Οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ρυθμίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του Ν. 2292/1995 (ΦΕΚ35Α~) αντικαθίσταται ως εξής: 4 Για την εφαρμογή της πολιτικής αυτής η Κυβέρνηση διαθέτει κυρίως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠ.ΕΘ.Α.) και τις υπαγόμενες σε αυτό Ένοπλες Δυνάμεις (Ε.Δ.) της Χώρας Στρατό Ξηράς - Πολεμικό Ναυτικό - Πολεμική Αεροπορία Διαθέτει επίσης και όλα τα υπόλοιπα Υπουργεία, δυνάμεις Παλλαϊκής Άμυνας, σώματα, οργανισμούς και υπηρεσίες, τα οποία με οποιονδήποτε τρόπο συμβάλλουν στην Εθνική Άμυνα.
2.  
  Το εδάφιο β~ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α~) αντικαθίσταται ως εξής: 1 Αποφασίζει τη δομή διοίκησης και τη μελλοντική δομή δυνάμεων, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις της Διαρκούς Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής.
3.  
  Το εδάφιο ιστ~ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α~) αντικαθίσταται ως εξής: 1 Τοποθετεί τους Αντιστράτηγους και Υποστρατήγους σε θέση Αντιστράτηγου, όταν παρίσταται ανάγκη, τον Αρχηγό του Στόλου, τον Αρχηγό της Τακτικής Αεροπορίας και τους Υπαρχηγούς του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.), μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο οποίος λαμβάνει υπόψη και τις έγγραφες εισηγήσεις του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α. και του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου.
4.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του Ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α~) αντικαθίσταται ως εξής: 2 Προΐσταται του Επιτελείου Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του Γ.Ε.ΕΘ.Α. και κάθε Κλάδου των Ε.Δ. και έχει όλες τις αρμοδιότητες του παρόντος νόμου, καθώς και αυτές που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις Ασκεί τη διοίκηση και τον έλεγχο των Ε.Δ., μέσω των Αρχηγών των Γ.Ε.ΕΘ.Α., Γενικού Επιτελείου Στρατού (Γ.Ε.Σ.), Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.) και Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.).
5.  
  Το εδάφιο β~ της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α~) αντικαθίσταται ως εξής: 1 Εισηγείται στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) τη δομή διοίκησης και τη μελλοντική δομή δυνάμεων.
6.  
  Το εδάφιο ζ~ της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α~) αντικαθίσταται ως εξής: 1 Αποφασίζει για τη συγκρότηση και διάλυση Μονάδων των Κλάδων των Ε.Δ. και διακλαδικών Μονάδων, μετά από πρόταση του οικείου Ανωτάτου Συμβουλίου Κλάδου και του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (Σ.Α.Γ.Ε.) αντίστοιχα.
7.  
  Το εδάφιο α~ της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α~) αντικαθίσταται ως εξής: 1 Εκτιμήσεις επί καταστάσεων που παρουσιάζονται στο εγγύς ή ευρύτερο περιβάλλον και είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ασφάλεια ή τις σχέσεις της Χώρας με όμορα κράτη Επίσης για θέματα που απαιτούν άμεση αντίδραση σε επεισόδια ή έκτακτες καταστάσεις, που μπορούν να οδηγήσουν σε κρίση, καθώς και την ανάθεση της Επιχειρησιακής Διοίκησης δυνάμεων των τριών Κλάδων των Ε.Δ. στον Αρχηγό του Γ.Ε.ΕΘ.Α. (Α/ Γ.Ε.ΕΘ.Α.) στις ειδικότερες περιπτώσεις της παραγράφου 5β~ του άρθρου 11.
Άρθρο 2
1.  
  Το εδάφιο γ~ της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του Ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α~) αντικαθίσταται ως εξής: 1 Την υποβολή γνωματεύσεων στον Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α. για το Γενικό Σχέδιο Άμυνας της Χώρας (ΓΕ.Σ.Α.Χ.), των Γενικών Σχεδίων που απορρέουν από αυτό, καθώς και των Ειδικών και Ενδεχομένων Σχεδίων, που αφορούν κοινή δράση Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων Επίσης υποβολή γνωματεύσεων για θέματα που αφορούν στη διαμόρφωση διακλαδικών επιχειρησιακών δογμάτων, τις στρατιωτικές συμφωνίες και λοιπά θέματα αρμοδιότητάς του.
2.  
  Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 11 του Ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α~) αντικαθίστανται ως εξής: 5 Ο Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α. από την περίοδο ειρήνης ασκεί την επιχειρησιακή διοίκηση 1 των Διακλαδικών Στρατηγείων και των υπ’ αυτών υπαγόμενων μονάδων που συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος νόμου και προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν για αντιμετώπιση στρατιωτικών ενεργειών που στρέφονται κατά της ασφάλειας της Χώρας και των νόμιμων συμφερόντων της και απαιτούν συντονισμένη δράση δυνάμεων των Κλάδων των Ε.Δ. 2 Επιπρόσθετα των υπολοίπων δυνάμεων των τριών Κλάδων των Ε.Δ., μέσω των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων για τις περιπτώσεις (1) Εφαρμογής σχεδίων επιχειρήσεων και δοκιμής τους (2) Εφαρμογής του Συστήματος Χειρισμού Κρίσεων (3) Διεξαγωγής επιχειρήσεων εκτός ελληνικής επικράτειας, μετά από αποφάσεις του ΚΥ.Σ.Ε.Α. και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (4) Συμμετοχής τους για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων λόγω συμφορών, καταστροφών ή μειζόνων ατυχημάτων, μετά από απόφαση του Σ.Α.Γ.Ε. (5) Οποτεδήποτε κρίνεται σκόπιμο από το Συμβούλιο Άμυνας. 6 Με βάση την επιχειρησιακή διοίκηση, ο Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α. αναθέτει αποστολές ή έργο σε υφιστάμενους Διοικητές, αναπτύσσει Μονάδες, αναδιαθέτει Δυνάμεις και διατηρεί ή μεταβιβάζει τον επιχειρησιακό ή τακτικό έλεγχο Τη διοίκηση αυτή την ασκεί υποβοηθούμενος από το Σ.Α.Γ.Ε.
3.  
  Η περίοδος δ~ της παραγράφου 8 του άρθρου 11 του Ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α~) αντικαθίσταται ως εξής: 1 Εκδίδει τα Διακλαδικά Επιχειρησιακά Δόγματα για την εξασφάλιση της διακλαδικής συνεργασίας, εκπαίδευσης και υποστήριξης των επιχειρησιακών σχεδίων με τη συνδρομή των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων.
4.  
  Η περίοδος ι~ της παραγράφου 8 του άρθρου 11 του Ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α~) αντικαθίσταται ως εξής: 1 Καθορίζει τα της συγκρότησης και λειτουργίας Σχολών και Κέντρων κοινής εκπαίδευσης προσωπικού Κλάδων Ε.Δ., με ή χωρίς συμμετοχή στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και υπαλλήλων κρατικών υπηρεσιών και οργανισμών, ώστε να εξασφαλίζεται η δημιουργία στελεχών κατάλληλων για το χειρισμό θεμάτων Εθνικής Άμυνας, διακλαδικής σχεδίασης, καθώς και ελέγχου και διεύθυνσης των διακλαδικών επιχειρήσεων.
5.  
  Η περίοδος ιγ~ της παραγράφου 8 του άρθρου 11 του Ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α~) αντικαθίσταται ως εξής: 1 Εισηγείται την προτεραιότητα των εξοπλιστικών προγραμμάτων μετά από απόφαση του Σ.Α.Γ.Ε. κατά τη διαδικασία επεξεργασίας τους μεταξύ των Κλάδων και του Επιτελείου Υπουργού Εθνικής Άμυνας, στα πλαίσια του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού ( ΕΜΠΑΕ ).
6.  
  Μετά την περίοδο ιζ~ της παραγράφου 8 του άρθρου 11 του Ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α ^προστίθενται περίοδοι ιη~ και ιθ~ ως εξής: 1 Κατευθύνει και συντονίζει τον καθορισμό επιχειρησιακών απαιτήσεων και οπλικών συστημάτων και προτείνει τις γενικές κατευθύνσεις πολιτικής και τις προτεραιότητες για κάθε επιχειρησιακό στόχο, στα πλαίσια της μακροπρόθεσμης σχεδίασης. 2 Εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας μετά από γνωμάτευση του Σ.Α.Γ.Ε. θέματα Παλλαϊκής Άμυνας, όπως ο σχετικός νόμος ορίζει.
7.  
  Η παράγραφος 13 του άρθρου 11 του Ν. 2292/ 1995 (ΦΕΚ 35 Α~) αντικαθίσταται ως εξής: 13 Πραγματοποιεί επισκέψεις σε σχηματισμούς και μονάδες των τριών Κλάδων των Ε.Δ., μετά από συνεργασία με τους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων.
8.  
  Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 12 του Ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α~) αντικαθίστανται ως εξής: 1 Το Γ.Ε.ΕΘ.Α. είναι το Επιτελικό Όργανο, μέσω του οποίου ο Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α. βοηθείται στην άσκηση των καθηκόντων του και το Στρατηγείο με το οποίο διεξάγει τις επιχειρήσεις. 2 Το Γ.Ε.ΕΘ.Α. περιλαμβάνει τους Υπαρχηγούς Γ.Ε.ΕΘ.Α., οι οποίοι προέρχονται από τους άλλους Κλάδους των Ε.Δ. από αυτόν που προέρχεται ο Αρχηγός Οι Υπαρχηγοί Γ.Ε.ΕΘ.Α. διακρίνονται σε Α~ και Β~ Υπαρχηγό, οι δε επί μέρους αρμοδιότητες τους καθορίζονται με τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Γ.Ε.ΕΘ.Α. 3 Οι Υπαρχηγοί του Γ.Ε.ΕΘ.Α. φέρουν το βαθμό του Αντιστράτηγου, Αντιναυάρχου ή Αντιπτεράρχου Για την τοποθέτηση τους το ΚΥ.Σ.Ε.Α. θεσμοθετεί δύο (2) οργανικές θέσεις ανώτατου βαθμού των Κλάδων από τους οποίους προέρχονται και διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα διατηρούν την ιδιότητα του Υπαρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α.
Άρθρο 3
1.  
  Στην περίοδο στ~ της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του Ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α~) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: Για Μονάδες που ανήκουν στην Επιχειρησιακή Διοίκηση του Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α. απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του.
2.  
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 14 του Ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α~) αντικαθίσταται ως εξής: 6 Ο Αρχηγός του Γ.Ε.Α, είναι υπεύθυνος για την Αεράμυνα της Χώρας στα πλαίσια των καθοριζομένων στις παραγράφους 1 και 4α του παρόντος άρθρου και επιπλέον εισηγείται την πολιτική επί όλων των θεμάτων Αεράμυνας της Χώρας στον Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α. και στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
Άρθρο 4
1.  
  Συνιστάται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αυτοτελής Γενική Γραμματεία Οικονομικού Σχεδιασμού και Αμυντικών Επενδύσεων και αντίστοιχη θέση Γενικού Γραμματέα, ο οποίος προΐσταται αυτής. Η Γενική Γραμματεία αποτελεί κύριο όργανο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
2.  
  Στη Γενική Γραμματεία Οικονομικού Σχεδιασμού και Αμυντικών Επενδύσεων υπάγονται η Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας - Έρευνας και Τεχνολογίας και η Υπηρεσία Αξιοποίησης και Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων
3.  
  Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μπορεί να συνιστώνται στη Γενική Γραμματεία Οικονομικού Σχεδιασμού και Αμυντικών Επενδύσεων μέχρι τρεις Γενικές Διευθύνσεις, καθώς και αυτοτελείς υπηρεσιακές μονάδες, υπαγόμενες απευθείας στο Γενικό Γραμματέα, στις οποίες μεταφέρονται οι αρμοδιότητες που ανήκουν στις Γενικές Διευθύνσεις της προηγούμενης παραγράφου, με παράλληλη κατάργηση αυτών. Στις Γενικές Διευθύνσεις και αυτοτελείς υπηρεσιακές μονάδες που θα συσταθούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, μπορούν να μεταφερθούν αρμοδιότητες που ανήκουν στο προβλεπόμενο στο άρθρο 9 του Ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α~) Επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας, καθώς και να ορισθούν νέες αρμοδιότητες που θα ανήκουν σε αυτές. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα ρυθμίζεται η οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία και καθορίζονται οι αρμοδιότητες των γενικών διευθύνσεων και υπηρεσιακών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικού Σχεδιασμού και Αμυντικών Επενδύσεων και ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των επί μέρους μονάδων. Επίσης καθορίζονται οι θέσεις του προσωπικού τους, τα απαιτούμενα προσόντα, καθώς και οι θέσεις που μεταφέρονται από τα Γενικά Επιτελεία, και ρυθμίζονται τα σχετικά με τη μεταφορά και ανακατανομή του προσωπικού, που υπηρετεί στις μονάδες που θα καταργηθούν, καθώς και τις μονάδες, οι αρμοδιότητες των οποίων θα μεταφερθούν οτις μονάδες που θα συσταθούν σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Οι τοποθετούμενοι στη Γενική Γραμματεία Οικονομικού Σχεδιασμού και Αμυντικών Επενδύσεων καλύπτουν οργανικές θέσεις εντός του πλαισίου του εκάστοτε προβλεπόμενου αριθμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των υπηρεσιών του. Μέχρι την έκδοση του παραπάνω προεδρικού διατάγματος μπορούν, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, να υπαχθούν στη Γενική Γραμματεία Οικονομικού Σχεδιασμού και Αμυντικών Επενδύσεων υπηρεσιακές μονάδες που υπάγονται στο Επιτελείο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, καθώς και να ανατεθούν σ’ αυτήν αρμοδιότητες που υπάγονται στο παραπάνω Επιτελείο.
