Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
Άρθρο 1 "Σύσταση - Σκοπός - Δικαιούχοι"
1.  
  Συνιστάται στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) λογαριασμός με τίτλο Λογαριασμός Αγροτικής Εστίας (Λ.Α.Ε.) με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια.
2.  
  Ο σκοπός του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας είναι η οργάνωση και η εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού, διακοπών, εκδρομών, γενικότερης ενημέρωσης και πληροφόρησης του αγροτικού πληθυσμού της χώρας, δωρεάν παροχή εισιτηρίων θεάτρων, δωρεάν παροχή βιβλίων και άλλου έντυπου υλικού, καθώς και συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναφή προς τους σκοπούς του Λογαριασμού
3.  
  Δικαιούχοι των παροχών του Λ.Α.Ε. είναι οι συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α., οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του ν. 1296/ 1982 (ΦΕΚ 128 Α΄), όπως ισχύει, οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, οι οποίοι έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές κατά το χρόνο υποβολής αίτησης για συμμετοχή στις παροχές της παραγράφου 2 του παρόντος, καθώς και τα μέλη οικογένειας αυτών.
4.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Γ.Α., καθορίζεται για κάθε έτος ο αριθμός των δικαιούχων που εντάσσονται στα προγράμματα και στις παροχές, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής τους, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση των σκοπών της παραγράφου 2.
Άρθρο 2 "Πόροι του Λ.Α.Ε. - Τρόπος είσπραξης εισφορών"
1.  
  Πόροι του Λ.Α.Ε είναι:.
 1. Η μηνιαία ατομική εισφορά των ασφαλισμένων της 1ης έως και 4ης ασφαλιστικής κατηγορίας του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, ύψους 1,76 ευρώ και των ασφαλισμένων της 5ης έως και 7ης ασφαλιστικής κατηγορίας ύψους 2,64 ευρώ των ασφαλιστικών κατηγοριών της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2458/1997(ΦΕΚ 15 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύουν.
 2. Η μηνιαία εισφορά αναπροσαρμόζεται ανά τριετία σύμφωνα με το μέσο όρο του ποσοστού αυξήσεως των ασφαλιστικών κατηγοριών της παρ.1 του άρθρου 4 του ν. 2458/1997 της προηγούμενης τριετίας.
 3. Οι συνταξιούχοι αγρότες και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες του Ο.Γ.Α. δεν καταβάλλουν εισφορά.
 4. Κρατική επιχορήγηση ίση με το συνολικό ετήσιο ποσό, που εισπράττει ο Λογαριασμός από τις εισφορές του προηγούμενου εδαφίου
 5. Οι τόκοι των κεφαλαίων του Λογαριασμού, κάθε παροχή από χαριστική αιτία και οι πρόσοδοι από κάθε άλλη νόμιμη αιτία
2.  
  Οι πόροι του Λογαριασμού απαλλάσσονται από οποιαδήποτε κράτηση υπέρ τρίτων
3.  
  Η εισφορά της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού συνεισπράττεται μαζί με την εισφορά για σύνταξη και περίθαλψη του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και αποδίδεται στο Λογαριασμό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Γ.Α., μέχρι το τέλος του τρίτου μηνός από την ολοκλήρωση είσπραξης των εισφορών του εξαμήνου.
4.  
  Το ποσό της κρατικής επιχορήγησης καταβάλλεται στο Λογαριασμό με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Γ.Α. μέσα στο πρώτο δίμηνο του έτους. Το ποσό προσδιορίζεται βάσει του αριθμού των ασφαλιστικά ενήμερων ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Διαφορές του συνολικού ποσού της κρατικής επιχορήγησης με το συνολικό ποσό των εισφορών κάθε έτους συμψηφίζονται με την κρατική επιχορήγηση του επόμενου έτους.
5.  
  Για την πρώτη εφαρμογή του θεσμού το ποσό της κρατικής επιχορήγησης προκαταβάλλεται εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του νόμου
6.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται ο τρόπος οικονομικής οργάνωσης και λογιστικής λειτουργίας του Λ.Α.Ε., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Άρθρο 3 "Διαχείριση - Αρμοδιότητες Διαχειριστικής Επιτροπής"
1.  
  Η διαχείριση του Λογαριασμού ασκείται από επταμελή Διαχειριστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται:
 1. από τον Διοικητή του Ο.Γ.Α., ως Πρόεδρο,.
 2. από εκπροσώπους των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, Γεωργίας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
 3. από έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.),.
 4. από έναν εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος (ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.) και.
 5. από έναν εκπρόσωπο της Συνομοσπονδίας Δημοκρατικών Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος (ΣΥ.Δ.Α.Σ.Ε.).
 6. Τα ανωτέρω μέλη διορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές.
 7. Αναπληρωτής του Διοικητή του Ο.Γ.Α. ορίζεται ο Υποδιοικητής του Ο.Γ.Α., ο οποίος τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του ως Προέδρου της Διαχειριστικής Επιτροπής σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.
 8. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους διορίζονται για τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.Γραμματέας της Διαχειριστικής Επιτροπής με αναπληρωτή ορίζεται υπάλληλος του Ο.Γ.Α. με απόφαση του Διοικητή του Ο.Γ.Α.
 9. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία της Διαχειριστικής Επιτροπής, τις προϋποθέσεις διορισμού των μελών αυτής και την εξαίρεσή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
 10. Στον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
2.  
  Η Διαχειριστική Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Συντάσσει τον προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό κάθε οικονομικού έτους και τον υποβάλλει για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Γ.Α.
 2. Αποφασίζει για τη διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης επιβαλλομένης από το σκοπό του λογαριασμού
 3. Αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου τη διενέργεια διαγωνισμών για τη σύναψη συμβάσεων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών αναγκαίων για τη λειτουργία του Λογαριασμού, καθώς και για την καταγγελία αυτών
 4. Αποφασίζει τον τρόπο κατανομής των παροχών του άρθρου 1 παρ. 2, παροχών σε διάφορες περιοχές της Χώρας και δύναται να ρυθμίζει την εκ περιτροπής χορήγηση των παροχών στους δικαιούχους.
 5. Συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και εταιρείες αυτών και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την εξυπηρέτηση των σκοπών του άρθρου 1 παρ. 2.
 6. Οι προγραμματικές συμβάσεις προσδιορίζουν το αντικείμενο της σύμβασης, το περιεχόμενο αυτής, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, ρήτρες σε βάρος των συμβαλλομένων που παραβαίνουν τους όρους, και υποβάλλονται πριν την υπογραφή τους για έγκριση στο Δ.Σ. του Ο.Γ.Α.
Άρθρο 4 "Διάρθρωση Υπηρεσιών - Αρμοδιότητες"
1.  
  Στον Κανονισμό Διαρθρώσεως Συνθέσεως και Αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών του Ο.Γ.Α. (Υ.Α.Ε4/Φ34οικ. 4279/1971, ΦΕΚ 678 Β΄) προστίθεται άρθρο 13α, ως εξής: Άρθρο 13α 1 Συνιστάται Κλάδος (Διεύθυνση) Αγροτικής Εστίας ο οποίος υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Τον Κλάδο (Διεύθυνση) Αγροτικής Εστίας συγκροτούν τα παρακάτω τμήματα α)Τμήμα Μητρώου Δικαιούχων και Προγραμματισμού Παροχών, με αρμοδιότητες - την παροχή γενικών οδηγιών για τη χορήγηση των παροχών του Λογαριασμού, - την παροχή οδηγιών και την εισήγηση προς τη Διαχειριστική Επιτροπή για την επίλυση των αμφισβητήσεων που προκύπτουν, - την εισήγηση για τροποποιήσεις στις κανονιστικές διατάξεις του Λογαριασμού, - την επιμέλεια για τη συγκέντρωση των στοιχείων και την εισήγηση στη Διαχειριστική Επιτροπή για τον προγραμματισμό χορήγησης των παροχών του Λογαριασμού σε διάφορες περιοχές της χώρας, - την εισήγηση για την εκ περιτροπής χορήγηση των παροχών στους δικαιούχους και - την τήρηση και ενημέρωση του μητρώου Δικαιούχων του Λογαριασμού. 1 Τμήμα Διανομής Παροχών και Εκκαθάρισης Δαπανών, με αρμοδιότητες - τη μέριμνα εν γένει για τη διανομή των παροχών του Λογαριασμού στους δικαιούχους, - εισήγηση για τη σύναψη ή την καταγγελία συμβάσεων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών αναγκαίων για τη λειτουργία του Λογαριασμού και τη χορήγηση των παροχών του Λογαριασμού στους δικαιούχους, τη σύνταξη σχεδίων συμβάσεων και εν γένει τη διενέργεια όλων των αναγκαίων για την προμήθεια εργασιών, - την επιμέλεια για τη συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων, την εισήγηση και τη σύνταξη σχεδίων προγραμματικών συμβάσεων, - την εκκαθάριση των πάσης φύσεως δαπανών του Λογαριασμού και τη σύνταξη των σχετικών τίτλων πληρωμής, - την παροχή στοιχείων στον Κλάδο Οικονομικών Υπηρεσιών του Ο.Γ.Α. για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και του απολογισμού του Λογαριασμού. 2 Γραφείο Γραμματείας, με αρμοδιότητες - τη μέριμνα για τη διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας του Κλάδου, - την ενημέρωση του προσωπικού του Κλάδου για τις αποφάσεις και τις εγκύκλιες διαταγές της Διοίκησης του Ο.Γ.Α., - την ενημέρωση της υπηρεσίας Διοικητικού του Ο.Γ.Α. για θέματα που αφορούν στο προσωπικό του κλάδου, - τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας για όλα τα θέματα που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των τμημάτων του Κλάδου, - την ευθύνη για την αρχειοθέτηση και τη φύλαξη όλων των εγγράφων και των δικαιολογητικών δαπανών του Λογαριασμού τα οποία αποδεικνύουν το νόμιμο των πληρωμών του Λογαριασμού. 2 Προϊστάμενος του Κλάδου Αγροτικής Εστίας τοποθετείται υπάλληλος του Ο.Γ.Α. με βαθμό Α1 ή Α2 του Κλάδου Διοίκησης Προϊστάμενοι των τμημάτων τοποθετούνται υπάλληλοι με βαθμό Α2 ή Α3 Κλάδου Διοίκησης Προϊστάμενος του Γραφείου Γραμματείας τοποθετείται υπάλληλος του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό ΤΕ1 ή ΤΕ2 και αν δεν υπάρχει με βαθμό Δ1 ή Δ2 Κλάδου Διοικητικών Υπαλλήλων. 3 Για τις ανάγκες του Κλάδου συνιστώνται στον Ο.Γ.Α. οι παρακάτω οργανικές θέσεις προσωπικού ως εξής - δώδεκα (12) θέσεις του Κλάδου Διοίκησης στους ενιαίους βαθμούς Α7-Α4 και - οκτώ (8) θέσεις Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού Προσόντα διορισμού για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων ορίζονται τα προβλεπόμενα από το π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄). 4 Για τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας του Λογαριασμού εγκρίνεται η πλήρωση των θέσεων που συστήνονται με τις διατάξεις του νόμου αυτού, με προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως ισχύουν σήμερα.
Άρθρο 5 "Σύσταση - Μεταφορά - Διάρθρωση θέσεων"
1.  
  Στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) συνιστώνται εκατόν είκοσι οκτώ (128) οργανικές θέσεις προσωπικού ως εξής:.
 1. εξήντα πέντε (65) θέσεις Κλάδου ΠΕ Διοίκησης με βαθμούς Α7-Α4,
 2. σαράντα (40) θέσεις Κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμούς ΤΕ8 - ΤΕ3,
 3. δεκατρείς (13) θέσεις Κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών με βαθμούς Α6-Α4,
 4. πέντε (5) θέσεις Κλάδου ΠΕ Ιατρών με βαθμούς Α5-Α2,
 5. πέντε (5) θέσεις Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με βαθμούς Α7-Α4.
 6. Προσόντα διορισμού για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων ορίζονται τα προβλεπόμενα από το π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄).
2.  
  Μεταφέρονται εκατόν είκοσι μία (121) κενές θέσεις και συγκεκριμένα έντεκα (11) του Κλάδου Προσωπικού Η/Υ, δεκαεπτά (17) του Κλάδου Δακτυλογράφων, μία (1) του Κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών, τριάντα δύο (32) του Κλάδου Βοηθών Φαρμακείου, μία (1) του Κλάδου Τεχνικού, είκοσι τρεις (23) του Κλάδου Αρχειοθετών, δέκα (10) του Κλάδου Κλητήρων, δύο (2) του Κλάδου Νυχτοφυλάκων, εννέα (9) του Κλάδου Εργατών, δύο (2) του Κλάδου Προσωπικού Ασφαλείας και δεκατρείς (13) του Κλάδου Καθαριστριών, στους Κλάδους ΠΕ και ΤΕ Κατηγορίας ως εξής: είκοσι τρεις (23) θέσεις στον Κλάδο Διοίκησης, δέκα (10) στον Κλάδο Ιατρών, επτά (7) στον Κλάδο Φαρμακοποιών, οκτώ (8) στον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, εξήντα πέντε (65) στον Κλάδο ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό και οκτώ (8) στον Κλάδο ΤΕ Πληροφορικής
3.  
  Τμήμα Ασφάλισης Αλλοδαπών
4.  
  Ο Κλάδος (Διεύθυνση) Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του Ο.Γ.Α. που συστήθηκε με το ν. 2458/1997 διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα και Γραφεία:.
5.  
  Η Υπηρεσία Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του Ο.Γ.Α. μετονομάζεται στο εξής σε Κλάδο (Διεύθυνση) Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων και διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα και Γραφεία:.
6.  
  Γραφείο Γραμματείας
7.  
  Το Τμήμα Συντάξεων Ανασφαλίστων του Κλάδου Συντάξεων του Ο.Γ.Α. μετονομάζεται σε Τμήμα Συντάξεων Επιζώντων και Ανασφαλίστων Υπερηλίκων.
8.  
  Προϊστάμενοι των Τμημάτων των παραγράφων 4 έως και 7 τοποθετούνται υπάλληλοι με βαθμό Α2 ή Α3 του Κλάδου Διοίκησης. Προϊστάμενοι των Γραφείων Γραμματείας τοποθετούνται υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού με βαθμό ΤΕ1 ή ΤΕ2 και εν ελλείψει αυτών υπάλληλοι με βαθμό Δ1 ή Δ2 του Κλάδου Διοικητικών Υπαλλήλων.
9.  
  Οι ειδικότερες αρμοδιότητες των παραπάνω Υπηρεσιακών Μονάδων καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο.Γ.Α.
Άρθρο 6 "Προσδιορισμός έννοιας κύριου επαγγέλματος Εποχική απασχόληση αγροτών"
1.  
 1. Η κατά κύριο επάγγελμα απασχόληση στην αγροτική οικονομία κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4169/1961 (ΦΕΚ 81 Α΄), όπως ισχύει, αποδεικνύεται από το εκκαθαριστικό της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) εφόσον τα εκκαθαρισθέντα εισοδήματα προέρχονται από γεωργικές επιχειρήσεις.
 2. Σε περίπτωση που ο απασχολούμενος στην αγροτική οικονομία δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δηλώσεως, η κατά κύριο επάγγελμα απασχόληση στην αγροτική οικονομία αποδεικνύεται με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τα εδάφια α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του π.δ. 78/1998 (ΦΕΚ 72 Α΄), όπως ισχύει.
 3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά, η κατά κύριο επάγγελμα απασχόληση στην αγροτική οικονομία αποδεικνύεται με την άμεση αντίληψη των αρμόδιων οργάνων του άρθρου 3 του ίδιου προεδρικού διατάγματος
 4. Σε περίπτωση που δηλώνονται εισοδήματα και από άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες, η κατά κύριο επάγγελμα απασχόληση στην αγροτική οικονομία αποδεικνύεται από το εκκαθαριστικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., εφόσον το 50% και πλέον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος προέρχεται από γεωργικές επιχειρήσεις, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 εδάφια β΄ και γ΄ του παρόντος.
2.  
  Μετά την εγγραφή στα Μητρώα ο ασφαλισμένος οφείλει ανά πενταετία να υποβάλλει στον Ο.Γ.Α. τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1, από τα οποία θα αποδεικνύεται αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση.
3.  
  Για τους ήδη εγγεγραμμένους η πενταετία αρχίζει από 1.1.2003.
4.  
  Ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, οι οποίοι απασχολούνται εποχικά για χρονικό διάστημα έως και τέσσερις μήνες ετησίως σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις με προσωπικό κάτω των τριάντα (30) ατόμων, οι οποίες μεταποιούν προϊόντα εδάφους, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοπονίας, θηραματοπονίας και παντός είδους εκτροφών, συνεχίζουν να ασφαλίζονται στον Ο.Γ.Α., εξαιρούμενοι της ασφαλίσεως του Ι.Κ.Α. για την απασχόλησή τους αυτή, εφόσον ο αριθμός τους δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) άτομα κατά το χρόνο της εποχικής απασχόλησης. Το συνολικό χρονικό διάστημα των τεσσάρων μηνών μπορεί να κατανεμηθεί κατά τη διάρκεια του έτους σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης.
Άρθρο 7 "Καταβολή καθυστερούμενων εισφορών"
1.  
  Οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Ο.Γ.Α. από 1.1.1988 ημερομηνία έναρξης του Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης Αγροτών και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος θεωρούνται ότι καλώς ασφαλίστηκαν, εφόσον καταβάλλουν μέχρι 31.12.2003 τις ασφαλιστικές τους εισφορές, δεν έχουν ασφαλιστεί και δεν δικαιούνται συντάξεως από την ασφάλισή τους αυτή ή δεν συνταξιοδοτούνται από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 4169/1961, όπως ισχύει.
2.  
 1. Οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές του Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης Αγροτών μπορούν να καταβάλλουν τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, μέχρι 31.12.2003, είτε εφάπαξ με έκπτωση 10% εντός τριμήνου από την ειδοποίηση της οφειλής, είτε σε δόσεις με την επιφύλαξη των διατάξεων του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 2458/1997.
 2. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι 31.12.2003.
 3. Οι εγγεγραμμένοι μόνο στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης Αγροτών που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές του Κλάδου αυτού καταβάλλουν τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές εφάπαξ μέχρι 31.12.2003.
3.  
  Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2458/ 1997 (ΦΕΚ 15 Α΄) προστίθεται παράγραφος 7, η οποία έχει ως εξής: 7 Με την ανωτέρω διαδικασία το βιβλιάριο υγείας μπορεί να ανανεώνεται μέχρι δύο φορές ανά πενταετία.
4.  
 1. Ο τίτλος και το άρθρο 15 του ν. 2458/1997 τροποποιούνται ως ακολούθως:
 2. 15 εξόφλησης καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών 1 Καθυστερούμενες εισφορές του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών μπορούν να εξοφληθούν τμηματικά σε εξαμηνιαίες δόσεις, μετά από αίτηση του ασφαλισμένου Ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Γ.Α. και πάντως όχι περισσότερες από έξι (6) ημερολογιακά εξάμηνα Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στην ανωτέρω ρύθμιση είναι η καταβολή από τον οφειλέτη των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες Το ύψος των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών υπολογίζεται με βάση τις εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης Η μη εμπρόθεσμη καταβολή δύο (2) συνεχόμενων δόσεων, καθώς και η μη καταβολή των τρεχουσών εισφορών, συνεπάγεται την έκπτωση από το δικαίωμα της τμηματικής εξόφλησης των οφειλόμενων εισφορών Εάν ο οφειλέτης απωλέσει για οποιονδήποτε λόγο το δικαίωμα τμηματικής εξόφλησης εισφορών σε δόσεις, δύναται να υποβάλλει νέα αίτηση μετά παρέλευση έτους από την έκδοση της πρώτης απόφασης για ρύθμιση και ο νέος υπολογισμός θα γίνει με βάση τις εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της νέας αίτησης Στους οφειλέτες που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση και τηρούν τους όρους αυτής χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, καθώς και το βιβλιάριο υγείας του άρθρου 14 παράγραφος 5.
 3. Η παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου, η οποία αναριθμείται σε 5, τροποποιείται ως ακολούθως:
 4. 5 Στις περιπτώσεις δανειοδότησης, επιχορήγησης ή επιδότησης της παραγράφου 2 είναι δυνατή η μη προσκόμιση βεβαίωσης εξοφλήσεως των οφειλών του Κλάδου, εφόσον από τα αντίστοιχα ποσά παρακρατείται το σύνολο των οφειλών αυτών και αποδίδεται στον Ο.Γ.Α.
Άρθρο 8 "Διαδοχική ασφάλιση - Χορήγηση εξόδων κηδείας"
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2458/1997, όπως ισχύει, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως: Για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης γήρατος από τον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης Αγροτών απαιτείται α) συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης και β) η συμπλήρωση δέκα (10) ετών ασφάλισης και καταβολή εισφορών Για τη χορήγηση σύνταξης λόγω αναπηρίας ή θανάτου απαιτείται α) συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης και β) η συμπλήρωση πέντε (5) ετών ασφάλισης και καταβολή εισφορών.
2.  
  Η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως ακολούθως: 3 Κάθε Οργανισμός ασφάλισης μεταξύ των οποίων και ο απονέμων υπολογίζει το ποσό της σύνταξης, που αντιστοιχεί στο συνολικό χρόνο ασφάλισης, κατά τη νομοθεσία του και προσδιορίζει το τμήμα ανάλογα με το χρόνο που πραγματοποιήθηκε στην ασφάλισή του Το τμήμα της σύνταξης που προσδιορίζεται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό με βάση μόνο το χρόνο που πραγματοποιήθηκε σε κάθε Οργανισμό, εφόσον με το χρόνο αυτόν θεμελιώνεται αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα Το άθροισμα των τμημάτων της σύνταξης που προσδιορίζεται από τους εμπλεκόμενους Οργανισμούς, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποτελεί το συνολικό ποσό σύνταξης που καταβάλλεται στο δικαιούχο από τον απονέμοντα τη σύνταξη Οργανισμό, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι περί κατωτάτων ορίων διατάξεις Στο ανωτέρω συνολικό ποσό σύνταξης και ανεξάρτητα αν ο Ο.Γ.Α. είναι απονέμων ή συμμετέχων Οργανισμός, προστίθεται το ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής που προβλέπεται από το ν. 4169/1961 και το ν.δ. 4575/1966 (ΦΕΚ 227 Α΄), όπως ισχύουν, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 2458/ 1997 Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς υποθέσεις.
3.  
  Στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως: Στην περίπτωση που ο Ο.Γ.Α. είναι συμμετέχων φορέας, ο υπολογισμός των οφειλόμενων ποσών για τους δικαιούχους στους οποίους χορηγήθηκε κατά το προηγούμενο έτος η παροχή, που προβλέπεται από το ν. 4169/1961 και το ν.δ. 4575/1966, θα πραγματοποιείται από τους άλλους ασφαλιστικούς Οργανισμούς εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και η σχετική δαπάνη θα αποδίδεται από τον Ο.Γ.Α. εντός του δεύτερου τριμήνου του ίδιου έτους.».
4.  
  Στο τέλος του άρθρου 8 του ν. 2458/1997 προστίθεται παράγραφος 4, η οποία έχει ως εξής:
  Το εφάπαξ βοήθημα για έξοδα κηδείας, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του ν. 4169/1961, όπως ισχύει, καταβάλλεται και στις περιπτώσεις θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους και εφόσον δεν θεμελιώνεται δικαίωμα χορηγήσεως του βοηθήματος αυτού σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη. Για την καταβολή του βοηθήματος αυτού σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου απαιτείται ο θανών να ήταν εγγεγραμμένος στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου τουλάχιστον για όλο το προ του θανάτου του ημερολογιακό εξάμηνο και να μην οφείλονται καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές. Εάν ο θάνατος του ασφαλισμένου οφείλεται σε εργατικό ατύχημα, το ανωτέρω βοήθημα καταβάλλεται ανεξάρτητα από το χρόνο ασφάλισης. Η διαπίστωση του ατυχήματος γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην Φ.34α/169/29.5.1998 (ΦΕΚ 579 Β΄) υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.
Άρθρο 9 "Θέματα Ο.Α.Ε.Ε. - Ο.Γ.Α. - Ασφάλιση σύμβασης έργου"
1.  
 1. Επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι που ασκούν επαγγελματική ή βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή έτους 2001 υπάγονται από 1.1.2003 στην υποχρεωτική ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών τελευταίων ετών από επαγγελματική ή βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα, όπως προκύπτουν από το εκκαθαριστικό της Δ.Ο.Υ., υπερβαίνει το 400πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.
 2. Επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι των ανωτέρω περιοχών που ασκούν παράλληλα και αγροτική δραστηριότητα υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., εφόσον το 50% και πλέον του μέσου όρου των εισοδημάτων, όπως προκύπτουν από το εκκαθαριστικό της Δ.Ο.Υ., των τριών τελευταίων ετών από αγροτική και επαγγελματική ή βιοτεχνική ή εμπορική απασχόληση, προέρχεται από επαγγελματική ή βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα και υπερβαίνει το 400πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.
 3. Για επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους των εδαφίων α΄ και β΄ που συμπληρώνουν τριετία από την έναρξη επαγγέλματος ή με έναρξη επαγγέλματος μετά την 1.1.2003 για την υποχρεωτική ή μη υπαγωγή στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα των τριών πρώτων ετών από την έναρξη επαγγέλματος, όπως προκύπτουν από το εκκαθαριστικό της Δ.Ο.Υ.
 4. Για τα τρία πρώτα χρόνια η ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. είναι προαιρετική, σύμφωνα με τις διατάξεις του στ΄ εδαφίου.
 5. Στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. υπάγονται ανεξαρτήτως εισοδήματος, τα μέλη των Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., εφόσον ο σκοπός τους συνιστά επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα, καθώς και τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. που είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 5% τουλάχιστον.
 6. Οι ιδιοκτήτες έως και επτά (7) ενοικιαζόμενων δωματίων, των ανωτέρω περιοχών, εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.
 7. Τα πρόσωπα των ανωτέρω εδαφίων που εξαιρούνται από την ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. μπορούν να ασφαλίζονται στον Οργανισμό αυτόν προαιρετικά, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.δ. 4435/1964 (ΦΕΚ 217 Α΄) και 4521/1966 (ΦΕΚ 135 Α΄), όπως ισχύουν.
 8. Επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι άνω των 60 ετών κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών, ασφαλισμένοι ήδη στον Ο.Γ.Α. μπορούν να εξαιρεθούν από την ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. με αίτησή τους που υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός έτους από την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών.
 9. Τα πρόσωπα αυτά συνεχίζουν την ασφάλισή τους στον Ο.Γ.Α.
2.  
  Έμποροι με άσκηση επαγγέλματος σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, οι οποίοι ασφαλίστηκαν στον Ο.Γ.Α. και έχουν καταβάλει ή θα καταβάλλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, λογίζονται ότι καλώς ασφαλίσθηκαν στον Ο.Γ.Α. Ο χρόνος αυτός λογίζεται χρόνος ασφάλισης στον Ο.Γ.Α. και συνυπολογίζεται με τον υπόλοιπο χρόνο στον Ο.Α.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης του άρθρου 13 του ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15 Α΄), όπως ισχύει.
3.  
  Πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. με τις υπουργικές αποφάσεις, που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.1027/1980 (ΦΕΚ 49 Α΄) και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 137 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α΄), συνεχίζουν την ασφάλισή τους στον Ο.Α.Ε.Ε.
4.  
  Οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου σε φορείς του δημόσιου τομέα του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), όπως ισχύει, σε επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., καθώς και σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του ν.1514/1985 (ΦΕΚ 13 Α΄), για δράσεις που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Ε.Β.Ε.). Ο χρόνος απασχολήσεως των προσώπων που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές, είτε στο Τ.Ε.Β.Ε. είτε στο Ι.Κ.Α., πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού λογίζεται ως χρόνος ασφαλίσεως και οι εισφορές που καταβλήθηκαν δεν αναζητούνται. Αν για το χρόνο απασχολήσεως που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές και στο Τ.Ε.Β.Ε. και στο Ι.Κ.Α., οι εισφορές που καταβλήθηκαν στο Ι.Κ.Α. μαζί με τα πρόσθετα τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις που τυχόν επιβλήθηκαν μπορεί να αναζητηθούν από τον ασφαλισμένο μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Για τις εισφορές που καταβλήθηκαν στο Τ.Ε.Β.Ε. στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και σε εκκρεμείς υποθέσεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 10 "Ασφαλιστικές διατάξεις Ι.Κ.Α."
1.  
  Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 2972/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Να απογράφονται στο Μητρώο Εργοδοτών του Ι.Κ.Α., με την έναρξη της απασχόλησης των ατόμων αυτών και να γνωστοποιούν με υπεύθυνη δήλωσή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. τις μεταβολές των στοιχείων τους που έχουν καταχωρισθεί στο Μητρώο Εργοδοτών.
 2. Ο χρόνος υποβολής, καθώς και ο τύπος της ως άνω δήλωσης καθορίζεται με τον Κανονισμό της παραγράφου 2 του άρθρου 1.
 3. Με τον αυτό ως άνω Κανονισμό καθορίζεται ο τύπος, η μορφή και το περιεχόμενο του εντύπου της απογραφής.
 4. Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει η υποχρέωση γνωστοποίησης των μεταβολών είναι οι εξής.1έναρξη απασχόλησης προσωπικού σε νέο παράρτημα του εργοδότη, 2διακοπή απασχόλησης προσωπικού μόνο στην έδρα ή μόνο σε παράρτημα, αν ο εργοδότης απασχολεί προσωπικό και στην έδρα και σε ένα ή περισσότερα παραρτήματά του, 3οριστική διακοπή εργασιών έδρας ή παραρτήματος του εργοδότη ή και των δύο, 4επαναλειτουργία και έναρξη απασχόλησης προσωπικού στην έδρα ή σε παράρτημα του εργοδότη ή και στα δύο, 5μεταφορά έδρας του εργοδότη, 6μεταφορά παραρτήματος του εργοδότη στην ασφαλιστική περιοχή του ίδιου υποκαταστήματος ή παραρτήματος, 7μεταφορά παραρτήματος του εργοδότη σε ασφαλιστική περιοχή άλλου υποκαταστήματος ή παραρτήματος, 8αλλαγή των υπευθύνων, των στοιχείων τους, ως και του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, 9μεταβολή δραστηριότητας, 10αλλαγή επωνυμίας, 11μεταβολή νομικής μορφής.
 5. Ειδικά για τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων, υποχρέωση γνωστοποίησης μεταβολών υπάρχει στις εξής περιπτώσεις.1αλλαγή επωνυμίας, 2αλλαγή των κατά νόμο υπευθύνων, των στοιχείων τους και του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, 3αποπεράτωση ιδιωτικού έργου, 4αλλαγή έδρας, 5αλλαγή χρήσης ιδιωτικού έργου ή τμήματος αυτού.
 6. Στους εργοδότες που παραβαίνουν την υποχρέωση γνωστοποίησης μεταβολών επιβάλλονται πρόστιμα που ανέρχονται σε ποσό τριακοσίων ευρώ για τη μη γνωστοποίηση της αλλαγής στην επωνυμία της επιχείρησης και της αλλαγής υπευθύνου μέλους και ποσό εκατόν πενήντα ευρώ για τη μη γνωστοποίηση των λοιπών μεταβολών.
2.  
  Η προθεσμία καταβολής των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις εισφορών για την ασφάλιση των αποκλειστικών νοσοκόμων, των ιεροδούλων, καθώς και των προσώπων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε δύο ή περισσότερους εργοδότες στη διάρκεια του μήνα, ορίζεται ως εξής:
 1. Οι εισφορές των μισθολογικών περιόδων Φεβρουαρίου έως και Απριλίου καταβάλλονται από την πρώτη μέχρι και την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μηνός Μαΐου
 2. Οι εισφορές των μισθολογικών περιόδων Μαΐου έως και Ιουλίου καταβάλλονται από την πρώτη μέχρι και την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μηνός Αυγούστου
 3. Οι εισφορές των μισθολογικών περιόδων Αυγούστου έως και Οκτωβρίου καταβάλλονται από την πρώτη μέχρι και την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μηνός Νοεμβρίου
 4. Οι εισφορές των μισθολογικών περιόδων Νοεμβρίου έως και Ιανουαρίου καταβάλλονται από την πρώτη μέχρι και την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου
3.  
 1. Οι εργοδότες που δεν είναι φυσικά πρόσωπα και απασχολούν και προσωπικό για το οποίο καταβάλλουν εισφορές μόνο για φορείς ή κλάδους και λογαριασμούς κοινωνικής πολιτικής τις οποίες εισπράττει το Ι.Κ.Α., μπορούν να υποβάλλουν για το προσωπικό αυτό Συγκεντρωτική Περιοδική Δήλωση Εισφορών, ανεξαρτήτως αν αυτό απασχολείται στην έδρα ή σε παράρτημα του εργοδότη.
 2. Η παραπάνω δήλωση αναφέρεται σε κάθε ημερολογιακό τρίμηνο απασχόλησης και υποβάλλεται εγγράφως στο υποκατάστημα ή παράρτημα του Ι.Κ.Α. στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου λειτουργεί η έδρα του εργοδότη.
 3. Το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμίδας, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων και κοινοτήτων, τα δημοτικά, κοινοτικά ή νομαρχιακά νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, τα κρατικά νομικά πρόσωπα που διέπονται καταρχήν από το ιδιωτικό δίκαιο, οι δημόσιες εταιρίες, τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις μικτής οικονομίας, που ασφαλίζουν το προσωπικό τους για όλους τους κλάδους του Ι.Κ.Α. ή επί μέρους κλάδους ή και φορείς και λογαριασμούς κοινωνικής πολιτικής, καθώς και οι εργοδότες της προηγούμενης περίπτωσης για το προσωπικό τους για το οποίο δεν υποβάλλεται Συγκεντρωτική Περιοδική Δήλωση Εισφορών υποβάλλουν αναλυτική περιοδική δήλωση, τα στοιχεία της οποίας αναφέρονται σε κάθε ημερολογιακό τρίμηνο απασχόλησης.
 4. Η Α.Π.Δ. των παραπάνω εργοδοτών, που μπορεί να είναι και έγγραφη, υποβάλλεται:.
  • στο υποκατάστημα ή παράρτημα του Ι.Κ.Α. της έδρας για το σύνολο του προσωπικού τους (έδρας και παραρτημάτων) ή.
  • σε κάθε υποκατάστημα ή παράρτημα του Ι.Κ.Α. στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου λειτουργεί παράρτημα της αποκεντρωμένης υπηρεσίας για το προσωπικό που απασχολείται σε αυτό.
  • Στην περίπτωση αυτή, η υποβολή της Α.Π.Δ. γίνεται με τον αριθμό μητρώου της έδρας και τον κωδικό του παραρτήματος της αποκεντρωμένης υπηρεσίας, όπως έχει αποδοθεί μετά την υποβολή του Εντύπου Βεβαίωσης Στοιχείων Εργοδότη (Ε.Β.Σ.Ε.).
  • Η καταβολή των εισφορών μπορεί να γίνει ξεχωριστά για το προσωπικό που απασχολείται στο παράρτημα της αποκεντρωμένης υπηρεσίας.
  • Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν για μεταβατική περίοδο από 1.1.2002 μέχρι 31.12.2003.
4.  
  Οι προθεσμίες που καθορίζονται στα άρθρα 3, 4 παρ. 6 και 5 του ν. 2972/2001 (ΦΕΚ 291 Α΄) για την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.), καθώς αυτές που καθορίζονται στο άρθρο 6 του νόμου αυτού για την υποβολή Δηλώσεων Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη και Οικοδομοτεχνικών ΄Εργων και αφορούν μισθολογικές περιόδους από 1.1.2002 μέχρι 30.6.2002, παρατείνονται μέχρι 31 Ιουλίου 2002. Για τις Α.Π.Δ. και τις δηλώσεις μεταβολής στοιχείων που υποβάλλονται κατά τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου αναστέλλεται η επιβολή πρόσθετων επιβαρύνσεων και αυτοτελών προστίμων.
5.  
  Στις επιχειρήσεις της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από το Ι.Κ.Α., κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν, προκειμένου να εγγραφούν στο ειδικό μητρώο επιχειρήσεων Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης. Από της εγγραφής τους στο ως άνω μητρώο και μέχρι 31.1.2003 εφόσον καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις προς το Ι.Κ.Α. οφειλόμενες τρέχουσες μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας χωρίς καμία παρακράτηση ακόμη και στις περιπτώσεις είσπραξης εκκαθαρισμένων απαιτήσεων των ανωτέρω επιχειρήσεων από το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Ο.Τ.Α. α΄και β΄βαθμού, δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις δημόσιας ή κοινής ωφέλειας και γενικά επιχειρήσεις ή οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από τη νομοθεσία που κάθε φορά ισχύει, καθώς και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση των πιο πάνω και δανειοδότησης από τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα. Κατά το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα, εφόσον συντρέχει η προϋπόθεση της εμπρόθεσμης καταβολής των μηνιαίων τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, αναστέλλεται η λήψη των αναγκαστικών μέτρων και η ποινική δίωξη για παραβάσεις του α.ν. 86/1967, όπως ισχύει σήμερα.
6.  
  Κατ εξαίρεση για το έτος 2002 και μέχρι 30.6.2003, οι άνεργοι απολυμένοι της Ναυπηγοεπικευαστικής Ζώνης του Περάματος και τα μέλη της οικογένειάς τους, που αναφέρονται στο άρθρο 33 του ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α΄) καλύπτονται από το Ι.Κ.Α. για παροχές ασθένειας σε είδος, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει σε ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες 50 ημέρες εργασίας αθροιστικά κατά τα έτη 2000 και 2001.
7.  
  Για τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου από το εδάφιο β΄ του άρθρου 1 του β.δ. 649/1968 (ΦΕΚ 232 Α΄) αριθμού ημερών ασφάλισης το προσωπικό εδάφους των αεροπορικών επιχειρήσεων, που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του νόμου και έχει 20ετή υπηρεσία στις επιχειρήσεις αυτές μπορεί να συνυπολογίσει και χρόνο ασφάλισης Ι.Κ.Α. εκτός αεροπορικών επιχειρήσεων, εφόσον υποβάλλει σχετική αίτηση εντός έξι (6) μηνών από την ισχύ του νόμου. Για τις εκτός αεροπορικών επιχειρήσεων ημέρες ασφάλισης, οι οποίες σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο συνυπολογίζονται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος καταβάλλεται για τις σε κάθε περίπτωση απαιτούμενες ελάχιστες ημέρες ασφάλισης εισφορά αναγνώρισης, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 6,82% επί των κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αποδοχών του ασφαλισμένου, που υπόκεινται σε εισφορές οι οποίες δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από το εκάστοτε τεκμαρτό ποσό της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης του Ι.Κ.Α. και βαρύνει εξ ολοκλήρου τους ασφαλισμένους. Η εξόφληση του ποσού της εξαγοράς γίνεται είτε εφάπαξ οπότε παρέχεται έκπτωση 10% είτε τμηματικά σε σαράντα οκτώ (48) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης δόσεων, το ποσό επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα για τις καθυστερούμενες εισφορές πρόσθετα τέλη.
Άρθρο 11 "Θέματα Ταμείων Τύπου"
1.  
  Οι διατάξεις της περίπτωσης 1α της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής: 1 1 Δημοσιογράφοι-συντάκτες, απασχολούμενοι, κατά κύριο επάγγελμα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σε μη κρατικούς ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς που λειτουργούν νόμιμα και εκπέμπουν ή παρουσιάζουν δελτία ειδήσεων ή αθλητικές εκπομπές τρεις (3), τουλάχιστον, φορές το εικοσιτετράωρο, συνολικής διάρκειας μίας και μισής (1,30΄) τουλάχιστον, ώρας και οι οποίοι ασχολούνται με τη συλλογή, επεξεργασία, σχολιασμό και γενικά τη διαμόρφωση της ύλης, που βασίζεται σε πληροφορίες και γεγονότα και προορίζεται για τη σύνταξη δελτίων ειδήσεων, ενημερωτικών ή αθλητικών εκπομπών, υπάγονται στην ασφάλιση του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ) Ως δελτία ειδήσεων ή αθλητικές εκπομπές, η διάρκεια των οποίων υπολογίζεται για τη συμπλήρωση της ανωτέρω 1.30΄ώρας, θεωρούνται μόνο όσα ο σταθμός παράγει με δικά του μέσα και δικούς του δημοσιογράφους και όχι τα δελτία ειδήσεων ή αθλητικές εκπομπές άλλων σταθμών που αναμεταδίδονται ύστερα από σύμβαση με αυτούς.
2.  
  Οι δημοσιογράφοι-μέλη των Ενώσεων Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας και Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων και της Ένωσης Συντακτών Αθηναϊκού Τύπου, οι οποίοι απασχολούνται, με την ειδικότητα του συντάκτη, κατά κύριο επάγγελμα και με σχέση εξαρτημένης εργασίας, στα γραφεία τύπου των κρατικών υπηρεσιών (στο εσωτερικό και το εξωτερικό), των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ασφαλίζονται στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης εφόσον δεν είναι τακτικοί ή μόνιμοι υπάλληλοι των υπηρεσιών αυτών
3.  
  Στην ασφάλιση του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης υπάγονται υποχρεωτικά και τα πρόσωπα που παρέχουν κατά κύριο επάγγελμα εξαρτημένη εργασία ως συντάκτες στην εταιρεία «Αθηναϊκή Ολυμπιακή Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε.», εφόσον για την προηγούμενη απασχόλησή τους υπάγονταν στην ασφάλιση του Ταμείου αυτού.
4.  
  Οι δημοσιογράφοι - μέλη των Ενώσεων Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, Μακεδονίας - Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας και Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων που απασχολούνται, κατά κύριο επάγγελμα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, στα γραφεία τύπου των πολιτικών κομμάτων τα οποία εκπροσωπούνται στο Ελληνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ασφαλίζονται στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης
5.  
  Δημοσιογράφοι απασχολούμενοι, κατά κύριο επάγγελμα με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε πρακτορεία τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών ειδήσεων, αποκλειστικά με τη συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση εσωτερικών και διεθνών ειδήσεων και τη διανομή τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ασφαλίζονται στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, εφόσον αμείβονται σύμφωνα με τη Σ.Σ.Ε. των συντακτών - μελών της Ε.Σ.Η.Ε.Α. που απασχολούνται σε εφημερίδες μέλη της Ε.Ι.Η.Ε.Α. και έχουν ήδη υπαχθεί στην ασφάλιση του Ταμείου λόγω απασχόλησης σε άλλο εργοδότη. Τα πρακτορεία τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών ειδήσεων υποχρεούνται να γνωστοποιούν τα στοιχεία τους στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
6.  
  Για την ασφάλιση των παραπάνω εργαζομένων καταβάλλεται στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. εργοδοτική εισφορά 7,5% για τον κλάδο σύνταξης και 2% για τον κλάδο ανεργίας και εισφορά ασφαλισμένου 8,5% για τον κλάδο σύνταξης. Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται στο σύνολο των αποδοχών που λαμβάνουν οι ασφαλισμένοι από τη συγκεκριμένη απασχόλησή τους.
7.  
  Ασφαλισμένοι μέχρι 31.12.1992 του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης μπορούν να αναγνωρίσουν ως χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο αυτό το χρόνο της απασχόλησής τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε εργοδότες των οποίων το προσωπικό της ειδικότητάς τους ασφαλιζόταν στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. κατά το χρονικό διάστημα της απασχόλησης που αναγνωρίζεται. Αποκλείεται η αναγνώριση χρόνου για τον οποίο υπάρχει ασφάλιση σε άλλο Ταμείο ή για τον οποίο μπορεί να λάβει χώρα ασφάλιση με το άρθρο 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 40 παράγραφοι 5 και 6 του π.δ. 284/ 1974 (ΦΕΚ 101 Α΄). Ο χρόνος που αναγνωρίζεται δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την τετραετία και η απασχόληση αποδεικνύεται αποκλειστικά με βεβαίωση του εργοδότη ή με δικαστική απόφαση. Για την αναγνώριση του χρόνου αυτού οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στο Ταμείο σχετική αίτηση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία έξι (6) μηνών από την ισχύ του παρόντος. Κατ εξαίρεση, αίτηση αναγνώρισης μπορούν να υποβάλλουν μέσα στην ίδια προθεσμία και όσοι από τους παραπάνω αναφερόμενους έχουν αναγνωρίσει μέχρι 23.3.1998, με προηγούμενες ρυθμίσεις, λιγότερα από τέσσερα (4) χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας. Ο αναγνωριζόμενος χρόνος στην περίπτωση αυτή θα ανέρχεται σε τόσα χρόνια όσα απαιτούνται για τη συμπλήρωση των τεσσάρων συντάξιμων ετών. Η εξαγορά του αναγνωριζόμενου χρόνου γίνεται με καταβολή εισφοράς που ανέρχεται για κάθε μήνα αναγνώρισης σε ποσοστό 16% και υπολογίζεται στις συνολικές αποδοχές του τελευταίου μήνα ασφάλισης πριν από το μήνα υποβολής της αίτησης, οι οποίες όμως δεν μπορούν να είναι κατώτερες από το 50πλάσιο του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί κατά το μήνα υποβολής της αίτησης. Καθυστέρηση καταβολής της δόσης περισσότερο από ένα μήνα από τότε που έγινε απαιτητή επιβαρύνεται με τα πρόσθετα τέλη που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2972/2001 (ΦΕΚ 291 Α΄). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 59 του π.δ. 284/1974.
8.  
  Ασφαλισμένοι μέχρι 31.12.1992 του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ταμείου Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου μπορούν να αναγνωρίσουν ως χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο αυτό το χρόνο της απασχόλησής τους σε εργασίες που ασφαλίζονται στο Ταμείο, για τον οποίο δεν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον ο χρόνος αυτός δεν έχει αναγνωρισθεί ως συντάξιμος μέχρι 16.10.1991 και δεν συμπίπτει με χρόνο ασφάλισης σε οποιονδήποτε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης.Για την αναγνώριση του χρόνου αυτού, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στο Ταμείο σχετική αίτηση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Η εξαγορά του αναγνωριζόμενου χρόνου γίνεται με καταβολή εισφοράς 15% για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα, που υπολογίζεται στο 50πλάσιο του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη του χρόνου υποβολής της αίτησης. Το ποσό της εξαγοράς καταβάλλεται με επιλογή του ενδιαφερομένου, είτε εφάπαξ μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση σ αυτόν της σχετικής απόφασης αναγνώρισης και εξαγοράς, είτε σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν τις σαράντα οκτώ (48). Η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της σχετικής απόφασης αναγνώρισης και εξαγοράς του χρόνου απασχόλησης. Καθυστέρηση καταβολής της δόσης περισσότερο από ένα μήνα από τότε που έγινε απαιτητή επιβαρύνεται με τα πρόσθετα τέλη που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2972/2001 (ΦΕΚ 291 Α΄). Ο χρόνος που αναγνωρίζεται δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των δέκα (10) συντάξιμων ετών, σε καμιά δε περίπτωση να υπερβαίνει μαζί με το χρόνο της πραγματικής και της από αναγνώριση συντάξιμης υπηρεσίας τα τριάντα πέντε (35) συντάξιμα έτη. Κατ εξαίρεση, αίτηση αναγνώρισης μπορούν να υποβάλουν μέσα στην ίδια προθεσμία και όσοι μέχρι 16.10.1991 αναγνώρισαν λιγότερα από δέκα (10) χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας. Ο αναγνωριζόμενος χρόνος στην περίπτωση αυτή θα ανέρχεται σε τόσα χρόνια όσα απαιτούνται για τη συμπλήρωση των δέκα (10) συντάξιμων ετών. Το συνταξιοδοτικό δικαίωμα των παραπάνω προσώπων γεννάται και η σύνταξη καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου μήνα από την ολοσχερή εξόφληση της οφειλής που προκύπτει από την εφαρμογή της διάταξης αυτής. Οι πιο πάνω ασφαλισμένοι μπορούν να αναγνωρίσουν στον Κλάδο επικουρικής ασφάλισης χρόνο που συμπίπτει με χρόνο ασφάλισης του Κλάδου κύριας ασφάλισης του Ταμείου, εξαιρουμένου του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης. Η αναγνώριση και εξαγορά του πιο πάνω χρόνου γίνεται με την καταβολή εισφοράς 2%, για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα, επί των αποδοχών που ορίζονται για τον Κλάδο κύριας ασφάλισης και με τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις. Χρόνος ο οποίος αναγνωρίζεται στον Κλάδο κύριας και επικουρικής ασφάλισης δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγεί ο Κλάδος πρόνοιας. Ο χρόνος απασχόλησης αποδεικνύεται με βεβαίωση του εργοδότη ή πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών και αποδοχών ή στοιχείων αποδεικτικών της άσκησης ή της διακοπής του επαγγέλματος ή της ιδιότητας όπου απαιτείται.
9.  
  Στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) συνιστώνται κλάδοι και θέσεις προσωπικού ως εξής:.
 1. Στον υφιστάμενο κλάδο ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της κατηγορίας ΠΕ θέσεις δέκα (10), στους βαθμούς από Δ΄ έως Α΄
 2. Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής (ειδικότητας Επιστήμης των Υπολογιστών) της κατηγορίας ΠΕ, θέση μία (1), στους βαθμούς από Δ΄ έως Α΄
 3. Στον υφιστάμενο κλάδο ΔΕ Προσωπικού Η/Υ (ειδικότητας Χειριστών Διατρητικών Μηχανών), της κατηγορίας ΔΕ, θέσεις πέντε (5) στους βαθμούς από Δ΄ έως Α΄.
 4. Προσόντα διορισμού για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων ορίζονται τα προβλεπόμενα στο π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄ ).
Άρθρο 12 "Υπηρεσιακά θέματα γιατρών και οδοντιάτρων Ι.Κ.Α."
1.  
  Συνιστάται στο ΄Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και με έδρα την Αθήνα, πενταμελές υπηρεσιακό συμβούλιο (Β), αρμόδιο για την υπηρεσιακή κατάσταση των γιατρών και οδοντιάτρων που εργάζονται στο Ι.Κ.Α., με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση ή με μόνιμη σχέση εργασίας. Η λειτουργία του υπηρεσιακού συμβουλίου διέπεται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α΄), ασκεί δε, όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τα πρωτοβάθμια υπηρεσιακά συμβούλια βάσει των διατάξεων του ανωτέρω Κώδικα. Η σύσταση, η συγκρότηση και η λειτουργία του υπηρεσιακού συμβουλίου των μονίμων διέπεται, συμπληρωματικά, από τις γενικές διατάξεις για τα συλλογικά όργανα της Διοίκησης, όπως εκάστοτε αυτές ισχύουν.
2.  
  Το Β΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο αποτελείται από:
 1. Τρεις (3) γιατρούς ή οδοντιάτρους, εκ των οποίων ένας πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και δύο μόνιμοι, από αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του
 2. Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των μόνιμων γιατρών ή οδοντιάτρων του Ι.Κ.Α., η εκλογή των οποίων γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τα υπηρεσιακά συμβούλια των Υπουργείων και Ν.Π.Δ.Δ.
 3. Η εκλογή των αιρετών εκπροσώπων πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.
 4. Για την επόμενη θητεία, η εκλογή τους πρέπει να γίνεται δύο (2) μήνες πριν τη λήξη κάθε θητείας.
 5. Τα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζονται με ισάριθμους, αντίστοιχα, αναπληρωτές.
 6. Ως αναπληρωτής του προέδρου ορίζεται ένα από τα τακτικά μέλη του συμβουλίου.
 7. Στην περίπτωση που προεδρεύει ο αναπληρωτής του προέδρου συμμετέχει ως μέλος ο αναπληρωτής του προεδρεύοντος.
3.  
  Τα μέλη αυτά ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Α., μετά από πρόταση του Διοικητή. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως εισηγητής του υπηρεσιακού συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Υγειονομικού Προσωπικού του Ι.Κ.Α. με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος της Διεύθυνσης. Χρέη γραμματέως του υπηρεσιακού συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το Δ.Σ. του Ι.Κ.Α. Η θητεία των μελών είναι διετής. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού, η θητεία των μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου λήγει στις 31.12.2003. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζονται οι αποζημιώσεις των μελών του Β΄Υ.Σ.
4.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με την οποία ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης, το ύψος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, χορηγείται από 1.1.2002 στο ιατρικό και οδοντιατρικό προσωπικό του Ι.Κ.Α. που διέπεται από τις διατάξεις του ν. 2470/1997 μηνιαίο επίδομα ειδικής απασχόλησης που δεν υπερβαίνει το ποσό των 176 ευρώ.
Άρθρο 13 "Λοιπές διατάξεις"
1.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 2079/1992 (ΦΕΚ 142 Α΄) τροποποιείται ως εξής: Οι εισφορές που έχουν καταβληθεί από τον υπάλληλο υπέρ του νόμου αυτού σε προηγούμενο ν.π.δ.δ. μεταφέρονται εντόκως στο ν.π.δ.δ. που απονέμει το βοήθημα, με το καθοριζόμενο από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 9 του ν. 2335/1995 (ΦΕΚ 185 Α΄) επιτόκιο.
2.  
  Το μηνιαίο ειδικό επίδομα των περιπτώσεων β΄ των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 49 του ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α΄) από την πρώτη του επόμενου της δημοσίευσης μήνα βαρύνει για μεν τους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων τον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για δε τους υπαλλήλους των ασφαλιστικών οργανισμών τους προϋπολογισμούς τους.
3.  
  Η διάταξη του άρθρου 2 του ν. 678/1977 (ΦΕΚ 246 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του ν. 2150/1993 (ΦΕΚ 98 Α΄) και ισχύει με το άρθρο 20 παρ. 7 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α΄), επεκτείνεται και στο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, που καθορίζονται για το λοιπό προσωπικό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
4.  
  Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: Επίσης για τους υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε δίκες που έχουν σχέση με την άσκηση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί προς υπεράσπιση του συμφέροντος της υπηρεσίας ή κατά τη συμμετοχή τους σε συλλογικά όργανα, μπορεί να παρίσταται για την υπεράσπισή τους ενώπιον των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων εκπρόσωπος του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που χορηγείται μετά από τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης και σύνταξη πορίσματος από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος από τους συγκεκριμένους υπαλλήλους.
5.  
  Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δύναται να ρυθμίζονται θέματα οικονομικής οργάνωσης και λογιστικής λειτουργίας του Λ.Β.Κ.Α., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της Κοινωνικής Ασφάλισης.
6.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορούν να διατίθενται ποσά σε βάρος του Λογαριασμού Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης (Λ.Β.Κ.Α.) και του Ειδικού Λογαριασμού του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.) για κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας αντίστοιχα, καθώς και τα ποσά που προβλέπονται από την 2076301/8357/0022/1.12.1998 (ΦΕΚ 1265 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, δαπάνες δημοσίων σχέσεων νοούνται οι κατηγορίες δαπανών δημοσίων σχέσεων, που έχουν καθοριστεί με την 2020800/ 27.3.1996 (ΦΕΚ 230 Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄).
7.  
  Στο τέλος του άρθρου 42 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α΄) προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:
  Τα ανωτέρω χρηματικά πρόστιμα της παραγράφου 7 αποτελούν έσοδα του Λ.Β.Κ.Α., κατατίθενται στον τηρούμενο λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα και για την είσπραξή τους εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
8.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας ορίζονται ενιαίες διαδικασίες εκκαθάρισης και εξόφλησης των δαπανών νοσοκομειακής περίθαλψης όλων των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και τα δικαιολογητικά για την πληρωμή αυτών
9.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύναται να διατίθενται σε βάρος του Λογαριασμού Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης (Λ.Β.Κ.Α.) ποσά, για πραγματοποιηθείσες δαπάνες εξόδων διοίκησης κατά την εκκαθάριση του Ταμείου Πρόνοιας Υπαλλήλων Αγροφυλακής, (Τ.Π.Υ.Α.), που καταργήθηκε με το ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α΄).
10.  
  Το ποσό που προβλέπεται στην από 18.1.2002 Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μεταξύ Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. και καταβάλλεται μέχρι 28.2.2002 στους εργαζομένους των Τραπεζών έναντι των κερδών της τρέχουσας ή των επόμενων χρήσεων, δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου - εργοδότη υπέρ των οικείων Ασφαλιστικών Ταμείων.
11.  
  Για τους επιμελητές εισπράξεων που υπηρετούν στους ασφαλιστικούς οργανισμούς με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, παρατείνεται για ένα εξάμηνο, που αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, η προβλεπόμενη από το εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α΄), όπως ισχύει, και της παρ. 3 περ. στ΄ του άρθρου 29 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α΄), τρίμηνη ανατρεπτική προθεσμία για την υποβολή της αίτησης για διορισμό στις θέσεις του άρθρου 14 του ν. 2738/1999, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των άρθρων 14 - 18 Κεφ. Β΄ του ίδιου νόμου.
12.  
  Οι δύο (2) θέσεις της κατηγορίας ΥΕ του κλάδου ΥΕ προσωπικού καθαριότητας και η μία (1) θέση της κατηγορίας ΥΕ του κλάδου ΥΕ Νυχτοφυλάκων, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μεταφέρονται στην κατηγορία ΠΕ του κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Ασφάλισης. Προσόντα διορισμού για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων ορίζονται τα προβλεπόμενα από το π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄).
13.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 2956/2001 τροποποιείται ως ακολούθως: 2 Έγγαμες γυναίκες, συνταξιούχοι Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης που χορηγούν συντάξεις στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 79/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19.12.78 (Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 10.1.79) δύναται να ζητήσουν την αναπροσαρμογή των συντάξεών τους με αίτησή τους προς τον Οργανισμό από τον οποίο συνταξιοδοτήθηκαν εντός δεκατεσσάρων (14) μηνών από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου Η καταβολή των διαφορών που θα προκύψουν δεν δύναται να ανατρέξει σε χρόνο μεγαλύτερο της πενταετίας από την υποβολή της αίτησης.
14.  
  Τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 εδάφ. ιστ΄, υπεδάφ. αα΄ και ββ΄ του ν. 4114/1960 (ΦΕΚ 164 Α΄), όπως ισχύουν, ποσοστά εισφορών υπέρ του Ταμείου Νομικών ένα και τριάντα τοις εκατό (1,30%) επί της αξίας του αντικειμένου κάθε σύμβασης ανωνύμων εταιρειών (α.ε.) ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ε.π.ε.), που καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, καθώς και πέντε τοις χιλίοις (5%ο) επί του κεφαλαίου των ίδιων εταιρειών που έχει σχέση με τη σύσταση, δημοσίευση και τροποποίηση του καταστατικού τους, αύξηση του κεφαλαίου τους, καθώς και την παράταση του χρόνου διάρκειάς τους, καταργούνται από της δημοσίευσης του παρόντος.
15.  
  Οι υπηρετούντες γιατροί του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Οδοντιάτρων του Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Ιονικής Λαϊκής Τράπεζας μεταφέρονται από 5.4.2002 στο Ταμείο Ασφάλισης Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως - Γενικής Αμέρικαν Εξπρές με το βαθμό και τις οργανικές θέσεις που κατέχουν.
16.  
 1. Στην παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
 2. Ομοίως λαμβάνουν την ως άνω προσαύξηση α) οι προστατευόμενοι του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, που έχουν στην οικογένειά τους τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, που προστατεύεται κατά το δεύτερο ή τρίτο εδάφιο της ίδιας περίπτωσης, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α΄) και β) οι προστατευόμενοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν οι ιδιότητες του πολύτεκνου γονέα και του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας.» Τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 7 του άρθρου 31 του ν. 2956/2001 καταργούνται. 2 Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 2643/1998 αντικαθίσταται ως εξής «Για τα άτομα που έχουν στην οικογένειά τους τέκνα ή αδελφούς ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών προβλημάτων, που συνεπάγονται ισόβια ανικανότητα για εργασία ή έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% και πάσχουν από νοητική υστέρηση ή αυτισμό που συνεπάγεται ισόβια ανικανότητά τους για εργασία, ο αριθμός των μορίων καθορίζεται με βάση τον ακέραιο αριθμό, στον οποίο ανέρχεται το ποσοστό αναπηρίας, πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 7 Σε περίπτωση που στην οικογένεια του προστατευόμενου προσώπου, επιπλέον του ατόμου με αναπηρία από το οποίο θεμελιώνει την υπαγωγή του στις διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, υπάρχει σύζυγος ή τέκνα που είναι άτομα με αναπηρία κατά την έννοια των διατάξεων των εδαφίων αυτών, ο αριθμός των μορίων προσαυξάνεται κατά εκατό (100) ανεξάρτητα από τον αριθμό των αναπήρων αυτών ατόμων.
17.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 2556/1997 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Οι υπαγόμενοι στην ασφάλιση του Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας Προσωπικού Ι.Κ.Α. από 4.4.1984 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, που δεν υπέβαλαν αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας τους εντός της προβλεπόμενης από το ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α΄) προθεσμίας, μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέσα σε ένα (1) έτος από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Οι αιτήσεις των ασφαλισμένων της ίδιας κατηγορίας, που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, θεωρούνται ότι νομίμως υποβλήθηκαν. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και στους υπαλλήλους της ίδιας κατηγορίας που έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί.
18.  
  Στο τέλος του εδάφιου α΄ της παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 982/1979, όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση γγ΄ ως ακολούθως: γγ) κατ εξαίρεση των ανωτέρω, όσοι υπαχθούν στο καθεστώς των μονοσυνταξιούχων μέχρι 31.12.2002 δικαιούνται την πιο πάνω προσαύξηση, εφόσον παραμείνουν στην ασφάλιση επί τετραετία .
19.  
  Οι οργανισμοί, το προσωπικό των οποίων υπάγεται στην ασφάλιση του ΤΕΑΠΟΚΑ, αντί της εισφοράς, που προβλέπεται από το εδάφιο ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.δ. 980/1942 (ΦΕΚ 24 Α΄), καταβάλλουν στο ΤΕΑΠΟΚΑ για κάθε υπάλληλό τους ετήσιο ποσό ίσο με εκείνο που αναλογεί σε κάθε διοικητικό υπάλληλο του Ι.Κ.Α. από τη συνολική ετήσια εισφορά, που καταβάλλει το ΄Ιδρυμα σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφίου ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.δ. 980/1942. Ασφαλισμένοι του ΤΕΑΠΟΚΑ δικαιούνται να αναγνωρίσουν κάθε προϋπηρεσία τους που συμπίπτει με συντάξιμο χρόνο στο Δημόσιο ή το φορέα κύριας ασφάλισης, εφόσον δεν έχει αναγνωρισθεί ως συντάξιμη από άλλο επικουρικό ταμείο με εξαίρεση το Μ.Τ.Π.Υ. Η αναγνώριση γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου έπειτα από αίτηση του ασφαλισμένου. Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, τη σχετική αίτηση μπορούν να υποβάλλουν τα μέλη της οικογένειας αυτού. Η εξαγορά της αναγνωριζόμενης προϋπηρεσίας γίνεται σύμφωνα με την 101/2049/10.12.1993 (ΦΕΚ 904 Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
20.  
  Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Ασφαλιστικού Οργανισμού, επιτρέπεται η κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων και των κανονιστικών πράξεων ασφαλιστικού περιεχομένου των Ασφαλιστικών Οργανισμών και των μεταγενέστερων διατάξεων που άμεσα ή έμμεσα τροποποιούν ή συμπληρώνουν αυτές. Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται η μεταβολή της σειράς των άρθρων, παραγράφων και εδαφίων, η διαγραφή, σύμπτυξη ή προσθήκη νέων άρθρων, ως και οποιαδήποτε αναγκαία μεταβολή χωρίς αλλοίωση της έννοιας του ισχύοντος κειμένου. Διατάξεις κοινής εφαρμογής ασφαλιστικού περιεχομένου (περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας κ.ά.) για όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς μπορούν να κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο.
21.  
  Συνιστώνται τετρακόσιες σαράντα (440) θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΔΕ Επιμελητών Εισπράξεων - Βεβαιωτών, ως εξής: - στον Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Ε.Β.Ε.) διακόσιες τριάντα δύο (232), - στον Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Α.Ε.) εκατόν ενενήντα τρεις (193), - στο Τ.Α.Ξ.Υ. δεκαπέντε (15). Προσόντα διορισμού για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων ορίζονται τα προβλεπόμενα από το π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄).
22.  
  Οι Διοικητές των ασφαλιστικών οργανισμών Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε., οι Πρόεδροι του Ταμείου Ασφαλίσεων Εμπόρων (Τ.Α.Ε.), του Τ.Σ.Α.Υ. και του Ο.Α.Π. - Δ.Ε.Η., καθώς και ο Διοικητής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), μετά από σύμφωνη γνώμη των Διοικητικών τους Συμβουλίων, μπορούν να αναθέτουν κατά περίπτωση δικαστικές υποθέσεις ασφαλιστικής και οικονομικής φύσης σε ιδιώτες δικηγόρους για τη διεκπεραίωσή τους. Η αμοιβή για τις παραπάνω περιπτώσεις καθορίζεται με απόφαση των Διοικητικών τους Συμβουλίων.
Άρθρο 14
1.  
  Μειώνονται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 51 του ν. 2676/1999, τα πρόσθετα τέλη και λοιπές προσαυξήσεις των οφειλόμενων εισφορών Ι.Κ.Α. χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι 31.12.1999, κατά 80%, εφόσον αυτές καταβληθούν εφάπαξ και κατά 50% εφόσον ρυθμιστεί η εξόφλησή τους σε δόσεις, με την προϋπόθεση της παράλληλης συνολικής ρύθμισης ή εξόφλησης και των τυχόν λοιπών οφειλών από 1.1. 2000 και εφεξής, σύμφωνα με τα άρθρα 51-55 του ν. 2676/1999.
2.  
  Τα ποσοστά απαλλαγής της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν:
 1. για τους εργοδότες των κοινών και οικοδομικοτεχνικών επιχειρήσεων ανέλεγκτων μέχρι 31.12.1999, εφόσον υποβάλλουν αίτηση για ρύθμιση, προσκομίσουν τα απαραίτητα βιβλία και στοιχεία για έλεγχο στις υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. εντός έξι (6) μηνών από την πρώτη (1η) του επόμενου μήνα της ισχύος της σχετικής διάταξης και υπαχθούν στη ρύθμιση εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή των σχετικών πράξεων επιβολής,.
 2. για τις βεβαιωμένες και μη καταβληθείσες οφειλές των κοινών και οικοδομικοτεχνικών επιχειρήσεων χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι 31.12.1999 και.
 3. για τις ρυθμισμένες οφειλές της ανωτέρω χρονικής περιόδου για το υπόλοιπο ποσό της οφειλής
3.  
  Εξαιρούνται των ανωτέρω μειώσεων οι εργοδότες:
 1. που έχουν ρυθμίσει την οφειλή τους με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2556/1997, όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 24 του ν. 2874/2000, του άρθρου 25 του ν. 2874/2000, των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 88 του ν. 2676/1999, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 10 του ν. 2747/1999, του άρθρου 19 του ν. 2747/1999, καθώς και τυχόν άλλων ευνοϊκών διατάξεων,.
 2. πάσης φύσεως αυθαίρετων κτισμάτων και ιδιωτικών οικοδομικοτεχνικών έργων που υπάγονται σε ειδικές διατάξεις νόμων περί μειώσεως ημερών απασχόλησης ή εισφορών
4.  
  Οι ανωτέρω μειώσεις ισχύουν για μία μόνο ρύθμιση και σε περίπτωση απώλειάς της αναβιώνουν τα πρόσθετα τέλη και οι προσαυξήσεις. Κατά τα λοιπά και στην παρούσα ρύθμιση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 51-55 του ν. 2676/1999, όπως θα ισχύσουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Άρθρο 15 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-09-13 Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/214
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/101/2049 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/101_2049 1993
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/2020800 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/2020800 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1998/2076301/8357/0022 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/2076301_8357_0022 1998
ΑΠΟΦΑΣΗ 1998/34Α/169 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/34Α_169 1998
ΝΟΜΟΣ 1951/1846 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1846 1951
ΝΟΜΟΣ 1960/4114 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/4114 1960
ΝΟΜΟΣ 1961/4169 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1961/4169 1961
ΝΟΜΟΣ 1977/678 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/678 1977
ΝΟΜΟΣ 1979/982 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/982 1979
ΝΟΜΟΣ 1980/1027 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1027 1980
ΝΟΜΟΣ 1982/1296 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1296 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1514 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1514 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας. 1992/2071 1992
Κατάργηση του Ταμείου Ασφαλίσεως Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών Τεχνών, υπαγωγή των ασφαλισμένων του στην ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις. 1992/2079 1992
0) Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και άλλες διατάξεις. 1993/2150 1993
Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις. 1994/2224 1994
Συγχώνευση του κλάδου σύνταξης του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων (Τ.Ε.Α.-Π.Ε.Λ.) στον Τομέα Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών που λειτουργεί στο Ι.Κ.Α. (Ι.Κ.Α. - Τ.Ε.Α.Μ.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης. 1995/2335 1995
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Σύσταση Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και άλλες διατάξεις. 1997/2458 1997
«Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις» 1997/2470 1997
Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων Ι.Κ.Α. και άλλα θέματα. 1997/2556 1997
Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις. 1998/2643 1998
Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1999/2676 1999
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις. 1999/2738 1999
Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων προσωπικού Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις 1999/2747 1999
Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων, σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.), σύσταση ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε.[...]" 1999/2768 1999
Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2874 2000
Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις. 2001/2956 2001
Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις 2001/2972 2001
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1942/980 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1942/980 1942
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1964/4435 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1964/4435 1964
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1966/4575 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/4575 1966
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/86 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/86 1967
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/284 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/284 1974
Καταστατικό Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών. 1998/78 1998
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1968/649 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/649 1968
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις. 2003/3144 2003
Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ρυθμίσεις για τον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης. 2003/3166 2003
Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις. 2003/3205 2003
Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις. 2004/3227 2004
Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις. 2004/3232 2004
Μερική απασχόληση στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. 2004/3250 2004
Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις,ρυ­θμί­σεις στις εργασιακές σχέσεις. 2010/3863 2010
Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. 2012/4075 2012
Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 2013/4144 2013
Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις. 2015/4331 2015
Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις. 2018/4554 2018
Καταστατικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.). 2005/258 2005