ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/3049

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-09-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-09-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-09-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 1 "Πεδίο εφαρμογής"
1.  
  Στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται οι επιχειρήσεις του Δημοσίου. Για τους σκοπούς του νόμου αυτού ως επιχειρήσεις του Δημοσίου νοούνται οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2414/1996 (ΦΕΚ 135 Α΄), όπως αρχικά ίσχυσε, αυτές που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν στις διατάξεις του ίδιου νόμου και τα πιστωτικά ιδρύματα των οποίων η απόλυτη πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου ανήκει άμεσα στο Δημόσιο.
2.  
  Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 μπορεί να υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού και θυγατρικές των επιχειρήσεων του Δημοσίου, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 1 και άλλοι φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄), όπως το άρθρο αυτό αρχικά ίσχυσε.
3.  
  Τα έσοδα από την αποκρατικοποίηση και αξιοποίηση των επιχειρήσεων και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων των προηγούμενων παραγράφων και του άρθρου 48 του ν. 3871/2010 (Α΄ 141) προορίζονται αποκλειστικά για τη μείωση του δημόσιου χρέους.
Άρθρο 2 "Ορισμοί"
1.  
  Για τους σκοπούς του νόμου αυτού οι πιο κάτω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια: α) Αποκρατικοποίηση: η εφάπαξ ή σταδιακή έξοδος επιχειρήσεων του Δημοσίου από τον έλεγχό του. β) Έλεγχος: η κατοχή της πλειοψηφίας των μετοχών ή το δικαίωμα διορισμού της πλειοψηφίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή το δικαίωμα διορισμού των οργάνων της διοίκησης επιχείρησης του Δημοσίου. γ) Μεταβίβαση ελέγχου: η μεταβίβαση με οποιονδήποτε τρόπο είτε των μετοχών και ψήφων της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου είτε του δικαιώματος διορισμού της πλειοψηφίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή των οργάνων της διοίκησης είτε η μεταβίβαση του δικαιώματος άσκησης της διαχείρισης της επιχείρησης.
Άρθρο 3 "Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων"
1.  
  Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.Α.). Η Δ.Ε.Α.Α. αποτελείται από τον Υπουργό Οικονομικών, ως Πρόεδρο και τους Υπουργούς Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και κατά περίπτωση από τον Υπουργό που εποπτεύει την επιχείρηση του Δημοσίου που υπάγεται στις διατάξεις του νόμου αυτού.
Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.). Η Δ.Ε.Α. αποτελείται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, ως Πρόεδρο και τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και κατά περίπτωση από τον Υπουργό που εποπτεύει την επιχείρηση του Δημοσίου που υπάγεται στις διατάξεις του νόμου αυτού.
2.  
  Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών εποπτεύει το έργο της αποκρατικοποίησης και είναι εισηγητής στη Δ.Ε.Α. Η Δ.Ε.Α. αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της.
3.  
  Η λειτουργία της Δ.Ε.Α. διέπεται από τις διατάξεις του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α΄). Η Δ.Ε.Α. χαράσσει την κυβερνητική πολιτική για την αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και καθορίζει με αποφάσεις της τις επιχειρήσεις του Δημοσίου που αποκρατικοποιούνται.
4.  
  Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Ειδική Γραμματεία Αποκρατικοποιήσεων (Ε.Γ.Α.), με σκοπό την επικουρία του έργου της Δ.Ε.Α.
5.  
  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να αποσπώνται στην Ε.Γ.Α., κατ απόκλιση των περί αποσπάσεων διατάξεων, υπάλληλοι υπουργείων και εποπτευόμενων από αυτά φορέων. Η δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων αυτών βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
6.  
  Με απόφαση της Δ.Ε.Α., για τις ανάγκες της αποκρατικοποίησης και επικουρίας του έργου της Ε.Γ.Α. μπορεί να συνάπτονται, εκτός των συμβάσεων των συμβούλων που προβλέπονται στο άρθρο 7, και συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου με ειδικούς επιστημονικούς συμβούλους και εμπειρογνώμονες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Με όμοια απόφαση μπορεί να ορίζεται και η αμοιβή των πιο πάνω προσώπων.
7.  
  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, στη θέση του προϊσταμένου της Ε.Γ.Α. μπορεί να αποσπάται διευθυντής της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ή να τοποθετείται υπάλληλος των ειδικών θέσεων του άρθρου 30 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α΄).
Άρθρο 4 "Μορφές αποκρατικοποιήσεων"
1.  
  Μορφές αποκρατικοποίησης είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:
 1. Η πώληση του συνόλου της επιχείρησης ή περιουσιακών στοιχείων ή τμημάτων αυτής ή κλάδων αυτής
 2. Η εισαγωγή της επιχείρησης σε Χρηματιστήριο Αξιών ή σε άλλη οργανωμένη αγορά
 3. Η πώληση του συνόλου ή μέρους των μετοχών της επιχείρησης, με ή χωρίς ταυτόχρονη σύναψη συμφωνίας μετόχων, καθώς και η περαιτέρω μεταβίβαση μετοχών της επιχείρησης
 4. Η παραχώρηση αδειών ή και δικαιωμάτων εκμετάλλευσης της επιχείρησης
 5. Η σύσταση εταιρείας ή συμμετοχή σε εταιρείες με συνεισφορά μετρητών, περιουσιακών στοιχείων, κλάδων, δικαιωμάτων, μετοχών
 6. Η κάθε είδους εκμίσθωση επιχείρησης ως συνόλου ή επί μέρους δικαιωμάτων ή περιουσιακών στοιχείων ή τμημάτων ή κλάδων της επιχείρησης
 7. Η ανάθεση σε τρίτο της διαχείρισης της επιχείρησης
 8. Η ανταλλαγή μετοχών
 9. Η ανταλλαγή μετοχών των αποκρατικοποιούμενων επιχειρήσεων με προμέτοχα του Δημοσίου
 10. Η πώληση μετοχών με ειδικά σύμφωνα, όπως σύμφωνο επαναγοράς από τον πωλητή-μέτοχο Δημόσιο ή επιχείρηση του Δημοσίου, με οποιουσδήποτε όρους
 11. Η πώληση μετοχών σε ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο για την έκδοση από αυτό κινητών αξιών ανταλλάξιμων με τις πωληθείσες μετοχές
 12. Η πώληση μετοχών σε πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοοικονομικούς οίκους της ημεδαπής ή αλλοδαπής προς το σκοπό περαιτέρω διάθεσης από αυτούς των μετοχών σε τρίτους
 13. Η έκδοση εταιρικών ομολόγων μετατρέψιμων σε μετοχές επιχειρήσεων
2.  
  Οι μορφές αποκρατικοποίησης μπορεί να εφαρμόζονται αποκλειστικά ή και σε συνδυασμό σε μία ή και διαδοχικές πράξεις
3.  
  Η Δ.Ε.Α. μπορεί να αποφασίζει και τη λήψη μέτρων, καθορίζοντας τον τρόπο και μεθόδους για τον εκσυγχρονισμό και οργανωτική ή κεφαλαιακή αναδιάρθρωση επιχείρησης του Δημοσίου. Στα μέτρα αυτά μπορεί να προβλέπεται και συγχώνευση ή απορρόφηση ή εξαγορά άλλης επιχειρήσεως του Δημοσίου σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις.
Άρθρο 5
1.  
  Περιεχόμενο απόφασης της Δ.Ε.Α. Η απόφαση της Δ.Ε.Α. για την αποκρατικοποίηση επιχείρησης του Δημοσίου καθορίζει τη μορφή, την έκταση, τον τρόπο, τη διαδικασία αποκρατικοποίησης και τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών και μπορεί να προβλέπει ιδίως: α. τη σύναψη με ή χωρίς διαγωνισμό των απαραίτητων συμβάσεων, περιλαμβανομένων και των συμβάσεων με συμβούλους σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 3 και το άρθρο 7, από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ή άλλο όργανο εξουσιοδοτημένο από αυτόν, για την πραγματοποίηση της αποκρατικοποίησης και γενικά την εφαρμογή της απόφασης της Δ.Ε.Α. Η παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2789/2000 (ΦΕΚ 21 Α΄) εφαρμόζεται στις συμβάσεις αυτές, β. ότι παράλληλα με τη διαδικασία αποκρατικοποίησης, η επιχείρηση μπορεί να διαθέτει μετοχές της με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, όπως με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή με έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με παραίτηση ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης του Δημοσίου, γ. τη συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης, παραλαβής και εγκρίσεως πληρωμών για το έργο αποκρατικοποίησης, εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης. Με όμοια απόφαση μπορεί να προβλέπεται και αμοιβή των μελών των επιτροπών, δ. ότι οι κάθε είδους δαπάνες και αμοιβές, που προκύπτουν κατά τη διαδικασία αποκρατικοποίησης, βαρύνουν ειδικό λογαριασμό αποκρατικοποιήσεων που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με την ονομασία Ελληνικό Δημόσιο Λογαριασμός Εσόδων από Αποκρατικοποιήσεις ή τον προϋπολογισμό της επιχείρησης του Δημοσίου που αποκρατικοποιείται ή αφαιρούνται από το προϊόν πώλησης των μετοχών, ε. τη διάθεση ποσοστού μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου στην αποκρατικοποιούμενη επιχείρηση στους εργαζομένους στην επιχείρηση, τους συνταξιούχους αυτής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι όροι της διάθεσης, οι προϋποθέσεις κτήσης των μετοχών από τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, το τίμημα και ο χρόνος αποπληρωμής ή η ενδεχόμενη δωρεάν διάθεσή τους και κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται από τη Δ.Ε.Α. ή, μετά από εξουσιοδότησή της, από το αρμόδιο διοικητικό όργανο της αποκρατικοποιούμενης επιχείρησης. Αν η απόφαση της Δ.Ε.Α. προβλέπει υποχρέωση των προσώπων του προηγούμενου εδαφίου να κρατήσουν τις μετοχές για ορισμένο χρόνο, η δέσμευση σημειώνεται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζονται οι όροι εφαρμογής, στ. τη δωρεάν ή με μειωμένο τίμημα διάθεση επιπλέον μετοχών σε επενδυτές, εφόσον διακρατήσουν τις μετοχές που απέκτησαν κατά τη διαδικασία αποκρατικοποίησης για ορισμένο χρονικό διάστημα.
Άρθρο 6 "Διαδικασία αποκρατικοποιήσεων"
1.  
  Ο σύμβουλος που προβλέπεται στο άρθρο 7 και αν δεν υπάρχει σύμβουλος η Ε.Γ.Α. συντάσσει και υποβάλλει στη Δ.Ε.Α. και τη Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών (Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε.) έκθεση συνοδευόμενη από αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή της απόφασης της Δ.Ε.Α. για την αποκρατικοποίηση της δημόσιας επιχείρησης. Στην έκθεση εξειδικεύεται η μορφή της αποκρατικοποίησης, εντοπίζονται οι προϋποθέσεις που θεωρούνται κρίσιμες, τίθενται οι κατευθύνσεις και αναφέρονται οι ενέργειες για την αποκρατικοποίηση και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος.
2.  
  Τα όργανα διοίκησης των επιχειρήσεων του Δημοσίου που αποκρατικοποιούνται υποχρεούνται να λαμβάνουν, μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται κάθε φορά από τη Δ.Ε.Α., κάθε απόφαση και μέτρο σχετικά με την εφαρμογή των αποφάσεων της Δ.Ε.Α. και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος.
3.  
  Στην απόφαση της Δ.Ε.Α. μπορεί να προβλέπεται διαδικασία διαπραγμάτευσης με τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, είτε με τη μεσολάβηση του συμβούλου είτε απευθείας από τον πωλητή ή τη Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε.
4.  
  Ο πωλητής, το Δημόσιο ή η Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε. ή η επιχείρηση ή ο σύμβουλος, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, να υποβάλουν προσφορές, καθορίζοντας στη σχετική πρόσκληση, τη διαδικασία, τις προθεσμίες, το περιεχόμενο των προσφορών και τους λοιπούς όρους υποβολής αυτών, μεταξύ των οποίων και την παροχή από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας κρίνεται αυτό σκόπιμο, εγγυητικών επιστολών.
5.  
  Μετά από έκδοση σχετικής απόφασης από τη Δ.Ε.Α. διενεργείται αποτίμηση της επιχείρησης ή εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της από ανεξάρτητο σύμβουλο. Αν πρόκειται για ανταλλαγή μετοχών, η αποτίμηση αφορά τόσο τις μετοχές της αποκρατικοποιούμενης επιχείρησης, όσο και τις μετοχές που ανταλλάσσονται με αυτές. Η απόφαση της Δ.Ε.Α. για τη διενέργεια αποτίμησης της επιχείρησης ή εκτίμησης των περιουσιακών της στοιχείων μπορεί να αναφέρει τα στοιχεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον αποτιμητή, όπως ενδεικτικά, η στρατηγική αξία της επιχείρησης υπό τις κρατούσες συνθήκες διοίκησης, χρηματοδότησης και λειτουργίας, τα δεδομένα της επιχείρησης, αλλά και συγκριτικά στοιχεία, καθώς και οι κρατούσες συνθήκες στην κεφαλαιαγορά. Αποτίμηση δεν απαιτείται αν η διαδικασία αποκρατικοποίησης αφορά επιχείρηση της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες ή πρόκειται να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
6.  
  Για την επιλογή της συνολικά συμφερότερης προσφοράς λαμβάνονται υπόψη ως κριτήρια αξιολόγησης και συνεκτιμώνται ιδίως η εμπειρία στο αντικείμενο της επιχείρησης, η φερεγγυότητα των επενδυτών και η δυνατότητά τους να ολοκληρώσουν τη συναλλαγή, το προσφερόμενο τίμημα, η ποιότητα του επιχειρηματικού σχεδίου, το μέγεθος και το είδος του επενδυτικού προγράμματος, η διατήρηση ή δημιουργία θέσεων εργασίας στην επιχείρηση που πρόκειται να αποκρατικοποιηθεί. Τα κριτήρια γνωστοποιούνται στους ενδιαφερομένους πριν την υποβολή των οριστικών προσφορών.
7.  
  Η απόφαση για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού λαμβάνεται από τη Δ.Ε.Α., μετά από ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση του συμβούλου ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σύμβουλος, της Ε.Γ.Α. Για την εκτέλεση της απόφασης εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.
Άρθρο 7 "Σύμβουλοι"
1.  
  Με απόφαση της Δ.Ε.Α. μπορεί να συνάπτονται, για τις ανάγκες της αποκρατικοποίησης, συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου με χρηματοοικονομικούς και άλλους συμβούλους.
2.  
  Με απόφαση της Δ.Ε.Α. καθορίζονται οι υπηρεσίες που παρέχουν οι σύμβουλοι, που μπορεί να είναι: υπηρεσίες και συμβουλές οργανωτικές, χρηματοοικονομικές, αναδόχου έκδοσης, νομικές, τεχνικές, λογιστικές, ελε-γκτικές, μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού, υπηρεσίες και συμβουλές επικοινωνιακής πολιτικής προβολής, υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, υπηρεσίες διοίκησης έργου, αναλογιστικές μελέτες, φοροτεχνικές μελέτες.
3.  
  Η αμοιβή των συμβούλων μπορεί να συναρτάται και με την επιτυχία του επιδιωκόμενου αποτελέσματος
4.  
  Αν για τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 απαιτείται η παροχή υπηρεσιών τρίτων, η σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται στην αμοιβή των συμβούλων εφόσον η χρησιμοποίησή τους έχει εγκριθεί από τη Δ.Ε.Α. ή τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση.
5.  
  Οι σύμβουλοι πρέπει να έχουν κύρος και εμπειρία στα αντίστοιχα θέματα και ειδικότερα σε αποκρατικοποιήσεις. Οι σύμβουλοι οφείλουν να τηρούν τους κανόνες δεοντολογίας του επαγγέλματός τους και το επαγγελματικό απόρρητο, ακόμη και μετά το πέρας της εργασίας τους. Οι σύμβουλοι οφείλουν να ενημερώνουν την Ε.Γ.Α. αν συντρέχει περίπτωση τα συμφέροντα του Δημοσίου να συγκρούονται προς τα συμφέροντα των ιδίων ή τρίτου προς τον οποίο προσφέρουν ή πρόσφεραν πρόσφατα τις υπηρεσίες τους. Οι σύμβουλοι οφείλουν να διαθέτουν έμπειρο προσωπικό με την κατάλληλη εξειδίκευση, να οργανώνουν, διοικούν και διαχειρίζονται το έργο τους με τρόπο ώστε να μην καθυστερεί τη διαδικασία αποκρατικοποίησης και με το πέρας της εργασίας τους να παραδίδουν στην Ε.Γ.Α. όλο το υλικό που παρήχθη στη διάρκειά της.
6.  
  Οι σύμβουλοι δικαιούνται να έχουν άμεση πρόσβαση χρήσεως και λήψεως αντιγράφων όλων των αναγκαίων οικονομικών, λογιστικών, νομικών και λοιπών στοιχείων της επιχείρησης και έχουν εν γένει δικαιώματα ελέγχου αντίστοιχα προς εκείνα των Ορκωτών Ελε-γκτών, εφαρμοζομένων των κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 38 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α΄).
Άρθρο 8 "Επιχειρήσεις δημοσίου συμφέροντος και κοινής ωφέλειας - Ειδική Μετοχή"
1.  
  Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού:
 1. καθορίζονται οι αποκρατικοποιούμενες επιχειρήσεις του Δημοσίου που παρέχουν υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος και κοινής ωφέλειας, που συνδέονται με την άμυνα και ασφάλεια της χώρας, τη δημόσια υγεία, την ενέργεια, τις μεταφορές και επικοινωνίες, τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των αγορών, την εκμετάλλευση πλουτοπαραγωγών πηγών της χώρας, για τις οποίες απαιτείται η συναίνεση του Δημοσίου στη λήψη ορισμένων στρατηγικής σημασίας αποφάσεων,
 2. περιγράφεται το προστατευόμενο κάθε φορά αγαθό και εξειδικεύονται οι στρατηγικής σημασίας αποφάσεις για τις οποίες απαιτείται η συναίνεση του Δημοσίου,
 3. καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα παρέχεται η συναίνεση του Δημοσίου.
 4. Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται με κριτήρια σαφή και αντικειμενικά, ικανά να επιτύχουν τον επιδιωκόμενο σκοπό, τα οποία δεν θα υπερβαίνουν το προσήκον μέτρο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος και θα εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις.
2.  
  Με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις της παραγράφου 1, μπορεί να προβλέπεται ότι το Δημόσιο θα διατηρεί αριθμό μετοχών με ενσωματωμένα αυξημένα δικαιώματα (ειδική μετοχή), όπως της αρνησικυρίας στη λήψη αποφάσεων που έχουν χαρακτηρισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 ως στρατηγικής σημασίας
Άρθρο 9 "Άλλες ρυθμίσεις"
1.  
  Για τους σκοπούς της αποκρατικοποίησης οι μετοχές του Δημοσίου στην επιχείρηση που αποκρατικοποι-είται μπορεί να μεταβιβάζονται κατά κυριότητα, χωρίς αντάλλαγμα, προσωρινά για ορισμένο χρόνο, όπως θα ορίζεται κάθε φορά στην απόφαση της Δ.Ε.Α. και σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 2 του ν. 2526/1997 (ΦΕΚ 205 Α΄), στην ανώνυμη εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών (Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε.), η οποία και εκπροσωπεί το Δημόσιο στις γενικές συνελεύσεις της επιχείρησης.
2.  
  Με όμοια απόφαση μπορεί να περιέρχονται στο Δημόσιο ή τη Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε. μετοχές επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α΄).
3.  
  Με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων επιχείρησης του Δημοσίου, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται στο άρθρο 29 παράγραφοι 3,4,5 και 6 και στο άρθρο 31 παράγραφοι 3 και 4 του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α΄) μπορεί να καταργούνται περιορισμοί που επιβάλλονται από διάταξη καταστατικού και αναφέρονται στην απαγόρευση τροποποίησης του καταστατικού ή ορισμένων διατάξεών του. Διατάξεις όμως που αναφέρονται σε υποχρεωτικό ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης ή εκπροσώπησης στα όργανά της του Δημοσίου (συνυπολογιζομένης και της συμμετοχής της Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε.), καθώς και των εργαζομένων ή διατάξεις που αναφέρονται σε δικαιώματα του Δημοσίου που προστατεύονται με ειδική μετοχή ή που ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, δεν καταργούνται ούτε τροποποιούνται με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της επιχείρησης του Δημοσίου.
4.  
  Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση των υπουργών μελών της Δ.Ε.Α., και των συναρμόδιων κατά περίπτωση υπουργών, μπορεί να καταργούνται ή να συγχωνεύονται οργανισμοί ή επιχειρήσεις του Δημοσίου, εκτός ανωνύμων εταιρειών, να ρυθμίζονται θέματα μεταφοράς, ένταξης, κατάταξης ή απόλυσης του προσωπικού και να προβλέπεται η μετάταξη του πλεονάζοντος προσωπικού σε νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄). Με όμοιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται η τύχη της περιουσίας επιχείρησης που καταργείται και ο οργανισμός ή το καταστατικό, που διέπει την επιχείρηση που προκύπτει μετά από τη συγχώνευση.
5.  
  Σε κάθε περίπτωση αποκρατικοποίησης επιχείρησης του Δημοσίου με οποιαδήποτε μορφή δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 9 του άρθρου 7 του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ 219 Α΄).
Άρθρο 10 "Φορολογικά και άλλα θέματα"
1.  
  Οι συμβάσεις και πράξεις που συνομολογούνται σε εφαρμογή διαδικασιών αποκρατικοποίησης ή εξυγίανσης σύμφωνα με το νόμο αυτόν, περιλαμβανομένης και της πράξης ή της σύμβασης συγχώνευσης ή της διάσπασης ή της κατάργησης ή διάλυσης επιχειρήσεων, και οι σχετιζόμενες με αυτές μεταβιβάσεις ακινήτων, κινητών, μετοχών ή πάσης φύσεως δικαιωμάτων, εισφορές περιουσιακών στοιχείων, κινητών ή ακινήτων ή επιχειρηματικών κλάδων ή τμημάτων, μεταγραφές και πάσης φύσεως συμβάσεις και πράξεις προς πραγμάτωσή τους, περιλαμβανομένης της συστάσεως και εγγραφής υποθήκης, της εγγραφής προσημειώσεως υποθήκης και της συστάσεως ενεχύρου, απαλλάσσονται από οποιονδήποτε φόρο, περιλαμβανομένου και του φόρου εισοδήματος λόγω υπεραξίας, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄) και του ν. 1676/1986.
2.  
  Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών μελών της Δ.Ε.Α. και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών είναι δυνατόν να περιορισθούν τα δικαιώματα και οι αμοιβές συμβολαιογράφων, δικηγόρων και υποθηκοφυλάκων, για κάθε πράξη της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 4.
3.  
  Κατά την εκτέλεση των συμβάσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1:
 1. Η μεταβίβαση ονομαστικών ή ανώνυμων μετοχών που δεν έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο γίνεται με ιδιωτικό έγγραφο που κατατίθεται στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή του
 2. Για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων δεν έχουν εφαρμογή διατάξεις αναπτυξιακών νόμων που αναφέρονται σε περιορισμούς ως προς τη δυνατότητα μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων που έχουν ενισχυθεί και στις κυρώσεις σε περίπτωση μεταβίβασής τους
 3. Δεν εφαρμόζονται κυρώσεις που έχουν επιβληθεί και εκκρεμεί η εφαρμογή τους σε βάρος δημόσιων επιχειρήσεων για ενισχυθείσες από αναπτυξιακούς νόμους επενδύσεις τους λόγω παράβασης διατάξεων των εν λόγω νόμων ή όρων των αποφάσεων υπαγωγής στους νόμους αυτούς
 4. Επίσης, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων ή οι όροι των αποφάσεων υπαγωγής των παραπάνω επενδύσεων στους αναπτυξιακούς νόμους, που προβλέπουν την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
4.  
  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού μπορεί να αποδίδεται σε επιχείρηση του Δημοσίου μέρος της δαπάνης στην οποία υποβλήθηκε αυτή για παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που της επιβλήθηκε από διάταξη νόμου
5.  
  Οι αρμόδιες φορολογικές ή ασφαλιστικές αρχές υποχρεούνται να αρχίσουν αμέσως με την υποβολή της αντίστοιχης αίτησης και να ολοκληρώσουν μέσα σε ένα μήνα από την έναρξή τους τους σχετικούς ελέγχους επιχειρήσεων που πρόκειται να αποκρατικοποιηθούν
6.  
  Αν η διαδικασία ή οι όροι της αποκρατικοποίησης προβλέπουν την απόσχιση κλάδων ή την εισφορά περιουσιακών στοιχείων, κλάδων ή δικαιωμάτων, οι σχετικές αποτιμήσεις πρέπει να ολοκληρώνονται μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της σχετικής αίτησης
Άρθρο 11 "Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α΄"
1.  
  Τα άρθρα 1 έως και 10 του ν. 2000/1991 καταργούνται.
2.  
  Κάθε διάταξη νόμου αντίθετη με το νόμο αυτόν καταργείται
3.  
  Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται παραπομπή ή αναφορά στο ν. 2000/1991, η παραπομπή ή αναφορά αυτή θεωρείται εφεξής στις ανάλογες διατάξεις του νόμου αυτού.
4.  
  Αποφάσεις για την αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου που έχουν ληφθεί πριν από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νόμου αυτού εξακολουθούν να ισχύουν
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 12 "Θέματα προώθησης επενδύσεων"
1.  
  Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου δεύτερου του ν. 2372/1996 (ΦΕΚ 29 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής:. Η επιτροπή εξετάζει περιπτώσεις καθυστερήσεων στα επί μέρους στάδια της εξέλιξης των ανωτέρω διαδικασιών, εκτιμά τους λόγους που τις προκαλούν και προσδιορίζει τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την επιτάχυνσή τους. Τα μέτρα αυτά αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει κάθε μέλος της κατά την αρμοδιότητά του.
2.  
  Η επιτροπή αποτελείται από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ως Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης του ίδιου Υπουργείου ως μέλος και αναπληρωτή του και από τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Γεωργίας και Πολιτισμού ως μέλη. 4. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα της συγκρότησης της Ε.Π.Ε. και να εξειδικεύονται οι αρμοδιότητές της, ο τρόπος και η διαδικασία άσκησής τους, η οργάνωση και η λειτουργία της, η γραμματειακή της υποστήριξη, ο τρόπος και η διαδικασία της κατά τα ανωτέρω συμβολής του ΕΛ.Κ.Ε., καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα..
3.  
  Η Ε.Π.Ε. συνέρχεται με πρόσκληση του προέδρου της είτε αυτεπάγγελτα είτε ύστερα από αίτηση του ΕΛ.Κ.Ε., στην οποία περιέχονται συγκεκριμένες περιπτώσεις καθυστερήσεων ή δυσχερειών στην προώθηση των ανωτέρω διαδικασιών και οι λόγοι στους οποίους οφείλονται..
4.  
  Η περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του καταστατικού του ΕΛ.Κ.Ε. που περιλαμβάνεται στο ν. 2372/1996 (ΦΕΚ 29 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: γ. Μεριμνά για την έναρξη των διαδικασιών για την έκδοση αδειών ή την παροχή άλλων εγκρίσεων, που είναι αναγκαίες, για την έναρξη πραγματοποιήσεως των επενδύσεων ύψους άνω των εννέα εκατομμυρίων ευρώ ή, εφόσον το πενήντα τοις εκατό της ιδίας συμμετοχής προέρχεται από κεφάλαια εξωτερικού, των τριών εκατομμυρίων ευρώ, παρακολουθεί την εξέλιξη αυτών και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την επιτάχυνσή τους. Για το σκοπό αυτόν παραλαμβάνει το φάκελο της επένδυσης, ελέγχει την πληρότητά του, φροντίζει για τη συμπλήρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών από τον επενδυτή και τα αποστέλλει στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, οι οποίοι υποχρεούνται να προβαίνουν ταχέως στις επιβαλλόμενες για το σκοπό αυτόν ενέργειές τους. Οι φορείς αυτοί υποχρεούνται επίσης να παρέχουν στο ΕΛ.Κ.Ε. έγγραφη ενημέρωση κάθε μήνα για το στάδιο, στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης ή της αδυναμίας παροχής των αδειών ή και των εγκρίσεων..
5.  
  Μετά την περίπτωση γ΄ της πιο πάνω διάταξης τίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής: δ. Για τους υποψήφιους επενδυτές κατά το στάδιο της υπαγωγής της επένδυσης στους αναπτυξιακούς νόμους συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση σκοπιμότητας, την οποία κοινοποιεί μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά στις υπηρεσίες που συμπράττουν στη διαδικασία παροχής άδειας και υπαγωγής της επένδυσης ή του επιχειρηματικού σχεδίου στους αναπτυξιακούς νόμους που κάθε φορά ισχύουν. Για τις αιτήσεις επενδύσεων ή επιχειρηματικών σχεδίων που υποβάλλουν οι πιο πάνω επενδυτές και παραλαμβάνονται από το ΕΛ.Κ.Ε. δεν ισχύουν οι χρονικοί περιορισμοί υποβολής και εξέτασής τους, που προβλέπονται στο εδ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), στο άρθρο 23Α και στην περίπτωση 4Α του άρθρου 23Β του ίδιου νόμου που προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142 Α΄)..
6.  
  Στην ίδια διάταξη τίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής: ε. Διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου των επενδύσεων και την προώθηση της διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας..
Άρθρο 13
1.  
  Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή Επενδύσεων (Δ.Ε.Ε.) για την εποπτεία και παρακολούθηση του έργου της Επιτροπής Προώθησης Επενδύσεων (Ε.Π.Ε.), που προβλέπεται στο άρθρο δεύτερο του ν. 2372/1996. Η Δ.Ε.Ε. αποτελείται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ως Πρόεδρο, από τον Υπουργό Ανάπτυξης και άλλα αρμόδια μέλη της Κυβέρνησης που συμμετέχουν ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.
2.  
  Η Δ.Ε.Ε. αποφασίζει για θέματα που ανήκουν στις αρμοδιότητες της Ε.Π.Ε. είτε αυτεπάγγελτα είτε ύστερα από εισήγηση του Προέδρου της Ε.Π.Ε. Η Δ.Ε.Ε. μπορεί να αποφασίσει ιδίως για τη λήψη θεσμικών μέτρων για: α) την προώθηση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης αδειών ή παροχή άλλων εγκρίσεων που είναι αναγκαίες για την έναρξη πραγματοποίησης επενδύσεων, β) τη διερεύνηση των λόγων καθυστέρησης των διοικητικών ενεργειών και τον πειθαρχικό έλεγχο των υπαλλήλων ή γ) την ανάθεση σε ανώτερη διοικητική βαθμίδα του χειρισμού των υποθέσεων που αφορούν τις άδειες, τις εγκρίσεις και την πραγματοποίηση κάθε άλλης ενέργειας, μετά την άπρακτη πάροδο της σχετικής προθεσμίας.
3.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου δεύτερου του ν. 2372/1996 ισχύουν αναλόγως και για την ανωτέρω επιτροπή.
4.  
  Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και του αρμόδιου κάθε φορά υπουργού μπορεί να μεταβάλλονται οι προθεσμίες, που προβλέπονται από διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας κατά περίπτωση για τις άδειες ή και τις εγκρίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 ή να τίθενται για πρώτη φορά προθεσμίες στις περιπτώσεις που δεν προβλέπονται
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άλλες διατάξεις
Άρθρο 14
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 18 του ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 3. Εάν για την ελεύθερη αναπαραγωγή του έργου χρησιμοποιούνται τεχνικά μέσα, ήτοι συσκευές εγγραφής ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, συσκευές ή εξαρτήματα μη ενσωματωμένα ή ενσωματώσιμα στην κύρια μονάδα ηλεκτρονικών υπολογιστών που λειτουργούν σε συνάρτηση με αυτούς και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ψηφιακή αντιγραφή ή για την ψηφιακή μετεγγραφή από ή προς αναλογικά μέσα (εξαιρουμένων των εκτυπωτών), μαγνητικές ταινίες ή άλλοι υλικοί φορείς πρόσφοροι για την αναπαραγωγή ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, συμπεριλαμβανομένων των υλικών φορέων ψηφιακής αντιγραφής - όπως CD-RW, CD-R, φορητοί οπτικοί μαγνητικοί δίσκοι χωρητικότητας άνω των 100 εκατομμυρίων ψηφίων (άνω των 100 Μby-tes), αποθηκευτικά μέσα/δισκέτες κάτω των 100 εκατομμυρίων ψηφίων (κάτω των 100 Μbytes) - φωτοτυπικά μηχανήματα, χαρτί κατάλληλο για φωτοτυπίες, οφείλεται εύλογη αμοιβή στο δημιουργό του έργου και στους κατά την παρούσα διάταξη δικαιούχους συγγενικών δικαιωμάτων, εξαιρουμένων των προς εξαγωγή ειδών. Η αμοιβή ορίζεται σε 6% της αξίας των συσκευών εγγραφής ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, συμπεριλαμβανομένων και των συσκευών ή εξαρτημάτων μη ενσωματωμένων ή μη ενσωματώσιμων στην κύρια μονάδα του ηλεκτρονικού υπολογιστή (εκτός από σαρωτές), των μαγνητικών ταινιών ή άλλων υλικών φορέων πρόσφορων για την αναπαραγωγή ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας καθώς και των υλικών φορέων ψηφιακής αντιγραφής - εκτός από τα αποθηκευτικά μέσα/δισκέτες κάτω των 100 εκατομμυρίων ψηφίων (κάτω των 100 Μbytes) - και σε 4% της αξίας των φωτοτυπικών συσκευών, των σαρωτών, του χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπίες και των αποθηκευτικών μέσων (δισκέτες) χωρητικότητας κάτω των 100 εκατομμυρίων ψηφίων (κάτω των 100Μbytes). Σε κάθε περίπτωση ο υπολογισμός της αξίας γίνεται κατά την εισαγωγή ή τη διάθεση από το εργοστάσιο. Η αμοιβή καταβάλλεται από τους εισαγωγείς ή από τους παραγωγούς των αντικειμένων αυτών και σημειώνεται στο τιμολόγιο, εισπράττεται δε από οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης που λειτουργούν με έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού και καλύπτουν εν όλω ή εν μέρει την ενδιαφερόμενη κατηγορία των δικαιούχων. Η αμοιβή που εισπράττεται από την εισαγωγή ή την παραγωγή φωτοτυπικών μηχανημάτων, χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπίες, αποθηκευτικών μέσων (δισκετών) κάτω των 100 εκατομμυρίων ψηφίων και σαρωτών (4%) κατανέμεται εξ ημισείας μεταξύ των πνευματικών δημιουργών και των εκδοτών εντύπων. Η αμοιβή που εισπράττεται από την εισαγωγή ή την παραγωγή των συσκευών εγγραφής και υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, των συσκευών και εξαρτημάτων μη ενσωματωμένων στην κύρια μονάδα ηλεκτρονικών υπολογιστών (6%), καθώς και των υλικών φορέων ψηφιακής αντιγραφής εκτός από τα αποθηκευτικά μέσα (δισκέτες) κάτω των 100 εκατομμυρίων ψηφίων, κατανέμεται κατά 55% στους πνευματικούς δημιουρ- γούς, 25% στους ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες και 20% στους παραγωγούς γραμμένων μαγνητικών ταινιών ή άλλων γραμμένων υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας..
2.  
  Στο στοιχείο α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν. 2121/1993, διαγράφονται οι λέξεις ή επώλησε.
3.  
  Στην παράγραφο 9 του άρθρου 18 του ν. 2121/1993, διαγράφονται οι λέξεις ή πωλούν.
4.  
  Αξιώσεις για την καταβολή αμοιβής σύμφωνα με την αντικαθιστώμενη ως άνω παράγραφο 3 του άρθρου 18 του ν. 2121/1993 καταργούνται. Η παρούσα διάταξη δεν αφορά αξιώσεις οι οποίες έχουν επιδικασθεί τελεσίδικα με δικαστικές αποφάσεις.
5.  
  Στο άρθρο 18 του ν. 2121/1993, προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής: 11. Όταν στην ίδια κατηγορία ή υποκατηγορία δικαιούχων υπάρχουν περισσότεροι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και η συμφωνία για τη μεταξύ τους κατανομή του ποσοστού της εύλογης αμοιβής δεν έχει επιτευχθεί μέχρι την 1η Απριλίου εκάστου έτους, η κατανομή των ποσοστών της εύλογης αυτής αμοιβής στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης της κάθε κατηγορίας ή υποκατηγορίας δικαιούχων, ο τρόπος είσπραξης και καταβολής, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζεται με απόφαση του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.). Η απόφαση του Ο.Π.Ι. διαμορφώνεται σύμφωνα με τις απόψεις των ενδιαφερόμενων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, την καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη και τις ακολουθούμενες πρακτικές σε διεθνές και κοινοτικό επίπεδο. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης που δεν συμφωνούν με την απόφαση του Ο.Π.Ι., μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο δικάζον κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων να καθορίσει άλλη κατανομή, οι οφειλέτες όμως υποχρεούνται να καταβάλουν στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης την εύλογη αμοιβή με βάση την απόφαση του Ο.Π.Ι. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την εξόφληση και ελευθέρωσή τους..
Άρθρο 15
1.  
  Στην περίπτωση δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81 Α΄) προστίθεται στοιχ. iν ως εξής: iν. Οι επενδύσεις για τη λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων, όπως προσδιορίζονται στο στοιχείο τ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3, εφόσον η παραχώρηση χρήσης του ακινήτου έχει χρονική διάρκεια τουλάχιστον δεκαπέντε ετών, έχει μεταγραφεί και ο εκμισθωτής έχει παραιτηθεί από το δικαίωμα ιδιόχρησης. Η διάρκεια της μισθώσεως υπολογίζεται: - από την ημερομηνία εκδόσεως της αποφάσεως υπαγωγής της επένδυσης που προβλέπεται στην παρ. 14 του άρθρου 8, αν η ενίσχυση συνίσταται σε επιχορήγηση και επιδότηση τόκων ή επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, - από την ημερομηνία εκδόσεως της πράξης εντάξεως που προβλέπεται στην παρ. 24 του άρθρου 8, αν η ενίσχυση συνίσταται σε φορολογική απαλλαγή και επιδότηση τόκων, - από την 1η Ιανουαρίου του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η πρώτη ενισχυόμενη δαπάνη, αν πρόκειται για ενίσχυση που συνίσταται σε φορολογική απαλλαγή χωρίς επιδότηση τόκων. Για την εφαρμογή της διατάξεως αυτής επιτρέπεται: α) η διάρκεια της παραχώρησης της χρήσεως ακινήτων, στα οποία πραγματοποιείται επένδυση που ενισχύεται με το νόμο αυτόν, να συμφωνηθεί για χρονικό διάστημα δεκαέξι ετών και στις περιπτώσεις εκείνες που ειδικές διατάξεις, όπως το άρθρο 5 του π.δ. 34/1995 ορίζουν διαφορετικά και β) η παραχώρηση σε τρίτον της χρήσης του ακινήτου, συνολικώς ή μερικώς. Κανείς από τους όρους της συμβάσεως παραχώρησης της χρήσεως δεν μπορεί να μεταβληθεί από την κατάρτισή της και μέχρι την πάροδο πέντε ετών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης με την οποία πιστοποιείται η παραγωγική λειτουργία της επιχειρήσεως, ούτε μπορεί να παραχωρηθεί η χρήση του ακινήτου, συνολικώς ή μερικώς χωρίς την έγκριση, κατά περίπτωση, του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ή του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας..
2.  
  Κατ εξαίρεση για το έτος 2002 αιτήσεις υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 2601/1998 επενδύσεων τουριστικών επιχειρήσεων κατ εφαρμογή των ρυθμίσεων της προηγούμενης παραγράφου 1, μπορεί να υποβάλλονται μέχρι και την 31.12.2002, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 2601/1998. Σε περίπτωση που, κατά τη διαδικασία εξέτασης και υπαγωγής των επενδύσεων ή και των προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης κατ εφαρμογή της προηγούμενης και της παρούσας παραγράφου, το διατιθέμενο για το έτος 2002 ποσό επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων του ν. 2601/1998 δεν επαρκεί για την έγκρισή τους, εφαρμόζεται ανάλογα η διάταξη της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 8 του εν λόγω νόμου.
Άρθρο 16
1.  
  Μετά το τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 6α του άρθρου 3 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α΄), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: Ομοίως η απαγόρευση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο δεν ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα, που συμμετέχουν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ε.Χ.Α.Ε.)..
Άρθρο 17
1.  
  Στο άρθρο 3 του ν. 1819/1988 (ΦΕΚ 256 Α΄) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: 6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να συγκροτούνται ομάδες εργασίας με αντικείμενο την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην Ελλάδα και σχετικών Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς, με βάση την απόφαση του Συμβουλίου Κορυφής της Λισσαβώνας. Για τα μέλη των ομάδων αυτών μπορεί να καθορίζεται αποζημίωση η οποία θα βαρύνει το Π.Δ.Ε. .
Άρθρο 18 "Θέματα λειτουργίας του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου"
1.  
  Στο άρθρο 7 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α΄) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: 4. Α/α Ειδικότητα Θέσεις 1 Ιατροί παθολόγοι 100 2 Ιατροί καρδιολόγοι 7 3 Ιατροί γυναικολόγοι 6 4 Ιατροί ορθοπεδικοί 5 5 Ιατροί χειρουργοί 5 6 Ιατροί παιδίατροι 5 7 Ιατροί ωτορινολαρυγγολόγοι 1 8 Ιατροί νευρολόγοι 1 9 Οδοντίατροι 49 Σύνολο 179 Προσόν διορισμού του προσωπικού αυτού είναι πτυχίο ιατρικής ή οδοντιατρικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. Αν οι ιατροί του Οργανισμού δεν επαρκούν για τη συγκρότησή τους, μπορεί να συμμετέχουν σε αυτές και ιατροί του Ε.Σ.Υ. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζονται η έδρα και οι αρμοδιότητες των επιτροπών, η αποζημίωση των μελών τους, καθώς και οποιοδήποτε σχετικό με τη λειτουργία τους θέμα..
2.  
  Στο άρθρο 10 του ν. 2768/1999 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: 8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας και Πρόνοιας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων και σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Δ., η μετάταξη μόνιμων υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, σε κενές οργανικές θέσεις του Ο.Π.Α.Δ. .
3.  
  Στο άρθρο 47 του ν. 2992/2002 (ΦΕΚ 54 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Τα ανωτέρω ισχύουν και για το λοιπό προσωπικό της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 2768/1999 που έχει αυτοδίκαια αποσπασθεί στον Ο.Π.Α.Δ. με διαπιστωτικές πράξεις του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας..
4.  
  Ο Ο.Π.Α.Δ., για τη θεώρηση των εντολών υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του και τον έλεγχο των σχετικών δαπανών, και τη μηχανογραφική υποστήριξη των υπηρεσιών αυτών μπορεί να προσλαμβάνει με αποφάσεις του Δ.Σ. ιατρούς, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς και χειριστές Η/Υ με σύμβαση έργου. ιζ. Συγκροτεί ειδικές επιτροπές ελέγχου από υπαλλήλους, μέλη του Δ.Σ., ελεγκτές ιατρούς και οδοντιάτρους. Έργο των επιτροπών ελέγχου είναι ο δευτεροβάθμιος και επιτόπιος έλεγχος της τήρησης των σχετικών με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης διατάξεων, συναφών κανονιστικών πράξεων, αποφάσεων, εγκυκλίων και συμβάσεων από τους ασφαλισμένους και τα συμβεβλημένα με τον Ο.Π.Α.Δ. φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Επιτρέπεται, η συγκρότηση επιτροπών ή ομάδων εργασίας για τη μελέτη συγκεκριμένων για τη λειτουργία του Οργανισμού θεμάτων. Οι αποζημιώσεις των μελών των επιτροπών και ομάδων εργασίας καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών..
5.  
  Με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Δ. καθορίζεται ο αριθμός των αποφοίτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), που πραγματοποιούν προαιρετική πρακτική άσκηση σε υπηρεσίες του Ο.Π.Α.Δ., ανά έτος και ειδικότητα. Άρθρο 17 Μόνιμο προσωπικό Συνιστώνται στον Ο.Π.Α.Δ. πεντακόσιες εξήντα επτά οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, οι οποίες ορίζονται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα ως εξής: Α/α Κατηγορία-Κλάδος Θέσεις 1 ΠΕ1 Διοικητικού - Οικονομικού 174 2 ΠΕ2 Πληροφορικής με ειδικότητα επιστήμης των υπολογιστών 6 3 ΠΕ3 Φαρμακοποιών 43 4 ΤΕ1 Πληροφορικής με ειδικότητα πληροφορικής 17 5 ΤΕ2 Διοικητικού - Λογιστικού 20 6 ΔΕ1 Διοικητικού - Λογιστικού 201 7 ΔΕ2 Χειριστών Η/Υ 100 8 ΔΕ3 Οδηγών 2 9 ΥΕ1 Επιμελητών 4 Σύνολο 567.
6.  
  Στο άρθρο 18 του π.δ. 52/2001 προστίθεται περίπτωση θ΄ ως εξής:.
 1. Στον κλάδο ΤΕ-2 Διοικητικού-Λογιστικού τα οριζόμενα από το π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄).
7.  
  Η παράγραφος 1 άρθρου 19 του π.δ. 52/2001 αντικαθίσταται ως εξής:.
8.  
  Στο άρθρο 19 του π.δ. 52/2001 προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής:.
9.  
  Το άρθρο 21 του π.δ. 52/2001 καταργείται και το άρθρο 20 του ίδιου προεδρικού διατάγματος αντικαθίσταται ως εξής:.
Άρθρο 19 "Τροποποιήσεις στο ν. 2160/1993"
1.  
  Στην παράγραφο 4 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 προστίθενται εδάφια ως εξής: Το συνολικό κόστος κατασκευής των χερσαίων και λιμενικών έργων των τουριστικών λιμένων που παραχωρούνται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, μπορεί να συγχρηματοδοτείται από το Δημόσιο μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται προ της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος:.
 1. Η σύνταξη χρηματοοικονομικής μελέτης κόστους - οφέλους για τη βιωσιμότητα και ανταποδοτικότητα του τουριστικού λιμένα, η οποία υποβάλλεται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και στο Υπουργείο Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Τουρισμού)
 2. Η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης με την οποία ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η σχετική διαδικασία της συγχρηματοδότησης του κόστους της επένδυσης μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.
 3. Το κόστος κατασκευής των χερσαίων και λιμενικών έργων των τουριστικών λιμένων, που παραχωρούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο, δεν υπάγεται στο καθεστώς ενισχύσεων του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81 Α΄)..
2.  
  Στην παράγραφο 6 του άρθρου 34 του ν. 2160/1993, προστίθεται εδάφιο ως εξής: Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης η εκτέλεση, η χρήση και εκμετάλλευση ή μόνο η χρήση και εκμετάλλευση των παραπάνω έργων μπορεί να παραχωρείται απευθείας στους οικείους Ο.Τ.Α., έναντι ανταλλάγματος..
Άρθρο 20
1.  
  Η κατανομή των θέσεων προσωπικού μεταξύ της κεντρικής υπηρεσίας και των περιφερειακών υπηρεσιών του Ο.Π.Α.Δ., καθώς και κατά οργανική μονάδα του γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας. καθώς και πόροι που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις ερευνητικών προγραμμάτων) ή από διεθνείς οργανισμούς..
Άρθρο 21
1.  
  Στο άρθρο 27 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223 Α΄) προστίθεται παράγραφος, που έχει ως εξής: 3. Ειδικά για τις βιομηχανίες και τις βιοτεχνίες γάλακτος, στις οποίες λειτουργούν εργαστήρια αυτοελέγχου, τα οποία διαθέτουν την κατάλληλη εργαστηριακή υποδομή και εξοπλισμό για τη διεξαγωγή των αναλύσεων που προβλέπονται από το π.δ. 56/1995 (ΦΕΚ 45 Α΄) για το νωπό γάλα, η ειδική εισφορά περιορίζεται στο μηδέν κόμμα επτά τοις εκατό (0,7%) για το αγελαδινό γάλα και μηδέν κόμμα τέσσερα τοις εκατό (0,4%) για το αιγοπρόβειο γάλα. Στις περιπτώσεις αυτές, τα Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος του ΕΛ.Ο.Γ. αναλαμβάνουν μόνο τη διενέργεια επιβεβαιωτικών αναλύσεων για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των Εργαστηρίων Αυτοελέγχου εκάστης βιομηχανίας και βιοτεχνίας. Ο ΕΛ.Ο.Γ. ορίζει τα κριτήρια με τα οποία θα κρίνεται η καταλληλότητα της εργαστηριακής υποδομής των εργαστηρίων αυτοελέγχου των βιομηχανιών και βιοτεχνιών. Η ειδική εισφορά της παρούσας παραγράφου αρχίζει να εισπράττεται από την 1η Απριλίου 2002..
Άρθρο 22
1.  
  Μετά τη σύναψη της από 31.5.2001 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 2892/2001 (ΦΕΚ 46 Α΄), η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. εξακολουθεί να είναι ο φορέας υλοποίησης των λιμενικών έργων εθνικού επιπέδου, στα όρια της Ζώνης Λιμένα Θεσσαλονίκης, που έχουν χαρακτηρισθεί ή πρόκειται να χαρακτηρισθούν ως έργα εθνικού επιπέδου, σύμφωνα με το άρθρο έβδομο παρ. 3 του ν. 2688/1999 (ΦΕΚ 40 Α΄) και τα οποία εκτελούνται ή πρόκειται να εκτελεσθούν.
2.  
  Για τα έργα, προμήθειες ή μελέτες που αφορούν στο λιμένα Θεσσαλονίκης και που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή χρηματοδοτούνται από το Ελληνικό Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση με οποιονδήποτε τρόπο, επιχορηγείται με το αντίστοιχο ποσό χρηματοδότησης απευθείας η Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
Άρθρο 23
1.  
  Η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 7 του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ 219 Α΄) αντικαθίσταται αφότου ίσχυσε ως εξής: Απαγορεύεται στους μετόχους εταιρειών νεοεισαγομένων στην κύρια ή την παράλληλη αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών οι οποίοι την προ της εισαγωγής ημέρα κατέχουν άνω του 20% του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών αυτών η πώληση: α) κατά το πρώτο έτος μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών ποσοστού μεγαλύτερου του 10% των μετοχών που κατέχουν την προ της εισαγωγής ημέρα και β) κατά το δεύτερο έτος ποσοστού μεγαλύτερου του 20% αυτών, προσαυξανόμενου με το τυχόν ποσοστό που απομένει από τη μη πώληση κατά το πρώτο έτος μέρους ή του συνόλου του ως άνω 10%..
2.  
  Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 7 του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ 219 Α΄) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: Η παράβαση της παραπάνω απαγόρευσης επισύρει τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 11 του π.δ. 53/1992 (ΦΕΚ 22 Α΄)..
Άρθρο 24
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 26 του ν. 2789/2000 (ΦΕΚ 21 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Την ίδια μεταχείριση έχουν και ομολογίες που εκδίδονται από εταιρείες ή επιχειρήσεις που εδρεύουν στην αλλοδαπή, η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων ανήκει σε ημεδαπά πιστωτικά ιδρύματα..
Άρθρο 25 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-09-10 Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/212
2011-05-18 Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Τα έσοδα από την αποκρατικοποίηση και αξιοποίηση των επιχειρήσεων και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων των προηγούμενων παραγράφων και του άρθρου 48 του ν. 3871/2010 (Α΄ 141) προορίζονται αποκλειστικά για τη μείωση του δημόσιου χρέους.
Προσθήκη
Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.Α.).
Η Δ.Ε.Α.Α. αποτελείται από τον Υπουργό Οικονομικών, ως Πρόεδρο και τους Υπουργούς Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και κατά περίπτωση από τον Υπουργό που εποπτεύει την επιχείρηση του Δημοσίου που υπάγεται στις διατάξεις του νόμου αυτού.
Αντικατάσταση
Στο Υπουργείο Οικονομικών συνιστάται οργανική μονάδα σε επίπεδο Διεύθυνσης με την ονομασία «Διεύθυνση Υποστήριξης Ε.Γ.Α.Α.», καθώς και «Αυτοτελές Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων» που υπάγονται στον Ειδικό Γραμματέα Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων. Το Αυτοτελές Γραφείο του Ε.Γ.Α.Α. παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στον Ειδικό Γραμματέα Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων και τηρεί το πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων της Ε.Γ.Α.Α.. Η Διεύθυνση Υποστήριξης διαρθρώνεται στα πιο κάτω Τμήματα, μεταξύ των οποίων κατανέμονται οι αρμοδιότητές της ως ακολούθως. 1 Τμήμα Α΄ Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων. 1 Σύνταξη προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη Συμβάσεων Αποκρατικοποιήσεων. 2 Δημοσίευση των προσκλήσεων. 3 Αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών και σύνταξη εισήγησης προς τη Δ.Ε.Α.Α. για την επιλογή του προτιμητέου αναδόχου. 4 Διεκπεραίωση κάθε άλλης απαιτούμενης διαδικασίας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης. 5 Στελέχωση και υποστήριξη των Επιτροπών Ανάθεσης. 2 Τμήμα Β΄ Παρακολούθησης Εκτέλεσης και Παραλαβής Συμβάσεων. 1 Τήρηση αρχείου συμβάσεων. 2 Τήρηση αρχείου αποφάσεων Δ.Ε.Α.Α. και των συνημμένων σε αυτές εγγράφων. 3 Τήρηση αρχείου παραδοτέων και λοιπών σχετικών εγγράφων. 4 Παρακολούθηση εκτέλεσης των συμβάσεων και της πληρωμής τους. 5 Στελέχωση και υποστήριξη των Επιτροπών της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 5. Για τη στελέχωση των ανωτέρω οργανικών μονάδων συνιστώνται είκοσι θέσεις κατηγορίας ΠΕ και πέντε θέσεις κατηγορίας ΔΕ. Οι ανάγκες των ανωτέρω οργανικών μονάδων σε προσωπικό καλύπτονται με μετακίνηση υπαλλήλων από άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών ή με απόσπαση ή με μετάταξη υπαλλήλων από άλλους φορείς του Δημοσίου σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι κλάδοι, οι ειδικότητες και τα ειδικότερα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την κατάληψη των ανωτέρω θέσεων. .
Αντικατάσταση
A/2011/113
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1982/1256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1256 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1676 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1676 1986
ΝΟΜΟΣ 1988/1806 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1806 1988
ΝΟΜΟΣ 1988/1819 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1819 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/2000 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/2000 1991
Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα. 1993/2121 1993
Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. 1993/2160 1993
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» 1994/2234 1994
Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 1996/2372 1996
Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις. 1996/2414 1996
Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις. 1998/2601 1998
Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης σε ανώνυμες εταιρίες. 1999/2688 1999
Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων, σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.), σύσταση ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε.[...]" 1999/2768 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιριών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομεν τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α [...]" 2000/2843 2000
Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος έχει συνταχθεί από την Ειδική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε κ[...]" 2000/2859 2000
Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις 2001/2892 2001
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις. 2001/2932 2001
Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας. 2001/2945 2001
Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις. 2002/2992 2002
ΝΟΜΟΣ 2010/3871 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/3871 2010
Για τις πράξεις προσώπων που είναι κάτοχοι εμπιστευτικών πληροφοριών σε συμμόρφωση προς την οδηγία 89/592/ΕΟΚ. 1992/53 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/34 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/34 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/56 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/56 1995
Οργάνωση και λειτουργία του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.). 2001/52 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και των Υπουργείων[...]" 2011/1_31.12.2011 2011
Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2002/3091 2002
Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις. 2003/3105 2003
Ρυθμίσεις για τα καζίνα Πάρνηθας και Κέρκυρας και άλλες διατάξεις. 2003/3139 2003
Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» και άλλες διατάξεις. 2003/3190 2003
Ρύθμιση θεμάτων συγχώνευσης εταιριών ΕΒΟ Α.Ε. ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε. 2003/3195 2003
Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις. 2003/3207 2003
Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού. 2004/3270 2004
Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. 2005/3389 2005
Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.). 2005/3429 2005
Ρυθμίσεις στο φορολογικό καθεστώς τωνΣυνδεδεμένων Εταιρειών και άλλες διατάξεις. 2006/3453 2006
Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις. 2006/3498 2006
Πώληση και ταυτόχρονη μίσθωση ακινήτων του Δημοσίου μακροχρόνιες και χρηματοδοτικές μισθώσεις του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 2007/3581 2007
Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις. 2007/3610 2007
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2007/3613 2007
Σύσταση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχήςκαι άλλες διατάξεις. 2008/3631 2008
Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη 2010/3871 2010
Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων. 2010/3894 2010
Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίαςκαι άλλες διατάξεις. 2011/3913 2011
Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών. 2011/3943 2011
Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις. 2011/3965 2011
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015. 2011/3986 2011
Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015. 2012/4038 2012
Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις. 2013/4141 2013
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις. 2013/4223 2013
Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 2014/4270 2014
Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 2017/4481 2017
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009
Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών. 2017/142 2017