ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/2989

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-02-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-02-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-02-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για συνεργασία στον τομέα της υγείας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για συνεργασία στον τομέα της υγείας, που υπογράφηκε στο Πεκίνο στις 24 Αυγούστου 2001, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, αναφερόμενες εφεξής ως «Μέρη», επιθυμώντας να προάγουν τις διμερείς σχέσεις τους στον τομέα της υγείας και πιστεύοντας ότι η συνεργασία αυτή θα συμβάλλει στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας, κατέληξαν στην ακόλουθη Συμφωνία: Άρθρο 1 Στα πλαίσια των νόμων και κανονισμών της κάθε χώρας, τα Μέρη θα προάγουν και θα αναπτύξουν τη συνεργασία στους τομείς της υγείας, βάσει της ισότητας, της αμοιβαιότητας και του κοινού συμφέροντος. Η συνεργασία μεταξύ των Μερών θα αναφέρεται ενδεικτικά στους ακόλουθους τομείς: - Έλεγχος και πρόληψη λοιμωδών νόσων - Πρόληψη της υπέρτασης και καρδιο-αγγειακών ασθενειών - Πρόληψη επαγγελματικών νόσων - Πρόληψη και θεραπεία μεταδοτικών και μη μεταδοτικών νόσων - Πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου - Φροντίδα υγείας για τη μητέρα και το παιδί - Φάρμακα και ναρκωτικά - Διατροφή - Βελονισμός. Άρθρο 2 Η συνεργασία μεταξύ των Μερών θα λάβει τις ακόλουθες μορφές: - Ανταλλαγή νομοθεσίας, πληροφοριών, εμπειριών και αλληλο-ενημέρωση για τα επιτεύγματα σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως της υγείας γενικότερα και διοίκησης της υγείας ειδικότερα. - Ανταλλαγή βραχυχρόνιων επισκέψεων ειδικών/εμπειρογνωμόνων για τη μελέτη θεμάτων που προτείνονται από το αποστέλλον Μέρος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, με σκοπό την καλύτερη αμοιβαία γνώση των υπηρεσιών υγείας στις δύο χώρες. - Συμμετοχή σε οργανωμένα από κοινού σεμινάρια, συμπόσια και ομάδες εργασίας. Άρθρο 3 Ο αριθμός των εμπειρογνωμόνων και η διάρκεια της παραμονής τους στο Μέρος υποδοχής θα καθορίζονται από κοινού. Τα δύο Μέρη θα ενημερώνουν το ένα το άλλο για το όνομα και τίτλο των ειδικών, τα προτεινόμενα για μελέτη θέματα, τα απαιτούμενα για την επίσκεψη και την ικανότητα ομιλίας της γλώσσας εργασίας δύο (2) μήνες πριν την από κοινού συμφωνημένη ημερομηνία. Το πρόγραμμα της επίσκεψης και όλες οι απαραίτητες για την επίσκεψη των ειδικών πληροφορίες θα ανακοινώνονται έγκαιρα στο αποστέλλον Μέρος από το Μέρος υποδοχής. Άρθρο 4 Για τις βραχυχρόνιες επισκέψεις των ειδικών, το αποστέλλον Μέρος θα καλύψει τα έξοδα ταξιδιού των ειδικών του από την πρωτεύουσά του στην πρωτεύουσα του Μέρους υποδοχής και αντίστροφα, ενώ το Μέρος υποδοχής θα αναλάβει τα έξοδα διατροφής, διαμονής και μετακινήσεων μέσα στη χώρα. Το Μέρος υποδοχής θα παρέχει δωρεάν την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη σε περίπτωση ξαφνικής ασθένειας ή ατυχήματος που θα προκύψει στους ειδικούς του άλλου Μέρους κατά την προσωρινή παραμονή τους. Άρθρο 5 Η Συμφωνία αυτή θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία κατά την οποία τα δύο Μέρη θα γνωστοποιήσουν το ένα στο άλλο, δια της διπλωματικής οδού, την ολοκλήρωση των νομικών λεπτομερειών που απαιτούνται από κάθε χώρα προκειμένου αυτή να τεθεί σε ισχύ. Η Συμφωνία θα παραμένει σε ισχύ για μία περίοδο πέντε (5) ετών και θα ανανεωθεί αυτόματα για διαδοχικές περιόδους πέντε (5) ετών, εκτός αν κάποιο από τα Μέρη προβεί σε καταγγελία με έγγραφη γνωστοποίηση έξι (6) μήνες πριν την εκπνοή κάθε περιόδου της στο άλλο Μέρος. Σε περίπτοοση καταγγελίας της Συμφωνίας κατά τις προβλέψεις του παρόντος άρθρου, κάθε πρόγραμμα ανταλλαγής ή συνεργασίας που έχει αναληφθεί και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί θα παραμείνει σε ισχύ έως την ολοκλήρωση του. Υπεγράφη στις 24.8.2001 στο Πεκίνο, σε δύο εξίσου αυθεντικά αντίγραφα, στην ελληνική, κινεζική και αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας το αγγλικό κείμενο υπερισχύει. Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής της Λαϊκής Δημοκρατίας Δημοκρατίας της Κίνας (υπογραφή) (υπογραφή)
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 5 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία