ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/3022

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-06-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-06-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-06-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση των τροποποιήσεων της Σύμβασης της Βαρκελώνης του 1976 «για την προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη ρύπανση» και των τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου του 1980 «για την προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
1.Κυρώνονται και έχουν την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, οι τροποποιήσεις της Σύμβασης της Βαρκελώνης «για την προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη ρύπανση» (Ν. 855/1978, ΦΕΚ 235 Α΄) που υιοθετήθηκαν στις 10 Ιουνίου 1995 στη Βαρκελώνη, καθώς και οι τροποποιήσεις του Πρωτοκόλλου του 1980 «για την προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» (Ν. 1634/1986, ΦΕΚ 104 Α΄) που υιοθετήθηκαν στις 7 Μαρτίου 1996 στις Συρακούσες, των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ Α. ΤΙΤΛΟΣ Ο τίτλος της Σύμβασης τροποποιείται ως εξής: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Β. ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η δεύτερη παράγραφος του Προοιμίου της Σύμβασης τροποποιείται ως εξής: ΕΧΟΝΤΑΣ πλήρη επίγνωση της ευθύνης τους να διατηρήσουν και να αναπτύξουν με βιώσιμο τρόπο αυτή την κοινή κληρονομιά προς όφελος των σημερινών και των μελλοντικών γενεών. Οι ακόλουθες παράγραφοι προστίθενται στο προοίμιο: ΕΧΟΝΤΑΣ πλήρη επίγνωση ότι το Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης, από την υιοθέτησή του το 1975 και μέσω της εξέλιξής του, έχει συνεισφέρει στη διαδικασία της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής της Μεσογείου Θάλασσας και έχει αποτελέσει ένα ουσιαστικό και δυναμικό εργαλείο για να τεθούν σε εφαρμογή οι δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με τη Σύμβαση και τα Πρωτόκολλα της από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τα αποτελέσματα της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, η οποία έλαβε χώρα στο Ρίο ντε Τζανέιρο από τις 4 ως τις 14 Ιουνίου 1992, ΕΠΙΣΗΣ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη Διακήρυξη της Γένοβας του 1985, το Χάρτη της Λευκωσίας του 1990, τη Διακήρυξη του Καΐρου του 1992 για την Ευρω-Μεσογειακή Συνεργασία για το Περιβάλλον της Μεσογειακής Λεκάνης, τις συστάσεις της Συνδιάσκεψης της Καζαμπλάνκας του 1993, και τη Διακήρυξη της Τύνιδας του 1994 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Μεσογείου, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία καταρτίστηκε στο Μοντέγκο Μπέι της Τζαμάικα στις 10 Δεκεμβρίου 1982 και υπογράφτηκε από πολλά Συμβαλλόμενα Μέρη, Γ. Άρθρο ΑΡΘΡΟ 1: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 τροποποιείται ως εξής: 2.Η εφαρμογή της Σύμβασης μπορεί να επεκταθεί σε παράκτιες περιοχές, όπως θα οριστούν από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μέσα στην ίδια του την επικράτεια. Η ακόλουθη παράγραφος προστίθεται στο άρθρο 1 ως νέα παράγραφος 3: 3.Οποιοδήποτε Πρωτόκολλο αυτής της Σύμβασης μπορεί να επεκτείνει τη γεωγραφική κάλυψη στην οποία εφαρμόζεται αυτό το συγκεκριμένο Πρωτόκολλο. Δ. Άρθρο ΑΡΘΡΟ 2: ΟΡΙΣΜΟΙ Η παράγραφος (α) του άρθρου 2 τροποποιείται ως εξής: α) Ο όρος «ρύπανση» σημαίνει την εισαγωγή από τον άνθρωπο, άμεσα ή έμμεσα, ουσιών ή ενέργειας στο θαλάσσιο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των εκβολών ποταμών, η οποία προκαλεί ή είναι πιθανόν να προκαλέσει τέτοιες επιβλαβείς επιπτώσεις, όπως ζημία σε ζωντανούς πόρους και στη θαλάσσια ζωή, κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, παρεμπόδιση των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και άλλων νόμιμων χρήσεων της θάλασσας, διαταραχή της ποιότητας του προς χρήση θαλάσσιου ύδατος και μείωση των χώρων αναψυχής. Ε. Άρθρο ΑΡΘΡΟ 3: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3 τροποποιούνται ως εξής: 1.(με νέα αρίθμηση 2) Τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν να συνάπτουν διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων περιφερειακών και υπο-περιφερειακών συμφωνιών, για την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση και τη συντήρηση των φυσικών πόρων της Περιοχής της Μεσογείου Θάλασσας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι συμφωνίες συνάδουν με την παρούσα Σύμβαση και τα Πρωτόκολλα και συμφωνούν με το διεθνές δίκαιο. Αντίγραφα αυτών των συμφωνιών θα κοινοποιούνται στον Οργανισμό. Όπου είναι αυτό κατάλληλο, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα πρέπει να κάνουν χρήση των υφιστάμενων οργανισμών, συμφωνιών ή ρυθμίσεων στην Περιοχή της Μεσογείου Θάλασσας. 2.(με νέα αρίθμηση 3) Τίποτε στην παρούσα Σύμβαση και τα Πρωτόκολλά της δεν θα παραβλάπτει τα δικαιώματα και τις θέσεις οποιουδήποτε Κράτους σχετικά με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982. Οι ακόλουθες νέες παράγραφοι προστίθενται στο άρθρο 3: 0. (με νέα αρίθμηση 1) Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, κατά την εφαρμογή της Σύμβασης και των σχετικών Πρωτοκόλλων της, θα ενεργούν σε συμφωνία με το διεθνές δίκαιο. 3.(με νέα αρίθμηση 4) Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα αναλαμβάνουν μεμονωμένα ή από κοινού πρωτοβουλίες συμβατές με το διεθνές δίκαιο μέσω των σχετικών διεθνών οργανισμών προκειμένου να ενθαρρύνουν την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης και των Πρωτοκόλλων της από όλα τα Κράτη τα οποία δεν είναι Μέρη. 3.1)(με νέα αρίθμηση 5) Τίποτα στην παρούσα Σύμβαση και τα Πρωτόκολλά της δεν θα επηρεάζει την κυριαρχική ασυλία των πολεμικών πλοίων ή άλλων πλοίων τα οποία είναι ιδιοκτησία ή επιχειρούν για λογαριασμό ενός Κράτους και ενώ εμπλέκονται σε κυβερνητική μη-εμπορική υπηρεσία. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος όμως θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα πλοία και τα αεροσκάφη του, τα οποία έχουν δικαίωμα κυριαρχικής ασυλίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ενεργούν με τρόπο ο οποίος είναι συνεπής προς τη Σύμβαση. ΣΤ. Άρθρο ΑΡΘΡΟ 4: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής: 1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα λαμβάνουν μεμονωμένα ή από κοινού όλα τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης και των Πρωτοκόλλων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και στα οποία είναι Μέρη, για να προλαμβάνουν, να μειώνουν, να καταπολεμούν, και στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό να εξαλείφουν τη ρύπανση της Περιοχής της Μεσογείου Θάλασσας και να προστατεύουν και να βελτιώνουν το θαλάσσιο περιβάλλον σε αυτήν την Περιοχή ώστε να συνεισφέρουν στη βιώσιμη ανάπτυξή της. 2.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεσμεύονται να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης και, επιπλέον, να επιδιώξουν την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων της Περιοχής της Μεσογείου Θάλασσας ως ένα αναπόσπαστο μέρος της αναπτυξιακής διαδικασίας, εκπληρώνοντας τις ανάγκες της σημερινής και των μελλοντικών γενεών με δίκαιο τρόπο. Για το σκοπό της εφαρμογής των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα λάβουν πλήρως υπόψη τις συστάσεις της Μεσογειακής Επιτροπής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η οποία ιδρύθηκε μέσα στο πλαίσιο του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης. 3.