αντιμισθία, ασφάλιση.
10.  
  Μετά το άρθρο 10 του Ν. 1790/1988 προστίθεται άρθρο 10α που έχει ως εξής: Άρθρο 10α Γενικός Διευθυντής, διορισμός, αρμοδιότητες.
11.  
 1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 11 του Ν. 1790/1988 αντικαθίσταται ως εξής:
 2. 4.
 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται η δημιουργία ειδικού αποθεματικού καταστροφικών κινδύνων, το ύψος, ο τρόπος, οι πηγές σχηματισμού, η διαχείριση και η κατανομή του κατά κατηγορία κινδύνων, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με το αποθεματικό αυτό.
 4. Αν δεν υπάρχει ευχέρεια για την κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεων του Οργανισμού, περικόπτονται συμμέτρως οι παροχές το επόμενο οικονομικό έτος..
 5. Η υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του Ν. 1790/1988, όπως αντικαταστάθηκε με την προηγούμενη περίπτωση α΄, εκδίδεται μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
12.  
  Οι παράγραφοι 5,6 και 7 του άρθρου 11 του Ν. 1790/1988 καταργούνται και οι παράγραφοι 8 και 9 αναριθμούνται αντίστοιχα σε παραγράφους 5 και 6.
13.  
  Στην παράγραφο 14 του άρθρου 14 του Ν. 1790/ 1988 προστίθεται δεύτερο εδάφιο που έχει ως εξής: Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Γεωργίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται δεύτερη θέση δικηγόρου στη νομική υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Α., στην οποία προσλαμβάνεται δικηγόρος παρά πρωτοδίκαις με έμμισθη εντολή..
14.  
  Από τον τρίτο στίχο της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Ν. 1790/1988 οι λέξεις και ανεκχώρητες διαγράφονται.
Άρθρο 7 "Λοιπές διατάξεις"
1.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3, μέσα σε ένα έτος από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού οι κανονισμοί του ΕΛ.Γ.Α. πρέπει να προσαρμοσθούν στις διατάξεις των άρθρων 1 μέχρι και 21 και να υποβληθούν για έγκριση στον Υπουργό Γεωργίας. Ειδικά οι κανονισμοί οργάνωσης, λειτουργίας και κατάστασης προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α. υποβάλλονται για έγκριση και στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Η απόφαση έγκρισης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η προσαρμογή γίνεται από το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. ύστερα από εισήγηση επιτροπής που συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ.
2.  
  Μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. συγκροτούνται επιτροπές για τον καθορισμό των κανόνων εκτίμησης ζημιών, για κάθε ομάδα βασικών προϊόντων ή για κάθε βασικό προϊόν, καθώς και των κανόνων λειτουργίας των εκτιμητών. Οι επιτροπές αυτές υποβάλλουν το πόρισμά τους στο Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α., το αργότερο μέσα σε ένα έτος από τη συγκρότησή τους. Ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α., οι παραπάνω κανόνες εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από τους εκτιμητές του ΕΛ.Γ.Α.
3.  
 1. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, από τα αντικείμενα ασφάλισης και τους ασφαλιζόμενους κινδύνους που ορίζονται στα άρθρα 3 και 3α του Ν. 1790/1988, ασφαλίζονται άμεσα μόνον εκείνα ή εκείνοι που καθορίζονται στους κανονισμούς ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α., οι οποίοι ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
 2. Η ασφάλιση γίνεται σύμφωνα με τους παραπάνω κανονισμούς μέχρι την τροποποίησή τους.
 3. Με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που εκδίδονται ύστερα από σύνταξη αναλογιστικής μελέτης και εισήγηση του ΟΑΣΙΣ και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο χρόνος έναρξης και οι όροι ασφάλισης των ασφαλιστικών αντικειμένων και κινδύνων των άρθρων 3 και 3α του Ν. 1790/ 1988, που δεν ασφαλίζονται άμεσα σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση α΄.
 4. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται το ύψος της δαπάνης που προκαλείται και ο τρόπος κάλυψής της.
4.  
  Ασφαλίσεις που δεν είναι σύμφωνες με τα άρθρα 3α, 3β, 3γ και 3δ του Ν.1790/1988 διατηρούνται προσωρινά σε ισχύ για χρονικό διάστημα δύο ετών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
5.  
  Μέχρι το διορισμό του Προέδρου και του Γενικού Διευθυντή του ΕΛ.Γ.Α. και την ανάληψη των καθηκόντων τους, τις αρμοδιότητές τους ασκούν αντίστοιχα ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής του Οργανισμού.
6.  
  Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού διαγράφονται οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα, καθώς και το εκατό τοις εκατό των ληξιπρόθεσμων και απαιτητών κεφαλαίων που δημιουργήθηκαν κατ εφαρμογή του άρθρου 5α του Ν. 1790/1988, που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Ν. 2040/1992 και αφορούν πτηνοτρόφους, χοιροτρόφους και παραγωγούς θερμοκηπιακών εκμεταλλεύσεων, των οποίων η παραγωγή αναπτύσσεται αποδεδειγμένα σε ελεγχόμενο περιβάλλον, όπως αυτό καθορίζεται με τους σχετικούς κανονισμούς. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία διαγραφής των προστίμων, των προσαυξήσεων και των ληξιπρόθεσμων και απαιτητών κεφαλαίων της παραγράφου αυτής.
7.  
  Στο γραφείο του Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α. συνιστώνται δύο θέσεις ειδικών συμβούλων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Η πρόσληψη γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Ν.2190/ 1994. Ως ειδικοί σύμβουλοι προσλαμβάνονται καθηγητές Α.Ε.Ι. ή στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ιδιώτες, με αξιόλογη επιστημονική ή επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία σε θέματα ασφάλισης της παραγωγής και του κεφαλαίου των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και άλλα θέματα που αφορούν στην εν γένει οργάνωση, λειτουργία και δραστηριότητα του ΕΛ.ΓΑ. Στους συμβούλους αυτούς καταβάλλονται αποδοχές, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
8.  
  Οι θέσεις με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί στα γραφεία του Διοικητή και Υποδιοικητή του ΕΛ.Γ.Α. διατηρούνται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΗΣΙΟΔΟΣ
Άρθρο 9 "Σκοπός - Αρμοδιότητες"
1.  
  Σκοπός του Οργανισμού είναι:
 1. Ο συντονισμός, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της λειτουργίας των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 3, καθώς και η οργάνωση και λειτουργία των γεωργικών ασφαλίσεων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου αυτού
 2. Η παροχή αντασφαλιστικών προγραμμάτων στα νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 που καλύπτουν αγροτικούς κινδύνους
2.  
  Στην αρμοδιότητα του Οργανισμού υπάγονται:
 1. Η κατάρτιση και η υποβολή προς έγκριση στους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας, μέχρι 15 Ιουνίου κάθε έτους, των ακόλουθων προγραμμάτων του επόμενου έτους:
  • Του ετήσιου προγράμματος γεωργικών ασφαλίσεων, στο οποίο προσδιορίζονται κυρίως οι προς κάλυψη κίνδυνοι, οι απαλλαγές και οι λοιποί όροι κάλυψης, οι πόροι που προορίζονται για την επιδότηση του ασφαλίστρου, τα ποσοστά επιδότησης του ασφαλίστρου, οι τιμές αποζημίωσης των προϊόντων και τα λοιπά τεχνικοασφαλιστικά ή γεωργοτεχνικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των σχετικών ασφαλιστικών προγραμμάτων
  • Του ετήσιου προγράμματος αντασφαλίσεων, στο οποίο καθορίζονται αναλυτικά τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία των αντασφαλιστικών αναλήψεων, των τυχόν εκχωρήσεων κινδύνων σε άλλους αντασφαλιστές, καθώς και τα όρια ευθύνης του ΟΑΣΙΣ
  • Του ετήσιου προγράμματος κρατικών ενισχύσεων προς τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3, στο οποίο καθορίζονται οι κρατικές ενισχύσεις και αμοιβές κάθε είδους που χορηγούνται στα παραπάνω νομικά πρόσωπα για την εκπλήρωση των σκοπών τους, η κατανομή τους σε κατηγορίες ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό χορήγησής τους, καθώς και το ανώτατο όριο ευθύνης που αναλαμβάνει το Ελληνικό Δημόσιο με την εγγύηση που χορηγεί στον ΟΑΣΙΣ για τις αντασφαλιστικές του δραστηριότητες
 2. Η συγκέντρωση, διαχείριση και απόδοση των κρατικών ενισχύσεων που καθορίζονται στην υποπερίπτωση γγ΄ της προηγούμενης περίπτωσης α΄
 3. Ο έλεγχος της επιδότησης του ασφαλίστρου. δ)Η προαιρετική αντασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α., των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των αλληλοασφαλιστικών συνεταιρισμών, καθώς και η περαιτέρω αντασφάλιση του ΟΑΣΙΣ, με εκχώρηση μέρους των κινδύνων που αναλαμβάνει σε άλλους αντασφαλιστές.
 4. Η κατάρτιση προτύπων βασικών όρων ασφαλιστηρίων συμβολαίων, οι οποίοι εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας
 5. Η εκπόνηση μελετών για την τροποποίηση των καλύψεων που υπάρχουν ή για την επέκταση των καλύψεων των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 3, σε νέους κινδύνους
 6. Η υποβολή προτάσεων προς τον Υπουργό Γεωργίας για τροποποιήσεις ή επεκτάσεις των καλύψεων που υπάρχουν ή για την επέκταση των καλύψεων των παραπάνω νομικών προσώπων σε νέους κινδύνους, για τη σχετική χρηματοδότησή τους και για κάθε άλλο σχετικό θέμα
 7. Ο έλεγχος της ανάπτυξης και της εφαρμογής των εγκεκριμένων προγραμμάτων γεωργικών ασφαλίσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τους αλληλοασφαλιστικούς συνεταιρισμούς
 8. Η εκπόνηση αναλογιστικών μελετών και ο προσδιορισμός του τεχνικού ασφαλίστρου
 9. Η συγκέντρωση και η επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων
 10. Η παρακολούθηση της διανομής, απορρόφησης και αξιοποίησης του συνόλου των πόρων των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 3
 11. Η κατάρτιση δύο απολογιστικών εκθέσεων για την προηγούμενη διαχειριστική χρήση και η υποβολή τους, μέχρι 30 Ιουνίου, στους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας, σχετικά με:
  • Τη λειτουργία των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και τις βελτιώσεις που απαιτούνται
  • Την κατανομή και αξιοποίηση των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται στα παραπάνω νομικά πρόσωπα
  • Την ενημέρωση των παραγωγών σε θέματα διαχείρισης αγροτικών κινδύνων
3.  
  Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του ΟΑΣΙΣ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:.
 1. Εγκρίνονται τα προγράμματα της προηγούμενης παραγράφου
 2. Καθορίζονται οι διαδικασίες συγκέντρωσης και απόδοσης από τον ΟΑΣΙΣ των κρατικών ενισχύσεων που αναφέρονται στο ετήσιο πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων της προηγούμενης παραγράφου, οι διαδικασίες ελέγχου και επιδότησης του ασφαλίστρου, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού
Άρθρο 10
1.  
  Όργανα Διοίκησης Όργανα Διοίκησης του Οργανισμού είναι: α) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) β) Ο Πρόεδρος.
Άρθρο 11 "Διοικητικό Συμβούλιο"
1.  
  Το Δ.Σ. του Οργανισμού είναι επταμελές και αποτελείται από:.
 1. τον Πρόεδρο, που ορίζεται από τον Υπουργό Γεωργίας, μεταξύ επιστημόνων με κύρος, γνώσεις και εμπειρία στο αντικείμενο,
 2. τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. που ορίζεται από τον Υπουργό Γεωργίας, μεταξύ επιστημόνων με κύρος, γνώσεις και εμπειρία στο αντικείμενο,.
 3. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Γεωργίας, με τον αναπληρωτή του, που επιλέγονται από τον Υπουργό Γεωργίας,
 4. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από τον Υπουργό Οικονομικών,
 5. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης, με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης,
 6. έναν εκπρόσωπο του ΕΛ.Γ.Α., με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α.,.
 7. έναν εκπρόσωπο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών
2.  
  Τα μέλη του Δ.Σ. με τους αναπληρωτές τους διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν οι φορείς των περιπτώσεων στ΄ και ζ΄ της προηγούμενης παραγράφου δεν προτείνουν τους εκπροσώπους τους μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από τον Υπουργό Γεωργίας, στις κενές θέσεις διορίζονται μέλη με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.
3.  
  Η διάρκεια της θητείας των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται.
4.  
  Χρέη Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Οργανισμού που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
5.  
  Για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., τα μέλη αυτού και ο Γραμματέας λαμβάνουν αποζημίωση που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 12 "Αρμοδιότητες - λειτουργία του Δ.Σ."
1.  
  Το Δ.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
 1. Καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση στους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας τον ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό του Οργανισμού και προβαίνει στις αναγκαίες τροποποιήσεις του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης του
 2. Καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Γεωργίας το ετήσιο αναλυτικό πρόγραμμα των δραστηριοτήτων του
 3. Αποφασίζει επί των σχεδίων των προγραμμάτων γεωργικών ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και κρατικών ενισχύσεων και της συνοδευτικής έκθεσης και υποβάλλει αυτά για έγκριση σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του νόμου αυτού
 4. Συντονίζει τη δραστηριότητα μεταξύ των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 3
 5. Αποφασίζει, ύστερα από αίτησή τους, για την αντασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. και των νομικών προσώπων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και για την τροποποίηση των αρχικών όρων των αντασφαλίσεων που παρέχονται και καθορίζει το αντασφάλιστρο.
 6. Παρακολουθεί τους αντασφαλιζόμενους κινδύνους, ώστε να μην υπερβαίνουν τα όρια που αναφέρονται στο ετήσιο πρόγραμμα αντασφαλίσεων
 7. Αποφασίζει για την πρόσληψη του προσωπικού του Οργανισμού, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου
 8. Καταρτίζει τον κανονισμό οργανωτικής διάρθρωσης και λειτουργίας και τον κανονισμό κατάστασης προσωπικού του Οργανισμού
 9. Καθορίζει με κανονισμούς, που εγκρίνονται από τον Υπουργό Γεωργίας, τις διαδικασίες, τις προϋποθέσεις και τους όρους με τους οποίους:
  • Ο Οργανισμός προσφέρει τις υπηρεσίες του
  • Οι ασφαλιστικές εταιρείες που συμμετέχουν στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων προσφέρουν γενικά ή κατά κατηγορία κινδύνων τις ασφαλιστικές υπηρεσίες τους
  • Ο Οργανισμός διαπιστώνει γενικά ή κατά κατηγορία κινδύνων και περιπτώσεων την επέλευση των κινδύνων που αναλαμβάνονται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις
 10. Εισηγείται στον Υπουργό Γεωργίας για κάθε θέμα της αρμοδιότητας του Οργανισμού
 11. Αποφασίζει για τα θέματα της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού
 12. Αποφασίζει για τη σύναψη συμβάσεων αγορών, πωλήσεων και μισθώσεων κινητών και ακινήτων
 13. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση του Οργανισμού, τη διαχείριση της περιουσίας του και γενικά την επιδίωξη του σκοπού του
 14. Αποφασίζει για θέματα αρμοδιότητάς του που εισάγονται από τον Πρόεδρο, καθώς και γι αυτά που παραπέμπονται από τον Υπουργό Γεωργίας
2.  
  Το Δ.Σ. μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του στον Πρόεδρο.
3.  
  Το Δ.Σ. συγκαλείται με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα, όταν κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο ή όταν ζητηθεί εγγράφως τουλάχιστον από τέσσερα μέλη του.
4.  
  Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα από τα μέλη του, στα οποία πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να συμμετέχουν χωρίς ψήφο οποιαδήποτε άλλα αρμόδια πρόσωπα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.
5.  
  Εισηγητής των θεμάτων του Δ.Σ. είναι ο Πρόεδρος του Οργανισμού ή άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
6.  
  Ο Πρόεδρος του Οργανισμού δεν έχει δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., στις οποίες συζητούνται θέματα που τον αφορούν προσωπικά.
7.  
  Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το γραμματέα του Δ.Σ., αφού προηγουμένως επικυρωθούν από το Δ.Σ.
8.  
  Στις περιπτώσεις θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας με την οποία διορίστηκαν ως μέλη ή συνδρομής στα πρόσωπά τους λόγου που συνεπάγεται αντικειμενική αδυναμία ασκήσεως των καθηκόντων τους, τα μέλη αντικαθίστανται για το υπόλοιπο της θητείας τους κατά τη διαδικασία του άρθρου 11. Μέχρι τον ορισμό των νέων μελών, το Δ.Σ. λειτουργεί με τα υπόλοιπα μέλη τα οποία δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τέσσερα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 13 "Πρόεδρος, αρμοδιότητες, αντιμισθία, ασφάλιση"
1.  
  Ο Πρόεδρος του Οργανισμού διορίζεται με τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Προσόντα διορισμού για τη θέση του Προέδρου ορίζονται πτυχίο ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ισότιμης της αλλοδαπής και επαρκής γνώση μιας από τις επίσημες στην Ε.Ε. γλώσσες πέραν από την Ελληνική.
2.  
  Ο Πρόεδρος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Εκπροσωπεί τον Οργανισμό στις σχέσεις του με τις Εθνικές Αρχές και τις αρχές της Ε.Ε.
 2. Συγκαλεί το Δ.Σ. και διευθύνει τις συνεδριάσεις του.
 3. Παρακολουθεί την όλη λειτουργία του Οργανισμού και ενημερώνει σχετικά το Δ.Σ.
 4. Καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
 5. Ελέγχει την ορθή εκτέλεση και εφαρμογή των αποφάσεων του Δ.Σ. του Οργανισμού. στ)Υπογράφει τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ., καθώς και τα έγγραφα του Οργανισμού.
 6. Υποβάλλει στο Δ.Σ. του Οργανισμού τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την πραγματοποίηση όσων προβλέπονται στο άρθρο 9 του νόμου αυτού.
 7. Παρακολουθεί και ελέγχει τη λειτουργία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σχετικά με τις υποχρεώσεις τους προς τον Οργανισμό και την εκτέλεση του προγράμματος γεωργικών ασφαλίσεων και ενημερώνει το Δ.Σ.
 8. Προΐσταται των υπηρεσιών του Οργανισμού και διευθύνει το έργο τους, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Οργανισμού και τις αποφάσεις του Δ.Σ.
 9. Εισηγείται στο Δ.Σ. θέματα κατάστασης του προσωπικού του Οργανισμού.
 10. Είναι πειθαρχικώς προϊστάμενος των υπαλλήλων του Οργανισμού
 11. Αποφασίζει για την κατανομή των κονδυλίων του προϋπολογισμού του Οργανισμού στις υπηρεσίες του και υπογράφει τις δαπάνες του Οργανισμού
 12. Αποφασίζει για έκτακτα και επείγουσας φύσης προβλήματα και υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ. τις αποφάσεις αυτές στην πρώτη χρονικά συνεδρίασή του, εκτός ημερήσιας διάταξης.
 13. Αποφασίζει την αποστολή στο εξωτερικό υπαλλήλων ή ειδικών συνεργατών του ΟΑΣΙΣ για εκτέλεση υπηρεσίας με ειδική αποστολή, για συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, καθώς και την πρόσκληση ειδικών εμπειρογνωμόνων από το εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας του ΟΑΣΙΣ.
 14. Στους παραπάνω καταβάλλονται δαπάνες μετακίνησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2685/1999, όπως κάθε φορά ισχύουν.
3.  
  Ο Πρόεδρος μπορεί, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., να μεταβιβάζει στον Αντιπρόεδρο και γενικά σε προϊσταμένους υπηρεσιακών μονάδων ορισμένες αρμοδιότητές του ή το δικαίωμα να υπογράφουν κατά περίπτωση με εντολή Προέδρου. Η απόφαση του Προέδρου για τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας ή του δικαιώματος υπογραφής εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την ανάκλησή της, ακόμη και αν αυτός που την εξέδωσε παύει να υπάρχει.
4.  
  Η θητεία του Προέδρου μπορεί να ανανεώνεται. Η θέση του Προέδρου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
5.  
  Τον Πρόεδρο, όταν δεν υπάρχει, κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
6.  
  Στον Πρόεδρο του Οργανισμού καταβάλλονται:
 1. Μηνιαία αντιμισθία και έξοδα παράστασης, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
 2. Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του, που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2685/1999, όπως κάθε φορά ισχύουν.
7.  
  Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος για το χρόνο της θητείας τους ασφαλίζονται στον ασφαλιστικό οργανισμό κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του Οργανισμού, εφόσον κατά τον ίδιο χρόνο δεν καλύπτονται αντίστοιχα από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση
8.  
  Στον Αντιπρόεδρο του Οργανισμού καταβάλλονται: α) μηνιαία αποζημίωση και έξοδα παράστασης, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η μηνιαία αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό ογδόντα τοις εκατό της μηνιαίας αντιμισθίας του Προέδρου. β) Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του, που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2685/1999, όπως κάθε φορά ισχύουν.
Άρθρο 14 "Προσωπικό"
1.  
  Με τον κανονισμό κατάστασης προσωπικού, που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τα καθήκοντα και τις ευθύνες του προσωπικού, το χρόνο εργασίας του, τις κάθε είδους άδειες, τη μετάθεση, απόσπαση και μετακίνησή του, την προαγωγή και αρχαιότητά του, τον τρόπο αξιολόγησής του, την πειθαρχική δικαιοδοσία και διαδικασία, τα πειθαρχικά αδικήματα και τις ποινές, τη λύση της σύμβασης εργασίας, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Οργανισμού. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αποδοχές του προσωπικού του Οργανισμού.
2.  
  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται, για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών, η απόσπαση στον Οργανισμό υπαλλήλων των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας και των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου εποπτείας τους για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών με δυνατότητα ανανέωσης. Για το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Υπουργείων και των Ν.Π.Δ.Δ., εφαρμόζονται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Η μισθοδοσία των αποσπώμενων βαρύνει τον Οργανισμό και ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται, για κάθε γενικά συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση από την οποία αποσπώνται.
3.  
  Για τις ανάγκες του Οργανισμού συνιστώνται είκοσι οργανικές θέσεις τακτικού προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται κατά κατηγορία και ειδικότητα με τον κανονισμό της επόμενης παραγράφου
4.  
  Με τον κανονισμό οργανωτικής διάρθρωσης και λειτουργίας, που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η οργάνωση, διάρθρωση, στελέχωση και λειτουργία των υπηρεσιών του Οργανισμού, οι αρμοδιότητές τους, τα προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψη, η κατανομή κατά κατηγορία και ειδικότητα των συνιστώμενων με την προηγούμενη παράγραφο θέσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
5.  
  Για τις ανάγκες του ΟΑΣΙΣ συνιστώνται δύο θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή
 1. Μία θέση νομικού συμβούλου, στην οποία προσλαμβάνεται, με απόφαση του Δ.Σ. που εγκρίνεται από τον Υπουργό Γεωργίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω, με αποδεδειγμένες γνώσεις και εμπειρία σε θέματα ασφαλίσεων.
 2. Μία θέση δικηγόρου, που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1649/1986 (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 18 του Ν. 1868/1989 (ΦΕΚ 230 Α΄).
 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Δικαιοσύνης καθορίζονται οι αποδοχές τους.
6.  
  Στο γραφείο του Προέδρου, συνιστώνται δύο θέσεις ειδικών συμβούλων και μία θέση γραμματειακής υποστήριξης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Η πρόσληψη για την πλήρωση των θέσεων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Ν. 2190/ 1994. Ως ειδικοί σύμβουλοι προσλαμβάνονται καθηγητές Α.Ε.Ι. ή στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ιδιώτες, με αξιόλογη επιστημονική ή επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία σε θέματα ασφάλισης της παραγωγής και του κεφαλαίου των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και θεμάτων που αφορούν στην εν γένει οργάνωση, λειτουργία και δραστηριότητα του ΟΑΣΙΣ. Στους ανωτέρω καταβάλλονται αποδοχές, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Οργανισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 15 "Πόροι - Εγγύηση του Δημοσίου"
1.  
  Πόροι του Οργανισμού είναι ιδίως:
 1. Τα αντασφάλιστρα
 2. Οι αμοιβές που καταβάλλονται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή τους αλληλοασφαλιστικούς συνεταιρισμούς που συμμετέχουν στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων, για τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τον ΟΑΣΙΣ.
 3. Οι αμοιβές αυτές ορίζονται σε ποσοστό τρία τοις εκατό επί των καθαρών ασφαλίστρων του προγράμματος των γεωργικών ασφαλίσεων.
 4. Αν δοθεί κρατική επιδότηση του ασφαλίστρου, τα τέλη παρακρατούνται κατά την απόδοση της επιδότησης στην ασφαλιστική εταιρεία ή στον αλληλοασφαλιστικό συνεταιρισμό.
 5. Οι αμοιβές για παροχή υπηρεσιών προς το Ελληνικό Δημόσιο και τρίτους.
 6. Μέχρι 15 Ιουνίου κάθε έτους καταρτίζεται σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας και του ΟΑΣΙΣ, για την παροχή από τον Οργανισμό αυτόν υπηρεσιών διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου της χρήσης των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται στα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3.
 7. Η αμοιβή του ΟΑΣΙΣ ορίζεται σε ποσοστό οκτώ τοις εκατό επί των κρατικών ενισχύσεων που διαχειρίζεται ο ΟΑΣΙΣ και χορηγούνται κάθε χρόνο στα νομικά πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης.
 8. Οι αποδόσεις των κεφαλαίων του, που επενδύονται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
 9. Οι αποδόσεις των κεφαλαίων των κρατικών ενισχύσεων που αναφέρονται στο ετήσιο πρόγραμμα των κρατικών ενισχύσεων.
 10. Τα κεφάλαια αυτά ο ΟΑΣΙΣ μπορεί να επενδύει για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν στην κατοχή του σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 11. Τα έσοδα από τις κυρώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του νόμου αυτού
2.  
  Τις υποχρεώσεις του ΟΑΣΙΣ από αντασφαλίσεις εγγυάται το Ελληνικό Δημόσιο μέχρι το όριο που καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην ίδια απόφαση ορίζεται ο τρόπος κάλυψης των υποχρεώσεων, οι διαδικασίες ενεργοποίησης της εγγυοδοσίας και κάθε θέμα σχετικό με τη χορήγηση της εγγύησης του προηγούμενου εδαφίου.
3.  
  Ο ΟΑΣΙΣ, για τις αντασφαλιστικές του δραστηριότητες που αφορούν καλύψεις καταστροφικών κινδύνων, επιχορηγείται με ποσά που εγγράφονται στον κρατικό προϋπολογισμό. Η επιχορήγηση δεν μπορεί να είναι ανώτερη από το ογδόντα τοις εκατό των ετήσιων αντασφαλίστρων του ΟΑΣΙΣ που αντιστοιχούν στις καλύψεις αυτές και υπολογίζονται κάθε έτος με βάση τα στατιστικά δεδομένα των αντασφαλιζόμενων καταστροφικών κινδύνων, το είδος της συναπτόμενης αντασφαλιστικής σύμβασης και το κόστος της διαχείρισης. Ο τρόπος διάθεσης της επιχορήγησης ορίζεται κάθε έτος με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.
4.  
  Το ιδρυτικό αποθεματικό κεφάλαιο του ΟΑΣΙΣ ορίζεται σε ένα δισεκατομμύριο δραχμές. Το ποσό αυτό εγγράφεται στον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό και αποδίδεται στον ΟΑΣΙΣ εντός του πρώτου εξαμήνου του ίδιου έτους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του ΟΑΣΙΣ, καθορίζεται αναλυτικότερα η κατανομή του ανωτέρω ποσού κατά οικονομική δραστηριότητα του ΟΑΣΙΣ.
5.  
  Κατά την έναρξη της λειτουργίας του, ο ΟΑΣΙΣ επιχορηγείται από το Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών για την κάλυψη των άμεσων αναγκών στέγασης, εξοπλισμού και μισθοδοσίας του προσωπικού του
Άρθρο 16 "Οικονομική διαχείριση"
1.  
  Ο ΟΑΣΙΣ ασκεί ιδίως τις ακόλουθες οικονομικές δραστηριότητες:
 1. Την τεχνική υποστήριξη, εποπτεία και έλεγχο στα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και τη διαχείριση των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται σ αυτά
 2. Την αντασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α.
 3. Την αντασφάλιση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των αλληλοασφαλιστικών συνεταιρισμών της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3.
 4. Για τις δραστηριότητες που προβλέπονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ τηρούνται ανεξάρτητα μεταξύ τους αποθεματικά κινδύνου, το ύψος των οποίων προσδιορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 5. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση μέρους ή του συνόλου του αποθεματικού της μιας δραστηριότητας για την κάλυψη αναγκών άλλης δραστηριότητας του ΟΑΣΙΣ.
 6. Η λογιστική παρακολούθηση των οικονομικών του ΟΑΣΙΣ γίνεται κατά τρόπο που επιτρέπει την εξαγωγή οικονομικών αποτελεσμάτων κατά οικονομική δραστηριότητα.
2.  
  Με κανονισμό προμηθειών και οικονομικής διαχείρισης, που καταρτίζεται από το Δ.Σ. του Οργανισμού, εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες διενέργειας των προμηθειών και της οικονομικής διαχείρισης του Οργανισμού, το λογιστικό του σύστημα και ο έλεγχος αυτών.
3.  
  Η οικονομική διαχείριση του Οργανισμού υπόκειται σε ετήσιο κατασταλτικό έλεγχο, ο οποίος διενεργείται από δύο ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από τον Υπουργό Γεωργίας. Οι ορκωτοί ελεγκτές υποβάλλουν στο τέλος του πρώτου εξαμήνου κάθε οικονομικού έτους σχετική έκθεση στο Δ.Σ. του Οργανισμού και στον Υπουργό Γεωργίας, που αναφέρεται στις δραστηριότητες του προηγούμενου οικονομικού έτους. Η έκθεση των ορκωτών ελεγκτών μαζί με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού δημοσιεύονται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας.
Άρθρο 17 "Εξουσιοδότηση"
1.  
  Με αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 15 και 16 του νόμου αυτού
Άρθρο 8Γ "Σύσταση Οργανισμού Αντασφάλισης και Συντονισμού ΟΑΣΙΣ"
1.  
  Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία Οργανισμός Αντασφάλισης και Συντονισμού και με το διακριτικό τίτλο ΟΑΣΙΣ, που εδρεύει στην Αθήνα, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Γεωργίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΗΛΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Άρθρο 18 "Όροι συμμετοχής των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των αλληλοασφαλιστικών συνεταιρισμών στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων"
1.  
  Στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων μπορεί να συμμετέχουν ασφαλιστικές επιχειρήσεις και αλληλοασφαλιστικοί συνεταιρισμοί που έχουν την άδεια άσκησης των ασφαλιστικών κλάδων για τις καλύψεις που θα προσφέρουν. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ορίζονται συμπληρωματικοί όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο παραπάνω πρόγραμμα για τη φερεγγυότητα και την τεχνική και οργανωτική υποδομή των παραπάνω νομικών προσώπων.
Άρθρο 19 "Υποχρεώσεις ασφαλιστικών επιχειρήσεων και αλληλοασφαλιστικών συνεταιρισμών"
1.  
  Η συμμετοχή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των αλληλοασφαλιστικών συνεταιρισμών στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων είναι προαιρετική
2.  
  Οι παραπάνω ασφαλιστικές επιχειρήσεις και αλληλοασφαλιστικοί συνεταιρισμοί αναλαμβάνουν τους ασφαλιστικούς κινδύνους ενός ή περισσότερων ασφαλιστικών προγραμμάτων που περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων και υποχρεούνται να τηρούν τους βασικούς όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ετήσιο πρόγραμμα. Στο ασφαλιστήριο μπορεί να προστίθενται ειδικοί όροι για πρόσθετες καλύψεις ή ρυθμίσεις, εκτός από εκείνες που αναφέρονται στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων, με την προϋπόθεση ότι η κάλυψη δεν γίνεται δυσμενέστερη για τον ασφαλισμένο. Επιδότηση ασφαλίστρου δεν χορηγείται για τις παραπάνω πρόσθετες καλύψεις.
3.  
  Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι αλληλοασφαλιστικοί συνεταιρισμοί της προηγούμενης παραγράφου υποχρεούνται να:
 1. Τηρούν, εκτός από τα αποθεματικά που προβλέπονται από το νόμο και ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό γεωργικών κινδύνων, ο τρόπος υπολογισμού και το ύψος του οποίου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του ΟΑΣΙΣ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρα 7 και 8 του Ν.Δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10 Α΄).
 2. Τηρούν και παρέχουν στον ΟΑΣΙΣ, ύστερα από αίτημά του, ασφαλιστικά έγγραφα καθώς και στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται με το ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων
4.  
  Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι αλληλοασφαλιστικοί συνεταιρισμοί που συμμετέχουν στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων υπόκεινται στον έλεγχο και στην εποπτεία του ΟΑΣΙΣ για την τήρηση των όρων του προγράμματος αυτού και των αντίστοιχων ασφαλιστηρίων συμβολαίων
5.  
  Η μη τήρηση των βασικών όρων και προϋποθέσεων του ετήσιου προγράμματος γεωργικών ασφαλίσεων, καθώς και η μη τήρηση των υποχρεώσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των αλληλοασφαλιστικών συνεταιρισμών, που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 αντίστοιχα, συνεπάγονται την επιβολή, σε βάρος των υπαιτίων, των διοικητικών κυρώσεων που καθορίζονται με τον κανονισμό της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του νόμου αυτού
Άρθρο 20 "Λοιπά θέματα λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των αλληλοασφαλιστικών συνεταιρισμών"
1.  
  Οι εκτιμήσεις και επανεκτιμήσεις ζημιών, καθώς και η καταβολή αποζημιώσεων γίνεται μέσα σε προθεσμίες που ορίζει ο ΟΑΣΙΣ και οι οποίες περιλαμβάνονται στους βασικούς όρους ασφάλισης. Η τήρηση των προθεσμιών αυτών είναι υποχρεωτική για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τους αλληλοασφαλιστικούς συνεταιρισμούς που συμμετέχουν στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων. Η μη τήρηση των προθεσμιών του πρώτου εδαφίου συνεπάγεται την επιβολή, σε βάρος του υπαιτίου, των διοικητικών κυρώσεων που καθορίζονται με τον κανονισμό της παραγράφου 3.
2.  
  Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι αλληλοασφαλιστικοί συνεταιρισμοί μπορούν να αντασφαλίζουν το σύνολο ή μέρος του κινδύνου που αναλαμβάνουν στον ΟΑΣΙΣ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας που εκδίδεται, ύστερα από εισήγηση του ΟΑΣΙΣ μέχρι τις 15 Ιουνίου κάθε έτους και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι όροι της αντασφάλισης οι οποίοι ισχύουν για το επόμενο οικονομικό έτος.
3.  
  Με κανονισμό, που καταρτίζεται από το Δ.Σ. του ΟΑΣΙΣ και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται για τις παραβάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Ν. 1790/1988, όπως τροποποιείται με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου αυτού, στην παράγραφο 5 του άρθρου 19 και στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, τα όργανα επιβολής των κυρώσεων και η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Άρθρο 21 "Επιδότηση ασφαλίστρου"
1.  
  Επιδότηση του ασφαλίστρου χορηγείται για ασφαλίσεις που περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων και συνάπτονται μεταξύ φυσικών ή νομικών προσώπων, καθώς και ενώσεων προσώπων, στα οποία ανήκει η κυριότητα και η εκμετάλλευση ή η εκμετάλλευση γεωργικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών ή άλλων συναφών εκμεταλλεύσεων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή αλληλοασφαλιστικών συνεταιρισμών ή ενώσεων αυτών, που συμμετέχουν στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων. Δικαιούχοι της επιδότησης είναι τα ανωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, που συνάπτουν την ασφάλιση με τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τους αλληλοασφαλιστικούς συνεταιρισμούς ή τις ενώσεις αυτών.
2.  
  Η επιδότηση του ασφαλίστρου καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του ΟΑΣΙΣ, είτε απευθείας στους δικαιούχους είτε για λογαριασμό τους στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή στους αλληλοασφαλιστικούς συνεταιρισμούς ή στις ενώσεις αυτών, ύστερα από εισήγηση του ΟΑΣΙΣ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 9. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και η μέθοδος υπολογισμού του ασφαλίστρου, με το οποίο πολλαπλασιάζεται το ποσοστό επιδότησης για να βρεθεί το ποσό επιδότησης του ασφαλίστρου.
3.  
  Η επιδότηση του ασφαλίστρου που καθορίζεται με το ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τον ασφαλιζόμενο κίνδυνο, τη γεωγραφική περιοχή, τον τόπο κατοικίας, το ύψος του εισοδήματος του ασφαλιζόμενου προσώπου και το χαρακτηρισμό του ως αγρότη ή κατόχου γεωργικής εκμετάλλευσης στο Μ.Α.Α.Ε., το είδος της καλλιέργειας ή εκτροφής. Η επιδότηση ασφαλίστρου μπορεί επίσης να διαφοροποιείται μεταξύ φυσικών και νομικών ασφαλιζόμενων προσώπων.
4.  
  Τα ποσοστά επιδότησης, οι ασφαλίσεις στις οποίες επιδοτείται το ασφάλιστρο, η συνολική δαπάνη για επιδοτήσεις και τα λοιπά στοιχεία, που είναι απαραίτητα για τη σωστή και απρόσκοπτη διεκπεραίωση των εργασιών επιδότησης ασφαλίστρου, καθορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα γεωργικών ασφαλίσεων που καταρτίζει ο ΟΑΣΙΣ

ΜΕΡΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Άρθρο 22 "Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2538/1997 (ΦΕΚ 242 Α΄)"
1.  
  Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2538/1997 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: Στη συνταγή του κτηνιάτρου αναγράφεται υποχρεωτικά η ένδειξη ότι το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για ιχθείς, εφόσον αυτό χορηγείται για τέτοια χρήση..
2.  
  Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 2538/1997 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: Ειδικά για τη χορήγηση άδειας λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων που προορίζονται για ιχθείς, ο ενδιαφερόμενος αντί των πτυχίων που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο μπορεί να έχει ή πτυχίο Βιολογικού Τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή πτυχίο Χημικού Τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και πιστοποιητικό ειδίκευσης ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε θέματα ιχθυολογίας σε Α.Ε.Ι. ή ισότιμες σχολές της ημεδαπής ή πτυχίο του Τμήματος Ιχθυοκομίας - Αλιείας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας Τ.Ε.Ι. ή πτυχίο του Τμήματος Ιχθυοκομίας - Αλιείας της Ανώτερης Σχολής Τεχνολόγων Γεωπονίας και Αρδεύσεων - Δασοπονίας - Κτηνοτροφίας - Ιχθυοκομίας - Αλιείας των ΚΑΤΕΕ ή πτυχίο Γεωπονίας Α.Ε.Ι. του τμήματος ζωικής παραγωγής ή πτυχίο των ισότιμων με την πιο πάνω σχολή των ΚΑΤΕΕ σχολών ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα, αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών της αλλοδαπής και άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα, εφόσον απαιτείται. Γεωτεχνικοί που κατέχουν άδειες εμπορίας γεωργικών και κτηνιατρικών φαρμάκων, σύμφωνα με το Ν.Δ. 220/1973 (ΦΕΚ 272 Α΄) και το Π.Δ. 353/1974 (ΦΕΚ 138 Α΄) μπορούν, μέχρι τη συνταξιοδότησή τους, να τις ανανεώνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νομοθετικού διατάγματος).
3.  
  Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της υποπερίπτωσης ηη΄ της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 2538/1997 διαγράφεται η τελεία και προστίθεται η ακόλουθη φράση ή η ένδειξη ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΙΧΘΥΩΝ, εφόσον η άδεια χορηγήθηκε για τη λιανική πώληση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων που προορίζονται για ιχθείς..
4.  
  Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του Ν. 2538/1997 αντικαθίσταται ως εξής: α) Να εκτελεί επακριβώς τις συνταγές των κτηνιάτρων και να μην αντικαθιστά κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν που αναγράφεται στη συνταγή με άλλο της προτίμησής του. Για τη λιανική πώληση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων που εμπίπτουν στις κατηγορίες των ναρκωτικών απαιτείται η προσκόμιση της ειδικής διαγράμμισης συνταγής, που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία..
5.  
  Η παράγραφος 9 του άρθρου 7 του Ν. 2538/1997 καταργείται και η παράγραφος 10 του ίδιου άρθρου αναριθμείται σε παράγραφο 9.
6.  
  Από τον πρώτο στίχο της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του Ν. 2538/1997 διαγράφονται οι εξής λέξεις: της παραγράφου 9 του άρθρου 7 και.
7.  
  Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του Ν. 2538/1997 αντικαθίσταται ως εξής: 3.α) Με βάση το αποτέλεσμα της απογραφής και της εκκαθάρισης, διαιρετό ποσοστό ογδόντα τοις εκατό από τη συνολική περιουσία του Α.Σ.Ο. περιέρχεται κατά κυριότητα στην ανώνυμη συνεταιριστική εταιρεία. Το υπόλοιπο διαιρετό ποσοστό είκοσι τοις εκατό της περιουσίας αυτής περιέρχεται κατά κυριότητα στο Δημόσιο. Η περιουσία αυτή και το προϊόν της εκμετάλλευσής της επιτρέπεται να μεταβιβάζονται για τη δημιουργία ή τη λειτουργία πολιτιστικών, επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών κέντρων του Υπουργείου Γεωργίας, της νομαρχιακής και τοπικής αυτοδιοίκησης των αντίστοιχων περιοχών παραγωγής κορινθιακής σταφίδας. Αν μεταβιβάζεται ακίνητη περιουσία, οι σχετικές αποφάσεις αποτελούν τίτλους και μεταγράφονται..
8.  
  Στο δεύτερο στίχο της παραγράφου 5 του άρθρου 20 του Ν. 2538/1997, αμέσως μετά τις λέξεις ανώνυμη συνεταιριστική εταιρεία…, προστίθενται οι εξής λέξεις: ,στο Υπουργείο Γεωργίας.
9.  
  Στο άρθρο 22 του Ν. 2538/1997 προστίθεται παράγραφος 9, που έχει ως εξής: 9. Ο χρόνος υπηρεσίας τον οποίο το προσωπικό που αναφέρεται στην παράγραφο 7 έχει διανύσει στην Κοινοπραξία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών Διαχείρισης Νωπών Προϊόντων (ΣΚΟΠ) θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια στη νέα του υπηρεσία..
10.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 47 του Ν. 2538/1997, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 3 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: 1. Για τη διενέργεια των ελέγχων στα νωπά αλιευτικά προϊόντα, με απόφαση του οικείου Νομάρχη ή Προέδρου διευρυμένης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστώνται σε κάθε νομό της χώρας, ο οποίος εμφανίζει αλιευτική δραστηριότητα, ένα ή περισσότερα κλιμάκια ελέγχου. Τα κλιμάκια αυτά συγκροτούνται από τους εξής υπαλλήλους της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης:.
 1. Έναν υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Ιχθυολόγων της Υπηρεσίας Αλιείας και αν δεν υπάρχει υπάλληλος του κλάδου αυτού, έναν υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Ιχθυοκομίας - Αλιείας.
 2. Αν στην παραπάνω υπηρεσία δεν υπηρετούν υπάλληλοι των παραπάνω κλάδων, ως μέλος του κλιμακίου ορίζεται μόνιμος υπάλληλος που έχει ασκήσει καθήκοντα σχετικά με θέματα αλιείας.
 3. Έναν υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Κτηνιατρικού της Υπηρεσίας Κτηνιατρικής, αρμόδιο για τον υγειονομικό έλεγχο των αλιευμάτων και των προϊόντων αλιείας
 4. Έναν μόνιμο υπάλληλο της Υπηρεσίας Εμπορίου.
 5. Με την απόφαση σύστασης και συγκρότησης του κλιμακίου ως συντονιστής αυτού ορίζεται το αναφερόμενο στην περίπτωση α΄ μέλος.
 6. Τα μέλη του κλιμακίου, με ισάριθμους αναπληρωτές, ορίζονται με απόφαση του οικείου Νομάρχη, με διετή θητεία.
 7. Κατά τη διάρκεια της θητείας επιτρέπεται η αντικατάσταση των μελών.
 8. Για τη διενέργεια των ελέγχων απαιτείται η παρουσία και των τριών μελών του κλιμακίου..
11.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 47 του Ν. 2538/1997 καταργείται και οι παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 7 και 8 αναριθμούνται αντίστοιχα σε παραγράφους 2, 3, 4, 5, 6 και 7.
12.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 48 του Ν. 2538/ 1997, αντί των λέξεων και στατιστικών στοιχείων αλιευτικής παραγωγής που ζητούνται από την αρμόδια αρχή τίθενται οι λέξεις: και στατιστικών στοιχείων αλιευτικής παραγωγής, καθώς και στοιχείων για τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων που ζητούνται από την αρμόδια αρχή.
13.  
  Στην παράγραφο 4 του άρθρου 48 του Ν. 2538/ 1997, αντί των λέξεων Η έκθεση ελέγχου της παραγράφου 6, τίθενται οι λέξεις: Η αναφερόμενη στην παράγραφο 7 έκθεση ελέγχου.
Άρθρο 23 "Τροποποίηση, κατάργηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2520/1997 (ΦΕΚ 173 Α΄) και άλλες διατάξεις"
1.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Ν. 2520/1997 προστίθενται περιπτώσεις ε΄ και στ΄, που έχουν ως εξής: ε) Το Τεχνικό - Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο Α΄ κύκλου σπουδών, γεωργοκτηνοτροφικής κατεύθυνσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας, που ιδρύθηκε στο νομό Καρδίτσας με την αριθμ. 366585/2.12.1998 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Γεωργίας και του Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1316 Β΄).
 1. Τα Τεχνικά - Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια Α΄ κύκλου σπουδών, εποπτείας του Υπουργείου Γεωργίας, που ιδρύονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α΄).
2.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 11 του Ν. 2520/1997 καταργείται και η παράγραφος 6 του ίδιου άρθρου, που έχει προστεθεί με την παράγραφο 3 του άρθρου 64 του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200 Α΄), αναριθμείται σε παράγραφο 5 και αντικαθίσταται ως εξής: 5. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό, που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στις σχολικές μονάδες των περιπτώσεων α΄, β΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, εξακολουθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε αυτές και μετά τη μεταφορά τους στον Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. ΔΗΜΗΤΡΑ και πάντως για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο της πενταετίας. Το προσωπικό αυτό για το πιο πάνω χρονικό διάστημα θεωρείται αποσπασμένο στον Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. ΔΗΜΗΤΡΑ.
3.  
  Στο άρθρο 12 του Ν. 2520/1997 η φράση του πρώτου στίχου Σκοποί του Οργανισμού είναι: αντικαθίσταται ως εξής: 1. Σκοποί του Οργανισμού είναι:.
4.  
  Στην περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 2520/1997 διαγράφονται οι λέξεις και τη δημιουργία μηχανισμών πληροφόρησης του αγροτικού πληθυσμού σε θέματα ενδιαφέροντός του.
5.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 2640/1998 εφαρμόζονται και στα Τεχνικά - Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) Α΄ κύκλου σπουδών της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ίδιου νόμου, εποπτείας άλλων υπουργείων. Το προβλεπόμενο στην παρ. 3 του άρθρου 5 του πιο πάνω νόμου προεδρικό διάταγμα εκδίδεται με πρόταση και του καθ ύλην αρμόδιου υπουργού.
 1. Η διοργάνωση εθνικών και διεθνών συνεδρίων και εκδηλώσεων, στα πλαίσια των σκοπών του..
6.  
  Για το πρόγραμμα σπουδών των Τ.Ε.Ε. της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του Ν. 2640/1998.. 2. Ο Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. ΔΗΜΗΤΡΑ, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., μπορεί να συνεργάζεται με φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής και της αλλοδαπής για την εκτέλεση προγραμμάτων, πρωτοβουλιών, υπηρεσιών και ερευνών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας των κρατών μελών της Ε.Ε. ή τρίτων κρατών και αφορούν:.
 1. Μελέτες κοινού ή κοινοτικού ενδιαφέροντος
 2. Την επαγγελματική κατάρτιση, επιμόρφωση και ενημέρωση
 3. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 4. Επιτρέπεται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. να συμμετέχει, αναλαμβάνει ή να παρέχει για λογαριασμό των φορέων αυτών, την πραγματοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων στα πλαίσια διακρατικών συνεργασιών, τη σύσταση δικτύων και κάθε είδους εταιρικών ή κοινοπρακτικών σχέσεων μεταξύ ελληνικών φορέων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα και αντίστοιχων φορέων των κρατών μελών της Ε.Ε. ή τρίτων κρατών..
7.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του Ν. 2520/1997 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Το διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.) του Οργανισμού αποτελείται από:.
 1. Τον Πρόεδρο
 2. Το Διευθύνοντα Σύμβουλο
 3. Δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Γεωργίας, με τους αναπληρωτές τους, που ορίζονται από τον Υπουργό Γεωργίας.
 4. Ένας από τους εκπροσώπους, με τον αναπληρωτή του, προέρχεται από τους υπαλλήλους που υπηρετούν στην αρμόδια για θέματα γεωργικής εκπαίδευσης Διεύθυνση του Υπουργείου Γεωργίας.
 5. Ένα Σύμβουλο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που προτείνεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τον αναπληρωτή του
 6. Έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.).
 7. Έναν εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
 8. Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.).
 9. Έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β).
 10. Οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων ε΄, στ΄, ζ΄ και η΄, με τους αναπληρωτές τους, προτείνονται από τους αντίστοιχους φορείς.
 11. Αν οι φορείς δεν προτείνουν τους εκπροσώπους τους μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη λήψη της σχετικής έγγραφης πρόσκλησης του Υπουργού Γεωργίας, οι εκπρόσωποι ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας..
8.  
  Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του Ν. 2520/1997 αντικαθίσταται ως εξής: γ) Καταρτίζει και συντάσσει το ετήσιο πρόγραμμα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των προγραμμάτων κατάρτισης, λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις των περιφερειακών παραρτημάτων του Οργανισμού, των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των φορέων των αγροτών και το υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Γεωργίας..
9.  
  Στην παράγραφο 8 του άρθρου 14 του Ν. 2520/1997, ο αριθμός 9 αντικαθίσταται με τον αριθμό 5.
10.  
  Το άρθρο 17 του Ν. 2520/1997 καταργείται.
11.  
  Ο αναφερόμενος στην παράγραφο 3 του άρθρου 19 του Ν. 2520/1997 κανονισμός προμηθειών και οικονομικής διαχείρισης εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας.
12.  
  Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του Ν. 2520/1997 αντικαθίσταται ως εξής: α) Οι ακόλουθες οργανικές θέσεις τακτικού προσωπικού που κατανέμονται κατά κλάδο ως ακολούθως: αα) ΠΕ Διοικητικού θέσεις 3 Προσόν διορισμού για τις θέσεις του κλάδου αυτού ορίζεται πτυχίο Τμήματος Πολιτικών Επιστημών ή Τμήματος Νομικής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αντίστοιχο πτυχίο ισότιμης σχολής της αλλοδαπής. ββ) ΠΕ Οικονομικού θέσεις 3 Προσόν διορισμού για τις θέσεις του κλάδου αυτού ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. γγ) ΠΕ Γεωπονικού θέσεις 6 Από τις θέσεις του κλάδου αυτού ορίζονται 1 θέση Φυτικής Παραγωγής, 1 θέση Ζωικής Παραγωγής, 1 θέση Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, 1 θέση Γεωργικής Οικονομίας, 1 θέση Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και 1 θέση Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής. δδ) ΠΕ Κτηνιατρικού θέση 1 εε) ΠΕ Ιχθυολόγων θέση 1 στστ) ΠΕ Περιβάλλοντος θέση 1 ζζ) ΠΕ Δασολογίας θέση 1 ηη) ΠΕ Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας θέση 1 θθ) ΠΕ Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης θέσεις 4 ιι) ΠΕ Πληροφορικής θέσεις 3 αια) ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων θέση 1 ιβιβ) ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού θέσεις 2 ιγιγ) ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας θέση 1 ιδιδ) ΔΕ Προσωπικού Η/Υ θέσεις 2 ιειε) ΔΕ Οδηγών θέση 1 ιστιστ) ΥΕ Επιμελητών θέση 1 ιζιζ) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας θέση 1 Για τις θέσεις των κλάδων των περιπτώσεων από γγ΄ μέχρι ιζιζ΄ προσόντα διορισμού ορίζονται τα προβλεπόμενα, από τις κείμενες διατάξεις, για το διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου..
13.  
  Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του Ν. 2520/1997 αντικαθίσταται ως εξής: β. Δύο θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή. Στις θέσεις αυτές προσλαμβάνονται ένας δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω ως Νομικός Σύμβουλος του Οργανισμού και ένας δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις..
14.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 19 του Ν. 2520/1997 καταργείται.
15.  
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 19 του Ν. 2520/1997, όπως το δεύτερο και τρίτο εδάφιό της αντικαταστάθηκαν με τις παραγράφους 4 και 5 αντιστοίχως του άρθρου 64 του Ν. 2637/1998, αναριθμείται σε παράγραφο 5 και αντικαθίσταται ως εξής: 5. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, που εκδίδονται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, επιτρέπεται η απόσπαση στον Οργανισμό υπαλλήλων του Δημοσίου, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄) και της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α΄) ή αναοριοθετείται κάθε φορά, για την κάλυψη αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των περιφερειακών μονάδων του Οργανισμού. Για τους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται σε τρία έτη και μπορεί να παρατείνεται για ίσο χρονικό διάστημα. Για τους λοιπούς υπαλλήλους εφαρμόζονται οι διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση από την οποία αποσπώνται οι υπάλληλοι. Η μισθοδοσία όσων αποσπώνται βαρύνει τον Οργανισμό..
16.  
  Η παράγραφος 7 του άρθρου 19 του Ν. 2520/1997 αναριθμείται σε παράγραφο 6. Οι περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ της παραγράφου αυτής καταργούνται και προστίθενται οι ακόλουθες α΄ μέχρι και ζ΄ περιπτώσεις: α) ΠΕ Γεωτεχνικού θέση 1.
 1. ΠΕ Διοικητικού θέση 1
 2. ΠΕ Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας (Α.Ο.Ο.) θέση 1.
 3. ΤΕ Λογιστικού θέση 1
 4. ΤΕ Πληροφορικής θέση 1
 5. ΥΕ Επιμελητών θέση 1
 6. ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας θέση 1
17.  
  Η παράγραφος 8 του άρθρου 19 του Ν. 2520/1997, όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 6, 7, 8 του άρθρου 64 του Ν. 2637/1998, αναριθμείται σε παράγραφο 7 και αντικαθίσταται ως εξής: 7. Για την πλήρωση των θέσεων των κλάδων που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 και στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, δ΄, ε΄ της παραγράφου 6 το προσωπικό επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/ 1994 (ΦΕΚ 28 Α΄)..
18.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του Ν. 2520/1997 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Τα Κέντρα Γεωργικής Εκπαίδευσης και τα Κέντρα Γεωργικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μετονομάζονται σε Κέντρα ΔΗΜΗΤΡΑ από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του προηγούμενου άρθρου. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Οργανισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ιδρύονται νέα Κέντρα ΔΗΜΗΤΡΑ και να καθορίζονται οι αρμοδιότητές τους. Τα Κέντρα αυτά υπάγονται στον Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. ΔΗΜΗΤΡΑ, στον οποίο και μεταφέρονται με την υπουργική απόφαση του προηγούμενου εδαφίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως και οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 11 του νόμου αυτού. Σε κάθε Κέντρο προΐσταται διευθυντής. Η επιλογή των διευθυντών γίνεται από το υπηρεσιακό συμβούλιο του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. ΔΗΜΗΤΡΑ, με βάση τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των κρινομένων υπαλλήλων. Προτιμώνται όσοι έχουν γνώσεις και εμπειρία στη γεωργική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Ως διευθυντές επιλέγονται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. Ως διευθυντές των Κέντρων μπορεί να επιλέγονται και υπάλληλοι που υπηρετούν με απόσπαση στον Οργανισμό αυτόν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19. Όσοι επιλέγονται από το υπηρεσιακό συμβούλιο τοποθετούνται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, ύστερα από εισήγηση του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. ΔΗΜΗΤΡΑ, ως διευθυντές των Κέντρων για τρία έτη. Οι τοποθετούμενοι ως διευθυντές εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως την τυχόν επανεπιλογή τους ή την τοποθέτηση νέου διευθυντή. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία των Κέντρων ΔΗΜΗΤΡΑ και οι αρμοδιότητες των προϊσταμένων τους..
19.  
  Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 του Ν. 2520/1997 προκήρυξη, αντί του Υπουργού Γεωργίας, εκδίδεται από τον Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. ΔΗΜΗΤΡΑ.
20.  
  Στο άρθρο 21 του Ν. 2520/1997 προστίθενται παράγραφοι 4, 5 και 6 που έχουν ως εξής: 4. Στα Τεχνικά - Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) που προβλέπονται στην αριθμ. 356381/15.6.1999 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Γεωργίας (ΦΕΚ 1404 Β΄), στο Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο Α΄ κύκλου γεωργοκτηνοτροφικής κατεύθυνσης που έχει ιδρυθεί στο νομό Καρδίτσας με την αριθμ. 366585/2.12.1998 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 1316 Β΄), καθώς και στα Τ.Ε.Ε. Α΄ κύκλου σπουδών εποπτείας του Υπουργείου Γεωργίας, που ιδρύονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α΄), προΐστανται διευθυντές, οι οποίοι τοποθετούνται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. Οι διευθυντές των Τ.Ε.Ε. επιλέγονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ, με βαθμό Α΄, με γνώσεις και εμπειρία στη γεωργική επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση, οι οποίοι ανήκουν οργανικά ή υπηρετούν με απόσπαση στον Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. Αν δεν υπάρχει προσωπικό με τα ανωτέρω προσόντα, οι διευθυντές επιλέγονται από υπαλλήλους κλάδων ΠΕ με βαθμό Α΄ και εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών στη γεωργική επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση, οι οποίοι έχουν αποσπαστεί στον Οργανισμό. Οι επιλεγόμενοι τοποθετούνται ως διευθυντές για τρία έτη και μετά τη λήξη της τριετίας εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως την τυχόν επανεπιλογή τους ή την τοποθέτηση νέου διευθυντή. Η εκπαιδευτική εποπτεία στα Τ.Ε.Ε. ασκείται από τον οικείο Προϊστάμενο Διεύθυνσης και το Σχολικό Σύμβουλο.
21.  
  Στο άρθρο 22 του Ν. 2520/1997 ο πρώτος στίχος Πόροι του Οργανισμού είναι: αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1. Πόροι του Οργανισμού είναι:.
22.  
  Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 2520/1997 αντικαθίσταται ως εξής: γ) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Γεωργίας, καθώς και από κάθε άλλο Υπουργείο ή νομικό πρόσωπο που αναπτύσσει δραστηριότητες παραπλήσιες με τις αρμοδιότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. ΔΗΜΗΤΡΑ.
23.  
  Στο άρθρο 22 του Ν. 2520/1997 προστίθεται παράγραφος 2 που έχει ως εξής: 2. Για όσες χρηματοδοτήσεις και επιχορηγήσεις έγιναν προς τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.), τα Κέντρα ΔΗΜΗΤΡΑ και τα Πρακτικά Γεωργικά Σχολεία από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και τα προγράμματα των Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Γεωργίας και από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι 31.12.1999, διαχειριστής και υπόλογος είναι το Υπουργείο Γεωργίας..
24.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 28 του Ν. 2520/ 1997, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154 Α΄), διαγράφονται οι εξής λέξεις: ……. για την έκδοση εντολής πληρωμής…….
25.  
  Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Ν. 2520/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του Ν. 2732/1999, διαγράφεται η τελεία και προστίθεται η εξής φράση και κοινοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία για την τήρηση του βιβλίου οφειλετών προς εγγραφή σ αυτό.
26.  
  Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Ν. 2520/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του Ν. 2732/ 1999, αντικαθίσταται ως εξής: Η έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Γεωργίας ή στην υπηρεσία που ορίζεται με απόφασή του, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν αυτοί στους οποίους υποβάλλεται η έκθεση έχουν αντιρρήσεις για το περιεχόμενο της έκθεσης ή θεωρούν ότι αυτή δεν είναι πλήρως τεκμηριωμένη, μπορεί να ζητήσουν επανέλεγχο και σύνταξη νέας έκθεσης..
27.  
  Το μετά την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Ν. 2520/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του Ν. 2732/1999, εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: Αν η αναγνώριση και η εκκαθάριση της δαπάνης, για την οποία διαπιστώθηκε παράνομη ή αχρεώστητη καταβολή, ενεργείται από τις υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών ή του Οργανισμού Βάμβακος ή του Εθνικού Οργανισμού Καπνού, η προβλεπόμενη στις ανωτέρω α΄ και β΄ περιπτώσεις διαδικασία τηρείται από τους φορείς του παρόντος εδαφίου, οι οποίοι συντάσσουν την έκθεση ελέγχου και την υποβάλλουν στην αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο υπηρεσία για την περαιτέρω διαβίβασή της στον Υπουργό Γεωργίας ή στην αναφερόμενη στην περίπτωση β΄ υπηρεσία..
28.  
  Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Ν. 2520/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του Ν. 2732/1999, αντικαθίσταται ως εξής: Τα ποσά που έχουν καταβληθεί αδικαιολογήτως επιστρέφονται εντόκως, με επιτόκιο ίσο προς το μισό του επιτοκίου των έντοκων γραμματίων του Δημοσίου ετήσιας διάρκειας το οποίο ισχύει όταν εκδίδεται η απόφαση για την επιστροφή. Οι τόκοι υπολογίζονται από την επομένη της επίδοσης της κατά την περίπτωση α΄ πρόσκλησης, αν όμως αποδεικνύεται ότι ο υπόχρεος γνωρίζει τον παράνομο χαρακτήρα της καταβολής των πιο πάνω ποσών, οι τόκοι υπολογίζονται από την ημέρα που εισπράχθηκαν τα ποσά, τα οποία έχουν καταβληθεί αδικαιολογήτως..
29.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 28 του Ν. 2520/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του Ν. 2732/1999, αντικαθίσταται ως εξής: 4. Κατά το χρόνο από την έκδοση της απόφασης και μέχρι να εισπραχθεί ολόκληρο το οφειλόμενο ποσό του υπόχρεου, η αρμόδια διεύθυνση, αν υπάρχει άλλη αναγνωρισμένη και εκκαθαρισμένη απαίτηση του υπόχρεου σε βάρος του Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π., συμψηφίζει το αντίστοιχο ποσό και κοινοποιεί την πράξη συμψηφισμού στον υπόχρεο, καθώς και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αν το οφειλόμενο ποσό βεβαιώθηκε σ αυτή..
30.  
 1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του Ν. 2520/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του Ν. 2732/1999, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
 2. Εφόσον στις παραπάνω αποφάσεις και συμβάσεις δεν προβλέπεται διαδικασία, ακολουθείται η διαδικασία του παρόντος άρθρου.
 3. Οι συμβάσεις του πρώτου εδαφίου καταρτίζονται εγγράφως αλλιώς είναι άκυρες..
 4. Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης α΄ δεν εφαρμόζονται στις συμβάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 28 του Ν. 2520/1997 και έχουν καταρτιστεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως..
31.  
  Στην παράγραφο 8 του άρθρου 28 του Ν. 2520/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του Ν. 2732/1999, μετά τις λέξεις: προέδρους Ν.Π.Δ.Δ. προστίθενται οι λέξεις: ή στους Γενικούς Γραμματείς των οικείων Περιφερειών..
Άρθρο 24 "Κατάργηση, τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων των νόμων 2637/1998 (ΦΕΚ 200 Α΄) και 2732/1999 (ΦΕΚ 154 Α΄)"
1.  
  Η νομική υπηρεσία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. διεξάγεται από το Ειδικό Γραφείο Κοινοτικού Δικαίου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) κατά τις ισχύουσες διατάξεις και από τους δικηγόρους που προσλαμβάνονται με έμμισθη εντολή βάσει του άρθρου 23 του νόμου αυτού. Τα μέλη του Ειδικού Γραφείου Κοινοτικού Δικαίου που απασχολούνται με τις νομικές υποθέσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ορίζονται από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ., καταβάλλεται δε σ αυτούς από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μηνιαία αποζημίωση ίση με το μισό του βασικού μισθού της οργανικής τους θέσης. Στις δικαστικές υποθέσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εφαρμόζεται ο Κώδικας περί Δικών του Δημοσίου και τα λοιπά δικονομικά προνόμια και ατέλειες του Δημοσίου.
 1. Η διαχείριση των πιστώσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.) - Τμήμα Εγγυήσεων.
 2. Η διαχείριση αυτή στηρίζεται σ ένα σύστημα ελέγχου που διασφαλίζει τη νομιμότητα των πληρωμών, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
 3. Η πρόληψη και η πάταξη κάθε ατασθαλίας σε βάρος των παραπάνω πιστώσεων, όπως και η ανάκτηση τυχόν χρηματικών ποσών, τα οποία έχουν καταβληθεί παρανόμως ή αχρεωστήτως
2.  
  Ειδικότερα η Εταιρία επιδιώκει: Άρθρο 14 Σκοπός - Αρμοδιότητες. Από τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εξαιρούνται οι περιοχές που έχουν καθοριστεί χρήσεις γης από εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο. Α.Π.) του Ν. 2508/1997, καθώς και Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του Ν. 1337/1983.
 1. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών πληρωμής και η αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.) του άρθρου 26 του Ν. 992/1979 (ΦΕΚ 280 Α΄), η έγκριση της πληρωμής τους και η έκδοση εντολών πληρωμής σε βάρος του Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. Η τήρηση στοιχείων και αρχείων των γενομένων πληρωμών.
 2. Η διενέργεια κάθε είδους ελέγχου σχετικού με τη νομιμότητα των πληρωμών και την κίνηση των προβλεπόμενων διαδικασιών για την ανάκτηση των καταβληθέντων παρανόμως ή αχρεωστήτως, καθώς και για την επιβολή κάθε νόμιμης κύρωσης
 3. Η συγκέντρωση των στοιχείων και η πρόταση για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων, όπως και η κατάρτιση των ισοζυγίων, ισολογισμού και απολογισμού αποτελεσμάτων χρήσης
 4. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που περιγράφονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3, όπως και στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 385/1994 (ΦΕΚ 216 Α΄) εκτός των περιπτώσεων ββ΄, δδ΄, εε΄, θθ΄ και ιδιδ΄, του εδαφίου α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 και των περιπτώσεων ββ΄, δδ΄, εε΄, θθ΄ και ιδιδ΄ του εδαφίου α΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 αυτού.
 5. Η εισήγηση για την έκδοση των αποφάσεων και η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών που καθορίζουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής της κοινής αγροτικής πολιτικής στον τομέα των εγγυήσεων, τους ελέγχους και τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και αφορούν μέτρα στην εσωτερική αγορά και τις εισαγωγές εξαγωγές, σε εκτέλεση Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και θέματα συνεργασίας με άλλα Υπουργεία και Υπηρεσίες και Οργανισμούς Πληρωμών
 6. Η έκδοση και η χορήγηση πιστοποιητικών εισαγωγών και εξαγωγών, καθώς και πιστοποιητικών προκαθορισμού της εισφοράς στην εισαγωγή και της επιστροφής κατά την εξαγωγή, η έκδοση αποσπασμάτων αυτών και η εκχώρηση (μεταβίβαση) των πιστοποιητικών σε τρίτους σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 7. Η άσκηση, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως εντολοδόχου του Ελληνικού Δημοσίου των αρμοδιοτήτων της αγοράς και εκποίησης προϊόντων της αγοραστικής παρέμβασης, ιδία δε της διενέργειας των διαγωνισμών, της σύναψης των σχετικών συμβάσεων, του ελέγχου των δικαιολογητικών, του προσδιορισμού της τελικής αξίας των εκποιούμενων προϊόντων, της εκκαθάρισης των ποσών για είσπραξη ή επιστροφή διαφορών, της παρακολούθησης των αποθεμάτων, της διαπίστωσης και βεβαίωσης ελλειμμάτων ή πλεονασμάτων, φθορών ή αλλοιώσεων και της εισήγησης στα αρμόδια όργανα για τον καταλογισμό κατά περίπτωση.
 8. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που περιγράφονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 385/1994 εκτός των περιπτώσεων αα΄, ββ΄, δδ΄, στστ΄, θθ΄, ιαια΄, ιβιβ΄ του εδαφίου α΄, των περιπτώσεων εε΄ και θθ΄ του εδαφίου β΄ και όλων των περιπτώσεων του εδαφίου γ΄ της παραγράφου αυτής.
 9. Η φύλαξη των εγγυητικών επιστολών και η είσπραξη των εγγυήσεων υπό μορφή μετρητών για την έκδοση των πιστοποιητικών εισαγωγής - εξαγωγής και προκαθορισμού, καθώς και η φύλαξη κάθε άλλης εγγύησης και η αποδέσμευση ή κατάπτωση αυτών
 10. Η συμμετοχή στην κατάρτιση των δανειακών συμβάσεων για τη χρηματοδότηση του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων, καθώς και στην κατάρτιση των συμβάσεων καταβολής προμήθειας για τη διαχείριση του ανωτέρω λογαριασμού
 11. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 385/1994, εκτός από αυτές των περιπτώσεων γ΄, δ΄, της περίπτωσης ε΄ ως προς την αντιμετώπιση θεμάτων σχετικών με την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των διοικητικών αρχών των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η΄, ι΄, ιβ΄, και ιγ΄ του άρθρου αυτού.
 12. Η παράλληλη άσκηση των αρμοδιοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 385/1994 με τον Οργανισμό Συντονισμού.
 13. Η κατάρτιση και η σύναψη διοικητικών συμβάσεων που προβλέπονται στα πλαίσια των εθνικών και κοινοτικών διατάξεων
 14. Η αποστολή των μηνιαίων καταστάσεων με τα παραστατικά εσόδων - εξόδων για την άσκηση κατασταλτικού ελέγχου του άρθρου 27 του Ν. 992/1979 στην αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 15. Η συμμετοχή στην εκπροσώπηση στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα εφαρμογής του θεσμού των εγγυήσεων
3.  
  Για την εξυπηρέτηση του σκοπού και των στόχων της η εταιρία διενεργεί κάθε είδους δραστηριότητες στις οποίες περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι ακόλουθες: Με τις αποφάσεις αυτές ορίζονται οι νομοί, στους οποίους εφαρμόζονται οι ως άνω διατάξεις.
 1. Η συγκέντρωση, τήρηση και μέριμνα παροχής πληροφοριών σχετικά με τις προσφερόμενες για μίσθωση, πώληση, ανταλλαγή, μεταφορά, ομαδοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση ή άλλης μορφής αξιοποίηση αγροτικών εκτάσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε όλη τη χώρα
 2. Η μέριμνα για την αξιολόγηση και αποτίμηση της αγοραίας αξίας των διαθεσίμων για μίσθωση, πώληση ή ανταλλαγή αγροτικών εκμεταλλεύσεων, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων αγροτών
 3. Η αγορά ή διαχείριση αγροτικών εκτάσεων οι οποίες, μετά την εκτέλεση των κατά την κρίση της εταιρίας αναγκαίων βελτιώσεων, θα πωλούνται, θα εκμισθώνονται ή θα μεταβιβάζονται κατά τις διατάξεις της χρηματοδοτικής μίσθωσης σε ενδιαφερόμενους, που έχουν τη δυνατότητα καλύτερης αξιοποίησής τους
 4. Η ανάληψη με συμβάσεις που συνάπτει με το Ελληνικό Δημόσιο ή άλλους φορείς, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή φυσικά πρόσωπα, της διαχείρισης καλλιεργήσιμων εκτάσεων ή εγκαταλελειμμένων εκτάσεων ή εκτάσεων που τίθενται προσωρινά ή μόνιμα εκτός καλλιέργειας ως αποτέλεσμα εθνικών ή κοινοτικών προγραμμάτων.
 5. Η διαχείριση σύμφωνα με τους στόχους της εταιρίας, κοινόχρηστων, διαθέσιμων ή άλλων εκτάσεων και ακινήτων του Δημοσίου που παραχωρούνται στην εταιρεία
 6. Η παροχή γνωμοδοτήσεων και συμβουλών προς τους ενδιαφερόμενους αγρότες για την εγκατάστασή τους σε νέες αγροτικές εκμεταλλεύσεις ή για την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της απόδοσης των αγροτικών τους εκμεταλλεύσεων και με την αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων
 7. Η εκπόνηση κάθε είδους μελετών στα πλαίσια του σκοπού και των στόχων της εταιρίας και η υποβολή προτάσεων προς τα αρμόδια όργανα του Δημοσίου για την προώθηση των στόχων αυτών και ιδιαίτερα τη βελτίωση των εγγείων διαρθρώσεων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων
 8. Η ανταλλαγή ιδιωτικών δασικών εκτάσεων με άλλες αγροτικές εκτάσεις
 9. Η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης εργασίας ή δραστηριότητας που σχετίζεται με τους ευρύτερους σκοπούς της εταιρείας
4.  
  Για την εταιρία εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 8, 12, 13, 15 και 17 του άρθρου 5 του Ν. 2229/ 1994. Επίσης η εταιρία μπορεί:.
 1. Να ιδρύει ή να συμμετέχει σε επιχειρήσεις
 2. Να συγκροτεί δίκτυα συνεργασίας με νομικά ή φυσικά πρόσωπα
 3. Να αναλαμβάνει αρμοδιότητες ενδιάμεσου φορέα ή φορέα πραγματοποίησης προγραμμάτων ή μέτρων ή έργων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
5.  
  Για την εταιρία εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 2 του Ν. 2598/1998 (ΦΕΚ 66 Α΄), όπου ως δημόσιος τομέας νοείται ο οριζόμενος κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 1 του Ν. 2190/ 1994, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 1 και 3 του Ν. 2527/1997. Άρθρο 17 Νομική Συνδρομή.
6.  
  Πόροι της εταιρίας είναι: Επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, έσοδα από τη συμμετοχή σε εθνικά και κοινοτικά προγράμματα, έσοδα από την πώληση και γενικότερα από τη διαχείριση αγροτικών εκτάσεων, πρόσοδοι από την περιουσία της, έσοδα από την εκποίηση εκτάσεων που παραχωρούνται στην εταιρία κατά τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου αυτού, έσοδα από την παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση εργασιών, έσοδα από τη σύναψη δανείων και από τους τόκους των κάθε είδους κεφαλαίων της και από κάθε είδους επιχορηγήσεις, εισφορές, δωρεές, κληροδοτήματα, κληρονομίες και κληροδοσίες
 1. Σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται από την οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, εκτός από τη γεωργική εκμετάλλευση.
 2. Κάθε επέμβαση στις εκτάσεις αυτές, είτε για τη μεταβολή του προορισμού τους και τη διάθεσή τους για άλλες χρήσεις είτε για την εκτέλεση έργων ή τη δημιουργία εγκαταστάσεων ή παροχή άλλων εξυπηρετήσεων μέσα σε αυτές, έστω και χωρίς μεταβολή της κατά προορισμό χρήσης τους, αποτελεί εξαιρετικό μέτρο και ενεργείται πάντοτε ύστερα από άδεια της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και μόνο για λόγους που εξυπηρετούν το γεωργικό χαρακτήρα της αγροτικής εκμετάλλευσης.
 3. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει εφόσον πρόκειται για την εκτέλεση στρατιωτικών έργων, που αφορούν την εθνική άμυνα της χώρας, καθώς και για την εκτέλεση μεγάλων αναπτυξιακών έργων του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμίδας.
 4. Σε περιοχές που χαρακτηρίζονται κατά τα ανωτέρω ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, απαγορεύεται η κατάτμηση των αγροτεμαχίων, είτε με διανομή μεταξύ των συνιδιοκτητών είτε με πώληση ή οποιαδήποτε άλλη πράξη με την οποία μεταβιβάζονται δικαιώματα κυριότητας, χωρίς προηγούμενη άδεια της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, με ποινή την απόλυτη ακυρότητα της σχετικής δικαιοπραξίας.
 5. Η άδεια παρέχεται μόνο εφόσον με την κατάτμηση διευκολύνεται η αγροτική εκμετάλλευση και επισυνάπτεται στη σχετική συμβολαιογραφική πράξη, στην οποία γίνεται μνεία αυτής.
 6. Η άδεια κατάτμησης απαιτείται και όταν πρόκειται για διανομή μεταξύ συνιδιοκτητών ή συγκληρονόμων που έχουν το δικαίωμα να λύσουν την κοινωνία και παρέχεται, εφόσον με τη λύση δεν επέρχεται κατάτμηση ή η επερχόμενη κατάτμηση δεν παραβλάπτει την αγροτική εκμετάλλευση.
 7. Μεταβιβάσεις γεωργικής γης για νόμιμη αιτία, είναι απολύτως άκυρες, αν δεν συνοδεύονται από πιστοποιητικό της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, με το οποίο βεβαιώνεται αν το πωλούμενο αγροτεμάχιο είναι ή όχι γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας.
 8. Ο οικείος συμβολαιογράφος υποχρεούται να κάνει σχετική μνεία στο συμβόλαιο των στοιχείων του ανωτέρω πιστοποιητικού.
 9. Κάθε μεταβίβαση της κυριότητας αγροτεμαχίων με πώληση, χωρίς να έχουν τηρηθεί οι διατάξεις της παραγράφου αυτής και του άρθρου 50, καθώς και κάθε μεταβίβαση με τίμημα μικρότερο από εκείνο που αναφέρεται στις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 50 είναι άκυρη
 10. Οι παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου αυτής τιμωρούνται με χρηματική ποινή πεντακοσίων χιλιάδων έως πέντε εκατομμυρίων δραχμών
7.  
  Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 46 έως 56 ρυθμίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.. Η διαχείρισή τους γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό οικονομικής διαχείρισης που καταρτίζει το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας..
8.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 23 του Ν. 2637/1998 καταργείται.
9.  
  Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του Ν. 2637/1998 και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της ίδιας παραγράφου καταργούνται.
10.  
  Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του Ν. 2637/1998, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 4 του Ν. 2732/1999, αντικαθίσταται ως εξής: ε) Μέχρι την, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 29 και την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του νόμου αυτού, όπως αντικαταστάθηκαν αντιστοίχως με τις παραγράφους 19 και 16 του άρθρου 4 του Ν. 2732/1999, κατάργηση των οργανικών μονάδων της ΓΕ.ΔΙ.Δ.Α.Γ.Ε.Π. του Υπουργείου Γεωργίας, του Οργανισμού Βάμβακος, του Εθνικού Οργανισμού Καπνού και του Οργανισμού Ελέγχου Ενισχύσεων Ελαιολάδου, οι αναφερόμενοι στο άρθρο 24 υπάλληλοι που έχουν μεταταγεί ή εκείνοι που πρόκειται να μεταταγούν αποσπώνται, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού, στις οργανικές μονάδες των υπηρεσιών στις οποίες υπηρετούσαν πριν από τη μετάταξή τους. Οι αποσπώμενοι τοποθετούνται στις θέσεις Προϊσταμένων οργανικών μονάδων, στις οποίες υπηρετούσαν πριν από τη μετάταξή τους, εφόσον αυτές είναι κενές. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάταξης οι υπάλληλοι των παραπάνω Οργανισμών που υπηρετούν στις περιφερειακές τους υπηρεσίες μπορεί με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας να αποσπώνται στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις που εδρεύουν οι υπηρεσίες αυτές. Μετά την κατάργηση των αναφερόμενων οργανικών μονάδων και Οργανισμών, παύει αυτοδικαίως η απόσπαση των αποσπώμενων υπαλλήλων. Για την παύση της απόσπασης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Γεωργίας..
11.  
  Στην παράγραφο 5 του άρθρου 24 του Ν. 2637/1998, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 4 του Ν. 2732/1999, προστίθεται περίπτωση στ΄ που έχει ως εξής: στ) Με την απόφαση της απόσπασης καθορίζεται η υπηρεσία η οποία βαρύνεται με τη μισθοδοσία του αναφερόμενου στις περιπτώσεις α΄, β΄ και δ΄ προσωπικού που αποσπάται..
12.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 24 του Ν. 2637/1998 αντικαθίσταται ως εξής: Οι αποσπώμενοι υπάλληλοι της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να τοποθετούνται και σε θέσεις Προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..
13.  
  Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 24 του Ν. 2637/1998 προστίθεται νέα παράγραφος 6α που έχει ως εξής: 6.α) Στους αποσπασμένους και τους μεταταγέντες υπαλλήλους του άρθρου αυτού, είναι δυνατή η καταβολή από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του, πρόσθετων αμοιβών που καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι πρόσθετες αμοιβές θα καλύπτουν τη διαφορά των αποδοχών που υπάρχει μεταξύ των αποσπασμένων και των μεταταγέντων υπαλλήλων και δεν θα είναι μεγαλύτερες από το σύνολο των αντίστοιχων αποδοχών των τακτικών υπαλλήλων του Οργανισμού Ελέγχου Ενισχύσεων Ελαιολάδου, όπως αυτές υπολογίζονται με βάση την ισχύουσα Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας τους. Με τη σύναψη της Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των τακτικών υπαλλήλων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., οι συνολικές αμοιβές των αποσπασμένων και των μεταταγέντων υπαλλήλων, περιλαμβανομένων των παραπάνω πρόσθετων αμοιβών, θα είναι ίσες με τις αποδοχές της ανωτέρω Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας..
14.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 27 του Ν. 2637/1998 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Το Υπουργείο Γεωργίας είναι η αρμόδια αρχή για την έγκριση των Οργανισμών Πληρωμών των ενισχύσεων που χρηματοδοτούνται από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε. - Τμήμα Εγγυήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά κοινοτικές διατάξεις..
15.  
  Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του Ν. 2637/1998 προστίθεται παράγραφος 3 που έχει ως εξής: 3. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο συντονισμός των Οργανισμών Πληρωμής ανατίθεται σε Οργανισμό Συντονισμού. Ως Οργανισμός Συντονισμού ορίζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας ή Οργανισμός Πληρωμής, η λειτουργία του οποίου έχει εγκριθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Οργανισμού Συντονισμού..
16.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του Ν. 2637/1998, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 4 του Ν. 2732/1999, καταργείται.
17.  
  Στο άρθρο 28 του Ν. 2637/1998, προστίθεται παράγραφος 5, που έχει ως εξής: 5.α) Το Καπνολογικό Ινστιτούτο Ελλάδος (Κ.Ι.Ε.), τα Τμήματα, τα εργαστήρια και οι Καπνικοί Σταθμοί Έρευνας του Ινστιτούτου αυτού, που αποτελούν υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Καπνού, καθώς και τα Επιστημονικά ή Ερευνητικά Εργαστήρια του Οργανισμού Βάμβακος, μεταφέρονται στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) και εντάσσονται στα αντίστοιχα Εθνικά Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας Καπνού και Βάμβακος, τα οποία ασκούν και τις αρμοδιότητές τους. Η ημερομηνία μεταφοράς και ένταξης ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των παραπάνω Οργανισμών, που εξυπηρετεί τις ανάγκες των μονάδων που μεταφέρονται, μεταβιβάζεται κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Η μεταβίβαση της περιουσίας απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά και γενικά από κάθε δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, εκτός του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).
 2. Οι κατά τόπο αρμόδιοι υποθηκοφύλακες σημειώνουν, ύστερα από αίτηση του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών, βαρών κ.λπ. κάθε εμπράγματη μεταβολή επί των ακινήτων που μεταβιβάζονται.
 3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν. 2637/1998, όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 12, 13 και 14 του άρθρου 4 του Ν. 2732/1999, το κάθε είδους προσωπικό του Εθνικού Οργανισμού Καπνού και του Οργανισμού Βάμβακος, που κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υπηρετεί στις μεταφερόμενες υπηρεσιακές μονάδες της περίπτωσης α΄ της παραγράφου αυτής, μπορεί, με αίτησή του, να μεταταγεί στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
 4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Ν. 2637/1998.
 5. Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται θέματα απογραφής, παράδοσης και παραλαβής της μεταβιβαζόμενης περιουσίας των παραγράφων 1 και 2 και κάθε άλλο σχετικό θέμα..
18.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 29 του Ν. 2637/ 1998, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 4 του Ν. 2732/1999 διαγράφονται στον πρώτο και δεύτερο στίχο οι λέξεις του Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών (Ο.ΠΙ.ΛΟΓ.) και.
19.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Ν. 2637/1998, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 19 του άρθρου 4 του Ν. 2732/1999, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: Από τη δημοσίευση της παραπάνω πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δικαιώματα, προνόμια και υποχρεώσεις που ασκούσαν υπέρ του Δημοσίου ή είχαν αναλάβει κατά του Δημοσίου οι καταργούμενες οργανικές μονάδες της ΓΕ.ΔΙ.Δ.Α.Γ.Ε.Π. περιέρχονται αυτοδικαίως στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως καθολικό διάδοχο αυτών, χωρίς άλλη διατύπωση. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το Δημόσιο. Ο Ο.Π.Ε.ΚΕ.Π.Ε. αναλαμβάνει τα αποθέματα της κοινοτικής παρέμβασης με διαπιστωτική πράξη παράδοσης του Υπουργού Γεωργίας, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή της ΓΕ.ΔΙ.Δ.Α.Γ.Ε.Π..
20.  
  Οι ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού συμβάσεις, οι εγγυητικές επιστολές, καθώς και κάθε πράξη ή απόφαση που έχει εκδοθεί από τη ΓΕ.ΔΙ.Δ.Α.Γ.Ε.Π. ή αναφέρεται σ αυτή, θεωρούνται ότι συνάφθηκαν ή συστήθηκαν ή εκδόθηκαν από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και εξακολουθούν να ισχύουν με τους ίδιους όρους.
21.  
  Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 41 του Ν. 2637/1998 καταργείται και οι λοιπές περιπτώσεις β΄ μέχρι ιθ΄ αναριθμούνται αντίστοιχα σε α΄ μέχρι ιη΄.
22.  
  Ο τίτλος του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ε΄ του Ν. 2637/1998 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ Α.Ε. αντικαθίσταται ως ακολούθως: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε..
23.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 46 του Ν. 2637/1998 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την αξιοποίηση της αγροτικής γης, με την επωνυμία ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρία χρησιμοποιεί την εταιρική επωνυμία ΑGRΟLΑΝD S.Α..
24.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 46 του Ν. 2637/1998 αντικαθίσταται ως εξής: 3. Η εταιρία εδρεύει στην Αθήνα, λειτουργεί χάρη του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, είναι επιχείρηση κοινής ωφέλειας και διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρίες, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στον παρόντα νόμο. Η εταιρία δεν υπάγεται στην κατηγορία των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και δεν εφαρμόζονται σε αυτήν οι διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία τους. Η διάρκεια της εταιρίας είναι πενήντα έτη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων..
25.  
  Το άρθρο 47 του Ν. 2637/1998 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 47 Σκοπός, πόροι.
26.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 48 του Ν. 2637/1998 αντικαθίσταται ως εξής: 4. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο. Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μέχρι σαράντα εννέα τοις εκατό του μετοχικού κεφαλαίου, μπορεί να μεταβιβάζονται από το Ελληνικό Δημόσιο σε συνεταιριστικές οργανώσεις, ομάδες παραγωγών, διεπαγγελματικές οργανώσεις, φορείς της τοπικής και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατόπιν καταβολής εξ ολοκλήρου της αξίας των μετοχών. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η συμμετοχή του Δημοσίου επί του εκάστοτε μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας δεν μπορεί να είναι κατώτερη του πενήντα ένα τοις εκατό των μετόχων με δικαίωμα ψήφου..
27.  
  Το άρθρο 49 του Ν. 2637/1998 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 49 Δικαίωμα προτίμησης Για λόγους κοινής ωφέλειας και δημοσίου συμφέροντος παρέχεται στην εταιρία δικαίωμα προτίμησης για την αγορά αγροτικών εκτάσεων. Η παροχή του δικαιώματος έχει σκοπό:.
 1. Την εγκατάσταση ή διατήρηση των αγροτών στην ύπαιθρο
 2. Την αποφυγή της υπέρμετρης κατάτμησης ή τη διευκόλυνση της ανασυγκρότησης της κατατμημένης αγροτικής ιδιοκτησίας
 3. Τη μείωση του κόστους της γης στην αγροτική οικονομία
 4. Τη διατήρηση βιώσιμων αγροτικών εκμεταλλεύσεων
 5. Τον οικονομικά άριστο συνδυασμό γης, ανθρώπινης εργασίας και κεφαλαιϊκού εξοπλισμού.
 6. Το δικαίωμα προτίμησης αγοράς αγροτικών ακινήτων υφίσταται και ως προς τα ιδανικά μερίδια των εκτάσεων που πωλούνται ως τέτοια..
28.  
  Οι περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του Ν. 2637/1998 αντικαθίστανται ως εξής: α) Κάθε ιδιοκτήτης αγροτεμαχίου, προτιθέμενος να το πωλήσει υποχρεούται να γνωστοποιήσει, με έγγραφη δήλωσή του, την πρόθεσή του αυτή στο δήμο, στην κοινότητα ή στο τοπικό συμβούλιο που βρίσκεται το πωλούμενο ακίνητο. Στη δήλωση αυτή αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητας του πωλητή, η θέση, τα όρια, το εμβαδόν, ο τρόπος κτήσης του αγροτεμαχίου, το αιτούμενο τίμημα, καθώς και συνοπτική περιγραφή αυτού, ιδίως για το είδος της καλλιέργειας, τον αριθμό, το είδος και την ηλικία των τυχόν φυομένων δένδρων και τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Η δήλωση συνοδεύεται από τους τίτλους κυριότητας του αγροτεμαχίου και από τυχόν υπάρχον τοπογραφικό διάγραμμα. Σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφερόμενος αγοραστής, στην παραπάνω δήλωση αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και η ιδιότητα-επάγγελμά του, καθώς και το τίμημα στο οποίο συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί η πώληση. Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλεται και δήλωση ενδιαφέροντος του αγοραστή, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της αντίστοιχης δήλωσης της επόμενης περίπτωσης β΄. Περίληψη της δήλωσης του πωλητή τοιχοκολλάται, με την παρουσία δύο μαρτύρων, μέσα σε δύο ημέρες από την κατάθεσή της, στο οικείο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα ή στο κατάστημα του τοπικού συμβουλίου, για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι. Για την τοιχοκόλληση συντάσσεται πρωτόκολλο, που υπογράφεται από τον υπάλληλο που τη διενήργησε και τους μάρτυρες. Μέσα σε προθεσμία τριών ημερών από την κατάθεση της δήλωσης του πωλητή, ο δήμος, η κοινότητα ή το τοπικό συμβούλιο, κατά περίπτωση, διαβιβάζουν τη δήλωση και το φάκελο με τα στοιχεία που τη συνοδεύουν στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Ν.Α.). β) Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την επομένη της τοιχοκόλλησης της δήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι για την αγορά μπορεί να υποβάλουν στον οικείο δήμο, κοινότητα ή το τοπικό συμβούλιο έγγραφη δήλωση ενδιαφέροντος, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, η ιδιότητα-επάγγελμά τους και η πρόθεσή τους για την αγορά με τους ίδιους ή διαφορετικούς όρους. Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος για την αγορά διαβιβάζονται, εντός πέντε ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, από τον οικείο δήμο, κοινότητα ή το τοπικό συμβούλιο, στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Ν.Α. γ) Μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την παραλαβή των δηλώσεων ενδιαφέροντος, η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, αφού ελέγξει τους τίτλους κυριότητας, υποχρεούται να διαβιβάσει, με έγγραφό της, στην εταιρεία τη δήλωση του πωλητή με τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν και τις υποβληθείσες δηλώσεις ενδιαφέροντος για την αγορά. Στο ίδιο έγγραφο αναγράφεται η αντικειμενική αξία του αγροτεμαχίου με βάση τον τυχόν υπάρχοντα πίνακα προσδιορισμού αντικειμενικών αξιών ή άλλα συγκριτικά στοιχεία της οικείας Δ.Ο.Υ., η κατά την εκτίμηση της υπηρεσίας αυτής αγοραία αξία του και βεβαιώνεται αν το πωλούμενο είναι ή όχι γη υψηλής παραγωγικότητας. δ) Η εταιρία, μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από την περιέλευση σε αυτήν των δηλώσεων πώλησης και αγοράς, αποφαίνεται ποια από τις προτεινόμενες δηλώσεις αγοράς εξυπηρετεί καλύτερα τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 47. Για τη διαμόρφωση της ως άνω απόφασης η εταιρία απορρίπτει τους μη επιλέξιμους και διαμορφώνει πίνακα εκ των κατ αρχή επιλέξιμων αγοραστών, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της επόμενης περίπτωσης ε΄, το προσφερόμενο εξ ενός εκάστου τίμημα και τις πιθανές κρατικές ενισχύσεις που κάθε φορά ισχύουν για καθένα εκ των υποψηφίων αγοραστών. Εάν η κατά τα ανωτέρω επιλεγείσα προσφορά αγοράς δεν γίνεται αποδεκτή από τον πωλητή ως υπολειπόμενη των άλλων προσφορών, η εταιρία ασκεί διαμεσολαβητικό ρόλο για την επίτευξη συμφωνίας, επιδιώκουσα την αγορά εξ ενός εκ των επιλεγέντων αγοραστών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί κατά τα ανωτέρω συμφωνία, καθώς και στην περίπτωση που δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις ενδιαφέροντος αγοράς, η εταιρία αποφαίνεται αν θα προβεί η ίδια στην αγορά της έκτασης με τίμημα, το οποίο δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί την αναφερόμενη από τη διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης αγοραία αξία του συγκεκριμένου ακινήτου. Εντός των πλαισίων αυτών, διαπραγμάτευση του τιμήματος εκ μέρους της εταιρίας απευθείας με τον πωλητή δεν αποκλείεται. Η διαμεσολάβηση της εταιρίας, καθώς και η λήψη της απόφασης για την αγορά από αυτή, παρατείνουν την κατά τα ανωτέρω προθεσμία των είκοσι ημερών, με ανώτερο όριο τις εξήντα εργάσιμες ημέρες από την περιέλευση στην εταιρία των δηλώσεων πώλησης και αγοράς, πέραν των οποίων αποδεσμεύεται ο πωλητής από το δικαίωμα προτίμησης της εταιρίας. Εάν ο πωλητής δεν αποδεχτεί το τίμημα που προσδιορίστηκε ή προσφέρθηκε από την εταιρία με την παραπάνω διαδικασία, αποδεσμεύεται για χρονικό διάστημα ενός έτους από το δικαίωμα προτίμησης της εταιρίας, εντός του οποίου θα πρέπει να μεταβιβάσει το κτήμα του σε τιμή ίση με την αναγγελθείσα ως μεγαλύτερη προσφορά και σε περίπτωση έλλειψης προσφορών με την τυχόν προσφερθείσα από την εταιρία. Ο πωλητής είναι ελεύθερος να διαθέσει το κτήμα του σε οποιαδήποτε τιμή κρίνει αυτός συμφέρουσα, εντός της παραπάνω προθεσμίας, εάν δεν υπήρξε καμιά προσφορά από την εταιρία ή τρίτο. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, αρχόμενης από την κοινοποίηση της αποδεσμευτικής πράξης της εταιρίας, το δικαίωμα προτίμησης της εταιρίας επανέρχεται σε ισχύ..
29.  
  Οι υποπεριπτώσεις γγ΄ και δδ΄ της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του Ν. 2637/1998 καταργούνται και η υποπερίπτωση ββ΄ της ίδιας περίπτωσης αντικαθίσταται ως εξής: ββ) Μεταξύ περισσότερων αγοραστών, επιλέγεται εκείνος που με την απόκτηση της πωλούμενης έκτασης καθιστά βιώσιμη τη μη βιώσιμη εκμετάλλευσή του. Εάν δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση επιλέγεται εκείνος που διαμένει στο δήμο ή στην κοινότητα που βρίσκεται η πωλούμενη έκταση και μεταξύ περισσότερων δημοτών εκείνος που δεν έχει βιώσιμη αγροτική εκμετάλλευση..
30.  
  Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του Ν. 2637/1998 αντικαθίσταται ως εξής: αα) Έχει εμβαδόν μικρότερο από τέσσερα στρέμματα. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει όταν η έκταση βρίσκεται σε παραμεθόρια περιοχή..
31.  
  Στο άρθρο 50 του Ν. 2637/1998 προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως εξής: 3. Για την ενίσχυση του διαμεσολαβητικού ρόλου που αναλαμβάνει η εταιρεία κατά τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παρούσας μπορεί να παρέχει στον επιλεγμένο αγοραστή ενισχύσεις, πέραν των προβλεπόμενων από άλλες υφισταμένες διατάξεις κρατικών ενισχύσεων, προερχόμενες από ειδικά προγράμματα που μπορεί να θεσμοθετηθούν και των οποίων η διαχείριση θα ανατεθεί στην εταιρεία κατά τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 47 του παρόντος νόμου..
32.  
  Στο τέλος του άρθρου 51 του Ν. 2637/1998 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Επίσης η εταιρία απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης μετοχών και το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.)..
33.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 53 του Ν. 2637/1998 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Το διοικητικό συμβούλιο είναι επταμελές και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για τετραετή θητεία..
34.  
  Στο άρθρο 53 του Ν. 2637/1998, προστίθεται παράγραφος 4 που έχει ως εξής: 4. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, με απόφασή του, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, καταρτίζει τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της εταιρίας, τους κανονισμούς οικονομικής διαχείρισης, διαχείρισης ακινήτων, αναθέσεως μελετών, έργων και προμηθειών, τον κανονισμό προσωπικού και το μισθολογικό σύστημα, τον κανονισμό λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου και κάθε άλλο κανονισμό αναγκαίο για τη λειτουργία της εταιρίας..
35.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 55 του Ν. 2637/1998 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας είναι εννεαμελές και ορίζεται από τον Υπουργό Γεωργίας με θητεία των μελών του έως την πρώτη Γενική Συνέλευση..
36.  
  Στο άρθρο 55 του Ν. 2637/1998 προστίθεται παράγραφος 4 που έχει ως εξής: 4. α) Ο ορκωτός ελεγκτής και η αμοιβή του για την πρώτη χρήση, καθώς και οι αμοιβές και αποζημιώσεις του προέδρου, του διευθύνοντα συμβούλου και των μελών του Δ.Σ. μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας.
 1. Η προθεσμία της παραγράφου 1 αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως..
37.  
  Το άρθρο 56 του Ν. 2637/1998 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 56.
38.  
  Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 66 του Ν. 2637/1998, όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 27 του άρθρου 4 του Ν. 2732/1999, καταργούνται.
39.  
  Στο τέλος της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του Ν. 2637/1998, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 4 του Ν. 2732/1999, προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Η υπηρεσία που βαρύνεται με τη μισθοδοσία των υπαλλήλων που αποσπώνται στους παραπάνω Οργανισμούς, καθορίζεται με την απόφαση της απόσπασης..
40.  
  Η διάταξη του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του Ν. 2637/1998 δεν εφαρμόζεται στους υπαλλήλους των συνδέσμων συνεταιριστικών οργανώσεων που αποσπώνται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., καθώς και στους υπαλλήλους των συνδέσμων συνεταιριστικών Οργανώσεων που έχουν αποσπασθεί στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, η μισθοδοσία των οποίων βαρύνει την υπηρεσία, η οποία καθορίζεται με την απόφαση της απόσπασης.
41.  
  Όπου από τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται η συμμετοχή στα συλλογικά όργανα του Οργανισμού Βάμβακος, του Εθνικού Οργανισμού Καπνού και του Οργανισμού Ελέγχου Ενισχύσεων Ελαιολάδου, υπαλλήλων των Οργανισμών αυτών, επιτρέπεται, μέχρι την κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του Ν. 2637/1998, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 4 του Ν. 2732/1999 κατάργησή τους, να συμμετέχουν στα όργανα αυτά και υπάλληλοι που υπηρετούν με απόσπαση στους ίδιους Οργανισμούς με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του Ν. 2637/ 1998, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 4 του Ν. 2732/1999.
42.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 22α του άρθρου 4 του Ν. 2732/1999 καταργούνται.
Άρθρο 25 "Παραχώρηση αλσών, κήπων, πάρκων και δενδροστοιχιών σε Ο.Τ.Α."
1.  
  Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, άλση, κήποι, πάρκα και δενδροστοιχίες που διαχειρίζεται το Υπουργείο Γεωργίας ή η οικεία Περιφέρεια και βρίσκονται μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια και μέσα στα όρια οικισμών που προϋπήρχαν του έτους 1923 ή καθορίστηκαν κατ εφαρμογή του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181 Δ΄), μπορεί να παραχωρούνται κατά χρήση σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) της περιοχής στην οποία βρίσκονται, ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή άλλους φορείς του Δημόσιου Τομέα, ύστερα από αίτησή τους. Η αίτηση για παραχώρηση σε Ο.Τ.Α. συνοδεύεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Η απόφαση της παραχώρησης κοινοποιείται και στην παραπάνω Γενική Διεύθυνση. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα όργανα παράδοσης και παραλαβής των παραπάνω εκτάσεων που παραχωρούνται, ο τύπος και το περιεχόμενο του σχετικού πρωτοκόλλου, οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις της παραχώρησης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια και διαδικασία.
2.  
  Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και στις προβλεπόμενες από εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά και λοιπά σχέδια περιοχές για πολεοδόμηση
3.  
  Εκείνοι προς τους οποίους γίνεται η παραχώρηση υποχρεούνται με ευθύνη και δαπάνες τους να συντηρούν και να βελτιώνουν τη βλάστηση, να διοικούν, να διαχειρίζονται, να εκμεταλλεύονται, να φυλάσσουν και γενικά να προστατεύουν με οποιονδήποτε τρόπο τις παραχωρούμενες εκτάσεις, οι οποίες διατηρούν στο ακέραιο και για πάντα το δασικό τους χαρακτήρα και εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας
4.  
  Απαγορεύεται η δημιουργία οποιασδήποτε εγκατάστασης μέσα στην έκταση που παραχωρήθηκε, εκτός από εκείνες που η αρμόδια Γενική Διεύθυνση Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας κρίνει ως απολύτως αναγκαίες για τη δημόσια υγεία ή την εξυπηρέτηση του κοινού
5.  
  Οι παραχωρήσεις της παραγράφου 1 ανακαλούνται με τον τρόπο που έγιναν οποτεδήποτε, εφόσον ήθελε επιχειρηθεί αλλαγή του προορισμού ή της χρήσης ή του χαρακτήρα των εκτάσεων που παραχωρούνται σύμφωνα με τα παραπάνω
Άρθρο 26 "Τροποποίηση, κατάργηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 1845/1989 (ΦΕΚ 102 Α΄)"
1.  
  Με τον κανονισμό οργανωτικής διάρθρωσης και λειτουργίας του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. καθορίζεται η οργάνωση, διάρθρωση, στελέχωση, λειτουργία και οι αρμοδιότητες της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Περιφερειακών Ιδρυμάτων Αγροτικής Έρευνας και των Εθνικών Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια. (α) Το Περιφερειακό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Θράκης, Ανατολικής, Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, (β) Το Περιφερειακό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Αττικής, Στερεάς Ελλάδος, Κρήτης και Νήσων Αιγαίου με έδρα την Αθήνα και (γ) Το Περιφερειακό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων με έδρα την Πάτρα.
 1. Η πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή προκηρύσσεται από το Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. έξι τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Γενικού Διευθυντή, με ανάλογη εφαρμογή των κανόνων που προβλέπονται από την παράγραφο 5 του άρθρου 17 του νόμου αυτού, για την προκήρυξη της πλήρωσης των θέσεων των ερευνητών.
 2. Ίσο με τα μέλη της προηγούμενης περίπτωσης α΄ αριθμό καθηγητών Α.Ε.Ι. του ίδιου με το Εθνικό Ινστιτούτο γνωστικού αντικειμένου, που προτείνονται από το Ε.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., ύστερα από εισήγηση των προϊσταμένων των οικείων Περιφερειακών Ερευνητικών Τμημάτων.
 3. Αν δεν υπάρχουν καθηγητές προτείνονται αναπληρωτές καθηγητές και αν δεν υπάρχουν οι τελευταίοι, επίκουροι καθηγητές του ίδιου γνωστικού αντικειμένου.
 4. Αν δεν υπάρχουν καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές ή επίκουροι καθηγητές Α.Ε.Ι. του ίδιου γνωστικού αντικειμένου, προτείνονται καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές ή επίκουροι καθηγητές, κατά περίπτωση, του πλησιέστερου με το Εθνικό Ινστιτούτο γνωστικού αντικειμένου.
 5. Έναν εκπρόσωπο των ερευνητών του οικείου Εθνικού Ινστιτούτου, που εκλέγεται από τους ερευνητές του Ινστιτούτου αυτού
2.  
  Ένας από τους προϊσταμένους της περίπτωσης α΄ της προηγούμενης παραγράφου, εκλέγεται από τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου ως Πρόεδρος αυτού. 1. (α) Σιτηρών, (β) Βάμβακος, (γ) Ελαίας και Ελαιολάδου, (δ) Ανθοκομίας, (ε) Αμπέλου και Οίνου, (στ) Δενδροκομίας και Εσπεριδοειδών, (ζ) Κηπευτικών, (η) Βιομηχανικών και Αρωματικών Φυτών, (θ) Κτηνοτροφίας και Κτηνοτροφικών Φυτών, (ι) Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων, (ια) Μελισσοκομίας, (ιβ) Ιχθυολογίας, (ιγ) Δασών και Οικοσυστημάτων, (ιδ) Κτηνιατρικής, (ιε) Καπνού, (ιστ) Φυτοπροστασίας, (ιζ) Υδατικών Πόρων, (ιη) Εδαφολογίας και Γεωργικών Μηχανών, (ιθ) Τεχνολογίας Τροφίμων και (κ) Βιοτεχνολογίας. Ειδικότερα το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.:. Κάθε Εθνικό Ινστιτούτο Αγροτικής Έρευνας συντονίζεται επιστημονικά από το αντίστοιχο Επιστημονικό Συμβούλιο (Ε.Σ.Ε.Ι.).
 1. Ειδικούς επιστήμονες κατόχους διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου ή πτυχιούχους Α.Ε.Ι. με ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα υποδομής και υποστήριξης της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας.<