ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/3027

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-06-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-06-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-06-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Άρθρο 1 "Θέματα απαλλοτριώσεων και επιτάξεων"
1.  
 1. Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, καθώς και η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε βάρος ακινήτου, υπέρ της εταιρίας «Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρία» (Ο.Σ.Κ. Α.Ε.) και με δαπάνες της, για δημόσια ωφέλεια και ειδικότερα για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών σκοπών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ιδίως για την ανέγερση διδακτηρίων.
 2. Η απαλλοτρίωση ή η σύσταση του εμπράγματου δικαιώματος κηρύσσονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17 Α΄).
 3. Όπου στις παραγράφους 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 14 και στις παραγράφους 2 και 5 του άρθρου 16 του Ν. 2882/2001 αναφέρεται «Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας» αρμόδιος είναι ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 4. Στο άρθρο 16 του Ν. 2882/2001 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
 5. 9 Για τις απαλλοτριώσεις που γίνονται υπέρ της εταιρίας «Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρία» (Ο.Σ.Κ. Α.Ε.), η εξ αρχής σύνταξη ή και η διόρθωση του Κτηματολογικού Διαγράμματος και του Πίνακα γίνεται από αρμόδιους μηχανικούς, υπαλλήλους της Ο.Σ.Κ. Α.Ε., που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας Οι δαπάνες κτηματογράφησης βαρύνουν την Ο.Σ.Κ. Α.Ε.
2.  
  Με απόφαση του Δ.Σ., η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. μπορεί, αντί της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου, να προβαίνει στην απευθείας αγορά του ακινήτου αυτού. Η αγορά μπορεί να πραγματοποιηθεί και μετά την κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και το αργότερο μέχρι να εκδοθεί η πρώτη δικαστική απόφαση καθορισμού της αποζημίωσης. Το τίμημα καθορίζεται σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης της αξίας του ακινήτου, που καταρτίζεται από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.). Η Ο.Σ.Κ. Α.Ε., ύστερα από διαπραγμάτευση με τον ιδιοκτήτη, επιτρέπεται να προβαίνει στην αγορά ακινήτων σε τιμή χαμηλότερη εκείνης που καθορίσθηκε με την έκθεση του Σ.Ο.Ε.
3.  
  Αντί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης μπορεί να γίνει ανταλλαγή του υπό απαλλοτρίωση ακινήτου με ακίνητο κυριότητας της Ο.Σ.Κ. Α.Ε., με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Ν. 2882/2001. Εάν η αξία του ενός ακινήτου υπολείπεται της αξίας του άλλου, ο κύριος του ακινήτου με τη μικρότερη αξία καταβάλλει τη διαφορά σε χρήματα στον κύριο του άλλου ακινήτου. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ως προς το χρόνο διενέργειας της ανταλλαγής και την αξία των ακινήτων εφαρμόζονται και σε περίπτωση ανταλλαγής.
4.  
  Στις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που κηρύσσονται υπέρ της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και με δαπάνη της εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 10 και 12 του άρθρου 6 και των παραγράφων 5, 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 7 του Ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει.
5.  
 1. Το Δημόσιο οφείλει αποζημίωση για τις επιτάξεις ακινήτων που επιβάλλονται κατά νόμο προς ικανοποίηση στεγαστικών αναγκών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 2. Για την αποζημίωση λαμβάνεται υπόψη η μισθωτική αξία των ακινήτων που επιτάχθηκαν και η ζημία που υπέστη ο ιδιοκτήτης από τη στέρηση της χρήσης.
 3. Για τον καθορισμό του ποσού της αποζημίωσης δεν λαμβάνεται υπόψη η αύξηση της μισθωτικής αξίας των ακινήτων που επιτάχθηκαν, η οποία επήλθε λόγω των έκτακτων περιστάσεων.
 4. Στην αποζημίωση δεν περιλαμβάνεται το διαφυγόν κέρδος.
 5. Η αποζημίωση οφείλεται για το χρονικό διάστημα της επίταξης και καταβάλλεται εφάπαξ μετά τη λήξη της επίταξης ή ανά μήνα, αν η επίταξη παρατείνεται πέραν του διμήνου
 6. Το Δημόσιο, εκτός από την αποζημίωση που προβλέπεται στην περίπτωση α΄, υποχρεούται σε αποζημίωση και λόγω φθορών ή μεταβολών στο ακίνητο που επιτάχθηκε, εκτός αν οι φθορές ή μεταβολές οφείλονται σε συνήθη χρήση ή σε ελάττωμα του ακινήτου.
 7. Το Δημόσιο αντί για χρηματική αποζημίωση δικαιούται να προβεί στην επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση.
 8. Απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, αν ο ιδιοκτήτης παραλάβει το ακίνητο που επιτάχθηκε χωρίς επιφύλαξη, εκτός αν οι φθορές ή μεταβολές δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθούν χωρίς ειδική εξέταση.
 9. Το Δημόσιο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, αν η καταστροφή ή η χειροτέρευση οφείλονται σε ανώτερη βία ή τυχαίο περιστατικό, το οποίο θα είχε επέλθει και χωρίς την επίταξη
 10. Το Δημόσιο δικαιούται να αναζητήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις περί διοικήσεως αλλοτρίων του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.), τις δαπάνες που έγιναν από αυτό για τα ακίνητα που επιτάχθηκαν.
 11. Η αξίωση αυτή παραγράφεται δύο έτη μετά από την πάροδο του έτους, μέσα στο οποίο αποδόθηκαν τα ακίνητα που επιτάχθηκαν.
 12. Κάθε αξίωση κατά του Δημοσίου για αποζημίωση από την επίταξη παραγράφεται δύο έτη μετά από την πάροδο του έτους, μέσα στο οποίο έληξε η επίταξη.
 13. Η αξίωση για αποκατάσταση φθορών και μεταβολών σε ακίνητα που επιτάχθηκαν παραγράφεται μετά την πάροδο έξι μηνών από την παραλαβή τους.
 14. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας συγκροτείται τριμελής Επιτροπή, που αποτελείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), ως πρόεδρο, τον προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Πολεοδομίας και τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Γηπέδων της Ο.Σ.Κ. Α.Ε., η οποία καθορίζει προσωρινά την αποζημίωση για την επίταξη του ακινήτου, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.
 15. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής, καθώς και ο γραμματέας της με τον αναπληρωτή του.
 16. Ο δικαιούχος δικαιούται να ζητήσει από την Επιτροπή τον καθορισμό της αποζημίωσης της περίπτωσης α΄, μετά τη σύνταξη της έκθεσης επίταξης και της αποζημίωσης της περίπτωσης γ΄, μετά τη σύνταξη του πρωτοκόλλου απόδοσης του ακινήτου.
 17. Η αίτηση υποβάλλεται εγγράφως στη γραμματεία της Επιτροπής και συνοδεύεται από πρόσφορα στοιχεία για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης και την αναγνώριση του δικαιούχου της.
 18. Μετά την υποβολή της αίτησης, η Επιτροπή, με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, προβαίνει, μέσα σε ένα μήνα, αιτιολογημένα, σε προσωρινό καθορισμό της αποζημίωσης.
 19. Η Επιτροπή, με την απόφαση για τον προσωρινό καθορισμό αποζημίωσης, προβαίνει και στην αναγνώριση του δικαιούχου της αποζημίωσης, εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα.
 20. Εάν δεν έχουν προσκομιστεί τα απαιτούμενα για την αναγνώριση στοιχεία ή από τα στοιχεία που προσκομίστηκαν υπάρχει αμφιβολία για το πρόσωπο του δικαιούχου, η Επιτροπή δεν προβαίνει στην αναγνώριση του δικαιούχου και αναφέρει στην απόφασή της το λόγο της μη αναγνώρισης.
 21. Η απόφαση κοινοποιείται στον αιτούντα ή στο πρόσωπο σε βάρος του οποίου έγινε η επίταξη ή και στους δύο, εφόσον είναι διαφορετικά πρόσωπα.
 22. Η κοινοποίηση γίνεται με δημόσιο όργανο και συντάσσεται γι αυτήν βεβαίωση.
 23. Η απόφαση της Επιτροπής, για τον προσωρινό καθορισμό της αποζημίωσης και την αναγνώριση δικαιούχου, υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου.
 24. Η άσκηση της προσφυγής δεν στερεί από τον προσφεύγοντα το δικαίωμα να εισπράξει την αποζημίωση, που έχει προσωρινά καθοριστεί από την Επιτροπή υπέρ αυτού.
 25. Διάδικοι στη δίκη επί της προσφυγής είναι ο προσφεύγων και το Δημόσιο.
 26. Αν με την προσφυγή προσβάλλεται η απόφαση της Επιτροπής για την αναγνώριση δικαιούχου, διάδικος είναι αυτός που αναγνωρίσθηκε ως δικαιούχος.
 27. Το Δημόσιο εκπροσωπείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 28. Ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου, όλα τα δικόγραφα, οι δικαστικές αποφάσεις, τα αντίγραφα αυτών που χορηγούνται στους διαδίκους και οι σχετικές με τη διαδικασία της επίδοσης κλήσεις, αιτήσεις και βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε παράβολο ή δικαίωμα υπέρ τρίτων.
 29. Αν δεν ασκηθεί προσφυγή κατά της απόφασης της Επιτροπής, που αφορά την αναγνώριση δικαιούχου, το Δημόσιο καταβάλλει την προσωρινή αποζημίωση σε αυτόν που αναγνωρίστηκε ως δικαιούχος και απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη
 30. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν για δύο έτη από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού
6.  
  Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου υπάγονται και οι επιτάξεις που επιβλήθηκαν για τη στέγαση σχολικών μονάδων σε ακίνητα λόγω των σεισμών του Σεπτεμβρίου του έτους 1999. Για τις επιτάξεις αυτές, η έναρξη των χρόνων παραγραφής ή οι προθεσμίες για υποβολή σχετικών αιτήσεων, που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, αρχίζουν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
Άρθρο 2 "Θέματα λειτουργίας και προσωπικού"
1.  
  Η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. επιτρέπεται, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, να αποκτά εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα στην αλλοδαπή, που είναι αναγκαία για την κάλυψη αναγκών στέγασης και υλικοτεχνικής υποδομής της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας στην αλλοδαπή.
2.  
  Δαπάνες που προκαλούνται για την εκτέλεση έργων της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και δεν αφορούν τη μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού, όπως αμοιβές δικηγόρων, συμβολαιογράφων, επιτροπών, μελετών, επίβλεψης, δικαστικών επιμελητών, διοικητικών δαπανών απαλλοτρίωσης, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου έργου και εγγράφονται στον προϋπολογισμό της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και στους αντίστοιχους κωδικούς του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
3.  
  Η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. μπορεί να παρέχει τεχνικές συμβουλές στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για θέματα εκπαιδευτικών υποδομών, χωρίς αμοιβή, όταν της ζητηθεί.
4.  
  Με απόφαση του Δ.Σ., η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. μπορεί να παρέχει, στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου συναφείς με τους σκοπούς της και ιδίως σε θέματα σχεδιασμού, μελέτης, εκτέλεσης και συντήρησης κάθε είδους έργων και προμηθειών που αφορούν στεγαστικές υποδομές και υλικοτεχνικό εξοπλισμό εκπαίδευσης, προς το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τις Γενικές Γραμματείες των Περιφερειών, τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και ειδικότερα προς κάθε υπηρεσία, φορέα, ίδρυμα ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που υπάγεται στην αρμοδιότητα ή υπόκειται στην εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου συνάπτεται σύμβαση για συγκεκριμένο έργο ή ομάδα έργων με αμοιβή, η οποία καθορίζεται με τη σύμβαση και βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο ειδικού τιμολογίου υπηρεσιών διαχείρισης, το οποίο καταρτίζει κατά διαστήματα, με απόφασή του, το Δ.Σ. της Ο.Σ.Κ. Α.Ε.
5.  
 1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανατίθεται στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε. η σύνταξη των Κτιριοδομικών Προτύπων για τις εκπαιδευτικές υποδομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και καθορίζονται οι λεπτομέρειες εκτέλεσης του έργου.
 2. Με όμοια απόφαση συγκροτούνται ομάδες εργασίας για τη σύνταξη των κτιριολογικών προγραμμάτων και καθορίζονται οι λεπτομέρειες λειτουργίας τους.
 3. Τα Κτιριοδομικά Πρότυπα και τα Κτιριολογικά Προγράμματα εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζονται τα θέματα αμοιβών για τη σύνταξη των Κτιριοδομικών Προτύπων της περίπτωσης α΄ και η αμοιβή των μελών των ομάδων της περίπτωσης β΄
6.  
  Η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. μπορεί να εγγράφεται στο υπό του άρθρου 2 του Ν. 716/1977 (ΦΕΚ 295 Α΄) προβλεπόμενο «Μητρώον Γραφείων Μελετών» και των σε εκτέλεσή του εκδοθέντων προεδρικών διαταγμάτων, όπως κάθε φορά ισχύουν, στις παρακάτω κατηγορίες: α) αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων, β) ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες, γ) στατικές μελέτες, δ) μελέτες μηχανολογικές-ηλεκτρολογικές-ηλεκτρονικές, ε) μελέτες τοπογραφικές, στ) μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας. Η εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση γίνεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τα λοιπά Γραφεία Μελετών, παρέχει τα ίδια δικαιώματα και συνεπάγεται τις ίδιες υποχρεώσεις, επιφυλασσομένης της ισχύος της επόμενης παραγράφου του άρθρου αυτού. Ως στελεχικό δυναμικό της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. θεωρείται το προσωπικό που υπηρετούσε στον Ο.Σ.Κ. και μεταφέρθηκε ή εντάχθηκε στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 38 του Π.Δ. 414/1998 (ΦΕΚ 291 Α΄), ή προσλήφθηκε από την Ο.Σ.Κ. Α.Ε. σε εφαρμογή του άρθρου 37 του ίδιου προεδρικού διατάγματος και τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Ο.Σ.Κ. Α.Ε.
7.  
 1. Επιτρέπεται στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε.:.
  • Η μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή έργων και προμήθεια εξοπλισμών απαραίτητων για τη λειτουργία των κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
  • Η δημιουργία της κατάλληλης τεχνικής υποδομής και η προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού για τη λειτουργία εκπαιδευτικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των σκοπών τους.
  • Ως εξοπλισμός νοούνται τα αντικείμενα υλικοτεχνικής υποδομής και ιδίως επίπλωση, μέσα διεξαγωγής και εξυπηρέτησης του εκπαιδευτικού έργου, δίκτυα ηλεκτρονικής μηχανοργάνωσης και εκπαιδευτικό λογισμικό.
  • Η πρόσληψη Τεχνικών Συμβούλων για τις μελέτες, τα έργα και τις εν γένει δραστηριότητες της Εταιρείας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 6 παρ. 5 και 8 του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α΄).
  • Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Σ.Κ. Α.Ε., ύστερα από γνώμη Τεχνικού Συμβουλίου.
  • Αρμόδιο για έκφραση γνώμης στις περιπτώσεις αυτές είναι μόνο το Τεχνικό Συμβούλιο της Ο.Σ.Κ. Α.Ε.
  • Η αποστολή υλικοτεχνικής υποδομής ή η χρηματοδότηση ελληνικών σχολικών μονάδων στην αλλοδαπή για την επισκευή, συντήρηση ή την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού τους
  • Η σύνταξη μελετών και η κατασκευή έργων εκπαιδευτικών υποδομών για τις ελληνικές σχολικές μονάδες της αλλοδαπής
 2. Οι δαπάνες για τα ως άνω έργα και προμήθειες βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκτός της υποπερίπτωσης γγ΄
8.  
  Όπου στο Π.Δ. 414/1998 (ΦΕΚ 291 Α΄) αναφέρονται «μελέτες» ή «έργα», περιλαμβάνονται και προμήθειες εξοπλισμών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.
9.  
  Η περίπτωση ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 34/1995 (ΦΕΚ 30 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 1 οι μισθώσεις σχολικών κυλικείων και οι μισθώσεις ακινήτων ιδιοκτησίας της ανώνυμης εταιρίας «Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρία».
10.  
  Οι οφειλές προς την Ο.Σ.Κ. Α.Ε. οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις εισπράξεως δημοσίων εσόδων, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως.
11.  
  Η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος, επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 12 και 13 παρ. 2 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄), καθώς και εκείνων της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 2579/1998 και της παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 2703/1999. Επίσης απαλλάσσεται από κάθε δικαίωμα ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των δύο βαθμών.
12.  
 1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 1894/ 1990 (ΦΕΚ 110 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α΄ ), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
 2. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Ο.Σ.Κ. Α.Ε., στα ακίνητά της που ανεγείρονται σχολικά κτίρια και μεταβιβάζονται στους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 3741/1929, του Ν.δ. 1024/1971 και των άρθρων 1002 και 1117 του Α.Κ., περί συστάσεως οριζοντίου και καθέτου ιδιοκτησίας Στην περίπτωση αυτή μπορεί, με απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Σ.Κ. Α.Ε., να μεταβιβαστεί στον οικείο Ο.Τ.Α. διακεκριμένη ή διακεκριμένες οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες του σχολικού κτιρίου με το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου ακινήτου, που αντιστοιχεί στην καθεμία από αυτές.
 3. Η διάταξη της προηγούμενης περίπτωσης α΄ ισχύει και για όσα ακίνητα δεν έχει μεταγραφεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, η σχετική πράξη μεταβίβασης στη μερίδα του οικείου Ο.Τ.Α.
13.  
  Ο αριθμός «2814» στο δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄ ) αντικαθίσταται, από τότε που άρχισε να ισχύει η διάταξη, με τον ορθό «2819».
14.  
  Η υποπερίπτωση iν της περίπτωσης β΄ της παρ. 11 του άρθρου 6 του Ν. 2909/2001 αντικαθίσταται ως εξής: iν. Με πρόταση του Συμβουλίου του οικείου Τ.Ε.Ι. και αποδοχή της από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Σ.Κ. Α.Ε., επιτρέπεται η ανάθεση στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε. καθηκόντων Διευθύνουσας Υπηρεσίας για Τ.Ε.Ι. που δεν διαθέτουν επαρκώς στελεχωμένη Τεχνική Υπηρεσία Με ίδια διαδικασία είναι δυνατή η ανάθεση από Τ.Ε.Ι. και η ανάληψη από την Ο.Σ.Κ. Α.Ε. πρόσθετων καθηκόντων, όπως η σύνταξη μελέτης, η επίβλεψη έργων ή μελετών, η ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 1418/1984 και η προμήθεια εξοπλισμών Στην περίπτωση ανάθεσης τέτοιων πρόσθετων καθηκόντων υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του οικείου Τ.Ε.Ι. και της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. Με τη σύμβαση ρυθμίζονται το ειδικότερο αντικείμενο, η αμοιβή της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και κάθε άλλο σχετικό θέμα ή απαραίτητος όρος.
15.  
  Επιτρέπεται στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε. να παραχωρεί κατά χρήση και με αντάλλαγμα στην «Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε.» (Ο.Ε.Ο.Α.- Αθήνα 2004 Α.Ε.) ακίνητά της, για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και μέχρι τη διεξαγωγή τους. Μπορεί, επίσης, η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. να συνεργάζεται με την Ο.Ε.Ο.Α.- Αθήνα 2004 Α.Ε. και σε άλλα θέματα, όπως για την εκπόνηση μελετών, την επίβλεψη μελετών ή έργων, την κατασκευή έργων και την προμήθεια εξοπλισμού σε ακίνητα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της Ο.Ε.Ο.Α.- Αθήνα 2004 Α.Ε. και ανήκουν στην ιδιοκτησία της, στην ιδιοκτησία κάθε είδους νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, των οποίων η λειτουργία εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή στην ιδιοκτησία της Ο.Ε.Ο.Α.- Αθήνα 2004 Α.Ε. ή τρίτων. Οι ειδικότεροι όροι που αφορούν τις σχέσεις και τις αμοιβαίες υποχρεώσεις της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και της Ο.Ε.Ο.Α.- Αθήνα 2004 Α.Ε. ρυθμίζονται με την υπογραφή σχετικής σύμβασης.
16.  
 1. Από την οικοπεδική έκταση των 209.777,5 τετραγωνικών μέτρων του τέως κτήματος Μερκάτη στη συμβολή των λεωφόρων Θηβών και Πέτρου Ράλλη, στη θέση Νικλιώτη ή Άγιος Στέφανος ή Αλεξάνδρου, της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αιγάλεω Αττικής, που ανήκει στην κυριότητα της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. εξ αγοράς του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) «Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων» βάσει των πωλητηρίων συμβολαίων με αριθμούς 57024/24.6.1976, 57025/24.6.1976 και 57115/9.7.1976 του συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδριανού Μιχαήλ Λέζου, που μεταγράφηκαν νομίμως στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αιγάλεω Αττικής στον τόμο 158 και με αριθμούς 6, 7 και 8 αντίστοιχα, και η οποία χαρακτηρίστηκε ως χώρος σχολικών κτιρίων με την απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων Γ9828/808/27.3.1978 (ΦΕΚ 229/16.5.1978, τ. Δ΄), μερική έκταση 67.328,4 τετραγωνικών μέτρων, η οποία εμφαίνεται με τα στοιχεία Ω1, Ω2, Ω3, Ω4, Ω5, Α4, Α5, Α6, Α7, Ι1, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Φ1, Φ2, Φ3, Φ4, Φ5, Φ6, Φ7, Ω1 στο από 10.11.2001 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Γεωργίου Μεταξά, μεταβιβάζεται, χωρίς διατυπώσεις και κάθε μορφής επιβαρύνσεις, στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά», το οποίο εδρεύει και λειτουργεί στην έκταση αυτή.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων διαπιστώνεται η ανωτέρω μεταβίβαση.
 3. Η απόφαση αυτή, με συνημμένο το ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Γεωργίου Μεταξά, θεωρημένο από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ο.Σ.Κ. Α.Ε., μεταγράφεται, με φροντίδα του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά, στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αιγάλεω Αττικής χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση.
 4. Η ανωτέρω μεταβιβαζόμενη οικοπεδική έκταση μπορεί να συνενωθεί σε ενιαίο ακίνητο με όμορη οικοπεδική έκταση ιδιοκτησίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά.
 5. Το τοπογραφικό διάγραμμα της ενιαίας έκτασης μεταγράφεται, με φροντίδα του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά, στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αιγάλεω Αττικής χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση.
17.  
  Επιτρέπεται, με αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, η μετάταξη του μόνιμου προσωπικού που υπηρετούσε στο Ν.Π.Δ.Δ. υπό την επωνυμία «Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων» κατά το χρόνο μετατροπής του σε ανώνυμη εταιρία, σε κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. όλων των βαθμών, καθώς και κάθε άλλης επιχείρησης ή οργανισμού του δημόσιου τομέα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει. Για τις μετατάξεις αυτές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 69 έως 73 του Ν. 2683/1999.
18.  
  Επιτρέπεται η απόσπαση από και προς την Ο.Σ.Κ. Α.Ε. υπαλλήλων από και προς τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 17 αυτού του άρθρου, κατ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 2683/1999. Οι δαπάνες μισθοδοσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων βαρύνουν την υπηρεσία στην οποία ο υπάλληλος παρέχει τις υπηρεσίες του, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 30 του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α΄).
19.  
  Υπάλληλοι της Ο.Σ.Κ. Α.Ε., οι οποίοι υπηρετούσαν σε θέση μόνιμου προσωπικού στο Ν.Π.Δ.Δ. υπό την επωνυμία «Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων» κατά το χρόνο μετατροπής του σε ανώνυμη εταιρία και κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού είναι αποσπασμένοι σε υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 17, μπορούν, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, να δηλώσουν στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε. αν επιθυμούν να επανέλθουν σε αυτήν ή να παραμείνουν στη θέση, όπου κατ απόσπαση υπηρετούν. Αν δεν υποβληθεί δήλωση μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, μετατάσσονται αυτεπαγγέλτως στην υπηρεσία ή το νομικό πρόσωπο που είναι αποσπασμένοι κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, με την ίδια σχέση εργασίας. Για τον κλάδο και την κατηγορία ένταξης και τα λοιπά υπηρεσιακά θέματα αποφασίζει το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο.
20.  
  Για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών της Ο.Σ.Κ. Α.Ε., που αφορούν την εκτέλεση προγραμμάτων και έργων που συγχρηματοδοτούνται από δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ή το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ή ειδικές κυβερνητικές αποφάσεις, είναι δυνατόν να προσλαμβάνονται, κατ εξαίρεση των κειμένων διατάξεων, εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η σύμβαση εργασίας διαρκεί όσο η περίοδος συμβατικής δέσμευσης της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. για την εκτέλεση του έργου, για το οποίο γίνεται η πρόσληψη και για τέσσερα έτη κατά ανώτατο όριο, με δυνατότητα ανανέωσης έως δύο επιπλέον έτη. Σε κάθε περίπτωση η σύμβαση εργασίας λύεται αυτοδίκαια είτε με την πάροδο της αρχικής διάρκειάς της είτε με την πάροδο του χρόνου παράτασης, χωρίς η παράταση να καθιστά τη σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Με απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. καθορίζονται τα προσόντα, η διαδικασία πρόσληψης, η διάρκεια της σύμβασης εργασίας σε συνδυασμό με όσα ορίζονται ανωτέρω, καθώς και οι λοιποί όροι απασχόλησης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζονται τα θέματα αμοιβής, η οποία βαρύνει το πρόγραμμα ή το έργο, χάριν των οποίων προσλαμβάνονται.
21.  
  Η κυριότητα εκπαιδευτικών ακινήτων, τα οποία κατασκευάζονται από την Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και χρηματοδοτούνται κατά ένα μέρος από τραπεζικούς δανειακούς πόρους, παραμένει στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε. καθ όλη τη διάρκεια της δανειακής περιόδου που προβλέπεται από τις οικείες συμβάσεις. Με απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. παραχωρείται η χρήση των ως άνω κτιριακών υποδομών στους οικείους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού με σύμβαση παραχώρησης, που υπογράφεται από τους δύο φορείς. Οι όροι που περιλαμβάνονται στη σύμβαση παραχώρησης αποφασίζονται από το Δ.Σ. της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και τα αρμόδια όργανα των Ο.Τ.Α.
22.  
  Στο κύριο έργο της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. περιλαμβάνεται και η ευθύνη και μέριμνα για τη σύνταξη και υλοποίηση προγράμματος προσεισμικού ελέγχου των σχολικών κτιρίων της χώρας και η ενδεχόμενη μελέτη αντισεισμικής ενίσχυσης αυτών.
23.  
 1. Επιτρέπεται στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε. να αναλαμβάνει με δαπάνες της τη μελέτη, κατασκευή, προμήθεια και εγκατάσταση μεμονωμένων αιθουσών ή αυτοτελών σχολικών μονάδων μικρής κλίμακας, με τη μέθοδο της προκατασκευής, στο σύνολο της επικράτειας, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών ή τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
 2. Για τις παραπάνω κατασκευές εκδίδεται, όπου απαιτείται, σχετική άδεια από την οικεία Διεύθυνση Πολεοδομίας εντός είκοσι ημερών από την υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων στοιχείων.
 3. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, οι εργασίες συνεχίζονται νομίμως και οι ανωτέρω σχολικές μονάδες συνδέονται οριστικώς, αμέσως μετά την αποπεράτωση των εργασιών, με τα δίκτυα της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 3 "Θέματα πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι."
1.  
 1. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 2. 2 Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών και όταν πρόκειται για σύσταση ή κατάργηση θέσεων και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώμη της Συνέλευσης του οικείου Τ.Ε.Ι., εκτός των περιπτώσεων ίδρυσης Τ.Ε.Ι., και του οικείου οργάνου του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.), μπορεί να ιδρύονται, καταργούνται, συγχωνεύονται, κατατέμνονται, αλλάζουν γνωστικό αντικείμενο ή να μετονομάζονται Τ.Ε.Ι., Παραρτήματα, Σχολές ή Τμήματα Οι ανωτέρω γνώμες πρέπει να υποβληθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την υποβολή του σχετικού ερωτήματος Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η γνώμη δεν είναι απαραίτητη Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των ανωτέρω Υπουργών, συνιστώνται ή αυξάνουν οι θέσεις προσωπικού των Τ.Ε.Ι.
 3. Με το προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του Ν. 1268/1982 και την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν. 1404/1983 καθορίζεται η αλλαγή σε ό,τι αφορά την αποστολή του Τμήματος και την επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του, που απορρέει από την αλλαγή του γνωστικού αντικειμένου του και ρυθμίζονται οι φοιτητικές ή σπουδαστικές, εκπαιδευτικές και διοικητικές εκκρεμότητες που ανακύπτουν λόγω της αλλαγής του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις μετακίνησης φοιτητών ή σπουδαστών του Τμήματος που αλλάζει γνωστικό αντικείμενο σε άλλα Τμήματα του Ιδρύματος και κάθε άλλο θέμα που μπορεί να ανακύψει λόγω της αλλαγής του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος.
 4. Μετονομάζονται τα Τμήματα των παρακάτω Πανεπιστημίων.
 5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου του οικείου Πανεπιστημίου, ρυθμίζονται τα θέματα που προκύπτουν από τη μετονομασία των Τμημάτων της προηγούμενης παραγράφου και αφορούν τη νέα αποστολή τους, τις κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις των πτυχίων, τις φοιτητικές, τις εκπαιδευτικές και τις διοικητικές εκκρεμότητες και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
 6. Τα Τμήματα μετονομάζονται ως εξής:.
  • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών:
  • Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Π.Δ. 377/1989 (ΦΕΚ 166 Α΄), που κυρώθηκε με το Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄) και της υ.α. Β1/182/4.3.1992 (ΦΕΚ 170 Β΄) Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ σε Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας.
  • Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών:
  • Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 19 του Π.Δ. 377/1989 (ΦΕΚ 166 Α΄) Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σε Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού.
  • Πανεπιστήμιο Πειραιώς:
  • Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Π.Δ. 205/1999 (ΦΕΚ 179 Α΄) Τμήμα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων.
  • Πανεπιστήμιο Αιγαίου:
  • 1) Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις των Π.Δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31 Α΄) και 233/2000 (ΦΕΚ 198 Α΄) Τμήμα Επιστημών Αγωγής και Εκπαίδευσης σε Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού.
  • 2) Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις των Π.Δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31 Α΄) και 376/1989 (ΦΕΚ 166 Α΄) Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας σε Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας.
  • 3) Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Π.Δ. 316/1997 (ΦΕΚ 223 Α΄) Τμήμα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων σε Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.
  • 4) Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Π.Δ. 83/2000 (ΦΕΚ 72 Α΄) Τμήμα Γραφικών Τεχνών και Σχεδίασης Συστημάτων σε Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων.
  • Στα ως άνω μετονομαζόμενα Τμήματα των περιπτώσεων 3 και 4 η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για τη λήψη πτυχίου των Τμημάτων αυτών αυξάνεται από οκτώ σε δέκα εξάμηνα.
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας:
  • Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 19 του Π.Δ. 177/1993 (ΦΕΚ 65 Α΄) Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Λαογραφίας σε Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.
2.  
 1. Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, που προβλέπεται στο άρθρο 4 της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό ΚΑ/679/22.8.1996 (ΦΕΚ 826 Β΄) συντάσσει «Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης» του Ειδικού Λογαριασμού, ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου ή τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι., κατά περίπτωση.
  • Στον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης περιγράφονται συνολικά τα όργανα, οι διαδικασίες αξιολόγησης, επιλογής, χρηματοδότησης και οικονομικής διαχείρισης των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, καθώς και η διάδοση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων και προϊόντων των ερευνητικών και άλλων δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού
  • Με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης καθορίζονται επίσης οι αρμοδιότητες, οι υποχρεώσεις των υπευθύνων των έργων για τις διάφορες κατηγορίες δραστηριοτήτων, το πλαίσιο και τα θέματα αμοιβών όσων συμμετέχουν σε έργα που χρηματοδοτεί και διαχειρίζεται ο Λογαριασμός, καθώς και κάθε περίπτωση χρηματοδότησης και οικονομικής διαχείρισης που δεν προβλέπεται από την ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση
 2. Στο εδάφιο γ΄ της παρ. 10 του άρθρου 2 του Ν. 2233/1994 (ΦΕΚ 141 Α΄), όπως συμπληρώθηκε και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 2341/1995, το άρθρο 50 του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α΄) και την παρ. 9 περίπτ. β΄ του άρθρου 1 του Ν. 2942/2001 (ΦΕΚ 202 Α΄), προστίθεται από την έναρξη ισχύος του Ν. 2413/1996 υποπερίπτωση νi ως ακολούθως:
 3. νi Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως και για έργα του επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» ή έργα άλλων επιχειρησιακών προγραμμάτων, ως προς το μέρος που μετέχει σε αυτά και υλοποιεί το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3.  
 1. Στο τέλος της υποπερίπτωσης νiii της περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α΄) προστίθενται τα εξής:
 2. «Στα πανεπιστήμια, τα οποία είτε έχουν αριθμό Τμημάτων μεγαλύτερο των είκοσι είτε έχουν Τμήματα που λειτουργούν σε τρεις ή περισσότερες γεωγραφικές έδρες, εκλέγεται και τρίτος αντιπρύτανης.
 3. Στα υπόλοιπα πανεπιστήμια είναι δυνατόν να προβλεφθεί η ύπαρξη και τρίτου αντιπρύτανη με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται εφάπαξ ύστερα από πρόταση της οικείας Συγκλήτου.
 4. Οι αρμοδιότητες του τρίτου αντιπρύτανη καθορίζονται, σε κάθε περίπτωση, με απόφαση του πρυτανικού συμβουλίου του Ιδρύματος.».
 5. Οι διατάξεις που προστέθηκαν με την περίπτωση α΄ εφαρμόζονται από τις πρώτες πρυτανικές εκλογές που θα διεξαχθούν μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
 6. Κατ εξαίρεση, σε περίπτωση που έχουν διενεργηθεί πρυτανικές εκλογές εντός του έτους 2002 και μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού σε πανεπιστήμιο που υπάγεται στις διατάξεις της ανωτέρω περίπτωσης α΄, διεξάγεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, συμπληρωματική εκλογή για την ανάδειξη τρίτου αντιπρύτανη, η θητεία του οποίου λήγει μαζί με αυτή των λοιπών πρυτανικών αρχών.
4.  
  Στο άρθρο 1 του Ν. 2083/1992 προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής: 11 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από πρόταση της οικείας Συγκλήτου, επιτρέπεται στα Πανεπιστήμια και στα Τ.Ε.Ι. να συνάπτουν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής, που έχουν νόμιμη άδεια, συμβάσεις μίσθωσης μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά των φοιτητών από και προς τους χώρους εκπαίδευσης και για ολόκληρη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του οικείου ιδρύματος Συμβάσεις τέτοιου περιεχομένου, που έχουν υπογραφεί πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, θεωρούνται νόμιμες και ισχύουν από την ημέρα της υπογραφής τους.
5.  
  Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 της υπουργικής απόφασης Β3/2274/1987, που έχει κυρωθεί με το άρθρο 1 του Ν. 1865/1989 (ΦΕΚ 210 Α΄), προστίθενται τα εξής: «Ειδικά στα πανεπιστήμια που εδρεύουν στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, είναι δυνατόν να μεταβιβαστεί, με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου ιδρύματος, η αρμοδιότητα πραγματοποίησης των μετεγγραφών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος υποδοχής, το οποίο υποχρεούται να γνωστοποιεί τον αριθμό των πραγματοποιούμενων μετεγγραφών στο Πρυτανικό Συμβούλιο του ιδρύματος υποδοχής.».
6.  
  Η αναστολή της διάταξης της παρ. 26 του άρθρου 14 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄), που προβλέφθηκε με τη διάταξη του άρθρου 9 περίπτωση Γ΄ του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α΄), παρατείνεται για δύο ακόμη ακαδημαϊκά έτη από τότε που έληξε.
7.  
  Στο Ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266 Α΄) γίνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις και συμπληρώσεις:.
 1. Η περίπτωση iν στην παρ. 3 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 2. iν) όταν έχει διορισθεί ένα τουλάχιστον μέλος Δ.Ε.Π. για κάθε πρόγραμμα σπουδών που λειτουργεί σε, αυτοδύναμη ή μη, Σχολή του Ιδρύματος και οδηγεί σε Πτυχίο ή σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.
 3. Από την περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 διαγράφεται η φράση «και από τον Διευθυντή του εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας».
 4. 13 Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π., μπορεί να καθορίζεται κάθε χρόνο πρόσθετος αριθμός παρεχόμενων θέσεων για φοιτητές μεταπτυχιακού επιπέδου, οι οποίες προορίζονται αποκλειστικά για μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Τ.Ε.Ι. με προσωποπαγή θέση, τα οποία δεν κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ο αριθμός των θέσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του ετήσιου αριθμού των παρεχόμενων θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών Για την επιλογή και την εγγραφή των ενδιαφερομένων στις εν λόγω θέσεις ισχύουν οι ίδιες διαδικασίες και προϋποθέσεις, οι οποίες ισχύουν και για τους υπόλοιπους υποψηφίους που εγγράφονται στα αντίστοιχα μεταπτυχιακά προγράμματα του Ε.Α.Π. Το παραπάνω ποσοστό είναι συνολικό και κατανέμεται ανάλογα στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που υπάρχουν Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι σε ένα πρόγραμμα, ο αριθμός των θέσεων που αναλογεί στο πρόγραμμα αυτό κατανέμεται ανάλογα σε άλλα προγράμματα με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, η οποία λαμβάνει υπόψη, κατά το δυνατόν, τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.
 5. Η παρ. 6 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
 6. 6 1 Οι φοιτητές επιβαρύνονται για την απόκτηση του απαραίτητου εκπαιδευτικού, πληροφοριακού και υλικού αξιολόγησης και συμμετέχουν στις ιδιαίτερες δαπάνες επικοινωνίας, που συνδέονται με την εφαρμογή του συστήματος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 2 Το ύψος της συμμετοχής αυτής, καθώς και τα κοινωνικά κριτήρια και τα κριτήρια επίδοσης για τη χορήγηση υποτροφιών από το Ε.Α.Π. μερικής ή ολικής απαλλαγής από τις ανωτέρω διατάξεις, ορίζονται, ύστερα από εισήγηση της Συγκλήτου, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3 Με απόφαση της Συγκλήτου, ποσοστό έως και 10% επί του ύψους συμμετοχής των φοιτητών του προηγούμενου εδαφίου τροφοδοτεί τον ειδικό λογαριασμό του Ιδρύματος και χρησιμοποιείται για την ανάθεση έργων σχετικών με τη διοικητική υποστήριξη και ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών.
 7. «Η διαδικασία ανανέωσης της θητείας των μελών Σ.Ε.Π. καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου.».
 8. Η παρ. 4 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:
 9. 4 Η Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης συμμετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης της διδασκαλίας και του υλικού μιας Θ.Ε., καθώς και στη διαδικασία αξιολόγησης των παρεχόμενων διοικητικών υπηρεσιών του Ε.Α.Π. προς τους φοιτητές Στο πλαίσιο αυτό, η Μονάδα αυτή συντάσσει ειδικά έντυπα αξιολόγησης που συμπληρώνουν οι φοιτητές για κάθε Θ.Ε. Η έκθεση λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση της θητείας των μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κατά τη μονιμοποίηση και εξέλιξη των μελών Δ.Ε.Π., κατά την αναθεώρηση του υλικού, καθώς και για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των διοικητικών υπηρεσιών Στη Μονάδα, επίσης, ανατίθεται, με απόφαση της Συγκλήτου, η φροντίδα της επιμόρφωσης των διδασκόντων στο Ε.Α.Π. σε θέματα που σχετίζονται με τη μεθοδολογία της εκπαίδευσης από απόσταση.
 10. Στο τέλος της παρ. 13 του άρθρου 5 προστίθεται φράση ως εξής:
 11. «Η πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψήφιων φοιτητών στα προγράμματα σπουδών δημοσιεύεται τουλάχιστον σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, σε μία της Θεσσαλονίκης και σε μία της έδρας του Ε.Α.Π. ».
 12. Η παρ. 15 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
 13. 15 Πιστοποιητικό μεταπτυχιακής επιμόρφωσης μπορεί να απονέμεται σε πτυχιούχους ή διπλωματούχους ανώτατης εκπαίδευσης, που έχουν εισαχθεί στο Ε.Α.Π. για να παρακολουθήσουν πρόγραμμα μεταπτυχιακής επιμόρφωσης συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας, που ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου και πάντως μικρότερης εκείνης που απαιτείται για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης Η Σύγκλητος, με την προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων, εξειδικεύει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιοτήτων ανά πρόγραμμα σπουδών.
8.  
 1. Στις θέσεις δικηγόρων Τ.Ε.Ι. που έχουν προστεθεί στις θέσεις της παρ. 1 περίπτωση ΙΙ του άρθρου 23 του Ν. 1404/1983 με τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 2188/1994 (ΦΕΚ 18 Α΄), προστίθενται επιπλέον δεκατέσσερις θέσεις δικηγόρων στον Άρειο Πάγο, οι οποίες κατανέμονται ανά μία στα Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Καβάλας, Καλαμάτας, Κρήτης, Λαμίας, Λάρισας, Μεσολογγίου, Πάτρας, Πειραιά, Σερρών και Χαλκίδας και στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) που ιδρύεται με το άρθρο 4 του νόμου αυτού.
 2. Για την πλήρωση και τα λοιπά θέματα που έχουν σχέση με τις θέσεις αυτές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 2188/1994 και των προεδρικών διαταγμάτων 124/1994 (ΦΕΚ 91 Α΄) και 91/2001 (ΦΕΚ 86 Α΄).
 3. Στις θέσεις της παρ. 1 περίπτωση Ι στοιχείο Δ΄ του άρθρου 23 του Ν. 1404/1983 προστίθενται έντεκα θέσεις κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού, οι οποίες κατανέμονται ανά μία στα Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καλαμάτας, Λαμίας, Λάρισας, Μεσολογγίου, Πάτρας, Σερρών και Χαλκίδας και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που ιδρύεται με το άρθρο 4 του νόμου αυτού.
 4. Στις θέσεις της παρ. 1 περίπτωση Ι στοιχείο Δ΄ του άρθρου 23 του Ν. 1404/1983 προστίθενται επτά θέσεις κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ειδικότητας Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου, οι οποίες κατανέμονται από δύο στα Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας και Χαλκίδας και από μία στα Τ.Ε.Ι. Λαμίας, Πειραιά και Σερρών.
9.  
 1. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 2716/ 1999 (ΦΕΚ 96 Α΄), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α΄), εφαρμόζονται αναλόγως και για το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, εκτός του ιατρικού, των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων «Αιγινήτειο» και «Αρεταίειο», ανεξάρτητα του χρόνου κένωσης και σύστασης των αντίστοιχων θέσεων.
 2. Όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρεται Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας, Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. και Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, νοείται αντίστοιχα Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εφορεία οικείου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 3. Η τριμελής επιτροπή που προβλέπεται στο τέταρτο εδάφιο της ανωτέρω παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 2716/1999 συγκροτείται, σε καθένα από τα ανωτέρω Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, με απόφαση του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και αποτελείται από τον Διευθυντή Διοικητικού και τον Διευθυντή Νοσηλευτικού και, σε περίπτωση έλλειψης αυτών, από τους νόμιμους αναπληρωτές τους και ένα μέλος Δ.Ε.Π. της Ιατρικής Υπηρεσίας του οικείου Νοσοκομείου.
 4. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν. 2519/ 1997 (ΦΕΚ 165 Α΄) εφαρμόζονται αναλόγως και για το αντίστοιχο προσωπικό των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων «Αιγινήτειο» και «Αρεταίειο».
 5. Όπου στις διατάξεις αυτές ή σε διατάξεις που παραπέμπουν αναφέρεται ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας και το Δ.Σ. του Νοσοκομείου, νοείται αντίστοιχα ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και η Εφορεία του οικείου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.
 6. Θέματα που τυχόν ανακύπτουν από την εφαρμογή της διάταξης αυτής ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
10.  
  Η παρ. 6 του άρθρου 6 στοιχ. Δ΄ του Ν. 2083/1992, όπως αναριθμήθηκε με την περίπτωση α΄ της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 2188/1994, αντικαθίσταται ως εξής: 6 Ο υποψήφιος εκλέγεται αν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εκλεκτόρων Αν οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από δύο και ο αριθμός των ψήφων που συγκεντρώνουν συνολικά είναι μεγαλύτερος από το μισό του συνόλου των εκλεκτόρων, χωρίς όμως κανείς να συγκεντρώνει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια συνεδρίαση μεταξύ των δύο πρώτων σε αριθμό ψήφων υποψηφίων, οπότε εκλέγεται αυτός που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εκλεκτόρων Εάν υπάρχουν ισοψηφούντες, η επιλογή από αυτούς των δύο υποψηφίων που συμμετέχουν στην τελική ψηφοφορία γίνεται με επί μέρους ψηφοφορίες.
11.  
  Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 6 στοιχ. Δ΄ του Ν. 2083/1992, όπως αναριθμήθηκε με την περίπτωση α΄ της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 2188/1994 και στο τέλος του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 1404/1983, προστίθεται εδάφιο ως εξής: Εάν και κατά την τρίτη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η διαδικασία πλήρωσης της θέσης θεωρείται ότι απέβη άγονη.
12.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 6 στοιχ. Δ΄ του Ν. 2083/1992, όπως αναριθμήθηκε με την περίπτωση α΄ της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 2188/1994, αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής: 1 Δικαίωμα ψήφου για εκλογή ή εξέλιξη, όπου αυτή προβλέπεται στο νόμο αυτόν, έχουν όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος της βαθμίδας για την οποία γίνεται η κρίση και των ανώτερων από αυτήν, εφόσον ο αριθμός τους δεν υπερβαίνει τους τριάντα (30) Αν το εκλεκτορικό σώμα συγκροτείται από το νόμο χωρίς να μεσολαβεί ορισμός ή κλήρωση, δεν απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος για τη συγκρότησή του, συγκαλείται για να ορίσει τριμελή εισηγητική επιτροπή με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης ή τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων και βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται το ένα τρίτο των μελών του.
13.  
  Για την εκλογή ή εξέλιξη μελών Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων ή μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) των Τ.Ε.Ι. οι απαιτούμενες πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά λαμβάνονται υπόψη εφόσον έχουν γίνει δεκτές προς δημοσίευση στα σχετικά περιοδικά, ενώ οι απαιτούμενες πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες λαμβάνονται υπόψη εφόσον βρίσκονται στο στάδιο της εκτύπωσης.
14.  
  Στην παρ. 12 του άρθρου 16 του Ν. 1404/1983 προστίθενται περιπτώσεις γ΄ και δ΄ ως ακολούθως: 1 Όταν η προκήρυξη γίνεται για συνδυασμό θέσεων, το Συμβούλιο του Τμήματος υποχρεωτικώς εκδίδει ταυτόχρονα τις αποφάσεις συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων για την εκλογή και στις δύο βαθμίδες. 2 Το εκλεκτορικό σώμα, σε κάθε περίπτωση, συνέρχεται για να ορίσει τριμελή εισηγητική επιτροπή, μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται, ύστερα από πρόσκληση του Προϊσταμένου του Τμήματος.
15.  
 1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής:
 2. Πρόταση για μετάκληση υποβάλλεται από το 1/4 τουλάχιστον των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Η πρόταση υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, η οποία αποφασίζει για την ενεργοποίηση ή όχι της διαδικασίας μετάκλησης.
 3. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν. 1404/1983, μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως:
 4. Η πρόταση, συνοδευόμενη από τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, παραπέμπεται ακολούθως στο Συμβούλιο του Τμήματος, το οποίο αποφασίζει για την ενεργοποίηση ή όχι της διαδικασίας μετάκλησης.
16.  
  Στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 2 και της παρ. 10 του άρθρου 8 του Ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α΄) προστίθενται τα εξής: «Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις μετάκλησης Καθηγητών από το εξωτερικό σε Τμήματα Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. που εδρεύουν εκτός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης και για ένα πλήρες ημερολογιακό έτος από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων τους.».
17.  
 1. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετάκληση μέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1268/1982, όπως επίσης και για τη μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160 Α΄), είναι να υπάρχει είτε εγκεκριμένη διαθέσιμη πίστωση στο Τμήμα υποδοχής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, είτε σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος προέλευσης, με την οποία να συνηγορεί στη μεταφορά στο Τμήμα υποδοχής της πίστωσης της θέσης του μέλους Δ.Ε.Π. που μετακαλείται ή μετακινείται.
 2. Η διάταξη «Η πίστωση για τη θέση που καταλαμβάνει το μέλος Δ.Ε.Π. μεταφέρεται από το Πανεπιστήμιο προέλευσης προς το Πανεπιστήμιο υποδοχής» του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2517/1997 καταργείται.
 3. Η περίπτωση α΄ εφαρμόζεται αναλόγως και για μετάκληση σε θέση Καθηγητή Τ.Ε.Ι.
 4. Αντί απόφασης Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος απαιτείται, στην περίπτωση αυτή, απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος.
18.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2530/1997 αντικαθίσταται ως εξής: 3 1 Ο χρόνος παραμονής στις ανωτέρω θέσεις υπολογίζεται στο χρόνο που απαιτείται για την εξέλιξη στην επόμενη βαθμίδα Ο χρόνος αυτός υπολογίζεται και για τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας, εφόσον το μέλος Δ.Ε.Π. ασκούσε πλήρη διδακτικά καθήκοντα στο οικείο Τμήμα Πανεπιστημίου στη διάρκεια της αναστολής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο 2 του άρθρου αυτού. 2 Κατά τη διάρκεια παραμονής στις ανωτέρω θέσεις και για διάστημα τριών μηνών από την αποχώρησή τους από αυτές, αναστέλλονται όλες οι διαδικασίες εξέλιξης των μελών Δ.Ε.Π., συμπεριλαμβανομένων και των προκηρύξεων θέσεων για την εξέλιξή τους Η κανονική λήξη των μέγιστων χρόνων παραμονής σε μία βαθμίδα Δ.Ε.Π., κατά τις διατάξεις του Ν. 2517/1997, παρατείνεται για διάστημα ίσο με το χρόνο παραμονής του μέλους Δ.Ε.Π. στη θέση που επέβαλε την αναστολή. 3 Η κρίση του μέλους Δ.Ε.Π. γίνεται υποχρεωτικά μετά την πάροδο τριών μηνών από την αποχώρησή του από τη θέση που επέβαλε την αναστολή Το μέλος Δ.Ε.Π. μπορεί να ζητήσει να κριθεί οποτεδήποτε μετά την πάροδο του εν λόγω χρόνου, εφόσον συμπληρώνει την προβλεπόμενη για την κρίση ελάχιστη υπηρεσία στη συγκεκριμένη βαθμίδα, συνυπολογιζομένων τόσο του χρόνου πραγματικής πανεπιστημιακής υπηρεσίας όσο και του χρόνου κατοχής της θέσης που επέβαλε την αναστολή.
19.  
 1. Η παρ. 9 του άρθρου 6 Κεφ.
 2. Δ΄ του Ν. 2083/ 1992, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 2454/ 1997 (ΦΕΚ 7 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
 3. 9 Ο διορισμός και η μονιμοποίηση του μέλους Δ.Ε.Π. γίνεται με πράξη του Πρύτανη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Η σχετική πράξη με τα πρακτικά εκλογής ή μονιμοποίησης του εκλεκτορικού σώματος διαβιβάζονται, χωρίς καθυστέρηση, από το Ίδρυμα στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον κριθεί νόμιμη η σχετική διαδικασία μετά την άσκηση, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός, προκαταρκτικού ελέγχου νομιμότητας από τον Πρύτανη, ενώ τα πρακτικά κοινοποιούνται στους υποψηφίους Η εν λόγω πράξη του Πρύτανη δεν μπορεί να δημοσιευθεί ούτε να εκτελεσθεί και είναι άκυρο οποιοδήποτε από αυτά συμβεί, αν προηγουμένως δεν ασκηθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ο έλεγχος αυτός ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών από την περιέλευση της πράξης στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Η πράξη διορισμού ή μονιμοποίησης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκτελείται χωρίς άλλη διατύπωση, εφόσον κριθεί νόμιμη μετά την άσκηση και του τελικού ελέγχου νομιμότητας ή εφόσον παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω τρίμηνη προθεσμία Αν διαπιστωθεί έλλειψη νομιμότητας σε οποιονδήποτε από τους δύο ανωτέρω ελέγχους, η πράξη αναπέμπεται στο αρμόδιο όργανο, προκειμένου να συνεχισθεί η διαδικασία από το σημείο που παρουσιάζεται η έλλειψη νομιμότητας.
  • Στο δεύτερο εδάφιο και μετά τις λέξεις «Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» προστίθεται η φράση «εφόσον κριθεί νόμιμη η σχετική διαδικασία μετά την άσκηση, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός, προκαταρκτικού ελέγχου νομιμότητας από τον Πρόεδρο.».
  • Το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  • Αν διαπιστωθεί έλλειψη νομιμότητας σε οποιονδήποτε από τους δύο ανωτέρω ελέγχους, η πράξη αναπέμπεται στο αρμόδιο όργανο, προκειμένου να συνεχισθεί η διαδικασία από το σημείο που παρουσιάζεται η έλλειψη νομιμότητας.
20.  
  Μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων επιτρέπεται να λάβουν εκπαιδευτική άδεια, προκειμένου να απασχοληθούν σε Έδρες Ελληνικών Σπουδών στην αλλοδαπή. Η άδεια αυτή μπορεί να διαρκέσει μέχρι δύο έτη και δεν συνυπολογίζεται στην εκπαιδευτική άδεια που προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 1268/1982. Το διάστημα κατά το οποίο διαρκεί η άδεια λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία του μέλους Δ.Ε.Π. στην οργανική του θέση ως προς κάθε συνέπεια. Για ολόκληρη τη διάρκεια της άδειας οι ανωτέρω λαμβάνουν διπλές αποδοχές, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η ανωτέρω διάταξη εφαρμόζεται και για τα μέλη του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) κλάδου Ι, αλλά μόνο για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας στις εν λόγω Έδρες.
21.  
  Μέλη του ΕΠ των Τ.Ε.Ι. με προσωποπαγή θέση που δεν έχουν υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας τους μπο- ρούν, κατ εξαίρεση των διατάξεων που προβλέπουν διαφορετικό όριο ηλικίας, να λάβουν εκπαιδευτική άδεια για απόκτηση ακαδημαϊκών τίτλων, προκειμένου να ζητήσουν εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 2916/2001. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 20 Κεφάλαιο Δ΄ του Ν. 1404/1983, εκτός της παραγράφου 6, ενώ το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου θεωρείται ότι έχει καλυφθεί πλήρως, σε περίπτωση που το μέλος του ΕΠ συνταξιοδοτείται πριν συμπληρωθεί το χρονικό αυτό διάστημα.
22.  
  Η προσωποπαγής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 2916/2001, θέση μέλους ΕΠ των Τ.Ε.Ι., το οποίο αποχώρησε από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης, αλλά πριν από την αποχώρησή του και ενώ ήταν στην υπηρεσία είχε καταθέσει αίτηση για μετατροπή της θέσης του σε μόνιμη τακτική, σύμφωνα με τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν, θεωρείται ότι έχει μετατραπεί σε μόνιμη τακτική θέση, εφόσον η αίτησή του έγινε δεκτή από το οικείο εκλεκτορικό σώμα είτε μετά την έξοδό του από την υπηρεσία είτε πριν από αυτήν, αλλά δεν έγινε δυνατόν να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες. Η μετατροπή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διαδικασία ή προϋπόθεση, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μετατροπής. Για τη μετατροπή συντάσσεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του οικείου Τ.Ε.Ι.
23.  
  Οι μόνιμοι Βοηθοί, Επιστημονικοί Συνεργάτες και Επιμελητές, καθώς και τα μόνιμα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίων, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2517/1997 και υπηρετούν, και στις δύο περιπτώσεις, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν μία φορά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δώδεκα μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, την ένταξή τους, μετά από κρίση, στη βαθμίδα του Λέκτορα. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2517/1997.
24.  
 1. Στην υποπερίπτωση δδ΄ της περίπτωσης θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 2530/1997, οι λέξεις «Προϊστάμενος Τμήματος» αντικαθίστανται, από 11.6.2001, από τις λέξεις «Προϊστάμενος Τμήματος και Διευθυντής Κ.Ξ.Γ.Φ.Α.».
 2. Η πρώτη θητεία των Διευθυντών των Κέντρων Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής των Τ.Ε.Ι. λήγει κατά το χρόνο που λήγει και η θητεία των Προϊσταμένων των Τμημάτων του οικείου Τ.Ε.Ι.
 3. Κατά τα λοιπά, για την εκλογή τους εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 5, 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 12 του Ν. 1404/ 1983.
25.  
  Μέλη ΕΠ Τ.Ε.Ι., των οποίων η προσωποπαγής θέση μετατρέπεται σε μόνιμη τακτική θέση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2916/2001, καταλαμβάνουν τη θέση ως μόνιμοι και όχι με θητεία, ανεξαρτήτως των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 1404/ 1983, όπως σήμερα ισχύουν και του αν έχουν κριθεί για μονιμοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1404/1983, όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με το Ν. 2916/2001. Η διάταξη αυτή ισχύει από 11.6.2001.
26.  
  Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 2517/ 1997 έχουν εφαρμογή στους καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι υπηρετούσαν με απόσπαση στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού των Πανεπιστημίων, για άσκηση διδακτικού έργου, κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1995 -1996 ή 1996 -1997 ή 1997 - 1998.
27.  
  Στην παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α΄) προστίθεται περίπτωση iν ως εξής: iν) πτυχίου του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου ή αντίστοιχου και ισότιμου πτυχίου Πανεπιστημίου της αλλοδαπής, οι οποίοι θεωρούνται ότι διαθέτουν άριστη γνώση των γλωσσών εργασίας που έχουν διδαχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών, σύμφωνα με σχετική βεβαίωση του Τμήματος, η οποία πιστοποιεί την άριστη αυτή γνώση.
28.  
 1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 δεν επιτρέπονται μετεγγραφές Ελλήνων φοιτητών από Πανεπιστήμια του εξωτερικού σε Πανεπιστήμια του εσωτερικού.
 2. Από το αυτό ακαδημαϊκό έτος καταργείται κάθε διάταξη νόμου ή διάταξη που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση νόμου, σχετική με θέματα των μετεγγραφών αυτών.
 3. Από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 οι κάτοχοι πτυχίων Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά κατατάσσονται σε Τμήμα Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για πτυχιούχους Πανεπιστημίων και σε ξεχωριστό ποσοστό 5% επί του αριθμού εισακτέων του Τμήματος.
 4. Από την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής καταργείται κάθε διάταξη νόμου ή διάταξη που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση νόμου, που προβλέπει διαφορετικό τρόπο κατάταξης σε Τμήματα Πανεπιστημίων των πτυχιούχων αυτών.
29.  
  Οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν. 2188/ 1994 εξακολουθούν να ισχύουν για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Νοσηλευτικής των Πανεπιστημίων, που απασχολούνται, χωρίς την καταβολή και άλλου μισθού, στο ΩΝΑΣΕΙΟ καρδιοχειρουργικό κέντρο και στο Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».
30.  
  Στην παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν. 1268/1982 και στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 1404/1983 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: Οι εκπρόσωποι των φοιτητών ή των σπουδαστών προσκαλούνται στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων των ιδρυμάτων με προσκλήσεις, οι οποίες είτε τους επιδίδονται είτε αναρτώνται σε πινακίδα της Γραμματείας του Τμήματος στο οποίο φοιτούν.
31.  
 1. Δημιουργείται στα Τ.Ε.Ι. κλάδος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΡ.ΔΙ.Π.), τα μέλη του οποίου επιτελούν εργαστηριακό εφαρμοσμένο διδακτικό έργο, που συνίσταται στη διεξαγωγή εργαστηριακών και πρακτικών ασκήσεων στο πεδίο εφαρμογής του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος και, ειδικότερα, στους γνωστικούς τομείς της μουσικής τέχνης και τεχνολογίας και των εφαρμοσμένων τεχνών.
 2. Τα Τμήματα Τ.Ε.Ι. στα οποία συνιστώνται θέσεις κλάδου ΕΡ.ΔΙ.Π. και οι συγκεκριμένες ειδικότητες που καλύπτονται σε κάθε Τμήμα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των Συμβουλίων των οικείων Τ.Ε.Ι.
 3. Για την κατάληψη θέσης ΕΡ.ΔΙ.Π. απαιτείται τουλάχιστον οκταετής, στο αντικείμενο της θέσης, καλλιτεχνική και επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία έχει διακριθεί, αναγνωρισθεί, ή και βραβευθεί, και τουλάχιστον διετής διδακτική εμπειρία.
 4. Συνεκτιμώνται συναφείς τίτλοι ή πιστοποιητικά σπουδών.
 5. Οι θέσεις ΕΡ.ΔΙ.Π. κλιμακώνονται, ανάλογα με τα προσόντα, στις βαθμίδες Α΄, Β΄ και Γ΄ με κατώτερη βαθμίδα την Γ΄.
 6. Τα ειδικότερα προσόντα κατά βαθμίδα, τα ζητήματα που αφορούν τα μέλη ΕΡ.ΔΙ.Π., όπως διδακτική ή άλλη απασχόληση, ώρες απασχόλησης, προκήρυξη κάλυψης των θέσεων, πρόσληψη, μονιμοποίηση, εξέλιξη σε ανώτερη βαθμίδα και γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση των μελών ΕΡ.ΔΙ.Π., καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
 7. Τα θέματα που αφορούν τα μέλη ΕΡ.ΔΙ.Π. υπάγονται στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου του οικείου Τμήματος.
 8. Τα μέλη του ΕΡ.ΔΙ.Π. μετέχουν στη γενική συνέλευση του Τομέα στον οποίο ανήκουν και εκπροσωπούνται στο Σώμα Εκλεκτόρων του Τμήματος, σε ποσοστό 20% επί του συνόλου των μελών Ε.Π. του Τμήματος.
  • Ο βασικός μηνιαίος μισθός όλων των βαθμίδων των μελών ΕΡ.ΔΙ.Π. καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του Καθηγητή Εφαρμογών με τους συντελεστές 1,0, 0,95 και 0,90 για τις βαθμίδες Α΄, Β΄ και Γ΄ αντιστοίχως.
  • ββ) Στα μέλη ΕΡ.ΔΙ.Π. παρέχονται κατά μήνα το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, υπολογιζόμενο επί του βασικού μισθού του μέλους ΕΡ.ΔΙ.Π. και οικογενειακή παροχή.
  • Επίσης στα μέλη ΕΡ.ΔΙ.Π. χορηγείται και το επίδομα εορτών και άδειας.
  • Τα ανωτέρω επιδόματα και η παροχή χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους δημόσιους υπαλλήλους.
  • Στα μέλη ΕΡ.ΔΙ.Π. παρέχονται επίσης επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης στα Τ.Ε.Ι. και πάγια μηνιαία αποζημίωση για τη δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και συμμετοχή σε συνέδρια.
  • Το ύψος του ανωτέρου επιδόματος και της ανωτέρω αποζημίωσης ανά βαθμίδα μελών ΕΡ.ΔΙ.Π. καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 9. Συνιστώνται θέσεις μελών ΕΡ.ΔΙ.Π. ανά βαθμίδα ως εξής:
 10. 2 θέσεις στην Α΄ βαθμίδα, 3 θέσεις στη Β΄ βαθμίδα και 3 θέσεις στη Γ΄ βαθμίδα.
 11. Οι θέσεις αυτές προστίθενται στις θέσεις της περίπτ.
 12. Ι της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1404/1983.
 13. Για την κάλυψη διδακτικών ή άλλων αναγκών των Τ.Ε.Ι. σε γνωστικούς τομείς που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου αυτής, μπορεί να προσλαμβάνεται σε θέση Εργαστηριακού Συνεργάτη προσωπικό που έχει τα προσόντα μελών ΕΡ.ΔΙ.Π. Β΄ και Γ΄ βαθμίδας.
 14. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4, 5, 6 και 9 του άρθρου 19 του Ν. 1404/1983 εφαρμόζονται αναλόγως και για το προσωπικό της κατηγορίας αυτής.
32.  
  Η ισχύς του προεδρικού διατάγματος 118/2002 (ΦΕΚ 99 Α΄) για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. αρχίζει από 1.2.2002.
33.  
 1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 2889/ 2001 (ΦΕΚ 37 Α΄) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
 2. «Όταν η επίσκεψη σε απογευματινό ιατρείο γίνεται σε πανεπιστημιακό ιατρό, ποσοστό 10% της εισπραττόμενης αμοιβής για επίσκεψη αποδίδεται στον ειδικό λογαριασμό της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του Ν. 2530/ 1997.
 3. Το ποσό αυτό αφαιρείται από το ποσό που παρακρατείται από το νοσοκομείο.
 4. Πανεπιστημιακοί ιατροί που υπηρετούν σε κλινική, εργαστήριο ή μονάδα εγκατεστημένη στα νοσοκομεία:
 5. α) Γ.Ν. «ΛΑΪΚΟ», β) Γ.Ν. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», γ) Γ.Ν. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», δ) Γ.Ν. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ε) Γ.Ν. Παίδων «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ», στ) Γ.Ν. Παίδων «ΑΓ.
 6. ΣΟΦΙΑ», ζ) Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», η) Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΧΕΠΑ», θ) ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ και ι) ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ επιτρέπεται, προσωρινά, να ασκούν απογευματινό ιατρείο, με τους όρους των παρ. 1, 2 και 3 αυτού του άρθρου, σε χώρο εκτός του νοσοκομείου, που θα λειτουργεί, με δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη, ως τμήμα των απογευματινών ιατρείων του νοσοκομείου.
 7. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας ορίζεται ο χρόνος κατάργησης των παραπάνω απογευματινών ιατρείων.
 8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας καθορίζεται στις παραπάνω περιπτώσεις ο τρόπος είσπραξης από τον ιατρό της αμοιβής για επίσκεψη και η διαδικασία απόδοσης των οφειλόμενων ποσών στους ειδικούς λογαριασμούς του νοσοκομείου και της παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 2530/1997 και ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων.
 9. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ότι ποσοστό μέχρι 5% του ποσού που αναλογεί στον ειδικό λογαριασμό του νοσοκομείου παρακρατείται από τον ιατρό για τα πάσης φύσεως έξοδα λειτουργίας του απογευματινού ιατρείου.».
 10. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από 1.1.2002.
34.  
  Στην ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 9 του Ν. 2889/2001, μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και οι φυσικοί ιατρικής - ακτινοφυσικοί, χημικοί, κλινικοί χημικοί, βιοχημικοί, βιολόγοι, ψυχολόγοι και διαιτολόγοι.
35.  
  Η ειδική αμοιβή για το κλινικό και εργαστηριακό έργο που αναφέρεται στην παρ. 6 του άρθρου 13 του Ν. 2889/2001 καταβάλλεται από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και στους φυσικούς ιατρικής - ακτινοφυσικούς, χημικούς, κλινικούς χημικούς, βιοχημικούς, βιολόγους και ψυχολόγους, μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων, που υπηρετούν σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή των Πανεπιστημίων. Η αμοιβή αυτή καταβάλλεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικείου νοσοκομείου.
36.  
  Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2716/1999 και μετά τη φράση «Τα Πανεπιστημιακά Ψυχιατρικά Νοσοκομεία» προστίθεται η φράση «και τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα Ψυχικής Υγείας».
37.  
  Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διοικητές, Υποδιοικητές, καθώς και οι αναπληρωτές τους, σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. υπαγόμενα στο δημόσιο τομέα, που διορίζονται για πρώτη φορά σε θέση μέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου ή Ε.Π. Τ.Ε.Ι., εφόσον λάβουν άδεια από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα για τη διατήρηση της θέσης τους, τελούν σε αναστολή της ιδιότητάς τους. Μετά τον τερματισμό της υπηρεσίας τους στο φορέα του δημόσιου τομέα, τα παραπάνω μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. είναι υποχρεωτικά πλήρους απασχόλησης για μία τριετία.
38.  
  Οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 28 του Ν. 2083/1992 εφαρμόζονται για τα μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων και Ε.Π. Τ.Ε.Ι. μερικής απασχόλησης, τα οποία κατέχουν δεύτερη έμμισθη θέση στο δημόσιο τομέα. Ως προς τις περιπτώσεις αυτές δεν ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 και της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 2530/1997.
Άρθρο 4 "Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης - Κατάργηση της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε."
1.  
 1. Ιδρύεται στην Αθήνα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), η οποία είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενο, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του Συντάγματος, τις διατάξεις του νόμου αυτού και τον Εσωτερικό Κανονισμό.
 2. Η Σχολή αποτελείται από τα Τμήματα:.
  • Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας,
  • Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής,
  • Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας,
  • Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών δομικών έργων,
  • Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών έργων υποδομής
  • Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων και
  • Γενικό Τμήμα Γενικών Μαθημάτων.
  • Τα Γενικά Τμήματα δεν χορηγούν πτυχίο και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 1404/1983.
 3. Η αποστολή της Σχολής συμπίπτει με αυτή των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), όπως περιγράφεται στο άρθρο 1 του Ν. 1404/1983 και περιλαμβάνει επιπλέον την παράλληλη παροχή παιδαγωγικής εκπαίδευσης στους σπουδαστές της, την προαγωγή της εφαρμοσμένης έρευνας στην εκπαιδευτική τεχνολογία και την παιδαγωγική και την παροχή κατάρτισης, επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης.
 4. Η Σχολή στεγάζεται και λειτουργεί στους χώρους, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.).
2.  
 1. Οι διατάξεις του Ν. 1404/1983 και της νομοθεσίας που αναφέρεται σε θέματα Τ.Ε.Ι., στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα θέματα τα σχετικά με τη διάρκεια σπουδών και γενικώς την οργάνωση σπουδών, τους σπουδαστές και το πάσης φύσεως προσωπικό Τ.Ε.Ι., εφαρμόζονται ανάλογα και για τα σχετικά θέματα που αφορούν τη Σχολή.
 2. Ειδικότερα, οι διατάξεις του Ν. 1404/1983 εφαρμόζονται με τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις:.
  • Τα όργανα του άρθρου 10 και η συνέλευση του άρθρου 11 δεν λειτουργούν.
  • Στο Συμβούλιο του άρθρου 11 αντί Διευθυντών Σχολών μετέχουν οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων της Σχολής.
  • Το Συμβούλιο του άρθρου 11 ασκεί και τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου του άρθρου 10 και της Συνέλευσης του άρθρου 11, ενώ ο Πρόεδρος έχει και τις αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολής του άρθρου 10.
  • Όπου προβλέπεται Συμβούλιο Σχολής νοείται το Συμβούλιο του άρθρου 11 και όπου προβλέπεται Διευθυντής Σχολής νοείται ο Πρόεδρος.
  • Οι Υπηρεσίες Διοικητικής Μέριμνας (Υ.Δ.Μ.) συ-γκροτούνται με τον εσωτερικό κανονισμό, με τον οποίο καθορίζεται, κατά τρόπο ανάλογο με αυτόν των Τ.Ε.Ι., η εσωτερική τους διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία ως και κάθε θέμα σχετικό με το διοικητικό προσωπικό.
  • Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής δεν λειτουργεί.
  • Τα μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) υπάγονται απευθείας στο Συμβούλιο και καλύπτουν το διδακτικό τους ωράριο στα Τμήματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή σε ανάγκες αυτής, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου.
  • Τα μέλη του Ε.ΔΙ.Π. μετέχουν στο εκλεκτορικό σώμα εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου.
 3. Οι διατάξεις των άρθρων 7 έως 12 και του άρθρου 15 του Ν. 2530/1997, που αναφέρονται στο εκπαιδευτικό προσωπικό των Τ.Ε.Ι., εφαρμόζονται ανάλογα και για το εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
  • Το πτυχίο που χορηγούν τα Τμήματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. παρέχει δικαίωμα διδασκαλίας στην ειδικότητα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, χορηγείται ύστερα από σπουδές οκτώ ακαδημαϊκών εξαμήνων στα οποία περιλαμβάνεται το εξάμηνο εκπόνησης πτυχιακής εργασίας και εκτέλεσης πρακτικής άσκησης στην ειδικότητα και είναι ισότιμο με πτυχίο Τ.Ε.Ι.
  • ββ) Οι κάτοχοι πτυχίου της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., προκειμένου να αποκτήσουν πτυχίο, το οποίο να είναι και αντίστοιχο με αυτά των Τ.Ε.Ι. και της ίδιας ειδικότητας με αυτή την οποία παρακολούθησαν στη Σχολή, μπορούν να φοιτήσουν για δύο εξάμηνα σε Τ.Ε.Ι. ή σε ειδικό πρόγραμμα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
  • Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη του Συμβουλίου της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και του οικείου οργάνου του Ε.ΣΥ.Π., προκειμένου για λειτουργία ειδικών προγραμμάτων σε Τ.Ε.Ι., ρυθμίζονται τα θέματα σπουδών των ειδικών αυτών προγραμμάτων, ο τύπος του πτυχίου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.
  • Οι ανωτέρω γνώμες πρέπει να υποβληθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την υποβολή του σχετικού ερωτήματος.
  • Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η γνώμη δεν είναι απαραίτητη.
  • Οι τύποι και το περιεχόμενο των δύο παραπάνω πτυχίων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. καθορίζεται με τον εσωτερικό κανονισμό.
 4. Μέχρι την έναρξη της αυτοδύναμης λειτουργίας της Σχολής, η διοίκηση και η διαχείριση της Σχολής ασκούνται από επταμελή Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.), η οποία αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων, Ε.Π. Τ.Ε.Ι. ή άλλα πρόσωπα κύρους από το χώρο των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών, με πείρα σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας.
 5. Η Δ.Ε. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 6. Με την απόφαση, ένα μέλος ορίζεται ως Πρόεδρος και ένα ως Αντιπρόεδρος.
 7. Για τα μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων και Ε.Π. Τ.Ε.Ι. που είναι μέλη της Δ.Ε. δεν ισχύουν οι διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 και της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 2530/1997 αντίστοιχα.
 8. Η Δ.Ε. εκπροσωπεί τη Σχολή και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου και όσες αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης δεν ανατίθενται ρητώς σε μέλη της με τις διατάξεις του νόμου αυτού.
 9. Στις αρμοδιότητές της υπάγονται, μέχρι τη συγκρότηση των οικείων οργάνων, και αυτές της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού.
 10. Ειδικότερα:
 11. αα) Έως ότου εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία του Ιδρύματος, η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. εκπροσωπείται από τον πρόεδρο της Δ.Ε. και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου από τον Αντιπρόεδρο.
 12. ββ) Ο πρόεδρος της Δ.Ε. έχει τις αρμοδιότητες του Προέδρου, του Διευθυντή Σχολής και του Προϊσταμένου Τμήματος Τ.Ε.Ι. και ο Αντιπρόεδρος τις αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου Τ.Ε.Ι.
 13. Οι αρμοδιότητες Προϊσταμένου Τμήματος, που έχει ο Πρόεδρος, μπορεί να ανατίθενται, με πρόταση του Προέδρου και απόφαση της Δ.Ε., σε μέλος της ή σε μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του οικείου Τμήματος.
 14. Για τη λειτουργία των Συμβουλίων των Τμημάτων ορίζονται, ακόμη, ως μέλη τους, με απόφαση της Δ.Ε., τρία μέλη του Ε.Π. από κάθε οικείο Τμήμα και εκπρόσωπος των σπουδαστών, που ορίζεται από το σύλλογο των σπουδαστών.
 15. Το συμβούλιο Τμήματος ασκεί και τις αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης Τμήματος.
 16. γγ) Η Δ.Ε. μπορεί με απόφασή της να μεταβιβάζει οποιαδήποτε αρμοδιότητά της ή την εξουσία λήψης αποφάσεων για επείγοντα θέματα στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο ή σε μέλη της.
 17. δδ) Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. υπογράφει για λογαριασμό του Ιδρύματος συμβάσεις με αντικείμενο την ανάθεση μελετών, την προμήθεια υλικών και την εκτέλεση έργων και προκηρύσσει τους σχετικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από την πρώτη λειτουργία της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 18. Ακόμη προβαίνει για λογαριασμό του Ιδρύματος, ύστερα από σχετική απόφαση της Δ.Ε., σε προσλήψεις επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών, εκπαιδευτικών ειδικών μαθημάτων, επισκεπτών καθηγητών και λοιπού προσωπικού και συνεργατών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί Τ.Ε.Ι. και γενικώς μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Δ.Ε.
 19. Με απόφαση του Προέδρου της Δ.Ε., χρέη γραμματέα της Δ.Ε. ασκεί διοικητικός υπάλληλος της Σχολής.
 20. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της γραμματείας της Δ.Ε.
 21. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η αποζημίωση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, των μελών και του γραμματέα της Δ.Ε.
 22. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και όταν πρόκειται για σύσταση θέσεων και των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται:
 23. αα) Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία των Τμημάτων και όλων των οργάνων διοίκησης της Σχολής, ββ) τα ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών της Δ.Ε., ως και ο τρόπος περάτωσης του έργου της, σε συνδυασμό και με την αυτοδύναμη λειτουργία των οργάνων διοίκησης της Σχολής, γγ) τα θέματα σύστασης θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού, ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, ειδικού τεχνικού προσωπικού κατά κλάδο ή διοικητικού προσωπικού κατά κατηγορίες, κλάδους και βαθμούς.
 24. Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό των θέσεων διοικητικού προσωπικού είναι αυτά που ορίζονται για το προσωπικό των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
 25. Για τη διοικητική υποστήριξη της Δ.Ε. επιτρέπεται:
 26. αα) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων να αποσπώνται, με αίτησή τους και κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, για ένα χρόνο, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι δύο φορές, υπάλληλοι με ειδικά προσόντα ή πείρα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή Οργανισμών, υπηρεσιών ή φορέων που υπάγονται σε αυτό, για να βοηθήσουν τη Δ.Ε. στο έργο της.
 27. Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.
 28. Ο φορέας που επιβαρύνεται με τη μισθοδοσία του αποσπασμένου υπαλλήλου καθορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 29. ββ) Η μετάταξη υπαλλήλων του δημόσιου τομέα στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
3.  
  Η υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 2916/2001 αντικαθίσταται ως εξής: ββ) τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) .
4.  
  Μέχρι την κατάρτιση του εσωτερικού κανονισμού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., η λειτουργία των Υ.Δ.Μ. καθορίζεται με απόφαση της Δ.Ε. ή του Συμβουλίου. Με ίδια απόφαση ανατίθενται προσωρινώς σε διοικητικούς υπαλλήλους η άσκηση καθηκόντων γενικού γραμματέα των Υ.Δ.Μ. και προϊσταμένων των επί μέρους υπηρεσιών αυτών.
5.  
 1. Η Σχολή, με απόφαση του Συμβουλίου, οργανώνει και λειτουργεί, συμπληρωματικά προς τις ειδικότητες των Τμημάτων της, προγράμματα διάρκειας μέχρι δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων:
 2. αα) παιδαγωγικής κατάρτισης, για εκπαιδευτικούς ή υποψήφιους εκπαιδευτικούς και ββ) επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης, εκπαιδευτικών ή μη.
 3. Στα προγράμματα αυτά διδάσκουν, κυρίως, τα μέλη του Ε.Π. του Γενικού Τμήματος και, κατά περίπτωση, μέλη του Ε.Π. των άλλων Τμημάτων ή μέλη του Ε.ΔΙ.Π., σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου.
 4. Στα προγράμματα αυτά μπορούν, ακόμη, να διδάσκουν, με ωριαία αντιμισθία, ως συνεργάτες, επιστήμονες που έχουν μεταπτυχιακούς τίτλους και, με μερική απασχόληση, μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων ή Ε.Π. Τ.Ε.Ι. είτε πλήρους είτε μερικής απασχόλησης.
 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας, ανάλογα με την ιδιότητα και τα επιστημονικά προσόντα των συνεργατών.
 6. Σε όσους παρακολουθούν επιτυχώς τα προγράμματα χορηγείται Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, όταν πρόκειται για πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης και Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης ή Εξειδίκευσης, όταν πρόκειται για πρόγραμμα επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης.
 7. Τα προγράμματα λειτουργούν στην έδρα της Σχολής.
 8. Μπορούν, επίσης, τα προγράμματα αυτά, με απόφαση της Δ.Ε. ή του Συμβουλίου της Σχολής, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, να λειτουργούν και σε άλλες πόλεις της χώρας.
 9. Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των προγραμμάτων αυτών στην έδρα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή σε άλλες πόλεις, ο τρόπος επιλογής των συνεργατών, ο τύπος του χορηγούμενου Πιστοποιητικού και κάθε σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται με τον εσωτερικό κανονισμό της Σχολής.
 10. Είναι δυνατή η έκδοση από τη Σχολή ειδικού κανονισμού λειτουργίας των Προγραμμάτων αυτών με το παραπάνω περιεχόμενο, εκτός του Εσωτερικού Κανονισμού της Σχολής.
 11. Μέχρι την έκδοση των κανονισμών αυτών κάθε σχετικό θέμα ρυθμίζεται με απόφαση της Δ.Ε. ή του Συμβουλίου της Σχολής.
6.  
 1. Με τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2001-02 καταργείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και το αρχείο της παραδίδεται στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
 2. Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. αποτελεί καθολικό διάδοχο της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.
 3. Κάθε είδους κινητή και ακίνητη περιουσία και κάθε εμπράγματο δικαίωμα του νομικού προσώπου που καταργείται μεταβιβάζεται χωρίς διατυπώσεις, αυτοδικαίως και χωρίς επιβαρύνσεις στην κυριότητα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
 4. Για τη μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας αρκεί σημείωση από τον υποθηκοφύλακα της μεταβίβασης στα βιβλία μετεγγραφών του οικείου υποθηκοφυλακείου, με μνεία της διάταξης αυτής.
 5. Τυχόν εκκρεμείς δίκες με διάδικο τη Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. συνεχίζονται χωρίς διακοπή από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στο όνομά της.
 6. Από την ανωτέρω προθεσμία, όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται το νομικό πρόσωπο ή όργανα της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. νοείται το νομικό πρόσωπο ή τα οικεία όργανα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., όπου αναφέρεται πτυχίο Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. για διορισμό στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση νοείται και το πτυχίο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που αναφέρεται στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού και όπου αναφέρεται Παιδαγωγική Τεχνική Σχολή (ΠΑ.ΤΕ.Σ.) της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. ή πτυχίο αυτής νοούνται τα αντίστοιχα προγράμματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή τα αντίστοιχα Πιστοποιητικά, που προβλέπονται στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.
 7. Ο Ειδικός Λογαριασμός που λειτουργεί στη Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. με την Ε5/2925/1994 (ΦΕΚ 947/21.12.1994, τ. Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την Ε5/1180/1998 (ΦΕΚ 760/24.7.1998, τ. Β΄) όμοια απόφαση, μεταφέρεται στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., μετονομάζεται σε «Ειδικός Λογαριασμός Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» και λειτουργεί έκτοτε σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και εν γένει τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους Ειδικούς Λογαριασμούς των Τ.Ε.Ι.
 8. Το πάσης φύσεως προσωπικό της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. καθίσταται προσωπικό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και οι θέσεις του προσωπικού της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. μεταφέρονται αυτοδικαίως στις θέσεις του προσωπικού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
 9. Το προσωπικό αυτό διατηρεί την υπηρεσιακή κατάσταση που έχει κατά τη μεταφορά του και διατηρεί τυχόν επιπλέον αποδοχές που λαμβάνει ως προσωπική διαφορά, η οποία μειώνεται με οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών του μέχρι τελικής εξίσωσης αυτών με εκείνες της νέας του θέσης.
 10. Μετά τη μεταφορά των θέσεων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ισχύουν ειδικότερα τα ακόλουθα:.
  • Οι θέσεις του προσωπικού των κλάδων 22, 23, 24, 25, 27 και 28, ανάλογα με τη μισθολογική εξομοίωση που έγινε για κάθε εκπαιδευτικό, κατ εφαρμογή των άρθρων 9 παρ. 2 του Ν. 1865/1989, 42 παρ. 6, 7, 8 και 9 του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α΄) και 18 παρ. 6 περίπτωση α΄ και 7 του άρθρου 18 του Ν. 2530/1997, μετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις και ειδικότερα όσων έχουν εξομοίωση με θέση:
  • αα) Καθηγητή, σε προσωποπαγείς θέσεις Αναπληρωτών Καθηγητών, ββ) Επίκουρου Καθηγητή, σε προσωποπαγείς θέσεις Επίκουρων Καθηγητών και γγ) Καθηγητή Εφαρμογών, σε προσωποπαγείς θέσεις Καθηγητών Εφαρμογών.
  • Οι θέσεις του προσωπικού των κλάδων 26 και 26Α μετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις Καθηγητών Εφαρμογών.
  • Όπου στις διατάξεις του Ν. 1404/1983, του νόμου αυτού και εν γένει της κείμενης νομοθεσίας αναφέρονται μέλη Ε.ΔΙ.Π. νοούνται εφεξής και όσοι υπάγονται στις διατάξεις της υποπερίπτωσης αυτής.
  • Οι θέσεις του προσωπικού των κλάδων 29 και 30 μετατρέπονται αυτοδικαίως σε θέσεις κλάδων αντίστοιχων με αυτούς του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού των Τ.Ε.Ι., οι οποίοι κλάδοι συνιστώνται και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
  • Για την ένταξη στους κλάδους εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 11 του Ν. 2817/2000.
  • Όσοι υπάγονται στην περίπτωση αυτή μπορούν να μεταταγούν σε αντίστοιχη θέση της δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης του κλάδου ΤΕ1 του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985, μεταφέροντας την οργανική θέση τους.
  • Για το σκοπό αυτόν υποβάλλουν, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σχετική αίτηση στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., που διαβιβάζεται στην οικεία Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  • Στην αίτηση αναγράφουν και τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, σε σχολική μονάδα της οποίας επιθυμούν να τοποθετηθούν.
  • Οι οργανικές θέσεις όσων επιλέξουν να μεταταγούν μεταφέρονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και κατανέμονται στις σχολικές μονάδες.
  • Το πάσης φύσεως διοικητικό προσωπικό διατηρεί την υπηρεσιακή του κατάσταση και καταλαμβάνει θέσεις κατά κατηγορίες, κλάδους και βαθμούς αντίστοιχους με αυτά που κατέχει στη Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.
  • Η εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής γίνεται με απόφαση της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και διαπιστωτικές πράξεις του Πρόεδρου της, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από 1ης Σεπτεμβρίου 2002, ακόμη και αν εκδοθούν προγενέστερα ή μεταγενέστερα.
  • Με τη διαπιστωτική πράξη γίνεται και ένταξη του Ε.Π. σε Τμήμα, ανάλογα με την ειδικότητά του και το κύριο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.
  • Το Ε.Π. με ειδικότητα που δεν αντιστοιχεί στο κύριο γνωστικό αντικείμενο Τμήματος εντάσσεται στο Γενικό Τμήμα.
  • Για τη μετατροπή των ανωτέρω προσωποπαγών θέσεων σε μόνιμες τακτικές θέσεις της ίδιας ή άλλης βαθμίδας και για την τύχη των θέσεων αυτών μετά την αποχώρηση, για οποιονδήποτε λόγο, όσων τις κατέχουν, εφαρμόζονται αναλόγως οι μεταβατικές ρυθμίσεις για το αντίστοιχο προσωπικό των Τ.Ε.Ι., του άρθρου 6 του Ν. 2916/2001.
  • Οι διατάξεις της παρ. 25 του άρθρου 3 του νόμου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και για όσους υπάγονται στις διατάξεις της ανωτέρω υποπερίπτωσης αα΄ της παρούσας περίπτωσης β΄.
  • Δεν μετατρέπονται οι θέσεις αυτών που προέρχονται από τους κλάδους 26 και 26Α και υπάγονται στην ανωτέρω υποπερίπτωση ββ΄, για τους οποίους εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης στ΄ υποπερίπτωση αα΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 2916/2001.
  • Οι κενές θέσεις του πάσης φύσεως προσωπικού της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. μεταφέρονται στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
  • Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου της Σχολής, ειδικότερα:
  • αα) οι κενές θέσεις των κλάδων 22, 23, 24, 25, 27 και 28 μετατρέπονται, κατά το ήμισυ σε μόνιμες θέσεις Αναπληρωτών Καθηγητών και κατά το άλλο ήμισυ σε μόνιμες θέσεις Επίκουρων Καθηγητών, ενώ τυχόν μισή μονάδα στρογγυλοποιείται προς τα άνω στις θέσεις Επίκουρων Καθηγητών, ββ) οι κενές θέσεις κλάδων 26 και 26Α μετατρέπονται σε μόνιμες θέσεις Ε.ΔΙ.Π., γγ) οι κενές θέσεις κλάδων 29 και 30 μετατρέπονται σε μόνιμες θέσεις Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού και ορίζονται οι κλάδοι στους οποίους αυτές κατανέμονται, κατά το δυνατόν ισομερώς.
  • Οι σπουδαστές που θα εισαχθούν από το ακαδημαϊκό έτος 2002-03 στην Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. που καταργείται, νοούνται ως σπουδαστές της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
  • Μέχρι να καταρτιστούν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί Τ.Ε.Ι., τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., καταρτίζονται προγράμματα σπουδών με απόφαση της Δ.Ε., η οποία συγκροτεί για το σκοπό αυτόν πενταμελείς κατά Τμήμα Επιτροπές, από ένα μέλος του κύριου προσωπικού του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. σχετικής ειδικότητας σε κάθε περίπτωση, ως Πρόεδρο, τρία μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του οικείου Τμήματος και έναν σπουδαστή.
  • Αν δεν έχει συντελεστεί η ένταξη του εκπαιδευτικού προσωπικού στα Τμήματα, τα μέλη του που θα μετέχουν στις Επιτροπές πρέπει να είναι ειδικότητας σχετικής προς το κύριο γνωστικό αντικείμενο του οικείου Τμήματος.
  • Στην έναρξη των συνεδριάσεων της Δ.Ε. παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκθέτουν τις απόψεις τους:
  • αα) ένας εκπρόσωπος του εκπαιδευτικού προσωπικού, όταν συζητούνται θέματα εκπαιδευτικού προσωπικού και θέματα σπουδών, ββ) ένας εκπρόσωπος των σπουδαστών, όταν συζητούνται θέματα σπουδών.
  • Οι εκπρόσωποι αυτοί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται για κάθε ακαδημαϊκό έτος από το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού ή των σπουδαστών κατά περίπτωση, που καλείται, από τη Δ.Ε., να συνέλθει για το σκοπό αυτόν.
  • Κατά την πρώτη εφαρμογή, όσοι εκλεγούν για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος συνεχίζουν και το επόμενο.
7.  
 1. Μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. που έχουν διατεθεί και υπηρετούν στη Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, μπορούν να ζητήσουν τη μεταφορά της θέσης τους στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. από το Τ.Ε.Ι. στο οποίο ανήκει η θέση τους.
 2. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στον Πρόεδρο του οικείου Τ.Ε.Ι. εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
 3. Η πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι., με την οποία διαπιστώνεται η μεταφορά της θέσης, διαβιβάζεται στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της οποίας ο Πρόεδρος της Δ.Ε. συντάσσει, βάσει αυτής, τελική διαπιστωτική πράξη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει, είτε εκδοθεί προγενέστερα είτε μεταγενέστερα, από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2002-03.
 4. Αν τα μέλη αυτά έχουν ζητήσει μετατροπή της θέσης τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2916/2001, τότε, μετά την υποβολή της αίτησης μεταφοράς της θέσης τους, που προβλέπεται ανωτέρω, συνεχίζουν να προσφέρουν το έργο της στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και κατά τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη, η διαδικασία μετατροπής της θέσης τους συνεχίζεται από το Τ.Ε.Ι. στο οποίο ανήκει η θέση τους και μετά την ολοκλήρωσή της τελειώνει η διαδικασία μεταφοράς της θέσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, οπότε η διαπιστωτική πράξη θα ισχύει από τη δημοσίευσή της, αν γίνει μετά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2002-03.
 5. Αν τα μέλη αυτά δεν κατέθεσαν αίτηση μετατροπής της θέσης, εφαρμόζεται για τη μεταφορά η διάταξη αυτή και όταν ζητηθεί μετατροπή εφαρμόζονται αναλόγως, από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2916/2001.
 6. Από το ακαδημαϊκό έτος 2002-03 δεν επιτρέπεται διάθεση μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
8.  
  Σε περίπτωση ίδρυσης στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. νέων Τμημάτων ή νέων Σχολών ή κατάργησης, συγχώνευσης, κατάτμησης, μετονομασίας ή αλλαγής γνωστικού αντικειμένου Τμημάτων ή Σχολών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1404/1983 και της παρ. 7 του άρθρου 71 του Ν. 1566/1985. Σε περίπτωση ίδρυσης νέας Σχολής, με το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται να εκδοθεί μπορεί να γίνει η απαραίτητη προσαρμογή στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ώστε να εφαρμόζονται και γι αυτήν πλήρως οι διατάξεις του Ν. 1404/1983 και γενικώς της νομοθεσίας που ισχύει για τα Τ.Ε.Ι., χωρίς τις διαφοροποιήσεις που προβλέπονται από τις προηγούμενες παραγράφους του άρθρου αυτού.
9.  
 1. Οι σπουδαστές της Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ. που καταργείται συνεχίζουν τις σπουδές τους και λαμβάνουν πτυχίο Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις που υφίστανται κατά την έναρξη εφαρμογής του νόμου αυτού, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν όσο υπάρχουν σπουδαστές της κατηγορίας αυτής.
 2. Για το σκοπό αυτόν εξουσιοδοτείται η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. να χορηγεί πτυχία Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., να εκδίδει πάσης φύσεως πτυχία, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για σπουδαστές ή απόφοιτους Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ., να ασκεί διδακτικό έργο και να διενεργεί εξετάσεις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για σπουδαστές της Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.
 3. Εξουσιοδοτείται ακόμη να αναμορφώνει, αν κρίνει απαραίτητο, τα προγράμματα και τον κανονισμό σπουδών της Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.
 4. Η διάταξη αυτή ισχύει αναλόγως και για τα προγράμματα που λειτουργούν στην ΠΑ.ΤΕ.Σ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.
 5. Λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής ρυθμίζονται, αν κριθεί αναγκαίο, με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
 6. Τα πτυχία της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και της Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. είναι μεταξύ τους ισότιμα.
 7. Τα πτυχία της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και της Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. είναι, περαιτέρω, μεταξύ τους και αντίστοιχα αν είναι ίδιας ειδικότητας και αν συντρέχει, για τα πτυχία Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., η υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.
 8. Τα πτυχία της ΠΑ.ΤΕ.Σ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. είναι ισοδύναμα με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
 9. Για λειτουργία προγραμμάτων παιδαγωγικής κατάρτισης, επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης σε άλλες πόλεις εκτός της έδρας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., στις οποίες λειτουργούν, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, τέτοια προγράμματα της ΠΑ.ΤΕ.Σ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., δεν απαιτείται, κατ εξαίρεση των διατάξεων της ανωτέρω παραγράφου 5, έγκριση από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
10.  
 1. Η θητεία του Συμβουλίου της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ε5/1205/23.5.1996 (ΦΕΚ 85/24.5.1996 τ. Ν.Π.Δ.Δ.) παρατείνεται από τότε που έληξε μέχρι το διορισμό του Συμβουλίου της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. που συγκροτήθηκε και λειτουργεί κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
 2. Για τα μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων και Ε.Π. Τ.Ε.Ι., τα οποία μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα στο Συμβούλιο της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., δεν ισχύουν οι διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 και της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 2530/1997 αντίστοιχα.
 3. Η διάταξη αυτή ισχύει από 1.1.2002.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 5 "Θέματα ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α."
1.  
 1. Η αναγνώριση της ισοτιμίας των πτυχίων ιατρικής που χορηγούνται από ομοταγή Πανεπιστήμια του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνεται ύστερα από εξετάσεις
 2. Οι εξετάσεις διενεργούνται:
 3. αα) στα μαθήματα της παθολογίας και της χειρουργικής, για όσους είναι πτυχιούχοι κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού και για όσους αποφοιτήσουν μέχρι και τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2002-03, ββ) στα μαθήματα που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο και στο μάθημα της παιδιατρικής για όσους αποφοιτήσουν κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2003-04, γγ) στα μαθήματα που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο και στο μάθημα της μαιευτικής γυναικολογίας για όσους αποφοιτήσουν κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2004-05, δδ) στα μαθήματα που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο και στο μάθημα της ανατομίας για όσους αποφοιτήσουν κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2005-06, εε) στα μαθήματα που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο και στα μαθήματα της φυσιολογίας και της φαρμακολογίας για όσους αποφοιτήσουν κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2006-07 και για όσους αποφοιτούν εφεξής
 4. Οι εξετάσεις είναι γραπτές και διενεργούνται δύο φορές το έτος, συγχρόνως σε όλα τα Τμήματα Ιατρικής των Ελληνικών Πανεπιστημίων.
 5. Τα θέματα είναι κοινά, αντιστοιχούν σε θέματα πτυχιακών εξετάσεων και επιλέγονται από μέλη Δ.Ε.Π. προερχόμενα από το σύνολο των Τμημάτων Ιατρικής των Ελληνικών Πανεπιστημίων.
 6. Η διόρθωση των γραπτών των υποψηφίων γίνεται από μέλη Δ.Ε.Π., τα οποία είναι διαφορετικά από εκείνα που επέλεξαν τα θέματα των εξετάσεων και ανήκουν σε Τμήμα Ιατρικής διαφορετικό από εκείνο στο οποίο εξετάστηκαν οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι.
 7. Ο καθορισμός των μελών Δ.Ε.Π. που θα επιλέξουν τα θέματα των εξετάσεων, όπως επίσης και εκείνων που θα διορθώσουν τα γραπτά των υποψηφίων, γίνεται από ειδική επιτροπή που αποτελείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. που προέρχεται από τον επιστημονικό κλάδο της ιατρικής και τους Προέδρους όλων των Τμημάτων Ιατρικής των Ελληνικών Πανεπιστημίων ή εκπροσώπους τους που ορίζουν οι ίδιοι.
2.  
  Η αναγνώριση της ισοτιμίας των πτυχίων οδοντιατρικής που χορηγούνται από ομοταγή Πανεπιστήμια του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνεται ύστερα από γραπτές εξετάσεις στα μαθήματα της κινητικής προσθετικής, της ακίνητης προσθετικής, της οδοντικής χειρουργικής, της ακτινοδιαγνωστικής, της εξακτικής, της στοματολογίας, της περιοδοντολογίας και της ενδοδοντίας. Για τη διαδικασία των εξετάσεων εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη της περίπτωσης γ΄ της προηγούμενης παραγράφου.
3.  
  Η αναγνώριση της ισοτιμίας και της αντιστοιχίας των πτυχίων καλών τεχνών και μουσικής γίνεται από τα αντίστοιχα κατά περίπτωση Τμήματα των Ελληνικών Πανεπιστημίων
4.  
  Η αναγνώριση ορισμένων κατηγοριών πτυχίων επιτρέπεται να γίνεται ύστερα από εξετάσεις που διενεργού-νται σε κοινά κατά αντικείμενο πτυχίου μαθήματα, τα οποία ορίζονται με ενιαία κριτήρια με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., μετά από εισήγηση του μέλους του που προέρχεται από τον οικείο επιστημονικό κλάδο και γνώμη της αρμόδιας κατά περίπτωση Τριμελούς Επιτροπής Κρίσης Τίτλων Σπουδών.
5.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με τις εξετάσεις και τη διαδικασία εφαρμογής των προηγούμενων παραγράφων.
6.  
  Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού παύει η συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. μέλους Δ.Ε.Π. προερχομένου από τον κλάδο των Καλών Τεχνών.
7.  
  Αν δεν αναγνωρισθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 4 του Ν. 741/1977 (ΦΕΚ 314 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 78 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄), η ισοτιμία τίτλου σπουδών που έχει χορηγήσει Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής προς πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Πανεπιστημίου, εκδίδεται πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., με την οποία διαπιστώνεται η μη ισοτιμία του τίτλου. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 4 του Ν. 741/1977, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 78 του Ν. 1566/1985 καταργείται. Η κατάργηση αυτή δεν ισχύει για όσους φοιτούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2001-02 σε Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.
8.  
  Ο συνολικός αριθμός των θέσεων του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ανέρχεται σε σαράντα δύο. Η κατανομή και ανακατανομή των ανωτέρω θέσεων κατά σχέση εργασίας, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα γίνεται με τον οργανισμό του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.
Άρθρο 6 "Διάφορα θέματα"
1.  
 1. Στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συνιστάται Ειδική Υπηρεσία με την ονομασία «Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης», η οποία υπάγεται στην Ειδική Γραμματεία Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
 2. Η υπηρεσία αυτή είναι αρμόδια για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ως τελικού δικαιούχου, κατά την έννοια της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 1 του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α΄) και ιδίως για την προκήρυξη πράξεων και ενεργειών Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, τη διαχείριση της αξιολόγησης, έγκρισης και εκτέλεσης ενεργειών και την υποβολή στην αρμόδια διαχειριστική αρχή των απαραίτητων στοιχείων.
 3. Για την υπηρεσία αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 2860/2000.
 4. Οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας αυτής καθορίζονται με τον Οργανισμό του Υπουργείου.
 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και μέχρι την έκδοση του Οργανισμού, εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες της ειδικής υπηρεσίας και καθορίζονται τα θέματα οργάνωσης, διάρθρωσης, στελέχωσης και υπαγωγής της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της.
2.  
 1. Ιδρύεται «Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας» με έδρα τη Γλυφάδα, στην εδαφική περιφέρεια της οποίας περιλαμβάνονται οι Δήμοι Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης του νομού Αττικής.
 2. Οι Δήμοι αυτοί αποσπώνται από την εδαφική περιφέρεια της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Σμύρνης.
 3. Στην Ιερά Μητρόπολη που ιδρύεται συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις:
 4. αα) μία θέση Πρωτοσύγκελου, ββ) μία θέση διοικητικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, γγ) μία θέση διοικητικού προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, δδ) μία θέση διοικητικού προσωπικού κατηγορίας ΥΕ κλάδου ΥΕ κλητήρων ή ΥΕ Οδηγών και εε) μία θέση Ιεροκήρυκα
3.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού μπορεί να μεταβιβάζονται στα Γραφεία Φυσικής Αγωγής, που προβλέπονται από το άρθρο 9 του Ν. 1304/1982 (ΦΕΚ 18 Α΄) αρμοδιότητες σε θέματα εξωσχολικού αθλητισμού, που ασκούνται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων αυτών. Η εποπτεία των Γραφείων, ως προς τα θέματα εξωσχολικού αθλητισμού, ασκείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
4.  
  Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι σύζυγοι καθηγητών ή λεκτόρων ή καθηγητών εφαρμογών ΑΕΙ, μπορούν με αίτηση τους να αποσπώνται, Κατ’ εξαίρεση της κείμενης νομοθεσίας και για όσο χρόνο υπηρετεί ο / η σύζυγος καθηγητής ή λέκτορας ή καθηγητής εφαρμογών στα ΑΕΙ, σε αντίστοιχη εκπαιδευτική μονάδα της πόλης όπου είναι η έδρα του Τμήματος ή Παραρτήματος του ΑΕΙ στο οποίο υπηρετεί ο / η σύζυγος τους
Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι σύζυγοι μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων ή Ε.Π. Τ.Ε.Ι. Τμημάτων ή Παραρτημάτων που έχουν έδρα εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, μπορούν να αποσπώνται με αίτησή τους, κατ εξαίρεση της κείμενης νομοθεσίας και για όσο χρόνο υπηρετεί το μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Π., σε αντίστοιχη εκπαιδευτική μονάδα της πόλης όπου είναι η έδρα του Τμήματος ή Παραρτήματος.
5.  
 1. Οι προσωποπαγείς θέσεις Ειδικών Παρέδρων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, οι οποίοι κατέχουν τις θέσεις αυτές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από επτά έτη και έχουν προϋπηρεσία Σχολικού Συμβούλου επίσης μεγαλύτερο από επτά έτη, μετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις Μονίμων Παρέδρων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της ειδικότητάς τους, οι οποίες καταργούνται μετά την αποχώρησή τους, για οποιονδήποτε λόγο, από την υπηρεσία
 2. Εισηγητές του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.), οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού έχουν διανύσει σε αυτή τη θέση θητεία τουλάχιστον δεκαπέντε ετών και δεν κατέχουν μόνιμη θέση στο Δημόσιο, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων πριν τη λήξη της θητείας τους ή της λειτουργίας του Ι.Τ.Ε., να ζητήσουν τη μετατροπή των θέσεών τους σε προσωποπαγείς θέσεις Μονίμου Παρέδρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της ειδικότητάς τους, οι οποίες καταργούνται μετά την αποχώρησή τους, για οποιονδήποτε λόγο, από την υπηρεσία.
6.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών, καταρτίζεται ο Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών της Ακαδημίας Αθηνών και ρυθμίζονται θέματα σύστασης κλάδων και θέσεων μόνιμου διοικητικού, τεχνικού και τεχνολογικού προσωπικού κάθε κατηγορίας, ειδικών τυπικών προσόντων διορισμού και κάθε θέμα σχετικό με τη διάρθρωση σε οργανικές μονάδες των υπηρεσιών της Ακαδημίας Αθηνών, τις αρμοδιότητές τους και τη λειτουργία τους
7.  
 1. Η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΚΥ/ΥΠΕΠΘ) μετονομάζεται σε «Διεύθυνση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων».
 2. Τα Τμήματα της ίδιας Διεύθυνσης μετονομάζονται ως ακολούθως:.
  • Το Τμήμα Α΄ σε «Τμήμα Α΄ Ανάπτυξης Εφαρμογών Εξετάσεων»,
  • Το Τμήμα Β΄ σε «Τμήμα Β΄ Ανάπτυξης Εφαρμογών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»,
  • Το Τμήμα Γ΄ σε «Τμήμα Γ΄ Ανάπτυξης Διοικητικών και Οικονομικών Εφαρμογών»,
  • Το Τμήμα Δ΄ σε «Τμήμα Δ΄ Ανάπτυξης Εφαρμογών Μισθοδοσίας υπαλλήλων και εκπαιδευτικών» και
  • Το Τμήμα Ε΄ σε «Τμήμα Ε΄ Διοικητικής Υποστή- ριξης».
  • Στη Διεύθυνση προΐσταται υπάλληλος της ΚΥ/ΥΠΕΠΘ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.
  • Στα Τμήματα προΐστανται υπάλληλοι της ΚΥ/ΥΠΕΠΘ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής ή, προκειμένου για το Τμήμα Γ΄, και του κλάδου ΤΕ6 Αναλυτών-Προγραμματιστών.
  • Στο Τμήμα Ε΄ προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού της ΚΥ/ΥΠΕΠΘ.
  • Όσοι προΐστανται, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, στη Διεύθυνση και τα Τμήματα που μετονομάζονται, παραμένουν στη θέση τους κατά την κείμενη νομοθεσία.
 3. Στην ΚΥ/ΥΠΕΠΘ δημιουργείται νέα Διεύθυνση με τίτλο «Διεύθυνση Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών».
 4. Η Διεύθυνση συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα:.
  • Τμήμα Α΄ Εκμετάλλευσης Συστημάτων και Διαχείρισης Κεντρικού Δικτύου
  • Τμήμα Β΄ Διαχείρισης Πανελληνίου Δικτύου και Νέων Τεχνολογιών
  • Τμήμα Γ΄ Εισαγωγής-Ελέγχου Δεδομένων και Τυποποίησης Πληροφορίας
  • Τμήμα Δ΄ Υποστήριξης Χρηστών Πληροφοριακών Συστημάτων.
  • Στη Διεύθυνση προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής της ΚΥ/ΥΠΕΠΘ.
  • Στα Τμήματα προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής ή, προκειμένου για το Τμήμα Γ΄, και του κλάδου ΤΕ6 Αναλυτών-Προγραμματιστών της ΚΥ/ΥΠΕΠΘ.
  • Μία θέση του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής της ΚΥ/ΥΠΕΠΘ διαβαθμίζεται στο βαθμό του Διευθυντή με αντίστοιχη μείωση των θέσεων των ενιαίων βαθμών Δ-Α του κλάδου.
 5. Οι αρμοδιότητες των ανωτέρω Διευθύνσεων, όπως κατανέμονται στα Τμήματά τους, ορίζονται από τον Οργανισμό της ΚΥ/ΥΠΕΠΘ.
 6. Μέχρι να οριστούν από τον Οργανισμό, οι αρμοδιότητες αυτές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 7. Και οι δύο Διευθύνσεις υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΚΥ/ΥΠΕΠΘ.
8.  
  Στο άρθρο 12 του Ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α΄) και στον 18ο στίχο, μετά τη φράση «άνω του 67%» προστίθεται η φράση: «οι πάσχοντες από φαινυλκετονουρία, από συγγενή θρομβοφιλία και υποβάλλονται σε θεραπεία αντιπηκτικής αγωγής δια βίου, από αρρυθμογόνο δυσπλασία δεξιάς κοιλίας με εμφυτευμένο απινιδωτή, καθώς και από τη νόσο GΑUCΗΕR».
9.  
 1. Οι σπουδαστές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας που έχουν εισαχθεί σε αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του Ν. 2909/2001, ή με το σύστημα των γενικών εξετάσεων, οι οποίοι διαγράφονται από τις Σχολές αυτές για λόγους υγείας ή υγειονομικής ακαταλληλότητας μέχρι και την 15η Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, εγγράφονται για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος στο πρώτο έτος σπουδών της Σχολής ή Τμήματος επόμενης προτίμησής τους στο μηχανογραφικό δελτίο του έτους εισαγωγής τους στη Σχολή από την οποία διαγράφονται.
 2. Η εγγραφή γίνεται μόνον αν είχαν συγκεντρώσει βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη με αυτή του τελευταίου υποψηφίου που έχει εισαχθεί στη συγκεκριμένη Σχολή ή Τμήμα το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.
 3. Η εισαγωγή των σπουδαστών αυτών στη Σχολή ή τμήμα επόμενης προτίμησης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από τη διαγραφή του.
 4. Η αίτηση συνοδεύεται από αντίγραφο της απόφασης διαγραφής και της σχετικής γνωμάτευσης της οικείας, κατά περίπτωση, Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Υ.Ε.).
 5. Όσοι μαθητές των σχολών του προηγούμενου εδαφίου διαγράφονται για λόγους υγείας ή υγειονομικής ακαταλληλότητας μετά τις 15 Νοεμβρίου, εγγράφονται σε Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησής τους υπό τις ίδιες προϋποθέσεις το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από αυτό της διαγραφής τους.
 6. Η εισαγωγή των σπουδαστών αυτών στο πρώτο έτος σπουδών της Σχολής ή Τμήματος της επόμενης προτίμησης του μηχανογραφικού τους δελτίου, για την οποία έχουν συγκεντρώσει βαθμολογία τουλάχιστον ίση με αυτήν του τελευταίου εισαχθέντα στη Σχολή ή Τμήμα το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων το επόμενο, από αυτό της διαγραφής τους, ακαδημαϊκό έτος, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, που υποβάλλεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους από αυτό της διαγραφής του και συνοδεύεται απαραίτητα από αντίγραφο της απόφασης διαγραφής και τη σχετική γνωμάτευση της οικείας, κατά περίπτωση, Α.Υ.Ε.
 7. Κατ εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων περιπτώσεων, οι σπουδαστές της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) που διαγράφονται οποτεδήποτε από τη Σχολή αυτή για λόγους υγείας, συνεχίζουν τη φοίτησή τους στο αντίστοιχο έτος σπουδών της οικείας Σχολής ή Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 8. Οι σπουδαστές του τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων που διαγράφονται κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών από το τμήμα αυτό για λόγους πτητικής ανεπάρκειας, εισάγονται καθ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησης του μηχανογραφικού τους δελτίου, για το οποίο είχαν συγκεντρώσει βαθμολογία τουλάχιστον ίση με αυτήν του τελευταίου εισαχθέντα το ακαδημαϊκό έτος κατά το οποίο εισήχθη στο τμήμα Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων ο διαγραφόμενος.
 9. Η εισαγωγή των σπουδαστών αυτών στην επόμενη Σχολή ή Τμήμα προτίμησής τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, που υποβάλλεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους από αυτό της διαγραφής του από το τμήμα Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων και συνοδεύεται απαραίτητα από αντίγραφο της απόφασης διαγραφής.
 10. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής και εφόσον από τη γνωμάτευση της οικείας, κατά περίπτωση, Α.Υ.Ε. προκύπτει ότι ο σπουδαστής που διαγράφεται δεν είναι ικανός κατηγορίας Ι-1, η εισαγωγή του σε Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησής του επιτρέπεται για όλες τις λοιπές Σχολές ή Τμήματα εκτός των Στρατιωτικών Σχολών και των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας.
 11. Οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για όσους διαγραφούν το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 και μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
 12. Όσοι υπάγονται στη διάταξη αυτή πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση και τα δικαιολογητικά μέσα σε τριάντα ημέρες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
 13. Όσοι διαγράφονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής από τις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας απολύονται και τους παρέχεται δικαίωμα λήψης αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά
 14. Όσοι υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου αυτής και δεν υποβάλουν την προβλεπόμενη αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά μέσα στην προθεσμία που ορίζεται κατά περίπτωση, χάνουν οριστικά το δικαίωμα εγγραφής σε Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησής τους
10.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 49 του Ν. 2413/1996 και μετά τις λέξεις «διοικητικό, τεχνικό» τίθεται η λέξη «νοσηλευτικό». Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1.12.2001.
11.  
  Τα νομοτεχνικά και νομοπαρασκευαστικά καθήκοντα της επιτροπής που προβλέπεται για το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στην παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄) επεκτείνονται επί όλων των θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
12.  
  Η περίπτωση β΄ της παρ. 9 του άρθρου 6 του Ν. 2909/2001 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1 Οι νέοι αξιολογικοί πίνακες της περίπτωσης α΄ καταρτίζονται εντός του 2002 και η ισχύς τους αρχίζει από την ημέρα που θα κυρωθούν με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και λήγει στις 30 Ιουνίου 2004.
13.  
 1. Στην παρ. 3 του άρθρου 13 του Π.Δ. 25/2002 (ΦΕΚ 20 Α΄) προστίθενται τα ακόλουθα:
 2. «Για όσους υπηρετούν σε θέση:
 3. α) Προϊσταμένου Γραφείου Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.), β) Προϊσταμένου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον στην περιοχή αρμοδιότητάς τους λειτουργούν και Τ.Ε.Ε. και γ) Υπευθύνων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων Τ.Ε.Ε. των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν ισχύει ο περιορισμός της διετούς υπηρεσίας σε σχολικές μονάδες Τ.Ε.Ε. εντός της τελευταίας πενταετίας.».
 4. Η ισχύς της περίπτωσης α΄ ανατρέχει στην έναρξη ισχύος του Π.Δ. 25/2002.
14.  
  Η υπηρεσία προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες που χαρακτηρίζονται κατά τις οικείες διατάξεις ως δυσπρόσιτες, λογίζεται, από το σχολικό έτος 2002-2003, στο διπλάσιο για τη σειρά κατάταξης των ενδιαφερομένων στον ενιαίο πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, καθώς και για τη μοριοδότηση της υπηρεσίας αυτής, κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 1 του Ν. 2834/2000 (ΦΕΚ 160 Α΄).
15.  
  Οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 8 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄) εφαρμόζονται αναλόγως και για τους υπεύθυνους: α) των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων και β) Αγωγής Υγείας, που ανήκουν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
16.  
 1. Υποψήφιοι σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. για διορισμό σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν τέσσερα και πάνω παιδιά, τα οποία είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν, εφόσον επιτυγχάνουν τη βαθμολογική βάση στο διαγωνισμό, κατατάσσονται στον οικείο πίνακα διοριστέων της παρ. 7 του άρθρου 1 του Ν. 2834/2000 με απόλυτη προτεραιότητα.
 2. Υποψήφιοι για πρόσληψη σε θέσεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν τέσσερα και πάνω παιδιά, τα οποία είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν, εντάσσονται στον οικείο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών με απόλυτη προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων κατηγοριών υποψη- φίων.
 3. Η σειρά κατάταξης μεταξύ τους εξαρτάται από το σύνολο της προϋπηρεσίας τους.
17.  
  Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 16 του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Αν ο σύλλογος διδασκόντων παραλείπει να αναθέσει την κάλυψη των ωρών αυτών, η ανάθεση γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.».
18.  
  Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 4 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 4 του Ν. 2817/2000 προστίθενται τα ακόλουθα: «Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι από την κατηγορία αυτή μπορεί να προσλαμβάνονται όσοι έχουν τα ανωτέρω προσόντα αλλά δεν μετείχαν στο διαγωνισμό. Αν δεν καλυφθούν οι ανάγκες και στην περίπτωση αυτή, μπορεί κατά σειρά: αα) να προσλαμβάνονται όσοι δεν έχουν τίτλους στην ειδική αγωγή αλλά έχουν τριετή διδακτική εμπειρία σε Σ.Μ.Ε.Α., ββ) να αποσπώνται εκπαιδευτικοί άλλων σχολείων του ίδιου νομού και γγ) να προσλαμβάνονται αναπληρωτές από τους πίνακες αναπληρωτών, που συντάσσονται κάθε φορά για τα κοινά σχολεία.».
19.  
 1. Μετά την παρ. 15 του άρθρου 2 του Ν. 2817/2000 προστίθεται παράγραφος 16 ως ακολούθως και αναριθμούνται οι υπόλοιπες παράγραφοι:
 2. 16 Στην έδρα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης συνιστάται Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα πρόσληψης προσωπικού της παρ. 3 Κεφάλαιο Β΄ του άρθρου 4 και αποτελείται 1) Από έναν Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον Αντιπρόεδρο του ιδίου Συμβουλίου 2) Από έναν Προϊστάμενο Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Αντιπρόεδρο, αναπληρούμενο, μόνο ως προς την ιδιότητα του Αντιπροέδρου, από Προϊστάμενο άλλου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 3) Από έναν Προϊστάμενο Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αναπληρούμενο από Προϊστάμενο άλλου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 4) Από δύο αιρετά μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με τους αναπληρωτές τους Τα Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με διετή θητεία Χρέη εισηγητή ασκεί ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοίκησης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, που αναπληρώνεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του Χρέη Γραμματέα ασκεί διοικητικός υπάλληλος ή εκπαιδευτικός, που υπηρετεί με απόσπαση στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση ή τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης Τα θέματα εκλογής των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και των αναπληρωτών τους ρυθμίζονται με την απόφαση που προβλέπεται στην επόμενη παράγραφο Κατά την πρώτη εφαρμογή, η θητεία τους λήγει στις 31.12.2002 και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού προτείνονται, με τους αναπληρωτές τους, από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής.
 3. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις πρόσληψης καθορίζονται με την απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 4 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου αυτού.».
 4. Μέχρι τη συγκρότηση των Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., η κατά το άρθρο 4, Κεφάλαιο Β΄, παρ. 3 του Ν. 2817/2000 πρόσληψη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων από τον πίνακα επιλογής μόνιμων μελών του ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, που καταρτίζεται από το Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και κατά την αξιολογική σειρά των υποψηφίων και τις δη- λούμενες προτιμήσεις τους.».
 5. Οι πίνακες επιλογής ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, που καταρτίζονται από το Υ.Σ.Ε.Ε.Π., κυρώνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ισχύουν για τα δύο επόμενα σχολικά έτη από την κύρωσή τους.
 6. Από τους πίνακες αυτούς διορίζονται σε κενές και κενούμενες θέσεις οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες αυτούς κατά την αξιολογική σειρά εγγραφής τους και με βάση τις δηλούμενες προτιμήσεις τους.
20.  
  Θεσπίζεται πρόγραμμα με τίτλο «Οι Νέοι Γνωρίζουν την Ευρώπη», το οποίο προγραμματίζει και υλοποιεί κάθε χρόνο η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, αριστούχοι μαθητές της Β΄ τάξης των λυκείων της χώρας επισκέπτονται πρωτεύουσες των Χωρών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εγκρίνεται κάθε φορά το πρόγραμμα που καταρτίζει η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και καθορίζεται ο αριθμός των μαθητών που θα μετέχει σε αυτό. Με όμοια απόφαση ορίζονται τα κριτήρια επιλογής των μαθητών, ο τρόπος χρηματοδότησης των προγραμμάτων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μέρος ή ολόκληρη η δαπάνη μπορεί ακόμη να καλύπτεται από πόρους της Ε.Ε. ή άλλους πόρους.
21.  
  Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, που λήγει στις 30.6.2002, παρατείνεται μέχρι 31.8.2003.
22.  
 1. Η τελευταία φράση του εδαφίου δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 «και να προστίθενται στις θέσεις των υποψηφίων του επόμενου στοιχείου ii της ίδιας περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997, όπως αυτή τροποποιήθηκε ανωτέρω με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου» αντικαθίσταται με τη φράση «και να προστίθενται στις θέσεις των υποψηφίων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997, όπως αυτή τροποποιήθηκε ανωτέρω με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού».
 2. Στο τέλος της τέταρτης περιόδου του εδαφίου β΄ της περίπτωσης 1 της παρ. 9 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 και μετά τη φράση «που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», προστίθεται περίοδος ως εξής:
 3. Τυχόν θέσεις που δεν πληρώνονται με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής μεταφέρονται και προστίθενται στις θέσεις των υποψηφίων της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997, όπως αυτή τροποποιήθηκε ανωτέρω με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού.
23.  
 1. Όπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται ως προσόν για διορισμό η κατοχή απολυτηρίου τίτλου ενιαίου λυκείου, νοείται ότι περιλαμβάνεται και η κατοχή πτυχίου Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου.
 2. Στην παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2640/1998, η φράση «εσπερινής φοίτησης διάρκειας τριών (3) ετών» αντικαθίσταται με τη φράση «εσπερινής φοίτησης διάρκειας ενός επιπλέον εξαμήνου».
 3. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 9 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2942/2001:
 4. αα) Η φράση στον πρώτο στίχο «Για τα ακαδημαϊκά έτη 2001-2002 και 2002-2003» αντικαθίσταται με τη φράση «Για τα ακαδημαϊκά έτη 2001-2002 έως και 2004-2005».
 5. ββ) Στο τέλος της πρώτης περιόδου και μετά τη φράση «το τρίτο μπορεί να είναι μάθημα γενικής παιδείας ή ειδικότητας» προστίθεται περίοδος ως εξής:
 6. Από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 και εφεξής οι υποψήφιοι της παρούσας παραγράφου εξετάζονται επιπλέον και στα ειδικά μαθήματα που τυχόν απαιτούνται για τμήματα των Τ.Ε.Ι. επιλογής τους, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του εδαφίου γ΄ της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκαν ανωτέρω με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου αυτού.
24.  
 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σιβιτανιδείου Δημοσίας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων αποτελείται από:
 2. αα) τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ως Πρόεδρο, ββ) τον πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Αντιπρόεδρο, γγ) τον αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως μέλος και δδ) τέσσερα μέλη, που είναι μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων ή Ε.Π. Τ.Ε.Ι. ή στελέχη της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή στελέχη της δημόσιας διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των Ο.Τ.Α. όλων των βαθμίδων, ή μέλη επιστημονικών συλλόγων ή επιμελητηρίων.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και ΘρησκευμάτωΝ.
 4. Τα μέλη των υποπεριπτώσεων αα΄, ββ΄ και γγ΄ μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο όσο χρόνο διατηρούν την ανωτέρω ιδιότητά τους.
 5. Τα μέλη της υποπερίπτωσης δδ΄ ορίζονται με τριετή θητεία.
 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος.
 7. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 20 του άρθρου 2 του Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α΄) καταργείται η υποπερίπτωση iii, αναριθμούνται οι επόμενες και η υποπερίπτωση i αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 8. i) Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής .
25.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ.21 του Ν. 2909/2001 εφαρμόζονται για τη συμμετοχή υποψηφίων των προβλεπόμενων κλάδων στο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. έτους 2002. Κατά τους διορισμούς εκπαιδευτικών σε οργανικές θέσεις από υποψηφίους εγγεγραμμένους στους πίνακες διοριστέων και κατά τις προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών από κάθε πίνακα προσωρινών αναπληρωτών του άρθρου 1 του Ν. 2942/2001 προηγούνται όσοι έχουν τα πλήρη προσόντα διορισμού.
26.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 2525/1997 αντικαθίσταται ως εξής: Για την εφαρμογή των πρόσθετων προγραμμάτων στα ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία μπορεί να τοποθετούνται εξ ολοκλήρου τακτικοί εκπαιδευτικοί ή να προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου ή να διατίθενται εκπαιδευτικοί του ίδιου ή γειτονικού σχολείου για συμπλήρωση του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου διδασκαλίας ή να ανατίθεται υπερωριακή διδασκαλία σε εκπαιδευτικούς του ίδιου ή γειτονικού σχολείου.
27.  
  Στις διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης σχολικών συμβούλων των κλάδων φυσικής αγωγής, μουσικής, ξένων γλωσσών και καλλιτεχνικών μαθημάτων μετέχουν και εκπαιδευτικοί των αντίστοιχων κλάδων, που ανήκουν οργανικά σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα από τις ισχύουσες διατάξεις. Η παρούσα διάταξη ισχύει και για τις επιλογές των στελεχών της εκπαίδευσης του έτους 2002.
28.  
  Η περίπτωση ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2986/2002 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Ο διευθυντής εκπαίδευσης αξιολογείται από τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης ως προς το διοικητικό του έργο και από τον προϊστάμενο του οικείου Τμήματος Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ως προς το επιστημονικό παιδαγωγικό του έργο.» 29.Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 2942/2001 αντικαθίσταται ως εξής «Οι προσλαμβανόμενοι κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου τοποθετούνται σε θέσεις, οι οποίες κενούνται μετά την ικανοποίηση αιτημάτων των προσληφθέντων κατά τα προηγούμενα σχολικά έτη για την επαναπρόσληψη και τοποθέτησή τους σε κενές θέσεις άλλων περιοχών .
30.  
  Η θητεία των στελεχών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρατείνεται μέχρι την τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας από τους αντικαταστάτες τους
31.  
 1. Για το έτος 2002 οι κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα δυσπρόσιτα σχολεία πληρούνται με την υποχρεωτική τοποθέτηση υποψηφίων της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, κατά την αντίστροφη σειρά ένταξής τους στον οικείο πίνακα και κατά τις δηλούμενες προτιμήσεις τους.
 2. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να δηλώσουν όλες τις προς πλήρωση θέσεις κατά σειρά προτίμησης.
 3. Στην περίπτωση που συμπίπτουν οι δηλώσεις προτίμησης για μία θέση, τοποθετείται ο υποψήφιος που έχει καλύτερη σειρά κατάταξης στον οικείο πίνακα.
 4. Εάν με τη διαδικασία της προηγούμενης περίπτωσης παραμένουν κενές θέσεις στα δυσπρόσιτα σχολεία καλούνται υποψήφιοι της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου να υποβάλουν σχετική δήλωση τοποθέτησης σε ένα ή περισσότερα δυσπρόσιτα σχολεία.
 5. Στην περίπτωση που οι υποβαλλόμενες δηλώσεις είναι περισσότερες των κενών θέσεων τοποθετούνται υποψήφιοι με τη σειρά εγγραφής τους στους πίνακες της ίδιας υποπερίπτωσης ββ΄.
 6. Για το έτος 2003 και εφεξής η κάλυψη των κενών θέσεων στα δυσπρόσιτα σχολεία γίνεται με την τοποθέτηση υποψηφίων από τον πίνακα του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. και υποψηφίων που είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες αναπληρωτών με τη σειρά εγγραφής τους στους πίνακες αυτούς και τις δηλώσεις προτίμησής τους.
 7. Κατά τη τοποθέτηση προηγούνται οι υποψήφιοι του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π., έπονται οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα αναπληρωτών του άρθρου 138 του Ν. 2725/1999 και ακολουθούν οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα αναπληρωτών της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου.
 8. Κατά τα λοιπά για τους διορισμούς εκπαιδευτικών στα δυσπρόσιτα σχολεία από το έτος 2002 και εφεξής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1143/1981 (ΦΕΚ 80 Α΄).
32.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται η σύνθεση, η συγκρότηση και η λειτουργία των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων, των Ανώτερων Περιφερειακών Συμβουλίων και των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής (Π.Υ.Σ.Π.Ε., Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), αναπροσδιορίζονται οι αρμοδιότητες αυτών και ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών.
33.  
  Η περίπτωση β΄της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 2916/2001 διατηρείται σε ισχύ, χωρίς το χρονικό περιορισμό που τίθεται στην αρχή της ίδιας παραγράφου.
34.  
  Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, νοείται αυτή που προσφέρθηκε ανεξάρτητα από το φορέα πρόσληψης: α) στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, β) στα Μουσικά σχολεία, γ) Στα Τμήματα Αθλητικών διευ-κολύνσεων, δ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, ε) στα Ναυτικά Λύκεια, στ) στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα, ζ) στα Ολοήμερα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η) στα Εκκλησιαστικά Σχολεία, θ) στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, ι) σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών πριν από την αποχώρησή τους, ια) για την εφαρμογή του προγράμματος της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης και ιβ) για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής βοήθειας
Άρθρο 7 "Διαδικασία διορισμών εκπαιδευτικών"
1.  
 1. Από το έτος 2003 και εφεξής οι διορισμοί εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις κενές οργανικές θέσεις πραγματοποιούνται ως εξής:
 2. αα) σε ποσοστό 75% από όσους επιτυγχάνουν στο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. και κατά τη σειρά της βαθμολογίας και ββ) σε ποσοστό 25% από όσους είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα αναπληρωτών του άρθρου 138 του Ν. 2725/ 1999 και κατά τη σειρά εγγραφής τους.
 3. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι για διορισμό στην κατηγορία αα΄, οι κενές θέσεις πληρούνται, μέχρι να εξαντληθούν, με διορισμό υποψηφίων της κατηγορίας ββ΄.
 4. Κατ εξαίρεση, κατά τους διορισμούς εκπαιδευτικών του έτους 2005, όσοι υποψήφιοι υπάγονται στην υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης α΄ διορίζονται σε κενές και συνιστώμενες θέσεις με απόλυτη προτεραιότητα έναντι των υποψηφίων κάθε άλλης κατηγορίας
 5. Μετά την εξάντληση του αριθμού των υποψηφίων του πίνακα της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης α΄, το ποσοστό των θέσεων καλύπτεται από τους εγγραμμένους σε ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ο οποίος συντάσσεται για κάθε έτος και στον οποίο κατατάσσονται, κατά σειρά που εξαρτάται από το σύνολο των μορίων τους:
 6. αα) όσοι έχουν προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή και ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ββ) όσοι επέτυχαν τη βαθμολογική βάση στον τελευταίο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π.
2.  
  Σε όσους υπάγονται στις υποπεριπτώσεις αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης γ΄ της προηγούμενης παραγράφου προσμετρώνται μόρια ως ακολούθως: α) Σε όσους έχουν προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, ένα μόριο για κάθε μήνα της προϋπηρεσίας τους αυτής, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους ή όχι στον τελευταίο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. β) Σε όσους έλαβαν τη βαθμολογική βάση κατά τον τελευταίο διαγωνισμό, ένα μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση. Οι βαθμολογικές μονάδες λαμβάνονται χωρίς την προσθήκη μορίων κατά τις περιπτώσεις α΄ μέχρι και στ΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του Ν. 2834/2000 (ΦΕΚ 160 Α΄). Όσοι υπάγονται και στην περίπτωση α΄ και στην περίπτωση β΄ λαμβάνουν μόρια αθροιστικά και από τις δύο περιπτώσεις.
3.  
 1. Για το έτος 2002, στις κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτές είχαν προσδιορισθεί κατά την προκήρυξη του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. του έτους 2000, διορίζονται όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα υποψηφίων διοριστέων του Ν. 1566/1985, σύμφωνα με τα ποσοστά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄).
 2. Για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πέραν αυτών που έχουν προσδιορισθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διορίζονται σε ποσοστό επί του αριθμού των θέσεων που θα πληρωθούν:
  • Όσοι έλαβαν τη βαθμολογική βάση στο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. του έτους 2000, σε ποσοστό 25% και σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους στον οικείο πίνακα.
  • Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών του άρθρου 138 του Ν. 2725/1999, σε ποσοστό 75% και σύμφωνα με τη σειρά εγγραφής τους.
  • Αν παραμένουν κενές θέσεις από την κατηγορία αυτή, διορίζονται σε αυτές υποψήφιοι από πίνακα που συντάσσεται με βάση την προϋπηρεσία τους ως προσωρινού αναπληρωτή ή και ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και σύμφωνα με τη σειρά εγγραφής τους, που εξαρτάται από το σύνολο της υπηρεσίας τους.
  • Οι πολύτεκνοι, κατά την έννοια της παραγράφου 16 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου, προηγούνται στους πίνακες των ανωτέρω υποπεριπτώσεων αα΄ και ββ΄ και εφόσον, για τον πίνακα της υποπερίπτωσης αα΄, έχουν λάβει τη βαθμολογική βάση
 3. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι για διορισμό στην κατηγορία αα΄ της προηγούμενης περίπτωσης β΄, οι κενές θέσεις πληρούνται, μέχρι να εξαντληθούν, με διορισμό υποψηφίων της κατηγορίας ββ΄ της ίδιας περίπτωσης
4.  
  Για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2002-2003 και εφεξής, καταργούνται οι πίνακες των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παρ. 7 του άρθρου 1 του Ν. 2942/2001 και, πέραν του πίνακα του άρθρου 138 του Ν. 2725/1999, ο οποίος προηγείται, συντάσσεται, για κάθε έτος, ενιαίος πίνακας προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, στον οποίο κατατάσσονται κατά σειρά όσοι έχουν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 8 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται: α) Η παρ. 3 του άρθρου 78 του Ν. 1566/1985. β) Η παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν. 1894/1990. γ) Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 29 του Ν. 2009/1992. δ) Το άρθρο 2 του Ν. 2454/1997. ε) Το άρθρο 26 του Ν. 2530/1997. στ) Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 2640/ 1998. ζ) Η παρ. 15 του άρθρου 11 του Ν. 2817/2000 και κάθε διάταξη που ρυθμίζει ίδια θέματα κατά τρόπο αντίθετο με αυτόν των διατάξεων του νόμου αυτού.
Άρθρο 9 "Ισχύς"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-06-28 Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/152
2013-01-30 Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι σύζυγοι καθηγητών ή λεκτόρων ή καθηγητών εφαρμογών ΑΕΙ, μπορούν με αίτηση τους να αποσπώνται, Κατ’ εξαίρεση της κείμενης νομοθεσίας και για όσο χρόνο υπηρετεί ο / η σύζυγος καθηγητής ή λέκτορας ή καθηγητής εφαρμογών στα ΑΕΙ, σε αντίστοιχη εκπαιδευτική μονάδα της πόλης όπου είναι η έδρα του Τμήματος ή Παραρτήματος του ΑΕΙ στο οποίο υπηρετεί ο / η σύζυγος τους
Αντικατάσταση
A/2013/24
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/Β1/182 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/Β1_182 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/Ε5/2925 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/Ε5_2925 1994
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/Ε5/1205 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/Ε5_1205 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/ΚΑ/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/ΚΑ_679 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1998/Ε5/1180 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/Ε5_1180 1998
ΝΟΜΟΣ 1929/3741 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1929/3741 1929
ΝΟΜΟΣ 1977/716 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/716 1977
ΝΟΜΟΣ 1977/741 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/741 1977
ΝΟΜΟΣ 1981/1143 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1143 1981
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1982/1304 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1304 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1989/1865 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1865 1989
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Για την Ακαδηµία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις: 1990/1894 1990
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1994/2188 1994
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Ρύθμιση θεμάτων εξετάσεων μετεγγραφών φοιτητών εξωτερικού και άλλες διατάξεις. 1994/2233 1994
Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 1994/2238 1994
Ρύθμιση θεμάτων του εκπαιδευτικού προσωπικού μειονοτικών σχολείων της Θράκης και της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις 1995/2341 1995
Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1996/2413 1996
Ρύθμιση θεμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1997/2454 1997
Εκλογή Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1997/2517 1997
Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις. 1997/2519 1997
Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις. 1997/2525 1997
Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.) - Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών των ερευνητικών ιδρυμάτων και ά[...]" 1997/2530 1997
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις 1997/2552 1997
Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις 1998/2579 1998
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1998/2621 1998
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
Αναπροσαρμογή συντάξεων συνταξιούχων μελών ΔΕ Π των Α.Ε.Ι., Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., γιατρών Ε.Σ.Υ. και διπλωματικών υπαλλήλων, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 1999/2703 1999
Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις, 1999/2716 1999
Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις. 1999/2725 1999
Σχεδιασμός, ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εκτέλεση Ολυμπιακών Έργων και άλλες διατάξεις. 1999/2730 1999
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις. 1999/2738 1999
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις. 1999/2740 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
ΝΟΜΟΣ 2000/2834 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2834 2000
ΝΟΜΟΣ 2000/2860 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2860 2000
Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων. 2001/2882 2001
Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις. 2001/2889 2001
Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις 2001/2909 2001
Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής. 2001/2916 2001
Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το Πρόγραμμα Ολυμπιακής Εκπαίδευσης και για τις ανάγκες των σχολείων και άλλες διατάξεις. 2001/2942 2001
Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις 2002/2986 2002
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/1024 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/1024 1971
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/83 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/83 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/377 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/377 1989
Μετονομασία Σχολών - Ίδρυση - οργάνωση και λειτουργία Σχολών και Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 1993/177 1993
Πλήρωση θέσεων δικηγόρων των ΤΕΙ Αθήνας και Θεσσαλονίκης. 1994/124 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/34 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/34 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1997/316 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/316 1997
Μετατροπή του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων σε Ανώνυμη Εταιρία και έγκριση του Καταστατικού της. 1998/414 1998
Ίδρυση τμήματος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 1999/205 1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/83 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/83 2000
Βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 2002/118 2002
Αναπροσδιορισμός των προσόντων και κριτηρίων επιλογής των στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τροποποίηση της διαδικασίας επιλογής αυτών. 2002/25 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
2015/265.2015 2015
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 2003/3194 2003
Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις. 2003/3205 2003
Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις. 2003/3207 2003
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. 2004/3255 2004
Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις. 2005/3328 2005
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις 2005/3391 2005
Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές δια­τάξεις. 2005/3404 2005
Επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2006/3467 2006
Σύσταση Ειδικού Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις. 2007/3552 2007
Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 –2013. 2007/3614 2007
Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών –Απαλλαγή πρώτης κατοικίας – Ενιαίο τέλος ακινήτων – Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και άλλες διατάξεις. 2008/3634 2008
Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2009/3794 2009
Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις. 2010/3879 2010
Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. 2012/4067 2012
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων ΕκπαιδευτικώνΙδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 2012/4076 2012
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. 2013/4186 2013
Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις. 2015/4351 2015
Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 2016/4415 2016
Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις. 2017/4452 2017
Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών. 2003/1 2003
Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 2003/118 2003
Ίδρυση Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων. 2003/195 2003
Ίδρυση Παραρτημάτων, Σχολής και Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), μετονομασία Τμημάτων Τ.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους, σύσταση θέσεων προσωπικού των Τ.Ε.Ι. και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολο[...]" 2003/247 2003
Τροποποίηση διατάξεων Π. Δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα». 2003/347 2003
Βαθμολογική κατάσταση, πρόσληψη, υπηρεσιακή κατάσταση και απασχόληση των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 2003/35 2003
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών του Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). 2003/84 2003
Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας». 2003/92 2003
Μετονομασία του Τμήματος Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 2003/96 2003
Κατάτμηση του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 2004/106 2004
Ίδρυση Σχολής Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 2004/21 2004
Κατάργηση των Σχολών Επιστημών Υγείας και Γεωτεχνικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 2004/247 2004
Κατάργηση του Τμήματος Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 2004/51 2004
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. 2004/55 2004
Ίδρυση Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 2004/83 2004
΄Ιδρυση Τμήματος στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας. 2004/84 2004
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 2005/104 2005
Ίδρυση Παραρτήματος και Τμήματος στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Χαλκίδας, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του, σύσταση θέσεων προσωπικού Τ.Ε.Ι., μετονομασία ΤΕΙ, μετονομασία και μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου Τμημάτων Τ.Ε.Ι. 2005/106 2005
Ίδρυση Τμήματος στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 2005/130 2005
Τροποποίηση του π.δ. 21/2004 «Ίδρυση Σχολής Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου» Α’ 16. 2005/173 2005
Μετονομασία Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 2005/24 2005
Μετονομασία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών σε Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία. 2005/45 2005
Τροποποίηση του Π.Δ. 96/1998 (Α~ 85) «Ίδρυση Πανεπιστημιακής Σχολής στην πόλη του Αγρινίου. 2005/9 2005
Μετονομασία του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων της Σχολής Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (π.δ. 96/1998, Α΄ 85), σε Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων. 2006/110 2006
Μετονομασία του Τμήματος Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων». 2006/111 2006
Μετονομασία του Τμήματος Γεωπονίας Ζωϊκής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (π.δ. 165/2001, Α΄ 148), σε Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος. 2006/112 2006
Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών της Ακαδημίας Αθηνών 2006/122 2006
Ίδρυση Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 2006/125 2006
Ίδρυση Τμημάτων στα Παραρτήματα Πύργου και Αιγίου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πάτρας, καθορισμός περιεχομένου σπουδών αυτών, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους και μετονομασία Τμημάτων Τ.Ε.Ι. 2006/226 2006
Ίδρυση Τμήματος Σλαβικών Σπουδών στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 2007/136 2007
Μετονομασία των Τμημάτων Φυτικής Παραγωγής και Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε Τμήματα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής και Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών. 2007/149 2007
Ίδρυση Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφήςστο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 2007/35 2007
Ίδρυση Παραρτήματος και Τμήματος Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι. στο Διδυμότειχο, καθορισμός περιεχομένου σπουδών αυτού, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του και σύσταση θέσεων προσωπικού Τ.Ε.Ι. 2007/86 2007
Τροποποίηση του π.δ. 122/2006 « Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών της Ακαδημίας Αθηνών» (Α΄ 123). 2007/95 2007
Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι. 2008/160 2008
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 2008/186 2008
Μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου και μετονομασία Τμήματος Τ.Ε.Ι. 2008/31 2008
Μετονομασία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, σε Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. 2008/60 2008
Ίδρυση Τμήματος Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.), καθορισμός περιεχομένου σπουδών αυτού, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας, σύσταση θέσεων προσωπικού. 2008/64 2008
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 2009/104 2009
Εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 125/2000 «Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πατρών και του Τμήματος Θεάτρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου[...]" 2009/105 2009
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. 2009/106 2009
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 2009/107 2009
Ίδρυση Τμήματος Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και κατάργηση της Σχολής Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 2009/108 2009
Μετονομασία του τμήματος Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών σε τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης και μείωση του ελάχιστου αριθμού των εξαμήνων φοίτησης που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. 2009/129 2009
Μετονομασία του Τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστήμιου Πειραιώς σε Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. 2009/151 2009
Κατάτμηση του Τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 2009/157 2009
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 2009/158 2009
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των τμημάτων Κοινωνιολογίας 2009/159 2009
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά. 2009/164 2009
Ίδρυση Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 2009/170 2009
΄Ιδρυση Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πανεπι­στήμιο Ιωαννίνων. 2009/173 2009
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 2009/177 2009
΄Ιδρυση Τμημάτων στο Δημοκρίτειο ΠανεπιστήμιοΘράκης. 2009/21 2009
Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), καθορισμός περιεχομένου σπουδών αυτών, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους, σύσταση θέσεων προσωπικού. 2009/23 2009
Ίδρυση Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών και Τμημάτων στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) Σερρών και Καβάλας (Παράρτημα Δράμας), καθορισμός περιεχομένου σπουδών αυτών, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους, σύσταση [...]" 2009/24 2009
Μετονομασία (α) του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών και (β) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανε[...]" 2009/26 2009
Επαγγελματική κατοχύρωση των διπλωματούχων μηχανικών και των πτυχιούχων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στα αντικείμενα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. 2009/44 2009
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων: α) του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και β) του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. 2009/45 2009
Μετονομασία του Τμήματος Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών» 2009/47 2009
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων Προγραμμάτων Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 2009/66 2009
Ίδρυση Τμήματος Ασιατικών Σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. 2009/76 2009
Ίδρυση Τμήματος Τουριστικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 2009/77 2009
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 2009/78 2009
Μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου και μετονομασία Τμημάτων Τ.Ε.Ι. 2009/9 2009
Κατάργηση, συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων και ίδρυση Σχολής στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.). 2013/101 2013
Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 2013/72 2013
Ίδρυση Σχολών – κατάργηση συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 2013/76 2013
Μετονομασία, κατάργηση και ένταξη Τμημάτων ή Σχολών και ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 2013/92 2013
Κατάργηση Τμήματος, ίδρυση Ειδίκευσης, συγχώνευση Τμημάτων, ένταξη Τμημάτων σε Σχολές και ανασυγκρότηση των Σχολών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 2013/93 2013