Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ι.Κ.Α. ΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Ο.Π.Σ.)
Άρθρο 1 "Αναλυτική Περιοδική Δήλωση"
1.  
  Κάθε εργοδότης, που απασχολεί πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφα-λίσεων (Ι.Κ.Α.) ή στην ασφάλιση των φορέων ή των κλάδων και λογαριασμών των οργανισμών κοινωνικής πολιτικής τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το Ι.Κ.Α., υποχρεούται να υποβάλλει και να διαφυλάσσει Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, η οποία στο εξής θα αποκαλείται Α.Π.Δ.
2.  
  Με Κανονισμό, που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 16 του α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α΄), ορίζονται ο τύπος, η μορφή και το περιεχόμενο της Α.Π.Δ. και των τυχόν συνοδευτικών εντύπων υποστήριξης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με τον ίδιο Κανονισμό καθορίζονται τα πρόσωπα που εξαιρούνται από την υποχρέωση της προηγούμενης παραγράφου και ορίζονται τα στοιχεία που υποχρεούνται να τηρούν και να υποβάλλουν, καθώς και ο τρόπος απεικόνισης της ασφάλισής τους.
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Α. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής της παραγράφου 1. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 και 11. Κατά το διάστημα αυτό εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951.
Άρθρο 2 "Τρόπος υποβολής της Α.Π.Δ. Η Α.Π.Δ. υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά ή με μαγνητικό μέσο ή εγγράφως."
1.  
  Υπόχρεοι για την υποβολή σε ηλεκτρονική μορφή ή με μαγνητικό μέσο είναι:
 1. το Δημόσιο,
 2. τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),.
 3. οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, α΄ και β΄ βαθμίδας,
 4. οι εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 8 περίπτωση 5 εδάφιο ε΄ του α.ν. 1846/1951, και με προϋπολογισμό δαπάνης μεγαλύτερο από αυτόν που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Α.,.
 5. οι εργοδότες που δεν είναι φυσικά πρόσωπα, και κα-ταβάλλουν εισφορές για το Ι.Κ.Α., ή για φορείς ή κλάδους και λογαριασμούς οργανισμών κοινωνικής πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το Ι.Κ.Α.
2.  
  Υπόχρεοι για την υποβολή είτε ηλεκτρονικά ή με μαγνητικό μέσο ή εγγράφως είναι:
 1. οι εργοδότες που είναι φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι απασχολούν πάνω από πέντε εργαζόμενους,
 2. οι εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα με αυτεπιστασία.
 3. Οι εργοδότες της παρούσας παραγράφου υποχρεούνται να υποβάλλουν την Α.Π.Δ. είτε ηλεκτρονικά είτε με μαγνητικό μέσο, μετά την παρέλευση δώδεκα μηνών από την έναρξη εφαρμογής της.
 4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί να παρατείνεται η ανωτέρω προθεσμία.
3.  
  Υπόχρεοι για την υποβολή της Α.Π.Δ. σε έγγραφη μορφή και προαιρετικά σε ηλεκτρονική μορφή ή με μαγνητικό μέσο είναι:.
Άρθρο 57 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1951/1846 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1846 1951
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις 2002/3050 2002
Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις 2002/3051 2002
Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις. 2003/3144 2003
Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις. 2004/3232 2004
Θέματα ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας και άλλες διατάξεις 2008/3667 2008
Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις 2010/3846 2010
Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις,ρυ­θμί­σεις στις εργασιακές σχέσεις. 2010/3863 2010
Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. 2012/4075 2012
Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 2014/4225 2014
Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 «σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ια[...]" 2017/4498 2017
Οργανισμός του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)». 2006/154 2006