ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/2950

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-10-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-10-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-10-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας για τη συνεργασία στο πεδίο της πρόληψης των βιομηχανικών ατυχημάτων, των φυσικών καταστροφών και της εξάλειψης των συνεπειών τους.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας για τη συνεργασία στο πεδίο της πρόληψης των βιομηχανικών ατυχημάτων, των φυσικών καταστροφών και της εξάλειψης των συνεπειών τους, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 21 Φεβρουαρίου 2000, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑμεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας επί της συνεργασίας στο πεδίο της πρόληψης των βιομηχανικών ατυχημάτων, των φυσικών καταστροφών και της εξάλειψης των συνεπειών τους Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργικό Συμβούλιο της Ουκρανίας, αναφερόμενα εφεξής στο παρόν ως τα «Μέρη», ΑΠΑΛΥΝΟΝΤΑΣ τον κίνδυνο που προκαλείται σε αμφότερα τα Κράτη από βιομηχανικά ατυχήματα και φυσικές καταστροφές, ΔΕΧΟΜΕΝΑ ότι η συνεργασία στο πεδίο της πρόληψης των βιομηχανικών ατυχημάτων, των φυσικών καταστροφών και της εξάλειψης των συνεπειών τους θα προάγει την ευημερία και ασφάλεια αμφοτέρων των Κρατών, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη τα οφέλη, τα οποία θα προκύψουν για τα Μέρη από την ανταλλαγή επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών στο ανωτέρω αναφερόμενο πεδίο, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη την πιθανότητα βιομηχανικών ατυχημάτων και φυσικών καταστροφών, που δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τους πόρους ενός εκάστου των Μερών, και ως εκ τούτου, την ανάγκη συντονισμένων ενεργειών των Μερών με το σκοπό πρόληψης και μείωσης αυτών των εκτάκτων αναγκών και των συνεπειών τους, ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών στο πεδίο της πρόληψης των βιομηχανικών ατυχημάτων, των φυσικών καταστροφών και της εξάλειψης των συνεπειών τους, σεβόμενα και αναγνωρίζοντα τα γενικώς αναγνωρισμένα πρότυπα και κανόνες που υπάρχουν στο πλαίσιο διαφόρων διεθνών οργανισμών, τις σχετικές διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες, καθώς επίσης και αποσκοπούντα στο να συνεισφέρουν στην εκπόνηση κατάλληλης εθνικής νομοθεσίας, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Άρθρο 1 Σφαίρα εφαρμογής 1.Αυτή η Συμφωνία καθιερώνει αρχές και πλαίσια των συντονισμένων ενεργειών των Μερών σε περίπτωση φυσικών και προκαλούμενων από τον άνθρωπο καταστροφών και εξάλειψης των συνεπειών τους. 2.Αυτή η Συμφωνία εφαρμόζεται σε περίπτωση φυσικών και προκαλούμενων από τον άνθρωπο καταστροφών και εξάλειψης των συνεπειών τους, οι οποίες δεν μπορούν να εξαλειφθούν με μόνες τις δυνάμεις ενός εκάστου των Μερών. Άρθρο 2 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς αυτής της Συμφωνίας, οι ακόλουθες εκφράσεις έχουν τις έννοιες που δίδονται σε αυτές κατωτέρω:
Άρθρο 2
1.  
    Τα Πρωτόκολλα - Πρακτικά, που καταρτίζονται από την Κοινή Ομάδα Εργασίας σε εκτέλεση του άρθρου 7 της Συμφωνίας, εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του Άρθρου 18 παράγραφος πρώτη αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Χαρακτηρισμός ως Τουριστικών Δημοσίων Κτημάτων, εκτάσεων του Δημοσίου στην περιοχή Αφάντου Ρόδου, Ν. Δωδεκανήσου. 2003/12 2003