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, για να προστατεύσουν το περιβάλλον και να συνεισφέρουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής της Μεσογείου Θάλασσας, θα: 1)εφαρμόζουν, σύμφωνα με τις δυνατότητές τους, την αρχή της πρόληψης, δυνάμει της οποίας όπου υπάρχουν απειλές σοβαρής ή μη αναστρέψιμης ζημίας, τότε η έλλειψη πλήρους επιστημονικής βεβαιότητας δεν θα προβάλλεται ως λόγος αναβολής της λήψης αποδοτικών σε σχέση με το κόστος τους μέτρων, για την πρόληψη της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, 2)εφαρμόζουν την αρχή του «ο ρυπαίνων πληρώνει», δυνάμει της οποίας, το κόστος των μέτρων πρόληψης, ελέγχου και μείωσης της ρύπανσης θα βαρύνει τον ρυπαίνοντα, με την απαραίτητη μέριμνα προς το δημόσιο συμφέρον, 3)αναλαμβάνουν εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για προτεινόμενες δραστηριότητες, οι οποίες είναι πιθανόν να προκαλέσουν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον και υπόκεινται σε αδειοδότηση από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, 4)προάγουν τη διμερή και πολυμερή συνεργασία μεταξύ των Κρατών σε διαδικασίες εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχετικά με τις δραστηριότητες υπό τη δικαιοδοσία ή τον έλεγχό τους, οι οποίες είναι πιθανόν να προκαλέσουν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον άλλων Κρατών ή περιοχών εκτός των ορίων εθνικής δικαιοδοσίας, με βάση τη γνωστοποίηση, την ανταλλαγή πληροφοριών και τις διαβουλεύσεις, 5)αναλάβουν την υποχρέωση να προάγουν την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία των περιοχών οικολογικού και αισθητικού ενδιαφέροντος και τη λογική χρήση των φυσικών πόρων. 4.Κατά την εφαρμογή της Σύμβασης και των σχετικών Πρωτοκόλλων, τα Συμβαλλόμενα Μέρη: 1)θα υιοθετούν προγράμματα και μέτρα τα οποία περιέχουν, όπου αυτό είναι κατάλληλο, χρονικά όρια για την ολοκλήρωσή τους, 2)θα χρησιμοποιούν τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και τις βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές και θα προάγουν την εφαρμογή και τη μεταφορά περιβαλλοντικά αποδεκτής τεχνολογίας και την πρόσβαση σε αυτή, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών καθαρής παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές συνθήκες. 5.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεργάζονται στη διαμόρφωση και την υιοθέτηση Πρωτοκόλλων τα οποία θα ορίζουν συμφωνημένα μέτρα, διαδικασίες και πρότυπα για την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης. 6.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα δεσμεύονται ευρύτερα να προάγουν, στο πλαίσιο των διεθνών σωμάτων που θεωρούνται ως αρμόδια από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, μέτρα τα οποία αφορούν στην εφαρμογή των προγραμμάτων βιώσιμης ανάπτυξης, στην προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων στην Περιοχή της Μεσογείου Θάλασσας. Ζ. Το άρθρο 5 και ο τίτλος του τροποποιούνται ως εξής: Άρθρο ΑΡΘΡΟ 5: ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ Ή ΑΠΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να προλαμβάνουν, μειώνουν και, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, εξαλείφουν τη ρύπανση της Περιοχής της Μεσογείου Θάλασσας, η οποία προκαλείται από απορρίψεις από πλοία και αεροσκάφη ή από αποτέφρωση στη θάλασσα. Η. Άρθρο ΑΡΘΡΟ 6: ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής: Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα λαμβάνουν όλα τα μέτρα σε συμφωνία με το διεθνές δίκαιο, για να προλαμβάνουν, μειώνουν, καταπολεμούν και, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, εξαλείφουν τη ρύπανση της Περιοχής της Μεσογείου Θάλασσας που προκαλείται από απορρίψεις από πλοία και για να διασφαλίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή σε αυτή την Περιοχή των κανόνων οι οποίοι είναι γενικώς αναγνωρισμένοι σε διεθνές επίπεδο αναφορικά με τον έλεγχο αυτού του τύπου ρύπανσης. Θ. Άρθρο ΑΡΘΡΟ 7: ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΤΟΥ Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής: Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη, τη μείωση, την καταπολέμηση και, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, την εξάλειψη της ρύπανσης της Περιοχής της Μεσογείου Θάλασσας που προκαλείται από την εξερεύνηση και την εκμετάλλευση της υφαλοκρηπίδας και του πυθμένα και του υπεδάφους του. Ι. Άρθρο ΑΡΘΡΟ 8: ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΠΗΓΕΣ Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής: Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να προλαμβάνουν, μειώνουν, καταπολεμούν και, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, να εξαλείφουν τη ρύπανση της Περιοχής της Μεσογείου Θάλασσας και για να καταρτίζουν και εφαρμόζουν σχέδια για τη μείωση και τη σταδιακή εξάλειψη ουσιών οι οποίες προέρχονται από χερσαίες πηγές, είναι τοξικές, εμμένουσες και βιοσυσσωρεύσιμες (μη/ή δύσκολα βιοαποικοδομήσιμες). Αυτά τα μέτρα θα εφαρμόζονται: α. για ρύπανση από χερσαίες πηγές που προέρχεται από επικράτειες των Μερών και καταλήγει στη θάλασσα: - άμεσα, από διάθεση που γίνεται με απευθείας εκροή προς τη θάλασσα ή μέσω παράκτιας διάθεσης, - έμμεσα, μέσω ποταμών, καναλιών και άλλων υδάτινων ρευμάτων, συμπεριλαμβανομένων υπόγειων υδάτινων ρευμάτων, ή μέσω επιφανειακών απορροών, β. για ρύπανση από χερσαίες πηγές που μεταφέρεται μέσω της ατμόσφαιρας. Κ. Το ακόλουθο νέο άρθρο 9Α υιοθετείται: Άρθρο 9Α (με νέα αρίθμηση ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, μεμονωμένα ή από κοινού, θα λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία και τη διατήρηση της βιολογικής ποικιλίας, των σπάνιων ή ευαίσθητων οικοσυστημάτων, καθώς επίσης και των ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας τα οποία είναι σπάνια, έχουν ελαττωμένους πληθυσμούς, είναι απει-λούμενα ή κινδυνεύοντα, καθώς και των οικοτόπων τους, στην περιοχή στην οποία εφαρμόζεται η παρούσα Σύμβαση. Λ. Το ακόλουθο νέο άρθρο 9Β υιοθετείται: Άρθρο 9Β (με νέα αρίθμηση ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να προλαμβάνουν, μειώνουν, καταπολεμούν και, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, εξαλείφουν τη ρύπανση του περιβάλλοντος η οποία μπορεί να προκληθεί από διασυνοριακές μεταφορές και διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων και να μειώνουν στο ελάχιστο, και αν είναι δυνατό να εξαλείφουν, τέτοιες διασυνοριακές μεταφορές. Τα άρθρα 9Α και 9Β επαναλαμβάνονται με νέα αρίθμηση ως άρθρα 10 και 11. Μ. Άρθρο Άρθρο ΑΡΘΡΟ 11 (με νέα αρίθμηση άρθρο 13): ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής: 2.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν να προάγουν την έρευνα σχετικά με την περιβαλλοντικά αποδεκτή τεχνολογία, όπως και τη μεταφορά αυτής της τεχνολογίας και την πρόσβαση σε αυτή, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών καθαρής παραγωγής και να συνεργάζονται στη διαμόρφωση, την καθιέρωση και την εφαρμογή καθαρών διαδικασιών παραγωγής. Ν. Το ακόλουθο νέο άρθρο 11Α υιοθετείται: Άρθρο 11Α (με νέα αρίθμηση άρθρο 14):ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα υιοθετήσουν νομοθεσία που να εφαρμόζει τη Σύμβαση και τα Πρωτόκολλα. 2.