Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόμια και τις Ασυλίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την εκμετάλλευση Μετεωρολογικών Δορυφόρων (ΕUΜΕΤSΑΤ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Πρωτόκολλο για τα Προνόμια και τις Ασυλίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την εκμετάλλευση Μετεωρολογικών Δορυφόρων (ΕUΜΕΤSΑΤ) που υπογράφηκε στο Darmstadt την 1η Δεκεμβρίου 1986, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στη γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΓια τα Προνόμια και τις Ασυλίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Εκμετάλλευση Μετεωρολογικών Δορυφόρων (ΕUΜΕΤSΑΤ) Τα Κράτη Μέλη στη Σύμβαση με την οποία συστάθηκε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Εκμετάλλευση Μετεωρολογικών Δορυφόρων (ΕUΜΕΤSΑΤ), που άνοιξε για υπογραφή στη Γενεύη στις 24 Μαΐου 1983 (η οποία εφεξής θα αποκαλείται η Σύμβαση), επιθυμώντας να καθορίσουν τα προνόμια και τις ασυλίες του ΕUΜΕΤSΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 12 της Σύμβασης, βεβαιώνοντας ότι σκοπός των προνομίων και ασυλιών που προβλέπονται από το παρόν Πρωτόκολλο είναι να διασφαλιστεί η αποτελεσματική άσκηση των επίσημων δραστηριοτήτων του ΕUΜΕΤSΑΤ, Συμφώνησαν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου: α) Με την έκφραση Κράτος μέλος νοείται κάθε Κράτος μέρος στην Σύμβαση, β) Με τον όρο αρχεία νοείται το σύνολο των φακέλων συμπεριλαμβανομένων της αλληλογραφίας, των εγγραφών, των χειρογράφων, των φωτογραφιών, των φιλμ, των οπτικών και μαγνητικών εγγραφών, της καταχώρισης δεδομένων και των προγραμμάτων πληροφορικής που ανήκουν στον ΕUΜΕΤSΑΤ ή βρίσκονται στην κατοχή του, γ) Με την έκφραση επίσημες δραστηριότητες του ΕUΜΕΤSΑΤ νοούνται όλες οι δραστηριότητες που διεξάγει ο ΕUΜΕΤSΑΤ για να επιτύχει τους στόχους του, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 της Σύμβασης και περιλαμβάνει τις διοικητικές του δραστηριότητες. δ) Με τον όρο περιουσία νοείται κάθε τι επί του οποίου δύναται να ασκηθεί δικαίωμα ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών δικαιωμάτων, ε) Με τον όρο αντιπρόσωποι των Κρατών Μελών νοούνται οι αντιπρόσωποι και οι σύμβουλοί τους, στ) Με την έκφραση μέλη του προσωπικού νοούνται ο Διευθυντής και όλα τα πρόσωπα που απασχολούνται από τον ΕUΜΕΤSΑΤ σε μόνιμη βάση και υπόκεινται στον Κανονισμό του Προσωπικού του, ζ) Με τον όρο εμπειρογνώμονας νοείται ένα πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος του προσωπικού, στο οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση συγκεκριμένου καθήκοντος στο όνομα και με έξοδα του ΕUΜΕΤSΑΤ. Άρθρο 2 Νομική προσωπικότητα Ο ΕUΜΕΤSΑΤ έχει νομική προσωπικότητα σύμφωνα με το άρθρο 1 της Σύμβασης. Έχει ιδίως την ικανότητα να συμβάλλεται, να αποκτά και να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία, καθώς και να παρίσταται στο δικαστήριο. Άρθρο 3 Απαραβίαστο των αρχείων Τα αρχεία του ΕUΜΕΤSΑΤ είναι απαραβίαστα. Άρθρο 4 Ετεροδικία και ασυλία εκτέλεσης (1) Στο πλαίσιο των επίσημων δραστηριοτήτων του, ο ΕUΜΕΤSΑΤ απολαμβάνει ετεροδικίας και ασυλίας εκτέλεσης, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) στο μέτρο που, με απόφαση του Συμβουλίου, ο ΕUΜΕΤSΑΤ παραιτείται ρητά σε συγκεκριμένη περίπτωση. Το Συμβούλιο έχει καθήκον να άρει την ασυλία αυτή σε όλες τις περιπτώσεις, όπου η διατήρησή της ενδέχεται να παρακωλύσει το έργο της δικαιοσύνης και όπου μπορεί να αρθεί χωρίς να θιγούν τα συμφέροντα του ΕUΜΕΤSΑΤ, (β) σε περίπτωση αγωγής ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, η οποία ασκήθηκε από τρίτο για ζημίες που προέκυψαν από ατύχημα, το οποίο προκλήθηκε από όχημα ή από άλλο μέσο μεταφοράς που ανήκει στον ΕUΜΕΤSΑΤ ή κυκλοφορεί για λογαριασμό του ή σε περίπτωση παράβασης των κανόνων κυκλοφορίας, στην οποία εμπλέκεται ένα τέτοιο μέσο μεταφοράς, (γ) σε περίπτωση εκτέλεσης διαιτητικής απόφασης που εκδόθηκε κατ εφαρμογή των άρθρων 21, 22 ή 23 του παρόντος Πρωτοκόλλου ή του άρθρου 14 της Σύμβασης, (δ) σε περίπτωση κατάσχεσης, η οποία διατάχθηκε με απόφαση των διοικητικών ή δικαστικών αρχών, επί των αποδοχών και απολαβών, συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων, που οφείλονται από τον ΕUΜΕΤSΑΤ σε ένα μέλος ή σε ένα πρώην μέλος του προσωπικού του, (ε) σε περίπτωση ανταγωγής άμεσα συνδεδεμένης με αγωγή η οποία ασκήθηκε από τον ΕUΜΕΤSΑΤ, (στ) σε περίπτωση εμπορικής δραστηριότητας που θα είχε αναλάβει ο ΕUΜΕΤSΑΤ. (2) Η περιουσία του ΕUΜΕΤSΑΤ, οπουδήποτε και αν αυτή βρίσκεται, απαλλάσσεται: (α) από οποιασδήποτε μορφής επίταξη, δήμευση ή απαλλοτρίωση, (β) από οποιασδήποτε μορφής μεσεγγύηση, διοικητικό καταναγκασμό ή προσωρινά μέτρα, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο. Άρθρο 5 Φορολογικές και τελωνειακές διατάξεις (1) Στο πλαίσιο των επίσημων δραστηριοτήτων του, ο ΕUΜΕΤSΑΤ, η περιουσία του και τα έσοδά του απαλλάσσονται από άμεσους φόρους. (2) Στην περίπτωση κατά την οποία ο ΕUΜΕΤSΑΤ πραγματοποιήσει αγορές ή κάνει χρήση υπηρεσιών σημαντικού χρηματικού ποσού, οι οποίες είναι απαραίτητες για τις επίσημες δραστηριότητες του και στην τιμή των οποίων περιλαμβάνονται φόροι ή τέλη, το Κράτος μέλος που εισέπραξε αυτούς τους φόρους ή τέλη, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα με σκοπό την απαλλαγή αυτών των φόρων ή τελών ή την επιστροφή τους, όταν οι τελευταίοι μπορούν να προσδιοριστούν. (3) Τα προϊόντα που εισάγονται ή εξάγονται από τον ΕUΜΕΤSΑΤ, τα οποία είναι απαραίτητα για τις επίσημες δραστηριότητες του, απαλλάσσονται από κάθε φόρο και τέλος εισαγωγής ή εξαγωγής και δεν πλήττονται ούτε από περιορισμό κατά την εισαγωγή ή την εξαγωγή ούτε από απαγόρευση εισαγωγής ή εξαγωγής. (4) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε φόρους και τέλη που αποτελούν αποκλειστικά αμοιβή για παρασχεθείσες υπηρεσίες. (5) Τα αγαθά που αποκτήθηκαν ή εισήχθησαν, τα οποία απαλλάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν μπορούν να πωληθούν, να εκμισθωθούν, να δοθούν ως δάνειο ή να παραχωρηθούν έναντι τιμήματος ή χαριστικά, παρά μόνο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν καθοριστεί από τα Κράτη μέλη που παρέχουν τις απαλλαγές ή τις επιστροφές. Άρθρο 6 Κεφάλαια, συνάλλαγμα και μετρητά Ο ΕUΜΕΤSΑΤ δύναται να δέχεται και να έχει στην κατοχή του κάθε είδους κεφάλαια, συνάλλαγμα, μετρητά και κινητές αξίες. Μπορεί να τα διαθέτει ελεύθερα για όλες τις επίσημες δραστηριότητες του και να έχει λογαριασμούς σε οποιοδήποτε νόμισμα στο μέτρο που αυτό του είναι απαραίτητο για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Άρθρο 7 Επικοινωνία(1) Για τις επίσημες επικοινωνίες του και τη διαβίβαση όλων των εγγράφων του, ο ΕUΜΕΤSΑΤ απολαμβάνει μεταχείρισης εξίσου ευνοϊκής με εκείνη που παρέχεται από κάθε Κράτος μέλος σε άλλους παρόμοιους διεθνείς οργανισμούς. (2) Για τη μετάδοση των δεδομένων στο πλαίσιο των επίσημων δραστηριοτήτων του, ο ΕUΜΕΤSΑΤ απολαμβάνει στο έδαφος κάθε Κράτους μέλους μεταχείρισης εξίσου ευνοϊκής με εκείνη που παρέχεται από το εν λόγω Κράτος στην εθνική μετεωρολογική του υπηρεσία, λαμβανομένων υπόψη των διεθνών δεσμεύσεων του Κράτους αυτού στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Άρθρο 8 ΔημοσιεύσειςΗ κυκλοφορία των δημοσιεύσεων και άλλου πληροφοριακού υλικού που αποστέλλεται από ή προς τον ΕUΜΕΤSΑΤ δεν υπόκειται σε κανένα περιορισμό. Άρθρο 9 Αντιπρόσωποι(1) Οι αντιπρόσωποι των Κρατών μελών απολαμβάνουν, κατά την εκτέλεση των επίσημων καθηκόντων τους και κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους με προορισμό ή προερχόμενοι από τον τόπο των συνεδριάσεων, τα ακόλουθα προνόμια και ασυλίες: (α) ασυλία από σύλληψη ή κράτηση, καθώς και από κατάσχεση των προσωπικών τους αποσκευών, εκτός από την περίπτωση σοβαρού εγκλήματος ή σε περίπτωση αυτόφωρου αδικήματος, (β) ετεροδικία, ακόμα και μετά το πέρας της αποστολής τους, για τις πράξεις, συμπεριλαμβανομένων των λόγων και γραπτών τους, στις οποίες προέβησαν κατά την άσκηση των επίσημων καθηκόντων τους. Ωστόσο η ασυλία αυτή δεν ισχύει σε περίπτωση παράβασης των κανόνων κυκλοφορίας των οχημάτων, η οποία τελέστηκε από αντιπρόσωπο ενός Κράτους μέλους ή ζημίας που προκλήθηκε από όχημα ή άλλο μέσο μεταφοράς που του ανήκει ή το οποίο οδηγούσε, (γ) απαραβίαστο για όλα τα επίσημα χαρτιά και έγγραφα τους, (δ) εξαίρεση από κάθε μέτρο που περιορίζει τη μετανάστευση και από οποιεσδήποτε διατυπώσεις για την καταγραφή των αλλοδαπών, (ε) ίδια μεταχείριση, όσον αφορά τις νομισματικές ρυθμίσεις ή τις ρυθμίσεις που αφορούν τις συναλλαγματικές πράξεις, με εκείνη που παρέχεται στους αντιπροσώπους ξένων κυβερνήσεων σε προσωρινή επίσημη αποστολή, (στ) ίδια μεταχείριση επί τελωνειακών θεμάτων όσον αφορά τις προσωπικές τους αποσκευές, με εκείνη που παρέχεται στους αντιπροσώπους ξένων κυβερνήσεων σε προσωρινή επίσημη αποστολή. (2) Τα προνόμια και οι ασυλίες παρέχονται στους αντιπροσώπους των Κρατών μελών, όχι για προσωπικό τους όφελος, αλλά για να μπορούν να ασκούν με πλήρη ανεξαρτησία τα καθήκοντα τους σε σχέση με τον ΕUΜΕΤSΑΤ. Κατά συνέπεια, ένα Κράτος μέλος έχει καθήκον να άρει την ασυλία ενός αντιπροσώπου σε κάθε περίπτωση, όπου η διατήρηση της ενδέχεται να παρακωλύσει το έργο της δικαιοσύνης και όπου μπορεί να αρθεί χωρίς να θίγονται οι σκοποί για τους οποίους αυτή παρασχέθηκε. (3) Κανένα Κράτος μέλος δεν είναι υποχρεωμένο να παρέχει προνόμια και ασυλίες στους δικούς του, αντιπροσώπους. Άρθρο 10 Μέλη του προσωπικού Τα μέλη του προσωπικού του ΕUΜΕΤSΑΤ απολαμβάνουν τα ακόλουθα προνόμια και ασυλίες: (α) ετεροδικία, ακόμα και αφού. παύσουν να είναι στην υπηρεσία του ΕUΜΕΤSΑΤ, για τις πράξεις, συμπεριλαμβανομένων των λόγων και γραπτών τους, στις οποίες προέβησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ωστόσο η ασυλία αυτή δεν ισχύει σε περίπτωση παράβασης των κανόνων κυκλοφορίας των οχημάτων, η οποία τελέστηκε από μέλος του προσωπικού ή ζημίας που προκλήθηκε από όχημα ή άλλο μέσο μεταφοράς που του ανήκει ή το οποίο οδηγούσε, (β) απαλλαγή από οποιαδήποτε υποχρέωση σχετική με παροχή εθνικής υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής θητείας, (γ) απαραβίαστο για όλα τα επίσημα χαρτιά και έγγραφά τους, (δ) εξαίρεση για τους ίδιους και τα μέλη της οικογένειας τους που συγκατοικούν με αυτούς, από τις διατάξεις που περιορίζουν τη μετανάστευση και διέπουν την καταγραφή των αλλοδαπών, (ε)ίδιες διευκολύνσεις επαναπατρισμού για τους ίδιους και για τα μέλη της οικογένειας τους που συγκατοικούν με αυτούς, με εκείνες που παρέχονται συνήθως, σε περίοδο διεθνούς κρίσης, στα μέλη του προσωπικού των διεθνών οργανισμών, (στ) ίδια μεταχείριση σε θέματα νομισματικών ρυθμίσεων ή ρυθμίσεων σχετικών με τον έλεγχο του συναλλάγματος, με εκείνη που παρέχεται γενικά στα μέλη του προσωπικού των διεθνών οργανισμών, (ζ) απαλλαγή από οποιοδήποτε εθνικό φόρο επί των αποδοχών και απολαβών που καταβάλλονται από τον ΕUΜΕΤSΑΤ, εκτός των συντάξεων και άλλων αναλόγων παροχών που καταβάλλονται από τον ΕUΜΕΤSΑΤ και αυτό από την ημέρα, κατά την οποία οι αποδοχές αυτών των μελών του προσωπικού υπόκεινται σε φόρο που παρακρατεί ο ΕUΜΕΤSΑΤ για δικό του λογαριασμό. Τα Κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα να λάβουν υπόψη τους τις εν λόγω αποδοχές και απολαβές για τον υπολογισμό του ποσού των φόρων προς είσπραξη επί εισοδημάτων προερχομένων από άλλες πηγές. (η) δικαίωμα εισαγωγής ατελώς των προσωπικών τους ειδών και της κινητής περιουσίας τους, συμπεριλαμβανομένου ενός αυτοκινήτου, κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους στο έδαφος ενός Κράτους μέλους, καθώς και δικαίωμα ατελούς εξαγωγής αυτών κατά την παύση των καθηκόντων τους, με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που προβλέπονται από τους κανονισμούς του εν λόγω Κράτους μέλους. Τα εισαγόμενα αγαθά που έχουν τύχει απαλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν μπορούν να πωληθούν, να εκμισθωθούν ή να δοθούν ως δάνειο έναντι τιμήματος ή χαριστικά, παρά μόνο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τα Κράτη μέλη τα οποία παρείχαν τις απαλλαγές. Άρθρο 11 Ο Διευθυντής Εκτός από τα προνόμια και τις ασυλίες που παρέχονται στα μέλη του προσωπικού στο άρθρο 10, ο Διευθυντής απολαμβάνει: α) ασυλία από σύλληψη και κράτηση, εκτός από την περίπτωση αυτόφωρου αδικήματος, β) αστικής και διοικητικής ετεροδικίας και ασυλίας εκτέλεσης που χορηγείται στους διπλωματικούς πράκτορες, με εξαίρεση την περίπτωση ζημίας που προκλήθηκε από όχημα που του ανήκει ή το οποίο οδηγούσε, γ) πλήρους ποινικής ετεροδικίας, με εξαίρεση την περίπτωση παράβασης των κανόνων κυκλοφορίας από όχημα που του ανήκει ή το οποίο οδηγούσε, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παραπάνω εδαφίου α), δ) ίδια μεταχείριση τελωνειακού ελέγχου των προσωπικών του αποσκευών, με εκείνη που παρέχεται στους διπλωματικούς πράκτορες. Άρθρο 12 Κοινωνική Ασφάλιση Στην περίπτωση κατά την οποία τα μέλη του προσωπικού καλύπτονται από ειδικό καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης, ο ΕUΜΕΤSΑΤ και τα μέλη του προσωπικού του απαλλάσσονται από οποιαδήποτε υποχρεωτική εισφορά στα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, με την επιφύλαξη των συμφωνιών που έχουν συναφθεί με τα Κράτη μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 ή άλλων παρόμοιων μέτρων των Κρατών μελών ή άλλων σχετικών διατάξεων που ισχύουν στα Κράτη μέλη. Άρθρο 13 ΕμπειρογνώμονεςΟι εμπειρογνώμονες που δεν αποτελούν μέλη του προσωπικού, όταν ασκούν καθήκοντα για τον ΕUΜΕΤSΑΤ ή εκτελούν αποστολές γι αυτόν, απολαμβάνουν τα ακόλουθα προνόμια και ασυλίες: (α) ετεροδικία, ακόμα και μετά το πέρας της αποστολής τους, για τις πράξεις, συμπεριλαμβανομένων των λόγων και γραπτών τους, στις οποίες προέβησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ωστόσο η ασυλία αυτή δεν ισχύει σε περίπτωση παράβασης των κανόνων κυκλοφορίας των οχημάτων, η οποία τελέστηκε από εμπειρογνώμονα ή ζημίας που προκλήθηκε από όχημα ή άλλο μέσο μεταφοράς που του ανήκει ή το οποίο οδηγούσε, (β) απαραβίαστο για όλα τα επίσημα χαρτιά και έγγραφα τους, (γ) εξαίρεση από κάθε μέτρο που περιορίζει τη μετανάστευση και από οποιεσδήποτε διατυπώσεις για την καταγραφή των αλλοδαπών, (δ) ίδια μεταχείριση όσον αφορά τις νομισματικές ρυθμίσεις ή τις ρυθμίσεις που αφορούν τις συναλλαγματικές πράξεις, με εκείνη που παρέχεται στους αντιπροσώπους ξένων κυβερνήσεων σε προσωρινή επίσημη αποστολή. Άρθρο 14 Παραίτηση(1) Τα προνόμια και οι ασυλίες που προβλέπονται στο παρόν πρωτόκολλο δεν παρέχονται στα μέλη του προσωπικού και στους εμπειρογνώμονες για προσωπικό τους όφελος, θεσπίζονται αποκλειστικά για να διασφαλίσουν, σε κάθε περίπτωση, την απρόσκοπτη λειτουργία του ΕUΜΕΤSΑΤ και την πλήρη ανεξαρτησία των προσώπων στα οποία παρέχονται. (2) Ο Διευθυντής έχει καθήκον να άρει την ασυλία ενός μέλους του προσωπικού ή ενός εμπειρογνώμονα σε όλες τις περιπτώσεις, όπου η διατήρηση της ενδέχεται να παρακωλύσει το έργο της δικαιοσύνης και όπου μπορεί να αρθεί χωρίς να θιγούν τα συμφέροντα του ΕUΜΕΤSΑΤ. Το Συμβούλιο έχει αρμοδιότητα να άρει την ασυλία του Διευθυντή. Άρθρο 15 Γνωστοποίηση των μελών του προσωπικού και των εμπειρογνωμόνων Ο Διευθυντής του ΕUΜΕΤSΑΤ γνωστοποιεί τουλάχιστον μία φορά το χρόνο στα Κράτη μέλη τα ονόματα και την υπηκοότητα των μελών του προσωπικού και των εμπειρογνωμόνων. Άρθρο 16 Είσοδος, παραμονή και έξοδος Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διευκολύνουν την είσοδο και την παραμονή στο έδαφος τους, καθώς και την έξοδο από το έδαφός τους, των αντιπροσώπων των Κρατών μελών, των μελών του προσωπικού και των εμπειρογνωμόνων. Άρθρο 17 ΑσφάλειαΟι διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου δεν θίγουν το δικαίωμα που έχει κάθε Κράτος μέλος να λαμβάνει όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις προς το συμφέρον της ασφάλειάς του. Άρθρο 18 Συνεργασία με τα Κράτη μέλη Ο ΕUΜΕΤSΑΤ συνεργάζεται ανά πάσα στιγμή με τις αρμόδιες αρχές των Κρατών μελών με σκοπό τη διευκόλυνση της ορθής απονομής της δικαιοσύνης, τη διασφάλιση του σεβασμού των νόμων και κανονισμών των ενδιαφερομένων Κρατών μελών και την παρεμπόδιση οποιασδήποτε κατάχρησης των προνομίων, ασυλιών και διευκολύνσεων που προβλέπονται από το παρόν Πρωτόκολλο. Άρθρο 19 Συμπληρωματικές συμφωνίες Ο ΕUΜΕΤSΑΤ μπορεί να συνάψει με ένα ή περισσότερα Κράτη μέλη, συμπληρωματικές συμφωνίες με σκοπό την εκτέλεση των διατάξεων του παρόντος Πρωτοκόλλου, όσον αφορά το εν λόγω ή τα εν λόγω Κράτη, καθώς και άλλες διευθετήσεις με σκοπό να διασφαλιστεί η καλή λειτουργία του ΕUΜΕΤSΑΤ. Άρθρο 20 Προνόμια και ασυλίες για τους υπηκόους και τους μόνιμους κατοίκους Κράτους μέλους Κανένα Κράτος μέλος δεν είναι υποχρεωμένο να παρέχει τα προνόμια και τις ασυλίες που αναφέρονται στα άρθρα 9, 10 β), δ), ε), στ) και η), 11 και 13 γ) και δ) στους υπηκόους του ή στους μόνιμους κατοίκους του. Άρθρο 21 Ρήτρα διαιτησίας στις γραπτές συμβάσεις Κατά τη σύναψη οποιασδήποτε γραπτής σύμβασης, εκτός από εκείνες που έχουν συναφθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του προσωπικού, ο ΕUΜΕΤSΑΤ οφείλει να προβλέψει την προσφυγή σε διαιτησία. Η ρήτρα διαιτησίας ή η ειδική συμφωνία που έχει συναφθεί για το σκοπό αυτό, προσδιορίζει το εφαρμοστέο δίκαιο και την εφαρμοστέα διαδικασία, τη σύνθεση του δικαστηρίου, τον τρόπο ορισμού των διαιτητών, καθώς και την έδρα του δικαστηρίου. Η εκτέλεση της διαιτητικής απόφασης διέπεται από τους κανόνες που ισχύουν στο Κράτος, στο έδαφος του οποίου θα λάβει χώρα. Άρθρο 22 Επίλυση διαφορών σχετικών με ζημίες, με εξωσυμβατική ευθύνη, με μέλη του προσωπικού ή εμπειρογνώμονες Κάθε Κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει σε διαιτησία, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14 της Σύμβασης, κάθε διαφορά: α) σχετική με ζημία που προκλήθηκε από τον ΕUΜΕΤSΑΤ, β) η οποία ενέχει οποιαδήποτε άλλη εξωσυμβατική ευθύνη του ΕUΜΕΤSΑΤ, γ) στην οποία ενέχεται ένα μέλος του προσωπικού ή ένας εμπειρογνώμονας, για την οποία ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικαλεστεί την ετεροδικία, εφόσον η ασυλία αυτή δεν έχει αρθεί. Άρθρο 23 Επίλυση διαφορών σχετικών με την ερμηνεία ή την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου Κάθε διαφορά μεταξύ του ΕUΜΕΤSΑΤ και ενός Κράτους μέλους ή μεταξύ δύο ή περισσοτέρων Κρατών μελών που αφορά στην ερμηνεία ή την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου, η οποία δεν έχει μπορέσει να επιλυθεί με διαπραγματεύσεις ή μέσω του Συμβουλίου, υποβάλλεται, με αίτηση ενός από τα Μέρη, σε διαιτησία σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14 της Σύμβασης. Άρθρο 24 Έναρξη ισχύος, διάρκεια και λήξη (1) Το παρόν Πρωτόκολλο είναι ανοιχτό για την υπογραφή ή την προσχώρηση των Κρατών μερών στη Σύμβαση. (2) Τα εν λόγω κράτη γίνονται μέρη στο παρόν Πρωτόκολλο: είτε με την υπογραφή χωρίς επιφύλαξη επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης, - είτε με την κατάθεση εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης στην Κυβέρνηση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, ως θεματοφύλακα, αν το Πρωτόκολλο είχε υπογραφεί με την επιφύλαξη επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης, - είτε με την κατάθεση εγγράφου προσχώρησης. Η Ελβετική Κυβέρνηση κοινοποιεί σε όλα τα Κράτη που έχουν υπογράψει ή προσχωρήσει στη Σύμβαση και στον Διευθυντή του ΕUΜΕΤSΑΤ, τις υπογραφές, την κατάθεση κάθε εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου, κάθε καταγγελία του παρόντος Πρωτοκόλλου, καθώς και τη λήξη του. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου, ο θεματοφύλακας το πρωτοκολλεί στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. (3) Το παρόν Πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ τριάντα μέρες, αφότου έξι Κράτη το έχουν υπογράψει χωρίς επιφύλαξη επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης ή έχουν καταθέσει έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης. (4) Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου, αυτό τίθεται σε ισχύ έναντι των Κρατών που το υπέγραψαν χωρίς επιφύλαξη επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης ή κατέθεσαν έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, τριάντα μέρες μετά την ημερομηνία υπογραφής ή κατάθεσης των εγγράφων αυτών. (5) Το παρόν Πρωτόκολλο παραμένει σε ισχύ μέχρι τη λήξη ισχύος της Σύμβασης. (6) Οποιαδήποτε καταγγελία της Σύμβασης από ένα Κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 18 της Σύμβασης, επιφέρει αυτόματα την καταγγελία από το Κράτος αυτό του παρόντος Πρωτοκόλλου. Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι για το σκοπό αυτό, υπέγραψαν το παρόν Πρωτόκολλο. Έγινε στο Darmstadt, την 1η Δεκεμβρίου 1986 στην αγγλική και στη γαλλική γλώσσα, των δύο κειμένων όντων εξίσου αυθεντικών, σε ένα πρωτότυπο, το οποίο θα κατατεθεί στα αρχεία της Κυβέρνησης της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, η οποία θα χορηγήσει επικυρωμένα αντίγραφα σε όλα τα υπογράφοντα ή προσχωρούντα Κράτη.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 24 παράγραφοι 3 και 4 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία