Κύρωση της Σύμβασης για το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση για το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων που υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 21 Ιουνίου 1994, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: CΟΝVΕΝΙΟ ΡΟR ΕL QUΕ SΕ ΕSΤΑΒLΕCΕ ΕL ΕSΤΑΤUΤΟ DΕ LΑS ΕSCUΕLΑS ΕURΟΡΕΑS ΑFΤΑLΕ ΟΜ VΕDΤΑΕGΤΕΝ FΟR ΕRRΟΡΑSΚΟLΕRΝΕ VΕRΕΙΝΒΑRUΝG άΒΕR DΙΕ SΑΤΖUΝG DΕR ΕURΟΡδiSCΗΕΝ SCΗULΕΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ CΟΝVΕΝΤΙΟΝ DΕFΙΝΙΝG ΤΗΕ SΤΑΤUΤΕ ΟF ΤΗΕ ΕURΟΡΕΑΝ SCΗΟΟLS CΟΝVΕΝΤΙΟΝ ΡRΟΤΑΝΤ SΤΑΤUΤ DΕS ΕCΟLΕS ΕURΟΡΕΕΝΝΕS CΟΝVΕΝΖΙΟΝΕ RΕCΑΝΤΕ SΤΑΤUΤΟ DΕLLΕ SCUΟLΕ ΕURΟΡΕΕ VΕRDRΑG ΗΟUDΕΝDΕ ΗΕΤ SΤΑΤUUΤ VΑΝ DΕ ΕURΟΡΕSΕ SCΗΟLΕΝ CΟΝVΕΝηΓΟ RΕLΑΤΙVΑ ΑΟ ΕSΤΑΤUΤΟ DΑS ΕSCΟLΑS ΕURΟΡΕΙΑS ΠΡΟΟΙΜΙΟΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούμενα «τα Συμβαλλόμενα Μέρη». Εκτιμώντας:ότι, για την κοινή εκπαίδευση των παιδιών του προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με σκοπό την καλή λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, έχουν δημιουργηθεί από το 1957 ιδρύματα ονομαζόμενα «Ευρωπαϊκά Σχολεία». ότι οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες επιθυμούν να εξασφαλίσουν την κοινή εκπαίδευση των παιδιών αυτών και ότι για το σκοπό αυτό συνεισφέρουν στον προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Σχολείων, ότι το σύστημα των Ευρωπαϊκών Σχολείων αποτελεί «sui generis» σύστημα ότι με το σύστημα αυτό πραγματοποιείται μια μορφή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των κρατών μελών και των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ενώ ταυτόχρονα τα κράτη μέλη έχουν την πλήρη ευθύνη για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού τους συστήματος καθώς και για την πολιτιστική και γλωσσική τους διαφοροποίηση, ότι θα πρέπει: - να κωδικοποιηθεί το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Σχολείου που θεσπίστηκε το 1957 για να ληφθούν υπόψη όλα τα σχετικά με αυτό κείμενα που έχουν θεσπιστεί από τα συμβαλλόμενα μέρη. - να προσαρμοστεί το εν λόγω καταστατικό λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, - να τροποποιηθεί ο τρόπος λήψης αποφάσεων στα πλαίσια των οργάνων των Σχολείων, - να ληφθεί υπόψη η κτηθείσα πείρα από την λειτουργία των Σχολείων, - να εξασφαλισθεί επαρκής νομική προστασία του διδακτικού προσωπικού και των λοιπών προσώπων τα οποία αφορά το καταστατικό έναντι πράξεων του Ανώτατου Συμβουλίου ή των Διοικητικών Συμβουλίων · να δημιουργηθεί προς τούτο ένα όργανο εκδίκασης προσφυγών με αυστηρά οριοθετημένη δικαιοδοσία, - η δικαιοδοσία του οργάνου εκδίκασης προσφυγών να μην θίγει τη δικαιοδοσία των εθνικών δικαστηρίων επί θεμάτων αστικής και ποινικής ευθύνης, ότι, με βάση το πρόσθετο πρωτόκολλο της 15ης Δεκεμβρίου 1975, έχει ιδρυθεί Σχολείο στο Μόναχο για την κοινή εκπαίδευση των παιδιών του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: ΤΙΤΛΟΣ Ι ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Άρθρο 1 Με την παρούσα Σύμβαση καθορίζεται το Καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων (τα οποία στη συνέχεια καλούνται «Σχολεία»). Αποστολή των Σχολείων είναι, η κοινή εκπαίδευση των παιδιών του προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Εκτός από τα παιδιά για τα οποία ισχύουν οι συμφωνίες που προβλέπονται στα άρθρα 28 και 29, η φοίτηση και άλλων παιδιών στα Σχολεία επιτρέπεται, εντός των ορίων που καθορίζει το Ανώτατο Συμβούλιο. Τα Σχολεία απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι, το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί από το Ανώτατο Συμβούλιο σε συνάρτηση με τις αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει, των άρθρων 2, 28 και 31. Άρθρο 21.Η δημιουργία νέων Σχολείων μπορεί να αποφασίζεται με ομοφωνία από το Ανώτατο Συμβούλιο. 2.Το Ανώτατο Συμβούλιο καθοριζει τους τόπους εγκατάστασής τους σε συμφωνία με το κράτος μέλος υποδοχής. 3.Πριν ιδρυθεί νέο Σχολείο στο έδαφος κράτους μέλους, πρέπει να έχει συναφθεί συμφωνία μεταξύ του Ανωτάτου Συμβουλίου και του κράτους μέλους υποδοχής, η οποία θα αφορά τη δωρεάν διάθεση και συντήρηση εγκαταστάσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες του νέου Σχολείου. Άρθρο 31.Η διδασκαλία που παρέχεται σε κάθε Σχολείο καλύπτει τη φοίτηση μέχρι την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η διδασκαλία μπορεί να περιλαμβάνει: - νηπιαγωγείο, - πενταετή κύκλο σπουδών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, - επταετή κύκλο σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι ανάγκες τεχνικής εκπαίδευσης καλύπτονται, στο μέτρο του δυνατού, από τα Σχολεία σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υποδοχής. 2.Η διδασκαλία γίνεται από εκπαιδευτικούς αποσπασμένους ή τοποθετημένους από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αποφάσεις που λαμβάνει το Ανώτατο Συμβούλιο με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12 σημείο 4). 3.1)Οιαδήποτε πρόταση τροποποίησης της βασικής διάρθρωσης ενός Σχολείου απαιτεί ομοφωνία των αντιπροσώπων των κρατών μελών στο Ανώτατο Συμβούλιο. 2)Οιαδήποτε πρόταση τροποποίησης του νομικού καθεστώτος του διδακτικού προσωπικού απαιτεί ομοφωνία του Ανωτάτου Συμβουλίου. Άρθρο 4 Η εκπαιδευτική οργάνωση του Σχολείου βασίζεται στις ακόλουθες αρχές: 1) Οι σπουδές πραγματοποιούνται στις γλώσσες που ορίζονται, στο παράρτημα ΙΙ, 2) το παράρτημα αυτό μπορεί να προσαρμοστεί από το Ανώτατο Συμβούλιο σε συνάρτηση με τις αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει των άρθρων 2 και 32. 3) για να ευνοηθεί η ενότητα του Σχολείου, η προσέγγιση και η αμοιβαία κατανόηση μεταξύ μαθητών που φοιτούν σε διαφορετικά γλωσσικά τμήματα, ορισμένα μαθήματα διδάσκονται από κοινού σε τάξεις του ίδιου επιπέδου. Τα μαθήματα αυτά μπορούν να διδάσκονται σε οποιαδήποτε κοινοτική γλώσσα, εφόσον το Ανώτατο Συμβούλιο αποφασίσει ότι οι περιστάσεις δικαιολογούν κάτι τέτοιο, 4) καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια για να αποκτήσουν οι μαθητές άρτια γνώση των σύγχρονων γλωσσών, 5) τα προγράμματα σπουδών προβάλλουν ιδιαίτερα την ευρωπαϊκή διάσταση, 6) όσο η εκπαίδευση όσο και η διδασκαλια διέπονται από το σεβασμό της συνείδησης και των πεποιθήσεων του ατόμου, 7) λαμβάνονται μέτρα για να διευκολύνεται η υποδοχή των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Άρθρο 51.Τα έτη σπουδών που ολοκληρώνονται με επιτυχία στο Σχολείο καθώς και τα αντίστοιχα ενδεικτικά και πιστοποιητικά των σπουδών αυτών αναγνωρίζονται στο έδαφος των κρατών μελών, βάσει πίνακα ισοτιμιών, υπό τους όρους που καθορίζονται από το Ανώτατο Συμβούλιο όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 και με την επιφύλαξη της συμφωνίας των αρμόδιων εθνικών αρχών. 2.Ο πλήρης κύκλος σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιεπαι από το Ευρωπαϊκό Απολυτήριο, τα σχετικά με το οποίο ρυθμίζονται στη συμφωνία της 11ης Απριλίου 1984 περί της τροποποιήσεως του παραρτήματος του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Σχολείου, που αποτελεί τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Απολυτήριου, εφεξής καλούμενη «συμφωνία του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου». Το Ανώτατο Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ομοφωνία των αντιπροσώπων των κρατών μελών μπορεί να επιφέρει στην εν λόγω συμφωνία τις αναπροσαρμογές που ενδέχεται να αποδειχθούν απαραίτητες. Οι μαθητές στους οποίους απονέμεται Ευρωπαϊκό Απολυτήριο από το Σχολείο: ο) απολαύουν, στο κράτος μέλος του οποίου είναι υπήκοοι, όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από την κατοχή ενδεικτικού ή πιστοποιητικού το οποίο χορηγείται στο τέλος των σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα αυτή, 1)μπορούν να ζητήσουν να γίνουν δεκτοί σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο στο έδαφος κάθε κράτους μέλους, με τους ίδιους όρους όπως και οι υπήκοοι του εν λόγω κράτους μέλους που έχουν ισότιμους τίτλους. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, ως «Πανεπιστήμια» νοούνται: ο) τα πανεπιστήμια, 1)τα ιδρύματα τα οποία θεωρούνται από το κράτος μέλος, στο έδαφος του οποίου ευρίσκονται, ως πανεπιστημιακού επιπέδου. Άρθρο 6 Κάθε Σχολείο διαθέτει την αναγκαία νομική προσωπικότητα για την εκπλήρωση της αποστολής του όπως ορίζεται στο άρθρο 1. Απολαύει προς το σκοπό αυτό αυτονομίας όσον αφορά τη διαχείριση των πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στο σχετικό με το σχολείο τμήμα του προϋπολογισμού, υπό τους όρους που ορίζονται στο δημοσιονομικό κανονισμό ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1. Μπορεί να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου. Δύναται ιδίως να αποκτά και να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία. Όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, το Σχολείο αντιμετωπίζεται σε κάθε κράτος μέλος, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της παρούσας σύμβασης, ως σχολικό ίδρυμα που διέπεται από το δημόσιο δίκαιο. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Άρθρο 7 Τα κοινά όργανα όλων των Σχολείων είναι: 1.το Ανώτατο Συμβούλιο, 2.ο Γενικός Γραμματέας, 3.τα Συμβούλια Επιθεωρητών, 4.το Όργανο Εκδίκασης Προσφυγών. Τη διοίκηση κάθε Σχολείου αναλαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο και τη διεύθυνση ο Διευθυντής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Άρθρο 81.Με την επιφύλαξη του άρορου 28, το Ανώτατο Συμβούλιο απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη: 1)τον αντιπρόσωπο ή τους αντιπροσώπους, σε υπουργικό επίπεδο, κάθε κράτους μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που είναι εξουσιοδοτημένοι να δεσμεύουν την κυβέρνηση του συγκεκριμένου κράτους μέλους · εννοείται ότι κάθε κράτος μέλος διαθέτει μια μόνο ψήφο, 2)ένα μέλος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 3)έναν αντιπρόσωπο που ορίζει η Επιτροπή Προσωπικού (από τα άτομα του διαδακτικού προσωπικού) σύμφωνα με το άρθρο 22. 4)έναν αντιπρόσωπο των γονέων των μαθητών που ορίζουν οι σύλλογοι γονέων σύμφωνα με το άρθρο 23. 2.Οι αντιπρόσωποι, σε υπουργικό επίπεδο, των κρατών μελών καθώς και το μέλος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μπορούν να παρίστανται δι’ αντιπροσώπου. Τα άλλα μέλη αντιιπροσωπεύονται, σε περίπτωση κωλύματος, από τον αναπληρωτή τους. 3.Στις συνεδριάσεις του Ανωτάτου Συμβουλίου μπορεί να κληθεί να παραστεί εκπρόσωπος των μαθητών ως παρατηρητής, εφόσον πρόκειται για θέματα που αφορούν τους μαθητές. 4.Το Ανώτατο Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρωτοβουλία του ίδιου ή μετά ατό αιτιολογημένη αίτηση τριών μελών του Ανωτάτου Συμβουλίου ή του Γενικού Γραμματέα. Συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. 5.Η προεδρία ασκείται, διαδοχικά, από τον αντιπρόσωπο κάθε κράτους μέλους για ένα έτος σύμφωνα με την ακόλουθη σειρά των κρατών μελών: Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο. Άρθρο 91.Εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται, ομοφωνία δυνάμει της παρούσας Σύμβασης, οι αποφάσεις του Ανώτατου Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του, με την επιφύλαξη των κατωτέρω διατάξεων: 1)για τη λήψη απόφασης που επηρεάζει τα ειδικά συμφέροντα ενός κράτους μέλους, μεταξύ των οποίων η σημαντική επέκταση των εγκαταστάσεων ή το κλείσιμο Σχολείου εγκατεστημένου στο έδαφός του, απαιτείται ευνοϊκή ψήφος του αντιπροσώπου του εν λόγω κράτους μέλους, 2)για το κλείσιμο Σχολείου απαιτείται ευνοϊκή ψήφος του μέλους της Επιτροπής, 3)ο αντιπρόσωπος ενός οργανισμού δημοσίου δικαίου που έχει αποκτήσει έδρα και ψήφο στο Ανώτατο Συμβούλιο δυνάμει συμφωνίας βασιζόμενης στο άρθρο 28 συμμετέχει στην ψηφοφορία σχετικά με όλα τα θέματα του Σχολείου τα οποία περιλαμβάνει η συμφωνία αυτή. 4)το δικαίωμα ψήφου του αντιπροσώπου της Επιτροπής Προσωπικού που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 σημείο γ) και του αντιπροσώπου των γονέων των μαθητών, που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 σημείο δ) περιορίζεται στη λήψη αποφάσεων για εκπαιδευτικά δέματα βάσει του άρορου 11 αποκλειομένων των αποφάσεων σχετικά με τις αναπροσαρμογές της συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου και των αποφάσεων που έχουν οικονομικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις. 2.Στις περιπτώσεις που η παρούσα Σύμβαση απαιτεί ομοφωνία, οι αποχές των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών δεν εμποδίζουν τη λήψη αποφάσεων από το Ανώτατο Συμβούλιο. 3.Σε κάθε ψηφοφορία, τα παρόντα αντιπροσωπευόμενα μέλη διαθέτουν μία ψήφο, με την επιφύλαξη της ειδικής διάταξης που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 σημείο α). Άρθρο 10 Το Ανώτατο Συμβούλιο εποπτεύει την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης· για το σκοπό αυτό, διαθέτει τις απαραίτητες εξουσίες για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα εκπαιδευτικά και διοικητικά και σε θέματα προϋπολογισμού, καθώς και για τη διαπραγμάτευση των συμφωνιών που αναφέρονται, στα άρθρα 28 έως 30. Μπορεί να συστήσει επιτροπές στις οποίες ανατίθεται η προετοιμασία των αποφάσεών του. Το Ανώτατο Συμβούλιο θεσπίζει το γενικό κονονισμό των Σχολείων. Κάθε έτος το Ανώτατο Συμβούλιο καταρτίζει με βάση το σχέδιο που ετοιμάζει ο Γενικός Γραμματέας, έκθεση για τη λειτουργία των Σχολείων και τη διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Άρθρο 11 Σε εκπαιδευτικά θέματα, το Ανώτατο Συμβούλιο καθορίζει τις γενικές κατευθύνσεις των σπουδών και αποφασίζει για την οργάνωσή τους. Ειδικότερα, μετά από γνώμη του αρμοδίου Συμβουλίου Επιθεωρητών, το Ανώτατο Συμβούλιο: 1) καθορίζει εναρμονισμένα προγράμματα σπουδών και ωράρια για κάθε σχολικό έτος και για κάθε τμήμα που έχει ιδρύσει και διατυπώνει συστάσεις για την επιλογή των μεθόδων διδασκαλίας, 2) μεριμνά για τον έλεγχο της διδασκαλίας από τα Συμβούλια Επιθεωρητών και καθορίζει τους κανόνες λειτουργίας των Συμβουλίων αυτών, 3) καθορίζει την απαιτούμενη ηλικία για την εισαγωγή στις διάφορες βαθμίδες σχολικής εκπαίδευσης· ορίζει τους κανόνες που διέπουν τον προβιβασμό των μαθητών στην επόμενη τάξη ή στη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και, προκειμένου να δίδεται στους μαθητές η δυνατότητα να επανεντάσσονται οποτεδήποτε στα εθνικά σχολεία, θεσπίζει τους κανόνες βάσει των οποίων κατοχυρώνονται τα έτη φοιτήσεως στο Σχολείο σύμφωνα με το άρθρο 5· καταρτίζει τον πίνακα ισοτιμιών που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, 4) ορίζει το είδος των εξετάσεων για την επισφράγιση του έργου που έχει επιτελεσθεί στο Σχολείο· καθορίζει τους κανόνες για τις εξετάσεις, συγκροτεί τις εξεταστικές επιτροπές και απονέμει τα σχετικά ενδεικτικά· καθορίζει τις δοκιμασίες των εξετάσεων αυτών σε επίπεδο που να ανταποκρίνεται στις διατάξεις του άρθρου 5. Άρθρο 12 Σε διοικητικά θέματα, το Ανώτατο Συμβούλιο: 1) καθορίζει τους κανόνες της υπηρεσιακής κατάστασης του Γενικού Γραμματέα, των Διευθυντών, του διδακτικού προσωπικού και σύμφωνα με τις διάταξεις του άρθρου 9 παράγραφος 1 σημείο α), του διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού, 2) ορίζει το Γενικό Γραμματέα και τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, 3) διορίζει το Διευθυντή και τους αναπληρωτές Διευθυντές κάθε Σχολείου, 4) α) προσδιορίζει κάθε χρόνο, μετά από πρόταση των Συμβουλίων Επιθεωρητών, τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό, δημιουργώντας και καταργώντας θέσεις απασχόλησης. Μεριμνά για την δίκαιη κατανομή των θέσεων μεταξύ των κρατών μελών. Ρυθμίζει από κοινού με τις κυβερνήσεις τα θέματα που αφορούν τον διορισμό ή την απόσπαση των καθηγητών, των δασκάλων και των εκπαιδευτικών συμβούλων του Σχολείου, οι οποίοι διατηρούν τα δικαιώματα προαγωγής και συνταξιοδότησης που κατοχυρώνονται από το εθνικό καθεστώς τους, β) προσδιορίζει κάθε χρόνο, μετά ατό πρόταση του Γενικού Γραμματέα, τις ανάγκες σε διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, 5) οργανώνει τη λειτουργία του και καταρτίζει τον εσωτερικό του κανονισμό. Άρθρο 131.Σε θέματα προϋπολογισμού, το Ανώτατο Συμβούλιο: 1)θεσπίζει το δημοσιονομικό κανονισμό, προσδιορίζοντας, ιδίως, τη διαδικασία κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Σχολείων, 2)θεσπίζει τον προϋπολογισμό των Σχολείων για κάθε οικονομικό έτος, σύμφωνα με την κατωτέρω παράγραφο 4, 3)εγκρίνει τον ετήσιο λογαριασμό διαχείρισης και τον διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2.Το Ανώτατο Συμβούλιο καθορίζει, το αργότερο έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, την κατάσταση των προβλεπομένων εσόδων και δαπανών των Σχολείων για το επόμενο έτος και τη διαβιβάζει αμέσως στην Επιτροπή, η οποία, στηριζομένη στα στοιχεία αυτά, καθορίζει τις αναγκαίες προβλέψεις στο προσχέδιο του γενικού προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθορίζει τις συνεισφορές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα πλαίσια της διαδικασίας του προϋπολογισμού. 3.Το Ανώτατο Συμβούλιο διαβιβάζει την κατάσταση των προβλεπομένων εσόδων και δαπανών και στους άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου που προβλέπονται στο άρθρο 28 και στους οργανισμούς ή ιδρύματα που προβλέπονται στο άρθρο 29, η χρηματοδοτική συνεισφορά των οποίων επιτρέπει τη χρηματοδότηση του κύριου όγκου του προϋπολογισμού ενός Σχολείου, προκειμένου οι οργανισμοί αυτοί να καθορίσουν το ύψος της συνεισφοράς τους. 4.Το Ανώτατο Συμβούλιο εγκρίνει οριστικά τον προϋπολογισμό των Σχολείων πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους, προσαρμόζοντάς τον, εάν χρειάζεται, στις συνεισφορές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των οργανισμών ή ιδρυμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 3. Άρθρο 14 Ο Γενικός Γραμματέας εκπροσωπεί το Ανώτατο Συμβούλιο και διευθύνει τη Γραμματεία στα πλαίσια των διατάξεων της υπηρεσιακής κατάστασης του Γενικού Γραμματέα που προβλέπεται στο άρθρο 12 σημείο 1. Αντιπροσωπεύει το Σχολεία επί νομικών διαφορών είναι δε υπεύθυνος έναντι του Ανώτατου Συμβουλίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Άρθρο 15 Για τις ανάγκες του Σχολείου συνιστώνται δύο Συμβούλια Επιθεωρητών: το ένα για το νηπιαγωγείο και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και το άλλο για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Άρθρο 16 Κάθε συμβαλλόμενο κράτος μέλος αντιπροσωπεύεται σε κάθε Συμβούλιο Επιθεωρητών από έναν επιθεωρητή, τον οποίο ορίζει Ανώτατο Συμβούλιο μετά από πρόταση του ενδιαφερόμενου μέρους. Η Προεδρία των Συμβουλίων Επιθεωρητών ασκείται από τον αντιπρόσωπο στο Συμβούλιο Επιθεωρητών του κράτους μέλους που ασκεί την Προεδρία του Ανωτάτου Συμβουλίου. Άρθρο 17 Τα Συμβούλια Επιθεωρητών έχουν ως καθήκον να φροντίζουν για την ποιότητα της διδασκαλίας που παρέχεται στα Σχολεία και, για το σκοπό αυτό, να φροντίζουν για την πραγματοποίηση των αναγκαίων επιθεωρήσεων στα Σχολεία. Τα Συμβούλια Επιθεωρητών υποβάλλουν στο Ανώτατο Συμβούλιο τις γνώμες και τις προτάσεις που προβλέπονται αντιστοίχως στα άρθρα 11 και 12, καθώς και, ενδεχομένως, προτάσεις για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων και την οργάνωση των σπουδών. Άρθρο 18 Οι επιθεωρητές έχουν ως καθήκον: 1) Να εξασφαλίζουν, στη βαθμίδα σχολικής εκπαίδευσης για την οποία είναι αρμόδιοι, την εκπαιδευτική εποπτεία των διδασκόντων που προέρχονται από την εθνική τους διοίκηση. 2) Να αντιπαραβάλλουν τις παρατηρήσεις τους όσον αφορά το επίπεδο των σπουδών και την ποιότητα των μεθόδων διδασκαλίας. 3) Να απευθύνουν στους Διευθυντές και στο διδακτικό προσωπικό τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεών τους. Λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση των αναγκών από το Ανώτατο Συμβούλιο, κάθε κράτος μέλος παρέχει στους επιθεωρητές τις αναγκαίες διευκολύνσεις για την απόλυτη εκπλήρωση της αποστολής τους στα Σχολεία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Άρθρο 19 Με την επιφύλαξη των άρθρων 28 και 29 το Διοικητικό Συμβούλιο, που προβλέπεται άρθρο 7, περιλαμβάνει τα ακόλουθα οκτώ μέλη: 1) το Γενικό Γραμματέα, που ασκεί την προεδρία, 2) το Διευθυντή του Σχολείου, 3) τον αντιπρόσωπο της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 4) δύο μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, εκ των οποίων το ένα αντιπροσωπεύει τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το άλλο τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και του νηπιαγωγείου, 5) δύο μέλη που αντιπροσωπεύουν το Σύλλογο Γονέων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 23, 6) έναν αντιιπρόσωπο του διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμμετέχει ως παρατηρητής αντιπρόσωπος του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκαταστημένο το Σχολείο. Δύο αντιπρόσωποι των μαθητών καλούνται να συμμετέχουν ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Σχολείου τους για τα θέματα που τους αφορούν. Άρθρο 20 Το Διοικητικό Συμβούλιο: 1) Καταρτίζει την κατάσταση προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών του Σχολείου, σύμφωνα με το δημοσιονομικό κανονισμό. 2) Ελέγχει την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Σχολείου και συντάσσει τον ετήσιο λογαριασμό διαχείρισης. 3) Φροντίζει για την ύπαρξη κατάλληλων φυσικών συνθηκών και πρόσφορου κλίματος για την καλή λειτουργία του Σχολείου. 4) Εκπληρώνει όλα τα άλλα διοικητικά καθήκοντα που του αναθέτει το Ανώτατο Συμβούλιο. Οι λεπτομέρειες για τη σύγκληση συνεδριάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων και τη λήψη αποφάσεων από τα όργανα αυτά καθορίζονται στο γενικό κανονισμό των Σχολείων που προβλέπεται στο άρθρο 10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Άρθρο 21 Ο Διευθυντής ασκεί τα καθήκοντά του στο πλαίσιο των διατάξεων του γενικού κανονισμού που προβλέπεται στο άρθρο 10. Διοικεί το προσωπικό που είναι τοποθετημένο στο Σχολείο, σύμφωνα με τις διαδικασίες οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 12 σημείο 4 στοιχεία α) και β). Ο Διευθυντής πρέπει να διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται στη χώρα του για τη διεύθυνση ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος του οποίου το α-τολυτήριο παρέχει πρόσβαση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ο Διευθυντής είναι υπεύθυνος έναντι του Ανω-τάτου Συμβουλίου. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο 22 Ιδρύεται Επιτροπή Προσωπικού, αποτελούμενη από εκλεγμένους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών και του διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού κάθε Σχολείου. Η επιτροπή αυτή συνεργάζεται για την καλή λειτουργία των Σχολείων, καθιστώντας δυνατή την έκφραση και τη γνωστοποίηση της γνώμης του προσωπικού. Ο τρόπος εκλογής και λειτουργίας της Επιτροπής προσωπικού προσδιορίζεται στους κανόνες υπηρεσιακής κατάστασης του διδακτικού προσωπικού και του διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1. Η Επιτροπή Προσωπικού ορίζει κάθε χρόνο ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος από το διδακτικό προσωπικό, που αντιπροσωπεύουν το προσωπικό στα πλαίσια του Ανώτατου Συμβουλίου. ΤΙΤΛΟΣ ΙV ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ Άρθρο 23 Προκειμένου να διατηρούνται οι σχέσεις μεταξύ των γονέων των μαθητών και των αρχών των Σχολείων, το Ανώτατο Συμβούλιο αναγνωρίζει για κάθε Σχολείο το Σύλλογο που εκπροσωπεί τους γονείς των μαθητών του Σχολείου. Ο αναγνωρισμένος Σύλλογος γονέων ορίζει ετησίως δύο αντιπροσώπους του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σχολείου. Οι Σύλλογοι όλων των Σχολείων ορίζουν ετησίως ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος που αντιπροσω-πεύουν τους Συλλόγους στο Ανώτατο Συυβούλιο. ΤΙΤΛΟΣ V ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΆρθρο 24 Το οικονομικό έτος των Σχολείων συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Άρθρο 25 Ο προϋπολογισμός των Σχολείων χρηματοδοτείται από: 1) τις συνεισφορές των κρατών μελών μέσω της συνεχούς καταβολής των μισθών για τους αποσπασμένους ή τοποθετημένους καθηγητές και, ενδεχομένως, με τη μορφή χρηματοδοτικής συμμετοχής που αποφασίζεται, με ομοφωνία, από το Ανώτατο Συμβούλιο, 2) τη συνεισφορά των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία αποσκοπεί, στην κάλυψη της διαφοράς μεταξύ του συνολικού ποσού δαπανών των Σχολείων και του συνόλου των λοιπών εσόδων, 3) τις συνεισφορές των μη κοινοτικών οργανισμών με τους οποίους το Ανώτατο Συμβούλιο έχει συνάψει συμφωνία, 4) τα ίδια έσοδα των Σχολείων και ιδίως τα δίδακτρα τα οποία βαρύνουν τους γονείς των μαθητών σύμφωνα με απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου, 5) τα διάφορα έσοδα. Ο τρόπος διάθεσης της κοινοτικής συνεισφοράς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποτελεί αντικείμενο ειδικής συμφωνίας μεταξύ του Ανωτάτου Συμβουλίου και της Επιτροπής. ΤΙΤΛΟΣ VΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣΆρθρο 26 Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι το μόνο όργανο αρμόδιο να αποφαίνεται για όσες διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων μερών όσον αφορά την ερμηνεία και την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης δεν καθίσταται δυνατόν να επιλυθούν στα πλαίσια του Ανωτάτου Συμβουλίου. Άρθρο 271.Συνιστάται Όργανο Εκδίκασης Προσφυγών. 2.Το Όργανο Εκδίκασης Προσφυγών έχει αποκλειστική αρμοδιότητα σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, εφόσον εξαντληθούν οι δυνατότητες της διοικητικής οδού, επί οποιασδήποτε διαφοράς σχετικής με την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης στα πρόσωπα τα οποία αυτή αφορά, εκτός του διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού, σχετικά με τη νομιμότητα πράξεως βασιζόμενης στη Σύμβαση ή σε κανόνες θεσπιζόμενους δυνάμει αυτής, η οποία στρέφται εναντίον τους και προέρχεται από το Ανώτατο Συμβούλιο ή το Διοικητικό Συμβούλιο ενός σχολείου στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί βάσει της παρούσας Σύμβασης. Όταν πρόκειται για διαφορά χρηματικής φύσεως, το Όργανο Εκδίκασης Προσφυγών έχει πλήρη διακαιοδοσία. Οι όροι και οι λεπτομερείς κανόνες σχετικά με αυτές τις διαδικασίες καθορίζονται, ανάλογα με την περίπτωση, στους κανόνες υπηρεσιακής κατάστασης του διδακτικού προσωπικού ή στο καθεστώς που εφαρμόζεται στα πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων ή στο γενικό κανονισμό των Σχολείων. 3.Το Όργανο Εκδίκασης Προσφυγών συγκροτείται, από άτομα που παρέχουν πλήρη εγγύηση ανεξαρτησίας και είναι γενικά γνωστά για τις νομικές γνώσεις τους. Ως μέλη του Οργάνου Εκδίκασης Προσφυγών μπορούν να διορισθούν μόνον τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται σε κατάλογο τον οποίο καταρτίζει για το σκοπό αυτό το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 4.Το καταστατικό του Οργάνου Εκδίκασης Προσφυγών θεσπίζεται με ομοφωνία από το Ανώτατο Συμβούλιο. Το καταστατικό του Οργάνου Εκδίκασης Προσφυγών ορίζει τον αριθμό των μελών του, τη διαδικασία διορισμού τους από το Ανώτατο Συμβούλιο, τη διάρκεια της θητείας τους και το καθεστώς των απολαβών τους. Ρυθμίζει επίσης τον τρόπο λειτουργίας του εν λόγω οργάνου. 5.Το Όργανο Εκδίκασης Προσφυγών θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό του, ο οποίος περιέχει όλες τις απαραίτητες διατάξεις για την εφαρμογή του καταστατικού του. Ο κανονισμός αυτός πρέπει να εγκρίνεται, με ομοφωνία, από το Ανώτατο Συμβούλιο. 6.Οι αποφάσεις του Οργάνου Εκδίκασης Προσφυγών είναι δεσμευτικές για τους αντιδίκους και, σε περίπτωση που δεν τις εκτελέσουν, καθίστανται εκτελεστές από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο. 7.Οι άλλες διαφορές στις οποίες εμπλέκονται τα Σχολεία, υπάγονται στη δικαιοδοσία των εθνικών δικαστηρίων. Ειδικώτερα, η δικαιοδοσία των εθνικών δικαστηρίων επί θεμάτων αστικής και ποινικής ευθύνης δεν θίγεται από το παρόν άρθρο. ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 28 Το Ανώτατο Συμβούλιο μπορεί, ενεργώντας ομόφωνα, να διαπραγματευτεί συμφωνία συμμετοχής, που αφορά υπάρχον Σχολείο ή Σχολείο που πρόκειται να δημιουργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 2, με όλους τους οργανισμούς δημοσίου δίκαιου, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τη λειτουργία των Σχολείων αυτών λόγω του τόπου εγκατάστασής τους. Με τη σύναψη μιας τέτοιας συμφωνίας, οι οργανισμοί αυτοί μπορούν να αποκτήσουν έδρα και ψήφο στο Ανώτατο Συμβούλιο για όλα τα θέματα που αφορούν το εν λόγω Σχολείο, εφόσον η οικονομική συμμετοχή τους καθιστά δυνατή τη χρηματοδότηση του κύριου όγκου του προϋπολογισμού του Σχολείου. Μπορούν επίσης να αποκτήσουν έδρα και ψήφο στο Διοικητικό Συμβούλιο του εν λόγω Σχολείου. Άρθρο 29 Το Ανώτατο Συμβούλιο μπορεί επίσης, ενεργώντας ομόφωνα, να διαπραγματευθεί πέρα από τις συμφωνίες συμμετοχής και άλλες συμφωνίες με οργανισμούς ή ιδρύματα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που ενδιαφέρονται για τη λειτουργία ενός από τα Σχολεία. Το Ανώτατο Συμβούλιο δύναται να τους χορηγήσει έδρα και ψήφο στο Διοικητικόο Συμβούλιο του εν λόγω Σχολείου. Άρθρο 30 Το Ανώτατο Συμβούλιο μπορεί να διαπραγματευθεί με την κυβέρνηση της χώρας στην οποία ευρίσκεται ένα Σχολείο οποιαδήποτε συμπληρωματική συμφωνία με σκοπό να εξασφαλισθούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για τη λειτουργία του Σχολείου. Άρθρο 311.Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση με έγγραφη - κοινοποίηση προς την κυβέρνηση του Λουξεμβούργου· η τελευταία ενημερώνει τα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη σχετικά με την παραλαβή της εν λόγω κοινοποίησης. Η καταγγελία πρέπει να κοινοποιείται, πριν από την 1η Σεπτεμβρίου ενός έτους για να αρχίσει να ισχύει την 1η Σεπτεμβρίου του επομένου έτους. 2.Το συμβαλλόμενο μέρος που καταγγέλλει την παρούσα Σύμβαση παραιτείται από κάθε μερίδιο στα στοιχεία ενεργητικού των Σχολείων. Το Ανώτατο Συμβούλιο αποφασίζει σχετικά με τα οργανωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που αφορούν το προσωπικό, κατόπιν της καταγγελίας ενός των συμβαλλομένων μερών. 3.Το Ανώτατο Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει, με το είδος ψηφοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 9, την παύση λειτουργίας ενός Σχολείου. Λαμβάνει επίσης, σύμφωνα με την ίδια διαδικασία, όλα τα μέτρα που κρίνονται σκόπιμα για το Σχολείο αυτό, ιδίως όσον αφορά την κατάσταση του διδακτικού προσωπικού καθώς και του διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού, και την κατανομή των περιουσιακών στοιχείων του Σχολείου. 4.Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ζητήσει την τροποποίηση της παρούσας Σύμβασης. Προς το σκοπό αυτό, κοινοποιεί την αίτησή του στην κυβέρνηση του Λουξεμβούργου, η οποία αναλαμβάνει όλα τα απαραίτητα διαβήματα με το συμβαλλόμενο μέρος που ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προκειμένου να συγκληθεί διακυβερνητική διάσκεψη. Άρθρο 32 Η αίτηση προσχώρησης στην παρούσα Σύμβαση κάθε κράτους που καθίσταται μέλος της Κοινότητας απευθύνεται, εγγράφως, στην κυβέρνηση του Λουξεμβούργου, η οποία ενημερώνει τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη. Η προσχώρηση αρχίζει να ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου που έπεται της ημερομηνία κατάθεσης των εγγράφων προσχώρησης στην κυβέρνηση του Λουξεμβούργου. Από την ημερομηνία αυτή η σύνθεση των οργάνων των Σχολείων τροποποιείται ανάλογα. Άρθρο 33 Η παρούσα Σύμβαση επικυρώνεται από τα κράτη μέλη που είναι συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες. Όσον αφορά τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, συνάπτεται σύμφωνα με τις συνθήκες ίδρυσής τους. Τα έγγραφα επικύρωσης και οι πράξεις κοινοποίησης της σύναψης της παρούσας Σύμβασης κατατίθενται στην κυβέρνηση του Λουξεμβούργου, η οποία είναι θεματοφύλακας του Καταστατικού των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Η κυβέρνηση αυτή θα κοινοποιήσει την κατάθεση σε όλα τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη. Η παρούσα Σύμβαση αρχίζει να ισχύει την πρώτη μέρα του μήνα που ακολουθεί μετά την κατάθεση όλων των εγγράφων επικύρωσης από τα κράτη μέλη καθώς και των πράξεων κοινοποιήσης της σύναψης από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Η παρούσα Σύμβαση, που συντάσσεται σε ένα μόνο αντίτυπο, στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, και πορτογαλική γλώσσα, και όλα τα κείμενα της οποίας είναι εξίσου αυθεντικά, κατατίθεται στα αρχεία της κυβέρνησης του Λουξεμβούργου, η οποία θα διαβιβάσει επικυρωμένα αντίγραφα σε όλα τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη. Άρθρο 34 Η παρούσα Σύμβαση ακυρώνει και αντικαθιστά το Καταστατικό της 12ης Απριλίου 1957 και το Πρωτόκολλό του της 13ης Απριλίου 1962. Εκτός εάν στην παρούσα Σύμβαση προβλέπεται άλλως, η συμφωνία του Ευρωπαϊκού Απολυτήριου εξακολουθεί να ισχύει. Το πρόσθετο Πρωτόκολλο για το Σχολείο του Μονάχου, που έχει καταρτισθεί δι’ αναφοράς στο Πρωτόκολλο της 13ης Απριλίου 1962 και υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 15 Δεκεμβρίου 1975, δεν θίγεται από την παρούσα Σύμβαση. Οι παραπομπές που γίνονται σε πράξεις σχετικά με τα Σχολεία προγενέστερες της παρούσας Σύμβασης πρέπει να θεωρηθούν ότι παραπέμπουν στα αντίστοιχα άρθρα της παρούσας Σύμβασης. Ηechο en Luxemburgο, el νeintiunο de juniο de mil nονecientοs nονenta y cuatrο. Udfζrdiget i Luxembοurg den enοgtyνende juni nitten hundrede οg fire οg halνfems. Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertνierundneunzig. Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα τέσσερα. Dοne at Luxembοurg οn the twenty-first day οf June in the year οne thοusand nine hundred and ninety-fοur. Fait ΰ Luxembοurg, le νingt-et-un juin mil neuf cent quatre-νingt-quatοrze. Fattο a Lussembοurgο, addi’ νentunο giugnο millenονecentοnονantaquattrο. Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhοnderd νierennegentig. Feitο em Luxemburgο, em νinte e um de Junhο de mil nονecentοs e nονenta e quatrο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ευρωπαϊκά Σχολεία στα οποία εφαρμόζεται το Καταστατικό: Ευρωπαϊκό Σχολείο του ΒΕRGΕΝ Ευρωπαϊκό Σχολείο ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ Ι Ευρωπαϊκό Σχολείο ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΙΙ Ευρωπαϊκό Σχολείο του CULΗΑΜ (*) Ευρωπαϊκό Σχολείο της ΚΑΡΛΣΡΟΥΗΣ Ευρωπαϊκό Σχολείο του ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ Ευρωπαϊκό Σχολείο του ΜΟL Ευρωπαϊκό Σχολείο του ΜΟΝΑΧΟΥ Ευρωπαϊκό Σχολείο του VΑRΕSΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Γλώσσες στις οποίες παρέχεται η βασική εκπαίδευση: Αγγλική γλώσσα Γαλλκή γλώσσα Γερμανική γλώσσα Δανική γλώσσα Ελληνική γλώσσα Ισπανική γλώσσα Ιταλικήγλώσσα Ολλανδική γλώσσα Πορτογαλική γλώσσα (*) Το Ανώτατο Συμβούλιο αποφάσισε την δημιουργία αυτού του Σχολείου κατά τη συνεδρίασή του της 27-29 Οκτωβρίου 1992. Εl textο que precede es cοpia certificada cοnfοrme del οriginal del Cοnνeniο pοr el que se establece el Εstatutο de llas Εscuelas Εurοpeas, firmadο en Luxemburgο el νeintiunο de juniο de mil nονecientοs nονenta y que estΰ depοsitadο en lοs archiνοs del Gοbiernο del Gran Ducadο de Luxemburgο. Fοranstεende tekst er en bekrζftet jenpart af οriginaldοkumentet af aftalen οm νedtζgten fοr Εurοpaskοlerne, undertegnet i Luxembοurg den enοgtyνende juni nitten hundrede οg fireοghalνfems οg depοneret i arkiνerne hοs regeringen fοr Stοrhertugdψmmet Luxermbοurg. Der νοrstehende ist eine beglaubigte Αbschrift des Οriginals der am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertνierundneunzig in Luxemburg unterzeichneten und im Αrchiν der Regierung des Grοssherzοgtums Luxemburg hinterlegten Vereinbarung όber die Satzung der Εurοpδischen Schulen. Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου της σύμβασης σχετικά με το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων που υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα τέσσερα και κατατέθηκε στο αρχείο της Κυβέρνησης του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Τhe preceding test is a certified true cοpy οf the οriginal οf the Cοnνentiοn defining the Statute οf the Εurοpean Schοοls, signed at Luxembοurg οn the twenty-first day οf June in the year οne thοusand nine hundred and ninety fοur and depοsited in the archiνes οf the Gονernment οf the Grand Duchy οf Luxembοurg. Le texte qui prιcθde est une cοpie certifιe cοnfοrme ΰ l’ οriginal de la cοnνentiοn pοrtant statut des ιcοles eurοpιennes, signιe ΰ Luxembοurg le νingt-et-un juin mil neuf cent quatre-νingt-quatοrze, et dιpοsιe dans les archiνes du gοuνernement du grand-duchι de Luxembοurg. Ιl testο che precede θ cοpia certificata cοnfοrme all’ οriginale della Cοnνenziοne recante statutο delle Scuοle eurοpee, firmata a Lussembοurgο, addμ νentunο giugnο millenονecentοnονantaquattrο, depοsitata negli archiνi del Gονernο del Gran Ducatο di Lussemburgο. De νοοrgaande tekst is het νοοr eensluidend gewaarmerkt afschrift νan het οrigineel νan het Verdrag hοudende het Statuut νan de Εurοpese Schοlen, οndertekend te Luxemburg οp eenentwintig juni negentienhοnderd νierennegentig, en nedergelegd in het archie νan de regering νan het Grοοthertοgdοm Luxemburg. Ο textο que precede ι uma cσpia autenticada dο οriginal da Cοnνenηγο relatiνa aο Εstatutο das Εscοlas Εurοpeias, assinada em Luxemburgο, em νinte e um de Junhο de mil nονecentοs e nονenta e quatrο e depοsitada nοs arquiνοs dο Gονernο dο Grγο-Ducadο dο Luxemburgο. Jean Welter ΑmbassadeurChef du Serνice juridique
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νομού αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 33 αυτής, Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Αθήνα,21 ΙουνίουΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-06-25 Κύρωση της Σύμβασης για το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων.
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/148
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 2015/4327 2015
Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 2016/4415 2016