ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/2974

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-12-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-12-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-12-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της 180 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για τις ώρες εργασίας των ναυτικών και την επάνδρωση των πλοίων» και του Πρωτοκόλλου 1996 στη Σύμβαση περί ελαχίστων επιπέδων ασφαλείας των εμπορικών πλοίων, 1976.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η 180 Διεθνής Σύμβαση Εργασίας «για τις ώρες εργασίας των ναυτικών και την επάνδρωση των πλοίων», που ψηφίσθηκε στη Γενεύη στις 22 Οκτωβρίου 1996 κατά την 84η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και το Πρωτόκολλο 1996 στην 147 Διεθνή Σύμβαση Εργασίας Περί ελαχίστων επίπεδων ασφαλείας των εμπορικών πλοίων, 1976» (που έχει κυρωθεί με το Ν. 948/1979 ΦΕΚ 167 Α΄), το οποίο ψηφίσθηκε στη Γενεύη στις 22 Οκτωβρίου 1996 κατά την 84η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, και των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: Άρθρο 2 1.Στο Παράρτημα της 147 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας Περί ελαχίστων επιπέδων ασφαλείας των Εμπορικών Πλοίων προστίθενται οι Συμβάσεις του Μέρους Α’ του Συμπληρωματικού Παραρτήματος του κυρούμενου Πρωτοκόλλου, καθώς και η 108 Διεθνής Σύμβαση Εργασίας για τα έγγραφα Ταυτότητος Ναυτικών, 1958 (που κυρώθηκε με το ν. 4316/1963, ΦΕΚ 187 Α΄), η οποία περιέχεται στο Μέρος Β΄ του παραπάνω Συμπληρωματικού Παραρτήματος. 2.Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, μπορεί στο Παράρτημά της με αριθμό 147 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας να προστίθενται και άλλες Συμβάσεις από αυτές που περιέχονται στο Μέρος Β΄ του Συμπληρωματικού Παραρτήματος του κυρούμενου Πρωτοκόλλου. Άρθρο 3 1.Με κανονισμούς που κυρώνονται με αποφάσεις του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την εφαρμογή της κυρούμενης Διεθνούς Σύμβασης. 2.Η θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου δεν θίγει την εφαρμογή ειδικών διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα χρόνου απασχόλησης προσωπικού πλοίων ειδικών κατηγοριών. 3.Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ του αγγλικού και του ελληνικού κειμένου της κυρούμενης Διεθνούς Σύμβασης και του Πρωτοκόλλου υπερισχύει το αγγλικό κείμενο. Άρθρο 4 Αρμόδιες Αρχές για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου, τη βεβαίωση των παραβάσεων, την επιβολή κυρώσεων και τον έλεγχο καταγγελιών είναι: 1)Για το εσωτερικό: Η Διεύθυνση Ελέγχου Πλοίων και οι Λιμενικές Αρχές. 2)Για το εξωτερικό: Οι τοποθετημένοι στις Προξενικές Αρχές Αξιωματικοί Λ.Σ. που ασκούν διοικητικά καθήκοντα ναυτιλίας και, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αυτοί, οι Ελληνικές Προξενικές Αρχές. Άρθρο 5 Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος νόμου και των προεδρικών διαταγμάτων και κανονισμών που εκδίδονται σε εκτέλεση αυτού τιμωρούνται ανεξάρτητα από ποινική ή πειθαρχική ευθύνη που απορρέει από άλλη διάταξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α΄). Η διαδικασία άσκησης και εκδίκασης προσφυγών που προβλέπεται από το πιο πάνω άρθρο έχει εφαρμογή. Άρθρο 6 Η ισχύς του παρόντος νόμου, της Διεθνούς Σύμβασης και του Πρωτοκόλλου που κυρώνονται αρχίζει από την πλήρωση των προϋποθέσεων των άρθρων 18 της Σύμβασης και 6 του Πρωτοκόλλου. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας των ναυτικών, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 1999/63/ ΕΚ και 1999/ 95/ ΕΚ. 2003/152 2003