4.  
  Για τις ανάγκες του Γενικού Γραμματέα Οικονομικού Σχεδιασμού και Αμυντικών Επενδύσεων, πέραν των προβλεπόμενων στην παράγραφο 9 του άρθρου 30 του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α~) και το άρθρο 71 του Ν. 1943/ 1991 (ΦΕΚ 50 Α~) θέσεων προσωπικού, μπορεί να τοποθετούνται και στρατιωτικοί των Ενόπλων Δυνάμεων. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καθορίζονται ο αριθμός, οι βαθμοί και τα καθήκοντα του παραπάνω στρατιωτικού προσωπικού και ρυθμίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
Άρθρο 5
1.  
  Στην περίοδο β~ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 2745/1999 (ΦΕΚ 224 Α~) διαγράφονται οι λέξεις: «με αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση των νέων στρατοπέδων «.
2.  
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 του Ν. 2745/1999 (ΦΕΚ 224 Α~) αντικαθίσταται ως εξής: 6 Οι πόροι που αποκτά το ΤΕΘΑ από τη μεταβίβαση της κυριότητας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος ή από την αξιοποίηση με άλλο πρόσφορο τρόπο τμημάτων της ακίνητης περιουσίας του, καθώς και οι πόροι που προέρχονται από την περαιτέρω διαχείριση των παραπάνω πόρων διατίθενται για τη χρηματοδότηση των νέων στρατοπέδων, τη βελτίωση της υποδομής των υπαρχόντων αλλά και για τη γενικότερη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων
Άρθρο 6
1.  
  Ο ανώτερος βαθμός μέχρι του οποίου μπορούν να εξελιχθούν οι αξιωματικοί των Σωμάτων και Ειδικοτήτων Διαχειριστών Υγειονομικού, Ταχυδρομικού, Στρατιωτικών Γραμματέων και Διερμηνέων, Φροντιστών του Στρατού Ξηράς και αξιωματικοί των Κοινών Σωμάτων του Θρησκευτικού και του Σώματος Δικαστικών Γραμματέων, οι οποίοι υπηρετούσαν ως αξιωματικοί ή ανθυπασπιστές στα παραπάνω Σώματα ή ειδικότητες κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α~), είναι ο εξής:.
 1. Συνταγματάρχη για τους αξιωματικούς των Σωμάτων ή Ειδικοτήτων του Στρατού Ξηράς Διαχειριστών Υγειονομικού, Ταχυδρομικού, Στρατιωτικών Γραμματέων και Διερμηνέων και από τα Κοινά Σώματα για τους αξιωματικούς του Θρησκευτικού και του Σώματος Δικαστικών Γραμματέων,
 2. Αντισυνταγματάρχη για τους αξιωματικούς του Σώματος των Φροντιστών του Στρατού Ξηράς
2.  
  Στην παράγραφο 17 του άρθρου 20 του Ν. 2439/ 1996 (ΦΕΚ 219 Α~) μετά την περίοδο δ~ προστίθεται περίοδος ε~ ως εξής: 1 Οι κάτωθι, εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Συνταγματάρχες Ταχυδρομικού, Στρατιωτικοί Γραμματείς - Διερμηνείς του Στρατού Ξηράς, Δικαστικοί Γραμματείς, Συνταγματάρχες και αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων, που προέρχονται από υπαξιωματικούς.
Άρθρο 7
1.  
  Οι οπλίτες κάθε κατηγορίας, οι δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οι έφεδροι αξιωματικοί, οι οποίοι κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης της θητείας τους ή κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης εφεδρικής υποχρέωσης αποβιώνουν ευρισκόμενοι σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής, προάγονται στον επόμενο βαθμό, ανεξάρτητα εάν αυτός προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις
2.  
  Η προαγωγή αυτή δεν έχει κανενός είδους οικονομικό περιεχόμενο ή συνέπεια, λογίζεται από την προηγουμένη της ημερομηνίας κατά την οποία απεβίωσαν και ενεργείται κατά Κλάδο των Ε.Δ., για μεν τους εφέδρους αξιωματικούς με την έκδοση προεδρικού διατάγματος μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, για δε τους λοιπούς με διαταγή του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου.
3.  
  Για την προαγωγή όσων απεβίωσαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου απαιτείται αίτηση η οποία υποβάλλεται στον αρμόδιο Κλάδο των Ε.Δ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την ισχύ του. Δικαίωμα υποβολής της αίτησης έχουν οι γονείς, οι γονείς των γονέων, τα τέκνα, η σύζυγος και τα αδέλφια του αποβιώσαντος.
Άρθρο 8
1.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 66 του Ν.Δ. 1400/1973 (ΦΕΚ 114 Α~), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 2109/1992 (ΦΕΚ 205 Α~), ισχύουν και εφαρμόζονται ανάλογα για τους ευρισκόμενους σε αποστρατεία ανθυπασπιστές και υπαξιωματικούς των Ε.Δ.
2.  
  Στο άρθρο 53 του Α.Ν. 833/1937 (ΦΕΚ 351 Α~) προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής: 10 Οι διατάξεις των παραπάνω παραγράφων 7 και 9, που προστέθηκαν με τα άρθρα 23 του Ν. 2109/1992 (ΦΕΚ 205 Α~) και 10 του Ν. 2448/1996 (ΦΕΚ 279 Α~) αντίστοιχα, ισχύουν και εφαρμόζονται αναλόγως και στους αθλητές ή αθλήτριες ηλικίας μέχρι τριάντα πέντε (35) ετών που έχουν κατακτήσει ή θα κατακτήσουν δεύτερη ή τρίτη παγκόσμια νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών ή γυναικών σε ατομικό κανονικό ολυμπιακό άθλημα Η κατανομή των αθλητών ή αθλητριών στους Κλάδους των Ε.Δ. πραγματοποιείται κατ’ αναλογία και σε σχέση με τη φύση του αθλήματος, ύστερα από απόφαση του Σ.Α.Γ.Ε.
3.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του Ν. 1513/1985 (ΦΕΚ 12 Α~), η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 9 του Ν. 2109/1992 (ΦΕΚ 205 Α~), αντικαθίσταται ως εξής: 2 Εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας έχουν δικαίωμα παραίτησης και πριν από την παρέλευση της πενταετούς υποχρέωσης, εφόσον επιτύχουν σε διαγωνισμούς πρόσληψης στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, εισαγωγής σε Σχολές ή Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε Σχολές Υπαξιωματικών των Ε.Δ. ή σε Σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας Ειδικά για τους εισαγόμενους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση απαιτείται να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
4.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α~) προστίθενται εδάφια ως εξής: Ο χρόνος υπηρεσίας των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι υπηρετούν στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.ΥΠ.), λογίζεται ως χρόνος διοίκησης αντίστοιχης στο βαθμό τους μόνο, για όσους απαιτείται άσκηση διοίκησης εφόσον εκτελούν καθήκοντα διοικητή μονάδας ή ως χρόνος ειδικής υπηρεσίας μόνο για όσους δεν προβλέπεται άσκηση διοίκησης, με την προϋπόθεση ότι εκτελούν καθήκοντα διευθυντή ή υποδιευθυντή διεύθυνσης στην Ε.ΥΠ. Ειδικά για τους αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού ο χρόνος υπηρεσίας στην Ε.ΥΠ. λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε ανώτερα κλιμάκια διοίκησης.
5.  
  Όσοι οπλίτες μεταφέρονται στους υπόχρεους μειωμένης θητείας εξάμηνης διάρκειας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 1763/1988 (ΦΕΚ 57 Α~), ως προερχόμενοι από χώρα του τέως Ανατολικού Συνασπισμού ή την Τουρκία, απολύονται οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον το επιθυμούν, μετά τη συμπλήρωση τριών μηνών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα δικαιολογητικά και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις της παραγράφου αυτής.
Άρθρο 9
1.  
  Στο Ν. 324/1976 (ΦΕΚ 127 Α~) προστίθεται άρθρο 14 ως εξής: Άρθρο 14 1 Αξιωματικοί ειδικής μονιμότητας, οι οποίοι υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις ως χειριστές αεροσκαφών ή ελικοπτέρων και συμπληρώνουν δεκαεπτά (17) έτη πραγματικής υπηρεσίας, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Νόμου αυτού, δύνανται να υποβάλουν στις μονάδες που υπηρετούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από τη συμπλήρωση του παραπάνω χρόνου αίτηση παραμονής στην ενέργεια μέχρι τη συμπλήρωση εικοσιεπταετούς (27ετούς) πραγματικής υπηρεσίας. 2 Η αίτηση αυτή εξετάζεται πριν τη συμπλήρωση της δεκαοκταετούς (18ετούς) υπηρεσίας τους από το Ανώτατο Συμβούλιο του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με απόφασή του διατηρεί αυτούς στην ενέργεια, εφόσον το Ανώτατο Συμβούλιο γνωμοδοτήσει ότι οι αιτούντες είναι κατάλληλοι για παραμονή στην ενέργεια ως ιπτάμενοι και ότι υφίστανται τέτοιες υπηρεσιακές ανάγκες στον Κλάδο τους Σε διαφορετική περίπτωση της μη σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου ο Υπουργός απορρίπτει την αίτηση. 3 Οι παραμένοντες στην ενέργεια αξιωματικοί ειδικής μονιμότητας κρίνονται στις τακτικές ετήσιες κρίσεις από το αρμόδιο κατά Κλάδο Συμβούλιο Κρίσεων ως διατηρητέοι ή μη διατηρητέοι. 4 Όσοι κρίνονται ως διατηρητέοι και συμπληρώνουν κατά το έτος κρίσης τους εννέα (9) έτη στο βαθμό του Ταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων προάγονται στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη και αντίστοιχων από την ημερομηνία συμπλήρωσης του χρόνου αυτού και με άλλο προεδρικό διάταγμα αποστρατεύονται σε ένα (1) μήνα. 5 Όσοι κρίνονται μη διατηρητέοι στις ετήσιες τακτικές κρίσεις, καθώς και όσοι κρίνονται, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ως ακατάλληλοι για πτήσεις για λόγους υγείας ή πτητικής ανεπάρκειας αποστρατεύονται με το βαθμό που φέρουν. 6 Οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2838/2000 (ΦΕΚ 179 Α~) ισχύουν και για τους αξιωματικούς του άρθρου αυτού. 7 Αξιωματικοί ειδικής μονιμότητας που έχουν αποστρατευθεί, αφού έχουν συμπληρώσει τη δεκαοκταετή (18ετή) υποχρέωσή τους, κατά τις διατάξεις του Ν. 324/1976 (ΦΕΚ 127 Α~), δύνανται με αίτησή τους προς την αρμόδια Διεύθυνση του οικείου Κλάδου να ζητήσουν την ανάκλησή τους στην ενεργό υπηρεσία Η αίτηση εξετάζεται από το Ανώτατο Συμβούλιο του Κλάδου τους, το οποίο γνωμοδοτεί για την ανάκληση, εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις α. υφίστανται επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες για την κατηγορία αυτή προσωπικού και β. οι αιτούντες δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τη στρατολογική νομοθεσία, και κρίνονται κατάλληλοι για πτήσεις Οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως και 6 εφαρμόζονται και για τους ανακαλούμενους αξιωματικούς ειδικής μονιμότητας της παραγράφου αυτής. 8 Αξιωματικοί ειδικής μονιμότητας που έχουν ανακληθεί στην ενεργό υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις των Α.Ν. 833/1937 (ΦΕΚ 351 Α~) και Ν.Δ. 1400/1973 (ΦΕΚ 114 Α~), και συνεχίζουν να υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου δύνανται να υποβάλουν στις μονάδες τους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του, αίτηση ένταξής τους στις διατάξεις του άρθρου αυτού και παραμονής τους στην ενέργεια μέχρι τη συμπλήρωση εικοσιεπταετούς (27ετούς) πραγματικής υπηρεσίας, στην οποία συνυπολογίζεται και ο διανυθείς χρόνος πραγματικής υπηρεσίας μέχρι την ένταξή τους Οι παραπάνω διατηρούν τη σειρά αρχαιότητας που κατέχουν Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως και 6.
Άρθρο 10
1.  
  Στο στοιχείο 1 της περιόδου β~ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 89/1973 (ΦΕΚ 160 Α~) προστίθενται εδάφια ως εξής: Μπορούν να καταστούν μέλη της κατηγορίας αυτής του Αυτόνομου Οικοδομικού Οργανισμού Αξιωματικών (Α.Ο.Ο.Α.) οι σύζυγοι και τα τέκνα μονίμων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, που απεβίωσαν ή αποβιώνουν κατά τη διάρκεια της ενεργού υπηρεσίας τους, εφόσον πριν αποβιώσουν είχαν δικαίωμα εγγραφής στον Α.Ο.Ο.Α. Το δικαίωμα ισχύει για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία Αξιωματικοί νεότεροι του αποβιώσαντος συμμαθητές της ίδιας τάξης Παραγωγικής Σχολής ή καταταγέντες με την ίδια σειρά απευθείας κατάταξης Τα μέλη της οικογενείας μονίμου Αξιωματικού που απεβίωσε λαμβάνουν μία μόνο μερίδα, που επιμερίζεται μεταξύ τους κατά το λόγο της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής.
2.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 2906/1954 (ΦΕΚ 155 Α~), όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν. 607/1977 (ΦΕΚ 163 Α~), αντικαθίσταται ως εξής: 1 Επιτρέπεται η χορήγηση οικοδομικού δανείου από τον Α.Ο.Ο.Α. προς τα μέλη του με σκοπό την ανέγερση κατοικιών ή αποπεράτωση ημιτελών κατοικιών επί οικοπέδων που ανήκουν στην πλήρη κυριότητα αυτών ή των συζύγων τους ή των οποίων τυγχάνουν ισόβια επικαρπωτές, η δε ψιλή κυριότητα ανήκει στα τέκνα τους Επιτρέπεται επίσης η χορήγηση των ανωτέρω δανείων για αγορά ετοίμων κατοικιών σε ποσό, που καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.
3.  
  Το τελευταίο εδάφιο των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 15 του Ν. 2936/2001 (ΦΕΚ 166 Α~) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής: Σε αυτούς εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 11.
Άρθρο 11
1.  
  Οι Γενικοί Διευθυντές, που προΐστανται των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικού Σχεδιασμού και Αμυντικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και οι αναπληρωτές τους, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Επιτελείου του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, είναι μετακλητοί υπάλληλοι. Ο διορισμός και η παύση των παραπάνω υπαλλήλων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Οι αποδοχές τους καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας. Οι διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Ν. 1558/1985 και της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου εφαρμόζονται και για τους παραπάνω Γενικούς Διευθυντές και τους Αναπληρωτές τους.
Άρθρο 12
1.  
  Η προβλεπόμενη από τη Φ. 022/9/730121/Σ. 40/10 Φεβρ. 1989 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Διεύθυνση Ενημέρωσης αποτελεί εφεξής αυτοτελή υπηρεσιακή μονάδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που ασκεί τις προβλεπόμενες από την απόφαση αυτή αρμοδιότητες και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό.
2.  
  Στη Διεύθυνση αυτή συστήνονται δέκα (10) θέσεις ειδικών σε θέματα εκδόσεων και παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων που πληρούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου
3.  
  Κάθε λεπτομέρεια που αφορά την εφαρμογή της διάταξης αυτής θα ρυθμιστεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Άρθρο 13
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του Ν. 1911/1990 (ΦΕΚ 166 Α~) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 3 Οι διατάξεις του Ν.Δ. 1033/1971 έχουν εφαρμογή στο προσωπικό των Ομάδων Υποβρυχίων Καταστροφών (Ο.Υ.Κ.) του Πολεμικού Ναυτικού το εντεταλμένο για την εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανημάτων, καθώς και στο στρατιωτικό προσωπικό των ναρκαλιευτικών - ναρκοθη-ρευτικών πλοίων, όταν εκτελείται εκκαθάριση ενεργών ναρκοπεδίων ή εξουδετέρωση οποιουδήποτε τύπου εκρηκτικού μηχανήματος ή υπόπτου αντικειμένου στη θάλασσα.
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 23 του Ν. 1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α~) εφαρμόζεται και για την Ομάδα Εξουδετέρωσης Ναρκών (Ο.Ε.Ν.) του Πολεμικού Ναυτικού.
Άρθρο 14
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:
 1. το δεύτερο εδάφιο της περιόδου η~ της παραγράφου 8 του άρθρου 11 του Ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α~),.
 2. η παράγραφος 7 του άρθρου 14 του Ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α~),.
 3. η τελευταία παράγραφος του κεφαλαίου υπό τον τίτλο «ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ», του αναφερόμενου στο άρθρο 2 παρ. 2 περ. ε~ του Ν. 2475/1999 (ΦΕΚ 224 Α~), Πρωτοκόλλου Συνεργασίας των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων,.
 4. οι περιπτώσεις θ~ και ι~, η τελευταία προστεθείσα με το άρθρο 20 παρ.1 του Ν. 2641/1998 (ΦΕΚ 211 Α~), του άρθρου 4 του Ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α~),.
 5. η υπ’ αριθ.
 6. Φ. 002/2/186189/Σ.302/3.2.98 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών «Σύσταση οργανικής θέσεως Αντιναυάρχου ή Αντιπτε-ράρχου» (ΦΕΚ 173 Β~).
2.  
  Ειδικώς το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 18 του άρθρου 4 του Ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α~), όπως η παράγραφος αναριθμήθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 2641/1998 (ΦΕΚ 211 Α~), καταργείται από το ακαδημαϊκό έτος 2003 - 2004 της Σχολής Ικάρων.
Άρθρο 15
1.  
  Η παράγραφος 1γ~ του άρθρου 22 του Ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α~), όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 24 του Ν. 2913/2001 (ΦΕΚ 102 Α~), αντικαθίσταται ως εξής: 1γ Ο ανώτερος βαθμός προβλέπεται εν ενεργεία γι’ αυτούς, όπως στο άρθρο 3 και στην παράγραφο 17 του άρθρου 20 ορίζεται Οι προϋποθέσεις αυτές δεν απαιτούνται για τους Υποστρατήγους Σωμάτων του ΣΞ Τεχνικού, Εφοδιασμού και Μεταφορών, Υλικού Πολέμου, τους Υποστρατήγους - Υποναυάρχους Οικονομικού, τους Υποναυάρχους - Υποπτεράρχους Μηχανικούς, τους Υποστρατήγους και αντιστοίχους των άλλων κλάδων της ειδικότητας Ιατρού και τους Υποστρατήγους Στρατολογικού, οι οποίοι κατ’ εξαίρεση δύναται να προαχθούν στον εν αποστρατεία βαθμό του Αντιστράτηγου -Αντιναυάρχου - Αντιπτεράρχου, αντίστοιχα.
2.  
  Η ανωτέρω διάταξη έχει εφαρμογή από τις ετήσιες τακτικές κρίσεις έτους 2002-2003
Άρθρο 16
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1998/002/2/186189/Σ.302 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/002_2_186189_Σ_302 1998
ΝΟΜΟΣ 1976/324 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/324 1976
ΝΟΜΟΣ 1977/607 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/607 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1513 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1513 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1763 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1763 1988
ΝΟΜΟΣ 1989/1848 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1848 1989
ΝΟΜΟΣ 1990/1911 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1911 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδεύσεως, στρατολογίας, καταστάσεων του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1992/2109 1992
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
Ιεραρχία και εξέλιξη των μονίμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1996/2439 1996
Μισθολογικές ρυθμίσεις μόνιμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος. 1996/2448 1996
Παλλαϊκή Άμυνα και άλλες διατάξεις. 1998/2641 1998
ΝΟΜΟΣ 1999/2475 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2475 1999
Σύσταση προσωρινής υπηρεσίας για την αξιοποίηση και μετεγκατάσταση στρατοπέδων και άλλες διατάξεις. 1999/2745 1999
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 1. Οι οργανικές επί θητεία θέσεις συνοριακών φυλάκων, που προβλέπονται από τις διατάξ[...]" 2000/2838 2000
Ρύθμιση θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις 2001/2913 2001
Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις. 2001/2936 2001
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1954/2906 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/2906 1954
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/1033 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/1033 1971
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/1400 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/1400 1973
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/89 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/89 1973
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1937/833 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1937/833 1937
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής νομοθεσίας, ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισμένων κατηγοριών στρατευσίμων, ανυποτάκτων και οπλιτών, θέματα επαγγελματιών οπλιτών και άλλες διατάξεις. 2002/3036 2002
Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις 2008/3648 2008
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις. 2016/4407 2016
Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής µέριµνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις. 2017/4494 2017
Γενική Γραμματεία Οικονομικού Σχεδιασμού και Αμυντικών Επενδύσεων. 2002/151 2002
Επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας 2002/281 2002
Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 130/84 «Κύρωση του Γενικού Κανονισμού Υπηρεσίας στο Στρατό» (ΦΕΚ 42/10.4.84 τ.Α΄). 2002/334 2002
Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 281/2002 «Επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Α΄ 249). 2003/3 2003
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 151/2002 «Γενική Γραμματεία Οικονομικού Σχεδιασμού και Αμυντικών Επενδύσεων» (ΦΕΚ 132 Α΄). 2004/110 2004
Οργανισμός Σχολής Ναυτικών Δοκίμων 2010/61 2010