Κύρωση της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφ’ ενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών-Μελών αυτής, αφ’ ετέρου, της Εσωτερικής Συμφωνίας για την εφαρμογή της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης, και της Εσωτερικής Συμφωνίας για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης, καθώς και της Τελικής Πράξης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφ’ ενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών-Μελών αυτής, αφ’ ετέρου, της Εσωτερικής Συμφωνίας για την εφαρμογή της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης και της Εσωτερικής Συμφωνίας για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης, καθώς και της Τελικής Πράξης, που υπογράφηκαν στις 23 Ιουνίου 2000 στην Κοτονού του Μπενίν, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΑCUΕRDΟ DΕ ΑSΟCΙΑCΙΣΝ ΕΝΤRΕ LΟS ΕSΤΑDΟS DΕ ΑFRΙCΑ, DΕL CΑRΙΒΕ Υ DΕL ΡΑCΝFΙCΟ, ΡΟR UΝΑ ΡΑRΤΕ, ΥLΑ CΟΜUΝΙDΑD ΕURΟΡΕΑ Υ SUS ΕSΤΑDΟS ΜΙΕΜΒRΟS, ΡΟR ΟΤRΑ FΙRΜΑDΟ ΕΝ CΟΤΟΝΪ ΕL 23 DΕ JUΝΙΟ DΕ 2000 (ΑCUΕRDΟ CΟΤΟΝΪ) ΡΑRΤΝΕRSΚΑΒSΑFΤΑLΕΜΕLLΕΜ ΡΕ DΕΝ ΕΝΕ SΙDΕ ΜΕDLΕΜΜΕRΝΤΕ ΑF GRUΡΡΕΝ ΑF SΤΑΤΕR Ι ΑFRΙΚΑ, VΕSΤΙΝDΙΕΝ ΟG SΤΙLLΕΗΑVΕΤ ΟG ΡΕ DΕΝ ΑΝDΕΝ SΙDΕ DΕΤ ΕURΟΡΖΙSΚΕ FΖLLΕSSΚΑΒ ΟG DΕΤS ΜΕDLΕΜSSΤΑΤΕRUΝDΕRΤΕGΝΕΤ CΟΤΟΝΟU DΕΝ 23 JUΝΙ 2000 (CΟΤΟΝΟU-ΑFΤΑLΕΝ) ΡΑRΤΝΕRSCΗΑFΤSΑΒΚΟΜΜΕΝΖWΙSCΗΕΝ DΕΝ ΜΙΤGLΙΕDΕRΝ DΕR GRUΡΡΕ DΕR SΤΑΑΤΕΝ ΙΝ ΑFRΙΚΑ, ΙΜ ΚΑRΙΒΙSCΗΕΝ RΑUΜ UΝD ΙΜ ΡΑΖΙFSCΗΕΝ ΟΖΕΑΝ ΕΙΝΕRSΕΙΤS UΝD DΕR ΕURΟΡΔΙSCΗΕΝ GΕΜΕΙΝSCΗΑFΤ UΝD) ΙΗRΕΝ ΜΙΤGLΙΕDSΤΑΑΤΕΝ ΑΝDΕRΕRSΕΙΤS UΝΤΕRΖΕΙCΗΝΕΤ ΙΝ CΟΤΟΝΟU ΑΜ 23. JUΝΙ 2000 (CΟΤΟΝΟU-ΑΒΚΟΜΜΕΝ)ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ, ΤΗΣ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ, ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ, ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΟΤΟΝΟΥ ΣΤΙΣ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 (ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΚΟΤΟΝΟΥ) ΡΑRΤΝΕRSΗΙΡ ΑGRΕΕΜΕΝΤ ΒΕΤWΕΕΝ ΤΗΕ ΜΕΜΒΕRS ΟF ΤΗΕ ΑFRΙCΑΝ, CΑRΙΒΒΕΑΝ ΑΝD ΡΑCΙFΙC GRΟUΡ ΟF SΤΑΤΕS ΟF ΤΗΕ ΟΝΕ ΡΑRΤ, ΑΝD ΤΗΕ ΕURΟΡΕΑΝ CΟΜΜUΝΙΤΥ ΑΝD ΙΤS ΜΕΜΒΕR SΤΑΤΕS, ΟF ΤΗΕ ΟΤΗΕR ΡΑRΤ SΙGΝΕD ΙΝ CΟΤΟΝΟU ΟΝ 23 JUΝΕ 2000 (CΟΤΟΝΟU ΑGRΕΕΜΕΝΤ) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ, ΤΗΣ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ, ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ, ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΟΤΟΝΟΥ ΣΤΙΣ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΠΡΟΟΙΜΙΟΕΧΟΝΤΑΣ υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και τη συμφωνία της Τζωρτζτάουν περί δημιουργίας της ομάδας κρατών της Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ), αφετέρου. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ τη δέσμευσή τους να εργαστούν από κοινού για την επίτευξη των στόχων που αφορούν την εξάλειψη της ένδειας, την αειφόρο ανάπτυξη και τη βαθμιαία ενσωμάτωση των χωρών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι είναι αποφασισμένοι να συμβάλουν σημαντικά, μέσω της συνεργασίας τους, στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των κρατών ΑΚΕ και στη μεγαλύτερη ευημερία του πληθυσμού αυτών, βοηθώντας τα να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και ενισχύοντας την εταιρική σχέση ΑΚΕ-ΕΕ, στην προσπάθεια να αποκτήσει ισχυρότερη κοινωνική διάσταση η διαδικασία παγκοσμιοποίησης. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ τη βούλησή τους να δώσουν νέα πνοή στις προνομιούχες σχέσεις τους και να εφαρμόσουν μία σφαιρική και ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη δημιουργία ενισχυμένης εταιρικής σχέσης με βάση τον πολιτικό διάλογο, την αναπτυξιακή συνεργασία και τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι ένα πολιτικό περιβάλλον που διασφαλίζει την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα, το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου, και τη χρηστή διαχείριση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας μακροπρόθεσμης ανάπτυξης αναγνωρίζοντας ότι την ευθύνη της δημιουργίας του περιβάλλοντος αυτού έχουν, κατά κύριο, λόγο οι ενδιαφερόμενες χώρες. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι υγιείς και σταθερές οικονομικές πολιτικές αποτελούν προϋπόθεση για την ανάπτυξη. ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και υπενθυμίζοντας την Παγκόσμια Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τα συμπεράσματα της Διάσκεψης της Βιέννης για τα ανθρώπινα δικαιώματα του 1993, τα Σύμφωνα για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα και τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, τη Σύμβαση για την κατάργηση κάθε μορφής διάκρισης κατά των γυναικών, τη Διεθνή Σύμβαση για την κατάργηση κάθε μορφής φυλετικών διακρίσεων, τις Συμβάσεις της Γενεύης του 1949 και τις άλλες πράξεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, τη Σύμβαση του 1954 όσον αφορά το καθεστώς των απατρίδων, τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 όσον αφορά το καταστατικό των προσφύγων και το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 όσον αφορά το καθεστώς των προσφύγων. ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ τη Σύμβαση για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών του Συμβουλίου της Ευρώπης, τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών και την Αμερικανική Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Άνθρωπου, ως θετική συμβολή της περιφέρειας στο σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη ΑΚΕ. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τις δηλώσεις στις οποίες προέβησαν, στην Λιμπρεβίλ και στο Σάντο Ντομίνγκο, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των χωρών ΑΚΕ, στο πλαίσιο των διασκέψεων κορυφής του 1997 και 1999. ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι οι αναπτυξιακοί στόχοι και αρχές που συμφωνήθηκαν στις διασκέψεις των Ηνωμένων Εθνών και ο στόχος, που έθεσε η Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ, για την κατά το ήμισυ μείωση το ποσοστού του πληθυσμού που ζει υπό συνθήκες εξαιρετικής ένδειας, μέχρι το έτος 2015, αποτελούν σαφές όραμα και πρέπει να ενισχύουν τη συνεργασία ΑΚΕ-ΕΕ στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας. ΔΙΔΟΝΤΑΣ ιδιαίτερη προσοχή σης εκκλήσεις που έγιναν στο Ρίο, τη Βιέννη, το Κάιρο, την Κοπεγχάγη, το Πεκίνο, την Κωνσταντινούπολη και στις διασκέψεις των Ηνωμένων Εθνών και αναγνωρίζοντας ότι είναι αναγκαίο να αναληφθεί περαιτέρω δράση για την επίτευξη των στόχων και την εκτέλεση των προγραμμάτων δράσης που καταρτίσθηκαν στα φόρα αυτά. ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ να σεβαστούν τα βασικά δικαιώματα των εργαζομένων, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές που εξαγγέλλονται στις σχετικές συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΝΑ ΣΥΝΑΨΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ: ΜΕΡΟΣ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΣΤΟΧΟΙ, ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 Στόχοι της εταιρικής σχέσης Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη αυτής, αφενός, και τα κράτη ΑΚΕ, αφετέρου, που εφεξής αποκαλούνται «μέρη», συνάπτουν την παρούσα συμφωνία για να προωθήσουν και να επιταχύνουν την οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη των κρατών ΑΚΕ, και επί πλέον για να συμβάλουν στην ειρήνη και την ασφάλεια και να προαγάγουν ένα σταθερό δημοκρατικό και πολιτικό περιβάλλον. Η εταιρική σχέση επικεντρώνεται στο στόχο του περιορισμού και, τελικά, της εξάλειψης της ένδειας, είναι δε σύμφωνη προς τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης και της βαθμιαίας ενσωμάτωσης των χωρών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία. Οι στόχοι αυτοί και οι διεθνείς δεσμεύσεις των μερών διαπνέουν όλες τις αναπτυξιακές στρατηγικές και επιδιώκονται μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, η οποία λαμβάνει συγχρόνως υπόψη τις πολιτικές οικονομικές κοινωνικές πολιτιστικές και περιβαλλοντικές πτυχές της ανάπτυξης. Η εταιρική σχέση παρέχει ένα συνεκτικό πλαίσιο στήριξης για τις αναπτυξιακές στρατηγικές που υιοθετεί κάθε κράτος ΑΚΕ. Η συνεχής οικονομική μεγέθυνση, η ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, η συνεχής αύξηση της απασχόλησης και η βελτίωση της πρόσβασης στους παραγωγικούς πόρους αποτελούν μέρος του πλαισίου αυτού. Παρέχεται στήριξη για τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ατόμου και την κάλυψη των βασικών αναγκών του, την προώθηση της κοινωνικής ανάπτυξης και των προϋποθέσεων για τη δίκαιη κατανομή των καρπών της μεγέθυνσης. Ενθαρρύνονται και στηρίζονται οι περιφερειακές και υποπεριφερειακές διαδικασίες ολοκλήρωσης οι οποίες προωθούν την ενσωμάτωση των χωρών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία, όσον αφορά το εμπόριο και τις ιδιωτικές επενδύσεις. Αναπόσπαστο μέρος της προσέγγισης αποτελεί η δημιουργία ικανότητας των φορέων για την ανάπτυξη και βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που είναι αναγκαίο για την κοινωνική συνοχή, για τη λειτουργία μιας δημοκρατικής κοινωνίας και ελεύθερης οικονομίας, και για την ανάδυση δραστήριας και οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών. Πρέπει να ληφθεί συστηματικά υπόψη η κατάσταση των γυναικών και τα ζητήματα που αφορούν τα φύλα, σε όλους τους τομείς - πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό. Οι αρχές της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος πρέπει να εφαρμόζονται και να ενσωματώνονται σε κάθε επίπεδο της εταιρικής σχέσης. Άρθρο 2 Θεμελιώδεις αρχές Η συνεργασία ΑΚΕ-ΕΚ, βασιζόμενη σε ένα νομικά δεσμευτικό σύστημα και στην ύπαρξη μεικτών οργάνων, ασκείται σύμφωνα με τις ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές: - ισότητα των εταίρων και αυτοδιάθεση των αναπτυξιακών στρατηγικών: προς τον σκοπό της υλοποίησης των στόχων της εταιρικής σχέσης, τα κράτη ΑΚΕ καθορίζουν κυρίαρχα τις αναπτυξιακές στρατηγικές για την οικονομία και την κοινωνία τους, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα θεμελιώδη στοιχεία που περιγράφονται στο άρθρο 9 η εταιρική σχέση ενθαρρύνει την αυτοδιάθεση των αναπτυξιακών στρατηγικών από τις σχετικές χώρες και πληθυσμούς. - συμμετοχή εκτός από την κεντρική κυβέρνηση ως κύριο εταίρο, η εταιρική σχέση είναι ανοικτή σε διάφορους φορείς, για να ενθαρρυνθεί η ένταξη όλων των τμημάτων της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού τομέα και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, στη πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή. - τον κύριο ρόλο του διαλόγου και την εκπλήρωση των αμοιβαίων υποχρεώσεων: οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται από τα μέρη στο πλαίσιο του διαλόγου βρίσκονται στο επίκεντρο της εταιρικής σχέσης και των σχέσεων συνεργασίας. - διαφοροποίηση και περιφερειοποίηση: οι ρυθμίσεις και προτεραιότητες της συνεργασίας ποικίλλουν ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης του εταίρου, τις ανάγκες του, την επίδοση και τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή στρατηγική. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην περιφερειακή διάσταση. Οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης. Λαμβάνεται υπόψη η ιδιαίτερη ευαισθησία των μεσογείων και νησιωτικών χωρών. Άρθρο 3 Επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας Τα μέρη λαμβάνουν, έκαστο στο βαθμό που το αφορά, στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, τα κατάλληλα ειδικά ή γενικά μέτρα, για να εξασφαλίσουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία και να διευκολύνουν την επίτευξη των στόχων αυτής. Δεν λαμβάνουν κανένα μέτρο το οποίο ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων αυτών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ Άρθρο 4 Γενική προσέγγιση Τα κράτη ΑΚΕ καθορίζουν κυρίαρχα τις αρχές και στρατηγικές ανάπτυξης, καθώς και τα μοντέλα της οικονομίας και κοινωνίας. Καταρτίζουν, μαζί με την Κοινότητα, τα προγράμματα συνεργασίας που προβλέπονται στη παρούσα συμφωνία. Ωστόσο, τα μέρη αναγνωρίζουν τον συμπληρωματικό ρόλο και την δυνατότητα της συμβολής μη κρατικών φορέων στην αναπτυξιακή διαδικασία. Προς το σκοπό αυτό, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία, οι μη κρατικοί φορείς, ανάλογα με την περίπτωση: - ενημερώνονται και συμμετέχουν σε διαβουλεύσεις για τις πολιτικές και στρατηγικές συνεργασίας, για τις προτεραιότητες της συνεργασίας, ιδίως σε τομείς που τους ενδιαφέρουν ή τους αφορούν άμεσα, και για τον πολιτικό διάλογο. - λαμβάνουν χρηματοδοτικούς πόρους, υπό τους όρους που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία, για να στηρίξουν τις διαδικασίας τοπικής ανάπτυξης. - εμπλέκονται στην εκτέλεση σχεδίων και προγραμμάτων συνεργασίας, σε τομείς που τους αφορούν ή σε αυτούς στους οποίους έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα. - λαμβάνουν στήριξη για την ανάπτυξη ικανοτήτων σε κρίσιμους τομείς, με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων αυτών, ιδίως όσον αφορά την οργάνωση και εκπροσώπηση, καθώς και τη δημιουργία μηχανισμών διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένων των διαύλων επικοινωνίας και διαλόγου, και για την προώθηση στρατηγικών συμμαχιών. Άρθρο 5 ΠληροφόρησηΗ συνεργασία στηρίζει τις ενέργειες για την παροχή ευρύτερης πληροφόρησης και την καλύτερη ενημέρωση όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά της εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ Επίσης η συνεργασία: - ενθαρρύνει την εταιρική σχέση και δημιουργεί δεσμούς μεταξύ των φορέων των ΑΚΕ και της ΕΕ. - ενισχύει τη δικτύωση και ανταλλαγή πραγματογνωμοσύνης και εμπειριών μεταξύ των φορέων. Άρθρο 6 Ορισμοί1.Στους φορείς συνεργασίας περιλαμβάνονται: 1)οι κρατικές αρχές (τοπικές, εθνικές και περιφερειακές) β) μη κρατικοί φορείς δηλ.: - ο ιδιωτικός τομέας - οι οικονομικοί και κοινωνικοί εταίρου συμπεριλαμβανομένων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, - η κοινωνία των πολιτών, σε κάθε της μορφή, σύμφωνα με τα εθνικά χαρακτηριστικά. 2.Η αναγνώριση των μη κυβερνητικών φορέων, από τα μέρη, εξαρτάται από το βαθμό στον οποίο αυτοί καλύπτουν τις ανάγκες του πληθυσμού, από τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες τους και από το κατά πόσον η οργάνωση και διαχείρισή τους είναι δημοκρατική και διαφανής. Άρθρο 7 Ανάπτυξη ικανοτήτων Η συμβολή της κοινωνίας των πολιτών στην ανάπτυξη μπορεί να αυξηθεί μέσω της ενίσχυσης των κοινοτικών οργανώσεων και των μη κυβερνητικών μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, σε όλες τις περιοχές συνεργασίας. Προς τούτο απαιτείται: - ενθάρρυνση και στήριξη της σύστασης και ανάπτυξης αυτών των οργανώσεων, - πρόβλεψη μηχανισμών για τη συμμετοχή των οργανώσεων αυτών στο σχεδιασμό, την εκτέλεση και την αξιολόγηση αναπτυξιακών στρατηγικών και προγραμμάτων. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Άρθρο 8 Πολιτικός διάλογος 1.Τα μέρη πραγματοποιούν σε τακτά διαστήματα συνολικό, ισόρροπο και ουσιαστικό πολιτικό διάλογο που οδηγεί σε αμοιβαίες δεσμεύσεις. 2.Στόχος του διαλόγου είναι η ανταλλαγή πληροφοριών, η ενθάρρυνση της αμοιβαίας κατανόησης και η διευκόλυνση του καθορισμού κοινών προτεραιοτήτων και προγραμμάτων δράσης, έτσι ώστε να αναγνωρίζονται, ιδίως, οι υφιστάμενοι δεσμοί μεταξύ των διαφόρων πτυχών των σχέσεων των μερών και των διαφόρων χώρων συνεργασίας, όπως προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία. Ο διάλογος διευκολύνει τις διαβουλεύσεις μεταξύ των μερών στο πλαίσιο των διεθνών φόρα. Μεταξύ των στόχων του διαλόγου περιλαμβάνεται και η πρόληψη καταστάσεων κατά τις οποίες ένα μέρος μπορεί να κρίνει αναγκαία την προσφυγή στη ρήτρα μη εκτέλεσης. 3.Ο διάλογος καλύπτει όλους τους σκοπούς και στόχους που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία καθώς και όλα τα ζητήματα κοινού, γενικού, περιφερειακού ή υποπεριφερειακού ενδιαφέροντος. Μέσω του διαλόγου, τα μέρη συμβάλλουν στην ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα και προωθούν ένα σταθερό και δημοκρατικό πολιτικό περιβάλλον. Ο διάλογος καλύπτει στρατηγικές συνεργασίας καθώς και σφαιρικές και τομεακές πολιτικές, συμπεριλαμβανομενού του περιβάλλοντος, του θέματος των φύλων, της μετανάστευσης και ζητημάτων που αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά. 4.Ο διάλογος εστιάζεται, μεταξύ άλλων, σε συγκεκριμένα πολιτικά ζητήματα αμοιβαίου ή γενικού ενδιαφέροντος για την επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας, όπως το εμπόριο όπλων, οι υπέρογκες στρατιωτικές δαπάνες, τα ναρκωτικά και το οργανωμένο έγκλημα, η εθνική, η θρησκευτική ή η φυλετική διάκριση. Ο διάλογος καλύπτει επίσης την εκτίμηση, σε τακτική βάση, των εξελίξεων όσον αφορά το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, των δημοκρατικών αρχών, του κράτους δικαίου και της χρηστής διαχείρισης. 5.Οι πολιτικές ευρείας βάσης για την προώθηση της ειρήνης και την πρόληψη, διαχείριση και επίλυση βίαιων συγκρούσεων, κατέχουν εξέχοντα ρόλο στον παρόντα διάλογο, καθώς και η ανάγκη να λαμβάνεται πλήρως υπόψη ο στόχος της ειρήνης και της δημοκρατικής σταθερότητας, κατά τον προσδιορισμό των περιοχών προτεραιότητας για τη συνεργασία. 6.Ο διάλογος διεξάγεται με ευέλικτο τρόπο. Ο διάλογος είναι επίσημος ή ανεπίσημος ανάλογα με τις ανάγκες και διεξάγεται εντός και εκτός του θεσμικού πλαισίου, με την κατάλληλη μορφή, και στο κατάλληλο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου του περιφερειακού, υποπεριφερειακού ή εθνικού επιπέδου. 7.Στον διάλογο αυτόν συμμετέχουν περιφερειακές και υποπεριφερειακές οργανώσεις καθώς και εκπρόσωποι των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Άρθρο 9 Ουσιώδη στοιχεία και θεμελιώδες στοιχείο 1.Η συνεργασία αποσκοπεί στην αειφόρο ανάπτυξη, με επίκεντρο τον άνθρωπο, ο οποίος είναι ο κύριος πρωταγωνιστής και δικαιούχος της ανάπτυξης τούτο συνεπάγεται το σεβασμό και την προώθηση του συνόλου των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Ο σεβασμός όλων των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων, της δημοκρατίας που βασίζεται στο κράτος δικαίου και της διαφανούς και υπεύθυνης διαχείρισης, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αειφόρου ανάπτυξης. 2.Τα μέρη τηρούν τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις τους όσον αφορά το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Επιβεβαιώνουν την προσήλωση τους στον σεβασμό της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, που αποτελούν νόμιμη επιδίωξη των ατόμων και των λαών. Τα δικαιώματα του ανθρώπου είναι παγκόσμια, αδιαίρετα και αλληλένδετα. Τα μέρη αναλαμβάνουν τη δέσμευση να προωθήσουν και να προστατεύσουν όλες τις θεμελιώδεις ελευθερίες και δικαιώματα του ανθρώπου, αστικά και πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά. Στο πλαίσιο αυτό, τα μέρη διακηρύσσουν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Τα μέρη διακηρύσσουν ότι ο εκδημοκρατισμός, η ανάπτυξη και η προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι αλληλένδετα και ενισχύονται αμοιβαία. Οι δημοκρατικές αρχές είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένες αρχές, επί των οποίων βασίζεται η οργάνωση του κράτους για τη διασφάλιση της νομιμότητας της εξουσίας του, της νομιμότητας των δράσεων του, που αντανακλώνται στο συνταγματικό, νομοθετικό και κανονιστικό σύστημα, και η ύπαρξη συλλογικών μηχανισμών. Βάσει των οικουμενικά αναγνωρισμένων αρχών, κάθε χώρα αναπτύσσει τη δημοκρατική της παιδεία. Η δομή της κυβέρνησης και οι αρμοδιότητες των διαφόρων εξουσιών βασίζονται στο κράτος δικαίου, που συνεπάγεται, ιδίως, αποτελεσματικά και προσιτά νομικά ένδικα μέσα, ανεξάρτητο σύστημα δικαιοσύνης που διασφαλίζει την ισότητα ενώπιον του δικαίου και εκτελεστική εξουσία πλήρως υπαγόμενη στο δίκαιο. Ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου, των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου. επί του οποίου βασίζεται η εταιρική σχέση ΑΚΕ-ΕΕ, αποτελούν τη βάση των εσωτερικών και διεθνών πολιτικών των μερών και ουσιώδη στοιχεία της παρούσας συμφωνίας. 3.Στο πλαίσιο ενός πολιτικού και θεσμικού περιβάλλοντος το οποίο υποστηρίζει τα δικαιώματα του ανθρώπου, τις δημοκρατικές αρχές και το κράτος δικαίου, χρηστή διαχείριση είναι η διαφανής και υπεύθυνη διαχείριση των ανθρώπινων, φυσικών, οικονομικών και χρηματοδοτικών πόρων προς όφελος της δίκαιης και αειφόρου ανάπτυξης Περιλαμβάνει σαφείς διαδικασίες αποφάσεων σε επίπεδο δημοσίων αρχών, διαφανή και υπεύθυνα όργανα, υπεροχή του δικαίου κατά τη διαχείριση και κατανομή των πόρων και ανάπτυξη ικανοτήτων για την εκπόνηση και εκτέλεση μέτρων τα οποία στοχεύουν, ειδικότερα, στην πρόληψη και καταστολή της διαφθοράς. Η χρηστή διαχείριση, που αποτελεί τη βάση της εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, ενισχύει τις εσωτερικές και διεθνείς πολιτικές των μερών και αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της παρούσας συμφωνίας. Τα μέρη συμφωνούν ότι μόνο σοβαρές περιπτώσεις διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένης και της δωροδοκίας που την προκαλεί όπως ορίζεται στο άρθρο 97, αποτελούν παραβίαση του στοιχείου αυτού. 4.Η εταιρική σχέση στηρίζει ενεργά την προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, τις διαδικασίες εκδημοκρατισμού, την σταθεροποίηση του κράτους δικαίου και τη χρηστή διαχείριση. Οι τομείς αυτοί αποτελούν σημαντικό θέμα του πολιτικού διαλόγου. Στο πλαίσιο του διαλόγου αυτού, τα μέρη αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στις υπό εξέλιξη αλλαγές και στη συνέχιση της προόδου που έχει επιτευχθεί. Αυτή η τακτική εκτίμηση λαμβάνει υπόψη το οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και ιστορικό πλαίσιο κάθε χώρας. Επιπλέον, στους τομείς αυτούς εστιάζεται η στήριξη των αναπτυξιακών στρατηγικών. Η Κοινότητα παρέχει στήριξη στις πολιτικές, θεσμικές και νομικές μεταρρυθμίσεις και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών, στο πλαίσιο στρατηγικών που από κοινού συμφωνούνται μεταξύ του συγκεκριμένου κράτους και της Κοινότητας. Άρθρο 10 Λοιπά στοιχεία του πολιτικού περιβάλλοντος 1.Τα μέρη θεωρούν ότι τα ακόλουθα στοιχεία συμβάλλουν στη διατήρηση και παγιοποίηση σταθερού και δημοκρατικού πολιτικού περιβάλλοντος: - αειφόρος και δίκαιη ανάπτυξη που συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, πρόσβαση στους παραγωγικούς πόρους, τις θεμελιώδεις υπηρεσίες και τη δικαιοσύνη, - μεγαλύτερη συμμετοχή μιας δραστήριας και οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα. 2.Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι αρχές της ελεύθερης οικονομίας, βασιζόμενες σε διαφανείς κανόνες ανταγωνισμού και υγιείς οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές, συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της εταιρικής σχέσης. Άρθρο 11 Πολιτικές υπέρ της ειρήνης, πρόληψη και επίλυση των συγκρούσεων 1.Τα μέρη ακολουθούν δραστήρια, συνεκτική και ολοκληρωμένη πολιτική για την ειρήνη και για την πρόληψη και επίλυση των συγκρούσεων, εντός του πλαισίου της εταιρικής σχέσης. Η πολιτική αυτή βασίζεται στην αρχή της αυτοδιάθεσης. Εστιάζεται ιδίως στην ανάπτυξη περιφερειακής, υποπεριφερειακής και εθνικής ικανότητας και στην έγκαιρη πρόληψη βίαιων συγκρούσεων, εντοπίζοντας άμεσα τις βαθύτερες αιτίεο και συνδυάζοντας κατάλληλα όλα τα διαθέσιμα μέσα. 2.Οι δραστηριότητες στο χώρο της σταθεροποίησης της ειρήνης, της πρόληψης και διευθέτησης των συγκρούσεων, αποσκοπούν κυρίως στη διασφάλιση της ισορροπίας όσον αφορά τις πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες μεταξύ όλων των τμημάτων της κοινωνίας, στην ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας και της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης, στη δημιουργία αποτελεσματικών μηχανισμών όσον αφορά την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών μεταξύ των συμφερόντων των διαφόρων ομάδων, στην προσέγγιση των διαφόρων αντιτιθέμενων τμημάτων της κοινωνίας καθώς και στην ενθάρρυνση μιας δραστήριας και οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών. 3.Επιπλέον, σης σχετικές δραστηριότητες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στήριξη των προσπαθειών διαμεσολάβησης, διαπραγματεύσεων και συμφιλίωσης, της αποτελεσματικής περιφερειακής διαχείρισης των κοινών, σπάνιων φυσικών πόρων, της αποστράτευσης και επανένταξης των πρώην πολεμιστών στην κοινωνία, της ρύθμισης του προβλήματος των στρατευμένων παιδιών, καθώς και των προσπαθειών για κατάλληλη δράση ώστε να τεθούν λογικά όρια στις στρατιωτικές δαπάνες και το εμπόριο όπλων, μεταξύ άλλων, μέσω της στήριξης της προώθησης και εφαρμογής των προτύπων και των κωδίκων συμπεριφοράς που έχουν συμφωνηθεί. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην καταπολέμηση των ναρκών ξηράς κατά προσωπικού καθώς και στην καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου και της υπερβολικής και ανεξέλεγκτης διάδοσης και σώρευσης φορητών όπλων και ελαφρού εξοπλισμού. 4.Σε περιπτώσεις βίαιων συγκρούσεων, τα μέρη λαμβάνουν κάθε κατάλληλο μέτρο για να παρεμποδίσουν την ένταση της βίας, να περιορίσουν την εδαφική της εξάπλωση και να διευκολύνουν την ειρηνική επίλυση των διαφορών. Δίδεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να διασφαλιστεί ότι οι χρηματοδοτικοί πόροι για τη συνεργασία χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές και τους στόχους της εταιρικής σχέσης και για την παρεμπόδιση της εκτροπής της χρήσης των πόρων για πολεμικούς σκοπούς. 5.Στις περιόδους που έπονται των συγκρούσεων, τα μέρη προβαίνουν σε κάθε κατάλληλη ενεργεία για να διευκολύνουν την επάνοδο σε μια σταθερή, χωρίς βία και βιώσιμη κατάσταση. Τα μέρη διασφαλίζουν τη δημιουργία των αναγκαίων δεσμών μεταξύ μέτρων έκτακτης ανάγκης, αποκατάστασης και αναπτυξιακής συνεργασίας. Άρθρο 12 Συνοχή των κοινοτικών πολιτικών και αντίκτυπός τους στην εκτέλεση της παρούσας συμφωνίας Με την επιφύλαξη του άρθρου 96, στην περίπτωση που η Κοινότητα προτίθεται, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, να λάβει μέτρο το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει τα συμφέροντα των κρατών ΑΚΕ, όσον αφορά τους στόχους της παρούσας συμφωνίας, ενημερώνει εγκαίρως τα κράτη αυτά σχετικά με τις προθέσεις της. Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή ανακοινώνει ταυτόχρονα στη Γραμματεία των κρατών ΑΚΕ την πρότασή της για τα μέτρα αυτά. Εφόσον είναι αναγκαίο, μπορούν να ζητηθούν πληροφορίες ύστερα από πρωτοβουλία των κρατών ΑΚΕ. Εφόσον ζητηθεί, πραγματοποιούνται αμέσως διαβουλεύσεις, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες τους όσον αφορά την επίπτωση των μέτρων αυτών, πριν ληφθεί τελική απόφαση. Μετά τις διαβουλεύσεις αυτές, τα κράτη ΑΚΕ μπορούν επιπλέον να διαβιβάσουν γραπτώς τις ανησυχίες τους στην Κοινότητα το συντομότερο δυνατό και να υποβάλουν προτάσεις για τροποποιήσεις υποδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατό να καλυφθούν οι ανησυχίες αυτές. Αν η Κοινότητα δεν αποδεχθεί τις παρατηρήσεις των κρατών ΑΚΕ, τα ενημερώνει σχετικά, το ταχύτερο δυνατό, αναφέροντας τους λόγους. Τα κράτη ΑΚΕ ενημερώνονται επίσης σχετικά με την έναρξη ισχύος των αποφάσεων αυτών, πριν από την εφαρμογή τους, εφόσον είναι δυνατόν. Άρθρο 13 Μετανάστευση1.Το ζήτημα της μετανάστευσης αποτελεί αντικείμενο λεπτομερούς διαλόγου στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ. Τα μέρη επιβεβαιώνουν τις ισχύουσες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις κατά το διεθνές δίκαιο, όσον αφορά το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και την κατάργηση κάθε μορφής διάκρισης, ιδίως λόγω καταγωγής, φύλου, φυλής, γλώσσας και θρησκείας. 2.Τα μέρη συμφωνούν να λάβουν υπόψη ότι η εταιρική σχέση συνεπάγεται, όσον αφορά τη μετανάστευση, δίκαιη μεταχείριση των υπηκόων τρίτης χώρας οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια τους, πολιτική ένταξης με στόχο τη διασφάλιση, για τους υπηκόους αυτούς, ανάλογων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όπως και για τους υπηκόους τους, προώθηση της μη διάκρισης στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή και ανάπτυξη μέτρων κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. 3.Η μεταχείριση την οποία παρέχει κάθε κράτος μέλος στους εργαζόμενους των χωρών ΑΚΕ οι οποίοι νόμιμα απασχολούνται στην επικράτεια του, δεν συνεπάγεται διακρίσεις λόγω εθνικότητας, όσον αφορά τους όρους εργασίας, την αμοιβή και την απόλυση, σε σχέση με τους δικούς του υπηκόους. Επιπλέον, κάθε κράτος ΑΚΕ παρέχει παρόμοια μεταχείριση χωρίς διακρίσεις στους εργαζόμενους που είναι υπήκοοι κράτους μέλους. 4.Τα μέρη θεωρούν ότι οι στρατηγικές που αποβλέπουν στον περιορισμό της ένδειας, στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και των συνθηκών εργασίας, στη δημιουργία απασχόλησης και στην ανάπτυξη της κατάρτισης, συμβάλλουν μακροπρόθεσμα στην ομαλοποίηση των μεταναστευτικών ρευμάτων. Τα μέρη λαμβάνουν υπόψη, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών στρατηγικών και του εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού, τους διαρθρωτικούς περιορισμούς που συνδέονται με το φαινόμενο της μετανάστευσης, με σκοπό την στήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των περιφερειών από τις οποίες προέρχονται οι μετανάστες και τον περιορισμό της ένδειας. Η Κοινότητα στηρίζει, μέσω εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων συνεργασίας, την κατάρτιση των υπηκόων ΑΚΕ στη χώρα καταγωγής, σε άλλη χώρα ΑΚΕ ή σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά την κατάρτιση σε κράτος μέλος, τα μέρη διασφαλίζουν ότι αυτή η ενέργεια κατάρτισης έχει ως στόχο την επαγγελματική επανένταξη των υπηκόων ΑΚΕ στη χώρα καταγωγής τους. Τα μέρη αναπτύσσουν προγράμματα συνεργασίας για να διευκολύνουν την πρόσβαση φοιτητών από κράτη ΑΚΕ στην εκπαίδευση, ιδίως με τη χρήση των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας. 5.1)Στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου, το Συμβούλιο Υπουργών εξετάζει ζητήματα που προκύπτουν από την παράνομη μετανάστευση, με στόχο την καθιέρωση, όπου, των μέσων για μια πολιτική πρόληψης. 2)Στο πλαίσιο αυτό, τα μέρη συμφωνούν, ειδικότερα, να διασφαλίσουν το σεβασμό των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των ατόμων σε οποιαδήποτε διαδικασία για την επάνοδο παράνομων μεταναστών στη χώρα καταγωγής. Προς τούτο, οι αρμόδιες αρχές παρέχουν τις αναγκαίες διοικητικές διευκολύνσεις για την επάνοδό τους. 3)Τα μέρη συμφωνούν περαιτέρω ότι: i) κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδέχεται την επιστροφή και επάνοδο κάθε υπηκόου της ο οποίος βρίσκεται παράνομα στην επικράτεια κράτους ΑΚΕ, κατόπιν αιτήσεως του κράτους αυτού και χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις, κάθε κράτος ΑΚΕ αποδέχεται την επιστροφή και επάνοδο κάθε υπηκόου του ο οποίος βρίσκεται παράνομα στην επικράτεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού το ζητήσει αυτό το κράτος μέλος και χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις. Τα κράτη μέλη και τα κράτη ΑΚΕ παρέχουν στους υπηκόους τους, προς τον σκοπό αυτό, τα κατάλληλα έγγραφα ταυτότητας. Για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αναφερόμενες στην παρούσα παράγραφο υποχρεώσεις ισχύουν μόνο για τα πρόσωπα που θεωρούνται υπήκοοί τους για τους σκοπούς της Κοινότητας, σύμφωνα με τη δήλωση αριθ. 2 που επισυνάπτεται στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Για τα κράτη ΑΚΕ, οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, ισχύουν μόνο έναντι των προσώπων που θεωρούνται υπήκοοί τους, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία. ii) αφού το ζητήσει ένα μέρος πραγματοποιούνται διαπραγματεύσεις με τα κράτη ΑΚΕ, με στόχο τη σύναψη, καλή τη πίστη και βάσει των σχετικών κανόνων του διεθνούς δικαίου, των διμερών συμφωνιών που αφορούν συγκεκριμένες υποχρεώσεις για την επιστροφή και επάνοδο των υπηκόων τους. Οι συμφωνίες αυτές, εφόσον ένα μέρος το θεωρεί αναγκαίο, προβλέπουν επίσης ρυθμίσεις για την επάνοδο υπηκόων τρίτης χώρας και απατρίδων. Οι συμφωνίες αυτές προβλέπουν λεπτομερείς ρυθμίσεις για τις κατηγορίες προσώπων που καλύπτονται από τις διατάξεις αυτές καθώς και τις λεπτομέρειες επιστροφής και επανόδου. Παρέχεται στα κράτη ΑΚΕ η δέουσα συνδρομή για την εφαρμογή των εν λόγω συμφωνιών. iii) για τους σκοπούς του παρόντος σημείου γ), ως «μέρη» νοούνται η Κοινότητα, κάθε κράτος μέλος αυτής και κάθε κράτος ΑΚΕ. ΜΕΡΟΣ 2 ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 14 Μεικτά όργανα Όργανα της παρούσας συμφωνίας είναι το Συμβούλιο των Υπουργών, η Επιτροπή των Πρέσβεων και η Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης. Άρθρο 15 Το Συμβούλιο των Υπουργών 1.Το Συμβούλιο των Υπουργών αποτελείται, αφενός, από μέλη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλη της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφετέρου, από ένα μέλος της κυβέρνησης κάθε κράτους ΑΚΕ. Η προεδρία του Συμβουλίου των Υπουργών ασκείται εναλλακτικά από ένα μέλος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα μέλος της κυβέρνησης κράτους ΑΚΕ. Το Συμβούλιο συνέρχεται, κατά κανόνα, μία φορά το χρόνο με πρωτοβουλία του Προέδρου και όποτε το κρίνει αναγκαίο, σε μορφή και γεωγραφική σύνθεση ανάλογη με τα υπό εξέταση ζητήματα. 2.Το Συμβούλιο των Υπουργών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1)πραγματοποιεί τον πολιτικό διάλογο, 2)καθορίζει τις γενικές κατευθύνσεις και λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις για την εκτέλεση των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας, ιδίως όσον αφορά τις αναπτυξιακές στρατηγικές σε συγκεκριμένους τομείς που προβλέπονται από την παρούσα συμφωνία ή σε κάθε άλλο τομέα ο οποίος θεωρείται σκόπιμος, και όσον αφορά τις διαδικασίες, 3)εξετάζει και επιλύει κάθε ζήτημα που ενδέχεται να παρεμποδίσει την αποτελεσματική και ουσιαστική εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας ή που θα μπορούσε να παρακωλύσει την επίτευξη των στόχων της, 4)εξασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία των μηχανισμών διαβούλευσης. 3.Το Συμβούλιο των Υπουργών αποφασίζει με κοινή συμφωνία των μερών. Οι διαδικασίες του Συμβουλίου των Υπουργών είναι έγκυρες μόνο εφόσον το ήμισυ των μελών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα μέλος της Επιτροπής και τα δύο τρίτα των μελών που εκπροσωπούν τις κυβερνήσεις των κρατών ΑΚΕ είναι παρόντα. Κάθε μέλος του Συμβουλίου των Υπουργών που αδυνατεί να παρίσταται μπορεί να αντιπροσωπεύεται. Ο αντιπρόσωπος ασκεί όλα τα δικαιώματα του εν λόγω μέλους. Μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις δεσμευτικές για τα μέρη και να εκδίδει ψηφίσματα-πλαίσιο, συστάσεις και γνώμες. Εξετάζει και λαμβάνει υπόψη ψηφίσματα και συστάσεις που εκδίδει η Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης. Το Συμβούλιο των Υπουργών πραγματοποιεί συνεχή διάλογο με τους εκπροσώπους των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων και άλλους παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών στις χώρες ΑΚΕ και την ΕΕ. Προς τον σκοπό αυτό, οι διαβουλεύσεις δύνανται να λαμβάνουν χώρα παράλληλα με τις συνεδριάσεις του. 4.Το Συμβούλιο των Υπουργών δύναται να αναθέτει αρμοδιότητες στην Επιτροπή των Πρέσβεων. 5.Το Συμβούλιο των Υπουργών εγκρίνει τον εσωτερικό του κανονισμό εντός έξι μηνών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 16 Η Επιτροπή των Πρέσβεων 1.Η Επιτροπή των Πρέσβεων αποτελείται, αφενός από τον μόνιμο αντιπρόσωπο κάθε κράτους μέλους στην ΕΕ και από έναν αντιπρόσωπο της Επιτροπής και, αφετέρου, από τον επικεφαλής της αποστολής κάθε κράτους ΑΚΕ στην ΕΕ. Η Προεδρία της Επιτροπής των Πρέσβεων ασκείται εναλλακτικά από έναν μόνιμο αντιπρόσωπο κράτους μέλους τον οποίο ορίζει η Κοινότητα, και έναν επικεφαλής αποστολής που εκπροσωπεί κράτος ΑΚΕ και ορίζεται από τα κράτη ΑΚΕ. 2.Η Επιτροπή των Πρέσβεων επικουρεί το Συμβούλιο των Υπουργών στην εκτέλεση των καθηκόντων του και εκτελεί κάθε εντολή που της αναθέτει το Συμβούλιο. Στο πλαίσιο αυτό, παρακολουθεί την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, καθώς και τις προόδους που σημειώνονται για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται σ’ αυτήν. Η Επιτροπή των Πρέσβεων συνεδριάζει τακτικά, ιδίως για την προετοιμασία των συνόδων του Συμβουλίου και όταν κρίνεται αναγκαίο. 3.Η Επιτροπή των Πρέσβεων εγκρίνει τον εσωτερικό της κανονισμό εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 17 Η Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης 1.Η Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης αποτελείται από ισάριθμους αντιπροσώπους της ΕΕ και των ΑΚΕ. Τα μέλη της Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης είναι, αφενός μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, αφετέρου, μέλη Κοινοβουλίου, ή, εν απουσία αυτών, αντιπρόσωποι που ορίζει το Κοινοβούλιο κάθε κράτους ΑΚΕ. Ελλείψει Κοινοβουλίου, η παρουσία αντιπροσώπου του εν λόγω κράτους ΑΚΕ υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση της Συνέλευση ς Ίσης Εκπροσώπησης. 2.Ο ρόλος της Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης, ως συμβουλευτικού οργάνου, περιλαμβάνει τα εξής: - προώθηση των δημοκρατικών διαδικασιών μέσω διαλόγου και διαβουλεύσεων, - προώθηση της καλύτερης κατανόησης μεταξύ των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των λαών των κρατών ΑΚΕ, ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στα αναπτυξιακά ζητήματα, - συζήτηση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη και την εταιρική σχέση ΑΚΕ-ΕΕ, - έκδοση ψηφισμάτων και υποβολή συστάσεων στο Συμβούλιο των Υπουργών για την επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας. 3.Η Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης συνέρχεται δύο φορές τον χρόνο σε ολομέλεια, εναλλακτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε κράτος ΑΚΕ. Για την ενίσχυση της περιφερειακής ολοκλήρωσης και της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων, οι συνεδριάσεις μεταξύ μελών Κοινοβουλίου της ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ μπορούν να πραγματοποιούνται σε περιφερειακό ή υποπεριφερειακό επίπεδο. Η Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης διοργανώνει τακτικές επαφές με εκπροσώπους των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων ΑΚΕ-ΕΕ και άλλους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να λάβει τη γνώμη τους σχετικά με την επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας. 4.Η Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης εγκρίνει τον εσωτερικό της κανονισμό εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. ΜΕΡΟΣ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 18 Οι στρατηγικές συνεργασίας βασίζονται στις αναπτυξιακές στρατηγικές και την οικονομική και εμπορική συνεργασία, που είναι αλληλένδετες και συμπληρωματικές. Τα μέρη εξασφαλίζουν ότι οι προσπάθειες που αναλαμβάνονται στους προαναφερόμενους τομείς ενισχύονται αμοιβαία. ΤΙΤΛΟΣ Ι ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Άρθρο 19 Αρχές και στόχοι 1.Κεντρικός στόχος της συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ είναι ο περιορισμός, και τελικά, η εξαφάνιση, της ένδειας, η αειφόρος ανάπτυξη και η προοδευτική ενσωμάτωση των χωρών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία. Στην περίπτωση αυτή, το πλαίσιο συνεργασίας και οι προσανατολισμοί προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε χώρας ΑΚΕ, προωθούν την τοπική αυτοδιάθεση των οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων και την ενσωμάτωση των φορέων του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών στην αναπτυξιακή διαδικασία. 2.Η συνεργασία αναφέρεται στα συμπεράσματα των διασκέψεων των Ηνωμένων Εθνών και στους στόχους, σκοπούς και προγράμματα δράσης που συμφωνούνται σε διεθνές επίπεδο καθώς και στην παρακολούθηση τους, ως βάση των αρχών της ανάπτυξης. Η συνεργασία αναφέρεται επίσης στους στόχους της διεθνούς συνεργασίας για την ανάπτυξη και, ειδικότερα, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη δημιουργία ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών προόδου. 3.Οι κυβερνήσεις και μη κρατικοί φορείς κάθε χώρας ΑΚΕ πραγματοποιούν διαβουλεύσεις σχετικά με τις αναπτυξιακές στρατηγικές της χώρας και την Κοινοτική στήριξη. Άρθρο 20 Η προσέγγιση 1.Οι στόχοι της συνεργασίας για την ανάπτυξη μεταξύ ΑΚΕ-ΕΚ επιδιώκονται μέσω ολοκληρωμένων στρατηγικών, οι οποίες περιλαμβάνουν τα κατάλληλα, σε τοπικό επίπεδο, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά και θεσμικά στοιχεία. Έτσι, η συνεργασία παρέχει ένα συνεκτικό βασικό πλαίσιο στήριξης για τις οικείες αναπτυξιακές στρατηγικές των ΑΚΕ, εξασφαλίζοντας συμπληρωματικότητα και αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων αυτών στοιχείων. Στο πλαίσιο αυτό, καθώς και στο πλαίσιο των αναπτυξιακών πολιτικών και μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζουν τα κράτη ΑΚΕ, οι στρατηγικές συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ αποσκοπούν: 1)στην επίτευξη ταχείας και συνεχούς οικονομικής μεγέθυνσης που δημιουργεί θέσεις εργασίας, στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, στην αύξηση της απασχόλησης, στη βελτίωση της πρόσβασης σε παραγωγικούς πόρους και οικονομικές δραστηριότητες και στην ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης, 2)στην προώθηση της ανθρώπινης και κοινωνικής ανάπτυξης, ώστε να διασφαλίζεται η ευρεία και δίκαιη κατανομή των οφελών της μεγέθυνσης και να προωθείται η ισότητα των φύλων, 3)στην προώθηση των πολιτιστικών αξιών των κοινοτήτων και της αλληλεπίδρασής τους με τα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά στοιχεία, 4)στην προώθηση των θεσμικών μεταρρυθμίσεων και της ανάπτυξης, στην ενίσχυση των θεσμών που είναι αναγκαίοι για τη σταθεροποίηση της δημοκρατίας, για τη χρηστή διαχείριση και για αποτελεσματικές και ανταγωνιστικές ελεύθερες οικονομίες, και στην δημιουργία ικανοτήτων για την ανάπτυξη και την εταιρική σχέση, και 5)στην προώθηση της αειφόρου διαχείρισης του περιβάλλοντος, της ανανέωσης και των ορθών πρακτικών, καθώς και στη διατήρηση των φυσικών πόρων. 2.Λαμβάνεται συστηματικά υπόψη η ενσωμάτωση των εξής θεματικών ή διατομεακών ζητημάτων, σε όλους τους χώρους συνεργασίας: ζητήματα που αφορούν το φύλο, ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον, ανάπτυξη των θεσμών και δημιουργία ικανοτήτων. Οι χώροι αυτοί είναι επίσης επιλέξιμοι για κοινοτική στήριξη. 3.Τα λεπτομερή κείμενα όσον αφορά τους στόχους και τις στρατηγικές της αναπτυξιακής συνεργασίας, ιδίως τις τομεακές πολιτικές και στρατηγικές, περιλαμβάνονται σε σύνοψη, όπου εκτίθενται οι γενικές επιχειρησιακές κατευθύνσεις σε συγκεκριμένους χώρους ή τομείς συνεργασίας. Τα κείμενα αυτά μπορούν να αναθεωρηθούν, επανεξεταστούν και/ή τροποποιηθούν από το Συμβούλιο των Υπουργών βάσει σύστασης της επιτροπής συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟΜΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Άρθρο 21 Ανάπτυξη των επενδύσεων και του ιδιωτικού τομέα 1.Η συνεργασία στηρίζει τις αναγκαίες οικονομικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις και πολιτικές, σε εθνικό και/ή περιφερειακό επίπεδο, με στόχο τη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για τις ιδιωτικές επενδύσεις, και την ανάπτυξη ενός δυναμικού, βιώσιμου και ανταγωνιστικού ιδιωτικού τομέα. Επιπλέον, με τη συνεργασία στηρίζεται: 1)η προώθηση διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, 2)η ανάπτυξη επιχειρηματικών προσόντων και επιχειρηματικού πνεύματος, 3)η ιδιωτικοποίηση και μεταρρύθμιση των επιχειρήσεων, και 4)η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων διαμεσολάβησης και διαιτησίας. 2.Επίσης, η συνεργασία στηρίζει τη βελτίωση της ποιότητας, της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης στις χρηματοπιστωτικές και μη χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που παρέχονται στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, θεσμοθετημένες και μη, μέσω: 1)της αποδέσμευσης και της ενεργοποίησης της ιδιωτικής αποταμίευσης εγχώριας και αλλοδαπής, για τη χρηματοδότηση ιδιωτικών επιχειρήσεων, μέσω της στήριξης πολιτικών εκσυγχρονισμού του χρηματοπιστωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιαγοράς, των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και των βιώσιμων χρηματοδοτικών πράξεων περιορισμένης κλίμακας, 2)της ανάπτυξης και της ενίσχυσης επιχειρηματικών θεσμών και ενδιάμεσων οργανώσεων, ενώσεων, εμπορικών επιμελητηρίων και τοπικών φορέων παροχής υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα, που στηρίζουν τις επιχειρήσεις και τους παρέχουν μη χρηματοδοτικές υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες στήριξης στον επαγγελματικό, τεχνικό, διαχειριστικό, επιμορφωτικό και εμπορικό τομέα, και 3)της στήριξης θεσμών, προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και διάδοση τεχνολογιών, τεχνογνωσίας και ορθών πρακτικών σε όλους τους τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων. 3.Η συνεργασία προωθεί την ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσω της χρηματοδότησης, διευκολύνσεων για την παροχή εγγυήσεων και τεχνικής στήριξης, που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση και στήριξη της δημιουργίας, σύστασης, επέκτασης, διαφοροποίησης, αποκατάστασης, αναδιάρθρωσης, εκσυγχρονισμού ή ιδιωτικοποίησης δυναμικών, βιώσιμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων σε όλους τους οικονομικούς τομείς, καθώς και ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών φορέων, όπως οργανισμών χρηματοδότησης της ανάπτυξης και οργανισμών χορήγησης επιχειρηματικού κεφαλαίου και εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης, μέσω των εξής: 1)της δημιουργίας και/ή ενίσχυσης των χρηματοδοτικών μέσων, με τη μορφή επενδυτικών κεφαλαίων, 2)της βελτίωσης της πρόσβασης σε βασικές εισροές όπως πληροφορίες που αφορούν τις επιχειρήσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες υπηρεσίες μελετών ή τεχνικής βοήθειας, 3)της ενίσχυσης των εξαγωγικών δραστηριοτήτων, ιδίως μέσω της δημιουργίας ικανοτήτων σε όλους τους συνδεόμενους με τις συναλλαγές τομείς, και 4)της ενθάρρυνσης των διασυνδέσεων, των δικτύων και της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν τη μεταβίβαση τεχνολογίας και τεχνογνωσίας (σε εθνικό, περιφερειακό επίπεδο και επίπεδο ΑΚΕ-ΕΕ), καθώς και των εταιρικών σχέσεων με ιδιωτικούς ξένους επενδυτές, σύμφωνα με τους στόχους και τις γενικές κατευθύνσεις της συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ για την ανάπτυξη. 4.Με τη συνεργασία στηρίζεται η ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων μέσω της βελτιωμένης πρόσβασης σε χρηματοπιστωτικές και μη χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η κατάλληλη πολιτική και το ρυθμιστικό πλαίσιο για την ανάπτυξη τους και παρέχονται υπηρεσίες κατάρτισης και πληροφόρησης για την βέλτιστη πρακτική σε θέματα πολύ μικρών χρηματοδοτήσεων. 5.Η στήριξη στις επενδύσεις και στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα περιλαμβάνει δράσεις και πρωτοβουλίες σε επίπεδο μακρο-μεσο και μικροοικονομικό. Άρθρο 22 Μακροοικονομικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και πολιτικές 1.Η συνεργασία στηρίζει τις προσπάθειες των χωρών ΑΚΕ για την επίτευξη: 1)μακροοικονομικής μεγέθυνσης και σταθεροποίησης μέσω πειθαρχημένης φορολογικής και νομισματικής πολιτικής, που συμβάλλει στη μείωση του πληθωρισμού και περιορίζει τις εξωτερικές και φορολογικές ανισορροπίες, στην ενίσχυση της φορολογικής πειθαρχίας, βελτιώνοντας τη δημοσιονομική διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, την ποιότητα, τον δίκαιο χαρακτήρα και τη σύνθεση της φορολογικής πολιτικής, και 2)διαρθρωτικών πολιτικών που αποσκοπούν στην ενίσχυση του ρόλου των διαφόρων φορέων, ιδίως του ιδιωτικού τομέα και στη βελτίωση του κλίματος για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, των επενδύσεων και της απασχόλησης καθώς και: i) στην ελευθέρωση των συναλλαγών και του καθεστώτος συναλλάγματος και της μετατρεψιμότητας των τρεχουσών λογαριασμών, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα, ii) στην ενίσχυση των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας και προϊόντων, iii) στην προαγωγή της μεταρρύθμισης του χρηματοπιστωτικού συστήματος, που συμβάλλει στην ανάπτυξη βιώσιμων τραπεζικών και μη τραπεζικών συστημάτων, κεφαλαιαγορών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών χρηματοδοτήσεων, iν) στη βελτίωση της ποιότητας των ιδιωτικών και δημόσιων υπηρεσιών, και ν) στην ενθάρρυνση της περιφερειακής συνεργασίας και της προοδευτικής ενσωμάτωσης των μακροοικονομικών και νομισματικών πολιτικών. 2.Ο σχεδιασμός των μακροοικονομικών πολιτικών και των προγραμμάτων διαρθρωτικής προσαρμογής αντανακλά το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο και τη θεσμική ικανότητα των εμπλεκομένων χωρών, έχει θετικό αντίκτυπο στον περιορισμό της ένδειας και στην πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες, και βασίζεται στις εξής αρχές: 1)τα κράτη ΑΚΕ είναι καταρχήν αρμόδια για την ανάλυση των προς επίλυση προβλημάτων, το σχεδιασμό και την εκτέλεση των μεταρρυθμίσεων, 2)τα προγράμματα στήριξης προσαρμόζονται στην ιδιαίτερη κατάσταση κάθε κράτους ΑΚΕ και λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη τις κοινωνικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές συνθήκες των κρατών αυτών, 3)αναγνωρίζεται και γίνεται σεβαστό το δικαίωμα των κρατών ΑΚΕ να προσδιορίζουν την κατεύθυνση και την ιεράρχηση των αναπτυξιακών στρατηγικών και προτεραιοτήτων, 4)ο ρυθμός υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων πρέπει να είναι ρεαλιστικός και ανάλογος με τις ικανότητες και τους πόρους κάθε κράτους ΑΚΕ, και 5)βελτίωση της επικοινωνίας και της πληροφόρησης των πληθυσμών όσον αφορά τις οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις και πολιτικές. Άρθρο 23 Ανάπτυξη του οικονομικού τομέα Η συνεργασία στηρίζει τις αειφόρες πολιτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις καθώς και τις επενδύσεις που είναι αναγκαίες για την ίση πρόσβαση στις οικονομικές δραστηριότητες και στους παραγωγικούς πόρους, ιδίως: α) την ανάπτυξη συστημάτων κατάρτισης που συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας στον θεσμοθετημένο και μη θεσμοθετημένο τομέα, β) το κεφάλαιο, τις πιστώσεις, τη γη, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και εκμετάλλευσης, γ) την ανάπτυξη στρατηγικών για την ύπαιθρο που αποσκοπούν στη δημιουργία πλαισίου για συλλογικό αποκεντρωμένο σχεδιασμό, την κατανομή και διαχείριση των πόρων, δ) τις στρατηγικές γεωργικής παραγωγής, τις εθνικές και περιφερειακές πολιτικές επισιτιστικής ασφάλειας, την αειφόρο ανάπτυξη των υδάτινων και αλιευτικών πόρων καθώς και των θαλάσσιων πόρων εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης των κρατών ΑΚΕ. Κάθε συμφωνία την οποία μπορεί να διαπραγματευθεί η Κοινότητα με τα κράτη ΑΚΕ, πρέπει να συμβιβάζεται δεόντως με τις στρατηγικές ανάπτυξης στο χώρο αυτό, ε) την οικονομική και τεχνολογική υποδομή και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, των επικοινωνιακών υπηρεσιών και της ανάπτυξη: της κοινωνίας των πληροφοριών, στ) την ανάπτυξη ανταγωνιστικού βιομηχανικού, εξορυκτικού και ενεργειακού τομέα, με την παράλληλη ενθάρρυνση της συμμετοχής και ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα, ζ) την ανάπτυξη των συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης των δίκαιων συναλλαγών, η) την ανάπτυξη του επιχειρηματικού, χρηματοδοτικού και τραπεζικού τομέα καθώς και άλλων υπηρεσιών, θ) την ανάπτυξη του τουρισμού, και ι) την ανάπτυξη της υποδομής και των υπηρεσιών στο χώρο της επιστήμης, της τεχνολογίας και της έρευνας συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης, μεταφοράς και απορρόφησης των νέων τεχνολογιών, ια) την ενίσχυση των ικανοτήτων σε παραγωγικούς τομείς, ιδίως στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Άρθρο 24 ΤουρισμόςΗ συνεργασία αποσκοπεί στην αειφόρο ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας στις χώρες ΑΚΕ και στις υποπεριφέρειες, αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη σημασία, που αυτή έχει για την ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών στις χώρες ΑΚΕ και την επέκταση των συνολικών συναλλαγών των χωρών αυτών, την ικανότητα της να τονώνει άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και τον ενδεχόμενο ρόλο της για την εξάλειψη της ένδειας. Τα προγράμματα και σχέδια συνεργασίας στηρίζουν τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι χώρες ΑΚΕ για την δημιουργία και βελτίωση των νομικών και θεσμικών πλαισίων και των πόρων για την χάραξη και εφαρμογή αειφόρων πολιτικών και προγραμμάτων στον τομέα του τουρισμού καθώς και, μεταξύ άλλων, για τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης του τομέα, ιδίως των ΜΝGΕ, για τη στήριξη και προώθηση των επενδύσεων, για την ανάπτυξη προϊόντων περιλαμβανομένης της ανάπτυξης των εγχώριων καλλιεργειών των χωρών ΑΚΕ και για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ του τουρισμού και άλλων τομέων οικονομικής δραστηριότητας. ΤΜΗΜΑ 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Άρθρο 25 Ανάπτυξη του κοινωνικού τομέα 1.Η συνεργασία στηρίζει τις προσπάθειες των κρατών ΑΚΕ για την ανάπτυξη γενικών και τομεακών πολιτικών και μεταρρυθμίσεων, με τις οποίες βελτιώνεται η κάλυψη, η ποιότητα και η πρόσβαση στις βασικές κοινωνικές υποδομές και υπηρεσίες και λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές ανάγκες και τα ιδιαίτερα αιτήματα των πλέον ευπαθών και μειονεκτουσών ομάδων, περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό την άνιση πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Δίδεται ιδιαίτερη προσοχή για την εξασφάλιση επαρκών δημοσιονομικών πόρων στους κοινωνικούς τομείς. Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία αποσκοπεί: 1)στη βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και στην απόκτηση τεχνικών ικανοτήτων και προσόντων, 2)στη βελτίωση των συστημάτων υγείας και διατροφής, εξαφανίζοντας την πείνα και τον υποσιτισμό, στη διασφάλιση επαρκούς προσφοράς τροφής και στην επισιτιστική ασφάλεια, 3)στην ενσωμάτωση δημογραφικών ζητημάτων στις αναπτυξιακές στρατηγικές, για τη βελτίωση της αναπαραγωγικής υγείας, της στοιχειώδους υγειονομικής περίθαλψης, του οικογενειακού σχεδιασμού και στην πρόληψη του σεξουαλικού ακρωτηριασμού των γυναικών, 4)στην προώθηση της καταπολέμησης του ιού ΗΤV/ΑΙDS, 5)στην εξασφάλιση της υδροδότησης των νοικοκυριών και της πρόσβασης σε πόσιμο νερό, καθώς και στην εξασφάλιση αποχετευτικού συστήματος, 6)στην εξασφάλιση σε όλους αξιοπρεπούς και φθηνής στέγης, μέσω της στήριξης κοινωνικών στεγαστικών προγραμμάτων, και στη βελτίωση της αστικής ανάπτυξης, και 7)στην περαιτέρω προώθηση των συλλογικών μεθόδων κοινωνικού διαλόγου καθώς και στον σεβασμό των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων. 2.Η συνεργασία παρέχει επίσης στήριξη στη δημιουργία ικανοτήτων σε κοινωνικούς τομείς, όπως: προγράμματα κατάρτισης για το σχεδιασμό κοινωνικών πολιπκών και σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης κοινωνικών έργων και προγραμμάτων, πολιτικές που ευνοούν την τεχνολογική καινοτομία και την έρευνα, δημιουργία τοπικής πραγματογνωμοσύνης και προώθηση εταιρικών σχέσεων, καθώς και διοργάνωση συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης σε εθνικό και/ή περιφερειακό επίπεδο. 3.Η συνεργασία προωθεί και στηρίζει την ανάπτυξη και εοαρμογή πολιπκών και συστημάτων κοινωνικής προστασίας και ασφάλειας, για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την προώθηση της αλληλο βοήθειας και της κοινοτικής αλληλεγγύης. Η στήριξη εστιάζεται, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών που βασίζονται στην οικονομική αλληλεγγύη, ιδίως με τη σύσταση ταμείων κοινωνικής ανάπτυξης, προσαρμοσμένων στις τοπικές ανάγκες και φορείς. Άρθρο 26 Ζητήματα που αφορούν τη νεολαία Η συνεργασία στηρίζει επίσης την χάραξη συνεκτικής και σφαιρικής πολιτικής για την αξιοποίηση του δυναμικού της νεολαίας, ώστε αυτή να εντάσσεται καλύτερα στην κοινωνία και να αξιοποιεί πλήρως τις ικανότητές της. Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία στηρίζει πολιτικές, μέτρα και ενέργειες που αποσκοπούν: α) στην προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και της νεολαίας, ιδίως των κοριτσιών, β) στην αξιοποίηση των ικανοτήτων, της ενέργειας, του πνεύματος καινοτομίας και του δυναμικού της νεολαίας για να ενισχυθούν οι ευκαιρίες στον οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα και να αυξηθούν οι ευκαιρίες αχασχόλησης στον παραγωγικό τομέα, γ) στην ενίσχυση των οργανώσεων των τοπικών κοινοτήτων ώστε να παρέχουν στα παιδιά ευκαιρίες για την ανάπτυξη του σωματικού, ψυχολογικού, κοινωνικού και οικονομικού τους δυναμικού, και δ) στην επανένταξη των παιδιών στην κοινωνία, σε περιόδους μετά από συγκρούσεις, μέσω προγραμμάτων αποκατάστασης. Άρθρο 27 Πολιτιστική ανάπτυξη Η συνεργασία στο χώρο αυτό αποσκοπεί: α) στην ενσωμάτωση της πολιτιστικής διάστασης σε όλα τα επίπεδα της συνεργασίας για την ανάπτυξη, β) στην αναγνώριση, διατήρηση και προώθηση των πολιτιστικών αξιών και της πολιτιστικής ταυτότητας για την διευκόλυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου, γ) στην αναγνώριση, διαφύλαξη και προώθηση της αξίας της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και στη στήριξη της ανάπτυξης των ικανοτήτων στον τομέα αυτό, και δ) στην ανάπτυξη πολιτιστικών βιομηχανιών και στην αύξηση των ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά όσον αφορά τα πολιτιστικά αγαθά και υπηρεσίες. ΤΜΗΜΑ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Άρθρο 28 Γενική προσέγγιση Η συνεργασία παρέχει αποτελεσματική βοήθεια για την επίτευξη των στόχων και προτεραιοτήτων, που έχουν θέσει τα κράτη ΑΚΕ στο πλαίσιο της περιφερειακής και υποπεριφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης, συμπεριλαμβανομένης της διαπεριφερειακής συνεργασίας και της συνεργασίας μεταξύ των χωρών ΑΚΕ. Στην περιφερειακή συνεργασία μπορεί επίσης να εμπλέκονται οι Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (ΥΧΕ) και οι ιδιαίτερα απόκεντρες περιφέρειες. Στο πλαίσιο αυτό, η στήριξη της συνεργασίας αποσκοπεί: α) στην ενίσχυση της βαθμιαίας ενσωμάτωσης των κρατών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία, β) στην επιτάχυνση της οικονομικής συνεργασίας και ανάπτυξης, στο εσωτερικό των κρατών ΑΚΕ καθώς και μεταξύ των περιφερειών αυτών, γ) στην προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων, εργατικού δυναμικού και τεχνολογίας μεταξύ των χωρών ΑΚΕ, δ) στην επίσπευση της διαφοροποίησης των οικονομιών των κρατών ΑΚΕ και στον συντονισμό και εναρμόνιση των περιφερειακών και υποπεριφερειακών πολιτικών συνεργασίας, καθώς και ε) στην προώθηση και επέκταση των συναλλαγών μεταξύ των χωρών ΑΚΕ, εντός αυτών και με τρίτες χώρες. Άρθρο 29 Περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση Στον χώρο της περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης, η συνεργασία παρέχει στήριξη: α) στην ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων των: i) οργανισμών και οργανώσεων περιφερειακής ολοκλήρωσης που συγκροτούν τα κράτη ΑΧΕ για την προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης, και ii) εθνικών κυβερνήσεων και κοινοβουλίων σε θέματα περιφερειακής ολοκλήρωσης β) στην ενίσχυση της συμμετοχής των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών ΑΚΕ στη δημιουργία περιφερειακών αγορών και στα οφέλη που προκύπτουν γ) στην εφαρμογή των πολιτικών τομεακής μεταρρύθμισης σε περιφερειακό επίπεδο δ) στην ελευθέρωση των συναλλαγών και των πληρωμών ε) στην προώθηση των διασυνοριακών ξένων και εγχώριων επενδύσεων, και λοιπών περιφερειακών ή υποπεριφερειακών πρωτοβουλιών οικονομικής ολοκλήρωσης και στ) στη συνεκτίμηση των επιπτώσεων του καθαρού κόστους της περιφερειακής ολοκλήρωσης στους δημοσιονομικούς πόρους και το ισοζύγιο πληρωμών. Άρθρο 30 Περιφερειακή συνεργασία 1.Η περιφερειακή συνεργασία καλύπτει ποικίλους λειτουργικούς και θεματικούς τομείς στους οποίους εμφανίζονται κοινά προβλήματα, των οποίων η επίλυση είναι δυνατό να επιφέρει οικονομίες κλίμακας, όπως μεταξύ άλλων: 1)τα έργα υποδομής κυρίως των μεταφορών και των επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας τους οι υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης περιφερειακών ευκαιριών στο χώρο των Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), 2)το περιβάλλον, η διαχείριση των υδάτινων πόρων και η ενέργεια, 3)η υγεία, η εκπαίδευση και η κατάρτιση, 4)η έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη, 5)οι περιφερειακές πρωτοβουλίες ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των καταστροφών και τον μετριασμό των επιπτώσεων τους, και 6)λοιπά θέματα, όπως μεταξύ άλλων, ο έλεγχος των όπλων, η δράση κατά των ναρκωτικών, το οργανωμένο έγκλημα, η νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, η δωροδοκία και η διαφθορά. 2.Η συνεργασία παρέχει επίσης στήριξη σε σχέδια και πρωτοβουλίες συνεργασίας μεταξύ των χωρών ΑΚΕ και στο εσωτερικό της κάθε χώρας. 3.Η συνεργασία συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη περιφερειακού πολιτικού διαλόγου, σε θέματα πρόληψης και διευθέτησης των συγκρούσεων, δικαιωμάτων του ανθρώπου και εκδημοκρατισμού, ανταλλαγών, δικτύωσης και προώθησης της κινητικότητας μεταξύ των διαφόρων παραγόντων ανάπτυξης, ιδίως της κοινωνίας των πολιτών. ΤΜΗΜΑ 4 ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Άρθρο 31 Θέματα που αφορούν τα δύο φύλα Η συνεργασία συμβάλλει στην ενίσχυση πολιτικών και προγραμμάτων που βελτιώνουν, διασφαλίζουν και διευρύνουν την ίση συμμετοχή ανδρών και γυναικών σε κάθε σφαίρα της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής. Η συνεργασία συμβάλλει στη βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών σε όλους τους απαιτούμενους πόρους για την πλήρη άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους. Ειδικότερα, η συνεργασία δημιουργεί το κατάλληλο πλαίσιο: α) για την ενσωμάτωση του θέματος των φύλων σε κάθε επίπεδο της αναπτυξιακής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των μακροοικονομικών πολιτικών, στρατηγικών και ενεργειών, και β) για την προώθηση της λήψης ειδικών θετικών μέτρων υπέρ των γυναικών όπως: i) συμμετοχή στην πολιτική, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, ii) στήριξη στις οργανώσεις γυναικών, iii) πρόσβαση στις βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, ιδίως εκπαίδευση και κατάρτιση, υγειονομική περίθαλψη και οικογενειακό σχεδιασμό, iν) πρόσβαση σε παραγωγικούς πόρους ιδίως γη και πιστώσεις καθώς και αγορά εργασίας, και ν) να λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη οι γυναίκες στις περιπτώσεις έκτακτης βοήθειας και ενεργειών αποκατάστασης. Άρθρο 32 Περιβάλλον και φυσικοί πόροι 1.Η συνεργασία για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο χρησιμοποίηση και διαχείριση των φυσικών πόρων αποσκοπεί: 1)στην ενσωμάτωση της αρχής της αειφόρου διαχείρισης του περιβάλλοντος σε κάθε πτυχή της αναπτυξιακής συνεργασίας, και στην υποστήριξη προγραμμάτων και σχεδίων τα οποία εφαρμόζονται από διάφορους φορείς, 2)στη δημιουργία και/ή ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνικής ανθρώπινης και θεσμικής ικανότητας για τη διαχείριση του περιβάλλοντος για όλους τους εμπλεκόμενους στα θέματα περιβάλλοντος, 3)στη στήριξη μέτρων και σχεδίων σχετικά με την αντιμετώπιση λεπτών ζητημάτων αειφόρου διαχείρισης, καθώς και ζητημάτων που συνδέονται με παρούσες και μελλοντικές περιφερειακές και διεθνείς δεσμεύσεις, όσον αφορά τους ορυκτούς και φυσικούς πόρους, όπως: i) τροπικά δάση, υδάτινοι πόροι, παράκτιοι, θαλάσσιοι και αλιευτικοί πόροι, άγρια ζωή, εδάφη, βιοποικιλότητα, ii) προστασία των ευαίσθητων οικοσυστημάτων (π.χ. κοραλλιογενείς ζώνες), iii) ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κυρίως ηλιακή ενέργεια και ενεργειακή αποτελεσματικότητα, iν) αειφορος ανάπτυξη της υπαίθρου και των πόλεων, ν) απερήμωση, ξηρασία και αποψίλωση των δασών, νi) ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για την αντιμετώπιση αστικών περιβαλλοντικών προβλημάτων, και νii) προώθηση αειφόρου τουρισμού. 4)στη συνεκτίμηση ζητημάτων που αφορούν τη μεταφορά και διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων. 2.Η συνεργασία λαμβάνει επίσης υπόψη τα εξής: 1)την ευαισθησία των μικρών νησιωτικών χωρών ΑΚΕ, ιδίως τους κινδύνους που συνεπάγονται γι’ αυτές οι κλιματικές μεταβολές, 2)τα οξυνόμενα προβλήματα ξηρασίας και απερήμωσης, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες και μεσόγειες χώρες, και 3)θεσμική ανάπτυξη και δημιουργία ικανοτήτων. Άρθρο 33 Θεσμική ανάπτυξη και δημιουργία ικανοτήτων 1.Η συνεργασία δίδει ιδιαίτερη προσοχή στις θεσμικές πτυχές και, στο πλαίσιο αυτό, στηρίζει τις προσπάθειες των κρατών ΑΚΕ για την ανάπτυξη και ενίσχυση δομών, οργάνων και διαδικασιών που συμβάλλουν: 1)στην προώθηση και σταθεροποίηση της δημοκρατίας, την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, την κοινωνική δικαιοσύνη και τον πλουραλισμό, με τον πλήρη σεβασμό της διαφοροποίησης στο εσωτερικό και μεταξύ των κοινωνιών, 2)στην προώθηση και διατήρηση του παγκόσμιου και πλήρους σεβασμού καθώς και της προστασίας όλων των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, 3)στην ανάπτυξη και ενίσχυση του κράτους δικαίου στη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη ενώ συγχρόνως εξασφαλίζεται ο επαγγελματισμός και η ανεξαρτησία των συστημάτων δικαιοσύνης, και 4)διασφάλιση διαφανούς και υπεύθυνης διαχείρισης και διοίκησης σε όλα τα κρατικά όργανα. 2.Τα μέρη εργάζονται από κοινού για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς της κοινωνίας. 3.Η συνεργασία στηρίζει τις προσπάθειες των κρατών ΑΚΕ για την ανάπτυξη των κρατικών οργάνων, ώστε να αυτά να αποτελέσουν δυναμικό παράγοντα μεγέθυνσης και ανάπτυξης, και για τη σημαντική βελτίωση της αποτελεσματικότητας τωνχραπκών υπηρεσιών δεδομένου ότι επηρεάζουν τη καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία στηρίζει τη μεταρρύθμιση, τον εξορθολογισμό και τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα. Ειδικότερα, η συνεργασία εστιάζεται στα εξής: 1)μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμός των δημοσίων υπηρεσιών, 2)νομικές και δικαστικές μεταρρυθμίσεις και εκσυγχρονισμός των συστημάτων δικαιοσύνης, 3)βελτίωση και ενίσχυση της διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών, 4)επίσπευση των μεταρρυθμίσεων στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα, 5)βελτίωση της διαχείρισης της κρατικής περιουσίας και μεταρρύθμιση της διαδικασίας των συμβάσεων κρατικών προμηθειών, και 6)πολιτική, διοικητική, οικονομική και χρηματοδοτική αποκέντρωση. 4.Η συνεργασία συμβάλλει επιπλέον στην αποκατάσταση και/ή ενίσχυση σημαντικής ικανότητας του δημόσιου τομέα και τη στήριξη των θεσμών που είναι αναγκαίοι για την ελεύθερη οικονομία ειδικότερα παρέχεται στήριξη: 1)για την ανάπτυξη νομικών και κανονιστικών ικανοτήτων που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της ελεύθερης οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής ανταγωνισμού και της πολιτικής καταναλωτών. 2)για τη βελτίωση της ικανότητας ανάλυσης, σχεδιασμού, διατύπωσης και εφαρμογής πολιτικών, ειδικότερα στον οικονομικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό, ερευνητικό, επιστημονικό και τεχνολογικό χώρο καθώς και στο χώρο της καινοτομίας, 3)για τον εκσυγχρονισμό, την ενίσχυση και τη μεταρρύθμιση των χρηματοπιστωτικών και νομισματικών οργάνων και για τη βελτίωση των διαδικασιών, 4)για τη δημιουργία ικανοτήτων σε τοπικό επίπεδο και κοινοτικό επίπεδο, που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή αποκεντρωτικής πολιτικής, και για την αύξηση της συμμετοχής του πληθυσμού στην αναπτυξιακή διαδικασία, και 5)για την ανάπτυξη ικανοτήτων σε άλλους σημαντικούς τομείς όπως: i) διεθνείς διαπραγματεύσεις, και ii) διαχείριση και συντονισμός της εξωτερικής βοήθειας. 5.Η συνεργασία καλύπτει όλους τους χώρους και τομείς συνεργασίας ώστε να ενθαρρυνθεί η δράση μη κρατικών φορέων και η ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, επιπλέον δε, για να ενισχυθούν οι δομές πληροφόρησης διαλόγου και διαβούλευσης μεταξύ αυτών και των εθνικών αρχών, καθώς και σε περιφερειακό επίπεδο. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 34 Στόχοι1.Η οικονομική και εμπορική συνεργασία αποσκοπεί στην ενίσχυση της ομαλής και βαθμιαίας ενσωμάτωσης των κρατών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις πολιτικές επιλογές και τις προτεραιότητες τους σε ότι αφορά την ανάπτυξη, έτσι ώστε να προωθείται η αειφόρος ανάπτυξη και η εξάλειψη της ένδειας στις χώρες ΑΚΕ. 2.Απώτερος στόχος της οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας είναι να αποκτήσουν τα κράτη ΑΚΕ την ικανότητα να συμμετέχουν πλήρως στις διεθνείς συναλλαγές. Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη το γεγονός ότι είναι αναγκαία η δραστήρια συμμετοχή των κρατών ΑΚΕ στις πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις. Λαμβάνοντας υπόψη το σημερινό επίπεδο ανάπτυξης των χωρών ΑΚΕ, η οικονομική και εμπορική συνεργασία πρέπει να διευκολύνει τα κράτη ΑΚΕ να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και να προσαρμοστούν προοδευτικά στις νέες συνθήκες του διεθνούς εμπορίου, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τη μετάβαση τους στην ελεύθερη παγκόσμια οικονομία. 3.Προς το σκοπό αυτό, η οικονομική και εμπορική συνεργασία αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας των χωρών ΑΚΕ να παράγουν, να προσφέρουν και να εμπορεύονται καθώς και της ικανότητας τους να προσελκύουν επενδύσεις. Επιπλέον, αποσκοπεί στη δημιουργία νέας συναλλακτικής δυναμικής μεταξύ των μερών, στην ενίσχυση των εμπορικών και επενδυτικών πολιτικών των χωρών ΑΚΕ και στη βελτίωση της ικανότητας τους να χειρίζονται κάθε ζήτημα που συνδέεται με το εμπόριο. 4.Η οικονομική και εμπορική συνεργασία υλοποιείται σε πλήρη συμφωνία με τις διατάξεις του ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής και διαφοροποιημένης μεταχείρισης, λαμβάνοντας υπόψη τα αμοιβαία συμφέροντα των μερών και το επίπεδο ανάπτυξής τους. Άρθρο 35 Αρχές1.Η οικονομική και εμπορική συνεργασία βασίζεται σε πραγματική, ισχυρή και στρατηγική εταιρική σχέση. Επιπλέον βασίζεται σε σφαιρική προσέγγιση, η οποία με τη σειρά της βασίζεται στα ισχυρά σημεία και αποτελέσματα των προηγουμένων συμβάσεων ΑΚΕ-ΕΚ, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς όσον αφορά την προσφορά και τη ζήτηση. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στα μέτρα για την ανάπτυξη των συναλλαγών, ως μέσου ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των κρατών ΑΚΕ. Συνεπώς, δέουσα σημασία αποδίδεται στην ανάπτυξη των συναλλαγών στο πλαίσιο των αναπτυξιακών στρατηγικών των κρατών ΑΚΕ, που επωφελούνται Κοινοτικής στήριξης. 2.Η οικονομική και εμπορική συνεργασία βασίζεται στις πρωτοβουλίες περιφερειακής ολοκλήρωσης των κρατών ΑΚΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιφερειακή ολοκλήρωση αποτελεί κύριο μέσο για την ενσωμάτωση των χωρών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία. 3.Η οικονομική και εμπορική συνεργασία λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες και επίπεδα ανάπτυξης των χωρών ΑΚΕ και των περιφερειών τους. Στο πλαίσιο αυτό, τα μέρη επιβεβαιώνουν την προσήλωση τους στην διασφάλιση ειδικής και διαφοροποιημένης μεταχείρισης για όλες τις χώρες ΑΚΕ και τη διατήρηση ειδικής μεταχείρισης για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες ΑΚΕ, λαμβάνοντας υπόψη την ευαισθησία των μικρών, μεσόγειων και νησιωτικών χωρών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΝΕΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ Άρθρο 36 Λεπτομέρειες ρύθμισης 1.Λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους και αρχές που εκτίθενται ανωτέρω, τα μέρη συμφωνούν να συνάψουν νέες εμπορικές συμφωνίες που συμβιβάζονται με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), καταργώντας προοδευτικά τα εμπόδια στις μεταξύ τους συναλλαγές και ενισχύοντας τη συνεργασία σε κάθε χώρο που έχει σχέση με το εμπόριο. 2.Τα μέρη συμφωνούν ότι οι νέες εμπορικές συμφωνίες εισάγονται βαθμιαία, επομένως αναγνωρίζουν ότι απαιτείται προπαρασκευαστική περίοδος. 3.Για να διευκολυνθεί η μετάβαση στις νέες εμπορικές συμφωνίες, οι μη αμοιβαίες εμπορικές προτιμήσεις που ισχύουν δυνάμει της τέταρτης Σύμβασης ΑΚΕ-ΕΚ, διατηρούνται κατά την προπαρασκευαστική περίοδο για όλες τις χώρες ΑΚΕ, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παράρτημα V της παρούσας συμφωνίας. 4.Στο πλαίσιο αυτό, τα μέρη επιβεβαιώνουν τη σημασία των πρωτοκόλλων για τα βασικά προϊόντα, που επισυνάπτονται στο παράρτημα V της παρούσας συμφωνίας. Συμφωνούν ότι είναι αναγκαία η αναθεώρηση τους στο πλαίσιο των νέων εμπορικών συμφωνιών, ιδίως όσον αφορά τη συμβατότητα τους με τους κανόνες του ΠΟΕ, για να διασφαλισθούν τα απορρέοντα πλεονεκτήματα, λαμβάνοντας υπόψη το ειδικό νομικό καθεστώς του πρωτοκόλλου για τη ζάχαρη. Άρθρο 37 Διαδικασίες1.Οι διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης πραγματοποιούνται κατά την προπαρασκευαστική περίοδο, η οποία λήγει το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2007. Οι επίσημες διαπραγματεύσεις για τις νέες εμπορικές συμφωνίες αρχίζουν τον Σεπτέμβριο 2002 και οι νέες εμπορικές συμφωνίες θα τεθούν σε ισχύ μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2008, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν προηγούμενες ημερομηνίες. 2.Λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων εντός της προπαρασκευαστικής περιόδου. Προς το σκοπό αυτό, οι αρχικές προετοιμασίες των διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα της περιόδου που προηγείται της έναρξης των επίσημων διαπραγματεύσεων των νέων εμπορικών συμφωνιών. 3.Η προπαρασκευαστική περίοδος θα αξιοποιηθεί επίσης για την ανάπτυξη ικανοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στις χώρες ΑΚΕ, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, των περιφερειακών οργανώσεων και για τη στήριξη των πρωτοβουλιών περιφερειακής εμπορικής ολοκλήρωσης, παρέχοντας κατά περίπτωση βοήθεια για τη δημοσιονομική προσαρμογή και τη φορολογική μεταρρύθμιση, καθώς και για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των υποδομών, και για την προώθηση των επενδύσεων. 4.Τα μέρη επανεξετάζουν τακτικά την πρόοδο των προετοιμασιών και διαπραγματεύσεων και, το 2006, θα προβούν σε επίσημη και σφαιρική επανεξέταση των συμφωνιών που προβλέπονται για όλες τις χώρες, για να βεβαιωθεί ότι δεν απαιτείται περαιτέρω χρόνος για τις προετοιμασίες ή τις διαπραγματεύσεις. 5.Διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης θα αναληφθούν με τις χώρες ΑΚΕ οι οποίες κρίνουν ότι είναι έτοιμες προς το σκοπό αυτό, στο επίπεδο που αυτές κρίνουν κατάλληλο και βάσει των διαδικασιών που συμφωνεί η ομάδα ΑΚΕ, λαμβάνοντας υπόψη τη διαδικασία περιφερειακής ολοκλήρωσης μεταξύ των ΑΚΕ. 6.Το 2004, η Κοινότητα θα εκτιμήσει την κατάσταση που επικρατεί στις χώρες εκτός των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, οι οποίες, μετά από διαβουλεύσεις με την Κοινότητα, αποφασίζουν ότι δεν είναι σε θέση να συνάψουν συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης, και θα εξετάσει κάθε εναλλακτική δυνατότητα, για να παράσχει στις χώρες αυτές ένα νέο εμπορικό πλαίσιο, ισοδύναμο με την υπάρχουσα κατάσταση και σύμφωνο με τους κανόνες του ΠΟΕ. 7.Οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης αποσκοπούν κυρίως στην καθιέρωση χρονοδιαγράμματος για την προοδευτική κατάργηση των εμποδίων στις συναλλαγές μεταξύ των μερών, σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες του ΠΟΕ. Από πλευράς Κοινότητας, η ελευθέρωση των συναλλαγών βασίζεται στο κεκτημένο και αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης των χωρών ΑΚΕ στην αγορά μέσω, μεταξύ άλλων, της επανεξέτασης των κανόνων προέλευσης. Στις διαπραγματεύσεις λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο ανάπτυξης και ο κοινωνικοοικονομικός αντίκτυπος των εμπορικών μέτρων επί των χωρών ΑΚΕ, καθώς και η ικανότητα τους για τη διόρθωση και προσαρμογή των οικονομιών τους στη διαδικασία ελευθέρωσης. Κατά συνέπεια, οι διαπραγματεύσεις θα είναι κατά το δυνατό ευέλικτες όσον αφορά τον προσδιορισμό της διάρκειας επαρκούς μεταβατικής περιόδου, την τελυθή κάλυψη των προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη ευαίσθητους τομείς, και τον βαθμό ασυμμετρίας όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα κατάργησης των δασμών, ενώ ταυτόχρονα θα συμφωνούν με τους ισχύοντες κανόνες του ΠΟΕ. 8.Τα μέρη συνεργάζονται στενά στα πλαίσια του ΠΟΕ για τη προώθηση του συμφωνηθέντος εμπορικού καθεστώτος, ιδίως όσον αφορά τον διαθέσιμο βαθμό ευελιξίας. 9.Το έτος 2000, η Κοινότητα θα ξεκινήσει διαδικασία η οποία, μέχρι το τέλος των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων και το αργότερο το 2005, θα οδηγήσει στην αδασμολόγητη πρόσβαση για τα κυριότερα προϊόντα καταγωγής όλων των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών, με βάση το επίπεδο των ισχυουσών εμπορικών διατάξεων της τέταρτης Σύμβασης ΑΚΕ-ΕΚ, και στο πλαίσιο της οποίας θα απλουστευθούν και επανεξεταστούν οι κανόνες καταγωγής, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις σώρευσης οι οποίες εφαρμόζονται στις εξαγωγές τους. Άρθρο 38 Μεικτή Διυπουργική Επιτροπή Εμπορίου 1.Συνιστάται Μεικτή Διυπουργική Επιτροπή Εμπορίου ΑΚΕ-ΕΚ. 2.Η Διυπουργική Επιτροπή Εμπορίου δίδει ιδιαίτερη προσοχή στις τρέχουσες πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις και εξετάζει την επίπτωση των ευρύτερων πρωτοβουλιών ελευθεροποίησης επί των συναλλαγών ΑΚΕ-ΕΚ και επί της ανάπτυξης των οικονομιών των ΑΚΕ. Προβαίνει στις αναγκαίες συστάσεις με σκοπό τη διατήρηση των πλεονεκτημάτων των εμπορικών συμφωνιών ΑΚΕ-ΕΚ. 3.Η Διυπουργική Επιτροπή Εμπορίου συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Το Συμβούλιο των Υπουργών θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό. Αποτελείται από αντιπροσώπους των κρατών ΑΚΕ και της Κοινότητας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΦΟΡΑ Άρθρο 39 Γενικές διατάξεις 1.Τα μέρη υπογραμμίζουν τη σημασία που έχει η δραστήρια συμμετοχή τους στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου καθώς και σε άλλους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, καθιστάμενα μέλη των οργανισμών αυτών και παρακολουθώντας στενά το πρόγραμμα δράσης και τις δραστηριότητές τους. 2.Συμφωνούν να συνεργαστούν στενά για τον προσδιορισμό και τη διεύρυνση των κοινών συμφερόντων τους στο πλαίσιο της διεθνούς οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας, ιδίως στο πλαίσιο του ΠΟΕ, ιδίως μέσω της συμμετοχής τους στην κατάρτιση του προγράμματος δράσης και στη διεξαγωγή των μελλοντικών πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην καλύτερη πρόσβαση στην κοινοτική και σε άλλες αγορές, των προϊόντων και υπηρεσιών καταγωγής των χωρών ΑΚΕ. 3.Επίσης συμφωνούν ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ευελιξία στους κανόνες του ΠΟΕ, για να λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο ανάπτυξης των ΑΚΕ καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Περαιτέρω, συμφωνούν ότι υπάρχει ανάγκη τεχνικής βοήθειας, ώστε οι χώρες ΑΚΕ να είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους. 4.Η Κοινότητα συμφωνεί, βάσει των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας, να βοηθήσει τα κράτη ΑΚΕ στις προσπάθειες τους να καταστούν ενεργά μέλη των εν λόγω οργανισμών, αναπτύσσοντας την αναγκαία ικανότητα διαπραγμάτευσης και αποτελεσματικής συμμετοχής στην εκπόνηση των συμφωνιών αυτών, καθώς και παρακολούθησης και εφαρμογής αυτών. Άρθρο 40 Βασικά προϊόντα 1.Τα μέρη αναγνωρίσουν την ανάγκη να διασφαλιστεί η καλύτερη λειτουργία των διεθνών αγορών βασικών προϊόντων και να αυξηθεί η διαφάνειά τους. 2.Επιβεβαιώνουν τη βούλησή τους να επιταχύνουν τις διαβουλεύσεις μεταξύ τους στα διεθνή φόρα και οργανισμούς που χειρίζονται τα βασικά προϊόντα. 3.Προς το σκοπό αυτό, πραγματοποιείται ανταλλαγή απόψεων εφόσον το ζητήσει ένα μέρος: - όσον αφορά τη λειτουργία των υφιστάμενων διεθνών συμφωνιών ή των ειδικευμένων διακυβερνητικών ομάδων εργασίας, με στόχο τη βελτίωση τους και την αύξηση της αποτελεσματικότητας τους λαμβάνοντας υπ’ όψη τις τάσεις της αγοράς, όταν προτείνεται η σύναψη ή ανανέωση διεθνούς συμφωνίας ή συνιστάται μια ειδικευμένη διακυβερνητική ομάδα εργασίας. Αυτές οι ανταλλαγές απόψεων έχουν ως αντικείμενο τη συνεκτίμηση του συμφέροντος κάθε μέρους. Πραγματοποιούνται, εφόσον χρειάζεται, στο πλαίσιο της Διυπουργικής Επιτροπής Εμπορίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΥΝΑΛΛΑΓΈΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 41 Γενικές διατάξις 1.Τα μέρη υπογραμμίζουν την αυξανόμενη σημασία των υπηρεσιών στις διεθνείς συναλλαγές και τη σημαντική συμβολή τους στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. 2.Επιβεβαιώνουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της Γενικής Συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GΑΤS), και υπογραμμίζουν την ανάγκη ειδικής και διαφοροποιημένης μεταχείρισης των φορέων παροχής υπηρεσιών από χώρες ΑΚΕ. 3.Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την προοδευτική ελευθέρωση των συναλλαγών και υπηρεσιών, όπως προβλέπεται στο άρθρο ΧΙΧ της GΑΤS, η Κοινότητα αναλαμβάνει τη δέσμευση να εξετάσει ευμενώς τις προτεραιότητες των κρατών ΑΚΕ για τη βελτίωση του χρονοδιαγράμματος της ΕΚ, ώστε να καλύψει τα ειδικότερα συμφέροντά τους. 4.Τα μέρη συμφωνούν, περαιτέρω, να θέσουν ως στόχο, δυνάμει των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης και αφού αποκτήσουν πείρα κατά την εφαρμογή της μεταχείρισης του μάλλον ευνοούμενου κράτους δυνάμει της GΑΤS, την διεύρυνση της εταιρικής τους σχέσης, ώστε να συμπεριλάβει την ελευθέρωση των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της GΑΤS, και ιδίως αυτές που αφορούν τη συμμετοχή των αναπτυσσομένων χωρών στις συμφωνίες ελευθέρωσης. 5.Η Κοινότητα στηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη ΑΚΕ προς ενίσχυση της ικανότητας παροχής υπηρεσιών. Δίδεται ιδιαίτερη προσοχή για τις υπηρεσίες που συνδέονται με την εργασία, τον επιχειρηματικό τομέα, τη διανομή, τη χρηματοδότηση, τον τουρισμό, τα πολιτιστικά θέματα και τις οικοδομικές και τις συναφείς κατασκευαστικές υπηρεσίες, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα τους και έτσι να αυξηθεί η αξία και ο όγκος των συναλλαγών τους σε αγαθά και υπηρεσίες. Άρθρο 42 Θαλάσσιες μεταφορές 1.Τα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία που έχουν οι οικονομικά αποδοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών, μέσα σε ασφαλές και καθαρό θαλάσσιο περιβάλλον, ως κύριος τρόπος μεταφορών, που διευκολύνει τις διεθνείς συναλλαγές και συνεπώς, αποτελεί μία από τις δυνάμεις που υποκινούν την οικονομική ανάπτυξη και την ανάπτυξη των συναλλαγών. 2.Αναλαμβάνουν τη δέσμευση να προωθήσουν την ελευθέρωση των θαλασσίων μεταφορών και προς το σκοπό αυτό, εφαρμόζουν αποτελεσματικά την αρχή της απεριόριστης πρόσβασης στην αγορά διεθνών θαλασσίων μεταφορών, χωρίς διακρίσεις και σε εμπορική βάση. 3.Έκαστο μέρος παρέχει, μεταξύ άλλων, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχει στα δικά του πλοία, στα πλοία που εκμεταλλεύονται υπήκοοι ή εταιρείες του άλλου μέρους και στα πλοία που είναι νηολογημένα στην επικράτεια οποιουδήποτε μέρους, όσον αφορά την πρόσβαση στα λιμάνια, τη χρήση υποδομών και βοηθητικών θαλασσίων υπηρεσιών στα λιμάνια αυτά, καθώς και συναφή έξοδα και επιβαρύνσεις, τελωνειακές εγκαταστάσεις και τον προσδιορισμό θέσης πρόσδεσης και εγκαταστάσεων φόρτωσης και εκφόρτωσης. 4.Η Κοινότητα παρέχει στήριξη στις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη ΑΚΕ για την ανάπτυξη και την προώθηση οικονομικά αποτελεσματικών και αποδοτικών υπηρεσιών θαλασσίων μεταφορών στις χώρες ΑΚΕ, με στόχο τη μεγαλύτερη συμμετοχή των παραγόντων ΑΚΕ στις διεθνείς ναυτιλιακές υπηρεσίες. Άρθρο 43 Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας και Κοινωνία των Πληροφοριών 1.Τα μέρη αναγνωρίζουν το σημαντικό ρόλο των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας και της δραστήριας συμμετοχής στην κοινωνία των πληροφοριών, ως προαπαιτούμενα για την επιτυχή ολοκλήρωση των χωρών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία. 2.Συνεπώς επιβεβαιώνουν τις αντίστοιχες δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο των ισχυουσών πολυμερών συμφωνιών, ιδίως στα πλαίσια του πρωτοκόλλου για τις βασικές τηλεπικοινωνίες που συνάπτεται στην GΑΤS, και καλεί τις χώρες ΑΚΕ που δεν είναι μέλη, να προσχωρήσουν σε αυτές. 3.Επιπλέον συμφωνούν να συμμετέχουν πλήρως και δραστήρια σε κάθε μελλοντική διεθνή διαπραγμάτευση, η οποία δυνατόν να αναληφθεί στο χώρο αυτό. 4.Συνεπώς τα μέρη λαμβάνουν μέτρα τα οποία θα διευκολύνουν τους κατοίκους των χωρών ΑΚΕ να έχουν καλύτερη πρόσβαση τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, μέσω, μεταξύ άλλων, των εξής μέτρων: - ανάπτυξη και ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με προσιτό κόστος, - ανάπτυξη και εγκατάσταση εκτενέστερων ασύρματων δικτύων χαμηλού κόστους. 5.Τα μέρη συμφωνούν επιπλέον να επιταχύνουν τη διαδικασία μεταξύ τους στο χώρο των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας και της κοινωνίας των πληροφοριών. Η συνεργασία αυτή προσανατολίζεται ειδικότερα στη μεγαλύτερη συμπληρωματικότητα και εναρμονισμό των επικοινωνιακών συστημάτων, σε εθνικό περιφερειακό και διεθνές επίπεδο και στην προσαρμογή τους στις νέες τεχνολογίες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Άρθρο 44 Γενικές διατάξεις 1.Τα μέρη αναγνωρίζουν την αυξανόμενη σημασία που έχουν νέοι τομείς που αφορούν τις συναλλαγές για τη διευκόλυνση της προοδευτικής ολοκλήρωσης των κρατών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία. Συνεπώς συμφωνούν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στους τομείς αυτούς, καθιερώνοντας πλήρη και συντονισμένη συμμετοχή στα σχετικά διεθνή φόρα και συμφωνίες. 2.Η Κοινότητα στηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη ΑΚΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας και τις στρατηγικές ανάπτυξης που συμφωνούνται μεταξύ των μερών, για να ενισχύσουν την ικανότητα χειρισμού σε όλους τους τομείς που είναι συναφείς με τις συναλλαγές, μεταξύ άλλων, εφόσον είναι αναγκαίο, βελτιώνοντας και στηρίζοντας το θεσμικό πλαίσιο. Άρθρο 45 Πολιτική ανταγωνισμού 1.Τα μέρη συμφωνούν ότι η θέσπιση και η εφαρμογή υγιών και αποτελεσματικών πολιτικών και κανόνων ανταγωνισμού είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση και τη διασφάλιση ευνοϊκού επενδυτικού κλίματος βιώσιμης διαδικασίας εκβιομηχάνισης και διαφάνειας όσον αφορά την πρόσβαση στις αγορές. 2.Για να διασφαλιστεί η εξάλειψη κάθε στρέβλωσης του υγιούς ανταγωνισμού και λαμβανομένων δεόντως υπόψη των διαφορετικών επιπέδων ανάπτυξης και οικονομικών αναγκών τους τα κράτη ΑΚΕ αναλαμβάνουν να εφαρμόσουν εθνικούς ή περιφερειακούς κανόνες και πολιτικές που θα περιλαμβάνουν την εποπτεία και, υπό ορισμένες συνθήκες την απαγόρευση της σύναψης συμφωνιών μεταξύ επιχειρήσεων, της λήψης αποφάσεων από ενώσεις επιχειρήσεων και συνδυασμένων πρακτικών μεταξύ επιχειρήσεων που έχουν ως στόχο ή ως αποτέλεσμα να παρεμποδίσουν, να περιορίσουν ή να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό. Επιπλέον, τα μέρη συμφωνούν να απαγορεύουν την κατάχρηση, εκ μέρους μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων, της δεσπόζουσας θέσης στην αγορά της Κοινότητας ή στην επικράτεια των κρατών ΑΚΕ. 3.Τα μέρη συμφωνούν επίσης να ενισχύσουν τη συνεργασία στον τομέα αυτό με στόχο τη χάραξη και τη στήριξη, από κοινού με τους αρμόδιους εθνικούς φορείς ανταγωνισμού, αποτελεσματικών πολιτικών ανταγωνισμού οι οποίες σταδιακά θα εξασφαλίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού τόσο από τις ιδιωτικές όσο και από τις κρατικές επιχειρήσεις. Η συνεργασία στον τομέα αυτό περιλαμβάνει, ειδικότερα, παροχή βοήθειας για τη δημιουργία κατάλληλου νομικού πλαισίου και τη διοικητική εφαρμογή του, αφού ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών. Άρθρο 46 Προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 1.Με την επιφύλαξη της θέσης που λαμβάνουν κατά τη διεξαγωγή πολυμερών διαπραγματεύσεων, τα μέρη αναγνωρίζουν ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ένα επαρκές και αποτελεσματικό επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, καθώς και άλλων δικαιωμάτων που καλύπτονται από τη συμφωνία ΤRΙΡS, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων, σε εναρμόνιση με τις διεθνείς προδιαγραφές, ώστε να περιοριστούν οι στρεβλώσεις και τα προσκόμματα στις διμερείς συναλλαγές. 2.Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζουν τη σημασία της προσχώρησης στη συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (συμφωνία ΤRΙΡS) της συμφωνίας του ΠΟΕ και στη σύμβαση για τη βιοποικιλότητα (CΒD). 3.Συμφωνούν επίσης για την ανάγκη προσχώρησης σε όλες τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις για την πνευματική, βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία όπως αναφέρεται στο μέρος Ι της συμφωνίας ΤRΙΡS, σύμφωνα με το αναπτυξιακό τους επίπεδο. 4.Η Κοινότητα, τα κράτη μέλη της και τα κράτη ΑΚΕ δύνανται να εξετάζουν το ενδεχόμενο σύναψης συμφωνιών με αντικείμενο την προστασία των εμπορικών σημάτων και των γεωγραφικών ενδείξεων για προϊόντα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ένα από τα μέρη. 5.Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας καλύπτουν, αφενός, τα δικαιώματα του δημιουργού, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων για προγράμματα υπολογιστών και των συγγενών δικαιωμάτων, όπως τα καλλιτεχνικά σχέδια, και, αφετέρου, τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας στα οποία συγκαταλέγονται τα μοντέλα χρήσεων, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, μεταξύ άλλων για τις βιοτεχνολογικές εφευρέσεις και τις ποικιλίες φυτών ή άλλα αποτελεσματικά συστήματα sui generis, τα βιομηχανικά σχέδια, οι γεωγραφικές ενδείξεις συμπεριλαμβανομένων των ονομασιών προέλευσης, τα εμπορικά σήματα για αγαθά και υπηρεσίες, οι τοπογραφίες ολοκληρωμένων κυκλωμάτων καθώς και η νομική προστασία των βάσεων δεδομένων και η προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό που αναφέρεται στο άρθρο 10α της Σύμβασης των Παρισίων για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και των εμπιστευτικών πληροφοριών για την τεχνογνωσία που δεν δημοσιοποιούνται. 6.Τα μέρη συμφωνούν επιπλέον να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στο συγκεκριμένο τομέα. Κατόπιν αιτήσεως και υπό αμοιβαία συμφωνηθέντες όρους η συνεργασία επεκτείνεται, μεταξύ άλλων, στους ακόλουθους τομείς: προετοιμασία νόμων και κανονισμών με στόχο την προστασία και την τήρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, την αποτροπή της κατάχρησης αυτών των δικαιωμάτων από τους κατόχους τους και της παραβίασής τους από τους ανταγωνιστές, τη σύσταση και την ενίσχυση των αρμόδιων εθνικών και περιφερειακών γραφείων και άλλων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης περιφερειακών οργανισμών προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, επιφορτισμένων με την εφαρμογή και την προστασία των δικαιωμάτων καθώς και με την κατάρτιση του προσωπικού. Άρθρο 47 Τυποποίηση και πιστοποίηση 1.Τα μέρη συμφωνούν να συνεργάζονται στενότερα στους τομείς της τυποποίησης, της πιστοποίησης και της διασφάλισης της ποιότητας προκειμένου να αρθούν τα περιττά τεχνικά εμπόδια και να περιοριστούν οι διαφορές των μερών σε αυτούς τους τομείς, με στόχο τη διευκόλυνση των συναλλαγών. Στο πλαίσιο αυτό, επιβεβαιώνουν τη δέσμευση που έχουν αναλάβει βάσει της συμφωνίας για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο (Συμφωνία ΤΕΕ), συνημμένη στη συμφωνία του ΠΟΕ. 2.Η συνεργασία στον τομέα της τυποποίησης και της πιστοποίησης στοχεύει στην προώθηση συμβατών συστημάτων μεταξύ των μερών και συνίσταται ειδικότερα: - σε μέτρα, ευθυγραμμισμένα με τη συμφωνία ΤΕΕ, με στόχο την ενθάρρυνση της ευρύτερης χρήσης των διεθνών τεχνικών κανονισμών, των προτύπων και των διαδικασιών διαπίστωσης της συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων ειδικών τομεακών μέτρων, κατ’ αναλογία του επιπέδου οικονομικής ανάπτυξης των κρατών ΑΚΕ, σε συνεργασία στον τομέα του ελέγχου και της διασφάλισης της ποιότητας σε επιλεγμένους τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τα κράτη ΑΚΕ, - στη στήριξη πρωτοβουλιών των κρατών ΑΚΕ για την ανάπτυξη ικανοτήτων στους τομείς της διαπίστωσης της συμμόρφωσης, της μετρολογίας και της τυποποίησης, - στην ανάπτυξη λειτουργικών δεσμών μεταξύ των οργάνων της Κοινότητας και των κρατών ΑΚΕ στον τομέα της τυποποίησης, της διαπίστωσης της συμμόρφωσης και της πιστοποίησης. 3.Τα μέρη αναλαμβάνουν να εξετάσουν, σε εύθετο χρόνο, το ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης συμφωνιών για την αμοιβαία αναγνώριση σε τομείς αμοιβαίου οικονομικού ενδιαφέροντος. Άρθρο 48 Υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα 1.Τα μέρη αναγνωρίζουν το δικαίωμα κάθε μέρους να θεσπίζει ή να εφαρμόζει υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα που είναι αναγκαία για την προστασία της ζωής και της υγείας των ανθρώπων, των φυτών και των ζώων, με την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά δεν συνιστούν μέσο αυθαίρετων διακρίσεων ούτε συγκεκαλυμμένο περιορισμό του εμπορίου, εν γένει. Για το σκοπό αυτό, επαναβεβαιώνουν τη δέσμευση που ανέλαβαν στο πλαίσιο της συμφωνίας για την εφαρμογή των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων (συμφωνία SΡS), συνημμένη στη συμφωνία του ΠΟΕ, λαμβάνοντας υπόψη το αντίστοιχο επίπεδο ανάπτυξής τους. 2.Δεσμεύονται, επιπλέον, να ενισχύσουν το συντονισμό, τη διαβούλευση και την πληροφόρηση σε σχέση με την ανακοίνωση και την εφαρμογή των προτεινόμενων υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων, βάσει της συμφωνίας SΡS, στις περιπτώσεις που τα μέτρα αυτά δύνανται να θίξουν τα συμφέροντα οιουδήποτε μέρους. Συμφωνούν επίσης να διεξάγεται εκ των προτέρων διαβούλευση και συντονισμός στο πλαίσιο του CΟDΕΧ ΑLΙΜΕΝΤΑRΙUS, του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτίας και της διεθνούς σύμβασης για την προστασία των φυτών, με σκοπό την προώθηση των κοινών συμφερόντων τους. 3.Τα μέρη συμφωνούν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους ώστε να αυξήσουν την ικανότητα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα των κρατών ΑΚΕ στον συγκεκριμένο τομέα. Άρθρο 49 Εμπόριο και περιβάλλον 1.Τα μέρη επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να προαγάγουν την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου με τέτοιον τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η βιώσιμη και υγιής διαχείριση του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις και δεσμεύσεις στον τομέα αυτό λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα αντίστοιχα επίπεδα ανάπτυξης τους. Συμφωνούν ότι κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των περιβαλλοντικών μέτρων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες των κρατών ΑΚΕ. 2.Τα μέρη συμφωνούν, υπό το πνεύμα των αρχών του Ρίο και με σκοπό την αμοιβαία υποστήριξη του εμπορίου και του περιβάλλοντος, να προωθήσουν τη συνεργασία τους στον τομέα αυτό. Η συνεργασία στοχεύει ειδικότερα στη χάραξη συνεκτικών εθνικών, περιφερειακών και διεθνών πολιτικών, στην ενίσχυση των ποιοτικών ελέγχων των αγαθών και των υπηρεσιών που σχετίζονται με το περιβάλλον και στη βελτίωση παραγωγικών μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον σε σχετικούς τομείς. Άρθρο 50 Εμπόριο και κανόνες εργασίας 1.Τα μέρη επαναβεβαιώνουν τη δέσμευση τους έναντι των διεθνώς αναγνωρισμένων θεμελιωδών κανόνων εργασίας όπως αυτοί ορίζονται στις σχετικές συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), και ιδίως όσον αφορά την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης, την κατάργηση της καταναγκαστικής εργασίας, την εξάλειψη των χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας και τη μη εφαρμογή διακρίσεων στον τομέα της απασχόλησης. 2.Συμφωνούν να προωθήσουν τη συνεργασία στον τομέα αυτό και ειδικότερα στα ακόλουθα σημεία: - ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την οικεία νομοθεσία και τις ρυθμίσεις που διέπουν την εργασία. - εκπόνηση εθνικού εργατικού δικαίου και ενίσχυση της υφιστάμενης νομοθεσίας. - εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα αύξησης της συνειδητοποίησης. - ενίσχυση της εφαρμογής του εθνικού δικαίου και των ρυθμίσεων που διέπουν την εργασία. 3.Τα μέρη συμφωνούν ότι οι κανόνες εργασίας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για σκοπούς εμπορικού προστατευτισμού. Άρθρο 51 Πολιτική καταναλωτών και προστασία της υγείας των καταναλωτών 1.Τα μέρη συμφωνούν να επιταχύνουν τη συνεργασία τους στον τομέα της πολιτικής καταναλωτών και της προστασίας της υγείας των καταναλωτών, με πλήρη σεβασμό της εθνικής νομοθεσίας για αποφυγή των εμπορικών φραγμών. 2.Η συνεργασία στοχεύει, ειδικότερα, στη βελτίωση της θεσμικής και τεχνικής ικανότητας στον εν λόγω τομέα, με τη δημιουργία συστημάτων ταχείας προειδοποίησης και αμοιβαίας ενημέρωσης για τα επικίνδυνα προϊόντα, την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σχετικά με την καθιέρωση και τη λειτουργία μηχανισμού για την επιτήρηση των προϊόντων μετά την απομάκρυνση τους από την αγορά και την ασφάλεια των προϊόντων, με τη βελτίωση των πληροφοριών που παρέχονται στους καταναλωτές για τις τιμές και τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, με την ενθάρρυνση της ανάπτυξης ανεξάρτητων ενώσεων καταναλωτών και των επαφών μεταξύ εκπροσώπων των ενώσεων καταναλωτών, με τη βελτίωση της συμβατότητας των πολιτικών και των συστημάτων για τους καταναλωτές, τη γνωστοποίηση της εφαρμογής νέας νομοθεσίας και την προώθηση της συνεργασίας κατά τη διερεύνηση ζημιογόνων ή αθέμιτων επιχειρηματικών πρακτικών και με την επιβολή, κατά τις συναλλαγές μεταξύ των μερών, απαγορεύσεων στις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών των οποίων η εμπορία έχει απαγορευτεί στην χώρα παραγωγής τους. Άρθρο 52 Ρήτρα φορολογικής απαλλαγής 1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 31 του παραρτήματος ΙV΄, το καθεστώς του μάλλον ευνοουμένου κράτους που παραχωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας ή οποιασδήποτε άλλης ρύθμισης που έχει εγκριθεί βάσει της παρούσας συμφωνίας, δεν εφαρμόζεται στα φορολογικά πλεονεκτήματα που παρέχουν ή ενδέχεται να παράσχουν τα μέρη στο μέλλον, κατ’ εφαρμογή συμφωνιών για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης, άλλων φορολογικών ρυθμίσεων ή εσωτερικής φορολογικής νομοθεσίας. 2.Καμιά διάταξη της παρούσας συμφωνίας, ή οποιασδήποτε άλλης ρύθμισης που έχει εγκριθεί βάσει της παρούσας συμφωνίας, δεν μπορεί να ερμηνευτεί κατά την έννοια ότι εμποδίζει τη θέσπιση ή την εφαρμογή μέτρων που στοχεύουν στην πρόληψη της φοροαποφυγής ή της φοροδιαφυγής, κατ’ εφαρμογή φορολογικών διατάξεων που περιέχονται σε συμφωνίες για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης σε άλλες φορολογικές ρυθμίσεις ή στην εθνική φορολογική νομοθεσία. 3.Καμιά διάταξη της παρούσας συμφωνίας ή οποιασδήποτε άλλης ρύθμισης που έχει εγκριθεί βάσει της παρούσας συμφωνίας δεν μπορεί να ερμηνευτεί κατά την έννοια ότι εμποδίζει τα μέρη, κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων των φορολογικών τους νομοθεσιών, να διαχωρίζουν τους φορολογουμένους που δεν βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, ειδικότερα όσον αφορά τον τόπο διαμονής τους ή τον τόπο όπου επενδύουν τα κεφάλαιά τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ Άρθρο 53 Συμφωνίες αλιείας 1 Τα μέρη δηλώνουν ότι είναι πρόθυμα να διαπραγματευθούν συμφωνίες αλιείας με στόχο να εξασφαλίσουν βιώσιμες και αμοιβαία ικανοποιητικές συνθήκες για τις αλιευτικές δραστηριότητες στα κράτη ΑΚΕ. 2.Κατά τη σύναψη ή την εφαρμογή τέτοιων συμφωνιών, τα κράτη ΑΚΕ δεν εφαρμόζουν διακρίσεις έναντι της Κοινότητας ή των κρατών μελών της, με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων που ισχύουν μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών της ίδιας γεωγραφικής περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβαίων συμφωνιών αλιείας, ούτε η Κοινότητα εφαρμόζει διακρίσεις έναντι των κρατών ΑΚΕ. Άρθρο 54 Επισιτιστική ασφάλεια 1.Σε ό,τι αφορά τα διαθέσιμα γεωργικά προϊόντα, η Κοινότητα δεσμεύεται να εξασφαλίζει ότι οι επιστροφές κατά την εξαγωγή καθορίζονται ακόμη περισσότερο εκ των προτέρων για όλα τα κράτη ΑΚΕ. όσον αφορά μία σειρά προϊόντων που προσδιορίζεται ανάλογα με τις επισιτιστικές ανάγκες που διατυπώνουν τα ίδια τα κράτη. 2.Ο προκαθορισμός αυτός είναι ετήσιας διάρκειας και εφαρμόζεται κάθε χρόνο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας συμφωνίας, υπό τον ορό ότι το επίπεδο της επιστροφής καθορίζεται σύμφωνα με τις μεθόδους που συνήθως ακολουθεί η Επιτροπή. 3.Ειδικές συμφωνίες είναι δυνατό να συνάπτονται με όσα κράτη ΑΚΕ το ζητούν, στο πλαίσιο της πολιτικής τους για την επισιτιστική ασφάλεια. 4.Οι ειδικές συμφωνίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την παραγωγή και τα εμπορικά ρεύματα στις περιφέρειες ΑΚΕ. ΜΕΡΟΣ 4 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΤΟΧΟΙ, ΑΡΧΕΣ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ Άρθρο 55 ΣτόχοιΣτόχος της συνεργασίας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης είναι, μέσω της χορήγησης επαρκών χρηματοδοτικών μέσων και της κατάλληλης τεχνικής βοήθειας, να στηριχθούν και να προωθηθούν οι προσπάθειες των κρατών ΑΚΕ να επιτύχουν τους στόχους της παρούσας συμφωνίας με βάση το αμοιβαίο συμφέρον και υπό πνεύμα αλληλεξάρτησης. Άρθρο 56 Αρχές1.Η συνεργασία για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης εφαρμόζεται με βάση και σε συμφωνία με τους αναπτυξιακούς στόχους, τις στρατηγικές και τις προτεραιότητες που καθορίζουν τα κράτη ΑΚΕ, τόσο σε εθνικό όσο και περιφερειακό επίπεδο. Λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα αντίστοιχα γεωγραφικά, κοινωνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά τους καθώς και οι ιδιαίτερες δυνατότητες τους. Επιπλέον, η συνεργασία: 1)προωθεί την τοπική ιδιοκτησία σε όλα τα επίπεδα της αναπτυξιακής διαδικασίας. 2)αντικατοπτρίζει μία εταιρική σχέση βασιζόμενη σε αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις. 3)υπογραμμίζει τη σημασία της προβλεψιμότητας και της ασφάλειας της εισροής πόρων οι οποίοι χορηγούνται υπό πολύ ευνοϊκούς όρους και σε συνεχή βάση 4)είναι ευέλικτη και προσαρμοσμένη στην κατάσταση κάθε κράτους ΑΚΕ, καθώς και στην ιδιαίτερη φύση του συγκεκριμένου σχεδίου ή προγράμματος και 5)εξασφαλίζει αποτελεσματικότητα, συντονισμό και συνέπεια. 2.Η συνεργασία εξασφαλίζει ιδιαίτερη μεταχείριση για τα λιγότερο αναπτυγμένα κράτη ΑΚΕ και λαμβάνει δεόντως υπόψη την ευπάθεια των μεσόγειων και νησιωτικών κρατών ΑΚΕ. Επιπλέον, αντιμετωπίζονται οι ιδιαίτερες ανάγκες των χωρών που εξέρχονται από συρράξεις. Άρθρο 57 Κατευθυντήριες γραμμές 1.Οι χρηματοδοτούμενες στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας παρεμβάσεις υλοποιούνται σε στενή συνεργασία των κρατών ΑΚΕ και της Κοινότητας και με τήρηση της αρχής της ισότητας μεταξύ εταίρων. 2.Τα κράτη ΑΚΕ είναι υπεύθυνα για: 1)τον καθορισμό των στόχων και των προτεραιοτήτων επί των οποίων βασίζονται τα ενδεικτικά προγράμματα. 2)την επιλογή έργων και προγραμμάτων. 3)την προετοιμασία και παρουσίαση των φακέλων των έργων και των προγραμμάτων. 4)την προετοιμασία, τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη συμβάσεων. 5)την υλοποίηση και τη διαχείριση έργων και προγραμμάτων και 6)τη διατήρηση των έργων και των προγραμμάτων. 3.Με την επιφύλαξη των προαναφερθεισών διατάξεων, οι επιλέξιμοι μη κρατικοί φορείς δύνανται επίσης να είναι υπεύθυνοι για την πρόταση και την υλοποίηση προγραμμάτων και έργων σε τομείς που τους αφορούν. 4.Τα κράτη ΑΚΕ και η Κοινότητα έχουν από κοινού την ευθύνη για: 1)τη χάραξη, στο πλαίσιο των κοινών οργάνων, των κατευθυντήριων γραμμών της συνεργασίας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης. 2)την υιοθέτηση των ενδεικτικών προγραμμάτων. 3)την εκτίμηση των προτεινόμενων έργων και προγραμμάτων. 4)την επί ίσοις όροις συμμετοχή σε διαγωνισμούς και δημόσιες συμβάσεις. 5)την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των επιπτώσεων και των αποτελεσμάτων των έργων και των προγραμμάτων και 6)την εξασφάλιση της ορθής, ταχείας και αποτελεσματικής υλοποίησης των έργων και των προγραμμάτων. 5.Η Κοινότητα έχει την ευθύνη για τη λήψη των αποφάσεων χρηματοδότησης των έργων και των προγραμμάτων. 6.Εκτός αν προβλέπει διαφορετικά η παρούσα συμφωνία, κάθε απόφαση που πρέπει να εγκριθεί από ένα από τα μέρη εγκρίνεται ή θεωρείται ότι έχει εγκριθεί εντός 60 ημερών από την κοινοποίησή της από το άλλο μέρος. Άρθρο 58 Επιλεξιμότητα για χρηματοδότηση 1.Δικαιούνται οικονομικής ενίσχυσης δυνάμει της παρούσας συμφωνίας οι ακόλουθοι φορείς ή οργανισμοί: 1)κράτη ΑΚΕ. 2)περιφερειακοί ή διακρατικοί φορείς στους οποίους συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη ΑΚΕ και οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτηθεί από τα κράτη αυτά και 3)μικτοί οργανισμοί που έχουν συσταθεί από τα κράτη ΑΚΕ και την Κοινότητα για την επιδίωξη συγκεκριμένων στόχων. 2.Είναι επίσης, με τη σύμφωνη γνώμη του ή των ενδιαφερόμενων κρατών ΑΚΕ, επιλέξιμοι για χρηματοδοτική ενίσχυση: 1)δημόσιοι ή ημιδημόσιοι εθνικοί ή/και περιφερειακοί οργανισμοί, υπουργεία ή τοπικές αρχές των κρατών ΑΚΕ, και ιδίως τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι αναπτυξιακές τράπεζες των κρατών αυτών. 2)εταιρείες, επιχειρήσεις και άλλοι ιδιωτικοί οργανισμοί και ιδιωτικοί φορείς των κρατών ΑΚΕ. 3)επιχειρήσεις ενός κράτους μέλους της Κοινότητας, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα, συνεισφέροντας και οι ίδιες, να αναλαμβάνουν παραγωγικά έργα στην επικράτεια ενός κράτους ΑΚΕ. 4)ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί φορείς των κρατών ΑΚΕ ή της Κοινότητας που δημιουργούν, προωθούν και χρηματοδοτούν ιδιωτικές επενδύσεις σε κράτη ΑΚΕ και 5)φορείς αποκεντρωμένης συνεργασίας και άλλοι μη κρατικοί παράγοντες από τα κράτη ΑΚΕ και από την Κοινότητα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Άρθρο 59 Στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων που καθορίζονται από το ή τα ενδιαφερόμενα κράτη ΑΚΕ τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, μπορεί να δοθεί ενίσχυση σε έργα και προγράμματα καθώς και σε άλλες μορφές ενεργειών που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 60 Πεδίο χρηματοδότησης Στο πεδίο της χρηματοδότησης μπορεί να περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, ανάλογα με τις ανάγκες και τις μορφές των ενεργειών που κρίνονται οι πλέον κατάλληλες, ενίσχυση για: α) μέτρα που συμβάλλουν στην ελάφρυνση του χρέους και στη μείωση των προβλημάτων του ισοζυγίου πληρωμών στα κράτη ΑΚΕ. β) μακροοικονομικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και πολιτικές. γ) μετριασμό των αρνητικών συνεπειών από την αστάθεια των εξαγωγικών εσόδων. δ) τομεακές πολιτικές και μεταρρυθμίσεις. ε) ανάπτυξη θεσμικών οργάνων και ενίσχυση των ικανοτήτων τους. στ) προγράμματα τεχνικής συνεργασίας και ζ) ανθρωπιστική βοήθεια και βοήθεια έκτακτης ανάγκης, περιλαμβανομένης της βοήθειας προς τους πρόσφυγες και τους εκτοπισθέντες, μέτρα βραχυπρόθεσμης αποκατάστασης και μέτρα ετοιμότητας για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Άρθρο 61 Χαρακτήρας της χρηματοδότησης 1.Η χρηματοδότηση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: 1)έργα και προγράμματα. 2)πιστώσεις, καθεστώτα εγγυήσεων και λήψη συμμετοχών σε μετοχικό κεφάλαιο. 3)στήριξη του προϋπολογισμού, είτε απευθείας, για τα κράτη ΑΚΕ των οποίων το νόμισμα είναι μετατρέψιμο και ελευθέρως μεταφερόμενο, είτε εμμέσως, από ανταλλαγματικά κεφάλαια που προέρχονται από τα διάφορα κοινοτικά μέσα. 4)το ανθρώπινο δυναμικό και τους υλικούς πόρους που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση και επίβλεψη των έργων και των προγραμμάτων. 5)τα τομεακά και γενικά προγράμματα ενίσχυσης των εισαγωγών τα οποία μπορούν να λαμβάνουν τη μορφή: i) προγραμμάτων τομεακών εισαγωγών σε είδος, περιλαμβανομένης της χρηματοδότησης εισροών για το σύστημα παραγωγής και προμηθειών για τη βελτίωση των κοινωνικών υπηρεσιών ii) προγραμμάτων τομεακών εισαγωγών υπό μορφή συνδρομής σε συνάλλαγμα που αποδεσμεύεται σε δόσεις για τη χρηματοδότηση τομεακών εισαγωγών και iii) προγραμμάτων γενικών εισαγωγών, υπό μορφή συνδρομής σε συνάλλαγμα που αποδεσμεύεται σε δόσεις για τη χρηματοδότηση γενικών εισαγωγών που καλύπτουν ευρύ φάσμα προϊόντων. 2.Απευθείας ενίσχυση του προϋπολογισμού για τη στήριξη μακροοικονομικών ή τομεακών μεταρρυθμίσεων χορηγείται όταν: 1)η διαχείριση των κρατικών δαπανών είναι επαρκώς διαφανής, υπεύθυνη και αποτελεσματική. 2)εφαρμόζονται σαφώς σχεδιασμένες μακροοικονομικές ή τομεακές πολιτικές που έχουν εκπονηθεί από την ίδια τη χώρα και έχουν λάβει τη σύμφωνη γνώμη των κυριότερων χορηγών και 3)οι διαδικασίες για τις δημόσιες συμβάσεις είναι ανοικτές και διαφανείς. 3.Ομοίως, απευθείας στήριξη του προϋπολογισμού χορηγείται σταδιακά σε τομεακές πολιτικές που αντικαθιστούν μεμονωμένα έργα. 4.Τα προαναφερθέντα μέσα χρηματοδότησης των προγραμμάτων εισαγωγών ή στήριξης του προϋπολογισμού μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη επιλέξιμων κρατών ΑΚΕ τα οποία εφαρμόζουν μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στην ενδοπεριφερειακή ελευθέρωση της οικονομίας και δημιουργούν καθαρές μεταβατικές δαπάνες. 5.Στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, καλούμενο εφεξής Ταμείο, τα ανταλλαγματικά κεφάλαια, τα μη δαπανηθέντα υπόλοιπα των προηγούμενων Ταμείων, οι ίδιοι πόροι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (εφεξής καλούμενης «η Τράπεζα») και, ενδεχομένως, οι πόροι που προέρχονται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση έργων, προγραμμάτων και άλλων μορφών δράσης που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας. 6.Τα κονδύλια που προβλέπει η παρούσα συμφωνία δύνανται να χρησιμοποιηθούν για να καλυφθεί το σύνολο των δαπανών, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, για τα έργα και τα προγράμματα, περιλαμβανομένων και των τακτικών δαπανών. ΤΙΤΛΟΣΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άρθρο 62 Σύνολο χρηματοδότησης 1.Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας το συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής ενίσχυσης της Κοινότητας καθώς και οι λεπτομερείς όροι και κανόνες χρηματοδότησης περιέχονται στα παραρτήματα της παρούσας συμφωνίας. 2.Σε περίπτωση μη κύρωσης ή καταγγελίας της παρούσας συμφωνίας από ένα κράτος ΑΚΕ, τα μέρη προσαρμόζουν τα ποσά των χρηματοδοτικών μέσων που προβλέπονται στο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο του παραρτήματος Ι. Η προσαρμογή των χρηματοδοτικών πόρων γίνεται επίσης σε περίπτωση. 1)προσχώρησης στη συμφωνία νέων κρατών ΑΚΕ τα οποία δεν είχαν συμμετάσχει στη διαπραγμάτευσή της και 2)διεύρυνσης της Κοινότητας. Άρθρο 63 Τρόποι χρηματοδότησης Οι τρόποι χρηματοδότησης για κάθε έργο ή πρόγραμμα καθορίζονται από κοινού από το ή τα δικαιούχα κράτη ΑΚΕ και την Κοινότητα, ανάλογα: α) με το επίπεδο ανάπτυξης, τη γεωγραφική θέση, την οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση των κρατών αυτών. β) με τη φύση του έργου ή του προγράμματος, τις προοπτικές οικονομικής και χρηματοοικονομικής του απόδοσης καθώς και με τις κοινωνικές και πολιτιστικές του επιπτώσεις και γ) σε περίπτωση δανείων, με τους παράγοντες που εγγυώνται την εξυπηρέτηση των δανείων. Άρθρο 64 Πράξεις μεταβίβασης δανείων 1.Η χρηματοδοτική βοήθεια μπορεί να χορηγείται στα ενδιαφερόμενα κράτη ΑΚΕ ή μέσω των κρατών ΑΚΕ ή, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας, μέσω επιλέξιμων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή και απευθείας, σε κάθε άλλον επιλέξιμο δικαιούχο. Όταν η οικονομική βοήθεια χορηγείται από ενδιάμεσο φορέα στον τελικό δικαιούχο ή απευθείας στον τελικό δικαιούχο του ιδιωτικού τομέα: 1)οι όροι χορήγησης της βοήθειας αυτής από τον ενδιάμεσο φορέα στον τελικό δικαιούχο ή απευθείας στον τελικό δικαιούχο του ιδιωτικού τομέα καθορίζονται στη συμφωνία χρηματοδότησης ή στη σύμβαση δανείου και 2)κάθε οικονομικό όφελος που συσσωρεύεται για τον ενδιάμεσο φορέα κατόπιν της μεταβίβασης του δανείου ή προκύπτει από την άμεση δανειοδότηση προς τον τελικό δικαιούχο του ιδιωτικού τομέα, χρησιμοποιείται για αναπτυξιακούς σκοπούς, υπό τους ορούς που προβλέπει η συμφωνία χρηματοδότησης η η σύμβαση δανείου, αφού ληφθούν υπόψη οι διοικητικές δαπάνες, οι οικονομικοί και συναλλαγματικοί κίνδυνοι καθώς και το κόστος της τεχνικής βοήθειας που παρέχεται στον τελικό δικαιούχο. 2.Όταν η χρηματοδότηση πραγματοποιείται μέσω (οορέα μεταβίβασης του δανείου, ο οποίος έχει την έδρα του ή/και λειτουργεί σε κράτη ΑΚΕ, επαφίεται στον φορέα αυτό να επιλέγει και να αξιολογεί κάθε έργο και να διαχειρίζεται τα κονδύλια που τίθενται στη διάθεση του σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία και κατόπιν κοινής συμφωνίας των μερών. Άρθρο 65 Συγχρηματοδότηση1.Τα χρηματοδοτικά μέσα της παρούσας συμφωνίας μπορούν, μετά από αίτηση των κρατών ΑΚΕ, να διατίθενται για συγχρηματοδοτήσεις που αναλαμβάνονται από κοινού ιδίως με αναπτυξιακούς οργανισμούς και φορείς, με τα κράτη μέλη της Κοινότητας, με τα κράτη ΑΚΕ, με τρίτες χώρες ή με διεθνή ή ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις ή οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων. 2.Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στη δυνατότητα συγχρηματοδότησης σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η συμμετοχή της Κοινότητας θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή άλλων χρηματοδοτικών πηγών και η χρηματοδότηση αυτή δύναται να οδηγήσει σε ευνοϊκή χρηματοδοτική δέσμη για το συγκεκριμένο κράτος ΑΚΕ. 3.Οι συγχρηματοδοτήσεις μπορούν να λαμβάνουν τη μορφή κοινών ή παράλληλων χρηματοδοτήσεων. Σε κάθε περίπτωση, προτιμάται η καταλληλότερη μέθοδος από την άποψη κόστους - αποτελεσματικότητας. Επιπλέον, λαμβάνονται μέτρα για τον συντονισμό και την εναρμόνιση των ενεργειών της Κοινότητας και των άλλων συγχρηματοδοτούν, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των διαδικασιών που θα πρέπει να τηρούν τα κράτη ΑΚΕ και να καταστούν οι διαδικασίες αυτές περισσότερο ευέλικτες. 4.Η διαδικασία διαβούλευσης και συντονισμού με άλλους χορηγούς και συγχρηματοδότες πρέπει να ενισχυθεί και να αναπτυχθεί, όπου είναι δυνατό, με τη σύναψη συμφωνιών-πλαισίων συγχρηματοδότησης ενώ παράλληλα οι πολιτικές και οι διαδικασίες συγχρηματοδότησης θα πρέπει να αναθεωρηθούν ώστε να διασφαλισθούν η αποτελεσματικότητα και οι καλύτερες δυνατές συνθήκες και προϋποθέσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣΆρθρο 66 Ενίσχυση για τη διαγραφή του χρέους 1.Για να μετριασθεί το βάρος του χρέους των κρατών ΑΚΕ και να μειωθούν τα προβλήματα του ισοζυγίου πληρωμών τους τα μέρη συμφωνούν να χρησιμοποιήσουν τους πόρους που προβλέπει η παρούσα συμφωνία ώστε να συμβάλουν στην πρωτοβουλία που έχει αναληφθεί διεθνώς για τη διαγραφή του χρέους των χωρών ΑΚΕ Επιπλέον, ανά μεμονωμένη περίπτωση, θα επιταχυνθεί η χρησιμοποίηση, μέσω των μηχανισμών ταχείας εκταμίευσης που προβλέπει η παρούσα συμφωνία, όσων πόρων δεν έχουν διατεθεί στο πλαίσιο παλαιότερων ενδεικτικών προγραμμάτων. Επίσης, η Κοινότητα δεσμεύεται να εξετάσει τρόπους για να κινητοποιηθούν μακροπρόθεσμα και άλλα χρηματοδοτικά μέσα εκτός του ΕΤΑ ώστε να υποστηριχθούν οι διεθνώς συμφωνηθείσες πρωτοβουλίες για τη διαγραφή του χρέους. 2.Εφόσον το ζητήσει ένα κράτος ΑΚΕ, η Κοινότητα δύναται να παρέχει: 1)βοήθεια για τη μελέτη και εξεύρεση συγκεκριμένων λύσεων για τα προβλήματα του χρέους περιλαμβανομένων των προβλημάτων του εγχώριου χρέους της εξυπηρέτησης του χρέους και του ισοζυγίου πληρωμών. 2)εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης του χρέους και διεθνών χρηματοουζονομικών διαπραγματεύσεων καθώς και βοήθεια για τη λειτουργία εργαστηρίων κατάρτισης και για τη διοργάνωση μαθημάτων και σεμιναρίων στους τομείς αυτούς και 3)βοήθεια για την ανάπτυξη ευέλικτων τεχνικών και μέσων διαχείρισης του χρέους. 3.Για να συμβάλουν στην εξυπηρέτηση του χρέους που προκύπτει από δάνεια προερχόμενα από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας και από ειδικά δάνεια και επισφαλή κεφάλαια, τα κράτη ΑΚΕ μπορούν, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που αποφασίζονται από κοινού με την Επιτροπή για κάθε περίπτωση χωριστά, να χρησιμοποιούν το διαθέσιμο συνάλλαγμα που αναφέρεται στην παρούσα συμφωνία για την εξυπηρέτηση των προαναφερθεισών υποχρεώσεων, ανάλογα με τις προθεσμίες εξόφλησης του χρέους και εντός του ποσού που απαιτείται για πληρωμές σε εθνικό νόμισμα. 4.Λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα του προβλήματος του διεθνούς χρέους και τις επιπτώσεις του στην οικονομική ανάπτυξη, τα μέρη δηλώνουν ότι είναι πρόθυμα να συνεχίσουν, στο πλαίσιο των διεθνών συζητήσεων, την ανταλλαγή απόψεων για το γενικό πρόβλημα του χρέους, με την επιφύλαξη των ειδικών συζητήσεων που διεξάγονται στα σχετικά φόρα. Άρθρο 67 Στήριξη της διαρθρωτικής προσαρμογής 1.Η παρούσα συμφωνία προβλέπει τη στήριξη των μακροοικονομικών και τομεακών μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζουν τα κράτη ΑΚΕ. Στο πλαίσιο αυτό, τα μέρη εξασφαλίσουν ότι η προσαρμογή είναι οικονομικά βιώσιμη και κοινωνικά και πολιτικά ανεκτή. Η στήριξη παρέχεται στο πλαίσιο αξιολόγησης, διενεργούμενης από κοινού από την Κοινότητα και το ενδιαφερόμενο κράτος ΑΚΕ, των μεταρρυθμίσεων που πραγματοποιούνται ή μελετώνται τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε τομεακό επίπεδο, και καθιστά δυνατή τη συνολική αξιολόγηση των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών. Η ταχεία εκταμίευση είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των προγραμμάτων στήριξης. 2.Τα κράτη ΑΚΕ και η Κοινότητα αναγνωρίζουν την ανάγκη να ενθαρρύνουν μεταρρυθμιστικά προγράμματα σε περιφερειακό επίπεδο, διασφαλίζοντας ότι κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση εθνικών προγραμμάτων λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι περιφερειακές δραστηριότητες που επηρεάζουν την εθνική ανάπτυξη. Για το σκοπό αυτό, με τη στήριξη της διαρθρωτικής προσαρμογής επιδιώκεται επίσης: 1)να θεσπιστούν ήδη, από το στάδιο της διάγνωσης μέτρα για την ενθάρρυνση της περιφερειακής ολοκλήρωσης και να ληφθούν υπόψη οι συνέπειες της διασυνοριακής προσαρμογής. 2)να στηριχθεί η εναρμόνιση και ο συντονισμός των μακροοικονομικών και τομεακών πολιτικών, συμπεριλαμβανομένου του φορολογικού και του τελωνειακού τομέα, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο διττός σκοπός της περιφερειακής ολοκλήρωσης και της διαρθρωτικής μεταρρύθμισης σε εθνικό επίπεδο και 3)να ληφθεί υπόψη το καθαρό μεταβατικό κόστος της περιφερειακής ολοκλήρωσης το οποίο θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό και το ισοζύγιο πληρωμών, είτε μέσω προγραμμάτων γενικών εισαγωγών ή μέσω της ενίσχυσης του προϋπολογισμού. 3.Τα κράτη ΑΚΕ τα οποία ήδη εφαρμόζουν η μελετούν την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων σε μακροοικονομικό ή τομεακό επίπεδο είναι επιλέξιμα για στήριξη της διαρθρωτικής προσαρμογής, λαμβανομένου υπόψη του περιφερειακού πλαισίου, με την επιφύλαξη της αποτελεσματικότητας τους και των ενδεχόμενων επιπτώσεων τους στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική διάσταση της ανάπτυξης, και στις οικονομικές και κοινωνικές δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν. 4.Τα κράτη ΑΚΕ που αναλαμβάνουν προγράμματα μεταρρυθμίσεων με την έγκριση και την υποστήριξη των κυριότερων, τουλάχιστον, πολυμερών χρηματοδοτών, ή κατόπιν συμφωνίας με τους εν λόγω χρηματοδότες αλλά όχι απαραιτήτος με τη χρηματοδοτική τους στήριξη, θεωρείται ότι πληρούν αυτομάτως τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση βοήθειας για την προσαρμογή. 5.Η στήριξη για τη διαρθρωτική προσαρμογή κινητοποιείται με ευελιξία και λαμβάνει τη μορφή προγραμμάτων τομεακών και γενικών εισαγωγών ή ενίσχυσης του προϋπολογισμού. 6.Η προετοιμασία και η αξιολόγηση των προγραμμάτων διαρθρωτικής προσαρμογής καθώς και οι αποφάσεις χρηματοδότησης τους διεκπεραιώνονται συμφωνά με τις διατάξεις για τις διαδικασίες εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας, ενώ λαμβάνεται δεόντως υπόψη το στοιχείο της ταχείας εκταμίευσης που χαρακτηρίζει τα προγράμματα διαρθρωτικής προσαρμογής. Ανά μεμονωμένη περίπτωση, μπορεί να επιτραπεί η αναδρομική χρηματοδότηση περιορισμένου τμήματος εισαγωγών καταγωγής ΑΚΕ-ΕΚ. 7.Η εφαρμογή κάθε προγράμματος στήριξης διασφαλίζει ότι η επιλεξιμότητα των οικονομικών παραγόντων των κρατών ΑΚΕ για την πρόσβαση τους στους πόρους του προγράμματος είναι όσο το δυνατόν ευρύτερη και διαφανέστερη και ότι οι διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων είναι σύμφωνες με τις διοικητικές και εμπορικές πρακτικές του ενδιαφερομένου κράτους, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την καλύτερη δυνατή σχέση τιμής/ποιότητας για τα εισαγόμενα αγαθά και την αναγκαία συνέπεια προς την διεθνώς επιτευχθείσα πρόοδο για την εναρμόνιση των διαδικασιών στήριξης της διαρθρωτικής προσαρμογής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Άρθρο 681.Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι η αστάθεια των εσόδων από τις εξαγωγές, ειδικότερα στον γεωργικό και εξορυκτικό τομέα, δύναται να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη των κρατών ΑΚΕ και να υπονομεύσει την επίτευξη των αναπτυξιακών τους στόχων. Κατά συνέπεια, για να καλύπτονται οι αρνητικές συνέπειες οιασδήποτε αστάθειας των εξαγωγικών εσόδων, συμπεριλαμβανομένων του γεωργικού και του εξορυκτικού τομέα, καθιερώνεται σύστημα συμπληρωματικής στήριξης το οποίο εντάσσεται στη συνολική χρηματοδοτική στήριξη που χορηγείται για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. 2.Σκοπός της στήριξης στην περίπτωση βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων των εσόδων από τις εξαγωγές είναι να διασφαλιστούν οι μακροοικονομικές και τομεακές μεταρρυθμίσεις και πολιτικές που κινδυνεύουν λόγω της μείωσης των εσόδων και, παράλληλα, να καλυφθούν οι αρνητικές συνέπειες της αστάθειας των εσόδων από τις εξαγωγές, ειδικότερα όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα και τα προϊόντα του εξορυκτικού τομέα. 3.Η εξαιρετικά μεγάλη εξάρτηση των οικονομιών των κρατών ΑΚΕ από τις εξαγωγές, ειδικότερα του αγροτικού και του εξορυκτικού τομέα, λαμβάνεται υπόψη για την κατανομή των πόρων κατά το έτος εφαρμογής. Στο πλαίσιο αυτό, τα λιγότερο αναπτυγμένα, τα μεσόγεια και τα νησιωτικά κράτη ΑΚΕ τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης. 4.Οι συμπληρωματικοί πόροι χορηγούνται σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις που προβλέπει ο μηχανισμός στήριξης όπως ορίζεται στο παράρτημα Π για τους όρους και τις προϋποθέσεις της χρηματοδότησης. 5.Η Κοινότητα στηρίζει επίσης τα συστήματα ασφάλισης που βασίζονται στην αγορά και προορίζονται για τα κράτη ΑΚΕ τα οποία επιδιώκουν να προστατευθούν από τον κίνδυνο των διακυμάνσεων των εσόδων από τις εξαγωγές. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Άρθρο 691.Η συνεργασία στηρίζει, με τη βοήθεια των διάφορων μέσων και ρυθμίσεων που προβλέπονται στη συμφωνία: 1)κοινωνικές και οικονομικές τομεακές πολιτικές και μεταρρυθμίσεις. 2)μέτρα για την τόνωση της δραστηριότητας του παραγωγικού τομέα και της ανταγωνιστικότητας των εξαγωγών. 3)μετρά για τη διεύρυνση των υπηρεσιών του κοινωνικού τομέα και 4)θεματικά και επιμέρους ζητήματα. 2 Η στήριξη αυτή παρέχεται, ανά περίπτωση, μέσω: 1)τομεακων προγραμμάτων. 2)ενίσχυσης του προϋπολογισμού. 3)επενδύσεων.4)αποκατάστασης. 9)κατάρτισης.10)τεχνικής βοήθειας και 11)θεσμικής στήριξης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΡΓΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΆρθρο 70 Για να ανταποκριθεί στις αναπτυξιακές ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων και να ενθαρρύνει όλους τους φορείς της αποκεντρωμένης συνεργασίας που είναι σε θέση να συμβάλουν στην αυτόνομη ανάπτυξη των κρατών ΑΚΕ και να προτείνουν και να υλοποιήσουν πρωτοβουλίες, η συνεργασία στηρίζει αυτές τις αναπτυξιακές δράσεις εντός του πλαισίου που ορίζουν οι κανόνες και η εθνική νομοθεσία των ενδιαφερόμενων κρατών ΑΚΕ καθώς και οι διατάξεις του ενδεικτικού προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία στηρίζει: α) έργα μικρής κλίμακας σε τοπικό επίπεδο τα οποία έχουν οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο στη ζωή του πληθυσμού, καλύπτουν κάποια εκδηλωθείσα και διαπιστωθείσα πρωταρχική ανάγκη και υλοποιούνται με πρωτοβουλία και με την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας που θα ωφεληθεί από τα έργα αυτά και β) ενέργειες αποκεντρωμένης συνεργασίας, ιδίως όταν αυτές συνδυάζουν τις προσπάθειες και τα μέσα αποκεντρωμένων φορέων από τα κράτη ΑΚΕ και ομολόγων τους από την Κοινότητα. Αυτή η μορφή συνεργασίας παρέχει τη δυνατότητα κινητοποίησης των υφιστάμενων ικανοτήτων, καινοτόμων μεθόδων δράσης και των πόρων που διαθέτουν οι αποκεντρωμένοι φορείς για την ανάπτυξη των κρατών ΑΚΕ. Άρθρο 711.Τα έργα μικρής κλίμακας και οι ενέργειες αποκεντρωμένης συνεργασίας μπορούν να ενισχύονται από χρηματοδοτικούς πόρους της συμφωνίας. Τα έργα ή τα προγράμματα που εμπίπτουν σε αυτή τη μορφή συνεργασίας μπορούν να συνδέονται ή όχι με προγράμματα στους τομείς συγκέντρωσης των ενδεικτικών προγραμμάτων, μπορούν όμως και να αποτελούν μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων στόχων του ενδεικτικού προγράμματος ή των αποτελεσμάτων των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνουν οι τοπικές κοινότητες ή οι αποκεντρωμένοι φορείς. 2.Συνεισφορές στη χρηματοδότηση των έργων μικρής κλίμακας και αποκεντρωμένης συνεργασίας εξασφαλίζει το Ταμείο, και στην περίπτωση αυτή η συνεισφορά κατ’ αρχήν δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία τέταρτα του συνολικού κόστους κάθε έργου όπως και δεν μπορεί και να υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται στο ενδεικτικό πρόγραμμα. Το υπόλοιπο ποσό χορηγείται: 1)από την ενδιαφερόμενη τοπική κοινωνία στην περίπτωση έργων μικρής κλίμακας (υπό μορφή συνεισφοράς σε είδος, παροχής υπηρεσιών ή διάθεσης μετρητών, ανάλογα με τις δυνατότητές της. 2)από τους φορείς της αποκεντρωμένης συνεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι οικονομικοί, τεχνικοί, υλικοί και άλλοι πόροι που προσφέρονται από τους φορείς αυτού του είδους δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ αρχήν ποσοστό μικρότερο του 25% του εκτιμώμενου κόστους του έργου/προγράμματος και 3)κατ’ εξαίρεση, από το ενδιαφερόμενο κράτος ΑΚΕ, υπό μορφή χρηματοδοτικής συνεισφοράς μέσω της χρήσης δημόσιου εξοπλισμού ή μέσω παροχής υπηρεσιών. 3.Οι διαδικασίες που ισχύουν για έργα και προγράμματα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο έργων μικρής κλίμακας ή της αποκεντρωμένης συνεργασίας είναι αυτές που ορίζονται στη συμφωνία και, ιδίως, αυτές που αναφέρονται σε πολυετή προγράμματα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Άρθρο 721.Η ανθρωπιστική βοήθεια και η βοήθεια έκτακτης ανάγκης χορηγείται στους πληθυσμούς των κρατών ΑΚΕ που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές δυσχέρειες έκτακτου χαρακτήρα, οι οποίες οφείλονται σε θεομηνίες, ανθρωπογενείς κρίσεις, όπως πόλεμοι και άλλες συγκρούσεις, ή σε εξαιρετικές περιστάσεις με ανάλογα αποτελέσματα. Η ανθρωπιστική βοήθεια και η βοήθεια έκτακτης ανάγκης διατηρούνται για όσο διάστημα απαιτείται για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από αυτές τις καταστάσεις. 2.Η ανθρωπιστική βοήθεια και η βοήθεια έκτακτης ανάγκης χορηγούνται αποκλειστικά και μόνον με γνώμονα τις ανάγκες και τα συμφέροντα των θυμάτων των καταστροφών και με τήρηση των αρχών του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου Ειδικότερα, δεν εφαρμόζονται διακρίσεις μεταξύ θυμάτων λόγω φυλής, εθνότητας, θρησκείας, φύλου, ηλικίας, υπηκοότητας ή πολιτικών πεποιθήσεων και διασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση στη βοήθεια, η προστασία των θυμάτων καθώς και η ασφάλεια του ανθρωπιστικού προσωπικού και του εξοπλισμού. 3.Η ανθρωπιστική βοήθεια και η βοήθεια έκτακτης ανάγκης έχουν ως στόχο: 1)να προστατεύουν τις ανθρώπινες ζωές υπό συνθήκες κρίσης και αμέσως μετά από κρίση που προκαλείται από φυσικές καταστροφές, συγκρούσεις ή συρράξεις. 2)να συμβάλλουν στη χρηματοδότηση και τη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας καθώς και στην άμεση πρόσβαση των δικαιούχων σε αυτή, με τη βοήθεια όλων των διαθέσιμων μέσων υλικοτεχνικής υποδομής. 3)να υλοποιούν βραχυπρόθεσμα μέτρα αποκατάστασης και ανασυγκρότησης ώστε να δίδεται η δυνατότητα στα πληγέντα τμήματα του πληθυσμού να επιτυγχάνουν για μία ακόμη φορά μία ελάχιστου βαθμού κοινωνικοοικονομική επανένταξη και να δημιουργούν, το συντομότερο δυνατό, τις συνθήκες για την ανάκαμψη της ανάπτυξης βάσει των μακροπρόθεσμων στόχων που έχει θέσει η συγκεκριμένη χώρα ΑΚΕ. 4)να καλύπτουν τις ανάγκες που προκύπτουν από τη μετακίνηση πληθυσμών (προσφύγων, εκτοπισθέντων και επαναπατριζόμενων) μετά από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές έτσι ώστε να ικανοποιούν για όσον καιρό χρειαστεί όλες τις ανάγκες των προσφύγων και των εκτοπισθέντων (όπου κι αν βρίσκονται) και να διευκολύνουν την εθελοντική επανεγκατάσταση και την επανένταξη τους στην χώρα καταγωγής τους και 5)να συνδράμουν τα κράτη ΑΚΕ στη δημιουργία μηχανισμών πρόληψης και ετοιμότητας ενόψει θεομηνιών, καθώς και συστημάτων πρόγνωσης και έγκαιρης προειδοποίησης, με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων από τις καταστροφές αυτές. 4.Ενισχύσεις παρόμοιες με τις προαναφερθείσες είναι δυνατόν να χορηγούνται στα κράτη ΑΚΕ που υποδέχονται πρόσφυγες ή επαναπατριζόμενους προκειμένου να αντιμετωπίσουν επιτακτικές ανάγκες που δεν καλύπτονται από τη βοήθεια έκτακτης ανάγκης. 5.Δεδομένου ότι η χορηγούμενη βάσει του παρόντος άρθρου βοήθεια έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα, μπορεί να χρησιμοποιείται κατ’ εξαίρεση από κοινού με τις πιστώσεις του ενδεικτικού προγράμματος εφόσον το ζητήσει το ενδιαφερόμενο κράτος. 6.Οι δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας και έκτακτης ανάγκης αναλαμβάνονται είτε κατόπιν αιτήματος του πληττόμενου από την κρίση κράτους ΑΚΕ, είτε από την Επιτροπή, από διεθνείς οργανισμούς ή από τοπικές ή διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις. Η διαχείριση και η εφαρμογή αυτής της βοήθειας πραγματοποιείται με ταχείες, ευέλικτες και αποτελεσματικές διαδικασίες. Η Κοινότητα λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να διευκολύνει την ταχεία δράση που απαιτείται για να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες για τις οποίες προορίζεται η έκτακτη βοήθεια. Άρθρο 731.Η δράση που αναλαμβάνεται μετά το στάδιο της έκτακτης ανάγκης, με στόχο την αναγκαία υλική και κοινωνική αποκατάσταση ύστερα από θεομηνίες ή από εξαιρετικές περιστάσεις με ανάλογα αποτελέσματα, μπορεί να χρηματοδοτείται από την Κοινότητα δυνάμει της παρούσας συμφωνίας. Η δράση αυτή, χρησιμοποιώντας αποτελεσματικούς και ευέλικτους μηχανισμούς πρέπει να διευκολύνει τη μετάβαση από το στάδιο της έκτακτης ανάγκης στο στάδιο της ανάπτυξης, να προωθεί την κοινωνική και οικονομική επανένταξη των πληγέντων τμημάτων του πληθυσμού, να εξαλείφει στο μέτρο του δυνατού τα αίτια της κρίσης και να ενισχύει τους θεσμούς καθώς και τη συμμετοχή των τοπικών και εθνικών φορέων στη διατύπωση μιας βιώσιμης αναπτυξιακής πολιτικής για την εκάστοτε χώρα ΑΚΕ. 2.Οι βραχυπρόθεσμες δράσεις έκτακτης βοήθειας χρηματοδοτούνται μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις από το Ταμείο όταν δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Άρθρο 74 Η συνεργασία στηρίζει, μέσω χρηματοδοτικής και τεχνικής βοήθειας, τις πολιτικές και τις στρατηγικές που στοχεύουν στην ανάπτυξη των επενδύσεων και του ιδιωτικού τομέα όπως ορίζεται στην παρούσα συμφωνία. Άρθρο 75 Προώθηση των επενδύσεων Τα κράτη ΑΚΕ, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της εντός των ορίων των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, αναγνωρίζοντας τη σημασία των ιδιωτικών επενδύσεων για την προώθηση της αναπτυξιακής συνεργασίας τους και, παράλληλα, την ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την προώθηση των επενδύσεων αυτών: α) εφαρμόζουν μέτρα για να ενθαρρύνουν τους ιδιώτες επενδυτές οι οποίοι τηρούν τους όρους και τις προτεραιότητες της αναπτυξιακής συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ καθώς και τους νόμους και κανονισμούς των αντίστοιχων κρατών τους, να συμμετέχουν στις αναπτυξιακές τους προσπάθειες. β) λαμβάνουν μέτρα και προβαίνουν σε ενέργειες για τη δημιουργία και τη διατήρηση ενός προβλέψιμου και ασφαλούς επενδυτικού κλίματος και διαπραγματεύονται συμφωνίες που βελτιώνουν το κλίμα αυτό. γ) ενθαρρύνουν τον ιδιωτικό τομέα της ΕΕ να επενδύει και να παρέχει ειδική βοήθεια στον αντίστοιχο τομέα των κρατών ΑΚΕ στο πλαίσιο αμοιβαίων εταιρικών συνεργασιών και εταιρικών σχέσεων. δ) διευκολύνουν τις εταιρικές σχέσεις και τις μικτές επιχειρήσεις ενθαρρύνοντας την συγχρηματοδότηση. ε) χρηματοδοτούν φόρα για τις τομεακές επενδύσεις με σκοπό την προώθηση εταιρικών σχέσεων και εξωτερικών επενδύσεων. στ) στηρίζουν τις προσπάθειες των κρατών ΑΚΕ να προσελκύσουν χρηματοδοτικούς πόρους, ιδίως ιδιωτικούς, για επενδύσεις σε υποδομές και για υποδομές που δημιουργούν έσοδα και είναι θεμελιώδους σημασίας για τον ιδιωτικό τομέα. ζ) στηρίζουν την αύξηση της ικανότητας των εθνικών φορέων και γραφείων προώθησης των επενδύσεων που ασχολούνται με την προώθηση και τη διευκόλυνση των ξένων επενδύσεων η) διαδίδουν τις πληροφορίες για τις επενδυτικές ευκαιρίες και τις συνθήκες της άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στα κράτη ΑΚΕ και θ) προωθούν τον επιχειρηματικό διάλογο, τη συνεργασία και τις εταιρικές σχέσεις σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και μεταξύ των ιδιωτικών τομέων ΑΚΕ-ΕΕ, ειδικότερα μέσω της διοργάνωσης ενός φόρουμ ΑΚΕ-ΕΕ για την επιχειρηματική δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα. Η ενίσχυση για τις εργασίες του φόρουμ ΑΚΕ-ΕΕ για την επιχειρηματική δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα χορηγείται προς επίτευξη των ακόλουθων στόχων: i) να διευκολυνθεί ο διάλογος τόσο μεταξύ των ιδιωτικών τομέων ΑΚΕ/ΕΕ όσο και μεταξύ των ιδιωτικών τομέων ΑΚΕ/ΕΕ και των οργάνων που συνιστώνται με την παρούσα συμφωνία ii) να αναλύονται και να διαβιβάζονται ανά τακτά διαστήματα προς τους αρμόδιους φορείς πληροφορίες για το πλήρες φάσμα των θεμάτων που αφορούν τις σχέσεις μεταξύ των ιδιωτικών τομέων των κρατών ΑΚΕ και της ΕΕ στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας ή, γενικότερα, τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών ΑΚΕ-και iii) να αναλύονται και να παρέχονται προς τους αρμόδιους φορείς οι πληροφορίες για συγκεκριμένα τομεακά προβλήματα τα οποία αφορούν, μεταξύ άλλων, κλάδους παραγωγής ή είδη προϊόντων σε περιφερειακό και υποπεριφερειακό επίπεδο. Άρθρο 76 Χρηματοδότηση και στήριξη των επενδύσεων 1.Στο πλαίσιο της συνεργασίας προβλέπεται η χορήγηση μακροπρόθεσμων χρηματοδοτικών πόρων, περιλαμβανομένων των επιχειρηματικών κεφαλαίων, για να στηριχθεί η προώθηση της ανάπτυξης στον ιδιωτικό τομέα και η κινητοποίηση των εγχώριων και ξένων κεφαλαίων για το σκοπό αυτό. Προς τούτο, η συνεργασία προβλέπει ιδίως τα εξής: 1)χορήγηση επιστρεπτέων ενισχύσεων για την χρηματοδοτική και τεχνική βοήθεια με στόχο τη στήριξη μεταρρυθμίσεων της πολιτικής, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, τη δημιουργία θεσμικών ικανοτήτων ή άλλων μορφών θεσμικής ενίσχυσης που συνδέονται με κάποια συγκεκριμένη επένδυση, λήψη μέτρων για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και να βελτιωθούν οι ικανότητες των ιδιωτικών ενδιάμεσων φορέων, χρηματοπιστωτικών και μη, και δραστηριότητες για τη διευκόλυνση των επενδύσεων και την προώθηση της ανταγωνιστικότητας 2)συμβουλευτικές υπηρεσίες με στόχο τη δημιουργία ευνοϊκού επενδυτικού κλίματος και μιας βάσης πληροφοριών με στόχο την καθοδήγηση και την ενθάρρυνση της εισροής κεφαλαίων 3)επιχειρηματικά κεφάλαια για επενδύσεις σε μετοχικό ή οιονεί μετοχικό κεφάλαιο, εγγυήσεις για τη στήριξη των εγχώριων και ξένων επενδύσεων και δάνεια ή πιστώσεις υπό τους όρους του παραρτήματος ΙΙ. Όροι και προϋποθέσεις της χρηματοδότησης» της παρούσας συμφωνίας και 4)δάνεια από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας. 2.Τα δάνεια από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας χορηγούνται σύμφωνα με το καταστατικό της καθώς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 77 Εγγυήσεις επενδύσεων 1.Οι εγγυήσεις επενδύσεων διαδραματίζουν συνεχώς σημαντικότερο ρόλο στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης καθότι συμβάλλουν στη μείωση των κινδύνων των έργων και προκαλούν ροή ιδιωτικών κεφαλαίων. Επομένως η συνεργασία εξασφαλίζει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα και χρήση της ασφάλισης, ως μηχανισμού μείωσης του κινδύνου, ώστε να τονωθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών στα κράτη ΑΚΕ. 2.Η συνεργασία παρέχει εγγυήσεις και κεφάλαια εγγυήσεων για την κάλυψη των κινδύνων των υπό όρους επενδύσεων Συγκεκριμένα, η συνεργασία παρέχει στήριξη: 1)σε συστήματα αντασφάλισης για την κάλυψη των άμεσων ξένων επενδύσεων που πραγματοποιούν επιλέξιμοι επενδυτές για την αντιμετώπιση νομικών ασαφειών, μεγάλων κινδύνων απαλλοτρίωσης, περιορισμών της μεταφοράς συναλλάγματος, συρράξεων και εμφυλίων συγκρούσεων καθώς και της παράβασης των όρων της σύμβασης. Οι επενδυτές μπορούν να ασφαλίζουν έργα για οιονδήποτε εκ των τεσσάρων τύπων κάλυψης. 2)σε προγράμματα εγγυήσεων για την κάλυψη κινδύνων υπό μορφή μερικών εγγυήσεων για τη χρηματοδότηση του χρέους. Είναι διαθέσιμες τόσο η εγγύηση του μερικού κινδύνου όσο και της μερικής πίστωσης και 3)σε εθνικά και περιφερειακά ταμεία εγγυήσεων στα οποία εμπλέκονται, ειδικότερα, τα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή οι επενδυτές με στόχο την ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα. 3.Η συνεργασία στηρίζει επίσης τη δημιουργία θεσμικής ικανότητας, τη θεσμική ενίσχυση και συμμετέχει στη βασική χρηματοδότηση των εθνικών ή/και των περιφερειακών πρωτοβουλιών για τη μείωση των εμπορικών κινδύνων που διατρέχουν οι επενδυτές (μεταξύ άλλων, ταμεία εγγυήσεων, ρυθμιστικά όργανα, μηχανισμούς διαιτησίας και δικαστικά συστήματα για να προωθηθεί η προστασία των επενδύσεων μέσω της βελτίωσης των συστημάτων εξαγωγικών πιστώσεων). 4.Η συνεργασία παρέχει στήριξη αυτής της μορφής βάσει της συμπληρωματικότητας και της προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τις ιδιωτικές ή/και δημόσιες πρωτοβουλίες και, όπου είναι δυνατό, μέσω εταιρικής σχέσης με ιδιωτικούς και άλλους δημόσιους οργανισμούς. Τα κράτη ΑΚΕ και η ΕΚ, στο πλαίσιο της επιτροπής συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης αναλαμβάνουν την εκπόνηση κοινής μελέτης με σκοπό να προτείνουν τη σύσταση ενός Γραφείου εγγυήσεων ΑΚΕ-ΕΚ το οποίο θα προτείνει και θα διαχειρίζεται προγράμματα εγγυήσεων των επενδύσεων. Άρθρο 78 Προστασία των επενδύσεων 1.Τα κράτη ΑΚΕ και η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της, εντός του πλαισίου των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους επιβεβαιώνουν την ανάγκη προώθησης και προστασίας των επενδύσεων κάθε μέρους στην αντίστοιχη επικράτεια του και, με την ευκαιρία αυτή, υπογραμμίζουν τη σκοπιμότητα σύναξης, χάριν του αμοιβαίου συμφέροντος, συμφωνιών για την προώθηση και προστασία των επενδύσεων, οι οποίες θα μπορούσαν επίσης να αποτελέσουν τη βάση για τα καθεστώτα ασφάλισης και εγγυήσεων. 2.Για να ενθαρρυνθούν οι ευρωπαϊκές επενδύσεις σε αναπτυξιακά έργα τα οποία προωθούνται από τα κράτη ΑΚΕ και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτά, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη, αφενός, και τα κράτη ΑΚΕ, αφετέρου, μπορούν επίσης να συνάπτουν συμφωνίες για ειδικά έργα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, εφόσον η Κοινότητα και ευρωπαϊκές εταιρείες συνεισφέρουν στη χρηματοδότησή τους. 3.Τα μέρη συμφωνούν επίσης να καθιερώσουν, στο πλαίσιο των συμφωνιών οικονομικών εταιρικών σχέσεων, και με παράλληλη τήρηση των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων της Κοινότητας και των κρατών μελών της γενικές αρχές για την προστασία και την προώθηση των επενδύσεων όπου θα ενσωματώνονται τα καλύτερα αποτελέσματα που συμφωνήθηκαν είτε στα σχετικά διεθνή φόρα είτε σε διμερές επίπεδο. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 791.Η τεχνική συνεργασία βοηθά τα κράτη ΑΚΕ να αναπτύξουν το εθνικό και περιφερειακό ανθρώπινο δυναμικό τους και να προωθήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη των θεσμικών οργάνων που είναι απαραίτητα για την επιτυχία της αναπτυξιακής διαδικασίας μέσω, μεταξύ άλλων, της ενίσχυσης των ιδιωτικών εταιρειών και οργανισμών μελετών στα κράτη ΑΚΕ καθώς και μέσω μηχανισμών ανταλλαγών συμβούλων εταιρειών από τα κράτη ΑΚΕ και από την ΕΕ. 2.Επιπλέον, η τεχνική συνεργασία πρέπει να είναι αποτελεσματική ως προς το κόστος και να ανταποκρίνεται σης ανάγκες για τις οποίες έχει προγραμματιστεί, να διευκολύνει τη μεταφορά τεχνογνωσίας και να αυξάνει τις εθνικές και περιφερειακές ικανότητες. Η τεχνική συνεργασία συμβάλλει την επίτευξη των στόχων των έργων και των προγραμμάτων, καθώς και στις προσπάθειες ενίσχυσης της διαχειριστικής ικανότητας των εθνικών και περιφερειακών διατακτών. Η τεχνική βοήθεια: 1)έχει ως γνώμονα τη ζήτηση και, με τον τρόπο αυτόν, καθίσταται διαθέσιμη μόνο μετά από αίτημα του ή των ενδιαφερόμενων κρατών ΑΚΕ, και είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των δικαιούχων. 2)είναι συμπληρωματική και στηρίζει τις προσπάθειες των κρατών ΑΚΕ για προσδιορισμό των αναγκών τους 3)ελέγχεται και παρακολουθείται για να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα. 4)ενθαρρύνει τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων ΑΚΕ, γραφείων μελετών και εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων σε συμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο και προσδιορίζει τρόπους απασχόλησης καταρτισμένου εθνικού και περιφερειακού προσωπικού σε έργα του Ταμείο. 5)ενθαρρύνει την προσωρινή τοποθέτηση εθνικών στελεχών ΑΚΕ ως συμβούλων σε φορείς της χώρας τους ή γειτονικής χώρας ή σε περιφερειακό οργανισμό. 6)στοχεύει στη βελτίωση της γνώσης όσον αφορά τα όρια και τις δυνατότητες του εθνικού και περιφερειακού ανθρώπινου δυναμικού με την κατάρτιση καταλόγου των εμπειρογνωμόνων, των συμβούλων και των γραφείων μελετών ΑΚΕ που κρίνεται ότι έχουν τα προσόντα για να απασχοληθούν σε έργα και προγράμματα που χρηματοδοτεί το Ταμείο. 7)στηρίζει την τεχνική βοήθεια μεταξύ κρατών .ΑΚΕ ώστε να προωθηθούν οι ανταλλαγές τεχνικής βοήθειας και εμπειρογνωμόνων του επαγγελματικού και διοικητικού τομέα μεταξύ των κρατών ΑΚΕ. 8)αναπτύσσει προγράμματα δράσης για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των θεσμών και του προσωπικού ως αναπόσπαστου μέρους του σχεδιασμού έργων και προγραμμάτων, λαμβανομένων υπόψη των αναγκαίων χρηματοδοτικών απαιτήσεων. 9)στηρίζει ρυθμίσεις για την προώθηση της ικανότητας των κρατών ΑΚΕ να δημιουργήσουν τη δικιά τους εμπειρογνωμοσύνη και 10)δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των κρατών ΑΚΕ στον τομέα του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της αξιολόγησης των έργων καθώς και της διαχείρισης του προϋπολογισμού. 3 Τεχνική βοήθεια μπορεί να παρέχεται σε όλους τους τομείς συνεργασίας και εντός των ορίων που καθορίζει η παρούσα συμφωνία. Οι καλυπτόμενες δραστηριότητες ποικίλλουν ως προς τη φύση και την έκταση τους και σχεδιάζονται έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των κρατών ΑΚΕ. 4.Η τεχνική συνεργασία μπορεί να έχει είτε ειδικό είτε γενικό χαρακτήρα. Η επιτροπή συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίηση της τεχνικής συνεργασίας. Άρθρο 80 Για να αναστραφεί το ρεύμα της διαρροής εγκεφάλων από τα κράτη ΑΚΕ, η Κοινότητα συνδράμει όσα κράτη ΑΚΕ της το ζητούν ώστε να διευκολυνθεί ο επαναπατρισμός των καταρτισμένων υπηκόων ΑΚΕ που κατοικούν σε ανεπτυγμένες χώρες, μέσω της παροχής κατάλληλων κινήτρων προς τους παλιννοστούντες. ΤΙΤΛΟΣ ΙV ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Άρθρο 81 ΔιαδικασίεςΟι διαδικασίες διαχείρισης είναι διαφανείς, εύκολες στην εφαρμογή τους και στοχεύουν στην επιτόπου αποκέντρωση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων Η εφαρμογή της αναπτυξιακής συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΕ είναι ανοικτή σε μη κρατικούς φορείς σε τομείς που τους αφορούν. Οι λεπτομερείς διαδικαστικές διατάξεις για τον προγραμματισμό, την προετοιμασία, την εφαρμογή και τη διαχείριση της χρηματοδοτικής και τεχνικής συνεργασίας παρατίθενται στο παράρτημα ΙV για τις διαδικασίες εφαρμογής και διαχείρισης. Το Συμβούλιο των Υπουργών μπορεί να επανεξετάζει, να αναθεωρεί και να τροποποιεί τις διατάξεις αυτές μετά από πρόταση της επιτροπής συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Άρθρο 82 Φορείς υλοποίησης Για την εφαρμογή της χρηματοδοτικής και τεχνικής συνεργασίας στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, ορίζονται φορείς υλοποίησης. Οι λεπτομερείς διατάξεις για τις αρμοδιότητες των φορέων υλοποίησης παρατίθενται στο παράρτημα ΙV για τις διαδικασίες εφαρμογής και διαχείρισης. Άρθρο 83 Επιτροπή συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης 1.Το Συμβούλιο των Υπουργών εξετάζει, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, τα αποτελέσματα της συνεργασίας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης καθώς και τα γενικά και ειδικά προβλήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή της συνεργασίας αυτής. Για τον σκοπό αυτό, στο πλαίσιο του Συμβουλίου των Υπουργών, συγκροτείται επιτροπή συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, εφεξής καλούμενη «επιτροπή ΑΚΕ-ΕΚ». 2.Η επιτροπή ΑΚΕ-ΕΚ, μεταξύ άλλων: 1)διασφαλίζει τη συνολική επίτευξη των στόχων και την τήρηση των αρχών της συνεργασίας για την χρηματοδότηση της ανάπτυξης και θεσπίζει γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την αποτελεσματική και έγκαιρη εφαρμογή τους. 2)εξετάζει τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της συνεργασίας για την ανάπτυξη και προτείνει κατάλληλα μέτρα. 3)επανεξετάζει τα παραρτήματα της παρούσας συμφωνίας για να διασφαλίσει τη συνεχή ενημέρωση τους και προτείνει στο Συμβούλιο των Υπουργών ενδεχόμενες τροποποιήσεις προς έγκριση και 4)εξετάζει τις ενέργειες που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας με στόχο να προωθηθεί η ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα και των επενδύσεων καθώς και τις ενέργειες τις σχετικές με την επενδυτική διευκόλυνση. 3.Η επιτροπή ΑΚΕ-ΕΚ συνέρχεται ανά τρίμηνο και απαρτίζεται, σε βάση ίσης εκπροσώπησης, από αντιπροσώπους των κρατών ΑΚΕ και της Κοινότητας, ή από τους εντολοδόχους τους. Συνέρχεται σε επίπεδο υπουργών όποτε το ζητήσει ένα από τα μέρη, και τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. 4.Το Συμβούλιο των Υπουργών συντάσσει τον εσωτερικό κανονισμό της επιτροπής ΑΚΕ-ΕΚ, και ιδίως τους όρους εκπροσώπησης και τον αριθμό των μελών της επιτροπής, τις διαδικαστικές ρυθμίσεις των συσκέψεων και τις προϋποθέσεις άσκησης της προεδρίας. 5.Η επιτροπή ΑΚΕ-ΕΚ δύναται να συγκαλεί συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων για τη μελέτη των αιτίων των ενδεχόμενων δυσχερειών ή εμπλοκών που παρακωλύουν την αποτελεσματική εφαρμογή της συνεργασίας για την ανάπτυξη. Οι εμπειρογνώμονες αυτοί υποβάλλουν συστάσεις στην επιτροπή ΑΚΕ-ΕΚ για τα μέτρα εξάλειψης αυτών των δυσχερειών και εμπλοκών. ΜΕΡΟΣ 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑ ΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΑ, ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗ ΑΚΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 841.Για να μπορέσουν τα λιγότερο ανεπτυγμένα, τα μεσόγεια και τα νησιωτικά κράτη ΑΚΕ να επωφεληθούν πλήρως από τις ευκαιρίες που παρέχει η παρούσα συμφωνία ούτως ώστε να επιταχύνουν το ρυθμό ανάπτυξής τους στο πλαίσιο της συνεργασίας επιφυλάσσεται ιδιαίτερη μεταχείριση στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες ΑΚΕ και λαμβάνεται δεόντως υπόψη η ευπάθεια των μεσόγειων και των νησιωτικών κρατών ΑΚΕ. Λαμβάνονται επίσης υπόψη οι ανάγκες των κρατών που μόλις έχουν εξέλθει από συγκρούσεις. 2.Ανεξάρτητα από τα συγκεκριμένα μέτρα και τις διατάξεις για τις λιγότερο αναπτυγμένες, τις μεσόγειες και τις νησιωτικές χώρες που περιέχονται στα διάφορα κεφάλαια της παρούσας συμφωνίας, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή, όσον αφορά τις εν λόγω ομάδες κρατών καθώς και τα κράτη που εξέρχονται από συρράξεις: 1)στην ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας 2)στις υποδομές μεταφορών και επικοινωνιών 3)στην αποτελεσματική εκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων, στην εμπορία των προϊόντων αλιείας και, για τα μεσόγεια κράτη, στην εσωτερική αλιεία 4)στη διαρθρωτική προσαρμογή, όταν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο ανάπτυξης αυτών των χωρών και ομοίως, κατά την εκτέλεση, στην κοινωνική διάσταση της προσαρμογής και 5)στην εφαρμογή των επισιτιστικών στρατηγικών και των ολοκληρωμένων αναπτυξιακών προγραμμάτων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΑΚΕ Άρθρο 851.Στα λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη ΑΚΕ επιφυλάσσεται ειδική ιιεταχείριση για να βοηθηθούν στην επίλυση των σοβαρών οικονομικών και κοινωνικών δυσχερειών που εμποδίζουν την ανάπτυξη τους, ούτως ώστε να επιταχύνουν το ρυθμό ανάπτυξής τους. 2.Ο πίνακας των λιγότερο ανεπτυγμένων κρατών παρατίθεται στο παράρτημα VΙ. Μπορεί να τροποποιείται με απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών όταν: 1)προσχωρήσει στην παρούσα συμφωνία τρίτη χώρα η οποία βρίσκεται σε παρόμοια κατάσταση, και 2)μεταβληθεί η οικονομική κατάσταση ενός κράτους ΑΚΕ ουσιαστικά και μόνιμα, ούτως ώστε να επιβάλλεται η κατάταξη του στην κατηγορία των λιγότερο ανεπτυγμένων κρατών ΑΚΕ ή να μη δικαιολογείται πλέον η κατάταξή του στην κατηγορία αυτή. Άρθρο 86 Οι διατάξεις που έχουν εγκριθεί για τα λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη ΑΚΕ περιέχονται στα ακόλουθα άρθρα: 2, 29, 32, 35, 37, 56, 68, 84 και 85. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΚΡΑΤΗ ΑΚΕ Άρθρο 871.Για να στηριχθούν οι προσπάθειες που καταβάλλουν τα μεσόγεια κράτη ΑΚΕ ώστε να υπερβούν τα γεωγραφικά και άλλα εμπόδια που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη τους, θεσπίζονται ειδικές διατάξεις και μέτρα που θα τους επιτρέψουν να επιταχύνουν το ρυθμό ανάπτυξής τους. 2.Ο πίνακας των μεσόγειων κρατών ΑΚΕ παρατίθεται στο παράρτημα VΙ. Μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών όταν τρίτο κράτος, το οποίο βρίσκεται σε παρόμοια κατάσταση, προσχωρήσει στην παρούσα συμφωνία. Άρθρο 88 Οι διατάξεις που έχουν εγκριθεί για τα μεσόγεια κράτη ΑΚΕ περιέχονται στα ακόλουθα άρθρα: 2, 32, 35, 56, 68, 84 και 87. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗ ΑΚΕ Άρθρο 891.Για να στηριχθούν οι προσπάθειες που καταβάλλουν τα νησιωτικά κράτη ΑΚΕ ώστε να υπερβούν τα γεωγραφικά και άλλα εμπόδια που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη τους, θεσπίζονται ειδικές διατάξεις και μέτρα που θα τους επιτρέψουν να επιταχύνουν το ρυθμό ανάπτυξής τους. 2.Ο πίνακας των νησιωτικών κρατών ΑΚΕ παρατίθεται στο παράρτημα VΙ. Μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών όταν τρίτο κράτος το οποίο βρίσκεται σε παρόμοια κατάσταση προσχωρήσει στην παρούσα συμφωνία. Άρθρο 90 Οι διατάξεις που έχουν εγκριθεί για τα νησιωτικά κράτη ΑΚΕ περιέχονται στα ακόλουθα άρθρα: 2, 32,35, 56,68, 84 και 89. ΜΕΡΟΣ 6 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 91 Σύγκρουση μεταξύ της παρούσας συμφωνίας και άλλων συνθηκών Καμία συνθήκη, σύμβαση, συμφωνία ή ρύθμιση οποιουδήποτε είδους που συνάπτεται μεταξύ ενός ή περισσότερων κρατών μελών της Κοινότητας και ενός ή περισσότερων κρατών ΑΚΕ δεν παρεμποδίζει την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 92 Εδαφικό πεδίο εφαρμογής Με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στις εν λόγω πράξεις ειδικών διατάξεων που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ κρατών ΑΚΕ και γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων, η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται, αφενός στα εδάφη στα οποία εφαρμόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει η συνθήκη αυτή, και, αφετέρου, στα εδάφη των κρατών ΑΚΕ. Άρθρο 93 Κύρωση και έναρξη ισχύος 1.Η παρούσα συμφωνία κυρούται ή εγκρίνεται από τα υπογράφοντα κράτη σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες και διαδικασίες. 2.Οι πράξεις κύρωσης ή έγκρισης της παρούσας συμφωνίας κατατίθενται, προκειμένου για τα κράτη ΑΚΕ, στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, προκειμένου για την Κοινότητα και τα κράτη μέλη, στη Γενική Γραμματεία των κρατών ΑΚΕ. Οι Γραμματείες ενημερώνουν αμέσως τα υπογράφοντα κράτη και την Κοινότητα. 3.Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία κατατέθηκαν οι πράξεις κύρωσης από τα κράτη μέλη και από τουλάχιστον τα δύο τρίτα των κρατών ΑΚΕ, καθώς και η πράξη της έγκρισης της παρούσας συμφωνίας από την Κοινότητα. 4.Υπόγραφαν κράτος ΑΚΕ το οποίο δεν έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες των παραγράφων 1 και 2 μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει σύμφωνα με την παράγραφο 3, μπορεί να τις ολοκληρώσει εντός του δωδεκάμηνου που έπεται της εν λόγω ημερομηνίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 6. Για τα κράτη αυτά, η παρούσα συμφωνία καθίσταται εφαρμόσιμη την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα που έπεται της ολοκλήρωσης των εν λόγω διαδικασιών. Τα κράτη αυτά αναγνωρίζουν την εγκυρότητα των μέτρων που λαμβάνονται για την εφαρμογή της συμφωνίας μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της. 5.Ο εσωτερικός κανονισμός των κοινών οργάνων που συστήνονται με την παρούσα συμφωνία καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους οι αντιπρόσωποι των υπογραφόντων κρατών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 μπορούν να συμμετέχουν ως παρατηρητές στα όργανα αυτά. 6.Το Συμβούλιο των Υπουργών μπορεί να αποφασίζει την παροχή ιδιαίτερης στήριξης στα κράτη ΑΚΕ που είναι μέρη σε προηγούμενες συμβάσεις ΑΚΕ-ΕΚ και που, ελλείψει κανονικά συσταθέντων κρατικών θεσμικών οργάνων, δεν μπόρεσαν να υπογράψουν ή να κυρώσουν την παρούσα συμφωνία. Η στήριξη αυτή μπορεί να συνίσταται σε δραστηριότητες δημιουργίας θεσμικής ικανότητας και οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις ανάγκες των πλέον ευάλωτων τμημάτων του πληθυσμού. Στο πλαίσιο αυτό, οι εν λόγω χώρες μπορούν να αντλούν πόρους από τα κονδύλια που προβλέπονται στο Μέρος 4 της παρούσας συμφωνίας το οποίο αφορά την χρηματοδοτική και τεχνική συνεργασία. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 4, οι ενδιαφερόμενες χώρες που είναι υπογράφοντα μέρη της συμφωνίας, μπορούν να ολοκληρώνουν τις διαδικασίες κύρωσης εντός δώδεκα μηνών από την αποκατάσταση των κρατικών θεσμικών οργάνων. Οι ενδιαφερόμενες χώρες που ούτε έχουν υπογράψει ούτε έχουν κυρώσει την παρούσα συμφωνία μπορούν να προχωρήσουν σ’ αυτήν εφαρμόζοντας τη διαδικασία προσχώρησης που αναφέρεται στο άρθρο 94. Άρθρο 94 Προσχώρηση1.Κάθε αίτηση προσχώρησης στην παρούσα συμφωνία προερχόμενη από ανεξάρτητο κράτος με διαρθρωτικά χαρακτηριστικά και οικονομική και κοινωνυοή κατάσταση παρόμοια με των κρατών ΑΚΕ, υποβάλλεται στο Συμβούλιο των Υπουργών. Σε περίπτωση που η αίτηση εγκριθεί από το Συμβούλιο των Υπουργών, το ενδιαφερόμενο κράτος προσχωρεί στην παρούσα συμφωνία καταθέτοντας πράξη προσχώρησης στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία διαβίβαζα επικυρωμένο αντίγραφο στη Γραμματεία των κρατών ΑΚΕ και ενημερώνει σχετικά τα κράτη μέλη. Το Συμβούλιο των Υπουργών μπορεί να θεσπίζει τα μέτρα προσαρμογής που κρίνονται αναγκαία. Το ενδιαφερόμενο κράτος απολαύει των ιδίων δικαιωμάτων και υπόκειται στις ίδιες υποχρεώσεις με τα κράτη ΑΚΕ. Η προσχώρηση του δεν μπορεί να θίγει τα οφέλη που απολαύουν τα κράτη ΑΚΕ, τα οποία είναι υπογράφοντα μέρη στην παρούσα συμφωνία, δυνάμει των διατάξεων για τη χρηματοδότηση της συνεργασίας για την ανάπτυξη. Το Συμβούλιο των Υπουργών μπορεί να θεσπίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους προσχώρησης ενός μεμονωμένου κράτους, οι οποίοι περιλαμβάνονται σε ειδικό πρωτόκολλο που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας συμφωνίας. 2.Το Συμβούλιο των Υπουργών ενημερώνεται για κάθε αίτηση προσχώρησης που υποβάλλει τρίτη χώρα για να καταστεί μέλος σε οικονομική ένωση κρατών ΑΚΕ. 3 Το Συμβούλιο των Υπουργών ενημερώνεται για κάθε αίτηση προσχώρησης που υποβάλλει τρίτη χώρα για να καταστεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ένωσης και του αιτούντος κράτους, η Κοινότητα παρέχει στα κράτη ΑΚΕ όλες τις σχετικές πληροφορίες και αυτά με τη σειρά τους αποστέλλουν τα σχόλια τους στην Κοινότητα έτσι ώστε αυτή να τα λάβει πλήρως υπόψη. Η Γραμματεία ΑΚΕ ενημερώνεται από την Κοινότητα για τυχόν προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε νέο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθίσταται συμβαλλόμενο μέρος στην παρούσα συμφωνία από την ημερομηνία της προσχώρησής του, μέσω σχετικής ρήτρας που προβλέπεται στην πράξη προσχώρησης. Σε περίπτωση που η πράξη προσχώρησης στην Ένωση δεν προβλέπει την αυτόματη προσχώρηση του κράτους μέλους στη συμφωνία, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος προσχωρεί στην παρούσα συμφωνία καταθέτοντας πράξη προσχώρησης στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διαβιβάζει κυρωμένο αντίγραφο στη Γραμματεία ΑΚΕ και πληροφορεί σχετικά τα κράτη μέλη. Τα μέρη εξετάζουν τις επιπτώσεις της προσχώρησης νέων μελών στην παρούσα συμφωνία. Το Συμβούλιο των Υπουργών μπορεί να θεσπίζει τα μεταβατικά μέτρα ή τα μέτρα τροποποίησης τα οποία θα κριθούν αναγκαία. Άρθρο 95 Διάρκεια της συμφωνίας και ρήτρα αναθεώρησης 1.Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται για περίοδο είκοσι ετών που αρχίζει την 1η Μαρτίου 2000. 2.Τα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα προσδιορίζονται για κάθε πενταετή περίοδο. 3.Δώδεκα μήνες το αργότερο πριν από την εκχνοή τηζ κάθε πενταετίας, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της, αφενός, και τα κράτη ΑΚΕ, αφετέρου, γνωστοποιούν αμοιβαία την ενδεχόμενη αναθεώρηση ορισμένων διατάξεων που ζητούν με την προοπτική να τροποποιηθεί ενδεχομένως η συμφωνία. Η αναθεώρηση αυτή, ωστόσο, δεν ισχύει για τις διατάξεις σχετικά με την οικονομική και εμπορική συνεργασία για την οποία προβλέπεται ειδική διαδικασία αναθεώρησης. Παρά την προθεσμία αυτή, όταν ένα μέρος ζητεί την αναθεώρηση διατάξεων της συμφωνίας, το άλλο μέρος διαθέτει προθεσμία δύο μηνών για να ζητήσει να περιληφθούν στην αναθεώρηση και άλλες διατάξεις αλληλένδετες με αυτές που αφορά η αρχική αίτηση. Δέκα μήνες πριν από την εκπνοή της εν λόγω πενταετίας, τα μέρη αρχίζουν διαπραγματεύσεις για την εξέταση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων των διατάξεων που αναφέρονται στη γνωστοποίηση. Το άρθρο 93 εφαρμόζεται επίσης στις πραγματοποιηθείσες τροποποιήσεις. Το Συμβούλιο των Υπουργών θεσπίζει τα αναγκαία μεταβατικά μέτρα που ενδεχομένως απαιτούνται για τις τροποποιημένες διατάξεις, μέχρις ότου αυτές τεθούν σε ισχύ. 4.Δεκαοκτώ μήνες πριν από το τέλος της συνολικής περιόδου ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη αρχίζουν διαπραγματεύσεις για την εξέταση των διατάξεων που θα διέπουν στο μέλλον τις σχέσεις τους. Το Συμβούλιο των Υπουργών θεσπίζει τα μεταβατικά μέτρα που ενδεχομένως κρίνονται αναγκαία μέχρις ότου τεθεί σε ισχύ η νέα συμφωνία. Άρθρο 96 Βασικά στοιχεία: διαδικασία διαβούλευσης και κατάλληλα μέτρα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αρχές και τους κανόνες δικαίου 1.Κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, ο όρος «μέρος» αναφέρεται στην Κοινότητα και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και σε κάθε κράτος ΑΚΕ, αφετέρου. 2.1)Αν, παρά τον τακτικό πολιτικό διάλογο που διεξάγεται μεταξύ των μερών, ένα μέρος θεωρεί ότι το άλλο μέρος παρέβη υποχρέωση του που απορρέει από τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9, το εν λόγω μέρος, με εξαίρεση τις ιδιαίτερα επείγουσες καταστάσεις, παρέχει στο άλλο μέρος και στο Συμβούλιο των Υπουργών τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη διεξοδική ανάλυση της κατάστασης με σκοπό την εξεύρεση λύσης αποδεκτής από τα μέρη. Προς τούτο, καλεί το άλλο μέρος να προβεί σε διαβουλεύσεις με κύριο θέμα τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν από το ενδιαφερόμενο μέρος για να διορθωθεί η κατάσταση. Οι διαβουλεύσεις διεξάγονται στο επίπεδο και με τη μορφή που κρίνονται καταλληλότερα για την εξεύρεση λύσης. Οι διαβουλεύσεις αρχίζουν το αργότερο 15 ημέρες μετά την πρόσκληση και συνεχίζονται για περίοδο που καθορίζεται με αμοιβαία συμφωνία, ανάλογα με τη φύση και τη σοβαρότητα της παραβίασης. Κατά κανόνα, οι εν λόγω διαβουλεύσεις δεν διαρκούν περισσότερο από 60 ημέρες. Σε περίπτωση που οι διαβουλεύσεις δεν καταλήξουν σε λύση αποδεκτή και από τα δύο μέρη ή σε περίπτωση που δεν συμφωνείται η διεξαγωγή διαβούλευσης, τα μέρη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα. Τα μέτρα αυτά ανακαλούνται μόλις εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους λήφθηκαν. 2)Ο όρος «ιδιαίτερα επείγουσες καταστάσεις» αναφέρεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις ιδιαίτερα σοβαρής και κατάφωρης παραβίασης ενός από τα θεμελιώδη στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9, οι οποίες απαιτούν άμεση αντίδραση. Το μέρος που καταφεύγει στη διαδικασία της ιδιαίτερα επείγουσας κατάστασης ενημερώνει ξεχωριστά το άλλο μέρος και το Συμβούλιο των Υπουργών για το γεγονός, εκτός από την περίπτωση που δεν έχει στη διάθεση του τον απαιτούμενο χρόνο. 3)Τα «κατάλληλα μέτρα» που αναφέρονται στο παρόν άρθρο είναι μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και αναλογικά με την παραβίαση. Κατά την επιλογή των μέτρων αυτών, δίδεται προτεραιότητα σε αυτά που διαταράσσουν λιγότερο την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Η αναστολή αποτελεί, ασφαλώς μέτρο έσχατης ανάγκης. Όταν λαμβάνονται μέτρα σε ιδιαίτερα επείγουσες καταστάσεις, ανακοινώνονται αμέσως στο άλλο μέρος και στο Συμβούλιο των Υπουργών. Μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου μέρους, μπορούν να διεξάγονται διαβουλεύσεις για να εξεταστεί λεπτομερώς η κατάσταση και. ει δυνατόν, να εξευρεθούν λύσεις. Οι διαβουλεύσεις αυτές διεξάγονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που καθορίζονται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο του σημείου α). Άρθρο 97 Διαδικασία διαβούλευσης και κατάλληλα μέτρα για τη διαφθορά 1.Τα μέρη θεωρούν ότι όταν η Κοινότητα αποτελεί σημαντικό εταίρο από την άποψη της χρηματοδοτικής στήριξης των οικονομικών και τομεακών πολιτικών και προγραμμάτων, οι σοβαρές περιπτώσεις διαφθοράς πρέπει να οδηγούν στη διεξαγωγή διαβουλεύσεων μεταξύ των μερών. 2.Στις περιπτώσεις αυτές οποιοδήποτε μέρος μπορεί να καλεί το άλλο μέρος σε διαβουλεύσεις. Οι διαβουλεύσεις αυτές αρχίζουν το αργότερο 21 ημέρες μετά την αποστολή της πρόσκλησης και δεν διαρκούν περισσότερο από 60 ημέρες. 3.Σε περίπτωση που οι διαβουλεύσεις δεν καταλήξουν σε λύση αποδεκτή και από τα δύο μέρη ή σε περίπτωση που δεν συμφωνείται η διεξαγωγή διαβούλευσης τα μέρη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα. Σε όλες τις περιπτώσεις, εναπόκειται κατά κύριο λόγο στο μέρος στο οποίο σημειώθηκε η σοβαρή περίπτωση διαφθοράς να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διορθωθεί αμέσως η κατάσταση. Τα μέτρα που λαμβάνει οποιοδήποτε μέρος πρέπει να είναι ανάλογα προς τη σοβαρότητα της κατάστασης. Κατά την επιλογή των μέτρων αυτών, δίδεται προτεραιότητα σε αυτά που διαταράσσουν λιγότερο την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Η αναστολή αποτελεί ασφαλώς μέτρο έσχατης ανάγκης. 4.Κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, ο όρος «μέρος» αναφέρεται στην Κοινότητα και στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός και σε κάθε κράτος ΑΚΕ, αφετέρου Άρθρο 98 Διευθέτηση διαφορών 1.Διαφορές ως προς την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, οι οποίες ανακύπτουν μεταξύ ενός ή περισσότερων κρατών μελών ή της Κοινότητας αφενός, και ενός ή περισσότερων κρατών ΑΚΕ, αφετέρου, υποβάλλονται για διευθέτηση στο Συμβούλιο των Υπουργών. Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των συνόδων του Συμβουλίου των Υπουργών, οι διαφορές αυτές υποβάλλονται για διευθέτηση στην Επιτροπή των Πρέσβεων. 2.1)Στην περίπτωση που το Συμβούλιο των Υπουργών δεν επιτύχει τη διευθέτηση διαφοράς, οποιοδήποτε μέρος μπορεί να ζητήσει τη διευθέτηση της διαφοράς αυτής μέσω διαιτησίας. Για το σκοπό αυτό, κάθε μέρος ορίζει διαιτητή εντός τριάντα ημερών από την υποβολή αίτησης για διαιτησία. Σε περίπτωση αποτυχίας, κάθε μέρος μπορεί να ζητά από τη Γενική Γραμματεία του μόνιμου διαιτητικού δικαστηρίου να ορίζει δεύτερο διαιτητή. 2)Οι δύο διαιτητές ορίζουν με τη σειρά τους τρίτο διαιτητή εντός τριάντα ημερών. Σε περίπτωση αποτυχίας, κάθε μέρος μχορεί να ζητά από τη Γενική Γραμματεία του μόνιμου διαιτητικού δικαστηρίου να ορίζει τρίτο διαιτητή. 3)Εκτός από την περίπτωση που οι διαιτητές αποφασίζουν διαφορετικά, η εφαρμοζόμενη διαδικασία είναι αυτή που ορίζεται στον κανονισμό προαιρετικής διαιτησίας του Μόνιμου Διαιτητικού Δικαστηρίου για τους διεθνείς οργανισμούς και τα κράτη. Οι αποφάσεις των διαιτητών λαμβάνονται με πλειοψηφία εντός τριών μηνών. 4)Κάθε μέρος στη διαφορά δεσμεύεται να λαμβάνει τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή της απόφασης των διαιτητών. 5)Για την εφαρμογή της παρούσας διαδικασίας, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη θεωρούνται ως ένα μέρος της διαφοράς. Άρθρο 99 Ρήτρα καταγγελίας Η παρούσα συμφωνία δύναται να καταγγελθεί από την Κοινότητα και τα κράτη μέλη της έναντι κάθε κράτους ΑΚΕ και από κάθε κράτος ΑΚΕ έναντι της Κοινότητας και των κρατών μελών της, με προηγούμενη γνωστοποίηση έξι μηνών. Άρθρο 100 Καθεστώς των κειμένων Τα πρωτόκολλα και παραρτήματα που συνάπτονται στην παρούσα συμφωνία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Τα παραστήματα ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και VΙ μπορούν να αναθεωρούνται ή/και να τροποποιούνται από το Συμβούλιο των Υπουργών βάσει σύστασης της επιτροπής συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Κατατίθεται στα αρχεία της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Γραμματεία των κρατών ΑΚΕ, οι οποίεο διαβιβάσουν κυρωμένο αντίγραφο της στην κυβέρνηση κάθε υπογράφοντος κράτους. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΛΗΠΤΕΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΕΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΚ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, Έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στο εξής αποκαλούμενη «Συνθήκη», τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ, που υπεγράφη στο Cοtοnοu (Βenin), στις 23 Ιουνίου 2000, στο εξής αποκαλούμενη «συμφωνία ΑΚΕ-ΕΚ», το σχέδιο της Επιτροπής, Εκτιμώντας τα εξής: (1) Οι αντιπρόσωποι της Κοινότητας πρέπει να λαμβάνουν κοινές θέσεις στα πλαίσια του Συμβουλίου Υπουργών, όπως προβλέπεται από τη συμφωνία ΑΚΕ-ΕΚ, εφεξής αποκαλούμενο «Συμβούλιο Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ» επιπλέον, για την εφαρμογή των αποφάσεων, των συστάσεων και των γνωμών του Συμβουλίου αυτού, μπορεί να απαιτείται, κατά περίπτωση, δράση της Κοινότητας, κοινή δράση των κρατών μελών ή δράση ενός κράτους μέλους. (2) Επομένως, είναι αναγκαίο, τα κράτη μέλη να διευκρινίσουν τους όρους υπό τους οποίους θα διαμορφώνονται, στους τομείς της αρμοδιότητάς τους, οι κοινές θέσεις τις οποίες θα λαμβάνουν οι αντιπρόσωποι της Κοινότητας στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ. Εξάλλου, στους ίδιους τομείς, οφείλουν να λαμβάνουν τα μέτρα εφαρμογής των αποφάσεων, συστάσεων και γνωμών του Συμβουλίου αυτού, για τα οποία, ενδεχομένως, είναι απαραίτητη η κοινή δράση των κρατών μελών ή η δράση ενός κράτους μέλους. (3) Τα κράτη μέλη, για τα ζητήματα που καλύπτονται από τη συμφωνία ΑΚΕ-ΕΚ και υπάγονται στην αρμοδιότητα τους, πρέπει να εξουσιοδοτήσουν το Συμβούλιο να λαμβάνει τις ενδεδειγμένες αποφάσεις, δυνάμει των άρθρων 96 και 97 της συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ (4) Εξάλλου, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι τα κράτη μέλη ανακοινώνουν αμοιβαία και στην Επιτροπή, κάθε συνθήκη, σύμβαση, συμφωνία ή διακανονισμό και κάθε τμήμα συνθήκης, συμφωνίας, σύμβασης ή διακανονισμού που θίγει θέματα τα οποία ρυθμίζονται στη συμφωνία ΑΚΕ-ΕΚ και που έχει συναφθεί ή πρόκειται να συναφθεί μεταξύ ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών και ενός ή περισσοτέρων κρατών ΑΚΕ. (5) Επιπλέον, θα πρέπει να προβλεφθούν οι διαδικασίες, σύμφωνα με τις οποίες τα κράτη μέλη θα μπορούν να ρυθμίζουν τις διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν μεταξύ τους και οι οποίες αφορούν τη συμφωνία ΑΚΕ-ΕΚ, ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Άρθρο 1 Η κοινή θέση την οποία οφείλουν να υιοθετούν οι εκπρόσωποι της Κοινότητας στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ και της Επιτροπής των Πρέσβεων στην περίπτωση που χειρίζονται θέματα υπαγόμενα στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, αποφασίζεται ομόφωνα από το Συμβούλιο κατόπιν σχεδίου της Επιτροπής ή κράτους μέλους, αφού ζητήσει τη γνώμη της Επιτροπής. Άρθρο 2 Οι αποφάσεις και οι συστάσεις που θεσπίζονται από το Συμβούλιο Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ ή από την Επιτροπή των Πρέσβεων στους τομείς που υπάγονται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, εφαρμόζονται μέσω πράξεων υιοθετουμένων από την τελευταία. Άρθρο 3 Η θέση των κρατών μελών για την εφαρμογή των άρθρων 96 και 97 της συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, εφόσον καλύπτει ζητήματα υπαγόμενα στην αρμοδιότητα τους, εγκρίνεται από το Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει σύμφωνα με τη διαδικασία που εκτίθεται στο Παράρτημα. Εφόσον τα προβλεπόμενα μέτρα αφορούν ζητήματα υπαγόμενοι στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, το Συμβούλιο μπορεί επίσης να αποφασίζει κατόπιν πρωτοβουλίας ενός κράτους μέλους. Άρθρο 4 Κάθε συνθήκη, σύμβαση, συμφωνία ή διακανονισμός ή κάθε μέρος συνθήκης, σύμβασης, συμφωνίας ή διακανονισμού, οιασδήποτε μορφής ή χαρακτήρα, που έχει συναφθεί ή πρόκειται να συναφθεί μεταξύ ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών και ενός ή περισσοτέρων κρατών ΑΚΕ, και που αφορά ζητήματα τα οποία ρυθμίζονται στη συμφωνία ΑΚΕ-ΕΚ, ανακοινώνεται, το ταχύτερο δυνατόν, από το ή τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη στ’ άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή. Κατόπιν αιτήσεως κράτους μέλους ή της Επιτροπής, κάθε κείμενο το οποίο ανακοινώνεται κατ’αυτόν τον τρόπο, αποτελεί αντικείμενο συζητήσεως από το Συμβούλιο. Άρθρο 5 Εάν ένα κράτος μέλος κρίνει αναγκαία την προσφυγή στο άρθρο 98 της συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ για ζητήματα που υπάγονται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, συνεννοείται προηγουμένως με τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή. Εάν το Συμβούλιο Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ πρέπει να λάβει απόφαση σχετικά με τη δράση του κράτους μέλους που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η θέση την οποία παρουσιάζει η Κοινότητα είναι η θέση του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, εκτός εάν οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντες στο πλαίσιο του Συμβουλίου, αποφασίσουν άλλως. Άρθρο 6 Οι διαφορές που προκύπτουν μεταξύ των κρατών μελών και οι οποίες αφορούν τη συμφωνία ΑΚΕ-ΕΚ, τα συνημμένα Παραρτήματα και Πρωτόκολλα ή τις εσωτερικές συμφωνίες που συνάπτονται για την εφαρμογή της εν λόγω συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, υποβάλλονται, κατόπιν αιτήσεως του επιμελέστερου μέρους, στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, υπό τους όρους που προβλέπονται στη Συνθήκη και το Πρωτόκολλο σχετικά με το καταστατικό του Δικαστηρίου, που προσαρτάται στη Συνθήκη. Άρθρο 7 Οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχόμενοι στο πλαίσιο του Συμβουλίου, μπορούν, ανά πάσα στιγμή, αποφασίζοντας ομόφωνα, κατόπιν σχεδίου της Επιτροπής ή κράτους μέλους, αφού ζητήσει τη γνώμη της Επιτροπής, να τροποποιούν την παρούσα συμφωνία. Άρθρο 8 Η παρούσα συμφωνία εγκρίνεται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τους κατ’ ιδίαν συνταγματικούς κανόνες του. Η κυβέρνηση κάθε κράτους μέλους κοινοποιεί στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου την ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την έναρξη ισχύος της συμφωνίας. Υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πληρωθεί οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου, η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει ταυτόχρονα με τη συμφωνία ΑΚΕ-ΕΚ1. Παραμένει σε ισχύ καθόλη τη χρονική διάρκεια της εν λόγω συμφωνίας. Άρθρο 9 Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται σε ένα μόνο πρωτότυπο στη αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, και τα έντεκα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά κατατίθεται στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου, η οποία διαβιβάζει κυρωμένο αντίγραφο σε κάθε μία από τις κυβερνήσεις των υπογραφόντων κρατών. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με τη φροντίδα της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ1.Εφόσον, κατόπιν πρωτοβουλίας της Επιτροπής ή κράτους μέλους, το Συμβούλιο θεωρεί ότι ένα κράτος ΑΚΕ δεν εκπληρώνει υποχρέωση που αφορά ένα από τα ουσιώδη στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 9 της συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, ή, σε σημαντικές περιπτώσεις δωροδοκίας, το εν λόγω κράτος ΑΚΕ καλείται, εκτός από την περίπτωση ειδικής έκτακτης ανάγκης, σε διαβουλεύσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 96 και 97 της συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία. Στις διαβουλεύσεις, η Κοινότητα εκπροσωπείται από την Προεδρία του Συμβουλίου και την Επιτροπή. 2.Εάν, κατά τη λήξη των προθεσμιών που ορίζονται στα άρθρα 96 και 97 της συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ για τις διαβουλεύσεις και, παρά τις προσπάθειες, δεν έχει εξευρεθεί λύση, ή, αμέσως, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή άρνησης διεξαγωγής διαβουλεύσεων, το Συμβούλιο δύναται, δυνάμει των άρθρων αυτών, να αποφασίσει, μετά από πρόταση της Επιτροπής, να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα, μεταξύ άλλων, μερική αναστολή, με ειδική πλειοψηφία. Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα στην περίπτωση πλήρους αναστολής της εφαρμογής της συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, όσον αφορά το σχετικό κράτος ΑΚΕ. Τα μέτρα αυτά εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη στιγμή κατά την οποία το Συμβούλιο έχει χρησιμοποιήσει την εφαρμοστέα διαδικασία, όπως προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, για να λάβει απόφαση σχετικά με την τροποποίηση ή την ανάκληση των μέτρων που εγκρίθηκαν προηγουμένως, ή, ανάλογα με την περίπτωση, για την περίοδο που αναφέρεται στην απόφαση. Προς το σκοπό αυτό, το Συμβούλιο επανεξετάζει τακτικά και, τουλάχιστον ανά εξάμηνο, τα ανωτέρω μέτρα. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κοινοποιεί τα μέτρα που εγκρίνονται, με τον τρόπο αυτό, στο ενδιαφερόμενο κράτος ΑΚΕ και στο Συμβούλιο Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ πριν τεθούν σε ισχύ. Η απόφαση του Συμβουλίου δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Εάν τα μέτρα εγκριθούν αμέσως, απευθύνεται σχετική κοινοποίηση στο κράτος ΑΚΕ και στο Συμβούλιο Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ συγχρόνως με την πρόσκληση για την πραγματοποίηση διαβουλεύσεων. 3.Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται πλήρως και αμέσως σχετικά με κάθε απόφαση που λαμβάνεται δυνάμει των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος Παραρτήματος. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ, ΤΗΣ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΣΤΟ ΚΟΤΟΝΟΥ, ΜΠΕΝΙΝ, ΣΤΙΣ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΚ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Εκτιμώντας τα εξής: (1) Η συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, η οποία υπογράφηκε στο Κοτονού, Μπενίν, στις 23 Ιουνίου 2000 (εφεξής καλούμενη «συμφωνία ΑΚΕ-ΕΚ»), ορίζει το συνολικό ποσό της κοινοτικής ενίσχυσης προς τα κράτη ΑΚΕ, για πενταετή, σε 15.200 εκατομμύρια ευρώ, για πενταετή περίοδο από το 2000 μέχρι το 2005. Το ποσό αυτό αποτελείται, αφενός, από 13.500 εκατομμύρια ευρώ από το 9ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ), το οποίο χρηματοδοτείται από τις συνεισφορές των κρατών μελών και, αφετέρου, από 1.700 εκατομμύρια ευρώ κατ’ ανώτατο όριο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (εφεξής καλούμενη «Τράπεζα»). (2) Επιπλέον, τα τυχόν υπόλοιπα από τα προηγούμενα Ταμεία κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, μεταφέρονται στο 9ο ΕΤΑ και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στη συμφωνία ΑΚΕ-ΕΚ. Το προβλεπόμενο συνολικό ποσό καλύπτει την περίοδο 2000-2007. Η περίοδος αυτή περιλαμβάνει τη διετή περίπου περίοδο που απαιτείται για την επικύρωση του 9ου ΕΤΑ και τη διετία που ακολουθεί τη λήξη του 9ου ΕΤΑ. (3) Η απόφαση 91/482/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, παρατάθηκε, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2001, με την απόφαση 2000/169/ΕΚ1. Μέχρι την ημερομηνία αυτή, θα έχει εκδοθεί νέα απόφαση βάσει του άρθρου 187 της Συνθήκης. Η απόφαση αυτή θα ορίσει το ποσό του 9ου ΕΤΑ για χρηματοδοτική ενίσχυση στις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη, για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του τέταρτου μέρους της Συνθήκης (εφεξής καλούμενες «ΥΧΕ»), σε 175 εκατομμύρια ευρώ. Προβλέπεται επίσης για την ανάληψη δράσεων από την Τράπεζα στις ΥΧΕ, ποσό 20 εκατομμυρίων ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, το οποίο θα καλύψει 1 ΕΕ L 263 της 19.9.1991, σ. 1. Απόφαση η οποία τροποποιήθηκε με την απόφαση 97/803/ΕΚ. (ΕΕ L 329 της 29.11.1997, σ. 50) και παρατάθηκε με την απόφαση 2000/169/ΕΚ (ΕΕ L 55 της 29.2.2000, σ. 67). η Τράπεζα από τους ιδίους της πόρους. Επιπροσθέτως, τα υπόλοιπα προηγουμένων ΕΤΑ που έχουν κατανεμηθεί στις ΥΧΕ και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εν λόγω συμφωνίας, θα μεταφερθούν στο 9ο ΕΤΑ και θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τους όρους που θέτει η εν λόγω απόφαση του Συμβουλίου. (4) Οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντες στα πλαίσια του Συμβουλίου, συμφώνησαν να δεσμεύσουν 125 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση δαπανών στις οποίες προβαίνει η Επιτροπή κατά την εφαρμογή του 9ου ΕΤΑ. (5) Προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή η Συμφωνία ΑΚΕ-ΕΚ και η μελλοντική απόφαση σχετικά με τη σύνδεση των ΥΧΕ (εφεξής καλούμενη «απόφαση»), θα πρέπει να συσταθεί ένα 9ο ΕΤΑ και να καθορισθεί ο τρόπος χρηματοδότησής του καθώς και οι συνεισφορές των κρατών μελών σ’ αυτό. (6) Ενδείκνυται να καθορισθούν οι κανόνες διαχείρισης της χρηματοδοτικής συνεργασίας, να αποφασισθεί η διαδικασία προγραμματισμού, εξέτασης και έγκρισης των ενισχύσεων και να καθορισθούν λεπτομερείς κανόνες για τον έλεγχο της χρησιμοποίησης των ενισχύσεων. (7) Στα συμπεράσματα της χρηματοδότησης του 9ου ΕΤΑ, τα οποία συνήχθησαν κατά τη σύνοδο συντονισμού των Υπουργών από πλευράς Κοινότητας στα πλαίσια της 3ης Υπουργικής Διάσκεψης Διαπραγματεύσεων ΑΚΕ-ΕΚ, στις 6 και 7 Δεκεμβρίου 1999, επισημαίνονται οι προθέσεις της Επιτροπής να προβεί σε αποκέντρωση της λήψης αποφάσεων της σε διοικητικό επίπεδο και υπογραμμίζεται η ανάγκη μεταρρυθμίσεων με στόχο τον επαναπροσδιορισμό των ρόλων της Επιτροπής και του Συμβουλίου, αντιστοίχως, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. (8) Στη δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη διαδικασία προγραμματισμού που αναφέρεται στα πρακτικά της Διάσκεψης Διαπραγματεύσεων ΑΚΕ-ΕΚ της 2ας και 3ης Φεβρουαρίου 2000 επισημαίνεται ότι, οι διαδικασίες και οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων που συνοδεύουν τη διαδικασία προγραμματισμού, πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρή διαχείριση και ότι οι αντίστοιχοι ρόλοι των κρατών μελών και της Επιτροπής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων πρέπει να αναθεωρούνται και να αναπροσαρμόζονται. (9) Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1999 σχετικά με την αξιολόγηση των αναπτυξιακών μέσων και προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ορίζονται διάφοροι λεπτομερείς κανόνες, με τους οποίους καλείται η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης καθηκόντων στις αντιπροσωπείες, του αυξημένου συντονισμού και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των χορηγών, του μειωμένου αριθμού μέσων, της αυξημένης χρήσης κριτηρίων επίδοσης και του αναπροσανατολισμού των εργασιών των διαχειριστικών επιτροπών ανάπτυξης. (10) Το Συμβούλιο της 21ης Μαΐου 1999 εξέδωσε ψήφισμα σχετικά με τη συμπληρωματικότητα στον τομέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών. Το Συμβούλιο της 18ης Μαΐου 2000 ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με τον επιχειρησιακό συντονισμό. Στα έγγραφα αυτά επαναλαμβάνεται η ανάγκη βελτίωσης του συντονισμού και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των χορηγών και της ανάθεσης στη χώρα- εταίρο καθοδηγητικού ρόλου στη διαδικασία αυτή. (11) Θα πρέπει να ιδρυθούν Επιτροπή Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των κρατών μελών παρά τη Επιτροπή, και επιτροπή της αυτής φύσεως παρά τη Τράπεζα. Είναι ανάγκη να εξασφαλισθεί η εναρμόνιση των εργασιών της Επιτροπής και της Τράπεζας για την εφαρμογή της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ και των αντίστοιχων διατάξεων της απόφασης. Ύστερα από διαβουλεύσεις με την Επιτροπή και την Τράπεζα, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ: (10) Το Συμβούλιο της 21ης Μαΐου 1999 εξέδωσε ψήφισμα σχετικά με τη συμπληρωματικότητα στον τομέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών. Το Συμβούλιο της 18ης Μαΐου 2000 ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με τον επιχειρησιακό συντονισμό. Στα έγγραφα αυτά επαναλαμβάνεται η ανάγκη βελτίωσης του συντονισμού και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των χορηγών και της ανάθεσης στη χώρα- εταίρο καθοδηγητικού ρόλου στη διαδικασία αυτή. (11) θα πρέπει να ιδρυθούν Επιτροπή Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των κρατών μελών παρά τη Επιτροπή, και επιτροπή της αυτής φύσεως παρά τη Τράπεζα. Είναι ανάγκη να εξασφαλισθεί η εναρμόνιση των εργασιών της Επιτροπής και της Τράπεζας για την εφαρμογή της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ και των αντίστοιχων διατάξεων της απόφασης. Ύστερα από διαβουλεύσεις με την Επιτροπή και την Τράπεζα, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άρθρο 1 Πόροι του 9ου ΕΤΑ 1.Τα κράτη μέλη ιδρύουν το ένατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (2000), το οποίο καλείται στο εξής «9ο ΕΤΑ». 2.Το 9ο ΕΤΑ χρηματοδοτείται ως εξής: 1)Ποσό ύψους 13.800 εκατομμυρίων ευρώ, κατ’ ανώτατο όριο, το οποίο συνεισφέρουν τα κράτη μέλη ως ακολούθως: Κράτος μέλος Συνεισφορά σε εκατομμύρια ευρώ Βέλγιο 540,96 Δανία 295,32 Γερμανία 3.223,68 Ελλάδα 172,50 Ισπανία 805,92 Γαλλία 3.353,40 Ιρλανδία 85,56 Ιταλία 1.730,52 Λουξεμβούργο 40,02 Κάτω Χώρες 720,36 Αυστρία 365,70 Πορτογαλία 133,86 Φινλανδία 204,24 Σουηδία 376,74 Ηνωμένο Βασίλειο 1.751,22 13.800,00Το ποσό αυτό κατανέμεται ως εξής: i) 13.500 εκατομμύρια ευρώ διατίθενται για τα κράτη ΑΚΕ, ii) 175 εκατομμύρια ευρώ διατίθενται για τις ΥΧΕ, in) 125 εκατομμύρια ευρώ διατίθενται στην Επιτροπή για δαπάνες σε σχέση με την υλοποίηση του 9ου ΕΤΑ. 2)Τα τυχόν υπόλοιπα προηγουμένων ΕΤΑ τα οποία διαπιστώνονται κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, καθώς και ποσά τα οποία θα αποδεσμευθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία από σχέδια εν εξελίξει στο πλαίσιο αυτών των ΕΤΑ, μεταφέρονται στο 9ο ΕΤΑ. Οι πόροι που είχαν διατεθεί προηγουμένως για το ενδεικτικό πρόγραμμα ενός κράτους ΑΚΕ, μιας περιοχής ΑΚΕ ή μιας ΥΧΕ και μεταφέρθηκαν στο 9ο ΕΤΑ, εξακολουθούν να διατίθενται γι’ αυτό το κράτος, περιοχή ή ΥΧΕ. 3)Το συνολικό ποσό που προβλέπεται για την παροχή βοηθείας προς τα κράτη ΑΚΕ συμπληρώνεται με τα υπόλοιπα ποσά προηγουμένων ΕΤΑ. Το συνολικό ποσό των πόρων καλύπτει την περίοδο 2000-2007. 3.Τα έσοδα που προέρχονται από τόκους επί των αναφερομένων στην παράγραφο 2 πιστώσεων και που έχουν κατατεθεί στους φορείς πληρωμών στην Ευρώπη οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 37, παράγραφος 1 του Παραρτήματος ΙV της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, πιστώνονται σε έναν ή περισσότερους τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα της Επιτροπής, και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10. 4.Η κατανομή των συνεισφορών η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 2, σημείο (α), τροποποιείται με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου, βάσει πρότασης της Επιτροπής, σε περίπτωση προσχώρησης νέου κράτους στην Κοινότητα. 5.Οι δημοσιονομικοί πόροι μπορούν επίσης να αναπροσαρμόζονται, με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 62, παράγραφος 2 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ. Άρθρο 2 Πόροι που δεσμεύονται για τα κράτη ΑΚΕ 1.Από το συνολικό ποσό που ορίζεται στο άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο α), ποσό ύψους 13.500 εκατομμυρίων ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, διατίθεται για τα κράτη ΑΧΕ και κατανέμεται ως εξής: 1)Μέχρι 10.000 εκατομμύρια ευρώ, υπό μορφήν μη επιστρεπτέων ενισχύσεων εκ των οποίων: ί) 9.836 εκατομμύρια ευρώ, για τη στήριξη της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης που θα προγραμματισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 1 ως 5 του Παραρτήματος ΙV της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ. Οι πόροι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση βραχυπρόθεσμων επειγουσών δράσεων, σύμφωνα με το άρθρο 72, παράγραφος 3 της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, ii) 90 εκατομμύρια ευρώ, για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του Κέντρου για την Ανάπτυξη των Επιχειρήσεων (CDΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος ΠΙ της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, iii) 70 εκατομμύρια ευρώ, για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του Τεχνικού Κέντρου Γεωργικής και Αγροτικής Συνεργασίας (ΤΚΓΑΣ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙΙ της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, και ίν) 4 εκατομμύρια ευρώ, για τις δαπάνες όσον αφορά τη Μικτή Συνέλευση ΑΚΕ-ΕΚ, που συστήθηκε δυνάμει του άρθρου 17 της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ. 2)μέχρι 1.300 εκατομμύρια ευρώ, που δεσμεύονται για τη χρηματοδότηση της στήριξης της περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης των κρατών ΑΚΕ, σύμφωνα με τα άρθρα 6 ως 14 του Παραρτήματος ΙV της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ. 3)μέχρι 2.200 εκατομμύρια ευρώ διατίθενται για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού μέσου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ «Όροι και προϋποθέσεις χρηματοδότησης» της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, με την επιφύλαξη της χρηματοδότησης των επιδοτήσεων επιτοκίου που προβλέπονται από τα άρθρα 2 και 4 του Παραρτήματος ΙΙ της Συμφωνίας από τους πόρους οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 3, σημείο α) του Παραρτήματος Ι της Συμφωνίας. 2.Από τα 13.500 εκατομμύρια ευρώ που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ποσό 1.000 εκατομμυρίων ευρώ μπορεί να αποδεσμευθεί μόνον μετά από επισκόπηση της επίδοσης στην οποία προβαίνει το Συμβούλιο το 2004, βάσει πρότασης της Επιτροπής. Οι πόροι αυτοί, εφόσον αποδεσμευθούν, κατανέμονται ανάλογα με τις ανάγκες, για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σημεία α), β) και γ). 3.Πριν από τη λήξη του 9ου ΕΤΑ, τα κράτη μέλη, από κοινού με τα κράτη ΑΚΕ και σύμφωνα με την παράγραφο 7 του χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, αξιολογούν τον βαθμό υλοποίησης των αναλήψεων υποχρεώσεων και των εκταμιεύσεων. Η ανάγκη νέων πόρων για τη στήριξη της χρηματοδοτικής συνεργασίας διαπιστώνεται βάσει της αξιολόγησης αυτής και λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι μη αναληφθέντες και μη εκταμιευθέντες πόροι στα πλαίσια του 9ου ΕΤΑ. 4.Πριν από τη λήξη του 9ου ΕΤΑ, τα κράτη μέλη ορίζουν ημερομηνία πέραν της οποίας δεν μπορούν να αναληφθούν πλέον τα κεφάλαια του 9ου ΕΤΑ. Άρθρο 3 Πόροι που δεσμεύονται για τις ΥΧΕ 1.Το συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής ενίσχυσης προς τις ΥΧΕ που παρέχει η Κοινότητα από το συνολικό ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 1, παράγραφος 2, σημείο α), ανέρχεται σε 175 εκατομμύρια ευρώ εκ των οποίων 155 εκατομμύρια ευρώ, υπό μορφήν μη επιστρεπτέων ενισχύσεων και 20 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του επενδυτικού μέσου. Οι κανόνες που διέπουν την υλοποίηση της ενίσχυσης αυτής ορίζονται από την απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη σύνδεση των ΥΧΕ με την Κοινότητα, η οποία εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 187 της Συνθήκης. 2.Εάν μια ΥΧΕ καταστεί ανεξάρτητη και προσχωρήσει στη Συμφωνία ΑΚΕ-ΕΚ, μειώνονται τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ενώ τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 2, σημείο α) υπό i) αυξάνονται αντιστοίχως, με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου βάσει πρότασης της Επιτροπής. Άρθρο 4 Πόροι που δεσμεύονται για δαπάνες συνδεόμενες με την εφαρμογή Ποσό ύψους 125 εκατομμυρίων ευρώ προορίζεται για τη χρηματοδότηση των δαπανών που συνδέονται με την εφαρμογή, στις οποίες προέβη η Επιτροπή στο πλαίσιο της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που περιέχονται στο άρθρο 10 της παρούσας Συμφωνίας μαζί με τους πόρους που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 5 Δάνεια από τους ίδιους πόρους της Τράπεζας 1.Στο ποσό που καθορίζεται από το άρθρο 1, παράγραφος 2, προστίθενται 1.720 εκατομμύρια ευρώ, κατ’ ανώτατο όριο, υπό μορφήν δανείων τα οποία χορηγεί η Τράπεζα από τους ίδιους πόρους της. Οι πόροι αυτοί χορηγούνται για τους σκοπούς που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ και στην εν ισχύ απόφαση του Συμβουλίου η οποία θεσπίστηκε δυνάμει του άρθρου 187 της Συνθήκης ΕΚ όσον αφορά τις ΥΧΕ, εφεξής καλούμενη «απόφαση», σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο καταστατικό της και με τις εφαρμοστέες διατάξεις επί των όρων και των προϋποθέσεων για τη χρηματοδότηση επενδύσεων που καθορίζονται στο Παράρτημα και την απόφαση που προαναφέρονται. 2.Τα δάνεια αυτά διατίθενται ως εξής: 1)ποσό μέχρι 1.700 εκατομμυρίων ευρώ, για τη χρηματοδότηση ενεργειών που διεξάγονται στα κράτη ΑΚΕ, 2)ποσό μέχρι 20 εκατομμυρίων ευρώ, για τη χρηματοδότηση ενεργειών που διεξάγονται στις ΥΧΕ. Άρθρο 6 Εγγύηση έναντι της Τράπεζας 1.Τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν την υποχρέωση, παραιτούμενα του δικαιώματος διαφωνίας και ανάλογα με τη συνεισφορά τους στα κεφάλαια της, να εγγυηθούν έναντι της Τράπεζας για όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις των οφειλετών της, οι οποίες απορρέουν από τις συμβάσεις δανείων που έχει συνάψει η Τράπεζα από τους ιδίους πόρους της, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 του Παραρτήματος ΙΙ της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ και των αντιστοίχων διατάξεων της απόφασης. 2.Η εγγύηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιορίζεται στο 75% του συνολικού ποσού των πιστώσεων που χορηγεί η Τράπεζα για το σύνολο των δανειακών συμβάσεων, ισχύει δε για την κάλυψη όλων των κινδύνων. 3.Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την παράγραφο 1 αποτελούν αντικείμενο εγγυητικών συμβάσεων μεταξύ κάθε κράτους μέλους και της Τράπεζας. Άρθρο 7 Πράξεις υπό τη διαχείριση της Τράπεζας στο πλαίσιο προηγουμένων ΕΤΑ 1.Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται προς την Τράπεζα στα πλαίσια των ειδικών δανείων που χορηγούνται στα κράτη ΑΚΕ, τις ΥΧΕ και τα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα, καθώς και το προϊόν και τα έσοδα από πράξεις επιχειρηματικών κεφαλαίων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των προηγούμενων ΕΤΑ, περιέρχονται στα κράτη μέλη κατ’ αναλογία των συνεισφορών τους στο 9ο ΕΤΑ από το οποίο προέρχονται τα ποσά αυτά, εκτός αν το Συμβούλιο αποφασίσει ομόφωνα, μετά από πρόταση της Επιτροπής, να τα αποθεματοποιήσει ή να τα διαθέσει για άλλους σκοπούς. 2.Τυχόν προμήθειες οι οποίες οφείλονται στην Τράπεζα για τη διαχείριση των δανείων και των πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, αφαιρούνται εκ των προτέρων από τα ποσά αυτά. Άρθρο 8 Πράξεις υπό τη διαχείριση της Τράπεζας στο πλαίσιο του 9ου ΕΤΑ 1.Τα έσοδα που εισπράττει η Τράπεζα από πράξεις στο πλαίσιο του επενδυτικού μέσου, χρησιμοποιούνται για περαιτέρω πράξεις στο πλαίσιο του μέσου αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Παραρτήματος ΙΙ της Συμφωνίας και αφού αφαιρεθούν οι έκτακτες δαπάνες και επιβαρύνσεις που προκύπτουν σε σχέση με το επενδυτικό μέσο. 2.Η Τράπεζα αμείβεται, βάσει μεθόδου πλήρους κάλυψης των δαπανών, για τη διαχείριση των πράξεων στο πλαίσιο του επενδυτικού μέσου. Το Συμβούλιο αποφασίζει, με την ειδική πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας συμφωνίας, βάσει πρότασης της Επιτροπής η οποία καταρτίζεται σε συμφωνία με την Τράπεζα, σχετικά με τους πόρους και τους μηχανισμούς αμοιβής της Τράπεζας. Οι λεπτομερείς κανόνες της εν λόγω απόφασης ενσωματώνονται στη συμφωνία με την οποία η Τράπεζα αναλαμβάνει την υποχρέωση να διεκπεραιώσει τις εν λόγω πράξεις. Άρθρο 9 Δαπάνες που συνδέονται με τη χρησιμοποίηση των πόρων του 9ου ΕΤΑ 1.Οι πόροι που αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας συμφωνίας και στο άρθρο 1 παράγραφος 3. χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των διοικητικών και των δημοσιονομικών δαπανών που προκύπτουν από τη χρησιμοποίηση των πόρων του 9ου ΕΤΑ. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί τους πόρους αυτούς για τα εξής: 1)κάλυψη των διοικητικών και δημοσιονομικών δαπανών που προκύπτουν από τη διαχείριση των κεφαλαίων του 9ου ΕΤΑ, 2)ενίσχυση των διοικητικών δυνατοτήτων της Επιτροπής και των αντιπροσωπειών της προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή προετοιμασία και υλοποίηση των πράξεων που χρηματοδοτούνται από το 9ο ΕΤΑ, 3)χρηματοδότηση μελετών, εκτιμήσεων, λογιστικών ελέγχων ή πραγματογνωμοσύνης, μεταξύ άλλων, στον τομέα της ανάλυσης, της διάγνωσης και της χάραξης πολιτικών διαρθρωτικής προσαρμογής και άλλων πολιτικών, και 4)παρακολούθηση και αξιολόγηση. Η ενίσχυση αυτή δεν διατίθεται για κεντρικά καθήκοντα των ευρωπαϊκών δημοσίων υπηρεσιών, δηλ. το μόνιμο προσωπικό της Επιτροπής. 2.Η Επιτροπή υποβάλλει ετησίως συνολικές προτάσεις χρηματοδότησης προς την Επιτροπή ΕΤΑ, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 21, εφεξής αποκαλούμενη «επιτροπή ΕΤΑ» για τη χρήση των πόρων αυτών, οι οποίες περιλαμβάνουν έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες του προηγούμενου έτους. Η Επιτροπή ΕΤΑ εκφέρει γνώμη για τις εν λόγω προτάσεις χρηματοδότησης, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 27. 3.Ωστόσο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει με την πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 21, να χρησιμοποιήσει τα έσοδα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο για σκοπούς άλλους από αυτούς που προβλέπονται στην παράγραφο 1. Άρθρο 10 Συνεισφορές στο 9ο ΕΤΑ 1.Πριν από τις 15 Οκτωβρίου εκάστου έτους, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις της Τράπεζας σχετικά με τη διαχείριση και τις πράξεις του επενδυτικού μέσου, συντάσσει και κοινοποιεί στο Συμβούλιο, κατάσταση των πληρωμών για το επόμενο οικονομικό έτος καθώς και χρονοδιάγραμμα των προσκλήσεων καταβολής συνεισφορών. Το αιτούμενο ποσό αιτιολογείται από την Επιτροπή με βάση την ικανότητα της Επιτροπής να παράσχει όντως το προτεινόμενο επίπεδο πόρων. Το Συμβούλιο αποφασίζει με την ειδική πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 21 για την αιτιολόγηση αυτή καθώς και για κάθε προγραμματισμένη πρόσκληση καταβολής συνεισφορών. 2.Όσον αφορά τα κεφάλαια που μεταφέρονται από προηγούμενα ΕΤΑ στο 9ο ΕΤΑ σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 2, σημείο β), οι συνεισφορές εκάστου κράτους μέλους υπολογίζονται ανάλογα με τη συνεισφορά εκάστου κράτους μέλους στο εν λόγω ΕΤΑ. 3.Μαζί με τις ετήσιες προβλέψεις συνεισφορών, η Επιτροπή αποστέλλει στο Συμβούλιο τις εκτιμήσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και εκταμιεύσεων, για κάθε ένα από τα τέσσερα έτη που έπονται του έτους στο οποίο αντιστοιχεί η πρόσκληση καταβολής συνεισφορών. Το χρονοδιάγραμμα εγκρίνεται και αναθεωρείται ετησίως από το Συμβούλιο. 4.Εάν οι συνεισφορές αποδειχθούν ανεπαρκείς για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών του 9ου ΕΤΑ κατά το εν λόγω οικονομικό έτος, η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις στο Συμβούλιο για συμπληρωματικές πληρωμές, το δε Συμβούλιο αποφασίζει, το συντομότερο δυνατόν, με την ειδική πλειοψηφία που αναφέρεται στο άρθρο 21. 5.Οι λεπτομερείς κανόνες για την καταβολή των συνεισφορών εκ μέρους των κρατών μελών, καθορίζονται από το δημοσιονομικό κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο 31. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Άρθρο 11 Δημοσιονομική εκτέλεση των σχεδίων και προγραμμάτων1.Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη δημοσιονομική εκτέλεση των ενεργειών που πραγματοποιούνται με τους πόρους του 9ου ΕΤΑ, υπό μορφή μη επιστρεπτέων ενισχύσεων, πλην των επιδοτήσεων επιτοκίων. Η Επιτροπή προβαίνει σε πληρωμές σύμφωνα με το δημοσιονομικό κανονισμό στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 31. 2.Η Τράπεζα διαχειρίζεται, εξ ονόματος της Κοινότητας το επενδυτικό μέσο και προβαίνει στις σχετικές πράξεις, σύμφωνα με τους κανόνες του δημοσιονομικού κανονισμού που αναφέρεται στο άρθρο 31. Στα πλαίσια αυτά, η Τράπεζα ενεργεί για λογαριασμό και με ευθύνη της Κοινότητας. Όλα τα προκύπτοντα από τις πράξεις αυτές δικαιώματα, και ιδίως τα δικαιώματα του πιστωτή ή κυρίου, περιέρχονται στα κράτη μέλη. 3.Η Τράπεζα εξασφαλίζει τη δημοσιονομική εκτέλεση των ενεργειών που χρηματοδοτούνται από δάνεια εκ των ιδίων της πόρων, που συνδυάζονται κατά περίπτωση με επιδότηση επιτοκίου από τους πόρους του 9ου ΕΤΑ. 4.Τόσο η Επιτροπή όσο και η Τράπεζα μπορούν, όταν πρόκειται για προγράμματα ή σχέδια που συγχρηματοδοτούνται από τα κράτη μέλη ή τους εκτελεστικούς τους φορείς και ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες που καθορίζονται στη Στρατηγική Συνεργασίας ανά Χώρα που αναφέρεται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ, να αναθέτουν στα κράτη μέλη ή τους εκτελεστικούς τους φορείς την ευθύνη της διαχείρισης των ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η προβολή της συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι πλήρως εξασφαλισμένη. Η Επιτροπή παρέχει χρηματική αντιστάθμιση για την αναληφθείσα διοικητική επιβάρυνση. Άρθρο 12 Υποχρεώσεις παρακολούθησης και ενημέρωσης σχετικά με την πρόοδο κατά τη χρησιμοποίηση της ενίσχυσης του 9ου ΕΤΑ 1.Η Επιτροπή και η Τράπεζα εξασφαλίζουν, εκάστη στο βαθμό που την αφορά, την παρακολούθηση της χρησιμοποίησης της ενίσχυσης η οποία παρέχεται στα πλαίσια του 9ου ΕΤΑ, εκ μέρους των κρατών ΑΚΕ, των ΥΧΕ ή τυχόν άλλων αποδεκτών, και την υλοποίηση των σχεδίων που χρηματοδοτούνται από το 9ο ΕΤΑ, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τους στόχους που αναφέρονται στα άρθρα 55 και 56 της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ και στις αντίστοιχες διατάξεις της απόφασης. 2.Η Τράπεζα ενημερώνει περιοδικά την Επιτροπή σχετικά με την υλοποίηση των σχεδίων που χρηματοδοτούνται από τους πόρους του 9ου ΕΤΑ τους οποίους διαχειρίζεται, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές λειτουργίας του επενδυτικού μέσου. Η Επιτροπή και η Τράπεζα προβαίνουν σε στενό συντονισμό και συνεργασία για τη στήριξη της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα στα κράτη ΑΚΕ. 3.Δυνάμει των άρθρων 17,18 και 19, η Επιτροπή και η Τράπεζα παρέχουν στα κράτη μέλη, τα οποία συνέρχονται στα πλαίσια της Επιτροπής ΕΤΑ, πληροφορίες σχετικά με την επιχειρησιακή, εθνική ή περιφερειακή χρήση των πόρων του 9ου ΕΤΑ. Οι πληροφορίες αυτές καλύπτουν επίσης τις ενέργειες που χρηματοδοτούνται από το επενδυτικό μέσο. 4.Σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφοι 2 και 3, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο πρόταση για την ολοκληρωμένη επισκόπηση των επιδόσεων στην οποία πρέπει να προβεί το Συμβούλιο το 2004. Η επισκόπηση αυτή θα επιτρέψει ειδικότερα την εκτίμηση του βαθμού υλοποίησης των αναλήψεων υποχρεώσεων και των εκταμιεύσεων. Άρθρο 13 Εκτιμήσεις1.Η Επιτροπή και η Τράπεζα, εκάστη στο βαθμό που την αφορά, εξασφαλίζουν ότι η ποιότητα και ο αντίκτυπος της οικονομικής ενίσχυσης που χρηματοδοτείται από το 9ο ΕΤΑ, αξιολογείται πλήρως από ανεξάρτητους εκτιμητές όσον αφορά τους κύριους τομείς, τα θέματα και τα μέσα. 2.Με την επιφύλαξη των εκτιμήσεων των κυρίων τομέων, θεμάτων και μέσων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα συγκεκριμένα σχέδια μπορούν να αξιολογούνται από ανεξάρτητους εκτιμητές, κατά περίπτωση. Μπορούν να αναλαμβάνονται εκτιμήσεις σχεδίων με πρωτοβουλία της Επιτροπής και να επισημαίνονται στην πρόταση χρηματοδότησης. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να ζητούν την εκτίμηση σχεδίου όταν εξετάζεται η πρόταση χρηματοδότησης στην Επιτροπή ΕΤΑ. 3.Όλες οι εκτιμήσεις διεξάγονται σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές εκτίμησης, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων αξιολόγησης και των «Αρχών για την αξιολόγηση της αναπτυξιακής βοήθειας» τις οποίες όρισε η Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ. 4.Κοινοποιείται στην Επιτροπή ΕΤΑ, η ολοκλήρωση της εκτίμησης, η οποία, εν συνεχεία, μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 28, στοιχείο γ), να συζητηθεί από την Επιτροπή ΕΤΑ. Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία ενδιάμεσης και τελικής αναθεώρησης των Στρατηγικών Συνεργασίας, που προβλέπονται στο άρθρο 18. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣΆρθρο 14 Προγραμματισμός της ενίσχυσης 1.Η διαδικασία προγραμματισμού για την παροχή ενίσχυσης σε κάθε κράτος ΑΚΕ, διεξάγεται σύμφωνα με τα άρθρα 1 ως 5 του Παραρτήματος ΙV της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ. 2.Η διαδικασία προγραμματισμού για τη στήριξη της περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης των κρατών ΑΚΕ, διεξάγεται σύμφωνα με τα άρθρα 6 ως 14 του Παραρτήματος ΙV της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ. 3.Κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, προγραμματισμός σημαίνει: 1)προετοιμασία και ανάπτυξη Στρατηγικής Συνεργασίας ανά Χώρα Στρατηγικής Περιφερειακής Συνεργασίας, βάσει των ιδιαίτερων μεσοπρόθεσμων στόχων και στρατηγικών ανάπτυξης της χώρας ή της περιοχής, 2)σαφής ένδειξη, από μέρους της Κοινότητας, της ενδεικτικής προγραμματιζόμενης χρηματοδότησης που αναφέρεται στο άρθρο 3 του Παραρτήματος ΙV, της οποίας μπορεί να τύχει η χώρα ή η περιοχή κατά την πενταετή περίοδο, 3)προετοιμασία και θέσπιση ενδεικτικού προγράμματος για την εφαρμογή της Στρατηγικής Συνεργασίας ανά Χώρα/Στρατηγικής Περιφερειακής Στήριξης, 4)διαδικασία αναθεώρησης που καλύπτει τη Στρατηγική Συνεργασίας ανά Χώρα/Στρατηγική Περιφερειακής Στήριξης, το ενδεικτικό πρόγραμμα και τον όγκο των πόρων που χορηγούνται για αυτό. Άρθρο 15 Στρατηγική Συνεργασίας ανά Χώρα και ενδεικτικά προγράμματα 1.Στην αρχή της διαδικασίας προγραμματισμού, η Επιτροπή, μαζί με το ενδιαφερόμενο κράτος ΑΚΕ και μετά από διαβούλευση με την Τράπεζα, καταρτίζουν τη Στρατηγική Συνεργασίας ανά Χώρα και το ενδεικτικό πρόγραμμα που τη συνοδεύει, επί τόπου. 2.Η Στρατηγική Συνεργασίας ανά Χώρα προσδιορίζεται σε συντονισμό με τις αντιπροσωπίες των κρατών μελών στο ενδιαφερόμενο κράτος ΑΚΕ. Ο συντονισμός αυτός: 1)διεξάγεται στο μέτρο του δυνατού μέσω των υφισταμένων μηχανισμών για τον συντονισμό των χορηγών στο ενδιαφερόμενο κράτος ΑΚΕ, 2)είναι ανοικτός στη συμμετοχή των κρατών μελών τα οποία δεν διαθέτουν μόνιμη εκπροσώπηση στο ενδιαφερόμενο κράτος ΑΚΕ, καθώς και άλλων χορηγών οι οποίοι δρουν στο εν λόγω κράτος ΑΚΕ. Τα κράτη μέλη τα οποία δεν είναι σε θέση να λάβουν μέρος στο συντονισμό, έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα του, 3)γίνεται με συμμετοχή της Τράπεζας σε θέματα που αφορούν τις πράξεις της καθώς και τις πράξεις του επενδυτικού μέσου. 3.Ο επιτόπιος συντονισμός δίνει έμφαση στις κοινές αξιολογήσεις των αναγκών και των επιδόσεων και στην τομεακή ανάλυση, καθώς και στις προτεραιότητες. Το συντονιστικό εγχείρημα εξασφαλίζει ότι η Στρατηγική Συνεργασίας ανά Χώρα και το ενδεικτικό πρόγραμμα είναι συνεκτικά με τις πρωτοβουλίες, όπως τα Έγγραφα Στρατηγικής για τη Μείωση της Πενίας και το Συνολικό Πλαίσιο Ανάπτυξης, στις περιπτώσεις που υφίσταται ο διάλογος αυτός. 4.Η κοινοτική στήριξη υπό μορφή μη επιστρεπτέων ενισχύσεων επικεντρώνεται σε περιορισμένο αριθμό τομέων προτεραιότητας και εξασφαλίζει συμπληρωματικότητα με ενέργειες που χρηματοδοτούνται από το ίδιο το κράτος ΑΚΕ, από τα κράτη μέλη και από άλλους χορηγούς. 5.Κάθε Στρατηγική Συνεργασίας ανά Χώρα, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου ενδεικτικού προγράμματος, περιγράφεται σε ένα ενιαίο έγγραφο. Το έγγραφο αυτό αποτελεί αντικείμενο ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής στο πλαίσιο της Επιτροπής ΕΤΑ. Σύμφωνα με τα άρθρα 4, παράγραφος 3 και το άρθρο 5, παράγραφος 4 του Παραρτήματος ΙV της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, το ενδεικτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει συγκεκριμένες και σαφώς καθορισμένες δραστηριότητες για την επίτευξη των στόχων και των επιδιώξεων, ιδίως εκείνων που μπορούν να αναληφθούν πριν από την προσεχή αναθεώρηση. Το ενδεικτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης δείκτες επιπτώσεων και δεσμεύσεις τομεακής πολιτικής καθώς και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και αναθεώρησής του, όσον αφορά ιδίως τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις εκταμιεύσεις πόρων. Η Τράπεζα λαμβάνει μέρος στην εν λόγω ανταλλαγή απόψεων. Η Επιτροπή ΕΤΑ διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο περιεχόμενο του εγγράφου, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 27. 6.Το ενδεικτικό πρόγραμμα εγκρίνεται στη συνέχεια με κοινή συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής και του ενδιαφερόμενου κράτους ΑΚΕ και, αφού εγκριθεί, είναι δεσμευτικό τόσο για την Επιτροπή όσο και για το δικαιούχο κράτος ΑΚΕ. Μετά την οριστικοποίηση, η Στρατηγική Συνεργασίας ανά Χώρα και το ενδεικτικό της πρόγραμμα, διαβιβάζονται στην Επιτροπή ΕΤΑ προς ενημέρωση. Εάν η Στρατηγική Συνεργασίας ανά Χώρα και το ενδεικτικό πρόγραμμα, επί των οποίων η Επιτροπή ΕΤΑ έδωσε γνώμη, τροποποιηθούν ουσιαστικά πρτν υπογράψει το συγκεκριμένο κράτος ΑΚΕ, η αναθεωρημένη Στρατηγική Συνεργασίας ανά Χώρα και το αναθεωρημένο ενδεικτικό πρόγραμμα υποβάλλονται στην εν λόγω Επιτροπή για νέα γνώμη. 7.Η Επιτροπή, η Τράπεζα και τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα, ιδίως σε σχέση με τη διαδικασία ανταλλαγής απόψεων που αναφέρεται στην παράγραφο 5, ώστε να εξασφαλισθεί ότι η κατάρτιση της Στρατηγικής Συνεργασίας ανά Χώρα και του ενδεικτικού προγράμματος έχει ολοκληρωθεί εντός του συντομότερου δυνατού διαστήματος. Εκτός από εξαιρετικές περιστάσεις, η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται εντός δώδεκα μηνών από την υπογραφή της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης. Άρθρο 16 Κατανομή πόρων Κατά την έναρξη της διαδικασίας προγραμματισμού που αναφέρεται στα άρθρα 1 και 8 του Παραρτήματος ΙV της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, η Επιτροπή καταρτίζει, βάσει των κριτηρίων που προσδιορίζονται στα άρθρα 3 και 9 του Παραρτήματος ΙV της εν λόγω Συμφωνίας, την ενδεικτική χρηματοδότηση η οποία χορηγείται από τους πόρους που προσδιορίζονται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο α), υπό ι) και στοιχείο β), για κάθε χώρα και περιοχή ΑΚΕ, στην οποία βασίζεται η διαδικασία προγραμματισμού. Τα δύο στοιχεία της χρηματοδότησης που χορηγείται σε κάθε χώρα που αναφέρεται στο άρθρο 3. παράγραφος 2 του Παραρτήματος ΙV της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, προσδιορίζονται στα πλαίσια αυτά. Η Επιτροπή ενημερώνει την Επιτροπή ΕΤΑ για τη χρηματοδότηση αυτή καθώς και για οιαδήποτε διάταξη που έχει θεσπισθεί σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 4 του Παραρτήματος ΙV. Η Επιτροπή ΕΤΑ διατυπώνει τη γνώμη της, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 27, σχετικά με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την εφαρμογή των γενικών κριτηρίων για την κατανομή των πόρων, όπως παρουσιάζεται από την Επιτροπή. Άρθρο 17 Ετήσια αναθεώρηση των ενδεικτικών προγραμμάτων 1.Σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 4 του Παραρτήματος ΙV της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, η ετήσια επιχειρησιακή αναθεώρηση κάθε ενδεικτικού προγράμματος, πραγματοποιείται από την Επιτροπή σε συνεργασία με κάθε κράτος ΑΚΕ και σε στενό συντονισμό με τα κράτη μέλη. Ζητείται η γνώμη της Τράπεζας σχετικά με θέματα που αφορούν τις πράξεις της καθώς και τις πράξεις του επενδυτικού μέσου. 2.Η ετήσια αναθεώρηση κάθε προγράμματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 60 ημέρες. Η Επιτροπή, η Τράπεζα και τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, ιδίως σε σχέση με τη διαδικασία ανταλλαγής απόψεων που αναφέρεται στην παράγραφο 3, προκειμένου να τηρηθεί η προθεσμία αυτή. 3.Η Επιτροπή ΕΤΑ εξετάζει, κατά τη διάρκεια της περιόδου των 60 ημερών, αυτή την ετήσια αναθεώρηση βάσει εγγράφου το οποίο υποβάλλει η Επιτροπή. 4.Η ετήσια αναθεώρηση ολοκληρώνεται από την Επιτροπή και το ενδιαφερόμενο κράτος ΑΚΕ. Τα τελικά αποτελέσματα της ετήσιας αναθεώρησης διαβιβάζονται στην Επιτροπή ΕΤΑ, προς ενημέρωση. Άρθρο 18 Ενδιάμεση και τελική αναθεώρηση της Στρατηγικής Συνεργασίας ανά Χώρα 1.Ενδιαμέσως και στο τέλος της περιόδου εφαρμογής του χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου, η διαδικασία αναθεώρησης επεκτείνεται, σύμφωνα με τους λεπτομερείς κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 6 και στο άρθρο 11 του Παραρτήματος ΙV της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, προκειμένου να περιλάβει αναθεώρηση και προσαρμογή της Στρατηγικής Συνεργασίας ανά Χώρα και του ενδεικτικού προγράμματος για την προσεχή πενταετία. Οι αναθεωρήσεις αυτές συνιστούν αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας προγραμματισμού και περιλαμβάνουν, ως βασικό στοιχείο, αξιολόγηση του αντίκτυπου της κοινοτικής συνεργασίας για την ανάπτυξη σε σχέση με τους στόχους και τους δείκτες που ορίζονται στη Στρατηγική Συνεργασίας ανά Χώρα. Η ενδιάμεση και η τελική αναθεώρηση για κάθε κράτος ΑΚΕ πραγματοποιούνται από την Επιτροπή και το ενδιαφερόμενο κράτος ΑΚΕ, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη που εκπροσωπούνται στο εν λόγω κράτος ΑΚΕ. Ζητείται η γνώμη της Τράπεζας για θέματα σχετικά με τις πράξεις της και με τις πράξεις του επενδυτικού μέσου. 2.Η ενδιάμεση και η τελική αναθεώρηση μπορούν να οδηγήσουν την Επιτροπή να προτείνει αναθεώρηση της κατανομής των πόρων για την επόμενη πενταετία, με βάση τις τρέχουσες ανάγκες και τις επιδόσεις του ενδιαφερομένου κράτους ΑΚΕ. 3.Οι αναθεωρήσεις ενδιαμέσως και στο τέλος της περιόδου εφαρμογής του χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχομένης αναθεώρησης της κατανομής των πόρων, ολοκληρώνονται εντός συνολικής περιόδου 90 ημερών. Η Επιτροπή, η Τράπεζα και τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, ιδίως σε σχέση με τη διαδικασία της γνωμοδότησης της Επιτροπής ΕΤΑ που αναφέρεται στην παράγραφο 4, προκειμένου να τηρηθεί η προθεσμία αυτή. 4.Εντός της προθεσμίας που προβλέπεται για την ενδιάμεση και την τελική αναθεώρηση, η Επιτροπή ΕΤΑ εκφέρει τη γνώμη της, σύμφωνα με το άρθρο 27, μετά από εξέταση του εγγράφου το οποίο υποβάλλει η Επιτροπή, σχετικά με: 1)τα συμπεράσματα της ενδιάμεσης ή της τελικής αναθεώρησης, 2)τη Στρατηγική Συνεργασίας ανά Χώρα και το ενδεικτικό της πρόγραμμα, 3)πρόταση την οποία υποβάλλει η Επιτροπή για την κατανομή των πόρων. Άρθρο 19 Περιφερειακά προγράμματα 1.Η προετοιμασία της Στρατηγικής Περιφερειακής Συνεργασίας και του ενδεικτικού προγράμματος που τη συνοδεύει, πραγματοποιείται από την Επιτροπή και από τους δεόντως εξουσιοδοτημένους περιφερειακούς οργανισμούς ή, απουσία τέτοιου είδους εντολής, από τους Εθνικούς Διατάκτες των κρατών ΑΚΕ στην υπό εξέταση περιοχή. Σε περίπτωση διορισμού Περιφερειακού Διατάκτη, η προετοιμασία της Στρατηγικής Περιφερειακής Συνεργασίας και του ενδεικτικού προγράμματος, πραγματοποιείται σε συντονισμό με τα κράτη μέλη. 2.Στο συντονισμό αυτό, συμμετέχει η Τράπεζα για θέματα που αφορούν τις πράξεις της και τις πράξεις του επενδυτικού μέσου. 3.Η Στρατηγική Περιφερειακής Συνεργασίας και το σχέδιο ενδεικτικού της προγράμματος εκτίθενται σε ένα ενιαίο έγγραφο. Το έγγραφο αυτό αποτελεί αντικείμενο ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, στο πλαίσιο της Επιτροπής ΕΤΑ. Η Επιτροπή ΕΤΑ εκφέρει τη γνώμη της σχετικά με το σχέδιο Στρατηγικής Περιφερειακής Συνεργασίας και το ενδεικτικό της πρόγραμμα, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 27, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 1. 4.Το ενδεικτικό πρόγραμμα εγκρίνεται εν συνεχεία με κοινή συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής και του ή των δεόντως εξουσιοδοτημένων περιφερειακών οργανισμών ή, απουσία τέτοιας εντολής, των Εθνικών Διατακτών των κρατών ΑΚΕ της υπό εξέταση περιοχής. Το ενδεικτικό πρόγραμμα, όταν εγκριθεί, καθίσταται δεσμευτικό τόσο για την Κοινότητα όσο και για τα δικαιούχα κράτη. 5.Η ενδιάμεση και η τελική αναθεώρηση της Στρατηγικής Περιφερειακής Συνεργασίας και του ενδεικτικού προγράμματος που τη συνοδεύει, πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 11 του Παραρτήματος ΙV της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ. Κατά τη διαδικασία αναθεώρησης, η Επιτροπή ΕΤΑ εκφέρει τη γνώμη της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27, μετά από εξέταση συνοπτικού εγγράφου το οποίο υποβάλλει η Επιτροπή. Μετά από τις συζητήσεις της Επιτροπής αυτής, η διαδικασία αναθεώρησης ολοκληρώνεται μεταξύ της Επιτροπής και της ή των δεόντως εξουσιοδοτημένων περιφερειακών οργανώσεων ή, απουσία τέτοιας εντολής, των Εθνικών Διατακτών των κρατών ΑΚΕ της υπό εξέταση περιοχής. Τα τελικά αποτελέσματα της αναθεώρησης συντάσσονται σε συνοπτική μορφή και διαβιβάζονται στην Επιτροπή ΕΤΑ προς ενημέρωση. 6.Η ενδιάμεση και η τελική αναθεώρηση μπορούν να περιλαμβάνουν αναθεώρηση της κατανομής των πόρων με βάση τις πραγματικές ανάγκες και τις επιδόσεις της ενδιαφερόμενης περιοχής ΑΚΕ. Άρθρο 20 Αναθεωρήσεις σε εξαιρετικές περιστάσεις Σε εξαιρετικές περιστάσεις στις οποίες αναφέρονται τα άρθρα 72 και 73 της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, η αναθεώρηση της Στρατηγικής Συνεργασίας ανά Χώρα μπορεί να πραγματοποιηθεί κατόπιν αιτήσεως είτε του ενδιαφερόμενου κράτους ΑΚΕ είτε της Επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζεται η διαδικασία αναθεώρησης που προβλέπεται από το άρθρο 18 της παρούσας Συμφωνίας, λαμβάνοντας υπόψη, ανάλογα με την περίπτωση, τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 4 του Παραρτήματος ΙV της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Άρθρο 21 Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης 1.Συγκροτείται παρά τη Επιτροπή, μια επιτροπή (εφεξής καλούμενη «Επιτροπή ΕΤΑ»), η οποία απαρτίζεται από Αντιπροσώπους των Κυβερνήσεων των κρατών μελών, για τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης που αυτή διαχειρίζεται. Της Επιτροπής ΕΤΑ προεδρεύει αντιπρόσωπος της Επιτροπής και η γραμματεία της εξασφαλίζεται από την Επιτροπή. Στις εργασίες της, συμμετέχει αντιπρόσωπος της Τράπεζας. 2.Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα, θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της Επιτροπής ΕΤΑ. 3.Στα πλαίσια της Επιτροπής ΕΤΑ, οι ψήφοι των κρατών μελών σταθμίζονται ως εξής: Κράτος μέλος Ψήφοι Βέλγιο 9 Δανία 5 Γερμανία 50 Ελλάδα 4 Ισπανία 13 Γαλλία 52 Ιρλανδία 2 Ιταλία 27 Λουξεμβούργο 1 Κάτω Χώρες 12 Αυστρία 6 Πορτογαλία 3 Φινλανδία 4 Σουηδία 6 Ηνωμένο Βασίλειο 27 4.Η Επιτροπή ΕΤΑ αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία 145 ψήφων, που αντιστοιχούν σε ευνοϊκή ψήφο οκτώ τουλάχιστον κρατών μελών. 5.Η στάθμιση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 και η ειδική πλειοψηφία που αναφέρεται στην παράγραφο 4 τροποποιούνται, με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου, στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4. Άρθρο 22 Αρμοδιότητες της Επιτροπής ΕΤΑ 1.Η Επιτροπή ΕΤΑ επικεντρώνει τις εργασίες της στα ουσιαστικά ζητήματα της συνεργασίας για την ανάπτυξη, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Για λόγους συνοχής, συντονισμού και συμπληρωματικότητας, η Επιτροπή ΕΤΑ παρακολουθεί την εφαρμογή των αναπτυξιακών στρατηγικών που υιοθετούνται από την Κοινότητα και τα κράτη μέλη της. 2.Τα καθήκοντα της Επιτροπής ΕΤΑ καλύπτουν τρία επίπεδα: 1)τον προγραμματισμό της κοινοτικής ενίσχυσης και τις αναθεωρήσεις προγραμματισμού που επικεντρώνονται, ειδικότερα, στις εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές, καθώς και τον προσδιορισμό σχεδίων και προγραμμάτων. 2)τη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τη χρηματοδότηση από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, και 3)την παρακολούθηση της εφαρμογής της κοινοτικής ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένων των τομεακών πτυχών, των διατομεακών θεμάτων, και της λειτουργίας του επιτόπιου συντονισμού. Άρθρο 23 Προγραμματισμός, προσδιορισμός, συμπληρωματικότητα και συνοχή 1.Όσον αφορά τον προγραμματισμό, η Επιτροπή ΕΤΑ: 1)εκφέρει τη γνώμη της σχετικά με την εξέταση που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφοι 5 και 6, δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 16 δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 18 παράγραφος 4, και στο άρθρο 19 παράγραφοι 3 και 5 σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 27. 2)εξετάζει τα συμπεράσματα των ετησίων αναθεωρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 17, παράγραφος 3. 2.Η Επιτροπή ΕΤΑ εξετάζει επίσης τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ κοινοτικών ενισχύσεων και ενισχύσεων από μέρους των κρατών μελών. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η διαφάνεια και η συνοχή μεταξύ ενεργειών συνεργασίας και να βελτιωθεί η συμπληρωματικότητα μεταξύ κοινοτικών δράσεων και διμερούς ενίσχυσης, η Επιτροπή διαβιβάζει στα κράτη μέλη και τους επί τόπου αντιπροσώπους τους, τα σημειώματα στα οποία προσδιορίζονται τα σχέδια εντός ενός μηνός από τη λήψη απόφασης για την εκτίμηση τους. Τα σημειώματα αυτά ενημερώνονται τακτικά και αποστέλλονται στην Επιτροπή ΕΤΑ, στα κράτη μέλη και στους επί τόπου αντιπροσώπους τους. 3.Για λόγους συμπληρωμαπκότητας, κάθε κράτος μέλος ενημερώνει συστηματικά την Επιτροπή σχετικά με τις δραστηριότητες συνεργασίας τις οποίες αναλαμβάνει, ή προτίθεται να αναλάβει, σε κάθε συγκεκριμένη χώρα. Κατά την εκπόνηση της πρώτης Στρατηγικής Συνεργασίας ανά Χώρα, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη διμερή ενίσχυση, οι οποίες ενημερώνονται τουλάχιστον με την ευκαιρία της ετήσιας αναθεώρησης. Άρθρο 24 Προτάσεις χρηματοδότησης για τις οποίες η Επιτροπή ΕΤΑ δίνει τη γνώμη της 1.Η Επιτροπή ΕΤΑ δίνει τη γνώμη της, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 27, σχετικά με: 1)τις προτάσεις χρηματοδότησης σχεδίων ή προγραμμάτων ύψους άνω των 8 εκατομμ. ευρώ ή που αντιπροσωπεύουν ποσό άνω του 25% του ενδεικτικού προγράμματος, 2)τις προτάσεις χρηματοδότησης που αναφέρονται στο άρθρο 9. 2.Προτάσεις χρηματοδότησης ύψους: 1)άνω των 15 εκατομμ. ευρώ ή που αντιπροσωπεύουν ποσό άνω του 25% του ενδεικτικού προγράμματος, εγκρίνονται με την προφορική διαδικασία, 2)μεταξύ 8 και 15 εκατομμ. ευρώ, εγκρίνονται με τη γραπτή διαδικασία. 3.Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει πράξεις ύψους κατώτερου ή ίσου προς 8 εκατομμ. ευρώ που αντιπροσωπεύουν ποσό κάτω του 25 % του ενδεικτικού προγράμματος, χωρίς να ζητά προηγουμένως τη γνώμη της Επιτροπής ΕΤΑ. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει οι πράξεις που εγκρίνονται άμεσα από την Επιτροπή, να εξετάζονται σε μελλοντική συνεδρίαση της Επιτροπής ΕΤΑ. Για πράξεις ύψους: 1)μεταξύ 2 και 8 εκατομμ. ευρώ, η Επιτροπή παρέχει στην Επιτροπή ΕΤΑ εκ των προτέρων πληροφόρηση, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 5, τουλάχιστον δύο εβδομάδες προτού ληφθεί η απόφαση, 2)μεταξύ 500.000 και 2 εκατομμ. ευρώ, η Επιτροπή παρέχει στην Επιτροπή ΕΤΑ συνοπτική εκ των προτέρων πληροφόρηση, τουλάχιστον δύο εβδομάδες προτού ληφθεί η απόφαση, 3)κάτω των 500.000 ευρώ, η Επιτροπή ενημερώνει την Επιτροπή ΕΤΑ μετά τη λήψη της απόφασης της. 4.Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται επίσης να εγκρίνει, χωρίς να ζητήσει τη γνώμη της Επιτροπής ΕΤΑ, τις συμπληρωματικές αναλήψεις υποχρεώσεων που απαιτούνται για την κάλυψη αναμενόμενων ή πραγματοποιηθεισών δημοσιονομικών υπερβάσεων στα πλαίσια σχεδίου ή προγράμματος αναφερομένου στην παράγραφο 1, σημεία α) και β), όταν η υπέρβαση ή το πρόσθετο ποσό που απαιτείται δεν υπερβαίνει το 20% της αρχικής ανάληψης υποχρέωσης που καθορίζεται στην απόφαση χρηματοδότησης, και/ή 5 εκατομμ. ευρώ, και δεν συνεπάγεται ουσιαστική τροποποίηση του σχεδίου. 5.Στις προτάσεις χρηματοδότησης για τις οποίες γίνεται λόγος στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 3 στοιχείο α) αναφέρονται ειδικότερα: 1)η συνάφεια των σχεδίων ή προγραμμάτων με την ανάπτυξη της ενδιαφερόμενης χώρας ή των ενδιαφερόμενων χωρών και με την επίτευξη των στόχων που περιέχονται στη Στρατηγική Συνεργασίας ανά Χώρα ή τη Στρατηγική Περιφερεικής Συνεργασίας, 2)ο αναμενόμενος αντίκτυπος των εν λόγω σχεδίων και προγραμμάτων και η σκοπιμότητά τους, καθώς και τα σκοπούμενα μέτρα για την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς τους, όταν θα έχει τερματισθεί η κοινοτική χρηματοδότηση. Στις προτάσεις χρηματοδότησης προσδιορίζονται επίσης οι διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης τους, καθώς και βασικοί δείκτες για την αξιολόγηση της επίτευξης των αναμενόμενων στόχων και αποτελεσμάτων. Επίσης, αναφέρεται πώς τα διδάγματα τα οποία αποκομίσθηκαν από προηγούμενες δοκιμές και προγράμματα συνέβαλαν και ελήφθησαν υπόψη στην ανάπτυξη του προγράμματος και πώς οργανώνεται ο συντονισμός μεταξύ χορηγών στην ενδιαφερόμενη χώρα ή στις ενδιαφερόμενες χώρες. Άρθρο 25 Χρηματοδότηση επείγουσας βοηθείας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης 1.Η ανθρωπιστική βοήθεια και η βοήθεια έκτακτης ανάγκης χορηγούνται σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 73 της Συμφωνίας ΑΚΕ - ΕΚ και του αντίστοιχου άρθρου της απόφασης. Εάν δεν είναι δυνατή η χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό, η βοήθεια αυτή χρηματοδοτείται από τους πόρους για το 9ο ΕΤΑ, που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο α), υπό i). 2.Αιφνίδιες και απρόβλεπτες ανθρωπιστικές, οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες, έκτακτου χαρακτήρα, που προκύπτουν από θεομηνίες, καταστροφές οφειλόμενες στον άνθρωπο, όπως πόλεμοι και άλλες συγκρούσεις ή εξαιρετικές περιστάσεις με παρόμοιες συνέπειες, μπορούν να θεωρούνται ως καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Στις περιπτώσεις αυτές, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να λαμβάνει άμεσα αποφάσεις, για ποσά ύψους έως 10 εκατομμ. ευρώ. Η εφαρμογή της βοήθειας αυτής περιορίζεται σε ανώτατη διάρκεια έξι μηνών. 3.Για ιδιαίτερα επείγουσες δράσεις, η Επιτροπή: - λαμβάνει απόφαση, - ενημερώνει τα κράτη μέλη γραπτώς εντός προθεσμίας 48 ωρών, - υποβάλλει έκθεση σχετικά με την απόφαση της στην επόιιενη συνεδρίαση της Επιτροπής ΕΤΑ κατά την οποία και προβάλλει, ιδίως, τους λόγους για τους οποίους προσέφυγε στη διαδικασία του κατεπείγοντος. Άρθρο 26 Συνολικές εγκρίσεις 1.Σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται για τις προτάσεις χρηματοδότησης στο άρθρο 24, παράγραφοι 1 ως 3 και προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να χορηγεί, μετά από ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση, συνολικές εγκρίσεις που καλύπτουν συνολικά ποσά εφόσον πρόκειται για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 16, παράγραφος 7 του Παραρτήματος ΙV. 2.Οι συνολικές εγκρίσεις μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για τις επιδοτήσεις επιτοκίων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 30. 3.Στις εν λόγω προτάσεις χρηματοδότησης, πρέπει να προσδιορίζονται οι στόχοι και, εφόσον ενδείκνυται, η σκοπούμενη επίπτωση της συνεισφοράς της Κοινότητας, η βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων, οι προηγούμενες εμπειρίες και οι προηγηθείσες αξιολογήσεις καθώς επίσης και ο συντονισμός με άλλους χορηγούς. Άρθρο 27 Διαδικασία λήψης των αποφάσεων 1.Στις περιπτώσεις όπου η Επιτροπή ΕΤΑ καλείται να δώσει τη γνώμη της, η Επιτροπή της υποβάλλει σχέδιο των ληπτέων μέτρων. 2.Η Επιτροπή ΕΤΑ εκφέρει τη γνώμη της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 και τον εσωτερικό κανονισμό της, που αναφέρεται στο άρθρο 21, παράγραφος 2. 3.Μετά την έκδοση της γνώμης της Επιτροπής ΕΤΑ, η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα τα οποία εφαρμόζονται άμεσα. Εάν η Επιτροπή αποφασίσει να μην ακολουθήσει τη γνώμη της Επιτροπής ΕΤΑ ή εάν η Επιτροπή ΕΤΑ δεν έδωσε θετική γνώμη, η Επιτροπή είτε αποσύρει την πρόταση είτε, το συντομότερο δυνατόν, υποβάλλει την πρόταση στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο αποφασίζει σχετικά, με την ίδια διαδικασία ψηφοφορίας, όπως και η Επιτροπή ΕΤΑ, εντός προθεσμίας η οποία δεν υπερβαίνει, κατά γενικό κανόνα, τους δύο μήνες. 4.Στην περίπτωση που το μέτρο που έχει υποβληθεί από την Επιτροπή στο Συμβούλιο, συνίσταται σε πρόταση χρηματοδότησης, που αναφέρεται στο άρθρο 24, παράγραφος Ι, ή σε συνολική έγκριση που αναφέρεται στο άρθρο 26, το ή αναφερόμενα τα κράτη ΑΚΕ λαμβάνουν ειδοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 16 του Παραρτήματος ΙV της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ. Η Κοινότητα, στις περιπτώσεις αυτές, δεν λαμβάνει τελική απόφαση πριν από τη λήξη της περιόδου των 60 ημερών που αναφέρεται στο άρθρο 16, παράγραφος 5 του Παραρτήματος ΙV της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ. Άρθρο 28 Παρακολούθηση της εφαρμογής Όσον αφορά την παρακολούθηση της εφαρμογής της συνεργασίας, η Επιτροπή ΕΤΑ συζητά: α) γενικά θέματα ανάπτυξης, όταν συνδέονται με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, β) τομεακές στρατηγικές τις οποίες καταρτίζει η Επιτροπή, σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, όταν η συζήτηση αυτή κρίνεται απαραίτητη για την εξασφάλιση της συνοχής της κοινοτικής αναπτυξιακής πολιτικής, γ) αποτελέσματα εκτιμήσεων των ανά χώρα ή τομέα, στρατηγικών, προγραμμάτων, σχεδίων ή οιονδήποτε άλλων εκτιμήσεων, οι οποίες κρίνεται ότι ενδιαφέρουν την Επιτροπή ΕΤΑ, δ) ενδιάμεση αξιολόγηση σχεδίων και προγραμμάτων, όταν ζητείται από την Επιτροπή ΕΤΑ, κατά την έγκριση των προτάσεων χρηματοδότησης, ή όταν η εκτίμηση αυτή επιφέρει ουσιαστικές τροποποιήσεις του σχετικού σχεδίου ή προγράμματος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ Άρθρο 29 Η Επιτροπή Επενδυτικού Μέσου 1.Συγκροτείται, υπό την αιγίδα της Τράπεζας, επιτροπή (εφεξής καλούμενη «Επιτροπή ΕΜ») που αποτελείται από αντιπροσώπους των κυβερνήσεων των κρατών μελών και αντιπρόσωπο της Επιτροπής. Κάθε κυβέρνηση διορίζει έναν αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή. Η Επιτροπή ενεργεί με τον ίδιο τρόπο για τον αντιπρόσωπό της. Προκειμένου να διατηρηθεί η συνέχεια, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ΕΜ εκλέγεται από και μεταξύ των μελών της Επιτροπής ΕΜ για περίοδο δύο ετών. Η Τράπεζα εξασφαλίζει τη γραμματεία της Επιτροπής και της διαθέτει υπηρεσίες στήριξης. Μόνο τα μέλη της Επιτροπής ΕΜ, που διορίζονται από τα κράτη μέλη, ή οι αναπληρωτές τους, συμμετέχουν στην ψηφοφορία. 2.Το Συμβούλιο θεσπίζει, ομόφωνα, τον εσωτερικό κανονισμό της Επιτροπής ΕΜ, βάσει πρότασης που καταρτίζει η Τράπεζα, έπειτα από διαβούλευση με την Επιτροπή. 3.Η Επιτροπή ΕΜ αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία. Οι ψήφοι σταθμίζονται σύμφωνα με το άρθρο 21. 4.Η Επιτροπή ΕΜ συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις φορές ετησίως. Πρόσθετες συνεδριάσεις μπορούν να συγκαλούνται έπειτα από αίτημα της Τράπεζας ή των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό. Επιπλέον, η Επιτροπή ΕΜ μπορεί να γνωμοδοτεί με τη γραπτή διαδικασία για θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 30, παράγραφος 2. Άρθρο 30 Αρμοδιότητες της Επιτροπής ΕΜ, της Τράπεζας και της Επιτροπής 1.Η Επιτροπή ΕΜ εγκρίνει: 1) τις κατευθυντήριες γραμμές λειτουργίας του μέσου και τις προτάσεις για την αναθεώρησή τους, 2) τις επενδυτικές στρατηγικές και τα σχέδιο δραστηριοτήτων του μέσου, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών επιδόσεων, βάσει των στόχων της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ^ και των γενικών αρχών της αναπτυξιακής πολιτικής της Κοινότητας. 3) τις ετήσιες εκθέσεις του επενδυτικού μέσου, 4) οποιοδήποτε έγγραφο γενικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων εκτιμήσεων, που αφορά το επενδυτικό μέσο. 2.Εξάλλου, η Επιτροπή ΕΜ γνωμοδοτεί για: 1) προτάσεις για τη χορήγηση επιδότησης επιτοκίου, δυνάμει του άρθρου 2, παράγραφος 7 και του άρθρου 4, παράγραφος 2 του Παραρτήματος ΙΙ της Συμφωνίας. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή γνωμοδοτεί και για τη χρησιμοποίηση της επιδότησης αυτής επιτοκίου, 2) προτάσεις για παρέμβαση του επενδυτικού μέσου σε οποιοδήποτε σχέδιο για το οποίο η Επιτροπή έχει διατυπώσει αρνητική γνώμη, 3) άλλες προτάσεις που αφορούν το επενδυτικό μέσο βάσει των γενικών αρχών, που ορίζονται στις επιχειρησιακές κατευθύνσεις. 3.Η Τράπεζα πρέπει να αναφέρει εγκαίρως στην Επιτροπή ΕΜ, κάθε θέμα που απαιτεί έγκριση ή γνωμοδότηση της Επιτροπής ΕΜ, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2. Οι προτάσεις που υποβάλλονται προς γνωμοδότηση στην εν λόγω Επιτροπή, πρέπει να καταρτίζονται σύμφωνα με τα σχετικά κριτήρια και αρχές που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές λειτουργίας. 4.Η Τράπεζα και η Επιτροπή συνεργάζονται στενά και, όταν απαιτείται, συντονίζουν τις αντίστοιχες ενέργειες τους. Ειδικότερα: 1) Η Τράπεζα καταρτίζει το σχέδιο κατευθυντήριοϊν γραμμών λειτουργίας του επενδυτικού μέσου από κοινού με την Επιτροπή. 2) Η Τράπεζα ζητά προκαταβολικά τη γνώμη της Επιτροπής: 1)για επενδυτικές στρατηγικές, σχεδία δραστηριοτήτων και έγγραφα γενικής πολιτικής 2)για τη συμφωνία σχεδίων του ιδιωτικού ή του χρηματοπιστωτικού τομέα προς τη σχετική στρατηγική στήριξη ανά χώρα ή την αντίστοιχη περιφερειακή στήριξη ή, ανάλογα με την περίπτωση, προς τους γενικούς στόχους του επενδυτικού μέσου. 3) Η Τράπεζα ζητά επίσης τη συμφωνία της Επιτροπής για οποιαδήποτε πρόταση επιδότησης επιτοκίου που υποβάλλεται στην Επιτροπή ΕΜ, όσον αφορά τη συμφωνία της προς το Παράρτημα ΙΙ, άρθρο 2, παράγραφος 7 και το άρθρο 4, παράγραφος 2 της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ και προς τα κριτήρια που ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές λειτουργίας του επενδυτικού μέσου. Η Επιτροπή θεωρείται ότι έχει γνωμοδοτήσει ευνοϊκά ή ότι έχει συμφωνήσει με μια πρόταση, εκτός εάν δεν διαβιβάσει αρνητική γνώμη για την πρόταση αυτή εντός δύο εβδομάδων από την υποβολή της πρότασης. Όταν η γνώμη της Επιτροπής για μια πρόταση απαιτείται δυνάμει του σημείου 2 υπό (β), η Τράπεζα υποβάλλει το αίτημά της υπό μορφή σύντομου υπομνήματος, στο οποίο περιγράφονται οι στόχοι και οι βασικές αρχές της προτεινόμενης πράξης, καθώς και η σημασία της για τη στρατηγική της συγκεκριμένης χώρας. 5.Η Τράπεζα δεν αναλαμβάνει καμία από τις ενέργειες που αναφέρονται στη παράγραφο 2, εάν η Επιτροπή ΕΜ δεν έχει δώσει ευνοϊκή γνώμη. Μετά την ευνοϊκή γνωμοδότηση της Επιτροπής ΕΜ, η Τράπεζα αποφασίζει για την πρόταση με τις δικές της διαδικασίες. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα μπορεί να αποφασίζει, λόγω νέων περιστάσεων, να μη δώσει συνέχεια στην πρόταση. Η Τράπεζα ενημερώνει περιοδικά την Επιτροπή ΕΜ και την Επιτροπή για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες αποφασίζει να μη δώσει συνέχεια. Για δάνεια από τους ιδίους πόρους της και για επενδύσεις στα πλαίσια του επενδυτικού μέσου, για τις οποίες δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Επιτροπής ΕΜ, η Τράπεζα αποφασίζει σύμφωνα με τις δικές της διαδικασίες και, στα πλαίσια του μέσου, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και τις επενδυτικές στρατηγικές που εγκρίνει η Επιτροπή ΕΜ. Εάν η Επιτροπή ΕΜ δώσει αρνητική γνώμη σχετικά με πρόταση χορήγησης επιδότησης επιτοκίου, η Τράπεζα μπορεί παρόλα ταύτα να αποφασίσει να χορηγήσει το συγκεκριμένο δάνειο, χωρίς το ευεργέτημα επιδότησης επιτοκίου. Η Τράπεζα ενημερώνει περιοδικά την Επιτροπή ΕΜ και την Επιτροπή για κάθε περίπτωση κατά την οποία αποφάσιζα να ενεργήσει κατ’ αυτόν τον τρόπο. Η Τράπεζα μπορεί υπό τους όρους που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές λειτουργίας και υπό το όρο να μην μεταβληθεί ο ουσιώδης στόχος του συγκεκριμένου δανείου ή της συγκεκριμένης επένδυσης του ΕΜ, να αποφασίσει να τροποποιήσει τους όρους ενός δανείου ή μιας επένδυσης στα πλαίσια του επενδυτικού μέσου για τις οποίες η Επιτροπή ΕΜ έδωσε ευνοϊκή γνώμη δυνάμει της παραγράφου 2 ή τυχόν δανείου για το οποίο η Επιτροπή έδωσε ευνοϊκή γνώμη όσον αφορά την επιδότηση επιτοκίου. Ειδικότερα, η εν λόγω Τράπεζα μπορεί να αποφασίσει να αυξήσει το ποσό του δανείου ή της επένδυσης στα πλαίσια του επενδυτικού μέσου μέχρι 20%. Η αύξηση αυτή μπορεί, για τα σχέδια με επιδότηση επιτοκίου που υπάγονται στο άρθρο 2, παράγραφος 7, σημείο (α) του Παραρτήματος ΙΙ της Συμφωνίας, να οδηγήσει σε ανάλογη αύξηση του ποσού της επιδότησης επιτοκίου. Η Τράπεζα ενημερώνει περιοδικά την Επιτροπή ΕΜ και την Επιτροπή για κάθε περίπτωση κατά την οποία αποφασίζει να ενεργήσει κατ’ αυτόν τον τρόπο. Για τα σχέδια που υπάγονται στο άρθρο 2, παράγραφος 7, σημείο (β) του Παραρτήματος ΙΙ της Συμφωνίας, εάν ζητείται αύξηση του ποσού της επιδότησης, η Επιτροπή ΕΜ πρέπει να γνωμοδοτεί πριν μπορέσει να το χορηγήσει η Τράπεζα. 6.Η Τράπεζα διαχειρίζεται τις επενδύσεις του επενδυτικού μέσου και όλα τα κεφάλαια που κατέχει για λογαριασμό του εν λόγω μέσου σύμφωνα με τους στόχους της Συμφωνίας. Η Τράπεζα μπορεί, ιδίως, να συμμετέχει στα όργανα διαχείρισης και ελέγχου νομικών προσώπων στα οποία έχει δεσμευθεί το επενδυτικό μέσο, και μπορεί να δεσμεύει, να ασκεί και να τροποποιεί τα δικαιώματα που κατέχει για λογαριασμό του επενδυτικού μέσου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 31 Δημοσιονομικός κανονισμός Οι διατάξεις για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας περιλαμβάνονται σε δημοσιονομικό κανονισμό ο οποίος εκδίδεται, μόλις τεθεί σε ισχύ η Συμφωνία ΑΚΕ-ΕΚ, από το Συμβούλιο, με την ειδική πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 21, βάσει πρότασης της Επιτροπής, αφού γνωμοδοτήσει η Τράπεζα, σχετικά με τις διατάξεις που την αφορούν, καθώς και το Ελεγκτικό Συνέδριο, που ιδρύθηκε με το άρθρο 247 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (εφεξής αποκαλούμενο «Ελεγκτικό Συνέδριο»). Άρθρο 32 Δημοσιονομικές ρυθμίσεις 1.Με το κλείσιμο κάθε οικονομικού έτους, η Επιτροπή εγκρίνει το λογαριασμό εσόδων και εξόδων καθώς και τον ισολογισμό του 9ου ΕΤΑ. 2.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, το Ελεγκτικό Συνέδριο ασκεί επίσης τις εξουσίες του όσον αφορά τις εργασίες του 9ου ΕΤΑ. Οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες το Ελεγκτικό Συνέδριο ασκεί τις εξουσίες του καθορίζονται από το δημοσιονομικό κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο 31. 3.Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ύστερα από σύσταση του Συμβουλίου που αποφασίζει με την ειδική πλειοψηφία του άρθρου 21, απαλλάσσει την Επιτροπή για την οικονομική διαχείριση του 9ου ΕΤΑ, με την εξαίρεση των πράξεων που διαχειρίζεται η Τράπεζα. 4.Η Επιτροπή ανακοινώνει στο Ελεγκτικό Συνέδριο τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 12, προκειμένου αυτό να μπορέσει να προβεί στον βάσει εγγράφων έλεγχο της ενίσχυσης που χορηγήθηκε από τους πόρους του 9ου ΕΤΑ. 5.Οι ενέργειες που χρηματοδοτούνται από τους πόρους του 9ου ΕΤΑ, τη διαχείριση των οποίων εξασφαλίζει η Τράπεζα, υπόκεινται στις διαδικασίες ελέγχου και απαλλαγής που προβλέπονται από το καταστατικό της Τράπεζας για το σύνολο των δραστηριοτήτων της. Η Τράπεζα υποβάλλει κάθε χρόνο στο Συμβούλιο και την Επιτροπή έκθεση για την εκτέλεση των ενεργειών που χρηματοδοτούνται από τους πόρους του 9ου ΕΤΑ, των οποίων εξασφαλίζει τη διαχείριση. Άρθρο 33 Προηγούμενα ΕΤΑ 1.Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 και σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο β), τυχόν υπόλοιπα από προηγούμενα ΕΤΑ, μεταφέρονται στο 9ο ΕΤΑ και, υπόκεινται σε διαχείριση σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει είτε η παρούσα συμφωνία είτε η απόφαση.2.Εάν το ποσό των πόρων που μεταφέρονται από προηγούμενα ΕΤΑ σε περιφερειακά ή ενδεικτικά προγράμματα, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 14, παράγραφος 3, στοιχείο γ) και στο άρθρο 17, στο πλαίσιο του 9ου ΕΤΑ, υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ ανά χώρα ή περιοχή, οι πόροι αυτοί υπόκεινται σε διαχείριση σύμφωνα με τις διατάξεις του αρχικού ΕΤΑ όσον αφορά την επιλεξιμότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς και την ανάθεση συμβάσεων. Εάν οι μεταφερόμενοι πόροι είναι ίσοι ή χαμηλότεροι των 10 εκατομμυρίων ευρώ, ισχύουν οι κανόνες επιλεξιμότητας για τις προσκλήσεις καταβολής συνεισφορών δυνάμει του 9ου ΕΤΑ. Άρθρο 34 Ρήτρα αναθεώρησης Τα άρθρα που περιέχονται στα κεφάλαια ΙΙ έως V, με την εξαίρεση του άρθρου 21, μπορούν να τροποποιηθούν από το Συμβούλιο ομόφωνα, μετά από πρόταση της Επιτροπής. Η Τράπεζα συμμετέχει στην πρόταση της Επιτροπής για θέματα σχετικά με τις δραστηριότητες της και με τις δραστηριότητες του επενδυτικού μέσου. Οι τροποποιήσεις αυτές μπορούν να εξετασθούν προκειμένου: α) να εξασφαλισθεί η συνοχή με τη Συμφωνία ΑΚΕ-ΕΚ, και ιδίως με τα Παραρτήματα της, που διέπουν τις διαδικασίες εφαρμογής και διαχείρισης, β) να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της χρησιμοποίησης των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Στα πλαίσια αυτά, τα κατώτατα όρια των χρηματοδοτικών προτάσεων προς την Επιτροπή ΕΤΑ του άρθρου 24 και η διαδικασία λήψης αποφάσεων που εκτίθεται στο άρθρο 27, είναι δυνατόν να αναθεωρηθούν κατά το έτος 2003. Άρθρο 35 Επικύρωση, έναρξη ισχύος και διάρκεια της Εσωτερικής Συμφωνίας 1.Η παρούσα συμφωνία εγκρίνεται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τους κατ’ ιδίαν συνταγματικούς του κανόνες. Η κυβέρνηση κάθε κράτους μέλους κοινοποιεί στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 2.Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα μετά την κοινοποίηση της έγκρισης της από το τελευταίο κράτος μέλος. 3.Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται για την ίδια χρονική διάρκεια με το χρηματοδοτικό πρωτόκολλο που προσαρτάται στη Συμφωνία ΑΚΕ-ΕΚ. Ωστόσο, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 4, η παρούσα συμφωνία εξακολουθεί να ισχύει εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την ολοκλήρωση όλων των ενεργειών που χρηματοδοτούνται βάσει της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ και του εν λόγω χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου. Άρθρο 36 Αυθεντικές γλώσσες Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται σε ένα και μόνον αντίτυπο στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα όλα αυτά κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Η συμφωνία αυτή κατατίθεται στα αρχεία της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διαβιβάζει επικυρωμένο αντίγραφο σε κάθε μία από τις κυβερνήσεις των κρατών που την υπογράφουν. ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Οι πληρεξούσιοι: Της Αυτού Μεγαλειότητος του Βασιλέα των Βέλγων, Της Αυτής Μεγαλειότητας της Βασίλισσας της Δανίας, Του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Της Αυτού Μεγαλειότητας του Βασιλέα της Ισπανίας, Του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, Του Προέδρου της Ιρλανδίας, Του Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας, Της Αυτού Βασιλικής Υψηλότητος του Μεγάλου Δούκα του Λουξεμβούργου. Της Αυτής Μεγαλειότητος της Βασίλισσας των Κάτω Χωρών, Του Ομοσπονδιακού Προέδρου της Δημοκρατίας της Αυστρίας, Του Προέδρου της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Φινλανδίας, Της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Σουηδίας, Της Αυτής Μεγαλειότητας της Βασίλισσας του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας, Συμβαλλομένων μερών της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία καλείται εφεξής «η Κοινότητα», και της οποίας τα κράτη καλούνται εφεξής «τα κράτη μέλη», και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφενός, και Οι πληρεξούσιοι: Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Ανγκόλας, Της Αυτής Μεγαλειότητος της Βασίλισσας της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Του Αρχηγού του Κράτους της Κοινοπολιτείας των Μπαχαμών, Του Αρχηγού του Κράτους των Μπαρμπάντος, Της Αυτής Μεγαλειότητας της Βασίλισσας του Μπελίζ, Του Προέδρου της Δημοκρατίας του Μπενίν, Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Μποτσουάνα, Του Προέδρου της Μπουρκίνα Φάσο, Του Προέδρου της Δημοκρατίας του Μπουρούντι, Του Προέδρου της Δημοκρατίας του Καμερούν, Του Προέδρου της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου, Του Προέδρου της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, Του Προέδρου της Δημοκρατίας του Τσαντ, Του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Ισλαμικής Δημοκρατίας των Κομορών, Του Προέδρου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, Του Προέδρου της Δημοκρατίας του Κονγκό, Της Κυβέρνησης των Νήσων Κουκ. Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Cοte d’lνοire, Του Προέδρου της Δημοκρατίας του Τζιμπουτί, Της Κυβέρνησης της Κοινοπολιτείας της Ντομινίκα, Του Προέδρου της Δομινικανής Δημοκρατίας, Του Προέδρου του Κράτους της Ερυθραίας, Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Ισημερινής Γουϊνέας, Του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Αιθιοπίας, Του Προέδρου της Κυρίαρχης Δημοκρατίας των Φίτζι, Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Γκαμπόν, Του Προέδρου και Αρχηγού του Κράτους της Δημοκρατίας της Γκάμπια, Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Γκάνα, Της Αυτής Μεγαλειότητας της Βασίλισσας της Γρενάδα, Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Γουϊνέας, Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Γουϊνέας - Μπισάου, Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Γουιάνας, Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Αϊτής, Του Αρχηγού του Κράτους της Τζαμάικα, Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Κένυα, Του Προέδρου της Δημοκρατίας του Κιριμπάτι. Της Αυτού Μεγαλειότητας του Βασιλέα του Βασιλείου του Λεσόθο, Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Λιβερίας, Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης, Του Προέδρου της Δημοκρατίας του Μαλάουι. Του Προέδρου της Δημοκρατίας του Μαλί, Της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας των Νήσων Μάρσαλ, Του Προέδρου της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας. Του Προέδρου της Δημοκρατίας του Μαυρικίου. Της Κυβέρνησης των Ομόσπονδων Πολιτειών της Μικρονησίας, Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Μοζαμβίκης. Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Ναμίμπια. Της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Ναούρου, Του Προέδρου της Δημοκρατίας του Νίγηρα, Του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγηρίας, Της Κυβέρνησης του Νιούε, Της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Παλάου, Της Αυτής Μεγαλειότητας της Βασίλισσας του Ανεξάρτητου Κράτους της Παπουασίας - Νέας Γουϊνέας, Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Ρουάντα, Της Αυτής Μεγαλειότητας της Βασίλισσας του Αγίου Χριστόφορου και Νέβις, Της Αυτής Μεγαλειότητας της Βασίλισσας της Αγίας Λουκίας, Της Αυτής Μεγαλειότητας της Βασίλισσας του Αγίου Βικεντίου και των Γρεναδινών, Του Αρχηγού του ανεξάρτητου Κράτους της Σαμόα, Του Προέδρου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τόμε και Πρίντσιπε, Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Σενεγάλης, Του Προέδρου της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών, Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Σιέρρα Λεόνε, Της Αυτής Μεγαλειότητας της Βασίλισσας των Νήσων Σολομώντος, Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής, Του Προέδρου της Δημοκρατίας του Σουδάν, Του Προέδρου της Δημοκρατίας του Σουρινάμ, Της Αυτού Μεγαλειότητας του Βασιλέα του Βασιλείου της Σουαζιλάνδης, Του Προέδρου της Ηνωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας, Του Προέδρου της Δημοκρατίας του Τόγκο, Της Αυτού Μεγαλειότητας του Βασιλέα Τaufa’ahau Τupοu ΙV της Τόνγκα, Του Προέδρου της Δημοκρατίας του Τρινιδάδ και Τομπάνγκο, Της Αυτής Μεγαλειότητος της Βασίλισσας του Τουβαλού, Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Ουγκάντα. Της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Βανουάτου, Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Ζάμπια, Της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ζιμπάμπουε, των οποίων τα Κράτη καλούνται εφεξής «Κράτη ΑΚΕ», αφετέρου, οι οποίοι συνήλθαν στην Κοτονού, στις 23 Ιουνίου 2000, για την υπογραφή της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ, ενέκριναν τα ακόλουθα κείμενα: Τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ και τα ακόλουθα παραρτήματα και πρωτόκολλα: Παράρτημα Ι Χρηματοδοπκό πρωτόκολλο Παράρτημα ΙΙ Όροι και προϋποθέσεις χρηματοδότησης Παράρτημα ΙΙΙ Θεσμική στήριξη - Κέντρο Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων (CDΕ) και Κέντρο Γεωργικής Ανάπτυξης (CΤΑ) Παράρτημα ΙV Διαδικασίες εφαρμογής και διαχείρισης Παράρτημα V Εμπορικό καθεστώς που ισχύει κατά την προπαρασκευαστική περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 37 (1) Παράρτημα VΙ Κατάσταση των λιγότερο ανεπτυγμένων, μεσογείων και νησιωτικών κρατών ΑΚΕ Πρωτόκολλο 1 Για τις δαπάνες λειτουργίας των κοινών οργάνων Πρωτόκολλο 2 Για τα προνόμια και τις ασυλίες Πρωτόκολλο 3 Για τη Νότιο Αφρική Οι πληρεξούσιοι των κρατών μελών και της Κοινότητας και οι πληρεξούσιοι των Κρατών ΑΚΕ ενέκριναν τα κείμενα των δηλώσεων που αναφέρονται στη συνέχεια και τα οποία συνάπτονται στην παρούσα τελική πράξη: Δήλωση Ι Κοινή Δήλωση για τους εταίρους της εταιρικής σχέσης (άρθρο 6) Δήλωση ΙΙ Δήλωση της Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη ρήτρα σχετικά με την επιστροφή και τον επαναπατρισμό των λαθρομεταναστών (άρθρο 13 παράγραφος 5) Δήλωση ΙΙΙ Κοινή Δήλωση για τη συμμετοχή στη Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης (άρθρο 17 παράγραφος 1) Δήλωση ΙV Δήλωση της Κοινότητας για τη χρηματοδότηση της Γραμματείας των κρατών ΑΚΕ Δήλωση V Δήλωση της Κοινότητας για τη χρηματοδότηση των κοινών οργάνων Δήλωση VΙ Δήλωση της Κοινότητας σχετικά με το πρωτόκολλο για τα προνόμια και τις ασυλίες Δήλωση VΙΙ Δήλωση των κρατών μελών σχετικά με το πρωτόκολλο για τα προνόμια και τις ασυλίες Δήλωση VΙΙΙ Κοινή Δήλωση σχετικά με το πρωτόκολλο για τα προνόμια και τις ασυλίες Δήλωση ΙΧ Κοινή Δήλωση για το άρθρο 49 παράγραφος 2 σχετικά με το εμπόριο και το περιβάλλον Δήλωση Χ Δήλωση των κρατών ΑΚΕ για το εμπόριο και το περιβάλλον Δήλωση ΧΙ Κοινή Δήλωση για την πολιτιστική κληρονομιά των κρατών ΑΚΕ Δήλωση ΧΙΙ Δήλωση των κρατών ΑΚΕ για την επιστροφή ή την απόδοση των πολιτιστικών αγαθών Δήλωση ΧΙΙΙ Κοινή Δήλωση για τα δικαιώματα δημιουργού Δήλωση ΧΙV Κοινή Δήλωση για την περιφερειακή συνεργασία και τις απόκεντρες περιφέρειες (άρθρο 28) Δήλωση ΧV Κοινή Δήλωση για την προσχώρηση Δήλωση ΧVΙ Κοινή Δήλωση για την προσχώρηση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών που αναφέρονται στο Τέταρτο Μέρος της συνθήκης ΕΚ Δήλωση ΧVΙΙ Κοινή Δήλωση για το άρθρο 66 (διαγραφή του χρέους) της συμφωνίας Δήλωση ΧVΙΙΙ Δήλωση της ΕΕ για το χρηματοδοτικό πρωτόκολλο Δήλωση ΧΙΧ Δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη διαδικασία προγραμματισμού Δήλωση ΧΧ Κοινή Δήλωση για τις επιπτώσεις των διακυμάνσεων των εσόδων από εξαγωγές στα ευάλωτα μικρά, νησιωτικά και μεσόγεια κράτη ΑΚΕΣ Δήλωση ΧΧΙ Δήλωση της Κοινότητας για το Παράρτημα ΙV άρθρο 3 Δήλωση ΧΧΙΙ Κοινή Δήλωση για τα γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) του παραρτήματος V Δήλωση ΧΧΙΙΙ Κοινή Δήλωση για την πρόσβαση στην αγορά στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης ΕΚ-ΑΚΕ Δήλωση ΧΧΙV Κοινή Δήλωση για το ρύζι Δήλωση ΧΧV Κοινή Δήλωση για το ρούμι Δήλωση ΧΧVΙ Κοινή Δήλωση για το βόειο κρέας Δήλωση ΧΧVΙΙ Κοινή Δήλωση για το καθεστώς πρόσβασης των προϊόντων καταγωγής των κρατών ΑΚΕ που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παραρτήματος V στις αγορές των γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων Δήλωση ΧΧVΙΙΙ Κοινή Δήλωση για τη συνεργασία μεταξύ κρατών ΑΚΕ και των γειτονικών υπερπόντιων χωρών και εδαφών και υπερπόντιων γαλλικών διαμερισμάτων Δήλωση ΧΧΙΧ Κοινή Δήλωση σχετικά με τα προϊόντα που υπάγονται στην κοινή γεωργική πολιτική Δήλωση ΧΧΧ Δήλωση των κρατών ΑΚΕ για το άρθρο 1 του παραρτήματος V Δήλωση ΧΧΧΙ Δήλωση της Κοινότητας για το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο α) του παραρτήματος V Δήλωση ΧΧΧΙΙ Κοινή Δήλωση για την απαγόρευση διακριτικής μεταχείρισης Δήλωση ΧΧΧΙΙΙ Δήλωση της Κοινότητας για το άρθρο 8 παράγραφος 3 του παραρτήματος V Δήλωση ΧΧΧΙV Κοινή Δήλωση για το άρθρο 12 του παραρτήματος V Δήλωση ΧΧΧV Κοινή Δήλωση για το πρωτόκολλο αριθ. 1 σχετικά με το άρθρο 7 του παραρτήματος V Δήλωση ΧΧΧVΙ Κοινή Δήλωση για το πρωτόκολλο αριθ. 1 του παραρτήματος V Δήλωση ΧΧΧVΙΙ Κοινή Δήλωση σχετικά με το πρωτόκολλο αριθ. 1 του παραρτήματος V για την καταγωγή των προϊόντων της αλιείας Δήλωση ΧΧΧVΙΙΙ Δήλωση της Κοινότητας σχετικά με το πρωτόκολλο αριθ. 1 του παραρτήματος V ως προς την έκταση των χωρικών υδάτων Δήλωση ΧΧΧΙΧ Δήλωση των κρατών ΑΚΕ σχετικά με το πρωτόκολλο αριθ. 1 του παραρτήματος V για την καταγωγή των προϊόντων της αλιείας Δήλωση ΧL Κοινή Δήλωση για την εφαρμογή του κανόνα ανοχής ως προς την αξία στον τομέα του τόνου Δήλωση ΧLΙ Κοινή Δήλωση για το άρθρο 6 παράγραφος 11 του πρωτοκόλλου 1 του παραρτήματος V Δήλωση ΧLΙΙ Κοινή Δήλωση για τους κανόνες καταγωγής: σώρευση με τη Νότιο Αφρική Δήλωση ΧLΙΙΙ Κοινή Δήλωση για το παράρτημα 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 του παραρτήματος V ΔΗΛΩΣΗ Ι Κοινή Δήλωση για τους φορείς της εταιρικής σχέσης (άρθρο 6) Τα μέρη συμφωνούν ότι ο ορισμός της κοινωνίας των πολιτών μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τις κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές συνθήκες κάθε κράτους ΑΚΕ. Πιστεύουν, ωστόσο, ότι ο ορισμός αυτός μπορεί να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις παρακάτω οργανώσεις: ομάδες και φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικές οργανώσεις, γυναικείες οργανώσεις, οργανώσεις νεολαίας, οργανώσεις για την προστασία των παιδιών, κινήματα για την προστασία του περιβάλλοντος, γεωργικές οργανώσεις, οργανώσεις καταναλωτών, θρησκευτικές οργανώσεις, φορείς στήριξης της ανάπτυξης (ΜΚΟ, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα), πολιτιστικούς συλλόγους και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. ΔΗΛΩΣΗ ΙΙ Δήλωση της Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωση ς για τη ρήτρα σχετικά με την επιστροφή και τον επαναπατρισμό των λαθρομεταναστών (άρθρο 13 παράγραφος 5) Το άρθρο 13 παράγραφος 5 δεν επηρεάζει την εσωτερική κατανομή εξουσιών μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών της για τη σύναψη συμφωνιών επαναπατρισμού. ΔΗΛΩΣΗ ΙΙΙ Κοινή Δήλωση για τη συμμετοχή στη Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης (άρθρο 17 παράγραφος 1) Τα μέρη επιβεβαιώνουν το ρόλο της Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης σχετικά με την προώθηση και την προάσπιση των δημοκρατικών διαδικασιών μέσω διαλόγου μεταξύ μελών του Κοινοβουλίου και συμφωνούν ότι η συμμετοχή αντιπροσώπων που δεν είναι μέλη του Κοινοβουλίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 17, επιτρέπεται μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Η συμμετοχή αυτή προϋποθέτει την έγκριση της Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης πριν από κάθε σύνοδο. ΔΗΛΩΣΗ ΙV Δήλωση της Κοινότητας για τη χρηματοδότηση της Γραμματείας των κρατών ΑΚΕ Η Κοινότητα υποχρεούται να συνεισφέρει στις δαπάνες λειτουργίας της Γραμματείας των κρατών ΑΚΕ από τους πόρους που προορίζονται για τη συνεργασία εντός των κρατών ΑΚΕ. ΔΗΛΩΣΗ V Δήλωση της Κοινότητας για τη χρηματοδότηση των κοινών οργάνων Η Κοινότητα, έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι οι δαπάνες για τη διερμηνεία κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, καθώς και για τη μετάφραση των εγγράφων, αποτελούν έξοδα που πραγματοποιούνται για τις δικές της κατά βάση ανάγκες, είναι διατεθειμένη να συνεχίσει την πρακτική που έχει εφαρμόσει στο παρελθόν και να αναλάβει η ίδια τις δαπάνες αυτές, τόσο για τις συνεδριάσεις των οργάνων της συμφωνίας που πραγματοποιούνται στο έδαφος κράτους μέλους όσο και για τις συνεδριάσεις που πραγματοποιούνται στο έδαφος κράτους ΑΚΕ. ΔΗΛΩΣΗ VΙ Δήλωση της Κοινότητας σχετικά με το πρωτόκολλο για τα προνόμια και τις ασυλίες Το πρωτόκολλο για τα προνόμια και τις ασυλίες αποτελεί πολυμερή πράξη από πλευράς διεθνούς δικαίου. Ωστόσο, τα επιμέρους προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν από την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου στο κράτος υποδοχής θα πρέπει να ρυθμισθούν μέσω διμερούς συμφωνίας με το κράτος αυτό. Η Κοινότητα δίδει ιδιαίτερη προσοχή στα αιτήματα των κρατών ΑΚΕ σχετικά με την τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του πρωτοκόλλου αριθ. 2, ιδίως όσον αφορά το υπηρεσιακό καθεστώς του προσωπικού της γραμματείας των κρατών ΑΚΕ, ίου Κέντρου Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων (CDΕ) και του Τεχνικού Κέντρου Αγροτικής και Γεωργικής Συνεργασίας (CΤΑ). Η Κοινότητα είναι διατεθειμένη να αναζητήσει αχό κοινού κατάλληλες λύσεις στα προβλήματα τα οποία προβάλλουν με τις αιτήσεις τους τα κράτη ΑΚΕ, με σκοπό τη δημιουργία ενός ξεχωριστού νομικού οργάνου, όπως προβλέπεται ανωτέρω. Στο πλαίσιο αυτό, η χώρα υποδοχής, χωρίς να θίξει τα σημερινά πλεονεκτήματα των οποίων τυγχάνει η γραμματεία ΑΚΕ, το CDΕ και το Κέντρο Γεωργικής Ανάπτυξης και το προσωπικό τους: (1) θα δείξει κατανόηση όσον αφορά την ερμηνεία της φράσης «προσωπικό ανώτερου βαθμού», η οποία θα καθοριστεί με κοινή συμφωνία (2) θα αναγνωρίσει τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου των Υπουργών ΑΚΕ στον πρόεδρο της Επιτροπής Πρέσβεων ΑΚΕ-ΕΚ. προκειμένου να απλουστεύσει πς εφαρμοστέες διαδικασίες βάσει του άρθρου 9 του εν λόγω πρωτοκόλλου (3) θα συμφωνήσει να παραχωρήσει ορισμένες διευκολύνσεις στα μέλη του προσωπικού της γραμματείας ΑΚΕ, του CDΕ και του Κέντρου Γεωργικής Ανάπτυξης, ούτως ώστε να διευκολύνει την πρώτη τους εγκατάσταση στη χώρα υποδοχής (4) θα εξετάσει με κατάλληλο τρόπο τα φορολογικής φύσεως θέματα που αφορούν τη γραμματεία ΑΚΕ, το CDΕ και το Κέντρο Γεωργικής Ανάπτυξης και το προσωπικό τους. ΔΗΛΩΣΗ VΙΙ Δήλωση των κρατών μελών σχετικά με το πρωτόκολλο για τα προνόμια και τις ασυλίες Στα πλαίσια των αντίστοιχων ρυθμίσεων τους στον τομέα αυτό, τα κράτη μέλη προσπαθούν να διευκολύνουν, το καθένα στην επικράτεια του, τις μετακινήσεις που πραγματοποιούν, στα πλαίσια των επίσημων καθηκόντων τους, οι διπλωμάτες των κρατών ΑΚΕ που είναι διαπιστευμένοι στην Κοινότητα, τα μέλη της γραμματείας ΑΚΕ που αναφέρονται στο άρθρο 7 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 και των οποίων τα ονόματα και οι ιδιότητες κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 9 του εν λόγω πρωτοκόλλου, καθώς και τα στελέχη των κρατών ΑΚΕ, του CDΕ και του Κέντρου Γεωργικής Ανάπτυξης. ΔΗΛΩΣΗ VΙΙΙ Κοινή Δήλωση σχετικά με το πρωτόκολλο για τα προνόμια και τις ασυλίες Τα κράτη ΑΚΕ παρέχουν στις αντιπροσωπείες της Επιτροπής, στα πλαίσια των οικείων ρυθμίσεων τους, προνόμια και ασυλίες ανάλογα με εκείνα που παρέχονται στις διπλωματικές αποστολές, προκειμένου να είναι σε θέση να εκτελούν με όλη την επιθυμητή αποτελεσματικότητα τα καθήκοντα που τους ανατίθενται από τη συμφωνία. ΔΗΛΩΣΗ ΙΧ Κοινή Δήλωση για το άρθρο 49 παράγραφος 2 σχετικά με το εμπόριο και το περιβάλλον Έχοντας βαθιά επίγνωση των ειδικών κινδύνων που συνδέονται με τα ραδιενεργά απόβλητα, τα μέρη αποφασίζουν να απέχουν από οποιαδήποτε πρακτική απόρριψης τέτοιων αποβλήτων που θίγει την κυριαρχία άλλων κρατών ή απειλεί το περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία σε άλλες χώρες. Δίδουν εξαιρετική σημασία στην ανάπτυξη διεθνούς συνεργασίας για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας από τέτοιους κινδύνους. Επιβεβαιώνουν, εξάλλου, την πρόθεση τους να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην αναληφθείσα προσπάθεια στο πλαίσιο του ΔΟΑΕ για την εκπόνηση διεθνώς αποδεκτού κώδικα δεοντολογίας. Η οδηγία 92/3/Ευρατόμ της 3ης Φεβρουαρίου 1992 για την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων μεταξύ κρατών μελών, καθώς και από και προς την Κοινότητα, ορίζει ως «ραδιενεργά απόβλητα» κάθε υλικό που περιέχει ή έχει μολυνθεί από ραδιονουκλεΐδια και για το οποίο δεν προβλέπεται καμία χρήση. Η οδηγία αυτή εφαρμόζεται στις αποστολές ραδιενεργών αποβλήτων μεταξύ κρατών μελών καθώς και προς και από την Κοινότητα, όταν οι ποσότητες και η συγκέντρωση υπερβαίνουν τις τιμές που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) της οδηγίας 96/29/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 1996. Οι καθοριζόμενες πμές διασφαλίζουν την τήρηση των βασικών κανόνων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και του πληθυσμού έναντι των κινδύνων που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες. Οι μεταφορές ραδιενεργών αποβλήτων υπόκεινται σε σύστημα προηγούμενης άδειας όπως ορίζεται στην οδηγία 92/3/Ευρατόμ. Το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας ορίζει ότι οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών δεν χορηγούν άδεια για τις αποστολές ραδιενεργών αποβλήτων προς κράτος μη μέλος της Κοινότητας που είναι μέρος της τέταρτης σύμβασης ΑΚΕ-ΕΟΚ, λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη το άρθρο 14. Η Κοινότητα διαβεβαιώνει ότι το άρθρο 11 της οδηγίας 92/3/Ευρατόμ θα αναθεωρηθεί για να καλύψει όλα τα μέρη της παρούσας συμφωνίας που δεν αποτελούν μέλη της Κοινότητας. Μέχρι τότε, η Κοινότητα θα ενεργεί ως εάν καλύπτονταν ήδη όλα τα προαναφερθέντα μέρη. Τα μέρη υποχρεούνται να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την υπογραφή και την κύρωση, το ταχύτερο δυνατό, της σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων και τη διάθεση τους καθώς και της τροπολογίας της σύμβασης σύμφωνα με την απόφαση ΙΙΙ/1. ΔΗΛΩΣΗ Χ Δήλωση των κρατών ΑΚΕ για το εμπόριο και το περιβάλλον Τα κράτη ΑΚΕ εκφράζουν τις σοβαρές τους ανησυχίες για τα οικολογικά προβλήματα εν γένει και κυρίως για τη διασυνοριακή διακίνηση επικίνδυνων, πυρηνικών και άλλων ραδιενεργών αποβλήτων. Για την ερμηνεία και την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της συμφωνίας, τα κράτη ΑΚΕ εξέφρασαν τη βούληση να βασισθούν στις αρχές και τις διατάξεις της απόφασης του Οργανισμού Αφρικανικής Ενότητας (ΟΑΕ) σχετικά με τον έλεγχο των διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων και τη διάθεση τους στην Αφρική, που περιέχεται στο έγγραφο ΑΗG 182 (ΧΧV). ΔΗΛΩΣΗ ΧΙ Κοινή Δήλωση για την πολιτιστική κληρονομιά των κρατών ΑΚΕ 1.Τα μέρη εκφράζουν την κοινή επιθυμία τους να προωθήσουν την προστασία και την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε κράτους ΑΚΕ σε διεθνές, διμερές και ιδιωτικό επίπεδο και στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας. 2.Τα μέρη αναγνωρίζουν την ανάγκη να διευκολύνουν την πρόσβαση των ιστορικών και των ερευνητών των κρατών ΑΚΕ σε αρχεία με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά των κρατών ΑΚΕ. 3.Αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα της παροχής βοήθειας για τις κατάλληλες δραστηριότητες κυρίως στους τομείς της εκπαίδευσης, της διατήρησης, της προστασίας και της έκθεσης πολιτιστικής περιουσίας, μνημείων και αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης και της εφαρμογής της κατάλληλης νομοθεσίας. 4.Υπογραμμίζουν τη σημασία ανάληψης κοινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, διευκόλυνσης της κινητικότητας των καλλιτεχνών της Ευρώπης και των κρατών ΑΚΕ, καθώς και των ανταλλαγών πολιτιστικών αγαθών που συμβολίζουν την πολιτιστική και πολιτισμική περιουσία τους ενόψει της προώθησης αμοιβαίας κατανόησης και αλληλεγγύης μεταξύ των αντίστοιχων λαών. ΔΗΛΩΣΗ ΧΙΙ Δήλωση των κρατών ΑΚΕ για την επιστροφή ή την απόδοση των πολιτιστικών αγαθών Τα κράτη ΑΚΕ καλούν την Κοινότητα και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν την επιστροφή ή την απόδοση των πολιτιστικών αγαθών που προέρχονται από κράτη ΑΚΕ και βρίσκονται σε κράτη μέλη, εφόσον θεωρούν θεμιτή την εκ μέρους των κρατών αυτών διεκδίκηση της πολιτιστικής τους ταυτότητας. ΔΗΛΩΣΗ ΧΙΙ Κοινή Δήλωση για τα δικαιώματα δημιουργού Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι η προώθηση της προστασίας των δικαιωμάτων δημιουργού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής συνεργασίας, στόχος της οποίας είναι η προώθηση της αξιοποίησης των ανθρώπινων πόρων σε όλους τους τρόπους έκφρασης. Η προστασία αυτή είναι, εξάλλου, απαραίτητη προϋπόθεση για την εμφάνιση και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την παραγωγή, τη διάδοση και την έκδοση. Κατά συνέπεια, στα πλαίσια της πολιτιστικής συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ, τα δύο μέρη θα προσπαθήσουν να ευνοήσουν την τήρηση και την προώθηση των δικαιωμάτων δημιουργού και των άλλων συναφών δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες που προβλέπονται στη συμφωνία, η Κοινότητα μπορεί να προσφέρει την οικονομική και τεχνική της ενίσχυση όσον αφορά τη διάδοση των πληροφοριών και την κατάρτιση οικονομικών φορέων για την προστασία των δικαιωμάτων αυτών, καθώς και την εκπόνηση εθνικών νομοθεσιών για την καλύτερη προστασία τους. ΔΗΛΩΣΗ ΧΙV Κοινή Δήλωση για την περιφερειακή συνεργασία και τις ιδιαίτερα απόκεντρες περιφέρειες (άρθρο 28) Στις ιδιαίτερα απόκεντρες περιφέρειες περιλαμβάνονται η αυτόνομη ισπανική κοινότητα των Καναρίων Νήσων, τα τέσσερα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα, δηλαδή η Γουαδελούπη, η Γουιάνα, η Μαρτινίκα και η Ρεϋνιόν, καθώς και οι αυτόνομες πορτογαλικές περιοχές Αζόρες και Μαδέρα. ΔΗΛΩΣΗ ΧV Κοινή Δήλωση για την προσχώρηση Η προσχώρηση οποιουδήποτε τρίτου κράτους στην παρούσα συμφωνία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 και τους στόχους του άρθρου 2 που καθορίζονται από την ομάδα ΑΚΕ της συμφωνίας του Τζώρτζταουν, όπως τροποποιήθηκε το Νοέμβριο 1992. ΔΗΛΩΣΗ ΧVΙ Κοινή Δήλωση για την προσχώρηση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών που αναφέρονται στο Τέταρτο Μέρος της συνθήκης ΕΚ Η Κοινότητα και τα κράτη ΑΚΕ είναι διατεθειμένα να επιτρέψουν στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη που αναφέρονται στο τέταρτο τμήμα της συνθήκης ΕΚ, τα οποία έχουν καταστεί ανεξάρτητα, να προσχωρήσουν στην παρούσα συμφωνία, αν επιθυμούν να συνεχίσουν τις σχέσεις τους με την Κοινότητα υπό τη μορφή αυτή. ΔΗΛΩΣΗ ΧVΙΙ Κοινή Δήλωση για το άρθρο 66 (διαγραφή του χρέους) της συμφωνίας. Τα μέρη συμφωνούν στις παρακάτω αρχές: 1)Τα μέρη θα αναζητήσουν μακροπρόθεσμα βελτίωση της πρωτοβουλίας των υπερχρεωμένων φτωχών χωρών και θα προωθήσουν την εμβάθυνση, τη διεύρυνση και την επιτάχυνση της διαγραφής του χρέους των κρατών ΑΚΕ. 2)Τα μέρη θα επιδιώξουν, επίσης, την κινητοποίηση και την εγκαθίδρυση μηχανισμών στήριξης της μείωσης του χρέους υπέρ των κρατών ΑΚΕ που δεν είναι ακόμη επιλέξιμα για την πρωτοβουλία των υπερχρεωμένων φτωχών χωρών. ΔΗΛΩΣΗ ΧVΙΙΙ Δήλωση της ΕΕ για το χρηματοδοτικό πρωτόκολλο Στο πλαίσιο του συνολικού ποσού των 13.500 εκατομμυρίων ευρώ του 9ου ΕΤΑ, θα διατεθούν 12.500 εκατομμύρια ευρώ αμέσως μετά τη θέση σε ισχύ του χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου. Τα υπόλοιπα 1000 εκατομμύρια ευρώ θα αποδεσμευθούν βάσει του ελέγχου της εκτέλεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 7 του χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου που θα αναληφθεί το 2004. Κατά την εκτίμηση των αναγκών για νέους πόρους, πρέπει να ληφθεί πλήρως υπόψη ο εν λόγω έλεγχος της εκτέλεσης καθώς και η ημερομηνία πέραν της οποίας δεν θα αναλαμβάνονται πιστώσεις από τα κεφάλαια του 9ου ΕΤΑ. ΔΗΛΩΣΗ ΧΙΧ Δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη διαδικασία προγραμματισμού Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της επιβεβαιώνουν την προσήλωση τους στη συμφωνία για μεταρρύθμιση της διαδικασίας προγραμματισμού για την εφαρμογή συνδρομής χρηματοδοτούμενης από το 9ο ΕΤΑ. Στο πλαίσιο αυτό, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της θεωρούν τον δεόντως εφαρμοζόμενο μηχανισμό ελέγχου ως το πλέον σημαντικό εργαλείο για τον επιτυχή προγραμματισμό. Η διαδικασία ελέγχου που συμφωνήθηκε για τη διαχείριση της εφαρμογής του 9ου ΕΤΑ θα διασφαλίζει τη συνέχεια της διαδικασίας προγραμματισμού επιτρέποντας ταυτόχρονα τακτικές προσαρμογές της στρατηγικής στήριξης της χώρας, ώστε να αντιμετωπίζονται οι εξελίξεις όσον αφορά τις ανάγκες και τις επιδόσεις του σχετικού κράτους ΑΚΕ. Προκειμένου να αποκομιστούν όλα τα οφέλη από τη μεταρρύθμιση και να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας προγραμματισμού, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της επιβεβαιώνουν την πολιτική τους δέσμευση σχετικά με τις παρακάτω αρχές: Οι έλεγχοι πρέπει να διενεργούνται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό στο ενδιαφερόμενο κράτος ΑΚΕ. Το γεγονός ότι οι έλεγχοι διενεργούνται επιτόπου δεν στερεί από τα κράτη μέλη ή από τις κεντρικές υπηρεσίες της Επιτροπής τη δυνατότητα να παρακολουθούν τη διαδικασία προγραμματισμού και να παρεμβαίνουν σ’ αυτή όποτε το κρίνουν αναγκαίο. Πρέπει να τηρούνται οι προθεσμίες που έχουν τεθεί για την ολοκλήρωση των ελέγχων. Οι έλεγχοι δεν πρέπει να αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά στη διαδικασία προγραμματισμού. Οι έλεγχοι πρέπει να θεωρούνται ως εργαλεία διαχείρισης, που συνθέτουν τα αποτελέσματα του τακτικού (μηνιαίου) διαλόγου μεταξύ του Εθνικού Διατάκτη και του Προϊσταμένου της Αντιπροσωπείας της Επιτροπής. Οι έλεγχοι δεν πρέπει να αυξάνουν το διοικητικό έργο κανενός από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνεπώς, οι προϋποθέσεις σχετικά με τη διεκπεραίωση των διαδικασιών και τη σύνταξη εκθέσεων που αφορούν τη διαδικασία προγραμματισμού πρέπει να τηρούνται με μεγάλη πειθαρχία. Για το σκοπό αυτό, θα επανεξετάζονται και θα αναπροσαρμόζονται οι αντίστοιχοι ρόλοι των κρατών μελών και της Επιτροπής στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. ΔΗΛΩΣΗ ΧΧ Κοινή Δήλωση για τις επιπτώσεις των διακυμάνσεων των εσόδων από εξαγωγές στα ευάλωτα μικρά, νησιωτικά και μεσόγεια κράτη ΑΚΕ Τα μέρη υπογραμμίζουν την ανησυχία των κρατών ΑΚΕ για το γεγονός ότι ο μηχανισμός πρόσθετης στήριξης των χωρών που υποφέρουν από διακυμάνσεις των εσόδων από εξαγωγές είναι. δυνατό να μη παρέχει επαρκή στήριξη στα ευάλωτα μικρά, νησιωτικά και μεσόγεια κράτη λόγω μεταβλητών εσόδων από εξαγωγές. Από το δεύτερο έτος λειτουργίας του μηχανισμού και κατόπιν αιτήσεως ενός ή περισσοτέρων κρατών ΑΚΕ που έχουν αντιμετωπίσει τέτοιες δυσκολίες, τα μέρη συμφωνούν να επανεξετάσουν τις λεπτομέρειες του μηχανισμού βάσει πρότασης της Επιτροπής με στόχο, όπου απαιτείται, τη διόρθωση των συνεπειών τέτοιων διακυμάνσεων. ΔΗΛΩΣΗ ΧΧΙ Δήλωση της Κοινότητας για το Παράρτημα ΙV άρθρο 3 Η ανακοίνωση του ενδεικτικού ποσού που αναφέρεται στο παράρτημα ΙV άρθρο 3 δεν ισχύει για τα κράτη ΑΚΕ με τα οποία η Κοινότητα έχει αναστείλει τη συνεργασία της. ΔΗΛΩΣΗ ΧΧΙΙ Κοινή Δήλωση για τα γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) του παραρτήματος V Τα μέρη δίδουν ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι η Κοινότητα σκοπεύει να λάβει τα μέτρα που αναφέρονται στο παράρτημα και ανακοινώνονται την ημερομηνία υπογρασής της συμφωνίας ενόψει της παροχής στα κράτη ΑΚΕ της προτιμησιακής μεταχείρισης που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) για ορισμένα γεωργικά και μεταποιημένα προϊόντα. Δίδουν επίσης ιδιαίτερη προσοχή στη δήλωση της Κοινότητας ότι θα λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα θεσπιστούν εγκαίρως οι αντίστοιχοι γεωργικοί κανονισμοί και ότι θα τεθούν σε ισχύ, εφόσον είναι δυνατό, ταυτόχρονα με τις ενδιάμεσες συμφωνίες που θα ισχύσουν μετά την υπογραφή της συμφωνίας που θα διαδεχθεί την τέταρτη σύμβαση της Λομέ ΑΚΕ-ΕΟΚ που υπεγράφη στο Λομέ στις 15 Δεκεμβρίου 1989. βοείου κρέατος των κρατών ΑΚΕ να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα τους μέσω, μεταξύ άλλων, αντιμετώπισης των περιορισμών του εφοδιασμού, σύμφωνα με τις στρατηγικές ανάπτυξης που καθορίζονται στην παρούσα συμφωνία και εντός του πλαισίου των εθνικών και περιφερειακών ενδεικτικών προγραμμάτων. 3.Η Κοινότητα θα εξετάσει τα αιτήματα των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών ΑΚΕ σχετικά με την εξαγωγή του βοείου κρέατος τους υπό προτιμησιακούς όρους στο πλαίσιο της δράσης που προτίθεται να αναλάβει σχετικά με το ολοκληρωμένο πλαίσιο του ΠΟΕ για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. ΔΗΛΩΣΗ ΧΧVΙΙ Κοινή Δήλωση για το καθεστώς πρόσβασης των προϊόντων καταγωγής των κρατών ΑΚΕ που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παραρτήματος V στις αγορές των γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων Τα μέρη επιβεβαιώνουν ότι οι διατάξεις του παραρτήματος V εφαρμόζονται στις σχέσεις μεταξύ των γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων και των κρατών ΑΚΕ. Η Κοινότητα έχει τη δυνατότητα, κατά τη διάρκεια της συμφωνίας, να τροποποιήσει το καθεστώς πρόσβασης των προϊόντων καταγωγής των κρατών ΑΚΕ που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παραρτήματος V στις αγορές των γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων, ανάλογα με τις απαιτήσεις της οικονομικής ανάπτυξης των διαμερισμάτων αυτών. Κατά την εξέταση της ενδεχομένης εφαρμογής της δυνατότητας αυτής, η Κοινότητα θα λάβει υπόψη τις άμεσες εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των κρατών ΑΚΕ και των γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων. Οι διαδικασίες ενημέρωσης και διαβουλεύσεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του παραρτήματος V. ΔΗΛΩΣΗ ΧΧVΙΙΙ Κοινή Δήλωση για τη συνεργασία μεταξύ κρατών ΑΚΕ και των γειτονικών υπερπόντιων χωρών και εδαφών και υπερπόντιων γαλλικών διαμερισμάτων Τα μέρη ενθαρρύνουν μια καλύτερη περιφερειακή συνεργασία στην Καραϊβική, τον Ειρηνικό και τον Ινδικό Ωκεανό, που θα περιλαμβάνει τα κράτη ΑΚΕ, τις γειτονικές υπερπόντιες χώρες και εδάφη και τα γειτονικά υπερπόντια γαλλικά διαμερίσματα. Τα μέρη καλούν τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμμετάσχουν σε μια διαδικασία προώθησης της συνεργασίας αυτής και να λάβουν, στα πλαίσια αυτά και σύμφωνα με τις αντίστοιχες πολιτικές τους και τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής, μέτρα που θα επιτρέπουν πρωτοβουλίες στον οικονομικό τομέα, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης των εμπορικών συναλλαγών, καθώς και μέτρα στον κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα. Σε περίπτωση σύναψης εμπορικών συμφωνιών που αφορούν τα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα, θα μπορούσαν οι συμφωνίες αυτές να προβλέπουν ειδικά μέτρα υπέρ των προϊόντων των υπερπόντιων διαμερισμάτων. Τα θέματα σχετικά με τη συνεργασία σ’ αυτούς τους διάφορους τομείς γνωστοποιούνται στο Συμβούλιο των Υπουργών, ώστε να ενημερώνεται κανονικά για τη σημειωθείσα πρόοδο. ΔΗΛΩΣΗ ΧΧΙΧ Κοινή Δήλωση σχετικά με τα προϊόντα που υπάγονται στην κοινή γεωργική πολιτική Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι τα προϊόντα που υπάγονται στην κοινή γεωργική πολιτική υπόκεινται σε ιδιαίτερο καθεστώς και ρυθμίσεις, ιδίως όσον αφορά τα μέτρα διασφάλισης. Οι διατάξεις της συμφωνίας για τη ρήτρα διασφάλισης εφαρμόζονται έναντι των προϊόντων αυτών στο βαθμό που συμβιβάζονται με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του εν λόγω καθεστώτος και των εν λόγω ρυθμίσεων. ΔΗΛΩΣΗ ΧΧΧ Δήλωση των κρατών ΑΚΕ για το άρθρο 1 του παραρτήματος V Τα κράτη ΑΚΕ, έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι το καθεστώς της ρήτρας του μάλλον ευνοούμενου κράτους που εφαρμόζεται στην αγορά της Κοινότητας για τα προϊόντα καταγωγής κρατών ΑΚΕ σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) του παραρτήματος V, προκαλεί ανισότητες και διακρίσεις, εμμένουν στην ερμηνεία τους, σύμφωνα με την οποία οι διαβουλεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο αυτό έχουν ως αποτέλεσμα να ισχύει, για τα κύρια εξαγώγιμα προϊόντα τους, καθεστώς τουλάχιστον εξίσου ευνοϊκό με εκείνο το οποίο παρέχει η Κοινότητα στις χώρες που απολαύουν του καθεστώτος του μάλλον ευνοούμενου τρίτου κράτους. Εξάλλου, διενεργούνται παρόμοιες διαβουλεύσεις σε περίπτωση όπου: 1)ένα ή περισσότερα κράτη ΑΚΕ εμφανίζουν δυνατότητες για ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα προϊόντα για τα οποία παρέχεται, σε ορισμένα τρίτα κράτη που απολαύουν προτιμήσεων, ευνοϊκότερο καθεστώς· 2)ένα ή περισσότερα κράτη ΑΚΕ έχουν σκοπό να εξάγουν προς την Κοινότητα ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα προϊόντα για τα οποία παρέχεται, σε ορισμένα τρίτα κράτη που απολαύουν προτιμήσεων, ευνοϊκότερο καθεστώς. ΔΗΛΩΣΗ ΧΧΧΙ Δήλωση της Κοινότητας για το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο α) του παραρτήματος V Αποδεχόμενη να περιληφθεί το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) της δεύτερης σύμβασης ΑΚΕ-ΕΟΚ στο κείμενο του άρθρου 5 παράγραφος 2 στοιχείο α) του παραρτήματος V, η Κοινότητα διατηρεί την ερμηνεία που είχε δοθεί στο κείμενο αυτό, ότι δηλαδή τα κράτη ΑΚΕ παρέχουν στην Κοινότητα μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που παρέχουν σε ανεπτυγμένα κράτη στα πλαίσια συμφωνιών αναφερόμενων στις εμπορικές συναλλαγές, εφόσον τα κράτη αυτά δεν παρέχουν στα κράτη ΑΚΕ προτιμήσεις ευρύτερες από αυτές που παρέχει η Κοινότητα. ΔΗΛΩΣΗ ΧΧΧΙΙ Κοινή Δήλωση για την απαγόρευση διακριτικής μεταχείρισηςΤα μέρη συμφωνούν ότι με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του παραρτήματος V της παρούσας συμφωνίας, η Κοινότητα δεν πραγματοποιεί διακρίσεις μεταξύ των κρατών ΑΚΕ όσον αφορά το εμπορικό καθεστώς που προβλέπεται στο εν λόγω παράρτημα, λαμβάνει όμως υπόψη τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας και τις ειδικές αυτόνομες πρωτοβουλίες σε πολυμερές πλαίσιο, όπως εκείνες υπέρ των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών που επιδιώκει η Κοινότητα. ΔΗΛΩΣΗ ΧΧΧΙΙΙ Δήλωση της Κοινότητας για το άρθρο 8 παράγραφος 3 του παραρτήματος V Σε περίπτωση λήψης των απολύτως απαραιτήτων μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, η Κοινότητα θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να επιλέξει τα μέτρα τα οποία, εξαιτίας του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής τους ή/και του είδους των προϊόντων τα οποία αφορούν, διαταράσσουν όσο είναι δυνατόν λιγότερο τις εξαγωγές των κρατών ΑΚΕ. ΔΗΛΩΣΗ ΧΧΧΙV Κοινή Δήλωση για το άρθρο 12 του παραρτήματος V Τα μέρη συμφωνούν ότι οι κατ’ άρθρο 12 του παραρτήματος V διαβουλεύσεις διεξάγονται σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: (i) τα δύο μέρη παρέχουν εγκαίρως όλες τις απαραίτητες και χρήσιμες πληροφορίες για το ή τα ειδικά προβλήματα, με σκοπό την ταχεία έναρξη των συζητήσεων, οπωσδήποτε δε εντός μηνός από την παραλαβή της αίτησης διεξαγωγής διαβουλεύσεων· (ii) η τρίμηνη προθεσμία διεξαγωγής των διαβουλεύσεων αρχίζει την ημέρα της παραλαβής των πληροφοριών αυτών. Κατά τον πρώτο μήνα πρέπει να ολοκληρωθεί η εξέταση των πληροφοριών από τεχνική άποψη, κατά τους δύο δε επόμενους μήνες τερματίζονται οι κοινές διαβουλεύσεις στο επίπεδο της Επιτροπής Πρέσβεων· (iii) εάν δεν εξευρεθεί λύση εκατέρωθεν αποδεκτή, το θέμα παραπέμπεται στο Συμβούλιο των Υπουργών^ (iν) εάν το Συμβούλιο των Υπουργών δεν εξεύρει λύση εκατέρωθεν αποδεκτή, το Συμβούλιο αποφασίζει τη λήψη άλλων μέτρων προς άρση των διχογνωμιών που ανεφάνησαν κατά τη διεξαγωγή των διαβουλεύσεων. ΔΗΛΩΣΗ ΧΧΧV Κοινή Δήλωση για το πρωτόκολλο αριθ. 1 του παραρτήματος V Σε περίπτωση εφαρμογής, από τα κράτη ΑΚΕ, ειδικού δασμολογικού καθεστώτος κατά την εισαγωγή προϊόντων καταγωγής Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των Καναρίων Νήσων και της Θέουτας και Μελίλιας, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του πρωτοκόλλου αριθ. 1. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, κατά τις οποίες το καθεστώς που εφαρμόζεται στις εισαγωγές από τα κράτη ΑΚΕ απαιτεί την πιστοποίηση της καταγωγής, τα κράτη ΑΚΕ αποδέχονται τα πιστοποιητικά καταγωγής που είναι σύμφωνα προς τις διατάξεις των σχετικών διεθνών συμβάσεων. ΔΗΛΩΣΗ ΧΧΧVΙ Κοινή Δήλωση για το πρωτόκολλο αριθ. 1 του παραρτήματος V 1.Για την εφαρμογή του άρθρου 12 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του πρωτοκόλλου, ο τίτλος θαλάσσιας μεταφοράς που εκδίδεται στο πρώτο λιμάνι επιβιβάσεως με προορισμό την Κοινότητα, ισοδυναμεί, προκειμένου για προϊόντα που καλύπτονται από πιστοποιητικά κυκλοφορίας εκδιδόμενα σε μεσόγεια κράτη ΑΚΕ, με κατευθείαν φορτωτική. 2.Τα προϊόντα που εξάγονται από μεσόγεια κράτη ΑΚΕ και αποθηκεύονται σε χώρους εκτός των κρατών ΑΚΕ ή εκτός των χωρών και εδαφών που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ του πρωτοκόλλου, δύνανται να αποτελούν αντικείμενο πιστοποιητικού κυκλοφορίας εκδιδόμενου υπό τους όρους του άρθρου 16 του πρωτοκόλλου. 3.Για τους σκοπούς του άρθρου 15 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου, γίνονται δεκτά τα πιστοποιητικά ΕUR. 1 που έχουν εκδοθεί από αρμόδια αρχή και έχουν θεωρηθεί από τις τελωνειακές αρχές. 4.Προκειμένου να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις των κρατών ΑΚΕ στην αναζήτηση νέων πηγών εφοδιασμού, ώστε να επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότερο από τις διατάξεις του πρωτοκόλλου περί της σωρευτικής καταγωγής, θα ληφθούν μέτρα ώστε το Κέντρο Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων να παρέχει τη βοήθεια του στους οικονομικούς παράγοντες των κρατών ΑΚΕ για την αποκατάσταση των καταλλήλων επαφών με προμηθευτές από τα κράτη ΑΚΕ, την Κοινότητα και τις χώρες και εδάφη, καθώς και για την προώθηση σχέσεων στον τομέα της βιομηχανικής συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων οικονομικών παραγόντων. ΔΗΛΩΣΗ ΧΧΧVΙΙ Κοινή Δήλωση σχετικά με το πρωτόκολλο αριθ. 1 του παραρτήματος V για την καταγωγή των προϊόντων της αλιείας Η Κοινότητα αναγνωρίζει το δικαίωμα των παραλίων κρατών ΑΚΕ για την αξιοποίηση και ορθολογική εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων σε όλα τα ύδατα που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους. Τα μέρη συμφωνούν ότι οι υφιστάμενοι κανόνες καταγωγής πρέπει να εξετασθούν προκειμένου να προσδιορισθούν οι αλλαγές που πρέπει, ενδεχομένως, να επέλθουν υπό το πρίσμα του πρώτου εδαφίου. Έχοντας επίγνωση των εκατέρωθεν μελημάτων και συμφερόντων, τα κράτη ΑΚΕ και η Κοινότητα συμφωνούν να συνεχίσουν την εξέταση του προβλήματος το οποίο θέτει η είσοδος στις αγορές της Κοινότητας αλιευτικών προϊόντων από αλιεύματα σε ζώνες της εθνικής δικαιοδοσίας κρατών ΑΚΕ, με σκοπό την επίτευξη αμοιβαία ικανοποιητικής λοστός. Η εξέταση αυτή θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της επιτροπής τελωνειακής συνεργασίας, βοηθούμενης, ενδεχομένως, από κατάλληλους εμπειρογνώμονες, μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας. Τα αποτελέσματα της εξέτασης αυτής υποβάλλονται στην Επιτροπή των Πρέσβεων, κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους εφαρμογής της συμφωνίας, και το αργότερο κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους, στο Συμβούλιο των Υπουργών, προκειμένου να επιληφθεί του θέματος με σκοπό την επίτευξη αμοιβαία ικανοποιητικής λύσης. Προς το παρόν, όσον αφορά τις δραστηριότητες μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων στα κράτη ΑΚΕ. η Κοινότητα δηλώνει ότι είναι πρόθυμη να εξετάσει με ευρύ πνεύμα τις αιτήσεις για παρέκκλιση από τους κανόνες καταγωγής για τα μεταποιημένα προϊόντα αυτού του τομέα παραγωγής, οι οποίες βασίζονται στην ύπαρξη υποχρεωτικών εκφορτώσεων αλιευμάτων προβλεπόμενων από αλιευτικές συμφωνίες με τρίτες χώρες. Η εξέταση της Κοινότητας θα λάβει ιδίως υπόψη το γεγονός όπ οι ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες θα πρέπει να εξασφαλίζουν την κανονική αγορά για τα προϊόντα αυτά, ύστερα από επεξεργασία, στο βαθμό που τα προϊόντα αυτά δεν προορίζονται για εθνική ή περιωερειακή κατανάλωση. ΔΗΛΩΣΗ ΧΧΧVΙΙΙ Δήλωση της Κοινότητας σχετικά με το πρωτόκολλο αριθ. 1 του παραρτήματος V ως προς την έκταση των χωρικών υδάτων Η Κοινότητα υπενθυμίζει όπ οι αναγνωρισμένες αρχές του διεθνούς δικαίου σχετικά με το θέμα αυτό περιορίζουν την έκταση των χωρικών υδάτων σε 12 ναυτικά μίλια κατ’ ανώτατο όριο και δηλώνει ότι θα εφαρμόσει τις διατάξεις του πρωτοκόλλου που παραπέμπουν στην έννοια των χωρικών υδάτων, λαμβάνοντας υπόψη αυτό το ανώτατο όριο. ΔΗΛΩΣΗ ΧΧΧΙΧ Δήλωση των κρατών ΑΚΕ σχετικά με το πρωτόκολλο αριθ. 1 του παραρτήματος V για την καταγωγή των προϊόντων της αλιείας Τα κράτη ΑΚΕ επαναλαμβάνουν την άποψη που εξέφρασαν καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τους κανόνες καταγωγής όσον αφορά τα προϊόντα αλιείας, και κατά συνέπεια επιμένουν ότι, στα πλαίσια της ασκήσεως των κυρίαρχων δικαιωμάτων τους επί των αλιευτικών πόρων των υδάτων που εμπίπτουν στην εθνική τους δικαιοδοσία, συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής αποκλειστικής ζώνης τους, όπως ορίζεται στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, όλα τα αλιεύματα που πραγματοποιούνται στα ύδατα αυτά και εκφορτώνονται υποχρεωτικά σε λιμένες κρατών ΑΚΕ με σκοπό τη μεταποίηση τους, θα πρέπει να απολαύουν του καθεστώτος των καταγόμενων προϊόντων. ΔΗΛΩΣΗ ΧL Κοινή Δήλωση για την εφαρμογή του κανόνα ανοχής ως προς την αξία στον τομέα του τόνου Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αναλαμβάνει την υποχρέωση να εφαρμόσει τις κατάλληλες διατάξεις για να καταστήσει πλήρως αποτελεσματική την εφαρμογή στον τομέα του τόνου του κανόνα ανοχής ως προς την αξία, που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου 1 του παραρτήματος V. Για το σκοπό αυτό, η Κοινότητα θα υποβάλει μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας συμφωνίας τους όρους υπό τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί το 15% μη καταγόμενου τόνου σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο. Η πρόταση της Κοινότητας θα διευκρινίζει πώς η μέθοδος υπολογισμού θα στηρίζεται στο πιστοποιητικό κυκλοφορίας των εμπορευμάτων ΕUR. 1. Τα δύο μέρη συμφωνούν, σε περίπτωση που προκύψουν δυσκολίες για τη επίτευξη της επιδιωκόμενης ευελιξίας με την εφαρμογή της εν λόγω μεθόδου, να ξεκινήσουν την αναθεώρηση της μεθόδου δύο έτη μετά την εφαρμογή της. ΔΗΛΩΣΗ ΧLΙ Κοινή Δήλωση για το άρθρο 6 παράγραφος 11 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 του παραρτήματος V Η Κοινότητα συμφωνεί να εξετάσει στο πλαίσιο του άρθρου 40 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 και για κάθε περίπτωση χωριστά κάθε ουσιαστικό αίτημα που θα υποβληθεί μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που εξαιρούνται από τη σώρευση με τις γειτονικές αναπτυσσόμενες χώρες (άρθρο 6 παράγραφος 11 του πρωτοκόλλου αριθ.1). ΔΗΛΩΣΗ ΧLΙΙ Κοινή Δήλωση για τους κανόνες καταγωγής: σώρευση με τη Νότιο Αφρική Η επιτροπή τελωνειακής συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ είναι έτοιμη να εξετάσει το ταχύτερο δυνατό κάθε αίτημα για σώρευση των επεξεργασιών ή μεταποιήσεων κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 10 του πρωτοκόλλου 1 του παραρτήματος V, που προέρχεται από περιφερειακούς φορείς που εκπροσωπούν υψηλό επίπεδο περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης. ΔΗΛΩΣΗ ΧLΙΙΙ Κοινή Δήλωση για το παράρτημα 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 του παραρτήματος V Αν κατά την εφαρμογή των κανόνων που περιέχονται στο παράρτημα ΙΙ, επηρεαστούν αρνητικά οι εξαγωγές των κρατών ΑΚΕ, η Κοινότητα θα εξετάσει και, αν κριθεί αναγκαίο, θα λάβει τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα προς διόρθωση της κατάστασης και επαναφορά της προηγούμενης κατάστασης (απόφαση 2/97 του Συμβουλίου Υπουργών). Η Κοινότητα σημείωσε τα αιτήματα των κρατών ΑΚΕ σχετικά με τους κανόνες καταγωγής στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Η Κοινότητα συμφωνεί να εξετάσει στο πλαίσιο του άρθρου 40 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 και για κάθε περίπτωση χωριστά κάθε ουσιαστικό αίτημα για βελτίωση των κανόνων καταγωγής που περιέχονται στο παράρτημα ΙΙ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1.Για τους σκοπούς που τάσσονται στην παρούσα συμφωνία και για περίοδο πέντε ετών που αρχίζει από 1ης Μαρτίου 2000, το συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής ενίσχυσης των Κρατών ΑΧΕ εκ μέρους της Κοινότητας ανέρχεται σε 15.200 εκατ. ευρώ. 2.Η χρηματοδοτική ενίσχυση που παρέχει η Κοινότητα περιλαμβάνει ποσό μέχρι 13.500 εκατ. =Cπροερχόμενο από το 9ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ). 3.Το 9ο ΕΤΑ κατανέμεται μεταξύ των επιμέρους μέσων συνεργασίας ως ακολούθως: 1)10.000 εκατ. =Cμε τη μορφή μη επιστρεπτέων ενισχύσεων διατίθενται για πιστώσεις στήριξης της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Αυτές οι πιστώσεις θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση εθνικών ενδεικτικών προγραμμάτων σύμφωνα με τα άρθρα 1 έως 5 του Παραρτήματος ΙV «Διαδικασίες εφαρμογής και διαχείρισης» της παρούσας συμφωνίας. Από τις πιστώσεις στήριξης της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης : (i) 90 εκατ. =Cδιατίθενται για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του Κέντρου Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων (CDΕ) (ii) 70 εκατ. =Cδιατίθενται για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του Κέντρου Γεωργικής Ανάπτυξης (CΤΑ)· και (iii) ποσό που δεν υπερβαίνει τα 4 εκατ. =Cδιατίθεται για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 17 της παρούσας συμφωνίας (Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης). 2)1.300 εκατ. =Cμε τη μορφή μη επιστρεπτέων ενισχύσεων διατίθεται για τη χρηματοδοτική στήριξη της περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης των Κρατών ΑΚΕ, σύμφωνα με τα άρθρα 6 έως 14 του Παραρτήματος ΙV «Διαδικασίες εφαρμογής και διαχείρισης» της παρούσας συμφωνίας. 3)2.200 εκατ. =Cδιατίθενται για τη χρηματοδότηση της επενδυτικής διευκόλυνσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θεσπίζονται στο Παράρτημα ΙΙ «Όροι και προϋποθέσεις χρηματοδότησης» της παρούσας συμφωνίας, με την επιφύλαξη της χρηματοδότησης των επιδοτήσεων επιτοκίου που προβλέπουν τα άρθρα 2 και 4 του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας συμφωνίας, που χρηματοδοτούνται από τους πόρους που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο α) του παρόντος Παραρτήματος. 4.Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χορηγεί ποσό μέχρι 1.700 εκατ. =Cαπό τους ιδίους πόρους της με τη μορφή δανείων. Οι ως άνω πόροι χορηγούνται για τους σκοπούς που τάσσονται στο παράρτημα ΙΙ «Όροι και προϋποθέσεις χρηματοδότησης» της παρούσας συμφωνίας, βάσει των όρων που προβλέπει το καταστατικό της και των σχετικών διατάξεις που διέπουν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης των επενδύσεων, όπως θεσπίζονται στο προαναφερθέν παράρτημα. Η Τράπεζα δύναται να συμβάλλει, χρησιμοποιώντας τους πόρους που διαχειρίζεται, στη χρηματοδότηση περιφερειακών έργων και προγραμμάτων. 5.Τα υπόλοιπα που ενδεχομένους εξακολουθούν να υφίστανται από προηγούμενα ΕΤΑ κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου, καθώς και κάθε άλλο ποσό που πρόκειται να αποδεσμευθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία από έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο των εν λόγω ταμείων, μεταφέρονται στο 9ο ΕΤΑ και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους όρους που θεσπίζει η παρούσα συμφωνία. Επομένως, όλοι οι πόροι που μεταφέρονται στο 9ο ΕΤΑ και οι οποίοι είχαν διατεθεί προηγουμένως για το ενδεικτικό πρόγραμμα κάποιου Κράτους ή κάποιας περιοχής ΑΚΕ εξακολουθούν να διατίθενται για το συγκεκριμένο Κράτος ή περιοχή. Το συνολικό ποσό του παρόντος χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου, με την προσθήκη των μεταφερόμενων υπολοίπων προηγούμενων ΕΤΑ, θα καλύπτει την περίοδο 2000-2007. 6.Η Τράπεζα διαχειρίζεται τα δάνεια από τους ιδίους πόρους της καθώς και τις δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της επενδυτικής διευκόλυνσης. Η Επιτροπή διαχειρίζεται όλα τα άλλα χρηματοδοτικά μέσα στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας. 7.Πριν τη λήξη του παρόντος χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου, τα μέρη προβαίνουν σε αξιολόγηση του βαθμού υλοποίησης των αναλήψεων υποχρεώσεων και των εκταμιεύσεων. Με βάση την ως άνω αξιολόγηση πραγματοποιείται ο εκ νέου υπολογισμός του συνολικού ύψους των χρηματοδοτικών μέσων και εξετάζεται κατά πόσον απαιτείται να διατεθούν νέοι πόροι, προκειμένου να υποστηριχθεί η χρηματοδοτική συνεργασία στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας. 8.Σε περίπτωση κατά την οποία τα κεφάλαια που προβλέπονται για οποιοδήποτε από τα χρηματοδοτικά μέσα της συμφωνίας εξαντληθούν πριν τη λήξη του παρόντος χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου, το μικτό Συμβούλιο Υπουργούν ΑΚΕ-ΕΚ λαμβάνει τα κατάδηλα μέτρα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Άρθρο 1 Οι όροι και προϋποθέσεις χρηματοδότησης που διέπουν τις δράσεις της επενδυτικής διευκόλυνσης, τα δάνεια από τους ιδίους πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και ειδικές δράσεις είναι αυτοί που θεσπίζονται στο παρόν κεφάλαιο. Οι ως άνω πόροι είναι δυνατόν να διοχετεύονται σε επιλέξιμες επιχειρήσεις είτε απευθείας είτε έμμεσα, μέσω επίτιμων επενδυτικών κεφαλαίων ή/και ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών φορέων. Άρθρο 2 Πόροι της επενδυτικής διευκόλυνσης 1.Οι πόροι της επενδυτικής διευκόλυνσης μπορεί να χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων: 1)για τη χορήγηση επιχειρηματικών κεφαλαίων με τη μορφή: (i) συμμετοχής στο κεφάλαιο επιχειρήσεων σε Κράτη ΑΚΕ, συμπεριλαμβανομένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ii) συνδρομής με τη μορφή οιονεί κεφαλαίων σε επιχειρήσεις των Κρατών ΑΚΕ, συμπεριλάμβανα μένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων· και (iii) εγγυήσεων και άλλων βελτιώσεων των πιστωτικών όρων που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη πολιτικών και άλλων επενδυτικών κινδύνων, τόσο των αλλοδαπών όσο και των εγχωρίων επενδυτών ή δανειστών. 2)για τη χορήγηση συνήθων δανείων. 2.Η συμμετοχή στο κεφάλαιο κανονικά αφορά μερίδια μειοψηφίας χωρίς δυνατότητα ελέγχου της επιχείρησης και αποφέρουν οφέλη με βάση την απόδοση του σχετικού έργου. 3.Η ενίσχυση με τη μορφή οιονεί κεφαλαίων μπορεί να συνίσταται σε προκαταβολές μετόχων, μετατρέψιμες ομολογίες, δάνεια υπό αίρεση, εξαρτημένα και με συμμετοχικά δικαιώματα ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια μορφή ενίσχυσης. Αυτή η ενίσχυση μπορεί να συνίσταται, ειδικότερα, στα εξής: 1)δάνεια υπό αίρεση, των οποίων η εξυπηρέτηση ή/και η διάρκεια εξαρτώνται από την εκπλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων που αφορούν την απόδοση του έργου, στη συγκεκριμένη περίπτωση των δανείων υπό αίρεση για τη χρηματοδότηση προεπενδυτικών μελετών ή άλλης τεχνικής βοήθειας που αφορά το έργο, μπορεί να παραχωρηθεί απαλλαγή από την εξυπηρέτηση, εφόσον η επένδυση δεν πραγματοποιηθεί· 2)δάνεια με συμμετοχικά δικαιώματα, των οποίων η εξυπηρέτηση ή/και η διάρκεια εξαρτάται από τη χρηματοοικονομική αποδοτικότητα του έργου· και 3)εξαρτημένα δάνεια, των οποίων η εξόφληση πραγματοποιείται μόνο μετά τη ρύθμιση των άλλων απαιτήσεων, 4.Τα οφέλη που αποφέρει κάθε πράξη διευκρινίζονται κατά τη χορήγηση του δανείου. Εντούτοις: 1)στην περίπτωση των δανείων υπό αίρεση και των δανείων με συμμετοχικά δικαιώματα, τα οφέλη συνήθως περιλαμβάνουν ένα σταθερό επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το 3% και ένα μεταβλητό στοιχείο που εξαρτάται από την απόδοση του έργου· και 2)στην περίπτωση των εξαρτημένων δανείων, το επιτόκιο είναι αυτό της αγοράς. 5.Το ύψος των εγγυήσεων αντιστοιχεί στους ασφαλιζόμενους κινδύνους και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης. 6.Το επιτόκιο των συνήθων δανείων διαμορφώνεται με βάση αφενός το επιτόκιο αναφοράς που εφαρμόζει η Τράπεζα για παρόμοια δάνεια που χορηγούνται υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και με τις ίδιες περιόδους χάριτος και εξόφλησης, και αφετέρου ένα συντελεστή αναπροσαρμογής που καθορίζει η Τράπεζα. 7.Τα συνήθη δάνεια είναι δυνατόν να παραταθούν υπό ευνοϊκούς όρους και προϋποθέσεις στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1)για την εκτέλεση, στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες ή σε χώρες που βρίσκονται σε μεταπολεμικό στάδιο, έργων υποδομής από τα οποία εξαρτάται η ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το επιτόκιο του δανείου θα είναι μειωμένο κατά 3%· και 2)για έργα που περιλαμβάνουν δράσεις αναδιάρθρωσης στο πλαίσιο ιδιωτικοποίησης ή για έργα που επιφέρουν σημαντικά και εμφανή κοινωνικά ή περιβαλλοντικά οφέλη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι δυνατή η παράταση της διάρκειας των δανείων με παράλληλη επιδότηση του επιτοκίου, της οποίας το ύψος και η μορφή θα αποφασίζεται αναλόγως των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του έργου. Εντούτοις, η επιδότηση του επιτοκίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3%. Σε κάθε περίπτωση, το τελικό επιτόκιο δεν μπορεί ποτέ να είναι χαμηλότερο από το 50% του επιτοκίου αναφοράς. 8.Τα κεφάλαια που θα διατίθενται για σκοπούς ευνοϊκής μεταχείρισης θα προέρχονται από την επενδυτική διευκόλυνση και δεν θα υπερβαίνουν το 5% του συνολικού ποσού που διαθέτουν για τη χρηματοδότηση επενδύσεων η εν λόγω διευκόλυνση και η Τράπεζα από τους ιδίους πόρους της. 9.Οι επιδοτήσεις επιτοκίων είναι δυνατόν να κεφαλαιοποιούνται ή να χρησιμοποιούνται με τη μορφή μη επιστρεπτέων ενισχύσεων για την παροχή τεχνικής βοήθειας κατά την εκτέλεση έργων με αποδέκτες ιδίως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στις χώρες ΑΚΕ. Άρθρο 3 Εργασίες με βάση την επενδυτική διευκόλυνση 1.Η λειτουργία της επενδυτικής διευκόλυνσης θα καλύπτει όλους τους οικονομικούς τομείς παρέχοντας στήριξη σε επενδύσεις φορέων του ιδιωτικού τομέα και φορέων του δημόσιου τομέα που λειτουργούν υπό εμπορικούς όρους, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων σε οικονομική και τεχνολογική υποδομή δημιουργίας εισοδήματος που είναι κρίσιμες για τον ιδιωτικό τομέα. Η εν λόγω διευκόλυνση: 1)αντιμετωπίζεται ως ανανεώσιμο κεφάλαιο και επιδιώκεται να παραμείνει οικονομικά βιώσιμη. Η δράσεις στο πλαίσιο αυτής πραγματοποιούνται υπό εμπορικούς όρους και προϋποθέσεις και αποσκοπούν στην αποφυγή της πρόκλησης στρεβλώσεων στις τοπικές αγορές και της μετατόπισης ιδιωτικών πηγών χρηματοδότησης^ και 2)επιδιώκεται να λειτουργεί καταλυτικά όσον αφορά την ενθάρρυνση της κινητοποίησης μακροπρόθεσμων τοπικών χρηματοδοτικών πόρων και την προσέλκυση αλλοδαπών ιδιωτών επενδυτών και δανειστών για την εκτέλεση έργων στα Κράτη ΑΚΕ. 2.Με τη λήξη του χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου και εφόσον το Συμβούλιο των Υπουργών δεν λάβει ειδική απόφαση, οι σωρευτικές καθαρές εισροές της επενδυτικής διευκόλυνσης θα μεταφερθούν στο επόμενο πρωτόκολλο. Άρθρο 4 Δάνεια από ιδίους πόρους της Τράπεζας 1.Η Τράπεζα: 1)συνεισφέρει μέσω των οικονομικών πόρων που διαχειρίζεται στην οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη των Κρατών ΑΚΕ σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο^ προς αυτόν τον σκοπό, χρηματοδοτεί κατά προτεραιότητα παραγωγικά έργα και προγράμματα ή άλλες επενδύσεις που αποσκοπούν στην προώθηση του ιδιωτικού τομέα σε όλους τους οικονομικούς τομείς· 2)συνάπτει στενές σχέσεις συνεργασίας με εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές τράπεζες καθώς και με τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των Κρατών ΑΚΕ και της ΕΕ· και 3)σε συνεννόηση με το ενδιαφερόμενο Κράτος ΑΚΕ, επιφέρει προσαρμογές στους τρόπους και τις διαδικασίες υλοποίησης της συνεργασίας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα συμφωνία, προκειμένου να λάβει υπόψη, εφόσον απαιτείται, τη φύση των έργων και προγραμμάτων και να ενεργεί σύμφωνα με τους στόχους της παρούσας συμφωνίας στο πλαίσιο των διαδικασιών που καθορίζονται στο καταστατικό της. 2.Η Τράπεζα χορηγεί δάνεια από τους ιδίους της πόρους υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις: 1)το επιτόκιο αναφοράς είναι το επιτόκιο που εφαρμόζει η Τράπεζα σε σχέση με δάνειο που χορηγείται υπό τους ίδιους όρους όσον αφορά το νόμισμα και τον τρόπο αποπληρωμής, κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης ή την ημερομηνία εκταμίευσης(β) ωστόσο: (i) κατ’αρχήν, τα έργα του δημόσιου τομέα είναι επιλέξιμα για επιδότηση επιτοκίου ύψους 3%·, (ii) τα έργα του ιδιωτικού τομέα τα οποία υπάγονται στις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο (β) του παρόντος παραρτήματος είναι επιλέξιμα για επιδοτήσεις επιτοκίων υπό τους ίδιους όρους με αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο (β). Σε κάθε περίπτωση, το τελικό επιτόκιο δεν μπορεί ποτέ να είναι χαμηλότερο από το 50% του επιτοκίου αναφοράς. 2)το ποσό της επιδότησης επιτοκίου, αναπροσαρμοζόμενο στην αξία του κατά τη στιγμή της εκταμίευσης του δανείου, καταλογίζεται στην επιδότηση επιτοκίου που παρέχεται από την επενδυτική διευκόλυνση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφοι 8 και 9, και καταβάλλεται απευθείας στην Τράπεζα· και 3)η περίοδος εξόφλησης των δανείων από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας καθορίζεται με βάση τα οικονομικά και χρηματοδοτικά χαρακτηριστικά του έργου, αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 25 έτη. Τα εν λόγω δάνεια περιλαμβάνουν συνήθως περίοδο χάριτος που καθορίζεται σε συνάρτηση με τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 3.Για επενδύσεις που χρηματοδοτεί η Τράπεζα από τους ιδίους πόρους της σε επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα είναι δυνατόν να ζητούνται ειδικές εγγυήσεις σχετικές με το έργο ή αναλήψεις υποχρεώσεων εκ μέρους του ενδιαφερόμενου Κράτους ΑΚΕ. Άρθρο 5 Όροι σχετικοί με τον συναλλαγματικό κίνδυνο Προκειμένου να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις των διακυμάνσεων των τιμών συναλλάγματος, τα προβλήματα που απορρέουν από τον συναλλαγματικό κίνδυνο αντιμετωπίζονται ως εξής: (α) σε περίπτωση συμμετοχής στο κεφάλαιο με σκοπό την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων μιας επιχείρησης, ο συναλλαγματικός κίνδυνος βαρύνει, κατά κανόνα, τη διευκόλυνση· (β) σε περίπτωση χρηματοδότησης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με επιχειρηματικά κεφάλαια, ο συναλλαγματικός κίνδυνος βαρύνει, κατά κανόνα, τόσο την Κοινότητα όσο και τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη. Κατά μέσο όρο, ο συναλλαγματικός κίνδυνος κατανέμεται ισομερώς· και (γ) όπου κρίνεται εφικτό και σκόπιμο, ιδιαίτερα όσον αφορά χώρες που χαρακτηρίζονται από μακροοικονομική και δημοσιονομική σταθερότητα, θα επιδιώκεται, στο πλαίσιο της διευκόλυνση, να επεκτείνεται η χορήγηση δανείων σε τοπικά νομίσματα των χωρών ΑΚΕ, οπότε εκ των πραγμάτων θα αναλαμβάνεται ο σχετικός συναλλαγματικός κίνδυνος. Άρθρο 6 Όροι σχετικά με τη μεταφορά συναλλάγματος Σε σχέση με πράξεις που διενεργούνται δυνάμει της συμφωνίας και για τις οποίες τα ενδιαφερόμενα Κράτη ΑΚΕ έχουν παράσχει εγγράφως τη συγκατάθεσή τους στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, τα κράτη αυτά: (α) απαλλάσσουν τους τόκους, τις προμήθειες και τα χρεολύσια των δανείων από κάθε εθνικό ή τοπικό φόρο ή φορολογική επιβάρυνση που θα οφειλόταν σύμφωνα με την ισχύουσα στο ενδιαφερόμενο Κράτος ή Κράτη ΑΚΕ νομοθεσία· (β) θέτουν στη διάθεση των δικαιούχων το συνάλλαγμα το αναγκαίο για την πληρωμή των τόκων, προμηθειών και χρεολυσίων των δανείων που οφείλονται σύμφωνα με πς συμβάσεις χρηματοδότησης οι οποίες έχουν συναφθεί για την εφαρμογή σχεδίων και προγραμμάτων στο έδαφός τους· και (γ) θέτουν στη διάθεση της Τράπεζας το συνάλλαγμα που απαιτείται για τη μεταφορά κάθε ποσού που εισπράττει η Τράπεζα σε εθνικό νόμισμα, με την τιμή συναλλάγματος που ισχύει την ημέρα της μεταφοράς μεταξύ του ευρώ ή του τυχόν άλλου νομίσματος μεταφοράς και του εθνικού νομίσματος. Στα ως άνω ποσά περιλαμβάνονται κάθε είδους οφέλη όπως, μεταξύ άλλων, τόκοι, μερίσματα, προμήθειες και τέλη, καθώς και η απόσβεση δανείων και τα προϊόντα από την πώληση μετοχών που πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους συμβάσεων χρηματοδοτήσεων, οι οποίες χορηγούνται για την εκτέλεση έργων και προγραμμάτων στην επικράτεια αυτών των Κρατών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Άρθρο 71.Στο πλαίσιο της συνεργασίας, από τα κονδύλια μη επιστρεπτέων ενισχύσεων παρέχεται στήριξη για τα εξής: 1)στέγαση πληθυσμού χαμηλού εισοδήματος με στόχο την προώθηση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης του στεγαστικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων δευτερογενών ενυπόθηκων διευκολύνσεων· 2)χορήγηση μικροχρηματοδοτήσεων για την προώθηση ΜΜΕ και μικροεπιχειρήσεων· και 3)δημιουργία θεσμικών οργάνων για την ενίσχυση και τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. 2.Το Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ θα λάβει απόφαση, μετά την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας και κατόπιν προτάσεως της επιτροπής συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, σχετικά με πς λεπτομέρειες και το ύψος τον πόρων που θα διατεθούν από το συνολικό κονδύλιο μακροπρόθεσμης ανάπτυξης για την επίτευξη αυτών των στόχων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Άρθρο 81.Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι απώλειες εσόδων από εξαγωγές εξ αιτίας βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων των τιμών είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο τις χρηματοδοτικές ανάγκες της ανάπτυξης και την υλοποίηση των μακροοικονομικών και τομεακών πολιτικών. Επομένως, ο βαθμός εξάρτησης της οικονομίας ενός Κράτους ΑΚΕ από την εξαγωγή εμπορευμάτων και, ειδικότερα, γεωργικών και μεταλλευτικών προϊόντων, πρέπει να αποτελεί κριτήριο για τον καθορισμό των συνολικών κονδυλίων που διατίθενται για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. 2.Προκειμένου να περιοριστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις από την αστάθεια των εσόδων από τις εξαγωγές και να διασφαλιστεί το αναπτυξιακό πρόγραμμα που τίθεται σε κίνδυνο εξ αιτίας της μείωσης των εσόδων, είναι δυνατή η κινητοποίηση συμπληρωματικής χρηματοδοτικής στήριξης από τους προγραμματιζόμενους πόρους που προβλέπονται για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της εκάστοτε χώρας, σύμοωνα με τα άρθρα 9 και 10. Άρθρο 9 Κριτήρια επιλεξιμότητας 1.Η επιλεξιμότητα για τη χορήγηση συμπληρωματικών πόρων καθορίζεται με βάση τα εξής: 1)10% (2% στην περίπτωση των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών) απώλεια εσόδων από εξαγωγές εμπορευμάτων σε σύγκριση με τον αριθμητικό μέσο όρο των εσόδων κατά τα τρία πρώτα έτη της πρώτης τετραετίας που προηγήθηκε του έτους εφαρμογής ή 10% (2% στην περίπτωση των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών) απώλεια εσόδων από εξαγωγές του συνόλου των γεωργικών ή μεταλλευτικών προϊόντων σε σύγκριση με τον αριθμητικό μέσο όρο των εσόδων κατά τα τρία πρώτα έτη της πρώτης τετραετίας που προηγήθηκε του έτους εφαρμογής, όσον αφορά χώρες στις οποίες τα έσοδα από εξαγωγές γεωργικών ή μεταλλευτικών προϊόντων αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 40% των συνολικών εσόδων από εξαγωγές εμπορευμάτων· και 2)10% επιδείνωση του προγραμματισμένου ελλείμματος του δημόσιου τομέα για το συγκεκριμένο έτος ή της πρόβλεψης για το επόμενο έτος. 2.Το δικαίωμα συμπληρωματικής περιορίζεται στα τέσσερα συνεχή έτη. 3.Οι συμπληρωματικοί πόροι αντιστοιχούν στο ύψος των δημόσιων λογαριασμών της ενδιαφερόμενης χώρας. Οι συμπληρωματικοί πόροι χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες και τις μεθόδους προγραμματισμού, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών διατάξεων του Παραρτήματος ΙV «Διαδικασίες εφαρμογής και διαχείρισης», με βάση συμφωνίες που καταρτίζουν εκ των προτέρων η Κοινότητα και το ενδιαφερόμενο Κράτος ΑΚΕ κατά το έτος μετά την έναρξη εφαρμογής. Κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών, οι πόροι είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων που περιλαμβάνονται στον κρατικό προϋπολογισμό. Εντούτοις, ένα μέρος των συμπληρωματικών πόρων μπορεί επίσης να διατεθεί για επιμέρους τομείς. Άρθρο 10 ΠροκαταβολέςΤο σύστημα διάθεσης συμπληρωματικών πόρων προβλέπει τη χορήγηση προκαταβολών προκειμένου να καλυφθούν ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην αποστολή παγιωμένων στατιστικών σχετικά με το εμπόριο και να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω πόροι θα καταστεί δυνατόν να συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό του έτους που έπεται του έτους εφαρμογής. Οι προκαταβολές κινητοποιούνται με βάση προσωρινές στατιστικές σχετικά με τις εξαγωγές που καταρτίζει η κυβέρνηση και τις οποίες υποβάλλει στην Επιτροπή ενόψει των τελικών επίσημων παγιωμένων στατιστικών. Το μέγιστο ύψος της προκαταβολής ορίζεται στο 80% του υπολογιζόμενου ποσού των συμπληρωματικών πόρων για το έτος εφαρμογής. Τα ποσά που κινητοποιούνται με αυτόν τον τρόπο αναπροσαρμόζονται με κοινή συμφωνία της Επιτροπής και της ενδιαφερόμενης κυβέρνησης μετά τη δημοσίευση των τελικών παγιωμένων στατιστικών σχετικά με τις εξαγωγές και των τελικών στοιχείων για το έλλειμμα του δημόσιου τομέα. Άρθρο 11 Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου επανεξετάζονται το αργότερο μετά δύο έτη εφαρμογής και στη συνέχεια εφόσον το ζητήσει οποιοδήποτε από τα μέρη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 12 Τρέχουσες πληρωμές και κινήσεις κεφαλαίων 1.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, τα μέρη δεσμεύονται να μην επιβάλουν κανέναν περιορισμό στις πληρωμές, σε ελεύθερα μετατρέψιμο νόμισμα, στον λογαριασμό του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μεταξύ υπηκόων της Κοινότητας και των Κρατών ΑΚΕ. 2.Όσον αφορά τις συναλλαγές επί του λογαριασμού κεφαλαίων του ισοζυγίου πληρωμών, τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην επιβάλουν περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων που αφορούν άμεσες επενδύσεις σε εταιρείες οι οποίες έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας υποδοχής και σε επενδύσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας καθώς και στην εκκαθάριση ή τον επαναπατρισμό αυτών των επενδύσεων και των κερδών που ενδεχομένως απορρέουν από αυτές. 3.Εάν ένα ή περισσότερα Κράτη ΑΚΕ ή ένα ή περισσότερα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν ή κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά το ισοζύγιο πληρωμών, το ενδιαφερόμενο Κράτος ΑΚΕ, το κράτος μέλος ή η Κοινότητα δύνανται, σύμοωνα με τους όρους που καθορίζονται στο πλαίσιο της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GΑΤΤ), της Γενικής Συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των Υπηρεσιών (GΑΤS) και στα άρθρα VΙΙΙ και ΧΤV της συμφωνίας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, να θεσπίσουν περιορισμούς στις τρέχουσες συναλλαγές, οι οποίοι θα είναι περιορισμένης διάρκειας και δεν θα μπορεί να υπερβαίνουν την έκταση που είναι απολύτως αναγκαία για την επανόρθωση της κατάστασης του ισοζυγίου πληρωμών. Το μέρος που λαμβάνει τα ως άνω μέτρα ενημερώνει αμέσως τα άλλα μέρη σχετικά και υποβάλλει σε αυτά το συντομότερο δυνατόν χρονοδιάγραμμα κατάργησης των εν λόγω μέτρων. Άρθρο 13 Καθεστώς που ισχύει για τις επιχειρήσεις Όσον αφορά το καθεστώς που ισχύει στον τομέα της εγκατάστασης και της παροχής υπηρεσιών στα Κράτη ΑΚΕ, αφενός, και στα κράτη μέλη, αφετέρου, δεν υφίσταται διακριτική μεταχείριση μεταξύ των υπηκόων και εταιρειών ή επιχειρήσεων των Κρατών ΑΚΕ και των υπηκόων και εταιρειών ή επιχειρήσεων των κρατών μελών αντιστοίχως. Αν όμως, για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, ένα Κράτος ΑΚΕ ή ένα κράτος μέλος δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει τέτοια μεταχείριση, τα Κράτη ΑΚΕ ή τα κράτη μέλη, κατά περίπτωση, δεν υποχρεούνται να παράσχουν τέτοια μεταχείριση για τη δραστηριότητα αυτή στους υχηκόους και τις εταιρείες ή επιχειρήσεις του εν λόγω κράτους. Άρθρο 14 Ορισμός της έννοιας των «εταιρειών και επιχειρήσεων» 1.Ως «εταιρείες ή επιχειρήσεις ενός κράτους μέλους ή ενός Κράτους ΑΚΕ» νοούνται, κατά την έννοια της παρούσας συμφωνίας, οι εταιρείες ή επιχειρήσεις αστικού ή εμπορικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων ή άλλων επιχειρήσεων, των συνεταιριστικών εταιρειών και άλλων νομικών προσώπων και ενώσεων του δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, εκτός των μη κερδοσκοπικών, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους ή Κράτους ΑΚΕ και των οποίων η καταστατική έδρα, η κεντρική διοίκηση ή ο κύριος τόπος δραστηριότητας βρίσκεται σε κράτος μέλος ή σε Κράτος ΑΚΕ. 2.Ωστόσο, μια εταιρεία ή επιχείρηση που έχει μόνο την καταστατική της έδρα σε κράτος μέλος ή Κράτος ΑΚΕ πρέπει να ασκεί δραστηριότητα που συνδέεται κατά τρόπο πραγματικό και συνεχή με την οικονομία του συγκεκριμένου κράτους μέλους ή Κράτους ΑΚΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Άρθρο 151.Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 78 της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη λαμβάνουν υπόψη τις ακόλουθες αρχές: 1)κάθε συμβαλλόμενο κράτος δύναται να ζητήσει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, την έναρξη διαπραγματεύσεων με άλλο συμβαλλόμενο κράτος με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας για την προώθηση και την προστασία των επενδύσεων· 2)στο πλαίσιο της έναρξης διαπραγματεύσεων για τη σύναψη, την εφαρμογή και την ερμηνεία διμερών ή πολυμερών συμφωνιών για την προώθηση και την προστασία των επενδύσεων, τα κράτη που αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη παρόμοιων συμφωνιών δεν προβαίνουν σε διακρίσεις μεταξύ των κρατών που αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας συμφωνίας ή έναντι αυτών σε σχέση με τις τρίτες χώρες· 3)τα συμβαλλόμενα κράτη έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τροποποίηση ή προσαρμογή της μη διακριτικής μεταχείρισης που προβλέπεται ανωτέρω, όταν το απαιτούν διεθνείς υποχρεώσεις ή η αλλαγή των περιστάσεων· 4)η εφαρμογή των αρχών που αναφέρονται ανωτέρω δεν μπορεί να έχει σαν αντικείμενο ή αποτέλεσμα την προσβολή της κυριαρχίας οποιουδήποτε συ μβαλλό μενού μέρους της συμφωνίας· και 5)η σχέση μεταξύ της ημερομηνίας έναρξης ισχύος κάθε διαπραγματευθείσας συμφωνίας, των διατάξεων σχετικά με τη διευθέτηση των διαφορών και της ημερομηνίας των αντίστοιχων επενδύσεων θα καθορίζεται στις εν λόγω συμφωνίες, λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω διατάξεων. Τα συμβαλλόμενα μέρη βεβαιώνουν ότι η αναδρομικότητα δεν εφαρμόζεται ως γενική αρχή, εκτός εάν τα συμβαλλόμενα κράτη συμφωνήσουν διαφορετικά. 2.Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαπραγμάτευση διμερών συμφωνιών για την προώθηση και την προστασία των επενδύσεων, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να μελετήσουν τις κυριότητες ρήτρες μιας πρότυπης συμφωνίας προστασίας. Η μελέτη αυτή, εμπνεόμενη από τις διατάξεις των διμερών συμφωνιών που υφίστανται μεταξύ των κρατών μερών, θα αφορά ιδίως τα ακόλουθα ζητήματα: 1)νομικές εγγυήσεις για την εξασφάλιση δίκαιης και ίσης μεταχείρισης και την προστασία των ξένων επενδυτών· 2)τη ρήτρα του μάλλον ευνοούμενου επενδυτή· 3)προστασία σε περίπτωση απαλλοτρίωσης και εθνικοποίησης· 4)τη μεταφορά κεφαλαίων και κερδών, και 5)διεθνή διαιτησία σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του επενδυτή και του κράτους υποδοχής. 3.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να μελετήσουν τη δυνατότητα των συστημάτων εγγύησης να ανταποκριθούν στις ειδικές ανάγκες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων όσον αφορά την εξασφάλιση των επενδύσεων τους σε Κράτη ΑΚΕ. Οι προαναφερθείσες μελέτες θα αρχίσουν το συντομότερο δυνατόν μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Όταν ολοκληρωθούν αυτές οι μελέτες, τα συμπεράσματα τους θα υποβληθούν στην επιτροπή συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης προκειμένου να εξεταστούν και να σχεδιαστεί η κατάλληλη δράση. ΘΕΣΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ - CDΕ ΚΑΙ CΤΑ Άρθρο 1 Η συνεργασία παρέχει στήριξη στους θεσμικούς μηχανισμούς που προσφέρουν συνδρομή σε επιχειρήσεις και προωθούν τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεργασία παρέχει συνδρομή στα εξής: (α) ενδυνάμωση και ενίσχυση του ρόλου του Κέντρου Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων (CDΕ), ώστε αυτό να παράσχει στον ιδιωτικό τομέα των Κρατών ΑΚΕ την αναγκαία στήριξη για την προώθηση των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων του ιδιωτικού τομέα· και (β) ενδυνάμωση και ενίσχυση του ρόλου που διαδραματίζει το Τεχνικό Κέντρο Αγροτικής και Γεωργικής Συνεργασίας (CΤΑ) στο τομέα της ανάπτυξης θεσμικών οργάνων στα Κράτη ΑΚΕ και ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαχείριση των πληροφοριών, προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες με στόχο να αυξηθούν η γεωργική παραγωγικότητα, η εμπορία, η επισιτιστική ασφάλεια και η αγροτική ανάπτυξη. Άρθρο 2 Κέντρο Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων (CDΕ) 1.Το Κέντρο Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων (CDΕ) υποστηρίζει την υλοποίηση στρατηγικών για την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα στις χώρες ΑΚΕ, παρέχοντας μη χρηματοδοτικές υπηρεσίες σε εταιρείες και επιχειρήσεις αυτών των χωρών και στηρίζοντας πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν από κοινού οικονομικοί φορείς της Κοινότητας και των Κρατών ΑΚΕ. 2.Σκοπός του CDΕ είναι να επικουρεί ιδιωτικές εγχειρήσεις των χωρών ΑΚΕ στην προσπάθεια τους να καταστούν ανταγωνιστικότερες σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Ειδικότερα: 1)διευκολύνει και προωθεί την επιχειρηματική συνεργασία και τη σύναψη εταιρικών σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων των χωρών ΑΚΕ και της ΕΕ· 2)επικουρεί την ανάπτυξη υπηρεσιών στήριξης της επς(εφηματικής δραστηριότητας ενισχύοντας τις δυνατότητες οργανισμών του ιδιωτικού τομέα ή φορέων παροχής υπηρεσιών στήριξης στον τεχνικό, επαγγελματικό, διαχειριστικό και εμπορικό τομέα καθώς και στον τομέα της κατάρτισης· 3)παρέχει συνδρομή για την προώθηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, όπως σύσταση οργανισμών προώθησης επενδύσεων, διοργάνωση διασκέψεων για τις επενδύσεις, προγράμματα επιμόρφωσης, εργαστήρια στρατηγικής και παρακολούθηση αποστολών προώθησης των επενδύσεων· και 4)στηρίζει πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη μεταφορά τεχνολογιών και τεχνογνωσίας καθώς και βέλτιστων πρακτικών που αφορούν όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής διαχείρισης. 3.Ακόμη, το CDΕ: 1)ενημερώνει τον ιδιωτικό τομέα των χωρών ΑΚΕ για τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας· 2)μεριμνά για τη διάδοση στους ιδιωτικούς φορείς των χωρών ΑΚΕ πληροφοριών σχετικών με την ποιότητα των προϊόντων και τις προδιαγραφές που απαιτούν οι εξωτερικές αγορές· και 3)παρέχει σε ευρωπαϊκές εταιρείες και οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες και τις πρακτικές λεπτομέρειες άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας σε χώρες ΑΚΕ. 4.Το CDΕ επεκτείνει τη στήριξη που παρέχει στις επιχειρήσεις μέσω εξειδικευμένων και ικανών ενδιάμεσων φορέων παροχής υπηρεσιών σε εθνικό ή και περιφερειακό επίπεδο· 5.Οι δραστηριότητες του CDΕ σε συνάρτηση με κάθε πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, είτε αυτή λαμβάνεται από φορείς του δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα, βασίζονται στις έννοιες του συντονισμού, της συμπληρωματικότητας και της προστιθέμενης αξίας. Το CDΕ ασκεί τα καθήκοντά του επιλεκτικά. 6.Η Επιτροπή των Πρέσβεων αποτελεί την εποπτεύουσα αρχή του Κέντρου. Μετά την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας, η εν λόγω επιτροπή: 1)θεσπίζει το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό του Κέντρου, συμπεριλαμβανομένων των εποπτικών οργάνων του· 2)θεσπίζει το καταστατικό, τον οικονομικό κανονισμό και τον κανονισμό υπηρεσιακής καταστάσεως του προσωπικού· 3)εποπτεύει τις εργασίες των οργάνων του Κέντρου· και 4)θεσπίζει τους κανόνες λειτουργίας και τις διαδικασίες έγκρισης του προϋπολογισμού του Κέντρου. 7.Η Επιτροπή των Πρέσβεων διορίζει τα μέλη των οργάνων του Κέντρου, σύμφωνα με διαδικασίες και κριτήρια που καθορίζει η ίδια. 8.Ο προϋπολογισμός του Κέντρου χρηματοδοτείται σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπει η παρούσα συμφωνία όσον αφορά τη συνεργασία για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Άρθρο 3 Κέντρο Γεωργικής Ανάπτυξης (CΤΑ) Αποστολή του Κέντρου Γεωργικής Ανάπτυξης (CΤΑ) αποτελεί η ενίσχυση της ικανότητας χάραξης πολιτικής και της θεσμικής ικανότητας καθώς και των δυνατοτήτων διαχείρισης των πληροφοριών και της επικοινωνίας εκ μέρους των οργανισμών γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης των χωρών ΑΚΕ. Το εν λόγω Κέντρο επικουρεί αυτούς τους οργανισμούς κατά τη διαμόρφωση και την εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων που αποσκοπούν στον περιορισμό της φτώχειας, στην προώθηση της βιώσιμης επισιτιστικής ασφάλειας και στη διαφύλαξη των βασικών φυσικών πόρων, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην οικοδόμηση μιας αυτάρκους γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης των χωρών ΑΚΕ. 2.Το CΤΑ: 1)αναπτύσσει και παρέχει υπηρεσίες πληροφοριών και διασφαλίζει αρτιότερη πρόσβαση στην έρευνα, την κατάρτιση και την καινοτομία στους τομείς της γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης και επέκτασης, με σκοπό την προώθηση της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης και2)αναπτύσσει και ενισχύει τις ικανότητες των χωρών ΑΚΕ, με στόχο: (i) να βελτιωθεί η διαμόρφωση και η διαχείριση πολιτικών και στρατηγικών στον τομέα της γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της ικανότητας στους τομείς της συλλογής στοιχείων καθώς επίσης και της έρευνας, της ανάλυσης και της χάραξης πολιτικής· (ii) να βελτιωθεί η διαχείριση των πληροφοριών και της επικοινωνίας, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της Εθνικής Γεωργικής Στρατηγικής· (iii) να προαχθούν η αποτελεσματική ενδοοργανική Διαχείριση των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας (ΔΠΕ) για την παρακολούθηση των επιδόσεων, καθώς και κοινοπραξίες με εταίρους σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο (iν) να προαχθεί η αποκεντρωμένη ΔΠΕ σε τοπικό και εθνικό επίπεδο· (ν) να ενισχυθούν πρωτοβουλίες μέσω της περιφερειακής συνεργασίας· και (νί) να αναπτυχθούν προσεγγίσεις που να αποσκοπούν στην αξιολόγηση της απήχησης της πολιτικής στη γεωργική και αγροτική ανάπτυξη. 3.Το Κέντρο στηρίζει πρωτοβουλίες και δίκτυα σε περιφερειακό επίπεδο και σταδιακά αρχίζει να εκτελεί από κοινού με τους κατάλληλους οργανισμούς των χωρών ΑΚΕ προγράμματα ανάπτυξης της θεσμικής ικανότητας. Προς τον σκοπό αυτό, το Κέντρο παρέχει στήριξη σε αποκεντρωμένα περιφερειακά δίκτυα πληροφοριών. Αυτά τα δίκτυα πρέπει να συγκροτηθούν σταδιακά και αποτελεσματικά. 4.Η Επιτροπή των Πρέσβεων αποτελεί την εποπτεύουσα αρχή του Κέντρου. Μετά την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας, η εν λόγω επιτροπή: 1)θεσπίζει το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό του Κέντρου, συμπεριλαμβανομένων των εποπτικών οργάνων του· 2)θεσπίζει το καταστατικό, τον οικονομικό κανονισμό και τον κανονισμό υπηρεσιακής καταστάσεως του προσωπικού· 3)εποπτεύει τις εργασίες των οργάνων του Κέντρου· και 4)θεσπίζει τους κανόνες λειτουργίας και τις διαδικασίες έγκρισης του προϋπολογισμού του Κέντρου. 5.Η Επιτροπή των Πρέσβεων διορίζει τα μέλη των οργάνων του Κέντρου, σύμφωνα με διαδικασίες και κριτήρια που καθορίζει η ίδια. 6.Ο προϋπολογισμός του Κέντρου χρηματοδοτείται σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπει η παρούσα συμφωνία όσον αφορά τη συνεργασία για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ) Άρθρο 1 Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται με μη επιστρεπτέες ενισχύσεις στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας προγραμματίζονται στις αρχές της χρονικής περιόδου που καλύπτει το χρηματοδοτικό πρωτόκολλο. Προγραμματισμός σε αυτό το πλαίσιο σημαίνει: (α) την επεξεργασία και ανάπτυξη Εθνικής Στρατηγικής Στήριξης (ΕΣΣ) με βάση τους μεσοπρόθεσμους στόχους και στρατηγικές της ίδιας της ενδιαφερόμενης χώρας· (β) σαφή αναφορά εκ μέρους της Κοινότητας της ενδεικτικής προγραμματιζόμενης χρηματοδοτικής ενίσχυσης που είναι δυνατόν να λάβει η ενδιαφερόμενη χώρα κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου, καθώς και κάθε άλλης σχετικής πληροφορίας· (γ) την κατάρτιση και την έγκριση ενδεικτικού προγράμματος για την υλοποίηση της ΕΣΣ· και (δ) διαδικασία επανεξέτασης, που καλύπτει την ΕΣΣ, το ενδεικτικό πρόγραμμα και το ύψος των πόρων που διατίθενται γι’αυτό. Άρθρο 2 Εθνική στρατηγική στήριξης Η Εθνική Στρατηγική Στήριξης (ΕΣΣ) χαράσσεται από το ενδιαφερόμενο Κράτος ΑΚΕ και την ΕΕ κατόπιν διαβουλεύσεων με ευρύ φάσμα φορέων της αναπτυξιακής διαδικασίας και βασίζεται στα διδάγματα του παρελθόντος και στις βέλτιστες πρακτικές. Κάθε ΕΣΣ είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες και ανταποκρίνεται στις ειδικές περιστάσεις που επικρατούν σε κάθε Κράτος ΑΚΕ. Η ΕΣΣ αποτελεί μέσο καθορισμού των προτεραιοτήτων μεταξύ των επιμέρους δραστηριοτήτων και προώθησης της συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων στα προγράμματα συνεργασίας. Ενδεχόμενες διαστάσεις απόψεων μεταξύ της ανάλυσης της ίδιας της ενδιαφερόμενης χώρας και της Κοινότητας λαμβάνονται υπόψη. Η ΕΣΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα τυπικά στοιχεία: (α) ανάλυση του πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού πλαισίου της χώρας, των περιορισμών, των δυνατοτήτων και των προοπτικών, συμπεριλαμβανομένων της αξιολόγησης των βασικών αναγκών, όπως είναι το κατά κεφαλήν εισόδημα, το μέγεθος του πληθυσμού και οι κοινωνικοί δείκτες, καθώς και της ευαισθησίας σε εξωγενείς παράγοντες (β) αναλυτική σκιαγράφηση της μεσοπρόθεσμης αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας, σαφώς καθορισμένες προτεραιότητες και αναμενόμενες χρηματοδοτικές ανάγκες(γ) περιγραφή σχετικών σχεδίων και δράσεων άλλων χορηγών που δρουν επί του παρόντος στη συγκεκριμένη χώρα, ιδιαίτερα δε των κρατών μελών της ΕΕ υπό την ιδιότητά τους ως διμερών χορηγών· (δ) στρατηγικές ανταπόκρισης, με λεπτομερή αναφορά της ειδικής συμβολής που μπορεί να παράσχει η ΕΕ. Αυτές θα πρέπει, στον βαθμό του εφικτού, να επιτρέπουν τη συμπληρωματικότητα με δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ίδιο το ενδιαφερόμενο Κράτος ΑΚΕ και από άλλους χορηγούς που δρουν στη συγκεκριμένη χώρα· και ε) καθορισμό του χαρακτήρα και της έκτασης των πλέον ενδεδειγμένων μηχανισμών στήριξης που πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή για την υλοποίηση αυτών των στρατηγικών. Άρθρο 3 Διάθεση πόρων 1.Η διάθεση πόρων πραγματοποιείται με βάση τις ανάγκες και τις επιδόσεις, όπως ορίζεται στην παρούσα συμφωνία. Με το ίδιο πνεύμα: 1)οι ανάγκες αξιολογούνται με βάση κριτήρια που συνδέονται με το κατά κεφαλήν εισόδημα, το μέγεθος του πληθυσμού, τους κοινωνικούς δείκτες και το ύψος του χρέους, τις απώλειες εσόδων από εξαγωγές και την εξάρτηση από αυτά τα έσοδα, ιδίως δε από εξαγωγές προϊόντων του γεωργικού και του μεταλλευτικού τομέα. Ιδιαίτερη μεταχείριση επιφυλάσσεται στα λιγότερο ανεπτυγμένα Κράτη ΑΚΕ, ενώ ο ευάλωτος χαρακτήρας των νησιωτικών και των περίκλειστων κρατών λαμβάνεται δεόντως υπόψη. Επιπλέον, λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι χώρες σε μεταπολεμικό στάδιο· και 2)οι επιδόσεις πρέπει να αξιολογούνται κατά τρόπο αντικειμενικό και διαφανή, με βάση τις ακόλουθες παραμέτρους: την πρόοδο κατά την υλοποίηση θεσμικών μεταρρυθμίσεων, τις επιδόσεις της χώρας όσον αφορά τη χρήση των πόρων, την αποτελεσματική εκτέλεση των τρεχουσών δράσεων, την ελάφρυνση ή τον περιορισμό της φτώχειας, τη λήψη μέτρων αειφόρου ανάπτυξης και τις επιδόσεις στους τομείς της μακροοικονομικής και της τομεακής πολιτικής. 2.Οι διατιθέμενοι πόροι περιλαμβάνουν δύο στοιχεία: 1)πίστωση που καλύπτει τη μακροοικονομική στήριξη, τις τομεακές πολιτικές, προγράμματα και έργα για τη στήριξη τομέων επικέντρωσης και μη της κοινοτικής συνδρομής και 2)πίστωση που καλύπτει απρόβλεπτες ανάγκες, όπως είναι η ενίσχυση έκτακτης ανάγκης, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τέτοιας μορφής στήριξη δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, η συμβολή σε πρωτοβουλίες ελάφρυνσης του χρέους που συμφωνούνται σε διεθνές επίπεδο καθώς και η στήριξη για τον μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων από την αστάθεια στα έσοδα από εξαγωγές. 3.Αυτό το ενδεικτικό ποσό διευκολύνει τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό της κοινοτικής ενίσχυσης προς την ενδιαφερόμενη χώρα. Οι ανωτέρω πιστώσεις, μαζί με τα αδιάθετα υπόλοιπα πόρων που έχουν χορηγηθεί στη χώρα στο πλαίσιο προηγούμενων ΕΤΑ και, όταν αυτό είναι δυνατόν, με πόρους από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, αποτελούν τη βάση για την κατάρτιση του ενδεικτικού προγράμματος για την ενδιαφερόμενη χώρα. 4.Ειδική πρόβλεψη θα γίνεται για τις χώρες οι οποίες δεν είναι σε θέση, λόγω ιδιαίτερων περιστάσεων, να έχουν πρόσβαση στους συνήθεις προγραμματιζόμενους πόρους. Άρθρο 4 Κατάρτιση και έγκριση του ενδεικτικού προγράμματος 1.Μόλις λάβει τις πληροφορίες που προβλέπονται ανωτέρω, κάθε κράτος ΑΚΕ καταρτίζει και υποβάλλει στην Κοινότητα σχέδιο ενδεικτικού προγράμματος που βασίζεται και είναι σύμφωνο με τους αναπτυξιακούς στόχους και προτεραιότητες, όπως διατυπώνονται στην ΕΣΣ. Το σχέδιο ενδεικτικού προγράμματος περιλαμβάνει: 1)έναν ή περισσότερους κεντρικούς τομείς, στους οποίους επικεντρώνεται η ενίσχυση· 2)τα πλέον ενδεδειγμένα μέτρα και δράσεις για την επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων στο πλαίσιο του κεντρικού τομέα (ή των κεντρικών τομέων)· 3)τους πόρους που προορίζονται για σχέδια και προγράμματα εκτός του κεντρικού τομέα (ή των κεντρικών τομέων) ή/και τις γενικές γραμμές τέτοιων δραστηριοτήτων, καθώς και αναφορά των πόρων που πρόκειται να χορηγηθούν για κάθε ένα από τα εν λόγω στοιχεία· 4)καθορισμό των επιλέξιμων μη κρατικών φορέων και των πόρων που διατίθενται για μη κρατικούς φορείς· 5)προτάσεις που αφορούν περιφερειακά έργα και προγράμματα και 6)αποθεματικό για την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων ενστάσεων και για την κάλυψη των αυξήσεων του κόστους και των απρόβλεπτων δαπανών. 2.Το σχέδιο ενδεικτικού προγράμματος αναφέρει, κατά περίπτωση, τους πόρους που προβλέπονται για την ενίσχυση της ικανότητας της ενδιαφερόμενης χώρας ΑΚΕ όσον αφορά το ανθρώπινο και υλικό δυναμικό καθώς και τα θεσμικά όργανα που απαιτούνται για την κατάρτιση και την υλοποίηση εθνικών και περιφερειακών ενδεικτικών προγραμμάτων και για τη βελτίωση της ικανότητας των Κρατών ΑΚΕ όσον αφορά τη διαχείριση κύκλου έργων στον τομέα των δημοσίων επενδύσεων. 3.Το σχέδιο ενδεικτικού προγράμματος αποτελεί το αντικείμενο ανταλλαγής απόψεων μεταξύ του ενδιαφερόμενου Κράτους ΑΚΕ και της Κοινότητας. Το ενδεικτικό πρόγραμμα εγκρίνεται με κοινή συμφωνία μεταξύ της Κοινότητας και του ενδιαφερόμενου Κράτους ΑΚΕ. Εφόσον εγκριθεί, το ενδεικτικό πρόγραμμα καθίσταται δεσμευτικό τόσο για την Κοινότητα όσο και για το εν λόγω Κράτος. Το ως άνω ενδεικτικό πρόγραμμα επισυνάπτεται στην ΕΣΣ και περιλαμβάνει επιπλέον: 1)ειδικές και σαφώς καθορισμένες δράσεις, ειδικά δε αυτές που μπορούν να εκτελεστούν πριν την προσεχή αναθεώρηση· 2)χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και αναθεώρησης του ενδεικτικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των αναλήψεων υποχρεώσεων και των εκταμιεύσεων πόρων· και 3)τις παραμέτρους και τα κριτήρια στα οποία θα βασίζονται οι αναθεωρήσεις. 4.Η Κοινότητα και το ενδιαφερόμενο κράτος ΑΚΕ λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η διαδικασία προγραμματισμού θα ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό και, εκτός ιδιαίτερων περιστάσεων, εντός δώδεκα μηνών από την υπογραφή του χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου. Κατά συνέπεια, η κατάρτιση της ΕΣΣ, και του ενδεικτικού προγράμματος πρέπει να αποτελούν μέρος μιας συνεχούς διαδικασίας, η οποία θα οδηγήσει στην έγκριση ενός ενιαίου εγγράφου. ΑΡΘΡ0 5 Διαδικασία αναθεώρησης 1.Η χρηματοδοτική συνεργασία μεταξύ του ενδιαφερόμενου Κράτους ΑΚΕ και της Κοινότητας πρέπει να είναι αρκετά ελαστική, ώστε να εξασφαλίζει τη συνεχή προσαρμογή των δράσεων προς τους στόχους και να λαμβάνει υπόψη τις μεταβολές που ενδέχεται να προκύψου στην οικονομική κατάσταση, στις προτεραιότητες και στους στόχους του ενδιαφερόμενου κράτους ΑΚΕ. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο Εθνικός Διατάκτης και ο Προϊστάμενος της Αντιπροσωπίας προβαίνουν στα εξής: 1)σε ετήσια επιχειρησιακή αναθεώρηση του ενδεικτικού προγράμματος· και 2)σε ενδιάμεση και σε τελική αναθεώρηση της ΕΣΣ και του ενδεικτικού προγράμματος υπό το πρίσμα των τρεχουσών αναγκών και των επιδόσεων. 2.Υπό ιδιαίτερες περιστάσεις, που έχουν σχέση με τη χορήγηση ανθρωπιστικής συνδρομής και ενίσχυσης έκτακτης ανάγκης, μπορεί να πραγματοποιηθεί αναθεώρηση εφόσον το ζητήσει οποιοδήποτε από τα μέρη. 3.Σε αυτήν την περίπτωση, ο Εθνικός Διατάκτης και ο Προϊστάμενος της Αντιπροσωπίας προβαίνουν στα εξής: 1)λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέιρα προκειμένου να εξασφαλίσουν την τήρηση των διατάξεων του ενδεικτικού προγράμματος, μεταξύ άλλων και του χρονοδιαγράμματος αναλήψεων υποχρεώσεων και εκταμιεύσεων που συμφωνήθηκε κατά την εποχή του αρχικού προγραμματισμού· και 2)εντοπίζουν τις ενδεχόμενες αιτίες καθυστερήσεων κατά την εκτέλεση και προτείνουν τα κατάλληλα μέτρα για τη διόρθωση της κατάστασης. 4.Η ετήσια επιχειρησιακή αναθεώρηση του ενδεικτικού προγράμματος συνίσταται σε από κοινού αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του προγράμματος, κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα σχετικών δραστηριοτήτων παρακολούθησης και αξιολόγησης. Αυτή η αναθεώρηση διενεργείται επί τόπου και ολοκληρώνεται από κοινού από τον Εθνικό Διατάκτη και τον Προϊστάμενο της Αντιπροσωπίας εντός διαστήματος 60 ημερών. Η αναθεώρηση καλύπτει, ειδικότερα, την αξιολόγηση των εξής: 1)των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν στον κεντρικό τομέα (ή στους κεντρικούς τομείς) σε σύγκριση με τους στόχους που είχαν ταχθεί, με βάση τους δείκτες απήχησης που είχαν καθοριστεί και σε συνάρτηση με τις υποχρεώσεις που είχαν αναληφθεί στο πλαίσιο της τομεακής πολιτικής· 2)έργων και προγραμμάτων που δεν εντάσσονται στο πλαίσιο του κεντρικού τομέα (ή των κεντρικών τομέων) ή/και στο πλαίσιο πολυετών προγραμμάτων· 3)της χρησιμοποίησης των πόρων ίου είχαν προβλεφθεί για μη κρατικούς φορείς· 4)της αποτελεσματικής εκτέλεσης των τρεχουσών δράσεων και τον βαθμό στον οποίο τηρήθηκε το χρονοδιάγραμμα αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών· και 5)της επέκτασης της προοπτικής προγραμματισμού για τα επόμενα έτη. 5.Ο Εθνικός Διατάκτης και ο Προϊστάμενος της Αντιπροσωπίας υποβάλλουν την έκθεση σχετικά με την ολοκλήρωση της ετήσιας αναθεώρησης στην επιτροπή συνεργασίας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης ενιός 30 ημερών από την ολοκλήρωση της επιχειρησιακής αναθεώρησης. Η επιτροπή εξετάζει την έκθεση σύμφωνα με τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες που της ανατίθενται με την παρούσα συμφωνία. 6.Υπό το πρίσμα των ετήσιων επιχειρησιακών αναθεωρήσεων, ο Εθνικός Διατάκτης και ο Προϊστάμενος της Αντιπροσωπίας δύνανται, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης και της τελικής αναθεώρησης και εντός των προαναφερόμενων προθεσμιών, να αναθεωρήσουν και να επιφέρουν προσαρμογές στην ΕΣΣ: 1)στα σημεία στα οποία κατά τις επιχειρησιακές αναθεωρήσεις εντοπίστηκαν συγκεκριμένα προβλήματα ή/και2)με βάση τις αλλαγές συνθηκών στο ενδιαφερόμενο Κράτος ΑΚΕ. Αυτές οι αναθεωρήσεις ολοκληρώνονται εντός περαιτέρω προθεσμίας 30 ημερών μετά την ολοκλήρωση της ενδιάμεσης και της τελικής αναθεώρησης. Η αναθεώρηση μετά τη λήξη του χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου επίσης περιλαμβάνει την προσαρμογή του νέου πρωτοκόλλου τόσο από πλευράς κατανομής των πόρων όσο και προετοιμασίας του επόμενου προγράμματος. 7.Μετά την ολοκλήρωση της ενδιάμεσης και της τελικής αναθεώρησης, η Κοινότητα δύναται να αναθεωρήσει την κατανομή των πόρων υπό το πρίσμα των τρεχουσών αναγκών και των επιδόσεων του ενδιαφερόμενου Κράτους ΑΚΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ) Άρθρο 6 Συμμετοχή1.Η περιφερειακή συνεργασία καλύπτει δράσεις με δικαιούχους και συμμετέχοντες: 1)δύο, περισσότερα ή και όλα τα Κράτη ΑΚΕ ή/και 2)περιφερειακό φορέα, του οποίου αποτελούν μέλη τουλάχιστον δύο Κράτη ΑΚΕ. 2.Στην περιφερειακή συνεργασία δύνανται επίσης να συμμετέχουν Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη και ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες. Οι αναγκαίες για την συμμετοχή αυτών των εδαφών πιστώσεις προστίθενται στις πιστώσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας για τα κράτη ΑΚΕ. Άρθρο 7 Περιφερειακά προγράμματα Τα ενδιαφερόμενα Κράτη ΑΚΕ αποφασίζουν σχετικά με τον καθορισμό των γεωγραφικών περιφερειών. Στον μέγιστο δυνατό βαθμό, τα προγράμματα περιφερειακής ολοκλήρωσης πρέπει να αντιστοιχούν σε προγράμματα υφιστάμενων περιφερειακών οργανισμών με εντολή οικονομικής ολοκλήρωσης. Κατ’ αρχήν, σε περίπτωση που η συμμετοχή σε περισσότερους του ενός σχετικούς οργανισμούς προκαλεί αλληλεπικαλύψεις, το πρόγραμμα περιφερειακής ολοκλήρωσης πρέπει να ανταποκρίνεται στη συνδυασμένη συμμετοχή σε αυτούς τους οργανισμούς. Σε αυτό το πλαίσιο, η Κοινότητα παρέχει, στο πλαίσιο περιφερειακών προγραμμάτων, συγκεκριμένη στήριξη σε ομάδες Κρατών ΑΚΕ, οι οποίες έχουν δεσμευθεί να διαπραγματευθούν συμφωνίες εταιρικής σχέσης με την ΕΕ. Άρθρο 8 Περιφερειακός προγραμματισμός 1.Ο προγραμματισμός πραγματοποιείται στο επίπεδο κάθε περιοχής. Ο προγραμματισμός απορρέει από την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ της Επιτροπής και του δεόντως εντεταλμένου ενδιαφερόμενου περιφερειακού οργανισμού (ή οργανισμών) και, εφόσον δεν υφίσταται τέτοια εντολή, των Εθνικών Διατακτών των χωρών αυτής της περιοχής. Όταν κρίνεται σκόπιμο, ο προγραμματισμός μπορεί να περιλαμβάνει διαβουλεύσεις με επιλέξιμους μη κρατικούς φορείς. 2.Προγραμματισμός σε αυτό το πλαίσιο σημαίνει: 1)την επεξεργασία και ανάπτυξη Περιφερειακής Στρατηγικής Στήριξης (ΠΣΣ) με βάση τους μεσοπρόθεσμους στόχους και στρατηγικές της ίδιας της ενδιαφερόμενης περιοχής· 2)σαφή αναφορά εκ μέρους της Κοινότητας της ενδεικτικής χρηματοδοτικής πίστωσης που είναι δυνατόν να διατεθεί στην ενδιαφερόμενη περιοχή κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου, καθώς και κάθε άλλης σχετικής πληροφορίας· 3)την κατάρτιση και την έγκριση Περιφερειακού Ενδεικτικού Προγράμματος (ΠΕΠ)για την υλοποίηση της ΠΣΣ και 4)διαδικασία επανεξέτασης, που καλύπτει την ΠΣΣ, το ΠΕΠ και το ύψος των πιστώσεων που διατίθενται για κάθε περιοχή. 3.Η ΠΣΣ καταρτίζεται από την Επιτροπή και από τον δεόντως εντεταλμένο περιφερειακό οργανισμό (ή οργανισμούς) σε συνεργασία με τα Κράτη ΑΚΕ της ενδιαφερόμενης περιοχής. Η ΠΣΣ θα αποτελεί μέσο καθορισμού των προτεραιοτήτων μεταξύ των επιμέρους δραστηριοτήτων και προώθησης της συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων στα ενισχυόμενα προγράμματα. Η ΠΣΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα τυπικά στοιχεία: 1)ανάλυση του πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού πλαισίου της περιοχής· 2)αξιολόγηση της διαδικασίας και των προοπτικών περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης και ενσωμάτωσης στην παγκόσμια οικονομία· 3)σκιαγράφηση των επιδιωκόμενων περιφερειακών στρατηγικών και προτεραιοτήτων και των αναμενόμενων χρηματοδοτικών αναγκών· 4)περιγραφή σχετικών δραστηριοτήτων άλλων εξωτερικών εταίρων στον τομέα τη περιφερειακής συνεργασίας· και 5)περιγραφή της συγκεκριμένης συμβολής της ΕΕ στην επίτευξη των γενικών στόχων της περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης, που θα λειτουργεί, κατά το δυνατόν συμπληρωματικά σε σχέση με δράσεις χρηματοδοτούμενες από τα ίδια τα Κράτη ΑΚΕ και από άλλους εξωτερικούς εταίρους, ιδίως δε από κράτη μέλη της ΕΕ. Άρθρο 9 Κατανομή των πόρων Στην αρχή της περιόδου που καλύπτει το χρηματοδοτικό πρωτόκολλο, η Κοινότητα ανακοινώνει ενδεικτικά σε κάθε περιοχή το ύψος των πόρων που αυτή μπορεί να λάβει κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου. Η ενδεικτική κατανομή των πόρων βασίζεται σε εκτιμήσεις σχετικά με τις ανάγκες, με την πρόοδο και με τις προοπτικές που χαρακτηρίζουν τη διαδικασία περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης. Προκειμένου να επιτευχθεί η κατάλληλη κλίμακα κατανομής και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα, είναι δυνατή η ανάμειξη περιφερειακών και εθνικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση δράσεων σε περιφερειακό επίπεδο, οι οποίες περικλείουν σαφώς διακρινόμενη εθνική συνιστώσα. Άρθρο 10 Περιφερειακό ενδεικτικό πρόγραμμα 1.Με βάση την προαναφερθείσα κατανομή των πόρων, ο δεόντως εντεταλμένος περιφερειακός οργανισμός (ή οργανισμοί) και, εφόσον δεν υφίσταται τέτοια εντολή, οι Εθνικοί Διατάκτες των χωρών αυτής της περιοχής, καταρτίζουν σχέδιο Περιφερειακού Ενδεικτικού Προγράμματος. Ειδικότερα, στο σχέδιο του προγράμματος διευκρινίζονται: 1)οι κεντρικοί τομείς και αντικείμενα της κοινοτικής ενίσχυσης· 2)τα καταλληλότερα μέτρα και δράσεις για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε αυτούς τους τομείς και αντικείμενα· και 3)τα έργα και προγράμματα που παρέχουν τη δυνατότητα επίτευξης αυτών των στόχων, στον βαθμό που αυτά έχουν καθοριστεί σαφώς, καθώς και ενδεικτική αναφορά των πόρων που πρόκειται να χορηγηθούν για κάθε ένα από τα εν λόγω στοιχεία και χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή τους. 2.Το Περιφερειακό Ενδεικτικό Πρόγραμμα εγκρίνεται με κοινή συμφωνία μεταξύ της Κοινότητας και των ενδιαφερόμενων Κρατών ΑΚΕ. Άρθρο 11 Διαδικασία αναθεώρησης Η χρηματοδοτική συνεργασία μεταξύ κάθε περιοχής ΑΚΕ και της Κοινότητας πρέπει να είναι αρκετά ελαστική, ώστε να εξασφαλίζει τη συνεχή προσαρμογή των δράσεων προς τους στόχους και να λαμβάνει υπόψη τις μεταβολές που ενδέχεται να προκύψουν στην οικονομική κατάσταση, στις προτεραιότητες και στους στόχους της ενδιαφερόμενης περιοχής. Διενεργείται ενδιάμεση και τελική αναθεώρηση των περιφερειακών ενδεικτικών προγραμμάτων, με σκοπό την προσαρμογή τους στις εξελίξεις και τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής τους. Μετά την ολοκλήρωση της ενδιάμεσης και της τελικής αναθεώρησης, η Κοινότητα δύναται να αναθεωρήσει την κατανομή των πόρων υπό το πρίσμα των τρεχουσών αναγκών και των επιδόσεων. Άρθρο 12 Συνεργασία ενδο-ΑΚΕ Στην αρχή της περιόδου που καλύπτει το χρηματοδοτικό πρωτόκολλο, η Κοινότητα αναφέρει στο Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ το μέρος των κεφαλαίων που προβλέπονται για περιφερειακές δράσεις το οποίο κρατείται για τη χρηματοδότηση δράσεων προς όφελος πολλών ή όλων των Κρατών ΑΚΕ. Τέτοιες δράσεις είναι δυνατόν να υπερβαίνουν την έννοια της γεωγραφικής συνάφειας. Άρθρο 13 Αιτήσεις χρηματοδότησης 1.Αιτήσεις χρηματοδότησης περιφερειακών προγραμμάτων υποβάλλουν: 1)δεόντως εντεταλμένο περιφερειακό όργανο ή οργανισμός ή 2)δεόντως εντεταλμένο υποπεριφερειακό όργανο, οργανισμός ή Κράτος ΑΚΕ της συγκεκριμένης περιοχής κατά το στάδιο του προγραμματισμού και υπό τον όρο ότι η δράση συμπεριλαμβάνεται ήδη στο ΠΕΠ. 2.Αιτήσεις χρηματοδότησης προγραμμάτων ενδο-ΑΚΕ υποβάλλουν: 1)τουλάχιστον 3 εντεταλμένα περιφερειακά όργανα ή οργανισμοί, που ανήκουν σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές ή οι Εθνικοί Διατάκτες τέτοιων περιοχών· ή 2)το Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ ή, με ειδική εξουσιοδότηση, η Επιτροπή Πρέσβεων ΑΚΕ· ή 3)διεθνείς οργανισμοί που εκτελούν δράσεις οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης, υπό τον όρο ότι έχουν προηγουμένως λάβει την έγκριση της Επιτροπής Πρέσβεων ΑΚΕ. Άρθρο 14 Διαδικασίες εφαρμογής 1.Τα περιφερειακά προγράμματα εκτελούνται από το όργανο που υπέβαλε τη σχετική αίτηση ή από οποιοδήποτε άλλο δεόντως εξουσιοδοτημένο όργανο ή οργανισμό. 2.Τα προγράμματα που αφορούν πολλές ή όλες τις χώρες ΑΚΕ εκτελούνται από το όργανο που υπέβαλε τη σχετική αίτηση ή από δεόντως εξουσιοδοτημένο φορέα του. Ελλείψει δεόντως εξουσιοδοτημένου φορέα εκτέλεσης και με την επιφύλαξη έργων και προγραμμάτων ad hοc τα οποία διαχειρίζεται η Γραμματεία ΑΚΕ, η ευθύνη για την εκτέλεση των δράσεων που αφορούν πολλές ή όλες τις χώρες ΑΚΕ βαρύνει την Επιτροπή. 3.Λαμβανομένων υπόψη των στόχων και των χαρακτηριστικών της περιφερειακής συνεργασίας, οι δράσεις που αναλαμβάνονται σε αυτό το πλαίσιο διέπονται, ενδεχομένως, από τις διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί για τη συνεργασία για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ Άρθρο 15 Καθορισμός, εκπόνηση και αξιολόγηση των έργων 1.Τα έργα και προγράμματα που έχουν υποβληθεί από Κράτος ΑΚΕ υπόκεινται σε αξιολόγηση από κοινού. Η επιτροπή συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης επεξεργάζεται τις γενικές κατευθύνσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης των έργων και των προγραμμάτων. 2.Οι φάκελοι των σχεδίων και των προγραμμάτων που καταρτίζονται και υποβάλλονται προς χρηματοδότηση πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα αναγκαία πληροφοριακά στοιχεία για την εξέταση των εν λόγω σχεδίων ή προγραμμάτων ή, σε περίπτωση που δεν έχουν πλήρως καθοριστεί τα εν λόγω σχέδια και προγράμματα, να παρέχουν συναετική περιγραφή για τις ανάγκες της αξιολόγησης τους. Οι φάκελοι αυτοί διαβιβάζονται επισήμως στην Κοινότητα από τα Κράτη ΑΚΕ ή από τους άλλους επιλέξιμους δικαιούχους, σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία. 3.Κατά την αξιολόγηση των σχεδίων και προγραμμάτων λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι περιορισμοί όσον αφορά το εθνικό ανθρώπινο δυναμικό και εφαρμόζεται στρατηγική που προάγει την αξιοποίηση του· Επίσης, λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι περιορισμοί κάθε Κράτους ΑΚΕ. Άρθρο 16 Πρόταση και απόφαση χρηματοδότησης 1.Τα συμπεράσματα της αξιολόγησης συνοψίζονται σε πρόταση χρηματοδότησης που καταρτίζει η Κοινότητα, σε στενή συνεργασία με το ενδιαφερόμενο Κράτος ΑΚΕ. Η πρόταση χρηματοδότησης υποβάλλεται προς έγκριση στο αρμόδιο κοινοτικό όργανο λήψης αποφάσεων. 2.Η πρόταση χρηματοδότησης περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα της τεχνικής και οικονομικής εκτέλεσης του έργου ή του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων πολυετών προγραμμάτων και συνολικών πιστώσεων για δράσεις μικρής οικονομικής κλίμακας, και ορίζει τη διάρκεια των διαφόρων φάσεων της εκτέλεσης. Η πρόταση χρηματοδότησης: 1)λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις του ή των ενδιαφερόμενων Κρατών ΑΚΕ και (β) διαβιβάζεται ταυτόχρονα στο ή στα ενδιαφερόμενα Κράτη ΑΚΕ και στην Κοινότητα. 3.Η Επιτροπή οριστικοποιεί την πρόταση χρηματοδότησης και τη διαβιβάζει, με ή χωρίς τροποποιήσεις, στο κοινοτικό όργανο λήψης αποφάσεων. Το ή τα ενδιαοερόμενα Κράτη ΑΚΕ μπορούν να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με οιαδήποτε τροποποίηση ουσίας την οποία προτίθεται να επιφέρει στο έγγραφο η Επιτροπή. Οι παρατηρήσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη στην τροποποιημένη πρόταση χρηματοδότησης. 4.Το κοινοτικό όργανο λήψης αποφάσεων γνωστοποιεί την απόφασή του εντός 120 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της προαναφερθείσας πρότασης χρηματοδότησης. 5.Σε περίπτωση που η Κοινότητα απορρίψει την πρόταση χρηματοδότησης, το ή τα ενδιαφερόμενα Κράτη ΑΚΕ ενημερώνονται αμέσως για τους λόγους αυτής της απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, οι αντιπρόσωποι του ή των ενδιαφερόμενων Κρατών ΑΚΕ μπορούν να ζητήσουν, εντός προθεσμίας 60 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης: 1)να τεθεί το ζήτημα στο πλαίσιο της επιτροπής συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, που έχει συσταθεί δυνάμει της παρούσας συμφωνίας ή 2)να τους παραχωρηθεί ακρόαση από το κοινοτικό όργανο λήψης αποφάσεων. 6.Μετά την ακρόαση, το αρμόδιο όργανο της Κοινότητας λαμβάνει οριστική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψη της πρότασης χρηματοδότησης· πριν ληφθεί η απόφαση το ή τα ενδιαφερόμενα Κράτη ΑΚΕ μπορούν να του κοινοποιήσουν οποιοδήποτε στοιχείο θεωρήσουν αναγκαίο για την ολοκλήρωση της ενημέρωσής του. 7.Στο πλαίσιο πολυετών προγραμμάτων χρηματοδοτούμαι, μεταξύ άλλων, η παροχή κατάρτισης, αποκεντρωμένες δράσεις, μικροέργα, η προώθηση και η ανάπτυξη του εμπορίου, ομάδες δράσεων περιορισμένης κλίμακας σε συγκεκριμένο τομέα, η στήριξη της διαχείρισης έργων / προγραμμάτων και η τεχνική συνεργασία. 8.Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το ενδιαφερόμενο Κράτος ΑΚΕ δύναται να υποβάλει στον Προϊστάμενο της Αντιπροσωπίας πολυετές πρόγραμμα, στο οποίο καθορίζονται οι γενικές γραμμές, οι προβλεπόμενοι τύποι ενεργειών και η προτεινόμενη χρηματοδοτική ανάληψη υποχρεώσεων: 1)η απόφαση χρηματοδότησης για κάθε πολυετές πρόγραμμα λαμβάνεται από τον Κύριο Διατάκτη. Η επιστολή του Κύριου Διατάκτη προς τον Εθνικό Διατάκτη, με την οποία γνωστοποιείται αυτή η απόφαση, αποτελεί τη σύμβαση χρηματοδότησης· και 2)στο πλαίσιο των πολυετών προγραμμάτων που εγκρίνονται κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο Εθνικός Διατάκτης ή, ενδεχομένως, ο φορέας αποκεντρωμένης συνεργασίας στον οποίον έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες για το σκοπό αυτό ή, σε ειδικές περιπτώσεις, άλλοι επιλέξιμοι δικαιούχοι, θέτουν σε εφαρμογή κάθε επιμέρους δράση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρούσας συμφωνίας και τους όρους της προαναφερθείσας σύμβασης χρηματοδότησης. Όταν η εφαρμογή πρόκειται να διενεργηθεί από φορείς της αποκεντρωμένης συνεργασίας ή από άλλους επιλέξιμους δικαιούχους, ο Εθνικός Διατάκτης και ο Προϊστάμενος της Αντιπροσωπίας διατηρούν την οικονομική ευθύνη και παρακολουθούν τακτικά τις δράσεις, ώστε να τους βοηθήσουν, μεταξύ άλλων, να φέρουν εις πέρας τις υποχρεώσεις τους. 9.Στο τέλος κάθε έτους, ο Εθνικός Διατάκτης, σε συνεννόηση με τον Προϊστάμενο της Αντιπροσωπίας, διαβιβάζει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την υλοποίηση των πολυετών προγραμμάτων. Άρθρο 17 Σύμβαση χρηματοδότησης 1.Εκτός εάν προβλέπεται άλλως στην παρούσα συμφωνία, για κάθε έργο ή πρόγραμμα που χρηματοδοτείται με μη επιστρεπτέα ενίσχυση από το Ταμείο, καταρτίζεται σύμβαση χρηματοδότησης μεταξύ της Επιτροπής και του ή των ενδιαφερόμενων Κρατών ΑΚΕ. Όταν ο άμεσος δικαιούχος δεν είναι Κράτος ΑΚΕ, η Επιτροπή επισημοποιεί την απόφαση χρηματοδότησης μέσω της ανταλλαγής επιστολών με τον ενδιαφερόμενο δικαιούχο. 2.Η σύμβαση χρηματοδότησης καταρτίζεται μεταξύ της Επιτροπής και του ή των ενδιαφερόμενων Κρατών ΑΚΕ εντός των 60 ημερών που έπονται της απόφασης του κοινοτικού οργάνου λήψης αποφάσεων. Στη σύμβαση: 1)αποσαφηνίζομαι, ειδικότερα, οι λεπτομέρειες που διέπουν την ανάληψη χρηματοδοτικής υποχρέωσης εκ μέρους του Ταμείου, οι ρυθμίσεις και οι όροι της χρηματοδότησης καθώς και οι γενικές και ειδικές διατάξεις που αφορούν το σχετικό έργο ή πρόγραμμα· επίσης η σύμβαση περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα προβλέψεων για την τεχνική εκτέλεση του έργου ή του προγράμματος που περιέχεται στην πρόταση χρηματοδότησης· και 2)προβλέπονται επαρκείς πιστώσεις για την κάλυψη ενδεχόμενης αύξησης του κόστους και για απρόβλεπτες δαπάνες. 3.Μετά την υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης, οι πληρωμές πραγματοποιούνται σύμφωνα με το σχέδιο χρηματοδότησης που καθορίζεται σε αυτήν. Οποιοδήποτε μη αναμενόμενο υπόλοιπο διαπιστωθεί κατά το κλείσιμο των λογαριασμών έργων και προγραμμάτων περιέρχεται στο ενδιαφερόμενο Κράτος ΑΚΕ και τυγχάνει της ανάλογης λογιστικής εγγραφής στους λογαριασμούς του Ταμείου. Κάθε τέτοιο υπόλοιπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τον τρόπο που προβλέπεται από τη συμφωνία για τη χρηματοδότηση έργων και προγραμμάτων. Άρθρο 18 Υπερβάσεις κόστους 1.Μόλις διαφανεί το ενδεχόμενο υπέρβασης πέραν των ορίων της σύμβασης χρηματοδότησης, ο Εθνικός Διατάκτης πληροφορεί σχετικά τον Κύριο Διατάκτη μέσω του Προϊσταμένου της Αντιπροσωπίας, διευκρινίζοντας τα μέτρα τα οποία ο Εθνικός Διατάκτης προτίθεται να λάβει για να καλύψει την υπέρβαση σε σχέση με τις διατεθείσες πιστώσεις, είτε περιορίζοντας την κλίμακα του έργου ή του προγράμματος είτε προσφεύγοντας σε εθνικούς ή σε άλλους μη κοινοτικούς πόρους. 2.Εάν δεν αποφασιστεί, σε συμφωνία με την Κοινότητα, να περιοριστεί η κλίμακα του έργου ή του προγράμματος δράσης ή εάν δεν είναι δυνατό να καλυφθεί από άλλους πόρους, η υπέρβαση μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το ενδεικτικό πρόγραμμα μέχρι ποσοστού 20% της ανάληψης χρηματοδοτικών υποχρεώσεων για το συγκεκριμένο έργο ή πρόγραμμα. Άρθρο 19 Αναδρομική χρηματοδότηση 1.Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ταχεία έναρξη των’ έργων, να αποφευχθούν τα κενά μεταξύ διαδοχικών έργων και να αποτραπούν οι καθυστερήσεις, τα Κράτη ΑΚΕ δύνανται, σε συμφωνία με την Επιτροπή, κατά τη χρονική στιγμή κατά την οποία ολοκληρώνεται η αξιολόγηση του έργου και πριν ληφθεί η απόφαση χρηματοδότησης: 1)να προκηρύξουν, για κάθε τύπο σύμβασης, διαγωνισμούς που θα συνοδεύονται από ανασταλτική ρήτρα και 2)να προχρηματοδοτήσουν δραστηριότητες που αφορούν την έναρξη των προγραμμάτων, προκαταρκτική και εποχιακή εργασία, παραγγελίες εξοπλισμού με μακρά προθεσμία παράδοσης καθώς και ορισμένες ήδη διεξαγόμενες ενέργειες. Οι δαπάνες αυτές πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διαδικασίες που προβλέπει η παρούσα συμφωνία. 2.Οι διατάξεις αυτές δεν θίγουν τις αρμοδιότητες του κοινοτικού οργάνου λήψης αποφάσεων. 3.Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από Κράτος ΑΚΕ δυνάμει της παρούσας διάταξης χρηματοδοτούνται αναδρομικά στο πλαίσιο του αντίστοιχου έργου ή προγράμματος, μόλις υπογραφεί η σύμβαση χρηματοδότησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ Άρθρο 20 ΕπιλεξιμότηταΕκτός εάν χορηγηθεί παρέκκλιση, σύμφωνα με τις γενικές ρυθμίσεις για τις συμβάσεις ή το κατωτέρω άρθρο 22: (α) η συμμετοχή στις διαδικασίες διαγωνισμών και στις αναθέσεις συμβάσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις: (i) στα φυσικά πρόσωπα, τις εταιρείες ή επιχειρήσεις, τους οργανισμούς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα των Κρατών ΑΚΕ και των κρατών μελών^ (ii) στους συνεταιρισμούς και τα άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, των κρατών μελών ή/και των Κρατών ΑΚΕ· και (iii) σε κοινές επιχειρήσεις ή ομίλους επιχειρήσεων ή εταιρειών των Κρατών ΑΚΕ ή/και των κρατών μελών. (β) Οι προμήθειες πρέπει να είναι καταγωγής της Κοινότητας ή/και των Κρατών ΑΚΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ορισμός της εννοίας των «καταγόμενων προϊόντων» ή «προϊόντων καταγωγής» αξιολογείται σε συνάρτηση με τις σχετικές διεθνείς συμφωνίες, στις δε προμήθειες καταγωγής της Κοινότητας συμπεριλαμβάνονται οι προμήθειες καταγωγής των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών. Άρθρο 21 Συμμετοχή επί ίσοις όροις Τα Κράτη ΑΚΕ και η Επιτροπή λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή, επί ίσοις όροις, στις διαδικασίες διαγωνισμών για τη σύναψη συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως της λήψης μέτρων με στόχο: (α) να εξασφαλίζουν, μέσω της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, του Διαδικτύου και των επίσημων εφημερίδων όλων των Κρατών ΑΚΕ, καθώς και με κάθε άλλο κατάλληλο μέσο πληροφόρησης, τη δημοσίευση των προκηρύξεων διαγωνισμών· (β) να καταργήσουν τις πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις ή τις τεχνικές προδιαγραφές που θα ήταν δυνατό να παρεμποδίσουν την επί ίσοις όροις ευρεία συμμετοχή· (γ) να ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ εταιρειών και επιχειρήσεων των κρατών μελών και των Κρατών ΑΚΕ^ (δ) να εξασφαλίζουν ότι όλα τα κριτήρια ανάθεσης αναφέρονται στο τεύχος δημοπράτησης· και (ε) να εξασφαλίζουν ότι η επιλεγείσα προσφορά ανταποκρίνεται στους όρους και τα κριτήρια που ορίζονται στο τεύχος δημοπράτησης. Άρθρο 22 Παρέκκλιση1.Προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή σχέση κόστους και αποτελεσματικότητας του συστήματος, μπορεί να επιτρέπεται στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα υπηκόους αναπτυσσόμενων χωρών εκτός ΑΚΕ να συμμετέχουν σε διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων που χρηματοδοτούνται από την Κοινότητα, κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερόμενων Κρατών ΑΚΕ. Τα ενδιαφερόμενα Κράτη ΑΚΕ παρέχουν στον Προϊστάμενο της Αντιπροσωπίας, για κάθε περίπτωση, τις αναγκαίες πληροφορίες προκειμένου να αποφασίσει η Κοινότητα την παραχώρηση αυτής της παρέκκλισης, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία: 1)στη γεωγραφική θέση του ενδιαφερομένου Κράτους ΑΚΕ· 2)στην ανταγωνιστικότητα των αναδόχων, των προμηθευτών και των συμβούλων των κρατών μελών και των Κρατών ΑΚΕ· 3)στη μέριμνα να αποφευχθεί η υπερβολική αύξηση του κόστους εκτέλεσης των συμβάσεων· 4)στις δυσκολίες μεταφοράς και στις καθυστερήσεις που οφείλονται στις προθεσμίες παράδοσης και σε άλλα συναοή προβλήματα· και 5)στην καταλληλότερη και καλύτερα προσαρμοσμένη στις τοπικές συνθήκες τεχνολογία. 2.Η συμμετοχή τρίτων χωρών στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων που χρηματοδοτούνται από την Κοινότητα μπορεί επίσης να επιτραπεί: 1)όταν η Κοινότητα συμμετέχει στη χρηματοδότηση προγραμμάτων περιοερειακής ή διαπεριφερειακής συνεργασίας στα οποία συμμετέχουν τέτοιες χώρες· 2)σε περίπτωση συγχρηματοδότησης έργων και προγραμμάτων και 3)σε περίπτωση ενισχύσεων έκτακτης ανάγκης. 3.Σε έκτακτες περιπτώσεις και σε συμφωνία με την Επιτροπή, τα γραφεία συμβούλων που διαθέτουν εμπειρογνώμονες υπηκόους τρίτον χωρών μπορούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 23 Ανταγωνισμός1.Προκειμένου να απλουστευθούν και να εκσυγχρονιστούν οι γενικοί κανόνες και κανονισμοί που διέπουν τον ανταγωνισμό και πς προτιμήσεις στο πλαίσιο δράσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΑ, οι συμβάσεις θα ανατίθενται με ανοικτούς και κλειστούς διαγωνισμούς καθώς και με συμβάσεις πλαίσια, συμβάσεις με απευθείας συμφωνία και με συμβάσεις εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία, ως ακολούθως: 1)προκήρυξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού μετά τη δημοσίευση ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας 2)προκήρυξη τοπικού ανοικτού διαγωνισμού με τη δημοσίευση διακήρυξης αποκλειστικά στο δικαιούχο Κράτος ΑΚΕ· 3)προκήρυξη διεθνούς κλειστού διαγωνισμού, στον οποίο η Αναθέτουσα Αρχή καλεί να συμμετάσχει περιορισμένο αριθμό υποψήφιων αναδόχων, μετά τη δημοσίευση ανακοίνωσης προπληροφόρησης· 4)συμβάσεις με απευθείας συμφωνία, που συνεπάγονται απλουστευμένη διαδικασία κατά την οποία δεν απαιτείται η δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης, η δε Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής σε περιορισμένο αριθμό φορέων παροχής υπηρεσιών· και 5)σύμβαση εκτέλεσης έργων, η οποία εκτελείται από φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα και από υπηρεσίες των ενδιαφερόμενων δικαιούχων Κρατών. 2.Οι συμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο συνάπτονται σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις: 1)συμβάσεις έργων ύψους: (i) άνω των 5.000.000 =Cανατίθενται με διεθνή ανοικτό διαγωνισμό (ii) μεταξύ 300.000 =Cκαι 5.000.000 =Cανατίθενται με τοπικό ανοικτό διαγωνισμό^ και (iii) κάτω των 300.000 =Cανατίθενται με άμεση συμφωνία, η οποία συνεπάγεται απλουστευμένη διαδικασία χωρίς τη δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης. 2)συμβάσεις προμηθειών ύψους: (i) άνω των 150.000 =Cανατίθενται με διεθνή ανοικτό διαγωνισμό (ii) μεταξύ 30.000 =Cκαι 150.000 =Cανατίθενται με τοπικό ανοικτό διαγωνισμό^ και (iii) κάτω των 30.000 =Cανατίθενται με άμεση συμφωνία, η οποία συνεπάγεται απλουστευμένη διαδικασία χωρίς τη δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης. 3)συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ύψους: (i) άνω των 200.000 =Cανατίθενται με διεθνή κλειστό διαγωνισμό, μετά τη δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης^ και (ii) κάτω των 200.000 =Cανατίθενται με άμεση συμφωνία, η οποία συνεπάγεται απλουστευμένη διαδικασία, ή με σύμβαση πλαίσιο. 3.Οι συμβάσεις έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών ύψους από 5.000 =Cκαι κάτω μπορεί να ανατίθενται απευθείας χωρίς διαγωνισμό. 4.Στην περίπτωση των κλειστών διαγωνισμών, το ενδιαφερόμενο ή τα ενδιαφερόμενα Κράτη ΑΚΕ καταρτίζουν, σε συμφωνία με τον Προϊστάμενο της Αντιπροσωπίας, περιορισμένο πίνακα δυνητικών υποψηφίων αναδόχων, ενδεχομένως μετά από διαδικασία προεπιλογής που πραγματοποιείται με βάση τη δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης. 5.Στην περίπτωση συμβάσεων με απευθείας συμφωνία, το ενδιαφερόμενο Κράτος, ΑΚΕ πραγματοποιεί ελεύθερα τις συζητήσεις που θεωρεί σκόπιμες με τους υποψηφίους αναδόχους, οι οποίοι περιλαμβάνονται σε κατάλογο που έχει καταρτίσει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 έως 22, και αναθέτει τη σύμβαση σε όποιον υποψήφιο επιλέξει. 6.Τα Κράτη ΑΚΕ δύνανται να ζητήσουν από την Επιτροπή να διαπραγματευτεί, να καταρτίσει, να συνάψει και να εκτελέσει συμβάσεις υπηρεσιών εξ ονόματος τους απευθείας ή μέσω του αρμόδιου φορέα της. Άρθρο 24 Εκτέλεση συμβάσεων με αυτεπιστασία 1.Στην περίπτωση εκτέλεσης συμβάσεων με αυτεπιστασία, τα έργα και προγράμματα εκτελούνται από φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή από υπηρεσίες του ενδιαφερόμενου Κράτους ή Κρατών ΑΚΕ ή από το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση της δράσης. 2.Η Κοινότητα συνεισφέρει στις δαπάνες των υπηρεσιών τις οποίες αφορά η χορήγηση του ελλείποντος εξοπλισμού ή του υλικού ή/και των πόρων που θα παράσχουν τη δυνατότητα πρόσληψης του απαιτούμενου πρόσθετου προσωπικού, όπως εμπειρογνωμόνων υπηκόων του ενδιαφερόμενου Κράτους ΑΚΕ ή άλλων Κρατών ΑΚΕ. Η συμμετοχή της Κοινότητας αφορά μόνον την κάλυψη του κόστους τυχόν συμπληρωματικών μέσων και προσωρινών δαπανών εκτέλεσης, που περιορίζονται μόνο στις ανάγκες της υπό εξέταση δράσης. Άρθρο 25 Συμβάσεις βοήθειας έκτακτης ανάγκης Ο τρόπος εκτέλεσης των συμβάσεων βοήθειας έκτακτης ανάγκης πρέπει να είναι προσαρμοσμένος στο βαθμό επείγοντος της κατάστασης. Προς τούτο, το κράτος ΑΚΕ μπορεί, για όλες τις ενέργειες που αφορούν τη βοήθεια έκτακτης ανάγκης, να επιτρέψει, εφόσον συμφωνεί ο Προϊστάμενος της Αντιπροσωπίας: (α) την ανάθεση συμβάσεων με απευθείας συμφωνία (β) την εκτέλεση συμβάσεων με αυτεπιστασία (γ) την εκτέλεση από ειδικευμένους οργανισμούς και (δ) την άμεση εκτέλεση από την Επιτροπή. Άρθρο 26 ΠροτιμήσειςΠροκειμένου να ευνοηθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των φυσικών ή νομικών προσώπων των Κρατών ΑΚΕ στην εκτέλεση των συμβάσεων που χρτριτοδοτούνται από το Ταμείο, λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για τη βελτιστοποίηση των φυσικών πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού αυτών των κρατών. Προς τον σκοπό αυτό: (α) όσον αφορά τις συμβάσεις έργων αξίας μικρότερης των 5.000.000 =C, οι υποψήφιοι ανάδοχοι των Κρατών ΑΚΕ απολαύουν προτιμήσεως κατά 10% κατά τη σύγκριση προσφορών ισοδύναμης οικονομικής, τεχνικής και διοικητικής ποιότητας, υπό τον όρο ότι τουλάχιστον το ένα τέταρτο του κεφαλαίου και των στελεχών κατάγονται από ένα ή περισσότερα Κράτη ΑΚΕ^ (β) όσον αφορά τις συμβάσεις προμηθειών, ανεξάρτητα από το ύψος τους, οι υποψήφιοι ανάδοχοι των Κρατών ΑΚΕ που προτείνουν προμήθειες των οποίων η συμβατική αξία είναι κατά 50% τουλάχιστον καταγωγής ΑΚΕ, απολαύουν προτίμησης κατά 15% κατά τη σύγκριση προσφορών ισοδύναμης οικονομικής, τεχνικής και διοικητικής ποιότητας^ (γ) όσον αφορά τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, δεδομένης της απαιτούμενης εμπειρίας, παρέχεται προτίμηση: (i) σε εμπειρογνώμονες, οργανισμούς ή εταιρείες συμβούλων των Κρατών ΑΚΕ, κατά τη σύγκριση προσφορών ισοδύναμης οικονομικής και τεχνικής ποιότητας, (ii) σε προσφορές που υποβάλλονται από επιχείρηση χώρας ΑΚΕ που συμμετέχει σε κοινοπραξία με Ευρωπαίους εταίρους, και (iii) σε προσφορές που υποβάλλονται από Ευρωπαίους υποψήφιους αναδόχους με υπεργολάβους ή εμπειρογνώμονες χώρας ΑΚΕ. (δ) όταν εξετάζεται το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν υπεργολάβοι, ο επιλεγείς ανάδοχος προτιμά τα φυσικά πρόσωπα, τις εταιρείες και επιχειρήσεις των Κρατών ΑΚΕ που είναι σε θέση να εκτελέσουν τη σύμβαση υπό τους ίδιους όρους και (ε) το Κράτος ΑΚΕ μπορεί, στο πλαίσιο διαδικασίας διαγωνισμού, να προτείνει στους ενδεχόμενους υποψηφίους αναδόχους τη συνδρομή εταιρειών, επιχειρήσεων, εμπειρογνωμόνων ή συμβούλων από άλλα Κράτη ΑΚΕ, οι οποίοι επιλέγονται με κοινή συμφωνία. Αυτή η συνεργασία μπορεί να λάβει τη μορφή κοινής επιχείρησης ή υπεργολαβίας ή ακόμη επαγγελματικής κατάρτισης κατά την απασχόληση. Άρθρο 27 Ανάθεση συμβάσεων 1.Με την επιφύλαξη του ανωτέρω άρθρου 24, το Κράτος ΑΚΕ αναθέτει τη σύμβαση: 1)στον υποψήφιο ανάδοχο, του οποίου η προσφορά έχει κριθεί σύμφωνη προς τις απαιτήσεις του τεύχους δημοπράτησης(β) όσον αφορά τις συμβάσεις έργων και προμηθειών, στον υποψήφιο ανάδοχο που έχει υποβάλει την πλέον συμφέρουσα προσφορά, αξιόλογου μένη με βάση, μεταξύ άλλων, τα κάτωθι κριτήρια: (i) το ποσό της προσφοράς, τις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης (ii) τα προσόντα και τα εχέγγυα που παρέχει ο υποψήφιος, την τεχνική αξία της προσφοράς καθώς και την παροχή τεχνικής εξυπηρέτησης μετά την πώληση εντός του Κράτους ΑΚΕ και (iii) τη φύση της σύμβασης, τους όρους και τις προθεσμίες εκτέλεσης καθώς και την προσαρμογή στις επιτόπιες συνθήκες. 2)όσον αφορά τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, στον υποψήφιο που έχει υποβάλει την πλέον συμφέρουσα προσφορά, λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, του ποσού της προσφοράς, της τεχνικής αξίας της, της προτεινόμενης οργάνωσης και μεθόδου παροχής των υπηρεσιών καθώς επίσης και της ικανότητας, της ανεξαρτησίας και της διαθεσιμότητας του προτεινόμενου προσωπικού. 2.Όταν δύο προσφορές αναγνωρίζονται ως ισοδύναμες βάσει των προαναφερόμενων κριτηρίων προτίμηση παρέχεται: 1)στην προσφορά που προέρχεται από Κράτος ΑΚΕ^ ή (β) αν δεν υπάρχει τέτοια προσφορά: (i) στην προσφορά που επιτρέπει την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των φυσικών πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού των κρατών ΑΚΕ^ (ii) στην προσφορά που επιτρέπει τις καλύτερες δυνατότητες αναθέσεως υπεργολαβίας σε εταιρείες, επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα ΑΚΕ^ ή (iii) σε κοινοπραξία φυσικών προσώπων, εταιρειών ή επιχειρήσεων από τα Κράτη ΑΚΕ και την Κοινότητα. Άρθρο 28 Γενικές ρυθμίσεις για τις συμβάσεις 1.Η ανάθεση συμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τους πόρους του Ταμείου διέπεται από το παρόν Παράρτημα και τις διαδικασίες που θεσπίζονται με απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών κατά την πρώτη συνοδό του μετά την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας, κατόπιν συστάσεως της επιτροπής συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΟΚ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Οι ως άνω διαδικασίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος και με τους κοινοτικούς κανόνες περί κρατικών προμηθειών για τη συνεργασία με τρίτες χώρες. 2.Μέχρις ότου θεσπιστούν αυτές οι διαδικασίες, εφαρμόζονται οι ισχύοντες κανόνες του ΕΤΑ, όπως περιλαμβάνονται στις τρέχουσες γενικές ρυθμίσεις και στους γενικούς όρους που διέπουν τις συμβάσεις. Άρθρο 29 Γενικοί όροι για τις συμβάσεις Την εκτέλεση των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο διέπουν: (α) οι γενικοί όροι που εφαρμόζονται στις συμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο, οι οποίοι θεσπίζονται με απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών κατά την πρώτη συνοδό του μετά την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας, κατόπιν συστάσεως της επιτροπής συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης ή (β) για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα και προγράμματα ή σε περίπτωση που έχει παραχωρηθεί παρέκκλιση για την εκτέλεση από τρίτους ή σε περίπτωση συνοπτικής διαδικασίας ή στις υπόλοιπες κατάλληλες περιπτώσεις, όλοι οι άλλοι γενικοί όροι που ενδεχομένως έχουν συμφωνηθεί από το συγκεκριμένο Κράτος ΑΚΕ και την Κοινότητα, ήτοι: (i) οι γενικοί όροι σύναψης συμβάσεων που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του συγκεκριμένου Κράτους ΑΚΕ ή οι συνήθεις πρακτικές που επικρατούν σε αυτό όσον αφορά τις διεθνείς συμβάσεις^ ή (ii) οποιοιδήποτε άλλοι διεθνείς γενικοί όροι στον τομέα των συμβάσεων. Άρθρο 30 Διακανονισμός διαφορών Ο διακανονισμός των διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ των αρχών ενός Κράτους ΑΚΕ και ενός αναδόχου σύμβασης, προμηθευτή ή παροχέα υπηρεσιών κατά την εκτέλεση σύμβασης που χρηματοδοτείται από το Ταμείο πραγματοποιείται ως εξής: (α) σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του συγκεκριμένου Κράτους ΑΚΕ, εάν πρόκειται για εθνική σύμβαση^ και (β) εάν πρόκειται για διεθνική σύμβαση: (i) εάν τα μέρη της σύμβασης το δέχονται, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του συγκεκριμένου Κράτους ΑΚΕ ή σύμφωνα με τις καθιερωμένες διεθνείς πρακτικές του^ ή (ii) με διαιτησία σύμφωνα με τους διαδικαστικούς κανόνες που θεσπίζονται με απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών κατά την πρώτη συνοδό του μετά την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας, κατόπιν συστάσεως της επιτροπής συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΟΚ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία. Άρθρο 31 Φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις 1.Τα Κράτη ΑΚΕ εφαρμόζουν ως προς τις συμβάσεις που χρηματοδοτούνται από την Κοινότητα φορολογικό και τελωνειακό καθεστώς τουλάχιστον εξίσου ευνοϊκό με το καθεστώς του μάλλον ευνοούμενου κράτους ή των διεθνών αναπτυξιακών οργανισμών με τους οποίους έχουν σχέσεις. Για τον προσδιορισμό του καθεστώτος του μάλλον ευνοούμενου κράτους (ΜΕΚ) δεν λαμβάνεται υπόψη το καθεστώς που εφαρμόζει το οικείο Κράτος ΑΚΕ έναντι των άλλων Κρατών ΑΚΕ ή άλλων αναπτυσσόμενων χωρών. 2.Με την επιφύλαξη των ανωτέρω διατάξεων, σης συμβάσεις που χρηματοδοτούνται από την Κοινότητα εφαρμόζεται το εξής καθεστώς: 1)οι συμβάσεις δεν υπόκεινται εντός του δικαιούχου Κράτους ΑΚΕ σε τέλη χαρτοσήμου και καταχωρήσεως ούτε σε φορολογικές εισφορές ισοδύναμου αποτελέσματος, υφιστάμενες ή μελλοντικές εντούτοις, αυτές οι συμβάσεις καταχωρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Κράτος ΑΚΕ και η καταχώρηση μπορεί να συνεπάγεται την καταβολή τελών, τα οποία αντιστοιχούν σε αποζημίωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες^ 2)τα κέρδη ή/και τα έσοδα από την εκτέλεση των συμβάσεων φορολογούνται σύμφωνα με το εσωτερικό φορολογικό καθεστώς του οικείου Κράτους ΑΚΕ, εφόσον τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πραγματοποίησαν τα κέρδη ή/και τα έσοδα είναι μονίμως εγκατεστημένα στο κράτος αυτό ή εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης διαρκεί περισσότερο από έξι μήνες^ 3)οι επιχειρήσεις οι οποίες, προκειμένου να εκτελέσουν συμβάσεις έργων, πρέπει να εισαγάγουν επαγγελματικό εξοπλισμό, μπορούν να κάνουν χρήση ως προς αυτόν τον εξοπλισμό και κατόπιν αιτήσεως τους το σύστημα προσωρινής εισαγωγής, όπως καθορίζεται από την εθνική νομοθεσία του δικαιούχου κράτους ΑΚΕ^ 4)ο επαγγελματικός εξοπλισμός που είναι απαραίτητος για τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων που ορίζονται σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών εισάγεται προσωρινά στο δικαιούχο ή στα δικαιούχα Κράτη ΑΚΕ, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, με απαλλαγή από φόρους, εισαγωγικούς ή άλλους δασμούς και άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος, εφόσον αυτοί οι δασμοί και επιβαρύνσεις δεν αποτελούν αμοιβή για παρασχεθείσες υπηρεσίες^ 5)οι εισαγωγές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συμβάσεων προμηθειών στο δικαιούχο Κράτος ΑΚΕ απαλλάσσονται εισαγωγικών και άλλων δασμών, φόρων ή φορολογικών επιβαρύνσεων ισοδύναμου αποτελέσματος. Η σύμβαση προμηθειών καταγωγής του οικείου Κράτους ΑΚΕ συνάπτεται με βάση την εργοστασιακή τιμή των προμηθευόμενων ειδών, ενδεχομένως προσαυξημένη κατά τις φορολογικές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται, κατά περίπτωση, σε αυτά τα είδη στο Κράτος ΑΚΕ^ 6)οι αγορές καυσίμων, λιπαντικών και ασφαλταού συνδετικού υλικού και γενικά όλων των υλικών που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση μιας συμβάσεως έργων, θεωρούνται ότι πραγματοποιήθηκαν στην τοπική αγορά και υπόκεινται στο φορολογικό καθεστώς που ισχύει σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του δικαισφυ Κράτους ΑΚΕ^ και 7)προσωπικά και οικιακά είδη εισαγόμενα για προσωπική χρήση από φυσικά πρόσωπα, εκτός των προσλαμβανόμενων επιτόπου, επιφορτισμένα με την εκτέλεση των υποχρεώσεων που ορίζονται σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και από τα μέλη της οικογενείας τους, απαλλάσσονται από εισαγωγικούς και άλλους δασμούς, φόρους και άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος, εντός των ορίων της εθνικής νομοθεσίας του δικαιούχου Κράτους ΑΚΕ. 3.Κάθε ζήτημα που δεν καλύπτεται από τις ανωτέρω διατάξεις περί φορολογικών και τελωνειακών ρυθμίσεων, εξακολουθεί να διέπεται από την εθνική νομοθεσία του οικείου Κράτους ΑΚΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Άρθρο 32 ΣτόχοιΗ παρακολούθηση και η αξιολόγηση συνίστανται στην τακτική αποτίμηση των αναπτυξιακών δράσεων (προετοιμασία, εκτέλεση και μεταγενέστερες ενέργειες) με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εν εξελίξει και των μελλοντικών δράσεων ανάπτυξης. Άρθρο 33 Λεπτομέρειες εφαρμογής 1.Με την επιφύλαξη αξιολογήσεων στις οποίες προβαίνουν τα Κράτη ΑΚΕ ή η Επιτροπή, αυτό το έργο θα διεκπεραιώνεται από κοινού από το Κράτος ή τα Κράτη ΑΚΕ και την Κοινότητα. Η επιτροπή συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης διασφαλίζει τον κοινό χαρακτήρα των κοινών δράσεων παρακολούθησης και αξιολόγησης προκειμένου να διευκολυνθεί η αποστολή της επιτροπής συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, η Επιτροπή και η Γενική Γραμματεία ΑΚΕ προετοιμάζουν και εφαρμόζουν τις κοινές δράσεις παρακολούθησης και αξιολόγησης και υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις στην ως άνω επιτροπή. Η επιτροπή συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης καθορίζει, κατά την πρώτη συνεδρίαση της μετά την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας, τις λειτουργικές λεπτομέρειες με τις οποίες διασφαλίζεται ο κοινός χαρακτήρας των δράσεων και εγκρίνει, σε ετήσια βάση, το πρόγραμμα εργασίας. 2.Οι δραστηριότητες παρακολούθησης και αξιολόγησης αποσκοπούν κυρίως στα εξής: 1)να παρέχουν τακτικές και ανεξάρτητες αξιολογήσεις των δράσεων και του δραστηριοτήτων του Ταμείου, συγκρίνοντας τα αποτελέσματα με τους αρχικούς στόχους, και, με αυτόν τον τρόπο, 2)να προσφέρουν στα Κράτη ΑΚΕ, στην Επιτροπή και στα μικτά όργανα τη δυνατότητα να αξιοποιούν την κτηθείσα εμπειρία κατά τον σχεδιασμό και την εκτέλεση μελλοντικών πολιτικών και δράσεων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Άρθρο 34 Κύριος διατάκτης 1.Η Επιτροπή ορίζει τον Κύριο Διατάκτη του Ταμείου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την διαχείριση των πόρων του. Ο Κύριος Διατάκτης είναι υπεύθυνος για την ανάληψη υποχρεώσεων, τη ρευστοποίηση, την έγκριση και τη λογιστική παρακολούθηση της δαπάνης στο πλαίσιο του Ταμείου. 2.Για το σκοπό αυτό, ο κύριος διατάκτης: 1)αναλαμβάνει, ρευστοποιεί και εντέλλεται τις δαπάνες και παρακολουθεί λογιστικά τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις εντολές πληρωμής^ 2)μεριμνά για την τήρηση των αποφάσεων χρηματοδότησης^ 3)σε στενή συνεργασία με τον Εθνικό Διατάκτη, λαμβάνει τις αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων και τα χρηματοοικονομικά μέτρα που φαίνονται απαραίτητα για την εξασφάλιση, από οικονομική και τεχνική άποψη, της ορθής εκτέλεσης των εγκεκριμένων δράσεων^ 4)καταρτίζει τα τεύχη δημοπράτησης πριν την προκήρυξη: (i) διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, και (ii) διεθνούς κλειστού διαγωνισμού με προεπιλογή των υποψηφίων αναδόχων. 5)εγκρίνει τις προτάσεις ανάθεσης συμβάσεων, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων τις οποίες ασκεί ο Προϊστάμενος της Αντιπροσωπίας σύμφωνα με το άρθρο 36^ 6)εξασφαλίζει τη δημοσίευση σε εύλογο χρόνο των προκηρύξεων διεθνών διαγωνισμών. 3.Ο Κύριος Διατάκτης ανακοινώνει, στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, λεπτομερή ισολογισμό του Ταμείου, στον οποίο αναφέρεται το υπόλοιπο των συνεισφορών που κατέβαλαν σε αυτό τα κράτη μέλη καθώς και οι συνολικές εκταμιεύσεις για κάθε κεφάλαιο χρηματοδότησης. Άρθρο 35 Εθνικός διατάκτης 1.Η κυβέρνηση κάθε Κράτους ΑΚΕ ορίζει έναν Εθνικό Διατάκτη, ο οποίος την εκπροσωπεί για όλες τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τους πόρους του Ταμείου, τους οποίους διαχειρίζονται η Επιτροπή και η Τράπεζα. Ο Εθνικός Διατάκτης δύναται να μεταβιβάσει μέρος των αρμοδιοτήτων του πληροφορεί τον Κύριο Διατάκτη για κάθε τέτοια μεταβίβαση. Ο Εθνικός Διατάκτης: 1)είναι υπεύθυνος, σε στενή συνεργασία με τον Προϊστάμενο της Αντιπροσωπίας, για την προετοιμασία, την υποβολή και την αξιολόγηση των έργων και προγραμμάτων^ 2)σε στενή συνεργασία με τον Προϊστάμενο της Αντιπροσωπίας, δημοσιεύει προκηρύξεις τοπικών ανοικτών διαγωνισμών, δέχεται τις τοιπκές και διεθνείς προσφορές (ανοικτή και κλειστή διαδικασία), προεδρεύει των εργασιών εξέτασης τους, ορίζει το αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης, υπόγραφα τις συμβάσεις και τους πρόσθετους όρους και εγκρίνει τις δαπάνες^ 3)πριν τη δημοσίευση προκηρύξεων τοπικών ανοικτών διαγωνισμών, υποβάλλει τον σχετικό φάκελο στον Προϊστάμενο της Αντιπροσωπίας, ο οποίος παρέχει την έγκριση του εντός 30 ημερών^ 4)ολοκληρώνει την εξέταση των προσφορών κατά την διάρκεια της προθεσμίας ισχύος των προσφορών, λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την έγκριση των συμβάσεων^ 5)διαβιβάζει τα αποτελέσματα της εξέτασης και την πρόταση ανάθεσης της σύμβασης στον Προϊστάμενο της Αντιπροσωπίας προς έγκριση εντός των προθεσμιών που τάσσονται στο άρθρο 36^ 6)ρευστοποιεί και εντέλλεται τις δαπάνες εντός των ορίων των πόρων που του έχουν διατεθεί^ και 7)κατά τη διάρκεια των εργασιών εκτέλεσης, λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προσαρμογής, προκειμένου να διασφαλίσει, από οικονομική και τεχνική άποψη, την ορθή εκτέλεση των εγκεκριμένων έργων και προγραμμάτων. 2.Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών και με την επιφύλαξη της απαιτούμενης ενημέρωσης του Προϊσταμένου της Αντιπροσωπίας, ο Εθνικός Διατάκτης λαμβάνει αποφάσεις: 1)για τις τεχνικές προσαρμογές και τροποποιήσεις λεπτομερειακού χαρακτήρα, εφόσον αυτές δεν επηρεάζουν τις τεχνικές λύσεις που αποφασίστηκαν και παραμένουν εντός των ορίων του αποθεματικού που προβλέπεται για προσαρμογές^ 2)για τροποποιήσεις των προϋπολογισμών δαπάνης κατά το στάδιο της εκτέλεσης^ 3)για μεταφορές από άρθρο σε άρθρο εντός των προϋπολογισμών δαπάνης^ 4)για τις αλλαγές του τόπου εγκατάστασης προκειμένου για έργα ή προγράμματα πολλαπλών μονάδων, όταν αυτό δικαιολογείται για τεχνικούς, οικονομικούς ή κοινωνικούς λόγους^ 5)για την επιβολή ή την άφεση ποινών λόγω καθυστέρησης^ 6)για τις πράξεις αποδέσμευσης των εγγυήσεων^ 7)για τις αγορές αγαθών, ανεξαρτήτως της καταγωγής τους, στην εγχώρια αγορά^ 8)για τη χρήση υλικών και μηχανημάτων εργοταξίου μη καταγόμενων από τα κράτη μέλη ή τα Κράτη ΑΚΕ, όταν δεν υφίσταται συγκρίσιμη παραγωγή στα κράτη μέλη και στα Κράτη ΑΚΕ 9)για τις υπεργολαβίες^ 10)για την τελική παραλαβή του έργου, εφόσον ο Προϊστάμενος της Αντιπροσωπίας παρευρίσκεται στις προσωρινές παραλαβές, θεωρεί τα αντίστοιχα πρακτικά και, κατά περίπτωση, παρευρίσκεται στις τελικές παραλαβές, ιδίως όταν η έκταση των επιφυλάξεων που διατυπώθηκαν κατά την προσωρινή παραλαβή επιβάλλει σημαντικές πρόσθετες εργασίες^ και (ία) για την πρόσληψη συμβούλων και άλλων εμπειρογνωμόνων σε θέματα τεχνικής βοήθειας. Άρθρο 36 Προϊστάμενος της αντιπροσωπίας 1.Η Επιτροπή αντιπροσωπεύεται σε κάθε Κράτος ΑΚΕ ή περιφερειακή ομάδα κρατών που το ζητεί ρητώς από αντιπροσωπία, η οποία διευθύνεται από Προϊστάμενο της Αντιπροσωπίας με την έγκριση του ή των ενδιαφερόμενων Κρατών ΑΚΕ. Στην περίπτωση ορισμού Προϊσταμένου της Αντιπροσωπίας σε μια ομάδα Κρατών ΑΚΕ, λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε ο εν λόγω Προϊστάμενος να αντιπροσωπεύεται στα άλλα κράτη, εκτός από εκείνο στο οποίο κατοικεί, από Αναπληρωτή που να διαμένει σε καθένα από τα κράτη αυτά. Ο Προϊστάμενος της Αντιπροσωπίας εκπροσωπεί την Επιτροπή σε όλους τους τομείς αρμοδιοτήτων της και σε όλες τις δραστηριότητές της. 2.Προς αυτόν τον σκοπό και σε στενή συνεργασία με τον Εθνικό Διατάκτη, ο Προϊστάμενος της Αντιπροσωπίας: 1)κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου Κράτους ΑΚΕ, συμμετέχει και προσφέρει τη συνδρομή του κατά την προετοιμασία έργων και προγραμμάτων καθώς και κατά τις διαπραγματεύσεις συμβάσεων τεχνικής βοήθειας^ 2)συμμετέχει στην αξιολόγηση έργων και προγραμμάτων καθώς και στην κατάρτιση των τευχών δημοπράτησης και αναζητεί τρόπους απλούστευσης της αξιολόγησης των έργων και προγραμμάτων και των διαδικασιών εκτέλεσης^ 3)προετοιμάζει τις προτάσεις χρηματοδότησης^ 4)εγκρίνει, πριν αυτές δημοσιευθούν από τον Εθνικό Διατάκτη, τις διακηρύξεις τοπικών ανοικτών διαγωνισμών και τους φακέλους συμβάσεων για τη χορήγηση ενισχύσεων έκτακτης ανάγκης, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους σε αυτόν από τον Εθνικό Διατάκτη^ 5)παρευρίσκεται στην αποσφράγιση των προσφορών και λαμβάνει αντίγραφα αυτών, καθώς και των αποτελεσμάτων της εξέτασής τους^ 6)εγκρίνει, εντός 30 ημερών, την πρόταση του Εθνικού Διατάκτη για την ανάθεση συμβάσεων στο πλαίσιο τοπικών ανοιχτών διαγωνισμών, συμβάσεων με απευθείας συμφωνία, συμβάσεων ενισχύσεων έκτακτης ανάγκης, συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων ύψους κάτω των 5 εκατ. =C, καθώς και συμβάσεων προμηθειών ύψους κάτω του 1 εκατ. =C. 7)όσον αφορά όλες τις άλλες συμβάσεις που δεν περιλαμβάνονται στα ανωτέρω, εγκρίνει εντός 30 ημερών την πρόταση του Εθνικού Διατάκτη για την ανάθεση της σύμβασης, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (i) η επιλεγείσα προσφορά είναι η χαμηλότερη από αυτές που πληρούσαν τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης^ (ii) η επιλεγείσα προσφορά πληροί όλα τα κριτήρια επιλογής που ορίζονταν στα τεύχη δημοπράτησης^ και (iii) η επιλεγείσα προσφορά δεν υπερβαίνει τις πιστώσεις που διατίθενται για τη σύμβαση. 8)όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου (ζ), διαβιβάζει την πρόταση στον Κύριο Διατάκτη, ο οποίος αποφασίζει εντός 60 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της από τον Προϊστάμενο της Αντιπροσωπίας. Όταν το ύψος της επιλεγείσας προσφοράς υπερβαίνει τις πιστώσεις που διατίθενται για τη σύμβαση, ο Κύριος Διατάκτης λαμβάνει, μετά την έγκριση της σύμβασης, τις απαραίτητες αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων^ 9)εγκρίνει τις συμβάσεις και τους προϋπολογισμούς έργων σε περίπτωση εκτέλεσης των συμβάσεων από τις διοικητικές υπηρεσίες με αυτεπιστασία, τους πρόσθετους όρους τους καθώς και τις εντολές πληρωμών που χορηγεί ο Εθνικός Διατάκτης^ 10)βεβαιώνεται ότι τα έργα και προγράμματα που χρηματοδοτούνται με πόρους του Ταμείου τους οποίους διαχειρίζεται η Επιτροπή εκτελούνται σωστά από οικονομική και τεχνική άποψη^ 11)συνεργάζεται με τις εθνικές αρχές του Κράτους ΑΚΕ στο οποίο αντιπροσωπεύει την Επιτροπή, αξιολογώντας τακτικά τις δράσεις^ 12)κοινοποιεί στο Κράτος ΑΚΕ κάθε χρήσιμη πληροφορία ή έγγραφο σχετικά με τις διαδικασίες εφαρμογής της συνεργασίας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, ιδίως δε όσον αφορά τα κριτήρια εξέτασης και αξιολόγησης των προσφορών^ και 13)ενημερώνει σε τακτική βάση τις εθνικές αρχές για τις κοινοτικές δραστηριότητες που μπορεί να ενδιαφέρουν άμεσα τη συνεργασία μεταξύ της Κοινότητας και των Κρατών ΑΚΕ. 3.Ο Προϊστάμενος της Αντιπροσωπίας λαμβάνει τις απαραίτητες οδηγίες και εξουσίες για να διευκολύνει και να επιταχύνει όλες τις εργασίες που εκτελούνται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας. Κάθε περαιτέρω ανάθεση εξουσιών διοικητικού ή/και χρηματοδοτικού χαρακτήρα στον Προϊστάμενο της Αντιπροσωπίας, πέραν αυτών που περιγράφονται στο παρόν άρθρο, πρέπει να γνωστοποιείται στους Εθνικούς Διατάκτες και στο Συμβούλιο των Υπουργών. Άρθρο 37 Πληρωμές και εντεταλμένοι φορείς πληρωμών 1.Για την εκτέλεση πληρωμών στα εθνικά νομίσματα των Κρατών ΑΚΕ, ανοίγονται σε κάθε Κράτος ΑΚΕ λογαριασμοί στο όνομα της Επιτροπής, στο νόμισμα ενός από τα κράτη μέλη ή σε ευρώ, και σε εθνικό δημόσιο ή ημιδημόσιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο επιλέγεται με συμφωνία μεταξύ του εν λόγω Κράτους ΑΚΕ και της Επιτροπής. Το ως άνω ίδρυμα ασκεί καθήκοντα εθνικού εντεταλμένου φορέα πληρωμών. 2.Οι υπηρεσίες που παρέχει ο εθνικός εντεταλμένος φορέας πληρωμών δεν αμείβονται, τα δε κατατεθειμένα κεφάλαια δεν αποφέρουν τόκους. Οι τοπικοί λογαριασμοί τροφοδοτούνται από την Κοινότητα στο νόμισμα ενός από τα κράτη μέλη ή σε ευρώ, με βάση εκτιμήσεις για τις μελλοντικές ταμειακές ανάγκες, και αρκετά έγκαιρα ώστε να αποφεύγεται η υποχρέωση προχρηματοδότησης από τα Κράτη ΑΚΕ και να αποτρέπονται καθυστερήσεις στις εκταμιεύσεις. 3.Για την εκτέλεση πληρωμών σε ευρώ, ανοίγονται σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα κράτη μέλη λογαριασμοί σε ευρώ στο όνομα της Επιτροπής. Τα ως άνω ιδρύματα ασκούν καθήκοντα εντεταλμένων φορέων πληρωμών στην Ευρώπη. 4.Οι πληρωμές από τους λογαριασμούς στην Ευρώπη θα πραγματοποιούνται με οδηγίες της Επιτροπής ή του Προϊσταμένου της Αντιπροσωπίας που ενεργεί εξ ονόματός της για δαπάνες τις οποίες εντέλλεται ο Εθνικός Διατάκτης ή ο Κύριος Διατάκτης με προηγούμενη άδεια του Εθνικού Διατάκτη. 5.Εντός των ορίων των διαθεσίμων στους λογαριασμούς ποσών, οι εντεταλμένοι φορείς πληρωμών πραγματοποιούν τις εκταμιεύσεις που εντέλλεται ο Εθνικός Διατάκτης ή, ενδεχομένως. ο Κύριος Διατάκτης, αφού ελέγξουν την ακρίβεια και κανονικότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και την εγκυρότητα της εξοφλητικής απόδειξης. 6.Οι διαδικασίες ρευστοποίησης, εντολής και πληρωμής των δαπανών πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το πολύ εντός περιόδου 90 ημερών από την ημερομηνία λήξης της πληρωμής. Ο Εθνικός Διατάκτης εντέλλεται την πληρωμή και την κοινοποιεί στον Προϊστάμενο της Αντιπροσωπίας το αργότερο 45 ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας. 7.Το ή τα ενδιαφερόμενα Κράτη ΑΚΕ και η Επιτροπή καλύπτουν από δικούς τους πόρους, κάθε μέρος για το μερίδιο της καθυστέρησης για το οποίο ευθύνεται, σύμφωνα με τις ανωτέρω διαδικασίες, τις απαιτήσεις που οφείλονται στις καθυστερήσεις πληρωμών. 8.Οι εντεταλμένοι φορείς πληρωμών, ο Εθνικός Διατάκτης, ο Προϊστάμενος της Αντιπροσωπίας και οι αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής παραμένουν οικονομικώς υπόλογοι, έως την τελική έγκριση από την Επιτροπή των ενεργειών τις οποίες ανέλαβαν να εκτελέσουν. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 37 (1) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 1 Τα προϊόντα καταγωγής των κρατών ΑΚΕ εισάγονται στην Κοινότητα άνευ δασμών και φόρων ισοδύναμου αποτελέσματος. (α) Τα προϊόντα καταγωγής των κρατών ΑΚΕ : - που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της συνθήκης και υποβάλλονται σε κοινή οργάνωση αγοράς κατά την έννοια του άρθρου 34 της συνθήκης ή - τα οποία, κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα, υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση ως συνέπεια της εφαρμογής της κοινής γεωργικής πολιτικής, η Κοινότητα λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζει μεταχείριση ευνοϊκότερη από αυτή που παρέχεται σε τρίτες χώρες, έναντι των οποίων ισχύει η ρήτρα του μάλλον ευνοουμένου κράτους για τα ίδια προϊόντα. (β) Αν, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του παρόντος παραρτήματος, τα κράτη ΑΚΕ ζητήσουν να ισχύσει ειδικό καθεστώς για νέα είδη γεωργικής παραγωγής για τα οποία δεν ισχύει τέτοιο καθεστώς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος παραρτήματος, η Κοινότητα εξετάζει τις αιτήσεις αυτές σε συνεννόηση με τα κράτη ΑΚΕ. (γ) Παρά τα ανωτέρω, στα πλαίσια των προνομιακών σχέσεων και του ειδικού χαρακτήρα της συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ, η Κοινότητα εξετάζει χωριστά τις αιτήσεις των κρατών ΑΚΕ για προτιμησιακή πρόσβαση των γεωργικών προϊόντων τους στην κοινοτική αγορά και γνωστοποιεί την απόφαση της όσον αφορά αυτές τις δεόντως αιτιολογημένες αιτήσεις ει δυνατόν εντός τετραμήνου και πάντως το αργότερο εντός εξαμήνου από την ημερομηνία υποβολής τους. Σύμφωνα με το σημείο (α), η Κοινότητα λαμβάνει τις αποφάσεις της όσον αφορά, ιδίως, τις παραχωρήσεις που παρέχονται σε αναπτυσσόμενες τρίτες χώρες. Λαμβάνει υπόψη της τις δυνατότητες που προσφέρει η εκτός εποχής αγορά. (δ) Οι ρυθμίσεις που αναφέρονται στο σημείο (α) τίθενται σε ισχύ ταυτόχρονα με την παρούσα συμφωνία και εξακολουθούν να ισχύουν καθ’όλη την προπαρασκευαστική περίοδο που καθορίζεται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 της συμφωνίας. Ωστόσο, αν κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, η Κοινότητα : - υποβάλει ένα ή περισσότερα προϊόντα στην κοινή οργάνωση αγοράς ή σε ειδικές ρυθμίσεις που θεσπίζονται στο πλαίσιο της εφαρμογής της κοινής γεωργικής πολιτικής, διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει τη μεταχείριση κατά την εισαγωγή των εν λόγω προϊόντων καταγωγής κρατών ΑΚΕ, σύμφωνα με διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του Συμβουλίου των Υπουργών. Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζονται οι διατάξεις του σημείου (α)^ - τροποποιήσει την κοινή οργάνωση αγοράς για συγκεκριμένο προϊόν ή τις ειδικές ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο της εφαρμογής της κοινής γεωργικής πολιτικής, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις που αφορούν προϊόντα καταγωγής κρατών ΑΚΕ, μετά από διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του Συμβουλίου των Υπουργών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Κοινότητα αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίσει ότι προϊόντα καταγωγής κρατών ΑΚΕ θα εξακολουθήσουν να υπάγονται σε ευνοϊκές ρυθμίσεις παρόμοιες με αυτές που ίσχυαν προηγουμένως για προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών, έναντι των οποίων ίσχυε η ρήτρα του μάλλον ευνοουμένου κράτους. (ε) όταν η Κοινότητα σχεδιάζει τη σύναψη προτιμησιακής συμφωνίας με τρίτα κράτη, πληροφορεί σχετικά τα κράτη ΑΚΕ. Με αίτηση των κρατών ΑΚΕ, λαμβάνουν χώρα διαβουλεύσεις προκειμένου να διαφυλαχθούν τα συμφέροντά τους. Άρθρο 21.Η Κοινότητα δεν επιβάλλει ποσοτικούς περιορισμούς ή μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος κατά τις εισαγωγές προϊόντων καταγωγής κρατών ΑΚΕ. 2.Η παράγραφος 1 δεν αποκλείει την εφαρμογή απαγορεύσεων ή περιορισμών των εξαγωγών, των εισαγωγών ή της διαμετακόμισης εμπορευμάτων για λόγους δημόσιας ηθικής, δημόσιας πολιτικής ή δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής ανθρώπων, ζώων ή φυτών, προστασίας των εθνικών θησαυρών με καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία, διατήρηση των αναλώσιμων φυσικών πόρων εφόσον τα μέτρα αυτά καθίστανται αποτελεσματικά σε συνδυασμό με περιορισμούς της εγχώριας παραγωγής ή κατανάλωσης, ή προστασίας της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. 3.Οι ως άνω απαγορεύσεις ή περιορισμοί δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελούν μέσο επιβολής αυθαίρετων διακρίσεων ή συγκεκαλυμμένων περιορισμών του εμπορίου γενικότερα. Σε περιπτώσεις όπου η εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 επηρεάζει τα συμφέροντα ενός ή περισσοτέρων κρατών ΑΚΕ, διενεργούνται διαβουλεύσεις μετά από αίτηση αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 της παρούσας συμφωνίας, ενόψει της εξεύρεσης ικανοποιητικής λύσης. Άρθρο 31.Όταν νέα μέτρα ή μέτρα που καθορίζονται σε προγράμματα που εγκρίνει η Κοινότητα για την προσέγγιση νόμων και ρυθμίσεων ενόψει της διευκόλυνσης της κυκλοφορίας των εμπορευμάτων ενδέχεται να επηρεάσουν τα συμφέροντα ενός ή περισσοτέρων κρατών ΑΚΕ, η Κοινότητα, προτού να θεσπίσει τα εν λόγω μέτρα, ενημερώνει σχετικά τα κράτη ΑΚΕ μέσω του Συμβουλίου των Υπουργών. 2.Για να είναι σε θέση η Κοινότητα να λάβει υπόψη της τα συμφέροντα συγκεκριμένου κράτους ΑΚΕ, διενεργούνται διαβουλεύσεις μετά από αίτηση αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 της παρούσας συμφωνίας, ενόψει της εξεύρεσης ικανοποιητικής λύσης. Άρθρο 41.Αν υφιστάμενες κοινοτικές ρυθμίσεις που έχουν θεσπισθεί για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των εμπορευμάτων θίγουν τα συμφέροντα ενός ή περισσότερων κρατών ΑΚΕ, ή αν τα συμφέροντα αυτά θίγονται από την ερμηνεία, την εφαρμογή ή την υλοποίηση των ρυθμίσεων αυτών, λαμβάνουν χώρα διαβουλεύσεις κατόπιν αιτήσεος των ενδιαφερόμενων κρατών ΑΚΕ για την εξεύρεση ικανοποιητικής λύσης. 2.Προκειμένου να εξευρεθεί ικανοποιητική λύση, τα κράτη ΑΚΕ δύνανται να φέρουν επίσης ενώπιον του Συμβουλίου των Υπουργών κάθε άλλο πρόβλημα σχετικά με την κυκλοφορία των εμπορευμάτων το οποίο προκύπτει από μέτρα τα οποία λαμβάνουν ή σχεδιάζουν να λάβουν τα κράτη μέλη. 3.Τα αρμόδια όργανα της Κοινότητας ενημερώνουν, στο μέτρο του δυνατού, το Συμβούλιο των Υπουργών σχετικά με τέτοια μέτρα, προκειμένου να εξασφαλιστούν αποτελεσματικές διαβουλεύσεις. Άρθρο 51.Τα κράτη ΑΚΕ δεν απαιτείται να αναλαμβάνουν, σε σχέση με τις εισαγωγές προϊόντων καταγωγής Κοινότητας, υποχρεώσεις αντίστοιχες προς τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Κοινότητα στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήματος όσον αφορά τις εισαγωγές προϊόντων καταγωγής κρατών ΑΚΕ. 1)Στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών τους με την Κοινότητα, τα κράτη ΑΚΕ δεν πραγματοποιούν διακρίσεις μεταξύ των κρατών μελών και παρέχουν στην Κοινότητα μεταχείριση τουλάχιστον ίδια με τη μεταχείριση του μάλλον ευνοουμένου κράτους. 2)Η μεταχείριση του μάλλον ευνοουμένου κράτους που αναφέρεται στο σημείο (α) δεν εφαρμόζεται στις εμπορικές ή οικονομικές σχέσεις μεταξύ των κρατών ΑΚΕ ή μεταξύ ενός ή περισσοτέρων κρατών ΑΚΕ και άλλων αναπτυσσομένων χωρών. Άρθρο 6 Κάθε μέρος κοινοποιεί το δασμολόγιό του στο Συμβούλιο των Υπουργών εντός τριών μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος παραρτήματος. Κοινοποιεί επίσης κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση του δασμολογίου του μόλις τεθεί σε ισχύ. Άρθρο 71.Η έννοια «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής», για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος παραρτήματος, καθώς και οι σχετικές μέθοδοι διοικητικής συνεργασίας καθορίζονται στο συνημμένο πρωτόκολλο αριθ. 1. 2.Το Συμβούλιο των Υπουργών δύναται να επιφέρει οποιαδήποτε τροποποίηση στο πρωτόκολλο αριθ. 1. 3.Εφόσον δεν έχει καθοριστεί η έννοια «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» για κάποιο συγκεκριμένο προϊόν σύμφωνα με τις παραγράφους 1 ή 2, κάθε μέρος εξακολουθεί να εφαρμόζει τους δικούς του κανόνες. Άρθρο 81.Όταν κάποιο προϊόν εισάγεται στην Κοινότητα σε τόσο μεγάλες ποσότητες και υπό τέτοιες συνθήκες ώστε να προκαλεί ή να κινδυνεύει να προκαλέσει σοβαρή ζημία στους εγχώριους παραγωγούς πανομοιότυπων ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων ή σοβαρές διαταραχές σε οποιονδήποτε τομέα της οικονομίας ή δυσκολίες που θα ήταν δυνατό να οδηγήσουν σε σοβαρή υποβάθμιση της οικονομικής κατάστασης κάποιας περιφέρειας, η Κοινότητα μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα υπό τις προϋποθέσεις και σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο άρθρο 9. 2.Η Κοινότητα αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη χρησιμοποιήσει άλλα μέσα προστασίας και να μην εμποδίσει τη διαρθρωτική ανάπτυξη. Η Κοινότητα δεν προσφεύγει σε μέτρα διασφάλισης με παρεμφερές αποτέλεσμα. 3.Τα μέτρα διασφάλισης πρέπει να περιορίζονται σε αυτά που αναμένεται να προκαλέσουν τη μικρότερη διαταραχή στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των μερών στο πλαίσιο της υλοποίησης των στόχων της παρούσας συμφωνίας και δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα αυστηρώς αναγκαία μέτρα για την αποκατάσταση των δυσχερειών που έχουν προκύψει. 4.Κατά την εφαρμογή των μέτρων διασφάλισης, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το υφιστάμενο επίπεδο των εξαγωγών των σχετικών κρατών ΑΚΕ στην Κοινότητα και το αναπτυξιακό δυναμικό τους. Πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στα συμφέροντα των λιγότερο ανεπτυγμένων, των μεσόγειων και των νησιωτικών κρατών ΑΚΕ. Άρθρο 91.Όσον αφορά την εφαρμογή της ρήτρας διασφάλισης, διενεργούνται προηγούμενες διαβουλεύσεις τόσο για τη θέσπιση των μέτρων όσο και για την παράταση τους. Η Κοινότητα παρέχει στα κράτη ΑΚΕ όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για τις εν λόγω διαβουλεύσεις και διαβιβάζει τα στοιχεία, βάσει των οποίων καθορίζεται η έκταση στην οποία οι εισαγωγές συγκεκριμένου προϊόντος από κάποιο κράτος ΑΚΕ έχουν προκαλέσει τις συνέπειες που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1. 2.Εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί διαβουλεύσεις, τα μέτρα διασφάλισης ή οποιαδήποτε διευθέτηση που συμφωνείται μεταξύ των οικείων κρατών ΑΚΕ και της Κοινότητας αρχίζουν να ισχύουν κατά το πέρας των διαβουλεύσεων αυτών. 3.Ωστόσο, οι προηγούμενες διαβουλεύσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 δεν εμποδίζουν τη λήψη άμεσων αποφάσεων εκ μέρους της Κοινότητας βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 1, σε περίπτωση που ειδικές συνθήκες απαιτούν τέτοιες αποφάσεις. 4.Προκειμένου να διευκολυνθεί η εξέταση των γεγονότων που θα ήταν δυνατό να προκαλέσουν διαταραχές της αγοράς, εγκαθιδρύεται μηχανισμός για την εξασφάλιση της στατιστικής παρακολούθησης ορισμένων εξαγωγών των κρατών ΑΚΕ προς την Κοινότητα. 5.Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να πραγματοποιούν τακτικές διαβουλεύσεις για την εξεύρεση ικανοποιητικής λύσης στα προβλήματα τα οποία θα ήταν δυνατό να προκαλέσει η εφαρμογή της ρήτρας διασφάλισης. 6.Οι προηγούμενες και οι ταχτικές διαβουλεύσεις καθώς και ο μηχανισμός επιτήρησης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 5 εφαρμόζονται σύμφωνα με το συνημμένο πρωτόκολλο 2. Άρθρο 10 Το Συμβούλιο των Υπουργών, κατόπιν αιτήσεως κάθε ενδιαφερόμενου μέρους, εξετάζει τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της εφαρμογής της ρήτρας διασφάλισης. Άρθρο 11 Σε περίπτωση θέσπισης, τροποποίησης ή κατάργησης των μέτρων διασφάλισης, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα συμφέροντα των λιγότερο ανεπτυγμένων, μεσόγειων και νησιωτικών κρατών ΑΚΕ. Άρθρο 12 Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος παραρτήματος, τα μέρη συμφωνούν να προβαίνουν σε μεταξύ τους ενημέρωση και διαβουλεύσεις. Οι διαβουλεύσεις, εκτός από τις περιπτώσεις όπου προβλέπονται ειδικά από τα άρθρα 2 έως 9 του παρόντος παραρτήματος, λαμβάνουν χώρα κατόπιν αιτήσεως της Κοινότητας ή των κρατών ΑΚΕ υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στους διαδικαστικούς κανόνες του άρθρου 12 της παρούσας συμφωνίας, και ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: (1) όταν τα μέρη σκοπεύουν να λάβουν οποιαδήποτε εμπορικά μέτρα που επηρεάζουν τα συμφέροντα ενός ή περισσοτέρων μερών του παρόντος παραρτήματος, ενημερώνουν σχετικά το Συμβούλιο των Υπουργών. Οι διαβουλεύσεις λαμβάνουν χώρα κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερόμενων μερών, ώστε να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντά τους^ (2) αν, κατά την εφαρμογή του παρόντος παραρτήματος, τα κράτη ΑΚΕ θεωρούν ότι τα γεωργικά προϊόντα που καλύπτονται από το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο (α) εκτός από αυτά που υποβάλλονται σε ειδική μεταχείριση θα ήταν σκόπιμο να υποβληθούν σε τέτοια μεταχείριση, διενεργούνται ενδεχομένως διαβουλεύσεις στο Συμβούλιο των Υπουργών^ (3) όταν ένα μέρος θεωρεί ότι παρεμβάλλονται εμπόδια στην κυκλοφορία των εμπορευμάτων λόγω της ύπαρξης, της ερμηνείας ή της εφαρμογής μιας ρύθμισης σε ένα άλλο μέρος ή της εφαρμογής των λεπτομερειών της^ (4) όταν η Κοινότητα λαμβάνει μέτρα διασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, είναι δυνατό να διενεργούνται διαβουλεύσεις για τα εν λόγω μέτρα στο πλαίσιο του Συμβουλίου των Υπουργών, όταν τα ενδιαφερόμενα μέρη υποβάλλουν σχετικό αίτημα, ιδίως ενόψει της διασφάλισης συμμόρφωσης με το άρθρο 8 παράγραφος 3. Οι διαβουλεύσεις αυτές πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός τριμήνου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ Άρθρο 131.Σύμφωνα με το άρθρο 25 της σύμβασης του Λομέ ΑΚΕ-ΕΟΚ που υπεγράφη στις 28 Φεβρουαρίου 1975 και με το πρωτόκολλο 3 αυτής, η Κοινότητα ανέλαβε υποχρέωση για αόριστο χρόνο, με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων του παρόντος παραρτήματος, να αγοράζει και να εισάγει σε εγγυημένες τιμές συγκεκριμένες ποσότητες ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο, σε ακατέργαστη ή λευκή μορφή, καταγωγής κρατών ΑΚΕ που παράγουν και εξάγουν ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο, την οποία τα εν λόγω κράτη έχουν αναλάβει την υποχρέωση να παρέχουν. 2.Οι όροι εφαρμογής του προαναφερόμενου άρθρου 25 καθορίζονται στο πρωτόκολλο αριθ. 3 που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Το κείμενο του πρωτοκόλλου επισυνάπτεται στο παρόν παράρτημα ως πρωτόκολλο 3. 3.Το άρθρο 8 του παρόντος παραρτήματος δεν εφαρμόζεται στο πλαίσιο του εν λόγω πρωτοκόλλου. 4.Για τους σκοπούς του άρθρου 8 του ανωτέρω πρωτοκόλλου, είναι δυνατό να γίνει προσφυγή στα όργανα που ιδρύονται από την παρούσα συμφωνία, κατά τη διάρκεια εφαρμογής της. 5.Σε περίπτωση που η παρούσα συμφωνία πάψει να είναι λειτουργική εφαρμόζεται το άρθρο 8 παράγραφος 2 του εν λόγω πρωτοκόλλου. 6.Οι δηλώσεις που περιέχονται στα παραρτήματα ΧΙΙΙ, ΧΧΙ και ΧΧΙΙ της τελικής πράξης της Σύμβασης του Λομέ ΑΚΕ-ΕΟΚ που υπεγράφη στις 28 Φεβρουαρίου 1975 επιβεβαιώνονται εκ νέου και οι διατάξεις τους θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται. Οι δηλώσεις αυτές επισυνάπτονται ως έχουν στο πρωτόκολλο 3. 7.Το παρόν άρθρο και το πρωτόκολλο 3 δεν ισχύουν για τις σχέσεις μεταξύ των κρατών ΑΚΕ και των γαλλικών υπερπόντιων εδαφών. Άρθρο 14 Ισχύει η ειδική ανάληψη υποχρέωσης για το βόειο κρέας που περιλαμβάνεται στο συνημμένο πρωτόκολλο 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 15 Τα πρωτόκολλα που επισυνάπτονται στο παρόν παράρτημα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. ΤΙΤΛΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου: (α) «κατασκευή ή παρασκευή» κάθε μορφή κατεργασίας ή μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένης της συναρμολόγησης ή ακόμη και ειδικών εργασιών (β) «ύλη», όλες οι μορφές συστατικών, πρώτων υλών, συνθετικών στοιχείων, μερών κ.λπ., που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του προϊόντος^ (γ) «προϊόν» το προϊόν που έχει κατασκευαστεί, ακόμη και αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αργότερα σε άλλη κατασκευαστική εργασία^ (δ) «εμπορεύματα» τόσο οι ύλες όσο και τα προϊόντα^ (ε) «δασμολογητέα αξία», η αξία που προσδιορίζεται βάσει της συμφωνίας περί της εφαρμογής του άρθρου VΙΙ της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994 (συμφωνία ΠΟΕ για τη δασμολογητέα αξία)^ (στ) «τιμή εκ του εργοστασίου», η εργοστασιακή τιμή που καταβάλλεται για το προϊόν στον κατασκευαστή στην επιχείρηση του οποίου διενεργήθηκε η τελευταία κατεργασία ή μεταποίηση, υπό τον όρο ότι η τιμή περιλαμβάνει την αξία όλων των υλών που χρησιμοποιήθηκαν, αφού αφαιρεθούν όλοι οι εσωτερικοί φόροι οι οποίοι επεστράφησαν, ή είναι δυνατόν να επιστραφούν, κατά την εξαγωγή του παραχθέντος προϊόντος^ (ζ) ως «αξία υλών» νοείται η δασμολογητέα αξία κατά τη στιγμή εισαγωγής των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιήθηκαν ή, εάν αυτή δεν είναι γνωστή και δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, η πρώτη επιβεβαιώσιμη τιμή που καταβλήθηκε για τις ύλες αυτές εντός της σχετικής επικράτειας^ (η) «αξία καταγόμενων υλών», η αξία τέτοιων υλών όπως περιγράφεται στο στοιχείο (ζ), που εφαρμόζεται κατ αναλογία (θ) «προστιθέμενη αξία», η τιμή εκ του εργοστασίου αφού αφαιρεθεί η δασμολογητέα αξία των υλών τρίτης χώρας που εισάγονται στην Κοινότητα, τα κράτη ΑΚΕ ή τις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (ΥΧΕ)^ (ι) «κεφάλαια» και «κλάσεις» τα κεφάλαια και οι κλάσεις (τετραψήφιοι κωδικοί) που χρησιμοποιούνται στην ονοματολογία, η οποία αποτελεί το εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης εμπορευμάτων, που αναφέρεται στο παρόν πρωτόκολλο ως «εναρμονισμένο σύστημα» ή «ΕΣ»^ (κ) ο όρος «κατατασσόμενος» αναφέρεται στην κατάταξη προϊόντος ή ύλης σε μία συγκεκριμένη κλάση^ (λ) «αποστολή εμπορευμάτων» τα προϊόντα που είτε αποστέλλονται ταυτόχρονα από κάποιον εξαγωγέα σε κάποιον παραλήπτη ή καλύπτονται από ενιαίο έγγραφο μεταφοράς, το οποίο καλύπτει τη μεταφορά τους από τον εξαγωγέα στον παραλήπτη ή, όταν δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο, από ενιαίο τιμολόγιο^ (μ) «εδάφη», τα εδάφη συμπεριλαμβανομένων των χωρικών υδάτων^ ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» Άρθρο 2 Γενικές απαιτήσεις 1.Για την εφαρμογή των διατάξεων του Παραρτήματος V σχετικά με την εμπορική συνεργασία, τα παρακάτω προϊόντα θεωρούνται ως καταγωγής των κρατών ΑΚΕ: 1)τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στα κράτη ΑΚΕ κατά την έννοια του άρθρου 3 του παρόντος πρωτοκόλλου^ 2)τα προϊόντα που παράγονται στα κράτη ΑΚΕ αλλά περιέχουν και ύλες που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου σαυτά, υπό την προϋπόθεση ότι οι ύλες αυτές έχουν υποστεί στα κράτη ΑΚΕ επεξεργασίες ή μεταποιήσεις επαρκείς κατά την έννοια του άρθρου 4 του παρόντος πρωτοκόλλου^ 2.Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, τα εδάφη των κρατών ΑΚΕ θεωρείται ότι αποτελούν ένα έδαφος. Προϊόντα καταγωγής που κατασκευάζονται από ύλες που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου ή έχουν υποστεί επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση σε περισσότερα του ενός κράτη ΑΚΕ θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής του κράτους ΑΚΕ, στο οποίο πραγματοποιήθηκε η τελευταία επεξεργασία ή μεταποίηση, υπό τον όρο ότι η πραγματοποιηθείσα επεξεργασία ή μεταποίηση υπερβαίνει τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος πρωτοκόλλου. Άρθρο 3 Εξ ολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα 1.Θεωρούνται ως παραγόμενα εξ ολοκλήρου στα κράτη ΑΚΕ, στην Κοινότητα ή στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, εφεξής αποκαλούμενα ΥΧΕ: 1)τα ορυκτά προϊόντα που εξορύσσονται από το έδαφος τους ή από το θαλάσσιο ή ωκεάνειο βυθό τους^ 2)τα φυτικά προϊόντα τα συγκομιζόμενα σ αυτές^ 3)τα ζώντα ζώα τα γεννώμενα και εκτρεφόμενα σ αυτές^ 4)τα προϊόντα τα προερχόμενα από ζώντα ζώα, τα οποία εκτρέφονται σ αυτές^ 5)τα προϊόντα της θήρας και αλιείας που ασκείται σ αυτές 6)τα προϊόντα της θαλάσσιας αλιείας και άλλα προϊόντα, που λαμβάνονται από τη θάλασσα εκτός των χωρικών υδάτων τους με τα πλοία τους^ 7)τα προϊόντα τα παραγόμενα επί των πλοίων-εργοστασίων τους αποκλειστικά από προϊόντα που αναφέρονται στο στοιχείο (στ)^ 8)τα μεταχειρισμένα είδη που έχουν συγκεντρωθεί σαυτές και δύνανται να χρησιμοποιηθούν μόνο για την ανάκτηση πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένων των μεταχειρισμένων ελαστικών που χρησιμοποιούνται μόνο για αναγόμωση ή ως απορρίμματα^ 9)τα απόβλητα και απορρίμματα τα προερχόμενα από βιομηχανικές εργασίες οι οποίες πραγματοποιούνται σ αυτές^ 10)τα προϊόντα τα εξορυσσόμενα από το θαλάσσιο έδαφος ή υπέδαφος εκτός των χωρικών τους υδάτων, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης αυτού του εδάφους ή υπεδάφους^ 11)τα εμπορεύματα τα παραγόμενα σ αυτές αποκλειστικά από προϊόντα που αναφέρονται στα στοιχεία (α) έως ι). 2.Οι όροι «πλοία τους» και «πλοίων-εργοστασίων τους» στην παράγραφο 1 στοιχεία στ) και ζ) αφορούν μόνο τα πλοία και πλοία-εργοστάσια, τα οποία: 1)είναι νηολογημένα ή εγγεγραμμένα σε κράτος μέλος της Κοινότητας, σε κράτος ΑΚΕ ή σε ΥΧΕ^ 2)φέρουν τη σημαία κράτους μέλους της Κοινότητας, κράτους ΑΚΕ ή ΥΧΕ^ 3)ανήκουν, κατά ποσοστό 50 τοις εκατό τουλάχιστον σε υπηκόους των κρατών που αποτελούν μέρη της συμφωνίας ή μιας ΥΧΕ ή σε εταιρεία που έχει την έδρα της σε ένα από τα κράτη αυτά ή σε ΥΧΕ, της οποίας ο πρόεδρος του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου και η πλειοψηφία των μελών των εν λόγω συμβουλίων είναι υπήκοοι των κρατών που αποτελούν μέρη της συμφωνίας ή μιας ΥΧΕ και της οποίας, επιπλέον, σε περίπτωση προσωπικών εταιρειών ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, το ήμισυ τουλάχιστον του κεφαλαίου ανήκει σαυτά τα κράτη ή σε δημόσιους οργανισμούς ή σε υπηκόους αυτών των κρατών ή κάποιας ΥΧΕ^ 4)των οποίων το πλήρωμα, συμπεριλαμβανομένων των αξιωματικών, κατ αναλογία τουλάχιστον 50 % αποτελείται από υπηκόους των κρατών μερών στη συμφωνία ή των ΥΧΕ. 3.Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 2, η Κοινότητα αναγνωρίζει, κατόπιν αιτήσεως κράτους ΑΚΕ, ότι τα πλοία που ναυλώνονται ή ενοικιάζονται από κράτος ΑΧΕ θεωρούνται ως «πλοία του» για την ανάληψη αλιευτικών δραστηριοτήτων στην αποκλειστική οικονομική ζώνη του υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: - ότι το κράτος ΑΚΕ προσέφερε στην Κοινότητα την ευκαιρία να διαπραγματευθεί συμφωνία αλιευτικού περιεχομένου και η Κοινότητα δεν αποδέχθηκε αυτή την προσφορά^ - ότι το 50% τουλάχιστον του πληρώματος, συμπεριλαμβανομένου του κυβερνήτη και των αξιωματικών, είναι υπήκοοι των κρατών που αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας ή μιας ΥΧΕ^ - ότι η σύμβαση ναύλωσης ή μίσθωσης έχει γίνει αποδεκτή από την επιτροπή τελωνειακής συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ ως παρέχουσα τις κατάλληλες ευκαιρίες για την ανάπτυξη της ικανότητας του κράτους ΑΚΕ να αλιεύει για λογαριασμό του και ειδικότερα ως αναγνωρίζουσα στο κράτος ΑΚΕ την ευθύνη για τη ναυτική και εμπορική διαχείριση του πλοίου που έχει τεθεί στη διάθεση του για σημαντικό χρονικό διάστημα. Άρθρο 4 Επαρκώς επεξεργασμένα ή μεταποιημένα προϊόντα 1.Για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου, προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου θεωρείται ότι υπέστησαν επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση στα κράτη ΑΚΕ ή στην Κοινότητα ή σε κάποια ΥΧΕ, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του πίνακα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ. Οι προϋποθέσεις αυτές αναφέρουν, για όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία, την επεξεργασία ή τη μεταποίηση που πρέπει να υποστούν οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των προϊόντων αυτών και εφαρμόζονται μόνο σε σχέση με αυτές τις ύλες. Συνεπώς, αν ένα προϊόν, που έχει αποκτήσει τον χαρακτήρα καταγωγής πληρώντας τους όρους που καθορίζονται στον πίνακα για το προϊόν αυτό, χρησιμοποιείται για την κατασκευή ενός άλλου προϊόντος, οι προϋποθέσεις που ισχύουν για το προϊόν στο οποίο τούτο ενσωματώνεται δεν ισχύουν και ως προς αυτό και δεν λαμβάνονται υπόψη οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν, ενδεχομένως, για την κατασκευή του. 2.Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, οι μη καταγόμενες ύλες που, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον πίνακα, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή συγκεκριμένου προϊόντος μπορούν, ωστόσο, να χρησιμοποιηθούν υπό τον όρο ότι: 1)η συνολική τους αξία δεν υπερβαίνει το 15 τοις εκατό της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος^ 2)με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου δεν σημειώνεται υπέρβαση των ποσοστών που περιέχονται στον πίνακα για τη μέγιστη αξία των μη καταγόμενων υλών. 3.Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται με εξαίρεση τα οριζόμενα στο άρθρο 5. Άρθρο 5 Ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση 1.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι ακόλουθες επεξεργασίες ή μεταποιήσεις θεωρούνται ως ανεπαρκείς για την απόκτηση του χαρακτήρα των καταγόμενων προϊόντων, ανεξάρτητα από το αν πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 4: 1)οι εργασίες που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της διατήρησης των εμπορευμάτων σε καλή κατάσταση κατά τη μεταφορά και αποθήκευση τους (αερισμός, άπλωμα, ξήρανση, απλή ψύξη, τοποθέτηση σε άλμη ή σε θειωμένο ύδωρ, ή άλλα υδατικά διαλύματα, αφαίρεση φθαρμένων μερών και παρεμφερείς εργασίες)^ 2)οι απλές εργασίες αφαίρεσης της σκόνης, κοσκινίσματος, διαλογής, ταξινόμησης, συνδυασμού (συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης σειρών εμπορευμάτων), πλύσεων, βαφής, κοπής^ 3)(i) οι αλλαγές συσκευασίας καθώς και οι διαιρέσεις και συνενώσεις δεμάτων, (ii) η απλή τοποθέτηση σε φιάλες, φιαλίδια, σάκους, κουτιά, η στερέωση επί λεπτοσανίδων κ.λπ. και κάθε άλλη απλή εργασία συσκευασίας. 4)η επίθεση σημάτων, ετικετών ή άλλων διακριτικών σημείων σε προϊόντα ή στη συσκευασία τους^ 5)η απλή ανάμειξη προϊόντων, έστω και διαφορετικού είδους, κατά την οποία ένα ή περισσότερα συστατικά των μειγμάτων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει το παρόν πρωτόκολλο, ώστε να δύνανται να θεωρηθούν προϊόντα καταγωγής κράτους ΑΚΕ, Κοινότητας ή ΥΧΕ^ 6)η απλή συνένωση μερών για τη σύσταση ενός πλήρους προϊόντος^ 7)η σώρευση δύο ή περισσότερων από τις εργασίες που αναφέρονται στα στοιχεία (α) έως ζ)^ 8)η σφαγή ζώων. 2.Όλες οι εργασίες που διενεργούνται εντός των κρατών ΑΚΕ, της Κοινότητας ή κάποιας ΥΧΕ σε συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να εξετάζονται από κοινού, όταν πρόκειται να οριστεί αν η πραγματοποιηθείσα επεξεργασία ή μεταποίηση του προϊόντος αυτού πρέπει να θεωρηθεί ως ανεπαρκής κατά την έννοια της παραγράφου 1. Άρθρο 6 Σώρευση καταγωγής Σώρευση με τις ΥΧΕ και την Κοινότητα 1.Ύλες καταγωγής Κοινότητας ή ΥΧΕ θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής κρατών ΑΚΕ όταν ενσωματώνονται σε προϊόν που παράγεται εκεί. Τα προϊόντα αυτά δεν απαιτείται να έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις, υπό τον όρο όμως ότι έχουν υποστεί επεξεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 5. 2.Η επεξεργασία και η μεταποίηση που διενεργούνται στην Κοινότητα ή σε κάποια ΥΧΕ θεωρείται ότι διενεργούνται στα κράτη ΑΚΕ. όταν οι σχετικές ύλες υφίστανται επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση στα κράτη ΑΚΕ. Σώρευση με τη Νότιο Αφρική 3.Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4, 5, 6, 7 και 8, ύλες καταγωγής Νότιας Αφρικής θεωρούνται καταγωγής κρατών ΑΚΕ, όταν ενσωματώνονται σε προϊόν που παράγεται σ αυτά. Οι εν λόγω ύλες δεν είναι απαραίτητο να έχουν υποβληθεί σε επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις. 4.Προϊόντα που έχουν αποκτήσει τον χαρακτήρα καταγωγής βάσει της παραγράφου 3, εξακολουθούν να θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής κρατών ΑΚΕ, όταν η προστιθέμενη σαυτά αξία υπερβαίνει την αξία των χρησιμοποιηθεισών υλών καταγωγής Νοτίου Αφρικής. Αν αυτό δεν συμβαίνει, τα σχετικά προϊόντα θεωρείται ότι κατάγονται από τη Νότιο Αφρική. Για την απόκτηση της καταγωγής, δεν λαμβάνονται υπόψη ύλες καταγωγής Νοτίου Αφρικής που υπέστησαν επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση στα κράτη ΑΚΕ. 5.Η σώρευση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 μπορεί να εφαρμοστεί τρία έτη μετά για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΧΙ και 6 έτη μετά για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΧΙΙ αντίστοιχα, από την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας για το εμπόριο, την ανάπτυξη και την συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής. Η σώρευση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 δεν εφαρμόζεται στα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΧΙΙΙ. 6.Παρά την παράγραφο 5, η σώρευση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 μπορεί να εφαρμόζεται κατόπιν αιτήσεως των κρατών ΑΚΕ για τα προϊόντα που απαριθμούνται στα παραρτήματα ΧΙ και ΧΙΙ. Η επιτροπή πρέσβεων ΑΚΕ-ΕΚ λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τα αιτήματα των κρατών ΑΚΕ, για κάθε προϊόν χωριστά, βάσει έκθεσης της επιτροπής τελωνειακής συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 37. Κατά την εξέταση των αιτημάτων λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυνος παράκαμψης των εμπορικών διατάξεων της συμφωνίας για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής. 7.Η σώρευση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 εφαρμόζεται μόνο στα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΧΙV μετά την κατάργηση των δασμών για τα εν λόγω προϊόντα στο πλαίσιο της συμφωνίας για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (σειρά C) την ημερομηνία κατά την οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου. 8.Η σώρευση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 εφαρμόζεται μόνο όταν οι χρησιμοποιηθείσες ύλες Νοτίου Αφρικής αποκτήσουν τον χαρακτήρα καταγόμενων προϊόντων με εφαρμογή των κανόνων καταγωγής που είναι πανομοιότυποι με αυτούς που περιέχονται στο παρόν πρωτόκολλο. Τα κράτη ΑΚΕ παρέχουν στην Κοινότητα λεπτομερή στοιχεία των συμφωνιών και τους αντίστοιχους κανόνες καταγωγής που έχουν συμφωνηθεί με τη Νότιο Αφρική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (σειρά C) την ημερομηνία κατά την οποία τα κράτη ΑΚΕ τηρούν τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στην παρούσα παράγραφο. 9.Με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 7, η επεξεργασία και η μεταποίηση που διενεργούνται στη Νότιο Αφρική θεωρείται ότι διεξάγονται σε άλλο κράτος μέλος της Τελωνειακής Ένωσης της Νότιας Αφρικής (SΑCU) όταν οι ύλες υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία ή μεταποίηση στο εν λόγω άλλο κράτος μέλος της SΑCU. 10.Με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 7 και κατόπιν αιτήσεως των κρατών ΑΚΕ, η επεξεργασία και η μεταποίηση που διενεργούνται στη Νότιο Αφρική θεωρείται ότι διενεργούνται στα κράτη ΑΚΕ, όταν οι ύλες υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία ή μεταποίηση σε κράτος ΑΚΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης. Η επιτροπή τελωνειακής συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ αποφασίζει για τα αιτήματα των κρατών ΑΚΕ σύμφωνα με το άρθρο 37, εκτός εάν υπάρχει συγκεκριμένο αίτημα οποιουδήποτε συμβαλλομένου μέρους για ανάθεση της λήψης απόφασης στο Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ. Σώρευση με γειτονικές αναπτυσσόμενες χώρες 11.Κατόπιν αιτήσεως των κρατών ΑΚΕ, ύλες καταγωγής γειτονικών αναπτυσσόμενων χωρών, εκτός των κρατών ΑΚΕ, που υπάγονται σε συμπαγή γεωγραφική οντότητα, θεωρούνται ως ύλες καταγωγής των κρατών ΑΚΕ όταν ενσωματώνονται σε προϊόν που έχει παραχθεί σαυτά. Αυτές οι ύλες δεν απαιτείται να έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις υπό τον όρο ότι: - η επεξεργασία ή η μεταποίηση που διενεργείται στο κράτος ΑΚΕ υπερβαίνει τις εργασίες που απαριθμούνται στο άρθρο 5. Ωστόσο, προϊόντα των κεφαλαίων 50 έως 63 του εναρμονισμένου συστήματος πρέπει να υφίστανται επιπλέον στο κράτος ΑΚΕ τουλάχιστον επεξεργασία ή μεταποίηση, λόγω της οποίας το παραγόμενο προϊόν να κατατάσσεται σε κλάση διαφορετική από την κλάση στην οποία υπάγονταν οι ύλες καταγωγής αναπτυσσόμενης, μη ΑΚΕ, χώρας που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή τους. Για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα DC του παρόντος πρωτοκόλλου, ισχύουν μόνο οι συγκεκριμένες μεταποιήσεις που αναφέρονται στη στήλη 3, ανεξάρτητα από το αν αυτές επιφέρουν αλλαγή κλάσης ή όχι, - τα κράτη ΑΚΕ, η Κοινότητα και οι λοιπές ενδιαφερόμενες χώρες συνήψαν συμφωνία για τις κατάλληλες διοικητικές διαδικασίες που θα εξασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για τα προϊόντα τόνου που υπάγονται στα κεφάλαια 3 ή 16 του εναρμονισμένου συστήματος, για τα προϊόντα ρυζιού του κωδικού ΕΣ 1006 ή για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Χ του παρόντος πρωτοκόλλου. Προκειμένου να καθοριστεί αν τα προϊόντα κατάγονται από αναπτυσσόμενη, μη ΑΚΕ, χώρα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου. Η επιτροπή τελωνειακής συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ αποφασίζει για τα αιτήματα των κρατών ΑΚΕ σύμφωνα με το άρθρο 37, εκτός εάν υπάρχει συγκεκριμένο αίτημα οποιουδήποτε συμβαλλομένου μέρους για ανάθεση της λήψης απόφασης στο Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ. Άρθρο 7 Μονάδα χαρακτηρισμού 1.Η μονάδα χαρακτηρισμού για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου συνίσταται σε ένα συγκεκριμένο προϊόν, το οποίο θεωρείται ως η μονάδα βάσης για τον προσδιορισμό της κατάταξης σύμφωνα με την ονοματολογία του εναρμονισμένου συστήματος. Σύμφωνα με αυτά: - όταν ένα προϊόν αποτελούμενο από ομάδα ή από σύνολο συναρμολογηθέντων ειδών κατατάσσεται, σύμφωνα με το Εναρμονισμένο Σύστημα, σε μια μόνο κλάση, το όλον αποτελεί τη μονάδα χαρακτηρισμού, - όταν μια αποστολή αποτελείται από ορισμένα πανομοιότυπα προϊόντα που υπάγονται στην ίδια κλάση του εναρμονισμένου συστήματος, κάθε προϊόν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη χωριστά κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου. 2.Όταν, κατ εφαρμογή του γενικού κανόνα 5 του εναρμονισμένου συστήματος, οι συσκευασίες κατατάσσονται με τα εμπορεύματα που περιέχουν, τότε θεωρείται ότι αποτελούν σύνολο με αυτά τα εμπορεύματα για τον προσδιορισμό της καταγωγής. Άρθρο 8 Εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία Τα εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία, που παραδίδονται μαζί με ένα είδος εξοπλισμού, μηχανή, συσκευή ή όχημα, αποτελούν μέρος του κανονικού τους εξοπλισμού και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του τελευταίου ή δεν τιμολογούνται ιδιαιτέρως, θεωρούνται ότι αποτελούν ένα σύνολο με το εν λόγω υλικό, τη μηχανή, τη συσκευή ή το όχημα. Άρθρο 9 Συνδυασμοί εμπορευμάτων Κατά την έννοια του γενικού κανόνα 3 του Εναρμονισμένου Συστήματος, οι συνδυασμοί εμπορευμάτων θεωρούνται ως καταγόμενα προϊόντα όταν όλα τα συστατικά μέρη τους είναι καταγόμενα. Ωστόσο, συνδυασμός εμπορευμάτων αποτελούμενος από προϊόντα καταγόμενα και μη θεωρείται στο σύνολο του καταγόμενος, υπό τον όρο ότι η αξία των μη καταγόμενων προϊόντων δεν υπερβαίνει το 15 τοις εκατό της τιμής «εκ του εργοστασίου» του συνδυασμού. Άρθρο 10 Ουδέτερα στοιχεία Για να προσδιοριστεί εάν ένα προϊόν έχει τον χαρακτήρα καταγωγής, δεν είναι αναγκαίο να καθορίζεται η καταγωγή των παρακάτω που χρησιμοποιούνται, ενδεχομένως, για την παραγωγή του: (α) της ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσίμων, (β) των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, (γ) των μηχανημάτων και εργαλείων, (δ) των προϊόντων που δεν υπεισέρχονται ή δεν πρόκειται να υπεισέλθουν στην τελική σύνθεση του προϊόντος. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 11 Αρχή της εδαφικότητας 1.Οι όροι του τίτλου ΙΙ σχετικά με την απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής πρέπει να πληρούνται ανά πάσα στιγμή στα κράτη ΑΧΕ, με την επιφύλαξη του άρθρου 6. 2.Αν καταγόμενα εμπορεύματα, που έχουν εξαχθεί από τα κράτη ΑΚΕ, την Κοινότητα ή κάποια ΥΧΕ προς άλλη χώρα, επανεισαχθούν, πρέπει να θεωρούνται, με την επιφύλαξη του άρθρου 6, ως μη καταγόμενα, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό στις τελωνειακές αρχές ότι: 1)τα επανεισαγόμενα εμπορεύματα είναι τα ίδια με τα εμπορεύματα που εξήχθησαν και 2)δεν έχουν υποστεί καμία εργασία πέραν εκείνων που ήταν αναγκαίες για τη διατήρηση τους σε καλή κατάσταση, ενόσω βρίσκονταν στην εν λόγω χώρα ή κατά την εξαγωγή τους. Άρθρο 12 Απευθείας μεταφορά 1.Η προτιμησιακή μεταχείριση που προβλέπεται από τις διατάξεις περί εμπορικής συνεργασίας του παραρτήματος V εφαρμόζεται μόνο σε προϊόντα που ικανοποιούν τα κριτήρια του παρόντος πρωτοκόλλου, τα οποία μεταφέρονται απευθείας μεταξύ του εδάφους των κρατών ΑΚΕ, της Κοινότητας, των ΥΧΕ ή της Νοτίου Αφρικής για την εφαρμογή του άρθρου 6 χωρίς να εισέρχονται σε άλλο έδαφος. Ωστόσο, προϊόντα που αποτελούν μία και μόνον αποστολή μπορούν να μεταφερθούν μέσω άλλων εδαφών με, ενδεχομένως, μεταφόρτωση ή προσωρινή αποθήκευση σαυτό το έδαφος, υπό τον όρο ότι τα προϊόντα παραμένουν υπό την επιτήρηση των τελωνειακών αρχών της χώρας διαμετακόμισης ή αποθήκευσης και ότι δεν υποβάλλονται εκεί σε άλλες εργασίες εκτός από την εκφόρτωση, την επαναφόρτωση ή οποιαδήποτε άλλη εργασία που αποβλέπει στη διατήρηση τους σε καλή κατάσταση. Τα καταγόμενα προϊόντα μπορούν να μεταφερθούν με αγωγούς μέσω εδάφους άλλου από εκείνο κράτους ΑΚΕ, της Κοινότητας ή κάποιας ΥΧΕ. 2.Για να αποδειχθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προσκομίζεται στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής: 1)ενιαία φορτωτική που καλύπτει τη διέλευση από τη χώρα εξαγωγής μέσω της χώρας διαμετακόμισης ή 2)βεβαίωση που χορηγείται από τις τελωνειακές αρχές της χωράς διαμετακόμισης και η οποία: (i) παρέχει ακριβή περιγραφή των εμπορευμάτων, (ii) αναφέρει τις ημερομηνίες εκφόρτωσης και επαναφόρτωσης των προϊόντων και, όταν χρειάζεται, τα ονόματα των πλοίων ή άλλων μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιήθηκαν και (iii) πιστοποιεί τις συνθήκες, υπό τις οποίες τα εμπορεύματα παρέμειναν στη χώρα διαμετακόμισης ή 3)ελλείψει αυτών, οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο. Άρθρο 13 Εκθέσεις1.Προϊόντα καταγωγής που αποστέλλονται από κράτος ΑΚΕ για να συμμετάσχουν σε έκθεση σε χώρα άλλη από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 6 και πωλούνται μετά την έκθεση για να εισαχθούν στην Κοινότητα εμπίπτουν, κατά την εισαγωγή, στις διατάξεις του παραρτήματος V, υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται κατά τρόπο ικανοποιητικό στις τελωνειακές αρχές ότι: 1)ένας εξαγωγέας απέστειλε τα προϊόντα αυτά από κράτος ΑΚΕ στη χώρα της έκθεσης και τα εξέθεσε σε αυτήν 2)ο εξαγωγέας αυτός πώλησε τα εν λόγω προϊόντα ή τα μεταβίβασε κατά άλλον τρόπο σε παραλήπτη στην Κοινότητα 3)τα προϊόντα απεστάλησαν, κατά τη διάρκεια της έκθεσης ή αμέσως μετά στην κατάσταση στην οποία είχαν αποσταλεί στην έκθεση και 4)τα προϊόντα, από τη στιγμή που απεστάλησαν στην έκθεση, δεν χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς άλλους από την επίδειξη στη συγκεκριμένη έκθεση. 2.Πρέπει να εκδίδεται ή να συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου ΙV πιστοποιητικό καταγωγής και να υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής κατά τον συνήθη τρόπο. Στο πιστοποιητικό αναγράφεται το όνομα και η διεύθυνση της έκθεσης. Είναι δυνατό να ζητηθούν, όπου κρίνεται αναγκαίο, συμπληρωματικές έγγραφες αποδείξεις σχετικά με τη φύση των προϊόντων και με τις συνθήκες υπό τις οποίες εξετέθησαν τα προϊόντα. 3.Η παράγραφος 1 ισχύει για κάθε έκθεση εμπορικού, βιομηχανικού, γεωργικού ή βιοτεχνικού χαρακτήρα, εμποροπανήγυρη ή παρόμοια δημόσια εκδήλωση που δεν· διοργανώνεται για ιδιωτικούς σκοπούς σε καταστήματα ή εμπορικούς χώρους με σκοπό την πώληση αλλοδαπών προϊόντων και κατά τη διάρκεια της οποίας τα προϊόντα παραμένουν υπό τελωνειακό έλεγχο. ΤΙΤΛΟΣ ΙV ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Άρθρο 14 Γενικές απαιτήσεις 1.Προϊόντα καταγωγής των κρατών ΑΚΕ εμπίπτουν κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V εφόσον υποβληθεί: 1)πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1, υπόδειγμα του οποίου παρατίθεται στο παράρτημα ΙV, ή 2)στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1, δήλωση το κείμενο της οποίας παρατίθεται στο παράρτημα V του παρόντος πρωτοκόλλου, που αναγράφει ο εξαγωγέας στο τιμολόγιο, το δελτίο παράδοσης ή κάθε άλλο εμπορικό έγγραφο που περιγράφει τα σχετικά προϊόντα με επαρκείς λεπτομέρειες, ώστε να είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητας τους (εφεξής «δήλωση τιμολογίου»). 2.Παρά την παράγραφο 1, προϊόντα καταγωγής κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου εμπίπτουν, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 25, στο Παράρτημα V χωρίς να είναι αναγκαία η υποβολή κανενός από τα προαναφερθέντα έγγραφα. Άρθρο 15 Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR. 1 1.Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής μετά από γραπτή αίτηση, που υποβάλλεται από τον εξαγωγέα ή, υπ ευθύνη του εξαγωγέα, από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. 2.Για το σκοπό αυτό, ο εξαγωγέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του συμπληρώνουν το έντυπο του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1 καθώς και το έντυπο της αίτησης, υποδείγματα των οποίων περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙV. Τα έντυπα αυτά συμπληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου. Αν αυτά είναι χειρόγραφα, πρέπει να συμπληρωθούν με μελάνι και ευανάγνωστους χαρακτήρες. Η περιγραφή των προϊόντων πρέπει να αναφέρεται στο πλαίσιο που προορίζεται γι αυτό το σκοπό χωρίς να παρεμβάλλονται κενά διάστιχα. Όταν στο πλαίσιο υπάρχουν κενές γραμμές, πρέπει να σύρεται οριζόντια γραμμή κάτω από την τελευταία γραμμή της περιγραφής και να διαγραμμίζεται ο κενός χώρος. 3.Ο εξαγωγέας που ζητεί την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλει ανά πάσα στιγμή, εάν του ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές του κράτους ΑΧΕ εξαγωγής στο οποίο εκδίδεται το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1, κάθε κατάλληλο έγγραφο για την απόδειξη του χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων καθώς και της τήρησης των λοιπών όρων του παρόντος πρωτοκόλλου. 4.Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές του κράτους ΑΚΕ εξαγωγής, εάν τα σχετικά προϊόντα μπορεί να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγόμενα από τα κράτη ΑΚΕ ή κάποια από τις άλλες χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 6 και πληρούν τις λοιπές απαιτήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου. 5.Οι τελωνειακές αρχές που εκδίδουν το πιστοποιητικό λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την επαλήθευση του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων και της τήρησης των λοιπών όρων του παρόντος πρωτοκόλλου. Για το σκοπό αυτό, αυτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν την προσκόμιση κάθε αποδεικτικού στοιχείου και να διενεργούν ελέγχους των λογιστικών βιβλίων του εξαγωγέα καθώς και οποιονδήποτε άλλο έλεγχο κρίνουν αναγκαίο. Οι τελωνειακές αρχές έκδοσης εξασφαλίζουν επίσης την ορθή συμπλήρωση των εντύπων που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Ιδίως, ελέγχουν αν ο χώρος που προορίζεται για την περιγραφή των προϊόντων έχει συμπληρωθεί κατά τρόπο που να αποκλείει οποιαδήποτε πιθανότητα δολίων προσθηκών. 6.Η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1 αναγράφεται στη θέση 11 του πιστοποιητικού. 7.Πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές και τίθεται στη διάθεση του εξαγωγέα, μόλις πραγματοποιηθεί ή εξασφαλισθεί πραγματική εξαγωγή. Άρθρο 16 Εκ των υστέρων έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR. 1 1.Παρά το άρθρο 15 παράγραφος 7, το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR. 1 είναι δυνατό, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να εκδοθεί και μετά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά, εάν: 1)δεν είχε εκδοθεί κατά τη στιγμή της εξαγωγής συνεπεία λαθών, ακουσίων παραλείψεων ή ειδικών περιστάσεων ή