ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/2949

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-10-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-10-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-10-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προξενική διατίμηση και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΙΜΗΣΗ
Άρθρο 1 "Προξενικά τέλη και δικαιώματα"
1.  
  Επί των πράξεων ή ενεργειών τις οποίες οι προξενικές αρχές (έμμισθες και άμισθες) και τα προξενικά γραφεία των πρεσβειών εκτελούν ή επιχειρούν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 41 παρ. 1 περιπτώσεις β΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄ και η΄ του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62 Α΄), το άρθρο 5 περιπτώσεις δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, η΄, θ΄, ι΄, ια΄ ιβ΄ και ιγ΄ της Σύμβασης της Βιέννης περί προξενικών σχέσεων που κυρώθηκε με το ν. 90/1975 (ΦΕΚ 150 Α΄) και τα άρθρα 4 και 7 έως 42 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα προξενικά καθήκοντα που κυρώθηκε με το ν. 1363/1983 (ΦΕΚ 79 Α΄), μπορεί να καταβάλλονται ανταποδοτικά τέλη (προξενικά τέλη).
2.  
  Ως τέτοιες πράξεις ή ενέργειες επί των οποίων μπορεί να επιβάλλονται προξενικά τέλη νοούνται:
 1. η έκδοση ή η ανανέωση ελληνικών και η θεώρηση αλλοδαπών διαβατηρίων,
 2. η έκδοση πιστοποιητικών,
 3. οι επικυρώσεις και θεωρήσεις εγγράφων,
 4. η σύνταξη πρακτικών ορκομωσίας,
 5. η διενέργεια συμβολαιογραφικών και δικαστικών πράξεων,
 6. η κάθε είσπραξη χρημάτων ύστερα από αίτηση ιδιώτη,
 7. η απασχόληση ή η διερμηνεία έμμισθου προξενικού υπαλλήλου υπέρ ιδιώτη ή χάριν ιδιωτικού συμφέροντος,
 8. κάθε άλλη πράξη ή ενέργεια, η οποία εντός της ελληνικής επικράτειας θα υπέκειτο σε τέλη χαρτοσήμου
3.  
  Καταβάλλεται ομοίως κάθε περαιτέρω έξοδο το οποίο προκύπτει λόγω της εκτελέσεως ή επιχειρήσεως πράξεων ή ενεργειών, εφόσον αυτές δεν εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα της διοικήσεως και δεν πρόκειται για ενέργειες για τις οποίες σύμφωνα με νομοθετική διάταξη οφείλεται αυτεπάγγελτη ενέργεια της διοικήσεως, ιδίως σε περιπτώσεις απασχολήσεως έμμισθου προξενικού υπαλλήλου, ύστερα από αίτηση ιδιώτη ή χάριν ιδιωτικού συμφέροντος, εκτός της έδρας της προξενικής αρχής ή του προξενικού γραφείου ή εκτός του ωραρίου εργασίας. Τα δικαιώματα αυτά εισπράττονται για λογαριασμό του Δημοσίου.
4.  
  Επιτρέπεται η πρόβλεψη μειωμένων προξενικών τελών ή η απαλλαγή από αυτά στην περίπτωση δωρεών οι οποίες συνιστώνται υπέρ του Δημοσίου, υπέρ Δήμου ή Κοινότητας ή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του Ελληνικού Κράτους, υπέρ Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), ή γενικά ελληνικού σχολείου ή άλλου εκπαιδευτικού ιδρύματος στην Ελλάδα, υπέρ ελληνικού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και υπέρ ελληνικού φιλανθρωπικού ιδρύματος.
5.  
  Η έκδοση διαβατηρίων ατελώς για οικονομικά αδύνατους Έλληνες μόνιμους κατοίκους της περιοχής δικαιοδοσίας της προξενικής αρχής ή του προξενικού γραφείου επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών, με την οποία καθορίζονται και οι λεπτομέρειες χορηγήσεως της ως άνω απαλλαγής. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος καταβάλλει μόνο την αξία του διαβατηρίου. Με την ίδια απόφαση μπορεί να προβλεφθεί η δυνατότητα, η διαδικασία και οι λοιπές λεπτομέρειες της κατά περίπτωση απαλλαγής από τα τέλη επί των θεωρήσεων ομογενών για ανθρωπιστικούς λόγους ή, κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας πολιτικής διευθύνσεως, και άλλων κατηγοριών προσώπων.
6.  
  Τα προξενικά τέλη είναι πάγια ή αναλογικά. Πάγια είναι:.
 1. τα τέλη επί των πράξεων ή ενεργειών που προβλέπονται στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ζ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου,
 2. τα τέλη επί των πράξεων ή ενεργειών που προβλέπονται στις περιπτώσεις ε΄, στ΄ και η΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οι οποίες εάν ενεργούνταν εντός της ελληνικής επικράτειας θα υπάγονταν σε πάγιο τέλος,
 3. τα τέλη και τα δικαιώματα επί των πράξεων και ενεργειών που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
 4. Πάγια επίσης είναι τα τέλη επί των πράξεων ή ενεργειών των οποίων η αξία δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί σε χρήμα.
 5. Σε αναλογικά προξενικά τέλη υπόκεινται οι πράξεις που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 περιπτώσεις ε΄, στ΄ και η΄ του παρόντος, οι οποίες θα υπόκεινταν εντός της ελληνικής επικράτειας σε αναλογικό τέλος.
 6. Επί αναλογικών προξενικών τελών ο συντελεστής της επιβαρύνσεως μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 1% και 9%.
7.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών, ορίζονται τα προξενικά τέλη και δικαιώματα, το ύψος τους, καθώς και το κατά περίπτωση ποσοστό των εισπράξεων των άμισθων προξενικών αρχών που αποδίδονται στο Δημόσιο. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα είναι δυνατόν να διαφοροποιούνται τα τέλη ανάλογα με τα κράτη στα οποία εδρεύουν οι προξενικές αρχές και τα προξενικά γραφεία. Μονάδα υπολογισμού των τελών αποτελεί το Ευρώ. Τα προξενικά τέλη καταβάλλονται στο νόμισμα της χώρας όπου εδρεύει η προξενική αρχή ή το προξενικό γραφείο, με βάση την ισοτιμία αυτού προς το Ευρώ. Εφόσον οι τοπικές συνθήκες το επιβάλλουν ή σε εφαρμογή της αρχής της αμοιβαιότητας, επιτρέπεται η είσπραξη των προξενικών τελών να διενεργείται σε νόμισμα διαφορετικό του επιτόπιου, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών.
8.  
  Τα προξενικά τέλη πάντοτε προκαταβάλλονται. Υποχρέωση καταβολής των προξενικών τελών έχουν όσοι αιτούνται την πράξη ή την ενέργεια για την οποία προβλέπεται η είσπραξη προξενικού τέλους ή δικαιώματος, καθώς και αυτοί για λογαριασμό των οποίων εκτελείται μια ενέργεια ή εκδίδεται μια πράξη. Εάν τα πρόσωπα τα οποία αφορά μια πράξη ή ενέργεια είναι περισσότερα, αυτά οφείλουν σε ολόκληρο.
9.  
  Οι διατάξεις του παρόντος έχουν εφαρμογή και στις πράξεις τις οποίες, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 40634/1851/16.5.1960 (ΦΕΚ 259 Β΄), εκτελούν ή επιχειρούν, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, οι αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος (Προξενικοί Λιμενάρχες), που τοποθετούνται σε αρχές της εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι ανωτέρω αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος έχουν τις αυτές υποχρεώσεις ως προς τον τρόπο διαχείρισης και απόδοσης των προξενικών εισπράξεων που πραγματοποιούν, (σύνταξη-υποβολή μηνιαίων και ετήσιων λογαριασμών-δικαιολογητικών κ.λπ.) με τους υπόλογους των έμμισθων προξενικών αρχών, εκτός εάν άλλως ορίζεται στον παρόντα νόμο.
Άρθρο 2 "Τρόπος εισπράξεως"
1.  
  Τα προξενικά τέλη προκαταβάλλονται και εισπράττονται με την επίθεση επί της πράξεως ενσήμου αντίστοιχης αξίας, με την έκδοση γραμματίου εισπράξεως, με ταμειακή μηχανή, με την ηλεκτρονική έκδοση τριπλοτύπου ή με άλλο πρόσφορο τρόπο. Τα ένσημα αποτελούν τον μοναδικό τρόπο εισπράξεως για τις άμισθες προξενικές αρχές. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών ρυθμίζονται τα σχετικά με τον τρόπο και τη διαδικασία, καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες της εισπράξεως. Μέχρι εκδόσεως της ανωτέρω απόφασης η είσπραξη γίνεται με προξενικά ένσημα.
2.  
  Τα προξενικά ένσημα διακρίνονται σε προξενικά ένσημα έμμισθης και σε προξενικά ένσημα άμισθης προξενικής υπηρεσίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών ρυθμίζονται οι αξίες, η εμφάνιση, ο χρωματισμός, το μέγεθος και γενικά η μορφή των προξενικών ενσήμων.
Άρθρο 3 "Προσδιορισμός της ισοτιμίας του τοπικού νομίσματος"
1.  
  Η αντιστοιχία του Ευρώ με το επιτόπιο νόμισμα καθορίζεται με βάση την ισοτιμία που προκύπτει από το σχετικό δελτίο της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας που εδρεύει η προξενική αρχή ή το προξενικό γραφείο κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα και ισχύει για το μήνα που ακολουθεί. Αν κατά τον καθορισμό της αντιστοιχίας προκύπτουν υποδιαιρέσεις, στις οποίες δεν κυκλοφορεί αντίστοιχο επιτόπιο νόμισμα, επιβάλλεται στρογγυλοποίηση του τελευταίου προς τα άνω, εφόσον οι υποδιαιρέσεις κυμαίνονται από το μισό της μονάδας και άνω ή προς τα κάτω στην αντίθετη περίπτωση. Εφόσον στην αυτή χώρα λειτουργούν περισσότερες της μίας προξενικές αρχές, ο καθορισμός της αξίας της μονάδας του Ευρώ σε επιτόπιο νόμισμα γίνεται από την εποπτεύουσα πρεσβεία ή την εξουσιοδοτημένη από αυτήν προξενική αρχή και εφαρμόζεται ομοιόμορφα από το σύνολο των προξενικών αρχών.
2.  
  Οι προξενικές αρχές οφείλουν, την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, να αναρτούν σε εμφανές σημείο του προξενικού καταστήματος πίνακα, με την κατά τα ανωτέρω προκύπτουσα αντιστοιχία, των τελών για τις πλέον συνήθεις πράξεις
3.  
  Αν κατά τη διάρκεια του μήνα το επιτόπιο νόμισμα υποτιμηθεί περισσότερο από 10%, η προξενική αρχή ή το προξενικό γραφείο ενημερώνει αμέσως τη Γενική Επιθεώρηση του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία αποφασίζει για την αναπροσαρμογή ή μη της αξίας του Ευρώ στο επιτόπιο νόμισμα, για το εναπομένον διάστημα μέχρι τη λήξη του μήνα
Άρθρο 4 "Θέματα υπολόγων προξενικών αρχών"
1.  
  Υπόλογος της διαχείρισης των προξενικών εισπράξεων είναι ο εκάστοτε προϊστάμενος της προξενικής αρχής. Εφόσον λόγοι υπηρεσιακής ανάγκης το επιβάλλουν, επιτρέπεται η ανάθεση της διαχείρισης από τον προϊστάμενο της έμμισθης προξενικής αρχής στο νόμιμο αναπληρωτή του ή σε άλλο υπάλληλο της αρχής με ιδιότητα μόνιμου δημόσιου υπαλλήλου, μετά από προηγούμενη έγκριση της Γενικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Εξωτερικών. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή θανάτου του προϊσταμένου, καθίσταται υπόλογος ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής, είτε κατόπιν υπογραφής σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής της διαχείρισης είτε με τη σύνταξη Πρακτικού, αναλόγως προς την εκάστοτε περίπτωση και κατόπιν οδηγιών της Γενικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Εξωτερικών. Τα ανωτέρω ισχύουν και ως προς τους υπολόγους των προξενικών γραφείων των πρεσβειών.
2.  
  Οι υπόλογοι των έμμισθων προξενικών αρχών καταρτίζουν τους λογαριασμούς των προξενικών εισπράξεων του προηγούμενου μήνα, έστω και εάν αυτές είναι μηδενικές και τους υποβάλλουν μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Μέσα στην ίδια προθεσμία τους κοινοποιούν στη Γενική Επιθεώρηση και στη Στατιστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
3.  
  Οι άμισθες προξενικές αρχές υποχρεούνται να υποβάλλουν, εντός μηνός από τη λήξη κάθε εξαμήνου, δηλαδή μέχρι την 31η Ιουλίου και 31η Ιανουαρίου, αντιστοίχως, μέσω της Γενικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Εξωτερικών, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τους εξαμηνιαίους λογαριασμούς τους, έστω και εάν οι εισπράξεις τους είναι μηδενικές
4.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών ρυθμίζονται ο τύπος των λογαριασμών, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία και ο τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών διαχείρισης και απόδοσης των μηνιαίων και εξαμηνιαίων λογαριασμών των έμμισθων και άμισθων προξενικών αρχών, αντιστοίχως
5.  
  Οι έμμισθες προξενικές αρχές υποβάλλουν, εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου έτους, στο Ελεγκτικό Συνέδριο τους λογαριασμούς του προηγούμενου έτους, έστω και εάν οι εισπράξεις τους είναι μηδενικές. Οι λογαριασμοί κοινοποιούνται μέσα στην ίδια προθεσμία στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τη Γενική Επιθεώρηση και τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών.
6.  
  Οι ετήσιοι λογαριασμοί των άμισθων προξενικών αρχών υποβάλλονται, μέσω της Γενικής Επιθεώρησης, το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου εκάστου έτους, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και κοινοποιούνται στη Γενική Επιθεώρηση και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Η υποβολή των ετήσιων λογαριασμών είναι υποχρεωτική, έστω και εάν οι εισπράξεις του έτους στο οποίο αναφέρονται είναι μηδενικές.
7.  
  Οι υπόλογοι των προξενικών αρχών οφείλουν, αμελλητί και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, να καταθέτουν το προϊόν των προξενικών εισπράξεων σε ειδικό έντοκο, όπου τούτο είναι εφικτό, λογαριασμό αξιόχρεου πιστωτικού ιδρύματος, με γνώμονα την κατά τον καλύτερο τρόπο διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου. Οι κατά τα ανωτέρω αποδιδόμενοι τραπεζικοί τόκοι εισέρχονται στη χρηματική διαχείριση ως έσοδο του Δημοσίου, με την έκδοση, κατά την ημέρα της πίστωσης του λογαριασμού της προξενικής αρχής, χωριστού γραμματίου είσπραξης, το πρωτότυπο του οποίου συνυποβάλλεται, με τα λοιπά δικαιολογητικά των μηνιαίων λογαριασμών, στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών.
8.  
  Οι υπόλογοι των έμμισθων προξενικών αρχών οφείλουν, εντός του μηνός Ιανουαρίου, να αποστέλλουν, εκτός αντίθετης σχετικής απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου, με έμβασμα ή τραπεζική επιταγή ή με διαβαθμισμένη μεταφορά χρημάτων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. το αδιάθετο υπόλοιπο των εισπράξεων που πραγματοποιήθηκαν κατά το λήξαν έτος. Οι υπόλογοι των άμισθων προξενικών αρχών οφείλουν να αποστέλλουν, δια της Γενικής Επιθεώρησης, μαζί με τους ετήσιους λογαριασμούς, τραπεζική επιταγή σε διαταγή της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., με το ποσοστό από τις εισπράξεις του συγκεκριμένου έτους που ανήκει στο Δημόσιο.
9.  
  Σε χώρες στις οποίες συναλλαγματικοί περιορισμοί καθιστούν ανέφικτη την εξαγωγή των προξενικών εισπράξεων:
 1. Οι έμμισθες προξενικές αρχές μεταφέρουν, μετά από έγκριση του Υπουργού Εξωτερικών, το αδιάθετο υπόλοιπο των δεσμευμένων εισπράξεών τους στην επόμενη οικονομική χρήση.
 2. Για το σκοπό αυτόν ο υπόλογος εκδίδει το πρώτο γραμμάτιο της νέας διαχείρισης, με το οποίο εισάγει το σχετικό ποσό ως έσοδο εκ μεταφοράς αδιάθετου υπολοίπου προηγούμενης οικονομικής χρήσης, μνημονεύοντας την προέλευσή του τόσο επί του γραμματίου, όσο και στη Συνοπτική Κατάσταση Εσόδων και Εξόδων μηνός Ιανουαρίου.
 3. Οι υπόλογοι αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος αποδίδουν, την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, το προϊόν των δεσμευμένων εισπράξεών τους στην έμμισθη προξενική αρχή, τα ναυτιλιακά καθήκοντα της οποίας τους έχουν ανατεθεί ή στην εποπτεύουσα πρεσβεία.
 4. Για την απαλλαγή τους, οι υπόλογοι οφείλουν να υποβάλλουν το πρωτότυπο του γραμματίου, που εκδίδει στο όνομά τους η εισπράττουσα Αρχή, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, μαζί με τους λογαριασμούς του μηνός Δεκεμβρίου.
 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών ρυθμίζεται η διαδικασία διασφαλίσεως της αξίας των δεσμευμένων προξενικών εισπράξεων σε περιπτώσεις σοβαρής υποτιμήσεως του επιτόπιου νομίσματος.
10.  
  Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγονται οι διατάξεις του τμήματος 2 του κεφαλαίου Γ΄ του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62 Α΄).
Άρθρο 5 "Προξενικές διατάξεις"
1.  
  Οι προξενικές αρχές και τα προξενικά γραφεία εισπράττουν εκτός από προξενικά τέλη και κάθε φόρο, τέλος και εισφορά υπέρ τρίτων που έχει θεσπιστεί με νόμο. Οι φόροι και οι εισφορές υπέρ τρίτων εισπράττονται με την έκδοση γραμματίου εισπράξεως ή κατά τον τρόπο τον οποίο ορίζει η προβλεπόμενη στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών.
2.  
  Οι προϊστάμενοι των προξενικών αρχών και των προξενικών γραφείων, κατά την ενάσκηση των ληξιαρχικών τους καθηκόντων, οφείλουν, εάν τούτο ζητηθεί, να καταχωρίζουν στα Βιβλία Γεννήσεων, Γάμων και Θανάτων ληξιαρχικά γεγονότα που συνέβησαν εκτός της περιοχής δικαιοδοσίας της προξενικής αρχής, εφόσον οι εκ του νόμου υπόχρεοι για τη δήλωση διαμένουν μονίμως στην προξενική τους περιφέρεια και είναι γραμμένοι στα προξενικά μητρώα, υπό την προϋπόθεση ότι στη συγκεκριμένη περιοχή όπου συνέβη το ληξιαρχικό γεγονός δεν υφίσταται ελληνική προξενική αρχή ή προξενικό γραφείο
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών καθορίζονται τα βιβλία τα οποία τηρούνται στις προξενικές αρχές και τα προξενικά γραφεία. Επιτρέπεται να γίνεται η τήρηση μέρους ή του συνόλου των προξενικών βιβλίων, εφόσον τούτο είναι εφικτό, με μηχανογράφηση.
Άρθρο 6 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Σε αντικατάσταση του προβλεπόμενου από το άρθρο 2 παράγραφος 7 του α.ν. 553/1937 (ΦΕΚ 103 Α΄) ποσοστού 2% επί των προξενικών εισπράξεων υπέρ των απόρων Ελλήνων, αναγράφεται παγίως και κατ έτος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών ποσό υπέρ αναξιοπαθούντων ομογενών. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών το ποσό αυτό θα αναπροσαρμόζεται κατά αναλογία προς το ύψος των εσόδων του Δημοσίου από προξενικές εισπράξεις. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, το ανωτέρω κονδύλιο διατίθεται, αναλόγως των υφιστάμενων αναγκών, στις πρεσβευτικές και προξενικές αρχές, ύστερα από την υποβολή σχετικού αιτήματος και τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Πολιτικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών. Για το πρώτο έτος από της θέσεως σε ισχύ του παρόντος νόμου, ο υπολογισμός του ποσού θα γίνει με βάση τις προξενικές εισπράξεις των τελευταίων δύο ετών.
2.  
  Από της θέσεως σε ισχύ του προβλεπόμενου στο άρθρο 1 παράγραφος 7 προεδρικού διατάγματος και μέχρι την κυκλοφορία των νέων ενσήμων, τα παλαιά ένσημα διατηρούνται σε κυκλοφορία. Όπου στα σημερινά ένσημα αναγράφεται μεταλλική δραχμή θα νοείται στο εξής το Ευρώ. Με την κυκλοφορία των νέων ενσήμων καταργούνται αυτομάτως τα παλαιότερα ένσημα. Με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών ρυθμίζονται τα ζητήματα της μεταβάσεως από σύστημα αξιών με βάση τη μεταλλική δραχμή σε σύστημα αξιών με βάση το Ευρώ. Με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών επιτρέπεται να προβλεφθεί και η σταδιακή εισαγωγή των νέων ενσήμων ανάλογα με τα κράτη στα οποία ευρίσκονται οι προξενικές αρχές και τα προξενικά γραφεία.
3.  
  Από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου δεν απαιτείται πλέον η έκδοση του πιστοποιητικού ιθαγένειας
Άρθρο 7 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Καταργούνται από της εκδόσεως του προβλεπόμενου στο άρθρο 1 παράγραφος 7 προεδρικού διατάγματος:
 1. Τα άρθρα 176 έως 194, οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5, 5α, 6, 7 και 8 του άρθρου 195 και τα άρθρα 196 έως 221 του π.δ. της 18/21.7.1931 (ΦΕΚ 220 Α΄), όπως αυτά ισχύουν σήμερα.
 2. Το π.δ. της 29.4.1929 και το άρθρο 7 παράγραφος 2 του ν. 6450/1935 (ΦΕΚ 14 Α΄), το οποίο το διατήρησε σε ισχύ.
 3. Το άρθρο 4 περιπτώσεις α΄ και β΄ του ν.δ. της 28.10.1935 (ΦΕΚ 499 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν.δ. της 25.1.1936 (ΦΕΚ 55 Α΄), το β.δ. της 7.3.1936 (ΦΕΚ 128 Α΄) και το ν. 1479/1950 (ΦΕΚ 172 Α΄).
 4. Το άρθρο 2 του α.ν. 553/1937 (ΦΕΚ 103 Α΄).
 5. Το άρθρο 4 του α.ν. 2106/1939 (ΦΕΚ 513 Α΄).
 6. Ο α.ν. 3300/1944 (ΦΕΚ 28 Α΄).
 7. Το άρθρο 3 του ν.δ. 952/1971 (ΦΕΚ 160 Α΄).
 8. Το άρθρο 18 Γ παράγραφος 3 και το άρθρο 68 παράγραφος 4 του π.δ. της 28ης Ιουλίου 1931 (ΦΕΚ 239 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει.
 9. Κάθε αντίθετη διάταξη
2.  
  Μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων στο άρθρο 2 του παρόντος υπουργικών αποφάσεων, διατηρούνται σε ισχύ οι εκδοθείσες με το αυτό αντικείμενο κανονιστικές πράξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΡΥθΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 8 "Ρύθμιση θεμάτων της Διπλωματικής Ακαδημίας"
1.  
  Στην παράγραφο 8 του άρθρου 14 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62 Α΄), προστίθενται εδάφια ως εξής: 8 Οι σπουδαστές της Διπλωματικής Ακαδημίας (Υποψήφιοι Ακόλουθοι) έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δημοσίων υπαλλήλων και ασφαλιστική κάλυψη υγείας από το Δημόσιο, με την καταβολή των σχετικών εισφορών, εφόσον αυτό δεν συμβαίνει ήδη Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους εφαρμόζονται επ αυτών οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα χωρίς οι σπουδαστές να αποκτούν την υπαλληλική ιδιότητα Στους σπουδαστές της Διπλωματικής Ακαδημίας δύναται, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, να ανατεθούν στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους καθήκοντα εντός των Διευθύνσεων του Υπουργείου Εξωτερικών Για τους σπουδαστές της Διπλωματικής Ακαδημίας δεν συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης ούτε άλλης μορφής φύλλο ποιότητας.
2.  
  Στο τέλος του στοιχείου δ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 14 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθεται εδάφιο ως εξής: Η δοκιμασία αυτή οργανώνεται στο πλαίσιο δεκαπενθήμερου επιμορφωτικού σεμιναρίου και έχει τη μορφή προετοιμασίας σημειώματος σε ένα θέμα κοινό για όλους τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο Την αξιολόγηση των μελετών αναλαμβάνει επιτροπή η οποία ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και η οποία αποτελείται από τον υπηρεσιακό ή τον αναπληρωτή υπηρεσιακό γενικό γραμματέα, έναν από τους γενικούς διευθυντές του Υπουργείου και τον διευθυντή της Διπλωματικής Ακαδημίας.
3.  
 1. Το εδάφιο δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 79 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών αντικαθίσταται ως εξής:
 2. 2 από το βαθμό του γραμματέα πρεσβείας Α΄ στο βαθμό του συμβούλου πρεσβείας Β΄ τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, καθώς και συμμετοχή σε εσωτερική δοκιμασία, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 14 του παρόντος νόμου.
 3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 80 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών αντικαθίσταται ως εξής:
 4. 4 Για την προαγωγή από το βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Α΄ στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Β΄ συνεκτιμάται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο η επίδοση του κρινομένου σε εσωτερική δοκιμασία, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 14 του παρόντος νόμου.
4.  
  Τα στοιχεία που αφορούν την επιτυχή δοκιμασία για την προαγωγή υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου από το βαθμό του γραμματέα πρεσβείας Α΄ στο βαθμό του συμβούλου πρεσβείας Β΄ του άρθρου 14 παρ. 6 εδ. δ΄ και 79 παρ.1 εδ. δ΄ του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών λαμβάνονται υπόψη αποκλειστικά και μόνο κατά την κρίση για την παραπάνω προαγωγή και σε καμία άλλη περίπτωση για μεταγενέστερη κρίση και προαγωγή υπαλλήλου.
Άρθρο 9 "Μετονομασία της Υπηρεσίας Ιστορικού Αρχείου"
1.  
  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 17 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών «Υπηρεσία Ιστορικού Αρχείου» μετονομάζεται σε «Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου». Σε όποια διάταξη αναφέρεται «Υπηρεσία Ιστορικού Αρχείου», αυτή αντικαθίσταται με «Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου».
Άρθρο 10 "Ενοποίηση οργανικών θέσεων Πληρεξουσίων Υπουργών Α΄ και Β΄"
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 75 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών αντικαθίσταται ως εξής: 2 Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου είναι οκτακόσιες εβδομήντα πέντε και κατανέμονται, κατά βαθμό, ως εξής 1 Πρέσβης, θέσεις 20, 2 Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄ και 3 Πληρεξούσιος Υπουργός Β΄, θέσεις 150, 4 Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄ και 5 Σύμβουλος Πρεσβείας Β΄, θέσεις 225, 6 Γραμματέας Πρεσβείας Α΄, 7 Γραμματέας Πρεσβείας Β΄ και 8 Γραμματέας Πρεσβείας Γ΄, θέσεις 400, 9 Ακόλουθος Πρεσβείας 80 Οι θέσεις των Γραμματέων Πρεσβείας Α΄, Β΄ και Γ΄, των Συμβούλων Πρεσβείας Α΄ και Β΄, καθώς και των Πληρεξουσίων Υπουργών Α΄ και Β΄ είναι ενιαίες.
2.  
  Το εδάφιο ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 79 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών αντικαθίσταται ως εξής: 1 Η προαγωγή από το βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄ στο βαθμό του πληρεξουσίου Υπουργού Α΄ ενεργείται με τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας στον κατεχόμενο βαθμό με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου Η προαγωγή από το βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Α΄ στο βαθμό του πρέσβη ενεργείται, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
Άρθρο 11 "Επιτροπές και ομάδες εργασίας"
1.  
  Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών τροποποιείται ως εξής: 3 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών, μπορεί να συγκροτούνται επιτροπές και ομάδες εργασίας από δημόσιους λειτουργούς ή υπαλλήλους και ιδιώτες, οι οποίοι μπορούν λόγω των ειδικών γνώσεων, της επιστημονικής τους κατάρτισης και πείρας να συμβάλλουν στην αποδοτικότερη διεξαγωγή του έργου του Υπουργείου Εξωτερικών, με την κατάρτιση μελετών ή τη διεξαγωγή ερευνών.
2.  
  Στο άρθρο 31 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: 5 Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μπορεί να συγκροτούνται μη αμοιβόμενες ειδικές επιτροπές και ομάδες εργασίας με σκοπό τη διερεύνηση, μελέτη και αξιολόγηση θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος νόμου Στις ειδικές επιτροπές μπορεί να συμμετέχουν στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών, δημόσιοι λειτουργοί, δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και ιδιώτες, οι οποίοι διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία στα θέματα που εξετάζονται από τις επιτροπές αυτές Με όμοιες αποφάσεις μπορεί να ρυθμίζονται, όταν κρίνεται αναγκαίο, οι ειδικότερες λεπτομέρειες για το αντικείμενο, τη χρονική διάρκεια και την εν γένει λειτουργία των εν λόγω επιτροπών Σε περίπτωση που ορίζονται πρόσωπα με την ιδιότητά τους ως υπαλλήλων άλλου Υπουργείου ή φορέα του δημόσιου τομέα, απαιτείται για τη συμμετοχή τους προη-γούμενη έγκριση του προϊσταμένου ή εποπτεύοντος Υπουργού.
Άρθρο 12 "Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού"
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών αντικαθίσταται ως εξής: 3 Ως Προϊστάμενος του Κέντρου Ανάλυσης και Σχεδιασμού ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου με πρεσβευτικό βαθμό ή μετακλητός υπάλληλος Σε περίπτωση που Προϊστάμενος ορίζεται μετακλητός υπάλληλος, αυτός εξομοιώνεται βαθμολογικά και μισθολογικά με Διευθυντή πρεσβευτικού βαθμού Διευθύνσεως της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών Εάν αυτός είναι υπάλληλος ή λειτουργός του δημόσιου τομέα, ο χρόνος υπηρεσίας στη θέση του Προϊσταμένου του Κέντρου Ανάλυσης λογίζεται για όλες τις συνέπειες ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική του θέση Με όμοια απόφαση ορίζεται ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος, ο οποίος είναι υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Πρεσβείας Α΄ Ο Προϊστάμενος καθορίζει τη γενική κατεύθυνση των εργασιών του Κέντρου Ανάλυσης και Σχεδιασμού, υποβάλλει στον Υπουργό Εξωτερικών μελέτες σχεδιασμού πολιτικής ή τα πορίσματα ερευνών του Κέντρου, που μπορεί να συνοδεύονται από προσωπικά εισηγητικά υπομνήματα Ο Προϊστάμενος του Κέντρου συμμετέχει στη σύνθεση της Μόνιμης Μικτής Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων Τα καθήκοντα του Αναπληρωτή Προϊσταμένου καθορίζονται με την απόφαση διορισμού του Τον Προϊστάμενο του Κέντρου Ανάλυσης και Σχεδιασμού σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή έλλειψης αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητές του ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Στο Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού τοποθετούνται μόνιμοι διπλωματικοί υπάλληλοι, υπάλληλοι του κλάδου εμπειρογνωμόνων, καθώς και ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες του άρθρου 130 Χρέη διοικητικού προσωπικού εκτελούν υπάλληλοι του κλάδου Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης και του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων σε προσωποπαγείς θέσεις.
2.  
  Η παράγραφος 7 του άρθρου 12 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών αντικαθίσταται ως εξής:«
7.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζεται η οργάνωση και η λειτουργία του Κέντρου Ανάλυσης και Σχεδιασμού, η κατανομή του έργου και των αρμοδιοτήτων του σε Τμήματα, καθώς και οι προϋποθέσεις απόσπασης των επιστημόνων που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ορίζονται οι επικεφαλής των Τμημάτων και τα καθήκοντά τους.» Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στο προηγούμενο εδάφιο απόφασης διατηρείται σε ισχύ η υπουργική απόφαση ΑΣ 42/24.12.1999 «Οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου Ανάλυσης και Σχεδιασμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (ΦΕΚ 37 Β΄/20.1.2000).
Άρθρο 13 "Αποσπάσεις διπλωματικών υπαλλήλων του"
1.  
  Υπουργείου Εξωτερικών Στο άρθρο 61 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής: 9 Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η κατ εξαίρεση απόσπαση υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών ως διπλωματικών συμβούλων σε άλλα Υπουργεία, σε Ανεξάρτητες Γενικές Γραμματείες, στην Τράπεζα της Ελλάδος, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα.
Άρθρο 14 "Ζητήματα Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού"
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ν. 2524/1997 (ΦΕΚ 183 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
  Το Δ.Σ. είναι δεκατριμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Ταμία, καθώς και από δέκα (10) μέλη. Η συμμετοχή μέλους Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού δεν συνεπάγεται την υποχρεωτική μετατροπή της ιδιότητάς του σε μέλος Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης. Ένα μέλος προτείνεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ένα μέλος από τον Υπουργό Πολιτισμού. Οι προτάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού κοινοποιούνται στον Υπουργό Εξωτερικών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτούς του σχετικού ερωτήματος, άλλως το Δ.Σ. διορίζεται νόμιμα χωρίς να περιλαμβάνει μέλη που να έχουν προταθεί από αυτούς τους Υπουργούς. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Ταμίας και τα μέλη του Δ.Σ. διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και η θητεία τους είναι τετραετής. Η απόφαση διορισμού του Προέδρου του Δ.Σ. δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά την έγκρισή της από τη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό της Βουλής. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση της Επιτροπής εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση στον Πρόεδρο της Βουλής της απόφασης διορισμού του Προέδρου, η απόφαση διορισμού θεωρείται ότι εγκρίθηκε και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 15 "Ένταξη συμβασιούχων της Εξωτερικής Υπηρεσίας σε κλάδους του Υπουργείου Εξωτερικών"
1.  
  Υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, μπορούν να ενταχθούν στους αντίστοιχους προς τα καθήκοντα τα οποία ασκούν κλάδους που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 52 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62 Α΄) και προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με την παρούσα διάταξη. Για την ένταξη αυτή απαιτείται:.
 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου που υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου
 2. Τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 1 του άρθρου 53 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών γενικά προσόντα διορισμού, εκτός από το ανώτατο όριο ηλικίας, καθώς και τα ειδικά προσόντα του κλάδου στον οποίο εντάσσονται.
 3. Ειδικά για τον κλάδο βοηθητικού προσωπικού δεν απαιτείται η προϋπόθεση της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών.
2.  
  Η ένταξη πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του άρθρου 25 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών. Κριτήρια για την ένταξη αποτελούν ιδίως οι ανάγκες της υπηρεσίας, η εν γένει ικανότητα του Υπαλλήλου, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του και η επάρκειά του για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο προσδιορίζει, με βάση τα ασκούμενα από τον υπάλληλο καθήκοντα και προσόντα του, τον κλάδο και την ειδικότητα στην οποία εντάσσεται. Οι εντασσόμενοι στον κλάδο Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης κατατάσσονται σε βαθμούς κατ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 103 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι εντασσόμενοι στον κλάδο Διοικητικών Γραμματέων κατατάσσονται σε βαθμούς κατ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 111 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι εντασσόμενοι στον κλάδο του βοηθητικού προσωπικού κατατάσσονται σε βαθμό ανάλογο προς το χρόνο υπηρεσίας τους και τοποθετούνται στο αριστερό της επετηρίδας ομοιόβαθμων υπαλλήλων.
3.  
  Οι υπάλληλοι που δεν θα ενταχθούν κατά τα ανωτέρω εξακολουθούν να διέπονται από το αρχικό συμβατικό τους καθεστώς
4.  
  Οι εντασσόμενοι υπάλληλοι μετατίθενται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών. Εξαιρέσεις επιτρέπονται για λόγους υπηρεσιακής ανάγκης από την ημερομηνία ένταξης.
5.  
  Μέχρι τη μετακίνησή τους οι κατά τα ανωτέρω εντασσόμενοι θα μισθοδοτούνται με τις αποδοχές του κλάδου στον οποίο έχουν ενταχθεί
6.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μπορεί να ορίζονται η διαδικασία και οι ειδικότερες λεπτομέρειες της εφαρμογής του παρόντος άρθρου
Άρθρο 16 "Γραφείο Ελληνικής Προεδρίας - Λοιπά θέματα Υπουργείου Εξωτερικών"
1.  
  Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών συνιστάται αυτοτελές «Γραφείο Ελληνικής Προεδρίας» για την αντιμετώπιση των αναγκών που θα προκύψουν από την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα. Το «Γραφείο Ελληνικής Προεδρίας» υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και διαλύεται αυτοδικαίως την 31η Ιανουαρίου του έτους 2004. Στην αρμοδιότητα του Γραφείου περιλαμβάνεται η αντιμετώπιση των αναγκών που θα προκύψουν από την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα, ο συντονισμός των σχετικών δράσεων και η συνεργασία με άλλους φορείς για τα θέματα αυτά. Ειδικότερα στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται: Α) Ο συντονισμός και η προώθηση των ενεργειών για την οργάνωση της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το α΄ εξάμηνο του 2003. Β) Η μελέτη και παρακολούθηση των θεμάτων του Υπουργείου Εξωτερικών που αφορούν στην ανάληψη της Προεδρίας, η διατύπωση σχετικών προτάσεων προς τον Υπουργό Εξωτερικών. Γ) Η προπαρασκευή, η οργάνωση και διεξαγωγή επιστημονικών και εν γένει πολιτιστικών εκδηλώσεων σε σχέση με την ανάληψη της Προεδρίας. Δ) Η πραγματοποίηση επαφών και συνεργασίας με σκοπό το συντονισμό των αρμόδιων φορέων. Ε) Ο προσδιορισμός έργων που δύναται να ανατεθούν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν ειδικές γνώσεις ή εμπειρία σε επί μέρους τομείς που αφορούν στην οργάνωση της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΣΤ) Κάθε άλλη δραστηριότητα και εκδήλωση που θα αποβλέπει στην αποτελεσματικότερη οργάνωση και προετοιμασία της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Προϊστάμενος του «Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας» ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Για τη λειτουργία του Γραφείου μπορούν, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, να αποσπώνται δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα (νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οργανισμών ή τραπεζών), κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, χωρίς να απαιτείται η γνώμη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των οικείων υπηρεσιών.
2.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και Οικονομικών, καθορίζεται ο αριθμός προσωπικού κατά ειδικότητα που μπορεί να προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση του «Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας». Οι αποδοχές του εν λόγω προσωπικού καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών. Για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του Υπουργείου Εξωτερικών που δημιουργούνται από την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να συνάπτονται συμβάσεις έργου, κατ απόλυτη εξαίρεση των κείμενων διατάξεων. Η έγκριση των συμβάσεων αυτών και ο καθορισμός της αμοιβής των αναδόχων γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και Οικονομικών, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ως προς την αναγκαιότητα σύναψής τους και την αδυναμία κάλυψης των καλυπτόμενων με το υφιστάμενο προσωπικό αναγκών. Οι προβλεπόμενες στην παρούσα παράγραφο συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και συμβάσεις έργου λήγουν το αργότερο την 31η Ιανουαρίου 2004.
3.  
  Στους μόνιμους υπαλλήλους που υπηρετούν στο Γραφείο Προεδρίας καταβάλλεται μηνιαία ειδική αποζημίωση, το ύψος της οποίας ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών. Με όμοια απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού δύναται να καταβάλλεται ειδική αποζημίωση σε μόνιμους υπαλλήλους άλλων Υπουργείων οι οποίοι αναλαμβάνουν συγκεκριμένα καθήκοντα για την προετοιμασία και διεξαγωγή της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4.  
  Σε δίκες που αφορούν υπαλλήλους ή άλλα πρόσωπα τα οποία ενεργούν για λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών και οι οποίες έχουν σχέση με την άσκηση των ανατεθέντων σε αυτά καθηκόντων προς υπεράσπιση του συμφέροντος της υπηρεσίας, μπορεί μετά από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εξωτερικών να αναλαμβάνει τη νομική τους υπεράσπιση ενώπιον των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων εκπρόσωπος του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Εξωτερικών ή της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
5.  
  Εξαιρούνται από τη ρύθμιση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α΄) και του α΄ εδαφίου της παραγράφου 14 του άρθρου 16 του ν. 2465/1997 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως αυτή αναριθμήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α΄), οι αποσπώμενοι στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άρθρο 17 "Ανασύσταση κλάδου εμπειρογνωμόνων Πολιτιστικοί σύμβουλοι"
1.  
  Στο άρθρο 52 παράγραφος 1 περίπτωση ε΄ του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62 Α΄), διαγράφεται η φράση «σε προσωποπαγείς θέσεις».
2.  
  Στον τίτλο του τμήματος 3 του κεφαλαίου Ε΄ και στα άρθρα 88 έως 94 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών διαγράφεται, όπου αναφέρεται, η φράση «σε προσωποπαγείς θέσεις»
3.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 88 του Οργανισμού του Υπουργού Εξωτερικών αντικαθίσταται ως εξής: Στο Υπουργείο Εξωτερικών υφίσταται κλάδος εμπειρογνωμόνων
4.  
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 88 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών αντικαθίσταται ως εξής: 6 Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εξωτερικών, ορίζονται τα ειδικά προσόντα διορισμού, οι ειδικότητες του κλάδου των Εμπειρογνωμόνων, οι προϋποθέσεις προσλήψεως, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της κάθε ειδικότητας, καθώς και η διαδικασία και οι λεπτομέρειες εκτελέσεως των διαγωνισμών προσλήψεως.
5.  
  Το άρθρο 90 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών αντικαθίσταται ως εξής: 1 Οι υπάλληλοι του κλάδου Εμπειρογνωμόνων παρακολουθούν και ενημερώνουν τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών σε θέματα των τομέων ειδίκευσής τους και προωθούν τις υποθέσεις οι οποίες τους έχουν ανατεθεί εντός της διευθύνσεως στην οποία υπηρετούν. 2 Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και μετά από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου οι υπάλληλοι του κλάδου Εμπειρογνωμόνων δύνανται να μετατίθενται σε θέσεις Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας, η σύνθεση των οποίων προβλέπει οργανική θέση εμπειρογνώμονα ειδικότητας συναφούς με την αποστολή της συγκεκριμένης Αρχής Στην περίπτωση τοποθέτησης υπαλλήλου του κλάδου των Εμπειρογνωμόνων σε Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας εφαρμόζεται αναλογικά η παράγραφος 3 του άρθρου 81.
6.  
  Στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών η φράση «υπαλλήλους του Διπλωματικού κλάδου» αντικαθίσταται από «υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου και του κλάδου Εμπειρογνωμόνων»
7.  
  Στο άρθρο 24 παράγραφος 5 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών: - όπου αναφέρεται η φράση «διπλωματικών υπαλλήλων με πρεσβευτικό βαθμό» αντικαθίσταται από τη φράση «διπλωματικών υπαλλήλων με πρεσβευτικό βαθμό και υπαλλήλων του κλάδου Εμπειρογνωμόνων με πρεσβευτικό βαθμό», - προστίθεται, μετά την περίπτωση ζ΄, περίπτωση η΄ ως εξής: γνωμοδοτεί για τα θέματα προαγωγής στους βαθμούς των Εμπειρογνωμόνων Πρεσβευτών - Συμβούλων Α΄ και Β΄», - οι περιπτώσεις η΄ και θ΄ αναριθμούνται σε θ΄ και ι΄ αντίστοιχα. 8 Στο άρθρο 88 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:« 7 Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και Οικονομικών ορίζονται οι οργανικές θέσεις του κλάδου των Εμπειρογνωμόνων που καταλαμβάνονται από πολιτιστικούς συμβούλους Οι πολιτιστικοί σύμβουλοι ανήκουν στον κλάδο των Εμπειρογνωμόνων Αντικείμενο των πολιτιστικών συμβούλων είναι η μελέτη και η προαγωγή των διμερών και πολυμερών πολιτιστικών και μορφωτικών σχέσεων της Χώρας και γενικότερα η προβολή του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό Οι πολιτιστικοί σύμβουλοι υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία σε συναφείς με τα πολιτιστικά και τα μορφωτικά θέματα διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, ορίζονται οι Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας στις οποίες μπορεί να υπηρετούν πολιτιστικοί σύμβουλοι Ως πολιτιστικοί σύμβουλοι μπορεί να ορίζονται και οι κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου εντασσόμενοι στον κλάδο Εμπειρογνωμόνων μορφωτικοί ακόλουθοι και σύμβουλοι Επίσης θέσεις πολιτιστικών συμβούλων δύναται να καταλαμβάνουν μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών α) που είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης με ειδίκευση σε καθήκοντα μορφωτικού ή πολιτιστικού ακολούθου ή β) οι οποίοι διαθέτουν διδακτορικό δίπλωμα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής κατά προτίμηση στους τομείς των κοινωνικών, φιλολογικών και ανθρωπιστικών επιστημών και διαθέτουν τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε πολιτιστικά ή μορφωτικά θέματα ή γ) που είναι αναγνωρισμένες προσωπικότητες στο χώρο των γραμμάτων και των τεχνών και έχουν σημαντικό δημοσιευμένο έργο και το έργο τους έχει αναγνωρισθεί με κρατικές διακρίσεις ή βραβεία Η μετάταξη των υπαλλήλων του προηγούμενου εδαφίου στον κλάδο των Εμπειρογνωμόνων γίνεται με μεταφορά της οργανικής τους θέσης και κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου Η μετάταξη γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εξωτερικών και μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, με συμμετοχή σε αυτό εκπροσώπου του κλάδου των Εμπειρογνωμόνων Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εξωτερικών ορίζονται οι λεπτομέρειες και η διαδικασία σχετικά με τις ανωτέρω μετατάξεις Οι μετατασσόμενοι εντάσσονται στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου Εμπειρογνωμόνων και η προϋπηρεσία τους προσμετράται ως χρόνος υπηρεσίας προς προαγωγή Οι ανωτέρω τίθενται στην επετηρίδα μετά από τους εντασσομένους κατά τις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου στον κλάδο Εμπειρογνωμόνων και δεν κρίνονται για την προαγωγή τους πριν συμπληρώσουν τα τυπικά προσόντα για την προαγωγή οι προηγούμενοι στην επετηρίδα ομοιόβαθμοί τους.
Άρθρο 18 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 7 και 8 παράγραφος 3 αρχίζει την 1η Μαρτίου 2002. Η ισχύς των λοιπών άρθρων του παρόντος νόμου αρχίζει από την ημέρα της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2001-10-19 Προξενική διατίμηση και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2001/243
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1960/40634/1851 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/40634_1851 1960
ΑΠΟΦΑΣΗ 1999/42 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/42 1999
ΝΟΜΟΣ 1935/6450 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1935/6450 1935
ΝΟΜΟΣ 1950/1479 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1950/1479 1950
ΝΟΜΟΣ 1975/90 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/90 1975
ΝΟΜΟΣ 1983/1363 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1363 1983
Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1997/2465 1997
Ρυθμίσεις για το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού. 1997/2524 1997
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. 1997/2527 1997
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
ΝΟΜΟΣ 2000/2801 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2801 2000
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/952 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/952 1971
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1937/553 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1937/553 1937
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1939/2106 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1939/2106 1939
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1944/3300 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1944/3300 1944
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1931/18 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1931/18 1931
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση Τροποποίησης της Συμφωνίας της 15ης Σεπτεμβρίου 1992 μεταξύ Ελλάδος - Μεξικού για την αμοιβαία κατάργηση θεωρήσεως σε διπλωματικά και υπηρεσιακά διαβατήρια. 2016/Φ.0544_Μ.6758_ΑΣ456 2016
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις. 2002/3057 2002
Επιθεώρηση αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας, εκπαίδευση και αξιολόγηση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις. 2002/3072 2002
Οργάνωση των Υπηρεσιών Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις. 2003/3196 2003
Οργάνωση του συστήματος επίσημης μετάφρασης, σύσταση Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί μεταφραστές και άλλες διατάξεις. 2008/3712 2008
Προξενικά τέλη και δικαιώματα. 2002/116 2002
Τροποποίηση των διατάξεων περί Προαγωγικής Δοκιμασίας των Γραμματέων Πρεσβείας Α΄. 2003/121 2003
Ορισμός οργανικών θέσεων κλάδου Εμπειρογνωμόνων Υπουργείου Εξωτερικών, που καταλαμβάνονται από Πολιτιστικούς Συμβούλους. 2004/24 2004
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 2005/104 2005
Οργάνωση και διενέργεια δοκιμασίας, η οποία απαιτείται για προαγωγή υπαλλήλων κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) του Υπουργείου Εξωτερικών από βαθμό Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ σε βαθμό Συμβούλου Οικονομικών και [...]" 2005/197 2005
Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 17/1999 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 10). 2005/60 2005
Τροποποίηση του άρθρου 2 παράγραφος Α4 του π.δ. 116/2002 και κατάργηση του εισπραττομένου για το έντυπο αυτοκόλλητης θεώρησης ποσού. 2005/90 2005
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργώνκατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 2006/216 2006
Προξενικά Τέλη και Δικαιώματα. 2014/16 2014