ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/3021

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-06-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-06-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-06-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΥΝΤΑΙ Ή ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Άρθρο 1 "Ορισμοί Για την εφαρμογή του νόμου αυτού, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω:"
1.  
  «Επιχείρηση Μέσων Ενημέρωσης»: Η επιχείρηση της οποίας η λειτουργία υπάγεται στη δικαιοδοσία του ελληνικού κράτους και η οποία έχει ως δραστηριότητα, αποκλειστική ή μη:
 1. την έκδοση ή εκτύπωση εφημερίδων ή περιοδικών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ή εντύπων εκπαιδευτικού ή επιστημονικού χαρακτήρα, σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής, τα έντυπα αυτά εκδίδονται, διαδίδονται ή διανέμονται, ή
 2. την εγκατάσταση και λειτουργία ή τη διαχείριση τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης ή την παροχή ή τη διαχείριση συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ή
 3. την εγκατάσταση και λειτουργία ή τη διαχείριση ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης ή την παροχή ή τη διαχείριση συνδρομητικών ραδιοφωνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ή
 4. την παροχή μέσω του διαδικτύου υπηρεσιών οπτικοακουστικού περιεχομένου, εφόσον το περιεχόμενο αυτό έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και ειδικότερα περιλαμβάνει, κατά το πρότυπο των έντυπων εφημερίδων, ειδήσεις για πολιτικά ή κοινωνικά ή οικονομικά ή πολιτιστικά ή αθλητικά γεγονότα και εκδηλώσεις, καθώς και άρθρα, σχόλια, συνεντεύξεις ή συζητήσεις για τα θέματα αυτά.
 5. Η επιχείρηση η οποία έχει ως δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο δεν θεωρείται επιχείρηση μέσων ενημέρωσης.
 6. Μία επιχείρηση μέσων ενημέρωσης θεωρείται ότι υπάγεται στη δικαιοδοσία του ελληνικού κράτους εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 3 του Π.Δ. 100/2000 (ΦΕΚ 98 Α΄).
 7. Η «Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόραση Α.Ε.», καθώς και οι συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες, κατά την έννοια του άρθρου 42Ε του κ.ν. 2190/1920, δεν θεωρούνται για την εφαρμογή του νόμου αυτού επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης.
2.  
  «Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας»:
 1. οι υπηρεσίες που εκπροσωπούνται από ή υπάγονται στο νομικό πρόσωπο του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων αρχών,
 2. οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και κάθε άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου,
 3. τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου τα οποία είτε υπάγονται στο άρθρο 1 του Ν. 2414/1996 (ΦΕΚ 135 Α΄) είτε η διοίκησή τους διορίζεται από το δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου,.
 4. οι τράπεζες στις οποίες ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο διοικητής τους διορίζονται ύστερα από τη διατύπωση γνώμης της Βουλής, σύμφωνα με το άρθρο 49Α του Κανονισμού της,
 5. τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και οι ενώσεις προσώπων τα οποία επιχορηγούνται, τακτικώς ή εκτάκτως, από το δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και η επιχορήγηση αυτή υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) των ετήσιων εσόδων τους κατά το εκάστοτε προηγούμενο έτος,
 6. τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ιδρύονται από τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως ε΄ της παρούσας παραγράφου ή αποτελούν συνδεδεμένη με αυτά εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 42Ε του κ.ν. 2190/1920, καθώς και οι συνδεδεμένες με τις εταιρείες αυτές άλλες εταιρείες.
3.  
  «Δημόσιες Συμβάσεις»: Οι συμβάσεις που καταρτίζονται μεταξύ φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και του νομικού προσώπου του Ελληνικού Δημοσίου ή άλλων νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργου ή προμήθειας ή παροχής υπηρεσιών, η δε αξία τους υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ, καθώς επίσης και οι συμβάσεις των οποίων η αξία είναι κατώτερη των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ αλλά έχουν ως αντικείμενο τμήμα, προσθήκη ή επέκταση ανατιθέμενου έργου, προμήθειας ή υπηρεσίας που υπερβαίνει σε συνολική αξία το ποσό αυτό.
4.  
  «Βασικός Μέτοχος»: Ο μέτοχος ο οποίος, είτε βάσει του αριθμού των μετοχών που έχει στην κυριότητά του, υπολογιζόμενου αυτοτελώς ή συγκρινόμενου με τον αριθμό μετοχών των άλλων μετόχων της εταιρείας είτε βάσει των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ή άλλων ειδικών δικαιωμάτων που του παρέχει ο νόμος ή το καταστατικό της εταιρείας είτε βάσει γενικών ή ειδικών συμφωνιών που έχει συνάψει με την εταιρεία ή άλλους μετόχους ή τρίτα πρόσωπα που εξαρτώνται οικονομικά από αυτόν ή ενεργούν για λογαριασμό του, μπορεί να επηρεάζει ουσιωδώς τη λήψη των αποφάσεων που λαμβάνουν τα αρμόδια όργανα ή στελέχη της εταιρείας σχετικά με τον τρόπο διοίκησης και της εν γένει λειτουργίας της αντίστοιχης επιχείρησης. Ειδικότερα, ως βασικός μέτοχος θεωρείται ιδίως: Α. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, ανεξάρτητα από το ύψος του ποσοστού επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου που ανήκει στην κυριότητά του:.
 1. είναι κύριος αριθμού μετοχών που αντιστοιχεί, ως ποσοστό, τουλάχιστον στο πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ή
 2. είναι κύριος δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν, ως ποσοστό, τουλάχιστον στο πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση της εταιρείας.
 3. Για τον υπολογισμό του ποσοστού επί του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου που αναφέρονται στα υπό Α΄ και Β΄ εδάφια της παρούσας παραγράφου λαμβάνεται υπόψη και ο αριθμός των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου που ανήκουν ή κατέχονται:
 4. - από παρένθετα πρόσωπα, - από επιχειρήσεις που ελέγχονται από τον ίδιο μέτοχο, - από άλλο μέτοχο με τον οποίο έχει συναφθεί συμφωνία για τη διαμόρφωση, μέσω συντονισμένης άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτει, διαρκούς κοινής πολιτικής ως προς τη διοίκηση της εταιρείας.
 5. Επίσης, υπολογίζονται τα δικαιώματα ψήφου τα οποία κατέχονται βάσει συμβάσεως ενεχύρου ή επικαρπίας ή ως συνέπεια λήψης ασφαλιστικού μέτρου σε βάρος του κυρίου των αντίστοιχων μετοχών, καθώς και ο αριθμός μετοχών που δεν ανήκουν στην κυριότητά του αλλά από τις οποίες ο μέτοχος αυτός δικαιούται να λαμβάνει μέρισμα.
 6. Αριθμός μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που αποκτώνται λόγω κληρονομικής διαδοχής υπολογίζονται μετά την παρέλευση τριών μηνών από την απόκτησή τους.
 7. έχει το δικαίωμα, είτε από το νόμο, είτε από το καταστατικό της εταιρείας είτε μέσω εκχώρησης σχετικού δικαιώματος άλλων μετόχων, να διορίζει ή να ανακαλεί δύο τουλάχιστον μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ή ένα μέλος εφόσον αυτό ασκεί τα καθήκοντα του προέδρου ή αντιπροέδρου ή διευθύνοντος ή εντεταλμένου ή συμπράττοντος συμβούλου ή, εν γένει, συμβούλου με εκτελεστικά καθήκοντα, ή
 8. είναι κύριος ποσοστού επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ή κάτοχος δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο ήμισυ του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπήθηκε και άσκησε το δικαίωμα ψήφου κατά τη λήψη της απόφασης της γενικής συνέλευσης για την εκλογή ή την ανάκληση του εκάστοτε τελευταίου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ή της πλειοψηφίας των μελών αυτού, ή
 9. καταρτίζει, αμέσως ή εμμέσως, συμβάσεις και εν γένει συμφωνίες με την εταιρεία, από τις οποίες η τελευταία αποκτά έσοδα ή άλλα οικονομικά οφέλη τα οποία αντιστοιχούν τουλάχιστον στο ένα πέμπτο των ακαθάριστων εσόδων της εταιρείας κατά το εκάστοτε προηγούμενο έτος.
 10. Β. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο:.
5.  
  «Διευθυντικά στελέχη»: Τα πρόσωπα τα οποία, είτε βάσει του νόμου που διέπει την οργάνωση και λειτουργία της εταιρείας, είτε βάσει του καταστατικού της εταιρείας, είτε κατόπιν ανάθεσης ή σύναψης σύμβασης με την εταιρεία, ασκούν εκτελεστικές αρμοδιότητες και καθήκοντα που είναι, από τη φύση τους και το περιεχόμενό τους, ουσιώδεις για την επίτευξη των σκοπών της αντίστοιχης επιχείρησης
6.  
  «Οικονομικά εξαρτημένα πρόσωπα»: Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία δεν διαθέτουν οικονομική αυτοτέλεια σε σχέση με άλλο, ειδικώς προσδιοριζόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο
7.  
  «Παρένθετα πρόσωπα»: Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία είναι οικονομικά εξαρτημένα ή ενεργούν, βάσει γενικής ή ειδικής συμφωνίας, για λογαριασμό ή καθ υπόδειξη ή εντολή άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου
8.  
  «Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης»: Η Ανεξάρτητη Αρχή τα μέλη της οποίας έχουν επιλεγεί σύμφωνα με το άρθρο 101Α του Συντάγματος και η οποία ασκεί τις αρμοδιότητές της και λειτουργεί σύμφωνα με το Ν. 2863/2000 (ΦΕΚ 262 Α΄).
Άρθρο 2 "Απαγόρευση σύναψης δημοσίων συμβάσεων με επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης"
1.  
  Απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης, καθώς και με τους εταίρους, τους βασικούς μετόχους, τα μέλη των οργάνων διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων αυτών. Επίσης, απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με επιχειρήσεις των οποίων εταίροι ή βασικοί μέτοχοι ή μέλη οργάνων διοίκησης ή διευθυντικά στελέχη είναι επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης ή εταίροι ή βασικοί μέτοχοι ή μέλη οργάνων διοίκησης ή διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης.
2.  
  Η απαγόρευση σύναψης δημοσίων συμβάσεων καταλαμβάνει επίσης:
 1. τους συζύγους και τους συγγενείς, σε ευθεία γραμμή απεριορίστως και εκ πλαγίου μέχρι και τετάρτου βαθμού, των φυσικών προσώπων που υπάγονται στην παράγραφο 1, εφόσον δεν μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν οικονομική αυτοτέλεια σε σχέση με τα πρόσωπα αυτά,
 2. κάθε άλλο παρένθετο πρόσωπο,
 3. τους εταίρους και τους βασικούς μετόχους των εταίρων και των βασικών μετόχων που υπάγονται στην παράγραφο 1,
 4. κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, χωρίς να είναι μέτοχος, ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα, μία ή περισσότερες επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης ή ασκεί, άμεσα ή έμμεσα, ουσιώδη επιρροή στη λήψη των αποφάσεων που λαμβάνονται, από τα όργανα διοίκησης ή τα διευθυντικά στελέχη, σχετικά με τη διοίκηση και την εν γένει λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών
3.  
  Από την απαγόρευση του παρόντος άρθρου εξαι-ρούνται οι δημόσιες συμβάσεις των οποίων το αντικείμενο έχει άμεση ή έμμεση σχέση με το αντικείμενο των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης. Επίσης, εξαιρούνται οι δημόσιες συμβάσεις που καταρτίζονται με επιχειρήσεις των οποίων βασικός μέτοχος είναι πολιτικό κόμμα που εκπροσωπείται στη Βουλή των Ελλήνων, ή εκπρόσωπος αυτού, εκτός εάν στις επιχειρήσεις αυτές συμμετέχει άλλος βασικός μέτοχος που κατέχει τις ασυμβίβαστες ιδιότητες του άρθρου 3.
Άρθρο 3 "Ασυμβίβαστες ιδιότητες"
1.  
  Η ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου, του μέλους οργάνου διοίκησης ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης μέσων ενημέρωσης είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου, του μέλους οργάνου διοίκησης ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης που καταρτίζει δημόσιες συμβάσεις, η σύναψη των οποίων απαγορεύεται σύμφωνα με το άρθρο 2, καθώς και με την ιδιότητα του εταίρου ή του βασικού μετόχου των εταίρων ή των βασικών μετόχων της επιχείρησης αυτής
2.  
  Η ασυμβίβαστη ιδιότητα του παρόντος άρθρου συντρέχει και στην περίπτωση που ιδιοκτήτης, βασικός μέτοχος, εταίρος, μέλος οργάνου διοίκησης ή διευθυντικό στέλεχος επιχείρησης που καταρτίζει δημόσιες συμβάσεις είναι σύζυγος ή συγγενής, σε ευθεία γραμμή απεριορίστως και εκ πλαγίου μέχρι και τετάρτου βαθμού, ο οποίος δεν μπορεί να αποδείξει ότι διαθέτει οικονομική αυτοτέλεια σε σχέση με ιδιοκτήτη, εταίρο, βασικό μέτοχο, μέλος οργάνου διοίκησης ή διευθυντικό στέλεχος επιχείρησης μέσων ενημέρωσης, καθώς επίσης και σε κάθε άλλη περίπτωση που οι ανωτέρω ιδιότητες κατέχονται από παρένθετο πρόσωπο
3.  
  Οι επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης, κατά την υποβολή της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας, εφόσον αυτή απαιτείται από την οικεία νομοθεσία, ή, εν γένει, κατά την έναρξη της δραστηριότητάς τους, υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄), όπως ισχύει, ότι δεν κατέχουν, κατά το χρόνο της υποβολής της ανωτέρω δήλωσης, την ασυμβίβαστη ιδιότητα του παρόντος άρθρου. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για τους εταίρους, τους βασικούς μετόχους, τα μέλη των οργάνων διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και για τους εταίρους και τους βασικούς μετόχους των εταίρων και των βασικών μετόχων αυτών. Επίσης, η υποχρέωση της παρούσας παραγράφου ισχύει και σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης της επιχείρησης μέσων ενημέρωσης ή εταιρικών μεριδίων αυτής ή μετοχών των οποίων η μεταβίβαση συνεπάγεται, για το πρόσωπο που τις αποκτά, την κτήση της ιδιότητας του βασικού μετόχου.
Άρθρο 4 "Υποχρέωση διασταύρωσης στοιχείων επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις"
1.  
  Πριν από την έκδοση της πράξης κατακύρωσης ή της απευθείας ανάθεσης και πάντως πριν από την υπογραφή της αντίστοιχης δημόσιας σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές του Δημοσίου και των άλλων νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται να διασταυρώνουν τα στοιχεία τα οποία υποβάλλουν όλες οι επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 82/1996 (ΦΕΚ 66 Α΄), με τα στοιχεία που τηρούνται για τις επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης στο μητρώο επιχειρήσεων του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 2 εδάφ. β΄ του Ν. 2863/2000 (ΦΕΚ 262 Α΄) και 10α παρ. 1 εδάφ. α΄ του Π.Δ. 213/1995 (ΦΕΚ 112 Α΄), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Π.Δ. 310/1996 (ΦΕΚ 214 Α΄). Η υπαγωγή της σύναψης των δημοσίων συμβάσεων στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων που προβλέπεται στο παρόν άρθρο αναφέρεται υποχρεωτικά σε όλες τις διακηρύξεις, προκηρύξεις και προσκλήσεις ενδιαφέροντος που εκδίδονται από τις αναθέτουσες ή άλλες αρμόδιες αρχές.
2.  
  Για τη διενέργεια της διασταύρωσης των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι αναθέτουσες αρχές υποβάλλουν ειδικό έγγραφο στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, με το οποίο ζητούν την έκδοση πιστοποιητικού που να βεβαιώνει τη μη συνδρομή των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 3. Ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ή το εξουσιοδοτημένο από την ολομέλεια της Αρχής μέλος του, εκδίδει το σχετικό πιστοποιητικό, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα εργάσιμων ημερών από την περιέλευση του εγγράφου της αναθέτουσας αρχής στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας σε τρία πρωτότυπα. Το ένα πρωτότυπο φυλάσσεται σε ειδικό φάκελο που τηρείται στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας και τα άλλα δύο επισυνάπτονται στο σώμα της δημόσιας σύμβασης, στο κείμενο της οποίας αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός πρωτοκόλλου που φέρει το πιστοποιητικό. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητά την έκδοση του πιστοποιητικού σε μεγαλύτερο αριθμό πρωτοτύπων, ανάλογα με τον αριθμό των συμβαλλομένων.
3.  
  Εάν το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης διαπιστώσει ότι συντρέχουν οι ασυμβίβαστες ιδιότητες του άρθρου 3, ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ή το εξουσιοδοτημένο από την ολομέλεια της Αρχής μέλος του, εκδίδει εντός της ίδιας προθεσμίας σχετική απορριπτική πράξη, πλήρως και ειδικώς αιτιολογημένη
4.  
  Η προθεσμία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 για την έκδοση του πιστοποιητικού που βεβαιώνει τη μη συνδρομή των ασυμβίβαστων του άρθρου 3 παρατείνεται κατά δέκα εργάσιμες ημέρες εφόσον τα υποβληθέντα προς διασταύρωση στοιχεία είναι ελλιπή ή χρήζουν ουσιωδών διευκρινίσεων σύμφωνα με την αιτιολογημένη κρίση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Σε περίπτωση συνδρομής επιτακτικού και επείγοντος λόγου δημοσίου συμφέροντος, ο οποίος εξειδικεύεται στο έγγραφο της αναθέτουσας αρχής και βεβαιώνεται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται κατά το ήμισυ.
5.  
  Σε περίπτωση καθυστέρησης της αναθέτουσας αρχής, η διαδικασία διασταύρωσης του παρόντος άρθρου μπορεί να ενεργοποιηθεί από την επιλεγείσα επιχείρηση ή κάθε άλλη επιχείρηση που έχει έννομο συμφέρον να διενεργηθεί η διασταύρωση αυτή
6.  
  Σε περίπτωση που οι προθεσμίες ενέργειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που προβλέπονται στο παρόν άρθρο παρέλθουν χωρίς να έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό ή η απορριπτική πράξη, που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3, η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να καταρτίσει τη δημόσια σύμβαση, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις παραγράφους 7 και 8
7.  
  Η διοικητική διαδικασία ελέγχου που ορίζεται στο άρθρο αυτό για την τήρηση της απαγόρευσης και των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, είναι ανεξάρτητη και καταρχήν δεν υποκαθιστά ούτε περιορίζει τις διενεργούμενες σε οποιοδήποτε στάδιο της κατάρτισης των δημοσίων συμβάσεων διοικητικές διαδικασίες ελέγχου που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις και οι οποίες έχοντας ως περιεχόμενο τον έλεγχο της εν γένει νομιμότητας της διαδικασίας κατάρτισης των δημοσίων συμβάσεων περιλαμβάνουν και τον έλεγχο της τήρησης των περιορισμών που τίθενται με τον παρόντα νόμο. Με εξαίρεση τον έλεγχο που διενεργείται από τις δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής λειτουργίας τους, σε κάθε άλλη περίπτωση η κρίση που διατυπώνει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για τη συνδρομή ή μη των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 3, με την έκδοση ρητής διοικητικής πράξης στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας του παρόντος άρθρου, δεσμεύει τα κάθε είδους όργανα που ελέγχουν τη νομιμότητα της κατάρτισης των δημοσίων συμβάσεων, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής.
8.  
  Κατά των πράξεων ή παραλείψεων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που εκδίδονται ή τελούνται, αντίστοιχα, στο πλαίσιο της διαδικασίας του παρόντος άρθρου, οι έχοντες έννομο συμφέρον, συμπεριλαμβανομένου του νομικού προσώπου του δημοσίου, μπορούν να ασκήσουν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση ακυρώσεως, καθώς και τα ασφαλιστικά μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178 Α΄), ανεξάρτητα από τη φύση της σχετικής διαφοράς.
9.  
  Η δημόσια σύμβαση που καταρτίζεται ή υπογράφεται χωρίς προηγουμένως να έχει τηρηθεί η διοικητική διαδικασία της παραγράφου 1 ή παρά την έκδοση, εντός της οριζόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, της απορριπτικής πράξης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που προβλέπεται στην παράγραφο 3, είναι άκυρη
Άρθρο 5 "Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις"
1.  
  Η κατοχή από επιχείρηση μέσων ενημέρωσης των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων του άρθρου 3 επισύρει την επιβολή από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης της διοικητικής κυρώσεως του προστίμου, ύψους μέχρι το εκατό τοις εκατό του κεφαλαίου της ή της αξίας του πάγιου εξοπλισμού της. Σε περίπτωση υποτροπής, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να επιβάλλει τη διοικητική κύρωση είτε της ανάκλησης της άδειάς της είτε της διακοπής της λειτουργίας ή της δραστηριότητάς της, ανάλογα με το νομικό καθεστώς που διέπει την έναρξη λειτουργίας της ειδικότερης κατηγορίας των μέσων ενημέρωσης στην οποία ανήκει η επιχείρηση που κατέχει την ασυμβίβαστη ιδιότητα, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που υπάγονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1. Επίσης, οι κυρώσεις της παρούσας παραγράφου επιβάλλονται και σε κάθε περίπτωση που το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κρίνει, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, ότι μία επιχείρηση μέσων ενημέρωσης ασκεί ή επιδιώκει να ασκήσει, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, αθέμιτη επιρροή στη διαδικασία σύναψης μίας ή περισσοτέρων δημοσίων συμβάσεων.
2.  
  Η κατοχή των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων του άρθρου 3 από βασικό μέτοχο επιχείρησης μέσων ενημέρωσης επισύρει την επιβολή από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, αποκλειστικά στο πρόσωπο αυτό, της διοικητικής κυρώσεως του προστίμου, ύψους έως το δεκαπλάσιο της ονομαστικής ή, εάν πρόκειται για εισηγμένες σε χρηματιστήριο αξιών μετοχές, της χρηματιστηριακής αξίας του συνόλου των μετοχών που συνυπολογίστηκαν για το χαρακτηρισμό του εγκαλούμενου προσώπου ως βασικού μετόχου επιχείρησης μέσων ενημέρωσης. Σε περίπτωση υποτροπής, το ύψος του προστίμου μπορεί να ανέλθει στο εικοσαπλάσιο της ανωτέρω αξίας των μετοχών. Για τον υπολογισμό της χρηματιστηριακής αξίας των μετοχών λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των τελευταίων τριάντα ημερών πριν από την κτήση της ασυμβίβαστης ιδιότητας, σύμφωνα με τα δελτία τιμών που εκδίδονται από το οικείο χρηματιστήριο αξιών. Με την ίδια απόφαση, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης επιβάλλει στον εγκαλούμενο μέτοχο την υποχρέωση να εκποιήσει, εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης, το συνολικό ή τον υπερβαίνοντα, κατά περίπτωση, αριθμό μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, βάσει των οποίων χαρακτηρίστηκε ως βασικός μέτοχος της επιχείρησης μέσων ενημέρωσης ή της επιχείρησης που καταρτίζει δημόσιες συμβάσεις, κατ ελεύθερη επιλογή του μετόχου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και όσο χρόνο αυτή διαρκεί, ο ανωτέρω αριθμός μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου δεν λαμβάνεται υπόψη ούτε για τον υπολογισμό της απαρτίας για τη νόμιμη συγκρότηση των γενικών συνελεύσεων ούτε για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας για τη λήψη αποφάσεων από τις γενικές συνελεύσεις των ανωτέρω επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον τρεις μήνες μετά την παρέλευση της προθεσμίας που αναφέρεται στην ανωτέρω απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης ο μέτοχος εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται με αυτήν, το σύνολο των μετοχών της επιχείρησης μέσων ενημέρωσης που ανήκουν σε αυτόν, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και το αρμόδιο όργανο της εταιρείας ή, εάν πρόκειται για μετοχές εισηγμένες σε ημεδαπό Χρηματιστήριο, το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, οφείλει να τον διαγράψει από τα οικεία βιβλία μετόχων ή βάσεις δεδομένων, αντίστοιχα. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη του στοιχείου ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του κ.ν. 2190/1920, του προϊόντος της σχετικής εκποίησης αποδιδομένου στον κύριο των ακυρούμενων μετοχών.
3.  
  Σε περίπτωση που η ασυμβίβαστη ιδιότητα του άρθρου 3 κατέχεται από εταίρο επιχείρησης μέσων ενημέρωσης εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 2
4.  
  Η κατοχή της ασυμβίβαστης ιδιότητας του άρθρου 3 από μέλος του οργάνου διοίκησης ή διευθυντικό στέλεχος επιχείρησης μέσων ενημέρωσης επισύρει την επιβολή από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, αποκλειστικά στο πρόσωπο αυτό, της διοικητικής κύρωσης του προστίμου, ύψους μέχρι το εικοσαπλάσιο των συνολικών αποδοχών και αποζημιώσεων που έλαβαν από την εταιρεία κατά το προηγούμενο έτος. Σε περίπτωση υποτροπής, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να επιβάλλει την κύρωση της απαγόρευσης εκλογής ή διορισμού, από ένα μέχρι πέντε έτη, σε θέση μέλους οργάνου διοίκησης ή διευθυντικού στελέχους επιχείρησης μέσων ενημέρωσης.
5.  
  Η απόφαση για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του παρόντος άρθρου πρέπει να είναι πλήρως και ειδικώς αιτιολογημένη και λαμβάνεται ύστερα από ακρόαση των εγκαλούμενων προσώπων, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται για την επιβολή κυρώσεων από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή του είδους και η επιμέτρηση των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται για κάθε παραβίαση των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου γίνεται με βάση την αρχή της αναλογικότητας λαμβανομένων ιδίως υπόψη της τυχόν ωφέλειας που αποκομίστηκε από την παραβίαση αυτή, καθώς και των ειδικών συνθηκών και περιστάσεων τέλεσής της.
6.  
  Σε περίπτωση εταιρειών των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε ημεδαπό Χρηματιστήριο Αξιών, οι σχετικές κυρωτικές αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης κοινοποιούνται αμελλητί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
7.  
  Η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του παρόντος άρθρου είναι ανεξάρτητη από την ύπαρξη ποινικής ή αστικής ευθύνης των ίδιων προσώπων
8.  
  Τα εδάφια δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 2 μπορεί να εφαρμόζονται αναλόγως σε κάθε περίπτωση που το όργανο διοίκησης της επιχείρησης μέσων ενημέρωσης ή της επιχείρησης που καταρτίζει δημόσιες συμβάσεις λαμβάνει γνώση με οποιονδήποτε τρόπο ότι εταίρος ή βασικός μέτοχός της κατέχει τις ασυμβίβαστες ιδιότητες του άρθρου 3. Η σχετική προθεσμία εκποίησης τάσσεται με ειδικό έγγραφο που απευθύνει το όργανο διοίκησης της επιχείρησης στον ανωτέρω εταίρο ή βασικό μέτοχο.
9.  
  Η υπογραφή δημοσίων συμβάσεων χωρίς προηγουμένως να έχει τηρηθεί η διαδικασία διασταύρωσης του άρθρου 4 ή παρά την έκδοση της απορριπτικής πράξης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου επισύρει για τους φορείς των αρμόδιων οργάνων των αναθετουσών αρχών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίοι προβαίνουν εν γνώσει τους στην ανωτέρω υπογραφή, την ποινή της φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους. Επίσης, τα μέλη και το επιστημονικό ή διοικητικό προσωπικό του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης τα οποία δεν προβαίνουν, υπαιτίως, σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την έκδοση εντός της οριζόμενης προθεσμίας του πιστοποιητικού ή της απορριπτικής πράξης, που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών.
Άρθρο 6 "Συνεργασία του Ε.Σ.Ρ. με άλλους φορείς"
1.  
  Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του για την έκδοση του πιστοποιητικού και την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5, αντίστοιχα, μπορεί να απευθύνεται και να ζητά στοιχεία από επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης, καθώς και από κάθε άλλη επιχείρηση και εν γένει δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 παρ. 2 του Ν. 2863/2000 και 10Α παρ. 1 περιπτώσεις γ΄ και δ΄ του Π.Δ. 213/ 1995, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Π.Δ. 310/1996. Ειδικότερα, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να ζητά την αποστολή στοιχείων που αφορούν στη λειτουργία και στις συναλλαγές των επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης ή των επιχειρήσεων που καταρτίζουν δημόσιες συμβάσεις, ιδίως από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, των Χρηματιστηρίων Αξιών, του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, των Επαγγελματικών Επιμελητηρίων ή αντιπροσωπευτικών Οργανώσεων ή Συνδέσμων, καθώς και εταιρειών ορκωτών ελεγκτών. Η αποστολή όλων των ζητούμενων στοιχείων είναι υποχρεωτική και γίνεται εντός εύλογης προθεσμίας που τάσσεται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Επίσης, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να ζητά την αποστολή στοιχείων από αλλοδαπούς ιδιωτικούς φορείς ή δημόσιες υπηρεσίες ή δικαστικές αρχές άλλων κρατών στο πλαίσιο, ιδίως, των ισχυουσών συμβάσεων διεθνούς συνεργασίας και δικαστικής συνδρομής.
2.  
  Κατά την επεξεργασία των στοιχείων που αποστέλλονται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης στο πλαίσιο της εφαρμογής του παρόντος άρθρου, ισχύει η υποχρέωση εχεμύθειας που προβλέπεται για τα μέλη, καθώς και για το επιστημονικό και το διοικητικό προσωπικό του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, στα άρθρα 3 παρ. 7 και 6 παρ. 6 του Ν. 2863/2000.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Άρθρο 7
1.  
  Οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 15 του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995 για τη δικτύωση μεταξύ ραδιοφωνικών σταθμών που κατέχουν άδεια λειτουργίας για διαφορετικό νομό ισχύουν και για τη δικτύωση με ραδιοφωνικούς σταθμούς που θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 53 του Ν. 2778/1999 (ΦΕΚ 295 Α΄). Ως έναρξη ισχύος της παραγράφου αυτής ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2001.
2.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 17 του Ν. 2644/1998 (ΦΕΚ 233 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: Οι άδειες λειτουργίας του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 2328/1995 , η ισχύς των οποίων παρατάθηκε με τη διάταξη του άρθρου 4 του Ν. 2438/1996 (ΦΕΚ 211 Α΄), εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 2328/1995 με την έκδοση αδειών λειτουργίας για την αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή.
3.  
  Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 20 του άρθρου 3 του Ν. 2328/1995 αντικαθίσταται ως εξής: Οι τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας υποχρεούνται να μεταδίδουν, κάθε ημέρα και μεταξύ των ωρών 16.00 έως 22.00 ένα τουλάχιστον δελτίο ειδήσεων στην ελληνική νοηματική γλώσσα με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων για την ενημέρωση των κωφών ατόμων, ελάχιστης διάρκειας επτά πρώτων λεπτών (7΄).» Επίσης, το εδάφιο γ΄ της ίδιας παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής «Οι παρουσιαστές της ελληνικής νοηματικής γλώσσας επιλέγονται από τους τηλεοπτικούς σταθμούς μετά από πρόταση της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος.
4.  
  Η ψηφοφορία στις γενικές συνελεύσεις των επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης, που λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρείες, για το διορισμό και την ανάκληση ή την παύση των μελών του διοικητικού συμβουλίου, γίνεται με ονομαστική κλήση των μετόχων και πάντοτε με τρόπο που να διασφαλίζει ότι το περιεχόμενο της ψήφου του κάθε μετόχου μπορεί να γίνει γνωστό, όποτε αυτό ζητηθεί, στους άλλους μετόχους, καθώς και στις αρμόδιες διοικητικές αρχές
5.  
  Στις επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης, οι οποίες ασκούν τη δραστηριότητα της περ. δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου και λειτουργούν με οποιαδήποτε νομική μορφή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν.2644/1998. Επίσης, οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης τα στοιχεία που ορίζονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου νόμου. Σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ελλιπών στοιχείων, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης τάσσει στις ανωτέρω επιχειρήσεις εύλογη προθεσμία για την υποβολή ή, αντίστοιχα, τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων στοιχείων. Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, για λόγους που οφείλονται σε υπαιτιότητα των επιχειρήσεων, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου. Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται και στις επιχειρήσεις που εκδίδουν έντυπα εκπαιδευτικού ή επιστημονικού χαρακτήρα.
6.  
  Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του Ν. 2328/1995 αντικαθίσταται ως εξής: Για την άσκηση του επαγγέλματος του παραγωγού οπτικοακουστικών έργων απαιτείται η εγγραφή, υπό την ιδιότητα αυτή, στο οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο.
Άρθρο 8
1.  
  Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης, οι οποίοι μεταδίδουν πρόγραμμα ενημερωτικού χαρακτήρα τουλάχιστον δώδεκα ώρες κάθε ημέρα και απασχολούν συνεχώς, με σύμβαση εργασίας περισσότερα από τριάντα πέντε (35) άτομα, που είναι εγγεγραμμένα στην Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών ή στην Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης ή σε άλλη αναγνωρισμένη ένωση συντακτών τοπικού χαρακτήρα, υποχρεούνται στη βέλτιστη κάλυψη του νομού για τον οποίο έχουν λάβει άδεια λειτουργίας. Για το σκοπό αυτόν και σε περίπτωση που λόγω γεωφυσικών ή άλλων ιδιομορφιών η κάλυψη αυτή δεν είναι τεχνικώς εφικτή, οι ανωτέρω σταθμοί μπορούν να χρησιμοποιούν δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής, ύστερα από έγκριση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, με όρους που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία κάθε άλλης νομίμως λειτουργούσας υπηρεσίας. Τις ανωτέρω δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής δύναται να χρησιμοποιεί ποσοστό έως 20% εκ των κατόχων άδειας λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης ανά νομό, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του ανωτέρω πρώτου εδαφίου.
2.  
  Ως πρόγραμμα ενημερωτικού χαρακτήρα θεωρείται, ιδίως, το πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει τη μετάδοση ειδήσεων για πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά και αθλητικά γεγονότα και εκδηλώσεις, καθώς και σχόλια, συνεντεύξεις ή συζητήσεις για τα θέματα αυτά
3.  
  Η συνδρομή των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο σχετικά με τον ενημερωτικό χαρακτήρα του μεταδιδόμενου προγράμματος και τον αριθμό του απασχολούμενου προσωπικού, διαπιστώνεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης
4.  
  Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της παραγράφου 1 υποχρεούνται να μεταδίδουν, δωρεάν και για όσο χρόνο απαιτηθεί, κάθε είδους μηνύματα και πληροφορίες, τις οποίες οι αρμόδιες αρχές επιθυμούν να απευθύνουν προς το κοινό σε περίπτωση επείγουσας και έκτακτης ανάγκης σχετικά με την προστασία του κοινωνικού συνόλου. Η μη τήρηση από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της ανωτέρω υποχρέωσης, καθώς και των υποχρεώσεων του πρώτου εδαφίου της ανωτέρω παραγράφου 1, επισύρει την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις δδ΄ και εε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2328/1995, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Ν. 2644/1998.
5.  
  Εάν οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 πληρούνται από αριθμό ραδιοφωνικών σταθμών που υπερβαίνει το 20% του αριθμού αυτών που κατέχουν άδεια λειτουργίας ανά νομό, η σχετική επιλογή γίνεται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο προβαίνει σε συγκριτική αξιολόγηση των σταθμών αυτών με βάση το κριτήριο της προγραμματικής πληρότητας του άρθρου 7 παράγραφος 6 περ. δ΄ του Ν. 2328/1995 και ενιαία βαθμολογική κλίμακα από ένα έως δέκα μόρια. Οι σταθμοί που δεν θα επιλεγούν εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις της παραγράφου 4. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει την 1η Απριλίου 2002.
Άρθρο 9
1.  
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 3 του Ν. 2173/1993 (ΦΕΚ 208 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε.» και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα σχετικά με 1 τη διοίκηση, τη διαχείριση και τον προϋπολογισμό της Ε.Ρ.Τ.- 3, 2 τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών και των οργάνων της Ε.Ρ.Τ.-3, 3 τις τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες της Ε.Ρ.Τ.-3 σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και 4 κάθε λεπτομέρεια που είναι τυχόν αναγκαία για τη διοικητική οργάνωση και λειτουργία της Ε.Ρ.Τ.-3.
2.  
  Στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 του Ν. 2173/1993 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: Οι κάθε είδους αμοιβές και αποζημιώσεις του προέδρου και των μελών της διοικούσας επιτροπής, καθώς και του γενικού διευθυντή της Ε.Ρ.Τ.-3, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
3.  
  Η παράγραφος 10 του άρθρου 3 του Ν. 1730/1987 (ΦΕΚ 145 Α΄) καταργείται.
Άρθρο 10
1.  
  Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Ν. 2644/1998 εφαρμόζεται αναλόγως, από την 1η Ιανουαρίου 2001, για τη μεταφορά των ημερήσιων και εβδομαδι-αίων εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας στην Κυπριακή Δημοκρατία και στα άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για τη μεταφορά των εφημερίδων που εκδίδονται σε νησιά και μεταφέρονται σε άλλα νησιά της ελληνικής επικράτειας.
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 26, καθώς και το εδάφιο β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 6 του άρθρου 20 του Ν. 2644/1998, εφαρμόζονται αναλόγως και για τις υποχρεωτικές, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, δημοσιεύσεις των ισολογισμών ή άλλων στοιχείων και ανακοινώσεων των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών που εδρεύουν στο Νομό Θεσσαλονίκης, σε αθλητικές εφημερίδες που εκδίδονται στον ίδιο νομό.
3.  
  Οι εφημεριδοπώλες, καθώς και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των πρακτορείων εφημερίδων και περιοδικών, δεν υπέχουν ποινική ευθύνη για τη διανομή και την εν γένει διακίνηση εντύπων που περιέχουν άσεμνα δημοσιεύματα, κατά την έννοια των άρθρων 29 επ. του Ν. 5060/1931 (ΦΕΚ 172 Α΄), εφόσον τα έντυπα αυτά φέρουν το όνομα ή την επωνυμία, καθώς και τη διεύθυνση ή την έδρα, αντίστοιχα, του εκδότη τους.
Άρθρο 11
1.  
  Η διαχείριση και η εν γένει λειτουργία του δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης που έχει εγκατασταθεί από το ελληνικό δημόσιο στις περιοχές Εξαρχείων, Κολωνακίου και Πλάκας του Δήμου Αθηναίων υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης το ανωτέρω δίκτυο μπορεί να επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές του Νομού Αττικής. Για τη συντήρηση και λειτουργία του δικτύου μπορεί να συνάπτονται συμβάσεις έργου ή παροχής υπηρεσιών με εξειδικευμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διατάξεως. Η παράγραφος αυτή ισχύει για κάθε δίκτυο καλωδιακής τηλεόρασης που ανήκει στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου και εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 2867/ 2000 (ΦΕΚ 273 Α΄) και του Π.Δ. 123/1998 (ΦΕΚ 103 Α΄).
2.  
  Οι υπάλληλοι οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπηρετούν, με οποιαδήποτε νομική σχέση, στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και είναι αποσπασμένοι από τη «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.» τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη, μπορούν να μεταταγούν στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, εφόσον υποβάλουν αίτηση, εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, στο οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο του Υπουργείου.
3.  
  Η αληθής έννοια της διατάξεως της περ. ε΄ του άρθρου 9 του Ν. 506/1976 (ΦΕΚ 354 Α΄) είναι ότι η προβλεπόμενη στη διάταξη αυτή επιχορήγηση αφορά και συλλόγους επαγγελματικού, πολιτιστικού ή συνδικαλιστικού χαρακτήρα.
4.  
  Στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης συνιστώνται επτά θέσεις πληροφορικής του κλάδου ΠΕ3 πληροφορικής, όπως οι κλάδοι αυτοί ορίζονται στο άρθρο 24 του Π.Δ. 258/1993 (ΦΕΚ 112 Α΄).
5.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Ν. 1866/1989 (ΦΕΚ 222 Α΄) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: Από το ανωτέρω ποσοστό που περιέρχεται στο λογαριασμό κύριας ασφάλισης των ανταποκριτών ξένου τύπου, ποσοστό δέκα τοις εκατό του συνόλου θα περιέρχεται απευθείας στην Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου για την κάλυψη των τρεχουσών λειτουργικών δαπανών.
Άρθρο 12 "Έναρξη ισχύος - Τελικές διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται η παράγραφος 11 του άρθρου 1 του Ν. 2328/1995, εκτός του τελευταίου εδαφίου, η παράγραφος 6 του άρθρου 2 και η παράγραφος 8 του άρθρου 3 του Ν. 2644/1998, το άρθρο 10 του Π.Δ. 310/1996, καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά το αντικείμενο των διατάξεων του νόμου αυτού. Όπου η ισχύουσα νομοθεσία παραπέμπει στις καταργούμενες διατάξεις, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος νόμου.
2.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1931/5060 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1931/5060 1931
ΝΟΜΟΣ 1976/506 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/506 1976
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1730 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1730 1987
ΝΟΜΟΣ 1989/1866 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1866 1989
Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, Ιδρυση της Εθνικής Επιτροπής Ηλεκτρονικών Μέσων Επικοινωνίας και άλλες διατάξεις. 1993/2173 1993
Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις. 1995/2328 1995
Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις. 1996/2414 1996
Περί κυρώσεως της από 7ης Μαΐου 1996 Συμβάσεως μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. για την τροποποίηση και συμπλήρωση της από 4ης Νοεμβρίου 1968 Συμβάσεως μεταξύ των αυτών Συμβαλλομένων, όπως τροποπο[...]" 1996/2438 1996
Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. 1997/2522 1997
Για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις. 1998/2644 1998
Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας - Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις. 1999/2778 1999
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τομέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης Άρθρο 1 Διοικητι[...]" 2000/2863 2000
ΝΟΜΟΣ 2000/2867 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2867 2000
Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης. 1993/258 1993
Οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) και της Γραμματείας του, καθώς και της Εθνικής Επιτροπής Ηλεκτρονικών Μέσων Επικοινωνίας (Ε.Ε.Η.Μ.Ε.). 1995/213 1995
Για τον έλεγχο της διαφάνειας στον ευρύτερο χώρο των Μ.Μ.Ε. 1996/310 1996
Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 1996/82 1996
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1998/123 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/123 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/100 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/100 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ρυθμίσεις για τον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης. 2003/3166 2003
Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α. 2004/3242 2004
Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 2005/3310 2005
Τροποποίηση του ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατη­γήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβά­σεων» (ΦΕΚ 30/Α΄/14.2.2005). 2005/3414 2005
Σύσταση «Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου» - Ρύθμιση θεμάτων Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας, Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις. 2006/3444 2006
Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις. 2007/3592 2007
Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις. 2011/3937 2011
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015. 2011/3986 2011
Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις 2016/4441 2016