ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/2955

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-11-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-11-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-11-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ρυθμίσεις θεμάτων προμηθειών
Άρθρο 1 "Φορείς διενέργειας των προμηθειών"
1.  
  Οι συμβάσεις προμηθειών της Κεντρικής Υπηρεσίας των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας (Πε.Σ.Υ.), των αποκεντρωμένων μονάδων τους και των νοσοκομείων της παρ. 10 του άρθρου 13 του ν.2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α΄) συνάπτονται και εκτελούνται είτε από το Υπουργείο Ανάπτυξης είτε από τα Πε.Σ.Υ. και τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. που διασυνδέονται λειτουργικά με τα Πε.Σ.Υ. σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. Τα Διοικητικά Συμβούλια των Πε.Σ.Υ. μπορούν να εξουσιοδοτήσουν αποκεντρωμένες μονάδες τους ή τις ανώνυμες εταιρίες που προβλέπονται στο άρθρο 2 παρ. 4 ιη΄ του ν. 2889/2001 για να προβαίνουν στη σύναψη τέτοιων συμβάσεων.
2.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Υγείας και Πρόνοιας, μετά από γνώμη της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών (Ε.Π.Π.Π.), καθορίζονται τα είδη για την προμήθεια των οποίων ο διαγωνισμός γίνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, και τα είδη για την προμήθεια των οποίων η διεξαγωγή του διαγωνισμού ανατίθεται στα Πε.Σ.Υ. ή στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ που διασυνδέονται λειτουργικά με τα Πε.Σ.Υ.
Άρθρο 2 "Μητρώο επιτρεπόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται τα είδη των ιατροτεχνολογικών μηχανημάτων και υλικών, που κρίνονται αναγκαία για την απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία των νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας. Τα είδη που προσδιορίζονται με τις παραπάνω υπουργικές αποφάσεις εγγράφονται σε ειδικό μητρώο επιτρεπόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων, που τηρείται στη διεύθυνση προμηθειών του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Το ειδικό μητρώο συμπληρώνεται ή αναθεωρείται με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. Απαγορεύεται η προμήθεια προϊόντων που δεν περιλαμβάνονται στο ειδικό μητρώο.
2.  
  Για κάθε προϊόν που περιλαμβάνεται στο ειδικό μητρώο καθορίζονται κοινές για όλα τα νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας τεχνικές προδιαγραφές. Με βάση τις κοινές τεχνικές προδιαγραφές και την κωδικοποίηση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, κάθε προϊόν του ειδικού μητρώου κατατάσσεται σε ξεχωριστό κωδικό αριθμό. Το ειδικό μητρώο επιτρεπόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων μπορεί να τίθεται σε ισχύ σταδιακά, με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κωδικοποίησης κάθε ομάδας ή κατηγορίας προϊόντων. Μετά την πάροδο δεκαοκτώ (18) μηνών από τη δημοσίευση αυτού του νόμου το ειδικό μητρώο θεωρείται ολοκληρωμένο και τίθεται αυτοδικαίως σε πλήρη ισχύ.
3.  
  Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Πρόνοιας συνιστώνται και συγκροτούνται, κατά κατηγορία ιατροτεχνολογικών προϊόντων, πενταμελείς επιτροπές εμπειρογνωμόνων, για την υποβοήθηση του έργου της Διεύθυνσης Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και τον ακριβέστερο καθορισμό των τεχνικών χαρακτηριστικών και προδιαγραφών των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υλικών, που εντάσσονται στο ειδικό μητρώο. Στις παραπάνω επιτροπές ορίζονται ως μέλη λειτουργοί και υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και ιδιώτες που μπορούν λόγω ειδικών γνώσεων, επιστημονικής κατάρτισης και πείρας να συμβάλουν στην ολοκλήρωση του ειδικού μητρώου. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Πρόνοιας καθορίζεται η αμοιβή και η αποζημίωση για τα έξοδα κίνησης των μελών των επιτροπών αυτών.
4.  
  Για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών κάθε αντικειμένου, που περιλαμβάνεται στο ειδικό μητρώο επιτρεπόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων, λαμβάνονται υπόψη: α) τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού, για τα οποία υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση ότι επηρεάζουν τη δυνατότητα ή την αποτελεσματικότητα της χρήσης του, β) οι αντίστοιχες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και γ) τα τεχνικά χαρακτηριστικά ειδών ανάλογων προς τα ζητούμενα, τα οποία προσφέρονται προς πώληση στην ελεύθερη αγορά, ιδίως μέσω του διαδικτύου (internet). Δεν επιτρέπεται να ληφθούν υπόψη:.
 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά ή προδιαγραφές ή υποκατηγορίες ειδών ή μεγεθών του προϊόντος, που δεν επηρεάζουν τη δυνατότητα της χρήσης του ή την αποτελεσματικότητά του
 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά ή προδιαγραφές ή υποκατηγορίες ειδών ή μεγεθών του προϊόντος, που επηρεάζουν μεν τη δυνατότητα της χρήσης ή την αποτελεσματικότητα αυτού, αλλά μόνο σε εντελώς εξειδικευμένες περιπτώσεις.
 3. Στις περιπτώσεις αυτές, τα συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά ή προδιαγραφές ή υποκατηγορίες ειδών ή μεγεθών του προϊόντος παρατίθενται σε παράρτημα του ειδικού μητρώου, μαζί με τις συγκεκριμένες ενδείξεις τους.
 4. Τεχνικά χαρακτηριστικά ή προδιαγραφές ή υποκατηγορίες ειδών ή μεγεθών του προϊόντος, που παρεμποδίζουν τη λειτουργία των συνθηκών ανταγωνισμού στην αγορά, όπως τα χαρακτηριστικά ή προδιαγραφές που είναι κατοχυρωμένα αποκλειστικά στο όνομα συγκεκριμένης κατασκευάστριας εταιρίας
5.  
  Σε κάθε διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού προβλέπονται οι υποχρεώσεις του προμηθευτή:
 1. Να συνοδεύει την τεχνική προσφορά του με οδηγίες χρήσης και συντήρησης του προϊόντος στην ελληνική γλώσσα, οι οποίες πρέπει να αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείμενο και να φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή
 2. Να παρέχει κατά την παράδοση του προϊόντος εκπαίδευση στο ιατρικό, παραϊατρικό και τεχνικό προσωπικό για τη χρήση, συντήρηση και επισκευή του.
 3. Η παράλειψη των παραπάνω προβλέψεων συνεπάγεται την ακυρότητα της διακήρυξης.
Άρθρο 3 "Προγραμματισμός προμηθειών"
1.  
  Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους κάθε αποκεντρωμένη μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας του Πε.Σ.Υ. καταρτίζει και υποβάλλει στο Τμήμα Προμηθειών του οικείου Πε.Σ.Υ. τον προγραμματισμό των προμηθειών του για το επόμενο έτος. Τα προγράμματα προμηθειών καταρτίζονται με βάση τις πραγματικές και αιτιολογημένες ανάγκες των υπηρεσιακών μονάδων και περιέχουν, τουλάχιστον, το είδος, με αναφορά σε συγκεκριμένους κωδικούς, την ποσότητα, την αξία, την πηγή χρηματοδότησης, τα αποθέματα του εντασσόμενου είδους, το χρόνο απορρόφησης της χρηματοδότησης, τον τρόπο διενέργειας της προμήθειας και τον τρόπο πληρωμής, τα κριτήρια αξιολόγησης και κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για την αιτιολόγηση της ένταξης του συγκεκριμένου είδους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών, κατά τις διατάξεις του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α΄). Το Τμήμα Προμηθειών του Πε.Σ.Υ. ελέγχει, αξιολογεί και εγκρίνει τη σκοπιμότητα των προτάσεων όλων των αποκεντρωμένων μονάδων του και καταρτίζει, μέχρι το τέλος Απριλίου του ίδιου έτους, το ετήσιο Πρόγραμμα Προμηθειών του Πε.Σ.Υ., το οποίο εγκρίνεται από το Δ.Σ του Πε.Σ.Υ. Το εγκεκριμένο από το Δ.Σ. πρόγραμμα προμηθειών του Πε.Σ.Υ. υποβάλλεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης για την ένταξή του στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) και παράλληλα κοινοποιείται στο εποπτεύον Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Το ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών του Πε.Σ.Υ. προεγκρίνεται, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, αμέσως μετά την υποβολή του στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, δυνάμενο να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2286/1995. Οι προμήθειες που αποφασίζονται από το Συμβούλιο Διοίκησης και τον Διοικητή των νοσοκομείων, χωρίς έγκριση της σκοπιμότητας από άλλο εποπτεύον όργανο, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 5Β ζ΄ και 7 ιε΄ του άρθρου 5 του ν. 2889/2001, εντάσσονται στο Ε.Π.Π. μόνο κατά το μέρος που η προϋπολογισθείσα δαπάνη, κατά κωδικό αριθμό είδους, υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται με την Π1/ 6214/9.2.1997 υπουργική απόφαση εξαιρέσεις προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΦΕΚ 18 Β΄), όπως κάθε φορά ισχύει.
2.  
  Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως και για τα ετήσια προγράμματα προμηθειών των νοσοκομείων της παρ. 10 του άρθρου 13 του ν. 2889/2001.
Άρθρο 4 "Αρμόδια όργανα"
1.  
  Στις διαδικασίες συνάψεως συμβάσεων προμηθειών από τις Κεντρικές Υπηρεσίες των Πε.Σ.Υ. και τους εξουσιοδοτημένους από τα Δ.Σ. των Πε.Σ.Υ. φορείς, τα συλλογικά όργανα που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 2286/1995 και του π.δ. 394/1996 συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, είτε στις Κεντρικές Υπηρεσίες των Πε.Σ.Υ. είτε στις αποκεντρωμένες μονάδες τους. Με απόφαση του Δ.Σ. του Πε.Σ.Υ. μπορεί να συνιστώνται και να υπάγονται στο τμήμα προμηθειών αυτού ειδικές μόνιμες ή έκτακτες επιτροπές με αρμοδιότητα την έρευνα της αγοράς και την προετοιμασία και τη διενέργεια των διαγωνισμών ή των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη των συμβάσεων προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών. Οι παραπάνω επιτροπές είναι πενταμελείς και συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν σε οποιαδήποτε υπηρεσιακή μονάδα του Πε.Σ.Υ. ή περισσότερων Πε.Σ.Υ. που συνεργάζονται για τη διενέργεια κοινών διαγωνισμών ή διαπραγματεύσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας καθορίζεται αμοιβή και αποζημίωση για τα έξοδα κίνησης των μελών των παραπάνω επιτροπών.
2.  
  Η προκήρυξη, η διενέργεια και η έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ή η ματαίωση αυτού, καθώς και η σύναψη και η εκτέλεση των συμβάσεων προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών ανήκουν στην αρμοδιότητα της κεντρικής υπηρεσίας του Πε.Σ.Υ., εκτός αυτών που αποφασίζονται από το Συμβούλιο Διοίκησης και τον Διοικητή των νοσοκομείων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5Β ζ΄ και 7 ιε΄ του άρθρου 5 του ν. 2889/2001. Το Δ.Σ. του Πε.Σ.Υ. μπορεί να αναθέτει στις αποκεντρωμένες μονάδες του τη σύναψη και την εκτέλεση οποιασδήποτε προμήθειας. Εάν ο διαγωνισμός είναι κοινός για δύο (2) ή περισσότερα Πε.Σ.Υ. ο αρμόδιος φορέας για να αποφασίσει για την κατακύρωση ή τη ματαίωση της προμήθειας, τη σύναψη και την εκτέλεση της σύμβασης ορίζεται με κοινή απόφαση των Δ.Σ. των οικείων Πε.Σ.Υ.
3.  
  Πριν από την κατάρτιση του προγράμματος προμηθειών, για τον ακριβή προϋπολογισμό κάθε κατηγορίας δαπάνης, το τμήμα προμηθειών του Πε.Σ.Υ. προβαίνει υποχρεωτικά στη σύνταξη μελέτης σχετικά με τις τιμές που διατίθενται προς πώληση τα ζητούμενα είδη στην ελεύθερη αγορά, ιδίως μέσω του διαδικτύου (internet). Το Δ.Σ. του Πε.Σ.Υ. υποχρεούται να ματαιώσει το διαγωνισμό, ολικά ή μερικά, αν οι τιμές που πρόσφερε ο μειοδότης για τα συγκεκριμένα είδη είναι ανώτερες, κατά ποσοστό πάνω από 10%, από την προϋπολογισθείσα δαπάνη. Το Δ.Σ. του Πε.Σ.Υ. επιτρέπεται να προχωρήσει στην κατακύρωση του διαγωνισμού, εάν ο μειοδότης, με έγγραφη δήλωσή του, περιορίσει αναλόγως την προσφορά του.
4.  
  Κατά τη σύνταξη της μελέτης της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη οι συμβάσεις των προμηθευτών με τις ιδιωτικές κλινικές και τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, για την αγορά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, αναλωσίμων και υγειονομικού υλικού, εφόσον αυτές υποβληθούν, από τους ενδιαφερόμενους, στο αρμόδιο Πε.Σ.Υ., μαζί με αντίγραφα των σχετικών τιμολογίων.
Άρθρο 5 "Άμεση εξόφληση προμηθευτών"
1.  
  Επιτρέπεται η σύναψη ειδικής σύμβασης, πιστώσεως με αλληλόχρεο λογαριασμό, μεταξύ των Πε.Σ.Υ. ή των νοσοκομείων της παρ. 10 του άρθρου 13 του ν. 2889/2001 και τραπεζών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, με βάση την οποία η τράπεζα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει η ίδια στον προμηθευτή, κατά την προβλεπόμενη από τη σύμβαση ημερομηνία, το οφειλόμενο από το Πε.Σ.Υ. ή τις αποκεντρωμένες μονάδες του τίμημα της προμήθειας υλικών ή παροχής υπηρεσιών. Το ύψος του δανείου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει για κάθε υπηρεσιακή μονάδα του Πε.Σ.Υ. το ύψος των λειτουργικών εξόδων του προϋπολογισμού της. Προϋπόθεση για την εφαρμογή αυτής της διάταξης σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας ή παροχής υπηρεσιών αποτελεί η ρητή πρόβλεψη αυτού του τρόπου καταβολής του τιμήματος στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής της τράπεζας και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.
Άρθρο 6 "Απαγόρευση δωρεών"
1.  
  Τα Πε.Σ.Υ. και οι αποκεντρωμένες μονάδες τους, καθώς και τα νοσοκομεία της παρ. 10 του άρθρου 13 του ν. 2889/2001, απαγορεύεται να αποδέχονται δωρεές με αντικείμενο την παραχώρηση της κυριότητας ή της χρήσης ιατροτεχνολογικών μηχανημάτων, που επιδέχονται αντιδραστήρια και αναλώσιμα υλικά συγκεκριμένης μόνο εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτή εταιριών. Εξαίρεση συγχωρείται μόνο όταν η δωρεά περιλαμβάνει και τα αναλώσιμα υλικά και αντιδραστήρια, καθώς και το κόστος συντήρησης, για όλο το χρονικό διάστημα που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το μηχάνημα.
Άρθρο 7 "Διαγωνισμός με προσφορά τιμής ανά εξέταση ή πράξη"
1.  
  Οι ανάγκες των Πε.Σ.Υ. και των αποκεντρωμένων μονάδων τους, καθώς και οι ανάγκες των διασυνδεόμενων με τα Πε.Σ.Υ. νοσοκομείων, μπορεί να καλύπτονται με τη διενέργεια διαγωνισμών για την αγορά ή τη μίσθωση ιατροτεχνολογικών μηχανημάτων και αναλωσίμων, με τη μέθοδο της προσφοράς από τους προμηθευτές τιμής ανά εργαστηριακή εξέταση ή διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη ή καθορισμένα σύνολα εργαστηριακών εξετάσεων ή διαγνωστικών ή θεραπευτικών πράξεων. Η προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνει την παραχώρηση των μηχανημάτων, των αντιδραστηρίων, του αναλώσιμου υλικού και της συντήρησης για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης. Ειδικότερα, στην προσφερόμενη από τον προμηθευτή τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά:.
 1. η διάθεση του απαιτούμενου εξοπλισμού και η υποχρέωση αντικατάστασής του σε περίπτωση βλάβης ή σε περίπτωση κυκλοφορίας μηχανήματος νέας τεχνολογίας κατά τη διάρκεια της σύμβασης,
 2. η διάθεση δεύτερης μονάδας, εκτός από τη βασική, ικανής να καλύψει τις ανάγκες σε περίπτωση βλάβης της βασικής μονάδας, για το διάστημα που αυτή βρίσκεται εκτός λειτουργίας ή μέχρι την αντικατάστασή της,
 3. η αναβάθμιση του λογισμικού του εξοπλισμού και η σύνδεσή του με το πληροφοριακό σύστημα του νοσοκομείου για όλη τη διάρκεια της σύμβασης,
 4. το σύνολο των εργασιών και υλικών συντήρησης και επισκευών, με την υποχρέωση τήρησης ελαχίστου αποθέματος ανταλλακτικών και εν γένει αναλώσιμων υλικών εντός του νοσοκομείου,
 5. ο απαιτούμενος εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος της καλής λειτουργίας των μηχανημάτων,
 6. το κόστος ασφάλισης του μηχανήματος και
 7. το σύνολο των απαιτούμενων ανταλλακτικών, αναλώσιμων υλικών ή αντιδραστηρίων.
 8. Στη διακήρυξη του διαγωνισμού, εκτός από τους συνήθεις όρους, μπορεί να καθορίζεται ελάχιστος αριθμός εξετάσεων και να τίθενται πρόσθετοι ειδικοί όροι, καθώς και ποινικές ρήτρες για την περίπτωση που ο προμηθευτής δεν αποκαταστήσει εντός ευλογου χρόνου τη βλάβη του μηχανήματος ή δεν το αντικαταστήσει με άλλο.
 9. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας μπορεί να καθορίζονται κατηγορίες εργαστηριακών εξετάσεων και διαγνωστικών ή θεραπευτικών πράξεων για τις οποίες είναι υποχρεωτική η εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων αυτής της παραγράφου.
2.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας μπορεί να καθορίζεται ανώτατη τιμή προμήθειας, χωρίς διαγωνισμό, συγκεκριμένων υλικών, που δεν είναι συγκρίσιμα, καθώς και υλικών, των οποίων ο χαρακτηρισμός ως πλέον κατάλληλων προς χρήση εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου ασθενούς, όπως υλικών οστεοσύνθεσης, αρθροπλαστικής, ενδοφακών και βαλβίδων υδροκεφαλίας
Άρθρο 8 "Επέκταση ασφαλιστικών μέτρων"
1.  
  Οι διατάξεις των άρθρων 2 έως 6 του ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178 Α΄) εφαρμόζονται και κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών αυτού του νόμου, οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 93/37/Ε.Ο.Κ. (ΕΕ L 199 της 9.8.1993), 93/36/Ε.Ο.Κ. (ΕΕ L 199 της 9.8.1993) και 92/50 Ε.Ο.Κ. (ΕΕ L 209 της 24.7.1992) ή στις διατάξεις με τις οποίες οι εν λόγω οδηγίες έχουν μεταφερθεί στην εσωτερική έννομη τάξη.
Άρθρο 9 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Μέχρι την έγκριση του πρώτου ετήσιου προγράμματος προμηθειών κάθε Πε.Σ.Υ., οι διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών της κεντρικής υπηρεσίας και των αποκεντρωμένων μονάδων του Πε.Σ.Υ. εξακολουθούν να διέπονται από τις ισχύουσες, κατά τη δημοσίευση αυτού του νόμου, διατάξεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 10 "Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας"
1.  
  Παρατείνονται για πέντε (5) ακόμα χρόνια από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου οι προθεσμίες:
 1. Της παρ. α΄ του άρθρου 81 του β.δ. 330/1960 (ΦΕΚ 69 Α΄), όπως παρατάθηκε με την παρ. 1α του άρθρου 4 του ν. 543/1977 (ΦΕΚ 43 Α΄), με την παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158 Α΄) και με την παρ. 1γ του άρθρου 4 του ν. 2345/1995 (ΦΕΚ 213 Α΄).
 2. Των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 6 του ν. 1807/1988, όπως παρατάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158 Α΄) και με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2345/1995.
 3. Της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1807/1988, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2345/1995 (ΦΕΚ 213 Α΄).
 4. Της παρ. 1 του άρθρου 16 του β.δ. 330/1960 και της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.δ. 266/1974 (ΦΕΚ 23 Α΄).
 5. Της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 1644/1986, όπως παρατάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.1807/1988 και με την παρ. 1α.α. του άρθρου 4 του ν. 2345/1995.
 6. Των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 56 του ν. 1759/1988 (ΦΕΚ 50 Α΄), όπως παρατάθηκαν με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 46 του ν. 2082/1992 και τις παραγράφους α.β. του άρθρου 4 του ν. 2345/1995.
 7. Της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 1807/1988, όπως παρατάθηκε με τη διάταξη του εδαφίου β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2345/1995.
2.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 543/1977 (ΦΕΚ 43 Α΄/15.2.1977) προστίθενται δύο εδάφια, ως ακολούθως: Εάν ο δικαιούχος, υπέρ του οποίου υφίσταται νόμιμος τίτλος, μεταβίβασε το ακίνητο με ιδιωτικό έγγραφο σε τρίτο, ο οποίος το κατέχει αποδεδειγμένα επί είκοσι (20) τουλάχιστον χρόνια, το παραχωρητήριο, εφόσον δεν έχει υποβληθεί εμπρόθεσμη αίτηση αυτού ή των νόμιμων κληρονόμων του, εκδίδεται στο όνομα του σημερινού κατόχου, με καταβολή της τρέχουσας αξίας του ακινήτου, μειωμένης κατά 50%, στην οποία δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες που έχουν γίνει από τους κατόχους για την αξιοποίηση, επέκταση, επισκευή του υπό παραχώρηση ακινήτου. Στις περιπτώσεις κατόχων οικοπέδων της παρ. 3 εδάφιο γ΄ του άρθρου 1 του β.δ. 29/1970 (ΦΕΚ 8 Α΄), η παραχώρηση γίνεται σε αυτούς που έχουν ανεγείρει, μέχρι τη δημοσίευση αυτού του νόμου, πλήρη οικοδομή έναντι καταβολής της τρέχουσας αξίας του οικοπέδου. Εάν οι ανωτέρω κριθούν δικαιούχοι κατά τις διατάξεις του β.δ. 775/1964, η τρέχουσα αξία μειούται κατά το ήμισυ..
3.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν. 4511/1966 (ΦΕΚ 83 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 3. Η κυριότητα των καταστημάτων αυτών θα παραχωρηθεί σε επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί στον οικισμό ως μισθωτές ακινήτων μέχρι τις 31.12.1964, κατά προτίμηση δε σε πρόσφυγες. Ως αντίτιμο ορίζεται η κατά το χρόνο της παραχωρήσεως αγοραία αξία του παραχωρουμένου, που θα εξοφληθεί σε τριάντα (30) ίσες εξαμηνιαίες δόσεις. Το αντίτιμο αυτό μειώνεται στο μισό, εάν ο δικαιούχος δεν έχει στην κυριότητά του άλλο ακίνητο, κατάλληλο για την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας..
4.  
  Τα παραχωρητήρια των οικοπέδων του Συνοικισμού Καλλιθέα Θεσσαλονίκης, τα οποία εκδόθηκαν βάσει του ν. δ. 3906/1958 (ΦΕΚ 196 Α΄) για την αποκατάσταση σαράντα τριών (43) δικαιούχων οικογενειών, σε έκταση που έχει χαρακτηρισθεί ως χώρος πρασίνου, ακυρώνονται και εκδίδονται δωρεάν νέα παραχωρητήρια από την αρμόδια υπηρεσία Πρόνοιας της οικείας Περιφέρειας, για τα διαμερίσματα τα οποία ανεγέρθηκαν βάσει του ν. 4511/1966 και των αριθ. Γ5β/3076/16.12.1986 και Γ5β/48/4.6.1987 υπουργικών αποφάσεων, προς στέγαση των παραπάνω οικογενειών, στην περιοχή ΑΞΙΟΣ Θεσσαλονίκης.
5.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57 Α΄) και των άρθρων 1 έως 3 του π.δ. 412/1998 (ΦΕΚ 288 Α΄) εφαρμόζονται από 1.1.2002 και για τη μισθοδοσία των Προέδρων και των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών των Πε.Σ.Υ., των Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών των νοσοκομείων, του προσωπικού της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 2889/2001, καθώς και για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων των Κεντρικών Υπηρεσιών και των λοιπών, πέραν των νοσοκομείων, αποκεντρωμένων μονάδων των Πε.Σ.Υ.
6.  
  Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α΄) έχουν εφαρμογή και για δημόσια έργα που εκτελούνται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας.
7.  
  Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α΄) εφαρμόζεται και για τους ιατρούς και οδοντιάτρους που διορίσθηκαν σε οργανική θέση του Ε.Σ.Υ. πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και έχασαν ή χάνουν τη θέση τους με την έκδοση απόφασης των επιτροπών εκδίκασης εκκρεμών ενστάσεων της παρ. 12 του άρθρου 37 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α΄) ή λόγω ακύρωσης του διορισμού τους, για τυπικές παραλείψεις, με δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει παρανομία της αρμόδιας διοικητικής υπηρεσίας, με την προϋπόθεση ότι, πριν διοριστούν στην οργανική θέση που χάνουν, υπηρετούσαν σε άλλη θέση του Ε.Σ.Υ. ή του Ι.Κ.Α. ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού.
8.  
  Στην παρ. 2 του άρθρου 65 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α΄) προστίθεται στοιχείο πέμπτο, που έχει ως εξής: ε) Κατ΄ εξαίρεση, σε περίπτωση που για την κατάληψη της θέσης Επιμελητών Α΄ και Διευθυντών, απαιτείται ως προσόν η άσκηση ειδικότητας, της οποίας το χρονικό διάστημα από την αναγνώριση αυτής από το ΚΕ.Σ.Υ., κατά τις κείμενες διατάξεις, είναι μικρότερο των απαιτούμενων κατά τα στοιχεία β΄ και γ΄ πέντε (5) και δέκα (10) ετών αντίστοιχα, πλέον του απαιτούμενου χρόνου ειδίκευσης για την απόκτηση του σχετικού τίτλου, η θέση μπορεί να καλυφθεί, ελλείποντος άλλου υποψηφίου με τα απαιτούμενα προσόντα, από ιατρό που έχει ασκήσει την ειδικότητα για μικρότερο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει ο υποψήφιος να κατείχε θέση κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. ή αντίστοιχη θέση σε νοσοκομείο ή αναγνωρισμένα επιστημονικά κέντρα της αλλοδαπής για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών για την κατάληψη θέσης Επιμελητή Α΄ και τουλάχιστον τριών (3) ετών για την κατάληψη θέσης Διευθυντή. Στα πρακτικά του αρμόδιου συμβουλίου πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά της έλλειψης υποψηφίων με τα απαιτούμενα προσόντα κατά τα στοιχεία β΄ και γ΄ του παρόντος και να αιτιολογείται πλήρως η κατάληψη της θέσης από υποψήφιο με μικρότερο χρόνο άσκησης της ειδικότητας..
Άρθρο 11 "Α. 1. Στα ψυχιατρικά νοσοκομεία που ανήκουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) επιτρέπεται να συνιστάται με τους οργανισμούς τους στην κατηγορία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ), κλάδος προσωπικού με την ονομασία ΔΕ Επιμελητών Ασθενών."
2.  
  Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 52 του ν. 3601/ 1928 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής: Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, που εγκρίνονται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, μπορεί να πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά και μετεκπαιδευτικά σεμινάρια, διαλέξεις και έκδοση εντύπων αγωγής υγείας για την πραγματοποίηση των σκοπών αυτών, η δαπάνη των οποίων βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου..
3.  
  Καθήκοντα του προσωπικού του ανωτέρω κλάδου είναι ιδίως: 4. Δεν χορηγείται άδεια ιδρύσεως φαρμακείου σε φαρμακοποιούς που έχουν συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας τους. Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, που ανήκουν σε φαρμακοποιούς, που έχουν συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας τους, ανακαλούνται με πράξη της αρμόδιας αρχής. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1.1.2003..
 1. Η συμμετοχή στη νοσηλεία, καθαριότητα, περιποίηση και γενικά περίθαλψη των ασθενών, σύμφωνα με τις οδηγίες και εντολές του αρμόδιου νοσηλευτικού προσωπικού
 2. Η επιμέλεια για την καθαριότητα, τον κατάλληλο φωτισμό, τον αερισμό των θαλάμων και το στρώσιμο των κρεβατιών, την τοποθέτηση του ακάθαρτου ιματισμού σε σάκους και η απομάκρυνσή τους από τους νοσηλευτικούς χώρους, η παραλαβή του καθαρού ιματισμού και του αναλώσιμου υλικού, η προετοιμασία του επιδεσμικού υλικού και η απολύμανση χρησιμοποιούμενων αντικειμένων, δοχείων και χώρων
 3. Η θερμομέτρηση και η σφυγμομέτρηση των ασθενών και η ενημέρωση των αρμοδίων
 4. Η φροντίδα για την καθαριότητα και την καλή εμφάνιση των ασθενών
 5. Η επιμέλεια και η υποστήριξη των ασθενών στο τμήμα και ο περιορισμός επί κλίνης, όταν υπάρχει ιατρική εντολή
 6. Η παροχή βοήθειας στη διανομή του φαγητού και το τάισμα ασθενών, όταν βρίσκονται σε αδυναμία να εξυπηρετηθούν μόνοι τους
 7. Η συμμετοχή στην ψυχιατρική ομάδα του τμήματος που ανήκουν και η ενεργή βοήθεια στην κινητοποίηση και κοινωνική αποκατάσταση των ασθενών
4.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του ν. 1963/1991 προστίθεται περίπτωση ζ΄ που έχει ως εξής: Απαραίτητες προϋποθέσεις για την κατάταξη αυτή είναι το προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου να έχει ασκήσει πραγματικά τα καθήκοντα Νοσοκόμου - Φύλακα Ασθενών σε ψυχιατρικό νοσοκομείο του Ε.Σ Υ. για χρονικό διάστημα δέκα (10) τουλάχιστον ετών, να έχει παρακολουθήσει εκπαιδευτικά προγράμματα ή σεμινάρια επιμόρφωσης διάρκειας τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) ωρών,συνεχώς ή διακεκομμένα, σε οποιαδήποτε από τα θέματα ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ασθενούς, ψυχολογικής υποστήριξης ασθενούς, κοινωνικοοικονομικής επανένταξης ασθενούς, ανάπτυξης δράσεων σε ομάδες κοινωνικής αποκατάστασης και προώθησης ασθενών για απασχόληση και να υποβάλει σχετική αίτηση. Για την κατάταξη αυτή απαιτείται απόφαση του Προέδρου του οικείου Πε.Σ.Υ., που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου. Περίληψη της απόφασης αυτής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η κατάταξη γίνεται με το βαθμό που φέρει ο κατατασσόμενος στην κατεχόμενη από αυτόν θέση. Η θέση αυτή μεταφέρεται αυτοδικαίως στον κλάδο ΔΕ Επιμελητών Ασθενών, που συνιστάται επίσης αυτοδικαίως με την έκδοση της απόφασης κατάταξης, εφόσον δεν έχει συσταθεί ο κλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
5.  
  Οι μεταφερόμενες θέσεις, που συνιστώνται αυτοδικαίως στον κλάδο ΔΕ Επιμελητών Ασθενών, διαβαθμίζονται ενιαίως στους βαθμούς Δ΄- Α΄. Για τη μεταφορά και τη σύσταση των θέσεων αυτών εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του οικείου Πε.Σ.Υ, που ορίζει τον κλάδο, τον αριθμό των θέσεων και τη διαβάθμισή τους. Η απόφαση αυτή δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6.  
  Προσωπικό, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετεί σε ψυχιατρικά νοσοκομεία που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε προσωποπαγείς θέσεις Νοσοκόμου- Φύλακα Ασθενούς, επιτρέπεται να κατατάσσεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, σε προσωποπαγείς θέσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την ίδια σχέση εργασίας και την ίδια ειδικότητα, που μετονομάζεται αυτοδικαίως με την έκδοση της απόφασης κατάταξης σε ειδικότητα Επιμελητή Ασθενούς, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του δεύτερου εδαφίου της ίδιας παραγράφου.
 1. Μία (1) θέση κλάδου Π.Ε. Διοικητικού /Οικονομικού, με βαθμό Διευθυντή .
 2. Μία (1) θέση κλάδου Π.Ε. Διοικητικού / Οικονομικού, με βαθμούς Δ΄ έως Α΄.
 3. Μία (1) θέση κλάδου Π.Ε. Βιβλιοθηκονόμου, με βαθμούς Δ΄ έως Α΄.
 4. Δύο (2) θέσεις κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμούς Δ΄ έως Α΄.
 5. Μία (1) θέση μεταφραστή της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριετούς διάρκειας.
 6. Προσόν διορισμού ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα μετάφρασης και διερμηνείας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής ή πτυχίο ή δίπλωμα ξενόγλωσσου τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής.
 7. Προσόντα διορισμού του προσωπικού υπό στοιχεία β΄ μέχρι δ΄ είναι αυτά που προβλέπονται από το προεδρικό διάταγμα 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄).
7.  
  Το προσωπικό των παραγράφων 4 και 6 του παρόντος άρθρου ασκεί τα οριζόμενα καθήκοντα στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου
8.  
  Θέσεις ειδικότητας Φυλάκων Ασθενών και κατηγορίας ΥΕ των ψυχιατρικών νοσοκομείων, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου είναι κενές ή κενώνονται εφεξής και δεν έχουν προκηρυχθεί για πλήρωση, μεταφέρονται αυτοδικαίως στον κλάδο ΔΕ Επιμελητών Ασθενών και διαβαθμίζονται στους βαθμούς Δ΄- Α΄. Για τη μεταφορά εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του οικείου Πε.Σ.Υ, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
9.  
  Όταν πρόκειται για ψυχιατρικά νοσοκομεία που δεν ανήκουν σε Πε.Σ.Υ., τις αποφάσεις και τις διαπιστωτικές πράξεις που προβλέπονται στις παραγράφους Α.4, Α.5 και Α.8 του παρόντος άρθρου εκδίδει ο Διοικητής του οκείου ψυχιατρικού νοσοκομείου. Β. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2470/ 1997 (ΦΕΚ 40 Α΄) εφαρμόζεται από την έναρξη της ισχύος της και μέχρι το διορισμό Διοικητή, κατά τις διατάξεις του ν.2889/2001, και για τους υπαλλήλους που συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. με την ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου. Η ίδια διάταξη, από την έναρξη της ισχύος της, εφαρμόζεται και για τους υπαλλήλους που συμμετέχουν στο Δ.Σ. των Θεραπευτηρίων Χρονίων Παθήσεων με την ιδιότητα του Προέδρου. Γ. Η Κεντρική Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων, που συστήθηκε με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 14 του ν. 1579/1985 (ΦΕΚ 127 Α΄) και λειτουργεί στα πλαίσια του ΚΕ.Σ.Υ. (Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας), σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 13 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α΄), καταργείται και όλες οι αρμοδιότητές της μεταβιβάζονται στο Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.). Δ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας μπορεί να καθορίζεται αμοιβή και αποζημίωση για έξοδα κίνησης για τα μέλη των επιτροπών του άρθρου 10 του π.δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α΄) και του π.δ. 247/1991 (ΦΕΚ 93 Α΄). Ποσοστό 10% του προβλεπόμενου από τις διατάξεις των παραπάνω προεδρικών διαταγμάτων παραβόλου για την εξέταση των υποβαλλόμενων αιτήσεων αποτελεί έσοδο του προϋπολογισμού της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Ε. Σε αλλοδαπούς οικονομικούς μετανάστες που έχουν μολυνθεί από τη λοίμωξη ΗΙV ή άλλα λοιμώδη νοσήματα, εφόσον χρήζουν θεραπευτικής αγωγής και δεν μπορεί στη χώρα προέλευσής τους ή και επιστροφής τους να χορηγηθεί αποτελεσματική θεραπευτική αγωγή, χορηγείται δωρεάν νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Για το διάστημα που διαρκεί η θεραπευτική αγωγή, οι αλλοδαποί οικονομικοί μετανάστες δικαιούνται προσωρινής άδειας παραμονής και εργασίας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται οι προϋποθέσεις και ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτής της διάταξης. ΣΤ. Η διάταξη της παρ. 7 στοιχείο β΄ του ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: β) Οι Επιθεωρητές και οι Βοηθοί Επιθεωρητές λαμβάνουν τις τακτικές αποδοχές, καθώς και όλα τα με οποιαδήποτε ονομασία επιδόματα και οποιεσδήποτε λοιπές παροχές και πάγιες αποζημιώσεις της οργανικής τους θέσης, πλην εφημεριών. Εάν το σύνολο των παραπάνω τακτικών αποδοχών και κάθε φύσης επιδομάτων υπολείπεται των τακτικών μηνιαίων αποδοχών του Επιμελητή Α΄ του Ε.Σ.Υ με δέκα (10) χρόνια υπηρεσίας για τους Επιθεωρητές και του Επιμελητή Β΄ του Ε.Σ.Υ με δέκα (10) χρόνια υπηρεσίας για τους Βοηθούς Επιθεωρητές, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων και λοιπών παροχών εκτός των εφημεριών, καταβάλλεται η διαφορά ως επίδομα εξίσωσης και οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Στον Γενικό Επιθεωρητή, στους Επιθεωρητές και στους Βοηθούς Επιθεωρητές καταβάλλεται, επιπλέον, ειδική πρόσθετη αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται, κατά ειδικότητα, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας και η σχετική δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Ζ. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236 Α΄, 20.1.1995), οι νέες Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας, που προβλέπονται από το άρθρο 13 του προαναφερθέντος νόμου, λειτουργούν στο πλαίσιο των συγχωνευθέντων με το άρθρο 7 του νόμου αυτού νομικών προσώπων (ΠΙΚΠΑ, ΕΟΠ, Κ.Β.ΜΗΤΕΡΑ), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που τα διέπει. Το προσωπικό της παρ. 2 του άρθρου 13 του ίδιου νόμου, που υπηρετεί στον Εθνικό Οργανισμό Κοινωνικής Φροντίδας, διέπεται από τις διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύουν, η δε κατανομή των θέσεων του προσωπικού αυτού στις προαναφερόμενες υπηρεσίες, καθώς και οι ειδικότερες αρμοδιότητες και τα καθήκοντα αυτού καθορίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ του Ε.Ο.Κ.Φ., που εγκρίνονται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας. Η. Οι Ιατρικοί και Οδοντιατρικοί Σύλλογοι, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, που εξαιρούνται από την εφαρμογή του συνόλου των διατάξεων του ν.δ. 496/1974, όπως ισχύουν σήμερα, είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, έχουν ίδια περιουσία και υπόκεινται στις διατάξεις του κοινού δικαίου ως προς την απόκτηση δικαιωμάτων, την ανάληψη υποχρεώσεων και την εν γένει διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας τους, διοικούνται δε δια Συμ-βουλίου. Για την επίτευξη των σκοπών τους οι Ιατρικοί και Οδοντιατρικοί Σύλλογοι, ο Π.Ι.Σ. και η Ε.Ο.Ο. μπορούν να ιδρύουν νομικά πρόσωπα με εταιρική ή μη μορφή. Θ.1. Για τη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας τους ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, καθώς και οι κατά τόπους Φαρμακευτικοί Σύλλογοι μπορούν να ιδρύουν Νομικά Πρόσωπα με εταιρική ή μη μορφή.
Άρθρο 12 "Α. Από 1.1.2002, το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί των πάσης φύσεως εσόδων του Ε.Ο.Φ., όπως αυτό προβλέπεται από το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 2065/1992, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης των εσόδων αυτών, τροποποιείται σε ποσοσ [...]"
2.  
  Η χορήγηση ανταγωνιστικών ουσιών που αδρανοποιούν τη λειτουργία των υποδοχέων των οπιούχων επιτρέπεται για τις ενδείξεις που αναφέρονται στην άδεια κυκλοφορίας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας μετά από γνώμη του Ο.ΚΑ.ΝΑ. καθορίζονται ειδικώς οι ουσίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης, συνταγογράφησης και διάθεσης των ουσιών αυτών από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και ιατρούς. Στο επταμελές διοικητικό συμβούλιο υποχρεωτικά συμμετέχουν, οι ίδιοι ή οι αναπληρωτές τους, ο επικεφαλής του συντονιστικού οργάνου δίωξης ναρκωτικών και ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Εκ των υπολοίπων μελών ένας θα είναι πτυχιούχος σχολών επιστημών υγείας, ένας ανθρωπιστικών επιστημών (ψυχολόγος, κοινωνιολόγος) και ένας επιστημών νομικής. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, με πρόταση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι πλήρους απασχόλησης, ενώ ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Με την απόφαση διορισμού του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών ορίζεται και το καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης του Αντιπροέδρου στον Οργανισμό. Η θητεία του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. ορίζεται σε τρία χρόνια. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. είναι ελευθέρως ανακλητά και η αντικατάστασή τους, για το υπόλοιπο της θητείας, γίνεται με την ίδια διαδικασία. Το ύψος και ο τρόπος αμοιβής του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Μεταξύ των παρόντων πρέπει υποχρεωτικά να είναι και ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Ο διορισμός νέου μέλους, κατά τη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ., λόγω κενώσεως θέσεως από οποιαδήποτε αιτία, γίνεται για το μέχρι της λήξης τη θητείας των λοιπών μελών χρόνο. Σε περίπτωση κενώσεως θέσεων μελών και μέχρι να διορισθούν νέα μέλη, το Δ.Σ. εξακολουθεί να λειτουργεί νόμιμα για τρεις μήνες, εφόσον παραμένουν τουλάχιστον τέσσερα από τα ορισθέντα μέλη του, συμπεριλαμβανομένου σε αυτά του Προέδρου ή Αντιπροέδρου. Η θητεία του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει μετά τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση του νόμου.
3.  
  Όποιος χορηγεί ουσίες για υποκατάσταση της εξάρτησης, κατά παράβαση αυτής της διάταξης και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων,τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 2161/1993. 1. Στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. συνιστάται μία θέση Γενικού Διευθυντή, με τριετή θητεία. Η θέση αυτή πληρώνεται κάθε φορά με δημόσια προκήρυξη. Η εξέταση των υποψηφιοτήτων και η επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι μηνιαίες αποδοχές του. Απαραίτητα προσόντα για την κατάληψή της είναι: α) η κατοχή πτυχίου ανώτατης σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, β) η ευδόκιμη υπηρεσία, δεόντως αποδεικνυόμενη, σε θέσεις του Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και δ) εμπειρία στο αντικείμενο με το οποίο ασχολείται ο Οργανισμός. Ο Γενικός Διευθυντής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, προΐσταται δε όλων των υπηρεσιών του Οργανισμού. Σκοπός της συνιστώμενης θέσης Γενικού Διευθυντή είναι ο συντονισμός της δράσης τόσο των κεντρικών υπηρεσιών όσο και των κάθε επιμέρους μονάδων της αρμοδιότητας του Ο.ΚΑ.ΝΑ. Οι προβλεπόμενες, από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, θέσεις διευθυντών πληρώνονται κατόπιν προκήρυξης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας τριών ετών. Το Δ.Σ. του Οργανισμού δύναται, κατόπιν αξιολόγησης, να ανανεώνει τη σύμβαση αυτή για ίσο ή μικρότερο διάστημα.
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας μπορεί να καθορίζονται οι γενικοί όροι, οι προϋποθέσεις και άλλες λεπτομέρειες για την εκτέλεση και εφαρμογή προγραμμάτων υποκατάστασης από δημόσιους φορείς. ΣΤ. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι διευθυντικό στέλεχος του Ο.ΚΑ.ΝΑ. 2. Αντικείμενό της είναι ο συντονισμός και η προώθηση των αναγκαίων μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων, εκ μέρους των συναρμόδιων Υπουργείων, στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, καθώς και η παρακολούθηση εφαρμογής τους. Ε. Το άρθρο 19 του ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96 Α΄), που αντικατέστησε το άρθρο 12 του ν. 2161/1993 (ΦΕΚ 119 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: 1. Η χορήγηση ουσιών για υποκατάσταση της εξάρτησης απαγορεύεται. Κατ εξαίρεση η χορήγηση των ουσιών αυτών επιτρέπεται από: α) δημόσιες, ειδικές προς τούτο, μονάδες στις οποίες χορηγείται η σχετική άδεια, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας μετά από γνώμη του Ο.ΚΑ.ΝΑ., β) τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., μετά από σχετική άδεια που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. Στις ανωτέρω αποφάσεις καθορίζονται ειδικώς οι ουσίες, των οποίων επιτρέπεται η χορήγηση και οι όροι κάτω από τους οποίους θα χορηγούνται.
 1. έναν ψυχίατρο και έναν παιδοψυχίατρο,
 2. δύο κοινωνικούς λειτουργούς,
 3. έναν από τους λοιπούς επαγγελματίες ψυχικής υγείας,
 4. δύο νομικούς,
 5. δύο εκπροσώπους των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας ή των συλλόγων οικογενειών των χρηστών..
5.  
  Ο λογαριασμός διοικείται από τριμελή Επιτροπή που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Φ. Ειδικότερα θέματα σχετικά με τη σύσταση, διαχείριση και λειτουργία του ειδικού αυτού λογαριασμού ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας. Γ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 23 του ν. 2737/1999 (ΦΕΚ 174 Α΄), με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 20 του ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: 2. Η Ειδική Επιτροπή είναι εννεαμελής και συγκροτείται από πέντε (5) καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές των σχολών επιστημών υγείας των Α.Ε.Ι. ή γιατρούς με βαθμό διευθυντή του Ε.Σ.Υ., εκ των οποίων τουλάχιστον ένας θα είναι παθολόγος και ένας φαρμακολόγος, έναν φαρμακοποιό με προϋπηρεσία άνω των πέντε (5) ετών στο Ε.Σ.Υ., έναν γιατρό ή φαρμακοποιό του Ε.Ο.Φ., καθώς και έναν γιατρό ή φαρμακοποιό του Ι.Κ.Α. και του Ο.Γ.Α., που προτείνεται από τις Διοικήσεις τους. Για καθένα από τα μέλη ορίζεται αντίστοιχα και αναπληρωτής. Πρόεδρος ορίζεται καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής Α.Ε.Ι. Έργο της Ειδικής Επιτροπής είναι η κατάρτιση νέου ή η αναθεώρηση του καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων για όλους τους ασφαλιστικούς φορείς και το Δημόσιο, με αντικειμενικά κριτήρια, όπως η αποδεδειγμένη θεραπευτική αποτελεσματικότητά τους, η ανεκτικότητα και ασφάλεια, το μέσο κόστος ημερήσιας θεραπείας, η χορήγησή τους από τις κοινωνικές ασφαλίσεις άλλων χωρών, καθώς και κάθε άλλο ενδεδειγμένο κριτήριο κατά την κρίση της Επιτροπής, τα οποία ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους. Η Επιτροπή δύναται, κατά την κρίση της, να αναθέτει σε ειδικούς εισηγητές ή σε ειδικές εισηγητικές επιτροπές τη μελέτη θεμάτων της αρμοδιότητάς της, συμπεριλαμβανομένων και φαρμακοοικονομικών μελετών. Δ. 1. Η προθεσμία για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ν. 2161/1993 (ΦΕΚ 119 Α΄), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 2256/1994 (ΦΕΚ 196 Α΄), παρατείνεται μέχρι την 31.12.2001. Από την έκδοση του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας, το ήδη υπηρετούν προσωπικό του Ο.ΚΑ.ΝΑ. με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου εντάσσεται στις προβλεπόμενες θέσεις, ανάλογα με τα προσόντα και την ειδικότητά τους με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ.
Άρθρο 13 "Συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2889/2001"
1.  
  Η παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2889/2001 αντικαθίσταται ως εξής: 8. Σε κάθε Πε.Σ.Υ. συνιστάται Νοσηλευτικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τους διευθυντές της νοσηλευτικής υπηρεσίας όλων των αποκεντρωμένων μονάδων του. Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο αρχαιότερος διευθυντής. Το Νοσηλευτικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί, κατόπιν ερωτήματος του Προέδρου του Πε.Σ.Υ., για κάθε θέμα που αφορά τη νοσηλευτική υπηρεσία. Οι Διευθυντές της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, καθώς και οι Διευθυντές των τομέων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων προέρχονται από τους υπαλλήλους όλων των αποκεντρωμένων μονάδων του οικείου Πε.Σ.Υ., που ανήκουν στους κλάδους των οποίων οι υπάλληλοι μπορούν να προΐστανται στη νοσηλευτική υπηρεσία. Για την εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 82 του ν. 2683/1999, το Νοσηλευτικό Συμβούλιο, ως Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με βάση τις καταστάσεις όλων των αποκεντρωμένων μονάδων του Πε.Σ.Υ., που συντάσσονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 2683/1999, καταρτίζει ενιαίο πίνακα προακτέων στο βαθμό του Διευθυντή. Οι υπάλληλοι που περιλαμβάνονται στον ενιαίο πίνακα προακτέων στο βαθμό του Διευθυντή προάγονται, κατά τη σειρά της εγγραφής τους, στο βαθμό του Διευθυντή και τοποθετούνται σε κενή ή κενούμενη θέση Διευθυντή ή Διευθυντή τομέα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας σε οποιοδήποτε νοσοκομείο του οικείου Πε.Σ.Υ. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή, σύμφωνα με τον ενιαίο πίνακα προακτέων, η πλήρωση κενών θέσεων Διευθυντών ή Διευθυντών τομέων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων του Πε.Σ.Υ., λόγω έλλειψης υπαλλήλων που έχουν τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα για προαγωγή στο βαθμό του Διευθυντή, το Νοσηλευτικό Συμβούλιο εφαρμόζει τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 82 του ν. 2683/1999. Το Νοσηλευτικό Συμβούλιο,όταν ενεργεί ως Υπηρεσιακό Συμβούλιο, συγκροτείται από τους τρεις (3) αρχαιότερους Διευθυντές και δύο αιρετούς εκπροσώπους των νοσηλευτών, μαιών, επισκεπτών υγείας και βοηθών νοσηλευτών, τουλάχιστον κατηγορίας ΔΕ με βαθμό Α΄. Για τον τρόπο, τη διαδικασία και τις λοιπές προϋποθέσεις για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 15 του άρθρου 3 αυτού του νόμου. Στο Α΄ Πε.Σ.Υ. Νοτίου Αιγαίου, η Νοσηλευτική Επιτροπή του Νοσοκομείου Σύρου λειτουργεί και ως Νοσηλευτικό Συμβούλιο του Πε.Σ.Υ., με τη συμμετοχή του Διευθυντή Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Νάξου, χωρίς αρμοδιότητες Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η επιλογή του Διευθυντή και των Διευθυντών τομέων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Σύρου και του Νοσοκομείου Νάξου γίνεται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 159 του ν. 2683/1999. Ο ορισμός των μελών του Νοσηλευτικού Συμβουλίου γίνεται με πράξη του Προέδρου του Πε.Σ.Υ., με την οποία ορίζεται και ένας διοικητικός υπάλληλος του Πε.Σ.Υ. ή των αποκεντρωμένων μονάδων του, με τον αναπληρωτή του, ως Γραμματέας..
2.  
  Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του ν. 2889/2001 προστίθενται εδάφια ως εξής: Οι Υποδιευθυντές Διοικητικού-Οικονομικού ή με οποιαδήποτε άλλη ονομασία της διοικητικής υπηρεσίας φέρουν βαθμό Διευθυντή. Για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντή και Υποδιευθυντή της Διοικητικής Υπηρεσίας, συντάσσεται ενιαίος πίνακας προακτέων στο βαθμό του Διευθυντή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια της παρούσας παραγράφου. Οι υπάλληλοι που περιλαμβάνονται στον ενιαίο πίνακα προακτέων στο βαθμό του Διευθυντή τοποθετούνται με απόφαση του Προέδρου του οικείου Πε.Σ.Υ. σε κενή θέση ή κενούμενη θέση Διευθυντή ή Υποδιευθυντή της Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας σε οποιοδήποτε νοσοκομείο του Πε.Σ.Υ. .
3.  
  Οι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 2 και της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του ν.2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α΄), όπως τροποποιούνται και συμπληρώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, καταρτιζόμενοι ενιαίοι πίνακες προακτέων στο βαθμό Διευθυντή υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας που ασκείται από τον Πρόεδρο του οικείου Πε.Σ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α΄).
4.  
  Η πράξη προαγωγής στο βαθμό Διευθυντή και η απόφαση τοποθέτησης των περιλαμβανομένων στους ενιαίους πίνακες προακτέων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου εκδίδονται από τον Πρόεδρο του οικείου Πε.Σ.Υ.
5.  
  Μετάταξη υπαλλήλων με βαθμό Διευθυντή, που έχουν προαχθεί με βάση τους ενιαίους πίνακες προακτέων της παραγράφου 8 του άρθρου 2 και της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του ν.2889/2001, όπως τροποποιούνται και αντικαθίστανται με το παρόν άρθρο, σε ομοιόβαθμη θέση άλλης αποκεντρωμένης μονάδας του οικείου Πε.Σ.Υ., στην οποία μπορούν να προΐστανται κατά τον οργανισμό της μονάδας αυτής, πραγματοποιείται για αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών με απόφαση του Προέδρου του οικείου Πε.Σ.Υ., που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
6.  
  Η κατά τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του ν. 2889/2001, όπως συμπληρώνεται με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ανάθεση των καθηκόντων της θέσης Διευθυντή γίνεται από τον Πρόεδρο του οικείου Πε.Σ.Υ.
7.  
  Οι κατά τις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου αποφάσεις προαγωγής, τοποθέτησης και μετάταξης Διευθυντών δημοσιεύονται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι τοποθετούμενοι ή μετατασσόμενοι Διευθυντές καθίστανται υπάλληλοι των υπηρεσιών, στις οποίες ανήκουν οι οργανικές μονάδες στις οποίες τοποθετούνται ή μετατάσσονται.
8.  
  Η κατά τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 3 του ν. 2889/2001 μετάταξη υπαλλήλων από κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου στα Πε.Σ.Υ. διενεργείται σε κενές θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και, αν δεν υπάρχουν, με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο μετατασσόμενος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
9.  
  Η απόσπαση υπαλλήλων, που διέπονται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, από την Κεντρική Υπηρεσία Πε.Σ.Υ. ή νοσοκομειακή μονάδα ή Κέντρο Υγείας ή Περιφερειακό Ιατρείο σε άλλη μονάδα που ανήκει στο ίδιο Πε.Σ.Υ., επιτρέπεται να διενεργείται, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 2683/1999, όπως εκάστοτε ισχύει, με απόφαση του Προέδρου του οικείου Πε.Σ.Υ. Αν σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες αυτές δεν έχει συσταθεί ή δεν λειτουργεί υπηρεσιακό συμβούλιο, η απόφαση της απόσπασης εκδίδεται χωρίς τη γνώμη του συμβουλίου αυτού.
10.  
  Η απόσπαση υπαλλήλων, που διέπονται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, από την Κεντρική Υπηρεσία Πε.Σ.Υ. ή νοσοκομειακή μονάδα ή Κέντρο Υγείας ή Περιφερειακό Ιατρείο, που ανήκουν σε ένα Πε.Σ.Υ. σε υπηρεσιακή μονάδα άλλου Πε.Σ.Υ. επιτρέπεται να διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 2683/1999, όπως εκάστοτε ισχύει. Η απόσπαση αυτή διενεργείται με κοινή απόφαση των προέδρων των οικείων Πε.Σ.Υ. Σε περιπτώσεις διαφωνίας τους αποφασίζει ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας. Αν σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες αυτές δεν έχει συσταθεί ή δεν λειτουργεί υπηρεσιακό συμβούλιο, η απόφαση εκδίδεται χωρίς τη γνώμη του συμβουλίου αυτού.
11.  
  Επιτρέπεται, κατόπιν αιτήσεώς τους, η μετάταξη των υπαγόμενων στον Υπαλληλικό Κώδικα Υπαλλήλων της Κεντρικής υπηρεσίας Πε.Σ.Υ. ή νοσοκομειακής μονάδας του ή Κέντρου Υγείας ή Περιφερειακού Ιατρείου σε κενές θέσεις της ίδιας κατηγορίας του αυτού ή άλλου κλάδου, υπηρεσιακών μονάδων του ίδιου ή άλλου Πε.Σ.Υ. ή θεραπευτηρίων χρονίων παθήσεων. Ο μετατασσόμενος πρέπει να έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την κατάληψη της θέσης στην οποία μετατάσσεται. Δεν επιτρέπεται μετάταξη δόκιμου υπαλλήλου. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και για αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων, οπότε οι κατεχόμενες από τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους θέσεις λογίζονται κενές. Οι μετατάξεις διενεργούνται με αποφάσεις του αρμόδιου ή των αρμόδιων Προέδρων των οικείων Πε.Σ.Υ., ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, που συνεκτιμούν και τις υπηρεσιακές ανάγκες. Οι αιτήσεις μετατάξεων, που υποβάλλονται το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους στην αρμόδια υπηρεσία προσωπικού στην οποία ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι και κοινοποιούνται στην υπηρεσία υποδοχής, συνεξετάζονται από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, εντός του επόμενου μήνα Μαρτίου. Η σχετική γνωμοδότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου διαβιβάζεται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του επόμενου μήνα Απριλίου με όλα τα απαραίτητα στοιχεία στην υπηρεσία υποδοχής, που φροντίζει για τη λήψη της γνωμοδότησης του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου και την προώθηση του σχεδίου της σχετικής απόφασης. Σε περίπτωση διαφωνίας των Προέδρων των οικείων Πε.Σ.Υ. αποφασίζει ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 71 και της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 2683/1999 εφαρμόζονται στις μετατάξεις της παρούσας παραγράφου.
12.  
  Κενές θέσεις με βαθμό Διευθυντή των κεντρικών υπηρεσιών των Πε.Σ.Υ. επιτρέπεται να καλύπτονται με μετάταξη υπαλλήλων δημόσιων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που υπηρετούν σε κλάδους της ίδιας κατηγορίας, έχουν βαθμό Διευθυντή και κατέχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για τις θέσεις στις οποίες μετατάσσονται. Οι μετατάξεις αυτές ενεργούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων και γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, εφόσον δεν είναι δυνατή, σύμφωνα με τους οικείους πίνακες προακτέων, η πλήρωση των κενών αυτών θέσεων με προαγωγή, λόγω ελλείψεως υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
13.  
  Κενές θέσεις των κεντρικών υπηρεσιών των Πε.Σ.Υ. επιτρέπεται να καλύπτονται με μετάταξη μόνιμων υπαλλήλων δημόσιων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που υπηρετούν σε κλάδους της ίδιας κατηγορίας και έχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για τις θέσεις στις οποίες μετατάσσονται. Οι μετατάξεις αυτές ενεργούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων και γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και για υπαλλήλους που έχουν επιλεγεί προϊστάμενοι τμημάτων ή αυτοτελών γραφείων. Οι υπάλληλοι αυτοί για να ασκήσουν καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου στην υπηρεσία όπου μετατάσσονται, θα πρέπει να κριθούν και επιλεγούν από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο της νέας τους υπηρεσίας. Η επιλογή ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 του ν. 2683/1999, όπως εκάστοτε ισχύει.
14.  
  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων Διευθυντών ή η επιλογή προϊσταμένων τμημάτων και αυτοτελών γραφείων κεντρικών υπηρεσιών των Πε.Σ.Υ., λόγω ελλείψεως υπαλλήλων που να έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, επιτρέπεται να ανατίθενται τα καθήκοντα των θέσεων αυτών σε υπαλλήλους που υπηρετούν με απόσπαση, εφόσον κατέχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπεται να έχουν οι προϊστάμενοι των ανωτέρω οργανικών μονάδων. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο ανάθεση γίνεται με απόφαση του Προέδρου του οικείου Πε.Σ.Υ. Στους υπαλλήλους αυτούς καταβάλλεται το προβλεπόμενο για κάθε θέση επίδομα.
15.  
  Τα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά τους ιατρεία λογίζονται ως μία αρχή, για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν μετακινήσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων τους
16.  
  Οι κατά τις διατάξεις του ν. 2889/2001 Πρόεδρος και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Πε.Σ.Υ., Διοικητής και Αναπληρωτής Διοικητής των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. για την εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση υπάγονται στην αρμοδιότητα του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 158 του ν. 2683/1999.
17.  
  Οι οριζόμενες προθεσμίες στην παράγραφο 6 του άρθρου 12 του ν. 2889/2001 αρχίζουν, για τα μονομελή πειθαρχικά όργανα από την ημέρα άσκησης της πειθαρχικής δίωξης και για τα συλλογικά πειθαρχικά όργανα από την ημέρα άσκησης της πειθαρχικής δίωξης, όταν επιλαμβάνονται αυτεπαγγέλτως ή από την ημέρα παραλαβής του παραπεμπτηρίου εγγράφου ή την ημέρα παραλαβής της έφεσης ή ένστασης.
18.  
  Ο Πρόεδρος του Πε.Σ.Υ., ως πειθαρχικός προϊστάμενος, μπορεί να επιβάλει σε βάρος του ιατρικού και λοιπού προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας και όλων των νοσοκομειακών μονάδων, των Κέντρων Υγείας και των περιφερειακών τους ιατρείων που ανήκουν στο Πε.Σ.Υ. τις πειθαρχικές ποινές της επίπληξης και του προστίμου έως και το ήμισυ των μηνιαίων αποδοχών.
19.  
  Η παρ. 19 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 αντικαθίσταται ως εξής: 19. Οι βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες που προβλέπονται στο άρθρο 55 παρ. 2 του ν. 2683/1999 χορηγούνται στο προσωπικό των νοσοκομείων από το διευθυντή του τμήματος ή το διευθυντή της ιατρικής υπηρεσίας..
20.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2889/2001 καταργείται.
21.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2889/2001, που αρχίζει για τον τρόπο, τη διαδικασία και τις λοιπές προϋποθέσεις για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων και τελειώνει των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αντικαθίσταται ως εξής: Ο τρόπος, η διαδικασία και οι λοιπές προϋποθέσεις για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των ιατρών και των λοιπών εργαζομένων στο Δ.Σ. του Πε.Σ.Υ. καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας..
22.  
  Ο τρόπος εκλογής των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου της παρ. 11. Α του άρθρου 5 του ν. 2889/ 2001 καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.
23.  
  Το Συμβούλιο Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη διαχείριση, διοίκηση, αξιοποίηση και διάθεση του αυτοτελούς κληροδοτήματος Ι. Βαρδάκα, καθώς και για την υποβολή στη Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών του ετήσιου προϋπολογισμού λειτουργίας του Κληροδοτήματος και του αντίστοιχου απολογισμού και ισολογισμού.
24.  
  Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 2889/ 2001 προστίθεται εδάφιο, ως εξής: Επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων μεταξύ του οικείου Πε.Σ.Υ. και ιδιωτικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, δυνάμει των οποίων η αμοιβή για τις διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις που διενεργούνται κατά την απογευματινή λειτουργία σε ασφαλισμένους των ιδιωτικών επιχειρήσεων καταβάλλεται από τις ίδιες, με βάση αυξημένο τιμολόγιο, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας..
25.  
  Στη σύνθεση του Κεντρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου της παρ. 20 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 προστίθενται ως μέλη υπό στοιχεία στ΄ και ζ΄ δύο Πάρεδροι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι οποίοι προτείνονται μαζί με τους αναπληρωτές τους, από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
26.  
  Στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 13 του ν. 2889/2001 προστίθενται τα παρακάτω εδάφια: Το Δ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης των παραπάνω νοσοκομείων και ασκεί, μεταξύ των άλλων αρμοδιοτήτων του, και τις αρμοδιότητες του άρθρου 5 παρ. 7. Α. στοιχεία β΄, ιζ΄, και κ΄ του ν. 2889/2001. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα τα παραπάνω νοσοκομεία. Στο Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ οι αρμοδιότητες που προβλέπουν οι διατάξεις του ν. 2889/2001 για το Διοικητή ασκούνται από το Διευθυντή του νοσοκομείου που προβλέπει η διαθήκη της Ιφιγένειας Συγγρού και καταργείται η θέση του Διοικητή..
27.  
  Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2889/2001 έχουν εφαρμογή και για το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.).
28.  
  Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 2889/2001 προστίθεται εδάφιο: Τα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία, που βρίσκονται στην τοπική αρμοδιότητα Πε.Σ.Υ. άλλου από αυτό στο οποίο βρίσκεται το νοσοκομείο στο οποίο υπάγονται, μεταφέρονται από 1.1.2002 στην αρμοδιότητα του Πε.Σ.Υ, στο οποίο ανήκουν χωροταξικά. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας καθορίζεται το νοσοκομείο, στο οποίο υπάγονται τα μεταφερόμενα Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία μέχρι την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου αυτού του άρθρου. Οι δαπάνες λειτουργίας τους βαρύνουν στο εξής τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του νοσοκομείου, στο οποίο εντάσσονται..
29.  
  Ιατροί Παθολόγοι που υπηρετούν ως Επιμελητές Ε.Σ.Υ. σε ογκολογικά τμήματα μπορούν, αφού συμπληρώσουν τριετή υπηρεσία, να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου της Παθολογικής Ογκολογίας.
Άρθρο 14
1.  
  Πανεπιστημιακοί ιατροί, που κατέχουν τίτλο ειδικότητας και υπηρετούν σε πανεπιστημιακή κλινική, εργαστήριο ή μονάδα άλλης ειδικότητας μπορούν, αφού συμπληρώσουν υπηρεσία ίση με το χρόνο που απαιτείται κάθε φορά για τη λήψη της αντίστοιχης ειδικότητας, να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας αυτής
2.  
  Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ. 2 του άρθρου 19 του π.δ. 235/2000 (ΦΕΚ 199 Α΄) προθεσμία προσαρμογής των ιδιωτικών κλινικών, όπως αυτή έχει παραταθεί με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131 Α΄), παρατείνεται μέχρι 14.3.2002.
3.  
  Οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 επιβάλλονται και σε βάρος των ιδιωτικών κλινικών ή ιδιωτικών διαγνωστικών και θεραπευτικών εργαστηρίων και γενικότερα σε βάρος των κάθε είδους ιδιωτικών επιχειρήσεων που παρέχουν ή καλύπτουν ασφαλιστικά υπηρεσίες υγείας, οι οποίες αποδέχονται την παροχή υπηρεσιών με οποιαδήποτε σχέση, περιλαμβανομένης και αυτής του συμβούλου, από ιατρούς του Ε.Σ.Υ.
4.  
  Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 17 του ν. 2190/ 1994, όπως ισχύει μετά τη συμπλήρωσή της με την παρ. 8γ του άρθρου 20 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α΄), προστίθεται το εξής εδάφιο: Η παραπάνω προθεσμία ορίζεται σε ένα έτος όταν πρόκειται για διορισμούς σε νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, καθώς και στο Ε.Κ.Α.Β..
Άρθρο 15
1.  
  Συμβάσεις μεταξύ νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και προμηθευτών για την προμήθεια φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, χημικών αντιδραστηρίων και ορθοπεδικού υλικού, οι οποίες έχουν καταρτιστεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος κατόπιν διαγωνισμού στη διακήρυξη του οποίου δεν αναφέρονταν οι ποσότητες κάθε κατηγορίας των υπό προμήθεια αγαθών ή κατόπιν διαγωνισμού που κατακυρώθηκε σε περισσότερους από έναν μειοδότες, θεωρούνται νόμιμες και τα σχετικά χρηματικά εντάλματα εξοφλούνται. Παρατάσεις, με κοινή συμφωνία των μερών, συμβάσεων που έχουν καταρτιστεί νόμιμα, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου, μεταξύ νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και προμηθευτών για την προμήθεια φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, χημικών αντιδραστηρίων και ορθοπεδικού υλικού, θεωρούνται νόμιμες και η ισχύς τους λήγει την 31.12.2001.
Άρθρο 16 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2001-11-02 Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2001/256
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/Π1/6214 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/Π1_6214 1997
ΝΟΜΟΣ 1928/3601 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1928/3601 1928
ΝΟΜΟΣ 1966/4511 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/4511 1966
ΝΟΜΟΣ 1977/543 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/543 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1579 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1579 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1644 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1644 1986
ΝΟΜΟΣ 1988/1759 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1759 1988
ΝΟΜΟΣ 1988/1807 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1807 1988
ΝΟΜΟΣ 1991/1963 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1963 1991
Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας. 1992/2071 1992
Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας. 1992/2082 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 17291 1987 «Καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, προστασία των νέων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ144 Α )». 1993/2161 1993
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Συμβούλια κρίσης και επιλογής ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού και άλλες διατάξεις. 1994/2256 1994
Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 1995/2286 1995
Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις. 1995/2345 1995
Σύσταση Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και άλλες διατάξεις. 1997/2458 1997
«Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις» 1997/2470 1997
Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις. 1997/2519 1997
Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. 1997/2522 1997
Αναπροσαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 1998/2592 1998
Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις. 1998/2646 1998
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις, 1999/2716 1999
Μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις. 1999/2737 1999
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις. 1999/2738 1999
Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις. 2001/2889 2001
Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και άλλες διατάξεις. 2001/2920 2001
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1958/3906 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1958/3906 1958
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/266 1974
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/496 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/496 1974
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/247 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/247 1991
Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.). 1996/394 1996
Μισθοδοσία του πάσης φύσεως προσωπικού των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Ν.Δ/τος 2592/1953 (ΦΕΚ 254 Α), των αποκεντρωμένων μονάδων αυτών και του ΕΚΑΒ μετά των παραρτημάτων του. 1998/412 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/235 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/235 2000
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την Ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.). 2001/84 2001
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1960/330 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/330 1960
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1964/775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1964/775 1964
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/29 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/29 1970
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ορισμός Προέδρου του Διοικητικοί Συμβουλίου του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.). 2006/11_19-6-2006 2006
Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις. 2003/3106 2003
Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» και άλλες διατάξεις. 2003/3190 2003
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. 2003/3209 2003
Σύσταση Ένωσης Νοσηλευτών - Νοσηλευτριών Ελλάδος και άλλες διατάξεις. 2004/3252 2004
Συνήγορος του Καταναλωτή - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις 2004/3297 2004
Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. 2005/3305 2005
Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίαςκαι λοιπές διατάξεις. 2005/3402 2005
Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις. 2009/3784 2009
Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις 2010/3846 2010
Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. 2012/4075 2012