Η Γραμματεία μπορεί, κατόπιν αιτήματος από Συμβαλλόμενο Μέρος, να βοηθήσει αυτό το Μέρος στη σύνταξη σχεδίου περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε συμμόρφωση με τη Σύμβαση και τα Πρωτόκολλα. Ξ. Το ακόλουθο νέο άρθρο 11Β υιοθετείται: Άρθρο 11Β (με νέα αρίθμηση άρθρο 15):ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές τους θα παρέχουν στο κοινό την κατάλληλη πρόσβαση στην πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση του περιβάλλοντος στο πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης και των Πρωτοκόλλων, σχετικά με δραστηριότητες ή μέτρα τα οποία επηρεάζουν δυσμενώς ή τα οποία είναι πιθανόν να επηρεάσουν δυσμενώς την κατάσταση του περιβάλλοντος και σχετικά με δραστηριότητες οι οποίες διεξάγονται ή με μέτρα τα οποία λαμβάνονται σύμφωνα με τη Σύμβαση και τα Πρωτόκολλα. 2.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα διασφαλίζουν ότι θα παρέχεται στο κοινό η ευκαιρία να συμμετάσχει στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που είναι σχετικές με το πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης και των Πρωτοκόλλων, όπως αυτό είναι κατάλληλο. 3.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν θα παραβλάπτουν το δικαίωμα των Συμβαλλόμενων Μερών να αρνηθούν, σύμφωνα με τα νομικά τους συστήματα και τις ισχύουσες διεθνείς ρυθμίσεις, να παρέχουν πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες με βάση το απόρρητο, τη δημόσια ασφάλεια ή ανακριτικές διαδικασίες, παραθέτοντας τους λόγους για αυτήν την άρνηση. Ο. Άρθρο ΑΡΘΡΟ 12 (με νέα αρίθμηση άρθρο 16): ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής: Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν να συνεργάζονται στη διαμόρφωση και στην υιοθέτηση κατάλληλων κανόνων και διαδικασιών για τον καθορισμό της αστικής ευθύνης και αποζημίωσης για ζημία η οποία προκύπτει από ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην Περιοχή της Μεσογείου Θάλασσας. Π. Άρθρο Άρθρο ΑΡΘΡΟ 13 (με νέα αρίθμηση άρθρο 17): ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 τροποποιείται ως εξής: 3.Να παραλαμβάνει, να εξετάζει και να απαντά σε ερωτήματα και πληροφορίες από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Οι ακόλουθες νέες παράγραφοι προστίθενται στο άρθρο 13: 3β.(με νέα αρίθμηση 4) Να παραλαμβάνει, να εξετάζει και να απαντά σε ερωτήματα και πληροφορίες από μη κυβερνητικούς οργανισμούς και από το κοινό, όταν σχετίζονται με θέματα κοινού ενδιαφέροντος ή με δραστηριότητες οι οποίες διεξάγονται σε περιφερειακό επίπεδο. Σε αυτή την περίπτωση, τα ενδιαφερόμενα Συμβαλλόμενα Μέρη θα πρέπει να ενημερώνονται. 4β.(με νέα αρίθμηση 6) Να δίνει τακτικές αναφορές στα Συμβαλλόμενα Μέρη σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης και των Πρωτοκόλλων. Οι παράγραφοι 4, 5 και 6 ακολουθούν νέα αρίθμηση ως παράγραφοι 5, 7 και 8 αντίστοιχα. Ρ. Άρθρο Άρθρο ΑΡΘΡΟ 14 (με νέα αρίθμηση Άρθρο 18): ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Η ακόλουθη νέα υποπαράγραφος προστίθεται στο άρθρο 14, παρ. 2: ζ) Να εγκρίνουν τον Προϋπολογισμό του Προγράμματος. Σ. Το ακόλουθο νέο άρθρο 14Α υιοθετείται: Άρθρο 14Α (με νέα αρίθμηση ΓΡΑΦΕΙΟ 1.Το Γραφείο των Συμβαλλόμενων Μερών θα αποτελείται από αντιπρόσωπους των Συμβαλλόμενων Μερών, οι οποίοι θα εκλέγονται από τις Συναντήσεις των Συμβαλλόμενων Μερών. Για την εκλογή των μελών του Γραφείου, οι Συναντήσεις των Συμβαλλόμενων Μερών θα τηρούν την αρχή της δίκαιης γεωγραφικής κατανομής. 2.Οι λειτουργίες του Γραφείου και οι όροι και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων αυτό θα λειτουργεί θα τε- θούν στους Διαδικαστικούς Κανόνες που υιοθετούνται από τις Συναντήσεις των Συμβαλλόμενων Μερών. Τ. Το ακόλουθο νέο άρθρο 14Β υιοθετείται: Άρθρο 14Β (με νέα αρίθμηση ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ 1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα μπορούν να αποφασίζουν να αποδέχονται ως παρατηρητές στις συναντήσεις τους και στις διασκέψεις τους: οποιοδήποτε Κράτος δεν είναι Συμβαλλόμενο Μέρος στη Σύμβαση, οποιονδήποτε διεθνή κυβερνητικό οργανισμό ή οποιονδήποτε μη-κυβερνητικό οργανισμό, οι δραστηριότητες του οποίου σχετίζονται με τη Σύμβαση. 2.Αυτοί οι παρατηρητές μπορούν να συμμετέχουν σε συναντήσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου και μπορούν να παρουσιάζουν οποιαδήποτε πληροφορία ή αναφορά η οποία είναι σχετική με τους σκοπούς της Σύμβασης. 3.Οι προϋποθέσεις για την αποδοχή και τη συμμετοχή των παρατηρητών θα οριστούν στους Διαδικαστικούς Κανόνες, οι οποίοι θα υιοθετηθούν από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Τα άρθρα 14Α και 14Β επαναλαμβάνονται με νέα αρίθμηση ως άρθρα 19 και 20: Υ. Άρθρο Άρθρο ΑΡΘΡΟ 15 (με νέα αρίθμηση Άρθρο 21): ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ Η παράγραφος 3 του άρθρου 15 διαγράφεται. Φ. Άρθρο ΑΡΘΡΟ 18 (με νέα αρίθμηση Άρθρο 24): ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Η παράγραφος 2 του άρθρου 18 τροποποιείται ως εξής: 2.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα υιοθετούν οικονομικούς κανόνες, οι οποίοι θα ετοιμάζονται κατόπιν διαβουλεύσεων με τον Οργανισμό, για να προσδιορίζουν, ειδικότερα, την οικονομική συμμετοχή τους στο Κοινό Ταμείο. Χ. Άρθρο ΑΡΘΡΟ 20 (με νέα αρίθμηση Άρθρο 26): ΕΚΘΕΣΕΙΣΤο άρθρο 20 τροποποιείται ως εξής: 1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα υποβάλλουν στον Οργανισμό εκθέσεις με θέμα: 1)Τα νομικά, διοικητικά ή άλλα μέτρα τα οποία ελήφθησαν από αυτά για την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης, των Πρωτοκόλλων και των συστάσεων οι οποίες υιοθετήθηκαν από τις συναντήσεις τους. 2)Την αποτελεσματικότητα των μέτρων τα οποία αναφέρονται στην υποπαράγραφο α) και τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπισαν κατά την εφαρμογή τους. Οι εκθέσεις θα υποβάλλονται με τον τύπο εκείνο και στα χρονικά διαστήματα, όπως θα ορίζονται από τις Συναντήσεις των Συμβαλλόμενων Μερών. Ψ. Άρθρο ΑΡΘΡΟ 21 (με νέα αρίθμηση Άρθρο 27): ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Το άρθρο 21 τροποποιείται ως εξής: Οι Συναντήσεις των Συμβαλλόμενων Μερών θα πρέπει, βάσει των περιοδικών εκθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 20 και οποιασδήποτε άλλης έκθεσης η οποία θα υποβάλλεται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, να εκτιμούν τη συμμόρφωση με τη Σύμβαση και τα Πρωτόκολλα, καθώς επίσης και με τα μέτρα και τις συστάσεις. Θα συστήνουν, όταν κρίνεται κατάλληλο, τα απαραίτητα βήματα για να επέλθει η πλήρης συμμόρφωση με τη Σύμβαση και τα Πρωτόκολλά της και για να προαχθεί η εφαρμογή των αποφάσεων και των συστάσεων. Τα άρθρα 10, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 και 29 επαναλαμβάνονται με νέα αρίθμηση ως άρθρα 12, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 και 35 αντίστοιχα. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΠΗΓΕΣ Α. ΤΙΤΛΟΣ Ο τίτλος του Πρωτοκόλλου τροποποιείται ως εξής: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Β. ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η πρώτη παράγραφος του Προοιμίου του Πρωτοκόλλου τροποποιείται ως εξής: Ως Μέρη της Σύμβασης για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη Ρύπανση, η οποία υπογράφηκε στη Βαρκελώνη στις 16 Φεβρουαρίου 1976 και τροποποιήθηκε στις 10 Ιουνίου 1995, Η τρίτη παράγραφος του Προοιμίου του Πρωτοκόλλου τροποποιείται ως εξής: Επισημαίνοντας τις αυξανόμενες περιβαλλοντικές πιέσεις που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες στην περιοχή της Μεσογείου Θάλασσας ιδιαίτερα στους τομείς της βιομηχανοποίησης και αστικοποίησης, καθώς και από την εποχιακή αύξηση του παράκτιου πληθυσμού που οφείλεται στον τουρισμό, Η τέταρτη παράγραφος του Προοιμίου του Πρωτοκόλλου τροποποιείται ως εξής: Αναγνωρίζοντας τον κίνδυνο που θέτει για το θαλάσσιο περιβάλλον, τους ζώντες πόρους και την ανθρώπινη υγεία, η ρύπανση που προέρχεται από χερσαίες πηγές και δραστηριότητες, καθώς και τα σοβαρά προβλήματα που προκαλούνται εξ αυτού σε πολλές περιπτώσεις στα παράκτια νερά και τις εκβολές ποταμών στη Μεσόγειο Θάλασσα, κυρίως λόγω της απόρριψης ανεπεξέργαστων, ανεπαρκώς επεξεργασμένων ή ακατάλληλα διατιθέμενων αστικών λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων τα οποία περιέχουν ουσίες τοξικές, εμμένουσες και βιοσυσσωρεύσιμες (μη/ή δύσκολα βιοαποικοδομήσιμες). Η ακόλουθη παράγραφος προστίθεται στο Προοίμιο του Πρωτοκόλλου ως πέμπτη παράγραφος: Εφαρμόζοντας την αρχή της πρόληψης και την αρχή του «ο ρυπαίνων πληρώνει», αναλαμβάνοντας εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και τις βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων των καθαρών τεχνολογιών παραγωγής, όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 της Σύμβασης, Η έκτη παράγραφος του Προοιμίου του Πρωτοκόλλου τροποποιείται ως εξής: Αποφασισμένα να λάβουν σε στενή συνεργασία τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη ρύπανση, η οποία προέρχεται από χερσαίες πηγές και δραστηριότητες, Η ακόλουθη παράγραφος προστίθεται ως έβδομη παράγραφος του Προοιμίου του Πρωτοκόλλου: Λαμβάνοντας υπόψη το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Δράσης για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος από Χερσαίες Δραστηριότητες, που υιοθετήθηκε στην Ουάσιγκτον των Η.Π.Α. στις 3 Νοεμβρίου 1995, Γ. ΑΡΘΡΟ 1 Προστίθεται ο ακόλουθος τίτλος και το κείμενο τροποποιείται ως εξής: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Τα Συμβαλλόμενα Μέρη στο παρόν Πρωτόκολλο (τα οποία στο εξής θα αναφέρονται ως «τα Μέρη») λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη, μείωση, καταπολέμηση και εξάλειψη στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό της ρύπανσης της περιοχής της Μεσογείου Θάλασσας, που προκαλείται από απορρίψεις προερχόμενες από ποταμούς, παράκτιες εγκαταστάσεις ή από άλλες εκροές ή προέρχεται από οποιεσδήποτε άλλες χερσαίες πηγές και δραστηριότητες εντός των ορίων δικαιοδοσίας τους, δίνοντας προτεραιότητα στη σταδιακή εξάλειψη της εισαγωγής στο θαλάσσιο περιβάλλον ουσιών που είναι τοξικές, εμμένουσες και βιοσυσσωρεύσιμες (μη/ή δύσκολα βιοαποικοδομήσιμες). Δ. ΑΡΘΡΟ 2 Προστίθεται ο ακόλουθος τίτλος και το κείμενο των παραγράφων (α) και (δ) τροποποιείται ως εξής: ΟΡΙΣΜΟΙ(α) Ως «Σύμβαση» νοείται η Σύμβαση για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη ρύπανση, η οποία υπογράφηκε στη Βαρκελώνη στις 16 Φεβρουαρίου 1976 και τροποποιήθηκε στις 10 Ιουνίου 1995, (δ) Ως «Υδρολογική Λεκάνη» νοείται η περιοχή που περικλείεται από τους υδροκρίτες που βρίσκονται εντός της επικράτειας των Συμβαλλόμενων Μερών, τα νερά της οποίας αποστραγγίζονται προς την περιοχή της Μεσογείου Θάλασσας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1 της Σύμβασης. Ε. ΑΡΘΡΟ 3 Προστίθεται ο ακόλουθος τίτλος καθώς και η εξής νέα παράγραφος: ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ (με νέα αρίθμηση ως (β)) (β) την υδρολογική λεκάνη της περιοχής της Μεσογείου. Η παράγραφος (β) επαναριθμείται ως παράγραφος (γ). Η παράγραφος (γ) επαναριθμείται ως παράγραφος (δ) και τροποποιείται ως εξής: (δ) τα υφάλμυρα νερά, παράκτια αλμυρά νερά συμπεριλαμβανομένων ελών και παράκτιων λιμνοθαλασσών, καθώς και υπόγεια νερά που επικοινωνούν με τη Μεσόγειο Θάλασσα. ΣΤ. ΑΡΘΡΟ 4 Προστίθεται ο ακόλουθος τίτλος και το κείμενο των παραγράφων 1(α) και (β) τροποποιείται ως εξής: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 1.Το παρόν Πρωτόκολλο θα εφαρμόζεται: 1)Σε απορρίψεις που προέρχονται απο χερσαίες σημειακές και μη σημειακές πηγές και δραστηριότητες εντός της επικράτειας των Συμβαλλόμενων Μερών και που μπορεί να επηρεάσουν άμεσα ή έμμεσα την περιοχή της Μεσογείου Θάλασσας. Οι απορρίψεις αυτές περιλαμβάνουν εκείνες που καταλήγουν στην περιοχή της Μεσογείου, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3(α), (γ) και (δ) του παρόντος Πρωτοκόλλου, μέσω παράκτιας διάθεσης, ποταμών, αγωγών, καναλιών ή άλλων υδάτινων ροών, συμπεριλαμβανομένης της ροής των υπογείων νερών ή μέσω επιφανειακής απορροής, καθώς και υποθαλάσσιας διάθεσης με πρόσβαση από την ξηρά. 2)Σε εισαγωγή ρυπαντικών ουσιών, μεταφερόμενων μέσω της ατμόσφαιρας στην περιοχή της Μεσογείου Θάλασσας από χερσαίες πηγές ή δραστηριότητες εντός της επικράτειας των Συμβαλλόμενων Μερών και υπό τους όρους που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος Πρωτοκόλλου. Η ακόλουθη νέα παράγραφος προστίθεται: 3.Τα Μέρη θα καλούν Κράτη τα οποία δεν είναι Μέρη στο παρόν Πρωτόκολλο και εντός της επικράτειας των οποίων περιλαμβάνονται τμήματα της υδρολογικής λεκάνης της Μεσογείου, να συνεργάζονται στην εφαρμογή του Πρωτοκόλλου. Ζ. ΑΡΘΡΟ 5 Προστίθεται ο ακόλουθος τίτλος και το κείμενο των παραγράφων 1, 2 και 4 τροποποιείται ως εξής: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Τα Μέρη αναλαμβάνουν να εξαλείψουν τη ρύπανση που προέρχεται από χερσαίες πηγές και δραστηριότητες και ιδιαίτερα να εξαλείψουν σταδιακά την εισαγωγή ουσιών που είναι τοξικές, εμμένουσες και βιοσυσσωρεύσιμες (μη/ή δύσκολα βιοαποικοδομήσιμες) και οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτημα Ι. 1.Γι αυτόν το σκοπό επεξεργάζονται και εφαρμόζουν, μεμονωμένα ή από κοινού, ανάλογα με την περίπτωση, εθνικά και περιφερειακά σχέδια δράσης και προγράμματα που θα περιέχουν μέτρα και χρονοδιαγράμματα για την εφαρμογή τους. Η παράγραφος 3 διαγράφεται. 4.(επαναριθμείται ως 3) Οι προτεραιότητες και τα χρονοδιαγράμματα για την εφαρμογή των σχεδίων δράσης, των προγραμμάτων και μέτρων θα υιοθετούνται από τα Μέρη λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που περιέχονται στο Παράρτημα Ι και θα αναθεωρούνται περιοδικά. Οι ακόλουθες νέες παράγραφοι προστίθενται: 4.Κατά την υιοθέτηση σχεδίων δράσης, προγραμμάτων και μέτρων, τα Μέρη θα λαμβάνουν υπόψη, ανεξάρτητα ή σε συνεργασία μεταξύ τους, τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και τις βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές συμπεριλαμβανομένων, όπου είναι αυτό κατάλληλο, των καθαρών τεχνολογιών παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που τίθενται στο Παράρτημα ΙV. 5.Τα Μέρη θα λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για τη μείωση στο ελάχιστο των κινδύνων ρύπανσης που μπορεί να προκληθεί από ατυχήματα. Η. ΑΡΘΡΟ 6 Προστίθεται ο ακόλουθος τίτλος και το κείμενο αντικαθίσταται από το παρακάτω: ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ή ΡΥΘΜΙΣΗΣ 1.Οι απορρίψεις από σημειακές πηγές στην περιοχή του Πρωτοκόλλου, καθώς και οι εκροές σε υδάτινους αποδέκτες ή οι εκπομπές στην ατμόσφαιρα που καταλήγουν στην περιοχή της Μεσογείου, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3(α), (γ) και (δ) του παρόντος Πρωτοκόλλου, και μπορεί να έχουν επίδραση σε αυτήν, θα υπόκεινται αυστηρά σε αδειοδότηση ή ρύθμιση από τις αρμόδιες αρχές των Μερών, λαμβάνοντας κατάλληλα υπόψη τις διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου και του Παραρτήματος ΙΙ, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις ή συστάσεις των συναντήσεων των Συμβαλλόμενων Μερών. 2.Γι αυτόν το σκοπό, τα Μέρη θα εξασφαλίσουν συστήματα επιθεώρησης από τις αρμόδιες αρχές τους, με σκοπό την εκτίμηση της συμμόρφωσης με τις εγκρίσεις και τις ρυθμίσεις. 3.Τα Μέρη μπορούν να βοηθούνται από τον Οργανισμό, εάν το ζητήσουν, στη δημιουργία νέων ή την ενίσχυση υπαρχουσών σχετικών δομών για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις εγκρίσεις και τις ρυθμίσεις. Τέτοια βοήθεια θα περιλαμβάνει ειδική εκπαίδευση του προσωπικού. 4.Τα Μέρη καθιερώνουν κατάλληλες κυρώσεις για την περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις εγκρίσεις και τις ρυθμίσεις και εξασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Θ. ΑΡΘΡΟ 7 Προστίθεται ο ακόλουθος τίτλος και το κείμενο των παραγράφων 1(ε) και 3 τροποποιείται ως εξής: ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 1..1)τις ειδικές προδιαγραφές που αφορούν στις ποσότητες των απορριπτόμενων ουσιών (οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτημα Ι), στη συγκέντρωσή τους στα απόβλητα και στις μεθόδους απόρριψής τους. 3.Τα σχέδια δράσης, τα προγράμματα και τα μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 15 του παρόντος Πρωτοκόλλου θα υιοθετούνται λαμβάνοντας υπόψη, για την προοδευτική εφαρμογή τους, τη δυνατότητα προσαρμογής και μετατροπής υπαρχουσών εγκαταστάσεων, την οικονομική δυνατότητα των Μερών και την ανάγκη τους για ανάπτυξη. Ι. ΑΡΘΡΟ 8 Προστίθεται ο ακόλουθος τίτλος και το κείμενο τροποποιείται ως εξής: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΜέσα στο πλαίσιο των διατάξεων και των προβλεπόμενων προγραμμάτων παρακολούθησης του άρθρου 12 της Σύμβασης και εφόσον αυτό είναι αναγκαίο σε συνεργασία με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, τα Μέρη θα διεξάγουν το συντομότερο δυνατόν δραστηριότητες παρακολούθησης και θα παρέχουν στο κοινό πρόσβαση στα αποτελέσματα, με σκοπό: 1)Να εκτιμούν συστηματικά, όσο είναι δυνατόν, τα επίπεδα ρύπανσης κατά μήκος των ακτών τους, ιδίως σε σχέση με τους τομείς δραστηριότητας και τις κατηγορίες ουσιών που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι και περιοδικά να παρέχουν σχετικές πληροφορίες. 2)Να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των σχεδίων δράσης, των προγραμμάτων και των μέτρων που εφαρμόζονται με βάση το παρόν Πρωτόκολλο για την εξάλειψη στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Κ. Άρθρο ΑΡΘΡΟ 9 Προστίθεται ο ακόλουθος τίτλος και το κείμενο τροποποιείται ως εξής: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Σύμφωνα με το άρθρο 13 της Σύμβασης, τα Μέρη συνεργάζοναι σε επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία σχετικά με τη ρύπανση από χερσαίες πηγές και δραστηριότητες, ιδιαίτερα στην έρευνα σχετικά με την εισαγωγή ρυπαντών, τις διόδους μεταφοράς τους και τις επιπτώσεις τους, την ανάπτυξη νέων μεθόδων για την επεξεργασία, μείωση ή εξάλειψή τους, καθώς και την ανάπτυξη καθαρών διαδικασιών παραγωγής γι αυτόν το λόγο. Προς το σκοπό αυτόν τα Μέρη προσπαθούν ιδιαίτερα: Η ακόλουθη νέα παράγραφος προστίθεται: (γ) να προωθούν την πρόσβαση στην περιβαλλοντικά ορθολογική τεχνολογία, καθώς και τη μεταφορά της, συμπεριλαμβανομένης της καθαρής τεχνολογίας παραγωγής. Λ. Άρθρο ΑΡΘΡΟ 10 Προστίθεται ο ακόλουθος τίτλος και το κείμενο τροποποιείται ως εξής: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 1.Τα Μέρη συνεργάζονται, άμεσα ή με τη βοήθεια αρμόδιων περιφερειακών ή άλλων διεθνών οργανισμών, διμερώς ή πολυμερώς, με σκοπό τη διαμόρφωση και την, κατά το δυνατόν, εφαρμογή προγραμμάτων βοήθειας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως στους τομείς της επιστήμης, της εκπαίδευσης και της τεχνολογίας, με σκοπό την πρόληψη, τη μείωση ή, όπως αυτό είναι κατάλληλο, τη σταδιακή εξάλειψη της εισαγωγής ρύπων από χερσαίες πηγές και δραστηριότητες και των βλαβερών επιπτώσεών τους στο θαλάσσιο περιβάλλον. 2.Η τεχνική βοήθεια θα μπορούσε να περιλαμβάνει ιδίως την εκπαίδευση επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού, καθώς και την απόκτηση, χρησιμοποίηση και παραγωγή από αυτές τις χώρες του κατάλληλου εξοπλισμού και, όπως αυτό είναι κατάλληλο, καθαρών τεχνολογιών παραγωγής με συμφέροντες όρους που θα συμφωνηθούν μεταξύ των ενδιαφερόμενων Μερών. Μ. ΑΡΘΡΟ 11 Προστίθεται ο ακόλουθος τίτλος: ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ Ν. ΑΡΘΡΟ 12 Προστίθεται ο ακόλουθος τίτλος και το κείμενο της παραγράφου 1 τροποποιείται ως εξής: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 1.Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 28 παράγραφος 1 της Σύμβασης, όταν ρύπανση από χερσαίες πηγές που προέρχεται από την επικράτεια ενός Μέρους είναι πιθανό να βλάψει άμεσα τα συμφέροντα ενός ή περισσότερων άλλων Μερών, τα ενδιαφερόμενα Μέρη αναλαμβάνουν, μετά από αίτηση ενός ή περισσότερων από αυτά, να προσέλθουν σε συζητήσεις για την αναζήτηση μιας ικανοποιητικής λύσης. Ξ. ΑΡΘΡΟ 13 Προστίθεται ο ακόλουθος τίτλος, και το κείμενο της παραγράφου 1, η πρώτη πρόταση της παραγράφου 2 και η υποπαράγραφος (δ) της παραγράφου 2 τροποποιούνται ως εξής: ΕΚΘΕΣΕΙΣ1.Τα Μέρη υποβάλλουν εκθέσεις κάθε δύο χρόνια, εκτός εάν αποφασισθεί διαφορετικά από τη Συνεδρίαση των Συμβαλλόμενων Μερών, μέσω του Οργανισμού, οι οποίες θα αφορούν στα μέτρα που λαμβάνονται, τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται και, ενδεχομένως, τις δυσκολίες που συναντώνται κατά την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου. Οι διαδικασίες για την υποβολή τέτοιων εκθέσεων αποφασίζονται κατά τις συνόδους των Μερών. 2.Οι προαναφερόμενες εκθέσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: 1)τα σχέδια δράσης, προγράμματα και μέτρα που εφαρμόζονται σύμφωνα με τα άρθρα 5, 7 και 15 του παρόντος Πρωτοκόλλου. Ο. ΑΡΘΡΟ 14 Προστίθεται ο ακόλουθος τίτλος, και το κείμενο της παραγράφου 1, καθώς και των υποπαραγράφων (α), (γ) και (ζ) τροποποιείται ως εξής: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ1.Οι τακτικές συνεδριάσεις των Μερών λαμβάνουν χώρα κατά το ίδιο χρονικό διάστημα με τις τακτικές συνεδριάσεις των Συμβαλλόμενων Μερών στη Σύμβαση, οι οποίες συγκαλούνται σύμφωνα με το άρθρο 18 της Σύμβασης. Τα Μέρη μπορούν επίσης να συνέρχονται σε έκτακτες συνεδριάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 18 της Σύμβασης. 2.1)να μεριμνούν για την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου και να εξετάζουν την αποτελεσματικότητα των σχεδίων δράσης, προγραμμάτων και μέτρων που υιοθετούνται. 2)να διαμορφώνουν και υιοθετούν σχέδια δράσης, προγράμματα και μέτρα σύμφωνα με τα άρθρα 5, 7 και 15 του παρόντος Πρωτοκόλλου. 3)να εξετάζουν τις εκθέσεις που υποβάλλονται από τα Μέρη σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος Πρωτοκόλλου. Π. ΑΡΘΡΟ 15 Προστίθεται ο ακόλουθος τίτλος και το κείμενο της παραγράφου 1 τροποποιείται ως εξής: ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ 1.Η συνεδρίαση των Μερών υιοθετεί με πλειοψηφία δύο τρίτων τα βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα περιφερειακά σχέδια δράσης και προγράμματα τα οποία περιλαμβάνουν μέτρα και χρονοδιαγράμματα εφαρμογής, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος Πρωτοκόλλου. Το κείμενο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο: 2.Τα περιφερειακά σχέδια δράσης και προγράμματα, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1, θα διαμορφώνονται από τον Οργανισμό και θα εξετάζονται και εγκρίνονται από το σχετικό τεχνικό φορέα των Συμβαλλόμενων Μερών, το αργότερο εντός ενός έτους από τη θέση σε ισχύ των τροποποιήσεων του παρόντος Πρωτοκόλλου. Αυτά τα περιφερειακά σχέδια δράσης και προγράμματα θα συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνάντησης των Μερών, προς υιοθέτηση. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται για κάθε πρόσθετο σχέδιο δράσης ή πρόγραμμα. Οι ακόλουθες νέες παράγραφοι προστίθενται: 3.Τα μέτρα και χρονοδιαγράμματα που υιοθετούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, θα κοινοποιούνται από τη Γραμματεία προς όλα τα Μέρη. Αυτά τα μέτρα και χρονοδιαγράμματα γίνονται δεσμευτικά την εκατοστή ογδοηκοστή ημέρα μετά την ημέρα κοινοποίησης, για εκείνα τα Μέρη που δεν έχουν ειδοποιήσει τη Γραμματεία για αντίρρησή τους εντός εκατόν εβδομήντα εννέα ημερών από την ημέρα της κοινοποίησης. 4.Τα Μέρη τα οποία έχουν κοινοποιήσει την αντίρρησή τους, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, θα ενημερώνουν τη συνάντηση των Μερών σχετικά με τα μέτρα που προτίθενται να λάβουν και είναι κατανοητό ότι αυτά τα Μέρη μπορούν οποτεδήποτε να δώσουν τη συγκατάθεσή τους σε αυτά τα μέτρα ή χρονοδιαγράμματα. Ρ. Άρθρο ΑΡΘΡΟ 16 Προστίθεται ο ακόλουθος τίτλος και το κείμενο της παραγράφου 2 τροποποιείται ως εξής: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2.Ο εσωτερικός κανονισμός και οι οικονομικοί κανόνες που υιοθετούνται σύμφωνα με το άρθρο 24 της Σύμβασης εφαρμόζονται και για το Πρωτόκολλο αυτό, εκτός εάν τα Μέρη του Πρωτοκόλλου συμφωνήσουν διαφορετικά. Το κείμενο της τελευταίας παραγράφου τροποποιείται ως εξής: Έγινε στην Αθήνα, στις 17 Μαΐου 1980 και τροποποιήθηκε στις Συρρακούσες στις 7 Μαρτίου 1996, σε ένα αντίγραφο στην αραβική, αγγλική, γαλλική και ισπανική γλώσσα. Τα τέσσερα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙ Το Παράρτημα Ι αντικαθίσταται από νέο Παράρτημα Ι ως ακολούθως: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΚΑΤΑ ΤΗΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝΔΡΑΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝΓΙΑ ΤΗΝΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΤο παρόν Παράρτημα περιέχει στοιχεία που θα λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαμόρφωση σχεδίων δράσης, προγραμμάτων και μέτρων για την εξάλειψη της ρύπανσης που προέρχεται από χερσαίες πηγές και δραστηριότητες, οι οποίες αναφέρονται στα άρθρα 5, 7 και 15 του παρόντος Πρωτοκόλλου. Αυτά τα σχέδια δράσης, προγράμματα και μέτρα θα στοχεύουν στην κάλυψη των τομέων δραστηριότητας που αναφέρονται στο τμήμα Α και επίσης θα καλύπτουν τις ομάδες ουσιών που αναφέρονται στο τμήμα Γ, οι οποίες έχουν επιλεγεί με βάση τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο τμήμα Β του παρόντος Παραρτήματος. Τα Μέρη θα θέτουν προτεραιότητες δράσης, με βάση τη σχετική σημασία της επίδρασής τους στη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και τις κοινωνικοοικονομικές και πολιτιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα δράσης θα καλύπτουν σημειακές πηγές, μη σημειακές πηγές και απόθεση ρύπων από την ατμόσφαιρα. Κατά την ετοιμασία σχεδίων δράσης, προγραμμάτων και μέτρων, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Δράσης για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος από Χερσαίες Δραστηριότητες, το οποίο υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον το 1995, τα Μέρη θα δίνουν προτεραιότητα στις ουσίες που είναι τοξικές, εμμένουσες και βιοσυσσωρεύσιμες (μη/ή δύσκολα βιοαποικοδομήσιμες), και ιδιαίτερα στους εμμένοντες οργανικούς ρυπαντές (per-sistent οrganic pοllutants - ΡΟΡs), καθώς επίσης και στην επεξεργασία και διαχείριση υγρών αποβλήτων. Α.ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Οι ακόλουθοι τομείς δραστηριότητας (που δεν αναφέρονται κατά σειρά προτεραιότητας) θα εξετάζονται αρχικά, κατά τη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων για την ετοιμασία σχεδίων δράσης, προγραμμάτων και μέτρων για την εξάλειψη της ρύπανσης η οποία προέρχεται από χερσαίες πηγές και δραστηριότητες: 1.Παραγωγή ενέργειας 2.Παραγωγή λιπασμάτων 3.Παραγωγή και τυποποίηση βιοκτόνων 4.Φαρμακευτική βιομηχανία 5.Διύλιση πετρελαίου 6.Βιομηχανία χαρτιού και χαρτοπολτού 7.Παραγωγή τσιμέντου 8.Βυρσοδεψεία9.Βιομηχανία μετάλλου 10.Μεταλλεία11.Ναυπηγική και επισκευαστική βιομηχανία 12.Λιμενικές δραστηριότητες 13.Βιομηχανία υφασμάτων 14.Βιομηχανία ηλεκτρονικών 15.Βιομηχανία ανακύκλωσης 16.Άλλοι τομείς της βιομηχανίας οργανικών χημικών 17.Άλλοι τομείς της βιομηχανίας ανόργανων χημικών 18.Τουρισμός19.Γεωργία 20.Κτηνοτροφία21.Επεξεργασία τροφίμων 22.Ιχθυοκαλλιέργειες23.Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων 24.Επεξεργασία και διάθεση αστικών λυμάτων 25.Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων 26.Διάθεση λάσπης από την επεξεργασία λυμάτων 27.Βιομηχανία διαχείρισης αποβλήτων 28.Αποτέφρωση αποβλήτων και διαχείριση των υπολλειμμάτων της 29.Εργασίες που προκαλούν μορφολογική αλλοίωση της φυσικής κατάστασης των ακτών 30.ΜεταφορέςΒ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Για τη διαμόρφωση σχεδίων δράσης, προγραμμάτων και μέτρων, τα Μέρη λαμβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται παρακάτω: 1.Βαθμός εμμονής 2.Τοξικότητα ή άλλες επιβλαβείς ιδιότητες (καρκινογένεση, μεταλλαξιογένεση, τερατογένεση)3.Βιοσυσσώρευση 4.Ραδιενέργεια5.Το λόγο των μετρημένων συγκεντρώσεων προς τις συγκεντρώσεις χωρίς παρατηρήσιμα αποτελέσματα ( nο οbserνed effect cοncentratiοns ΝΟΕC) 6.Κίνδυνο ευτροφισμού ανθρωπογενούς προέλευσης7.Επιπτώσεις και κίνδυνοι για την υγεία 8.Διασυνοριακή σπουδαιότητα 9.Κίνδυνο ανεπιθύμητων μεταβολών στο θαλάσσιο οικοσύστημα και μη-αναστρεψιμότητα ή διάρκεια των αποτελεσμάτων 10.Παρέμβαση στη βιώσιμη διαχείριση των ζωντανών πόρων ή σε άλλες νόμιμες χρήσεις της θάλασσας11.Επιδράσεις στη γεύση και/ή στην οσμή των θαλάσσιων προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση 12.Επιδράσεις στην οσμή, το χρώμα, τη διαφάνεια και τα άλλα χαρακτηριστικά του θαλάσσιου νερού13.Μορφή κατανομής (δηλ. ποσότητες που χρησιμοποιούνται, τρόπους χρήσης και πιθανότητα να φθάσουν στο θαλάσσιο περιβάλλον) Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΥΣΙΩΝ Οι ακόλουθες κατηγορίες ουσιών και πηγών ρύπανσης θα αποτελούν πρότυπο για τη διαμόρφωση σχεδίων δράσης, προγραμμάτων και μέτρων: 1.Οργανοαλογονομένες ενώσεις, καθώς και ουσίες που μπορεί να δημιουργήσουν τέτοιες ενώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Προτεραιότητα θα δίνεται στην Αλδρίνη, Chlοrdane, DDΤ, Διελδρίνη, Διοξίνες και Φουράνια, Ενδρίνη, Ηeptaclοr, Εξαχλωροβενζόλιο, Μirex, Πολυχλωριωμένα Διφαινύλια (ΡCΒs) και Τοξαφαινόλιο 2.Οργανοφωσφορικές ενώσεις, καθώς και ουσίες που μπορεί να δημιουργήσουν τέτοιες ενώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον 3.Οργανοκασσιτερικές ενώσεις, καθώς και ουσίες που μπορεί να δημιουργήσουν τέτοιες ενώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον 4.Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες 5.Βαριά μέταλλα και οι ενώσεις τους 6.Χρησιμοποιημένα λιπαντέλαια 7.Ραδιενεργές ουσίες, περιλαμβανομένων των αποβλήτων τους, όταν η διάθεσή τους δεν ακολουθεί τις αρχές της ακτινοπροστασίας, όπως ορίζονται από τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος 8.Βιοκτόνα και τα παράγωγά τους 9.Παθογόνοι μικροοργανισμοί 10.Αργό πετρέλαιο και υδρογονάνθρακες παραγόμενοι από πετρέλαιο 11.Κυανιούχα και φθοριούχα 12.Μη - βιοαποδομήσιμα απορρυπαντικά και άλλες μη - βιοαποδομήσιμες τασιενεργές ουσίες 13.Ενώσεις αζώτου και φωσφόρου και άλλες ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν ευτροφισμό 14.Απορρίμματα (κάθε εμμένον κατασκευασμένο ή επεξεργασμένο στερεό υλικό το οποίο απορρίπτεται, διατίθεται ή εγκαταλείπεται στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον) 15.Θερμικές απορρίψεις 16.Όξινες ή αλκαλικές ενώσεις που μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα του νερού 17.Μη τοξικές ουσίες που έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην περιεκτικότητα σε οξυγόνο του θαλάσσιου περιβάλλοντος 18.Μη τοξικές ουσίες που μπορεί να επιδρούν αρνητικά στις νόμιμες χρήσεις της θάλασσας 19.Μη τοξικές ουσίες που μπορεί να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά του θαλάσσιου νερού. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Το Παράρτημα ΙΙ διαγράφεται. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Το Παράρτημα ΙΙΙ επαναριθμείται ως Παράρτημα ΙΙ. Προστίθεται ο ακόλουθος τίτλος και η εισαγωγική παράγραφος τροποποιείται ως ακολούθως: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Για τη χορήγηση άδειας απόρριψης αποβλήτων, στα οποία περιέχονται ουσίες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος Πρωτοκόλλου, λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη, κατά περίπτωση, οι ακόλουθοι παράγοντες: Ο τίτλος και οι παράγραφοι 1, 2, 3, 6 και 7 του Τμήματος Α τροποποιούνται ως εξής: Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΝ1.Είδος και μέγεθος της σημειακής ή μη σημειακής πηγής (π.χ. βιομηχανική διαδικασία) 2.Είδος της απόρριψης (π.χ. προέλευση, μέση σύνθεση) 3.Κατάσταση των αποβλήτων (π.χ. στερεά, υγρά, λάσπες, υδαρή) 6.Συγκεντρώσεις των συστατικών των ουσιών που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, καθώς και άλλων ουσιών κατά περίπτωση 7.Φυσικές, χημικές και βιοχημικές ιδιότητες των αποβλήτων προς διάθεση. Ο τίτλος του τμήματος Β τροποποιείται και μια νέα παράγραφος προστίθεται. Β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ 7.Όλα τα άλλα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, τμήμα Β. Ο τίτλος και η παράγραφος 3 του τμήματος Γ τροποποιούνται ως εξής: Γ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 3.Αρχική αραίωση που επιτυγχάνεται στο σημείο απόρριψης προς τον αποδέκτη. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Το Παράρτημα ΙV επαναριθμείται ως Παράρτημα ΙΙΙ. Προστίθεται ο ακόλουθος τίτλος και οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 5 τροποποιούνται ως εξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ 1.Το παρόν Πρωτόκολλο θα εφαρμόζεται σε εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα, υπό τους εξής όρους: 1)η εκπεμπόμενη ουσία μεταφέρεται ή θα μπορούσε να μεταφερθεί στην περιοχή της Μεσογείου Θάλασσας κάτω από τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες. 2)η εισαγωγή των ουσιών στην περιοχή της Μεσογείου Θάλασσας είναι επικίνδυνη για το περιβάλλον, σε σχέση με τις ποσότητες της ίδιας ουσίας που καταλήγει στην περιοχή με άλλους τρόπους. 2.Το παρόν Πρωτόκολλο θα εφαρμόζεται επίσης σε εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα, οι οποίες επηρεάζουν την περιοχή της Μεσογείου Θάλασσας και προέρχονται από χερσαίες πηγές εντός της επικράτειας των Μερών, καθώς και από σταθερές τεχνητές κατασκευές στη θάλασσα, υποκείμενες στις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 2 του παρόντος Πρωτοκόλλου. 3.Σε περίπτωση ρύπανσης της περιοχής της Μεσογείου Θάλασσας από χερσαίες πηγές μέσω της ατμόσφαιρας, οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του παρόντος Πρωτοκόλλου θα εφαρμόζονται προοδευτικά στις κατάλληλες ουσίες και πηγές οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Πρωτοκόλλου, όπως αυτό συμφωνηθεί από τα Μέρη. 5.Οι διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙ του παρόντος Πρωτοκόλλου θα εφαρμόζονται στη ρύπανση μέσω της ατμόσφαιρας όπου είναι αυτό κατάλληλο. Κατά την εκτίμηση της ατμοσφαιρικής εναπόθεσης ουσιών, καθώς και κατά τη σύνταξη καταλόγων των ποσοτήτων και των ρυθμών εκπομπής ρύπων στην ατμόσφαιρα από χερσαίες πηγές, θα διεξάγεται παρακολούθηση και μοντελοποίηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με τη χρήση κοινά αποδεκτών παραγόντων εκπομπής και μεθοδολογιών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Προστίθεται το εξής νέο Παράρτημα ΙV: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Α. ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 1.Η χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών θα δίνει έμφαση στη χρήση τεχνολογίας μηδενικής παραγωγής αποβλήτων, εάν υπάρχει. 2.Ο όρος «βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές» σημαίνει το πιο πρόσφατο στάδιο ανάπτυξης (καλύτερο επίπεδο επιστήμης) διαδικασιών, υποδομών ή μεθόδων λειτουργίας, οι οποίες υποδεικνύουν την καταλληλότητα στην πράξη ενός συγκεκριμένου μέτρου για τον περιορισμό των απορρίψεων, των εκπομπών και των αποβλήτων. Για να προσδιοριστεί εάν ένα σύνολο διαδικασιών, εγκαταστάσεων ή μεθόδων λειτουργίας αποτελεί τη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνική σε γενικές ή συγκεκριμένες περιπτώσεις, θα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα εξής: 1)συγκρίσιμες παραγωγικές διαδικασίες, εγκαταστάσεις ή μέθοδοι λειτουργίας οι οποίες έχουν δοκιμαστεί πρόσφατα με επιτυχία. 2)τεχνολογικές πρόοδοι και αλλαγές στην επιστημονική γνώση και κατανόηση. 3)οικονομική σκοπιμότητα της χρήσης τέτοιων τεχνικών. 4)χρονικά όρια για την εγκατάσταση σε νέα και υπάρχοντα εργοστάσια. 5)η φύση και ο όγκος των απορρίψεων και των εκπομπών που εξετάζονται. 3.Είναι επόμενο ότι οι «βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές» για μια συγκεκριμένη παραγωγική διαδικασία θα μεταβάλλονται με το χρόνο, υπό το φως της τεχνολογικής προόδου, οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων, καθώς επίσης και των αλλαγών στην επιστημονική γνώση και κατανόηση. 4.Εάν η ελάττωση των απορρίψεων ή εκπομπών που θα επιτευχθεί με τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών δεν επιφέρει περιβαλλοντικώς αποδεκτά αποτελέσματα, πρέπει να εφαρμόζονται πρόσθετα μέτρα. 5.Οι «τεχνικές» περιλαμβάνουν τόσο τη χρησιμοποι-ούμενη τεχνολογία όσο και τον τρόπο με τον οποίο η εγκατάσταση σχεδιάζεται, κατασκευάζεται, συντηρείται, λειτουργεί και αποσυναρμολογείται. Β. ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 6.Ο όρος «βέλτιστη περιβαλλοντική πρακτική» σημαίνει την εφαρμογή των πιο κατάλληλων συνδυασμών περιβαλλοντικών μέτρων ελέγχου και στρατηγικών. Κατά την επιλογή που θα γίνεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, θα λαμβάνονται υπόψη τουλάχιστον τα παρακάτω μέτρα, κατά σειρά προτεραιότητας: 1)η παροχή πληροφόρησης και εκπαίδευσης στο κοινό και σε χρήστες, σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της επιλογής συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και επιλογής προϊόντων, της χρήσης τους και της τελικής διάθεσής τους. 2)η ανάπτυξη και εφαρμογή κωδίκων για την καλή περιβαλλοντική πρακτική, οι οποίοι θα καλύπτουν όλους τους τομείς της δραστηριότητας στον κύκλο ζωής των προϊόντων. 3)η υποχρεωτική εφαρμογή σήμανσης που θα πληροφορεί τους χρήστες για τους περιβαλλοντικούς κίνδυνους που σχετίζονται με ένα προϊόν, τη χρήση του και την τελική διάθεσή του. 4)η εξοικονόμηση πόρων, περιλαμβανομένης της ενέργειας. 5)η δημιουργία συστημάτων συλλογής και διάθεσης τα οποία θα είναι διαθέσιμα στο κοινό. 6)η αποφυγή της χρήσης επικίνδυνων ουσιών ή προϊόντων και της παραγωγής επικίνδυνων αποβλήτων. 7)η ανακύκλωση, ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση. 8)η εφαρμογή οικονομικών εργαλείων σε δραστηριότητες, προϊόντα ή ομάδες προϊόντων. 9)η καθιέρωση συστήματος αδειοδότησης, που θα περιλαμβάνει περιορισμούς ή απαγόρευση. 7.Για τον καθορισμό του συνδυασμού μέτρων που αποτελούν τη βέλτιστη περιβαλλοντική πρακτική, σε γενικές ή συγκεκριμένες περιπτώσεις, θα λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη τα παρακάτω: 1)ο περιβαλλοντικός κίνδυνος από το προϊόν και την παραγωγή, χρήση και τελική διάθεσή του. 2)η αντικατάσταση με δραστηριότητες ή ουσίες που ρυπαίνουν λιγότερο. 3)η κλίμακα χρήσης. 4)το δυνατό περιβαλλοντικό όφελος ή μειονέκτημα από την αντικατάσταση υλικών ή δραστηριοτήτων. 5)πρόοδοι και αλλαγές στην επιστημονική γνώση και κατανόηση. 6)χρονικά όρια για εφαρμογή. 7)κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. 8.Είναι επόμενο ότι η βέλτιστη περιβαλλοντική πρακτική για μια συγκεκριμένη πηγή θα μεταβάλλεται με το χρόνο, υπό το φως της τεχνολογικής προόδου, οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων, καθώς επίσης και των αλλαγών στην επιστημονική γνώση και κατανόηση. 9.Εάν η ελάττωση των ρύπων που θα επιτευχθεί με τη χρήση της βέλτιστης περιβαλλοντικής πρακτικής δεν επιφέρει περιβαλλοντικώς αποδεκτά αποτελέσματα, πρέπει να εφαρμόζονται πρόσθετα μέτρα, και η βέλτιστη περιβαλλοντική πρακτική πρέπει να επανακαθορίζεται. Άρθροδεύτερο Αρμόδιες Αρχές Α) Η παράγραφος 1 του άρθρου τρίτου του νόμου 855/23.12.1978 «περί κυρώσεως της υπογραφείσης εις Βαρκελώνην το 1976 Διεθνούς Συμβάσεως περί προστασίας της Μεσογείου Θαλάσσης εκ της ρυπάνσεως, μετά του συνημμένου εις αυτήν Παραρτήματος, ως και των Πρωτοκόλλων αυτής περί προλήψεως ρυπάνσεως της Μεσογείου Θαλάσσης εκ της απορρίψεως ουσιών εκ των πλοίων και αεροσκαφών, και περί συνεργασίας δια την καταπολέμησιν ρυπάνσεως της Μεσογείου Θαλάσσης εκ πετρελαίου και άλλων επιβλαβών ουσιών μετά των συνημμένων εις αυτά Παραρτημάτων» αντικαθίσταται από τις παρακάτω: 1.Αρμόδιες Αρχές για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου και της τροποποιούμενης Σύμβασης της Βαρκελώνης «για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των παράκτιων περιοχών της Μεσογείου» είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, σε συνεργασία με τα εκάστοτε συναρμόδια Υπουργεία, ανάλογα με το περιεχόμενο της συγκεκριμένης δράσης ή λήψης μέτρων προστασίας. Το αυτό ισχύει και για κάθε περαιτέρω τροποποίηση της προαναφερόμενης Σύμβασης ή των Πρωτοκόλλων της, καθώς και για κάθε νέο Πρωτόκολλο. 2.Αρμόδιες Αρχές για την εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 11Β των κυρούμενων τροποποιήσεων της Σύμβασης είναι τα καθ ύλην αρμόδια Υπουργεία, σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία. 3.Αρμόδιες Αρχές για τη βεβαίωση των παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων αναφορικά με τις απορρίψεις στη θάλασσα αποβλήτων ή άλλων υλικών είναι για μεν τα πλοία τα Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία και Υπολιμεναρχεία, για δε τα αεροσκάφη οι αντίστοιχες Αρχές των Πολιτικών Αερολιμένων. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου τρίτου λαμβάνουν νέα αρίθμηση 4 και 5. Β) Η παράγραφος 2 του άρθρου δεύτερου του νόμου 1634/18.7.1986 «Κύρωση των Πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «Περί των ειδικά προστατευόμενων περιοχών της Μεσογείου», τροποποιείται ως εξής: 2.Αρμόδια Αρχή για τις αδειοδοτήσεις ή ρυθμίσεις, τα συστήματα επιθεώρησης και τις κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, που αναφέρονται στο Άρθρο 6 του τροποποιούμενου Πρωτοκόλλου «Για την προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές και δραστηριότητες», είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, σε συνεργασία με τα κατά περίπτωση συναρμόδια Υπουργεία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 3 "Εξουσιοδοτήσεις"
1.  
  Α) Το Άρθρο όγδοο του Ν. 855/1978 αντικαθίσταται από το παρακάτω:.
Άρθρο 4 "Διατηρούμενες διατάξεις Παραρτήματος του Πρωτοκόλλου Στο πρώην Παράρτημα ΙV του προαναφερόμενου Πρωτοκόλλου, το οποίο ίσχυσε ως προς τη χώρα μας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 της Σύμβασης και το οποίο τροποποιήθηκε δια του κυρούμενου με τον [...]"
4.  
  Τηρουμένων των όρων που προσδιορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος Παραρτήματος, οι διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 1 του Πρωτοκόλλου θα εφαρμόζονται και:
 1. σε εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα - ποσότητα και ένταση - στη βάση των διαθέσιμων πληροφοριών στα Συμβαλλόμενα Μέρη, σχετικά με τη θέση και τη διασπορά των πηγών ατμοσφαιρικής ρύπανσης
 2. στο περιεχόμενο επικίνδυνων ουσιών στα καύσιμα και στα ακατέργαστα προϊόντα
 3. στην αποτελεσματικότητα των τεχνολογιών ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και στις πιο αποτελεσματικές παραγωγικές διαδικασίες του μεταποιητικού τομέα και της χρήσης καυσίμων
 4. στην εφαρμογή των επικίνδυνων ουσιών στη γεωργία και στο δασικό τομέα
6.  
  Όλα τα άρθρα, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων του παρόντος Πρωτοκόλλου που δεν αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους 1 ως 5, θα εφαρμόζονται εξίσου στη ρύπανση από χερσαίες πηγές που μεταφέρεται μέσω της ατμόσφαιρας, όπου είναι αυτό εφαρμόσιμο και με την τήρηση των όρων που προσδιορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος Παραρτήματος
Άρθρο 5 "Κατάργηση διατάξεων"
1.  
  Το άρθρο πέμπτο του Ν. 1634/1986 «Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «Περί των ειδικά προστατευόμενων περιοχών της Μεσογείου» καταργείται.
Άρθρο 6 "Κωδικοποίηση"
1.  
  Είναι δυνατή η κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο και η μεταγλώττιση στη δημοτική όλων των διατάξεων και των τροποποιήσεων των νόμων 855/1978 και 1634/1986, καθώς και κάθε άλλου νομοθετικού κειμένου σχετικού με την εφαρμογή της Σύμβασης και των Πρωτοκόλλων της
Άρθρο 7 "Θέση σε ισχύ"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου και των τροποποιήσεων της Σύμβασης και του Πρωτοκόλλου που κυρώνονται αρχίζει από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 16 της Σύμβασης. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο 8 "Εξουσιοδοτήσεις Με κοινές υπουργικές αποφάσεις, που εκδίδονται με μέριμνα του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή του καθ ύλην αρμόδιου Υπουργού και συνυπογράφονται από τους κατά περίπτωση συναρμόδιους Υπουργούς, σύμφωνα με τα κατ [...]"
3.  
  Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τις αδειοδοτήσεις ή ρυθμίσεις, που προβλέπονται στο Άρθρο 6 του τροποποιούμενου Πρωτοκόλλου «για την προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές και δραστηριότητες»
4.  
  Τα σχέδια δράσης, τα προγράμματα και οι κοινές κατευθυντήριες γραμμές που προβλέπονται στα Άρθρα 5 και 7 του Πρωτοκόλλου «για την προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές και δραστηριότητες» καθορίζονται με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Εμπορικής Ναυτιλίας, Υγείας και Πρόνοιας, Γεωργίας και άλλων, κατά περίπτωση, συναρμόδιων Υπουργών, σύμφωνα με τους όρους και τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του Πρωτοκόλλου αυτού. Κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος νόμου και του προαναφερόμενου Πρωτοκόλλου, μπορεί να ρυθμίζεται με κοινές υπουργικές αποφάσεις, που εκδίδονται με μέριμνα του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή του κατά περίπτωση καθ ύλην αρμόδιου Υπουργού και συνυπογράφονται από τους λοιπούς συναρμόδιους Υπουργούς.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1978/855 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/855 1978
ΝΟΜΟΣ 1986/1634 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1634 1986
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία