ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/3042

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-08-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-08-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-08-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, για συνεργασία στους τομείς των ταχυδρομείων και των τηλεπικοινωνιών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, για συνεργασία στους τομείς των ταχυδρομείων και των τηλεπικοινωνιών, που υπογράφηκε στη Σόφια στις 17 Ιουλίου 2001, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, που από εδώ και στο εξής θα αναφέρονται ως Συμβαλλόμενα Μέρη, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να αναπτύξουν τις διμερείς σχέσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι οι αποτελεσματικές επικοινωνίες είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την προώθηση αυτών των σχέσεων, όπως επίσης και για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και ευημερία των λαών των δύο χωρών, ΔΙΝΟΝΤΑΣ έμφαση στο κοινό ενδιαφέρον να θεμελιώσουν στενότερη συνεργασία στους τομείς των τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών επικοινωνιών βασισμένη σε επωφελείς και δίκαιους όρους και στις καλές παραδόσεις γειτονίας, συμφωνούν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Οι ταχυδρομικές και τηλεπικοινωνιακές σχέσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας θα θεμελιωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής τους νομοθεσίας, τις Συστάσεις και τις ισχύουσες Πράξεις της Παγκόσμιας Ένωσης Ταχυδρομείων, της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών και της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 2 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη πρέπει να παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, για να αναπτύσσουν και να αναβαθμίζουν διαρκώς την ποιότητα των ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων μεταξύ των δύο χωρών και να διασφαλίζουν την αξιοπιστία αυτών. Άρθρο 3 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη πρέπει να ενθαρρύνουν τη διακίνηση των ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων μέσω της επικράτειας των χωρών τους που προορίζονται προς ή προέρχονται από τρίτους με τους ευνοϊκότερους όρους και για τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη. Άρθρο 4 Σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή ανωτέρας βίας καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα δίνει τη μέγιστη προτεραιότητα στο άλλο για τη μετάδοση επικοινωνίας μέσω των εθνικών δικτύων του και των τηλεπικοινωνιακών μέσων μαζικής επικοινωνίας. Άρθρο 5 5.1 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα υλοποιήσουν τη Συμφωνία με: - Ανταλλαγή πληροφοριών και εγγράφων, ειδικότερα για προγράμματα απελευθέρωσης. - Διμερείς διαβουλεύσεις. - Αποστολές εμπειρογνωμόνων και σύσταση ομάδων εργασίας. - Ανταλλαγή ειδικών. - Εκπαιδευτικά προγράμματα. - Άλλες μορφές συνεργασίας. 5.2 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν να κάνουν προτάσεις για στενότερη συνεργασία και παραπέρα συντονισμό σε ειδικότερα θέματα σύμφωνα με τη Συμφωνία αυτή. Γι΄ αυτόν το σκοπό, όποτε ενδείκνυται κατάλληλο και ύστερα από αμοιβαία συναίνεση, μπορούν να υπογράφονται συμβάσεις μεταξύ των αντίστοιχων ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών φορέων που θα ορίζουν μεταξύ άλλων τους σκοπούς, τα σχέδια δράσης, τις σχετικές χρονικές περιόδους, τα τμήματα και πρόσωπα που θα είναι υπεύθυνα για την υλοποίηση και την επιτυχή εκπλήρωση των συμβάσεων. Άρθρο 6 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να συνεργάζονται για την προετοιμασία των απόψεών τους και για την αμοιβαία υποστήριξή τους σε σχέση με τη συμμετοχή στις δραστηριότητες των εξειδικευμένων Διεθνών Οργανισμών στους τομείς των ταχυδρομείων και των τηλεπικοινωνιών, όποτε αυτό είναι πρακτικά δυνατόν και δεν είναι αντίθετο με τα συμφέροντα κανενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Άρθρο 7 Όσον αφορά στις αρμοδιότητες των Εθνικών Κανονιστικών Αρχών στους τομείς των ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα υποστηρίζουν απευθείας συνεργασία σε θέματα όπως: 7.1 Θέσπιση κανόνων και διαδικασιών κατά την εκτέλεση δραστηριοτήτων όπως αδειοδότηση, έλεγχο, απονομή συχνοτήτων κ.λπ. 7.2 Υλοποίηση οικονομικών και χρηματοδοτικών αρχών αγοράς στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και των ταχυδρομείων. 7.3 Ορθολογική χρήση του φάσματος των ραδιοσυχνοτήτων και την εφαρμογή των αρχών τιμολόγησης σε αυτόν τον τομέα. 7.4 ΄Εγκριση τύπου του τερματικού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και αμοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων. 7.5 Τυποποίηση. 7.6 Δομή, οργάνωση και λειτουργίες των Εθνικών Κανονιστικών Αρχών. 7.7 Άλλα θέματα όπως αμοιβαία θα συμφωνηθούν. Άρθρο 8 Στους τομείς των ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών λειτουργιών,τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα υποστηρίζουν και θα ενθαρρύνουν απευθείας συνεργασία και σύσταση αμοιβαίων λογαριασμών μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών. Άρθρο 9 Σε ό,τι αφορά στον τομέα της έρευνας και του σχεδιασμού ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών διευκολύνσεων και της επιμόρφωσης ειδικών σε αυτόν τον τομέα, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συστήνουν και θα υποστηρίζουν την άμεση σύμπραξη και συνεργασία μεταξύ των εξειδικευμένων φορέων των χωρών τους σε αυτόν τον τομέα. Άρθρο 10 Η παρούσα Συμφωνία δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Συμβαλλόμενων Μερών που προκύπτουν από Διεθνείς Συμφωνίες με τρίτες χώρες. Άρθρο 11 11.1 Αρμόδιες Αρχές για την εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής είναι: 11.1.1 Στην Ελληνική Δημοκρατία: Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. 11.1.2 Στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας: Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. 11.2 Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής που αφορά στις αρμόδιες αυτές Αρχές, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα αλληλοενημερώνονται σε εύθετο χρόνο. Άρθρο 12 Όλες οι πληροφορίες που θα απαιτούνται στα πλαίσια αυτής της Συμφωνίας δεν πρέπει να αποκαλύπτονται σε τρίτους, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Συμβαλλόμενου Μέρους, από το οποίο προέρχονται. Άρθρο 13 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη πρέπει να επιλύουν όλες τις διαφορές που προκύπτουν από την ερμηνεία και την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας μέσω απευθείας διαπραγματεύσεων και διαβουλεύσεων. Άρθρο 14 14.1 Τροποποιήσεις ή προσθήκες στην παρούσα Συμφωνία μπορούν να γίνουν με γραπτή πρόταση οποιουδήποτε Συμβαλλόμενου Μέρους, εφόσον έχουν γίνει αμοιβαία δεκτές. 14.2 Οι τροποποιήσεις και προσθήκες της προηγούμενης παραγράφου τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 15 15.1 Η ισχύς της παρούσας Συμφωνίας αρχίζει από την ημερομηνία της παραλαβής της δεύτερης από τις δύο ανακοινώσεις, στην οποία τα Συμβαλλόμενα Μέρη αμοιβαία γνωστοποιούν το ένα στο άλλο τη συμπλήρωση των τυπικών διατυπώσεων που είναι απαραίτητες για να τεθεί σε ισχύ, όπως απαιτείται από τις εθνικές τους νομοθεσίες. 15.2 Η ισχύς της παρούσας Συμφωνίας ορίζεται σε 5 έτη από την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ και θα ανανεώνεται αυτόματα κάθε φορά για περαιτέρω περιόδους ενός έτους, εκτός εάν κάποιο από τα Συμβαλλόμενα Μέρη την αρνηθεί γραπτώς δια της διπλωματικής οδού, τουλάχιστον έξι μήνες πριν από το τέλος κάθε περιόδου. Άρθρο 16 Με τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας ακυρώνεται η Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας, περί Ταχυδρομικών και Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 16 Οκτωβρίου 1973. Άρθρο 17 Για την αλληλογραφία που αφορά την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη πρέπει να χρησιμοποιούν την αγγλική γλώσσα. Η γλώσσα της αλληλογραφίας μεταξύ των άλλων οργανισμών και φορέων μπορεί να αποφασίζεται μετά από αμοιβαία συμφωνία μεταξύ αυτών. Συντάχθηκε στις 17 Ιουλίου 2001 στη Σόφια σε δύο πρωτότυπα, το καθένα στα ελληνικά, βουλγαρικά και αγγλικά με τα τρία κείμενα να είναι εξίσου αυθεντικά και να έχουν την ίδια ισχύ. Σε περίπτωση που υπάρχει διάσταση επί της ερμηνείας, το αγγλικό κείμενο υπερισχύει. Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής της Δημοκρατίας Δημοκρατίας της Βουλγαρίας (υπογραφή) (υπογραφή)
Άρθρο 2
1.  
    Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργείται το ν.δ. 456/18.6.1974 (ΦΕΚ 194 Α΄).
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 15 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/456 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/456 1974
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία