Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος σχετικά με τη διαστημική συνεργασία για ειρηνικούς σκοπούς.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος σχετικά με τη διαστημική συνεργασία για ειρηνικούς σκοπούς, που υπογράφηκε στην Αθήνα την 17η Ιανουαρίου 2001, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (αναφερόμενη στο εξής ως «Ελλάδα») καιΗ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, που ιδρύθηκε από τη Συνθήκη η οποία ανοίχθηκε για υπογραφή στο Παρίσι την 30ή Μαΐου 1975 και άρχισε να ισχύει την 30ή Οκτωβρίου 1980 (αναφερόμενη στο εξής ως «η Υπηρεσία») (αναφερόμενες μαζί στο εξής ως «οι Συμβαλλόμενοι»), ΕΝΘΥΜΟΥΜΕΝΟΙ ότι ο σκοπός της Υπηρεσίας είναι να μεριμνά και να προωθεί, για αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς, τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών στην έρευνα και τεχνολογία του διαστήματος και των διαστημικών τους εφαρμογών, ΕΝΘΥΜΟΥΜΕΝΟΙ τη Συμφωνία μεταξύ της Υπηρεσίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας σχετικά με τη διαστημική συνεργασία για ειρηνικούς σκοπούς, που υπεγράφη την 4η Ιουλίου 1994 και άρχισε να ισχύει την ίδια ημερομηνία, ως ένα σημαντικό βήμα στη συνεργασία μεταξύ των Συμβαλλομένων, ΕΝΘΥΜΟΥΜΕΝΟΙ τις Αποφάσεις σχετικά με την «Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας», που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος την 23η Ιουνίου 1998 (ΕSΑ/C/CΧΧ-VΙ/Αποφ 1 (Τελική)) και από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 22α Ιουνίου 1998, ΕΠΕΙΔΗ η Ελλάδα ως μέλος, μεταξύ άλλων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει ήδη αποκτήσει διαστημική εμπειρία μέσω δραστηριοτήτων όπως η συμμετοχή στην Εutelsat, Εumetsat και Εurο-cοntrοl και μερικά εθνικά προγράμματα σχετικά με το διάστημα και, εξ αυτού του λόγου, θα είναι σε θέση να συμβάλει σε μία ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής διάστασης της Υπηρεσίας και στους δεσμούς της εκτός Ευρώπης. ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠ’ ΟΨΙΝ τις διατάξεις της «Συνθήκης επί των αρχών που διέπουν τις δραστηριότητες των κρατών στην εξερεύνηση και χρησιμοποίηση του απώτερου διαστήματος, συμπεριλαμβανομένης της σελήνης και άλλων ουράνιων σωμάτων», που έγινε την 27η Ιανουαρίου 1967, στην οποία η Ελλάδα και τα κράτη μέλη της Υπηρεσίας είναι μέρη, ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΟΙ σχετικά με τα οφέλη τα οποία θα φέρει αυτή η συνεργασία σε κάθε Συμβαλλόμενο, ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι το διάστημα έχει γίνει παράγο.
Άρθρο 2
1.  
    Ως σημείο επαφής που αναφέρεται στο άρθρο 4 παρ. 1 της Συμφωνίας, για την Ελλάδα ορίζεται η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης συνιστάται επιτροπή με σκοπό την παρακολούθηση και το συντονισμό της εφαρμογής της Συμφωνίας. Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας αναλαμβάνει την καταβολή της ετήσιας εισφοράς της Ελλάδας, που θα προκύπτει από τη συμμετοχή της Χώρας σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος.
Άρθρο 3
1.  
    Τα πρωτόκολλα - πρακτικά που καταρτίζονται από τις κοινές ομάδες εργασίας του άρθρου 4 της Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών
Άρθρο 4
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται προσωρινά από την υπογραφή της ως προς τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 παρ. 2 και οριστικά από την πλήρωση των προϋποθέσεών του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία