ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/2959

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-11-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-11-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-11-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση του Πρωτοκόλλου Διόρθωσης της Σύμβασης για την αμοιβαία βοήθεια και συνεργασία ανάμεσα στις τελωνειακές διοικήσεις

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το «Πρωτόκολλο Διόρθωσης της Σύμβασης για την αμοιβαία βοήθεια και συνεργασία ανάμεσα στις τελωνειακές διοικήσεις» (ν. 2772/1999 «Κύρωση της Σύμβασης που καταρτίσθηκε βάσει του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περί αμοιβαίας συνδρομής και συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών», ΦΕΚ 282 Α’), που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 22 Μαΐου 2000, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ως θεματοφύλαξ της Σύμβασης για την αμοιβαία βοήθεια και συνεργασία ανάμεσα στις τελωνειακές διοικήσεις, η οποία υπεγράφη στις 18 Δεκεμβρίου 1997 στις Βρυξέλλες, στο εξής αναφερόμενη ως «η Σύμβαση», ΕΠΕΙΔΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕ ότι το κείμενο της Σύμβασης, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου διαβιβάσθηκε στα υπογράφοντα Μέρη, στις 25 Φεβρουαρίου 1998, περιέχει ορισμένα σφάλματα στα κείμενα στη δανική, ελληνική, φινλανδική και ολλανδική γλώσσα, ΑΦΟΥ ΕΠΕΣΗΜΑΝΕ στα υπογράφοντα Μέρη της Σύμβασης τα σφάλματα αυτά, προτείνοντάς τους διορθώσεις, ΑΦΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕ ότι κανένα υπογράφον Μέρος δεν διετύπωσε αντιρρήσεις, ΠΡΟΕΒΗ σήμερα στη διόρθωση των εν λόγω σφαλμάτων και συνέταξε το παρόν Πρωτόκολλο Διόρθωσης· το διορθωμένο κείμενο της Σύμβασης στη δανική, ελληνική, φινλανδική και ολλανδική γλώσσα περιλαμβάνεται στο Παράρτημα και αντίγραφο αυτού διαβιβάζεται στα υπογράφοντα Μέρη.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 32 παράγραφοι 2 και 3 της Σύμβασης «. . . περί αμοιβαίας συνδρομής και συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών», Ν.2772/1999 (ΦΕΚ 282 Α’). Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Κύρωση της Σύμβασης που καταρτίσθηκε βάσει του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περί αμοιβαίας συνδρομής και συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών 1999/2772 1999
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία