Κύρωση του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας για τη συνεργασία σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο Ιόνιο Πέλαγος

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας για τη συνεργασία σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο Ιόνιο Πέλαγος, που υπογράφηκε στην Ανκώνα στις 20 Μαΐου 2000, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο την ελληνική, ιταλική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας (εφεξής αποκαλούμενες Συμβαλλόμενα Μέρη), ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να βελτιώσουν τις φιλικές σχέσεις μεταξύ των δύο Χωρών, στη βάση της ισότητας και του κοινού συμφέροντος, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη την αναγκαιότητα βελτίωσης της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στο Ιόνιο Πέλαγος και στην Αδριατική Θάλασσα και των δραστηριοτήτων ανταπόκρισης σε επείγουσες καταστάσεις στη θάλασσα, σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης Θαλάσσιας Έρευνας και Διάσωσης του 1979 και του Παραρτήματός της, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΩΣ ΕΞΗΣ: Άρθρο 1 Ορισμοί1.Ο όρος φάση κινδύνου σημαίνει μια κατάσταση όπου υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι ένα πλοίο ή ένα άτομο απειλείται από σοβαρό και επικείμενο κίνδυνο και απαιτεί άμεση βοήθεια. 2.Ο όρος αρμόδια αρχή σημαίνει - στην Ελληνική Δημοκρατία - το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας - και -στην Ιταλική Δημοκρατία - το Υπουργείο Μεταφορών και Ναυτιλίας. 3.Ο όρος περιοχή έρευνας και διάσωσης σημαίνει μια περιοχή καθορισμένων διαστάσεων εντός της οποίας παρέχονται υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης. 4.Οι όροι Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (JRCC) και Κέντρο Συντονισμού Θαλάσσιας Διάσωσης (ΜRCC) σημαίνουν τις μονάδες που είναι υπεύθυνες για την προώθηση της επαρκούς διοργάνωσης υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης και για το συντονισμό της διεξαγωγής των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης εντός περιοχής έρευνας και διάσωσης στην Ελλάδα και την Ιταλία αντίστοιχα. 5.Οι όροι Υποκέντρο Διάσωσης και Υποκέντρο Θαλάσσιας Έρευνας και Διάσωσης σημαίνουν τις μονάδες που είναι υφιστάμενες σε ένα JRCC ή ΜRCC και δημιουργήθηκαν για να συμπληρώνουν τα ανωτέρω εντός καθορισμένης έκτασης μιας περιοχής έρευνας και διάσωσης. 6.Ο όρος μονάδα διάσωσης σημαίνει κάθε μονάδα που αποτελείται από εκπαιδευμένο προσωπικό και διαθέτει εξοπλισμό κατάλληλο για τη γρήγορη διεξαγωγή επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.
Άρθρο 2
1.  
    Τα πρωτόκολλα - πρακτικά που καταρτίζονται κατά τη συνάντηση των εκπροσώπων των αντίστοιχων Αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Μνημονίου, εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών
Άρθρο 3
1.  
    Οι τροποποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12 του Μνημονίου γίνονται σύμφωνα με την προβλεπόμενη από το Σύνταγμα διαδικασία
Άρθρο 4
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 11 παράγραφος 1 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία