Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής νομοθεσίας, ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισμένων κατηγοριών στρατευσίμων, ανυποτάκτων και οπλιτών, θέματα επαγγελματιών οπλιτών και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Άρθρο 1 "Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5, 6 και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ν. 1763/1988 (ΦΕΚ 57 Α΄), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν. 2510/1997 (ΦΕΚ 136 Α΄) και οι παράγραφοι 3 και 5 από το άρθρο 18 παρ.1 και 2 του ν [...]"
2.  
  Η αναβολή κατάταξης των στρατευσίμων της προηγούμενης παραγράφου διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνουν το παρακάτω όριο ηλικίας, ως εξής:
 1. Της περίπτωσης α΄ το εικοστό πρώτο
 2. Της περίπτωσης β΄ το εικοστό τέταρτο
 3. Της περίπτωσης γ΄ το εικοστό πέμπτο για φοίτηση σε ανώτερη σχολή και το εικοστό όγδοο για φοίτηση σε ανώτατη σχολή
 4. Της περίπτωσης δ΄ το εικοστό ένατο για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης και το τριακοστό πρώτο για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος
 5. Της περίπτωσης ε΄ το τριακοστό τρίτο
 6. Της περίπτωσης στ΄ όπως καθορίζεται στην παράγραφο 7 του άρθρου αυτού
3.  
  Η αναβολή κατάταξης λόγω σπουδών χορηγείται για φοίτηση σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, που είναι κρατικό ή αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του οικείου κράτους, έχει ενταχθεί στο επίσημο εκπαιδευτικό του σύστημα και χρησιμοποιεί διεθνώς γνωστή γλώσσα
4.  
  Η αναβολή χορηγείται εφόσον η εναπομένουσα διάρκεια σπουδών στη σχολή για την οποία ζητείται η χορήγησή της προς απόκτηση του απολυτηρίου, διπλώματος, πτυχίου ή ιατρικής ειδικότητας δεν υπερβαίνει το όριο ηλικίας που καθορίζεται κατά περίπτωση στην παράγραφο 2
5.  
  Η αναβολή κατάταξης λόγω σπουδών διακόπτεται πριν τη λήξη της χρονικής της διάρκειας με αίτηση του δικαιούχου
6.  
  Η αναβολή που χορηγήθηκε σε στρατεύσιμο της παραγράφου 1, σε περίπτωση που διακοπεί ή λήξει η χρονική της διάρκεια, επιτρέπεται να παραμείνει ισχυρή ή να μειωθεί ή να παραταθεί, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, εφόσον ο στρατεύσιμος μετεγγραφεί ή εγγραφεί από την αρχή για φοίτηση σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό ίδρυμα της ίδιας παραγράφου μέχρι την ημερομηνία που προσδιορίζεται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, εξαιτίας της ως άνω διακοπής ή λήξης
7.  
  Η διάρκεια της αναβολής κατάταξης των στρατευσίμων που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες στο εξωτερικό δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το τριακοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους..
Άρθρο 2
1.  
  Στην παράγραφο 1β΄ του άρθρου 20 του ν. 1763/1988 (ΦΕΚ 57 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τους ανυπότακτους εξωτερικού για ταξίδια σε χώρες του εξωτερικού και για είσοδό τους στην Ελλάδα για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. .
Άρθρο 3
1.  
  Όπου στο ν. 1763/1988 (ΦΕΚ 57 Α΄), όπως ισχύει σήμερα, ορίζεται ως όριο το 50ό έτος της ηλικίας, μειώνεται στο 45ο έτος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ, ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΛΙΤΩΝ
Άρθρο 4
1.  
  Η υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2510/1997 (ΦΕΚ 136 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 1. α΄ (ββ΄). Έξι (6) μηνών οι ανήκοντες στις κλάσεις 1978 έως και 1987 (γεννηθέντες τα έτη 1957 έως και 1966), καθώς επίσης και όσοι, ανεξαρτήτως κλάσης, έλαβαν οποτεδήποτε αναβολή κατάταξης ως διαπρέποντες επιστήμονες, κατά την έννοια της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ν. 1763/1988..
2.  
  Η υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2510/1997 (ΦΕΚ 136 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 1.β΄ (ββ΄). Τεσσάρων (4) μηνών οι ανήκοντες στις κλάσεις 1978 έως και 1987 (γεννηθέντες τα έτη 1957 έως και 1966), καθώς επίσης και όσοι, ανεξαρτήτως κλάσης, έλαβαν οποτεδήποτε αναβολή κατάταξης ως διαπρέποντες επιστήμονες, κατά την έννοια της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ν. 1763/1988. Όσοι από αυτούς έχουν κριθεί ή θα κριθούν ικανοί τρίτης (Ι/3) ή τέταρτης (Ι/4) κατηγορίας υποχρεούνται να εκπληρώσουν στρατεύσιμη υποχρέωση τριών (3) μηνών..
Άρθρο 5
1.  
  Εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι όσοι από τους αναφερόμενους στο άρθρο 1 του ν. 2510/1997 (ΦΕΚ 136 Α΄), όπως ισχύει, διετέλεσαν οποτεδήποτε ή διατελούν σε ανυποταξία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εφόσον έχουν καταταγεί ή θα καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις. Ομοίως εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι όσοι κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού έχουν λόγους απαλλαγής από τη στράτευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 1763/1988 (ΦΕΚ 57 Α΄), όπως ισχύει.
2.  
  Όσοι ανήκουν στην κλάση 1988 και σε νεότερες κλάσεις και διετέλεσαν οποτεδήποτε ή διατελούν σε ανυποταξία κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι, εφόσον έχουν καταταγεί ή θα καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις έως 30 Νοεμβρίου 2003
3.  
  Όσοι από τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 2510/1997 (ΦΕΚ 136 Α΄), όπως ισχύει, βρίσκονται νόμιμα έξω από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου αυτού, εφόσον καταταγούν εμπρόθεσμα στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά τη λήξη ή διακοπή της νόμιμης παραμονής τους έξω απ αυτές.
4.  
  Το αξιόποινο της ανυποταξίας των υπαγομένων στις παραπάνω παραγράφους εξαλείφεται με παραγραφή και αίρονται όλες οι σχετικές συνέπειες. Οι δικογραφίες για τις ανυποταξίες τίθενται στο αρχείο με πράξη του Εισαγγελέα του αρμόδιου Στρατιωτικού Δικαστηρίου.
5.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία κατάταξης και στρατολογικής τακτοποίησης όσων αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ
Άρθρο 6
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 2936/2001 (ΦΕΚ 166 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 1. Για την αντιμετώπιση των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων σε κατώτερα στελέχη, προκειμένου να καλυφθούν θέσεις επιχειρησιακών και τεχνικών ειδικοτήτων, οι οποίες απαιτούν σημαντική εκπαίδευση και εξειδίκευση, κατατάσσονται και υπηρετούν ως Μόνιμοι Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) Έλληνες πολίτες..
Άρθρο 7
1.  
  Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2936/2001 (ΦΕΚ 166 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: β΄. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας και να μην έχουν υπερβεί το 28ο έτος κατά το έτος κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις..
2.  
  Η περίπτωση θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2936/2001 (ΦΕΚ 166 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: θ. Να μην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθμού τους οι εκπληρώσαντες τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις..
Άρθρο 8
1.  
  Οι λέξεις δεκαετούς και δεκαετία στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 2936/2001 (ΦΕΚ 166 Α΄), δεκαετούς δε στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6 και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 αντικαθίστανται από τότε που ίσχυσε ο ν. 2936/2001 από τις λέξεις επταετούς ή επταετία αντίστοιχα.
Άρθρο 9
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 2936/2001 (ΦΕΚ 166 Α΄) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής: 3. Μετά τη συμπλήρωση υπηρεσίας δέκα έως δεκαπέντε ετών και ανάλογα με τις ανάγκες των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων επιτρέπεται να ανατίθενται στους ΕΠ.ΟΠ. καθήκοντα διοικητικής φύσης και να τοποθετούνται σε θέσεις υποστήριξης μάχης και διοικητικής μέριμνας..
Άρθρο 10
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του ν. 2936/2001 (ΦΕΚ 166 Α΄) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής: 2. Οι ΕΠ.ΟΠ. προάγονται στο βαθμό του Δεκανέα με τη συμπλήρωση ενός έτους από την κατάταξή τους όσοι είχαν εκπληρώσει τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούσαν για την εκπλήρωση αυτών, δύο δε ετών όσοι δεν είχαν καταταγεί προς εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων κατά την κατάταξή τους..
2.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του ν. 2936/2001 (ΦΕΚ 166 Α΄) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής: 3. Οι δεκανείς ΕΠ.ΟΠ. προάγονται στο βαθμό του Λοχία με τη συμπλήρωση πέντε ετών στο βαθμό του Δεκανέα..
Άρθρο 11
1.  
  Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2936/2001 (ΦΕΚ 166 Α΄) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής: α΄. Όταν λήξει η αρχικώς αναληφθείσα επταετής υποχρέωσή τους και εφόσον δεν υποβάλουν αίτηση μονιμοποίησης..
2.  
  Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2936/2001 (ΦΕΚ 166 Α΄) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής: ζ΄. Όταν υποβάλουν αίτηση παραίτησης. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μετά τη συμπλήρωση τριετούς πραγματικής υπηρεσίας για όσους ΕΠ.ΟΠ. είχαν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούσαν στις Ένοπλες Δυνάμεις, τετραετούς δε για όσους δεν είχαν καταταγεί για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων κατά την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ. Η αίτηση παραίτησης γίνεται δεκτή το αργότερο εντός τριμήνου από την υποβολή της..
3.  
  Στο άρθρο 13 του ν. 2936/2001 (ΦΕΚ 166 Α΄) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: 6. Οι ΕΠ.ΟΠ., οι οποίοι κατά την κατάταξή τους δεν είχαν καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις προς εκπλήρωση των νόμιμων στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, όταν απολύονται για τους λόγους που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄της παραγράφου 1, υποχρεούνται να εκπληρώσουν όλες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας. Δεν έχουν τέτοια υποχρέωση όσοι απολύθηκαν για το λόγο που αναφέρεται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1, εφόσον συμπλήρωσαν τετραετή πραγματική υπηρεσία ως ΕΠ.ΟΠ. Οι ΕΠ.ΟΠ., που κατά την κατάταξή τους είχαν καταταγεί μεν στις Ένοπλες Δυνάμεις προς εκπλήρωση των νόμιμων στρατιωτικών τους υποχρεώσεων χωρίς να τις έχουν ολοκληρώσει, όταν απολύονται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, υποχρεούνται να εκπληρώσουν το υπόλοιπο μέρος αυτών κατά τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, ως προς αυτούς δε εφαρμόζεται η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις απόλυσης ΕΠ.ΟΠ. οι απολυόμενοι δεν υποχρεούνται σε εκπλήρωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, ανεξαρτήτως του χρόνου υπηρεσίας τους ως ΕΠ.ΟΠ. .
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 12
1.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2α΄ του άρθρου 7 του ν. 788/1978 (ΦΕΚ 104 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 12 του ν. 2913/2001 (ΦΕΚ 102 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: Τα τέκνα είναι δικαιούχα, εφόσον είναι άγαμα..
2.  
  Στο άρθρο 4 του ν. 354/1976 (ΦΕΚ 148 Α΄) προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής: 4. Στις οικογένειες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 μπορεί να χορηγείται, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του Λογαριασμού και στο τέλος κάθε έτους, εφάπαξ χρηματική αρωγή, μέχρι του ύψους ενός (1) βασικού μισθού Λοχαγού, σε κάθε ανήλικο τέκνο, καθώς και σε κάθε ενήλικο άγαμο μέχρι ηλικίας είκοσι πέντε (25) ετών, εφόσον αυτό αποδεδειγμένα σπουδάζει ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, ανεξάρτητα αν αναγνωρίζεται ως προστατευόμενο μέλος της οικογένειας. Οι διαδικασίες χορήγησης της ανωτέρω χρηματικής αρωγής, το ακριβές ποσό αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από πρόταση των οικείων Διοικητικών Συμβουλίων..
3.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν. 1043/1980 (ΦΕΚ 87 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 2. Όσοι δικαιούνται λουτροθεραπείας και αεροθεραπείας υποβάλλονται σε εξέταση κατ έτος και ανά δεκαετία αντίστοιχα από Υγειονομικές Επιτροπές, που συγκροτούνται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και γνωματεύουν για την ανάγκη αυτής, με βάση την πάθηση από την οποία κατέστησαν ανάπηροι και την εν γένει κατάσταση της υγείας τους κατά το χρόνο εξέτασής τους..
Άρθρο 13
1.  
  Στους Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού, που πήγαν κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στη Μέση Ανατολή ως πληρώματα πολεμικών πλοίων και στη συνέχεια αποστρα-τεύτηκαν για οποιονδήποτε λόγο, εκτός της περίπτωσης δυσμενούς κρίσης, απονέμεται, μετά από αίτησή τους, χωρίς κρίση ο εν αποστρατεία βαθμός του συνταξιοδοτικού τους βαθμού και χορηγείται από το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού το μέρισμα του νέου τους βαθμού.» Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 2.
Στους ανθυπασπιστές και υπαξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού, που πήγαν κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στη Μέση Ανατολή ως πληρώματα πολεμικών πλοίων και στη συνέχεια αποστρατεύτηκαν για οποιονδήποτε λόγο, εκτός της περίπτωσης δυσμενούς κρίσης, απονέμεται, μετά από αίτησή τους, χωρίς κρίση ο εν αποστρατεία βαθμός του συνταξιοδοτικού τους βαθμού. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν.δ. 2579/1953 (ΦΕΚ 251 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 2. Ο μαθητής μπορεί να υποβάλει παραίτηση από τη Σχολή σε οποιοδήποτε στάδιο της φοίτησής του πριν από την ονομασία του σε υπαξιωματικό..
3.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 2109/1992 (ΦΕΚ 205 Α΄) εφαρμόζονται και για τους υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εφέδρους κατ απονομή αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων.
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης του πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις Ελληνικές Πρεσβείες και λοιπές θέσεις στο εξωτερικό
5.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από πρόταση των αρμόδιων Γενικών Επιτελείων, επιτρέπεται η μεταφορά κενών οργανικών θέσεων από Γενικό Επιτελείο σε Γενικό Επιτελείο, καθώς και η ανακατανομή εντός του αυτού Γενικού Επιτελείου θέσεων ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, με βάση τις λειτουργικές ανάγκες των Επιτελείων
Άρθρο 14
1.  
  Σε ό,τι αφορά την κάλυψη επιτακτικών αναγκών σε προσωπικό των βοηθητικών πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού προς αντιμετώπιση αμυντικών αναγκών της χώρας, οι διατάξεις του ν. 4442/1929 (ΦΕΚ 339 Α΄), όπως ισχύει, εφαρμόζονται αποκλειστικά στις περιπτώσεις πολέμου, γενικής επιστράτευσης και εφόσον τεθεί σε εφαρμογή ο νόμος για την κατάσταση πολιορκίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 15 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Αναβολές κατάταξης ή εξαιρέσεις από τις προσκλήσεις για κατάταξη για λόγους σπουδών, που χορηγήθηκαν ή ζητήθηκαν πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του νόμου αυτού, διέπονται από τις προϊσχύσασες διατάξεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν την υπαγωγή τους στις διατάξεις του νόμου αυτού, όσον αφορά τη χρονική διάρκεια, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, ή τη διακοπή της αναβολής ή της εξαίρεσης για λόγους σπουδών. Το ίδιο ισχύει και για τις αναβολές κατάταξης ή εξαιρέσεις από τις προσκλήσεις για κατάταξη λόγω σπουδών που έληξαν ή διακόπηκαν πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του νόμου αυτού. Το αξιόποινο της ανυποταξίας των υπαγομένων στις διατάξεις της παραγράφου αυτής, που συντελέστηκε πριν την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού λόγω μη κατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις μετά τη λήξη ή διακοπή της χορηγηθείσας αναβολής ή εξαίρεσης λόγω σπουδών, όπως είχαν υποχρέωση, εξαλείφεται με παραγραφή και αίρονται όλες οι σχετικές συνέπειες. Οι σχετικές δικογραφίες τίθενται στο αρχείο με πράξη του Εισαγγελέα του αρμόδιου Στρατιωτικού Δικαστηρίου.
2.  
  Στις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 υπάγονται και όσοι κατετάγησαν πριν από την έναρξη ισχύος του, καθώς επίσης και οι μη συνεχώς υπηρετούντες
3.  
  Όσοι πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού έχουν αποφοιτήσει από Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και έχουν εγγραφεί για φοίτηση σε άλλη ανώτατη σχολή, για την οποία προβλέπεται η χορήγηση αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 1763/1988 (ΦΕΚ 57 Α΄), όπως ισχύει, δικαιούνται να ζητήσουν την παράταση της αναβολής τους μέχρι το ανώτατο προβλεπόμενο για την κατηγορία τους όριο ηλικίας, εφόσον πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της υπολειπόμενης φοίτησής τους.
4.  
  Όσοι μέχρι την προηγουμένη της ισχύος του παρόντος έτυχαν αναβολής κατάταξης ως κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες στο εξωτερικό και δεν συμπλήρωσαν το ανώτατο όριο ηλικίας, που προβλέπεται από το άρθρο 1 του νόμου αυτού, μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους παράταση της αναβολής που τους χορηγήθηκε μέχρι το όριο αυτό, εφόσον δεν υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις. Το αξιόποινο της ανυποταξίας τους εξαλείφεται με παραγραφή και αίρονται όλες οι σχετικές συνέπειες. Οι σχετικές δικογραφίες τίθενται στο αρχείο με πράξη του Εισαγγελέα του αρμόδιου Στρατιωτικού Δικαστηρίου.
Άρθρο 16
1.  
  Οι οργανικές θέσεις των Αξιωματικών του Σώματος των Δικαστικών Γραμματέων αυξάνονται κατά δέκα (10) και κατανέμονται κατά βαθμό με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας
2.  
  Η πλήρωση των κατά την προηγούμενη παράγραφο δημιουργούμενων δέκα (10) θέσεων θα γίνει με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και κατά σειρά επιτυχίας από τους επιλαχόντες του πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την υπ΄αριθμ. 44/01 ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ, ο οποίος θα εξακολουθήσει να ισχύει μέχρι την πλήρωση των θέσεων αυτών.
Άρθρο 17 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται: α. οι διατάξεις των υποπεριπτώσεων γγ΄ των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, της παραγράφου 5 του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του ν. 2510/1997 (ΦΕΚ 136 Α΄), β. οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 1105/1980 (ΦΕΚ 299 Α΄).
Άρθρο 18
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 1763/1988 (ΦΕΚ 57 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατή, ανάλογα με τη διάρκεια της στρατεύσιμης υποχρέωσης, η μείωση των ημερών διάρκειας, η συγχώνευση ή κατάργηση κάποιας κατηγορίας αδειών, που προβλέπονται από την προηγούμενη παράγραφο ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη, ο καθορισμός της συνολικής διάρκειας αυτών, καθώς και η χορήγηση τιμητικής άδειας, πέραν του προβλεπόμενου, από την παράγραφο 1γ΄ του άρθρου αυτού, ορίου, σε αθλητές Εθνικών-Ολυμπιακών Ομάδων ομαδικών και ατομικών αθλημάτων. Η αναρρωτική άδεια, που χορηγείται μετά από νοσηλεία για πάθηση ή βλάβη, που προήλθε από την εκτέλεση της υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής, καθώς και η τιμητική, δεν υπολογίζονται στα όρια της συνολικής διάρκειας, που καθορίζει η παραπάνω απόφαση..
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε δυνατή διευκόλυνση για όσους υπηρετούν και συμμετέχουν ως αθλητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.
3.  
  Μπορεί να επιτρέπεται ονομαστικά η είσοδος και η παραμονή στην Ελλάδα, χωρίς έλεγχο της στρατολογικής κατάστασης, ανυπότακτων του εξωτερικού, για όλο το χρονικό διάστημα προετοιμασίας και συμμετοχής τους ως αθλητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, όχι όμως πέραν της επίσημης ημερομηνίας λήξης των Αγώνων. Η διαδικασία, οι λοιπές προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και οι λεπτομέρειες για την υπαγωγή στις διατάξεις της παραγράφου αυτής, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ποινική δίωξή των, κατά τα ανωτέρω, απαλλασσομένων και διατελούντων σε ανυποταξία αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η απαλλαγή αυτή.
4.  
  Στο άρθρο 7 του ν. 1763/1988 (ΦΕΚ 57 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 2510/1997 (ΦΕΚ 136 Α΄) και με την παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 2913/ 2001 (ΦΕΚ 102 Α΄), προστίθεται παράγραφος 26 ως εξής: 26. Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις μέχρι 31.12.2004 των στρατευσίμων που η, για οποιονδήποτε λόγο, νόμιμη παραμονή τους έξω από αυτές λήγει την 31.12.2003 και συμμετέχουν αποδεδειγμένα ως αθλητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες τους 2004..
Άρθρο 19
1.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 του ν. 2984/2002 (ΦΕΚ 15 Α΄) μετά τη λέξη προγραμμάτων προστίθεται η λέξη συνεργατών. Στο ίδιο άρθρο προστίθεται παράγραφος ως εξής: 4. Οι ειδικοί συνεργάτες της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου υπάγονται στην περίπτωση ια΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄). Οι αποδοχές των παραπάνω ειδικών συνεργατών ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας. Ο ειδικότερος καθορισμός των αποδοχών τους γίνεται με βάση τη συγκεκριμένη ειδικότητα και τα ειδικότερα καθήκοντα που ανατίθενται σε αυτούς με τη σύμβαση πρόσληψής τους..
2.  
  Η διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ισχύει από 1.2.2002.
Άρθρο 20
1.  
  Το άρθρο 14 (παρ. γ΄) του ν.δ. 1044/1971, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 1043/1980 και ισχύει σήμερα, τροποποιείται ως εξής: Μη έχει πλέον της συντάξεως και του εξ ιδιοκατοικήσεως εισοδήματος ετήσια έσοδα, υπερβαίνοντα το εκάστοτε αφορολόγητον ποσόν του ετησίου εισοδήματος από συντάξεις..
Άρθρο 21 "Το άρθρο 13 του ν.δ. 1044/1971, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του ν. 1043/1980 και εν συνεχεία τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν. 1680/1987, τροποποιείται ως ακολούθως: 1. Δικαίωμα εκμεταλλεύσεως περιπτέρων επί των πεζοδρομίων των δημοσίων [...]"
2.  
  Για την παραχώρησιν του εν παραγράφω 1 δικαιώματος, προτιμώνται κατά σειράν:
 1. Οι ανάπηροι πολέμου, οι ανάπηροι ειρηνικής περιόδου ν. 1370/1944, οι ανάπηροι αγωνιστές Δημοκρατικού Στρατού ν. 1863/1989 και οι ανάπηροι πολέμου Αμάχου Πληθυσμού ν. 812/1943 όπως ισχύει σήμερα, οι έχοντες ποσοστόν αναπηρίας 50% και άνω και μεταξύ τούτων οι έχοντες μείζονα εκατοστά αναπηρίας και εν ισότητι εκατοστών αναπηρίας οι έχοντες μεγαλύτερα οικογενειακά βάρη.
 2. Τα θύματα πολέμου, τα θύματα ειρηνικής περιόδου ν. 1370/1944, τα θύματα αγωνιστών Δημοκρατικού Στρατού ν. 1863/1989 και τα θύματα αναπήρων πολέμου Αμάχου Πληθυσμού ν. 812/1943, όπως ισχύει σήμερα, κατά συνεκτίμησιν εκ των εχόντων προστατευόμενα τέκνα και εκ των κρινομένων ως ανικάνων παρά της ΑΣΥΕ συνεπεία βαρείας διαρκούς αναπηρίας.
 3. Οι ανάπηροι πολέμου, οι ανάπηροι ειρηνικής περιόδου ν. 1370/1944, οι ανάπηροι αγωνιστές Δημοκρατικού Στρατού ν. 1863/1989 και οι ανάπηροι πολέμου Αμάχου Πληθυσμού ν. 812/1943, όπως ισχύει σήμερα, οι έχοντες ποσοστόν αναπηρίας 30% έως 45% και μεταξύ τούτων οι έχοντες μείζονα εκατοστά αναπηρίας και εν ισότητι εκατοστών αναπηρίας οι έχοντες μεγαλύτερα οικογενειακά βάρη.
 4. Οι λοιποί ανάπηροι πολέμου, ανάπηροι ειρηνικής περιόδου ν.1370/1944, ανάπηροι αγωνιστές Δημοκρατικού Στρατού ν. 1863/1989 και ανάπηροι πολέμου Αμάχου Πληθυσμού ν. 812/1943, όπως ισχύει σήμερα, και εν ισότητι εκατοστών αναπηρίας οι έχοντες μεγαλύτερα οικογενειακά βάρη και τα λοιπά θύματα πολέμου, θύματα ειρηνικής περιόδου ν. 1370/1944, θύματα αγωνιστών Δημοκρατικού Στρατού ν. 1863/1989 και θύματα αναπήρων πολέμου Αμάχου Πληθυσμού ν. 812/1943, όπως ισχύει σήμερα, προτιμωμένων μεταξύ τούτων των οικονομικώς ασθενεστέρων..
Άρθρο 22
1.  
  Στο άρθρο 2 της υπ αριθ. Κ. 5671/1487/9.8.1984 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Δικαιοσύνης, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 38 του ν. 1563/1985 (ΦΕΚ 151 Α΄/ 17.9.1985), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 25 του ν. 1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α΄/8.5.1989), προστίθεται εδάφιο ως εξής: Σε περίπτωση θανάτου του εκμισθωτού και μη υπάρξεως διαδόχων δικαιούχων αυτού, η μίσθωση συνεχίζεται μέχρι τη λήξη της μετά του νέου δικαιούχου άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου ή άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων, εκτός εάν ο νέος δικαιούχος επιθυμεί να προβεί σε ιδιόχρηση..
2.  
  Η υπ αριθμ. Κ. 5671/1487/9.8.1984 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Δικαιοσύνης, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 38 του ν. 1563/1985 (ΦΕΚ 151 Α΄/17.9.1985), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 25 του ν. 1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α΄/ 8.5.1989), τροποποιείται ως εξής: α. Οι μισθώσεις αδειών περιπτέρων και αδειών λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων συνομολογούνται για διάστημα πέντε ετών.
 1. Οι υφιστάμενες μισθώσεις αδειών περιπτέρων και αδειών λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων παρατείνονται μέχρι τη συμπλήρωση πέντε ετών.
 2. Κατά το διάστημα της παράτασης οποιεσδήποτε αποφάσεις για τη λύση των μισθώσεων δεν εκτελούνται, εκτός από την περίπτωση της ιδιόχρησης, που βεβαιώνεται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση..
Άρθρο 23
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 42 του ν. 2304/1995 (ΦΕΚ 83 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 3. Η επιλογή του Προέδρου του Εισαγγελέα και των Αντιπροέδρων του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου γίνεται με απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α., το οποίο ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, επιλέγει τους μεν Πρόεδρο και Εισαγγελέα μεταξύ των Αναθεωρητών Β΄, τους δε Αντιπροέδρους μεταξύ των Αναθεωρητών Γ΄, που έχουν τα νόμιμα προσόντα. Οι αναθεωρητές Β΄, που επιλέγονται για τη θέση του Προέδρου ή του Εισαγγελέα και οι Αναθεωρητές Γ΄, που επιλέγονται σε θέση Αντιπροέδρου, προάγονται με προεδρικό διάταγμα σε Αναθεωρητές Α΄ και Β΄ αντίστοιχα..
2.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ν. 2304/1995 (ΦΕΚ 83 Α΄ ) αντικαθίσταται ως εξής: Ο πρόεδρος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου προεδρεύει στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο και όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Εισαγγελέα του αυτού Δικαστηρίου, σε περίπτωση δε απουσίας και κωλύματος και του Εισαγγελέα αυτός αναπληρώνεται από το νεότερο Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου ή σε περίπτωση κωλύματος και του τελευταίου από τον αμέσως αρχαιότερο μη κωλυόμενο αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου..
3.  
  Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του ν. 2304/1995 (ΦΕΚ 83 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 12 α΄ του άρθρου 5 του ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: Κατ εξαίρεση ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου αποχωρούν πριν από τη συμπλήρωση του παραπάνω ορίου ηλικίας, εφόσον συμπληρώσουν τέσσερα (4) έτη στις θέσεις αυτές..
4.  
  Το άρθρο 188 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, που κυρώθηκε με το ν. 2287/1995 (ΦΕΚ 20 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: .
Άρθρο 24 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο Άρθρο188 "Συγκρότηση"
1.  
  Στο Αναθεωρητικό Δικαστήριο τοποθετούνται ένας Αναθεωρητής Α΄ ως Πρόεδρος, τρεις Αναθεωρητές Β΄ ως Αντιπρόεδροι και τουλάχιστον έξι Αναθεωρητές Γ΄ ως μέλη
2.  
  Στην Εισαγγελία του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου τοποθετούνται ένας Αναθεωρητής Α΄ ως Εισαγγελέας και ένας ή περισσότεροι Αναθεωρητές Γ΄ ως Αντεισαγγελείς..
5.  
  Οι οργανικές θέσεις των Αναθεωρητών Α΄και Γ΄ αυξάνονται κατά μία
6.  
  Αυτός που κατέχει τη θέση του Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου προάγεται, με προεδρικό διάταγμα, εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του στο βαθμό του Αναθεωρητή Α΄, υπαγόμενος, από της επιλογής του ως Εισαγγελέα, στη ρύθμιση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου επιλέγεται και ο Γ΄ Αντιπρόεδρος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-07-23 Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής νομοθεσίας, ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισμένων κατηγοριών στρατευσίμων, ανυποτάκτων και οπλιτών, θέματα επαγγελματιών οπλιτών και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/171
2008-02-29 Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις
Τροποποίηση Τύπος
Στους Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού, που πήγαν κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στη Μέση Ανατολή ως πληρώματα πολεμικών πλοίων και στη συνέχεια αποστρα-τεύτηκαν για οποιονδήποτε λόγο, εκτός της περίπτωσης δυσμενούς κρίσης, απονέμεται, μετά από αίτησή τους, χωρίς κρίση ο εν αποστρατεία βαθμός του συνταξιοδοτικού τους βαθμού και χορηγείται από το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού το μέρισμα του νέου τους βαθμού.» Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 2.
Αντικατάσταση
A/2008/38
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1984/5671/1487 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/5671_1487 1984
ΝΟΜΟΣ 1929/4442 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1929/4442 1929
ΝΟΜΟΣ 1943/812 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1943/812 1943
ΝΟΜΟΣ 1944/1370 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1944/1370 1944
ΝΟΜΟΣ 1976/354 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/354 1976
ΝΟΜΟΣ 1978/788 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/788 1978
ΝΟΜΟΣ 1980/1043 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1043 1980
ΝΟΜΟΣ 1980/1105 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1105 1980
ΝΟΜΟΣ 1985/1563 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1563 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1763 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1763 1988
ΝΟΜΟΣ 1989/1848 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1848 1989
ΝΟΜΟΣ 1989/1863 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1863 1989
Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδεύσεως, στρατολογίας, καταστάσεων του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1992/2109 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Κύρωση του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. 1995/2287 1995
Κύρωση του Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων 1995/2304 1995
Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Βασικών Κανόνων για τη Μεταχείριση των Κρατουμένων και άλλες διατάξεις. 1996/2408 1996
Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισμένων κατηγοριών στρατευσίμων, ανυπότακτων και οπλιτών, τροποποίηση διατάξεων της στρατολογικής νομοθεσίας, καθιέρωση εναλλακτικής υπηρεσίας και άλλες διατάξεις. 1997/2510 1997
Ρύθμιση θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις 2001/2913 2001
Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις. 2001/2936 2001
Οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ρυθμίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 2002/2984 2002
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2579 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2579 1953
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/1044 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/1044 1971
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου. 2003/3186 2003
Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 2004/3257 2004
Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις 2008/3648 2008
Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις. 2008/3670 2008
Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμη­θειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 2011/3978 2011
Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις. 2017/4505 2017
Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ 515/85 «Κύρωση του Οργανισμού της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών» (ΦΕΚ 187/7.11.85, τ.Α΄). 2003/160 2003
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α΄ 204). 2003/6 2003
Προϋποθέσεις χορήγησης διαβατηρίων, χρονική ισχύς, αντικατάσταση, απώλεια και ακύρωση αυτών. 2004/25 2004
Καθορισμός Εξειδικεύσεων του Σώματος Πληρωμάτων του Πολεμικού Ναυτικού. 2013/9 2013